Inaktuell version

Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2007:1086
Upphäver
Förordning (1979:569) med hovrättsinstruktion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Organisation m.m.

1 §  I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, hovrättsråd, fastighetsråd, miljöråd, hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler och andra anställda.

[S2]Om inte annat anges, skall vad som föreskrivs i denna instruktion om hovrättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Förordning (2001:984).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

2 §  Hovrättspresidenten är administrativ chef för hovrätten. Hovrättspresidenten ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att hovrätten hushållar väl med statens medel. Förordning (2007:1086).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

2 a §  Hovrättspresidenten är skyldig att vid hovrätten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket. Förordning (2007:1086).

3 §  Vid var och en av hovrätterna finns det antal avdelningar som hovrätten bestämmer samt en administrativ enhet. För den administrativa enheten finns en chef. Förordning (1998:1802).

4 §  En avdelning består av ordinarie ledamöter, hovrättsassessorer eller andra adjungerade ledamöter, hovrättsfiskaler och annan personal enligt vad hovrätten bestämmer.

[S2]Hovrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för en viss tidsperiod. Förordning (2001:984).

4 a §  Hovrätten skall, efter samråd med Domstolsverket, svara för att de nämndemän som har utsetts för tjänstgöring i domstolen ges introduktionsutbildning och regelbunden information. Förordning (1999:85).

5 §  Chef för och ordförande på en avdelning är hovrättspresidenten eller en hovrättslagman. Förordning (1998:1802).

6 §  När hovrättspresidenten deltar i arbetet på en avdelning för han eller hon ordet på avdelningen.

7 §  Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänstgöring.

[S2]Chefen för avdelningen skall enligt de riktlinjer som hovrätten beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med hovrätterna se till att hovrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbildning samt ge vitsord över deras tjänstgöring.

[S3]För varje hovrättsfiskal skall hovrätten utse en ledamot som handledare. Till handledare skall den utses som har särskilt intresse och i övrigt är lämplig för uppdraget. Förordning (2001:984).

8 §  Chefen för avdelningen skall ha en ställföreträdare som biträder honom eller henne i arbetet. Ställföreträdare är en lagman eller en vice ordförande.

[S2]Vice ordförandena skall enligt de anvisningar som hovrätten meddelar också särskilt följa rättskipningen på hovrättens avdelningar och verka för en enhetlig rättstillämpning. Förordning (1998:1802).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

8 a §  I en arbetsordning ska hovrätten meddela de föreskrifter som behövs om hovrättens organisation och formerna för hovrättens verksamhet.

[S2]En hovrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden. Förordning (2007:1086).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Myndighetsförordningens tillämpning

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

9 §  Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas på hovrätterna:

[S2]6 § om allmänna uppgifter,

[S3]8 § om arbetsgivarpolitik,

[S4]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

[S5]21 § om myndighetens beslut.

[S6]Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (2007:1086).

Fördelningen av mål och ärenden

10 §  Mål och ärenden skall fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

[S2]Fördelningen av mål och ärenden skall ske genom lottning. Undantag från kravet på lottning får göras

 1. för mål eller ärenden av särskild art,
 2. för mål eller ärenden från en viss del av domkretsen,
 3. för att mål eller ärenden som har inbördes samband skall kunna handläggas av samma organisatoriska enhet, och
 4. för att uppnå en fördelning av mål och ärenden mellan hovrättens domare som i övrigt framstår som rimlig. Förordning (2003:325).

11 § Har upphävts genom förordning (2003:325).
12 § Har upphävts genom förordning (2003:325).
13 § Har upphävts genom förordning (2003:325).

14 §  Hovrätten meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om fördelningen av mål och ärenden på de organisatoriska enheterna. Förordning (2003:325).

Handläggningen av mål och ärenden

15 §  För varje mål och ärende skall det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare.

[S2]Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett effektivt sätt. Förordning (2003:325).

16 §  En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av mål och ärenden. Han eller hon får dock inte

 1. besluta om handräckning i tvistemål eller användning av tvångsmedel i brottmål, när fråga om detta väcks i hovrätten,
 2. hålla muntliga förhör enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken,
 3. avvisa utredning,
 4. avvisa ombud, biträden eller försvarare,
 5. döma ut viten eller andra påföljder med anledning av att förelägganden inte följs,
 6. förordna om annan personutredning än som avses i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 7. besluta i fråga om inhämtande av yttrande av en sakkunnig enligt 22 kap. 12 § miljöbalken eller 16 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), och
 8. besluta i fråga om undersökning enligt 22 kap. 13 § miljöbalken eller 15 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

[S2]Domaren får besluta om avskrivning av mål eller ärenden efter återkallelse eller efter det att ett överklagande har förfallit vid ett sådant sammanträde under förberedelsen som avses i 50 kap. 10 § eller i 51 kap. 10 § rättegångsbalken.

[S3]Om det finns särskilda skäl skall domaren till avdelningen hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva. Förordning (2003:325).

16 a §  Ett avräkningsunderlag enligt 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall upprättas av referenten. Förordning (2000:680).

17 §  Hovrätten får förordna hovrättsfiskaler, andra lagfarna anställda eller domstolssekreterare, vilka har tillräcklig kunskap och erfarenhet att enligt vad som närmare framgår av andra stycket på eget ansvar bereda mål eller ärenden på sätt som anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en domstolssekreterare får dock inte avse

 1. förordnande eller byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde eller offentlig försvarare,
 2. beviljande av rättshjälp, eller
 3. förordnande om personutredning i brottmål.

[S2]Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som kräver särskild kunskap eller erfarenhet. Uppkommer en fråga som kräver särskild kunskap eller erfarenhet skall den som är ansvarig för beredningen genast anmäla frågan för den ansvarige domaren. Detsamma gäller en fråga som bör hänskjutas till avdelningen. Hovrätten meddelar ytterligare anvisningar om när en sådan anmälan skall göras. Förordning (2003:325).

18 §  Hovrätten får förordna anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

 1. föra dagböcker,
 2. i den utsträckning som hovrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,
 3. underteckna och expediera
  1. kallelser, förelägganden och andra meddelanden, dock inte underteckna kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,
  2. förordnanden av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde och offentlig försvarare,
  3. beslut om personutredning och läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt begäran om yttrande från Kriminalvården enligt 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
 4. fullgöra hovrättens uppgifter i samband med delgivningar,
 5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
 6. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,
 7. utfärda lagakraft- och diariebevis,
 8. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),
 9. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och om ersättning till tolkar,
 10. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,
 11. ta emot överklaganden av hovrättens domar eller beslut och pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid samt, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta föranleder,
 12. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol när det gäller underrättelser och anteckningar om felsända skrivelser,
 13. ombesörja renovationer i målen, och
 14. förordna tolk. Förordning (2005:1016).

19 §  När ett mål eller ärende skall föredras, görs detta av en lagfaren anställd, ett fastighetsråd eller ett miljöråd. Förordning (2003:325).

20 §  Ett mål eller ärende skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller ärende eller en fråga som har kommit upp i målet eller ärendet skall handläggas med förtur, om målet, ärendet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål och ärenden som är förtursmål eller förtursärenden bestäms i arbetsordningen.

21 §  Frågor om prövningstillstånd enligt 49 kap.12 och 13 §§rättegångsbalken, 23 kap. 1 § miljöbalken och 39 § lagen (1996:242) om domstolsärenden skall tas upp så snart det kan ske. Förordning (1998:1377).

22 §  En dom eller ett beslut skall meddelas så snart det kan ske, om avgörandet har träffats efter en föredragning.

[S2]Kan domen eller beslutet inte meddelas inom sex veckor efter föredragningen med hänsyn till målets, ärendets eller frågans omfång eller art i övrigt eller av något annat särskilt skäl, får hovrätten bestämma att domen eller beslutet skall meddelas senast inom viss angiven tid. Denna får inte vara längre än som är oundgängligen nödvändigt.

23 §  Vid handläggning med tre eller flera ledamöter skall ordföranden vara ordinarie domare i hovrätten eller av regeringen för viss tid anställd hovrättslagman eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Minst ytterligare en ledamot skall vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen för viss tid anställd rådman i tingsrätt eller ett hyresråd jämställs här med en ordinarie domare.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende förordna den som har varit ordinarie domare i hovrätt eller den som är ordinarie domare i en annan hovrätt att tjänstgöra som ordförande.

[S3]Hovrätten får för ett särskilt mål eller ärende förordna ett fastighetsråd att tjänstgöra som miljöråd eller ett miljöråd att tjänstgöra som fastighetsråd. När ett fastighetsråd eller ett miljöråd har förhinder eller om det finns andra särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende förordna ett annat fastighetsråd eller miljöråd. Förordning (2005:674).

24 §  Hovrättspresidenten bör delta när hovrätten avgör mål som tas upp av hovrätten som första domstol eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets art.

Handläggningen av administrativa ärenden

25 §  Administrativa ärenden avgörs av hovrättspresidenten.

[S2]Hovrättspresidenten får hänskjuta ärenden till kollegium. Förordning (2004:1211).

26 §  Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrättslagmännen, hovrättsråden, fastighetsråden, miljöråden, hovrättsassessorerna och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader samt chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också alla av regeringen för viss tid anställda hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice ordförande.

[S2]Ett fastighetsråd ingår i plenum endast i den hovrätt där fastighetsrådets tjänstgöring företrädesvis är förlagd. Förordning (1998:1377).

27 §  Kollegium består av hovrättspresidenten som ordförande, en eller flera hovrättslagmän, dock högst fyra, och chefen för den administrativa enheten.

[S2]För varje annan ledamot än hovrättspresidenten och chefen för den administrativa enheten skall det finnas en personlig ersättare, som träder in vid förfall för ledamoten. Ersättaren skall vara en hovrättslagman eller, om en sådan inte finns att tillgå, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

[S3]Plenum utser ledamöterna och ersättarna i kollegiet. Ledamöterna och ersättarna skall vara anställda i hovrätten och tjänstgöra där. De utses för högst ett år i sänder. Förordning (2004:1211).

28 § Har upphävts genom förordning (2004:1211).
29 § Har upphävts genom förordning (2004:1211).

30 §  Administrativa ärenden skall avgöras med iakttagande av den enskilde domarens självständighet i dömande och rättstillämpande uppgifter.

[S2]Hovrättspresidenten skall samråda med kollegiet innan han eller hon avgör ärenden som avser

 1. viktigare frågor om hovrättens organisation eller arbetsformer, eller
 2. arbetsordningen.

[S3]Innan ärenden om godkännande för anställning av hovrättsassessorer avgörs skall samråd ske med cheferna för de avdelningar där fiskalen under längre tid har tjänstgjort som adjungerad ledamot. Förordning (2004:1211).

31 § Har upphävts genom förordning (2004:1211).
32 § Har upphävts genom förordning (2004:1211).

33 §  Hovrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid hovrätten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden. En avdelnings sammansättning vid avgörande av ett administrativt ärende bestäms av hovrättspresidenten. Förordning (2004:1211).

34 §  I administrativa ärenden som efter att ha hänskjutits av hovrättspresidenten handläggs i kollegium är hovrätten beslutför när minst hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande. Förordning (2004:1211).

35 §  Administrativa ärenden som handläggs i kollegium avgörs efter föredragning om inte hovrättspresidenten bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som hovrättspresidenten utser. Förordning (2004:1211).

Anställningar

36 §  Hovrättspresidenten anställs med fullmakt genom beslut av regeringen.

[S2]Hovrättslagmän anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter anmälan av hovrätten. Om en hovrättslagman har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen. Detsamma gäller om en hovrättslagman för något annat än vikariatsändamål skall anställas för en begränsad tid.

[S3]Vid anställningsförfaranden enligt första och andra styckena tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1996:1121).

37 §  Hovrättsråd, fastighetsråd och miljöråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

[S2]Om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Detsamma gäller om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd skall anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

[S3]Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S4]Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) skall fullgöras av Domstolsverket. Information skall alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket. Förordning (2002:72).

38 §  Andra anställningar beslutas av hovrätten.

[S2]Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva en anställning som chef för den administrativa enheten eller som hovrättsfiskal. Förordning (2001:984).

39 §  Vid anställning av hovrättsassessorer och hovrättsfiskaler tillämpas inte 6 och 7 §§anställningsförordningen (1994:373).

[S2]En ansökan om anställning som hovrättsfiskal upphör att gälla sex månader efter den dag då den har kommit in till hovrätten. När en ansökan har upphört att gälla skall sökanden underrättas om det. Förordning (2001:984).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

40 §  Som hovrättsassessor får anställas endast den som har tjänstgjort

 1. under ett år som hovrättsfiskal,
 2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt, och
 3. under ett år som adjungerad ledamot i hovrätt.

[S2]En kammarrättsassessor får anställas för att utföra en hovrättsassessors arbetsuppgifter.

[S3]För fiskal som har tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt.

[S4]I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort minst sex månader som tingsfiskal före den tid som önskas tillgodoräknas. Förordning (2007:1086).

41 §  Som hovrättsfiskal får anställas endast den som har förvärvat notariemeritering. Hovrättsfiskalen skall vara provanställd enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd med en prövotid om sex månader. En hovrättsfiskal som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöring enligt förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna skall inte vara provanställd.

[S2]En kammarrättsfiskal som avslutat sin provanställning får utföra en hovrättsfiskals arbetsuppgifter. Förordning (2001:984).

42 §  När hovrättspresidenten är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, utövas anställningen av den främste av hovrättens tjänstgörande ordinarie ledamöter, om regeringen inte har anställt en annan vikarie.

43 §  Om en ledamot är ledig skall han eller hon i första hand ersättas genom att arbetsuppgifterna omfördelas.

[S2]Såvitt gäller hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning och miljöråd får hovrätten anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie för hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning anlitas eller anställs ett hovrättsråd. Som ersättare eller vikarie för miljöråd anlitas eller anställs ett miljöråd.

[S3]I stället för ett ledigt hovrättsråd tjänstgör en hovrättsassessor. Förordning (2002:73).

44 §  Hovrätten får till adjungerad ledamot förordna

 1. den som är eller har varit ordinarie domare eller den som är eller har varit av regeringen för viss tid anställd lagman eller rådman,
 2. den som har anställts som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som tingsfiskal, länsrättsfiskal, rådman eller lagman,
 3. en åklagare,
 4. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne eller annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av ett rättsområde som förekommer i hovrätten,
 5. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller
 6. den som förut har varit adjungerad.

[S2]Hovrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till adjungerad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som hovrättsfiskal men som inte uppfyller föreskrifterna under 2, om en behörig ledamot inte finns att tillgå. Förordning (2001:984).

Tjänstgöringsskyldighet m.m.

45 §  Domstolsverket beslutar vid vilken hovrätt ett fastighetsråd företrädesvis skall ha sin tjänstgöring förlagd och vid vilka hovrätter fastighetsrådet därutöver skall tjänstgöra.

[S2]De hovrätter som berörs bestämmer hur fastighetsrådets tjänstgöring skall fördelas mellan hovrätterna.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Domstolsverket besluta att fastighetsråd skall tjänstgöra även vid andra hovrätter än dem som har beslutats enligt första stycket.

46 §  Hovrättsassessorer är skyldiga att tjänstgöra som revisionssekreterare, som lagman eller rådman i tingsrätt, som ledamot i en annan hovrätt än den de hör till under högst ett år samt som hyresråd under högst sex månader.

[S2]Hovrättsassessorer är också i övrigt skyldiga att utföra domaruppgifter i en tingsrätt.

47 §  Hovrättsfiskaler som har tjänstgjort minst ett år är skyldiga att tjänstgöra som hovrättsassessor och som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt. Förordning (2001:984).

48 §  Hovrättsassessorer eller hovrättsfiskaler är skyldiga att avbryta en pågående tjänstgöring i en tingsrätt eller en hyresnämnd för att ta emot ett förordnande i hovrätten eller ett annat förordnande i en tingsrätt eller en hyresnämnd under hovrätten.

Ledigheter

49 §  Om inte regeringen eller Domstolsverket enligt särskilda föreskrifter om ledighet för domare skall besluta om ledigheten, beslutar hovrätten om ledighet för egen personal. Förordning (1996:1121).

50 § Har upphävts genom förordning (1996:1121).
51 § Har upphävts genom förordning (1996:1121).

Anställningars upphörande m.m.

52 §  Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning prövas när det gäller hovrättspresidenten av regeringen och i övriga fall av Domstolsverket.

[S2]Domstolsverket utövar också myndighetens befogenhet enligt 33 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

53 §  I fråga om anställning, anställnings upphörande och anställning av vikarie anses ett fastighetsråd vara anställd i den hovrätt där fastighetsrådets tjänstgöring företrädesvis är förlagd.

54 § Har upphävts genom förordning (2001:984).

55 §  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller hovrättsassessorer, andra adjungerade ledamöter och hovrättsfiskaler.

[S2]Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än ordinarie domare och sådana anställda som avses i första stycket.

[S3]En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av hovrätten när det gäller andra ordinarie domare än hovrättspresidenten och när det gäller anställda som avses i första stycket.

[S4]Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra sådan anmälan när det gäller hovrättspresidenten. Förordning (2001:984).

55 a §  En ordinarie domare som vill vara kvar i anställningen efter uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos Domstolsverket. Ansökan skall ges in till Domstolsverket senast fyra månader innan sökanden uppnår nämnda ålder. Om Domstolsverket anser att ansökan inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen. Förordning (2005:770).

56 §  Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av regeringen när det gäller hovrättspresident. Förordning (2001:984).

Överklagande av administrativa beslut

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

57 §  Hovrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Hovrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överklagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

[S3]Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas. Förordning (2007:1086).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion.
  3. I vattenmål som avses i 4 § första meningen och 5 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291) tillämpas bestämmelserna i 19 §7 och 8 förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion i deras lydelse före den 1 januari 1984.
  4. I fråga om den som har antagits som fiskal före den 1 januari 1985 gäller 51 § förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion i sin lydelse före den 1 januari 1985.
  5. Den som har antagits som hovrättsfiskal före den 1 juli 1990 får förordnas till hovrättsassessor efter sex månaders tjänstgöring som adjungerad ledamot, om han eller hon har tjänstgjort under minst två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1121) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

  Omfattning
  upph. 50, 51 §§; ändr. 36, 37, 43, 49 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:427) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:1224) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 56 §
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (1998:1377) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 37 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1802) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Förarbeten
Rskr. 1998/99:80, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:JuU1
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 31 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:85) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 16, 19 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 4 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:701) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1386) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000. För den som har anställts som hovrättsfiskal före den 1 februari 2000 gäller äldre bestämmelser. För den som anställs som hovrättsfiskal under perioden den 1 februari 2000 - den 31 augusti 2001 gäller följande tjänstgöringsperiod i tingsrätt för att få antas till hovrättsassessor
 1. ett år och två månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 februari 2000 t.o.m. den 30 april 2000,
 2. ett år och fyra månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 maj 2000 t.o.m. den 31 augusti 2000,
 3. ett år och sex månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 september 2000 t.o.m. den 31 december 2000,
 4. ett år och åtta månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 januari 2001 t.o.m. den 30 april 2001, samt
 5. ett år och tio månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden den 1 maj 2001 t.o.m. den 31 augusti 2001.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:78, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:JuU1
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:114) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2000:365) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:680) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:68) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:984) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. För den som har anställts som överrättsnotarie före den 1 januari 2002 tillämpas förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna.
 3. För en hovrättsfiskal som har fullgjort tjänstgöring som överrättsnotarie enligt förordningen om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna skall tiden som överrättsnotarie jämställas med tid som hovrättsfiskal.
 4. För den som före den 1 januari 2002 påbörjat tjänstgöring som adjungerad ledamot i hovrätt gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 54 §; ändr. 1, 4, 7, 17, 19, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 55, 56, 57 §§; omtryck
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:73) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 37, 43 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2003:241) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:325) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
upph. 11, 12, 13 §§; ändr. 10, 14, 15, 16, 17, 19, 57 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:1211) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
upph. 28, 29, 31, 32 §§; ändr. 25, 27, 30, 33, 34, 35 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:674) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2005:770) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ny 55 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:1016) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1419) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden om anställning av hovrättsassessorer och hovrättsfiskaler som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 57 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1086) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 2, 9, 40, 57 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 2 a, 8 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:423) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 37, 41, 57 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:783) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2009:882) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:989) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
upph. 45, 53 §§; ändr. 1, 16, 19, 21, 23, 26, 37, 43 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2010:1802) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
upph. 36 §; ändr. 37, 46 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1812) om ändring i förordningen (2010:989) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 37 § i 2010:989

Förordning (2014:907) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 37 §; ny 44 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1354) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1404) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:237) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 19, 26, 37, 43 §§
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2016:1354) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 23, 37 §§
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2017:548) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 17, 18, 33 §§; ny 37 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:428) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
upph. 6, 14 §§; ändr. 5, 10, 23 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:138) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 56 §
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:364) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 4, 7, 26, 44, 55 §§; nya 41 a, 47 a §§
Ikraftträder
2019-09-01

Förordning (2019:591) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 52 §
Ikraftträder
2020-01-01