Tystnadsplikt

Tystnadsplikt är en i 36 kap 5 § rättegångsbalken angiven skyldighet för en person att inte berätta vad personen har erfarit. Som synes av lagtexten är den utformad som ett förbud att höra personen som vittne i rättegång.

Har en förhandling i en rättegång hållits bakom stängda dörrar och har det kommit fram sådana uppgifter för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, får rätten enligt 5 kap. 4 § rättegångsbalken förordna att uppgiften inte får uppenbaras. Detta brukar betecknas yppandeförbud.

Jämför