Inaktuell version

Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2005:10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

[S2]Av 34 och 39 §§ framgår att det inom kriminalvården skall föras ett centralt kriminalvårdsregister och ett säkerhetsregister. I 36 § finns bestämmelser om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter som behövs för det centrala kriminalvårdsregistret.

Definitioner

2 §  I denna förordning avses med

[S2]känsliga uppgifter: sådana uppgifter som avses i 5 § första stycket lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården,

[S3]personutredning: sådana yttranden som avses i 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., och 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,

[S4]allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.

Gemensamma bestämmelser

Uppgifter som får behandlas

3 §  I fråga om personer som avses i 1 § första stycket1-9 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården får, i den utsträckning det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, personnummer eller annan identifieringsuppgift, adress, telefonnummer, yrke och utbildning, kön, medborgarskap och språk,
 2. kommun där den registrerade är folkbokförd och socialdistrikt,
 3. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress beträffande
  1. ombud eller ställföreträdare för den registrerade,
  2. arbetsgivare, utbildningsanstalt eller liknande och kontaktperson,
  3. statlig eller kommunal befattningshavare som i tjänsten tar befattning med den registrerade, och
  4. tolk som anlitas av kriminalvården,
 4. närståendes namn, adress och telefonnummer samt relation till den registrerade,
 5. uppgifter om genomförd personutredning och rättspsykiatrisk undersökning samt läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 6. uppgifter om domstols dom eller slutliga beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite, samt beslut i häktningsfråga,
 7. uppgifter om domstols avräkningsunderlag,
 8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt,
 9. uppgifter om ansökan om nåd samt regeringens beslut om nåd,
 10. annat beslut av regeringen som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
 11. uppgifter om dom, beslut eller föreläggande av allmän förvaltningsdomstol eller av myndighet inom eller utom kriminalvården som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
 12. uppgifter om överklagande av domstols dom eller beslut, regeringens beslut eller myndighets beslut,
 13. tidpunkt för verkställighetens början, prövotid och övervakningstid,
 14. tidpunkt för frigivning från kriminalvårdsanstalt samt återstående strafftid vid villkorlig frigivning,
 15. uppgifter om verkställighet av samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll,
 16. beslut av myndighet i Sverige eller annan stat om verkställighet av påföljd som avser den registrerade,
 17. uppgifter i övrigt angående verkställighet av påföljd,
 18. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap.8 och 9 §§brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter eller vite enligt 18 och 21 §§bötesverkställighetslagen (1979:189),
 19. grunden för intagning i häkte eller kriminalvårdsanstalt i fall som avses i 1 § första stycket 8 lagen om behandling av personuppgifter inom kriminalvården (2001:617) eller anledning till transport inom kriminalvårdens transporttjänst.

Behandling av känsliga uppgifter

4 §  Vid behandling av personuppgifter enligt 3 §5 och 6 samt 9-12 får, om det är oundgängligen nödvändigt, känsliga uppgifter behandlas.

Behandling av uppgifter om personer som är föremål för personutredning

5 §  I fråga om personer som är föremål för personutredning får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgift om att den registrerade är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt med angivande av häktet eller anstalten,
 2. uppgifter om domstols begäran om personutredning samt uppgifter om begäran om biträde med yttrande från annan lokal kriminalvårdsmyndighet,
 3. uppgifter om tidigare domar, brott den registrerade tidigare har begått, tidigare ådömd påföljd och uppgifter om verkställigheten av denna,
 4. datum då personutredning har lämnats till domstolen,
 5. datum för huvudförhandling och domstols dom,
 6. uppgift om den påföljd som den registrerade har dömts till eller uppgift om att åtalet har ogillats,
 7. uppgifter om den misstänktes personliga förhållanden som behövs för att utreda vilka åtgärder som kan antas förebygga framtida brottslighet. Förordning (2003:1097).

6 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

7 §  Vid behandling av personuppgifter enligt 5 §3 och 7 får känsliga uppgifter behandlas om uppgifterna inhämtats inför upprättandet av personutredningen och det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Gallring

/Träder i kraft I: 2005-03-01/

8 §  Uppgifter som avses i 5-7 §§ skall gallras senast två år efter det att det mål i vilket personutredningen har begärts slutligt har avgjorts. Om den som personutredningen avser har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, skall dock uppgifterna gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden helt har verkställts. Förordning (2005:10).

Behandling av personuppgifter om häktade m.fl.

9 §  I fråga om personer som är häktade får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgifter om den häktades ankomst till häktet och om tilldelat inskrivningsnummer,
 2. datum och tidpunkt för anhållande och häktning,
 3. restriktioner som avses i 24 kap. 5 a § rättegångsbalken,
 4. anknytning till annan häktad eller anhållen med anledning av att denne är misstänkt för delaktighet i samma brott som den häktade,
 5. medgivande från den häktade om postgranskning enligt 9 § tredje stycket lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
 6. uppgifter om tid, plats, bevakning och villkor vid besök,
 7. tjänsteutövande besökares namn, adress, telefonnummer och titel,
 8. namn, personnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om språk och relation till den häktade om annan besökare än som avses i 7 och om person med vilken en häktad med restriktioner tillåts att ha telefonkontakt,
 9. tilldelat rum och specialkost samt uppgifter om förvaring av den häktades tillhörigheter,
 10. behov av hälso- och sjukvård,
 11. behov av vård eller behandling relaterad till missbruk eller till den häktades brottslighet,
 12. behov av utbildning och uppgifter om sysselsättning,
 13. plats utanför förvaringslokalen där den häktade vistas i enlighet med 13 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. eller med anledning av sjukdom, undersökning, förhör, förhandling eller liknande,
 14. uppgifter om omständigheter som kriminalvården måste beakta vid frigivning,
 15. uppgifter om att den häktade har svensk pension och om underrättelse till Försäkringskassan med anledning av frihetsberövandet,
 16. uppgifter om transport,
 17. uppgifter om tidigare inträffad fritagning eller avvikelse eller försök eller förberedelse till det samt risk för fritagning eller avvikelse,
 18. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff har gjort sig skyldig till våld eller hot om våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller anstalt eller uppgift om framtida risk för sådant våld eller hot,
 19. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff allvarligt stört ordningen inom häktet eller anstalten eller uppgift om framtida risk för sådant handlande,
 20. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff tagit befattning med sådana medel som avses i 2 c § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. eller 11 § andra stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller uppgift om framtida risk för befattning med sådana medel,
 21. uppgifter om annan misskötsamhet,
 22. uppgifter om sådan kontroll som avses i 2 c § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
 23. tidpunkt då den häktade har delgetts domstols dom och uppgifter om nöjdförklaring,
 24. uppgifter om utskrivning,
 25. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning skall prövas av en myndighet inom kriminalvården. Förordning (2004:953).

Journaler

10 §  En myndighet inom kriminalvården får i fråga om den som är häktad utöver vad som anges i 3, 4 och 9 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 1 a § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. och 9 e § förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under vistelsen i häkte och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den häktade. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse under vistelsen i häkte. Förordning (2003:1097).

11 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

12 §  Vid behandling av personuppgifter enligt 9 § 10, 11, 16, 22 och 25 samt 10 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

13 §  Uppgifter om en häktad skall gallras senast två år efter det att den häktade har frigivits från häktet.

Bestämmelsernas omfattning

14 §  Bestämmelserna i 9-13 §§ gäller även i fråga om sådana personer som är intagna i häkte och som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Behandling av personuppgifter beträffande fängelsedömda m.fl.

15 §  I fråga om personer som är dömda till fängelse får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6-12, 15-21 och 24, varvid vad som där sägs om den som är häktad respektive misstänkt i stället skall avse den som är intagen i kriminalvårdsanstalt och vad som sägs om tillåtande av telefonsamtal för häktad med restriktioner i stället skall avse medgivande till telefonsamtal efter sådan kontroll som avses i 30 § andra stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
 2. anknytning till annan intagen med anledning av att denne är dömd för delaktighet i samma brott som den dömde,
 3. datum för behandlingskollegium och behandlingsundersökning,
 4. uppgifter om avskildhet enligt 17 § första stycket andra meningen, 18 § första stycket, 20 § första och andra styckena, 20 a § fjärde stycket, 23 § första stycket och 50 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, undersökning enligt 18 § andra stycket, 22 § andra stycket och 23 § fjärde stycket, användande av fängsel enligt 23 § andra stycket samt uppgift om placering i häkte med stöd av 23 § tredje stycket eller 50 § samma lag,
 5. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning enligt 20 a § första och andra styckena lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
 6. uppgift om att underrättelse till målsägande i enlighet med 35 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt skall ske,
 7. uppgifter om permissioner samt vistelser och verkställighet utom anstalt enligt 11, 14, 32, 33 a, 34 och 37 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
 8. uppgifter om sådan kontroll som avses i 52 d § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
 9. beslut om att den dömde skall inställa sig i anstalt eller påbörja intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslut om uppskov med verkställighet samt begäran om förpassning genom polismyndighetens försorg,
 10. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
 11. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud eller besöksförbud,
 12. uppgifter om beslut enligt 26 kap.18 och 19 §§, 27 kap. 6 § 1 och 2 samt 28 kap. 7 § brottsbalken,
 13. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning skall prövas av en myndighet inom kriminalvården.

[S2]I fråga om den som verkställer hela fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll tillämpas bestämmelserna i första stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 §7 och 8-13. Förordning (2003:1097).

16 §  En myndighet inom kriminalvården får i fråga om den som är dömd till fängelse utöver vad som anges i 3 och 4 §§ samt 15 § behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 9 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 12 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, 4 kap. 6 a § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 9 e § förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder om den intagne, den som står under övervakning efter villkorlig frigivning och den som transporteras av kriminalvårdens transporttjänst. Journalen får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2003:1097).

17 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

18 §  Vid behandling av personuppgifter enligt 15 § första stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och 9 § 10, 11 och 16 får känsliga uppgifter behandlas. Sådana uppgifter får också behandlas vid behandling enligt 15 § första stycket 4, 7, 8 och 13 samt 16 §.

[S2]Behandling av känsliga uppgifter enligt första stycket får endast ske om det är oundgängligen nödvändigt. Förordning (2003:1097).

/Träder i kraft I: 2005-03-01/

19 §  Uppgifter i en sådan journal som avses i 16 § skall gallras senast tio år efter det att det senaste straffet avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till fängelse gallras senast två år efter det att villkorlig frigivning har skett eller intensivövervakning med elektronisk kontroll har upphört.

[S2]I fråga om uppgifter om personer som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall dock gallring ske senast två år efter det att den registrerade har lämnat anstalten. Förordning (2005:10).

20 §  Bestämmelserna i 15-19 §§ gäller även i fråga om den som

 1. är ålagd fängelse som förvandlingsstraff för böter eller vite,
 2. på grund av en utländsk dom skall verkställa fängelsepåföljd i Sverige, eller
 3. är intagen i kriminalvårdsanstalt i fall som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Behandling av personuppgifter om skyddstillsynsdömda

21 §  I fråga om personer som är dömda till skyddstillsyn får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 15 §11 och 12,
 2. uppgifter om sysselsättning,
 3. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
 4. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning skall prövas av en myndighet inom kriminalvården. Förordning (2003:1097).

22 §  En myndighet inom kriminalvården får i fråga om den som är dömd till skyddstillsyn utöver vad som anges i 3, 4 och 21 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 2 kap. 10 § och 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 9 e § förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2003:1097).

23 §  Vid behandling av personuppgifter enligt 21 § 1 och 22 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

/Träder i kraft I: 2005-03-01/

24 §  Uppgifter i en sådan journal som avses i 22 § skall gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till skyddstillsyn gallras senast två år efter det att övervakningen har upphört. Förordning (2005:10).

25 §  Bestämmelserna i 21-24 §§ tillämpas även i fråga om en person som på grund av en utländsk dom skall undergå skyddstillsyn eller motsvarande påföljd i Sverige.

Behandling av personuppgifter om personer dömda till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst

26 §  En myndighet inom kriminalvården får i fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst utöver vad som anges i 3 och 4 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2003:1097).

27 §  Vid behandling enligt 26 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

/Träder i kraft I: 2005-03-01/

28 §  Uppgifter i en sådan journal som avses i 26 § skall gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst gallras senast två år efter det att föreskriften om samhällstjänst helt har verkställts. Förordning (2005:10).

29 §  Bestämmelserna i 26-28 §§ tillämpas även i fråga om en person som på grund av en utländsk dom skall undergå villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd i Sverige.

Behandling av personuppgifter om person som annars transporteras av kriminalvårdens transporttjänst

30 §  I fråga om personer som avses i 1 § första stycket 9 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården får utöver vad som anges i 3 § följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgifter om datum och klockslag för transport, platser mellan vilka transport skall ske samt den transporterades plats i transportfordonet,
 2. bevakning,
 3. omständigheter som kan vara av betydelse för säkerheten vid transporten,
 4. uppgifter om omständigheter i övrigt som är av väsentlig betydelse för genomförandet av transporten.

31 §  En myndighet inom kriminalvården får i fråga om den som transporteras utöver vad som anges i 3 och 30 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 9 e § förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under transporten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den registrerade. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för transporten. Förordning (2003:1097).

32 §  Vid behandling av personuppgifter enligt 30 § 3 och 31 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

33 §  Uppgifter i en sådan journal som avses i 31 § skall gallras senast två år efter det att transporten avseende den registrerade har utförts. I övrigt skall uppgifter om en sådan person som avses i 30 § gallras senast sex månader efter det att transporten har utförts.

Centrala kriminalvårdsregistret

Registrets ändamål och innehåll

34 §  För de ändamål som anges i 3 § första stycket 1 och 2 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall Kriminalvårdsstyrelsen föra ett register (centrala kriminalvårdsregistret) över personer som

 1. har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst,
 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter eller vite,
 3. eller på grund av en utländsk brottmålsdom skall verkställa en sådan påföljd som avses i 1 och 2 i Sverige.

[S2]Kriminalvårdsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna i det centrala kriminalvårdsregistret.

35 §  Det centrala kriminalvårdsregistret får innehålla sådana uppgifter som avses i 3 § 1, 5-7, 9-10 och 12-18, 15 § 1 såvitt avser hänvisningen till 9 § 16, 15 §7 och 10, samt 21 § 2.

Skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter som behövs för registret

36 §  För registrering i centrala kriminalvårdsregistret skall nedan angivna myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvårdsstyrelsen i följande fall.

Uppgift lämnas avUppgift lämnas om
1. RikspolisstyrelsenDom eller slutligt beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite
Överklagande av dom eller slutligt beslut som det har lämnats uppgift om tidigare
Beslut under rättegången att vidare verkställighet inte får äga rum beträffande den som har dömts till skyddstillsyn
Att dom eller slutligt beslut som uppgift har lämnats om tidigare har vunnit laga kraft
Att påföljd i dom eller slutligt beslut som uppgift har lämnats om tidigare har ändrats till annan påföljd än fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst
2. RegeringskanslietBeslut i nådeärenden
Av regeringen meddelat beslut om upphävande helt eller delvis enligt 7 kap. 16 § utlänningslagen (1989:529) eller inhibition enligt 8 kap.10 och 10 a §§ samt 11 kap. 4 § samma lag av en dom eller ett beslut om utvisning
Av regeringen meddelat beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 7 kap. 16 § utlänningslagen

[S2]Kriminalvårdsstyrelsen får meddela föreskrifter om att lokala kriminalvårdsmyndigheter till Kriminalvårdsstyrelsen skall lämna uppgifter för registrering i det centrala kriminalvårdsregistret.

Utlämnande av uppgifter, m.m.

37 §  Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret skall på begäran lämnas ut till Regeringskansliet, en domstol, Riksåklagaren, en åklagarmyndighet, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet, Datainspektionen, en myndighet inom kriminalvården eller en myndighet som får besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge eller utlänningslagen (1989:529).

[S2]Dessutom får Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter och myndigheter inom kriminalvården ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast sådana uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål och om upphävande av utvisningsbeslut enligt 7 kap. 16 § utlänningslagen.

38 §  /Upphör att gälla U:2005-03-01 genom förordning (2005:10)./ Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret skall gallras senast fem år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts.

Säkerhetsregistret

39 §  För att upprätthålla säkerheten och förebygga brott skall det gemensamt för myndigheterna inom kriminalvården föras ett särskilt register (säkerhetsregistret) över personer som är häktade eller sådana intagna i kriminalvårdsanstalt som avses i 1 § första stycket 3 och 7 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och som

 1. är eller tidigare har varit placerade på säkerhetsavdelning enligt 20 a § första och andra styckena lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
 2. tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff gjort sig skyldiga till allvarligt hot eller våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller kriminalvårdsanstalt,
 3. tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff tagit befattning med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk, eller
 4. tidigare rymt eller fritagits från häkte eller sluten kriminalvårdsanstalt eller förberett rymning eller fritagning eller gjort försök därtill.

40 §  Säkerhetsregistret får utöver vad som anges i 39 § omfatta häktade eller intagna beträffande vilka det finns särskild anledning att anta att de under den tid som häktningen eller verkställigheten av fängelsestraffet pågår tillsammans med andra kan komma att

 1. utöva allvarlig brottslig verksamhet,
 2. göra sig skyldiga till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
 3. göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § brottsbalken eller sådant brott mot allmän verksamhet som avses i 17 kap.1, 2 och 10 §§ samma balk, eller
 4. allvarligt störa ordningen inom häktet eller anstalten.

[S2]I fråga om en intagen om vilken regeringen med stöd av 31 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt har beslutat om avvikelser från bestämmelserna i 25-30 §§ samma lag skall uppgifter föras in i säkerhetsregistret om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2003:386).

41 §  Säkerhetsregistret får föras för att samla, bearbeta och analysera information som ger underlag för åtgärder för att upprätthålla säkerheten eller förebygga brott och får innehålla de uppgifter som behövs för detta ändamål.

[S2]Registret skall innehålla

 1. skälen för registrering, med särskilt angivande av de omständigheter som ger anledning till ett sådant antagande som avses i 40 §, och
 2. upplysning om varifrån uppgifter i registret kommer och, om det inte är obehövligt, en bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet.

[S3]Säkerhetsregistret får om det är oundgängligen nödvändigt innehålla känsliga uppgifter. För sökning i säkerhetsregistret får känsliga uppgifter användas som sökbegrepp.

Personuppgiftsansvarig, m.m.

42 §  Säkerhetsregistret förs av Kriminalvårdsstyrelsen och av lokal kriminalvårdsmyndighet som Kriminalvårdsstyrelsen bestämmer. Kriminalvårdsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna i registret.

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter inom kriminalvården

43 §  Chefen för Kriminalvårdsstyrelsen och den inom myndigheten som denne utser får ha direktåtkomst till säkerhetsregistret. Även chefen för en kriminalvårdsmyndighet som för registret och den inom myndigheten som denne utser får ha direktåtkomst till registret.

[S2]Uppgifter i säkerhetsregistret får lämnas ut till annan personal inom kriminalvården om uppgiften vid fullgörandet av arbetsuppgift inom kriminalvården kan antas ha betydelse för att upprätthålla säkerheten eller förebygga brott.

Utlämnande av uppgifter till annan myndighet

44 §  Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvårdsstyrelsen eller den som denne utser, lämnas ut till Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet. Utlämnande får endast avse uppgifter angående allvarlig brottslig verksamhet.

[S2]Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvårdsstyrelsen eller den som denne utser, även lämnas ut till Regeringskansliet om uppgiften kan antas ha betydelse i ärende om nåd i brottmål, utvisning, särskild utlänningskontroll eller i ärende enligt 31 § eller 58 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.

45 §  Uppgifter i säkerhetsregistret skall gallras senast en månad efter det att straffet eller åtgärden avseende den registrerade helt har verkställts eller upphört. För en registrerad som friges villkorligt med en återstående strafftid som överstiger ett år skall dock uppgifterna gallras senast när ett år har förflutit efter den villkorliga frigivningen.

Skyldighet för Kriminalvårdsstyrelsen att lämna underrättelser till vissa myndigheter m.m.

Underättelseskyldighetens omfattning

46 §  Kriminalvårdsstyrelsen skall lämna underrättelse till nedan angivna myndigheter i följande fall.

Uppgift lämnas tillUppgift lämnas om
1. Totalförsvarets pliktverkIntagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt av svenska män som under kalenderåret fyller 18-47 år
Beslut om förlängning av verkställighetstid med minst en månad för intagen om vilken underrättelse har lämnats tidigare
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut för svenska män som under kalenderåret fyller 18-47 år
2. FörsäkringskassanTidpunkt för frihetsberövande på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt då verkställighet av fängelsestraff på annat sätt påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad verkställighet utanför anstalt enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller vistelse utanför anstalt enligt 34 § samma lag
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt, från verkställighet utanför anstalt enligt 33 a § lagen om kriminalvård i anstalt eller från vistelse utanför anstalt enligt 34 § samma lag. Tidpunkt för återupptagande av sådan verkställighet efter avvikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom på skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
3. PolismyndighetPermission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för polismyndighetens verksamhet
4. RikspolisstyrelsenIntagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan anstalt.
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut. Verkställighet utanför anstalt enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller vistelse utanför anstalt enligt 34 § samma lag
Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för Rikspolisstyrelsens verksamhet

[S2]Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvårdsstyrelsen att i andra fall lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2004:953).

Utlämnande av uppgifter för statistik

47 §  Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvårdsstyrelsen att lämna uppgifter för rättsstatistiken finns i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Utlämnande av uppgifter till annan stat

48 §  Vid överflyttning av verkställighet av påföljd till annan stat får sådana uppgifter som avses i 3 §1 och 5-7 samt uppgifter i sådana journaler som avses i 10, 16, 22 och 26 §§ lämnas ut till den myndighet i den andra staten som är ansvarig för verkställigheten.

[S2]Känsliga uppgifter får dock utlämnas endast om det kan anses oundgängligen nödvändigt.

Verkställighetsföreskrifter, m.m.

Skyldighet att anmäla oriktighet i register, m.m.

49 §  Den som i tjänsten tar del av uppgifter ur det centrala kriminalvårdsregistret eller säkerhetsregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt skall genast anmäla det till Kriminalvårdsstyrelsen.

50 §  Oavsett vad som föreskrivs om gallring i denna förordning skall en uppgift som behandlas tas bort om en överrätt genom en dom eller ett slutligt beslut som har vunnit laga kraft har frikänt den tilltalade eller dömt honom eller henne till en påföljd som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning. Detsamma gäller om en överrätt har upphävt en tingsrätts beslut om förvandlingsstraff för böter eller vite eller om Kriminalvårdsstyrelsen enligt 18 § bötesverkställighetslagen (1979:189) har beslutat om att ett sådant straff skall falla bort.

Föreskrifter om bevarande av vissa uppgifter

51 §  Riksarkivet får, efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt bestämmelser i denna förordning får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

52 §  Närmare föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 36 och 46 §§ samt om tiden och sättet för dess fullgörande meddelas av Kriminalvårdsstyrelsen efter samråd med berörda centrala myndigheter.

Föreskrifter om direktåtkomst

53 §  Kriminalvårdsstyrelsen får meddela föreskrifter om direktåtkomst till personuppgifter för personal inom kriminalvården i andra fall än som avses i 37 och 43 §§.

Föreskrifter om begränsningar av uppgifter

54 §  Kriminalvårdsstyrelsen får meddela föreskrifter om begränsningar av de uppgifter som behandlas för ett visst ändamål.

Ytterligare föreskrifter

55 §  Kriminalvårdsstyrelsen får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och denna förordning.

 • KVFS 2008:18: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. ska upphöra att gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
 2. Bestämmelserna i förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:881) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:386) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:1097) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
upph. 6, 11, 17 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 46 §§, rubr. närmast före 10, 16, 22, 26, 31 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:953) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 9, 46 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:10) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
upph. 38 §; ändr. 8, 19, 24, 28 §§
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:327) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:660) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraftträder
2005-10-01

Förordning (2005:1025) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
upph. 42, 53 §§, rubr. närmast före 42, 53 §§; ändr. 3, 5, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, rubr. närmast före 44 §, rubr. närmast efter 45 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:106) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 36, 37 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:1126) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 3, 4, 10, 15, 16, 22, 35, 36, 44 §§
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 15, 31, 44, 46 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2009:1193) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 9, 46 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1556) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1482) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:148) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 31, 35, 39, 40, 44, 46 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:973 ) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:569) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2013:659) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 36, 37, 44 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:1162) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 15, 36, 37, 44, 46, 52 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:649) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2016-01-01