Prop. 1975/76:12

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m.

Regeringens proposition nr 12 1975/76 Prop. 1975/76: 12

Nr 12

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmåns- rättslagen (1970: 979) m. m.;

beslutad den 16 oktober 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME CARL 'LlDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att stärka företagsinteckningarnas kreditvärde föreslås att ford- ran på grund av företagsinteckning får företräde framför löne- och pcnsionsfordringar i händelse av konkurs.-Samtidigt förbättras också skattefordringarnas ställning i förmånsrättsordningen. Löntagarnas ford- ringar skyddas i stället genom att det maximala beloppet för betalning enligt den statliga lönegarantin vid konkurs höjs från fem basbelopp till tolv basbelopp.

Vidare föreslås vissa jämkningar beträffande företagsinteckningens ställning när aktiebolag avregistreras på den grunden att aktiekapitalet inte uppgår till 50 000 kr.

Prop. 1975/76: 12

1. Förslag till

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979)

Härigenom föreskrives i fråga om förmånsrättslagen (1970: 979) dels att 16 å1 skall upphöra att gälla, dels att nuvarande 11 och 12 åå skall betecknas 12 respektive 13 %, dels att nuvarande 13 & skall betecknas 11 %, dels att nya 12 5, nya 13 %, 15 & samt punkten 6 i övergångsbestäm- melserna skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse -

12 52

Allmän förmånsrätt följer där- efter med arbetstagares fordran på sådan lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes och på sådan lön eller er- sättning under skälig uppsägnings- tid, högst sex månader, som över- stiger inkomst vilken arbetstaga- ren under tid som lönen eller er- sättningen avser förvärvat i annan anställning eller uppenbarligen borde ha kunnat förvärva i an— ställning som han skäligen bort godtaga. Vid bestämmande enligt vad nyss sagts i vilken utsträck— ning fordran på lön eller ersätt— ning under uppsägningstid är för- enad med förmånsrätt skall med samtidig inkomst i annan anställ- ning jämställas utbildningsbidrag som utgår av statsmedel vid ar— betsmarknadsutbildning, i den mån bidraget avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till bidraget efter uppsägningen. Har lönefordran som förfallit tidi- gare än ett år innan konkursan- sökningen gjordes varit föremål för tvist, gäller förmånsrätten, om talan väckts eller sådan förhand- ling som föreskrives i kollektivav- tal begärts inom sex månader från förfallodagen och konkursansök-

1 Senaste lydelse 1973: 1068. 2 Senaste lydelse 1974: 366.

Allmän förmånsrätt följer där- efter med arbetstagares fordran på sådan lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes och på lön eller ersättning under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Har arbetstagaren under uppsägningstiden utfört ar- bete enligt anställningsavtalet med gäldenären, gäller förmånsrätten all lön eller ersättning för arbetet. I den mån arbete ej utförts under uppsägningstiden gäller förmåns- rätten endast sådan lön eller er— sättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under tid som lönen eller ersättningen avser för— värvat i annan anställning eller uppenbarligen borde ha kunnat förvärva i anställning som han skäligen bort godtaga. Vid be- stämmande enligt vad nyss sagts i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsäg— ningstid är förenad med förmåns- rätt skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas ut- bildningsbidrag som utgår av statsmedel vid arbetsmarknadsut- bildning, i den mån bidraget avser samma tid som lönen eller ersätt- ningen och arbetstagaren har bli- vit bcrättigad till bidraget efter uppsägningen. Har lönefordran

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

ningen följt inom sex månader från det att tvisten blivit slutligt avgjord. I fråga om semesterlön eller semesterersättning som är in- tjänad innan konkursansökningen gjordes, gäller förmånsrätten vad som står inne för det löpande och de närmast föregående två kvalifi- kationsåren.

Föreslagen lydelse

som förfallit tidigare än ett år in- nan konkursansökningen. gjordes varit föremål för tvist, gäller för- månsrätten, om talan väckts eller sådan förhandling som föreskrives i kollektivavtal begärts inom sex månader från förfallodagen och konkursansökningen följt inom sex månader från det att tvisten blivit slutligt avgjord. I fråga om semes- terlön eller semesterersättning som är intjänad innan konkursansök- ningen gjordes, gäller förmånsrät- ten vad som står inne för det lö- pande och de närmast föregående två kvalifikationsåren.

Förmånsrätt enligt första stycket följer även med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst ett år innan konkursansökningen gjordes och nästföljande sex månader. För- månsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23 och 26 55 lagen (1967. 531) om tryggande av pensionsutfästclse m.m.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eller jämte närstående ägde väsentlig andel i företaget och som hade väsent- ligt inflytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha för— månsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. Vad som sagts nu gäller även om gäldenären är juridisk person utan att vara näringsid- kare.

135

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efter- levande. Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas av- se större årlig pension än som motsvarar basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Från det sålunda beräknade fordringsbe- loppet skall i förekommande fall avdragas upplupen del av pension en- ligt allmän pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsr ätt enligt första styc- Förmånsrätt enligt första styc- ket gäller även fordran på framti- da pension som intjänats hos före— gående arbetsgivare, om gäldenä- ren övertagit ansvaret för pensions- fordringen enligt vad som anges i 11 å andra stycket.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person utan att vara näringsidkare, äger ll & tredje stycket motsvarande tillämpning.

ket gäller" även fordran på framtida

pension som intjänats "hos föregå-

ende arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensions- fordringen enligt'vad som anges i 12 å andra stycket.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person utan att vara näringsidkare, äger 12 & tredje stycket motsvarande tillämpning. .

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse F öreslagen lydelse

.15 ga

Fordran med allmän förmåns- rätt uttages i första hand ur egen-

dom som ej är föremål för sär- '

skild förmånsrätt. Förslår ej den- na egendom, uttages fordringen ur egendom, vari särskild förmåns— rätt gäller, före fordringar med så- dan förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt 16 5 och i övrigt efter sistnämnda fordringar.

Särskild förmånsrätt har före— träde framför allmän förmånsrätt. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 5 uttages dock, om det behövs, före fordringar med sär- skild förmånsrätt enligt 5 eller 8 5 i annan lös egendom än tomträtt. Vad som uttages på detta sätt skall, när'det finns särskilda förmånsrät- ter i olika egendomsgrupper, för- delas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits för varje grupp.

Övergångsbestämmelser

Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till la- gen (1967: 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med förmånsrätt enligt 11 & tredje stycket i nämnda kapitel skall i samma omfattning ha förmånsrätt närmast före fordringar som har förmånsrätt enligt 13 % nya lagen.

Pcnsionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till la- gen (1967: 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med förmånsrätt enligt 11 & tredje stycket i nämnda kapitel skall i samma omfattning ha förmånsrätt närmast efter fordringar som har förmånsrätt enligt 13 5 nya lagen." "

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för ford- ran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971: 1072) om f örmånsberättigade skatte-

fordringar m. m.

Härigenom föreskrives att 1 & lagen (1971: 1072) om förmånsbe- rättigade skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lål

Förmånsrätt enligt 13 5 för- månsrättslagen (1970: 979) följer med fordran på

* Senaste lydelse 1973: 1068. 1 Senaste lydelse 1974: 872.

Förmånsrätt enligt 11 5 för- månsrättslagen (1970: 979) följer med fordran på

Prop. 1975/76: 12 5

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

]. skatt och avgift, som anges i 1 5 första stycket uppbördslagen (1953: 272), samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bcvillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958: 295) om sjömans- skatt och kupongskatteförordningen (1970: 624),

2. skatt enligt förordningen (1959: 507) om allmän varuskatt och för- ordningen (1968: 430) om mervärdeskatt,

3. skatt eller avgift enligt förordningen (1908: 129) angående en sär— skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, förordningen (1941: 251) om särskild varuskatt, förordningen (1943: 477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om försäljningsskatt, förordningen (1953: 396) om accis å fettemulsion m.m., lagen (1953: 397) om avgift för fett- varor som användas för framställning av fettemulsion m.m., förord- ningen (1956: 545) angående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall, förordningen ( 1957:262 ) om allmän energiskatt, förordningen (1960: 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, för- ordningen (1960: 258) om utjämningsskatt å vissa varor, förordningen (1961: 372) om bensinskatt, förordningen (1961: 394) om tobaksskatt, förordningen (1961: 653) om brännoljeskatt, stämpelskattelagen (1964: 308), förordningen (1964: 352) om gasolskatt, förordningen (1966: 21) om särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1971: 170) om an- nonsskatt, förordningen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam, förordningen (1972: 820) om skatt på spel, förordningen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar samt förordningen (1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter,

4. skatt enligt förordningen (1922: 260) om automobilskatt, kungö- relsen (1934: 122) om skatt å motorfordon, som för tillfälligt brukande i riket från utlandet införts, kungörelsen ( 1951:750 ) om saluvagns- skatt, förordningen (1963: 116) om trafikomläggningsskatt, kungörelsen (1964: 43) om skatt å automobil, som av utomlands bosatt person för tillfälligt brukande i riket här förvärvats, traktorskatteförordningen (1969: 297), vägtrafikskattelagen (1973: 601) samt förordningen (1973: 602) om särskild vägtrafikskatt,

5. tull samt avgift enligt kungörelsen—(1960: 235) om avgift för växt- skyddskontroll vid införsel av växter och förordningen (1968: 361.) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets om- råde och lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område,

7. avgift, som anges i 1 5 första stycket förordningen (1959: 552) an- gående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m. samt avgift enligt lagen (1961: 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering och lagen (1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift, allt i. den mån avgift som här avses icke omfattas av 1.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Prop. 1975/76: 12

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs

Härigenom föreskrives att 2 5 lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse .

2å1

Betalning enligt garantin- utgår för sådan fordran på lön eller an- nan ersättning som har förmåns- rätt enligt 11 & förmånsrättslagen (1.970: 979) och för fordran på pension som har förmånsrätt en- ligt 11 eller 12 % samma lag.

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket ansökt om gäldenärens försättande i konkurs, utgår betalning även för kostnaden härför och, om kon- kursen avskrivits enligt 185 _S kon- kurslagen (1921: 225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt 188 & samma lag.

Beträffande fordran med för— månsrätt enligt 11 % förmånsrätts- lagen gäller garantin för varje ar-' betstagare högst ett belopp som motsvarar fem gånger det vid ti- den för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 5 lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller an— nan ersättning som har förmåns- rätt enligt 12 ä förmånsrättslagen (1970: 979) och för fordran på pension som har fömiånsrätt en- ligt 12 eller 13 & samma lag.

Har någon pågrund av fordran som omfattas. av garantin ansökt om gäldenärens försättande i kon— kurs, utgår betalning även för kostnaden härför och, om konkur- sen. avskrivits enligt 185 % kon- kurslagen (1.921: 225), för kostnad som han ålagts att utge enligt 188 & samma lag.

Beträffande. fordran med för- månsrätt enligt 12 & förmånsrätts- lagen gäller garantin för varje ar— betstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger det vid ti- den för konkursbeslutct gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 & lagen (1.962: 381) om allmän försäkring. Betalning utgår därvid för fordran som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan fordran.

Denna lag träder 1 kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller fortfarande 1 fråga om betalning av garan- tibelopp för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före _ ikraftträdandet.

4. Förslag till

Lag om ändring i konkurslagen (1921: 225)

Härigenom föreskrives att 71 och 143 55 konkurslagen (1921: 225) skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse '

- 0

Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta försäljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäldenärens rö-

1 Senaste lydelse 1971 : 1046. = Senaste lydelse 1973 : 1132.

Prop. 1975/76: 12 7

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse.

relse, äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke därtill av rät- tens ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan ombuds- mannen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där det lämp- ligen kan ske.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild för- månsrätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än 5. auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när för- valtaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värde- papper till gällande börspris. Samtycke enligt andra stycket fordras ej heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut— ländska register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas. äge förvalta- ren. där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom.

Är fråga om försäljning av registrerat skepp, av luftfartyg eller av in— tecknade reservdelar till luftfartyg och finnes egendomen inom riket, skall vad i 70 5 första och andra styckena sägs äga motsvarande tillämp- ning.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belas- tar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låte förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild .inteckningshandling å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvaltaren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, Varige- nom gäldenären frikallas från ansvarighet.

Bestämmelserna i 705 sista Bestämmelserna i 70,5 sista

stycket äga motsvarande tillämp- ning, när gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom. ] sådant fall skall förvaltaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra talan för borgenärer som ha förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & förmånsrättslagen (1970: 979) samt genom brev underrätta bor- genär om yrkande som han fram- ställer på dennes vägnar.

stycket äga motsvarande tillämp- ning, när gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom. Lsådant fall skall förvaltaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra talan för borgenärer som ha förmånsrätt enligt 10% förmåns- rättslagen (1970: 979) samt genom brev underrätta borgenär om yr- kande som han framställer på den- nes vägnar.

143 53

Har borgenär förmånsrätt enligt 10 eller 11 & förmånsrättslagen (1970:979) , må honom medgivas att, innan utdelning enligt vad ovan är stadgat äger rum. lyfta be-

” Senaste lydelse 1971 : 498.

Har borgenär förmånsrätt enligt 10 % förmånsrättslagen (1970: 979), må honom medgivas att. innan ut- delning enligt vad ovan är stadgat äger rum, lyfta betalning för sin

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

talning för sin fordran, i den mån tillgängliga medel därtill finnas.

Föreslagen lydelse fordran, i den mån tillgängliga medel därtill finnas.

Har borgenär förmånsrätt i viss egendom, må honom medgivas lyft- ning, som i första stycket sägs, av medel, som inflyta för den egendom.

Övriga förmånsberättigade borgenärer äge ock lyfta betalning såsom ovan är sagt, i den mån medel, som ej böra beräknas för lyftning enligt bestämmelserna i första och andra styckena, lämna tillgång därtill.

Ändå att borgenär lyft betalning för sin fordran, skall han upptagas i utdelningsförslag, då sådant upprättas enligt ovan meddelade bestäm- melser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

5. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luft-

fartyg m. m.

Härigenom föreskrives att 5 och 10 åå lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen be- vakat fordran varmed är förenad luftpanträtt eller för vilken egen- domen svarar på grund av inteck- ning eller varmed är förenad re- tentionsrätt eller förmånsrätt en— ligt 10, 11 eller 12 & förmånsrätts- lagen (1970: 979), begära att egen- domen säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur egendo- men är ostridig eller styrkes.

Föreslagen I _vdelse

Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen bevakat fordran varmed är för— enad luftpanträtt eller för vilken egendomen svarar på grund av in- teckning eller varmed är för- enad retentionsrätt eller förmåns- rätt enligt 10å förmånsrättslagen (1970: 979), begära att egendomen säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur egendomen är ostridig eller styrkes.

Bestämmelserna i 45 äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

10 ä 1 sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, ford- ran för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteckning eller retentionsrätt samt kostnaden för förfarandet.

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

Om egendomen hör till kon- kursbo, upptages även arvode och annan kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen därjämte utmätt, upp- tages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & förmånsrättslagen (1970: 979).

Föreslagen lydelse

Om egendomen hör till kon— kursbo, upptages även arvode och annan kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen därjämte utmätt, upp— tages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 105 förmåns- rättslagen (1970: 979).

Med fordran avses även rätt till betalning" på grund av ägarhypotek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

6. Förslag till Lag om ändring i lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av re- gistrerat skepp m. m.

Härigenom föreskrives att 5 och 10 åå lagen (1973: 1.130) om exeku- tiv försäljning av registrerat skepp m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Hör skeppet till konkursbo, kan förvaltaren, om arvode eller annan kostnad för skeppets förvaltning under konkursen skall utgå ur skeppet, begära att skeppet säljes för den fordringen.

Borgenär, vars fordran är för- enad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning, retentions- rätt eller förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & förmånsrättslagen (1970: 979), kan begära att skepp som hör till konkursbo säljes för hans fordran, om hans rätt till be- talning ur skeppet är ostridig eller styrkes. Om borgenär, vars ford- ran är förenad med sjöpanträtt, framställt sådan begäran, får för- farandet ej nedläggas därför att frågan om försäljning förkon- kursboets räkning förfaller.

Borgenär, vars fordran är för- enad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning. retentionsrätt eller förmånsrätt enligt 10% för- månsrättslagen (1970: 979), kan begära att skepp som hör till kon- kursbo säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur skeppet är ostridig eller styrkes. Om bor- genär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt, framställt sådan begäran, får förfarandet ej nedläg- gas därför att frågan om försälj- ning för konkursboets räkning förfaller.

Borgenär vars fordran är förenad med sjöpanträtt har i fråga om ut- mätt skepp som ej hör till konkursbo samma befogenhet som enligt andra stycket. Begagnar han sig därav,-får förfarandet ej nedläggas därför att frågan om försäljning för utmätningssökandens fordran för— faller.

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

10

Föreslagen I ydelse

Bestämmelserna i 45 äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att utlösa konkursbo eller borgenär som begärt att skeppet säljes för fordran som anges ovan.

10%

I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, ford- ran som är förenad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning eller retentionsrätt samt kostnaden för förfarandet.

Om skeppet hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kostnad för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet därjämte utmätt, upptages fordran. som skall utgå med förmånsrätt enligt 10, 11 eller 125 förmåns- rättslagen (1970: 979).

Om skeppet hör till konkursbo,

upptages även arvode och annan

kostnad för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet därjämte utmätt, upptages ford— ran som skall utgå med förmåns- rätt enligt 105 förmånsrättslagcn (1970: 979).

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning av- ses även fordran för vilken skepp tagits i anspråk enligt 91 aå 3 mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1) samt rätt till betalning på grund av ägar- liypotek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

7. Förslag till Lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1)

Härigenom föreskrives att l39å utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

139 ål

När fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller motsvarande ut- ländska register, eller gods i fartyg eller i luftfartyg sålts, har borgenär. som hade sjö- eller luftpanträtt i egendomen, rätt att få betalning ur kö- peskillingen enligt vad som anges nedan, såvida han framställt yrkande därom före auktionen eller, om egendomen sålts under hand, före köpe- skillingsfördelningen.

Svarar utmätt egendom för företagsinteckning, äger inteckningshava- ren erhålla betalning ur köpeskillingen, om han framställt yrkande därom inom tid som nyss angivits. Vad nu sagts gäller dock ej i den mån sådan betalning måste anses obehövlig för att trygga inteckningsha- varens och efterföljande inteckningshavares rätt. Vid prövningen härav skall hänsyn tagas även till sådan egendom som gäldenären på annat sätt än genom företagsinteckningen Ställt som säkerhet för intecknings- havarens fordran.

1 Senaste lydelse 1973: 1131.

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

Skall under konkurs fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska register, el- ler gods i fartyg eller i luftfartyg säljas utmätningsvis, äger även borgenär som för sin fordran har förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & l'örmånsrättslagen (1970: 979) rätt att erhålla betalning ur köpeskil- lingen, om han yrkat det före auk- tionen eller, om egendomen sålts under hand, före köpeskillingsför- delningen.

11

Föreslagen lydelse

Skall under konkurs fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande "utländska register, eller gods i fartyg eller i luftfartyg säljas utmätningsvis, äger även borgenär som för sin fordran har förmånsrätt enligt 105 förmåns- rättslagcn (1970: 979) rätt att er- hålla bctalning ur köpeskillingen, om han yrkat det före auktio— nen cller, om egendomen sålts un— der hand, före köpeskillingsfördel- ningen.

Denna lag träder i kraft den ]. januari 1976. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

8. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 1068) om ändring i förmånsrättslagen

(1970: 979)

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1973:1068) om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) att punkterna 3 och 4 i övergångsbestäm- melserna skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

3. Bestämmelserna i 45 andra stycket och 16 5 i dess äldre lydel— se gäller fortfarande i fråga om förskott som avses i punkt 6 sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring isjölagen (1891: 35 s. 1).

4. De äldre bestämmelserna i 45 tredje stycket, 16 och 17 555 om redares förmånsrätt på grund av förskott för medredares bidrag till rederirörelsen enligt 175 sjö-

Föreslagen lydelse

3. Efter utgången av år 1975 skall - särskild förmånsrätt enligt äldre bestämmelser gälla a. enligt 4 5? andra stycket för förskott som avses i punkt 6 sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring isjölagen (1891: 35 s. 1). b. enligt 45 tredje stycket för förskott för medredares bidrag till rederirörelsen enligt 1739 sjölagen (1891: 35 s. 1) i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) om förskottet lälitnats före utgången av år 1975.

4. Fordran med allmän för- månsrätt enligt 10 5 uttages, om det behövs, före fordringar med förmånsrätt enligt 3. F ordran med allmän förmånsrätt enligt 11 eller

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

lagen (1891: 35 s. 1) i dess lydelse före ikraftträdande! av lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891 : 35 s. ]) gäller fortfarande i fråga om förskott som lämnats före ikraftträdandet.

12

Föreslagen lydelse

12 5 i deras lydelse närmast före utgången av år 1975 uttages, om det behövs, med tillämpning av äldre bestämmelser före fordran med rätt enligt 3, om konkursan- sökan gjorts före utgången av år 1975.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

9. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1966: 454) om företagsin-

teckning

dels att 36 5 skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 36 5 skall utgå, dels att 35 5 skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 11 a och 15 a åå, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

llaå

Bestämmelserna i 10 5 äga också motsvarande tillämpning, när intecknad verksamhet jämte egendom, i vilken inteckningen gäller, på grund av upplösning av aktiebolag enligt punkt 4 eller 5 av -övergångsbestämmelserna till la-

gen (1973: 303) om ändring i la- gen (1944: 705) om aktiebolag övergår till aktieägare. Detsamma gäller, om verksamheten och egen— domen därefter övergår till han- delsbolag, vari det upplösta bola- gets aktieägare är delägare. Frist inom vilken talan skall väckas och anmälas till iriskrivningsmyndig- heten räknas från det aktiebolaget avfördes ur aktiebolagsregistret.

15a_$

Inteckningshavare äger erhålla betalning för intecknad fordran, fastän denna ej förfallit, om aktie- bolag, i vars näringsverksamhet inteckningen meddelats, upplöses eller måste antages komma att

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

13

Föreslagen lydelse

upplösas enligt punkt 4 eller 5 av övergångsbestämmelserna till la- gen (1973: 303) om ändring i la- gen (1944: 705 ) om aktiebolag.

35 51

Skall beslut av högre rätt upptagas till ny handläggning av inskrivnings- myndigheten, åligger det denne att upptaga ärendet på första inskriv- ningsdagen efter det att beslutet kommit honom till handa.

inteckningsärende enligt- Skall inteckningsärende enligt beslut av högre rätt upptagas till ny handläggning av inskrivnings- myndigheten, åligger det denna att upptaga ärendet på första inskriv- ningsdagcn efter det att beslutet kommit myndigheten till handa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

10. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 303) om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1973: 303) om ändring i la- gen (1944: 705) om aktiebolag2

dels att punkten 5 i övergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 8, av

nedan angivna lydelse.

1 prop. 1975: 103 föreslagen ly- delse

5. Bolag, vars registrerade ak- tiekapital ej uppgår till 50000 kronor, skall, om det ej trätt i likvidation eller försatts i konkurs, upplösas genom att avföras ur ak- tiebolagsregistret, om samtliga ak- tieägare och styrelseledamöter samt verkställande direktören be- gär det. Uppgift att bolaget har avförts ur registret skall kungöras i det första numret av Post- och In- rikes Tidningar som utkommer under närmast följande januari, april, juli eller oktober månad. Punkt 4 andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning.

1 Senaste lydelse 1971: 1215.

Här föreslagen lydelse

5. Bolag, vars registrerade ak- tiekapital ej uppgår till 50000 kronor, skall, om det ej trätt i likvidation eller försatts i konkurs, upplösas genom att avföras ur ak- tiebolagsregistret, om samtliga ak- tieägare och styrelseledamöter samt verkställande direktören be- gär det före utgången av oktober 1978. Uppgift om att sådan begä- ran framställts skall ofördröjligen kungöras i allmänna tidningarna. Bolaget får ej avföras ur registret förrän en månad efter det att så- dant kungörande skett. Uppgift att bolaget har avförts ur registret skall ej kungöras. Punkt 4 andra

' Senaste lydelse av övergångsbestämmelserna se 1973: 1081. Senast föreslagna lydelse av övergångsbestämmelserna se prop. 1975: 103.

Prop. 1975/76: 12 14

I prop. 1975: 103 föreslagen ly— Här föreslagen lydelse delse

och tredje styckena äger motsva- rande tillämpning.

8. Om verkan av företagsinteck- ning, som meddelats i nä- ringsverksamhet utövad av aktie- bolag, som upplöses enligt punkt 4 eller 5, finns bestämmelser i lagen (1966: 454) om företagsinteckning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Prop. 1975/76: 12 15

Utdrag JUSTITIEDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-10-16

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Johansson, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Lidbom, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm—Wallén

Föredragande: statsrådet Lidbom

Proposition med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) m. m.

1 Inledning

När konkurs inträffar, skall konkursgäldenärcns skulder betalas i en viss ordning, den s.k. förmånsrättsordningen. Bestämmelser om i vilken ordning olika fordringar skall betalas finns i förmånsrättslagen ( 1970: 979). Enligt förmånsrättslagen har bl. a. vissa löne- och pensions- fordringar förmånsrätt. Förmånsrätt gäller vidare i fråga om fordringar för vilka säkerhet har ställts i form av företagsinteckning. Löne- och pcnsionsfordringar har företräde framför sådana inteckningsfordringar. Värdet av den säkerhet som företagsinteckning ger är alltså beroende av hur stora löne- och pcnsionsfordringar som kan komma att göras gäl- lande, om gäldenären försätts i konkurs.

Utredningen (Ju 1972: 12) angående företagsinteckning1 har i uppdrag att göra en allmän översyn av lagen (1966: 454) om företagsinteckning. _ Svenska bankförcningen, Svenska sparbanksföreningen och Sveriges jordbrukskasseförbund (numera Sveriges föreningsbankers förbund) an- förde i en till utredningen ställd skrivelse den 7 maj 1974, att företagsin- teckningens värde som kreditsäkcrhet hade försämrats genom införandet av lagen (1974: 12) om anställningsskydd. Organisationerna framhöll att införandet av den lagen, som innehåller bestämmelser om längre uppsägningstid än vad som tidigare tillämpades. har-mcdfört att företa- gens latenta löneskulder ökat. Till följd härav har också utrymmet för säkerhet i form av företagsinteckning minskat i motsvarande mån. Or-

? Hovrättsrådet Christer Rune.

Prop. 1975/76: 12 16

ganisationerna ansåg, att den försämring av företagsintecknings värde som kreditsäkerhet som därigenom uppkommit, borde motverkas genom att företagsinteckning gavs företrädesrätt framför lönefordringar. På grund av den statliga lönegarantin vid konkurs ansåg organisationerna, att en sådan ändring av förmånsrättsordningen kunde ske utan betänklig- heter.

Frågan togs också upp av bankinspektionen i skrivelse den 14 oktober 1974. Även bankinspektionen menade, att företagsintecknad fordran borde placeras framför lönefordringar. '

Efter samråd med mig tog utredningen-"upp den sålunda väckta frå- gan till särskild behandling. Utredningen) avgav i januari 1975 betänkan- det (Ds Ju 1975 : 4) Löncprivilegium och förmånsrätt för företagsinteck- ning med förslag till bl. a. lag om ändring i förmånsrättslagen. Betän- kandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga A.

Betänkandet har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av Svea hovrätt, riksförsäkringsverket, kammarkollegiet, bankinspektionen, riks- revisionsverket, riksskatteverket, statens industriverk, länsstyrelserna i Malmöhus, Gävleborgs och Västernorrlands län, företagsskattebered- ningen (Fi 1970: 77), konkurslagskommittén (Ju 1971: 06), Investerings- banken, Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG), Folksam, Företagareföreningarnas förbund, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges industriförbund, Svensk industriförening, Svenska bankförening- en, Svenska företagares riksförbund, Svenska försäkringsbolags riksför- bund, Svenska personalpcnsionskassan (SPP), Svenska sparbanksför- cningen, Sveriges föreningsbankers förbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation (SI-110), Sveriges köpman- naförbund, Svenska Handelskammarförbundet, Ackordscentralens stock- holms- och malmöavdelningar, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska metallindustriarbetareför- bundet, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Tjänstemännens central- organisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Föreningen Sve- riges kronofogdar och Sveriges advokatsamfund.

Efter underremiss har yttrande över betänkandet avgetts av kronofog- demyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Västernorr- lands företagareförening. Post- och Kreditbankcn (PK-banken) har an- slutit sig till innehållet i bankföreningens yttrande. '

Utredningen har vidare i en till justitiedepartementet den 2 september 1975 ingiven promemoria föreslagit ändringar i bl. a.-lagen (1966: 454) om företagsinteckning. I promemorian belyses frågan om verkan av företagsinteckning i sådana aktiebolag som enligt särskilda bestämmelser kan komma att upplösas på grund av att aktiekapitalet inte uppgår till 50 000 kr. Jag vill i detta sammanhang ta upp också denna fråga.

Prop. 1975/76: 12 17

2 Företagsinteckning och lönefordran

2.1 Gällande rätt m. m.

I fråga om gällande rätt, framställningen från de organisationer som jag tidigare nämnt, bankinspektionens skrivelse samt utredningens för- slag ber jag att få hänvisa till bilaga A.

2.2. Remissyttrandena

Det stora flertalet remissinstanser har i allt väsentligt anslutit sig till utredningens förslag. En sammanställning över remissyttrandena bör fo- gas till protokollet i detta ärende som bilaga B, till vilken jag ber att få hänvisa.

3 Rätt på grund av företagsinteckning vid avveckling av små aktie- bolag

3.1 Gällande rätt m. m.

3.l.1 Avveckling av små aktiebolag

Genom lagen (1973: 303")? om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebo- lag höjdcs gränsen för aktiekapitalets lägsta belopp från 5 000 till 50 000 kr. Lagändringen trädde i kraft den 6 juni 1973. För aktiebolag som bildats före denna dag gäller fortfarande den tidigare aktiekapitals— gränsen. Genom lagen (1973: 1081)3 om ändring i den nämnda lagen (1973: 303), som trädde i kraft den 1 januari 1974, har emellertid införts regler som syftar till att alla aktiebolag efter utgången av år 1978 skall ha ett lägsta aktiekapital om 50000 kr. De aktiebolag som inte före nämnda tidpunkt höjt aktiekapitalet till det nya lägsta beloppet skall upplösas genom ett förenklat likvidationsförfarande, obligatorisk avre- gistrering. De nya bestämmelserna, som har formen av ändringar i övergångsbestämmelserna till den förstnämnda lagen, medger att upp- löst aktiebolags rörelse kan fortsättas i annan företagsform.

[ prop. 1975: 103 med förslag till ny aktiebolagslag. m.m. föreslås ytterligare ändring i den nämnda lagen (1973: 303) av innebörd att ak— tiebolag, som har ett aktiekapital lägre än 50000 kr.,-på begäran av samtliga aktieägare, styrelseledamötcr och verkställande direktör skall kunna upplösas enligt det förenklade förfarandet redan före utgången av år 1978, frivillig avregistrering.

I prop. 1973: 168 framhålls att det stora flertalet-av de företagare som väljer att avstå från att höja aktiekapitalet till 50 000 kr. beräknas träffa

= Prop. 1973 : 93, LU 19, rskr 238. 3 Prop. 1973: 168, LU 41, rskr 393.

Prop. 1975/76: 12 18

avtal med leverantörer, kreditgivare och andra om att bolagets åtagan- den och förpliktelscr skall överföras på ett handelsbolag, _som skall- överta rörelsen, eller på företagaren själv, ifall rörelsen skall fortsättas under personlig firma. I brist på sådana uppgörelser tryggas borgenärs- intressena genom att solidariskt ansvar åläggs aktieägare, styrelseleda- möter och verkställande direktör för sådana bolagets förpliktelser som uppkommit innan bolaget avförts ur registret, (övergångsbestämmel- serna punkt 4 andra stycket). För att en fortsatt drift av rörelsen 1 an- nan företagsform inte skall äventyras genom att aktiebolagets avtalspar- ter motsätter sig att det eller de nya rättssubjekt som övertagit bolagets rörelse inträder som part i bolagets avtal föreskrivs vidare, att aktie- ägarna inträder i det avregistrerade bolagets ställe som part i de avtal bolaget slutit med tredje man. Denna ordning har betecknats som ett slags universalsuccession.

I prop. 1973: 168 berörs särskilt frågan om de säkerheter som ett av-— registrerat aktiebolag kan ha ställt. Det framhålls bl. a. att det av reg- lerna om personlig ansvarighet för aktieägarna m.fl. och om aktieägar— nas inträde som avtalspart i de av bolaget slutna avtalen följer, att sä- kerheter som bolaget ställt i form av borgen, pant m.m. kommer att stå kvar sedan bolaget upplösts. I fråga om företagsinteckning sägs i propositionen följande:

För bolagets förbindelser kan också säkerhet ha ställts i form av före- tagsinteckning. Inte heller sådan säkerhet rubbas av att bolaget har avre- gistrerats. Ändring av företagsform i förevarande fall är inte att anse som överlåtelse av verksamhet och bestämmelserna i bl. a. 10 och 15 55 lagen (1966: 454) om företagsinteckning är därför inte tillämpliga.

Som tidigare nämnts föreslås i prop. 1975: 103 att små aktiebolag skall kunna upplösas genom avregistrering, om samtliga aktieägare och styrelseledamöter samt verkställande direktör begär det. De nyss redovi- sade bestämmelserna om solidariskt ansvar för bolagets förbindelser och om aktieägares inträde i bolagets avtal föreslås få motsvarande tillämp- ning även vid denna frivilliga avregistrering. Till skillnad mot vad som gäller vid den obligatoriska avregistreringen föreslås dessutom, att upp- gift om att bolaget avförts ur registret skall kungöras i Pest- och Inrikes Tidningar. Kungörande skall emellertid inte ske omedelbart efter avre- gistreringen utan i det första numret av tidningen som utkommer under närmast följande januari, april, juli eller oktober månad. Kungörelseför- farandet förutsätts bli avgiftsfritt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1976. Frivillig avre- gistrering kan således komma att äga rum under åren 1976—1978.

Prop. 1975/76: 12 19

3.1.2 Lagen om företagsinteckning

3.1.2.1 Inteckning och dess föremål

Enligt lå lagen ( 1966:454 ) om företagsinteckning (FL) kan efter medgivande av näringsidkare företagsinteckning meddelas i hans nä- ringsverksamhet. Företagsinteckning kan också meddelas i näringsverk- samhet som två eller flera näringsidkare utövar gemensamt. Gemensam inteckning i skilda näringsidkares olika verksamheter är inte. möjlig. Företagsinteckning får enligt 2 & FL meddelas endast om näringsidkaren är bokföringsskyldig eller driver jordbruk eller skogsbruk.

Företagsinteckning meddelas i all den näringsverksamhet eller i den verksamhet av viss art som näringsidkaren vid varje tid utövar inom ett län eller inom en eller flera kommuner i länet. I fråga om aktiebolag gäller den speciella föreskriften att inteckning kan omfatta bolagets verksamhet inom hela riket eller inom flera län. Inteckningen får inte meddelas så att den till omfattningen avviker från annan inteckning som är meddelad eller sökt i samma näringsverksamhet.

Bifalls ansökan om företagsinteckning, sker inskrivning i inskrivnings- boken över ärenden om företagsinteckningar varjämte bevis om inteck- ningsbeslutet tecknas på fordringshandlingen. I inskrivningsboken skall göras särskilt upplägg för varje verksamhet, beträffande vilken inteck- ningsärende förekommer. Uppläggen ordnas i bokstavsföljd efter nä- ringsidkarens efternamn eller, om det är fråga om aktiebolag, handels- bolag eller ekonomisk förening, dess firma. Genom namnet eller firman identifieras den upplagda verksamheten som inteckningsenhet.

Företagsinteckning gäller i näringsidkarens lösa egendom, i den mån denna hör till den intecknade verksamheten och är hänförlig till någon av de egendomsaner som finns uppräknade i 4 & FL. Av denna paragraf följer att företagsinteckning i princip upphör att besvära sådan egendom som inte längre tillhör näringsidkaren.

Inteckningsobjektet är själva näringsverksamheten. Denna individua- liseras genom följande kännetecken:

1. den eller de fysiska eller juridiska personer som driver verksamhe- ten,

2. verksamheten, till arten bestämd eller obestämd,

3. den geografiska ramen för verksamheten. För individualiseringen är anknytningen till näringsidkarens person av väsentlig betydelse.

3.1.2.2 Imeckningens verkan vid överlåtelse m. m.

Enligt FL upphör inteckningsrätten i princip att gälla i rörelsen, om denna övergår till ny innehavare. Från denna regel görs undantag för det fall att näringsidkaren avlider, då dödsboet träder in i hans ställe som näringsidkare.

Prop. 1975/76: 12 20

I 10% FL finns regler om företagsintecknings verkan vid överlåtelse av verksamhet som omfattas av företagsinteckning. Dessa regler ger borgenären, inteckningshavaren, s.k. förföljelserätt. Inteckningsrätten fortsätter nämligen att belasta den konkreta egendom som ingick i överlåtelsen och som då besvärades av inteckningen. Detta gäller så länge egendomen tillhör förvärvaren. Om denne överlåter eller upplåter sådan egendom eller denna skadas eller går förlorad eller tas i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande, gäller inteckningen i hans fordran på vederlag eller ersättning. Inteckningen ger företräde till betalning framför företagsinteckning som grundas på förvärvarens med- givande.

Borgenärcn förlorar sin förföljelserätt, om han inte inom ett år efter det verksamheten frånträddcs väcker talan mot förvärvaren om betal- ning ur egendomen och också anmäler detta till inskrivningsmyndighe— ten. Avstår han från sin rätt mot förvärvaren, är han skyldig att an— teckna detta på inteckningshandlingen, om förvärvaren fordrar det. För- följelserätten är avsedd att främja en uppgörelse mellan borgenären, överlåtaren och förvärvaren, t. ex. så att inteckningslånet överförs på förvärvaren.

Enligt 11 % FL gäller förföljelserätt på motsvarande sätt när inteck- . nad verksamhet jämte egendom, i vilken inteckning gäller, övergår till annan genom skifte av handelsbolags tillgångar eller bodelning av annan anledning än näringsidkarens död.

Det bör tilläggas, att 15 & FL i de aktuella situationerna ger borgenä— ren rätt att kräva betalning för sin intecknade fordran trots att denna inte förfallit, s. k. acceleration av förfallotid.

Den omständigheten att inteckningen vid överlåtelse av intecknad verksamhet upphör att gälla i den överlåtna verksamheten bortsett från förföljelserätten —— medför inte att inteckningen som sådan upphör att gälla. Det framgår bl. a. uttryckligen av 4 & FL att inteckningen gäl- ler i överlåtarens fordran på vederlag, i vad detta avser egendom som vid överlåtelsen omfattades av inteckningen.

3.1.2.3 Inskrivningsårgärder

Den förföljelserätt för vilken jag redogjorde i föregående avsnitt föranleder vissa inskrivningsåtgärder. Som nämndes där måste för-. följelserätten utövas inom ett år efter det verksamheten frånträddes. Inom denna tid måste inteckningshavaren dels väcka talan mot för- värvaren om betalning ur överlåtna egendomen, dels anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Sådan anmälan skall antecknas i inskrivnings- boken. Särskilt upplägg skall därvid göras under förvärvarens namn eller firma och anteckning om anmälningen göras dels på överlåtarens, dels på förvärvarens upplägg. Om förvärvaren inte tagit ut någon in- teckning i verksamheten, kommer bara den gjorda anteckningen att

Prop. 1975/76: 12 21

finnas på hans upplägg. Gravationsbevis i fråga om intecknad verk- samhet skall innehålla uppgift om bl. a. anmälan om att intecknings- havare väckt talan mot förvärvare av intecknad verksamhet om betal- ning.

3.2. Promemorian

I promemorian framhålls att, om FL tas till utgångspunkt, avveckling av aktiebolag enligt de i avsnitt 3.1.1 behandlade reglerna medför, att företagsinteckning som meddelats i bolagets näringsverksamhet upphör att gälla vid bolagets avregistrering. Med samma utgångspunkt kommer enligt utredningen inteckningshavaren inte heller att ha någon förföljel- serätt, eftersom äganderättsövergången vid avregistrering inte grundas på överlåtelse, bolagsskifte eller bodelning av annan anledning än nä- ringsidkarens död.

Utredningen påpekar att det i prop. 1973: 168 emellertid uttalats att säkerhet i form av företagsinteckning inte rubbas av att bolaget har av- registrerats. Enligt utredningen torde denna ståndpunkt ha motiverats av att avregistreringcn innebär en form av universalsuccession. Utred- ningen ifrågasätter emellertid om inte en uttrycklig lagregel borde ha in— förts om att rörelsen efter avregistreringcn skall anses vara samma verk- samhet som bolagets rörelse.

Avvceklingslagstiftningen bygger enligt utredningen på den tanken att rörelsedrivande avregistrerade aktiebolag med två eller flera aktieägare antingen genom avtal eller genom konkludenta åtgärder skall transfor- meras till handelsbolag. Det blir alltså i de fall då verksamheten övergår på handelsbolag fråga om två äganderättsövergångar. I och med avre— gistreringcn övergår nämligen verksamheten till aktieägarna och där- efter övergår den till ett handelsbolag. Utredningen instämmer i att det vid den första äganderättsövcrgången skulle kunna vara fråga om univer- saisucccssion, som inte rubbar inteckningssäkcrheten. Men den andra äganderättsövergången är enligt utredningen inte någon sådan succes- sion. Så snart aktieägarna överför verksamheten till ett handelsbolag, kommer företagsinteckningen att upphöra att gälla i verksamheten. In- teckningen kommer endast att medföra förföljelserätt i den till han- delsbolaget överförda egendomen. Följaktligen kommer inteckningen bara att gälla i aktieägarnas fortsatta gemensamma verksamhet under den regelmässigt korta tid som denna består.

Den tilltänkta ordningen med inteckningsövergång genom ett nytt slags universalsuccession i samband med avveckling av aktiebolag skulle enligt utredningen få vissa otillfredsställande praktiska konsekvenser.

Utredningen framhåller att någon korrigering av inskrivningsmyndig- hetemas böcker över ärenden om företagsinteckningar inte synes vara förutsatt i samband med att företagsintecknade aktiebolag avregistreras.

Prop. 1975/76: 12 . 22

Inskrivningsböckerna kommer därför inte att redovisa gällande inteck- ningsförhållanden. Enligt uttalandet i prop. 1973: 168 skulle ju inteck- ningarna i det förutvarande aktiebolaget gälla i enskilda näringsidkares eller i handelsbolags rörelser. Inskrivningsböckerna skulle emellertid inte komma att red0visa dessa inteckningar under näringsidkamas namn och de nybildade handelsbolagcns firmor. Ett gravationsbevis ut- färdat för någon av aktieägarna i ett upplöst bolag skulle således komma att sakna uppgifter om inteckningar som meddelats i det upplösta bola- gets verksamhet. Detta skulle kunna medföra rättsförluster vid exeku- tion i företagsintecknad egendom. Vidare skulle, menar utredningen, presumtiva kreditgivare komma att sakna möjlighet att förvissa sig om huruvida den näringsverksamhct i vilken de erbjuds inteckningssäkcrhet redan är belastad av företagsinteckning. Utredningen anser att förutva- rande kreditgivare till avregistrerade bolag visserligen genom särskilda åtgärder skulle kunna hålla sig underrättade om de fortsatta inteck- ningsförhållandena. Alla andra emellertid som efter år 1978 eller, om förslaget i prop. 1975: 103 antas, år 1975 överväger att bevilja enskild näringsidkare eller bolag kredit mot säkerhet av företagsinteck- ning måste räkna med möjligheten att verksamheten redan är belastad av en "tyst" inteckning som inte framgår av gravationsbevis.

Utredningen pekar också på olika situationer där risker för inteck- ningskollisioncr kan komma att uppstå. En person utövar t. ex. i samma område samma slags näringsverksamhet såväl genom ett av hönom-ägt aktiebolag som under enskild firma. Om båda rörelserna är intecknade,- skulle inteckningarna efter bolagets avregistrering komma att omfatta en och samma verksamhet om bolagets verksamhet fortsätts. Besvä- rande konkurrensproblem skulle kunna uppstå härigenom. Ett annat kollisionsfall kan tänkas i det fall att en person äger två små aktiebolag, som har verksamheten intecknad i samma område. Om bolagen driver ' samma slags rörelse, kommer inteckningarna i de olika bolagen 'cfter dessas avregistrering att gälla i samma verksamhet. Också härigenom kan konkurrensproblem tänkas uppstå. Andra liknande fall kan natur- ligtvis tänkas. '

Utredningen anser att det skulle vara ytterst arbetskrävande att korri- gera inskrivningsböckrna i enlighet- med det rättsläge som enligt det förut nämnda uttalandet i prop. 1973: 168 skulle komma att inträda vid avregistrering.

Utredningen har kommit till den slutsatsen att man bör överge stånd- punkten att inteckningssäkcrheten inte rubbas av avregistreringcn. Upp— lösning genom avregistrering bör i stället i detta sammanhang bedömas på samma sätt som fusion av aktiebolag och skifte av aktiebolags till- gångar.

Om sålunda företagSinteckning i aktiebolags näringsverksamhet skall antas upphöra att gälla vid bolagets avregistrering, uppkommer frågan

Prop. 1975/76: 12 23

om hur borgenäremas behöriga intressen lämpligen kan tillgodoses. Ut- redningen menar att det föreskrivna solidariska ansvaret för den inteck- nade skulden är otillräckligt. Utredningen har funnit det lämpligt att reg- lerna om förföljelserätt i 10 & FL görs tillämpliga också vid avregistre—- ring. En sådan breddad förföljelserätt skulle innebära, att-borgenären under en viss tid efter avregistreringcn bevaras vid inteckningsrätt i det avregistrerade aktiebolagets konkreta egendom men däremot inte i den eventuellt fortsatta verksamheten. I inskrivningsbokcn behöver därför inte göras särskilda upplägg under aktieägarnas namn i andra fall än då borgenären anser sig behöva väcka talan mot den eller dem som överta— git det upplösta bolagets verksamhet. Under den tid då förföljelserätten gäller kan ny inteckning tas ut i den fortsatta verksamheten och inteck- ningslånet övertas av verksamhetens nye innehavare. Om en tillfredsstäl- lande uppgörelse härom inte skulle kunna-träffas, kan borgenären ut—- nyttja förföljelserätten för att få betalt. För att säkerställa detta behövs en regel om acceleration'a'v fordringens-förfallotid som motsvarar 15 & FL. I de fall då verksamheten inte fortsätts efter avregistrering eller då ny inteckning inte kan beviljas på grund av att den fortsatta verksamhe- ten inte är bokföringspliktig, blir förföljelserätten av direkt betydelse.

Om det avregistrerade bolaget bara haft en aktieägare och denne fort- sätter bolagets verksamhet som enskild näringsidkare, torde enligt utred- ningen en breddad förföljelserätt enligt 10 & FL i princip utgöra ett god- tagbart skydd för inteckningshavarens säkerhetsintresse samt underlätta att kreditförhållandet överförs till den fortsatta verksamheten.

Har det avregistrerade bolaget däremot haft flera aktieägare, får man emellertid räkna med att dessa sluter handelsbolag. Utredningen menar därför att förföljelserätt vid avregistrering måste gälla i den berörda egendomen också efter det att denna överförts från aktieägare till han- delsbolag. Det blir fråga om en s. a. s. förlängd förföljelserätt.

Utredningen framhåller att förföljelser—ätt i och för sig har ett begrän- sat värde. eftersom tillgångar i vilka inteckningen gäller kan komma att säljas tämligen snart efter bolagets avregistrering. Efter försäljningen gäller inteckningen bara i säljarens eventuella vederlagsfordran. Vid obligatorisk avregistrering kan förföljelserätt visserligen ge ett någor- lunda godtagbart skydd. Frivillig avregistrering enligt förslaget i prop. 1975: 103 medför emellertid en väsentligt sämre situation för borgenä- rerna. eftersom avregistrering kan ske när som helst utan att borgenä- rerna blir informerade. Utredningen har funnit en effektiv och fram- komlig lösning vara att regler införs som innebär att inteckningsborgenä- rerna ges säker information om förestående frivillig avregistrering i förening med skälig tid för dem att bevaka sin rätt. '

Det bästa sättet att tillförsäkra borgenärerna. angivna information och bevakningsfrist är enligt utredningen att de genom registreringsmyndig- hetens försorg underrättas om begäran om avregistrering. Detta kan-ske

Prop. 1975/76: 12 24

genom kungörelse en viss minsta tid förslagsvis en månad innan bolaget avförs ur aktiebolagsregistret. Sådant kungörelseförfarande bör vara avgiftsfritt. Utredningen menar att om man på detta sätt kungör ansökan, så torde man liksom vid obligatorisk avregistrering kunna und- vara kungörelse av uppgift om att bolaget sedermera avförts ur registret.

Utredningen anser vidare att befrielse från stämpelskatt bör övervä- gas vid ny företagsinteckning som påkallas av att tidigare inteckning upphör att gälla i verksamheten i och med avregistrering. Utredningen finner emellertid att samma syfte kan uppnås genom tillämpning av 12 % första stycket stämpelskattelagen (1964z308). Under vissa förutsätt- ningar medger detta stycke nedsättning av stämpelskatten för ny inteck- ning med belopp som motsvarar skatten för tidigare inteckning. Förut- sättningarna för sådan nedsättning är i princip dels att den tidigare in- teckningen dödats eller av annan anledning upphört att gälla, dels att den nya inteckningen beviljas inom ett år efter det att den tidigare in- teckningen upphört att gälla, dels att ansökan om den nya inteckningen bifalles i egendom som helt eller delvis omfattades av den tidigare in- teckningen.

Utredningens överväganden innebär sammanfattningsvis att man bör acceptera att upplösning av aktiebolag genom avregistrering medför att inteckning upphör att gälla i bolagets näringsverksamhet. Detta föranle- der ingen ändring i FL. Ändring krävs emellertid, om den vidgade för— följelserätt och befogenhet att kräva omedelbar betalning, acceleration av förfallotid, som utredningen anser behövlig, skall införas. Dess- utom fordras ändring i de regler om kungörelse rörande frivillig avre- gistrering som föreslås i prop. 1975: 103 . om utredningens syn på den frågan vinner anslutning. Enligt utredningens förslag bör de lag- och författningsändringar som utredningens överväganden föranleder sättas i kraft den 1 januari 1976, då reglerna om frivillig avregistrering är av- sedda att träda i kraft.

Hänvisningar till S3-2

4 F öredraganden

4.1. Företagsinteckning och lönefordran

Lagen ("1974: 12) om anställningsskydd trädde i kraft den 1. juli 1974. Lagen innebär mycket betydande förbättringar av anställningstryggheten. Bl.a. har i lagen införts bestämmelser om viss minsta uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida. På den privata arbetsmark- naden fanns lagregler av den typen tidigare endast beträffande äldre ar- betskraft enligt den s.k. äldrelagen. De uppsägningstider som kommer i fråga enligt lagen om anställningsskydd varierar mellan en och sex månader beroende på arbetstagarens ålder. Arbetstagarc, som fyllt 45

Prop. 1975/76: 12 25

år, har rätt till sex månaders uppsägningstid, om han varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Av organisationer företrädande kreditväsendet har gjorts gällande. att införandet av lagen om anställningsskydd medfört en betydande försämring av företagsinteckningen såsom kreditsäkerhet. Det för- håller sig nämligen så att lönefordringar i händelse av konkurs i myc- ket betydande utsträckning har förmånsrätt till betalning framför ford- ran på grund av företagsinteckning. Den som avser att lämna kredit mot säkerhet i företagsinteckning måste alltså göra en bedömning av vilken omfattning lönefordringar kan ha i händelse av att låntagaren försätts i konkurs. Det är nämligen framför allt vid låntagarens konkurs som en lämnad säkerhet prövas. Räcker säkerheten då inte till, är den inte betryggande.

Utredningen (Ju 1972: 12) angående företagsinteckning har tagit upp den fråga som sålunda har väckts. Utredningen framhåller att in- förandet av lagen om anställningsskydd medfört en sådan ökning av företagens latenta löneskulder att företagsinteckningens värde som kre- ditsäkerhet väsentligen förringats. Utredningens förslag för att komma till rätta härmed innebär, att företagsinteckningen ges företräde framför lönefordringar vid konkurs. Utredningen menar att detta i realiteten inte innebär någon försämring för löntagarna, eftersom deras fordringar på lön ersätts genom den statliga lönegarantin, om det inte finns till- räckliga tillgångar i konkursboct.

Innan jag går närmare in på utredningsförslaget vill jag lämna några upplysningar rörande företagsinteckningen och dess användning i kre— ditlivet.

Företagsinteckning kan meddelas i företagares näringsverksamhet, om företagaren är bokföringsskyldig eller driver jordbruk eller skogsbruk. Företagsinteckningen gäller i vissa särskilt angivna slag av lös egendom, som hör till den intecknade verksamheten. Den medför att intecknings- havaren får förmånsrätt i den intecknade egendomen. Denna förmåns- rätt är alltså en särskild förmånsrätt, dvs. den gäller bara i viss egen— dom. "l-önefordran däremot är förenad med allmän förmånsrätt, dvs. den gäller i all gäldenärens egendom. Företagsinteckningen är ett viktigt kreditsäkerhetsmedel framför allt för mindre och medelstora företag, särskilt sådana inom service- och detaljhandelsnäringarna. Sådana före- tag saknar i regel möjlighet att ställa pantbrev i fastighet som säkerhet och är därför hänvisade till företagsinteckningen som kreditsäkcrhet. Det bör i detta sammanhang framhållas att det är en grundläggande princip för all institutionell kreditgivning att lån beviljas under förut- sättning att låntagarens bctalningsförmåga inger förtroende och att be- tryggande säkerhet ställs. Sådan säkerhet skall efter objektivt godtagbara grunder täcka hela lånet. Enligt lagen (1955: 183) om bankrörelse skall

Prop. 1975/76: 12 26

säkerheten utgöras av fast eller lös egendom eller borgen. Företagsin- teckning är alltså enligt banklagen godtagbar som säkerhet.

Företagsinteckningen har kommit till flitig användning inom kreditli- vet. Enligt uppgift som lämnats av bankinspektionen uppgick det totalt intecknade beloppet vid utgången av år 1971 till 18 400 milj. kr.

När det gäller att bedöma om en företagsinteckning uppfyller bankla- gens krav på att säkerhet för kredit skall vara betryggande måste man göra en ingående analys av det kreditsökande företaget. Sedan erforder- liga reduktioner gjorts för osäkra fordringar, inkurant varulager och ut- tjänta inventarier samt de anställdas lönefordringar har bankerna i stor utsträckning, åtminstone från 1960-talets slut, godtagit företagsinteck- ning intill 50 % av den inteckningsbara egendomens värde enligt senaste bokslut. En sådan bedömning har accepterats av bankinspektionen.

Beträffande den reduktion, som sålunda görs för de anställdas löne— fordringar, gällde i praxis före ikraftträdandet av lagen om anställnings- skydd, att reduktionen borde uppgå till ett belopp motsvarande sex vec- kors lön åtminstone i personalintensiva företag. Sedan lagen om anställ- ningsskydd trätt i kraft, har bankinspektionen funnit att motsvarande schablonmässiga reduktion bör uppgå till 5—6 månaders lön för de att- ställda och gälla samtliga företag. _

För att ett företag skall kunna drivas och utvecklas måste det kimna få tillgång till kredit. Detta är av stor betydelse inte bara för företaget självt utan också för de anställda. Om företagen tillförsäkras goda kre- ditmöjligheter, tryggas deras fortbestånd och utveckling och därmed även sysselsättningen. Det är tydligt att framför allt de mindre och me- delstora företagens kreditmöjligheter har försämrats till följd av den ståndpunkt bankinspektionen mot bakgrund av banklagens krav på be- tryggande säkerhet har intagit i frågan om företagsinteckningens värde som kreditsäkerhet efter införandet av lagen om anställningsskydd. Det är angeläget att man får till stånd en ändring därvidlag så att dessa före- tags kreditmöjligheter tryggas. Frågan blir då hur detta skall kunna åstadkommas. '

Utredningen har pekat på olika möjligheter att få till stånd en för- bättring men har stannat för att det mest effektiva och i själva verket det enda sättet är att förbättra företagsinteckningens kreditsäkerhets-l värde genom att ge den förmånsrätt framför lönefordringar. Denna be'- dömning har delats av det stora flertalet remissinstanser.

Enligt min mening innebär utredningens förslag en betydande förbätt- ring av företagsinteckningens värde som kreditsäkcrhet. I själva verket förstärks företagSinteckningen så att den ger bättre kreditsäkerhct än vad fallet var före ikraftträdandet av lagen om anställningsskydd. Jag vill vidare nämna att en liknande åtgärd företagits tidigare, nämligen då fordringar på grund av fastighetsinteckning flyttades i förmånsrättsord- ningen så att de fick företräde framför lönefordringar. Detta skedde just

Prop. 1975/76: 12 27

för att stärka fastighetsinteckningcns kreditvärde. Det är emellertid upp- enbart att utredningens förslag kan genomföras endast om det inte sam- tidigt innebär en försämring av löntagarnas trygghet i händelse av att arbetsgivaren går i konkurs. Detta föranleder mig-att något gå in på hur den statliga lönegarantin fungerar i det sammanhanget.

Enligt lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs svarar staten för fordran som arbetstagare eller anhörig till sådan har hos arbetsgivare som försatts i kenkurs.-Betalning enligt garantin utgår för löne- och pensionsfordran som har förmånsrätt enligt 11 och 12 5'3 förmånsrättslagen (1970: 979). I fråga om fordran med förmånsrätt en- ligt 11 & förmånsrättslagen, dvs. lönefordran och viss pensionsfordran, gäller garantin för varje arbetstagare med högst ett belopp, som mot- svarar fem gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbe- loppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Staten inträder i fråga om utbetalt garantibelopp i arbetstagarens rätt mot konkursgälde- nären och kan alltså göra gällande lönefordringen regressvis i konkursen.

Förmånsrätten för lön, det s.k. löneprivilegiet, fyller en social funk- tion. Man har velat trygga arbetstagarnas försörjning i händelse av kon- kurs genom att ge deras krav på lön en framskjuten ställning i förmåns- rättsordningen. Den statliga lönegarantin har emellertid i betydande "mån minskat behovet av ett löneprivilegium. Det är för det stora flertalet ar-- betstagarc förhållandevis likgiltigt vilken förmånsrätt deras lönefordran har, eftersom de under alla händelser får betalt för sin fordran genom den statliga lönegarantin. Så är emellertid inte fallet beträffande alla ar- betstagare. Som jag nyss nämnde gäller nämligen för den statliga—löne- garantin den begränsningen att betalningen u'r garantin kan uppgå till högst fem basbelopp. De högst avlönade arbetstagarnas krav på att få ut lönen kan alltså inte tillgodoses enbart genom den statliga lönegaran— tin. En sådan löntagare är också beronde av att hans lönefordran har en framskjuten ställning i förmånsrättsordningen.

Utredningen har uppmärksammat detta. Utredningens förslag innebär att den försämring som löneprivilegict lider genom att företagsinteck— ningen i förmånsrättshänseende skjuts före 'lönefordran kompenseras därigenom att beloppsbegränsningen i det statliga lönegarantisystemet höjs från fem till åtta gånger basbeloppet.

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementct får jag - anföra följande. Enligt min mening har" utredningen anvisat den rätta vägen att gå. Genom en förstärkning av lönegarantisystemct undviks att det stora flertalet löntagare drabbas av någon försämring genom att .löneprivilegiet sätts efter företagsinteckningen. Jag vill vidare framhålla - att kostnaderna för lönegarantisystemet finansieras genom särskilda ar- betsgivaravgifter (lönegarantiavgifter) som arbetsgivarna —— inklusive sta- ten och kommunerna —— erlägger enligt lagen (1970: 742) om lönegaran- tiavgift. Dessa avgifter förs till en särskild garantifond från vilken rekvi-

Prop. 1975/76: 12 28

reras medel för täckning av statens kostnader på grund av betalningar enligt lönegaranti. Behållningen i denna fond uppgick den 30 juni detta år till 17 790 000 kr.

Man kan emellertid enligt min mening vara något tveksam om hur stor höjning av begränsningsbeloppet i lönegarantisystemet som bör gö- ras för att socialt icke önskvärda effekter för löntagarna skall kunna undvikas. Denna fråga har väckt betydande uppmärksamhet under re- missbehandlingen. Flera remissinstanser anser att all beloppsbegräns- ning bör slopas under det att andra vill sätta gränsen till femton basbe— lopp. TCO, som i första hand vill slopa varje beloppsbegränsning, före- slår i andra hand att gränsen sätts till tolv basbelopp. Metallindustriar- betareförbundet har biträtt utredningsförslaget men antyder att det kan bli nödvändigt att i framtiden räkna upp lönegarantibeloppet. LO synes närmast inta den ställningen att någon uppräkning utöver åtta basbelopp inte behövs.

Vid bedömningen av frågan är av intresse en undersökning som ut- redningen gjort av vissa löntagarorganisationers bevakningar av löne- och pensionsfordringar efter år 1971. Enligt denna undersökning har to- talt 128 bevakningar avsett belopp utöver fem basbelopp. Av dessa av- såg 18 bevakningar belopp utöver åtta basbelopp, sju bevakningar be- lopp utöver tio basbelopp och två bevakningar belopp utöver tolv basbe— lopp. Denna undersökning visar enligt min mening att lönegarantiav- giftens storlek inte påverkas om gränsen sätts vid åtta, tio, tolv eller fem- ton basbelopp. Att någon form av begränsning bör uppställas synes mig dock klart. Frågan är emellertid var gränsen bör sättas. Mot bakgrund av att det är angeläget att förslaget inte leder till försämring av den tryggade ställning som löneprivilegiet hittills har garanterat löneford- ringar föreslår jag att gränsen sätts vid det belopp som TCO i andra hand förordat, nämligen tolv basbelopp.

Med mitt förslag torde så gott som samtliga löntagares krav på löne- och pensionsfordringar undgå reell försämring genom att löneprivilegiet flyttas ned efter företagsinteckning. Det kan dock inte uteslutas att i något enstaka fall en lönefordran kan vara så omfattande att den inte täcks ens av en summa motsvarande tolv basbelopp. Det kan därför en- ligt min mening inte komma i fråga att, såsom några remissinstanser för- ordat, helt slopa löneprivilegiet. Å andra sidan har jag gjort den bedöm- ningen att sådana fall som jag nyss nämnde blir så sällsynta att det inte finns någon anledning att, såsom bankföreningen förordat, införa en ordning som innebär att arbetstagarens överskjutande fordran går före statens regresskrav för utbetalningar från lönegarantifonden.

Jag anser således att utredningens förslag bör genomföras men att gränsbeloppet i lönegarantisystemet bör höjas till tolv basbelopp. In- nan jag tar upp vissa följdfrågor vill jag dock något beröra en fråga som bl. a. SPP har tagit upp under remissbehandlingen.

Prop. 1975/76: 12 29

Förslaget att låta löneprivilegiet komma efter företagsinteckning får vissa återverkningar i fråga om försäkringsinrättningars krav på pen- sionspremier. Situationen är i korthet följande. Försäkringsinrättningcns krav på pensionspremie omfattas enligt stadig praxis av löneprivilegiet när arbetsgivaren har åtagit sig att betala premien. Löneprivilegiet ligger vid konkurs visserligen efter fastighetsinteckningarna men före företags- inteckningen. Denna förmånrätt har enligt SPP hittills räckt för att täcka SFP:s krav på förfallna pensionspremier enligt den s.k. ITP-pla- nen när arbetsgivare gått i konkurs. Detta läge kommer emellertid enligt SPP att förändras, om företagsinteckningen sätts före löneprivilegiet. Detta betyder nämligen enligt SPP att löneprivilegiet i praktiken mister större delen av sin betydelse och att SPP därför kommer att få nöja sig med mer eller mindre ringa konkursutdelningar. Liknande situationer kan uppkomma också för andra försäkringsgivare t.ex. för Försäk- ringsbolaget Pensionsgaranti (FPG), vars uppgift är att meddela kredit- försäkring för arbetsgivares pensionsutfästelser, huvudsakligen utfästelse om ålderspension enligt ITP-planen för tjänstemän.

Under lagstiftningsärendets beredning inom justitiedepartementet har inhämtats vissa uppgifter rörande de berörda försäkringsformerna. Det har därvid visat sig att inga förluster uppstår för arbetstagare anställ- da hos kollektivavtalsbundna arbetsgivare. De förluster som kan upp- komma för arbetstagare som är anställda hos icke kollektivavtalsbun- den arbetsgivare och försäkrade enligt ITP-planens förmånsschema är förhållandevis begränsade. Enligt uppgift kan man räkna med att den utgående pensionen i de flesta fall kan komma att minskas med 3—5 %. för den händelse förfallna pensionspremier inte kan få utdelning i arbetsgivarens konkurs. Sänkningen har beräknats med utgångspunkt i ett antagande att arbetstagaren får ny anställning inom ett halvår från det s.k. fribrev har utfärdats. Beträffande försäkringar meddelade av Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag (AFA) (tjänstegruppliv- och avgångsbidragsförsäkring) gäller i princip att inga förluster upp- kommer för enskilda löntagare, om arbetsgivaren i fråga är bunden av kollektivavtal. Om emellertid konkursboet vid fortsatt drift av kon- kursgäldenärens rörelse inte inträder i försäkringsavtalsförhållandet genom att överta försäkringen eller tecknar ny sådan, upphör försäk- ringsavtalet genom uppsägning från AFA:s sida med utgången av må- naden efter konkursutbrottet. För försäkring som tecknats av icke kol- lektivavtalsbunden arbetsgivare gäller att försäkringen träder ur kraft, om betalning inte fullgörs inom en månad efter premiens förfallodag. Beträffande försäkringar som meddelas av AMF-Arbetsmarknadsför- säkringar (avtalsgruppsjukförsäkring, särskild tilläggspensionsförsäkring samt gruppförsäkring för yrkesskada) gäller försäkringen oavsett pre- miebetalningen, om försäkringen tecknats enligt kollektivavtal. De fri- villigt tecknade försäkringarna kan vid premieförsummelse sägas upp

Prop. 1975/76: 12 30

efter sju dagar. I motsats till vad som gäller beträffande försäkring i AFA brukar emellertid försäkring i AMF inte sägas upp om rörelsen fortsättes efter konkursutbrottet. , '

De förluster som i enstaka fall kan tänkas uppkomma för arbetstagare anslutna till ITP-planen är enligt min mening så pass obetydliga att man kan bortse härifrån i detta sammanhang. Jag vill i anslutning härtill erinra om att FPG inte har motsatt sig utredningens förslag. Vad gäller de arbetstagare som är anslutna till AFA- och AMF-försäkringama gäl- ler att några förluster inte uppkommer för enskilda löntagare om inbe- talning av försäkringspremien försummas av kollektivavtalsbunden ar- betsgivare. Mot den bakgrunden finner jag att hänsynen till löntagar- nas rätt till försäkringsskydd inte behöver lägga hinder i vägen för ett genomförande av utredningsförslaget. Det är vidare min uppfattning att förslaget kan antas medföra så obetydliga ekonomiska förluster för de berörda försäkringssystemen att man inte har anledning att över- väga något slags ekonomisk kompensation för förlusterna. Jag vill er- inra om att försäkringarna i fråga finansieras av arbetsgivarna.

Mitt förslag om höjning av minimibeloppet för den statliga lönegaran- tin innebär att löneprivilegiet enligt förmånsrättslagen kommer att sakna betydelse för nästan alla löntagare. Därmed skapas också utrymme för en angelägen förstärkning inte bara av företagsinteckningens ställning utan också av den allmänna förmånsrätt som f.n. tillkommer skatte— fordringar. Efter samråd med chefen för finansdepartementet föreslår jag att fordran på skatt och allmän avgift enligt 13 & förmånsrättslagen ges företräde framför löneprivilegiet. Detta innebär att reglerna om för— månsrätt för Skatt och allmän avgift bör flyttas till 11 & förmånsrätts- lagen. Reglerna om löneprivilegiet i nuvarande 11 och 12 && förmåns- rättslagen bör tas in i 12 resp. 13 55.

Löneprivilegiets försvagning skapar vissa följdproblem. Ett av dessa är att konkursförvaltare kan se sig nödsakade att vägra förskottsbetal- ning till löneborgenärer för att inte äventyra bättre prioriterade borge- närers rätt till utdelning. Det skulle i sin tur gå ut över möjligheterna att fortsätta rörelsen under uppsägningstiden. Utredningen har ansett att denna fråga bör lösas genom vissa jämkningar i lagen om statlig lönega- ranti vid konkurs. Ändringen gör det möjligt att för sådana situationer betala ut lön ur lönegarantifonden på ett tidigare stadium än vad som f. n. kan ske. Enligt min mening torde också frågan kunna lösas i hu- vudsak enligt de av utredningen anvisade riktlinjerna. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet har jag emellertid kommit fram till att frågan inte bör behandlas i detta lagstiftningsärende utan i stället tas upp i den proposition om ändring i lagen om statlig löne- garanti vid konkurs som chefen för arbetsmarknadsdepartementet se- nare i dag kommer att föreslå regeringen förelägga riksdagen.

Som utredningen framhållit måste man räkna med att förslaget med-

Prop. 1975/76: 12 ' 31

för ökad risk för att lönegarantifonden inte skall få utdelning i konkurs för statliga regressanspråk. Det är möjligt att det på sikt kan bli nöd- vändigt att justera lönegarantiavgiften för att motverkaden ekonomiska försvagning lönegarantifonden kan komma att drabbas av. F.n. synes emellertid inte några särskilda åtgärder behöva vidtas i det hänseendet. Lönegarantifonden har hittills varje år utvisat överskott och behållningen i fonden, som ökat för varje år, uppgick den 30 juni 1975 till nära 18 milj. kr. I samband härmed kan nämnas, att riksförsäkringsverket har beräknat att slopandet i samband med skatteomläggningen för år 1976 av "taket" för vissa arbetsgivaravgifter (7,5 )( basbeloppet) kommer att medföra en förstärkning av lönegarantifonden på ungefär 1 milj. kr.

Förslaget att stärka företagsinteckningens ställning i förmånsrättshän- seende påverkar företagsinteckningens förhållande till löne- och pen- sionsfordringar som har karaktären av konkursfordringar. En löneford- ran kan emellertid under vissa förhållanden vara att anse som s.k. massafordran och har därmed bästa rätt. Man skiljer nämligen i kon- kursrätten mellan konkursfordringar, dvs. fordringar som uppkom- mit före konkursbeslutet, och massafordringar, dvs. fordringar som upp- kommit efter konkursbeslutet och som riktar sig mot konkursboet som sådant. I den mån lönefordringar räknas som massafordran försvagas givetvis den åsyftade effekten av det förslag som nu läggs fram, efter- som sådan fordran alltid måste komma före företagsinteckning. Frågan blir då i vilken utsträckning lönefordran kan räknas som massafordran.

Det är helt klart att lönefordran, som hänförs till arbete som utförs före konkursutbrottet, är att anse som konkursfordran. Det är lika klart att fordran för arbete som utförs efter konkursutbrottct på grundval av ett anställningsavtal, som träffas mellan konkursförvaltaren och löntaga- ren, är att anse som massafordran. Tveksamhet kan emellertid råda om vilken karaktär sådan lönefordran har som hänför sig till tiden efter konkursutbrottet men som grundas på ett anställningsavtal som slutits med konkursgäldenären före konkursutbrottet. Jag vill nu något när- , mare behandla denna fråga.

När konkurs inträffar torde normalt en av konkursförvaltarens första åtgärder vara att säga upp konkursgäldenärens arbetstagare. Konkurs- beslutet medför nämligen inte automatiskt att dessa skall anses upp- sagda. Konkursförvaltaren är vid sin uppsägning bunden av de uppsäg— ningstider som föreskrivs i lagen om anställningsskydd. Det förekommer att konkursförvaltaren omedelbart inställer all verksamhet och att lönta- garna alltså får uppsägningslön utan att behöva utföra någon motsva- rande arbetsprestation. Den fordran som på det sättet kan uppkomma för löntagarna är utan tvekan att hänföra till konkursfordran. Saken blir emellertid svårbedömd, om arbetstagarna utför arbete för konkursboets räkning under uppsägningstiden. Utredningen har med stöd av vissa ut-

Prop. 1975/76: 12 32

talanden i förarbetena till lönegarantilagen (prop. 1970: 201 s. 67 och 85—88) utgått från att arbetstagarens fordran på lön även i denna situa- tion är att anse som konkursfordran. I den rättsvetenskapliga litteraturen har emellertid ifrågasatts, om inte lönefordringen bör anses övergå till att bli massafordran, om konkursboet faktiskt tar arbetstagarens tjänster i anspråk (Welamson, Konkurs, 4 uppl. 1974 s. 117 not 2).

Det kan enligt min mening inte råda någon tvekan om att det i sak bästa resultatet åstadkommes, om lönefordringen i den senast beskrivna situationen anses utgöra konkursfordran. En sådan ordning är nämligen enklare att hantera för konkursförvaltarna i praktiken. F. ö. torde kon- kursförvaltarna i dag i allmänhet behandla lönefordringar av detta slag" som konkursfordringar. Härtill kommer att syftet med den nu före- slagna reformen, nämligen att stärka företagsinteckningens kreditvärdig— het, skulle åtminstone i viss mån förfelas. om dessa lönefordringar skulle anses utgöra massafordringar. Eftersom rättsläget inte kan anses fullt klart på denna punkt föreslår jag, att i förmånsrättslagen intas en be- stämmelse som klart anger att lönefordringar av det nu behandlade sla- get skall anses utgöra konkursfordran.

Utredningen har funnit att vissa förmånsrättsliga följdproblcm upp- kommer genom dcss förslag att löneprivilegiet skall skjutas tillbaka i förmånsrättsordningen. Enligt 5 & förmånsrättslagen skall förmånsrätt i lös egendom, som hör till näringsverksamhet vari företagsinteckning kan meddelas, följa med fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arrendeavtal i viss i lagrummet närmare angiven omfatt— ning. De 5. k. hyres- och arrendeprivilegierna gäller alltså i samma slags lösa egendom som förmånsrätt på grund av företagsinteckning och har vidare företräde framför företagsinteckning. Utredningen har ansett att det av rättstekniska skäl är nödvändigt att låta också hyres- och arrende- privilegierna få företräde framför-löneprivilegiet. Jag ansluter mig till denna bedömning som har godtagits eller lämnats utan erinran under remissbehandlingen.

En liknande situation föreligger beträffande utmätt egendom. Enligt 8 % förmånsrättslagen ger utmätning förmånsrätt i den utmätta egendo- men. Den med utmätning förenade förmånsrätten kommer sist bland de särskilda förmånsrättema. Men den står inte i alla situationer tillbaka för övriga särskilda förmånsrättcr. Som ett undantag från huvudregeln har utmätning nämligen företräde framför förmånsrätt på grund av in- teckning, vilken sökts samma dag som utmätningen verkställdes eller se- nare.

Utredningen har ansett att löneprivilegiet måste ställas tillbaka också för fordran som har förmånsrätt på grund av utmätning. Härom får jag framhålla följande. Om inte förmånsrätten för utmätning skall åter- vinnas enligt 38 & konkurslagen , torde i fråga om egendom i allmänhet

Prop. 1975/76: 12 33

utmätningsförfarandet skola fortgå utan att fordran med allmän för- månsrätt kan göras gällande i ärendet. Vid exekution i fartyg och far- tygsbyggen, luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg samt gods i fartyg eller i luftfartyg får däremot fordran med allmän för— månsrätt enligt 10—12 %% förmånsrättslagen göras gällande i utmät- ningsärendet och har därvid företräde framför utmätningsfordringen.

Om man vill inskränka en ändring beträffande företrädesordningen mellan löneprivilegiet och utmätning till vad som direkt föranleds av att företrädesordningen mellan företagsinteckning och löneprivilegiet kastas om, är det i och för sig möjligt att begränsa ändringen till att gälla egendom som utgörs av andra fartyg och fartygsbyggen än skepp och skeppsbyggen, dvs. båt och båtbyggeri, samt av gods i fartyg eller i luftfartyg. Företagsinteckning kan nämligen inte gälla i annan egen- dom, i vilken samtidigt löneprivilegiet och utmätning kan konkurrera. än som nu har nämnts. En sådan reglering måste emellertid bli relativt komplicerad och svårförståelig. Beaktas bör också att möjligheten att vid konkurs bringa utmätning att gå åter har vidgats genom att åter- vinningsfristen har utsträckts genom lagändring tidigare under är 1975 (prop. 1975: 6, LU 12, rskr 91, SFS 1975: 244). Vidare förbättras löne- borgenäremas möjlighet att få ersättning genom den statliga lönegaran- tin, om det förslag som samtidigt läggs fram genomförs. Med hänsyn härtill kan enligt min mening godtas att löneprivilegiet generellt sätts ned efter förmånsrätt på grund av utmätning.

Om de förslag jag nu har redogjort för genomförs, kommer allmän förmånsrätt att ha företräde framför särskild förmånsrätt endast i ett fall. Det gäller fordringar som har förmånsrätt enligt 10 5 förmånsrätts- lagen. Dessa fordringar avser borgenärs kostnad för gäldenärens försät- tande i konkurs och för beslut att dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och boupptecknings- kostnad, när gäldenären avlidit före konkursbeslutet. Vidare avses ar- vode och kostnadsersättning till god man enligt ackordslagen (1970: 847), tillsynsman enligt samma lag eller konkurslagen eller för- ordnad boutredningsman. om fordringen belöper på tid inom sex måna- der innan konkursansökning gjordes eller därefter. Slutligen avses kost- nad för särskild åtgärd som under nämnda tid har vidtagits med gode mannens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsman- nen och som uppenbart varit till borgenäremas bästa. Som villkor för att dessa fordringar skall vara förenade med förmånsrätt gäller att be- loppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Utredningen har övervägt om även fordringar med förmånsrätt enligt 10 & förmånsrättslagen bör stå tillbaka i likhet med löneprivilegiet. Ut- redningen har dock funnit att det rör sig om fordringar som står de egentliga konkurskostnaderna nära och som därför förtjänar att tillgodo-

Prop. 1975/76: 12 34

ses med hög prioritet. Utredningen föreslår därför inte någon ändring i förmånsrättsordningen såvitt avser fordringar med förmånsrätt enligt 10 & förmånsrättslagen. Detta har lämnats utan erinran under remissbe- handlingen och jag ansluter mig för min del till utredningens bedömning i detta hänseende. '

Riksskatteverket har i sitt remissyttrande föreslagit, att man skall in- föra möjlighet att utmäta företagsinteckning. Som riksskatteverket fram- hållit förutsätter en sådan ordning att ägarhypotek till företagsinteck- ning införs. Jag är inte beredd att ta upp den frågan i detta samman- hang innan den allmänna översynen av företagsinteckningsinstitutet har slutförts. Jag anser det inte heller lämpligt att i detta lagstiftningsärende ta upp vissa av riksskatteverket väckta frågor rörande A-skatters be- handling i konkurs.

Fordran på mätningsarvode, som förekommer inom vissa branscher och som enligt kollektivavtal skall av arbetsgivaren betalas direkt till fackförening, omfattas av löneprivilegiet men inte av lönegarantisyste- met. Några remissinstanser har tagit upp frågan om att utVidga lönega- rantin till att avse även fordran på mätningsarvode. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet har jag funnit att denna fråga lämpligen bör behandlas i den förut nämnda propositionen om ändring- ar i lönegarantisystemet som chefen för arbetsmarknadsdepartementet senare i dag kommer att föreslå regeringen att förelägga riksdagen. I det förslaget behandlas även frågan om i vilken utsträckning förmåns- rätten för lönefordringar —- och därmed även rätten till betalning ur lönegarantin — skall följa med fordran på skadestånd som har ålagts arbetsgivare med stöd av lagen om anställningsskydd. Jag tar därför inte i detta sammanhang upp den av en remissinstans framställda be- gäran att lönegarantin helt skall omfatta fordran på sådant skadestånd.

Förutom de ändringar i förmånsrättslagen och lönegarantilagen som jag nu berört bör vissa följdändringar ske i annan lagstiftning.

4.2. Rätt på grund av företagsinteckning vid avveckling av små aktie- bolag

Genom lagstiftning år 1973 gjordes ändringar i lagen (1944: 705) om aktiebolag, som innebar bl. a. att gränsen för aktiekapitalets lägsta be- lopp höjdes från 5 000 till 50 000 kr. För aktiebolag bildade före den 6 juni 1973, då lagändringen trädde i kraft, gäller fortfarande den lägre aktiekapitalsgränsen. Genom ytterligare lagstiftning, som trädde i kraft ' den 1 januari 1974, infördes emellertid regler som ställer krav på att alla aktiebolag efter utgången av år 1978 skall ha minst 50 000 kr. i aktieka- pital. För de aktiebolag som vid sistnämnda tidpunkt inte har tillräckligt aktiekapital föreskrivs ett förenklat likvidationsförfarandc. Sådana bolag

Prop. 1975/76: 12 35

skall vid 1978 års utgång avföras ur aktiebolagsregistret och blir där- med upplösta.

En väsentlig utgångspunkt för lagstiftningen har varit att göra det möjligt för rörelsedrivande aktiebolag, som inte höjer aktiekapitalet till 50000 kr., att fortsätta rörelsen i annan företagsform. Finns det flera aktieägare i bolaget skall rörelsen kunna fortsättas i handelsbolagsform. Och finns det bara en aktieägare skall denne kunna fortsätta rörelsen som enskild näringsidkare. För att göra detta möjligt finns bestämmelser om att aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktör efter upplösningen av aktiebolaget skall svara solidariskt för bolagets förplik- telser. Aktieägarna skall inträda i bolagets ställe som part i de avtal bo- laget slutit med tredje man.

I prop. 1973: 168, som låg till grund för lagstiftningen om den obliga- toriska avregistreringen, berörde jag något frågan om vilken inverkan en upplösning av aktiebolag får på företagsinteckning, som meddelats i det upplösta bolagets näringsverksamhet. Jag uttalade där att sådan säkerhet inte rubbas av att bolaget har avregistrerats. Jag ansåg att ändring av företagsform i detta fall inte var att anse som överlåtelse av verksamhet. Den föreskrivna regleringen innebär nämligen att det blir fråga om ett slags universalsuccession närmast jämförlig med det fall att näringsidka- ren avlider och dödsboet träder in i hans ställe som näringsidkare, jfr 3 å andra stycket lagen (1966: 454) om företagsinteckning (FL). Med hänsyn till lagstiftningens karaktär av övergångsreglering fann jag inte nödvändigt att i FL ta in en regel om att rörelsen efter avregistreringcn skall anses vara samma verksamhet som bolagets rörelse.

En grundtanke bakom den gällande regleringen för avregistrering av aktiebolag har varit att få till stånd en ordning som innebär att företa- gare, kreditgivare och andra som kan tänkas komma att beröras av av- registreringcn föranleds att frivilligt ordna upp sina mellanhavanden in- nan avregistreringen sker. För att underlätta detta har lagstiftningen lagts upp så att det avregistrerade bolagets tillgångar och skulder över- förs i sin helhet på aktieägarkollektivet. Detta inträder också som part i de avtal bolaget hade med tredje man. För att berörda parter skall upp- märksammas på lagstiftningen har också särskilda informationsåtgärder vidtagits. Patentverket har distribuerat en broschyr med upplysningar om lagstiftningens innehåll till samtliga aktiebolag med ett aktiekapital understigande 50 000 kr. Ytterligare sådana särskilda informationsåtgär- der planeras. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till att eventuella praktiska problem med anledning av avregistreringcn ordnas upp genom frivilliga uppgörelser i mycket stor utsträckning. Jag vill emellertid inte bestrida att man måste räkna med att det kommer att in- träffa ett antal fall då sådana uppgörelser inte kommer till stånd. I så- dana situationer måste alltså lagstiftningen tillhandahålla en lösning som är ägnad bl. a. att tillvarata kreditgivares intressen i sammanhanget.

Prop. 1975/76: 12 " 36

Den förut beskrivna lösningen med att avregistreringcn innefattar ett slags universalsuccession innebär i själva verket att kreditgivarnas in- tresse i sammanhanget til_lvaratas på ett förhållandevis effektivt sätt. Jag kan i detta sammanhang också nämna att lagstiftningen innehåller sär- skilda regler om tvångslikvidation som i och för sig också är avsedda att trygga kreditgivares intressen.

Som utredningen framhållit har emellertid lösningen med universal- succession en svaghet, nämligen i det fallet att det avregistrerade aktie- bolaget hade två eller flera aktieägare och bolagets rörelse ef-ter av- registreringcn fortsätts som handelsbolag. Övergången från aktiebolags- formen till handelsbolag sker nämligen i så att säga två led. I och med avregistreringen upphör aktiebolaget och bolagets egendom överförs på aktieägarkollektivet. Därefter sker ytterligare en äganderättsövergång, nämligen från aktieägarkollektivet till ett handelsbolag. Denna senare äganderättsövergång är otvivelaktigt inte en universalsuccession utan ut- gör i stället närmast tillskott till bolag. Även om man intar den stånd- punkten att universalsuccessionen som sådan inte rubbar företagsinteck- ningens giltighet — och enligt min mening finns goda skäl för en så- dan ståndpunkt —— kan man inte bestrida att företagsinteckningen inte kan gälla i handelsbolagets verksamhet. Som utredningen påpekat in- träder i stället den effekten att företagsinteckningen upphör att gälla i verksamheten men i stället omfattar den konkreta egendom som förs över från aktieägarkollektivet till handelsbolaget, s. k. förföljelserätt.

Det är enligt min mening i och för sig en godtagbar ordning att före- tagsinteckningen i den nu angivna situationen upphör att besvära verk- samheten och i stället ger inteckningshavarna förföljelserätt i den egen- dom som överförs till handelsbolaget. Om kreditgivarna får förföljelse- rätt -— samt rätt att kräva betalning för intecknad fordran i förtid, s. k. acceleration av förfallotid —— skapas nämligen mycket goda möjligheter för att kreditgivaren och handelsbolaget skall träffa överenskommelse om att den gamla företagsinteckningen skall ersättas med en ny före- tagsinteckning som tas ut i handelsbolagets verksamhet. Den nu be- rörda omständigheten kan därför enligt min mening inte i och för sig anses utgöra ett avgörande skäl för att man bör överväga ändring i de år 1973 beslutade övergångsbestämmelserna till aktiebolagslagstiftningen.

Utredningen har emellertid pekat på vissa inskrivningsrättsliga kom- plikationer som följer med den ståndpunkt som intagits i dessa över- gångsbestämmelser. De företagsinteckningar, som meddelats i det avre- gistrerade aktiebolagets verksamhet, skall enligt förarbetena till över- gångsbestämmelserna gälla i enskilda näringsidkares rörelse. I inskriv- ningsböekerna redovisas emellertid sådana företagsinteckningar under det avregistrerade aktiebolagets firma. För den enskilde näringsidkarens del finns inte i inskrivningsböckerna någon uppgift om att den för det avregistrerade aktiebolaget meddelade företagsinteckningen nu besvärar

Prop. 1975/76: 12 37

den verksamhet som den enskilde näringsidkaren i fråga driver. Ett gra- vationsbevis, som utfärdas för den enskilde näringsidkaren, kommer alltså att sakna uppgifter om företagsinteckningar som meddelats i det avregistrerade bolagets verksamhet. Detta kan, som utredningen påpe- kar, medföra rättsförluster vid exekution i företagsintecknad egendom. Enligt min bedömning är visserligen risken för rättsförlust liten. Jag tror nämligen att lagstiftningens allmänna uppläggning kombinerad med de särskilda informationsåtgärder som har företagits och som planeras kommer att medföra att det blir mycket sällsynt att rättsförluster verkli- gen uppkommer. Jag vågar emellertid inte utesluta att rättsförlust någon gång kan inträffa. Detta är enligt min mening skäl nog att överväga om problemet kan lösas på något annat sätt än som förutsattes när övergångsbestämmelserna till aktiebolagslagstiftningen antogs.

Utredningen har kommit till den slutsatsen att man bör överge upp- fattningen att inteckningssäkcrheten inte rubbas genom avregistreringcn. Utredningen vill i stället tillgodose borgenäremas intresse i samman- hanget genom regler om förföljelserätt, dvs. företagsinteckningen skall efter avregistreringen endast besvära den konkreta egendom som tidi- gare tillhörde det avregistrerade aktiebolaget. Samtidigt ges borgenä- rerna rätt att begära förtida uppsägning av inteckningslån, s. k. accelera— tion av förfallotid.

Enligt min mening innebär detta förslag att kreditgivarnas intresse i sammanhanget tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Säkerheten som sådan består trots avregistreringcn, låt vara att den därefter endast gäl- ler i den konkreta egendom som tillhörde aktiebolaget. Genom accelera- tionen av förfallotiden skapas goda möjligheter för kreditgivarna att träffa överenskommelse med delägarna i det berörda företaget om att ta ut ny företagsinteckning i det nyskapade företaget. Skulle någon sådan uppgörelse inte kunna träffas, kan förföljelserätten utnyttjas av borgenä- ren så att denne kan skaffa sig betalt. De inskrivningsrättsliga komplika- tioner som följer av den förut tilltänkta ordningen undviks. Jag vill där- för på denna punkt ansluta mig till utredningens förslag.

Utredningen har särskilt berört det fallet att det upplösta aktiebolaget hade flera aktieägare. Om rörelsen i sådant fall skall fortsättas, får man räkna med att aktieägarna kommer att sluta ett handelsbolag. För så- dana situationer måste, som utredningen framhållit, förföljelserätten kunna utnyttjas så att den gäller även när egendomen förts över till han- delsbolaget. Det blir med andra ord frågan om en s. a. s. förlängd förföl— jelserätt så att företagsinteckningen inte bara följer egendomen när den förs över till aktieägarkollektivet i samband med avregistreringen utan också när egendomen förs vidare från aktieägarkollektivet till handels- bolaget. En särskild bestämmelse om denna förlängda förföljelserätt bör införas.

Utredningen har uppmärksammat det fallet att tillgångar i vilka för-

Prop. 1975/76: 12 3 38

följelserätt gäller på grund av inteckning kan komma att säljas tämli- gen snart efter det bolaget har avregistrerats. Om försäljning sker, får förföljelserätten ett begränsat värde, eftersom inteckningen efter försälj- ningen bara kan gälla i säljarens eventuella vederlagsfordran. Enligt min mening uppstår inga Större problem i detta sammanhang då det är fråga - om den obligatoriska avregistrering som skall ske vid 1978 års utgång. Denna skall ske vid en på förhand bestämd tidpunkt och borgenärerna har därför möjlighet att bevaka sina'intressen i tid. Läget är emellertid något annorlunda, om aktiebolag avregistreras under tiden 1976—1978 enligt de regler om frivillig avregistrering som föreslås i prop. 1975: 103. Sådan avregistrering kan ske när som helst under den angivna treårspe— rioden utan att borgenärerna informerats. Det kan sedan dröja ganska lång tid innan de genom kungörelse får kännedom om avregistreringcn. Avregistreringen skall nämligen kungöras vid närmast följande kvartals- skifte. Förföljelserätten kan då ha förlorat mycket av sitt värde. Jag delar utredningens uppfattning att man på något sätt bör tillförsäkra in— teckningsborgenärerna information om att en frivillig avregistrering är förestående. Dessutom bör borgenärerna ges en skälig tid för att bevaka sin rätt. Jag har funnit det bästa sättet att tillförsäkra borgenärerna så- dan information och bevakningsfrist vara, att" ansökningen kungörs en månad innan bolaget avförs ur aktiebolagsregistret. Den förordade lös- ningen medför att de 'i prop. 1975: 103 föreslagna bestämmelserna om frivillig avregistrering bör jämkas.

Utredningen har uppehållit sig vid frågan i vad mån stämpelskatt skall behöva erläggas enligt 11 & stämpelskattelagen då inteckning skall tas ut i verksamhet som fortsätts efter avregistrering av aktiebolag. Jag delar utredningens uppfattning att befrielse från stämpelskatt kan medges med stöd av 12 5 första stycket stämpelskattelagen.

De i prop. 1975: 103 förslagna reglerna om frivillig avregistrering är - avsedda att träda i kraft den 1. januari 1976. De nu förordade änd- ringarna bör träda i kraft samtidigt.

5 Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet ' upprättats förslag till '

1. lag om ändring i förmånsrättslagen(1970: 979),

2. lag om ändring i'lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte- fordringar m. m.,

3. lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid kon- kurs,

4. lag om ändring i konkurslagen(1921: 225),.

5. lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luft- fartyg m. m.,

Prop. 1975/76: 12 ' 39

6. lag Om ändring i lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av re— gistrerat skepp m. m., '

7. lag Om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1),

8. lag om ändring i lagen (1973: 1068) om ändring i förmånsrätts- lagen (1970: 979),

9. lag om ändring 1 lagen (1966: 454) om företagsinteckning, 10. lag om ändring' 1 lagen (1973 »: 303) om ändring 1 lagen (1944: 705) om aktiebolag.

I fråga om förslagen har samråd ägt rum under 2 med chefen för fi— nansdepartementet och under 3 med chefen för arbetsmarknadsdeparte- mentet.

6 Specialmotivering 6.1 Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) -

Lagförslaget berör ett par paragrafer i lagen (15 och 16 åå) som fått ändrad lydelse genom den nya sjöslakrättsliga "lagstiftningen (SFS 1973: 1068). Denna lagstiftning träder i kraft först efter förordnande av regeringen. Jag kommer denna dag att föreslå regeringen att förordna att den Sjösakrättsliga lagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1976. Förevarande lagförslag utgår därför "från "att gällande lydelse av 15 och 16 $$ är den som framgår av SFS 1973: 1.068. .

I enlighet med mina överväganden i avsnitt 4.1 har bl. a. skatter en— ligt förutvarande 13 & getts förmånsrätt framför löne— och pensions- fordringar. Omflyttningen har föranlett ändrad paragrafnumrering.

12?

Paragrafen, som motsvarar förutvarande 11 5, innehåller bestämmel- ser om förmånsrätt för lönefordringar och förfallna pensionsfordringar.

Såsom jag anfört förut (avsnittet 4.1) bör av lagtexten framgå, att lön eller ersättning under uppsägningstid är att anse som konkursfordran och därmed förmånsberättigad enligt denna paragraf även i det fallet att arbetstagaren under nämnda tid utfört arbete enligt anställningsavtalet med gäldenären. I första stycket har i detta syfte angetts att förmånsrät- ten gäller all lön och ersättning för arbete som arbetstagaren utfört under uppsägningstiden enligt anställningsavtal med gäldenären. ] den mån ar- bete intc utförts, skall enligt stycket vid beräkning av förmånsberättigad lön eller erSättning under uppsägningstiden reducering ske med hänsyn till annan inkomst som arbetstagaren haft eller bort ha kunnat förvärva. Bestämmelsema gäller alltså inte om konkursboet sluter anställningsav- tal eller om konkursboet inträder som arbetsgivare i anställningsavtalet genom att underlåta att säga upp arbetstagaren. Fordran på grund av" arbete som utförs i sådana fall utgör nämligen massafordran.

Prop. 1975/76: 12 - . 40

Som chefen för arbetsmarknadsdepartementet anför-t i förslaget till ändringar i lönegarantisystemet avser förmånsrätten enligt 12 & också - skadestånd för mistad lön etc., däremot inte s.k. ideellt skadestånd.

13 & Paragrafen, som motsvarar förutvarande 12 &, har jämkats med hän- syn till den nya paragrafindelningen.

15 &

I 15 å i dess lydelse enligt SFS 1973: 1.068 föreskrivs att fordran med allmän förmånsrätt i första hand skall tas ut ur egendom som inte är föremål för särskild förmånsrätt. Vidare föreskrivs att om sådan egen- dom inte förslår, fordringen skall tas ut ur egendom i vilken särskild förmånsrätt gäller. Därvid skall fordringen tas ut före fordringar med särskild förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt 16 & medan den i övrigt skall tas ut efter fordringar med sådan förmånsrätt.

Enligt 1.6 & första meningen får fordran med allmän förmånsrätt en- ligt .10, 11 eller 12 å i paragrafernas äldre lydelse vid behov tas ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 5 i annan lös egen- dom än tomträtt. Paragrafens andra mening innehåller en fördelnings- regel för det fall att det finns särskilda förmånsrätter i olika egendoms- grupper.

I enlighet med vad jag anfört i den allmänna motiveringen (avsnittet 4.1) skall löneprivilegiet aldrig ha företräde framför fordringar med sär- skild förmånsrätt. Hänvisningen i 165 till reglerna om löneprivilegiet (förutvarande 11 och 12 55) skall därför utgå. Framdeles kommer en- dast fordringar med allmän förmånsrätt enligt 10 5 att i vissa fall ha företräde framför särskild förmånsrätt. De allmänna förmånsrätterna i 10 5 har nämligen företräde framför förmånsrätterna enligt 5 och 8 SS i annan lös egendom än tomträtt. För att detta förhållande klarare skall framgå har bestämmelserna i 15 och 16 %% omarbetats redaktionellt och sammanförts i en paragraf, 15 &. Såsom huvudregel har därvid angetts att särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. Un- dantaget från huvudregeln har uttryckts så att fordran med allmän för— månsrätt enligt 10 & dock, om det behövs, skall tas ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 5 i annan lös egendom än tomt- rätt.

Fördelningsregeln i 1.6 5 andra meningen har oförändrad intagits i 15 & sista meningen.

Övergångsbestämmelserna, punkten 6.

[ punkten 6 har gjorts en redaktionell jämkning med hänsyn till den nya paragrafindelningen.

Prop. 1975/76: 12 41

Ikraftträdande

Lagen hör träda i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser bör gälla i konkurs där konkursansökan gjorts före ikraftträdandet. Motsvarande övergångsregler bör tas in i lagförsla— gen vid 3—5 och 7.

6.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberät- tigade skattefordringar m.m. '

ls'

1. första stycket har hänvisningen till förmånsrättslagen jämkats.

6.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs

25

I denna paragraf föreslås, förutom jämkning i första stycket med hän- syn till ändrad paragrafindelning i förmånsrättslagen , ändringar dels i andra stycket, dels i både första och andra meningen av tredje stycket.

Ändringen i tredje stycket första meningen innebär i enlighet med vad jag föreslagit förut (avsnittet 4.1) att lönegarantins beloppsbegräns- ning höjs till tolv gånger basbeloppet.

Övriga ändringar i paragrafen sammanhänger med det förslag till ändringar i bl. a. förevarande lag som chefen för arbetsmarknadsdepar- tementet senare i dag avser att lägga fram. .

Enligt 11 å i det nämnda förslaget skall i vissa fall fordran på mät- ningsarvode och facklig medlemsavgift samt underhållsberättigads ford- ran omfattas av den statliga lönegarantin utan hinder av att fordring- arna vid tiden för konkursbeslutet innehas av facklig organisation respek- tive underhållsberättigad. Det kan på grund härav bli nödvändigt för annan än arbetstagare att begära arbetsgivaren i konkurs för att få utbetalning enligt garantin. Har konkursansökan gjorts och leder den till konkurs kan sökanden drabbas av konkursansökningskostnader och i visst fall konkurskostnader. På samma sätt som när en arbetstagare begärt arbetsgivaren i konkurs bör dessa kostnader omfattas av garan- tin. Andra stycket har utformats i enlighet härmed.

Det bör påpekas att maximibeloppet i tredje stycket avser en arbets- tagares samtliga fordringar med förmånsrätt enligt 12 % förmånsrätts— lagen. oavsett om han själv eller någon annan är innehavare av dem.

F.n. saknas i lönegarantilagen bestämmelse om i vilken ordning en arbetstagares olika fordringar skall betalas med garantin. Frågan om ordningsföljden har betydelse för beräkning av skatteavdrag, bl. a. om fordringarna överstiger maximibeloppet enligt garantin. Skatteavdrag skall nämligen inte göras från belopp som avser ersättning för arbets-

Prop. 1975/76: 12 43

tagares kostnader för intäktens förvärvande, t.ex. resekostnadsersätt- ning och traktamente. Avsaknaden av en uttrycklig lagregel om ord- ningsföljden kan vålla onödiga besvärsprocesser och därmed fördröja utbetalningar enligt garantin. Jag föreslår därför efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet en bestämmelse om att betal- ning enligt garantin för fordran som avser ersättning för särskilda kostnader skall utgå framför annan fordran. Tredje stycket andra me- ningen har utformats i enlighet härmed." Bestämmelsen kan sägas ha viss motsvarighet i den reglering som finns i 3 5 lagen (1970: 215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

6.4. Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1921: 225) 71 %

Paragrafens sjunde stycke innehåller regler om konkursförvaltarens skyldighet vid försäljning under konkursen av gäldenären tillhörig lös egendom i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom. Konkurs- . förvaltaren skall därvid i den mån- det är påkallat föra talan för borgenä- rer som har förmånsrätt enligt 10, 11. eller 12 & förmånsrättslagen i pa- ragrafernas äldre lydelse "samt" genom brev underrätta borgenären om' yrkande som han framställer på dennes vägnar.

Den föreslagna ändringen i förmånsrättsordningen innebär att löne- borgenärer inte längre'skall'ha rätt att få betalt före utmätningssökande. Föreskriften i 71 & sjunde stycket konkurslagen om skyldighet för kon- kursförvaltaren att föra löneborgenärernas talan blir därför överflödig. Hänvisningen i nämnda lagrumtill 11 och 12 åå förmånsrättslagen har sålunda fått utgå. ' '

Paragrafen ändrades genom den nya sjösakrättsliga' lagstiftningen (SFS 1973: 1132). På motsvarande Sätt som anförts i fråga om förmåns- rättslagen utgår förevarande lagförslag från att gällande lydelse av pa- ragrafen är den som framgår av SFS 1973: 1132. '

143 &

Paragrafen innehåller bestämmelser om förmånsberättiga'd borgenärs' rätt att innan utdelning i konkurs äger rum lyfta betalning för sin ford- ran. I. paragrafens första stycke regleras- löneborgenärs rätt att lyfta be- talning för fordran med förmånsrätt enligt 11 & förmånsrättslagen i dess tidigare lydelse. ' '

Såsom jag anfört förut (avsnittet 4.1) medför den föreslagna försvag- ningen av löneprivilegiet att "löneborgenärs möjligheter till förskottsbe- talning minskar. Hänvisningen i 1435 första stycket konkurslagen till 11 & förmånsrättslagen har därför fått utgå. Ändringen innebär att löne- - borgenärs rätt till förskottsbetalnin'g därefter regleras av paragrafens

Prop. 1975/76: 12 .- 43

tredje stycke, dvs. han kan få' förskott 'i den mån sådana medel finns till- gängliga som inte behövs för förskott åt borgenärer med allmän för- månsrätt enligt 10 & förmånsrättslagen eller med särskild förmånsrätt.

6.5. Förslaget till ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m.

5.5

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser om' borgenärs s. k. anslutningsrätt vid försäljning av luftfartyg m. rn. under konkurs. Anslut- ningsrätten innebär att borgenär som i konkursen bevakat fordran, som är förenad med viss förmånsrätt, kan begära att egendomen skall säljas för hans fordran. Anslutningsrätt är medgiven bl. a. borgenär vars ford- ran har förmånsrätt enligt 11 eller 12 % förmånsrättslagen i deras äldre lydelse.

Borgenär vars fordran har bättre förmånsrätt än den fordran på grund varav försäljningen sker kan genom att utöva sin anslutningsrätt sänka det skyddsbelopp som skall täckas av köpeskillingen vid den exe- kutiva försäljningen. När det gäller löneprivilegierad borgenär kan an- slutningsrätt enligt paragrafen få praktisk betydelse endast när egendof men före konkursen utmäts för oprioriterad fordran eller fordran med sämre förmånsrätt. Löneprivilegiet har nämligen företräde framför ut- mätning men i övrigt har fordringar med särskild förmånsrätt i egendo- men företräde framför löneprivilegiet.

Den föreslagna försvagningen av löneprivilegiet innebär att löneprivi- legiet aldrig får företräde framför utmätningsfordran. Med hänsyn här- till är bestämmelsen om anslutningsrätt för löneborgenärer i 5 5 första stycket onödig. Hänvisningen till 11 och 12 %% förmånsrättslagen har därför fått utgå.

10 &

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som skall tas upp i sak- ägarförteckning. Med hänsyn till vad jag anfört under 5 % finns det inte längre anledning att i förteckningen redovisa fordringar med förmåns- rätt enligt 11 eller 12 % förmånsrättslagen i deras tidigare lydelse. Hän- visningen till dessa paragrafer i 10 å andra stycket har därför fått utgå.

6.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1130) om exekutiv för- ' säljning av registrerat skepp m. 111.

De skäl som jag anfört för ändringarna i 5 & första stycket och 10 å andra stycket lagen om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. gäller på motsvarande sätt i fråga om ändringarna'i 5 & andra stycket och 10 8 andra stycket denna lag. '

Prop. 1975/76: 12 44

6.7. Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) 139 &

Paragrafens tredje moment innehåller bestämmelser om rätt för bor- genär vars fordran har förmånsrätt enligt bl. a. 11 eller 12% förmåns— rättslagcn i paragrafernas äldre lydelse till betalning ur köpeskillingen för fartyg, som inte är infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut- ländska register, när fartyget säljs utmätningsvis under konkurs.

Denna bestämmelse har sin grund i det förhållandet att löneprivi- legiet enligt nuvarande regler har företräde framför utmätning. Efter- som detta företrädc upphör vid genomförande av den föreslagna för- svagningen av löneprivilegiet, bör löneborgenär framdeles inte kunna få betalt ur sådan köpeskilling som avses i 139 & 3 mom. utsökningslagen. Hänvisningen till 11 och 12 åå förmånsrättslagen har därför fått utgå.

Paragrafen ändrades genom den nya sjösakrättsliga lagstiftningen (SFS 1973: 1131). Jfr härtill vad jag anförde i motsvarande fråga vid lagförslaget om ändring i konkurslagen .

6.8. Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1068) om ändring i för- månsrättslagen (1970: 979)

Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1068) om ändring i förmånsrättslagen skall 4 5 andra och tredje styckena samt 16 och 17 %% förmånsrättslagen i dess äldre lydelse fortsätta att gälla i fråga om förskott som avses i punkt 6 sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen samt i fråga om medreda- - res bidrag till rederirörelsen enligt 17 & sjölagen i dess äldre lydelse, om förskottet lämnats före ikraftträdandet. Det innebär att löneprivi- legiet, om det behövs, skall gå ut före dessa fordringar. De ändringar som nu föreslås i förmånsrättslagen medför att denna regel bör justeras. Punkterna 3 och 4 i övergångsbestämmelserna föreslås därför ändrade så att endast fordringar med förmånsrätt enligt 10 & förmånsrättslagen går före ifrågavarande fordringar. Hänvisningen till äldre bestämmelser i den föreslagna punkten 3 innebär bl. a. att förmånsrätterna skall pla- ceras in i förmånsrättsordningen med den förmånsrätt som följer av 9 5 första stycket förmånsrättslagen i dess äldre lydelse.

6.9. Förslaget till lag om ändring i lagen (1966: 454) om företags- inteckning .11 a %

I paragrafen upptas en bestämmelse som ger en ettårig förföljelserätt för de fall företagsintecknade aktiebolag avregistreras. Bestämmelsen har utformats efter mönster av 11 & FL och hänvisar liksom denna pa-

Prop. 1975/76: 12 45

ragraf till 105 samma lag, där reglerna om nuvarande förföljelserätt återfinns. Bestämmelserna i 105 ges här motsvarande tillämpning på dels övergången av avregistrerat bolags verksamhet till aktieägarna dels övergången av samma verksamhet till ett av aktieägarna bildat handels- bolag. Hänvisningen till 105 medför att allt vad som där sägs om för- värvare i tillämpliga delar kommer att gälla såväl för aktieägare som för ett av dessa bildat handesbolag, till vilket det upplösta aktiebolagets egendom förts över.

Den i 105 andra stycket föreskrivna ettåriga preskriptionstiden räk- nas från det verksamheten frånträddes. Eftersom den nu föreslagna för- följelserätten avses bli gällande också efter det att verksamheten förts över från aktieägare till handelsbolag, kan den nämnda regeln i 10 & leda till att preskriptionstiden i sådana fall räknas från det att aktie- ägarna frånträtt verksamheten. Men också i detta fall bör preskriptions- tiden utgå ett år efter aktiebolagets avregistrering. Paragrafen upptar'en uttrycklig bestämmelse härom.

Den nu föreslagna förföljelserätten innebär bl. a. följande. 1 och med att ett aktiebolag avregistreras enligt övergångsbestämmel- serna övergår dess verksamhet och egendom till bolagets aktieägare. Den i 11 aä föreslagna regleringen innebär då, om bolagets verksamhet varit intecknad, att sådan bolagets egendom i vilken inteckningen gällt kommer att svara för inteckningen också i aktieägares hand. Och detta blir fallet vare sig det avregistrerade bolaget haft en eller flera aktie- ägare och oavsett huruvida'aktieägaren är fysisk eller juridisk person.

Fall kan tänkas där det avregistrerade och intecknade bolagets aktie- ägare är ett annat aktiebolag som också detta blir avregistrerat. Den i förevarande paragraf föreslagna regleringen medför då att förföljelserätt kan utövas i egendomen också efter det att egendomen förts över till sistnämnda bolags aktieägare.

På grund av hänvisningen till 10 & (tredje stycket) gäller inteckningen i egendomen också sedan denna övergått till dödsbo efter aktieägare som avlider inom ett år från avregistreringcn.

Om det avregistrerade bolaget haft flera aktieägare, medför regle- ringen i förevarande paragraf att inteckningen gäller i den förutvarande bolagsegendomen också efter det att denna har förts över till ett han- delsbolag av aktieägarna. Så blir fallet också om handelsbolaget skulle ha flera bolagsmän än det förutvarande aktiebolagets aktieägare. De föreslagna bestämmelserna bör också kunna täcka det fallet att bolags- männen är färre.

Det kan tänkas att aktieägare som på grund av avregistrering överta- git intecknat aktiebolags egendom överlåter denna till annan än ett av aktieägarna ägt handelsbolag. Egendomen kan vidare skadas eller gå för- lorad eller tas i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande. För sådana fall medför regleringen i förevarande paragraf, på grund av

Prop. 1975/76: 12 46

hänvisningen till 10 & (första stycket), att inteckningen därefter bara gäl- ler i aktieägares fordran på vederlag eller ersättning. Detsamma gäller om ett av aktieägare bildat handelsbolag övertagit det avregistrerade bo- lagets egendom och denna därefter överläts till annan eller skadas eller går förlorad eller tas i anspråk genom expropriation eller liknande för- farande.

I förslaget upptas inte någon särskild regel om företagsintecknings verkan för det fall att aktieägare bildar enkelt bolag för att fortsätta det avregistrerade bolagets verksamhet. Men eftersom enkelt bolag inte är juridisk person gäller vad som tidigare sagts om aktieägare.

Inteckning i avregistrerat aktiebolags verksamhet ger företräde till be- talning ur det f.d. bolagets egendom framför företagsinteckning som grundas på medgivande av aktieägare eller handelsbolag som har över- tagit det avregistrerade bolagets egendom, jfr 105 första stycket tredje punkten. Företrädesrätten gäller om medgivandet lämnas efter avregi- streringcn. Den gäller också om medgivandet lämnats tidigare men då avsett annan verksamhet som i och med avregistreringcn smält samman med det avregistrerade bolagets.

Det bör påpekas att inteckning, som efter avregistrering meddelas i aktieägares fortsatta näringsverksamhet, inte omfattas av bestämmel- serna i förevarande paragraf. Om sådan inteckning meddelats och aktie- ägarna därefter överlåter verksamheten till ett handelsbolag, kommer in- teckningen enligt 10 5 bara att medföra förföljelserätt i egendomen.. Om ett avregistrerat aktiebolags verksamhet skall fortsättas i handelsbo- lagsform, bör därför ny inteckning tas ut i handelsbolagets verksamhet.

15aå

Paragrafen har utformats efter mönster av 15 & FL. Inteckningshava- ren ges enligt paragrafen rätt till omedelbar betalning, om det inteck-. nade bolaget blir avregistrerat. Bestämmelsen får betydelse både då lå- neavtalet inte innehåller förskrifter om acceleration av förfallotid och då sådana föreskrifter väl finns, men det är osäkert om de kan tillämpas vid avregistrering. Enligt bestämmelsen skall omedelbar betalning kunna erhållas redan innan avregistrering av bolaget skett. Så kan bli fallet, nämligen om det ”måste antagas” att avregistrering kommer att ske. Till stöd för borgenärens antagande kan finnas det faktum att avregistrering har begärts men också den omständigheten att bolaget underlåtit att i rimlig tid före utgången av år 1978 vidta åtgärder för att höja aktiekapi- talet till 50 000 kr.

355

I paragrafen, som reglerar handläggningen av återförvisat inteck- ningsärende, har gjorts endast en redaktionell ändring som inte har sam- band med förslaget i övrigt.

Prop. 1975/76: 12 47

36 5 Under rubriken '*Tillämpningsföreskrifter” innehåller denna paragraf ett bemyndigande för Konungen att meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av FL. Enligt nya regeringsformen är sådant bemyndi- gande inte behövligt. Paragrafcn och rubriken utgår därför enligt för- slaget. ' Lagen bör träda i kraft den 1 januari 1976.

6.10. Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 303) om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag '

De i prep. 1975: 103 föreslagna övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 303) om ändring i lagen om aktiebolag föreslås ändrade. Enligt mina överväganden i den allmänna motiveringen framgår av den nu föreslagna lydelsen av punkt 5 i övergångsbestämmelserna att begäran om frivillig avregistrering ofördröjligen skall kungöras i Post- och Inri- kes Tidningar. Avregistrering får enligt förslaget ske tidigast en månad efter det att kungörande har skett. Vidare föreskrivs att uppgift om att bolaget sedermera avförts ur aktiebolagsregistret inte skall kungöras. Det ligger i sakens natur att avregistrering bör ske så snart enmånads- fristcn har gått ut.

Om begäran om avregistrering görs så kort tid före utgången av år 1978 att enmånadsfristen utlöper först därefter, skall bolaget likväl avre- gistreras vid utgången av år 1978, men då enligt punkten 4 i övergångs- bestämmelserna. Med hänsyn till detta kan begäran om frivillig avregi— strering under tiden närmast före utgången av år 1978 sägas vara me- ningslös. Begäran om avregistrering bör därför inte kunna framställas efter utgången av oktober 1978. Förslaget upptar bestämmelse härom.

[ förslaget upptas en ny punkt 8 i övergångsbestämmelserna. Punkten föreslås i förtydligande syfte och dess bestämmelser hänvisar till de i FL upptagna reglerna om förföljelserätt och om rätt till omedelbar betal— ning vid avregistrering av aktiebolag.

Lagen bör träda i kraft den 1 januari 1976.

7 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen

att antaga förslagen till

1. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979),

2. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte- l'ordringar m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid kon- kurs,

Prop. 1975/76: 12 43

4. lag om ändring i konkurslagen (1921: 225),

5. lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luft- fartyg m. m.,

6. lag om ändring i lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m.,

7. lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1),

8. lag om ändring i lagen (1973: 1068) om ändring i förmånsrätts- lagen (1970: 979),

9. lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning, ”10. lag om ändring i lagen (1973: 303) om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag.

8 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

J USTITIEDEPARTEMENTET Ds Ju 1975 : 4

Bilaga A

LONEPBIVILEGIUM OCH FÖRMÅNSRÄTT FOR FORETAGSINTECKNING

Lagförslag av utredningen ang. företagsinteckning

Stockholm 1975

4 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 12

Prop. 1975/76: 12

Förslag till

51

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979)

Härigenom förordnas att 15 och 16 55 förmånsrättslagen (1970: 979) skall ha nedan angivna lydelse..

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 51

Fordran med allmän förmåns- rätt uttages i första hand ur egen- dom som ej är föremål för sär- skild förmånsrätt. Förslår ej den- na egendom, uttages fordringen ur egendom, vari särskild förmåns- rätt gäller, före fordringar med sådan förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt 16 5 och i öv- rigt efter sisinämnda fordringar.

Fordran med allmän förmåns- rätt uttages i första hand ur egen- dom som ej är föremål för sär- skild förmånsrätt. Förslår ej den- na egendom, uttages fordringen ur egendom, vari särskild förmåns- rätt gäller, efter fordringar med sådan förmånsrätt i den mån an- nat icke följer av ]6 5.

16 52

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & uttages, om det behövs, före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 5 i annan lös egendom än tomt- rätt. Vad som uttages på detta sätt skall, när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendoms- grupper, fördelas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits för varje grupp.

Denna lag träder i kraft —— -—

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 & uttages, om det behövs, före fordringar med särskild för- månsrätt enligt 5 eller 8 5 i an- nan lös egendom än tomträtt. Vad som uttages på detta sätt skall, när det finns särskilda förmånsrätå ter i olika egendomsgrupper, för- delas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som-erhållits : för varje grupp.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1973: 1068. 2 Senaste lydelse 1973: 1068.

Prop. 1975/76: 12

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs

Härigenom förordnas att 2 5 lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 ål

Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 11 & förmånsrättslagen (1970: 979) och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 11 eller 12 & samma lag. ' . . _ '

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket an- sökt om gäldenärens försättande i. konkurs, utgår betalning även för _ kostnaden härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 & konkursla- gen (1921: 225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt 188 & samma lag.

Beträffande fordran med för- månsrätt enligt 11 & förmånsrätts— lagen gäller garantin för varje ar- betstagare högst ett belopp som motsvarar fem gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande bas— beloppet enligt 1 kap. 6 5 lagen (l962: 381) om allmän försäkring. '

Beträffande fordran med för-

. månsrätt enligt 11 & förmånsrätts-'

lagen gäller garantin för varje ar- betstagare högst ett belopp som motsvarar åtta gånger det vid ti-

' den för konkursbeslutet gällande

basbeloppet enligt 1 kap. 6 % la- gen (1962: 381) om allmän för- säkring. '

Denna lag träder i kraft den —— ——. —— ' Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om betalning av garan- tibelopp för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1971: 1046.

Prop. 1975/76: 12 53

Förslag till Lag om ändring i konkurslagen (1921: 225)

Härigenom förordnas att 71 och 143 %% konkurslagen (1921:225) skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

71 51

Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta försäljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäldenärens rö— relse, äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke därtill av rättens ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan ombudsman- nen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där det lämpligen kan ske.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild för- månsrätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när förvaltaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värdepapper till gällande börspris. Samtycke'enligt andra stycket fordras ej heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gälde- närens rörelse.

Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut- ländska register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas, äge förval- taren, där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den ord- ning som gäller för utmätt sådan egendom.

Är fråga om försäljning av registrerat skepp, av luftfartyg eller av in- tecknade reservdelar till luftfartyg och finnes egendomen inom riket, skall vad i 70 5 första och andra styckena sägs äga motsvarande till- lämpning.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som be- lastar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låte förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshand- ling å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvalta- ren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, varigenom gäldenären frikallas från ansvarighet.

Nuvarande lydelse

Bestämmelserna i 70 & sista styc- Bestämmelserna i 70 & sista styc- ket äga motsvarande tillämpning, när gäldenären tillhörig lös egen- dom under konkursen skall säljas i den ordning som gäller för ut- mätt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra

1 Senaste lydelse 1973: 1132.

ket äga motsvarande tillämpning, när gäldenären tillhörig lös egen- dom under konkursen skall säljas i den ordning som gäller för ut- mätt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra

Prop. 1975/76: 12

Nuvarande lydelse

talan för borgenärer som ha för- månsrätt enligt 10, 11 eller 12 & förmånsrättslagen (1970: 979) samt genom brev underrätta borgenär om yrkande som han framställer på dennes vägnar.

143

Har borgenär förmånsrätt en— ligt 10 eller 11 % förmånsrättsla- gen (1970: 979), må honom med- givas att, innan utdelning enligt vad ovan är stadgat äger rum, lyf- ta betalning för sin fordran, i den mån tillgängliga medel därtill fin- nas.

54

Föreslagen lydelse

talan för borgenärer som ha för- månsrätt enligt 10 & förmånsrätts- lagen (1970:.979) samt genom brev underrätta borgenär om yrkande som han framställer på dennes

vägnar.

ga

Har borgenär förmånsrätt enligt 10 & förmånsrättslagen (1970: 979), må honom medgivas att, in- nan utdelning enligt vad ovan är stadgat äger rum, lyfta betalning för sin fordran, i den mån tillgänga liga medel därtill finnas.

Har borgenär förmånsrätt i viss egendom, må honom medgivas lyft— ' ning, som i första stycket sågs, av medel, som inflyta för den egendom.

Övriga förmånsberättigade borgenärer ägeock lyfta betalning såsom ovan är sagt, i den mån medel, som ej böra beräknas för lyftning enligt bestämmelserna i första och andra styckena, lämna tillgång därtill.

Ändå att borgenär lyft betalning för sin fordran, skall han upptagas i ntdelningsförslag, då sådant upprättas enligt ovan meddelade bestäm- melser.

Denna lag träder i kraft den —— -—— — _ Äldre bestämmelser gäller fortfarande i konkurs pågrund av ansökan

som gjorts före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1971: 498.

Prop. 1975/76: 12

Förslag till

55

Lag om ändring i lagen (1971: 500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m.

Härigenom förordnas att 5 och 10 55 lagen (1971:-500) om exekutiv' försäljning av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

5

Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen be- vakat fordran varmed är förenad luftpanträtt eller för vilken egen- domen svarar på grund av inteck- ning eller varmed är förenad re- tentionsrätt eller förmånsrätt en- ligt 10, 11 eller 12 & förmånsrätts- lagen (1970: 979), begära att egen- domen säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur egen- domen är ostridig eller styrkes.

Föreslagen lydelse

%

Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen be- vakat fordran varmed är förenad luftpanträtt eller för vilken egen- domen svarar på grund av inteck- ning eller varmed är förenad re- - tentionsrätt eller förmånsrätt en- ligt 10 & förmånsrättslagen (1970: 979), begära att egendomen säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur egendomen är ostri- dig eller styrkes. '

Bestämmelserna i 4 & äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

10 5 [ sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, ford-

ran för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteckning . eller retentionsrätt samt kostnaden för förfarandet.

Om egendomen hör till .kon- kursbo, upptages även arvode och annan kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen därjämte utmätt, upp- tages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & förmånsrättslagen (1970: 979).

Om egendomen hör till kon— kursbo, upptages även arvode och annan kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen därjämte utmätt, upp- tages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10 % förmåns- rättslagen (1970: 979).

Med fordran avses även rätt till betalning på grund av ägarhypotek.

Denna lag träder i kraft den Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

Prop. 1975/76: 12

Förslag till

56

Lag om ändring i lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m.

Härigenom förordnas att 5 och 10 55 lagen (1973: 1130) om exe- kutiv försäljning av registrerat skepp m.m. skall ha nedan angivna ly- delse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 5 Hör skeppet till konkursbo, kan förvaltaren, om arvode eller annan kostnad för skeppets förvaltning under konkursen skall utgå ur skep- pet, begära att skeppet säljes för den fordringen.

Borgenär, vars fordran är för- enad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning, retentions— rätt eller förmånsrätt enligt 10, II eller 12 & förmånsrättslagen (1970: 979), kan begära att skepp som hör till konkursbo säljes för hans fordran, om hans rätt till betal- ning ur skeppet är ostridig eller styrkes. Om borgenär, vars ford- ran är förenad med sjöpanträtt, framställt sådan begäran. får för- farandet ej nedläggas därför att frågan om försäljning för konkurs- boets räkning förfaller.

Borgenär, vars fordran är för- enad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning, retentionsrätt eller förmånsrätt enligt 10 & för- månsrättslagen (1970: 979), kan begära att skepp som hör till kon- kursbo säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur skep- pet är ostridig eller styrkes. Om borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt, framställt sådan begäran. får förfarandet ej ned- läggas därför att frågan om för- säljning för konkursboets räkning förfaller.

Borgenär vars fordran är förenad med sjöpanträtt har i fråga om ut- mätt skepp som ej hör till konkursbo samma befogenhet som enligt andra stycket. Begagnar han sig därav, får förfarandet ej nedläggas därför att frågan om försäljning för utmätningssökandens fordran för- faller.

Bestämmelserna i 4 & äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att utlösa konkursbo eller borgenär som begärt att skeppet säljes för fordran som anges ovan.

10 5 l sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, ford- ran som är förenad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning

eller retentionsrätt samt kostnaden för förfarandet.

Om skeppet hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kostnad för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet där- jämte utmätt, upptages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10, ]1 eller 12 & förmåns- rättslagen ("1970: 979).

Om skeppet hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kostnad för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet där- jämte utmätt, upptages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10 & förmånsrättslagen (1970: 979).

Prop. 1975/76: 12 57

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning av- ses även fordran för vilken skepp tagits i anspråk enligt 91 a 5 3 mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1) samt rätt till betalning på grund av ägar- hypotck. -

Denna lag träder i kraft den — -— —-

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdan- det.

Prop. 1975/76: 12

Förslag till

58

Lag om ändringi utsökningslagen (1877: 31 s. 1)

Härigenom förordnas att 139 % utsökningslagen (1877: 31 s. '1) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

139 51

När fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande ul- Jändska register, eller gods i fartyg eller i luftfartyg sålts, har borgenär, som hade sjö— eller luftpanträtt i egendomen, rätt att få betalning ur köpeskillingen enligt vad som anges nedan, såvida han framställt yr- kande därom förc auktionen eller, om egendomen sålts under hand, före köpeskillingsfördelningen.

Svarar utmätt egendom för företagsinteckning, äger intecknings- havaren erhålla betalning ur köpeskillingen, om han framställt yr- kande därom inom tid som nyss angivits. Vad nu sagts gäller dock ej i den mån sådan betalning måste anses obehövlig för att trygga inteck- ningshavarens och efterföljande inteckningshavares rätt. Vid pröv- ningen härav skall hänsyn tagas även till sådan egendom som gäldenä- ren på annat sätt än genom företagsinteckningen ställt som säkerhet för inteckningshavarens fordran.

Skall under konkurs fartyg, som ej är infört i skeppsregistret el- ler i motsvarande utländska regis— ter, eller gods i fartyg eller i luftfartyg säljas utmätningsvis, äger även borgenär som för sin fordran har förmånsrätt enligt 10. I] eller 12 % förmånsrättslagen (1970: 979) rätt att erhålla betal- ning ur köpeskillingen om han yr- kat det före auktionen eller, om egendomen sålts under hand, före köpeskillingsfördelningen.

Skall under konkurs fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska register, eller gods i fartyg eller i luftfar- tyg säljas utmätningsvis, äger även borgenär som för sin fordran har förmånsrätt enligt 10 & förmåns- rättslagen (1970: 979) rätt att er- hålla betalning ur köpeskillingen. om han yrkat det före auktionen eller. om egendomen sålts under hand, före köpeskillingsfördel- ningen.

Denna lag träder i kraft den —— —-

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdan- det.

1 Senaste lydelse 1973: 1131.

Prop. 1975/76: 12 " 59

1 Inledning

I förmånsrättslagen (1970: 979) (FRL) finns, bestämmelser om den ordning vari fordringar skall betalas i gäldenärens konkurs (förmåns- rättsordning). Förmånsrätt följer bl. a. med fordran på grund av. före- tagsinteckning samt med vissa löne- och pensionsfordringar. Förmåns- rätten för de sistnämnda fordringarna brukar kallas löneprivilegiet. Vid konkurrens har löneprivilegiet företräde framför företagsinteckning.

Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen och Sveriges föreningsbankers förbund (då Sveriges jordbrukskasseförbund) har i en till utredningen ställd skrivelse den 7 maj 1974 framhållit, attllagen (1974112) om anställningsskydd (LAS) medfört en kraftig ökning av företagens latenta löneskulder ochen motsvarande minskning av före- ' tagsinteckningarnas värde, eftersom lönefordringar vid konkurs går före företagsinteckning. I skrivelsen.-hemställer organisationerna att före- tagsinteckningarnas värde stärks genom att förmånsrättsordningen änd- ras så, att lönefordringar ges förmånsrätt först efter företagsintecknade fordringar. På grund av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti-vid konkurs (LGL) antas detta kunna ske utan betänkligheter.

Enligt direktiven för utredningenl står det utredningen fritt att —— ut— över särskilt nämnda frågor —— ta upp sådana spörsmål som aktualise- .. ras under arbetets gång. Efter samråd med statsrådet Carl Lidbom har utredningen tagit upp den fråga organisationerna väckt till särskild och skyndsam behandling för att lägga fram förslag till lösning till början av februari 1975. Till utredningen har. för övervägande i sammanhanget _ överlämnats en den 14 oktober 1974 daterad skrivelse från bankinspek- tionen rörandc behovet av sådan lagändring som organisationerna på- kallat.

2 Nuvarande ordning

2.2.1. Allmänt

LGL trädde i kraft den 1 januari 1971. Lagen innebär att staten i viss utsträckning betalar arbetstagares och deras anhörigas löne- och pensionsfordringar m.m. hos arbetsgivare, som försatts i konkurs, och har att regressvis få utdelning i konkursen för sådan betalning.

Lagstiftningen om lönegaranti kompletterar förmånsrättsreglerna, i 11 och 12 åå FRL och har närmast motiverats av sociala skäl. Trots löneprivilegiet blir nämligen lönefordringar ofta nödlidande i konkurs på grund av att konkursboet praktiskt taget saknar tillgångar.-

Lönegarantireglema är f.n. föremål för en i huvudsak teknisk över- syn inom arbetsmarknadsdepartementet.11

10 Utredningen går i den följande framställningen ut från paragrafernas lydelse enligt SFS 1970: 979 (15 å) och 1971: 1043 (16 och 17 åå). Emellertid har 15 och 16 åå ändrats och 17 å upphävts enligt SFS 1973: 1068, som ännu ej trätt i kraft. Lagändringen kan emellertid beräknas träda i kraft innan utredningens förslag kan genomföras'och därför beaktas den i utred- ningens lagförslag. 11 Jfr lagutskottets betänkande 1974: 21 i anledning av motioner i riks- dagen om översyn av LGL.

Prop. 1975/76: 12 63

2.2.2 Lönegarantins omfattning Enligt 1 & LGL svarar staten för arbetstagares fordran hos arbets— givare och för fordran, som anhörig till arbetstagare i egenskap av pensionstagare har med anledning av arbetstagarens anställning, allt förutsatt att arbetsgivaren försatts i konkurs.12 Enligt 2 & LGL utgår betalning enligt garantin för arbetstagares fordringar på lön, annan er- sättning och pension såvitt de är förenade med förmånsrätt enligt FRL. Det innebär bl.a., att arbetstagare och pensionärer, som enligt 11 & tredje stycket FRL på grund av sin ställning i företaget ej åtnjuter förmånsrätt, också är uteslutna från lönegarantin. Detsamma gäller lönefordringar, som enligt 100 a & KL inte kan göras gällande i konkurs. Om arbetstagare med löneprivilegierad fordran haft kostnad för att sätta gäldenären i konkurs, berättigar 2 & LGL till betalning enligt garantin även för den kOStnaden och, om konkursen avskrivits enligt 185 & KL, för kostnad som arbetstagaren i så fall ålagts att utge en- ligt 188 & KL. Lönegarantin svarar inte fullt ut mot löneprivilegiet utan är i för- hållande till detta begränsat i två hänseenden. Om för det första en arbetstagare till annan överlåter sin löne- fordran mot arbetsgivaren, kan fordringen enligt 3 & FRL göras gäl- lande i arbetsgivarens konkurs med bevarad förmånsrätt. Lönegaran— tin gäller däremot i princip endast till förmån för arbetstagaren själv. . Har arbetstagarorganisation vari arbetstagaren är medlem eller fond i vars förvaltning organisationen deltar övertagit fordringen efter kon- ' kursbeslutet, kan emellertid även organisationen eller fonden få betalt enligt garantin. Såvitt gäller fordran med förmånsrätt enligt 11 5 FRL är lönegaran- tin vidare maximerad så att den för varje arbetstagare högst'täcker ett belopp som motsvarar fem gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 & lagen (1962: 381) om allmän för- säkring.13 Begränsningen till fem basbelopp gäller vare sig arbetstaga- rens fordran avser lön, annan ersättning eller pension som avses i 11 & FRL. Maximeringen avser ”bruttobetalning”, dvs. utan avdrag för skatt m.m. Basbeloppet äs senast fastställt till 9000 kr 14 För närvarande uppgår således lönegarantin för fordran med förmånsrätt enligt 1.1 & FRL till högst 45 000 kr. för varje arbetstagare. Fordran på pension, som avses i 12 & FRL, är däremot ej underkastad sådan maximering. Inte heller konkurskostnadsfordringarna i 2 & andra stycket LGL torde räknas in i maximibeloppet utan utgår därutöver.15

2.2.3 Handläggningen av lönegarantiärenden Enligt 5 & LGL — jämförd med 1 & kungörelsen (1970: 745) om stat- lig lönegaranti vid konkurs (LGK) betalas garantibelopp ut av läns— styrelsen i det län där konkursdomstolen är belägen. Därvid verkställs skatteavdrag och i förekommande fall avdrag för belopp, som skall innehållas på grund av beslut om införsel eller utmätning 1 lön. Betalning enligt lönegarantin kan utgå oavsett om arbetsgivarens

12 Med arbetstagare förstås detsamma som i FRL och semesterlagen . 13Se beträffande skälen till denna maximirege], som ursprungligen avsåg tre basbelopp, prop. 1970: 201 s. 64 . 14 Se SFS 1974: 1100. 15 Jfr Walin—Rydin, Förmånsrättslagen m.m. (Stockholm 1972) s. 141 f.

Prop. 1975/76: 12 64

konkurs handläggs som s.k. förvaltarkonkurs eller fattigkonkurs. Vid förvaltarkonkurs krävs för betalning enligt garantin att arbetstagaren bevakat sin fordran och sin förmånsrätt i konkursen. Utredning om fordringen sker genom bevaknings- och anmärkningsförfarandet i kon- kursen. När bevakad fordran som omfattas av garantin blivit utdelnings- gill, skall konkursförvaltaren utan dröjsmål underrätta länsstyrelsen om fordringen (6 & LGL). I fattigkonkurs åligger det konkursdomaren att underrätta vederbörande kronofogdemyndighet om det finns anledning att anta att fordran som omfattas av garantin kan göras gällande. Kro- nofogdemyndigheten skall då, liksom när sådan fordran i konkursen på annat sätt blir känd för myndigheten, utreda saken och pröva i vad mån betalning enligt garantin skall utgå samt utan dröjsmål underrätta länsstyrelsen om fordran som myndigheten funnit bctalningsgrundande. Närmare bestämmelser i ämnet finns i 7—9 åå LGL. Vid fattigkonkurs förutsätts för betalning enligt garantin dessutom att fordringen blir känd för kronofogdemyndigheten inom ett år från det konkursen av- skrevs (3 & LGL).

2.2.4 Statens regresskrav Enligt 10 & LGL inträder staten för utbetalt garantibelopp i arbets- tagarens rätt mot konkursgäldenären. Utdelning i konkursen för arbets- tagarens fordringar som avses i 2 & LGL tillfaller staten intill nämnda belopp. Staten inträder alltså som borgenär i arbetsgivarens konkurs, kan därvid åberopa arbetstagarens bevakning och . har då företräde framför arbetstagaren liksom framför den som eventuellt förvärvat någon del av arbetstagarens fordran till utdelning som faller på den bevakade fordringen. Om arbetstagarens fordran mot arbetsgivaren över- stiger vad han fått ut av staten enligt LGL, får han således för denna överskjutande fordran i konkursen stå tillbaka. för statens regresskvar.

2.2.5 Finansieringen Lönegarantin finansieras genom en särskild arbetsgivaravgift (löne- garantiavgift), som arbetsgivarna ——- inklusive staten och kommunerna erlägger enligt lagen- (1970: 742) om lönegarantiavgift.16 Till viss del finansieras lönegarantin även genom de utdelningar som tillfaller staten enligt 10 & LGL. Enligt 4 5 lagen om lönegarantiavgift förs avgifterna till en fond, för- valtad enligt grunder som regeringen fastställer. Från denna garanti- fond rekvireras enligt 20 å LGK medel för täckning. av statens kostna- der på grund av betalningar enligt lönegarantin.17

151 den promemoria (Stencil In 1970: 3) som låg till grund för lagstift- ningen om lönegaranti beräknades 'de totala utbetalningarna enligt lönega- rantin till 15—20 milj. kr. per år. Den slutliga kostnaden, dvs. utbetalda belopp med avdrag för vad som flyter in genom utdelningar i förvaltarkon- kurser, beräknades utgöra 5—10 milj. kr. per år. I prop. 1970: 201 räknade departementschefen med ett medelsbehov för utbetalningar under det första skedet av garantisystemets tillämpning på minst 15 milj. kr. per år (se prop. s. 113). Ett avgiftsuttag på 0,02 % av avgiftsunderlaget för sjukförsäkringen kunde för år 1971 beräknas ge 16-—17 milj. kr. I väntan på erfarenheter som kunde läggas till grund för närmare preciseringar av_ de årliga kostnaderna bestämdes lönegarantiavgiften till nämnda procenttal. Procenttalet har inte ändrats hittills.

17 Lönegarantifondens hittillsvarande inkomster och utgifter framgår av bilaga 1.

Prop. 1975/76: 12 65

2.1. Förmånsrättslagen

2.1.1 Allmänt FRL trädde i kraft den 1 januari 1972. Samtidigt upphävdes 17 kap. . handelsbalken (HB), som dessförinnan reglerat företrädesordningen mellan olika slags fordringar. . FRL bestämmer i vilken ordning fordringar skall betalas vid utmät- ning och konkurs. Lagen skiljer mellan särskilda och allmänna förmåns- rätter. De särskilda förmånsrätterna (4—8 åå) gäller både vid utmät- ning och konkurs, belastar endast viss egendom och har i princip in- bördes företräde efter'den ordning vari FRL anger dem. Särskild för- månsrätt följer bl. a. med företagsinteckning. De allmänna förmåns- rätterna (10—13 åå) ——- däribland löneprivilegiet gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo. Fordringar utan förmånsrätt har i regel inbördes lika rätt (18 och 19 55). Det innebär, att varje borgenär får betalt i förhållande till fordrings- . beloppet (1 5). Om egendom, vari särskild förmånsrätt gäller, inte räcker

1 Se 1973 års riksdagsberättelse Ju 58.

Prop. 1975/76: 12 60

till för att infria fordringen, skall återstoden av fordringen behandlas som fordran utan förmånsrätt (18 5).

2.1.2 Förmånsrätt på grund av företagsinteckning m. m. Enligt lagen (1966:454) om företagsinteckning (FL) kan inteckning meddelas i företagares näringsverksamhet, om han är bokföringsskyldig eller driver jordbruk eller skogsbruk. Företagsinteckning gäller i vissa särskilt angivna slag av lös egendom, som hör till den intecknade verk- samheten (4 5). Enligt 5 5 första stycket FRL gäller, att förmånsrätt i lös egendom. som hör till näringsverksamhet vari företagsinteckning kan meddelas, följer dels i viss utsträckning med fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arrendeavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten, de 5. k." hyres och arrendeprivilegierna (punkt 1), dels med företagsinteckning (punkt 2). Hyres- och arrende- privilegierna gäller i samma slags lösa egendom som förmånsrätt på grund av företagsinteckning och de har företräde framför denna. Enligt 8 & FRL ger utmätning förmånsrätt i den utmätta egendo- men. Den med utmätning förenade förmånsrätten kommer sist bland de särskilda förmånsrätterna. Men den står ej i alla situationer tillbaka för övriga särskilda förmånsrätter. Som ett undantag från huvudregeln har utmätning nämligen företräde framför förmånsrätt på grund av in- teckning, vilken sökts samma dag som utmätningen verkställdes eller senare.2 .

2.1.3 Löneprivilegiet m. m. I 10—13 åå FRL regleras de allmänna förmånsrätterna, vilka som tidigare nämnts endast gäller vid konkurs och ej är begränsade till ' visst slags egendom. Den inbördes ordningen mellan dem bestäms av paragrafernas följd. Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt en och samma pargraf har inbördes lika rätt (14 5). Enligt 105 FRL har till en början vissa fordringar, som står de egentliga konkurskostnaderna nära, allmän förmånsrätt. Det är här' fråga om borgenärs kostnad för att sätta gäldenären i konkurs och för beslut att dödstS egendom skall avträdas till förvaltning av bout- redningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnad, när gälde- nären avlidit före konkursbeslutet. Hit hör också arvode och kostnads- ersättning till god man enligt ackordslagen (1970: 847), tillsynsman enligt samma lag eller konkurslagen (1921: 225) (KL) eller förordnad ' boutredningsman, om fordringen belöper på tid inom sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter. Slutligen ryms här även kostnad för särskild åtgärd, som under nämnda tid vidtagits med godemannens eller tillsynsmanncns godkännande eller av'boutrednings- mannen och uppenbart varit till borgenäremas bästa. För alla dessa fordringar gäller att beloppet med hänsyn. till omständigheterna måste vara skäligt för att fordringen skall vara förenad med förmånsrätt. .. I 11 Och 12 åå FRL regleras därefter den förmånsrätt som arbets-. tagare har i arbetsgivares konkurs för sin fordran på län eller pension,

2I lagberedningens betänkande Utsökningsrätt XIII (SOU 1974: 55) före- slås bl.a. sådan ändring av 9 & tredje stycket FRL att den avgörande tid- punkten vid konkurrens med företagsinteckning blir den dag då beslutet om utmätning meddelades i stället för den dag då utmätningen verkställdes.

Prop. 1975/76: 12 61

alltså löneprivilegiet. I 11% behandlas fordran på lön och aktuell pen- sion medan 12 & avser fordran på framtida pension.

Förmånsrätt för fordran på [ön gäller enligt 11 5 första och tredje styckena FRL för alla arbetstagare med undantag för vissa arbetstagare med väsentligt inflytande över företaget.3 Med lön avses här allt som kan hänföras till avlöningsförmån på grund av anställningen, oavsett i vilken form avlöningsförmånen utgår,4 dock ej pension.

Förmånsrätt för lönefordran anses omfatta även försäkringsinrätt- nings fordran hos arbetsgivare på obetalda försäkringsavgifter för vissa utfästa förmåner till gäldenärens arbetstagare. Försäkringsinrättning- ens avgiftsfordran anses nämligen vara en övertagen lönefordran och får enligt 3 & FRL förmånsrätt som sådan. Den närmare bedömningen av när förmånsrätt för fordran på utestående försäkringsavgift skall föreligga har överlämnats till rättstillämpningen.5

Med lön likställs i 11 å. FRL annan ersättning på grund av anställ- ning. Därmed avses främst skadestånd för inkomstbortfall på grund av ”obehörigt avskedande eller tjänsteavtals hävande.”6

Förmånsrätten för fordran på lön och annan ersättning på grund av anställningen är tidsbegränsad och omfattar fordringar, som förfallit inom ett år före konkursansökningen. Före konkursansökningen in- tjänt semesterlön eller semesterersättning är täckt av förmånsrätt för det löpande kvalifikationsåret och de båda närmast föregående. Även fordran, som belöper på tid efter konkursansökningen, är förenad med "förmånsrätt förutsatt att anställningsavtalet ingåtts före konkursbeslu- tet (jfr 100 å KL). Anställningen bryts nämligen ej i och för sig av konkursen, låt vara att konkursboet är berättigat att bringa anställ- ningsförhållandet att upphöra genom uppsägning. Förmånsrätten för lön eller annan ersättning täcker också lön under skälig uppsägningstid, dock högst sex månader.7 Den uppsägningstid som gäller enligt LAS anses alltid skälig.8 En annan begränsning av lönprivilegiet följer av att arbetstagaren är skyldig att vidkännas avdrag från sin fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid bl. a. för belopp, som svarar mot inkomst som han faktiskt haft eller bort skaffa sig under den tid fordringen avser. 9

Enligt 11 5 andra stycket FRL gäller, att fordran på pension, som arbetstagare eller dennes efterlevande har för högst ett år före kon-- kursansökningen och nästföljande sex månader, är förenad med för-' månsrätt om för lön. Under vissa förutsättningar gäller förmånsrätten även i fråga om pension som intjänts hos tidigare arbetsgivare.

Enligt 12 & FRL följer allmän" förmånsrätt i viss utsträckning med fordran på framtida pension till arbetstagare, som är född år 1907

3 Begreppet arbetstagare har samma innebörd som enligt semesterlagen (1963: 114), vilket innebär att frågan får prövas enligt allmänna civilrätts- liga grundsatser. Jfr Utsökningsrätt IX (SOU 1969: 5) s. 149—150 samt prop. 1970: 142 s. 88. * Se närmare Utsökningsrätt IX s. 152 samt prop. 1970: 142 s. 134 ff. 5Se prop. 1970:142 5.128 och 135. Jfr NJA 1956 s. 719. "' Utsökningsrätt IX 5.152. _ 7 Om konkursboet inträder 1 tjänsteavtalet, blir lönefordran för tiden där- efter en s.k. massafordran och frågan om förmånsrätt blir då inaktuell. Mas- safordran har företräde framför konkursfordran till betalning ur boet (jfr avsnitt 5.1). 3 Se prop. 1974: 88 s. 201. ' 9 Se SFS 1974: 366.

Prop. 1975/76: 12 62

eller tidigare, eller dennes efterlevande. I denna del skall.]öneprivilegiet skydda äldre arbetstagare som inte får full allmän tilläggspension.

Slutligen följer enligt 13 å FRL allmän förmånsrätt med fordran på skatt och allmän avgift —- det s.k. Skatteprivilegiet — i de fall och . med de begränsningar som särskilt föreskrivs. Skatteprivilegiet kommer sist bland de allmänna förmånsrätterna.

Hänvisningar till S2-1

2.1.4. Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter

Eftersom allmänna förmånsrätter inte kan göras gällande vid ut-' mätning, uppkommer konkurrens mellan dem och de särskilda för- mänsrätterna endast i konkurs. Denna konkurrens regleras i 15—17 åå FRL.10

Enligt 15 å FRL tas fordran med allmän förmånsrätt i första hand ut ur egendom som ej är föremål för särskild förmånsrätt. Om denna egendom ej förslår, tas fordringen ut ur egendom vari särskild för- månsrätt gäller. Den går därvid före fordran med sådan förmånsrätt i fall som anges i 16 och 17 åå men står i övrigt tillbaka för sådan fordran. Av de sistnämnda lagrummen följer, att både fordran för konkurskostnadsliknande kostnad (_10 å) och löneprivilegierad fordran (11 och 12 åå) vid behov ger företräde framför bl.a. fordran med hyres- eller arrendeprivilegium (5 å första stycket 1), fordran med förmånsrätt på grund av företagsinteckning (5 å första stycket 2) och fordran med förmånsrätt på grund av utmätning (8 5). Till bilden bör att utmätningsfordran, såsom påpekats i det föregående (under 2.1.2), under viss förutsättning går före företagsintecknad fordran.

2.3. Lagen om anställningsskydd

2.3.7. Allmänt

För att förbättra den äldre arbetskraftens anställningstrygghet inför- des år 1971 lagen (1971: 199) om anställningsskydd för vissa arbetsta- gare och lagen (1971: 202) om vissa åtgärder för att främja sysselsätt- ning av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden, de 5. k. äldre- lagarna.18 Detta lagstiftningsarbete fullföljdes genom LAS och lagen (1974: 13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.”3 Den 1' juli 1974 ersatte dessa lagar äldrelagarna.

LAS omfattar i princip alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från dess tillämpningsområde undantas dock bl.a. arbetstagare med företagsledande eller därmed jämförlig ställning och arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj. Lagen är i väsentliga delar tvingan- de. Men arbetsmarknadens parter har möjlighet att i viss utsträckning ersätta eller komplettera lagen med egna branschanpassade föreskrifter.

2.3.2 Närmare om vissa regler i lagen Lagen innebär bl.a. följande. Anställning gäller tills vidare, om ej annat har avtalats. Möjligheterna att ingå avtal om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete är begränsade (5 å). Anställning tills vidare kan genom uppsägning bringas att upphöra vid utgången av viss uppsägningstid (6 5). Om arbetstagaren grovt åsidosätter sina åliggan- den mot arbetsgivaren, kan denne avskeda honom med omedelbar ver- kan (6 och 18 åå). Uppsägning från arbetsgivarens sida skall alltid vara sakligt grundad. För båda parter gäller en uppsägningstid av minst en månad. Men i anställning av viss varaktighet ökar den uppsägningstid som arbetstagaren är berättigad till stegvis med femårsintervall från två månader för den som fyllt 25 år till sex månader för den som fyllt 45 år (11 å). Vid beräkning av anställningstiden får arbetstagaren i viss ut— sträckning tillgodoräkna sig anställning hos tidigare arbetsgivare (4 5). Bestämmelserna om ökad uppsägningstid är dispositiva (3 å). Arbets- tagarens rättigheter kan inskränkas eller utvidgas genom kollektivavtal. Ökad uppsägningstid gäller ej för arbetstagare, som uppnått den gräns där han är skyldig att avgå med ålderspension eller, om någon sådan gräns inte finns, 67-årsåldern. Sådan arbetstagare har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad. Under uppsägningstiden har arbetstagaren i princip rätt till full lön och andra anställningsförmåner, även om arbetsgivaren inte erbjuder honom arbete (12 å). Arbetsgivaren har emellertid rätt att från upp- sägningslönen avräkna, dels inkomst som arbetstagaren under den tid lönen avser förvärvat eller uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan anställning, som han skäligen bort godta, dels utbildningsbidrag som utgår av statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning i den mån bidraget avser samma tid som lönen och arbetstagaren blivit berättigad till bi- draget efter uppsägningen (13 9.20 Arbetstagare som varit permitterad mer än två veckor i följd eller sammanlagt mer än 30 dagar under sam-

13 Se härom Ds In 1971: 1, prop. 1971: 107 samt inrikesutskottcts betän- kande 1971: 18. 19 Ang. motiven till dessa lagar se SOU 1973: 7, Ds In 197314, prop. 1973: 129 samt inrikesutskottets betänkande 1973: 36. 20 Avräkningsregeln överensstämmer med regeln i 11 & FRL om begräns- ning av förmånsrätten för fordran på lön under uppsägningstid. 5 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 12

Prop. 1975/76: 12 ' 66

ma kalenderår har rätt till lön och andra.anställningsförmåner för över- skjutande permitteringstid, såvida inte permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller annars till sin natur icke sammanhängan- de (21 å). Liksom när det gäller uppsägningslön förutsätter denna regel att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Permittcringslön utgår således inte till arbetstagare som är tjänstledig eller sjuk.

Lagen innehåller också vissa regler om varsel och överläggning (29—32 så).

Om arbetsgivare åsidosätter domstols förklaring om ogiltighet av uppsägning eller avskedande, skall anställningsförhållandet anses upp- löst. Arbetstagaren har då enligt 39 & rätt till ett särskilt normerat ska— ' destånd som beräknas i första hand efter anställningstidens längd. Ska- deståndet kan uppgå till 16, 24 eller 32 månadslöner eller, beträffande arbetstagare som fyllt 60 år, till 24, 36 eller 48 månadslöner.

Enligt prop. 1974: 88 (s. 241, jfr s. 201 ff) är fordran på sådant skadestånd som avses i 39 % LAS inte till någon del förenad med för- månsrätt enligt 11 % FRL, oavsett vilken karaktär fordringen anses ha. Sådan fordran omfattas därför inte heller av den statliga lönegarantin vid konkurs.

3 Förslag om trygghetsfonder m. 111.

Vid tillkomsten av LAS uttalades på flera håll —- bl.a. i riksdags- motioner —-— oro över den ökade belastning på företagen som den nya lagstiftningen kunde medföra. Det föreslogs åtgärder för att motverka den befarade ekonomiska belastningen på företagen. Förslagen avsåg olika åtgärder för att täcka den latenta löneskulden t. ex. genom skatte- fria avsättningar till trygghetsfonder eller självständiga stiftelser, försäk— ring och Statsgaranti. Omkastning av företrädesordningen i konkurs så att företagsinteckning skulle få företräde framför löne- och pensions- fordringar föreslogs emellertid inte.

I yttranden över betänkandet Trygghet i anställningen (SOU 1937: 7) framförde vissa remissinstanser, främst de som representerade hantverk och småindustri, förslag om att småföretagen skulle få kompensation från det allmänna för den ekonomiska belastning som den föreslagna lagstiftningen kunde komma att innebära för dem. Bl.a. föreslogs att företagen skulle få avsätta medel till en särskild skattefri fond. I anslut- ning till lagförslaget om anställningsskydd rn. m.21 hänvisades i detta avseende till att företagsbeskattningen var föremål för utredning i före- tagsskatteberedningen.22

Företagsskatteberedningen uppges ännu inte ha tagit ställning till frå- gorna om skattefria avsättningar till trygghetsfonder m. rn.

Vad angår tanken på att genom ett försäkringssystem motverka den ökade ekonomiska belastning på företagen, som lagen om anställnings- skydd befaras medföra, har utredningen erfarit att man inom Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) —- i samråd med Sveriges hantverks- och industriorganisation utreder möjligheterna att skapa en försäk- ringsform för att skydda företagen då uppsägningslöner måste betalas till arbetstagare som inte kan sysselsättas. Enligt uppgift från SAF har

21 Se prop. 1973: 129 s. 115 . 23 Jfr inrikesutskottets betänkande 1973: 36.

Prop. 1975/76: 12 67

man inte tänkt sig att en sådan försäkring skulle gälla i konkurssitua— tioner. Hur försäkringen i övrigt skulle konstrueras kan man inte för närvarande ge besked om.

4 Framställningar om lagändring

Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen och Sveriges föreningsbankers förbund framhåller i sin inledningsvis nämnda skri— velse, att LAS för betydande grupper av arbetstagare medfört väsentligt förlängda tider för uppsägning och för varsel vid uppsägning och per- mittering och att detta på grund av löneprivilegiets ställning medfört en motsvarande minskning av företagsinteckningens värde. Organisatio- nerna anför vidare.

En dylik urholkning av dessa inteckningars värde står i strid med huvud- syftet bakom 1966 års lag om företagsinteckning. Huvudsyftet med denna lag var att genom en rad nya regler stärka företagsinteckningens användbarhet såsom säkerhet för kredit. Bl.a. utsträcktes underlaget för företagsinteck- ningen till nya egendomsslag, inteckningen tillerkändes fortsatt giltighet även viss tid efter överlåtelse av den intecknade rörelsen och inteckningen gavs förmånsrätt även vid utmätning. Inte minst ville man genom dessa nya regler främja kreditförsörjningen för de mindre och medelstora företagen, dvs. sådana företag som ofta ej alls eller endast i mindre omfattning kan erbjuda fast egendom som säkerhetsunderlag för krediter. Det är emellertid i de mindre och medelstora företagen —- särskilt sådana med relativt många anställda som lagen om anställningsskydd ogynnsamt påverkar företags- inteckningarnas värde. I de större företagen har frågan en underordnad be-

lydelse.

Den nya trygghetslagstiftningen kommer att motverka sitt syfte om den tillåtes försämra företagsinteckningamas värde. Ett upprätthållande av dessa inteckningars värde kan däremot underlätta företagens möjligheter att be- hålla sina krediter även under nedåtgående konjunkturer och även öka förut- sättningarna att rekonstruera ett företag eller att överlåta det till någon som vill fortsätta rörelsen.

Organisationerna uttalar vidare, att en samordning av trygghetslag- stiftningen och lagen om företagsinteckning bör ske genom att löneford- ringar i konkurs ges förmånsrätt först efter företagsinteckningarna, vil- ket på grund av den statliga lönegarantin antas kunna ske utan betänk- ligheter. De bctonar att staten som innehavare av lönefordringarna inte kan åberopa några sociala'motiv för en förmånsrätt framför företags- inteckningshavare, särskilt som lönegarantin finansieras genom arbets- givaravgifter.

Organisationerna erinrar om att det var genom införandet av den statliga lönegarantin som lagstiftaren 1971 ansåg sig kunna ge särskild förmånsrätt i fast egendom företräde i alla situationer framför löne- fordringar och påpekar att löneprivilegiets ställning i förhållande till andra särskilda förmånsrätter också aktualiserades i förslag till änd- ringar i sjölagen 1973, varvid lönefordringarna fick stå tillbaka för in— teckning i både skepp och skeppsbyggen; likvärdiga motiv föreligger en-

Prop. 1975/76: 12 68

ligt organisationerna för att lönefordringar får stå tillbaka även för fordringar med säkerhet av företagsinteckning. Vidare erinras om att fordringar på skatt och allmänna avgifter visserligen är utrustade med allmän förmånsrätt men att denna förmånsrätt ej i något fall har före- träde framför fordran med särskild förmånsrätt, t. ex. fordran säker- ställd av företagsinteckning. Om statens skattefordringar sålunda i kon- kurs kommer efter fordringar mot företagsinteckning, borde enligt or- ganisationerna med så mycket större skäl statens fordringar på grund av utbetalningar under lönegarantin komma efter dessa inteckningsford- ringar, eftersom utbetalningarna under lönegarantin förutsätts bli i hu- vudsak täckta av den avgift som debiteras för lönegarantin.

Om LAS och FL ej samordnas i berört hänseende, så måste kredit- givarna, enligt vad organisationerna förutskickar, i starkt ökad utsträck- ning begära särskild pantsättning av egendom, som eljest skulle utgöra underlag för företagsinteckning, eller påyrka nedsättning av krediten. Detta skulle uppenbarligen ofta vara olägligt och över huvud taget innebära en icke önskvärd minskning av företagsinteckningens betydelse i kreditlivet, anser kreditorganisationerna. '

I bankinspektionens skrivelse påpekas till en början, att FL öppnat bättre möjligheter för vissa näringsidkare att tillgodose sitt behov av kredit, då de genom den nya inteckningen kunde erbjuda en säkerhet ' som bankerna kunde acceptera. Företagsinteckningen hade skapats ge- nom att man utvidgade förlagsinteekningens verkningsområde, och den ansågs ha ett värde i kreditgivarens hand, som kunde beräknas relativt lätt. I likhet med kreditorganisationema framhåller bankinspektionen, att de näringsidkare som bedömdes ha största nyttan av den nya lagstift- ningen var de små och medelstora företagarna, särskilt service- och de- taljhandelsföretagare. Bankinspektionen erinrar om att sistnämnda fö— retagare i regel saknar möjlighet att ställa pantbrev i fastighet som säker- het och om att bankerna inte heller är beredda att lämna dem kredit utan säkerhet. ' .

Bankinspektionen anför vidare att företagsinteckningen kommit till flitig användning vid kreditgivning. Enligt inspektionen beräknades det totalt intecknade beloppet vid utgången av år 1971 uppgå till 18400 milj. kr. ,

I fortsättningen framhåller bankinspektionen, att det värde som en företagsinteckning kan ha som säkerhet för kredit främst kommer till synes vid konkurs samt att den fordran som bortsett från sådana som grundar sig på särskild förmånsrätt —- främst inverkar på den ut- delning ur konkursboet som kan erhållas mot företagsinteckning är lönefordran. Bankinspektionen understryker, att det lönebelopp som vid konkurs kommer att tas ut före fordran på grund av företagsinteck- ning avsevärt ökas genom den nya lagen om anställningsskydd samt för- klarar, att inspektionen tidigare vid sina undersökningar av bankernas kreditgivning räknade med att värdet av underlaget för företagsinteck- ning borde schablonmässigt, åtminstone i personalintensiva företag, re- duceras med ett belopp motsvarande sex veckors lön. Sedan LAS trätt i kraft, har inspektionen funnit motsvarande schablonmässiga reduktion

Prop. 1975/76: 12 ' 69

höra uppgå till fem—sex månaders lön för de anställda och gälla samt- liga företag.

Efter att ha erinrat om den statliga lönegarantin vid konkurs, anför bankinspektionen.

Vid bedömandet om företagsinteckning uppfyller banklagens krav på att så- kerhet för kredit skall vara betryggande får en ingående analys av det kredit- sökande företaget göras. Den inteckningsbara egendomen utgöres i allmän- het av varufordringar, varulager och inventarier. Sammansättningen av denna egendom skiftar ständigt, och det finns inte någon allmänt giltig regel för i vilken utsträckning kredit mot företagsinteckning kan beviljas med upprätt- hållande av kravet på att säkerheten skall betraktas som betryggande. Ban- kerna har dock — med erforderliga reduktioner för osäkra fordringar, in- kurant varulager och uttjänta inventarier samt de anställdas lönefordringar _ i stor utsträckning åtminstone från 1960-talets slut godtagit företagsinteckning intill 50% av den inteckningsbara egendomens värde enligt senaste bok- slut. En sådan bedömning accepterades av bankinspektionen.

De förändringar av omfattningen av det s.k. löneprivilegiet som genom— förts sedan lagen om företagsinteckning trädde i kraft, har, såsom antytts, i stor utsträckning inverkat på möjligheterna att vid konkurs erhålla utdelning på företagsinteckning. Detta förhållande har i sin tur minskat bankernas förutsättningar att bevilja krediter med enbart företagsinteckning som säker- het. Inspektionen har vid sin tillsynsverksamhet iakttagit att bankerna vid sin kreditbedömning sett sig nödsakade att bedöma företagsinteckningar med allt större försiktighet. Inte sällan leder deras prövning i enlighet med förut angiva principer till att företagsinteckning inte representerar något egentligt värde ur säkerhetssynpunkt. Enligt inspektionens mening är den ståndpunkt som bankerna sålunda intagit välgrundad utifrån banklagens krav att säker- het skall vara betryggande. Det är inspektionens skyldighet att tillse att ban- kernas kreditgivning i detta som andra hänseenden står i överensstämmelse med banklagen. Tyvärr får detta till konsekvens att kreditgivningen särskilt till små och medelstora företag försvåras.

Från samhällsekonomisk synpunkt är det angeläget att de små och medel- stora företagens kreditförsörjning kan fungera normalt. En viss lättnad skulle kunna erhållas, om bankernas rätt att ge kredit utan säkerhet, s.k. blanco- kredit, utvidgades. Inspektionen har i annat sammanhang tillstyrkt en fram- ställning från Svenska bankföreningen om höjning av de s.k. blancokredit- volymen från 3 till 5 procent av bankernas eget kapital och dess inlåning. Verkningarna av en sådan åtgärd skulle dock bli begränsade i fråga om de små och medelstora företagen, då, såsom tidigare antytts, dessa inte så ofta har den goda ekonomiska ställning att blaneokredit kan ifrågakomma. Ytterligare åtgärder är därför erforderliga.

Bankinspektionen föreslår, att företagsintecknad fordran placeras framför lönefordringar och erinrar om att statsmakterna redan år 1971 på grund av den statliga lönegarantin ansåg sig kunna sätta inteck- ning i fast egendom framför lönefordringar. Enligt inspektionen talar samma skäl för att även ge fordran på grund av företagsinteckning fö- reträde gentemot lönefordran. Enligt inspektionen kan en sådan föränd- ring inte medföra någon nackdel från de anställdas synpunkt, bortsett ' från de belopp som inte omfattas av lönegarantin och som avser den - övre delen av de högst avlönade befattningshavarnas löner. Inspektionen

Prop. 1975/76: 12 70

understryker att den diskuterade förändringen i förmånsrättsordningen tvärtom ligger helt i linje med de sociala skäl som uppbär lagstiftningen om anställningsskydd. Om företagsinteckningen återigen kan bringas att fullgöra sin funktion som säkerhet för kreditgivning så som varit avsett från början, ökas nämligen företagens möjligheter att leva vidare och ge de anställda en tryggad utkomst.

Bankinspektionen anser, att den diskuterade förändringen inte behö- ver spela någon större roll från kostnadssynpunkt, eftersom kostnaderna ytterst bestrids av arbetsgivarna.

5 Utredningens överväganden

5.1. Förmånsrättsordningen

Det är en grundläggande princip för all institutionell kreditgivning i vårt land att lån beviljas under förutsättning att låntagarens betalnings- förmåga inger förtroende och — med undantag för s.k. blancokredit _att betryggande säkerhet ställs. Sådan säkerhet skall efter objektivt godtagbara grunder täcka hela lånet. Enligt 59 % lagen (1955: 183) om bankrörelse skall säkerheten utgöras av fast eller lös egendom eller borgen.23 _ '

LAS har genom förlängda uppsägningstider m.m. betydligt ökat företagarnas latenta löneskulder. Visserligen kan dylik skuld stundom motsvaras av nytta i form av fortsatta arbetsprestationer, som indirekt kommer företagarens övriga borgenärer till godo, och den behöver inte alltid infrias fullt ut ens i konkursfall, eftersom rörelsen inte sällan kan fortsättas av annan. Men den latenta löneskulden måste likväl vid kre- ditgivningen beaktas som en realitet. Varje kreditgivare måste kalkylera med eventualiteten att låntagaren går i konkurs. Ty det är framför allt i låntagarens konkurs som erbjuden säkerhet prövas. Sviktar den då, är den inte betryggande. Och i den mån säkerheten utgörs av företagsin- teckning måste långivaren stå tillbaka för löneborgenärerna så som re- dovisats utförligt i det föregående. '

Det är mot denna bakgrund följdriktigt, att kreditinstitutionerna —— som deras framställning (4.1) visar numera beräknar företagarnas kreditvärdighet med betydande avdrag för latent löneskuld. Detta står helt i överensstämmelse med bankinspektionens syn på saken (4.2). Att man därvid tydligen allmänt kalkylerar med en löneskuld för fem till sex månader medför, särskilt för företagare med'många anställda, att inteckning i näringsverksamhet i verkligheten mången gång inte tillmäts något väsentligt kreditsäkerhetsvärde. Som kreditsäkerhetsinstrument fungerar företagsinteckningen då inte som den skall göra. Detta drab- bar främst små och medelstora företagare, alltså dem som mer än andra torde vara hänvisade just till företagsinteckningen som kreditsäkerhet.

Man kan naturligtvis tänka sig en rad olika sätt att främja kreditför- sörjningen utan att röra vid kreditsäkerhetsinstrumenten och deras funk- tioner. På senare tid har allt fler företagare börjat praktisera factoring av kundfordringar och leasing av inventarier m. m.'—'4 Men sådant kan

3 Jfr 28 5 lagen (1955: 416) om sparbanker, 36 _S lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen och 9 & lagen (1969: 732) om postbankcn. 24 Därigenom kan f.ö. underlaget för en företagsinteckning minskas be- tydligt.

Prop. 1975/76: 12 71

inte på långt när ersätta den traditionella institutionella kreditgivningen och kan f. ö. knappast tillämpas allmänt. Ökad blancokreditgivning kun- de' kanske prövas men det är inte sannolikt att man därigenom kan väsentligt öka tillgången på riskvilligt kapital. Ökad sådan tillgång kun- de väl åstadkommas genom förstärkning av redan tillgängliga statliga kreditgarantier men det skulle belasta statskassan ytterligare och föra över förlustrisker från den privata kreditmarknaden till samhället. Skattefria avsättningar till trygghetsfonder eller självständiga stiftelser är andra intresseväckande uppslag. Men det är endast på lång sikt man kan få något uträttat den vägen. Utredningen har också något övervägt om ett försäkringsskydd för uppsägningslöner skulle kunna ordnas så, att kreditgivningen kunde frigöras från hänsyn till latenta löneskulder. Men att genomföra en sådan ordning om det alls är möjligt torde också ställa sig ganska tidskrävande. De utvägar som här antytts ligger f. ö. på det hela taget utom ramen för utredningens uppdrag.

Läget kräver enligt utredningens mening en snabbt verksam och därför jämförelsevis enkel lösning. Den enda utvägen är då att stärka företags— inteckningens kreditsäkerhetsvärdc och detta sker bäst genom att in- teckningens förmånsrätt förbättras så som kreditorganisationerna och bankinspektionen föreslagit. Att fordran med säkerhet på grund av företagsinteckning trots en sådan förbättring stundom kan komma att bli nödlidande i näringsidkarens konkurs är en annan sak.

Utredningen har här förutsatt att fordran på lön under uppsägnings— tid efter konkursutbrottet — en fordran som villkorligt uppkommit redan genom anställningsavtalet -— utgör konkursfordran enligt 100 & KL och inte massafordran. för vilken betalning utgår med företräde framför konkursfordringama, och att förhållandet ej ändras enbart för det att arbetstagaren fullgör avtalsenlig arbetsprestation under uppsäg- ningstiden. En annan mening har emellertid skymtat i den rättsveten- skapliga litteraturen. Det har nämligen ifrågasatts om inte löneford- ringen bör anses övergå till att bli massafordran såvitt konkursboet faktiskt tar arbetstagarens tjänster i anspråk.'—*5 En sådan mening innebär tydligen, att konkursboet, uppsägningen av arbetstagaren till trots, skulle under angiven förutsättning inträda i anställningsavtalet för dess åter- stående giltighetstid. Detta grundas på överförd tillämpning av en er— känd rättsgrundsats för ömsesidigt förpliktande avtal på den allmänna förmögenhetsrättens område"—"5 I vad mån en dylik analogisk rättstill- lämpning är motiverad på förevarande område, där bl. a. också den stat- liga lönegarantin i konkurs utgör ett väsentligt inslag i bilden, torde vara osäkert. Däremot är det tydligt att lagstiftaren vid tillkomsten av LGL inte räknat med en sådan innebörd av gällande rätt.27 Utredning- en går ut från samma rättstolkning. Eftersom det uppenbarligen vore utsiktslöst att söka stärka företagsinteckningens ställning i förhållande till lönefordringar, som kan komma att framgångsrikt göras gällande såsom massafordringar, står och faller utredningens överväganden med den tolkningen.

Som berörts i det föregående (4) har man genom lagstiftning 1971

35 Welamson, Konkurs (4 uppl. 1974) s. 117 not 2. (Uppfattningen fram- fördes första gången i 1965 års upplaga.) "38 Almén—Eklund, Om köp och byte av lös egendom (4 uppl. 1960) s. 506. '—'7 Det framgår flerstädes i förarbetena. Se prop. 1970:201 , bl.a. s. 67 och 85—88.

Prop. 1975/76: 12 72

stärkt fastighetspanträttens kreditsäkerhetsvärde just genom att förbättra dess förmånsrätt.28 Det åstadkoms genom att löneprivilegiets företräde framför fastighetsintecknad fordran avskaffades)”J När man genom den likaledes förut (4) berörda lagstiftningen 1973, som ännu ej trätt i kraft, mot bakgrund av 1967 års internationella konventioner om sjö- panträtt och fartygshypotek samt inskrivning av rätt till fartyg under byggnad etablerade en ordning för skepps- och skeppsbyggnadshypotek, valdes också ehuru främst av konventionsbetingade skäl lösningen att låta löneprivilegiet stå tillbaka.”-' Egentligen var detta en nyhet endast såvitt rör det genom samma lagstiftning introducerade skeppsbyggnads- hypotekct. Ty skeppshypoteket gav redan dessförinnan i form av fartygsinteckning företräde framför löneprivilegiet.31 I både 1971 och 1973 års fall motiverades löneprivilegiets behandling med att den statliga lönegarantin vid konkurs i allt väsentligt tillgodosåg löneborgenärernas intresse.

Att låta löneprivilegiet stå tillbaka för företagsinteckning ligger alltså väl i linje med det sätt varpå fastighetshypotekets kreditsäkerhetsvärde stärkts och ett till internationell ordning anpassat skeppsbyggnadshypo- tek införts. Det bör emellertid ej förbises, att företagsinteckningen ofta nog kan omfatta alla en konkursdrabbad företagares andra tillgångar av värde och att dess företräde framför löneprivilegiet därför kan få mer vittgående konsekvenser för löneborgenärerna än dem man hade att räkna med då fastighets- och skeppsbyggnadsinteckningarnas motsva- rande företräde fastställdes. Desto angelägnare blir det då att den so- ciala funktion som ett välprioriterat löneprivilegium fyller i företagarens konkurs finner fullgod kompensation i den statliga lönegarantin.

Såvitt gäller fordran med förmånsrätt enligt 11 & FRL är den statliga lönegarantin vid konkurs som redan framgått (2.2.2) begränsad så att kraven täcks intill ett sammanlagt belopp för varje borgenär av fem gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.-32 Lönegarantin administreras av staten men finansieras genom särskilda arbetsgivarav- gifter. Utredningen förutsätter att garantin utan svårighet —— nu som tidigare kan och kommer att förstärkas i den mån det visar sig be— hövligt och skall återkomma till detta spörsmål i det följande (5.2). Socialt betingade hänsyn behöver då inte lägga hinder i vägen för en så- dan omkastning av löneprivilegiets och företagsinteckningens inbördes företräde som utredningen tänker sig. Att omkastningen också kan gå ut över statens möjligheter till utdelning i konkurs för lönefordran. som övertagits genom att lönegaranti infriats, betraktar utredningen inte hel- ler som något hinder, främst emedan lönegarantin finansieras genom särskilda arbetsgivaravgifter.

Utredningen har inte förbisctt möjligheten att begränsa löneprivile- giets förskjutning inom förmånsrättsordningen till den del som täcks av lönegarantin, dvs. så att krav som överstiger garantins begränsningsbe- lopp bevaras vid nuvarande förmånsrätt medan kraven i övrigt. re- presenterade av statens regressanspråk på grund av infriad lönegaranti.

25 Se SFS 1971: 1043. 99 På samma sätt som löneprivilegiet behandlade man förmånsrätt enligt 10 & FRL. Och lika som fastighetsinteckning behandladesinteckning i tomt- rätt (7 & FRL). ”0 Se SFS 1973: 1068.

31 De ombordanställda har sjöpanträtt med förmånsrätt enligt 4 & första stycket FRL för sina lönekrav.

3'-' Se SFS 1971: 1046. Jfr senast SFS 1974: 1100.

Prop. 1975/76: 12 73

står tillbaka för företagsintecknade fordringar och' (med ändring i LGL) naturligtvis också för de nämnda, oförändrat högt prioriterade över- skottskraven. En sådan lösning skulle inte framkalla något behov av kompensation lönegarantivägen. Emellertid skulle den inte bara bli kom- plicerad utan också strida mot eljest vedertagna grundsatser för priori- tering av konkurrerande fordringsanspråk. Utredningen har därför inte funnit anledning att närmare överväga en sådan lösning.

Att skjuta löneprivilegiet tillbaka i förmånsrättsordningen kan synas enkelt nog. Men vissa förmånsrättsliga följdproblem är förenade med det- ta. Ty löneprivilegiet har enligt 16 och 17 55 FRL också företräde framför vissa andra fordringar med särskild förmånsrätt, vilka i sin tur alltid eller i vissa fall har företräde framför företagsintecknad fordran. Och det är uppenbarligen inte möjligt att etablera en förmåns- rättsordning, som på en gång ger löneprivilegiet företräde framför vissa särskilda förmånsrätter och låter det stå tillbaka för anspråk med sämre rätt än dessa.33

De särskilda förmånsrätter som närmast bereder dessa problem är hyres- och arrendcprivilegierna enligt 5 5 första stycket 1 FRL och för- månsrätt enligt 8 & FRL på grund av utmätning. Hyres- och arrende- privilegiema gäller i egendom, som kan omfattas av företagsinteckning, och har i själva verket karaktär av legal företagsinteckning med bästa rätt.-"14

Utmätning bereder i detta sammanhang problem endast då den avser lös egendom, som hör till näringsverksamhet vari inteckning beviljats på ansökan gjord samma dag som utmätningen verkställdes eller se- nare. I det läget har nämligen utmätningsfordringen, som eljest står tillbaka för inteckningsfordringen, företräde framför denna enligt 9 % tredje stycket FRL.

De skäl som motiverar att företagsinteckningen förstärks på bekost- nad av löneprivilegiet kan ej åberopas till stöd för att även hyres- och arrendcprivilegierna och utmätningsfordran skall ges sådant försteg. Men det är en tekniskt betingad nödvändighet att ge dem det, om före- tagsinteckningens förmånsrätt skall kunna förbättras så som utredningen avser. Och i betraktande av att det intresse som bär upp löneprivilegiet dock förutsätts i allt väsentligt bli tillgodosett genom den statliga lö- negarantin finner utredningen. att dessa närmast rättstekniska konse- kvenser av ett i övrigt välmotiverat ingrepp i förmånsrättsordningen kan godtas.

En likartad rättsteknisk komplikation möter, ifall den 1973 antagna sjösakrättsliga lagstiftningen inte skulle hinna sättas i kraft innan ut— redningens förslag till ändring av förmånsrättsordningen genomförs. Ty enligt 4 Q' andra och tredje styckena FRL, som upphävs enligt nämnda lagstiftning men som alltså ännu gäller, föreligger särskild förmånsrätt också för förskott till fartygsbyggnad och för förskotterat driftsbidrag.”

3?- Konkurrensproblemet aktualiseras naturligtvis i praktiken bara under vissa konkreta förutsättningar. Men en lagbunden förmånsrättsordning bör vara så beskaffad att den löser konkurrensfall rent abstrakt och utan hän- syn till om alla förmånsrätter är aktuella samtidigt eller ej.

34 Så har dessa privilegier betecknats av lagberedningen i Utsökningsrätt XIII s. 199. ' Problemet aktualiseras i verkligheten bara i de fall då dessa privilegier konkurrerar med företagsinteckning i samma näringsverksamhet. 35 Förmånsrätt för driftbidrag gäller bara i medredarens fartygsandel och sådan torde endast under speciella omständigheter kunna omfattas av före- tagsinteckning.

Prop. 1975/76: 12 74

Dessa förmånsrätter kan förhålla sig till företagsinteckning och löne— privilegium36 på samma sätt Som t. ex. hyresprivilegiet och måste alltså också tillåtas tränga undan löneprivilegiet, om detta skall stå tillbaka för företagsintecknad fordran. Det är emellertid sannolikt att problemet inte kommer att aktualiserasjf7 eftersom förberedelserna för att sätta den sjösakrättsliga lagstiftningen i kraft är tämligen långt framskridna.

Övervägandena har sålunda nått fram till att löneprivilegiet bör ställas tillbaka för företagsintecknad fordran (5 & första stycket 2 FRL), för hyres- och arrendeprivilegierna (5 5 första stycket i FRL), för utmät- ningsfordran (8 & FRL) och, om tidpunkten för ikraftträdandet av 1973 års sjösakrättsliga lagstiftning kräver det, också för förmånsrätt för för- skott till fartygsbyggnad och för förskotterat driftsbidrag i partrederi (4 5 and ra och tredje styckena FRL).

Därmed skulle endast återstå en grupp fordringar med allmän för- månsrätt, som kan tränga undan fordran med särskild förmånsrätt, näm- ligen fordringar som avses i 10 & FRL. Efter 1971 och 1.973 års in- grepp i förmånsrättsordningen till förmån för panträtt på grund av fastighetsinteckning och skepps- eller skeppsbyggnadsinteckning kan dessa fordringar inte tillgodoses ur fast egendom, skepp eller skepp un- der byggnad med mindre den berörda egendomen lämnar överskott. Det ligger därför nära till hands att pröva huruvida de bör stå tillbaka också i detta sammanhang. Man skulle nämligen då vara framme vid en för- månsrättsordning, som inte i något fall tillåter allmän förmånsrätt att tränga undan särskild förmånsrätt. Och detta skulle onekligen innebära en betydande förenkling.38

Emellertid rör det sig här om fordringar, som står de egentliga kon- kurskostnaderna nära, såsom borgenärs kostnad för att sätta gäldenären i konkurs, arvode till boutredningsman och vissa utgifter för borgenä- rernas bästa. De förtjänar väl att tillgodoses med hög prioritet. Och ingen statlig garanti eller liknande ger dem annat skydd.?” En sak är att de ställts tillbaka för fastighetsinteckning och skepps- och skepps- byggnadsinteckning. Därigenom har de inte genomgående berövats till- gång till egendom som kan förslå till deras täckning; för de sjörättsliga hypotekens del var det dessutom en konventionsbetingad nödvändighet att inte lida intrång av dylika fordringars rätt. Men om dessa fordring- ar nu ställdes tillbaka också för företagsinteckning, skulle det kunna på goda grunder befaras att de ofta skulle bli nödlidande, emedan före- tagsinteckning inte sällan omfattar alla gäldenärens övriga tillgångar av värde. De fastighetsrättsliga och sjörättsliga exemplen bör därför inte lända till efterföljd i detta sammanhang. Utredningens förslag till änd- ring i förmånsrättsordningen berör således inte fordringar, som avses i 10 & FRL, utan begränsar sig till löneprivilegiet och de särskilda för- månsrätter för vilka detta ställs tillbaka".

Till ett konkursrättsligt följdproblem med anledning av löneprivile— giets relativa försvagning skall utredningen återkomma under 5.2.

3" Den i 12 % FRL reglerade förmånsrätten för fordran på framtida pen- sion står dock alltid tillbaka för förskott till fartygsbyggnad; se 17 & FRL.

37[ motsatt fall måste nu gällande lydelse av 16 och 17 55 FRL (SFS 1971:1043) ändras så att hänvisningarna där- till 4 5 andra och tredje styc- kena samma lag utgår.

”3 Jfr t. ex. 16 å andra punkten FRL. 39 Här bortses då från löneborgenärs kostnad för att sätta gäldenären i konkurs. Se 2 5 andra stycket LGL.

Prop. 1975/76: 12 75

Hänvisningar till S5-1

  • Prop. 1975/76:12: Avsnitt 2.1

5.2. Lönegarantin

Ändringen i förmånsrättsordningen måste som redansagts (5.1) åter- verka på den statliga lönegarantin. Det är nämligen denna väg som de arbetstagare, vilka blir lidande av löneprivilegiets relativa försvagning, kan och bör kompenseras. Att åstadkomma en dylik kompensation mö— ter flera problem. Därtill kommer frågan huruvida lönegarantifondens finansiering påverkas.

Löneprivilegiet och den statliga lönegarantin utgör samverkande me- kanismer i den samhälleliga ordningen för arbetstagares löneskydd, bå- da motiverade av sociala hänsyn. Privilegiet uttömmer sin sociala funk— tion genom den framskjutna ställningen i förmånsrättsordningen. Ty så långt tillgängliga medel förslår konkurrerar löneprivilegieradc ford- ringar på lika fot. Lönegarantin däremot sätter en högsta gräns för utbetalning och skiljer sålunda på hög och låg lön. Dess målsättning är att tillgodose det stora flertalets behov.40 När det nu gäller att löne— garantivägen kompensera för löneprivilegiets försvagning kan denna be- gränsade målsättning uppenbarligen inte vidhållas. Det är nödvändigt, att tillgodose också den högt avlönade arbetstagarens rättmätiga behov av att få ut sin lön. Ytterst borde detta leda till att beloppsbegränsningen avskaffades. Men utredningen går ut från att begränsningen svårligen kan undvaras i lönegarantisystemet. I den mån den ej är kostnadsmässigt be- tingad fyller den nämligen funktionen att reducera sådant missbruk som ett system av denna typ tyvärr inbjuder till och som knappast kan förebyggas effektivt.41

Kompensationen genom förstärkning av lönegarantin blir med detta synsätt en fråga om hur högt beloppsbegränsningen skall sättas. För att ta ställning till den frågan krävs bl. a. kännedom om näringslivets löne- struktur och om hur löne- och pensionskrav kunnat hävda sig i närings- idkares konkurser under nuvarande förmånsrättsordning. Det fordras naturligtvis också annat material för att man skall kunna ställa en rim- lig prognos för framtiden. Men de här angivna kraven anger en tjänlig utgångspunkt.

Utredningen har haft för kort tid på sig för att göra någon brett upplagd undersökning i de angivna frågorna. Men genom statistiska centralbyrån (SCB) har utredningen låtit undersöka privatanställda ar- betstagares löneförhållanden på ett tillgängligt, begränsat statistiskt material, nämligen SCB:s undersökning av hushållens inkomster år 1972. Undersökningsresultatet redovisas i bilaga 2.

När det gäller frågan hur löne- och pensionskrav för närvarande hävdar sig i konkurs har utredningen berett vissa organisationer till- fälle att lämna utredningen information.lEn sammanställning av den information de lämnat ger utredningen i bilaga 3.

Ehuru utredningsmaterialet som redan antytts inte berättigar till sta- tistiskt väl förankrade slutsatser, bekräftar det likväl otvetydigt att en uppräkning av nuvarande beloppsbegränsning är nödvändig för att i rimlig mån kompensera för den försvagning av löneprivilegiet som ut- redningsförslaget medför. I själva verket antyder utredningsmaterialet att det kan ifrågasättas om syftet med 1971 års uppräkning av belopps-

40 Jfr prop. 1970: 201 s. 29 och 64 f. 41 En viss spärr föreligger i 11 % tredje stycket FRL men den kan knap- past beräknas vara fullgod.

Prop. 1975/76: 12 76

begränsningen från fyra till fem gånger basbeloppet infriats till fullo!?” En uppräkning av nuvarande beloppsbegränsning kunde därför vara motiverad utredningens förslag förutan. Vidare ger materialet vid han- den, att förmånsberättigade lönefordringar i stor utsträckning har be- vakats till belopp, som överstiger sju och närmar sig åtta gånger bas- beloppet, och att de ofta vunnit utdelning. på den nivån. När därtill kommer, att de förändringar som LAS medfört av uppenbara skäl ännu inte kunnat ge påtagligt utslag i praktiska erfarenheter, har utredningen ansett sig böra förorda en uppräkning av beloppsbegränsningen till åtta gånger basbeloppet men har funnit sig böra göra halt där, trots att ett par organisationer yrkat på väsentligt högre beloppsbegränsning. 491) Utredningen föreslår att lönegarantins beloppsbegränsning skall fast- ställas till åtta gånger basbeloppet men förutsätter, att frågan om ytter- ligare uppräkning kommer att prövas på grundval av det vidgade ut- redningsmaterial som lagstiftningsärendet torde bli tillfört genom re- missyttranden och annorledes.

Löneprivilegiets försvagning skapar ännu ett följdproblem. I den mån det finns medel tillgängliga i konkursboet kan förmånsberättigade bor- genärer enligt 143 & KL få lyfta förskott på sina fordringar. Men sådan förskottsbetalning kommer naturligtvis endast i fråga såvitt fordringen beräknas bli täckt genom utdelning i konkursen. I kraft av den nuva- rande förmånsrättsordningen står löneborgenären enligt 143 5 första stycket KL högt på listan över de förskottsberättigade borgenärerna. Men med den jämförelsevis låga förmånsrätt han får enligt utrednings- förslaget måste han vika från denna plats. En sådan ordning kan föra med sig, att konkursförvaltarna nödgas vägra förskottsbetalning till löneborgenärer för att inte äventyra bättre prioriterade borgenärers rätt till utdelning. Och det skulle gå ut över möjligheterna att fortsätta kon- kursdrabbad näringsidkares rörelse under uppsägningstiden.43 De hin- der som detta kan medföra för ändamålsenlig konkursförvaltning kan såvitt utredningen förstår inte lämpligen undanröjas inom ramen för rättsordningens reglering av konkurrens mellan borgenärer. Lösningen bör sökas på annat håll. Utredningen har därför samrått med den ar- betsgrupp som inom arbetsmarknadsdepartementet bl. a. ser över löne- garantisystemets tekniska funktion (jfr under 2.2.1). Därvid har ställts i utsikt sådana förändringar i ordningen för utbetalning från lönega- rantifonden att utredningen anser sig kunna förutsätta att förevarande problem skall bli löst den vägen.

Huvuddragen av den lösning arbetsgruppen överväger —— vilken hör hemma i ett större sammanhang än det utredningen har anledning att befatta sig med -— är följande. Systemet för betalning av garantimedel i förvaltarkonkurs frikopplas delvis från bevaknings— och anmärknings- förfarandet. Konkursförvaltaren åläggs att redan vid konkursutbrottet, med angivande av belopp och förfallotider, underrätta länsstyrelsen om klar uppsägningslön, allt i den mån han inte kan infria lönefordringen genom förskottsbetalning. Underrättelsen skall på vanligt sätt passera kronofogdemyndigheten för att vid behov kunna kompletteras med be- slut om införsel eller utmätning i lönen. Genom utbetalning av löne—

”" '» Jfr prop. 1971: 178 s. 24 och 29.

"Uh Jurist- och samhällsvetareförbundet har förordat 15 och Sveriges civil- ingenjörsförbund 10 gånger basbeloppet.

43 Konkursförvaltaren kan inte förfoga över lönegarantifondens medel för förskottsändamål.

Prop. 1975/76: 12 77

garantimedel övertar staten lönekravet, ehuru detta inte är formellt be- vakat i konkursen. Staten skall inte heller behöva bevaka kravet utan fordringen skall anses vara bevakad och utdelningsgill redan genom förvaltarens underrättelse till länsstyrelsen. Andra sakägare kan emel- lertid genom klander av utdelningsförslag få fordringens rätt till utdel- ning prövad. Såvitt gäller innestående lön m.m. behålls anknytningen till bevaknings- och anmärkningsförfarandet, eftersom dylika fordringar kan vara svåra att fastställa. I den mån förvaltaren finner även fordran av detta slag vara klar kan han dock strax underrätta länsstyrelsen där- om för utbetalning av lönegarantimedel. Utkast till arbetsgruppens lös- ning, som innefattar en ny 6 & LGL, återges i bilaga 4.

Vid samrådet med arbetsgruppen har också ställts i utsikt att lös- ningen skall åstadkommas tämligen snabbt och utredningen har därför inte ansett sig behöva dröja med att lägga fram sitt eget förslag. Den behövliga samordningen mellan utredningsförslaget och arbetsgruppens ingrepp i lönegarantisystemet får alltså äga rum på departementsplanet.

Frågan, huruvida löneprivilegiets försvagning och därav ökad risk för att lönegarantifonden inte skall få utdelning i konkurs för statliga regressanspråk — kräver förstärkning av fondens finansiering, ligger väsentligen utom området för utredningens kompetens och uppdrag. Därför inskränker sig utredningen i den delen till att fästa uppmärk- samheten vid att lagstiftningsärendet också rymmer detta problem och att man måste räkna med att tillflödet av medel genom konkursutdel- ningar kommer att minska, ifall utredningsförslaget genomförs.H Även frågan i vad mån förslaget om höjd beloppsbegränsning kräver höjning av avgiftsuttaget lämnar utredningen därhän.

5.3. Lagförslagen

5.3.1. Förmånsrättslageri

Konkurrens mellan allmänna förmånsrätter, till vilka löneprivilegiet hör, och särskilda förmånsrätter, till vilka förmånsrätt för företagsin- tecknad fordran hör, löses enligt 15—17 åå FRL. Dessa lagrum berörs av den förutnämnda (5.1) sjösakrättsliga lagstiftningen 1973 så att 15 och 16 åå ändras medan "17 & upphävs. Eftersom denna lagstiftning torde komma att träda i kraft innan utredningens förslag kan genom- föras, utgår utredningsförslaget från 15 och 16 åå FRL i lydelsen en- ligt SFS 1973: 1.068. I 15 & läggs fast, att allmän förmånsrätt i första hand skall tillgodoses ur egendom, som ej omfattas av särskild förmåns- rätt, men att den vid behov får tas ut också ur sådan egendom, med företräde framför särskild förmånsrätt, i den mån det är tillåtet enligt 16 å, och i övrigt efter fordran med särskild förmånsrätt. I 16 & FRL, sägs, att fordran med allmän förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & FRL vid behov får tas ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 & samma lag i annan lös egendom än tomträtt. Utredningens för- slag är (jfr 5.1) att löneprivilegiet reglerat i 11 och 12 åå FRL inte skall kunna göras gällande med företräde framför fordran med särskild förmånsrätt. "Det löses genom att hänvisningen i 16 & FRL till 11 och 12 åå samma lag får utgå.

44 Om man för budgetåret 1973/74 antar, att fonden det året inte hade tillförts några medel genom utdelningar i konkurs, skulle underskott ha upp- stått med 1,7 milj. kr. (jfr bilaga 1).

Prop. 1975/76: 12 78

Utrymmet för allmän förmånsrätts företräde framför särskild för- månsrätt minskas väsentligt genom utredningens förslag. Därför före- slås tillika att avfattningen av 15 & jämkas så att den avspeglar det nya läget.

I övergångshänseende föreslås, att äldre bestämmelser skall fortfara att gälla i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av an- sökan som gjorts innan den föreslagna lagändringen satts i kraft.

5.3.2 Lönegarantilagen Som framgått tidigare (5.2) föreslår utredningen att lönegarantins be- loppsbegränsning höjs. Det föranleder jämkning i 2 & LGL. Övergångsregleringen ansluter enligt förslaget till vad som föreslås vid FRL.

5.3.3 K onkurslagcn Som redan framgått (5.2) föranleder löneprivilegiets relativa försvag- ning en motsvarande försvagning av löneborgenärens rätt till förskotts— lyftning. Det medför enligt utredningsförslaget att den hänvisning till 11 % FRL som nu är upptagen i 143 5 första stycket KL utgår. Löne- borgenärens rätt till förskottslyftning regleras därefter av tredje stycket. Den av utredningen föreslagna ändringen av förmånsrättsordningen inverkar även på 71 % KL.45 Om gäldenär tillhörig lös egendom under konkurs skall säljas i den ordning som gäller för utmätt sådan egen- dom, skall konkursförvaltaren enligt denna paragrafs sjunde stycke — i den mån det är påkallat —' i ärendet föra talan för borgenärer som har förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 & FRL samt genom brev under- rätta borgenär om yrkande som han framställer på dennes vägnar. Ef- tersom utredningens förslag till ändring av FRL innebär att löneborge- närer inte längre har rätt att få betalt före utmätningssökande, blir före- skriften om skyldighet för förvaltaren att föra deras talan överflödig. I enlighet härmed föreslår utredningen att hänvisningen till 11 och 12 55 FRL skall utgå ur 71 & sjunde stycket KL. En annan sak är att löne- borgenärerna får betalt efter sin förmånsrätt ur det eventuella överskott av köpeskillingen som skall redovisas till konkursförvaltaren. Övergångsrcgleringen ansluter enligt förslaget till vad som föreslås vid FRL.

5.3.4 Författningar om Specialexekution I 5 5 första stycket lagen (1971 :500) om exekutiv försäljning av luft- fartyg m. m. ges bl. a. löneprivilegierad borgenär rätt att vid försäljning av egendomen under konkurs begära, att försäljningen skall ske för hans fordran, s.k. anslutningsrätt. På motsvarande sätt regleras anslut- ningsrätt i 5 39 andra stycket lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m. Denna lag omfattas av 1973 års sjösakrättsliga lagstiftning och har alltså ännu ej trätt i kraft. Genom att utöva sin anslutningsrätt skall borgenär kunna sänka det s.k. skyddsbelopp som skall täckas av köpeskillingen vid den exekutiva försäljningen. Denna rätt har han bruk för, om egendomen eljest skulle bjudas ut för fordran med sämre förmånsrätt så att skyddsbeloppet där- igenom skulle bli högre än om utbudet anknöts till hans fordran. När det gäller löneprivilegierad borgenär kan anslutningsrätt vid försäljning

45 Senaste lydelse SFS 1973: 1132. Nu gällande lydelse SFS 1971: 1045.

Prop. 1975/76: 12 79

av sådan egendom som det här är fråga om få praktisk betydelse endast när egendomen före konkursen utmätts för oprioriterad fordran eller för fordran med sämre förmånsrätt än löneprivilegiet. Ty löneprivilegiet har enligt 16 och 17 åå FRL för närvarande företräde framför utmätning, men i övrigt har fordringar med särskild förmånsrätt i egendomen'16 företräde framför löneprivilegiet.47 Därför medför den ändring i för- månsrättsordningen som utredningen föreslår och som innebär att löne— privilegierad fordran aldrig får företräde framför utmätningsfordran, att anslutningsrätt ej längre blir motiverad för löneborgenären. Ur nyss- nämnda lagrum avlägsnar därför utredningsförslaget hänvisningarna till 11 och 12 åå FRL.

På motsvarande sätt förhåller det sig med 10 5 andra stycket i de nyss nämnda försäljningslagarna. Sedan utmätning fått företräde fram- för löneprivilegiet, blir det inte vidare aktuellt att särskilt redovisa löne- borgenären i den sakägarförteckning varom lagrummen handlar. Hän- visningarna till 11 och 12 åå FRL utgår därför enligt utredningens förslag.

Enligt 139 5 3 mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1), vars lydelse i den del som här berörs senast fastställts genom SFS 1973: 1131,48 kan löneborgenär göra anspråk på betalning bl. a. ur köpeskillingen för far- tyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska re- gister, när fartyget säljs utmätningsvis under konkurs. Detta beror på att löneprivilegiet enligt 16 å FRL går före utmätning. Då sådant före- träde avskaffas enligt utredningsförslagct medför det, att också den i 139 å 3 mom. föreskrivna rätten för löneborgenär att få betalt ur köpe- skillingen för utmätt fartyg m.m. får upphävas. Utredningsförslaget utmönstrar därför ur detta lagrum hänvisningen till 11 och 12 åå FRL.

Övergångsrcgleringen föreslås även i dessa delar svara mot vad som föreslås vid FRL.

46 Företagsinteckning (och naturligtvis än mindre förmånsrätt för fordran hos hyresgäst eller arrendator enligt 5 å första stycket 1 FRL) gäller ej i egendom av ifrågavarande slag. 47 Härvid bortses från förmånsrätt enligt 4 å andra och tredje styckena FRL, vilka skall upphöra enligt 1973 års sjösaksrättsliga lagstiftning, som beräknas träda i kraft innan utredningsförslaget kan genomföras. 48 Denna senaste lydelse tillkom i samband med 1973 års sjösakrättsliga lagstiftning och har alltså ännu ej satts i kraft. (Nu gällande lydelse SFS 197]: 495.)

Prop. 1975/76: 12 80

SAMMANSTÄLLNING

utvisande lönegarantifondens hittillsvarande inkomster och utgifter m. m. enligt uppgifter som inhämtats från kammarkollegiets fondbyrå

Budgetår 1970/713 1971/72 1972/73 1973/74 Inlevererade lönegaranti-

avgifter, kr 6 412 502 16 888 090 16 291 663 24 997 652 Inlevererade utdelningar i konkurser, kr 17 938 2 708 129 7 461 225 7 802 051 Andra intäkter (räntor), kr - _— 341 365 384 395 555 602 Summa intäkter, kr 6 430 440 19 937 584 24 137 283 33 355 305 Utbetalningar till länsstyrelser, kr 1 758 299 19 481 360 23 949 239 27 246 322 Överskott, kr 4 672 141 456 224 ' 188 044 6 108 983 Behållning 30 juni, kr 4 672141 5128 365 5 316 408 11 425 390

& Lönegarantireformen trädde i kraft den 1 januari 1971.

Prop. 1975/76: 12

IJNb—Alu

ANTAL ANSTÄLLDA I ENSKILD TJÄNST FÖRDELADE PÅ INKOMSTKLASSER enligt en av statistiska centralbyrån för utredningen gjord specialbearbetning av en undersökning av hushållens inkomster år 19723 Denna undersökning avsåg 5 000 slumpvis utvalda hushåll. Det inkomstbegrepp som använts är approximativt den inkomst som redovisas under VI. ] och VI. 2 i deklarationsblanketten, reducerat med ersättningar för traktamenten, resor, representation och dylikt.

Årsinkomst kr

5 9 999 10 000519 999 20 0005 29 999 30 0005 39 999 40 0005 49 999 50 0005 54 999 55 0005 59 999 60 0005 64 999 65 0005 69 999 70 0005 79 999 80 000599 999 100 000 5 SUMMA

Enl. urval Antal

718 581 757 569 213 45 33 24 25 25 24 22

3 036 Anställda i resp. inkomst- klass

Enl. uppräkning

Antal

492 000 407 000 605 300 481 500 186 800 37 000 26 600 17 400 ]5 600 16 300 14 800 12 800

2 313100

Stan- dard- avvik- else

U)

IQ ONOxNIxIOONm—OONIOX

o cooper—Hausau—

... 0

Med 95 % säker- het ligger antalet anställda i resp. inkomstklass i nedan angivna intervall

487 560—496 440 403 240—410 760 600 840—609 760 477 540—485 460 184 220—189 380

35 840— 38160 25 620— 27 580 16640— 18160 14920— 16280 15 640— 16960 14180— 15420 12 240— 13360

Med 95 % säkerhet lig— ger den procentuella för- delningen av samtliga i enskild tjänst anställda på resp. inkomstklass i nedan angivna intervall

19,5—23,1 160—19,2 24.2—2 .2 19,0—22,6 6,9— 9,3 1,0_ 2,2 0,8— 1,6 0,5—' 1,1 0,5 0,9 0,5 0,9 0,4— 0,8 04— 08

& Jämförelsevis kan nämnas att basbeloppet, som senast är fastställt 6119 000 kr. (SFS 1974: 1100), un- der är 1972 uppgick till 7 100 kr. för januari—juni och till 7300 kr. för juli—december.

6 Riksdagen 1975/76. ] Saml. Nr 12

'Prop. 1975/76: 12 82

Sammanställning av uppgifter angående bevakningar av löne- och pensionsfordringar

Utredningen har berett vissa organisationer — nämligen Handels- tjänstemannaförbundet (HTF), Jurist- och samhällsvetareförbun'det (JUS), LO-förbundens rättsskydd aktiebolag, Svenska industritjänste- mannaförbundet (SIF), Svenska journalistförbundet (SJF), Sveriges ar- betsledareförbund (SALF) och_ Sveriges civilingenjörsförbund (CF- STF) -—- tillfälle att inkomma med uppgifter om de bevakningar av löne- och pensionsfordringar man gjort under tiden efter 1971 (jfr prop. 1971: 178 s. 24 25 och 28 29 ). De uppgifter som lämnats redovisas nedan under 1—3 samt i tabellerna I och II.

Under hela den tid uppgifterna avser har lönegarantins maximibelopp -— såvitt gäller fordran med förmånsrätt enligt 11 å FRL — motsvarat fem gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet en- ligt lagen om allmän försäkring. Under samma tid har basbeloppet varit fastställt till 7 100 kr. för januari—juni 1972, 7 300 kr. för juli 1972——januari 1973, 7 600 kr. för februari—juli 1973, 7 900 kr. för augusti—december 1973, 8 100 kr. för januari—mars 1974, 8 500 kr. för april—november 1974 och 9 000 kr. för december 1974.

Borgenär med fordran på framtida pension med förmånsrätt enligt

_ 12 å FRL påverkas ej av utredningens förslag, eftersom lönegarantin cf-

ter 1971 ej är beloppsbegränsad beträffande sådan fordran. Uppgifterna innefattar därför inte bevakningar av fordringar med förmånsrätt enligt 12 å FRL.

De av JUS, SALF och CF-STF lämnade uppgifterna innefattar inte heller bevakningar av fordran på pension med förmånsrätt enligt 11 å FRL. Endast ett fåtal sådana bevakningar ingår i de uppgifter som läm- nats av HTF.

Uppgifterna avser väsentligen endast den förmånsberättigade delen av respektive bevakning. I den mån bevakade fordringar ej är förenade med förmånsrätt -— något som främst torde vara fallet beträffande fordran på lön för uppsägningstid utöver sex månader —— påverkas de nämligen ej av utredningens förslag till ändring av FRL, eftersom de i denna del redan nu inte kan betalas förrän företagsinteckningshavare och andra prioriterade borgenärer tillgodosetts.

Organisationerna har inte kunnat lämna uppgifter om den omfattning i vilken företagsintecknad egendom ingått bland konkurstillgångama.

1 Bevakningamas antal och storlek

HTF har för sina medlemmars räkning under perioden 1 januari 1972—30 juni 1974 gjort 403 bevakningar av vilka endast en (0,25 %) legat över fem basbelopp. Denna bevakning har ej uppgått till sex bas-

Prop. 1975/76: 12 83

belopp. Under perioden 1 juli—31 december 1974 har man gjort åtta slutförda bevakningar. Ingen av dem har legat över fem basbelopp.

JUS har för sina medlemmars räkning under perioden 1 januari 1972 —30 juni 1974 gjort en och under" perioden 1 juli—23 oktober 1974 två bevakningar. Ingen av de tre bevakningarna har legat över två bas- belopp.

LO-förbundens rättsskydd aktiebolag har för LO-förbundens med-' lemmais räkning under perioden 1 januari 1972—30 juni 1974 gjort 2505 och under perioden 1 juli—7 november 1974 237 bevakningar. Ingen av bevakningarna har legat över fem basbelopp.

SIF har för sina medlemmars räkning under perioden 1 januari 1972—30 juni 1974 gjort 863 bevakningar av vilka 75 (8,7 %) legat över fem basbelopp. Under perioden 1 juli—31 december 1974 har man gjort 132 bevakningar av vilka 17 (12,9 %) legat över fem basbelopp. Storleken av de bevakningar som överstigit fem basbelopp framgår av tabell ].

SJF har för sina medlemmars räkning under perioden 1 januari ' 1972—30 juni 1974 gjort 105 bevakningar av vilka sex (5,7 %) legat över fem basbelopp. Storleken av sistnämnda bevakningar framgår av tabell 1. Under perioden 1 juli—21 november 1974 har man gjort fyra bevakningar. Ingen av dessa har överstigit fem basbelopp.

SALF har för sina medlemmars räkning under perioden 1 januari 1973—30 juni 1974 gjort 178 bevakningar av vilka fem (2,8 %) legat över fem basbelopp. Under perioden 1 juli—31 december 1974 har man gjort 41 bevakningar av vilka endast en (2,4 %) legat över fem basbe— lopp. SALF har ej haft möjlighet att lämna uppgift om totala antalet bevakningar under 1972 men har uppgivit att man under detta år gjort sju bevakningar som legat över fem basbelopp. Storleken av de bevak- ningar som överstigit fem basbelopp framgår av tabell I.

CF-ST F har för sina medlemmars räkning under perioden 1 januari 1972—30 juni 1974 gjort 41 bevakningar av vilka 15 (36,6 %) legat över fem basbelopp. Under perioden 1 juli—27 november 1974 har man gjort tre bevakningar av vilka en (33,3 %) legat över fem basbe— lopp. Storleken av de bevakningar som överstigit fem basbelopp fram- går av tabell 1.

2 Utdelning utöver fem basbelopp

HTF: Den bevakning som överstigit fem basbelopp har troligen inte lett till utdelning överstigande fem basbelopp.

SIF: Av de sammanlagt 92 bevakningar som överstigit fem basbelopp har 56 (60, 9 %) lett till utdelning utöver fem basbelopp. Storleken av utdelningarna framgår av tabell II.

SJF: De sex bevakningar som överstigit fem basbelopp har inte i nagot fall medfört utdelning utöver fem basbelopp

SALF: Av de sammanlagt 13 bevakningar som överstigit fem basbe- lopp har sju medfört full utdelning medan en inte lett till utdelning utöver fem basbelopp. Det är ännu inte klart i vad mån övriga fem bevakningar kommer att medföra utdelning. Se tabell II.

CF-ST F : Av de sammanlagt 16 bevakningar som överstigit fem bas- belopp har tre inte lett till utdelning utöver fem basbelopp. Förbundet anser att sannolika skäl talar för att ett betydligt större antal av de 16 bevakningarna inte medfört utdelning utöver fem basbelopp.

Prop. 1975/76: 12 34

3 Behovet av höjd beloppsbegränsning

J US har mot bakgrund av sin medlemsstruktur uttalat att kravet på den statliga lönegarantin ökar om löne- och pensionsfordringarna ytter- ligare sätts ned i förmånsrättsordningen samt har förklarat att en nivå om 15 basbelopp skulle vara tillräcklig för att säkerställa det stora fler- talet tänkbara fall.

SIF har förklarat sig förutsätta att ett förslag av innebörd att före- tagsinteckningar placeras före lönefordringar i förmånsrättsordningen åtföljs av en rekommendation om en lämplig höjning av ”lönegaranti- taket” med effekt att löntagarnas ställning minst bibchålles.

SALF har uttalat att en icke obetydlig del av förbundets bevakningar överstiger fem basbelopp men att endast ett mycket litet antal överstiger sex basbelopp samt att det därför synes föreligga skäl att höja gränsen enligt LGL till sex basbelopp. SALF har ej uttalat sig om huruvida den ifrågasatta omkastningen av företrädesordningen i konkurs bör föran- leda ytterligare höjning av lönegarantins maximibelopp.

CF—STF har meddelat att man anser att en förutsättning för en änd- ring av förmånsrättsordningen enligt vad som föreslagits måste vara att det maximala beloppet för betalning enligt den statliga lönegarantin höjs väsentligt; med hänsyn till sina erfarenheter anser man en höjning till 10 basbelopp vara lämplig.

De övriga organisationerna har ej uttalat sig i frågan om eventuell höjning av lönegarantins beloppsbegränsning.

Tabell 1. Vissa organisationers bevakningar av löne- och pensionsfordringar efter år 1971. Antal och storlek i relation till för resp. bevakning enligt 2å LGL gällande basbelopp.

Organi- Tidrymd Antal bevakningar sation To- Därav över Därav inom på nästa rad angivna antal basbelopp talt 5 basbelopp ___—___— —— 5—6 6—7 7—8 8—9 9—1010—11 11—1212—1313—16 An— (% tal

HTF 1.1. 1972—30.6.1974 403 1 0,25 —— _ — _ _ _ _ _ _ 17. 1974—31.12.1974 8 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSn 1. 1.1972—30.6.1974 1 0 _ -— _ _ _ _ _ _ _ _ " 1.7.1974—23.10.1974 2 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LOb 1. 1. 1972—30.6.1974 2505 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " 1. 7.1974—7.1l.l974 237 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SIF 1. 1.1972—3061974 863 75 8,7 30 20 16 5 1 2 1 _ ... 171974—31.12.1974 132 17 12,9 8 2 3 2 _ _ _ 1 11: SJF 1.1. 1972—30.6.1974 105 6 5,7 3 _ 1 _ 1 1 _ _ _ " 1..7 1974—21.11.1974 4 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ SALFa 1. 1. 1972—31.12.1972 d 7 _ 3 1 1 1 _ _ 1 _ _ " 1. 1. 1973—30.6.1974 178 5 2,8 5 _ _ _ _ _ _ _ _ " 1. 7. 1974—31.12.1974 41 1 2,4 _ —— 1 _ _ _ _ _ __ CF—STFa 1.1. 1972—30.6.1974 41 15 36,6 7 5 3 _ _ _ _ _ __ l. 7. 1974—27.11.1974 3 1 33,3 -— — _ — 1 _ _ _ __ Samtliga 128 57 28 25 8 3 3 2 1 1

& Uppgifterna innefattar ej bevakning av pensionsfordringar. b Egentligen LO-förbundens rättsskydd aktiebolag. *! Uppgick till 15,5 basbelopp. '1 Uppgift ej tillgänglig.

Prop. 1975/76: 12

Tabell 1]. Vissa organisationers bevakningar av löne- och pensionsfordringar efter år 1971. Antal bevakningar överstigande fem basbelopp och antal därav som lett till utdelning utöver fem basbelopp samt utdelningamas storlek& i relation till för resp. bevakning enligt 25 LGL gällande basbelopp.

Organi- Tidrymd sation vakningar

över fem Totalt

basbelopp

Antal ' % )

HTF 1.1.1972—31.12.1974 1 0a _ SIF 1.1.1972—31.12.1974 92 56 60,9 SJF l.1.1972—21.11.1974 6 0 SALFb l.l.1972—3l.12.l974 136 7c 53,9c Samtliga 112 63 56,3

& CF-STF har inte kunnat lämna uppgifter härom. '” Uppgifterna innefattar ej bevakning av pensionsfordringar.

Antal be- Antal därav som även medfört utdelning över fem basbelopp

Antal i vilka utdelningen uppgick till be- lopp inom på nästa rad angivna antal bas- belopp

5—6 6—7 7—8 8—9 10—11 11—12 28 13 10 3 1 1 4 _ 1 1 _ 1 32 13 11 4 1 2

c Beträffande fem av de 13 bevakningama är utdelningen ännu inte fastställd. Procenttalet 53,9 förut- sätter att ingen av dessa fem bevakningar leder till utdelning över fem basbelopp. Om alla fem skulle med- föra sådan utdelning blir procenttalet 92,3. ** Uppgiften är osäker.

Prep. 1975/76: 12 86

Utkast till ändrad lydelse av 6 5 lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs. Ändringen övervägs av den arbetsgrupp som inom arbetsmarknadsdepartementet bl. a. ser över lönegarantisystemets tekniska funktion (jfr under 5.2)

65

Konkursförvaltaren skall snarast efter konkursbeslutet underrätta myndighet som avses i 5 5 om fordran på lön för uppsägningstid i den mån fordringen enligt förvaltarens bedömande är klar. Underrättelse , får under samma förutsättning lämnas även om annan fordran som omfattas av garantin. I övrigt skall underrättelse lämnas utan dröjsmål när fordran som omfattas av garantin efter bevakning blivit utdelnings— gill.

Underrättelse som avses i första stycket behöver inte lämnas i den mån arbetstagaren får lyfta betalning för sin fordran enligt 143 % kon- kurslagen (1921: 225), beträffande fordran på lön för uppsägningstid på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjs- mål sedan fordringen blivit utdelningsgill.

Har underrättelse lämnats enligt första stycket första eller andra punkten är därmed den fordran som underrättelsen avser att anse som bevakad i konkursen och utdelningsgill. I den mån utdelning belöper på fordringen i framlagt utdelningsförslag får dock fordringens rätt till utdelning prövas efter klander av förslaget.

Prop. 1975/76: 12 87

Bilaga B

Remissyttrandena över betänkandet (Ds Ju 1975:'4) Löneprivilegium och förmånsrätt för företagsinteck-

ning.

Utredningens förslag har, sett som helhet, fått ett positivt mottagan- de under remissbehandlingen. Flertalet remissinstanser.tillstyrker eller . lämnar förslaget i dess huvuddrag utan erinran. Bland dem finns Svea hovrätt, riksförsäkringsverkct, kammarkollegiet, bankinspektionen, riks- ; revisionsverket, statens industriverk, länsstyrelserna [ Malmöhus, Gävle- borgs län och Västernorrlands län, konkurslagskomnzittén, Företagare- föreningarnas förbund, LRF, industriföreningen, bankföreningen, Svens- ka företagens riksförbund, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Spar- banksföreningen, Sveriges föreningsbankers förbund, Sveriges grossist- förlnmd, SHIO, industriförbzmdet, köpmannaförbundet. handelskamma- reförbundet, ackordsccntralens stockholms- och malmöavdelningar, tne- lallindustriarbetareförbundet, TCO, SAF och'SACO/SR.

Ett par remissinstanser uttrycker viss tveksamhet men vill dock inte motsätta sig förslaget. LO anser det beklagligt att man inte kunnat lösa problemen kring företagsinteckningarna på annat sätt än som föresla- gits. Ett genomförande av förslaget kan antas leda till att lönegaranti- avgiften måste höjas, vilket ytterst drabbar löntagarna. Med hänsyn till att en eventuell höjning av avgiftsbeloppet kan förmodas bli liten vill LO emellertid av det skälet inte avstyrka utredningsförslaget. Enligt LO:s uppfattning bör försvagningen av löne- och pensionsfordringarnas ställning i förmånsrättshänseende kunna kompenseras genom att be— gränsningsbeloppet höjs till åtta gånger basbeloppet. När det sedan gäl- ler förmånsberättigade fordringar av löneförmånskaraktär som inte f. n. faller under lönegarantilagen, närmast fordringar på försäkringsavgif— ter till AFA och AMF ges i förslaget inte någon kompensation för för- svagning av löneprivilegiet. LO säger sig icke kunna godta förslaget utan att dessa fordringar får något slags kompensation. LO framhåller vidare att en annan i sammanhanget inte oviktig typ av förmånsberät- tigade fordringar utgörs av fordran på mätningsarvode. Sådana före- kommer inom bl. a. byggnads-, målare- och bleck— och plåtslagarbran- scherna. LO kan inte acceptera den föreslagna ordningen med mindre än att det blir klarlagt att dessa fordringar antingen omfattas av löne- garantin eller får kompensation för försvagningen av löneprivilegiet. Under förutsättning att de synpunkter som LO har fört fram blir beak- tade har organisationen inget att invända mot förslaget. . '

[ likhet med LO anser byggnadsarbetareförbunder att det bör övervä- gas att låta fackföreningarnas fordran- på mätningsarvode omfattas av lönegarantin. Mätningsarvodet, som utgör en del av arbetstagarnas lön, skall enligt de inom byggnadsbranschen gällande kollektivavtalen avskil- jas av arbetsgivaren från lönen och levereras in till fackföreningen.

Riksskatteverket sätter ifråga om inte den föreslagna ändringen av förmånsrättslagen har tillmätts för stor betydelse när det gäller före-

Prop. 1975/76: 12 88

tagsinteckningarnas kreditvärde. Förslaget innebär att företagsinteck- ningshavarna _ främst banker och leverantörer _ skall få lyfta den utdelning som hittills har tillkommit staten som innehavare av infriade lönefordringar. I förhållande till utlånade belopp med säkerhet i före- tagsinteckningar utgör den utdelningen en mycket blygsam post. Verket framhåller att frågan om en näringsidkare skall få kredit ofta gäller ock- så förtroendet för hans verksamhet. I allmänhet är det också så att en näringsidkare som inte kan erbjuda realsäkerhet måste komplettera före- tagsinteckning med borgen från sig själv eller annan. Förhållandet häng- er samman med att hur än lagstiftaren anstränger sig så blir objektet för företagsinteckning aldrig annat än av mobil karaktär. Med vad som har anförts vill riksskatteverket dock inte motsätta sig förslaget att ändra turordningen i förmånsrättshänseende mellan löneprivilegiet och före- tagsinteckning.

Endast två remissinstanser, byggnadsarbetareförbzmdet och SPP av- styrker förslaget att i förmånshänsecnde ställa löneprivilegiet efter före- tagsinteckning.

De invändningar som byggnadsarbetareförbunder riktar mot förslaget ligger mera på det principiella planet. Förbundet erinrar om att tillska- pandet av den statliga lönegarantin motiveras av sociala skäl och att avsikten med garantin inte har varit att förbättra kreditinstitutens ställ- ning i låntagarens konkurs. Genomförs den av utredningen föreslagna ordningen, skulle staten genom lönegarantin indirekt komma att få ta över bctalningsansvaret för fordringar med säkerhet i form av företags- inteckning. Förbundct framhåller vidare att en del av de avgifter som formellt tas ut som lönegarantiavgift kommer med förslaget att i prak- tiken användas till att täcka kreditförluster. Enligt förbundets mening bör frågan om företagens kreditförsörjning lösas på annat sätt än ge- nom den föreslagna ändringen i förmånsrättsordningen.

SPP, som avstyrker utredningsförslaget, anför bl. a. följande. Sedan ATP trädde i kraft har SPP och det med SPP samförvaltade Pensions- registreringsinstitutet (PRI) samordnat pcnsionsplanema för tjänstemän och arbetsledare inom SAF:s område. Det har skett genom tillskapandet av en pensionsfond som är gemensam för alla delägarföretag i SAF, den s.k. ITP-planen. Inom ITP-området har pensioneringsfrågan lösts an- tingen så att arbetsgivaren i SPP försäkrar samtliga pensionsförmåncr, vilket innebär att arbetsgivaren kontant betalar pensionspremierna för de avtalade förmånerna, eller så att arbetsgivaren i stället låter PRI registrera ålderspensionsförmånerna, för vilka arbetsgivaren således sva- rar fortsättningsvis, och därutöver tecknar försäkring i SPP för en viss del av ITP-förmånerna, den s.k. riskdelen. För den senare erläggs premier. En förutsättning för att kontoföring av pensionsförpliktelser skall få tillämpas är att arbetsgivaren hos Försäkringsbolaget Pensions- garanti, ömsesidigt, (FPG) får teckna kreditförsäkring för de pensions- förpliktelser som arbetsgivaren sedermera skall infria. De till ITP-syste- met anslutna arbetsgivarna har således att till SPP erlägga betydande premiebelopp. Sedan fastighetsinteckningarna getts förmånsrätt framför löneprivilegiet har SPP haft förmånsrätt bara i lös egendom i konkurs- gäldenärernas ägo. Denna förmånsrätt har emellertid i det väsentliga räckt till för att tillförsäkra SPP de obetalade pensionspremierna. Emel- lertid bör av olika skäl inte allt för långtgående slutsatser dras av detta förhållande. Det läge som råder kommer emellertid att förändras om utredningsförslaget genomförs. Om löneprivilegiet i praktiken mister

Prop. 1975/76: 12 89

större delen av sin betydelse, kommer SPP i likhet med övriga kon- kursborgenärer att få nöja sig med mer eller mindre ringa konkurs- utdelningar. SPP har, liksom andra här i landet verksamma livförsäk- ringsbolag. att tillämpa principen om restlös återbäring. Några avsätt- ningar för att genom bolaget motverka sådana premicbortfall som det här kan bli fråga om kan därför inte göras. Vad frågan gäller är om SPP skall på grund av förmånsrätt kunna få utdelning så att premie- förluster inte uppstår eller om vissa pensionsförsäkringar skall på grund av utebliven premieutbetalning förvandlas till fribrev, som endast del- vis täcker den avsedda pensionsförmånen. Det senare alternativet synes SPP stötande. SPP anser att ett genomförande av förslaget kan få ur social synpunkt skadliga effekter för vissa löntagare.

FPG tar också upp vissa frågor som har samband med ITP-planen. FPG:s uppgift är att meddela kreditförsäkring för arbetsgivares pen- sionsutfästelser, huvudsakligen utfästelser om ålderspension enligt ITP- planen för tjänstemän. Enligt försäkringsvillkoren skall FPG, när ett kreditförsäkrat företag inställer betalningarna, köpa pensionsförsäkring i SPP som motsvarar den intjänade pensionsrätt som omfattas av kre- ditförsäkringen. FPG fullgör därvid i egenskap av borgensman arbets- givarens skyldigheter att inköpa pensionsförsäkring.- Genom betalningen till SPP får FPG en regressfordran på arbetsgivaren och den förmåns- rätt som tillkommer de pensionsberättigade övergår på FPG. I konkurs har FPG således förmånsrätt bl. a. för den del av avgiften till SPP för inköp av pensionsförsäkring som avser pensionsrätt intjänad under sista året före konkursansökningen och för den del av avgiften som avser pensioner vilka beräknas bli utbetalade under sex månader efter kon- kursansökningen. I regel är endast en mindre del av FPG:s fordran förmånsberättigad enligt 11 & FRL. De föreslagna ändringarna i FRL skulle medföra betydligt ökad risk för att FPG inte får betalning för sina förmånsberättigade fordringar. Till det kommer att en lagändring enligt utredningsförslaget kan väntas medföra ökade krediter till före- tagen mot säkerhet i företagsinteckning. Då det allmänt har omvittnats att de nuvarande förhållandena har medfört svårigheter att tillgodose berättigade kreditanspråk för företagen, vill FPG emellertid inte motsät- ta sig de föreslagna ändringarna.

Frågan om löneutbetalning efter beslut om egendomsavträdc tas upp också av några remissinstanser.

Advokatsamfundet framhåller att en av konkursförvaltningens ange- lägnaste uppgifter, när konkursgäldenär driver rörelse, är att bedöma om rörelsen skall fortsättas för konkursboets räkning. I vissa fall kan också ett kortvarigt avbrott i rörelsen till följd av bortfall av kunder och dylikt avsevärt försvåra möjligheterna att sälja rörelsen till ett godtag- bart pris. En förutsättning för att rörelsen skall kunna fortsätta är att konkursförvaltaren har möjlighet att betala löpande löner på förfallo- dagen. Men också när rörelsen inte skall fortsättas, har konkursförvalt- ningen ofta behov av att kunna använda konkursboets anställda för t. ex. slutförande av pågående arbeten, inventering, utförsäljning och annat arbete för bouppteckningens upprättande. F.n. behöver, anför samfun- det. konkursförvaltningen i allmänhet inte tveka om att använda be- fintliga eller inflytande medcl till löneutbetalningar, eftersom lönerna har god förmånsrätt. Ett genomförande av utredningens förslag skulle radikalt ändra detta förhållande. Utredningens i och för sig angelägna förslag om stärkande av företagsinteckningamas ställning bör enligt

Prop. 1975/76: 12 90

samfundets mening inte genomföras, om det'inte samtidigt skapas till- räckliga garantier för snabb utbetalning av lönerna". i konkurs.

Bankinspektionen erinrar om att det krävs en lösning av de problem som hänger samman med löneborgenärernas försämrade möjligheter att få förskott enligt 143 & konkurslagen , om den nuvarande priorite- ten för lönefordringar slopas. Den närmast till hands liggande lösningen torde enligt inspektionen vara att lönegarantimedel på ett eller annat sätt tas i anspråk för utbetalning av förskott och att staten i gengäld får ett regresskrav mot konkursgäldenären. Ackordscentralens stock— holms-avdelning uttalar att den lösning som enligt uppgift i det remit- terade betänkandet är under övervägande inte är'helt tillfredsställande. I stället bör i förevarande hänseenden fordran på innestående lön helt likställas med fordran på lön för uppsägningstid. I sammanhanget vill stockholmsavdelningen också peka på den speciella anSvarsproblematik som uppstår när konkursförvaltaren bedömt en lönefordran som klar och till följd därav utbetalning har skett från lönegarantifonden. men fordran inte godkäns fullt ut vid den prövning som sker i samband med klander av utdelningsförslaget. Enligt avdelningens mening är det nöd- vändigt att frågan belyses närmare under det fortsatta lagstiftningsar- betet. Också handelskammareförbundet menar att innestående lön bör likställas med lön under uppsägningstid. Vikten av att reglerna om ut- betalning under den statliga garantin utformas så att lönerna kan fort- löpande utan dröjsmål betalas" under garantin betonas av bankförening- 011 och Företagareföreningar/las förbund.

Frågan i vad mån lönefordran som belöper på tid efter'konkursbe- slutet är att anse som en massafordran eller konkursfordran i det fal- let att löneborgenärerna efter beslutet om 'egendomsavträde utfört ar- bete åt konkursgäldenären diskuteras närmare .av ett par remissinstan- ser. Sålunda anför konkurslagskommittén att, om konkursboet säger upp tjänsteavtal med anledning av konkursen, så bör'arbetstagarens fordran på lön under uppsägningstiden räknas, inte som massafordran utan som konkursfordran och som sådan åtnjuta'förmånsrätt under högst sex månader från uppsägningen. Lönen är i motsvarande mån tryggad genom lönegarantin med viss beloppsmaximering. Vad som har anförts bör enligt kommittén i princip gälla även om arbetstagarna utför arbete åt boet. Det skall ses i belysning av att en arbetstagare-för att bevara rätten till uppsägningslön är skyldig att utföra arbete under uppsägningstiden (jfr prop. 1973: 129 s. 27 och 138 ). Kommittén fram- håller vidare att ett konkursbo emellertid kan träda in i ett föreliggan- de tjänsteavtal som självständig part på arbetsgivarsidan. Om så skulle ske, blir arbetstagarnas löneanspråk för tiden därefter massafordran. Vill konkursboet ta uppsagd arbetstagare i anspråk för fortsatt drift av gäldenärens rörelse efter uppsägningstidens utgång, måste boet uppen- barligen träda in i avtalet. Sådant inträde får emellertid i princip äga rum bara om konkursförvaltaren bedömer det vara fördelaktigt för konkursborgenärerna (jfr 53 & konkurslagen ). Inträde från konkursboets sida kan också tänkas äga rum med verkan från en tidigare tidpunkt än uppsägningstidens utgång. Boet vill t.ex. försäkra sig om fortsatt medverkan i rörelsen av arbetstagare som på grund av 1.1 å tredje styc- ket FRL saknar förmånsrätt eller som har högre löneanspråk än vad som kan utgå med förmånsrätt eller enligt lönegarantin.

Träder boet in i ett sådant fall, blir lönefordringen ma55afordran åt- minstone till den del som den inte täcks av'förmånsrätt eller lönega-

Prop. 1975/76: 12 91

ranti. Nu angivna fall av inträde från boets sida torde emellertid till- ' höra undantagen och bör enligt kommittén normalt inte behöva beak- tas vid kreditgivningen mcd företagsinteckning som säkerhet. I sam- manhanget erinrar kommittén om att det, såvitt angår tillämpning 'av kungörelsen (1972: 302) om statsbidrag till nedläggningshotadc företag, har förutsatts att konkursborgenärerna skall hållas skadeslösa (se prop. 1.972: 64 s. 15 och 24 samt InU 1972: 12 s. 3). -

Handelskammarförbunder vill betona uttalandet i betänkandet att det skulle vara utsiktslöst att försöka stärka företagsinteckningarnas ställning, om lönefordringar för sådan uppsägningstid efter konkursut— brottet under vilken arbetstagarna utför avtalsenlig arbetsprestation, skulle kunna göras gällande som massafordringar. Bankföreningen an- för att det är angeläget att under den fortsatta handläggningen av lag- stiftningsärendet. blir klarlagt att lönefordringarna i nu åsyftade fall endast är vanliga konkursfordringar och inte massafordringar. Med hänsyn till den vikt som utredningen vid sin bedömning av rättsläget synes ha tillmätt den statliga lönegarantin bör enligt föreningen ett klar- läggande uttalande avse kvalificeringen av lönefordringen i dess helhet, således även den del som inte täcks av garantin.

Bankinspektionen anför att det inte ankommer på inspektionen att göra något uttalande i den föreliggande rättsfrågan men att enligt in- spektionens mening utredningen väsentligt har överdrivit frågans be- tydelse. För att återställa företagsinteckningens värde som kreditunder- lag är det i och för sig tillräckligt att lönefordringar som uppkommer före konkursutbrottet inte inkräktar på underlaget för företagsinteck- ningarna. Beträffande senare uppkomna lönefordringar blir det en fråga för konkursförvaltaren att utifrån sitt ansvar gentemot borgenärerna ta ställning till om en fortsatt drift av den konkursdrabbade rörelsen är försvarlig. Givetvis skulle förutsättningarna för att fortsätta driften öka - något, om de ifrågavarande lönefordringarna har karaktär av konkurs- fordringar. Men det bör samtidigt framhållas att det i regel endast kan bli tal om en kort tids fortsatt drift och att avgörandet om fortsatt drift eller ej är beroende av en mängd olika faktorer. Huruvida de anställ- das fordringar på lön efter konkursutbrottet blir konkursfordringar el- ler massavfordringar bli sålunda mera sällan avgörande. I vart fall har inspektionen för sin del inte ansett sig ha anledning att fästa någon vikt vid denna fråga, när det gällt att bedöma om krediter på grund av före- tagsinteckning är förenliga med banklagstiftningens krav på betryggan- de säkerhet. .

Enligt Ackordscentralens stockholmsavdelning, Svenska företagares" riksförbund och Sveriges grossistförbund bör löneprivilegiet kunna av- skaffas helt. Riksförbundet anför bl.a. att lönefordringarna utgör en återhållande faktor när det gäller att erhålla förtroendekrediter, leve- rantörskrediter och liknande krediter även om löneprivilegiet genom föreliggande förslag skulle flyttas ner i förmånsrättshänseende. *

Svea hovrätt erinrar om att frågan om 'att avskaffa hyres- och ar- rendeprivilegierna har diskuterats i tidigare lagstiftningsärendcn ("jfr prop. 1970:142 5. 92). Med hänsyn till att dessa förmånsrätter enligt förslaget får en betydligt säkrare ställning kan det enligt hovrättens me— ning sättas i fråga om de bör bestå oförändrade. Frågan förtjänar att övervägas ytterligare. Konkurslagskommittén, som i-denna del ansluter sig till utredningsförslaget, erinrar om att man också i andra lagstift- ningssammanhang har strävat efter att behandla hyres- och arrendepri-

Prop. 1975/76: 12 92

vilegierna och företagsinteckning gemensamt (se t. ex. 9 kap. 12 & för- slaget till utsökningsbalk enligt SOU 1973: 22 jämte motiv s. 342 och 81 å andra stycket förslaget till ändring i konkurslagen enligt SOU 1974: 55 jämte motiv s. 199).

Konkurslagskommiltén anför att löneprivilegiet enligt förslaget skall sättas ned efter förmånsrätt på grund av utmätning enligt 8 S' FRL. Utredningen synes ha utgått från att det är en nödvändig konsekvens av huvudförslaget. Så är emellertid egentligen fallet bara om under konkurs fartyg, som inte är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska register, eller gods i fartyg eller i luftfartyg skall säljas utmät- ningsvis (139 5 3 mom. utsökningslagen 1877: 31 s. 1 i lydelsen enligt SFS 1973: 1131). För övriga situationer behövs i och för sig inte någon ändring. Sålunda gäller antingen att utmätningen verkställts så sent före konkursen att den skall gå åter och därigenom uppkommer inte någon konfliktsituation. Eller också gäller, om utmätningen står fast, att utmätningsförfarandet skall fortgå och att löneborgenären inte kan göra anspråk på köpeskillingen från den utmätta egendomen (se bl. a. SOU 1973: 22 s. 344).

Svea hovrätt och bankföreningen biträder utredningsförslaget att inte ändra på förmånsrätten för de fordringar som avses i 10 & FRL. Inte heller enligt konkurslagskommittén kan det komma i fråga att utan sakliga skäl försämra den säkerhet som förmånsrätten enligt 10 & FRL utgör för där avsedda borgenärer. Förhandenvaron av sådana förmåns- rätter torde inte spela någon roll vid bedömningen av en låntagares kreditvärdighet. Kommittén pekar emellertid på att en lösning i mot- satt riktning kan tänkas. Sålunda skulle man kunna lyfta ut de ifråga- varande fordringarna ur förmånsrättsordningen och i stället hantera dem som konkurskostnader. Frågan har övervägts tidigare (jfr 1969: 5 s. 144). Även om det av utredningen framlagda lagförslaget har änd- rat läget i det att de allmänna förmånsrätterna enligt 10 & FRL blir ensamma om att kunna tränga undan särskilda förmånsrätter, anser kommittén särskild anledning alltjämt saknas för att byta system.

Riksskatteverket tar upp frågan om utmätning av företagsinteckning. I små och medelstora företag är det ofta staten som visar sig vara den störste kreditgivaren åt företaget. Om en företagsinteckning inte är fullt ut belånad, har gäldenären möjlighet att helt eliminera statens möjlig— heter till betalning genom att pantförskriva inteckningen till annan även efter det att den företagsintecknade egendomen har utmätts. En— ligt verkets mening är det inte oförenligt med utredningens förslag att stärka statens ställning som borgenär genom att medge utmätning av företagsinteckning. En sådan ordning synes emellertid förutsätta att ägarhypotek till företagsinteckning införs. Viktigare än att medge ut- mätning av företagsinteckning är emellertid enligt verket att komma till rätta med de nuvarande förhållandena beträffande A-skatters be- handling i konkurs. Sålunda gäller nu att staten på vanligt sätt måste bevaka vid konkursutbrottet innehållna, men inte redovisade käll- skattemedel samtidigt som staten å andra sidan får källskattemedel di- rekt genom skatteavdrag beträffande lön som utbetalas efter konkurs- utbrottet. Visserligen har detta ologiska förhållande fått mindre bety- delse efter tillkomsten av den statliga lönegarantin men det hindrar inte att en lagändring är angelägen. En sådan bör enligt verkets mening in- nebära föreskrift om redovisningsansvar för arbetsgivare såvitt avsel innehållna skattemedel.

Prop. 1975/76: 12 93

Enligt bankföreningen kan invändningar riktas mot att en arbetsta- gares fordran mot arbetsgivaren får, till den del den överstiger vad han har fått ut enligt lönegarantilagen , i konkurs stå tillbaka för sta- tens regresskrav. Bankföreningen anför att den enskildes intresse att även i arbetsgivarens konkurs såvitt möjligt få ut sin lön så länge an- ställningsavtalet gäller bör tillmätas större tyngd än statens intresse att genom utdelning i konkursen nedbringa sin förlust. Också nedflyttning- en av löneprivilegiet enligt det remitterade förslaget ökar den enskilde arbetstagarens intresse att inte ställas efter statens regresskrav för sin fordran. Enligt bankföreningens mening borde den naturliga ordningen därför vara att den enskilde arbetstagarens överskjutande fordran i kon- kursen får företräde framför statens regresskrav på grund av betalning under lönegarantin.

En mycket omdiskuterad fråga under remissbehandlingen är ut- redningens förslag att höja maximibeloppet enligt lönegarantin från fem till åtta basbelopp. Visserligen tillstyrks eller lämnas förslaget i denna del utan erinran av flertalet remissinstanser men flera av dem förordar andra lösningar än dem betänkandet upptar. Enligt bank- föreningen, TCO, advokatsamfundet, SACO/SR och Föreningen Sve— riges kronofogdar bör begränsningen slopas helt. Sålunda anför TCO att lönegarantisystemet kommer att i högre grad än nu utgöra det skydd som löneborgenärernas intresse kräver i en konkurssituation, om utredningsförslaget genomförs. Syftet med lönegarantisystemet kan inte längre begränsas till att tillgodose de stora flertalet löneborgenä— rers behov. I stället måste man nu lönegarantivägen kompensera för löneprivilegiets försvagning och tillgodose också den högt avlönade arbetstagarens rättmätiga behov av att få ut sin lön. TCO anför vidare att det av utredningen anförda argumentet mot att slopa beloppsbe— gränsningen inte förefaller övertygande.

Liknande synpunkter framförs av bankföreningen som vidare fram- håller att en full statlig lönegaranti vid konkurs kan bidra till att skapa det rådrum som behövs för att företaget skall kunna rekonstrueras eller avvecklas på ett sätt som är företagsekonomiskt riktigt och ur sys— selsättningssynpunkt lämpligt genom att den personal på det administra- tiva och tekniska planct som har väsentlig betydelse för företagets funk- tion känner trygghet för sina löner också i konkurssituationen. SACO/ SR framhåller att en begränsning av lönegarantin torde ur kostnadssyn— punkt vara betydelselös. Enligt organisationen är farhågorna för miss- bruk av den statliga lönegarantin överdrivna. En metod utöver dem som finns nu att undvika missbruk skulle vara att alltid låta en fack- lig organisation ombesörja bevakningen för medlemmens räkning.

Om utbetalning under lönegarantin skall maximeras bör i vart fall enligt advokatsamfundet, SACO/SR och TCO beloppsgränsen höjas utöver åtta gånger basbeloppet. TCO förordar för sin del en höjning av gränsen till tolv gånger basbeloppet. I sammanhanget erinrar TCO bl. a. om att det förekommer att anställda i högre befattningar låter viss del av lönen stå inne för att hjälpa företaget ur tillfälliga likvidi- tetskriser. En höjning från åtta till tolv basbelopp skulle medföra bara en ringa kostnadsökning med hänsyn till det fåtal löneborgenärer som berörs, Advokatsamfundet och SACO/SR anser att beloppsgränsen, om den skall finnas kvar, bör höjas till 15 basbelopp. Skulle inte heller detta godtas, är det enligt SACO/SR tänkbart att stärka företagsinteck- ningarnas ställning i konkurs genom att behålla nuvarande förmåns-

Prop.1975/76: 12 . . 94

rättsordning men låta statens fordran på källskatt-i stället utgå enligt 13 & FRL även när källskatten avser lön som bevakas i konkurs. En så- dan ordning skulle enligt organisationens mening öka företagsinteck- - ningarnas utdelning i konkurs med hälften av vad utredningen föreslår. förutsatt att källskatteavdraget genomsnittligt är 50 % av den lön som . bevakas. En följd härav skulle då bli att länsstyrelsernas nuvarande skyldighet att göra källskatteavdrag vid utbetalningen i lönegarantilagen slopas eller m.a.o. att lönegarantin får omfatta bara arbetstagarnas nettolöner.

Länsstyrelsen i Malmöhus län anför att beloppsbegränsningen bör sättas högre än åtta basbelopp men delar utredningens mening att det bör finnas en spärr. Metallindustriarbetarförbandet biträder utredningsför- slaget i denna del men vill understryka vikten av att det sker en fram- tida uppräkning av lönegarantibeloppen. Också handelskammarför- bundet ställer sig tveksamt till om åtta basbelopp är tillräckligt för att ge trygghet åt den kvalificerade arbetskraften.

Svenska företagares riksförbund erinrar om att trygghetslagama också innehåller regler om skyldighet för företagarna att betala skade- stånd med i vissa fall upp till fyra årslöner. Förbundet föreslår att lönegarantin får omfatta också belopp som kan tillerkännas löntagare" enligt de nyss nämnda skadeståndsreglema.

Kronofogdemyndigheten i Göteborg anför bl.a. att det i ett inte obetydligt antal fall, då beloppsbegränsningen utgjort ett hinder för ytter— ligare utbetalning, inte har varit fråga om högavlönades krav på upp- sägningslön utan om ej fackanslutna personers lönefordringar för lång tid tillbaka. I fråga om lön för förfluten tid .kan det emellertid sättas i fråga om de sociala skäl som bär upp lönegarantisystemet kan göra sig gällande med samma styrka. Det kan därför enligt myndighetens mening vid en framtida prövning av frågan om ytterligare uppräkning av antalet basbelopp vara skäl att överväga en regel som särskilt maxi- merar lönegarantins ersättning för ackumulerad lönefordran. Denna synpunkt delas av riksskatteverket. Verket anför dessutom att en höj- ning av basbeloppsgränsen förefaller motiverad men att höjningen inte bör vara större än till sex basbelopp.

Beträffande finansieringen av den statliga lönegarantin uttalar kam- markollegiet att även om det kan vara svårt att_närmare uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag torde en höjning av avgiftsuttaget åtminstone på någon sikt sannolikt bli oundviklig för arbetsgivarna, om förslaget genomförs. Frågan om tidpunkten för Och omfattningen av avgiftshöjningen torde kunna tas upp i ett senare sam- manhang då någon erfarenhet vunnits av hur det nya regelsystemet verkar i praktiken. Utvecklingen av fondens ställning bör därför enligt kollegiet noga följas efter ikraftträdandet av de föreslagna författnings- ändringarna. Även riksrevisionsverket och länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller att utvecklingen bör följas med uppmärksamhet. Metall- industriarbetarförbundet godtar en höjning av lönegarantiavgiften för att möjliggöra en ändrad förmånsrättsordning i konkurs. Riksförsäk- ringsverket erinrar om att slopandet i samband med skatteomläggning- en för år 1976 av ”taket” för vissa "arbetsgivaravgifter (7,5Xbasbe- loppet) automatiskt kommer att medföra en förstärkning av lönegaran- tifonden. Med utgångspunkt i underlagen för 1975 års preliminära av- gifter kan förstärkningen-beräknas till 1 milj. kr. Innan ställning tas till eventuella återverkningar på lönegarantiavgiften av ett - genom-

Prop. 1975/76: 12 95

förande av utredningens förslag bör frågan utredas. Med hänsyn till nu föreliggande överskottsmedel i fonden behöver enligt SAF:s mening genomförandet av utredningens förslag inte anstå. Industriförbundet anför att det inte på detta stadium av lagstiftningsärendet står klart i vad mån ett genomförande av utredningsförslaget kräver höjning av avgiftsuttaget för finansiering av den statliga lönegarantin. Enligt för- bundet framstår detta som en brist i beslutsunderlaget och förbundet förutsätter att frågan klarläggs, innan det nu framlagda förslaget ge- nomförs.

Synpunkter på den lagtekniska utformningen anläggs av konkurs- lagskomnzittén.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 750331