Inaktuell version

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2010:321
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-25

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

[S2]De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. Förordning (2004:95).

2 §  Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

3 §  Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

[S2]prövning av ansökan och anmälan enligt

4 §  Avgift enligt 3 § skall betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

AvgiftsklasserAvgift kronor
A300
B900
C1 800
D3 000
E5 000
F7 500
G11 500
H17 000
I21 500
J26 500
K35 000
L50 000
M70 000
N90 000
O110 000
P140 000
Q225 000
R400 000
S650 000
T1 000 000
U1 400 000
V1 800 000
X2 200 000
Y2 600 000
Z3 000 000
Förordning (2006:1528).

4 a §  I samband med prövning av en ansökan för vilken avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när avgiften senast ska betalas. Förordning (2009:1415).

5 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. När det gäller ansökan som avser en fråga som skall prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar gäller dock för avgiftens storlek 4 §, avgiftsklass G. Förordning (2006:1528).

5 a §  Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

 • bank,
 • börs,
 • clearingorganisation,
 • finansiellt institut,
 • fondbolag,
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • försäkringsbolag,
 • institut för elektroniska pengar,
 • juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 • kreditmarknadsföretag,
 • pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 • understödsförening, eller
 • värdepappersbolag.

[S2]I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.

[S3]Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

[S4]För avgiftens storlek enligt första-tredje styckena gäller 4 §, avgiftsklass E. Förordning (2007:738).

5 b §  Avgift tas ut för intyg avseende verksamhetstillstånd som Finans-inspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass C. Förordning (2009:1415).

Betalning av avgift för ansökan och anmälan

6 §  Avgift ska, utom i fall som avses i 4 a §, betalas till Finansinspektionen när ansökan eller anmälan ges in. Om betalning inte sker i rätt tid, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan eller anmälan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet. Förordning (2009:1415).

7 §  Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan eller anmälan avser.

Avgift för kungörelsekostnad

8 §  Sökanden skall ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

 1. godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
 3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
 4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Förordning (2005:1131).

Gemensamma bestämmelser

9 §  Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det.

10 §  Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

[S2]Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:1032).

11 §  Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

12 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Översyn av avgifter

13 §  Finansinspektionen skall varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4-5 a §§ samt i bilagan. Förordning (2005:1131).

Bilaga

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser iAvgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §) D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket) D

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §) D
Befrielse från försäkringsplikt (27 §) D
Lagen (1972:262) om understödsföreningar
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn) F
Registrering av understödsförening (3 och 65 §§) L
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §) D

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §) D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §) D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §) G
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §) G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §) D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (14 d §) D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §) G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket) F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket) D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b § G
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §) G
Medgivande att tillämpa 7 kap.9 a-10 g §§försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §) G
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)D
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2) D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2) D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §) D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket) D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket) D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §) F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket) D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket) G

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §) G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en förenings rörelse (56, 63 och 64 §§) G

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §) J

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G
Försäkringsrörelselagen (1982:713)
Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §) G
Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §) G
Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag (1 kap. 10 §) G

Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession (1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §) O

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (1 a kap. 4 §) J

Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §) G
Förlängning av koncession (2 kap. 3 §) H
Stadfästelse av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (12 kap. 15 §) O

Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidgning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket) H

Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § nionde stycket) F

Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första stycket) G
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde stycket) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (2 a kap. 3 §) D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 § första stycket) G
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 § andra stycket) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 6 §) D

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §) L

Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §) G

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket D

Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 § G
Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (7 kap. 18 §) G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22, 24, 26 och 27 §§) G

Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §) G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och 27 §§) G

Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap.7 och 8 §§) G
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (8 kap.4 och 13 §§) D

Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör (8 kap. 5 §) D

Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §) D

Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auktoriserad revisor (10 kap. 4 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapitalet (12 kap. 4 §) G

Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall (12 kap. 13 §) D

Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §) G

Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd (14 kap. 26 §) J

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §) J
Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap.13 och 22 §§) G
Sparbankslagen (1987:619)

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §) D

Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) G
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) G
Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§) K
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§) K
Godkännande och registrering av prospekt avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 16, 25 och 26 §§) J
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 25 och 26 §§) J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§) J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 25 och 26 §§) H
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§)H
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 25 och 26 §§) G

Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §) K

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 §) E

Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över till annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §) E

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) O
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) G

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §) D

Sjölagen (1994:1009)

Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket B

Den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande att överstiga gränsvärden för exponering (5 kap. 6 §) G

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) D
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 1) D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) D
Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b) G
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5) D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 4) D

Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 a kap. 14 §) J

Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §) G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) G
Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) E

Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) G

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) G
Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) O
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) G
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) G
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) G
Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) D
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) D

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) G
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) D
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) D
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) J

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §) O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket) F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket) G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §) L

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) D
Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
Godkännande av avvecklingssystem (3 §) L
Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket F
Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra stycket) D

Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom automatisk databehandling (10 §) J

Medgivande till undantag från förbud mot avyttring enligt 15 § (16 § andra stycket) D

Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §) O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) F

Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap. 6 §) G
Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta en filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §) G
Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här i landet (2 kap. 8 §) O
Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige (5 kap. 6 §) G
Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket)G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för elektroniska pengar (6 kap. 10 §) L

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) O
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § andra stycket) G
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket G
Lagen (2004:46) om investeringsfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) O
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §) L

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §) E

Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap. 7 §) D
Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial i Sverige (1 kap. 8 §) O
Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en underfond omfattas (1 kap. 9 §) L
För ytterligare underfond i samband med ansökan om tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige (1 kap. 9 §) E
Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i underfonder i Sverige att göra detta för ytterligare en underfond (1 kap. 9 §) J
För ytterligare underfond i samband med ansökan om tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i underfonder i Sverige (1 kap. 9 §) E

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket) G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket) D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) G
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) H
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)J
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)E

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) G

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) G

Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond (8 kap. 1 §) H
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket) E

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) E

Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §) H
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) D
Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §) O
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §) F
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) O

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G
Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket) D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) G

Prövning om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) D

Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §) D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap.20 och 25 §§) G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (10 kap. 36 §) D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) J

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §) G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) L

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §) J

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §) F

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §) G
Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket) F
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket) G
Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §) D
Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 § första stycket och 3 §) L
Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 3 §) F

Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta filial inom EES (4 kap. 1 § första stycket) D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 § första stycket) D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket) D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket) D

Aktiebolagslagen (2005:551)

Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §) D
Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt utgörs av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finan siella instrument) F
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) K
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) J

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsrisker i handelslagret enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt kapitalkrav för operativa risker (2 kap. 8 §) G
Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt kapital (3 kap. 4 §) G
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (4 kap. 7 §) S–Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (4 kap. 7 §) R–Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (4 kap. 7 §) T–Z
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 7 §) L–S
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §) G
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (4 kap. 11 §) G
Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)O
Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i marknadsrisker ingående positionsrisker, valutakursrisker och råvarurisker (5 kap. 3 §) T

Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en schablonmetod (5 kap. 4 §) G

Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa risker enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §) I
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av beräkningsgrunden beräknas understiga 120 timmar (6 kap. 5 §) O
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av beräkningsgrunden beräknas överstiga 120 timmar (6 kap. 5 §) R
Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av metoden beräknas understiga 800 timmar (6 kap. 6 §) S
Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av metoden beräknas överstiga 800 timmar (6 kap. 6 §) T

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (6 kap. 9 §) G

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §) G

Tillstånd att överskrida gränsvärden för stora exponeringar (7 kap. 8 §) G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalkrav m.m. (9 kap. 4 §) G

Undantag från skyldigheten att offentliggöra information på gruppnivå (9 kap. 7 §) G

Tillstånd att beräkna det gruppbaserade kapitalkravet på ett alternativt sätt (9 kap. 8 §) G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (9 kap. 14 §) G

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (10 kap. 15 §) G

Lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371)
om kapitaltäckning och stora exponeringar
Tillstånd att under en övergångsperiod beräkna kapitalkravet för operativa risker på alternativt sätt (10 §) G

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §) O
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter - utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1-8) L

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1-7) G

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) L

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) G

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) G

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) F
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) O
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)G
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §) G
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) D
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) G
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket) D
Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet) I

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) O

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) O

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) L

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) G

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket) G

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) O

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap.7 § andra och tredje styckena) G
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) L
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut
Registrering som ett kreditvärderingsinstitut (artikel 16 eller 17) Förordning (2010:321).Q

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:150) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2002-04-27

Förordning (2002:1156) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
utgår genom 2003:1064
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1032) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 10 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1064) om ändring i förordningen (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2003:514 utgår

Förordning (2003:1065) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:345) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5, bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1235) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 5, 13 §§, bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:9) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:545) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1131) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 8, 13 §§, bil.; ny 5 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:161) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:622) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:918) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1528) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:738) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:387) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-07-23

Förordning (2008:1299) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1415) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 6 §, bil.; nya 4 a, 5 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:321) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:229, Prop. 2009/10:132, Bet. 2009/10:FiU34
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-04

Förordning (2010:752) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5, 5 a, 13 §§, bil.; ny 5 c §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1438) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:261) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:756) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:888) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 13 §, bil.; ny 5 d §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:960) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 a §, bil.
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:384) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
CELEX-nr
32006R1287
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:737) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0236
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:291) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:595) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2013-09-03

Förordning (2013:1109) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:453) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§; bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:994) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1392) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:309) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:399) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-07-03

Förordning (2015:703) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2015-12-08

Förordning (2015:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 6, 8 §§, bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:73) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-02-16

Förordning (2016:74) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:736) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 c §§. bil.; ny 5 f §
Ikraftträder
2016-07-03

Förordning (2016:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 a, 5 a, 5 e §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1328) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:715) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2017-07-17

Förordning (2017:812) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2018:1101) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 d §§, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1233) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 och 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2019-06-10