SJVFS 2020:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för offentliga kontroller

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för offentliga

kontroller;

Utkom från trycket

den 13 november 2020

Omtryck

Beslutade den 12 november 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 6 kap. 2 §

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, 21 §

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa

jordbruksprodukter, 28 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter, 13

§ förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av

jordbruksprodukter, 13 § förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., 17

och 19 §§ förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. och 1 § förordningen

(1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning1 samt efter samråd med

Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter

för offentliga kontroller

dels att 14 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 2 och 3 §§, 11 kap. 1 och 2 §§,

14 kap. 2 och 5 §§ och 15 kap. 1 och 2 §§ samt bilagorna 1 och 2 till föreskrifterna ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 16 kap., av följande lydelse.

Författningen kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 3

Tillämpningsområde ................................................................................................. 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

Gemensamma bestämmelser .................................................................................... 6

2 KAP. KONTROLL AV FODER- OCH ABP-ANLÄGGNINGAR ........................ 7

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 7

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 7

3 KAP. KONTROLL AV FUNKTIONSTESTARE ................................................... 7

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 7

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 8

4 KAP. KONTROLL AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER ...................... 8

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 8

1 Jämför 16 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SJVFS 2020:31

2

5 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE DJUR ...................................................................................................... 9

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 9

Offentlig kontroll ..................................................................................................... 9

6 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE VÄXTER ............................................................................................. 10

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 10

Offentlig kontroll ................................................................................................... 10

7 KAP. KONTROLL AV HANDELSNORMER FÖR FISKERIPRODUKTER ..... 10

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 10

Betalning av sanktionsavgift vid kontroller av handelsnormer för fiskeriprodukter

................................................................................................................................ 11

8 KAP. IMPORTKONTROLL AV EKOLOGISKA PRODUKTER ....................... 11

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 11

Offentlig kontroll ................................................................................................... 12

9 KAP. IMPORTKONTROLL AV INVASIVA FRÄMMANDE ARTER .............. 12

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 12

Offentlig kontroll ................................................................................................... 12

10 KAP. KONTROLL AV KLÄCKERI- OCH AVELSANLÄGGNINGAR .......... 13

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 13

Offentlig kontroll ................................................................................................... 13

11 KAP. KONTROLL AV SEMINANLÄGGNINGAR........................................... 13

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 13

Offentlig kontroll ................................................................................................... 14

12 KAP. KONTROLL AV TSE-PROVTAGANDE ANLÄGGNINGAR................ 14

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 14

Offentlig kontroll ................................................................................................... 14

13 KAP. KONTROLL AV UTSÄDE ........................................................................ 14

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 14

Offentlig kontroll ................................................................................................... 15

14 KAP. AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV

VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR ...................................................................... 15

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 15

Offentlig kontroll ................................................................................................... 15

15 KAP. VETERINÄRA GRÄNSKONTROLLER AV PRODUKTER OCH

LEVANDE DJUR ...................................................................................................... 16

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 16

Offentlig kontroll ................................................................................................... 16

SJVFS 2020:31

3

16 KAP. KONTROLL AV KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR OCH

RAPPORTERING AV MARKNADSPRISER ......................................................... 16

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 16

Offentlig kontroll .................................................................................................... 17

BILAGA 1 .................................................................................................................. 19

Avgifter vid kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker m.m. importerade

från tredjeland ........................................................................................................ 19

BILAGA 2 .................................................................................................................. 21

Avgifter för veterinärt arbete i samband med offentlig kontroll ............................ 21

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar avgifter för:

1. Kontroll av foder- och ABP-anläggningar

2. Kontroll av funktionstestare

3. Kontroll av färska frukter och grönsaker

4. Kontroll av genetiskt modifierade organismer avseende djur

5. Kontroll av genetiskt modifierade organismer avseende växter

6. Kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter

7. Importkontroll av ekologiska produkter

8. Importkontroll av invasiva främmande arter

9. Kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar

10. Kontroll av seminanläggningar

11. Kontroll av TSE-provtagande anläggningar

12. Kontroller av utsäde

13. Kontroll av vattenbruksanläggningar

14. Veterinära gränskontroller av produkter och levande djur

15. Kontroll av klassificering av slaktkroppar och rapportering av marknadspriser

(SJVFS 2020:31).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder

ABP-anläggning

Varje anläggning för vilken registrering eller

godkännande krävs enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den

21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter och därav framställda

produkter som inte är avsedda att användas som

SJVFS 2020:31

4

livsmedel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1774/20022.

ABP-sändningar

Sändningar av animaliska biprodukter och därav

framställda produkter, inklusive exempelvis kött-

och benmjöl från andra EU-länder.

Aktör

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017

om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet för att säkerställa tillämpningen av

livsmedels- och foderlagstiftningen och av

bestämmelser

om

djurs

hälsa

och

djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt

om ändring av Europaparlamentets och rådets

förordningar (EG) nr 999/ 2001, (EG) nr

396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr

1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/

2014,

(EU)

2016/429

och

(EU)

2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005

och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58

/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG oc

h 2008/120/EG och om upphävande av Europapa

rlamentets och rådets förordningar (EG) nr

854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv

89/608/EEG,

89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/ 93/EG och 97/78/EG

samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om

offentlig kontroll)3.

Extra offentlig kontroll

Kontroll som görs för att säkerställa efterlevnaden

av regelverk och som går utöver det som omfattas

av den ordinarie kontrollverksamheten.

Foder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari

2002 om allmänna principer och krav för

livsmedelslagstiftning,

om

inrättande

av

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

och om förfaranden i frågor som gäller

livsmedelssäkerhet4.

Foderanläggning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse

som

begreppet

anläggning

i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

3 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

4 EUT L 31, 1.2.2002, s.1 (Celex 32002R0178).

SJVFS 2020:31

5

nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om

fastställande av krav för foderhygien5.

Funktionstestare

En person som utför eller avser att utföra

funktionstest. Ett funktionstest är en sådan

kontroll som avses i 2 kap. 54 § första stycket

första punkten förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel.

Kläckeri – och

avelsanläggning

Med kläckeri- och avelsanläggning avses

verksamhet

med

fjäderfä,

registrerad

av

Jordbruksverket som anläggning för avelsfjäderfä

eller kläckeri godkänd för handel inom

gemenskapen. En anläggning kan bestå av ett

eller flera stall eller andra byggnader eller

markområden där fjäderfän hålls och som är

geografiskt koncentrerade till en enhet.

Kvalitetskontroll

Begreppet har i dessa föreskrifter betydelsen av

kontroll som genomförs för att säkerställa

efterlevnad av beslutade handelsnormer för frukt

och grönsaker i enlighet med kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av

den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för

rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för

bearbetad frukt och bearbetade grönsaker6.

Offentlig kontroll

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 2017/6257.

Seminverksamhet

Varje verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt

kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 av

den 2 mars 2010 om ändring av bilaga D till rådets

direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och

spermastationer,

embryosamlings-

och

embryoproduktionsgrupper samt villkor för

donatordjur i form av hästdjur, får och getter och

för hantering av sperma, ägg och embryon från

dessa arter8, rådets direktiv 88/407/EEG av den

14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga

vid handel inom gemenskapen med och import av

djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur9 samt

rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september

1989 om djurhälsovillkor för handel inom

gemenskapen med och import från tredje land av

5 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0183).

6 EUTL L 157, 15.6.2011, s.1 (Celex 32011R0543).

7 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

8 EUT L 52, 3.3.2010, s. 14 (Celex 32010R0176).

9 EGT L 194, 22.7.1988, s. 10 (Celex 31988L0407).

SJVFS 2020:31

6

TSE-provtagande

anläggning

embryon från tamdjur av nötkreatur10 eller

motsvarande bestämmelser i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2020/686 av den 17

december

2019

om

komplettering

av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/429

vad

gäller

godkännande

av

anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets-

och

djurhälsokrav

för

förflyttning

av

avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur

inom unionen11.

Sådan anläggning, utom livsmedelsanläggning,

där prov enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001

om

fastställande

av

bestämmelser

för

förebyggande, kontroll och utrotning av vissa

typer av transmissibel spongiform encefalopati12

tas

ut,

såsom

bearbetningsanläggning,

hanteringsställe, uppsamlingscentral, förbrän-

ningsanläggning, obduktionsanläggning

eller

annan anläggning enligt särskilt beslut av

Jordbruksverket.

Veterinär gränskontroll

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 2017/62513.

Årlig samordningsavgift

En avgift som tas ut en gång varje år för

samordningsarbete, vilket bland annat inkluderar

planering,

styrning,

uppföljning

och

kvalitetssäkring av respektive kontrollområde.

(SJVFS 2020:31).

Gemensamma bestämmelser

3 § En aktör ska betala en avgift vid extra utredning eller andra nödvändiga åtgärder

som medför merarbete för myndigheten. Denna avgift är 950 kr per påbörjad timme.

4 § Aktören ska betala en avgift vid extra offentlig kontroll. Denna avgift är 3 000 kr.

Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två timmar ska aktören

betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. Om Jordbruksverket bedömer att

den åtgärd som verket har beslutat om kan styrkas på annat sätt än genom kontroll på

plats, t.ex. genom intyg, ska aktören istället för dessa avgifter betala 1 250 kr.

5 § Aktören ska betala en avgift för laboratorieanalyser. Avgiften består av den

faktiska kostnaden för analys samt kostnaden för transporten av prover för

laboratorieanalys.

10 EGT L 302, 19.10.1989, s. 1 (Celex 31989L0556).

11 EUT L 174, 3.6.2020, s. 1 (Celex 32020R0686).

12 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

13 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

SJVFS 2020:31

7

2 KAP. KONTROLL AV FODER- OCH ABP-ANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av foder och

animaliska biprodukter finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62514,

2. förordning (EG) nr 1069/200915,

3. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

4. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,

5. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter, och

6. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll av de foder- och

ABP-anläggningar aktören ansvarar för. Avgiften är 950 kr per påbörjad timme samt

en reskostnad på 2 100 kronor per kontrolltillfälle.

3 § En aktör ska betala en avgift för dokumentkontroller av de ABP-sändningar som

aktören tar emot. Avgiften är 700 kr per påbörjad timme.

4 § Om aktören före den 31 december har anmält till Jordbruksverket att

verksamheten har upphört, tar Jordbruksverket inte ut den årliga kontrollavgiften för

kommande år.

5 § En aktör som inte avbokar sin kontroll före kl. 15.00 dagen före en planerad

kontroll ska betala en avgift på 2 100 kronor.

3 KAP. KONTROLL AV FUNKTIONSTESTARE

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av funktionstestare

finns i

1. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

2. miljötillsynsförordningen (2011:13), och

3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23) om

översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig

spridning av växtskyddsmedel.

14 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

15 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

SJVFS 2020:31

8

Offentlig kontroll

2 § Den som är anmäld som funktionstestare hos Jordbruksverket ska betala en avgift

per kontrolltillfälle för offentlig kontroll. Avgiften är 700 kronor för varje hel timmes

handläggningstid.

4 KAP. KONTROLL AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Offentlig kontroll

Årlig kontrollavgift

1 § Den aktör som avses i 4 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:28)

om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker ska betala en årlig kontrollavgift

för den del av omsättningen som omfattas av EU:s kvalitetskontroll av färska frukter

och grönsaker m.m. enligt bilaga 1. Odlare som säljer direkt till detaljhandel ska betala

en årlig kontrollavgift. Odlare som endast sorterar och förpackar egen produktion för

vidare leverans till grossist, ekonomisk försäljningsförening, lagerhållare eller packeri

betalar ingen årlig kontrollavgift.

Omsättning

Årlig kontrollavgift Omsättning

Årlig kontrollavgift

mnkr

Kr

mnkr

kr

0-0,05

300

>250 - 500

44 000

>0,05 - 2

1 000

>500 - 750

66 000

>2 - 5

1 500

>750 - 1 000

88 000

>5 - 10

2 000

>1 000 -1 250

120 000

>10 - 25

4 000

>1 250 - 1 500

140 000

>25 - 50

7 000

>1 500 - 1 750

160 000

>50 - 75

10 000

>1 750 - 2 000

180 000

>75 - 100

13 000

>2 000 - 2 500

220 000

>100 - 150

17 000

>2 500

250 000

>150 – 250 22 000

2 § Den som enligt 1 § ska betala en årlig kontrollavgift och som trots begäran inte

kommer in med uppgifter till underlag för debitering av den årliga kontrollavgiften ska

betala den avgift som Jordbruksverket bedömer som skälig i förhållande till den

beräknade omsättningen.

Import

3 § Aktören ska betala en avgift enligt bilaga 1 samt, i förekommande fall, enligt 1

kap. 3-5 §§ samt 3-7 §§ i detta kapitel. Avgiften ska dock bara betalas för produkter

som är avsedda att levereras färska till konsumenten. Avgift ska inte betalas för

produkter som genomgått beredning och därigenom blivit skivade, hackade, strimlade

eller liknande.

4 § Om aktören eller dennes ombud gjort en importanmälan, men sändningen därefter

inte införtullas till följd av att den inte uppfyller kvalitetsnormerna eller av annan

anledning, ska avgift betalas för utförd kvalitetskontroll enligt 3 §.

SJVFS 2020:31

9

Kontroll utanför normalt tillämpad arbetstid

5 § Kvalitetskontroll kan efter godkännande av Jordbruksverket ske utanför den vid

Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden. Aktören ska i sådana fall betala avgift

i enlighet med 1 kap. 3 §. Denna avgift ska dock bara betalas i det fall motsvarande

avgift inte tas ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om

växtskyddsavgifter.

Kontroller utförda av Tullverket

6 § Den som enligt tullagen (2016:253) är tullskyldig för varan ska betala avgift enligt

1 kap. 3 och 4 §§ i de fall Jordbruksverket har överlåtit åt Tullverket att utföra

kvalitetskontroll. Den tullskyldige ska betala avgift enligt bilaga 1 till Tullverket och

övriga avgifter ska betalas till Jordbruksverket.

Kontroller som inte avbokas

7 § Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2012:28) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker, inte

kommer att finnas tillgänglig för kontroll angiven kontrolldag ansvarar importören för

att snarast informera Jordbruksverket skriftligen om detta. Aktören ska betala 800

kronor, om informationen kommer in till Jordbruksverket efter kl. 08.00 angiven

kontrolldag.

5 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE DJUR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av innesluten

användning av genetiskt modifierade organismer finns i

1. miljöbalken (1998:808),

2. förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade

organismer,

3. miljötillsynsförordningen (2011:13) och

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av

genetiskt modifierade djur.

Offentlig kontroll

Innesluten användning av genetiskt modifierade organismer avseende djur

2 § Den som har ett tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade

organismer ska betala en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll. Avgiften är 5 300

kronor per anläggning.

SJVFS 2020:31

10

6 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE VÄXTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av genetiskt

modifierade växter finns i

1. miljöbalken (1998:808),

2. förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer

i miljön och

3. förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport

m.m. av genetiskt modifierade grödor.

Offentlig kontroll

Avgifter för kontroll av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade

växter

2 § Aktören ska betala 3 900 kr per kontrolltillfälle vid kontroll av ett odlingsfält, ett

lager eller annan anläggning.

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter

3 § Aktören ska betala 3 900 kr per kontrolltillfälle vid kontroll av ett försöksfält.

Innesluten användning av genetiskt modifierade växter

4 § Aktören ska betala 5 300 kronor i årlig kontrollavgift för kontroll av en anläggning

och verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade växter.

7 KAP. KONTROLL AV HANDELSNORMER FÖR FISKERIPRODUKTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av handelsnormer för

fiskeriprodukter finns i:

1. förordning (EU) nr 2017/62516,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11

december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006

och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr

104/200017,

3. rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande

av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i

den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna

(EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG)

nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)

16 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

17 EUT L 354, 28.12.2013, s. 1 (Celex 32013R1379).

SJVFS 2020:31

11

nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och

upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG)

nr 1966/200618,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april

2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om

införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att

bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs19,

5. rådets förordning (EG) Nr 2406/9 av den 26 november 1996 om fastställande

av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter20,

6. kommissionens förordning (EEG) nr 3703/85 av den 23 december 1985 om

närmare bestämmelser för tillämpningen av gemensamma marknadsnormer för

viss färsk eller kyld fisk21,

7. lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma

fiskeripolitiken samt

8. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Betalning

av

sanktionsavgift

vid

kontroller

av

handelsnormer

för

fiskeriprodukter

2 § Sanktionsavgifter enligt 6 kap. 2 b § andra stycket förordningen (1994:1716) om

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska betalas till Kammarkollegiet.

Offentlig kontroll

3 § Den aktör som ansvarar för inköp, försäljning, lagring eller transport av partier

med fiskeriprodukter ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av att

handelsnormerna för fiskeriprodukter som aktören ansvarar för är uppfyllda. Avgiften

är 39 900 kronor per anläggning och år.

Aktören ska också betala en avgift per kontrolltillfälle för offentlig kontroll av att

handelsnormerna för fiskeriprodukter är uppfyllda. Avgiften är 950 kronor per

påbörjad timme.

8 KAP. IMPORTKONTROLL AV EKOLOGISKA PRODUKTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets importkontroll av ekologiska

produkter finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62522,

2. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/9123,

18 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1224).

19 EUT L 112, 30.4.2011, s. 1 (Celex 32011R0404).

20 EGT L 334, 23.12.1996, s. 1 (Celex 31996R2406).

21 EGT L 351, 28.12.1985 s. 63 (Celex 31985R3703).

22 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

23 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

SJVFS 2020:31

12

3. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller

ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer24,

4. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk

produktion, märkning och kontroll25,

5. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder26,

6. lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och

7. förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

Offentlig kontroll

2 § Aktören ska betala en administrativ grundavgift på 850 kronor per certifikat. I

förekommande fall ska aktören också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete

enligt bilaga 2. Kontroll som omfattar provtagning kostar 950 kronor per påbörjad

timme samt en reskostnad på 2 100 kronor per kontrolltillfälle. (SJVFS 2020:31).

3 § Om en sändning har en vikt understigande 1 ton och provtagning inte sker sätts

den administrativa avgiften och avgiften för veterinärens kontrollarbete ner till hälften.

(SJVFS 2020:31).

9 KAP. IMPORTKONTROLL AV INVASIVA FRÄMMANDE ARTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets importkontroll av invasiva

främmande arter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22

oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av

invasiva främmande arter27 och

2. förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Offentlig kontroll

Importkontroll av invasiva främmande arter i samband med veterinär gränskontroll

2 § En aktör ska betala en administrativ grundavgift på 450 kronor för varje sändning

där det finns behov av kontroll för att säkerställa frihet från invasiva främmande arter.

Aktören ska också betala den avgift som anges i bilaga 2 för det veterinära arbetet vid

kontrollen. (SJVFS 2020:31).

24 EUT L 334, 12.12.2008, s. 25 (Celex 32008R1235).

25 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1 (Celex, 32008R0889).

26 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1 (Celex 32009R0152).

27 EUT L 371, 4.11.2014, s.1 (Celex 32014R1143).

SJVFS 2020:31

13

Importkontroll av invasiva främmande arter i samband med växtskyddskontroll

3 § En aktör som importerar kategorier av varor som är föremål för

växtskyddskontroll eller kvalitetskontroll ska för sändningar där det finns behov av

kontroll för att säkerställa frihet från invasiva främmande arter betala en avgift.

Avgiften är 950 kronor per påbörjad timme. (SJVFS 2020:31).

10 KAP. KONTROLL AV KLÄCKERI- OCH AVELSANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar

finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62528 ,

2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk

hälsoövervakning av fjäderfä.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av de

kläckeri- och avelsanläggningar som aktören ansvarar för och som omfattas av den

offentliga hälsoövervakningen av fjäderfä. Avgiften är 2 800 kronor per anläggning.

Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2.

11 KAP. KONTROLL AV SEMINANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av seminverksamhet

finns i

1. kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 av den 2 mars 2010 om ändring

av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och

spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt

villkor för donatordjur i form av hästdjur, får och getter och för hantering av

sperma, ägg och embryon från dessa arter29,

2. lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

3. förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet

med nötkreatur,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet

med svin,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg

och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get samt

28 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

29 EUT L 228, 31.8.2010, s.1 (Celex 32010R0176).

SJVFS 2020:31

14

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:1) om seminverksamhet med

hästdjur. (SJVFS 2020:31).

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av de

seminverksamheter som denne ansvarar för. Avgiften är 3 400 kronor per verksamhet

och år. Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga

2. (SJVFS 2020:31).

12 KAP. KONTROLL AV TSE-PROVTAGANDE ANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av TSE-provtagande

anläggningar finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62530 ,

2. förordning (EG) nr 999/200131,

3. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

4. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk

övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala följande avgifter.

1. En årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av TSE-provtagande

anläggningar. Avgiften är 26 600 kronor per anläggning och år,

2. en avgift per kontrolltillfälle för offentlig kontroll av de TSE-

provtagande anläggningar aktören ansvarar för på 1 100 kronor per

påbörjad timme och

3. en avgift för dokumentkontroller som genomförs med anledning av

aktörens TSE-provtagning. Avgiften är 700 kronor per påbörjad timme.

13 KAP. KONTROLL AV UTSÄDE

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av utsäde finns i

1. utsädeslagen (1976:298),

2. utsädesförordningen (2000:1330),

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av

utsädespotatis,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av

utsäde av stråsäd,

30 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

31 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

SJVFS 2020:31

15

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av

utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av

växtsorter i den svenska sortlistan,

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av

utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter,

8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av

bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av

utsäde av sådana sorter, och

9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och

amatörsorter av köksväxter.

Offentlig kontroll

Hantering av certifierat utsäde eller kontrollerat standardutsäde

2 § Den som anmält införsel för saluföring av certifierat eller kontrollerat

standardutsäde ska betala en avgift på 5 800 kronor per kontrolltillfälle.

Leverantörsmärkning

3 § Aktören ska betala avgift för kontroll av leverantörsmärkt utsäde. Avgiften är

2 150 kronor per prov, avgifter för analyser enligt 1 kap. 5 § samt faktisk kostnad för

provtagningen.

Kontrollarbete vid provtagning och analys

4 § Aktören ska betala en avgift för kontrollarbete vid provtagning och analys. Denna

avgift är 500 kronor per prov samt faktisk kostnad för provtagningen.

14

KAP.

AVGIFTER

FÖR

OFFENTLIG

KONTROLL

AV

VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande

bestämmelser

för

Jordbruksverkets

kontroll

av

vattenbruksanläggningar finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62532 ,

2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur

och produkter från vattenbruk.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av de

vattenbruksanläggningar som denne ansvarar för. Den årliga samordningsavgiften är

följande:

32 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

SJVFS 2020:31

16

Riskklass 1: 11 000 kronor

Riskklass 2: 4 500 kronor

Riskklass 3: 1 500 kronor

Riskklass 4: 500 kronor

Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga

2.33(SJVFS 2020:31).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2020:31).

4 § Om aktören har anläggningar i olika riskklasser ska aktören betala den avgift som

gäller för den anläggning som tillhör den högsta riskklassen.

5 § Om aktören placerats i riskklass 1 som en följd av en sjukdomsutredning och

bedriver en vattenbruksverksamhet i riskklass 3 eller 4 kan Jordbruksverket besluta

om att avgiften enligt 2 § ska sättas ned till den årliga samordningsavgift som aktören

haft innan sjukdomsutredningen. (SJVFS 2020:31).

15 KAP. VETERINÄRA GRÄNSKONTROLLER AV PRODUKTER OCH

LEVANDE DJUR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets veterinära gränskontroller

finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62534,

2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

3. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt

4. förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.. (SJVFS 2020:31).

Offentlig kontroll

2 § Aktören ska betala en administrativ grundavgift på 450 kronor per sändning.

Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2.

(SJVFS 2020:31).

16 KAP. KONTROLL AV KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR OCH

RAPPORTERING AV MARKNADSPRISER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av klassificering av

slaktkroppar finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/200735,

33 Jordbruksverket fastställer vilken riskklass en anläggning tillhör i ett särskilt beslut som skickas till aktören.

34 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625 ).

35 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2020:31

17

2. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 av den 20 april

2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av

slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av

marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur36,

3. förordningen (1956:413) om klassificering av kött

4. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter,

5. livsmedelsförordningen (2006:813),

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av

slaktkroppar samt

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:23) om rapportering av

marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur. (SJVFS

2020:31).

Offentlig kontroll

2 § Den som omfattas av kravet på att klassificera slaktkroppar av nötkreatur, får eller

gris ska betala en avgift för offentlig kontroll. Kostnaden per kontroll anges i tabellen

nedan.37

Typ av kontroll

Avgift

per

kontroll

Klassificering av nötkreatur där årlig slaktvolym är större än 5000 djur

6 600 kr

Klassificering av nötkreatur där årlig slaktvolym är mellan 300 och 5

000 djur

5 650 kr

Klassificering av får där årlig slaktvolym är större än 5 000 lamm

6 600 kr

Klassificering av får där årlig slaktvolym är mellan 1 500 och 5 000

lamm

5 650 kr

Klassificering av gris med metoden HGS där årlig slaktvolym är större

än 5 000 slaktgrisar

6 600 kr

Klassificering av gris med metoden Autofom

5 650 kr

Klassificering av slaktkroppar på slakteri vars årliga slaktvolym är

mindre än 300 nötkreatur, 1 500 lamm och 5 000 slaktgrisar

5 650 kr

Kontroll av slaktkropparnas utseende

5 650 kr

(SJVFS 2020:31).

3 § För varje kontrollbesök tillkommer en reskostnad på 3 000 kr. (SJVFS 2020:31).

36 EUT L 171, 4.7.2017, s. 103 (Celex 32017R1184).

37 Jordbruksverket fastställer antalet kontroller på respektive slakteri i ett särskilt beslut som skickas till aktören.

SJVFS 2020:31

18

4 § För slakteriföretag som ska rapportera priser enligt verkets föreskrifter (SJVFS

2018:23) om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och

levande djur tillkommer en årlig kontrollavgift på 3 500 kr per djurslag. (SJVFS

2020:31).

Denna författning38 träder i kraft den 1 januari 2021.

CHRISTINA NORDIN

Jennie Ernstad

(Växt-och kontrollavdelningen)

38 SJVFS 2020:31

SJVFS 2020:31

19

Bilaga 1 39

AVGIFTER VID KVALITETSKONTROLL AV FÄRSKA FRUKTER

OCH GRÖNSAKER M.M. IMPORTERADE FRÅN TREDJELAND

Avgifter för sändningar som både omfattas av anmälningskrav för växtskyddskontroll

och kvalitetskontroll ska betalas med:

0,09 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 1 300 kr för sändningar

som har en kontrollfrekvens som överstiger 50 %.

0,06 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 1 000 kr, när

kontrollfrekvensen är 50 % eller lägre40.

Om inget annat anges är kontrollfrekvensen för växtskyddspliktiga varor 100 %. De

undantag som finns redovisas i kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den

11 oktober 2004 om angivande av detaljerade villkor för det bevismaterial som krävs

samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskyddskontrollerna för vissa

växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets direktiv

2000/29/EG41.

För sändningar som enbart innehåller varor som ska anmälas för kvalitetskontroll

betalas kvalitetskontrollavgift med 0,06 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning,

dock lägst 1 000 kr.

För sändningar som enbart omfattas av växtskyddskontroll gäller bestämmelserna i 2

kap. 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter.

KN-nr

Varuslag

0702

Tomater, färska

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök,

vitlök, purjolök och lök av andra

Allium-arter, färska

0704

Kål, färsk

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och

cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot

(salsifi), rotselleri, rädisor och liknande

rotfrukter, färska

0707

Gurkor, färska

39 Ändringen innebär att första stycket har tagits bort.

40 Samtliga reducerade frekvenser för produkter med krav på växtskyddskontroll finns redovisade på www.jordbruksverket.se.

41 EUT L 313, 12.10.2004, s.1 (Celex 32004R1756).

SJVFS 2020:31

20

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska

0709

Andra grönsaker, färska, med undantag

av grönsaker enligt undernummer

0709 59, 0709 60 91, 0709 60 95,

0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90,

0709 99 40 och 0709 99 60

0802

Andra nötter, färska, även skalade, med

undantag av nötter enligt undernummer

0802 11 10, 0802 12, 0802 22, 0802 32,

0802 70 00, 0802 51 00, 0802 52 00,

0802 61 00, 0802 62 00, 0802 80 00,

0802 90 10 0802 90 50, 0802 90 85.

ur 0803

Mjölbananer, färska

0804 20 10

Fikon, färska

0804 30 00

Ananas, färska

0804 40 00

Avokado, färska

0804 50 00

Guava, mango och mangostan, färska

0805

Citrusfrukter, färska

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och

papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet

nektariner), plommon och slånbär,

färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska

ur 0910 99

Timjan, färsk

ur 1211 90 85

Basilikört, citronmeliss, mynta,

origanum vulgare (oregano/vild

mejram), rosmarin, salvia, färsk

ur 1212

Johannesbröd, färska

(SJVFS 2020:31).

SJVFS 2020:31

21

Bilaga 2 42

AVGIFTER FÖR VETERINÄRT ARBETE I SAMBAND MED

OFFENTLIG KONTROLL

1. Avgiften för uppdrag

En avgift ska debiteras för varje påbörjad 30-minutersperiod med 580 kronor under

2021 och 595 kronor under 2022. Debitering ska ske för arbetet hos kunden samt

förberedande och uppföljande administrativt arbete.

För varje besök hos en kund ska en avgift tas ut för resan med 1 500 kr.

2. Lönetillägg och obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid (jour) debiteras med timavgift enligt följande. Vilket

påslag som ska debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av uppdraget inklusive

resan utförs.

Dag

Tid kl.

Påslag

Vardagar

06.00-08.00

75%

17.00-20.00

75%

20.00-23.00

100%

23.00-06.00

125 %

Lör-, sön- och helgdagar* 06.00-20.00

75%

20.00-23.00

100%

23.00-06.00

125 %

Storhelger**

06.00-20.00

100% (kvalificerad jourtid)

20.00-06.00

125% (kvalificerad jourtid)

*Helgdagar som inte räknas som storhelger.

**Trettondagen,

långfredagen,

påskafton,

påskdagen,

annandag

påsk,

nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul,

nyårsafton, nyårsdagen.

3. Avgift för läkemedel och andra omkostnader

Veterinär får debitera kostnader för läkemedel och andra direkta kostnader som

uppkommer i samband med uppdraget.

4. Akutavgift

För uppdrag som anmäls och kräver åtgärd samma vardag mellan kl. 8.00 och 17.00

debiteras en akutavgift med 350 kr.

42 Ändringen innebär bl.a. att de tidigare punkterna 3 och 4 har tagits bort.

SJVFS 2020:31

22

5. Administrativ grundavgift för veterinär gränskontroll

Vid uppdrag där tiden för kontroll och efterarbete tar mer än två timmar debiteras en

extra administrativ grundavgift som beräknas med en halv grundavgift per påbörjad

timme.

6. Avgifter för foder och andra produkter av animaliskt ursprung vid veterinär

gränskontroll

Vid samlastningscontainrar (dvs. fler sändningar till samma importör i samma container)

debiteras en administrativ grundavgift för hela uppdraget enligt punkt 5.

7. Avgifter för import av levande djur

Vid import av levande djur ska en kontroll göras per speditör och tillfälle. För djur

som inte går via speditör görs en kontroll per importör och tillfälle.

Debitering för restid, kontrollarbete samt förberedande och uppföljande administrativt

arbete får inte understiga:

- 3 784 kr för år 2021

- 3 844 kr för år 2022. (SJVFS 2020:31).