Inaktuell version

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2007:464
Upphäver
Lag (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller förhandsbesked om

 1. skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324),
 2. punktskatt som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),
 3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och
 4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket. Lag (2003:666).

2 §  Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och högst tio ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

[S2]Skatterättsnämnden sammanträder på två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna och utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning.

3 §  Skatterättsnämnden är beslutför när ordföranden vid sammanträdet samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför med färre ledamöter, om tre av dem, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden samt sex andra ledamöter får inte delta i nämndens beslut.

[S2]En ordförande eller en vice ordförande får ensam fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked.

4 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggningen i Skatterättsnämnden tillämpas bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Förutsättningar för förhandsbesked

5 §  Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

[S2]Första stycket gäller även den som

 1. avser att beställa en trycksak av en skattskyldig om frågan gäller skatteplikt för trycksak enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam eller
 2. i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 • HFD 2017:72:En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
 • HFD 2017:52:Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.
 • HFD 2014 not 85:Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
 • HFD 2015:78:En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
 • HFD 2018:3:En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig rättstillämpning. Förhandsbesked avseende inkomstskatt.
 • HFD 2014:18:Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II).
 • HFD 2015:41:I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • HFD 2015 not 27:Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
 • HFD 2014 not 84:Frågan om skuldförhållandet enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor var huvudsakligen affärsmässigt motiverat inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
 • HFD 2014:74:Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.
 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.
 • RÅ 2009:66:Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.
 • HFD 2018:66:Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de verksamhetskategorier som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet vid tillämpningen av reglerna om återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på energi. Även fråga om förhandsbesked kan lämnas i en fråga som avser återbetalning av skatt till en skattskyldig. Förhandsbesked om energi- och koldioxidskatt.

6 §  I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som denne framställt hos Skatteverket,
 2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot samt
 3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2003:666).

 • HFD 2018:35:Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan avsett mera allmänna frågeställningar som inte ansetts vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.
 • RÅ 2001:25:En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • HFD 2018:26:Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av ansökan har framkommit att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

6 a §  I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild,
 2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,
 3. beslutet gått den enskilde emot, och
 4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2007:464).

7 §  En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig.

[S2]I ansökan skall sökanden lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked skall kunna lämnas.

8 §  Skatterättsnämnden får anmoda sökanden att inom viss tid komma in med de ytterligare upplysningar som nämnden anser sig behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.

[S2]Skatterättsnämnden får i fråga som avses i 1 § första stycket 2 begära varuprov av sökanden.

Tidsfrister

9 §  En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration senast skall lämnas till ledning för den taxering som frågan avser.

[S2]En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningsperiod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder skall ansökan ha kommit in senast den dag då deklaration senast skall lämnas.

Prop. 2015/16:14: I tredje stycket, som är nytt, regleras inom vilken frist en ansökan om förhandsbesked om kupongskatt senast ska ha kommit in till Skatterättsnämnden. Vad som avses med utdelningstillfälle framgår av 2 § första stycket kupongskattelagen.

10 §  En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av året efter taxeringsåret.

[S2]En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Lag (2003:666).

Prop. 1999/2000:105: Ändringarna innebär att Riksskatteverkets möjlighet att begära förhandsbesked i punktskattefrågor tas bort. En enskild persons möjlighet att begära förhandsbesked kvarstår och i dessa ärenden får Riksskatteverket ställning av motpart enligt 11 § i lagen. Se vidare avsnitt 7.6.

Motpart

11 §  Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

[S2]Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet. Lag (2003:666).

Hinder mot att pröva ansökan

12 §  Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller om ansökan kommit in för sent.

[S2]En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket skall avvisas om den fråga som ansökan avser efter överklagande har anhängiggjorts vid allmän förvaltningsdomstol innan ansökan kommit in till Skatterättsnämnden.

[S3]En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Lag (2003:666).

 • HFD 2011:35:Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
 • RÅ 2009:92:Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

13 §  Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked. Lag (2003:666).

Handläggning

14 §  Om ansökan inte omedelbart avvisas skall Skatterättsnämnden ge motparten tillfälle att yttra sig skriftligen.

[S2]Skatterättsnämnden kan bereda parterna tillfälle att muntligen lämna upplysningar inför nämnden.

Förhandsbeskedet

15 §  I förhandsbeskedet skall Skatterättsnämnden i den omfattning som nämnden anser lämplig ange hur den fråga som förhandsbeskedet avser skall bedömas.

[S2]Förhandsbeskedet skall delges parterna.

16 §  Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde som beskedet angår, om denne yrkar det.

[S2]Förhandsbeskedet är dock inte bindande om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser. Lag (2003:666).

 • HFD 2017:52:Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.

Avgift, kostnad och ersättning

17 §  För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 får Skatterättsnämnden ta ut en avgift av en enskild sökande enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Om Regeringsrätten undanröjer ett förhandsbesked på grund av att det inte borde ha lämnats, skall avgiften betalas tillbaka.

Prop. 2015/16:14: I paragrafen regleras Skatterättsnämndens möjlighet att ta ut avgift för ett förhandsbesked. Genom ändringen i första stycket får nämnden ta ut avgift för förhandsbesked rörande kupongskatt.

18 §  Om Skatterättsnämnden eller Regeringsrätten gör en undersökning eller anlitar en sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet skall sökanden betala för detta om inte nämnden eller Regeringsrätten medger undantag.

19 §  Avgift enligt 17 § och kostnad enligt 18 § som inte betalats inom den tid Skatterättsnämnden angett får tas ut genom indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[S2]Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

20 §  Bestämmelser om ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader i ärenden om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om finns i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Lag (2003:666).

Vilandeförklaring

21 §  Om en fråga i ett mål vid en allmän förvaltningsdomstol har samband med en fråga om förhandsbesked som är anhängig i Skatterättsnämnden eller Regeringsrätten, får domstolen förordna att målet helt eller delvis skall vila till dess att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

 • RÅ 2009:92:Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Överklagande

22 §  Ett förhandsbesked får överklagas hos Regeringsrätten.

[S2]Ett överklagande skall ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet.

[S3]Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket överklaga förhandsbeskedet oavsett utgången i Skatterättsnämnden och även om någon ändring inte yrkas. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, har ombudet samma rätt. Lag (2003:666).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i tredje stycket föranleds av att såväl Skatteverket som det allmänna ombudet hos verket kan vara part i Skatterättsnämnden. I bestämmelsen klargörs bl.a. rågången mellan Skatteverket och det allmänna ombudet vad gäller rätten att överklaga nämndens beslut till Regeringsrätten.

 • RÅ 2001:23:Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i överklagande av förhandsbesked endast yrkat fastställelse av detta.

23 §  Beslut om avvisande av ansökan enligt 12 §, avgift enligt 17 §, kostnad enligt 18 § eller vilandeförklaring enligt 21 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998, då lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor skall upphöra att gälla.
  2. Den nya lagen gäller, om inte annat sägs i 3 eller 4, även vid handläggningen av ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet men då ännu inte prövats.
  3. Bestämmelsen i 19 § tillämpas, när det gäller kostnad enligt 18 §, endast på ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden efter ikraftträdandet.
  4. Om Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om tidsfristen för ett överklagande.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Vid begäran om förhandsbesked i en fråga där skattemyndigheten fattat beslut före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243, Prop. 2000/01:110, Bet. 2000/01:SkU23
Omfattning
ändr. 1, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2002/03:41, Prop. 2002/03:5, Bet. 2002/03:SkU2
Omfattning
ändr. 1 § i 2002:425

Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§ gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 3. Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 4. Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan har framställts till skattemyndighet.
 5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan som har gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i ärendet hos Skatterättsnämnden.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 6, 6 a, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 17, 18, 21, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 9, 10, 20, 22 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 1 § i 2011:1254

Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2015/16:65, Prop. 2015/16:14, Bet. 2015/16:SkU7
Omfattning
ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraftträder
2016-01-01