Prop. 1976/77:113

om körkortslag

, Prop. 1976/77: 113 Regeringens proposition

1976/77: 113

om körkortslag;

beslutad den 17 mars 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

PER AHLMARK BO TURESSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propOSitionen läggs fram förslag till en körkortslag och redovisas in- formationsvis den regeringsförfattning (körkortsförordn'mg) som behövs jämte lagen. De båda författningarna, som ersätter nuvarande körkorts- kungörelse, grundar sig på riksdagens beslut med anledning av prop. 1975/76: 155 om vissa körkontsfrågor.

I körkortslagen finns de för den enskilde och från rätts- och trafiksä- kerhetssy-npunkt mest betydelsefulla bestämmelserna om förutsättning- arna för rätten att inneha körkort. Körkortsförordningen innehåller reg- ler av mera administrativ karaktär, dvs. främst tillämpnings- och verk- :'tällighctsföreskrifter till lagen.

Propositionen behandlar olika frågor om körkort, såsom lämplighets- kraven beträffande körkortshavare och förutsättningarna för körkorts- ingripande. Genom de nya bestämmelserna uppnås en mera individuali- serad och nyansera-d bedömning. Vidare införs bestämda återkallelse- tider -— spärrtider — i stället för nuvarande minimitider. Möjligheterna att meddela varning utvidgas.

Däremot behandlas inte i propositionen överflyttningen av vissa kör- kortsmål från länsrätt till tingsrätt. De gränsdragningsproblem m.m. som hänger samman med överflyttningen övervägs av en särskild utred- ning.

I propositionen tas slutligen upp några frågor som inte omfattas av det tidigare riksdagsbeslutet. Således föreslås att förare av motorredskap skall inneha minst traktorkompetens och att man i vissa fall skall få avlägga förarprov på automatväxlad bil.

1 Riksdagen 1976/77. ] saml. nr 113

Prop. 1976/77: 113 2

1. Förslag till Körkortslag

Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelse

1 5 Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmo- torfordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon eller terrängmotorfordon anges på följande sätt i körkort.

Bokstav Behörighet

A motorcykel (för tung motorcykel först när körkortshavaren har fyllt 18 är) B personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släp- fordon, terrängvagn C tunglastbil D buss E släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra person- bil, lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

F örarbehörighct

2 & Bil, terrängvagn eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Är till fordonet kopplat släpfordon skall körkorts- behörigheten omfatta även detta.

Utan hinder av första stycket får lastbil, terrängvagn, släpfordon eller buss föras

1. utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

2. med last eller passagerare i fall som avses under 1, om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträf- fande fordonet eller fordonståget samt föraren har körkort med behörig— heten B och har fyllt 19 år,

3. i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstads- område eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om med- givande därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

3 % Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år. Terrängskoter får föras endast av den som har fyllt 16 år. Utan hinder av 25 får utomlands bosatt person som har fyllt 15 år

Prop. 1976/77: 113 3

och som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon i hans hem- land. Detta gäller dock endast om motorn har en slagvolym som ej överstiger 50 kubikcentimeter och om den som har infört fordonet får föra detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling.

4 5 Traktor som är försedd med gummihjul eller motorredskap får föras på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får traktor eller motorredskap föras till- fälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ända- mål.

s & Personbil, lätt lastbil eller terrängvagn får föras i yrkesmässig tra- fik för personbefordran endast av den som har körkort med taxibehörig- het eller körkort med behörigheten D.

Traktortåg eller motorredskap med tillkopplat släpfordon får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D eller E eller körkort med taxibehörighet.

6 % Bestämmelserna i 2—5 åå gäller ej vid övningskörning eller för- arprov eller vid färd med fordon inom inhägnat järnvägs- eller fabriks- områdc eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat om- råde och ej heller färd med fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon.

Körkort

K örkortstillstånd

7 % Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som för- are av körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sö- kanden har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller lin- ser och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt uppfyl- ler de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäker- heten.

8 å Vid meddelande av körkortstillstånd får föreskrivas villkor. 9 & Körkort får utfärdas endast om körkortstillstånd har meddelats.

10 & Körkort får ej utfärdas under tid då spärrtid som avses i 21 & lö- per.

11 % Förhandsbesked kan lämnas rörande prövning om hinder före- ligger mot att körkortstillstånd meddelas.

Körkortsålder m. m.

12 & Sökanden skall vid tidpunkten för utfärdandet av körkort ha uppnått en ålder av

Prop. 1976/77: 113 4

16 år för behörigheten A., 18 år för behörigheten B, 19 år för behörigheten C., 20 år för behörigheten D, 19 år för behörigheten E., 19 år för taxibehörighet. För utfärdande av körkort med behörigheten C, D eller E eller taxi- behörighet krävs att sökanden har körkort med behörigheten B, om han ej inom tre år före utfärdandet har haft körkort med den behörighet som sökes.

F örarprov

13 & Sökanden får godkännas och körkort lämnas ut endast om han i de avseenden som anges i 14 & uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

14 å Förarprov avser

1. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhets- frågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i trafi- ken,

2. sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,

3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag ansökan avser,

4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det slag ansökan avser,

5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga. I fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när for- don föres med tillkopplat släpfordon.

Giltighet

15 & Körkort gäller ej,

1. innan det har lämnats ut,

2. om det har återkallats,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med annat körkort. I annat fall än som avses i första stycket är körkort ogiltigt, om det ej efter ansökan av körkortshavaren förnyas senast vid den tidpunkt under tionde året efter utfärdandet eller senaste förnyelsen som statens trafik- säkerhetsverk har bestämt. Sådant körkort får förnyas, om körkortsha- varen ansöker därom inom ett år från det att kortet blev ogiltigt.

Återkallelse

16 % Körkort skall återkallas,

1. om körkortshavaren har brutit mot "lé andra stycket eller 4å la- gen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott,

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 & samma lag och person- skada eller sådan sakskada som ej är ringa har uppkommit,

Prop. 1976/77: 113 5

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motor- drivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall har brutit mot en från trafiksäker- hetssynpunkt väsentlig regel vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshän- seende ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera trafik- reglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortsplik- tigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dy- likt att han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort, 10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

17 & I fall som avses i 16 5 första stycket 7, 8, 9 eller 10 får återkal- lelsen begränsas till att avse viss del av behörigheten.

18 & Beslut om slutlig återkallelse av körkort på grund av straffbelagd gärning får ej meddelas förrän frågan om straff har blivit avgjord genom dom som har vunnit laga kraft. Vad som har sagts nu gäller dock ej

1. om omständigheterna är sådana, att körkortshavaren oavsett ut- gången i ansvarsfrågan kan anses olämplig att föra körkortspliktigt for- den,

2. om åklagare med stöd av 20 kap. 75 rättegångsbalken eller mot- svarande bcstämmelse i annan författning har meddelat beslut att ej tala å gärningen.

19 & Uppstår fråga om återkallelse av körkort och kan det på sanno- lika skäl antagas, att körkortet kommer att återkallas slutligt, skall kör- kortet återkallas tills vidare.

Rör frågan återkallelse på grund av brott mot 45 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott och hade föraren före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 0,8 promille, skall körkortet återkallas tills vidare.

20 & Bestämmelserna i 16—19 åå gäller i tillämpliga delar

1. i fråga om körkortstillstånd,

2. i fråga om rätt att erhålla förnyelse av körkort vars giltighetstid har löpt ut.

Återkallelse enligt första stycket 2 på grund av att körkortshavaren har gjort sig skyldig till olovlig körning genom att föra fordon av det slag, som körkortet har gällt för, får ske endast om särskilda skäl före- ligger.

Prop. 1976/77 : 113 6

Spärrtid

21 & Föreligger vid prövning av ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd hinder mot meddelande av körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden eller återkallas körkort mcd åbe- ropande av återkallelsegrund som avses i 165 första stycket 1—6 be- stämmes spärrtid om lägst en månad och högst tre år. Vid brott som av- ses i 1 5 andra stycket eller 45 1 mom. lagen (195l: 649) om straff för vissa trafikbrott bestämmes spärrtiden till lägst ett år.

Inträffar under spärrtid omständighet som kan föranleda nytt beslut om sådan tid, får prövas om den redan bestämda spärrtiden skall för- längas. Sådan prövning sker efter ansökan. Ansökan skall göras före spärrtidens utgång. Prövningen avser sökandens förhållanden fram till tidpunkten för beslutet. Förlängning får ske med högst tre år vid varje ny prövning.

Vad som anges i andra stycket skall tillämpas på motsvarande sätt om det under spärrtiden har framkommit sådan omständighet som har inträffat före beslutet om spärrtid men inte har varit känd vid det till- fället.

Varning

22 % Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständighe- ter att det finns särskild anledning att erinra honom om de krav som ställes på honom från trafiksäkerhetssynpunkt, får varning meddelas ho- nom, om skäl för återkallelse ej föreligger.

Har körkortshavare brutit mot 45 2 mom. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott men hade han ej före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,8 promille, får varning meddelas honom i stället för att beslut fattas om återkallelse av körkortet, om han ej tidigare har dömts för brott mot 45 nämnda lag och omständighe- terna är mildrande.

Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständigheter som avses i 16ä första stycket 2—6, får varning meddelas i stället för beslut om återkallelse, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Omhändertagande

23 5 Har körkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar lik- giltighet för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga tecken på påverkan av starka dryck-er eller annat ämne, eller saknar han till följd av sjukdom, skada eller dylikt förutsättningar att föra körkorts- pliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, omhändertages körkortet.

Misstänkes att körkortshavare vid förande av motorfordon, terräng- motorfordon, traktortåg eller spårvagn har brutit mot 45 lagen (l951: 649) om straff för vissa trafikbrott, och hade han före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till minst 0,5 promille under eller efter färden, om- händertages körkortet sedan analysbevis har erhållits. Är fråga om brott mot 4 & 2 mom. nämnda lag, men uppgick alkoholkoncentrationen ej till 0,8 promille, får, om omständigheterna vid brottet kan anses mildrande, körkortet omhändertagas endast om körkortshavaren tidigare har dömts för brott mot 4 & nämnda lag.

Prop. 1976/77: 113 7

Underlåtelse av körkortsingripande m. m.

24 & Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag åter- kallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtcs återkallelse får varning meddelas i stället.

25 5 Har ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan beslut om återkallelse eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen hävas eller spärrtiden sättas ned om synnerliga skäl föreligger.

Verkan av utländsk dom

265 Bestämmelserna om återkallelse, spärrtid, varning och underlå- telse av körkortsingripande m. m. i 16—22, 24 och 25 55 tillämpas även i fråga om den som genom lagakraftvunnen dom utom riket har dömts till ansvar i sådant avseende som sägs i angivna lagrum.

Traktorkort

27 & Bestämmelserna om meddelande av körkortstillstånd i 7, 8 och 11 55 skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om utfärdande av trak- torkort, om ej annat följer av 28 &. Traktorkort får ej utfärdas under löpande spärrtid.

28 & Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig syn- skärpa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafik- säkerheten.

Sökandens synskärpa är tillräcklig, om den med eller utan glasögon eller linser är minst 0,5 på det bästa ögat.

Sökandens hörselförmåga är tillräcklig, om han med eller utan hörap- parat väl uppfattar vanlig samtalsstämma på en meters avstånd.

29 & Traktorkort får utfärdas endast för den som har fyllt 16 år eller, om särskilda skäl föreligger, för den som har fyllt 15 år.

30 & Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de av- seenden som anges i 145 första stycket 1 och 2 uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

31 & Bestämmelserna i 15å första stycket, "16 och 18—26 55 gäller i tillämpliga delar i fråga om traktorkort.

Bemyndiganden m. m.

32 & Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och före- skrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om för- arutbildning och registrering av fordonsförare. Regeringen får även meddela föreskrifter om utländska körkorts giltighet i landet.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får för visst fall förordna om undantag från bestämmelse i denna lag.

Prop. 1976/77: 1.13 8

Ansvarsbestämmelser

33 5 Den som för terrängskoter innan han har fyllt 16 år dömes till böter.

34 & Föres moped eller terrängskoter av barn som ej har fyllt 15 år, dömes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har be- gåtts av barnet i anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om han har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra för- seelsen. Till samma straff dömes även "den som i annat fall tillåter barn som ej har fyllt 15 år att föra moped eller terrängskoter.

35 5 Den som för fordon i yrkesmässig trafik utan att vara berättigad till det dömes till böter.

36 5 Den som i yrkesmässig trafik som förare anställer och brukar nå- gon som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till samma straff dömes även den som i annat fall överlämnar åt eller till- låter annan att föra fordon i yrkesmässig trafik utan att denne är berät- tigad till det.

37 & Om ansvar för den som i annat fall än som avses i 33—36 åå för fordon i strid mot denna lag finns bestämmelser i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott.

38 & Framföres fordon i strid mot denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, skall polisman hindra- fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan olägenhet.

Domstolsförfarandet

39 & Länsrätt prövar frågor som rör körkortsingripanden i de fall som anges i särskild författning.

I mål som avses i första stycket har domstol samma befogenhet som länsstyrelse har när den handlägger körkortsärende. Domstols beslut om varning eller återkallelse skall delges den som beslutet rör.

Mot beslut om varning enligt denna lag får talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Förordnande om ikraftträdande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna. Re— geringen får meddela de övergångsbcstämmelser som behövs.

I samband med att denna. lag helt eller delvis sätts i kraft får rege- ringen förordna att motsvarande bestämmelser i körkortskungörelsen (1972: 592) i den mån de har tillkommit enligt beslut av riksdagen skall upphöra att gälla.

Prop. 1976/77: 113 9

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott

Härigenom föreskrives att 35 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

3 51

För någon körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra så- dant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare inne- haft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex måna- der.

För någon körkortspliktigt fordon med åsidosättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

Anställer och brukar någon såsom förare av körkortspliktigt fordon den, som icke äger rätt att föra fordonet, eller tillåter någon eljest annan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes likale- des till böter.

Första, andra och tredje stycke- Nuvarande lydelse

Första, andra och tredje stycke—

na äger motsvarande tillämpning på förare av traktor eller spårvagn och på den som anställer eller bru- kar sådan förare eller eljest till- låter någon att föra traktor eller spårvagn.

na äger motsvarande tillämpning på förare av traktor, motorredskap eller spårvagn och på den som an- ställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra

traktor, motorredskap eller spår- vagn.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

'- Senaste lydelse 1975: 611.

Prop. 1976/77: 113 10

Utd rag

KOMMUN IKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1977-03-17

Närvarande: statsrådet Ahlmark, ordförande, och statsråden Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Åsling, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Turesson

Proposition om körkortslag

1 Inledning

I prop. 1975/76: 155 om vissa körkortsfrågor lades för riksdagen fram förslag till en reformering av bestämmelserna om rätten att inneha kör- kort, dvs. de personliga lämplighetskrav som bör ställas på en körkorts- havare.

Riksdagen (TU 1975/76: 28, rskr 1975/76: 390) godkände de riktlinjer för reformen som förordades i propositionen. Emellertid fann riksdagen att de för den enskilde och från rätts- och trafiksäkerhetssynpunkt mest betydelsefulla bestämmelserna borde tas in i en körkortslag. Regler av mera administrativ karaktär borde däremot finnas i en regeri-ngsförfatt- ning (körkortsförordning) med tillämpnings- och verkställighetsföre- skrifter till lagen. Förslag till körkortslag borde föreläggas riksdagen un- der våron 1977, varvid regeringen informationsvis borde redovisa även den körkortsförordning som behövdes jämte lagen. Riksdagsbeslutet in- nebar också att vissa körkortsmål skulle flyttas över från länsrätt till tingsrätt.

Inom kommunikationsdepartementet har utarbetats promemorian (Ds K 1976: 7) Körkortslag, som bygger på de riktlinjer som riksdagen har godkänt. Promemorian bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1 .

I fråga om forumbestämmelserna innehåller promemorian inte någon ändring i förhållande till gällande rätt. De problem som hänger sam- man med en överflyttning av vissa körkortsmål från länsrätt till tings- rätt övervägs av utredningen (K 1976: 02) om vissa körkortsfrågor en- ligt tilläggsdirektiv som har meddelats utredningen den 21 oktober 1976. I sammanhanget bör också nämnas att utredningen har att överväga i

Prop. 1976/77: 113 11

vilken omfattning ett allmänt ombud skall medverka i körkortsproces- sen och den organisatoriska lösningen av frågan.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av regeringsrät- ten, riksåklagaren, kammarrätten i Jönköping, rikspolisstyrelsen, samar- betsorganet (Ju 1968: 59) för rättsväsendets informationssystem (SARI), socialstyrelsen, statens trafiksäkerhetsverk, länsstyrelsernas organisa- tionsnämnd, länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Jönköpings län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Örebro län, Västerbottens län och Norrbottens län, utredningen (K 1976: 02) om vissa körkortsfrå- gor, Folkrörelsernas trafikskoleförbund, Förvaltningslänsrådens för- ening, Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas helnykterhetsför- bund, Motormännens riksförbund, Nationalföreningen för trafiksäker- hetens främjande, Svenska transportarbetareförbundet, Sveriges trafik- bilägares riksorganisation, Sveriges trafikskolors riksförbund och TCO:s statstjänstemannasektion. Några remissinstanser har bifogat yttranden från andra organ.

Centralorganisationen SACO/SR och Statsanställdas förbund har för- klarat sig avstå från att avge yttranden.

Förutom promemorian tar jag i denna proposition upp vissa andra körkortsfrågor.

Motorredskapsutredningcn (K 1968: 53) har i betänkandet (SOU 1974: 26) Motorredskap lämnat förslag till en trafikrättslig reglering av motorredskapen. I betänkandet behandlas bl. a. frågan om behörigheten att föra motorredskap.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksåklagaren, rikspolissty-relsen, överbefälhavaren, försvarets civilförvaltning, försva- rets materielverk, civilförsvarsstyrelsen, försäkringsrådet, riksförsäk- ringsverket, postverket, televerket, statens järnvägar, statens vägverk, statens trafiksäkerhetsverk, bilregisternämnden, statskontoret, försäk- ringsinspektionen, riksskatteverket, kilometerskattenämnden, skol- överstyrelsen, lantbruksstyrelsen, statens maskinprovningar, Skogsstyrel- sen, övers'tyrelsen för ekonomiskt försvar, arbetsmarknadsstyrelsen, ar- betarskyddsstyrelsen, domänverkct, länsstyrelserna i Östergötlands län, Malmöhus län, Örebro län, Vä-stemorrlands län och Norrbottens län, trafikskadeutredningen (Ju 1974: 05), trafiksäkerhetsutredningen (K 1973: 07), AB Svensk Bilprovning, Biltrafikens arbetsgivareförbund, Entreprenadmaskinleverantöremas samarbetsorgan, Föreningen impor- törer av lantbruksmaskiner, Ingenjörsvetenskapsakademiens transport- forskningskommission, Kooperativa förbundet, Kungl. Automobil Klub- ben, Landsorganisationen i Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Motor- branschens riksförbund, Motorförarnas helnykterhetsförbund, Motor- männens riksförbund, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ— jande, Näringslivets trafikdelegation, Skogsbrukets motortransportkom- mitté, Skogs- och lantarbetsgivareföreningen, Svenska arbetsgivareföre—

Prop. 1976/77: 113 12

ningen, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska byggnadsentrepre- nörföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska lantarbetareförbun- det, Svenska mobilkranföreningen, Svenska schaktentreprenörförening- en, Svenska skogsarbetareförbundet, Svenska transportarbetareför- bundet, Svenska vägföreningen, Svenska åkeriförbundet, Sveriges bilin- dustri- och bilgrossistförening, Sveriges grossistförbund, Sveriges indu- striförbund, Sveriges schaktentreprenörers riksförbund, Trafikförsäk- ringsföreningen, Transporttekniska föreningen och Truckpoolen.

Jag behandlar vidare en framställning den 14 maj 1973er statens trafiksäkerhetsverk om rätten att avlägga förarprov på automatväxlad bil.

Framställningen har remissbehandlats, varvid yttranden har avgetts av rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna i Uppsala län, Malmöhus län och Västerbottens län, Folkrörelsernas trafikskoleförbund, Handelstjänste- mannaförbundet, Motororganisationernas samarbetsdelegation, Natio- nalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Svenska transportarbeta- reförbundet, Sveriges trafikbilägares riksorganisation och Sveriges tra- fikskolors riksförbund. Några remissinstanser har bifogat yttranden från andra organ.

Efter remissbehandlingen har trafiksäkerhetsutredningen övervägt frågan och avgett yttrande.

En sammanställning av remissyttrandena över de olika förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

2 Gällande rätt

Beträffande den nuvarande ordningen får jag hänvisa till den redogö- relse som har lämnats i prop. 1975/76: 155 om vissa körkortsfrågor, s. 6—19. Härutöver skall följande framhållas.

Omhändertagande av berusade personer

Riksdagen (prop. 1975/76: 113, JuU 1975/76: 37, rskr 1975/76: 351) har genom antagande av lag (1976: 510) om ändring i brottsbalken be- slutat att fylleri inte längre skall vara straffbart. Samtidigt har riksdagen antagit en lag (1976: 511) om omhändertagande av berusade personer m. m. Lagarna har trätt i kraft den 1 januari 1977.

Riksdagen (prop. 1976/77: 12, TU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 39) har vidare antagit lag (1976: 987) om ändring i körkortskungörelsen varige- nom tidigare gällande presumtion-s- och spärregler för enstaka fylleriför- seelser har upphävts. Genom förordningen (1976: 989) om ändring i körkortskungörelsen har regeringen föreskrivit att polismyndighet skall göra anmälan till länsstyrelse om omhändertaganden enligt lagen (1976: 511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Änd- ringarna har trätt ikraft den 1 januari 1977.

Prop. 1976/77: 113 13

M 0 torredskap

I fråga om motordrivna fordon kan anföras att vägtrafiklagstiftningen innehåller enhetliga definitioner av de begrepp som används. Sålunda indelas motordrivna fordon i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. Indelningen tar sikte på dels fordonens ändamål, dels fordonens konstruktiva hastighet.

Motorfordon är enligt definitionen ett motordrivet fordon som inte är terrängmotorfordon och som är inrättat antingen huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran eller för annat ändamål om fordonet inte är att anse som traktor eller motorredskap. För gränsdragningen mellan motorfordon å ena sidan och traktor och motorredskap å andra sidan får den konstruktiva hastigheten betydelse.

Traktor är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim. och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet.

Motorredskap är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakli- gen som arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim. och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. Det finns en mängd sinsemellan olika typer och varianter av motorred- skap, såsom last- och schaktmaskiner, grävmaskiner, mobilkranar, jord- bruks- och skogsmaskiner, vägmaskiner etc.

Terrängmotorfordon är ett motordrivet fordon som är inrättat huvud- sakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon indelas i terrängvagnar och terrängskot- rar. Gränsdragningen sker efter .tjänstevikten.

För rätt att på väg föra traktor, som är försedd med gummihjul, krävs enlig-t 10å körkortskungörelsen (1972: 592, omtryckt 1975: 58, ändrad senast 1977: 72) (KKK) körkort eller traktorkort, om inte kör- ningen är tillfällig och sker på en kortare sträcka till eller från arbets- plats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Traktortåg får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behö- righeten C, D eller E eller har trafikkont (11 & andra stycket KKK). Be- stämmelser om kompetensen att föra motorredskap finns inte.

Enligt 3 & trafikbrottslagen (1951: 649) (ändrad senast 1975: 611) (TBL) döms den för olovlig körning som för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon. Bestämmelsen gäller även förare av traktor eller spårvagn.

Förarprov på automatväxlad bil

När körkortstillstånd meddelas får länsstyrelsen även föreskriva de villkor som föranleds av medicinska skäl (195 KKK). De medicinska krav som bör ställas på körkortshavaren meddelas av socialstyrelsen ef- ter samråd med statens trafiksäkerhet-svak (1295 KKK). I fråga om

Prop. 1976/77: 113 14

förarprov finns bestämmelser i 33—38 55 KKK. Statens trafiksäkerhets- verk meddelar närmare föreskrifter om förarprovet (134 & KKK).

Enligt de föreskrifter för förarprov som statens trafiksäkerhetsverk har utfärdat får bil som används vid förarprov inte vara utrustad med automatisk koppling eller automatisk växling. Vissa fysiskt handikap- pade personer tillåts emellertid att avlägga förarprovet på sådan bil. Med stöd av 195 KKK föreskriver länsstyrelsen i dessa fall att kör- kortstillståndet avser körkort som är begränsat att gälla förande av automatväxlad bil. Begränsningen anges som särskilt villkor på körkor- tet.

3. Förslagen Promemorian Körkortslag

Promemorian (Ds K 1976: 7) Körkortslag innehåller förslag till kör- kortslag (KKL) och körkortsförordning (KKF). I förslaget till KKL be- handlas bl. a. de grundläggande kraven i fråga om behörigheten att föra fordon, de personliga och medicinska förutsättningama för att erhålla körkortstillstånd, körkortsålder, förarprov, körkortets giltighet, återkal- lelse av körkort, spärr-tid, varning, omhändertagande av körkort, under- låtelse av körkortsingripande och verkan av utländsk dom. I förslaget till KKF tas upp bestämmelser av mindre principiell och grundläggande betydelse främst av administrativ karaktär och de detaljföreskrifter som krävs för KKL:s tillämpning.

I fråga om det närmare innehållet i promemorian ber jag att få hän- visa till bilaga 1.

Motorredskapsutredningen

Motorredskapsutredningen (K 1968: 53) föreslår i betänkandet (SOU 1974: 26) Motorredskap att de motordrivna fordonen skall delas in i fyra klasser, nämligen motorfordon, terrängmotorfordon, motorredskap och terrängmotorredskap. Begreppet traktor skall alltså enligt utred- ningens förslag utmönstras och traktorerna hänföras till motorredska- pen. Vidare föreslår utredningen krav på förarkompetens och förarålder för framförande av motorredskap såväl på väg som i övrigt på platser där annan trafik med motordrivna fordon förekommer. Från denna grundregel skall enligt förslaget undantas dels motorredskap som förs av gående och som endast undantagsvis används på områden som i övrigt trafikeras med motordrivna fordon, dels motorredskap som framförs uteslutande inom fabriksbyggnad, lager-, arbets- eller därmed jämförlig lokal. I sistnämnda fall skall kraven på förarkompetens och förarålder enligt förslaget tillgodoses inom arbetarskyddslagstiftnjngcns ram.

Förutom kompetensfrågan behandlar motorredskapsutredningen även andra frågor rörande motorredskap, såsom klassificering, registrering, utrustning, besiktning och försäkring.

Prop. 1976/77: 113 ' 15

Motorredskapsutrednin-gen har beträffande förarkompetenscn gjort en indelning som bygger dels på fordonets konstruktiva hastighet, dels på dess vikt. Enligt förslaget skall för motorredskap med högsta konstruk- tiva hastighet om 30 km/tim. krävas ett särskilt motorredskapskort (M- kort). De nuvarande traktorkorten föreslås avskaffad-e och ersatta med M-kort. För förande av motorredskap med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim. men högst 50 km/tim. skall krävas behörigheten B (dvs. vanligt bilkörkort). Överstiger den konstruktiva hastigheten 50 km/tim. föreslås en indelning med hänsyn till fordonets totalvikt. Understiger to— talviktcn 3,5 ton skall behörigheten B räcka, men uppgår den till 3,5 ton eller mera skall krävas C-behörighet (dvs. lastbilskörkort). Körkort med behörigheten B eller C förutsätts givetvis också gälla för alla motorred- skap som hänförs till klassen M.

Det sagda avser inte terrängmotorfordon och terrängmotorredskap. Terrängvagn och terrängmotorredskap skall få föras endast av den som har behörigheten B. För hjulburet terrängmotorredskap med totalvikt över 3,5 ton skall dock krävas behörigheten C.

Utredningen anför att vissa motorredskap har en konstruktion som gör att de körtekniskt skiljer sig från en bil eller sådan-t motorredskap som bör vara normgivande för körkort för dessa fordon. För att få framföra sådana ”avvikande” motorredskap bör krävas en speciell till- läggskompetens utöver den allmänna kompetens som behövs för körkort för vederbörande fordonskategori. Tilläggskompetensen skall avse en- bart den färdighet eller kunskap som krävs för att från säkerhetssyn- punkt föra fordonet där trafik med andra motordrivna fordon förekom- mer.

Enligt förslaget skall kompetenskraven inte gälla för färd på väg kor- tare sträcka till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål (jfr nuvarande 105 andra stycket KKK beträffande traktorer).

Förarprov på automatväxlad bil

Statens trafiksäkerhetsverk föreslår i sin framställning att körkorts- kungörelsen ändras så, att körkort med behörigheten AB*** och AB**E kan begränsas att gälla endast automatväxlad bil även för icke handi- kappad person.

Trafiksäkerhetsverket anför att det föreligger svårigheter för många personer att hantera koppling och växling och att samordna dessa mo- ment med manövreringen av bilen i övrigt. I fråga om sådana personer innebär en automatväxlad bil ökad säkerhet i trafiken, både för dem själva och för deras medtrafikanter. Från trafiksäkerhetssynpunkt hade det enligt verkets uppfattning varit värdefullare, om en del av de mer- kostnader för körkortsutbildningen, som personer med de angivna svå- righeterna får vidkännas, i ställe-t hade lagts på utbildning i ett mera

Prop. 1976/77 : 113 16

avancerat uppträdande i trafiken. De angivna problemen skulle kunna lösas, om den som så önskar kunde få utbildas på och avlägga körkorts- prov på automatväxlad bil. Verket har bedrivit viss försöksverksamhet med utbildning på automatväxlad bil. Resultaten av denna visar att det inte torde vara lämpligt att. tilldela den som har avlagt prov på automat- växlad bi'l körkort som gäller även för manuellt växlad bil. Körkort som utfärdas på grundval av prov på automatväxlad bil bör därför begränsas till att avse endast sådan bil.

4. Remissyttrandena

En sammanställning av :remissyttrandena är intagen i bilaga 2, till vil- ken jag får hänvisa.

5. Föredraganden

5.1. Inledning

I prop. 1975/76: 155 om vissa körkortsfrågor lades fram förslag till en reformering av de delar av körkortslagstiftningen som berör rätten att inneha körkort, dvs. de personliga lämplighetskrav som bör ställas på en körkortshavare. Dessa frågor aktualiseras såväl i samband med att kör- kort utfärdas körkortsgivningen —- som i samband med återkallelse, varning och andra slag av körkortsingripanden. Däremot behandlades i propositionen inte frågor om körskickligheten, dvs. förarutbildning, för- arprov och liknande. Vissa frågor hänsköts för ytterligare överväganden till en särskilt tillsatt utredning (K 1976: 02) om vissa körkortsfrågor.

Riksdagen (TU 1975/76: 28, rskr 1975/76: 390) biträdde de lösningar som i angivna delar förordades i propositionen men uttalade att de för den enskilde och från rätts— och trafiksäkerhetssynpunkt mest betydelse- fulla bestämmelserna borde tas in i en lag. Tillämpnings— och verkstäl- lighetsföreskrifter till lagen borde finnas i en regeringsförfattning. Som väsentligt framhölls att man vid avvägningen mellan de båda författ- ningarna undvek att ge lagen karaktär av endast en ramförfattning utan eftersträvade ett tillräckligt fylligt innehåll. Förslag till den förordade författningstekniska utformningen borde enligt riksdagen kunna läggas fram under våren 1977, varvid också informationsvis borde kunna redo- visas den regeringsförfattning som skall finnas jämte lagen.

När det gällde frågan om vilken domstol — tingsrätt eller länsrätt som skall handlägga frågor om körkortsingripanden beslöt riksdagen att de körkortsmål, där tingsrätten dömer i ansvarsfrågan, skall flyttas över till allmän domstol. De gränsdragningsproblem m. m. som kan komma upp skulle bli föremål för särskild utredning.

Regeringen har sedermera meddelat utredningen om vissa körkorts- frågor tilläggsdirektiv för skyndsamt fullgörande av den utredningsupp-

Prop. 1976/77: 113 17

gift som rör forumfrågan. Jag vill i detta sammanhang nämna att utred- ningen enligt sina tidigare direktiv också behandlar bl. a. frågor om pricksystem, varning och ett i körkortsprocessen medverkande allmänt ombud.

Inom kommunikationsdepartementet har utarbetats promemorian (Ds K 1976: 7) Körkortslag. Promemorian innehåller de författningsförslag som föranleds av riksdagens beslut med undantag för de frågor som har hänskjutits för vidare utredning. Promemorian har remissbehandlats.

[ det följande kommer jag att gå igenom promemorian och remissytt- randena, företrädesvis i de delar som rör körkortslagen. Jag tar också upp några körkortsfrågor som inte omfattas av riksdagsbeslutet. Det gäl— ler ett förslag från motorredskapsutredningen (K 1968: 53) i betänkan- det (SOU 1974: 26) Motorredskap om kompetens att föra motorredskap. Vidare behandlar jag för riksdagens information en framställning den 14 maj 1973 från statens trafiksäkerhetsverk om förarprov på automat- växlad bil. Även dessa förslag har remissbehandlats.

De olika frågorna hänger naturligt nog nära samman, men fordrar ändå för överskådlighctcns skull en uppdelning vid redovisningen. Jag tar först upp promemorians förslag till körkortslag. I denna del berör jag frågan om lämpligheten av en delrcform avseende grunderna för kör- kortsgivning och körkortsingripande. Därefter behandlas utformningen av körkortslagen och uppdelningen mellan lagen och förordningen med avseende på innehållet i de olika bestämmelserna. Jag tar också här upp några frågor som enligt min mening kräver särskilda överväganden. Det gäller varning, körkortsspärr, underlåtelse av körkortsingripande, ver- kan av utländsk dom, bemyndigande och några övriga frågor som inte lämpligen låter sig grupperas under sammanfattande rubriker. En del remissinstanser återkommer till frågor som har behandlats i 1976 års proposition och som riksdagen redan har tagit ställning till. För min del anser jag att dessa frågor inte bör tas upp på nytt. Jag redovisar inte heller de närmare övervägandena bakom förslaget till körkortsförord- ning utom i de delar som har mera direkt betydelse för uppdelningen mellan författningarna. I övrigt är de frågor som rör körkortsförord- ningen av mera detaljartad karaktär som det får ankomma på rege- ringen att ta ställning till under det vidare arbetet. För en närmare redo- görelse för remissinstansernas synpunkter på förordningen får jag hän- visa till remissammanställningen. I den mån jag har ansett mig redan nu kunna ställa mig bakom synpunkterna framgår detta av författnings- texten. Jag vill framhålla att de detaljanmärkningar som remissinstan- scrna har framfört mot körkortsförordningen kan leda till överväganden som medför att vissa ytterligare justeringar får göras i förordningen. Det gäller emellertid då frågor som rör mera administrativa rutiner och som inte påverkar den enskildes rätt till körkort. Sådana justeringar som jag nu tänker på ger inte heller någon annan helhetsbild av författningsar-

2 Riksdagen 1976/77. 1 samt. Nr 113

Prop. 1976/77: 113 13

betet än den som presenteras i propositionen. I det sammanhanget vill jag också nämna att det förhållandet att förslaget till körkortsförordning informationsvis läggs fram för riksdagen givetvis inte innebär att rege- ringen avhänds möjligheten att ensam besluta om ändringar i förord- ningen. Efter körkortslagen behandlar jag motorredskapsutredningens förslag om kompetens att föra motorredskap och i ett följande avsnitt tar jag upp trafiksäkerhetsverkets framställning. I det avslutande av- snittet lämnar jag några synpunkter rörande ikraftträdande m. m. Förslaget till körkortsförordning är intaget som bilaga 3.

5.2. Förslaget till körkortslag

5.2.1. Förutsättningen för en delreform

Remissinstanserna vitsordar allmänt behovet av en reformering av körkortsbestämmelserna enligt de riktlinjer som riksdagen har godkänt. Enighet råder också om att de författningsförslag som har utarbetats i promemorian stämmer med riksdagsbeslutet.

De flesta remissinstanserna har ingen erinran mot att den föreslagna reformen genomförs utan avvaktan på körkortsutredningens arbete. Flera remissinstanser förordar uttryckligen en delreform, bland dem kammarrätten i Jönköping, länsstyrelserna i Jönköpings län och Norr- bottens län, körkortsutredningen, Förvaltningslänsrådens förening och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. I det samman- hanget framhålls som väsentligt att de nya reglerna kan börja att tilläm- pas så snart som möjligt.

Regeringsrätten diskuterar ingående frågan om den föreslagna delre- formen bör genomföras nu eller om man i stället bör avstå från denna lagstiftningsetapp i avvaktan på att förutsättningar föreligger för ett mera fullständigt genomförande av reformen. Regeringsrätten instäm- mer i att principbeslutet i fråga om vilken domstol — länsrätt eller tingsrätt —— som har att besluta om körkortsingripande inte behöver ge- nomföras samtidigt med den nu föreslagna reformen. Däremot anser re- geringsrätten det betänkligt att medge stor frihet för länsrättcr och kam- marrätter att bestämma spärrtidens längd och avgöra i vad mån trafik- brottslighet, allmän brottslighet eller anmärkningar i nykterhetshän- seende skall ha betydelse för körkortsinnehav utan att samtidigt garan— tier skapas för en enhetlig och följdriktig rättstillämpning. Den närmast till hands liggande och mest ändamålsenliga utvägen är enligt regerings- rätten att tillerkänna ett allmänt ombud rätt att överklaga beslut och do- mar i körkortsmål. Denna rätt skulle kunna tillkomma statens trafiksä- kerhetsverk och ändringen skulle kunna genomföras utan att de fortsatta övervägandena föregrips. Anses ett förslag från körkortsutredningen böra avvaktas innan beslut fattas om allmänt ombud, får enligt rege- ringsrätten den föreslagna delreformen anstå. En annan omständighet

Prop. 1976/77: 113 19

som enligt regeringsrätten kan motivera ett uppskov är att även det s. k. pricksystemet är under utredning.

Även Motorförarnas helnykterhetsförbund ifrågasätter om reformen inte bör uppskjutas i avvaktan på körkortsutredningens förslag. För- bundet anser att förslaget till körkortslag företer brister i fråga om garantier för enhetlig rättstillämpning och effektiv trafiksäkerhetskont- roll särskilt mot bakgrund av att lagen senare skall komma att tillämpas av de allmänna domstolarna.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller behovet av ett allmänt ombud i körkortsprocessen. Länsstyrelsen avstyrker emellertid inte uttryckligen att lagstiftningen genomförs i etapper.

För egen del vill jag anföra följande.

Riksdagsbeslutet innebär att allmän domstol skall besluta om kör- kortsåterkallelse vid sådana trafikbrott, beträffande vilka domstolen samtidigt dömer i saken. Däremot ansåg riksdagen att övervägande skäl talar för att handläggningen av körkortsingripanden mot förare, som genom upprepade trafikförseelser har visat sig olämpliga som förare bör ligga kvar hos länsrätt. De problem som hänger samman med en över- flyttning av vissa körkortsmål från länsrätt till tingsrätt övervägs f.n. av körkortsutredningen, som också har att utreda frågan om allmänt ombud i körkortsmål.

Särskilt forumfrågan är komplicerad och kräver noggranna övervä- ganden. Även om utredningen bedrivs med skyndsamhet måste man därför räkna med att det återstår ett omfattande och tidskrävande ar- bete innan tillräckligt beslutsunderlag föreligger. Proposition i frågan torde kunna föreläggas riksdagen tidigast under 1978. Med hänsyn här- till och till det uttalade behovet av den föreslagna reformen anser jag i likhet med vad som har anförts i promemorian och av flertalet remiss- instanser att den bör genomföras utan att ett ställningstagande i forum- frågan avvaktas.

Såsom har anförts under remissbehandlingen är det väsentligt att ett allmänt ombud inrättas i körkortsprocessen. De frågeställningar som kommer upp i samband härmed hänger nära samman med forumfrågan. Vidare måste klarläggas i vilken omfattning ett allmänt ombud skall medverka i körkortsprocessen liksom den organisatoriska lösningen av frågan, varvid bl.a. anknytningen till åklagarväsendet aktualiseras. Jag anser det därför inte lämpligt eller möjligt att föregripa utredningen i denna del och redan nu föreslå en partsrepresentation för det allmänna i körkortsmål. Detta ställningstagande sammanfaller också med riksdags- beslutet, som för genomförandet av den nu aktuella körkortsreformen inte ställde som villkor att förslaget om allmänt ombud genomförs sam- tidigt.

Såsom också har framförts vid remissbehandlingen innebär de riktlin- jer för en körkortsreform som riksdagen har godkänt ökade möjligheter

Prop. 1976/77: 113 20

till en nyanserad och individualiserad rättstillämpning och det har all- mänt framhållits hur angeläget det är att snabbt genomföra förslaget. Jag vill emellertid framhålla att praxis redan inom ramen för dagens be- stämmelser är på väg mot en mindre schablonmässig bedömning. Mot denna bakgrund och med hänsyn till den erfarenhet som körkortsmyn- digheterna har av olika problem som kommer upp i körkortssamman- hang anser jag att de farhågor för en utveckling mot en mindre enhetlig rättstillämpning som har rests inte bör föranleda att delreformen får an- stå.

Sammanfattningsvis förordar jag således att reformen genomförs utan att man avvaktar körkortsutredningens förslag.

5.2.2. Utformning och innehåll

Förutsättningarna för att erhålla och inneha körkort anges i körkorts- kungörelsen (1972: 592, omtryckt 1975: 58, ändrad senast 1977: 72) (KKK).

I de frågor som nu är aktuella innebär riksdagsbeslutet i huvudsak följande.

En övergripande princip är att körkortsprövningen skall göras mer in- dividualiserad och nyanserad än f. n. Det gäller t. ex. i fråga om allmän brottslighet, där helhetsbilden av föraren skall utgöra grunden för en be- dömning av frågan hur han kommer att uppträda i trafiken. Prövningen skall ske inom ram-en för den allmänna lämplighetsprövningen. Även beträffande olovlig körning skall lagstiftningen utformas så att större möjligheter till nyansering med hänsyn till omständigheterna skapas. Bc- dömningen av förseelsen skall ske som ett led i lämplighetsprövningen av vederbörande och nuvarande bestämmelser om spärrtid skall upphä- vas. Riksdagsbeslutet innebär vidare att ökad vikt skall läggas vid åtgär- der mot körkortshavare som har gjort sig skyldiga till allvarligare trafik- förseelser t. ex. körning mot rött ljus och grövre hastighetsöverträdel- ser. Beträffande obehörigt avvikande från trafikolycksplats s.k. smit- ning — skall en samordning ske med bestämmelsen om smitning i 55 lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (5 % ändrad senast 1975: 611) (TBL). Institutet varning skall göras effektivare bl.a. genom att i förebyggande syfte kunna sättas in på ett tidigare stadium än som nu är fallet. Beslut om varning skall kunna överklagas. Nuvarande åter- kallelser på obestämd tid skall ersättas med bestämda spärrtider så att föraren redan i återkallelsebeslutet får besked om den faktiska åter- kallelsetiden. Spärrtid skall kunna bestämmas också vid beslut om av— slag på ansökan om körkortstillstånd och vid negativt förhandsbesked. Återkallelsetiderna skall nyanseras och sänkas i vissa fall där de i dag ter sig omotiverat långa med hänsyn till trafiksäkerhetssynpunktcrna. Polismyndighetens lämplighetsutredning skall i fortsättningen inte inne- hålla något omdöme i körkortsfrågan utan endast faktiska upplysningar.

Prop. 1976/77: 113 21

I fråga om behörigheten att föra taxi innebär riksdagsbeslutet att nu- varande trafikkort skall ersättas med ett system där taxibehörigheten utmärks på själva körkortet.

I departementspromemorian framhålls att strävan har varit att und- vika en ramlag med generella bestämmelser oeh hänvisningar till i an- nan ordning utfärdade författningar. I stället har eftersträvats att så ut- tömmande som möjligt reglera de väsentligaste delarna av körkortslag- stiftningen, dvs. främst förutsättningarna för att inneha körkort. Lagför- slaget har därmed blivit jämförelsevis detaljerat. Genomgående har iför- fattningstexten — när det gäller den personliga lämpligheten — fram- hävts trafiksäkerhetsaspekten på bekostnad av mera allmänna värde- ringar. Formuleringar som försvårar en nyanserad och individualiserad bedömning har undvikits.

I promemorians förslag till körkortslag (KKL) behandlas bl.a. de grundläggande kraven i fråga om behörigheten att föra fordon (1— 5 åå), de personliga och medicinska förutsättningarna för erhållande av körkort (6 5), körkortsålder (10 å), förarprovet (11, 12 55), körkortets giltighet (13 å), återkallelse (14—1855), spärrtid (19 å), varning (20 å), omhändertagande (215), underlåtelse av körkortsingripande (22 5) och verkan av utländsk dom (23 5).

I den föreslagna körkortsförordningen (KKF) tas upp olika definitio- ner, körkortsklasserna och mera speciella undantag från de grundläg- gande behörighetskraven, förfarandet i fråga om körkortstillstånd, för- handsbesked, utfärdande och förnyelse av körkort, förfarandet i om- prövningsärenden, förarutbildningen, uppgiftsskyldighet, körkortsregi- strering och bemyndiganden för vissa verk.

I departementspromemorian förutsätts i fråga om allm än b r o t t s 1 i g h e t 5 betydelse att den förordade individualiserade be- dömningen görs inom ramen för den allmänna lämplighetsprövningen, vilken vid körkortsgivningen föreslås innebära, att körkortstillstånd får meddelas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållan- den kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon och att man särskilt skall beakta _— förutom sökandens nykterhetsförhållanden om det kan antas att han som förare av körkortspliktigt fordon kom- mer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Beträffande körkortsåterkallelse föreslås i angivna avseende att körkort skall återkallas, om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i tra- fiken.

I fråga om olovlig körning uttrycks de nya principerna genom att brottet inte nämns särskilt bland momenten vid körkortspröv- ningen.

När det gäller allvarligare trafikförseelser föreslås

Prop. 1976/77: 113 22

en bestämmelse av innebörd, att återkallelse skall ske om körkortshava- ren har brutit mot en från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel.

I fråga om 5 m i t 11 i n g föreslås att körkort skall återkallas om kör- kortshavaren har brutit mot 5 & TBL och personskada eller sådan sak- skada som inte är obetydlig har uppkommit.

V arning skall enligt promemorian kunna meddelas dels om det har förekommit sådana omständigheter att det finns särskild anledning att erinra körkortshavaren. om de krav som ställs på honom från trafik- säkerhetssynpunkt, dels om det föreligger en återkallelsesituation men varning ändå anses vara en tillräcklig åtgärd. Gällande fullföljdsförbud föreslås upphävt.

[ promemorian förordas ett system med fasta 5 p ä r r t i d e r i enlig- het med riksdagens beslut.

I fråga om polisens lämplighetsutredning föreslås i KKF en bestämmelse, att uppgifter skall kunna inhämtas från sociala organ m.fl. och att detaljföreskrifter om utredningen skall meddelas av riks- polisstyrelscn efter samråd med statens trafiksäkerhetsverk och social- styrelsen.

Remissinstanserna instämmer allmänt i att författningsförslagen stäm- mer med riksdagsbeslutet. Från flera håll framhålls vikten av att inarbe- tade uttryck och formuleringar behålls i de fall där reformen inte kräver att författningstexten ändras. Endast några instanser anser att författ- ningstexten hade bort göras mera konkretiserad än som har skett.

Den uppdelning av körkortsbestämmelserna mellan KKL och KKF som har gjorts i promemorian godtas i huvudsak av remissinstanserna och anses i allmänhet välgrundad. Några efterlyser emellertid i KKL en närmare beskrivning av vissa begrepp och en reglering av grundläg- gande behörighetsfrågor om rätten att föra fordon. I KKL bör också en- ligt några remissinstanser finnas bestämmelser om länsstyrelses och läns- rätts kompetens, om rätt att meddela vissa förelägganden och föreskriva eller ändra villkor, om verkställighet av beslut och om fullföljd av talan.

Jag har förståelse för synpunkten att lagtexten bör vara så konkret ut- formad som möjligt. Såsom också har understrukits i promemorian gäl- ler de nya principer som enligt riksdagens beslut skall tillämpas i fråga om rätten att ha körkort känsliga och ofta svåra avvägningar mellan olika beaktansvärda intressen, där trafiksäkerhetskraven ställs mot den enskildes beroende av körkort för sin utkomst. Grunder för dessa avväg- ningar har angetts i 1976 års proposition och i trafikutskottets betän- kande med anledning av propositionen genom beskrivningar av olika si- tuationer, där intressekonflikten aktualiseras, och genom värderingar av olika förhållanden som skall tas med i bilden. Det ligger i sakens natur att faktorer av de slag som nu har angetts inte alltid kan komma till ut- tryck i författningst-exten med den mera komprimerade form som denna måste ges. Skall det vara möjligt för myndigheterna att ha en sådan

Prop. 1976/77: 113 23

nyanserad och individualiserad bedömning som har ansetts önskvärd följer härav också att de måste ges tämligen stor frihet att bestämma om körkortsingripande. Jag anser att den föreslagna texten väl fyller de krav som man enligt min mening bör ställa på den. Den innebär också såsom har framhållits vid remissbehandlingen att många uttryck och formuleringar har kunnat behållas från den nu gällande författningen, vilket är värdefullt vid den praktiska rättstillämpningen.

Enligt riksdagsbeslutet skall som jag tidigare har framhållit de för den enskilde och från rätts- och trafiksäkerhetssynpunkt mest betydelsefulla bestämmelserna tas in i en lag, medan tillämpnings— och verkställighets- föreskrifter till lagen skall finnas i en regeringsförfattning. Den uppdel— ning av de olika bestämmelserna som har gjorts i promemorian mellan de båda författningarna godtas i huvudsak av remissinstanserna.

För att inte lagen, som redan i föreslaget skick är väl omfattande, skall bli för omfångsrik och för att undvika upprepningar mellan de båda författningarna måste dessa utformas så att de kompletterar var- andra. En sådan teknik används redan i trafiklagstiftningen. I en så central författning som exempelvis TBL används olika begrepp som får sitt konkreta innehåll i regeringsförfattningar, såsom vägtrafikkungörel- sen (1972: 603, ändrad senast 1976: 1129) och fordonskungörelsen (1972: 595, omtryckt 1976: 778). Jag anser att uppdelningen i prome- morian i allt väsentligt är väl avvägd och även i övrigt står i god över— ensstämmelse med riksdagsbeslutet. Endast på vissa punkter förordar jag därför att den gjorda uppdelningen ändras i enlighet med syn- punkter från några remissinstanser. Det gäller några grundläggande be- grepp, såsom körkort, spärrtid och förhandsbesked, vilka bör framhållas i KKL på ett tydligare sätt än som har föreslagits i promemorian. Även vissa undantag från de grundläggande behörighetsfrågorna om rätten att föra fordon föreslår jag regleras i KKL. Av lagen skall också fram- gå vad som gäller om domstolsförfarandet i körkortsmål. I övrigt an- sluter jag mig till den uppdelning som har gjorts i promemorian.

5.2.3. Varning

Enligt KKK kan varning i vissa fall meddelas i stället för återkallelse, dock inte vid grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller smitning med per- sonskada som följd. Vid rattonykterhet kan varning meddelas förare, som förut inte har begått trafiknykterhetsbrott, under förutsättning att alkoholkoncentrationen i blodet har uppgått till mindre än 0,8 promille och att omständigheterna är mildrande. Beslut om varning kan inte överklagas.

Riksdagsbeslutet innebär att varningen skall göras effektivare bl.a. genom att i förebyggande syfte kunna sättas in på ett tidigare stadium än som nu är fallet. Beslutet innebär också att varningen skall kunna överklagas.

Prop. 1976/77: 113 24

I promemorian föreslås i enlighet härmed att varning skall kunna meddelas dels om det har förekommit sådana omständigheter att det finns särskild anledning att erinra körkortshavaren om de krav som ställs på honom från trafiksäkerhetssynpunkt (sl k. självständig varning), dels om det föreligger en återkallelsesituation men varning ändå anses vara en tillräcklig åtgärd. Dessutom föreslås att fullföljdsförbudet upp- hävs.

Den föreslagna utformningen av varningsinstitutet godtas i princip av remissinstanserna. Några. förslag till detaljändringar förs dock fram, såsom att den s.k. självständiga varningen bör benämnas erinran eller påminnelse och att ett ytterligare steg mellan varning och återkallelse bör införas.

Regeringsrätten, som ifrågasätter om varningen fyller någon funktion vid sidan av ett utbyggt pricksystem, anser att varningsinstitutet bör be- hållas oförändrat i avvaktan på ett förslag om pricksystem. Gentemot detta kan emellertid framhållas att körkortsutredningen, som f.n. utre- der både pricksystemet och formerna och handläggningsordningen be- träffande varningsinstitutet, inte anser att utredningens arbete hindrar att man redan nu inför en möjlighet till varning på ett tidigt stadium.

Regeringsrätten och flera andra remissinstanser tar också upp frågan om fullföljd och ifrågasätter därvid lämpligheten och behovet av en så- dan rätt. Körkortsutredningen anser att resultatet av dess utrednings— uppdrag bör avvaktas innan rätt till fullföljd införs.

Några remissinstanser tar upp bestämmelsen om varning vid ratt- onykterhet under 0,8 promille och ifrågasätter om den ger tillräckligt utrymme för en individualiserad och nyanserad bedömning.

Utformningen av den föreslagna bestämmelsen om varning över- ensstämmer med riksdagsbeslutet. Den har också godtagits av remiss— instanserna på något undantag när. Det måste anses väsentligt att det i riksdagsbeslutet uttryckta reformbehovet snarast möjligt tillgodoses. Jag är därför inte beredd att avvakta med ett ställningstagande till dess kör- kortsutredningen har slutfört sitt arbete, allrahelst som utredningen själv är av den uppfattningen att dess arbete inte hindrar att en reform ge- nomförs nu. Jag vill också framhålla att den s.k. självständiga var- ningen givetvis inte skall tillämpas schablonmässigt och vid ringare för- seelser som inte bedöms vara av betydelse för rätten att inneha körkort. Denna form av varning skall ses som en erinran till den försumlige för- aren att hans beteende i trafiken eller hans l-evnadsförhållanden har ut- vecklats därhän att hans lämplighet som motorfordonsförare kan komma att ifrågasättas vid en ny förseelse eller om han inte bättrar sig.

Rätten att överklaga beslut om varning föreslogs efter önskemål från olika håll och riksdagen har fattat sitt beslut i frågan. Jag har därför inte anledning att här ta upp de principiella betänkligheter och andra erin- ringar som har riktats mot förslaget. Däremot delar jag uppfattningen

Prop. 1976/77: 113 25

att besvärsrätten lämpligen bör ses i samband med körkortsutredningens uppdrag att överväga formerna och handläggningsordningen för var- ning. Jag föreslår därför att ett genomförande av riksdagens beslut i denna fråga får anstå till dess behandlingen av körkortsutredningens förslag är färdig.

Den särskilda regeln om varning vid rattonykterhetsbrott behandlades i riksdagsbeslut-et och jag ber att i detta avseende få hänvisa till 1976 års proposition, s. 106, där det förordas att man inom ramen för undantags- bestämmelsen vid mildrande omständigheter i viss mån mjukar upp nu- varande praxis.

5.2.4. Körkorlsspärr

Riksdagsbeslutet innebär att nuvarande återkallelser på obestämd tid skall ersättas av bestämda spärrtider på lägst en månad och högst tre år. Spärrtid skall kunna meddelas — förutom i återkallelsebeslut i be- slut om avslag på ansökan om körkortstillstånd och vid s. k. negativt förhandsbesked. Inträffar nya omständigheter under spärrtiden eller framkommer omständighet som tidigare inte var känd kan den för vil- ken spärrtid har bestämts efter ansökan få prövat om spärrtiden skall förlängas.

Promemorian innehåller förslag i enlighet med riksdagsbeslutet. I fråga om kompetensreglcrna föreslås att den myndighet som beslutar i frågan om återkallelse, körkortstillstånd eller förhandsbesked också skall bestämma spärrtidens längd, dvs. i första instans länsrätt eller läns- styrelse. Fråga om förlängning av spärrtid på grund av nya omständig- heter skall enligt förslaget alltid prövas av länsstyrelse i första instans. Prövningen avser i sådana fall vederbörandes förhållanden fram till tid- punkten för ansökan.

Flera remissinst'anser framhåller att reglerna om bestämd-a spärrtider är väsentliga från den enskildes synpunkt. Några instanser föreslår dock att vid prövning av förlängning av spärrtiden hänsyn skall kunna tas till omständigheter som inträffat efter ansökningen men innan nytt be- slut om spärrtid meddelas. Regeringsrätten förordar att begränsningen till högst tre år bör gälla för varje tillfälle då'frågan prövas. I fråga om kompetensreglcrna anser trafiksäkerhetsverket att alla beslut om spärr- tid skall fattas av länsrätt. Länsstyrelsen i Uppsala län och Förvaltnings- länsrådens förening ifrågasätter om inte länsrätt bör pröva fråga om förlängning i de fall då det tidigare beslutet om spärrtid har fattats av länsrätten. Länsstyrelsen i Uppsala län väcker tanken om inte detta kan ske genom att länsrätten får möjlighet att överpröva länsstyrelsens be- slut om förlängning.

Jag instämmer i att prövningen i ärende om förlängning av spärrtid bör avse förhållandena fram till det nya beslutet. Vid varje ny pröv—

Prop. 1976/77: 113 26

ning bör begränsning till högst tre år gälla såsom regeringsrätten har förordat.

Vad gäller frågan om länsrätt eller länsstyrelse skall meddela beslut om spärrtidens längd måste beaktas att prövningen naturligen hör sam- man med avgörandet i övrigt i ärendet. Avslår länsstyrelsen sålunda exempelvis en ansökan om körkortstillstånd ligger det närmast .till hands att låta länsstyrelsen avgöra också spärrfrågan. En underställning inför länsrätten kan knappast vara påkallad, eftersom den enskilde alltid har möjlighet att besvära sig till kammarrätt. Det skulle också kun-na leda till onödig tidsutdräkt om ett ärende i första instans skulle bli föremål för prövning i två omgångar. De fall då frågan gäller förlängning av en redan bestämd spärrtid intar enligt min mening inte heller någon sär- ställning, som motiverar en annan beslutsordning än den i promemorian förordade och av det överväldigande antalet remissinstanser godtagna förslaget. Denna beslutsordning är dessutom densamma som tillämpas för motsvarande situationer i dag. Med hänsyn till det anförda är jag beredd att god-ta promemorians förslag i nu berörda hänseende.

5.2.5. Underlåtelse av körkortsingripande

I 1976 års proposition s. 109—110 redogjordes för vissa situationer där körkortsingripande borde kunna underlåtas, spärrtid sättas ned eller också varning meddelas i stället för återkallelse. Även beslutade kör- kortsåterkallelser skulle enligt förslaget under vissa förhållanden kunna upphävas. Bestämmelsen som reglerade dessa fall borde utformas så att underlåtelse av körkortsåterkallelse resp. nedsättning av spärrtiden kunde ske om synnerliga skäl föreligger.

Riksdagen hade ingen erinran mot det som anfördes i propositionen. I promemorian föreslås i 22å första stycket KKL en bestämmelse som innebär att vid synnerliga skäl får med avvikelse från lagen kör- kortsingripande underlåtas eller spärrtid sättas ned. I andra stycket föreslås att sådant beslut får meddelas även i fråga om körkortsingri- pande eller spärrtid som har beslutats tidigare, om ny omständighet har inträffat eller har blivit känd. I 53 & KKF föreslås att beslut enligt 22 å andra stycket KKL skal-l meddelas av den länsrätt som tidigare har be- slutat i saken. Har det tidigare beslutet meddelats av länsstyrelse äger denna ompröva beslutet.

Remissinstanserna instämmer allmänt i att en und-antagsbestämmelse av angivet slag är nödvändig. Från ett par håll framhålls emellertid att just undantagskaraktären noga bör understrykas. Vidare anser flera remissinstanser att det klart bör framgå arct även varning skall kunna meddelas enligt stadgandet. Regeringsrätten anser att undantagsregeln bör samordnas med reglerna om spärrtid så att minsta spärrtiden sätts till tre månader och som förutsättning för undantagsregel'ns tillämpning

Prop. 1976/77: 113 27

krävs att fråga är om särskilt undantagsfall. Ändring av spärrtid bör en- ligt regeringsrätten kunna ske endast när den överstiger sex månader. Regeringsrätten anser vidare att omprövningen bör förbehållas de högre instanserna.

Jag är ense med remissinstanserna om att en u-ndant-agsregel av angi- vet slag inte kan undvaras. Att den skall tillämpas endast i speciella fall torde med önskvärd tydlighet framgå av kravet på synnerliga skäl. Dock bör uttryckligen anges även att regeln får tillämpas endast om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Formellt sett föreligger inte hin- der mot att tillämpa bestämmelsen även vid kortare spärrtider. Enligt min mening är det emellertid uppenbart att rekvisitet synnerliga skäl ytterst sällan kan uppfyllas i dessa fall.

Med uttrycket körkortsingripande avses återkallelse och varning. Jag vill emellertid ifrågasätta om det finns behov av att låta undantagsre- geln gälla även en ifrågasatt varning, särskilt som varningen inte med- för någon egentlig rättsverkan. Jag föreslår därför att undantagsregeln skall avse endast återkallelse och spärrtid. Vidare anser jag att en var- ning ofta kan vara befogad i de fall då körkortsmyndigheten med till- lämpning av undantagsregeln har underlåtit att återkalla körkortet.

I fråga om kompetensreglcrna instämmer jag i promemorians förslag.

5.2.6 Verkan av utländsk dom

I promemorian föreslås i en ny bestämmelse att lagakraftvunnen dom utom riket i vissa fall skall få betydelse i körkortsfrågor.

Endast ett fåtal remissinstanser har kommenterat förslaget. Rege- ringsrätten föreslår att bestämmelsen utformas så att den kan tillämpas endast på domar som är likvärdiga med svenska och påpekar dessutom att det är tveksamt om bestämmelsen medger att utländska motsvarig- heter till strafförelägganden och förelägganden av ordningst beaktas. Kammarrätten i Jönköping finner bestämmelsen i och för sig angelägen men framhåller att svårigheter kan uppstå vid rättstillämpningen, exem- pelvis genom att utländska brottsbeskrivningar sällan stämmer överens med svenska och möjligheterna kan vara begränsad-e att vid behov få utredning om de händelser som har föranlett den utländska domen.

För egen del anser jag det vara väsentligt från främst trafiksäkerhets- synpunkt att körkortsmyndighetema får möjlighet att ta hänsyn till även utländska brottmålsavgöranden. Det bör emellertid som anges i lagtex- ten gäll-a endast domar. Några uttryckliga bestämmelser om andra krav på det utländska brottmålsavgörandet anser jag inte kan ställas upp. Det bör ankomma på körkortsmyndighetema att i varje enskilt fall pröva vilken betydelse som bör tillmätas domen. Uppstår tveksamhet om vad domen innehåller eller vad som har föranlett den bör domen kunna lämnas utan avseende.

Prop. 1976/77 : 113 28

5.2.7. Bemyndiganden

l promemorian föreslås i 295 KKL att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela vissa föreskrifter och undantag från lagen. Med stöd av denna bestämmelse kan enligt promemorian meddelas bl. a. bestämmelser om utländska körkort.

Endast två remissinstanser har yttrat sig om förslaget i denna del. Re- geringsrätten anser att det av paragrafen uttryckligen bör framgå att re- geringen får utfärda föreskrifter om utländska körkorts giltighet i Sveri- ge och om rätt att få utländskt körkort utbytt mot svenskt. Körkortsut-_ redningen anser att bestämmelsen bör begränsas till att avse tillämp- nings- och verkställighetsföreskrifter till lagen och bestämmelser om förarutbildning och registrering av fordonsförare.

Jag ansluter mig till rege-ringsrättens bedömning att det av bemyndi- gandet uttryckligen bör framgå att det gäller även utländska körkort. Beträffande omfattningen av bemyndigandet i övrigt vill jag peka. på bl. a. den ingående reglering av övergången till ett differentierat kör- kortssystem som finns i kungörelsen (1972: 605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning och bestämmelserna i militära vägtrafikkungörel- sen (1974: 97) om den militära förarbehörigheten. Specialbestämmelser inom hithörande områden kan lämpligen inte föras in i KKL. Givet- vis får bemyndigandet inte utnyttjas till att meddela föreskrifter och undantag i strid mot de intentioner som riksdagen har uttalat i samband med antagandet av KKL eller i annat sammanhang. Av ifrågavarande bestämmelse bör vidare framgå regeringens eller myndighets befogenhet att bevilja dispens. Denna befogenhet måste nu ges lagstöd, eftersom det i fortsättningen blir fråga om dispens från en lag.

5.2.8. Övriga frågor

Enligt 7å KKL i promemorian får vid meddelande av körkortstill- stånd föreskrivas villkor. Av 135 KKF i promemorian framgår att härmed avses villkor som föranleds av medicinska skäl. När körkorts- tillstånd meddelas efter återkallelse eller efter beslut varigenom spärr- tid har bestämts får emellertid även andra villkor eller föreskrifter med- delas.

Förvaltningslänsrådens förening föreslår att till ”förstagångskörkort” skall kunna knytas även andra villkor än medicinska t. ex. föreskrift om att ny personutredning skall företas efter viss tid. Syftet skulle vara att "följa ungdomar med ett ur trafiksäkerhetssynpunkt tveksamt levnads- Sätt”.

Prövningen av en körkortssökandes lämplighet som fordonsförare sker vid körkortsgivningen och behovet av andra villkor än sådana som behövs av medicinska skäl kan bl.a. av rent praktiska skäl vara svåra att bedöma annat än för personer som tidigare har haft körkort men har fått detta återkallat eller som förut har fått avslag på ansökan om

Prop. 1976/77: 113 29

körkort. En bestämmelse av föreslagen art skulle dessutom kunna upp- fattas som en från det allmänna alltför långt driven kontroll. Med hän- syn tlll det anförda avvisar jag förslaget.

I 13 & KKL i promemorian finns bestämmelser om körkorts giltighet. Statens trafikSäkerhetsverk föreslår att dessa kompletteras med bestäm- melser att körkont skall vara ogiltigt dels om körkortstillståndet var återkallat när körkortet lämnades ut, dels när körkortshavaren har un- derlåtit att följa vissa bestämmelser om skyldighet att förnya körkortet.

Även dessa förslag måste jag avvisa. Det första förslaget är enligt min mening av ringa praktisk betydelse. Skulle ett körkortstillstånd ha återkallats men körkortet ändå ha läm- nats ut kan tveksamhet uppstå om vad beslutet omfattar och vad ut- lämnandet har haft för betydelse. I klarhetens intresse bör därför i de fåtal fall som inträffar nytt beslut fattas om återkallelse av körkortet.

De fall av skyldighet att förnya körkortet som avses med trafiksäker- hetsverkets förslag anges i 25 och 46 åå i promemorians förslag till KKF. Det är alltså fråga om att körkortshavarens namn eller person- nummer har ändrats eller att körkortet har återkallats till viss del en- ligt 155 KKL i promemorian. Enligt min mening skulle det i de båda först nämnda fallen föra alltför långt om underlåtenhet att förnya kör- kortet skulle leda till att körkortet blir ogiltigt. När det gäller det fal- let att körkortet har återkallats endast delvis har i 385 andra stycket i promemorians förslag till KKF tagits in en föreskrift om att körkorts- havaren efter anmaning skall överlämna körkortet till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Underlåtenhet att efterkomma fö- reSkriften är straffsanktionerad enligt 106 5 första stycket 2 i promemo- rians förslag till KKF. Med hänsyn härtill föreligger enligt min mening inte heller för nu avsedda fall behov av föreskrift om att körkortet är ogiltigt.

Statens trafiksäkerhetsverk och länsstyrelserna i Uppsala län och Gö- teborgs och Bohus län föreslår att återkallelse av viss del av körkorts- bchörighcten skall kunna ske även vid andra återkallelsegrunder än de som anges i 14 & första stycket 7—10 i promemorians förslag till KKL.

Nu gällande bestämmelser innebär att återkallelse av del av körkorts— behörigheten inte kan ske vid återkallelse på grund av brott eller på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Dessa fall är av sådan na- tur att olämpligheten som fordonsförare inte är begränsad till att avse visst slag av fordon. Jag finner därför inte skäl att föreslå någon änd- ring av gällande bestämmelser i denna del.

I promemorian föreslås i 165 KKL att slutlig återkallelse av körkort skall kunna ske även efter beslut om åtalsunderlåte'lse.

Förslaget har vid remissbehandlingen mottagits positivt. Riksåklaga- ren anför att med nuvarande bestämmelser åklagaren kan se sig föran- låten att väcka åtal i fall där starka kriminalpolitiska eller processeko-

Prop. 1976/77: 113 30

nomiska synpunkter talar för åtalsunderlåtelse. Förslaget till KKL har fått en avfattning som medger att åtal inte längre skall behöva ske i sådana situationer. Rikspolisstyrelsen och samarbetsorganet för rättsvä- sendets informationssystem (SARI) påpekar emellertid att registrering av åtalsunderlåtelse inte sker i körkortsregistret. Angelägenheten av att underrättelser snabbt når länsstyrelserna framhålls från flera håll.

En nyhet i förslaget är att uppgift om brott och förseelser skall läm- nas även beträffande den för vilken spärrtid löper. Rikspolisstyrelsen och SARI framhåller att förfarandet förutsätter att ett stort antal ären- den blir föremål för kontroll mot körkortsregistret och att det bör ut- redas om inte dessa registerkon-troller och eventuellt även kontroll av körkortsinnehav kan ske på datamaskinell väg efter det att brottmåls- avgörandena har kommit in till rikspolisstyrelsen. Båda instanserna är beredda att närmare utreda frågan.

Jag instämmer i att beslut om åtalsunderlåtelse bör jämställas med lagakraftvunnen dom. Självfallet avses därmed endast den form av åtalsunderlåtelse som meddelas med stöd av 20 kap. 7 & rättegångsbal- ken eller motsvarande bestämmelse i annan författning och som för sin tillämpning regelmässigt förutsätter att det är klarlagt att den miss- tänkte har begått brottet. En förutsättning för att beslut om åtalsunder- låtelse skall få läggas till grund för prövningen måste nämligen vara att det är ställt utom all diskussion att vederbörande har gjort sig skyldig till brottet.

De ändrade rutiner i fråga om rapportering och registrering som blir en följd av förslagen får utredas ytterligare. Jag avser att ta upp frågan med rikspolisstyrelsen och SARI.

Enligt förslaget i promemorian skall den personutredning som görs av polismyndigheten ges in till körkortsmyndigheten av sökanden. Vid remissbehandlingen har från främst polisens sida ifrågasatts om inte ut— redningen -— som även i fortsättningen kommer att innehålla utdrag ur polisregistret bör ges in till körkontsmyndighet'en av polisen. Detta förfaringssätt tillämpas f. n.. i fråga om utredning till grund för polisens lämpli-ghetsintyg.

För egen del vill jag framhålla följande. I lagen (1965: 94) om polis— register m.m. (ändrad senast 1976: 1073) finns bestämmelser bl. a. om vad polisregistret får innehålla och till vem utdrag av eller upplysning om innehållet i registret får meddelas. Registret skall tjäna till upplys- ning om brott, för vilka någon har misstänkts, åtalats eller dömts, eller om någons vandel i övrigt. Närmare föreskrifter om innehållet i registret meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av riks- polisstyrelsen. Enskild person får ta del av registret om regeringen med- ger det för visst ändamål och den enskilde styrker att upplysningen ur registret behövs för sådant ändamål. Även i annat fall kan uppgift läm- nas till enskild om han styrker att hans rätt är beroende av upplysning

Prop. 1976/77 : 113 31

ur registret och regeringen medger att upplysningen meddelas. Miss- tanke för brott får emellertid medtas i uppgift till enskild endast om åtal har väckts för brottet.

Av den redogörelse jag nu har lämnat för innehållet i lagen om polis- register framgår att förslaget i promemorian att personutredningen skall ges in av sökanden inte uta-n vidare kan genomföras. Frågan måste efter kontakt med berörda myndigheter övervägas ytterligare. De änd- ringar i författningstexten som kan bli en följd härav berör emellertid inte KKL.

5.3. Förarkompetens för motorredskap

Med motorredskap förstås enligt den terminologi som används i väg- trafiklagstiftningen motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim. och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. Här- under faller en mängd sinsemellan olika typer och varianter av motor- drivna fordon, som i praktiken används till mycket skiftande arbets- uppgifter inom industri, byggnads- och anläggningsverksamhet, jord- bruk och skogsbruk, väghållning etc. Antalet motorredskap kan upp- skattas till drygt 100 000.

Motorredskapen har i huvudsak lämnats oreglerade i vägtrafiklag- stiftningen. Orsaken härtill torde vara att man vid tillkomsten av be- stämmelserna inte räknade med att dessa fordon skulle komma att an- vändas annat än som rena arbetsredskap och att de endast i obetyd- lig omfattning skulle förekomma i trafik. Användningsområdet för mo- torredskap har emellertid med hänsyn till teknikens utveckling och and- ra omständigheter successivt vidgats, vilket också har medfört att vissa redskap i inte obetydlig utsträckning numera används även i väg- trafik.

Beträffande rätten att föra motorredskapen finns f.n. inte några kompetenskrav. För förande av gummihjulsförsedd traktor på väg krävs däremot körkort (för bil eller motorcykel) eller traktorkort. Traktor får dock föras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Kravet på körkort eller traktorkort gäller inte heller vid färd i terräng eller inom inhägnade eller eljest avskärmade områden. Dessutom gäller att traktortåg inte får föras i yrkesmässig trafik av annan än den som har körkort med behörigheten C, D eller E eller har trafikkort.

Motorredskapsutredningen har i betänkandet (SOU 1974: 26) Motor- redskap lagt fram förslag om klassificering, registrering, besiktning, ut- rustning, försäkring m.m. Utredningen har också tagit upp förarkompe- tensen och föreslagit att förarbehörigheten differentieras efter hastig-

Prop. 1976/77: 113 32

heten och i viss mån också efter vikten. Förslaget är uppbyggt på ett system med grundkompetens och särskilda tilläggskompetenser för vissa slag av redskap. Förslaget grundas också på förutsättningen att den nu- varande begränsningen till en högsta konstruktiv hastighet av 30 km/ tim. för klassificering som motorredskap tas bort.

Remissinst-anserna har allmänt instämt i att kompetenskrav behöver ställas upp. En rad synpunkter har emellertid anförts beträffande olika delar av förslaget. Det gäller såväl systemets grundkonstruktion som enskildheter i det. Även utbildningskapaciteten har ifrågasatts.

Mot bakgrund av det anförda krävs att förslaget i denna del över- arbetas bl. a. med hjälp av kartläggningar som förutsätts ske i samband med att motorredskapsutredningens förslag i övrigt behandlas.

Jag anser det angeläget att möjligheterna till delreformer beaktas. En allvarlig brist i dagens system är att man saknar möjligheter att hindra sådana personer från att föra motorredskap som har visat per- sonlig olämplighet att föra motorfordon och därför har vägrats körkort eller har fått körkortet återkallat. Någon prövning av den medicinska lämpligheten av motorredskapsförare sker inte heller i dag.

Jag anser det också rimligt att av föraren kräva åtminstone vissa kun- skaper om trafikregler, vägmärken etc. Däremot är det inte menings- fullt att f.n. införa regler om praktiska förarprov på motorredskap. De olika motorredskapens skilda funktioner och egenskaper fordrar att bl. a. klassificerings- och utbildniingsfrågorna först blir lösta, vilket är en uppgift i det fortsatta reformarbetet.

De angivna problemen kan emellertid delvis lösas genom krav på att förare av motorredskap skall inneha behörighet att föra traktor. Det innebär att det bör fordras innehav av antingen traktorkort eller kör- kort för bil eller motorcykel. Härigenom får man en prövning av mo- torredskapsförarens personliga lämplighet och uppnår också garantier för att han har grundläggande trafikkunskaper. I fråga om motorred- skap som med tillkopplad släpvagn används i yrkesmässig trafik bör i principiell överensstämmelse med vad som gäller för rätt att föra trak- tontåg i yrkesmässig trafik krävas innehav av behörigheten C, D eller E eller trafikkort (i fortsättningen '”taxibehörighet”). Det angivna. kom- petenskravet bör omfatta i' princip alla för-are av motorredskap med undantag dock givetvis i fråga om fordon som är avsett att föras av gående. Liksom i fråga om traktor bör kravet gäll-a endast färd på väg. Terrängkörning och körning inom inhägnat område faller utanför regle- ringen.

I sammanhanget aktualiseras frågan om man i analogi med vad som f. n. gäller för traktorer skall undanta vissa kortare färder.

Motorredskapsutredningen har förordat att det nuvarande undantaget från behörighetskraven vid förande av traktor kortare sträcka på väg skall bestå och utvidgas att omfatta även motorredskapen.

Prop. 1976/77: 113 33

Utredningens förslag i denna del har kritiserats av några remissin- stanser, nämligen riksåklagaren, rikspolisstyrelsen och statens vägverk. I kritiken framhålls de tolkningsproblcm och svårigheter i fråga om övervakningen m.m. som den nuvarande bestämmelsen föranleder. Be- gränsningar av undantaget föreslås. Sålunda menar riksåklagaren och vägverket att det bör aVse främst jordbrukets redskap.

Det kan konstateras att nuvarande undantag rörande kortare färd med traktor på väg tillkom — genom 1951 års vägtrafikförordning — under trafikförhållandcn som var helt annorlunda än i dag. Med den trafikintensitet som numera råder är det från trafiksäkerhetssynpunkt mindre tillfredsställandc att låta motsvarande undantag gälla ytterligare en stor grupp fordon med de övervakningsproblem som en sådan ord- ning skulle innebära.

Å andra sidan måste beaktas att de nuvarande reglerna för trak- torer har föranletts främst av sådana speciella förhållanden inom jord-- bruket och skogsbruket som fortfarande har aktualitet och som gäller också i fråga om motorredskap som används som jordbruks- och skogs- bruksredskap. Dessa redskap, som alltså i dag får föras utan krav på förarkompetens, bör därför få omfattas av den nämnda undantagsre- geln. Innan klassificerings- och registreringsfrågorna har blivit lösta anser jag det olämpligt att särbehandla de olika motorredskapen. Det skulle medföra alltför svåra problem att i den praktiska tillämpningen särskilja kategorier av motorredskap som används för olika ändamål. Jag förordar därför att undantagsregeln blir tillämplig på samtliga mo- torredskap. Den angivna lösningen får alltså gälla i avvaktan på det fortsatta reformarbetet. Tills vidare vinner man den klarheten att trak- torer och motorredskap — som ofta båda är arbetsredskap —— får en enhetlig reglering i fråga om förarkompetensen-.

Med hänvisning till vad jag har anfört förordar jag sammanfattnings- vis att för förande av motorredskap på väg införs krav på innehav av lägst traktorkompetens, varigenom bl. a. den personliga och medicinska lämpligheten kan prövas. Undantag bör göras för tillfälliga, kortare färder på väg i överensstämmelse med vad som gäller för traktorer.

Reformen kräver tillägg till bestämmelserna i TBL om olovlig kör- ning.

Hänvisningar till S5-3

  • Prop. 1976/77:113: Avsnitt 7

5.4. Förarprov på automatväxlad bil

Enligt 19% KKK skal-l länsstyrelsen, när körkortstillstånd meddelas, föreskriva de villkor för körkortet som föranleds av medicinska skäl. Med stöd härav och de närmare föreskrifter i medicinskt hänseende som socialstyrelsen meddelar enligt 129 % KKK ges vissa handikappade personer körkortstillstånd för körkort som är begränsat att gälla endast automatväxlad bil. Förarprovet får i sådant fall avläggas på automat-

Prop. 1976/77: 113 34

växlad bil. Begränsningen anges som särskilt villkor på körkortet. I and- ra fall gäller de anvisningar för förarprov som statens trafiksäkerhets- verk har utfärdat med stöd av 1345 KKK och som innebär att förar- prov inte får avläggas på bil som är försedd med automatisk koppling eller automatisk växling.

Statens trafiksäkerhetsverk har hemställt att KKK ändras så att kör- kort kan begränsas att gälla automatväxlad bil även i fråga om person som inte är fysiskt handikappad. Därvid har verket anfört att en del person-er har svårt för att hantera koppling och växling och samordna dessa moment med manövreringen i övrigt. För sådana personer inne- bär automatväxling ökad säkerhet i trafiken. Från trafiksäkerhetssyn- punkt är det värdefullare om en del av de merkostnader för körkorts- utbildningen, som personer med angivna svårigheter får vidkännas, i stället läggs på utbildning i ett mera avancerat uppträdande i trafiken. Försöksverksamhet som trafiksäkerhetsverket har drivit visa-r att det inte borde vara lämpligt att ge den som har avlagt prov på automat— växlad bil körkort som gäller även för manuellt växlat fordon. Körkort som utfärdas på grundval av prov på automatväxlad bi'l bör därför be- gränsas till att avse endast sådant fordon.

Trafiksäkerhetsverkets framställning har vid remissbehandlingen till- styrkts av flertalet remissinstanser, bl.a. motororganisationema och fö- reträdarna för trafikskoleinnehavarna. Andra remissorgan rikspolis- styrelsen och Svenska transportarbetareförbundet _- tar avstånd från förslaget, bl. a. med hänvisning till risken för att personer som har av- lagt prov på automatväxlad bil och fått körkort som är begränsat att gälla sådan bil likväl kör manuellt växlat fordon. Rikspolisstyrelsen an- ser att körkortsprov inte skall medges på automatväxlad bil i andra fall än då fysiskt handikapp föreligger och —— i undantagsfall — när elev genom intyg från trafikskola styrker sig ha avsevärda svårigheter att lära sig manuell växling. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ- jande — som i och för sig: accepterar förslaget — har pekat på att de trafiksäkerhetsrisker som det innebär att innehavare av ett till automat- växlad bil begränsat körkort kör även bilar som är manuellt växlade kan minskas genom ett krav på att körkortsaspiranten måste undergå viss utbildning även på manuellt växlad bil. Folkrörelsernas trafikskoleför- bund —— som också i och för sig godtar förslaget —— har framhållit att risken för att möjligheten till förarprov på automatväxlad bil skall an- vändas som en genväg till körkort för manuellt växlad bil bör beaktas och att frågan om kontrollen bör övervägas noggrant. Svenska trans- portarbetareförbundet har tagit upp även en annan aspekt, nämligen nödvändigheten av att den elementära körkortsutbildningen görs så ge- digen och bred som möjligt.

Trafiksäkerhetsutredni-ngen har med anledning av remissinstansernas invändningar ifrågasatt om inte de framförda farhågorna är överdrivna.

Prop. 1976/77: 113 35

Utländska erfarenheter — från England, Norge och Schweiz ger inte stöd för att problem i detta hänseende skulle behöva komma upp. Ut- redningen anser inte heller att man behöver befara att: ”automatkortet” skall bli någon genväg till billigare körkort. Körkortet bör dock begrän- sas till den lägsta körkortsklassen för bil.

Kommunikationsdepartementet har genom trafiksäkerhetsverket in- hämtat vissa uppgifter från Västtyskland angående det där sedan några år tillämpade systemet, som innebär att körkort utan begränsning till au- tomatväxlad bi'l utfärdas för den som har avlagt godkänt förarprov på sådan bil och visar intyg på att han i körskola har genomgått minst sex timmars utbildning på manuellt växlad bil. Enligt en undersökning som har gjorts i Rheinland avlägger mer än hälften av körkortsaspiranterna prov på automatväxlad bil trots att endast ca 10—15 % av de nyregist- rerade personbilarna är försedda med automatisk växling. Jag kan i detta sammanhang också nämna att man tidigare i Sverige under en viss period tillät förarprov på automatväxlad bil även för personer som inte var handikappade, varefter körkort som inte var begränsat till sådan bil utfärdades. Systemet ledde till att det blev allt vanligare med prov på automatväxlad bil, och det var enligt trafiksäkerhetsverkets uppfattning uppenbart att syftet i stor utsträckning var att erhålla körkort på ett enk- lare sätt.

För egen del anser jag de skäl beaktansvärda som trafiksäkerhetsver- ket har anfört för att personer med särskilda svårigheter att hantera växling och koppling skall få avlägga prov på automatväxlad bil. Så länge endast personer med angivna svårigheter utnyttjar sig av den före- slagna möjligheten finns det inte heller risk för att denna skall missbru- kas som en genväg till ett billigt körkort för manuellt| växlad bil. Man kan emellertid inte bortse från att även personer som inte har några på- tagliga svårigheter att köra en manuellt växlad bil i betydande omfatt- ning kommer att vilja utnyttja det föreslagna systemet. Risken för miss- bruk blir därmed uppenbar, särskilt som vilket flera remissinstanser har framhållit — efterlevnaden är svår att kontrollera. De tidigare erfa- renheterna i vårt land och vad som har framkommit om förhållandena i Västtyskland talar också för att en sådan utveckling måste befaras. Den skulle innebära en allvarlig försämring av trafiksäkerheten som inte uppvägs av fördelarna med systemet. I detta sammanhang bör också framhållas att f. n. endast omkring 17 % av de nyregistrerade personbi- larna i Sverige är automatväxlade.

Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört har jag kommit fram till att förarprov på automatväxlad bil bör få avläggas även av den som inte har fysiskt handikapp under förutsättning att den erbjudna möjligheten öppnas end-ast för personer med påtagliga svårigheter att handha väx— ling och koppling. Detta kan ske om sådant förarprov får avläggas en- dast av den som enligt besked från trafikskola, gymnasieskola eller för-

Prop. 1976/77: 113 36

svarsmakten har påtagliga svårigheter att föra en manuellt växlad bil men inte en automatväxlad. Undervisningen bör inledas på samma sätt som för andra körkortselever och det bör ankomma på den för utbild- ningen ansvarige att avgöra om eleven har sådana svårigheter att han bör övergå från en manuellt växlad bil till en automatväxlad. Därmed får man också en garanti för att undervisningen har avsett även manuellt växlad bil, vilket är viktigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Den föreslagna möjligheten bör tillämpas restriktivt och det ligger i sakens natur att de elever som här kan komma i fråga måste utgöra en begränsad grupp, som i praktiken inte har vare sig möjlighet eller önskan att föra ma- nuellt växlad bil. Mitt förslag förutsätter som framgår av det anförda att förarutbildningen inte enbart har skett privat.

Jag tillstyrker således att. förarprov får avläggas på automatväxlad bil under de förutsättningar jag har redovisat. Körkortet bör begränsas att avse sådan bil. Reformen bör avse endast körkort med behörigheten B, Och vid övergång till generell giltighet bör det vara tillräckligt att prak- tiskt förarprov på manuellt växlad bil avläggs.

Det ligger inom trafiksäkerhetsverkets kompetensområde att meddela närmare föreskrifter om de olika förarprov som blir aktuella i anledning av reformen och angående utbildningens uppläggning.

5.5 Ikraftträdande m. m.

I promemorian anges att de nya författningarna bör kunna träda i kraft den 1 oktober 1977.

Några remissinstanser ifrågasätter om inte tidpunkten bör sättas till den I januari 1978 eller den I juli 1978. Som skäl för detta åberopas den information och de föreskrifter och anvisningar som reformen krä- ver och att även omläggnnig av arbetsrutiner blir erforderlig bl. a. vid länsstyrelserna och inom rättsväsendets informationssystem. Rikspolis- styrelsen och SARI påpekar också att reformen kräver viss utredning angående registreringsfrågor. Från något håll framhålls att reformer av stor allmän betydelse bör träda i kraft vid hel- eller halvårsskifte.

Det är som tidigare har framgått angeläget att reformen träder i kraft så snart som möjligt men också att tid ges så att förberedelsearbetena kan genomföras. Det är tveksamt om detta kan ske till den 1 oktober 1977. En riktpunkt för ikraftträdandet bör med hänsyn till det anförda vara den 1 januari 1978. Det synes lämpligt att ikraftträdandet får bestämmas av regeringen, på vilken det även bör få ankomma att meddela de över- gångsbcstämmelser som behövs. Vissa frågor kräver som jag tidigare har nämnt viss ytterligare utredning. Förordnande om ikraftträdande bör därför kunna få begränsas till vissa av de nya bestämmelserna.

Åtgärder för information m.m. i anledning av reformen ingår i de uppgifter som vilar på statens trafiksäkerhetsverk och länsstyrelsernas

Prop. 1976/77: 113 37

organisationsnämnd. Från en del håll har uttalats att reformen kan med- föra behov av resursförstärkningar. I den mån detta blir fallet får det tas upp i samband med den allmänna budgetprövningen.

Hänvisningar till S5-4

  • Prop. 1976/77:113: Avsnitt 7

6. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsde- partementet upprättats förslag till

I. körkortslag,

2. lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott.

7. Specialmotivering till körkortslagen (KKL)

I KKL finns de grundläggande bestämmelserna om behörigheten att föra motordrivna fordon. dvs. de kompetenskrav som ställs på föraren. Verkställighets— och tillämpningsföreskrifter till KKL finns i körkortsför- ordningen (KKF). Bestämmelserna om körkort fanns tidigare i bl. a. körkortskungörelsen (1972: 592) (KKK). De ändringar som har gjorts är i huvudsak föranledda av riksdagens beslut med anledning av prop. .l975/76: 155 (TU 1975/76: 28, rskr 1975/76: 390). I promemorian Kör- kortslag, intagen som bilaga I till detta protokoll, finns en specialmoti- vering till KKL. I det följande redovisas därför i huvudsak endast de ändringar som har gjorts i förhållande till promemorian.

1 5 För att få föra motorredskap ställs upp krav på lägst traktorkompe- tens. Bestämmelserna härom kan förutses bli ytterligare övervägda, när vissa frågor om bl. a. registrering och klassificering av motorredskapen har blivit lösta. Se avsnitt 5.3.

Av tredje stycket framgår att taxibehörighet skall utmärkas särskilt på körkortet.

2 %

Paragrafen motsvarar 75 första och tredje styckena KKK och 345 första stycket terrängtrafikkungörelsen (1972: 594).

Tredje stycket motsvarar 75 tredje stycket KKF i promemorian. Medgivande kan lämnas antingen i samband med återkallelsen eller se- nare under spärrtiden. Om medgivande en gång har vägrats bör frå- gan kunna omprövas om nya eller inte tidigare kända omständigheter har kommit fram. Det har inte ansetts nödvändigt att särskilt ange detta i författningstexten. Medgivandet bör tidsbegränsas så att det vid varje prövning avser en tid av högst tre år.

Medgivandet skall föras in i körkortsregistret, se 91 & KKF .

Prop. 1976/77: 113 38

8 %

Motsvarar delvis 19 & KKK och 7 & KKL i promemorian. De villkor som får föreskrivas framgår av 12 % KKF. Även den som av andra är medicinska skäl inte kan klara förarprov på manuellt växlad bil får under vissa förutsättningar, som meddelas av trafiksäkerhetsver- ket, avlägga förarprov på automatväxlad bil. Körkortet gäller då endast sådan bil. Se avsnitt 5.4. Villkoret utmärks på körkortet eller i särskild handling, se bilaga till KKF.

10 % Motsvarar 9 & KKL i promemorian. Körkort får inte utfärdas under löpande spärrtid. Däremot föreligger inte hinder mot att meddela. körkortstillstånd under spärrtiden.

11 & Se 29 s KKK. Begreppet förhandsbesked förklaras i paragrafen. Närmare bestäm- melser om förhandsbesked finns i 21 & KKL och i 13 och 14 && KKF.

16 &

Motsvarar 14 & KKL i promemorian. 1 punkt 2 har ordet ”obetydlig” bytts ut mot ”ringa”, Begreppet ringa förekommer i andra trafikförfattningar, bl. a. i TBL. Någon ändring i sak är inte avsedd.

21 & Se 19 & KKL i promemorian. Omprövning enligt paragrafens andra stycke skall avse förhållandena fram till beslutet. Förlängning får ske med högst tre år vid varje ny prövning.

22 &

Motsvarar 20 & KKL i promemorian. Det har inte ansetts lämpligt att i samband med förevarande delre- form upphäva fullföljdsförbudet beträffande beslut om varning. I 39 5 tredje stycket anges därför att talan inte får föras mot sådant beslut.

Det bör framhållas att överinstanserna har samma befogenhet att meddela varning som länsrätten.

24 &

Motsvarar 22 5 första stycket KKL i promemorian. I förhållande till promemorians förslag har tillagts att undantagsre- geln får tillämpas endast om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. En avvikelse från lagen som kan vara motiverad av särSkilda personliga hänsyn får alltså inte ske, om vederbörande bedöms utgöra ett påtagligt riskmoment i trafiken. I stället för återkallelse får varning meddelas.

Prop. 1976/77: 113 39

Paragrafen är inte tillämplig när fråga är om att besluta om endast varning.

25 g

Motsvarar 22 å andra stycket KKL i promemorian. Promemorians förslag till författningstext har omarbetats för att be- stämmelsens innebörd skall bli klarare.

Paragrafen medger i vissa fall att körkortsmyndigheten får ompröva ett lagakraftvunnet beslut i mildrande riktning. I begreppet synnerliga skäl ligger att möjligheten skall användas restriktivt. Vid prövningen gäller övriga bestämmelser i lagen, således även 24 5.

32 %

Motsvarar 29 & KKL i promemorian. Med stöd av paragrafen kan regeringen lämna föreskrifter om utbyte av utländskt körkort mot svenskt, föreskrifter om körkortsingripanden m. m.

Av paragrafens andra stycke framgår att de nuvarande möjligheterna att för visst fall bevilja dispens kvarstår.

38 %

Motsvarar 143 & KKK och 107 & KKF i promemorian. Det kan givetvis inte uteslutas att polismans åtgärd i något fall kan innefatta ett kroppsligt ingrepp. Förevarande bestämmelse har därför tagits in i lagen.

39 5

Att länsrätt handlägger mål om varning och återkallelse framgår av 4 5 andra stycket lagen (1971: 52) om skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt. I dessa mål ingår bl. a. prövning enligt 2 % tredje stycket KKL och 42 och 48 55 KKF.

Domstol har samma befogenheter som länsstyrelse har att utfärda förelägganden, besluta om utredning och föreskriva, ändra eller upp- häva villkor (33, 34 och 41 55 KKF).

Bestämmelserna torde få ses över när körkortsutredningen är klar med sitt arbete. Med hänsyn härtill har valts tekniken med hänvisning till annan författning.

Hänvisningar till S7

8. Kommentar till körkortsförordningen (KKF)

I KKF har tagits in tillämpnings- och verkställighetsföreskrifter till KKL. Vissa underrättelse- och registreringsfrågor kräver — såsom har påpekats i den allmänna motiveringen — ytterligare överväganden. Det kan därför inte uteslutas att det författningsförslag som nu har utarbe- tats måste justeras i vissa detaljer före ikraftträdandet.

Prop. 1976/77: 113 40

I det följande lämnas en redogörelse för de ändringar i KKF som har ' föranletts av remissyttrandena.

7 &

Motsvarar 7 & KKF i promemorian. Taxibehörighet kan förenas med körkortsklassen B. C har tagits bort eftersom den alltid är förenad med B. Även D är alltid förenad med B.

De undantag från 2 5 KKL som togs upp i denna paragraf i promemo- rians förslag har förts till 2 & KKL.

Även bestämmelserna i 8 & KKF i promemorian har inarbetats i KKL.

11 &

Motsvarar 12 & KKF i promemorian. Enligt paragrafen skall till ansökningshandlingen — utom i det un- dantagsfall som nämns i 39 å — fogas personutredning. Det har ifråga- satts om detta är lämpligt med hänsyn till att det i utredningen kan fin- nas uppgifter ur polisregistret. Denna fråga övervägs därför ytterligare och paragrafen kan komma. att ändras så att personutredningen skall ges in av polismyndigheten.

12 &

Motsvarar 13 å KKF i promemorian. Körkort kan begränsas till att avse endast automatväxlat fordon. De närmare föreskrifterna härom meddelas av statens trafiksäkerhetsverk.

13 &

Motsvarar 14 & KKF i promemorian. Jfr vad som har sagts under 11 å. I 39 & KKF finns ett undantag från paragrafen vad gäller personutredningen.

17 &

Motsvarar 18 & KKF i promemorian. Misskrivning i promemorian avseende bevis om särskild förarutbild- ning har rättats.

34 &

Motsvarar 35 & KKF i promemorian. Fråga om förnyelse av körkort enligt andra stycket och 175 KKL skall i fortsättningen prövas av länsstyrelse som avses i 35 &. Ändringen medför inga nya rutiner, eftersom det i praktiken redan är länsstyrelsen som prövar om förutsättningarna för förnyelse föreligger och trafiksä- kerhetsverkets åtgärder inskränker sig till att utfärda det nya körkortet. Motsvarande ändringar har skett i 47, 59 och 91 55 (48, 60 och 92 && KKF i promemorian).

Prop. 1976/77: 113 41

35 & Motsvarar 36 & KKF i promemorian. Jämför 39 å andra stycket KKL och specialmotiveringen härtill. Till paragrafen har fogats ett andra stycke som anger vilken länsrätt som prövar fråga om medgivande enligt 2 & tredje stycket KKL.

37 &

Motsvarar 38 & KKF i promemorian. Från några håll har framförts att det av författningstexten bör framgå att ett återkallelsebeslut gäller utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft. Detta följer emellertid av allmänna förvaltningsrättsliga principer. En författningsbestämmelse i detta fall skulle kunna ge upphov till miss- förstånd och stå i strid mot lagstiftningspraxis.

39 &

Motsvarar 40 & KKF i promemorian. Vid remissbehandlingen har av flera instanser framhållits behovet av ny personutredning i de fall körkortstillstånd eller förhandsbesked söks sedan tidigare körkort har återkallats på grund av trafiknykterhetsbrott. Detta har beaktats vid den fortsatta beredningen. Är återkallelsegrunden grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller rattonykterhet krävs alltid per- sonutredning innan nytt körkort får utfärdas.

43 &

Motsvarar 44 & KKF i promemorian. I tredjestyckct stadgas att körkortet skall återställas när körkortsha- varen har vidtagit åtgärd som avses i föreläggande enligt 1.6 5 första styc- ket 8 KKL. Det har ifrågasatts om körkortet måste återställas även om föreläggandet har avsett nytt läkarintyg och detta har varit negativt för körkortshavaren. I ett sådant fall bör emellertid 19 & KKL bli tillämplig och körkortet kunna återkallas interimistiskt utan att det först återställs.

47 & Motsvarar 48 & KKF i promemorian. Se kommentar till 34 €.

52 &

Motsvarar 53 & KKF i promemorian. I paragrafen har tillagts föreskrift om länsstyrelses befogenhet till undvikande av oklarhet. Har länsstyrelse med stöd av 21 å andra eller tredje stycket KKL förlängt en tidigare av länsrätt bestämd spärrtid, får länsstyrelsen ta upp fråga om omprövning enligt 25 & KKL endast om de omständigheter som åberopas för en sänkning hänför sig till vad som lades till grund för förlängningen av spärrtiden. Länsstyrelsen kan alltså inte sätta ned den av länsrätten bestämda tiden.

Prop. 1976/77: 113 42

59 & Motsvarar 60 & KKF i promemorian. Se kommentar till 34 5.

91 &

Motsvarar 92 & KKF i promemorian. Ändringarna i förhållande till promemorians förslag är en följd av dels att statens trafiksäkerhetsverk i fortsättningen prövar fråga om för- nyelse av körkort endast i fall som avses i 15 å andra stycket KKL, dels att medgivande enligt 2 & tredje stycket KKL skall föras in i körkortsre- gistret, Ytterligare detaljändringar kan aktualiseras.

9. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen att antaga förslagen till 1. körkortslag,

2. lag om ändring i-lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott.

10. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1976/77: 113

KOMMUN IKATIONSDEPARTEMEN TET

KÖRKORTSLAG

Promemoria utarbetad inom kommunikationsdepartementet

Ds K 1976: 7

43

Prop. 1976/77: 113

Innehåll Förkortningar ............................................ 1 Inledning . ............................................ 2 Riksdagsbeslutet . ...................................... 3 Förslag . .............................................. 4 Specialmotivering till körkortslagen (KKL) ................ 5 Specialmotivering till körkortsförordningen (KKF) .......... 6 Specialmotivering till övergångsbcstämmelserna . ............ Bilagor Bilaga A: Förslag till körkortslag ........................ Bilaga B: Förslag till körkortsförordning . ................ Bilaga C: Körkortskungörelsen (1972: 592) i gällande lydelse (1976-12-15) . ................

44

Prop. 1976/77: 113

Förkortningar

KKK Körkortskungörelsen (1972: 592)

KKL Förslag till körkortslag KKF Förslag till körkortsförordning

TBL Lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott TTK Terrängtrafikkungörelsen (1972: 594)

VTLinf Kungörelsen (1972: 605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

45

Prop. 1976/77: 113 46

1 Inledning

I prop. 1975/76: 155 lades fram förslag till en reformering av de delar av körkortsregleringen som berör rätten att inneha körkort, dvs. de per- sonliga lämplighetskrav som bör ställas på en körkortshavare. Dessa frågor aktualiseras såväl i samband med att körkort utfärdas — kör- kortsgivningen — som i samband med återkallelse. varning och andra slag av körkortsingripanden. Däremot behandlades i propositionen inte frågor om körskickligheten, dvs. förarutbildning, förarprov och liknan- de. Vissa frågor hänsköts för ytterligare överväganden till en särskilt tillkallad utredning (K 1976: 02) om vissa körkortsfrågor.

Riksdagen (TU 1975/76: 28, rskr 1975/76: 390) biträdde de lösningar som i angivna delar förordades i propositionen. Riksdagen beslöt emel- lertid att ge regeringen till. känna att den del av körkortskungörelsens (1972: 592) (KKK) bestämmelser, som är av den beskaffenheten att en reglering i lag är lämplig och behövlig, skall tas upp i en körkortslag. Förslag till sådan lag skall föreläggas riksdagen under våren 1977. I samband därmed bör informationsvis redovisas även den regeringsför- fattning (körkortsförordning) med administrativa m.fl. bestämmelser som behövs jämte lagen.

I denna promemoria läggs fram förslag dels till körkortslag (bilaga A), dels till körkortsförordning (bilaga B). KKK i dess gällande lydelse har tagits in som bilaga C.

2 Riksdagsbeslutet

I det följande lämnas en översiktlig redogörelse för riksdagsbeslutets innehåll i de delar som huvudsakligen är aktuella i detta sammanhang. För en närmare beskrivning av beslutet hänvisas till propositionen och till trafikutskottets betänkande, TU 1975/76: 28.

En huvudlinje i reformen är att prövningen skall göras mera indivi— dualiserad och nyanserad än f. n. Det gäller t. ex. nykterhetsfrågan, all- män brottslighets betydelse, verkan av olovlig körning och återkallelse- tiderna. Man skall se till helhetsbilden av vederbörandes situation och beakta om han med hänsyn till den samlade utredningen om hans per- sonliga förhållanden kan anses lämplig som förare. I helhetsbedömning- en ingår också att man i vissa fall bör ta hänsyn till sådana omständig- heter som exempelvis behovet av körkort och den tid som har förflutit mellan en förseelse och körkortsingripandet. Nyanseringen får emeller- tid inte drivas därhän att man får en bristande enhetlighet i praxis. Fasta hållpunkter skall finnas för olika typfall och det är nödvändigt att vissa schabloner ställs upp härvidlag. Som underlag görs i proposi- tionen olika värderingar och bedömningar som kan läggas till grund för praxis. Det gäller t. ex. allmän brottslighets betydelse för körkortsfrågan och nykterhetskravet.

Prop. 1976/77: 113 ' 47

Nykterhetskravets betydelse inskärps men samtidigt skall bedömning- en ske med utgångspunkt i den personliga helhetsbilden. Presumtions- och spärregler om att den som har gjort sig skyldig till enstaka fylleri är olämplig som förare skall upphävas. Författningsmässigt bör enligt pro- positionen de förordade riktlinjerna kunna uttryckas så, att det vid pröv- ningen av frågan om körkortstillstånd särskilt skall beaktas om sökanden är känd för nyktert levnadssätt och att körkortet skall återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Riksdagen (prop. 1976/77: 12, TU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 39) har sedermera antagit lag (1976: 987) om ändring i körkortskungö- relsen, varigenom de förordade riktlinjerna har uttryckts i författnings- text. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 1977 (SFS 1976: 988). Från samma datum avkriminaliseras fylleri (prop. 1975/76:113, JuU 1975/76: 37, rskr 1975/76: 351, SFS 1976.-510). I fortsättningen skall i stället för fylleriförscelser till körkortsmyndighetema rapporteras verkställda omhändertaganden på grund av berusning (SFS 1976: 989).

När det gäller allmän brottslighet skall i första hand den mera allvar- liga kriminaliteten få betydelse. Som exempel nämns brottslighet som har bedrivits yrkesmässigt eller har varit särskilt grov, långvarig eller hänsynslös. Likaså nämns att en kombination av allmän brottslighet och trafikbrottslighet bör uppmärksammas i detta sammanhang, eftersom det kan ge ett belägg för att vederbörande innebär ett riskmoment i trafi- ken. Hänsyn skall vid bedömningen tas till rehabiliteringsaspekten och till den prognos beträffande vederbörandes utveckling som görs vid den straffrättsliga bedömningen. Sammanfattningsvis skall alltså även i detta avseende helhetsbilden av personen i fråga vara avgörande vid bedöm- ningen av frågan hur denne kommer att uppträda i trafiken.

Även beträffande olovlig körning förordas att lagstiftningen utformas så att större möjligheter till nyansering med hänsyn till omständigheter- na skapas. Bedömningen av förseelsen skall ske som ett led i lämplig- hetsprövningen av vederbörande och nuvarande bestämmelser om spärr- tid föreslås bortfalla,

Normerna vid körkortsgivning får motsvarande betydelse vid kör- kortsingripanden, dvs. vid körkortsåterkallelse eller varning och i dessa avseenden hänvisas till redogörelsen i det föregående beträffande nyk- terhetskravet. allmän brottslighet och olovlig körning. Riksdagsbeslutet innebär därutöver att ökad vikt skall läggas vid åtgärder mot körkorts- havare som har gjort sig skyldiga till allvarligare trafikförseelser så— som körning mot rött ljus och grövre hastighetsöverträdelser. Återkal- lelse skall ske om körkortshavaren vid förande av motordrivet fordon har åsidosatt en från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig förpliktelse. Be- träffande obehörigt avvikande från olycksplats — s. k. smitning före- slås en samordning med bestämmelserna om smitning i 5 5 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott (TBL).

Prop. 1976/77: 113 48

Återkallelseinstitutet skall reformeras även i andra avseenden.

Nuvarande återkallelser på obestämd tid skall ersättas av bestämda spärrtider, som anges i beslutet om återkallelse, och omprövning av dem skall ske endast om nya omständigheter inträffar som påverkar körkortsfrågan. Även den som får avslag på ansökan om körkortstill- stånd eller förhandsbesked. skall kunna få besked om för hur lång tid ett begånget brott etc. utestänger honom från rätten till körkort. Åter- kallelsetiderna skall nyanseras och sänkas i vissa fall där de i dag ter sig omotiverat långa med hänsyn till trafiksäkerhetssynpunkterna. För un- derlättande av rehabilitering och mildrande av alltför svåra konsekven— ser av en körkortsåterkallelse förutsätts i propositionen att den som har fått körkort återkallat skall kunna tillåtas att föra motorfordon utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller lik— nande.

Varningsinstitutet skall reformeras och utnyttjas mera effektivt, bl.a genom att varningen i förebyggande syfte sätts in på ett tidigare stadium än som nu är fallet. Varningen skall ses som en erinran till den försum- lige körkortshavaren att hans beteende i trafiken eller hans levnadsför- hållanden har utvecklats därhän att hans lämplighet som motorfordons- förare kan komma att ifrågasättas om han inte rättar sig.

Lämplighetsutredning skall fortfarande göras och innefatta hörande av kommunalt vårdorgan. Yttrandet från polisen skall emellertid inte innehålla uttalande om vederbörandes lämplighet utan endast en redo- görelse för de faktiska omständighetema. Rikspolisstyrelsen skall efter samråd med statens trafiksäkerhetsverk och socialstyrelsen meddela de närmare föreskrifter som behövs om lämplighetsutredningen.

I fråga om behörigheten att föra taxi innebär riksdagsbeslutet att nu- varande trafikkort skall slopas och ersättas med ett system där taxibe- hörigheten utmärks på själva körkortet.

Trafikutskottet konstaterade att propositionen i författningshänse- ende utgick från de riktlinjer som tidigare har fastlagts för handlägg- ningen av vägtrafiklagstiftningen genom riksdagens beslut år 1970 (prop. 1970: 171, 3LU 1970: 88, rskr 1970: 398) och som innebär att rege— ringen utfärdar erforderliga föreskrifter på grundval av riksdagens prin- cipiella ställningstagande. ]Det framhölls vidare att principerna för kör- kortsreformen utförligt redovisats i propositionen och att i den likaså angetts huvuddragen av de ändringar i KKK som bedöms bli en följd av propositionens förslag. Utskottet ansåg likväl att så väsentliga för- hållanden som det här är fråga om bör regleras i lag. Bestämmelserna i KKK omfattar — anförde trafikutskottet — föreskrifter av skiftande karaktär. I kungörelsen finns således regler om körkortsklasserna, om olika förutsättningar för erhållande av körkort, om återkallelse, var- ning, omhändertagande etc. Kungörelsen innehåller också en ingående reglering rörande administrativa rutiner, myndigheternas åligganden i

Prop. 1976/77: 113 49

körkortsfrågor, registerföringen m.m. Det är alltså endast en del av KKK:s bestämmelser, som är av den beskaffenheten att en reglering i lag är lämplig och behövlig. Avgränsningen av dessa mera grundläg- gande och principiellt viktiga bestämmelser är, fortsatte utskottet, för- enad med vissa problem, beroende på deras handläggningsmässiga sam- band med föreskrifter av mera administrativ karaktär. Väsentligt är att de för den enskilde och från rätts- och trafiksäkerhetssynpunkt mest betydelsefulla bestämmelserna tas in i en lag. Det är emellertid av rent praktiska skäl också angeläget att lagen inte belastas med regler av mera administrativ karaktär, som i stället bör finnas i en regeringsför- fattning med tillämpnings- och verkställighetsföreskrifter. Som väsent- ligt framhölls att man vid avvägningen mellan de båda författningarna ger lagens bestämmelser ett tillräckligt konkret innehåll. Förslag till den förordade författningstekniska utformningen borde enligt utskottet kun- na föreläggas riksdagen under våren 1977, varvid också informations- vis borde kunna redovisas den regeringsförfattning som skall finnas jämte lagen.

När det gällde frågan om vilken domstol — tingsrätt eller länsrätt — som skall handlägga frågor om körkortsingripanden, uttalade trafikut- skottet att vissa körkortsmål, där tingsrätten dömer i ansvarsfrågan, bör flyttas över till allmän domstol. De gränsdragningsproblem m.m. som kan komma upp förutsattes bli föremål för särskild utredning.

Vad trafikutskottet anförde beträffande författningsbestämmelserna och forumfrågan har riksdagen efter bifall till utskottets hemställan givit regeringen till känna. Regeringen har sedermera meddelat utred- ningen (K 1976: 02) om vissa körkortsfrågor, som tillsattes i samband med att prop. 1975/76: 155 lämnades till riksdagen, tilläggsdirektiv för skyndsamt fullgörande av den utredningsuppgift som rör forumfrågan.

3 Förslag

Den av riksdagen godtagna körkortsreformen innehåller förslag av stor vikt med hänsyn till såväl trafiksäkerheten som till den enskildes rättsförhållanden. Mot denna bakgrund är det väsentligt att de nya reg- lerna kan börja tillämpas så snart som möjligt. Denna uppfattning har kommit till uttryck i skilda sammanhang och inte minst hos körkorts- myndighetema, bland vilka det har funnits förespråkare för tanken att vissa av de beslutade riktlinjerna skulle kunna tillämpas trots att för— fattningsarbetet inte är fullbordat. Problemet har accentuerats sedan det genom en dom (1963—1976) av regeringsrätten har slagits fast att de nya principerna skall tillämpas först sedan de har kommit till uttryck i författning. Även mot denna bakgrund är det angeläget att förslag till den nya lagstiftningens detaljutformning föreläggs riksdagen utan dröjs- . mål. Ytterligare kan framhållas att nödvändig information om reglernas

4 Riksdagen 1976/77. ] saml. Nr 113

Prop. 1976/77: 113 50

innehåll kan igångsättas först i och med att ett slutligt ställningstagande föreligger.

Det anförda betyder att man för genomförandet av nu aktuella. re- former inte bör avvakta ställningstagandena från utredningen om vissa körkortsfrågor rörande problem kring gränsdragningen m.m. mellan tingsrätts och länsrätts kompetens att handlägga körkortsingripanden. Arbetet inom utredningen i angivna avseenden drivs med sikte på en redovisning så fort det kan ske med hänsyn till frågornas komplicerade karaktär och till nödvändigheten av en allsidig belysning. Det lagförslag som nu läggs fram bygger alltså på nuvarande forumbestämmelser. Det bör inte innebära några nackdelar från författningstekniska eller prak- tiska synpunkter att på beskrivet sätt dela upp lagstiftningsarbetet i etap- per. Delvis bcrör forumfrågan annan lagstiftning rättegångsbalken m. m. -— än den som nu är aktuell.

Med hänsyn till de redovisade omständigheterna är det angeläget att proposition med förslag till körkortslag föreläggs riksdagen så snabbt som möjligt. Det bör kunna ske så snart remissbehandlingen av denna promemoria jämte beredningen i övrigt av ärendet har avslutats. Som riktpunkt för de nya bestämmelsernas ikraftträdande bör gälla den i oktober 1977.

När det gäller det förslag till körkortslag (KKL), bilaga A, som läggs fram har strävan varit att undvika en ramlag med generella bestämmel- ser och hänvisningar till i annan ordning utfärdade författningar. I stäl- let har eftersträvats att så uttömmande som möjligt reglera de väsent- ligaste delarna av körkortslagstiftningen, dvs. främst förutsättningarna för rätten att inneha körkort, och lagförslaget har därmed blivit jäm- förelsevis detaljerat. [ det behandlas bl. a. de grundläggande kraven i fråga om behörigheten att. föra fordon (1—5 55), de personliga och medicinska förutsättningarna för erhållande av körkortstillstånd (6 (j), körkortsålder (10 å), förarprovet (11, 12 55), körkortets giltighet (13 5), återkallelse (14—18 55), spärrtid (19 å), varning (20 å), omhändertagan- de (21 5), underlåtelse av .körkortsingripande (22 å) och verkan av ut- ländsk dom (23 å).

I 29 & föreslås ett bemyndigande för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter i de avseen- den som anges i KKL och om undantag från lagen. Detsamma skall gälla föreskrifter om förarutbildning och registrering av fordonsförare. Förslag till verkställighctsföreskrifter (körkortsförordning —— KKF) har utarbetats samtidigt med KKL och fogas som bilaga B till denna pro- memoria. Den föreslagna KKF upptar de bestämmelser av administra- tiv karaktär och de detaljförcskrifter i övrigt som behövs för KKLzs tillämpning. Som exempel kan nämnas olika definitioner, körkortsklas- serna och mera speciella undantag från de grundläggande behörighets- kraven, förfarandet i fråga. om körkortstillstånd, förhandsbesked, kör- kortsutfärdande och förnyelse av körkort, förfarandet i omprövnings-

Prop. 1976/77: 113 51

ärenden, förarutbildningcn. uppgiftsskyldighet och körkortsregistrering. Däri har också angetts de bemyndiganden som aktualiseras för olika verk — såsom statens trafiksäkerhetsverk. rikspolisstyrelsen och social- styrelsen —— i fråga om rutiner. befogenhet att meddela undantag i en- skilda fall, m.m.

Såsom har framgått av det anförda har riksdagen uttalat att även KKF informationsvis bör föreläggas riksdagen. Ett sådant förfarande innebär givetvis inte att regeringen därmed avhänds möjligheten att en- sam besluta om ändringar som föranleds av erfarenheter från tillämp- ningen eller av andra omständigheter (jfr prop. 1973: 90 s. 322). 1 an- givna avseenden gäller det bemyndigande för regeringen som finns i '29 & KKL.

Med stöd av det föreslagna bemyndigandet i 29 & KKL bör regering- en också kunna meddela exempelvis föreskrifter om utländska körkort.

Vid utarbetandet av det nya författningsmaterialet har eftersträvats att i de delar där den förordade körkortsreformen inte föranleder änd— ringar i möjligaste mån bibehålla disposition och formuleringar som har blivit inarbetade genom den gällande lagstiftningen. De huvudsak- liga ändringarna rör allmän brottslighet, olovlig körning, allvarligare trafikförseelser av typ körning mot rött ljus och grövre hastighetsöver- trädelse, smitning, varning, spärrtider och lämplighetsutredning. Änd- ringar i vad avser nykterhetsförhållandena har redan beslutats.

Det bör understrykas att de nya principer som enligt riksdagens be- slut skall tillämpas i fråga om rätten att ha körkort gäller känsliga och ofta svåra avvägningar mellan olika beaktansvärda intressen, där trafik- säkerhetskraven ställs emot den enskildes beroende av körkort för sin utkomst. Grunder för dessa avvägningar har angetts i propositionen och utskottsbetänkandet genom beskrivningar av olika situationer, där intressekonflikten aktualiseras, och genom värderingar av olika förhål- landen som skall tas med i bilden. Det ligger i sakens natur att faktorer av de slag som nu angetts inte alltid kan komma till uttryck i författ- ningstexten med den mera komprimerade form som denna måste ges. Författningsändringarna är därför mindre omfattande än vad reformens materiella innebörd eljest skulle motivera och innehållet får till stor del sökas i förarbetena, dvs. propositionen och utskottsbetänkandet. En ge- nomgående strävan har varit att i författningstexten — när det gäller den personliga lämpligheten — framhäva trafiksäkerhetsaspekten på bekostnad av mera allmänna värderingar och att undvika formuleringar som försvårar en nyanserad och individualiserad bedömning.

I fråga om allmän brottslighets betydelse förutsätts att den förordade individualiserade bedömningen görs inom ramen för den allmänna lämplighetsprövningen. vilken vid körkortsgivningen (6 & KKL) föreslås innebära att körkortstillstånd får meddelas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon och att man särskilt skall beakta — förutom

Prop. 1976/77: 113 52

sökandens nykterhetsförhållanden — om det kan antas att han som förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Beträffande körkorts- återkallelse (14 5 första stycket 6 KKL) föreslås i angivna avseende att körkort skall återkallas, om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i tra- fiken. Genom de exemplifieringar etc. som ges i propositionen kan man räkna med att vissa typfall kommer att utvecklas i praxis.

Beträffande olovlig körning uttrycks de nya principerna genom att olovlig körning inte nämns särskilt bland momenten vid körkortspröv- ningen (6 5 andra stycket och 14 5 första stycket 3 och 4 KKL). Häri- genom kommer såväl vid körkortsgivningen som vid körkortsingripan— den bedömningen att ske inom ramen för den allmänna lämplighetspröv- ningen.

När det gäller allvarligare trafikförseelser av förut angivet slag före- slås en bestämmelse (14 & första stycket 4 KKL) av innebörd att åter- kallelse skall ske om körkortshavaren har brutit mot en från trafiksäker- hetssynpunkt väsentlig regel vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn.

I fråga om smitning föreslås att körkort skall återkallas om körkorts- havaren har brutit mot 5 &; TBL och personskada eller sådan sakskada som inte är obetydlig har uppkommit (14 5 första stycket 2 KKL).

I fråga om varning föreslås (20 & KKL) bestämmelser som tar sikte dels på de fall då en återkallelsesituation inte föreligger men omstän- digheterna är sådana att varning bör meddelas, dels på de fall då en återkallelsesituation i och för sig är för handen men varning likväl finnes böra meddelas. För de förstnämnda fallen föreslås (20 % första stycket KKL) att varning skall kunna meddelas om det i fråga om körkortsha- vare har förekommit sådana omständigheter att det finns särskild an- ledning att erinra honom om de krav som ställs på honom från trafik- säkerhetssynpunkt. Föreligger återkallelsesituation föreslås (20 & tredje stycket KKL) att varning skall kunna meddelas i stället för återkallelse, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. För trafiknykterhetsfallen behålls dock nuvarande regel (20 å andra stycket KKL).

När det gäller det nya systemet med fasta spärrtider anges i 19 & KKL de grundläggande reglerna, såsom i vilka fall spärrtid skall med- delas, minimi- och maximitider, omprövning. Verkställighetsföreskrif— terna i angivna avseende finns i 39—42 åå KKF.

Beträffande lämplighetsutredning har i 97 & KKF angetts att upp- gifter skall kunna inhämtas från sociala organ rn. fl. och att detaljföre- skrifter om utredningen skall meddelas av rikspolisstyrelsen efter sam— råd med statens trafiksäkerhetsverk och socialstyrelsen.

Prop. 1976/77: 113

53

För att underlätta en jämförelse av gällande och föreslagna regler i några av de mest betydelsefulla avseendena ges följande sammanställ- ning av bestämmelser om körkortsgivning. körkortsåterkallelse och var- ning. I fråga om detaljerna hänvisas till specialmotiveringen.

KKK

17 % Körkortstillstånd får med- delas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga förhål- landen kan anses lämplig som fö— rare av körkortspliktigt fordon. Vid prövningen skall särskilt beak- tas om han är känd för nyktert levnadSSätt och om det kan anta- gas, att han som förare av kör- kortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna, taga hän- syn till andra och visa omdöme och ansvar.

[ fråga om den som dömts för olovlig körning får körkortstill- stånd ej meddelas innan två år förflutit från det att förseelsen be- gåtts, om det ej kan anses uppen- bart, att sökanden ändå är en sköt- sam person.

Om meddelande av körkorts- tillstånd i fråga om den för vilken körkortstillstånd. körkort eller rätt att erhålla förnyelse av körkort återkallats finns bestämmelser i 56 och 62 åå.

18 & Körkortstillstånd får med- delas endast den som har tillfreds- ställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hör- apparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och som även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör uppställas med hän- syn till trafiksäkerheten.

51 å Körkort skall återkallas, [. om körkortshavaren brutit mot 1 5 andra stycket lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, 2. om körkortshavaren brutit mot 4 å nämnda lag eller om han vållat trafikolycka med person-

KKL

6 ä Körkortstillstånd får medde— las endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska för- hållanden kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan anta- gas, att han såsom förare av kör- kortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i tra- fiken.

Vid prövningen av de medicin- ska förhållandena skall beaktas att sökanden har tillfredsställandc trafiksyn med eller utan glasögon och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt upp- fyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafik- säkerheten. (6 5 KKL ersätter 17 och 18 åå KKK)

14 å Körkort skall återkallas,

1. om körkortshavaren har bru- tit mot 1 å andra stycket eller 4 å lagen (195 1: 649) om straff för vissa trafikbrott,

2. om körkortshavaren har bru- tit mot 5 & samma lag och person-

Prop. 1976/77: 113

KKK

skada som följd och därefter ge- nom att avlägsna sig från olycks- platsen undandragit sig att i mån av förmåga medverka till de åt- gärder vartill olyckan skäligen bort föranleda,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad visat bristande vilja eller för- måga att rätta sig efter de bestäm- melser som i trafikens eller trafik- säkerhetens intresse gäller för fö- rare av motordrivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren eljest vid färd med motordrivet fordon eller spårvagn grovt åsidosatt så- dan förpliktelse i något för trafik- säkerheten väsentligt hänseende som åligger honom såsom förare,

5. om körkortshavaren gjort sig skyldig till olovlig körning och det ej kan anses uppenbart, att han ändå är en skötsam person, eller om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende ej bör ha körkort,

6. om körkortshavaren genom brottslig gärning visat påtaglig brist på hänsyn till andra eller på grund av personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förut- sättningar för rätt att föra kör- kortspliktigt fordon minskat så väsentligt genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksä- kerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande som meddelats av länsstyrelse enligt 48 5 eller av länsrätt enligt 50 5,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande som meddelats av länsstyrelse enligt 49 å andra styc- ket,

54

KKL

skada eller sådan sakskada som ej är obetydlig har uppkommit,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de be- stämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall har brutit mot en från trafik- säkerhetssynpunkt väsentlig 'regel vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänse- ende ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortsha— varen har gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att re- spektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i tra- fiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i öv- rigt ej kan anses lämplig som fö- rare av körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förut— sättningar för rätt att föra kör— kortspliktigt fordon är så väsent- ligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från tra- fiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort.

Prop. 1976/77: 113

KKK

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

Meddelas varning enligt 64 eller 65 5, skall återkallelse dock ej ske.

64 & Har körkortshavare, som ej tidigare begått brott mot 4 & lagen ( 1951: 649) om straff för vissa tra- fikbrott, brutit mot 2 mom. samma paragraf, men hade han ej före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncen- trationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,8 pro- mille, får länsrätten meddela ho- nom varning i stället för att be- sluta om återkallelse av körkortet, om omständigheterna är mildran- de.

65 & Föreligger i fråga om kör- kortShavare sådan omständighet som sägs i 51 5 första stycket 3—6 eller annat förhållande, som är ägnat att allvarligt minska tilltron till hans lämplighet såsom förare, men föreligger ej tillräckliga skäl till återkallelse, får länsrätten med- dela honom varning.

55

KKL

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

Meddelas varning enligt 20 5. skall körkortet ej återkallas.

20 5 Har i fråga om körkortsha- vare förekommit sådana omstän- digheter att det finns särskild an- ledning att erinra honom om de krav som ställes på honom från trafiksäkerhetssynpunkt, får han meddelas varning, om skäl för återkallelse ej föreligger.

Har körkortshavare brutit mot 4 5 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott men hade han ej före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkohol- koncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,8 promille, får han meddelas varning i stället för att beslut fattas om återkallelse av körkortet, om han ej tidigare har dömts för brott mot 4 & nämnda lag och omständighe- terna är mildrande.

Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständighe- ter som avses i 14 & första stycket 2—6, får varning meddelas i stål- let för beslut om återkallelse, om varning av särskilda skäl kan an- ses vara en tillräcklig åtgärd.

(20 & KKL ersätter 64 och 65 55 KKK)

4 Specialmotivering till körkortslagen (KKL)

Ang. förkortningar, se s. 3. Med hänvisning till ”prop.” avses där an- nat ej anges prop. 1975/76: 155.

15 Se 7 & andra stycket KKK och 34 & första stycket TTK. De olika körkortsklasser som kan förekomma anges i 7 5 KKF. De redovisade behörighetsreglerna upptar de krav som avses gälla sedan ett differen- tierat körkortssystem har genomförts i dess helhet. Behörighetsregler

Prop. 1976/77: 113 56

för den icke yrkesmässiga trafiken under övergångstiden finns i 10 & VTLinf.

Beträffande yrkesmässig trafik finns bestämmelser i 5 & KKL och för övergångstiden till dess att det differentierade körkortssystemet har genomförts — i 11 & VTLinf.

2 % Undantag från paragrafen finns i 7 & KKF. 3 5 Se 9 5 första stycket KKK och 35 & TTK. 4 & Sc 10 & KKK.

5 % Se 11 5 KKK. Det särskilda trafikkortet avskaffas, s. 110—112 i prop., och ersätts av regler om taxibehörighet, som skall utmärkas sär- skilt på körkortet, se bil. till KKF. Taxibehörigheten behandlas i princip som en körkortsklass vid meddelande av körkortstillstånd, återkallelse etc.

Dagens regler i 11 & KKK uppställer i fråga om förande av traktor- tåg i yrkesmässig trafik krav på innehav av körkort med behörigheten C, D eller E eller trafikkort. Eftersom den nya taxibehörigheten mot- svarar trafikkortet, ter det sig naturligt att i förevarande fall ersätta kravet på innehav av trafikkort med krav på innehav av körkort med taxibehörighet. Jfr vidare övergångsbcstämmelserna till KKL och KKF, intagna i KKF.

6 € Se 17 och 18 55 KKK. Nykterhetskravet har utformats i enlighet med riksdagens under hösten 1976 fattade beslut (prop. 1976/77: 12, TU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 39, SFS 1976: 987). I fråga om inverkan av allmän brottslighet och olovlig körning på körkortsfrågan se prop. 1975/76: 155 s. 6873 och 7880.

Ytterligare föreskrifter om de medicinska förarkraven meddelas en- ligt 969' KKF av socialstyrelsen efter samråd med statens trafiksäker- hetsverk.

7 5 Se 19 och 27 55 KKK. Närmare bestämmelser om vilka villkor som får föreskrivas finns i 13 % KKF.

8 % De närmare bestämmelserna om utfärdande av körkort finns i 16 & KKF. Vid meddelande av körkortstillstånd görs den personliga och medicinska lämplighetsprövningen. Körkort lämnas ut i samband med godkänt förarprov, 11.5 KKL och 225 KKF eller, om förarprov inte skall avläggas, i samband med utfärdandet, 23 5 första stycket KKF.

Prop. 1976/77: 113 57 9 % Se 19 % KKL.

10 5 Se 31 och 73 55 KKK. Bestämmelserna motsvarar vad som gäl- ler i dag.

11 och 12 åå Sc 35 och 36 55 KKK. Bestämmelserna motsvarar vad som gäller i dag. Föreskrifter om förfarandet m.m. vid förarprov finns i 17—21 55 KKF och bestämmelser om utlämnande av körkort finns i 22 och 23 55 KKF.

13 & Uttryckliga bestämmelser tas in om körkorts giltighet. Andra stycket har i dag sin motsvarighet i 39 & KKK. Härmed avses den förny- else av körkort som skall ske vart tionde år för att hålla handlingen aktuell. Jfr 24 % KKF.

14 & Se 51 & KKK. Flera punkter berörs av det riksdagsbeslut som fattades på grundval av prop. 1975/76:155. Se avsnitten 2 och 3 i denna promemoria.

Punkt 1. Motsvarar gällande punkt 1 samt punkt 2 i den del denna rör trafiknykterhetsbrott.

Punkt 2. Ersätter den del av nuvarande punkt 2 som behandlar obehörigt avvikande från olycksplats. Prop. s. 89—91.

Punkt 3. Motsvarar nuvarande punkt 3. Prop. s. 93 och 94. Punkt 4. Ersätter nuvarande punkt 4. Prop. s. 91—93. Det nu gäl- lande rekvisitet ”grovt åsidosättande” har i enlighet med riksdagsbeslu- tet tagits bort. Bakgrunden härtill är vad som i prop. anfördes om vik- ten av körkortsingripande vid brott mot särskilt betydelsefulla trafik- regler, såsom körning mot rött ljus och grövre hastighetsöverträdelser.

Punkt 5. Ersätter nuvarande punkt 5 i dess lydelse enligt SFS 1976: 987 (prop. 1976/77:12, TU 1976/77: 9, rskr 1976/77:39). Se specialmotiveringen till 6 &. Särregeln om körkortsåterkallelse vid olov— lig körning har tagits bort, prop. 1975/76: 155 s. 7880. Olovlig kör- ning får i fortsättningen hänföras under punkt 3 eller 4, prop. s. 93.

Punkt 6. Ersätter nuvarande punkt 6. Det första ledet har omar- betats i enlighet med prop. s. 68—73.

Punkt 7. Ersätter nuvarande punkt 7. Bestämmelsen har omarbe- tats. I dag kan körkort återkallas på grund av sjukdom etc. endast om sjukdomstillståndet har uppkommit efter det att körkortshavaren fick sin behörighet. Möjlighet bör emellertid finnas att ompröva kör- kortsinnehavet på grund av sjukdom även om det inte är klarlagt om den har uppkommit efter körkortsgivningen eller om den visserligen fanns vid detta tillfälle men inte var känd då. Givetvis bör ett körkorts- innehav inte omprövas på grund av en omständighet som förelåg re- dan då behörigheten erhölls och som då var känd.

Prop. 1976/77: 113 58

Punkt 8. Ersätter nuvarande punkt 8. Återkallelse kan ske endast när formligt föreläggande om ingivande av läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov har meddelats. Sådant föreläggande meddelas enligt 34 eller 365 KKF. Underlåtenhet att följa föreskrift i nämnda hän- seende som inte utgör ett verkligt föreläggande — dvs. enligt 13 eller 35 &" KKF — utgör inte i sig skäl till återkallelse. Däremot kan under- låtenheten ge anledning att ta upp fråga om särskild utredning eller återkallelse enligt 34 eller 36 & KKF, ett förfarande som i sin tur kan utmynna i formligt föreläggande. Regleringen i detta avseende motsva- rar vad som nu gäller enligt KKK. Enligt 44 å andra stycket KKF återställs körkortet, om körkortshavaren inom tid som har bestämts i återkallelsebeslutet har vidtagit i föreläggandet angiven åtgärd.

Föreläggande om ingivande av lämplighetsintyg Iskall inte längre förekomma. I KKF har i detta avseende valts den lösningen att kör- kortsmyndigheten själv skall föranstalta om personutredning som finns lämplig.

Punkt 9. Motsvarar nuvarande punkt 9. Föreläggande om vidta— gande av de åtgärder som behövs för att körkortshavaren skall erhålla förnyat körkort meddelas enligt 35 5 andra stycket KKF.

Punkt 10. Motsvarar nuvarande punkt 10.

15 5 Se 525 KKK. Återkallelsen kan avse behörigheten att föra visst slag av fordon, t. ex. återkallelse av D-behörigheten eller avse visst slag av trafik, dvs. taxibehörigheten. Återkallas körkort enligt 15 5 skall det enligt 38 & KKF överlämnas till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet och körkortshavaren har enligt 46 5 KKF att förnya körkortet. För att körkortshavaren under tiden mellan återkallelsen och förnyelsen skall kunna köra fordon som han fortfarande är berättigad att föra finns i 106 5 andra stycket 2 KKF visst undantag från ansvars- bestämmelserna rörande skyldigheten att medföra körkort.

16 5 Se 53 & KKK. Bestämmelsen har omarbetats så att beslut om åtalsunderlåtelse kan jämställas med lagakraftvunnen dom, t. ex. enligt 20 kap. 75; rättegångsbalken. Åtalsunderlåtelse anses nämligen inte kunna meddelas utan att skuldfrågan är klar.

17 5 Se 54 % KKK. Bestämmelser om förfarandet finns i 37 5 KKF.

18 5 Se 62 & KKK. Rätten att erhålla förnyelse av körkort, vars giltighetstid har löpt ut, regleras i 13 å andra stycket.

19 5 Frågan om bestämda spärrtider behandlas på s. 94—97 i prop. och körkortsspärrens längd på 5. 97—102. Bestämmelser om förfaran- det m.m. finns i 39—42 åå KKF.

Prop. 1976/77: 113 59

Vid avslag på ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd skall spärrtid bestämmas endast om körkortsmyndigheten som grund för sitt beslut åberopar sökandens personliga förhållanden — t. ex. allmän olämplighet med hänsyn till hans förhållanden eller opålitlighet i nyk- terhetshänseende, jfr 6 5 andra stycket. Däremot skall spärrtid inte be- stämmas om medicinsk grund åberopas för avslaget.

Vid avslag på ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd eller vid återkallelse omfattar prövningen tiden fram till beslutet. Vad som därefter kommer vederbörande till last skall beaktas vid ny ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd, då ny spärrtid eventuellt kan bestämmas. Någon uttrycklig regel härom har inte ansetts behövas. Däremot har i andra stycket andra punkten ansetts erforderligt att ta in en regel om vilken tid prövning av fråga om förlängning av löpande spärrtid skall avse. Vad som inträffar efter den angivna tidpunkten skall beaktas då ställning ånyo tas i körkortsfrågan, bl. a. vid ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd.

Beträffande minimitiden om en månad för spärrtid uttalades i prop. (s. 99) att en så kort spärrtid borde tillämpas restriktivt. Förkortningen av minimitiden från nuvarande tre månader till en månad får enligt pro- positionen inte tas till intäkt för en allmän sänkning av spärrtiderna för mindre svåra trafikbrott. Trafikutskottet (TU 1975/76: 28 s. 10) de— lade denna uppfattning.

Beträffande ettårsgränsen vid vissa svårare trafikbrott erinras om dispensregeln i 22 å.

Förseelser m.m. av den för vilken spärrtid har bestämts skall rap- porteras och registreras i körkortsregistret, 89 och 93 55 KKF.

20 5 Se 64 och 65 55 KKK. Varningsinstitutet behandlas i prop. på s. 104—107.

Uttryckliga regler ges i första stycket om s.k. självständig varning, dvs. varning utan att en återkallelsesituation eller därmed jämförligt förhållande föreligger. Varningen skall i sådana fall — i linje med vad som anges i prop. — ses som en erinran till den försumlige föraren att hans beteende i trafiken eller hans levnadsförhållanden har utveck- lats därhän att hans lämplighet som motorfordonsförare kan komma att ifrågasättas vid ny förseelse eller om han inte bättrar sig.

Beträffande andra stycket kan pekas på uttalandet i prop. s. 106 om ett något vidgat utrymme för varning vid rattonykterhetsbrott.

I tredje stycket regleras de fall då en återkallelsegrund i och för sig föreligger. Varning kan meddelas även vid obehörigt avvikande från olycksplats, jfr prop. s. 91. I prop. (s. 106) framhölls också möjligheten att förena ett beslut om varning med särskilda föreskrifter, t. ex. om ingivande av kompetensbevis. Föreskrift kan meddelas enligt 35 eller 36 5 KKF.

Prop. 1976/77: 113 60

Beslut Om varning skall delges körkortshavaren, 50 & KKF. Det enligt 144 & KKK gällande fullföljdsförbudet beträffande beslut om varning har tagits bort, jfr 108 5 KKF.

21 5 Se 67 & KKK. Bestämmelser om förfarandet finns i 51 och 52 åå KKF. Jfr ang. den medicinska regleringen vad som har anförts under 14 & punkt 7.

22 5 Se prop. s. 109 och 110. En forumbestämmelse finns i 53 & KKF.

Av hävd har det ansetts att regeringen (Kungl. Maj:t) kunnat för- korta återkallelsetider och upphäva återkallelser som länsstyrelse eller förvaltningsdomstol har beslutat om. Ansökningar härom förekommer fortfarande och har en betydande omfattning. Vid bedömningen av , regeringens behörighet i angivna hänseenden må hänvisas till 11 kap. 13 & regeringsformen. I och med införandet av en bestämmelse som den i 22 & KKL föreslagna torde behovet av en ”nådeprövning” från rege— ringens sida bortfalla, eftersom de särskilda omständigheter som f. n. ingår i regeringens överprövning fullt ut kan beaktas i förvaltnings- processen och detta även i fråga om ett lagakraftvunnet beslut. En fortsättning av hittillsvarande praxis med regeringsprövning skulle efter tillkomsten av 22 å KKL innebära att regeringen som en ytterligare slutinstans skulle överpröva domstolarnas ställningstaganden. Lämplig- heten av ett sådant förfaringssätt kan ifrågasättas.

23 & Se prop. s. 94.

24—28 55 Bestämmelserna i 84—95 55 KKK om traktorkort har förts över till KKL och 54——60 åå KKF. Genom hänvisningarna till be- stämmelserna om körkort blir givetvis de nyheter som införs beträf— fande dem tillämpliga även på traktorkorten. Det gäller exempelvis lämplighetskraven och spärrtiderna.

29 % Supplerande bestämmelser finns i KKF. 96—103 åå KKF inne- håller bemyndiganden för förvaltningsmyndigheter att meddela gene- rella föreskrifter eller medge undantag i visst fall.

Bestämmelser om körkort och förarbehörighet som förutsätts även fortsättningsvis ligga inom regeringens kompetensområde jämlikt be- myndigandet i denna paragraf finns också i andra författningar, se 3 & KKF och kommentaren härtill.

30 5 Se 35 å och 70 5 första stycket 9 TTK. Jfr 3 5 andra stycket KKL.

Prop. 1976/77 : 113 61 31 5 Se 138 % KKK och 75 & TTK. 32 5 Se 139 & KKK och 70 's” första stycket 9 TTK.

33 % Se 140 & KKK och 70 å andra stycket TTK.

5 Specialmotivering till körkortsförordningen (KKF)

Ang. förkortningar, se 5. 3. Med hänvisning till "prop." avses där annat ej anges prop. 1975/76: 155.

2 & Se 2 & KKK. Bestämmelser med bemyndiganden för statens tra- fiksäkerhetsverk i skilda hänseenden på körkortsområdet finns bland bemyndigandena i 96—103 55. Därjämte har verket administrativa upp- gifter enligt åtskilliga andra paragrafer i förordningen, t.ex. vad gäller utfärdande och förnyelse av körkort.

Bestämmelser om körkortsregistret finns i 91—95 55.

3 % I paragrafen har erinrats om vissa författningar med mera bety- dande inslag av körkortsregler.

Särskilda bestämmelser om utländska körkort finns i första hand i kungörelsen (1952: 520) med anledning av Sveriges tillträde till den i Geneve den 19 september 1949 undertecknade konventionen rörande vägtrafik, kungörelsen (1956: 522) med vissa bestämmelser i anledning av överenskommelser mellan Sverige samt Danmark, Finland och Norge angående ömsesidigt godkännande av körkort samt av registrering av motorfordon, m.m., kungörelsen (1962: 262) om rätt för person, som i främmande stat äger framföra motorfordon, att erhålla körkort utan att undergå förarprov, kungörelsen (1962: 277) om godkännande av vissa utländska körkort och kungörelsen (1973: 707) om körkort för diplomater m.fl.

Bestämmelser rörande körkort finns också i andra författningar, exempelvis kungörelsen (1941: 241) med föreskrift om undantag i visst fall från gällande bestämmelser om förande av automobil i yrkesmässig trafik (redaktionellt omarbetad, se SFS 1972: 748) och förordningen (1.972: 648) med taxa för statens trafiksäkerhetsverk.

I vissa fall har särskilda beslut meddelats av regeringen.

4 & Se 4 & KKK. Definitionerna har förts över oförändrade från KKK till KKF. Definitioner på terrängvagn, terrängskoter och tjänstevikt på terrängmotorfordon — överensstämmande med definitionerna på dessa fordon i övrig vägtrafiklagstiftning — har lagts till. Definitionerna på trafikkort, trafikkortshavare, trafikkortstillstånd och lämplighetsintyg har tagits bort. Se beträffande lämplighetsutredning prop. s. 80—83.

Prop. 1976/77: 113 62

Så SeSåKKK. 65 Se65KKK.

7 5 Se 7 5 KKK. Se ang. taxibehörighet prop. s. 110—112 och bilagan till KKF. Se ang. sista stycket prop. s. 103 (avsnitt 5.7.5). Jfr också 10 och 11 åå VTLinf.

8 5 Se 7, 9 och 12 55 KKK.

9 & Se 13 & KKK. Ansvarsbestämmelser finns i 106 5. 10 å Se 14 & KKK.

11 % Se 15 % KKK.

12 % Se 16 & KKK.

13 5 Se 19 och 27 55 KKK. Enligt första stycket får länsstyrelsen med stöd av medicinska skäl föreskriva de villkor som behövs. Bestäm- melsen gäller såväl då körkortstillstånd meddelas för första gången som då körkortstillstånd meddelas efter återkallelse och beslut om spärrtid. Föreskriften kan gälla exempelvis ingivande av läkarintyg men även avläggande av förarprov.

[ andra stycket behandlas vissa föreskrifter som får ges endast när körkortstillstånd meddelas efter återkallelse eller beslut om spärrtid. Förordnas om förnyad personutredning ankommer det på länsstyrelsen att föranstalta om den.

14 5 Se 29 & KKK.

15 & Sc 30 % KKK.

16 5 Se 32 & KKK.

17 & Se 33 5 och 35 5 första stycket KKK.

18 5 Se 34 5 första och andra styckena KKK. Se beträffande andra stycket prop. s. 104.

19 & Se 76 % KKK. 20 5 Se 34 & tredje stycket KKK.

21 5 Se 37 ?: KKK.

22 5 Jfr beträffande andra punkten 75 & KKK. Vid innehav av be- hörigheten D blir taxibehörighet inte aktuell, se 7 5 första stycket.

23 5 Se 38 % KKK.

Prop. 1976/77 : 113 63

24—31 åå Se 39—46 55 KKK. 32 5 Se 47 & KKK.

33 &" Se 28 & KKK.

34 5 Se 48 & KKK. Paragrafen tar i fråga om förelägganden sikte på sådana som behövs för utredningen i det aktuella ärendet. Finns behov av att förena körkortet med visst villkor för framtiden tillämpas 35 5. Behövs personutredning (lämplighetsutredning) föranstaltar länsstyrelsen härom enligt sista punkten.

35 & Se 49 & KKK. Se under 34 5.

36 5 Se 50 å KKK. För det fall att fråga uppkommer om återkallelse av såväl ett körkort som ett körkortstillstånd är det praktiskt att åter- kallelseprocessen förs samman till en länsrätt, lämpligen länsrätten i det län där det senaste körkortstillståndet har meddelats. I nu angivna fall bör länsstyrelserna i de båda aktuella länen givetvis samråda angå- ende den anmälan som skall göras av länsstyrelsen i det län där det nya körkortstillståndet har meddelats.

En liknande forumregel som den nyss angivna skulle kunna över— vägas även för de i 34 och 35 55 behandlade fallen. I dessa situationer är emellertid fråga om en mindre ingripande åtgärd än i de fall som avses i 36 å och om två länsstyrelser blir aktuella, bör de utan olägen- het kunna samråda om lämplig åtgärd. Det kan tillfogas att i 92 5 har angetts att ansökan om körkortstillstånd skall tas upp i körkortsregist- ret. Härigenom sörjs för att vederbörande länsstyrelser skall kunna upprätta den kontakt som behövs.

Länsrätten har tillagts även de befogenheter som länsstyrelsen har enligt 35 5, se prop. s. 88. Givetvis har kammarrätt och regeringsrätt här liksom i andra fall samma befogenheter som länsstyrelse och läns— rätt, om domstolarna inte föredrar att återförvisa målet för resp. åtgärd.

37 % Se 54 å andra stycket KKK. Jfr 17 5 KKL. 38 å Se 55 & KKK. Delgivning skall ske av alla beslut om återkallelse.

39 & Återkallelsen gäller utan hinder av att beslutet inte har vunnit laga kraft men först efter det att delgivning har skett, jfr 38 &. Med hänsyn härtill är det naturligt att räkna spärrtiden i fråga om åter- kallat körkort från delgivningen. För dc fall att delgivningen har dröjt och det med hänsyn härtill skulle vara otillbörligt att upprätthålla den beslutade spärrtiden fullt ut, kan den sättas ned enligt 22 5 KKL. Spärrtid som beslutas vid avslag på ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd bestäms däremot naturligen från dagen för beslutet,

Prop. 1976/77: 113 54

eftersom det här ännu inte finns något utfärdat körkort som behöver fråntas vederbörande i samband med delgivning. , _

Vid bestämmande av spärrtid bör hänsyn kunna tas till tidpunkten för den händelse som föranleder spärrtiden. Ifrågavarande händelse kan nämligen i förevarande fall ha inträffat kortare eller längre tid tillbaka. Samma hänsynstagande kan givetvis i vissa fall aktualiseras även vid återkallelse, då fråga om sådan uppkommer lång tid efter be- gången förseelse etc.

Förlängning av spärrtid enligt 19 å andra och tredje styckena KKL torde räknas från utgången. av den tidigare bestämda spärrtiden, se for- muleringen i 19 5 andra stycket sista punkten. Ytterligare föreskrift härom har inte ansetts behövas. Även i dessa fall kan det finnas anled- ning att beakta tidpunkten för den händelse som föranleder spärren.

40 å Jfr prop. s. 96. Förordnande om personutredning i fall som avses i 40 % torde kunna aktualiseras inte endast vid återkallelse utan även vid ett senare beslut varigenom spärrtid bestäms eller i samband med att fråga om körkortstillstånd eller förhandsbesked prövas. T. ex. kan det av körkortsregistret framgå viss omständighet som bör föranleda personutredning. Förordnande om personutredning i samband med att spärrtid bestäms skall tas upp i beslutet om spärrtid, 42 5.

43 5 Jfr prop. s. 104. Möjligheten att med tillämpning av 13 5 för- ordna om förarprov vid senare tidpunkt bör få utnyttjas endast om det är påkallat på grund av omständighet som inträffat efter återkallelsen.

44 5 Se 57 och 58 55 KKK. Prop. s. 104. Det gamla körkortet åter- ställs, varav följer att förarprov enligt huvudregeln inte behöver av- läggas. 1 fall som avses i första stycket kan dock, om särskilda skäl föreligger, bestämmas att förarprov skall avläggas. Beslut därom kan meddelas såväl vid återkallelsen som då frågan om återställande av kör- kortet prövas.

45 ?) Se 59 5 KKK. 46 5 Se 60 & KKK. 47 & Se 61 % KKK.

48 5 Se 57, 59 och 60 55 KKK. Forumbestämmelse för de fall som avses i 44 å andra stycket har tillagts.

49 å Se 63 & KKK.

505. I fråga om första stycket, se prop. s. 107. Forumbestämmelsen tar — liksom övriga forumbestämmelser i KKF — sikte på prövningen

Prop. 1976/77: 113 55

i första instans. Anser högre instans i mål om återkallelse att det finns anledning att meddela varning i stället för återkallelse är den berättigad härtill.

Andra stycket motsvarar 66 & KKK. Beslut om varning kan överklagas, se 108 5 och prop. s. 107.

51 och 52 55 Se 67 och 68 55 KKK. Jfr 215 KKL. Med kravet på skyndsamhet i 51 & första stycket avses för åklagares del att omhänder- tagandebeslut skall meddelas skyndsamt sedan ställning har tagits i åtalsfrågan.

I 51 å andra stycket har föreskrivits bl. a. att ”föreliggande utred- ning" skall fogas vid beslut om omhändertagande. Något sådant krav finns inte i dag, men det har i praxis visat sig föreligga behov för kör- kortsmyndighetema att vid prövning av frågan om återkallelse tills vi- dare ha tillgång till hela den utredning som finns hos polis och åkla- gare. Detta är av betydelse i exempelvis trafiknykterhetsfall, där fråga bl. a. kan komma upp om vederbörande har fört fordonet eller inte.

54—60 55 Se 84—95 55 KKK. Genom hänvisningarna blir de nya regler som skall gälla för körkort i tillämpliga delar gällande även för traktorkort.

61—82 åå Se 96—1 17 åå KKK.

83—90 åå Se 118—124 55 KKK.

I 89 & anges att uppgiftsskyldighet skall fullgöras även i fråga om den för vilken spärrtid löper. Enligt 93 å registreras bl. a. belastnings- uppgifter i fråga om sådan person. Detta överensstämmer med riksda- gens beslut, prop. s. 126. Vad beträffar de fall då avslag meddelas på ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd och spärrtid således bestäms har länsstyrelsen tillgång till personutredning i samband med att nytt förhandsbesked eller körkortstillstånd söks. Detta är emellertid inte någon garanti för att kännedom finns om varje förseelse som på- verkar körkortsfrågan. I detta avseende kan erinras om att i det av rikspolisstyrelsen förda person- och belastningsregistret inte registreras vissa förseelser för vilka har ådömts lägre straff än 25 dagsböter. Här- under faller en rad olika trafikförseelser. Det har från trafiksäkerhets- synpunkt bedömts angeläget att fullständig registrering kommer till stånd för dem som har visat sig brista i personlig lämplighet för körkort och sålunda har fått en körkortsspärr fastställd, så att ett komplett material finns tillgängligt, när ställning åter skall tas i körkortsfrågan vid ansökan om nytt förhandsbesked eller körkortstillstånd eller vid prövning enligt 19 å andra eller tredje stycket KKL.

Önskvärt vore givetvis att en fullständig registrering skedde även för

5 Riksdagen 1976/77. ] saml. Nr 113

Prop. 1976/77: 113 66

andra personer som saknar körkort men som inte har fått spärrtid be- stämd. En sådan utvidgning kan emellertid inte ske utan ytterligare ut- redning. Registreringsfrågorna behandlas av körkortsutredningen (K 1976: 02).

Beträffande de fall då återkallelse har skett krävs enligt 40 5 inte personutredning i alla fall då ansökan görs om körkortstillstånd eller förhandsbesked. Redan härav följer att registrering av förseelser bör ske under spärrtiden.

Registreringen har bedömts behöva pågå endast under den tid som spärrtiden löper. Regelmässigt kan man räkna med att vederbörande söker körkortstillstånd redan under spärrtiden eller relativt snart efter det att spärrtiden har löpt ut. En längre pågående registrering kan därför inte anses behövlig i nuläget. Såsom anförts pågår dock utred- ning om registreringsfrågorna.

Den nya registreringen kräver för att uppgiftsskyldigheten skall kunna fullgöras kontroll i körkortsregistret för konstaterande huruvida veder- börande har fått spärrtid bestämd eller ej. Det bör märkas att upp- giftsskyldigheten enligt 84 5 i fråga om trafikförseelser till största delen tar sikte på sådana som har begåtts vid förande av motordrivet for- don. I fråga om personer som har löpande spärrtid och alltså saknar körkort torde — bortsett från fall av olovlig körning — uppgiftsskyldig- heten inte aktualiseras i mera betydande utsträckning.

91—95 åå Se 125—128 55 KKK. Se beträffande 93 5 vad som har anförts i fråga om 89 5.

96—103 åå Se 129—13655 KKK. Jfr beträffande 975 prop. s. 80—83.

Beträffande 103 5 bör påpekas att bemyndigandet i 96 5 för social- styrelsen medför rätt för styrelsen att själv i visst fall meddela undan- tag från föreskrifterna.

104—107 åå Se 137, 1411—143 55 KKK. Jfr 30—34 55 KKL.

108—111 åå Se 144—147 55 KKK.

I 108 5 har fullföljdsförbudet vad gäller beslut om varning tagits bort, jfr prop. s. 107. Varning kan meddelas enligt 20 5 KKL och 70 å KKF.

Bilagan. Beteckningen TAXI bör inte sättas i anslutning till någon av de numrerade raderna, vilkas innehåll regleras av 1968 års väg- trafikkonvention. Jfr SOU 1972: 5 s. 24 och 112.

Prop. 1976/77 : 113 67

6 Specialmotivering till övergångsbestämmelserna

Lämplighetsintyg ersätts enligt KKF med personutredning. Har före ikraftträdandet lämplighetsintyg utfärdats eller getts in till körkorts— myndighet eller har före ikraftträdandet föreläggande meddelats om ingivande av sådant intyg bör av praktiska skäl äldre bestämmelser gälla.

Trafikkort ersätts med taxibehörighet som anges på körkortet. Trafik- korten skall givetvis fortfarande gälla och medföra motsvarande rätt som taxibehörighet enligt de nya bestämmelserna. De i KKF upptagna reglerna om körkort och körkortstillstånd — t. ex. om körkortsingri- pande och förnyelse — gäller i tillämpliga delar i fråga om trafikkort och trafikkortstillstånd. Körkort och trafikkort bör emellertid bytas ut mot körkort med taxibehörighet, när körkortet eller trafikkortet ändå skall förnyas. Vid utbyte skall givetvis iakttas att taxibehörighet inte kan förenas med behörigheten D. Det betyder att trafikkortet resp. taxibehörigheten saknar betydelse för den som har D-behörighet.

Vid högre rätts prövning av fråga om körkort, trafikkort eller traktor- kort tillämpas de nya bestämmelserna. Det gäller t. ex. i fråga om kör- kortstillstånd eller körkortsingripande.

Genom den avslutande s. k. trolleriparagrafen blir det inte nödvändigt att göra redaktionella ändringar i olika författningar med körkortsbe- stämmelser. Givetvis kan det visa sig önskvärt att ändra i vissa författ- ningar, som innehåller ett stort antal hänvisningar. Denna fråga får övervägas ytterligare.

De i "IT K upptagna reglerna om behörighet att föra terrängmotor— fordon, som har förts över till KKL och KKF, måste upphävas.

Utöver vad nu har sagts synes inga ytterligare författningsändringar behövas, Det gäller således bl.a. lagen (1971: 52) om skatterätt, fas— (ighetstaxeringsrätt och länsrätt samt VTLinf.

Prop. 1976/77 : 113 . 68

Bilaga A Förslag till

KÖRKORTSLAG

Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelse

1 % Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmo- torfordon och traktor. Behörigheten att föra visst fordon anges på följande sätt.

Bokstav Behörighet

motorcykel (för tung motorcykel först när körkortshavaren har fyllt 18 år) personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn tung lastbil buss släpfordon, oavsett antal och vikt

mUOW'J'

Förarbehörighet

2 % Bil, terrängvagn eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Detsamma gäller i fråga om släpfordon, som drages av körkortspliktigt motordrivet fordon.

3 € Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år. Terrängskoter får föras endast av den som har fyllt 16 år.

4 & Traktor som är försedd med gummihjul får föras på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får traktor föras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

5 & Personbil, lätt lastbil eller terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik för personbefordran endast av den som har körkort med taxibe- hörighet eller körkort med behörigheten D.

Traktortåg får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har kör- kort med behörigheten C, 1) eller E eller körkort med taxibehörighet.

Körkort

Körkortstillstånd

6 & Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera

Prop. 1976/77: 113 69

trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökanden har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

7 5 Vid meddelande av körkortstillstånd får föreskrivas villkor. 8 & Körkort får utfärdas endast om körkortstillstånd har meddelats.

9 & Körkort får ej utfärdas under löpande spärrtid.

Körkortsålder m. m.

10 & Sökanden skall vid tidpunkten för utfärdandet av körkort ha uppnått en ålder av

16 år för behörigheten A, 18 år för behörigheten B, 19 år för behörigheten C, 20 år för behörigheten D, 19 år för behörigheten E, 19 år för taxibehörighet. För utfärdande av körkort me_d behörigheten C, D eller E eller taxi- behörighet krävs att sökanden har körkort med behörigheten B, om han ej inom tre år före utfärdandet har haft körkort med den behörighet som sökes.

F örarprov 11 % Sökanden får godkännas och körkort lämnas ut endast om han i de avseenden som anges i 12 & uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

12 & Förarprov avser

1. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhets- frågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i tra- fiken,

2, sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,

3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag ansökan avser,

4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det slag ansökan avser,

5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga. I fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när for- don föres med tillkopplat släpfordon.

Giltighet

13 % Körkort gäller ej, 1. innan det har lämnats ut,

Prop. 1976/77: 113 70

2. om det har återkallats,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med annat körkort. I annat fall än som avses i första stycket är körkort ogiltigt, om det ej efter ansökan av körkortshavaren förnyas senast vid den tidpunkt under tionde året efter utfärdandet eller senaste förnyelsen som statens trafiksäkerhetsverk har bestämt. Sådant körkort får förnyas, om kör- kortshavaren ansöker därom inom ett år efter det att ogiltigheten in- trädde.

Å terkallelse 14 % Körkort skall återkallas,

1. om körkortshavaren har brutit mot l 5 andra stycket eller 4 5 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott,

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 & samma lag och person- skada eller sådan sakskada som ej är obetydlig har uppkommit,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmel- ser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall har brutit mot en från trafiksä- kerhetssynpunkt väsentlig regel vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseen- de ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera tra- fikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortsplik- tigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dy- likt att han från trafiksäkerhetssynpunkt e-j vidare bör ha körkort.

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

Meddelas varning enligt 20 5, skall körkortet ej återkallas.

15 % 1 fall som avses i 14 5 första stycket 7, 8, 9 eller 10 får åter- kallelsen begränsas till att avse viss del av behörigheten.

16 å Beslut om slutlig återkallelse av körkort på grund av straffbe- lagd gärning får ej ske förrän ansvarsfrågan har blivit slutligt avgjord, om ej omständigheterna är sådana, att körkortshavaren oavsett utgång- en i ansvarsfrågan kan anses olämplig att föra körkortspliktigt fordon.

17 & Uppstår fråga om återkallelse av körkort och kan det på san- nolika skäl antagas, att körkortet kommer att återkallas slutligt, skall körkortet återkallas tills vidare.

Rör frågan återkallelse på grund av brott mot 4 5 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott och hade föraren före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod

Prop. 1976/77: 113 71

under eller efter färden uppgick till minst 0,8 promille, skall körkortet återkallas tills vidare.

18 & Bestämmelsernai 14—17 55 gäller i tillämpliga delar

1. i fråga om körkortstillstånd,

2. i fråga om rätt att erhålla förnyelse av körkort vars giltighetstid har löpt ut.

Återkallelse enligt första stycket 2 på grund av att körkortshavaren har gjort sig skyldig till olovlig körning genom att föra fordon av det slag, som körkortet har gällt för, får dock ske endast om särskilda skäl föreligger.

Spärrtid

19 5 Vid avslag på ansökan om förhandsbesked eller körkortstill- stånd på grund av sökandens personliga förhållanden och vid återkal- lelse med åberopande av återkallelsegrund som avses i 14 5 första styc- ket 1—6 bestämmes spärrtid om lägst en månad och högst tre år. Vid brott som avses i 1 5 andra stycket eller 4 5 1 mom. lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott bestämmes dock spärrtiden till lägst ett ar.

Inträffar under spärrtid omständighet som kan föranleda nytt beslut om sådan tid, får prövas om den redan bestämda spärrtiden skall för- längas. Sådan prövning sker efter ansökan av den för vilken spärrtiden löper. Prövningen avser hans förhållanden fram till tidpunkten för an- sökan. Förlängningen får omfatta högst tre år.

Vad som anges i andra stycket äger motsvarande tillämpning om under spärrtiden har framkommit sådan omständighet som har inträffat före beslutet om spärrtid men inte har varit känd vid det tillfället.

Varning

20 & Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständig- heter att det finns särskild anledning att erinra honom om de krav som ställes på honom från trafiksäkerhetssynpunkt, får han meddelas var- ning, om skäl för återkallelse ej föreligger.

Har körkortshavare brutit mot 4 & lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott men hade han ej före färdens slut förtärt starka dryc— ker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,8 promille, får han meddelas varning i stället för att beslut fattas om återkallelse av körkortet, om han ej tidigare har dömts för brott mot 4 & nämnda lag och omständigheterna är mild- rande.

Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständigheter som avses i 14 5 första stycket 2—6, får varning meddelas i stället för beslut om återkallelse, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Omhändertagande

21 & Har körkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller spår- vagn gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar likgiltig- het för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga tecken på påverkan av starka drycker eller annat ämne, eller saknar han till följd av sjukdom, skada eller dylikt förutsättningar att föra körkorts- pliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, omhändertages körkortet.

Prop. 1976/77: 113 72

Misstänkes att körkortshavare vid förande av motorfordon, terräng- motorfordon, traktortåg eller spårvagn har brutit mot 4 5 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, och hade han före färdens slut för- tärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till minst 0,5 promille under eller efter färden, omhänder- tages körkortet sedan analysbevis har erhållits. Är fråga om brott mot 4 5 2 mom. nämnda lag, men uppgick alkoholkoncentrationen ej till 0,8 promille, får, om omständigheterna kan anses mildrande, körkortet om- händertagas endast om körkortshavaren tidigare har dömts för brott mot 4 & nämnda lag.

I avvaktan på beslut enligt 17 5 är körkortshavaren ej berättigad att föra körkortspliktigt fordon.

Underlåtelse av körkortsingripande m.m. 22 % Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från de i denna lag angivna bestämmelserna körkortsingripande underlåtas eller spärrtid sättas ned.

Beslut som avses i första stycket får meddelas även i fråga om kör- kortsingripande eller spärrtid som har beslutats tidigare, om ny om- ständighet har inträffat eller blivit känd.

Verkan av utländsk dom 23 & Bestämmelserna om återkallelse, spärrtid, varning och underlå- telse av körkortsingripande m.m. i 14—20 och 22 åå tillämpas även i fråga om den som genom lagakraftvunnen dom utom riket har dömts till ansvar i sådant avseende som sägs i angivna lagrum.

Traktorkort

24 5 Bestämmelserna om meddelande av körkortstillstånd i 6 och 7 55 äger motsvarande tillämpning i fråga om utfärdande av traktorkort, om ej annat följer av 25 &. Traktorkort får ej utfärdas under löpande spärr- tid.

25 å Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig syn- skärpa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt upp- fyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksä- kerheten.

Sökandens synskärpa är tillräcklig, om den med eller utan glasögon eller linser är minst 0,5 på det bästa ögat.

Sökandens hörselförmåga är tillräcklig, om han med eller utan hör- apparat väl uppfattar vanlig samtalsstämma på en meters avstånd.

26 å Traktorkort får utfärdas endast för den som har fyllt 16 år el- ler, om särskilda skäl föreligger, för den som har fyllt 15 år.

27 & Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de avseenden som anges i 12 & första stycket 1 och 2 uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

28 & Bestämmelserna i 13 & första stycket, 14 och 16—23 55 gäller i tillämpliga delar i fråga om traktorkort.

Prop. 1976/77: 113 73

Bemyndiganden m. m.

29 & Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medde- lar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbildning och registrering av fordonsförare.

Ansvarsbestämmelser

30 5 Den som för terrängskoter innan han har fyllt 16 år dömes till böter.

31 & Föres moped eller terrängskoter av barn som ej har fyllt 15 år, dömes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har be- gåtts av barnet i anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om han har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra förseelsen. Till samma straff dömes även den som i annat fall tillåter barn som ej har fyllt 15 år att föra moped eller terrängskoter.

32 5 Den som för fordon i yrkesmässig trafik utan att vara berättigad till det dömes till böter.

33 & Den som i yrkesmässig trafik som förare anställer och brukar någon som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till samma straff dömes även den som i annat fall överlämnar åt eller tillåter annan att föra fordon i yrkesmässig trafik utan att denne är be- rättigad till det.

34 5 Om ansvar för den som i annat fall än som avses i 30—33 55 för fordon i strid mot denna lag finns bestämmelser i lagen ( 1951: 649) om straff för vissa trafikbrott.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977, då körkortskungörelsen (1972: 592) skall upphöra att gälla. Regeringen får meddela de över- gångsbestämmelser som behövs.

Prop. 1976/77: 113 74

Bilaga B

Förslag till KÖRKORTSFÖRORDN ING

Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 % Denna förordning gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon och traktor, utbildning av motorfordonsförare, registrering av körkortshavare och innehavare av traktorkort.

2 & Statens trafiksäkerhetsverk är central körkortsmyndighet. Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter. För registrering av körkortshavare och innehavare av traktorkort finns ett för landet gemensamt körkortsregister.

3 5 Om undantag från körkortslagen (0000: 000) och denna förord- ning finns bestämmelser i bland annat kungörelsen (1972: 605) om in- förande av ny vägtrafiklagstiftning, militära vägtrafikkungörelsen (1974: 97) och vägtrafikkungörelsen (1974: 98) för civilförsvaret.

Om utländska körkort finns särskilda bestämmelser.

4 % Vid tillämpningen av körkortslagen (0000: 000) och av denna förordning har följande beteckningar nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse Bil Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller

medar eller med band och som ej är att anse som motor- cykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar

Buss Bil som är inrättad för befordran av flera än åtta per- soner utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål

Cykel 1. Fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vev- anordning och ej är lekfordon 2. Eldriven rullstol som föres av den åkande och är kon- struerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen

Fordon Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. For- don indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terräng- släp, eftcrfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och öv- riga fordon

Körkort Bevis om behörighet att föra bil, motorcykel eller ter- rängvagn

Körkortshavare 1. Den för vilken körkort får utfärdas enligt körkorts- tillstånd

2. Den för vilken finns utfärdat men ej utlämnat körkort 3. Den som har körkort

4. Den som har rätt till förnyelse av körkort enligt 13 5 andra stycket andra punkten körkortslagen (0000: 000)

Prop. 1976/77: 113 75

Beteckning

Körkortstillstånd Körkortsundcrlag Lastbil

Lekfordon Lätt lastbil Lätt motorcykel

Lätt släpfordon

Moped

Motorcykel

Motordrivet fordon

Motorfordon

Motorredskap

Motortrafikled Motorväg Personbil

Släpfordon

Betydelse

Meddelat tillstånd att körkort får utfärdas Handling avsedd för färdigställande av körkort

Bil som ej är att anse som personbil eller buss. Lastbilar indelas i lätta lastbilar och tunga lastbilar

Fordon som är avsett uteslutande för lek Lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton

Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter

1. Släpfordon med totalvikt av högst 750 kilogram 2. Släpfordon med totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att den ej överstiger dragfordonets tjänste- vikt och att dragfordonets och släpfordonets samman- lagda totalvikt ej överstiger 3,5 ton Sådant motorfordon

1. på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, eller 2. på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för moped, av högst 400 kilogram, som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilome- ter i timmen och endast med svårighet kan ändras till avsevärt högre hastighet och som drives antingen av för- bränningsmotor med en slagvolym av högst 50 kubikcen- timeter eller av elektrisk motor

]. Motorfordon på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, dock ej moped

2. Motorfordon på tre hjul eller medar med en tjänste- vikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kilo- gram, dock ej moped Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga mo- torcyklar

Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hän- föra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfor- don, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon Motordrivet fordon som ej är terrängmotorfordon och som är inrättat

1. huvudsakligen för att självständigt användas till per- son— eller godsbefordran, eller

2. för annat ändamål än som anges under 1, om fordo— net ej är att anse som traktor eller motorredskap Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av

högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet Väg eller vägsträcka som är utmärkt som motortrafikled med härför avsett vägmärke Väg eller vägsträcka som är utmärkt som motorväg med härför avsett vägmärke

Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av per- soner. dock högst förare och åtta passagerare Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, trak— torn eller motorredskapet. Släpfordon indelas i lätta släp— fordon och tunga släpfordon

Prop. 1976/77: 113 76

Beteckning

Terräng Terrängfordon Terrängmotor- fordon

Terrängskoter Terrängsläp Terrängvagn

Tjänstevikt på bil, traktor eller motorredskap

Tjänstevikt på motorcykel eller moped

Tjänstevikt på släpfordon Tjänstevikt på terrängmotor- fordon

Totalvikt på bil, traktor eller motorredskap Totalvikt på släpfordon

Trafikskola Trafiksyn

Traktor

Traktorkort Tung lastbil

Tung motorcykel

Tungt släpfordon Väg

Betydelse

Område som ej är att anse som väg Terrängmotorfordon och terrängsläp

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 ki— logram

Fordon som är inrättat för att dragas av terrängmotor- fordon och ej är släpfordon Terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilo- gram

Sammanlagda vikten av

fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid använd- ning av tyngsta till fordonet hörande karosseri,

verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, föraren

Sammanlagda vikten av

fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sid- vagn,

verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri

Sammanlagda vikten av

fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid använd- ning av tyngsta till fordonet hörande karosseri,

verktyg som hör till fordonet, bränsle. smörjolja och vatten

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vik- ten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vik- ten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare Synorganens funktion i sådana avseenden som har bety- delse från trafiksäkerhetssynpunkt

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att draga annat fordon eller arbetsredskap och som är kon- struerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet

Bevis om behörighet att föra traktor

Lastbil med totalvikt över 3,5 ton

Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter

Annat släpfordon än lätt släpfordon

1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt användes för trafik med motorfordon,

2. led som är anordnad för cykeltrafik,

3. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses un- der 1 eller 2

Prop. 1976/77: 113 77

Beteckning Betydelse Yrkesmässig Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i för- trafik ordningen (1940: 910) angående yrkesmässig automobil-

trafik m.m. tillämpas på

S 5 Kan i fråga om visst fordon eller viss fordonstyp ej med ledning av 4 & bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordons- typen skall höra, prövas frågan av statens trafiksäkerhetsverk.

Finns skäl att hänföra visst fordon eller viss fordonstyp till annat slag av fordon än som skulle bli fallet med tillämpning av 4 &, prövar trafiksäkerhetsverket fråga härom.

6 5 Vad som föreskrives i körkortslagen (0000: 000) eller i denna för- ordning för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant fordon.

Behörighet att föra motordrivet fordon 7 & Körkort utfärdas i klasserna A****, *B***, AB***, *B**E, AB**E, *BC*E, ABC*E, *B*DE, AB*DE, *BCDE och ABCDE. Taxibehörighet kan förenas med körkortsklass som omfattar behörigheten B eller C men ej D.

Utan hinder av 2 & körkortslagen (0000: 000) får lastbil, terrängvagn, släpfordon eller buss föras

1. utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

2. med last eller passagerare i fall som avses under 1, om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande fordonet eller fordonståget samt föraren har körkort med behörigheten B och har fyllt 19 år,

3. i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstads- område eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgi- vande därtill har lämnats 1 samband med återkallelsen.

8 % Bestämmelserna i 2—-—5 55 körkortslagen (0000: 000) gäller ej vid övningskörning eller förarprov eller vid färd med fordon inom inhägnat järnvägs— eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område och ej heller färd med fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon.

Utan hinder av 2 & körkortslagen får utomlands bosatt person som har fyllt 15 år och som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant for- don i hans hemland. Detta gäller dock endast om motorn har en slag- volym som ej överstiger 50 kubikcentimeter och om den som har infört fordonet får föra detta i hemlandet utan körkort eller därmed jäm- förlig handling.

Prop. 1976/77: 113 78

9 & Körkort och sådan i 33 g avsedd handling som upptager särskilt villkor för kortets giltighet skall medföras under färd med bil eller motorcykel och på tillsägelse visas upp för trafikinspektör, bilinspektör eller polisman. Kort och handling som nu har sagts skall vara i sådant skick, att de kan läsas utan svårighet.

Körkort

Körkortstillstånd 10 & Fråga om körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av länsstyrelsen i det län där han vistas.

Vistas sökanden i annat län än det där han är kyrkobokförd, får länsstyrelsen hänskjuta ansökningen till det andra länet, om sökanden begär det eller länsstyrelsen eljest finner det lämpligt.

11 & Körkortstillstånd och utfärdat men ej utlämnat körkort förfaller, om körkortshavaren ej har avlagt godkänt förarprov inom tolv månader efter tillståndets meddelande. Tillståndet skall innehålla erinran om detta och om att återkallelse kan ske i fall som avses i 14 eller 17 & körkortslagen (0000: 000).

Om förlängning av den i första stycket angivna tiden finns bestäm- melser i 49 5.

12 5 Ansökan om körkortstillstånd göres skriftligen på särskild blan- kett. Till ansökningshandlingen skall fogas läkarintyg och, om ej annat följer av 40 & denna förordning, personutredning.

Läkarintyget skall vara utfärdat inom tre månader och personutred- ningen dagtecknad inom en månad före ansökningen.

Personutredningen göres av polismyndigheten i sökandens kyrkobok- föringsort eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av polismyndig- heten i den ort där han vistas. Länsstyrelsen får själv eller genom polis- myndighet göra ytterligare utredning.

13 & Länsstyrelsen föreskriver när körkortstillstånd meddelas de vill- kor för körkort som föranledes av medicinska skäl.

När körkortstillstånd meddelas efter återkallelse eller efter beslut varigenom spärrtid har bestämts, får länsstyrelsen som villkor för kör- kort föreskriva, att bevis om godkänt förarprov skall ges in efter viss tid eller vid regelbundet återkommande tillfällen, förordna att förnyad personutredning skall ske vid viss tidpunkt eller meddela annan före- skrift, som är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Förhandsbesked 14 & Önskar sökande att prövning skall ske om det med hänsyn till sådana förhållanden som skall anges i läkarintyg eller personutredning föreligger hinder mot att körkortstillstånd meddelas, behöver endast den handling som åberopas fogas till ansökningshandling som sägs i 12 .

Låänsstyrelsen får själv eller genom polismyndighet göra ytterligare utredning.

Prop. 1976/77: 113 79

15 & Föreligger med hänsyn till de ingivna handlingarnas innehåll eller vad som i övrigt är känt ej hinder mot att körkortstillstånd med- delas sökanden, förelägger länsstyrelsen denne att inom viss tid kom— plettera ansökningen med intyg eller utredning som skall företes enligt 12 5 men som ej har getts in i ärendet tidigare. Har prövningen visat, att körkortstillstånd kan meddelas endast på särskilt villkor, skall sö- kanden underrättas om detta. Följer sökanden ej föreläggandet är ansökan förfallen.

U tfärdande 16 & Statens trafiksäkerhetsverk utfärdar under iakttagande av kör- kortslagen (0000:000) körkort, om sökanden har undertecknat kör- kortsunderlag och givit in välliknande fotografi av sig.

F örarprov 17 & Förarprov består av förhör och körprov och avlägges in-för så- dan tjänsteman hos statens trafiksäkerhetsverk eller sådan befattnings- havare vid försvarsmakten, som har förordnats a-tt förrätta förarprov, eller inför sådan lärare i gymnasieskolan, som ger utbildning för av- läggande av förarprov. I gymnasieskolan får förarprov avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av statens trafiksäkerhets- verk i fråga om tjänsteman hos verket och av överbefälhavaren i fråga om befattningshavare vid försvarsmakten. Förordnande för befattnings- havare vid försvarsmakten att förrätta förarprov får lämnas den som trafiksäkerhetsverket har godkänt.

18 % Vid förarprov skall sökanden förete bevis om förarutbildning för fordonsslaget. Beviset skall vara utfärdat av den som har meddelat ut- bildningen. Avser provet körkort för behörigheten C, D eller E får i stäl- let för angivet bevis godtagas intyg om att sökanden under de senaste tolv månaderna i betydande omfattning har fört bil under olika trafik- förhållanden.

Bevis eller intyg som avses i första stycket behöver ej företes, om sökanden inom tre år före anmälan till förarprov har haft körkort med den behörighet som sökes.

19 5 Vid förarprov för taxibehörighet skall sökanden, om han ej inom tre år före anmälan har haft sådan behörighet eller körkort med behörigheten C eller D, förete bevis om förarutbildning för taxibehö- righet eller intyg om att han under de senaste tolv månaderna i bety- dande omfattning har fört bil under olika trafikförhållanden.

20 & Förarprov får utom i gymnasieskolan avläggas endast av den för vilken finns utfärdat körkort med den behörighet som provet avser.

21 % Sökande som avlägger förarprov inför tjänsteman hos statens trafiksäkerhetsverk skall tillhandahålla för provet lämpligt fordon.

Utlämnande av körkort

22 % Körkort lämnas ut endast om sökanden har godkänts vid förar- provet. Förarprov för taxibehörighet behöver dock ej avläggas, om sö- kanden har körkort med behörigheten C. Att förarprov ej heller behö- ver avläggas i vissa fall efter återkallelse följer av 43 å.

Prop. 1976/77: 113 30

23 % Godkännes sökanden vid förarprov, lämnas körkortet ut av den som har förrättat provet eller av den militära myndighet eller den gym- nasieskola vid vilken sökanden har utbildat sig. Skall förarprov ej av- läggas, lämnar statens trafiksäkerhetsverk ut körkortet i samband med utfärdandet.

Har sökanden giltigt körkort eller traktorkort, som har utfärdats för honom tidigare, skall kortet: återlämnas innan det sökta körkortet läm- nas ut. Har det tidigare körkortet eller traktorkortet förstörts eller för- kommit, skall han innan det sökta körkortet lämnas ut i stället skrift- ligen anmäla förlusten till den länsstyrelse som enligt 27 5 eller 58 å andra stycket har att pröva frågan om förnyelse av körkortet eller trak- torkortet.

Har körkortshavaren i fall som avses i andra stycket anmält, att hans körkort eller traktorkort har förstörts eller förkommit, och kommer kortet senare till rätta, skall han genast överlämna detta till den läns- styrelse som har mottagit anmälan om förlusten.

Förnyelse 24 å Fråga om förnyelse enligt 13 å andra stycket körkortslagen (0000: 000) prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

25 5 Har körkortshavarens namn eller personnummer ändrats, skall körkortshavaren inom tre veckor efter ändringen ansöka om förnyelse av körkortet.

26 & Körkort förnyas efter ansökan av körkortshavaren, om det har 1. förstörts eller förkommit, eller 2. förändrats så att det ej lämpligen kan användas.

27 5 Fråga om förnyelse enligt 25 eller 26 & prövas av länsstyrelsen i det län, där körkortshavaren är kyrkobokförd eller, om han ej är kyr- kobokförd i landet, av den länsstyrelse som har meddelat körkortstill- ståndet.

28 8 Om förnyelse i andra fall än som avses i 24—26 55 gäller 35, 45 och 46 55.

29 % Vid förnyelse av körkort skall körkortshavaren på anmodan underteckna körkortsunderlag och ge in välliknande fotografi av sig.

30 % Förnyat körkort tillhandahålles av statens trafiksäkerhetsverk.

Förnyat körkort lämnas ut, utom i fall som avses i 26 ä 1, endast om körkortshavaren har återlämnat det tidigare körkortet. Har det tidi- gare körkortet förstörts eller förkommit, skall han, innan det nya kör- kortet lämnas ut, i stället skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelse som avses i 27 5.

31 5 Har körkortshavaren i fall som avses i 26 ä 1 eller 30 å andra stycket anmält, att hans körkort har förstörts eller förkommit, och kommer körkortet senare till rätta, skall han genast överlämna detta till den länsstyrelse som har mottagit anmälan om förlusten.

Behörighetsbevis

32 & Körkort skall vara skärt och utformat enligt bilaga till denna förordning. '

Prop. 1976/77: 113 81

33 % Föreskrivet villkor, som innebär att körkortshavaren under färd skall använda annat hjälpmedel än glasögon eller linser eller hörappa- rat eller att fordon, som han för, skall vara försett med särskild anord- ning eller vara av särskild beskaffenhet eller att viss särskild trafikföre- skrift skall iakttagas, eller annat sådant villkor, som kan kontrolleras vid färd, skall tagas upp i särskild handling med angivande att hand- lingen skall medföras under färd.

Särskild utredning 34 % Finns anledning antaga, att körkortshavare ej uppfyller de förut- sättningar som gäller för erhållande av körkort, utreder den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet skyndsamt frågan om hans lämp- lighet. Länsstyrelsen får förelägga honom att inkomma med läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. I föreläggandet får föreskrivas, att undersökning eller prov skall verkställas av viss person eller av person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Länsstyrelsen får ock- så själv föranstalta om utredning som behövs.

Beslut om föreläggande enligt första stycket skall innehålla erinran om att återkallelse kan ske enligt 14 5 första stycket 8 körkortslagen (0000: 000), om föreläggandet ej följes.

35 % Finner den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet att villkor bör föreskrivas i fall då körkortstillstånd har meddelats utan fö- reskrift eller att meddelad föreskrift bör ändras eller upphävas, beslutar länsstyrelsen härom. I fråga om sådant beslut äger 33 % motsvarande tillämpning. Länsstyrelsen får också förordna att förnyad personutred- ning skall företagas Vid senare tidpunkt.

Föranleder beslut som avses i första stycket ändring av texten i ut- färdat körkort skall körkortet förnyas. I beslutet skall körkortshavaren föreläggas att inom viss tid vidtaga de åtgärder som behövs för att han skall erhålla förnyat körkort. Beslutet skall innehålla erinran om att åter- kallelse kan ske enligt 14 5 första stycket 9 körkortslagen (0000: 000), om föreläggandet ej följes.

Fråga om förnyelse enligt andra stycket prövas av statens trafiksäker- hetsverk. Vid förnyelsen äger 29—31 55 motsvarande tillämpning.

Å terkallelse

36 5 Fråga om återkallelse prövas av länsrätten i det län där kör- kortstillståndet har meddelats och efter anmälan av länsstyrelsen där. Har nytt körkortstillstånd meddelats i annat län efter körkortets utfär- dande, gäller vad nu har sagts i stället länsrätten och länsstyrelsen i det länet. Länsrätten har samma befogenheter som länsstyrelsen har enligt 34 och 35 55.

37 % Har beslut om körkorts omhändertagande kommit in till läns- styrelse enligt 51 å andra stycket, anmäler länsstyrelsen skyndsamt ären- det hos länsrätten. Länsrätten prövar frågan om körkortet skall åter- kallas tills vidare eller återställas till föraren.

38 5 Beslut om återkallelse delges den som avses med beslutet. Har utlämnat körkort återkallats helt eller delvis, skall körkortsha- varen efter anmaning överlämna körkortet till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet, om körkortet ej har förstörts eller

Prop. 1976/77: 113 82

förkommit. Avser återkallelsen körkort som ej har lämnats ut, skall den myndighet som innehar körkortet överlämna det till länsstyrelsen. Upphäves beslut om återkallelse efter besvär, återställes körkortet till körkortshavaren eller i fall som avses i andra stycket andra punkten till myndigheten.

39 % Spärrtid som avses i 19 & körkortslagen (00001000) räknas från delgivningen av beslut om körkortets omhändertagande, eller om sådant beslut ej har meddelats, beslut om återkallelse tills vidare, eller, om ej heller sådant beslut har meddelats, beslut om slutlig återkallelse. Spärr- tid som beslutas vid prövning av fråga om förhandsbesked eller kör- kortstillstånd löper från dagen för beslutet därom.

40 % Har för återkallelse. ej åberopats annan grund än som avses i 14 5 första stycket 1, 2, 3 eller 4 körkortslagen (0000: 000) behöver personutredning ej bifogas ansökan om körkortstillstånd eller förhands- besked, om ansökan göres senast en månad efter spärrtidens utgång. Föreligger särskilda skäl får dock förordnas om personutredning. Beslut om förlängning av spärrtid eller beslut om ny spärrtid får ej meddelas utan att förnyad personutredning har skett.

41 5 Fråga om spärrtid enligt 19 5 andra och tredje styckena kör- kortslagen (0000: 000) prövas av länsstyrelse som avses i 36 5 eller om spärrtid ej har beslutats i samband med återkallelse, av den läns- styrelse som har meddelat beslutet om spärrtid. Vid prövningen gäller 40 å i tillämpliga delar i fråga om den utredning som skall ligga till grund för prövningen.

42 5? I beslut om spärrtid skall anges Om med hänsyn till då förelig- gande förhållanden personutredning behöver företes vid ansökan om körkortstillstånd eller förhandsbesked efter spärrtidens utgång.

43 5 Efter återkallelse av körkort enligt 14 & första stycket 1—6 körkortslagen (0000: 000) lämnas körkort ut utan att nytt, godkänt förarprov behöver avläggas, om spärrtiden har varat högst sex månader och ansökan om körkortstillstånd har gjorts inom tid som anges i 40 &. Föreligger särskilda skäl får dock i beslut om återkallelse bestämmas att godkänt förarprov skall avläggas.

44 5 Har körkort återkallats enligt 14 5 första stycket 7 körkorts- lagen (0000: 000) och har det förhållande som har föranlett återkallel- sen upphört, återställes körkortet, om ansökan därom göres inom ett år från den tidpunkt som anges i 39 &. Föreligger särskilda skäl får dock bestämmas att godkänt förarprov skall avläggas.

Har körkort återkallats enligt 14 5 första stycket 8 körkortslagen återställes körkortet, om körkortshavaren inom tid som har bestämts i beslutet om återkallelse har vidtagit i föreläggandet angiven åtgärd.

45 & Körkort som har återkallats enligt 14 5 första stycket 9 körkorts- lagen (0000: 000) förnyas, om körkortshavaren har ansökt om förnyelse inom tid som har bestämts i beslutet om återkallelse.

46 & Har återkallelse begränsats enligt 15 & körkortslagen (0000: 000), skall körkortet förnyas.

Prop. 1976/77: 113 83

47 5 Vid förnyelse enligt 45 eller 46å äger 295 och 305 första stycket motsvarande tillämpning.

48 5 Fråga om återställande enligt 44 5 eller förnyelse enligt 45 & prövas av länsstyrelse som avses i 36 &. Fråga om förnyelse enligt 46 & prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

49 5 Har körkortstillstånd eller utfärdat men ej utlämnat körkort återkallats tills vidare i avvaktan på det slutliga beslutet och häves återkallelsen, får länsrätten förlänga den i 11 & angivna tiden inom vilken godkänt förarprov skall avläggas.

Varning

50 5 Fråga om varning prövas av länsrätt som avses i 36 5. Beslut om varning delges den som avses med beslutet.

Omhändertagande

51 5 I fall som avses i 21å körkortslagen (0000: 000) beslutar polis- myndighet eller åklagare om omhändertagande. Beslutet skall med- delas skyndsamt och delges körkortshavaren. Har körkortet lämnats ut till körkortshavaren och har det ej förstörts eller förkommit, skall han efter anmaning överlämna det till myndighet som har meddelat beslutet.

Snarast möjligt, och i fall som avses i 21 5 första stycket körkorts- lagen inom 48 timmar, sändes beslutet till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Vid beslutet fogas uppgift om delgivning, körkort som har överlämnats i anledning av beslutet, föreliggande ut- redning och, om beslutet har meddelats enligt 21 5 första stycket kör- kortslagen, redogörelse för de skäl som har föranlett åtgärden. Sådan redogörelse lämnas också om beslutet har meddelats enligt 21 5 andra stycket körkortslagen och alkoholkoncentrationen i körkortshavarens blod ej har uppgått till 0,8 promille. Delges beslutet eller överlämnas körkortet senare, meddelas detta snarast möjligt till länsstyrelsen. Kör- kortet sändes till länsstyrelsen.

52 ?] Har körkort omhändertagits enligt 21 & körkortslagen (0000: 000) och har det ej lämnats ut till körkortshavaren, skall den myndighet som innehar körkortet överlämna det till den länsstyrelse som har med- delat körkortstillståndet.

Underlåtelse av körkortsingripande m.m. 53 5 Fråga som avses i 22 å andra stycket körkortslagen (00001000) prövas av den länsrätt som har beslutat tidigare i saken.

Traktorkort

54 % Förarprov består av förhör och avlägges inför den som statens trafiksäkerhetsverk har förordnat därtill eller inför sådan lärare i gym- nasieskolan som ger utbildning för avläggande av förarprov.

Godkännes sökanden utfärdas bevis därom.

55 & Fråga om utfärdande av traktorkort prövas av länsstyrelse. Bestämmelserna i 10 & äger därvid motsvarande tillämpning. Traktorkort lämnas ut av den länsstyrelse som har utfärdat kortet.

Prop. 1976/77: 113 84

56 % Bestämmelserna i 12, 13 och 33 && äger motsvarande tillämp- ning i fråga om traktorkort. Vid ansökan om traktorkort skall dock ges in även bevis enligt 54 &, utfärdat inom tre månader före ansökan.

57 % Bestämmelserna om förhandsbesked i 14 och 15 åå äger mot- svarande tillämpning i fråga om traktorkort. Föreläggande som avses i 15 5 skall dock gälla även bevis om godkänt förarprov enligt 54 ä. 1 ärende om förhandsbesked får prövas även fråga om sådana sär- skilda skäl som avses i 26 & körkortslagen (0000: 000) föreligger.

58 % Bestämmelserna om förnyelse i 25 och 26 55 äger motsvarande tillämpning i fråga om traktorkort. Traktorkort behöver dock ej för- nyas, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Fråga om förnyelse av traktorkort prövas av länsstyrelsen i det län, där innehavaren är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet.

Bestämmelserna i 30 och 31 åå äger motsvarande tillämpning vid förnyelse av traktorkort med det undantaget att vad som sägs om statens trafiksäkerhetsverk i stället gäller länsstyrelse som har prövat frågan om förnyelse.

59 5 Traktorkort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och hans personnummer, den länsstyrelse som har utfärdat trak- torkortet och dagen för utfärdandet.

60 % Bestämmelserna om särskild utredning, återkallelse, varning, om- händertagande och underlåtelse av körkortsingripande m.m. i 34—53 55 gäller i tillämpliga delar traktorkort. "Förnyelse enligt 35 å andra stycket skall dock prövas av den länsstyrelse som har utfärdat traktor- kortet. Förnyelse skall ej ske, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Förarutbildning Trafikskola

61 & Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av statens trafiksä- kerhetsverk, som utövar tillsyn över trafikskola.

62 & Över ansökan om tillstånd enligt 61% inhämtar statens trafik- säkerhetsverk yttrande av länsstyrelsen i det län där skolan skall drivas.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till vederhäftighet och andra på frågan inverkande omständigheter be- dömes ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt, att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett.

Tillstånd förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. För- anleder ej särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.

63 % Vid trafikskola skall finnas en godkänd trafikskolechef, som svarar för att skolan drives på sätt som sägs i 62 å andra stycket.

64 5 Vid trafikskola skall finnas en eller flera godkända utbildnings- ledare, som är ansvariga för utbildningsarbetet. Om så behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet,

Prop. 1976/77: 113 85

skall vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända trafiklärare.

65 5 Fråga om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Intyg huruvida sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig som utbildningsledare eller trafiklärare utfärdas av polismyndigheten i sökandens kyrkobokföringsort eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där han vistas.

66 5 I trafikskola skall finnas de läromedel och den undervisnings- materiel i övrigt som behövs för den teoretiska undervisningen och lokal som är lämplig för sådan undervisning.

Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner, som statens trafik- säkerhetsverk fastställer. För varje elev skall föras utbildningskort.

67 % Trafikskolechef skall föra anteckningar om undervisningen och årligen före februari månads utgång till statens trafiksäkerhetsverk sända in redogörelse för undervisningen under nästföregående år.

68 å Statens trafiksäkerhetsverk får återkalla tillstånd att driva tra- fikskola, om

1. tillståndshavaren befinncs olämplig att driva trafikskola,

2. utbildningen i trafikskola bedrives i strid mot gällande föreskrifter eller eljest på ett otillfredsställande sätt, eller

3. undervisning ej har bedrivits vid skolan under de senaste tolv månaderna.

69 % Finner statens trafiksäkerhetsverk att den som har godkänts som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får verket återkalla godkännandet.

70 % Har innehavare av tillstånd att driva trafikskola eller trafik- skolechef, utbildningsledare eller trafiklärare vid sådan skola gjort sig skyldig till förfarande eller försummelse som kan föranleda återkallelse av tillstånd eller godkännande, men kan det antagas, att han skall låta sig rätta utan sådan åtgärd, får varning i stället meddelas.

71 5 Beslut om återkallelse eller varning delges den som avses med beslutet.

72 5 Om förarutbildning i gymnasieskolan gäller särskilda bestäm- melser.

Övningskörning

73 % Den som för att" erhålla körkort vill öva sig i körning med mo- torfordon eller fordonståg som han ej har körkort för får föra fordonet eller fordonståget vid övningskörning under de förutsättningar som anges i 74—79 55.

745. Den som för fordon vid övningskörning skall ha uppnått en ålder av

1. 16 år för körning med lätt motorcykel,

Prop. 1976/77: 113 86

2. 17 år 9 månader för körning med personbil eller lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,

3. l8 år för körning med tung motorcykel, personbil eller lätt lastbil med tillkopplat tungt släpfordon eller tung lastbil,

4. 19 år för körning med buss. Utan hinder av första stycket 3 får den som har fyllt 16 men ej 18 år föra tung motorcykel vid övningskörning i trafikskola under förut- sättning att den som övar uppsikt över körningen medföljer på motor- cykel eller i sidvagn till denna.

75 å Övningskörning skall ske under uppsikt av person, som har fyllt 21 år och sedan minst tre år har körkort för fordon av det slag kör- ningen avser samt har vana och skicklighet i fråga om körning med sådant fordon.

76 5 Vid övningskörning med bil skall den som har uppsikt över kör- ningen medfölja i bilen vid den körandes sida, om ej körningen äger rum inom körgård, som är godkänd av statens trafiksäkerhetsverk, och sker i enlighet med verkets föreskrifter.

Utan hinder av första stycket får övningskörning i gymnasieskolan efter det första ledet i utbildningen ske utanför körgård även om den som har uppsikt över körningen ej medföljer i bilen.

77 5 Vid övningskörning med sådant fordon eller fordonståg som kräver behörigheten C, D eller E skall den som övningskör ha körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen ha haft körkort, som omfattade fordon av det slag med vilket körningen äger rum.

78 5 Den vars körkort har återkallats eller omhändertagits får öv- ningsköra med motorfordon endast vid trafikskola, i gymnasieskolan eller i utbildning vid försvarsmakten.

79 & Övningskörning på motorväg eller motortrafikled får ske en- dast med bil i slutskedet av förarutbildning i trafikskola eller gymna- sieskolan eller vid försvarsmakten och under de förutsättningar i övrigt som statens trafiksäkerhetsverk bestämmer.

80 % Vid övningskörning skall fordonet vara försett med skylt som anger användningen.

81 & Uppsikt över övningskörning vid trafikskola får utövas endast av utbildningsledare eller trafiklärare.

82 5 Den som har uppsikt över övningskörning som ej sker i gym- nasieskolan anses som förare vid sådan körning.

Om den som har körkort för att uppöva sin färdighet att föra fordon, för vilket körkortet gäller, träffar avtal om övningskörning med någon som driver trafikskola, tillämpas första stycket på den som enligt avtalet skall ha uppsikt över körningen.

Prop. 1976/77: 113 87

Uppgiftsskyldighet

83 % Länsrätt som prövar fråga som gäller körkort eller traktorkort lämnar avskrift av sitt beslut till den länsstyrelse som har anmält ären- det till länsrätten.

Har talan fullföljts mot länsstyrelses eller länsrätts beslut i fråga som avses i första stycket, sänder domstol som prövar ärendet avskrift av dom eller beslut till länsstyrelsen. Har talan fullföljts mot beslut av statens trafiksäkerhetsverk, sändes avskrift till verket.

84 å Domstol eller befattningshavare vid försvarsmakten sänder ome- delbart avskrift av dom eller beslut till den länsstyrelse som har med- delat körkortstillstånd eller har utfärdat traktorkort, om körkortshava- ren eller innehavaren av traktorkort har funnits skyldig till

1. brott mot lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, om brottet har begåtts vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn,

2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn utom brott mot 3 å lagen (1971: 965) om straff för trafikbrott som be- gåtts utomlands,

överträdelse av 69 5 första stycket, 71 å, 72 å 1, 2, 4, 5, 7, 8 eller 9 eller 73 eller 74 å vägtrafikkungörelsen (1972: 603),

överträdelse av lokal trafikföreskrift om stannande eller parkering,

3. brott mot narkotikastrafflagen (1968: 64) eller brott mot lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika som avses i [ å narkotikaförordningen (1962: 704),

4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,

5. brott mot 21 kap. 13 eller 14 å brottsbalken, om den dömde vid brottets begående har varit berusad så att det har framgått av hans åtbörder eller tal,

6. brott mot 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 å brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 3 kap. 10 å brottsbalken,

7. brott mot 4 kap. brottsbalken,

8. brott mot 6 kap. 1 eller 2 5 brottsbalken eller 6 kap. 1 och 10 åå brottsbalken,

9. brott mot 8 kap. 5 eller 65 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 8 kap. 12 å brottsbalken,

10. brott mot 13 kap. brottsbalken, 11. brott mot 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 5 brottsbalken. I fråga om brott som avses under 6—11 sändes avskrift endast om annan påföljd än böter har ådömts.

85 &" Avskrift av dom eller beslut sändes även i annat fall än som avses i 84 å omedelbart av domstol, som har meddelat dom eller beslut i mål vari lägre domstol eller befattningshavare vid försvarsmak- ten har haft att sända avskrift enligt 84 å.

86 5 Har körkortshavare eller innehavare av traktorkort åtalats för brott som avses i 84 å och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande enligt denna förordning, sänder tingsrätt, om åtalet nedlägges eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrättelse härom med angivande av hans personnummer till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet.

Prop. 1976/77: 113 38

Beslutas efter återkallelse eller omhändertagande som avses i första stycket, att förundersökning skall nedläggas eller att åtal ej skall väckas, underrättar den som meddelar beslutet omedelbart länsstyrelsen härom. Underrättelscn skall innehålla uppgift om personnummer.

87 & Har nykterhetsnämnd beslutat att ställa körkortshavare eller in— nehavare av traktorkort under övervakning enligt 15å lagen (1954: 579) om nykterhetsvård eller har nämnden gett in ansökan till läns- rätt om att sådan person skall tagas in på allmän vårdanstalt för alko- holmissbrukare, sänder nämnden omedelbart med angivande av hans personnummer underrättelse om förhållandet till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet.

Finner nykterhetsnämnd i annat fall än som avses i första stycket, att rätten för viss person att ha körkort, taxibehörighet eller traktor- kort bör omprövas till följd av hans alkoholmissbruk, sänder nämnden omedelbart med angivande av hans personnummer underrättelse härom till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet.

1 fall som avses i första eller andra stycket avger nykterhetsnämnden yttrande i frågan om den person som underrättelsen gäller bör ha kör- kort, taxibehörighet eller traktorkort.

88 % Finner polismyndighet i fråga om körkortshavare eller inne- havare av traktorkort anledning till återkallelse, anmäler myndigheten detta till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet. Anmälan skall vidare alltid göras, när omhän- dertagande har skett enligt lagen (1976: 511) om omhändertagande av berusade personer m. m.

Anmälan som avses i första stycket skall innehålla uppgift om per- sonnummer.

89 & Bestämmelserna i 83—88 åå om körkortshavare och innehavare av traktorkort äger motsvarande tillämpning i fråga om den för vilken spärrtid löper.

90 & Finner polismyndighet anledning till återkallelse av tillstånd för trafikskola eller av godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare, anmäler myndigheten detta till statens trafiksäkerhets— verk.

Körkortsregister

915 Körkortsregistret föres av statens trafiksäkerhetsverk genom automatisk databehandling. Trafiksäkerhetsverket svarar för det system- och programmerings- arbete som behövs.

92 5 Uppgifter föres in i körkortsregistret enligt följande.

Prop. 1976/77: 113

Uppgift

Personuppgifter Fullständigt namn, personnummer och adress för den som har ansökt om körkortstillstånd. Motsvarande uppgifter i fråga om körkortshava- re och innehavare av traktorkort

Fullständigt namn, personnummer och adress för den som har svenskt luftfartscertifikat eller certifikat, som avses i 80å luftfartskungörel— sen (1961: 558), eller har här i lan- det meddelat godkännande av ut- ländskt luftfartsccrti-fikat

Körkortshavarens avflyttning ur landet. Motsvarande uppgifter i fråga om innehavare av traktor- kort

Körkortsuppgifter Ansökan om körkortstillstånd

Beslut i anledning av ansökan om körkortstillstånd

Körkortsklass, taxibehörighet

Beslut i anledning av ansökan om traktorkort

Statens trafiksäkerhetsverks sta- tionsort, där sökande av körkort skall genomgå förarprov

Gymnasieskola eller militär myn- dighet, där sökande av körkort av- lägger förarprov Dag för utfärdande av körkort

Dag för utlämnande av sådant körkort som lämnas ut i samband med förarprov

Dag för utfärdande av traktorkort

Dag då förnyelse av körkort skall ske enligt 13 5 andra stycket första punkten körkortslagen (0000: 000)

Beslut i anledning av förnyelse en- ligt 13 å andra stycket körkortsla- gen eller 35 eller 46 5 denna för- ordning

Beslut i anledning av förnyelse en- ligt 25, 26, 45, 58 eller 60 5

Föreläggande enligt 34 5, 35 å andra stycket, 36 eller 60 5

89

Myndighet som svarar för att uppgift föres in i registret. Särskilda föreskrifter

Statens trafiksäkerhetsverk eller, i fråga om uppgift som länsstyrelse har mottagit, vederbörande länssty- relse. För den som är kyrkobokförd i landet anges adressen i kyrkobok- föringsorten och för annan adressen i den ort där han vistas

Statens trafiksäkerhetsverk. För den som är kyrkobokförd i landet anges adressen i kyrkobokföringsorten och för annan adressen i den ort där han vistas

Statens trafiksäkerhetsverk

Den länsstyrelse som ansökan har ingetts till

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Statens trafiksäkerhetsverk

Statens trafiksäkerhetsverk. Den som lämnar ut kortet skall underrätta verket om åtgärden

Den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet

Statens trafiksäkerhetsverk

Statens trafiksäkerhetsverk

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om detta har medde- lats av statens trafiksäkerhetsverk, trafiksäkerhetsverket

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Prop. 1976/77: 113

Uppgift

Meddelat särskilt villkor i fråga om körkortshavare eller innehavare av traktorkort

Beslut om personutredning

Anmälan av länsstyrelse till läns- rätt Beslut som rör återkallelse av kör- kortstillstånd, körkort eller traktor- kort

Beslut om spärrtid enligt 19 eller 28 å körkortslagen

Återställande av körkort eller trak- torkort enligt 37, 38, 44 eller 60 5

Beslut om varning enligt 20 eller 28 & körkortslagen eller omhän- dertagande enligt 21 eller 28 5 körkortslagen

Delgivning av sådant beslut om återkallelse, varning eller omhän- dertagande som skall föras in i re- gistret

Återlämnande eller överlämnande av körkort eller traktorkort enligt 23, 30, 31, 35, 38, 51, 52, 58 eller 60 5

Anmälan enligt 23, 30, 35, 58 eller 60 5

Innehav av svenskt luftfartscertifi- kat, av certifikat som avses i 80 & luftfartskungörelsen (1961: 558) el- ler av här i landet meddelat god- kännande av utländskt luftfartscer- tifikat

Ändring eller upphävande av så- dant beslut som skall föras in i registret

Belastningsuppgifter Dom eller beslut enligt 84 eller 85 å, underrättelse enligt 86 5 första stycket eller 87 å, anmälan enligt 88 9

90

Myndighet som svarar för att uppgift föres in i registret. Särskilda föreskrifter

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har med- delats av länsrätt, länsstyrelsen i lä- net. 1 sistnämnda fall skall länsrätten underrätta länsstyrelsen

Den länsstyrelse som har gjort an- mälan Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har med- delats av länsrätt, länsstyrelsen i lä- net

Den länsstyrelse som har återställt körkortet eller traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet. Uppgift föres ej in om delgivning av beslut om återkallelse, om beslut om omhändertagande del- getts tidigare, och ej heller om del- givning av slutligt beslut om åter- kallelse, när beslut om återkallelse tills vidare har delgetts tidigare

Statens trafiksäkerhetsverk eller, om kortet har överlämnats till länssty- relse, den länsstyrelse som har mot- tagit det. Har kortet ej återlämnats eller överlämnats, skall detta framgå av registret

Den länsstyrelse som har mottagit anmälan

Statens trafiksäkerhetsverk

Den myndighet som har haft att sva- ra för att uppgiften har förts in i re- gistret

Den länsstyrelse som har erhållit av- skrift av domen eller beslutet eller har erhållit underrättelsen eller an- mälan

Prop. 1976/77: 113 91

Uppgift Myndighet som svarar för att uppgift föres in i registret. Särskilda föreskrifter

Utländsk dom som avses i 23 5 Den_länsstyrelse som har mottagit körkortslagen uppgiften

Anmälan från länsläkare eller Den länsstyrelse som har mottagit förste stadsläkare enligt särskilda anmälan föreskrifter om vissa sjukdomstill- stånd hos förare av motorfordon, luftfartyg m.m.

Uppgift om omständighet som ej har Den länsstyrelse som har mottagit angivits ovan i denna paragraf men uppgiften vars upptagande behövs för kontroll av körkortshavare eller innehavare av traktorkort

93 & Bestämmelserna i 92 5 om personuppgifter och belastningsupp- gifter gäller i tillämpliga delar den för vilken spärrtid har bestämts.

94 år Har regeringsrätten eller kammarrätt meddelat dom eller beslut i fråga som har fullföljts från länsstyrelse eller länsrätt och skall upp- gift om domen eller beslutet enligt 92 & föras in i körkortsregistret, svarar den länsstyrelse som avses i 83 5 för att uppgiften föres in. Mot- svarande skyldighet åvilar statens trafiksäkerhetsverk i fråga som har fullföljts från verket.

95 å Avlider körkortshavare eller innehavare av traktorkort, för statens trafiksäkerhetsverk ur körkortsregistret uppgifterna om honom. Uppgift om körkortshavare eller innehavare av traktorkort, som ej är mantalsskriven eller kyrkobokförd i landet, föres ur körkortsregistret, när 90 år har förflutit från hans födelse.

Trafiksäkerhetsverkct får i andra fall än som avses i första stycket föra ur körkortsregistret personuppgift eller körkortsuppgift som ej behövs.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar den för vilken spärrtid har bestämts.

Bemyndiganden m. m.

96 & Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för innehav av kör- kort eller traktorkort meddelas av socialstyrelsen efter samråd med sta- tens trafiksäkerhetsverk. Styrelsen meddelar efter samråd med verket även föreskrifter om läkarundersökning som skall ligga till grund för läkarintyg enligt denna förordning.

97 % För personutredning enligt denna förordning får polismyndig- het, länsstyrelse och domstol inhämta uppgifter från sociala organ och andra myndigheter som kan lämna upplysningar av betydelse för be- dömningen av lämpligheten i personligt hänseende för körkort eller traktorkort.

Föreskrifter om personutredning av polismyndighet enligt denna för- ordning meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens trafik- säkerhetsverk och socialstyrelsen.

Prop. 1976/77: 113 92

98 & Föreskrifter om identitetsprövning i samband med ansökan om körkort, ansökan om förnyelse av körkort och utlämnande av körkort meddelas av postverket efter samråd med rikspolisstyrelsen och sta— tens trafiksäkcrhetsverk. [ fråga om den som vistas utom landet medde- las dock sådana föreskrifter av trafiksäkerhetsverket.

99 % Föreskrifter om förarutbildning i gymnasieskolan meddelas av skolöverstyrelsen efter samråd med statens trafiksäkerhetsverk.

100 5 I andra fall än som avses i 96—99 %% meddelas ytterligare föreskrifter för verkställigheten av körkortslagen (0000: 000) och denna förordning av statens trafiksäkerhetsverk.

101 5 Blanketter för läkarintyg tillhandahålles av socialstyrelsen och blanketter för besked om personutredning eller om intyg enligt 65 å andra stycket av rikspolisstyrelsen. Övriga blanketter tillhandahålles av statens trafiksäkerhetsverk.

102 5 Fråga om undantag i visst fall från 2—5, 10 eller 26 % kör- kortslagen (0000: 000) prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Fråga om undantag i visst fall från 11, 18, 19, 20, 74—78, 80 eller 81 & denna förordning prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och, utom i fråga om 80 &, synnerliga skäl föreligger.

103 5 Fråga om undantag i visst fall från bestämmelserna i 6 eller 25 % körkortslagen (0000: 000) om medicinska förhållanden prövas av socialstyrelsen. Vid prövning av fråga om undantag från sådan före- skrift som avses i 96 & denna förordning skall styrelsen samråda med statens trafiksäkerhetsverk, om det är påkallat av särskilda skäl.

Ansvarsbestämmelser m. m.

104 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig upp- gift vid ansökan eller anmälan enligt denna förordning dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

105 5 Den som driver trafikskola utan tillstånd eller eljest utan att följa de i denna förordning eller med stöd därav meddelade föreskrif- terna dömes till böter.

Till samma straff dömes den som i anteckningar eller redogörelse som avses i 67 & uppsåtligen lämn-ar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

1065. Till böter, högst femhundra kronor, dömes den som

1. bryter mot 9 5,

2. åsidosätter skyldighet att överlämna körkort eller traktorkort enligt 23 & tredje stycket, 31 5, 38 å andra stycket första punkten, 51 5 första stycket eller enligt 35, 58 eller 60 5 jämförd med något av nämn- da författningsrum,

3. bryter mot 25 5 eller mot 58 & jämförd med 25 5, 4. bryter mot 79 5 eller med stöd därav meddelad föreskrift.

Prop. 1976/77: "113 93

Till straff för brott mot 9 5 skall ej dömas, l. om körkortet har förstörts eller förkommit och föraren före fär- den har ansökt om förnyelse av kortet,

2. om återkallelse av körkortet har begränsats på sätt som avses i 15 & körkortslagen (0000: 000) och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts.

Användes fordon vid övningskörning utan att vara försett med skylt som avses i 80 & dömes den som har uppsikt över körningen till böter högst femhundra kronor.

107 & Framföres fordon i strid mot körkortslagen (0000: 000), denna förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av denna för- ordning, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

Besvärsbestämmelser

108 & Mot beslut som rör godkännande vid förarprov eller omhänder- tagande av körkort eller traktorkort får talan ej föras.

109 & Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna förordning föres hos kammarrätt genom besvär.

110 & Talan mot beslut av statens trafiksäkerhetsverk enligt 16 eller 24 5, 35 & tredje stycket eller 46 & föres hos kammarrätt genom besvär.

Talan mot annat beslut av trafiksäkerhetsverket enligt denna för- ordning än som avses i första stycket föres hos regeringen genom besvär.

111 & Talan mot beslut enligt denna förordning av annan central förvaltningsmyndighet än statens trafiksäkerhetsverk föres hos rege- ringen genom besvär.

Prop. 1976/77: 113 94

Bilaga till körkortsförordningen (0000: 000)

PERMIS DE CONDUIRE - KÖRKORT © SVER'GE

Körkortets Iramslds

1. Efternamn

2. Förnamn

3. Född

4. Adress ret. TSV. 701 88 Orebro

Innehavaren: nsmnteeknlng

5. Utf. av STATENS TRAFIKSAKEFIHETSVERK e. I STRÄNGNÄS

T. Gäller till

8. Klass

Nr

Vlllkor

Körkortete bskslde

De bokstäver som Inger I körkortsklassen på rad 8 på framsldan anger behörighet att törs motorfordon och dårtlll kopplade släpfordon enllgt följande: A MOTORCYKEL (har Innehavaren el fyllt 18 är: endast lätt me) B PERSONBIL och LÄTT LASTBIL (totalvikt högst 3500 kg) även med

ett lätt släpfordon (totalvikt högst 750 kg. I vissa fall tyngre) c TUNG LASTBIL D BUSS E SLAPFORDON. oavsett antal och vikt Står ordet GLASUGON på raden för vIIlkor skall NI anvanda glasögon ginser) som er tllIIredsställande syn när NI kör. tår ordet H RAPPARAT på raden för villkor skall Nl använda hör- apparat som ger tlllräckllg hörsel när NI kör.

A nvisningar

Raderna 1—3 och 7—8 samt uppgift om nummer och villkor ifylles av sta- tens trafiksäkerhetsverk innan den handling, varifrån körkortet skall färdig- ställas, sändes ut för inhämtande av sökandens namnteckning. Vid utfärdan- det förser trafiksäkerhetsverket körkortet med reliefstämpel.

1) Taxibehörighet anges med beteckningen TAXI på denna plats. 2) I anslutning till adressen får anges lämpligt söknummer i fråga om kör- kortshavaren.

3) Vid angivande av körkortsklass sättes en asterisk på platsen för var och en av bokstäverna A—E som ej ingår i beteckningen för klassen.

4) Nummer anges med länsbokstav för den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet och personnummer för körkortshavaren.

5) Skyldighet att vid förande av körkortspliktigt fordon bära glasögon eller linser anges här med ordet GLASÖGON och skyldighet att bära hörapparat med ordet HÖRAPPARAT. Har föreskrivits villkor som avses i 33 &, anges detta här med orden SE SÄRSKILD HANDLING.

Prop. 1976/77: 113 95

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1977. I samband med ikraftträdandet av körkortslagen (0000: 000) och denna förordning iakttages följande.

Har före körkortsförordningens ikraftträdande lämplighetsintyg ut- färdats eller getts in till körkortsmyndighet eller föreläggande om ingi- vande meddelats, gällcr äldre bestämmelser i fråga om sådant intyg i stället för vad i körkortsförordningen sägs om personutredning.

[ fråga om trafikkort och trafikkortstillstånd gäller i tillämpliga delar de nya bestämmelserna om körkort med taxibehörighet och körkorts- tillstånd för sådan behörighet. Vad i lag eller annan författning är före- skrivet om trafikkort skall avse även körkort med taxibehörighet.

Körkort jämte trafikkort bytes ut mot körkort med taxibehörighet, om körkortet eller trafikkortet skall förnyas.

Har fråga om körkort, trafikkort eller traktorkort prövats men ej slutligt avgjorts före de nya bestämmelsernas ikraftträdande gäller dessa vid högre rätts prövning efter ikraftträdandet. Bestämmelserna i 22 å andra stycket körkortslagen och 28 & jämförd med nämnda författnings— rum gäller även i mål om körkortsingripande som har avgjorts slutligt före ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 435 körkortsförordningen om att körkort lämnas ut utan nytt godkänt förarprov gäller även den vars körkort har åter- kallats enligt äldre bestämmelser. Därvid skall som spärrtid anses den vid återkallelsen angivna minimitiden. Motsvarande gäller i fråga om trafikkort och traktorkort.

Har körkort återkallats enligt äldre bestämmelser får den länsrätt som har prövat frågan på begäran av den vars körkort har återkallats besluta att 7 & tredje stycket körkortsförordningen skall gälla honom.

I fråga om ärende som vid utgången av september månad 1977 är anhängigt hos viss körkortsmyndighet gäller äldre bestämmelser om vil- ken myndighct som har att pröva ärendet.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i körkortslagen eller körkortsför- ordningen tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om särskilt beslut som har meddelats av Kungl. Maj:t eller re- geringen.

Prop. 1976/77: 113 96

Bilaga C

KÖRKORTSKUNGÖRELSEN (1972: 592) i gällande lydelse (1976-12-15)

Inledande bestämmelser

1 % Denna kungörelse gäller

behörighet att föra motorfordon och traktor, utbildning av motorfordonsförare, registrering av körkortshavare, trafikkortshavare och innehavare av traktorkort.

2 % Statens trafiksäkerhet sverk är central körkortsmyndighet. Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter. För registrering av körkortshavare, trafikkortshavare och innehavare av traktorkort finns ett för landet gemensamt körkortsregister.

3 5 Om undantag från kungörelsen finns bestämmelser i militära väg- trafikkungörelsen (1974: 97) och vägtrafikkungörelsen (1974: 98) för civilförsvaret.

Om utländska körkort finns särskilda bestämmelser.

4 5 I denna kungörelse användes följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Bil Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som ej är att anse som motor- cykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar

Buss Bil som är inrättad för befordran av flera än åtta perso- ner utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål

Cykel 1. Fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vev- anordning och ej är lekfordon 2. Eldriven rullstol som föres av den åkande och är kon- struerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen Fordon Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. For- don indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terräng- släp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och öv- riga fordon

Körkort Bevis om behörighet att föra bil eller motorcykel Körkortshavare 1. Den för vilken körkort får utfärdas enligt körkortstill- stånd

2. Den för vilken finns utfärdat men ej utlämnat körkort 3. Den som har körkort

4. Den som har rätt till förnyelse av körkort enligt 39 5 andra stycket

Prop. 1976/77: 113 97

Beteckning

Körkortstillstånd

Körkortsunderlag Lastbil

Lekfordon Lämplighetsintyg för körkort

Lämplighetsintyg för trafikkort

Lämplighetsintyg för traktorkort

Lätt lastbil Lätt motorcykel

Lätt släpfordon

Moped

Motorcykel

Motordrivet fordon

Motorfordon

Motorredskap

Motortrafikled

Betydelse

Meddelat tillstånd att körkort får utfärdas Handling avsedd för färdigställande av körkort

Bil som ej är att anse som personbil eller buss. Lastbilar- indelas i lätta lastbilar och tunga lastbilar

Fordon som är avsett uteslutande för lek

Intyg av polismyndighet huruvida sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig såsom förare av bil eller motorcykel

Intyg av polismyndighet huruvida sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig såsom förare i yrkesmässig trafik

Intyg av polismyndighet huruvida sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig såsom förare av traktor

Lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton

Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter

1. Släpfordon med totalvikt av högst 750 kilogram

2. Släpfordon med totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att den ej överstiger dragfordonets tjänste— vikt och att dragfordonets och släpfordonets samman- lagda totalvikt ej överstiger 3,5 ton Sådant motorfordon

1. på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, eller 2. på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för moped, av högst 400 kilogram, som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilome- ter i timmen och endast med svårighet kan ändras till avsevärt högre hastighet och som drives antingen av för- bränningsmotor med en slagvolym av högst 50 kubik- centimeter eller av elektrisk motor

1. Motorfordon på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, dock ej moped

2. Motorfordon på tre hjul eller medar med en tjänste- vikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kilo- gram, dock ej moped Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga mo- torcyklar

Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hän- föra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfor- don, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon

Motordrivet fordon som ej är terrängmotorfordon och som är inrättat l. huvudsakligen för att självständigt användas till per- son— eller godsbefordran, eller

2. för annat ändamål än som anges under !, om fordonet ej är att anse som traktor eller motorredskap Motorfordon indelas i bilar. motorcyklar och mopeder

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet

Väg eller vägsträcka som är utmärkt som motortrafikled med härför avsett vägmärke

Prop. 1976/77: 113 98

Beteckning Motorväg Personbil

Släpfordon

Terräng Terrängfordon

Terrängmotor- fordon

Terrängsläp

Tjänstevikt på bil, traktor eller motorredskap

Tjänstevikt på motorcykel eller moped

Tjänstevikt på släpfordon Totalvikt på bil. traktor eller motorredskap Totalvikt på släpfordon

Trafikkort Trafikkortshavare

Trafikkortstillstånd

Trafikskola Trafiksyn

Traktor

Traktorkort Tung lastbil

Betydelse

Väg eller vägsträcka som är utmärkt som motorväg med härför avsett vägmärke

Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av per- soner, dock högst förare och åtta passagerare

Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, trak- torn eller motorredskapet. Släpfordon indelas i lätta släp- fordon och tunga släpfordon

Område som ej är att anse som väg Terrängmotorfordon och terrängsläp

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng

Fordon som är inrättat för att dragas av terrängmotorfor- don och ej är släpfordon

Sammanlagda vikten av fordonet. i normalt, fullt driftfärdigt skick vid använd— ning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörolja och vatten, föraren

Sammanlagda vikten av fordonet. i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vik- ten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vik- ten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för

Bevis om behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik

1. Den för vilken trafikkort får utfärdas enligt trafik- kortstillstånd

2. Den för vilken finns utfärdat men ej utlämnat trafik- kort

3. Den som har trafikkort

Meddelat tillstånd att trafikkort får utfärdas Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare Synorganens funktion i sådana avseenden som har bety- delse från trafiksäkerhetssynpunkt

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att draga annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i tim- men och endast med svårighet kan ändras till högre has- tighet

Bevis om behörighet att föra traktor Lastbil med totalvikt över 3,5 ton

Prop. 1976/77 : 113 99

Beteckning Betydelse

Tung motorcykel Motorcykel vars motor har en slagvolym som översti- ger 125 kubikcentimeter

Tungt släpfordon Annat släpfordon än lätt släpfordon Väg 1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt användes för trafik med motorfordon, 2. led som är anordnad för cykeltrafik, 3. gång eller ridbana invid led eller plats som avses un- der 1 eller 2

Yrkesmässig Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i för- trafik ordningen (1940: 910) angående yrkesmässig automobil- trafik m. m. tillämpas på

5 5 Kan i fråga om visst fordon eller viss fordonstyp ej med ledning av 4 & bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordons- typen skall höra, prövas frågan av statens trafiksäkerhetsverk.

Finns skäl att hänföra visst fordon eller viss fordonstyp till annat slag av fordon än som skulle bli fallet med tillämpning av 4 &, prövar trafik- säkerhetsverket fråga härom.

6 5 Vad i denna kungörelse föreskrives för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant fordon.

Behörighet att föra motorfordon och traktor

7 5 Bil eller motorcykel får, utom vid förarprov eller vid övningskör- ning enligt 108 €, föras endast av den som genom körkort är berättigad att föra fordonet.

Körkort utfärdas i klasserna A””, *B***, AB***, *B**E, AB"*E, *BC*E, ABC*E, *B*DE. AB*DE, *BCDE och ABCDE. Bokstäverna i körkortsklasserna anger behörighet att föra motorfordon och därtill kopplade släpfordon enligt följande.

Bokstav Behörighet

A motorcykel B personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon C tung lastbil D buss E släpfordon, oavsett antal och vikt

Utan hinder av andra stycket får lastbil, släpfordon eller buss föras

1. utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

2. med last eller passagerare i fall som avses under 1, om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträf- fande fordonet eller fordonståget samt föraren har körkort med behörig- heten B och har fyllt 19 år,

3. i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörighe- ten B.

Prop. 1976/77: 113 100

8 % Körkort klass A**** gäller för tung motorcykel först när inneha- varen fyllt 18 år.

9 & Moped får föras endast av den som fyllt 15 år.

Utan hinder av 7 & får utomlands bosatt person som fyllt 15 år och som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon i hans hemland, under förutsättning att motorn har en slagvolym som ej överstiger 50 kubikcentimeter och att den som infört fordonet får föra detta i hem- landet utan körkort eller därmed jämförlig handling.

10 & Traktor som är försedd med gummihjul får föras på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får traktor föras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

11 å Personbil eller lätt lastbil får föras i yrkesmässig trafik för per- sonbefordran endast av den som har trafikkort.

Den som ej har körkort med behörigheten C, D eller E får föra trak- tortåg i yrkesmässig trafik endast om han har trafikkort.

12 % Bestämmelserna i 7——11 åå gäller ej färd med fordon inom in- hägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område och ej heller färd med fordon, som är av- sett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon.

13 % Körkort, trafikkort och sådan i 28 & avsedd handling som upp- tager särskilt villkor för kortets giltighet skall medföras under färd med bil eller motorcykel och på tillsägelse visas upp för trafikinspektör, bil- inspektör eller polisman. Kort och handling som nu sagts skall vara i sådant skick, att de kan läsas utan svårighet.

Körkort

Körkortstillstånd

14 5 Fråga om körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av länsstyrelsen i det län där han vistas.

Vistas sökanden i annat län än det där han är kyrkobokförd, får läns- styrelsen hänskjuta ansökningen till det andra länet, om sökanden begär det eller länsstyrelsen eljest finner det lämpligt.

15 % Körkortstillstånd och utfärdat men ej utlämnat körkort förfaller, om körkortshavaren ej inom tolv månader efter tillståndets meddelande avlagt godkänt förarprov. Tillståndet skall innehålla erinran härom och om att återkallelse kan ske i fall som avses i 51 eller 54 5.

Om förlängning av den i första stycket angivna tiden genom beslut av länsrätt finns bestämmelser i 63 5.

16 5 Ansökan om körkortstillstånd göres skriftligen på särskild blan- kett. Till ansökningshandlingen skall fogas läkarintyg och lämplighets-

Prop. 1976/77: 113 101

intyg enligt fastställda formulär. Länsstyrelsen äger själv eller genom polismyndighet göra ytterligare utredning.

Läkarintyget skall vara utfärdat inom tre månader och lämplighets- intyget inom en månad före ansökningen.

Lämplighetsintyg utfärdas av polismyndigheten i sökandens kyrko- bokföringsort eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av polismyn- digheten i den ort där han vistas.

17 % Körkortstillstånd får meddelas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som förare av kör- kortspliktigt fordon. Vid prövningen skall särskilt beaktas om han är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han som förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna, taga hänsyn till andra och visa omdöme och ansvar.

I fråga om den som dömts för olovlig körning får körkortstillstånd ej meddelas innan två år förflutit från det att förseelsen begåtts, om det ej kan anses uppenbart, att sökanden ändå är en skötsam person.

Om meddelande av körkortstillstånd i fråga om den för vilken kör- kortstillstånd, körkort eller rätt att erhålla förnyelse av körkort återkal- lats finns bestämmelser i 56 och 62 55.

18 % Körkortstillstånd får meddelas endast den som har tillfreds- ställandc trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och som även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör uppställas med hänsyn till trafiksäkerheten.

19 % Vid meddelande av körkortstillstånd föreskriver länsstyrelsen de villkor för körkortet som föranledes av medicinska skäl.

20 51 21 51 22 51 23 51 24 51 25 51 26 51 27 & Meddelas körkortstillstånd efter återkallelse, får länsstyrelsen som villkor för det nya körkortet föreskriva, att körkortshavaren vid regelbundet återkommande tillfällen till länsstyrelsen skall inge lämplig- hetsintyg, läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. Även annan föreskrift, som är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt, får meddelas.

28 % Föreskrivet villkor, som innebär att körkortshavaren under färd skall använda annat hjälpmedel än glasögon eller linser eller hörappa- rat eller att fordon, som han för, skall vara försett med särskild anord- ning eller vara av särskild beskaffenhet eller att viss särskild trafikföre- skrift skall iakttagas, eller annat sådant villkor, som kan kontrolleras vid färd, skall tagas upp i särskild handling med angivande att hand- lingen skall medföras under färd.

1 Paragraferna upphävda genom SFS 1975: 58.

Prop. 1976/77: 113 102

Förhandsbesked

29 % Önskar sökande att prövning skall ske om det med hänsyn till sådana förhållanden som skall anges i läkarintyg eller lämplighetsintyg föreligger hinder mot att körkort utfärdas för honom, behöver endast det intyg som åberopas fogas till ansökningshandling som sägs i 16 5.

Länsstyrelsen äger själv eller genom polismyndighet göra ytterligare utredning.

30 % Föreligger med hänsyn till de ingivna handlingarnas innehåll eller vad som i övrigt är känt ej hinder mot att körkortstillstånd medde- las sökanden, förelägger länsstyrelsen denne att inom viss tid komplette- ra ansökningen med sådant intyg enligt 16 5 som ej getts in i ärendet tidigare. Har utredningen visat, att körkortstillstånd kan meddelas endast på särskilt villkor, skall sökanden underrättas om detta.

Följer sökanden ej föreläggandet är ansökan förfallen.

U t färdar: de 31 % Körkort får, under de förutsättningar som anges i 32 &, utfärdas för behörigheten A, om sökanden har fyllt 16 år, B, om sökanden har fyllt 18 år, C, om sökanden har fyllt 19 år och har körkort med behörigheten B, D, om sökanden har fyllt 20 år och har körkort med behörigheten B, E, om sökanden har fyllt 19 år och har körkort med behörigheten B. Utan hinder av att sökanden ej har körkort med behörigheten B, får körkort för behörigheten C, D eller E utfärdas, om han inom tre år före utfärdandet har haft körkort med den behörighet som sökes.

32 % Statens trafiksäkerhetsverk utfärdar körkort under förutsätt- ning att gällande körkortstillstånd finns för sökanden och att denne undertecknat körkortsunderlag och samtidigt givit in välliknande foto- grafi av sig.

Om utlämnande av körkort finns bestämmelser i 38 5.

F örarprov 33 % Förarprov avlägges inför sådan tjänsteman hos statens trafik- säkerhetsverk eller sådan befattningshavare vid försvarsmakten, som för- ordnats att förrätta förarprov, eller inför sådan lärare i gymnasieskolan, som ger utbildning för avläggande av förarprov.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av statens trafiksäkerhets- verk i fråga om tjänsteman hos verket och av överbefälhavaren i fråga om befattningshavare vid försvarsmakten. Förordnande för befattnings- havare vid försvarsmakten att förrätta förarprov får lämnas den som trafiksäkerhetsverket godkänt.

34 % Vid förarprov skall sökanden, om han ej har körkort med behö- righeten B, förete bevis om förarutbildning, utfärdat av den som har meddelat utbildningen.

Avser provet körkort för behörigheten C, D eller E skall sökanden förete bevis om särskild förarutbildning för sådant körkort eller intyg om att han under de senaste tolv månaderna i betydande omfattning har fört bil under olika trafikförhållanden. Detta gäller dock ej, om sökan- den inom tre år före anmälan till förarprov har haft körkort med den

Prop. 1976/77 : 113 103

behörighet som sökes. Förarprov får utom i gymnasieskolan avläggas endast av den för vil- ken finns utfärdat körkort i den klass som provet avser.

35 & Förarprov består av förhör och körprov. Sker utbildningen i gymnasieskolan, får förarprov avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förarprovet avser l. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhets- frågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i tra- fiken,

2. sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,

3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag ansökan avser,

4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det slag ansökan avser,

5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga. [ fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när fordon föres med tillkopplat släpfordon.

36 & Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de avseenden som anges i 35 & uppfyller de krav som bör ställas från tra- fiksäkerhetssynpunkt.

37 % Sökande som avlägger förarprov inför tjänsteman hos statens trafiksäkerhetsverk skall tillhandahålla för provet lämpligt fordon.

38 & Godkännes sökanden vid förarprovet, lämnas körkortet ut av den som förrättat provet eller av den militära myndighet eller den gym- nasieskola vid vilken sökanden utbildat sig.

Har sökanden giltigt körkort eller traktorkort, som utfärdats för honom tidigare, skall kortet återlämnas innan det sökta körkortet läm- nas ut. Har det tidigare körkortet eller traktorkortet förstörts eller förkommit, skall han innan det sökta körkortet lämnas ut i stället skrift- ligen anmäla förlusten till den länsstyrelse som enligt 42 å andra stycket eller 92 5 har att pröva frågan om förnyelse av körkortet eller traktor- kortet.

Har körkortshavaren i fall som avses i andra stycket anmält, att hans körkort eller traktorkort förstörts eller förkommit, och kommer kortet senare till rätta, skall han genast överlämna detta till den länsstyrelse som mottagit anmälan om förlusten.

Förnyelse

39 % Körkort förnyas senast vid den tidpunkt under tionde året efter utfärdandet eller senaste förnyelsen som statens trafiksäkerhetsverk be- stämt. Fråga om förnyelse prövas efter ansökan av körkortshavaren. Förnyas ej körkortet före utgången av den tid som statens trafiksäker- hetsverk bestämt är körkortet ogiltigt. Sådant körkort får förnyas, om

Prop. 1976/77: 113 104

körkortshavaren ansöker därom inom ett år efter det att ogiltigheten inträdde.

40 5 Har körkortshavarens namn eller personnummer ändrats, skall körkortshavaren inom tre veckor efter ändringen ansöka om förnyelse av körkortet.

41 & Körkort förnyas efter ansökan av körkortshavaren, om det 1. förstörts eller förkommit, eller 2. förändrats så att det ej lämpligen kan användas.

42 5 Fråga om förnyelse enligt 39 & prövas av statens trafiksäker- hetsverk. .

Fråga om förnyelse enligt 40 eller 41 & prövas av länsstyrelsen i det län, där körkortshavaren är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrko- bokförd i landet, av den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet.

43 5 Om förnyelse i andra fall än som avses i 39—41 %% gäller 49, 59 och 60 åå.

44 5 Vid förnyelse av körkort skall körkortshavaren på anmodan un- derteckna körkortsunderlag och ge in välliknande fotografi av sig.

45 & Förnyat körkort tillhandahålles av statens trafiksäkerhetsverk. Förnyat körkort lämnas ut, utom i fall som avses i 41 ä 1, endast om körkortshavaren återlämnat det tidigare körkortet. Har det tidigare körkortet förstörts eller förkommit, skall han, innan det nya körkortet lämnas ut, i stället skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelse som avses i 42 å andra stycket.

46 5 Har körkortshavaren i fall som avses i 41 5 1 eller 45 å andra stycket anmält, att hans körkort förstörts eller förkommit, och kommer körkortet senare till rätta, skall han genast överlämna detta till den länsstyrelse som mottagit anmälan om förlusten.

Beskaffenhet

47 & Körkort skall vara. skärt och utformat enligt bilaga till denna kungörelse.

Särskild utredning om körkortshavare 48 5 Finns anledning antaga, att körkortshavare ej uppfyller de för- utsättningar som gäller för erhållande av körkort, utreder den läns- styrelse som meddelat körkortstillståndet skyndsamt frågan om hans lämplighet. Länsstyrelsen får förelägga honom att inkomma med lämp- lighetsintyg, läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. I föreläggandet får föreskrivas, att undersökning eller prov skall verkställas av viss person eller av person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Länsstyrelsen får också själv eller genom polismyndighet skaffa utred- ning som behövs.

Beslut om föreläggande enligt första stycket skall innehålla erinran om att återkallelse kan ske enligt 51 5 första stycket 8, om föreläggan- det ej följes.

Prop. 1976/77: 113 105

49 & Finner den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet att vill- kor bör föreskrivas i fall då körkortstillstånd meddelats utan föreskrift eller att meddelad föreskrift bör ändras eller upphävas, beslutar läns- styrelsen härom. [ fråga om sådant beslut äger 28 & motsvarande till- lämpning.

Föranleder beslut som avses i första stycket ändring av texten i ut- färdat körkort skall körkortet förnyas. I beslutet skall körkortshavaren föreläggas att inom viss tid vidtaga de åtgärder som behövs för att han skall erhålla förnyat körkort. Beslutet skall innehålla erinran om att återkallelse kan ske enligt 5l & första stycket 9, om föreläggandet ej följes.

Fråga om förnyelse enligt andra stycket prövas av statens trafik- säkerhetsverk. Vid förnyelsen äger 44—46 55 motsvarande tillämpning.

Återkallelse

50 & Fråga om återkallelse av körkort prövas av länsrätten efter an- mälan av den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet. Länsrätten har i sådant ärende samma befogenheter som länsstyrelsen har enligt 48 5.

51 % Körkort skall återkallas,

1. om körkortshavaren brutit mot 1 5 andra stycket lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott,

2. om körkortshavaren brutit mot 4 & nämnda lag eller om han vållat trafikolycka med personskada som följd och därefter genom att av- lägsna sig från olycksplatsen undandragit sig att i mån av förmåga med- verka till de åtgärder vartill olyckan skäligen bort föranleda,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse gäller för förare av mo- tordrivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren eljest vid färd med motordrivet fordon eller spårvagn grovt åsidosatt sådan förpliktelse i något för trafiksäkerheten väsentligt hänseende som åligger honom såsom förare,

5. om körkortshavaren gjort sig skyldig till olovlig körning och det ej kan anses uppenbart, att han ändå är en skötsam person, eller om kör- kortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende ej bör ha körkort,

6. om körkortshavaren genom brottslig gärning visat påtaglig brist på hänsyn till andra eller på grund av personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkorts— pliktigt fordon minskat så väsentligt genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande som meddelats av läns- styrelse enligt 48 5 eller av länsrätt enligt 50 ä,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande som meddelats av läns- styrelse enligt 49 .8, andra stycket,

lO. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas. Meddelas varning enligt 64 eller 65 5, skall återkallelse dock ej ske.

52 5 I fall som avses i 51 5 första stycket 7, 8, 9 eller 10 får åter- kallelsen av körkort begränsas till att avse behörigheten att föra visst slag av fordon.

Prop. 1976/77: 113 106

53 % Återkallelse av körkort på grund av straffbelagd förseelse får ej ske förrän frågan om straff för förseelsen blivit avgjord genom dom som vunnit laga kraft, om ej omständigheterna är sådana, att körkorts- havaren oavsett utgången i ansvarsfrågan kan anses olämplig att föra körkortspliktigt fordon.

54 & Uppstår fråga om återkallelse av körkort och kan det på san- nolika skäl antagas, att körkortet kommer att slutligt återkallas, skall länsrätten återkalla körkortet tills vidare i avvaktan på det slutliga be- slutet.

Har beslut om körkorts omhändertagande enligt 67 5 kommit in till länsstyrelse, anmäler länsstyrelsen skyndsamt ärendet hos länsrätten. Länsrätten prövar frågan om körkortet skall återkallas tills vidare eller återställas till föraren. Har beslutet meddelats enligt 67 å andra stycket och hade föraren före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 0,8 promille, skall dock länsrätten återkalla körkortet tills vi- dare.

55 % Beslut om återkallelse av körkort delges den som avses med be- slutet.

Har utlämnat körkort återkallats, skall körkortshavaren efter anma- ning överlämna körkortet till den länsstyrelse som meddelat körkorts- tillståndet, om körkortet ej förstörts eller förkommit. Avser återkal- lelsen körkort som ej lämnats ut, skall den myndighet som innehar körkortet överlämna det till länsstyrelsen.

Upphäves beslut om återkallelse efter besvär, återställes körkortet till körkortshavaren eller i fall som avses i andra stycket andra punkten till myndigheten.

56 5 Har körkort återkallats enligt 51 & första stycket 1, får kör- kortstillstånd ej meddelas innan två år förflutit från delgivningen av beslut om körkortets omhändertagande, eller, om sådant beslut ej med- delats, beslut om återkallelse tills vidare, eller, om ej heller sådant be- slut meddelats, beslut om slutlig återkallelse.

Har återkallelse skett enligt 51% första stycket 2—6, får körkorts- tillstånd ej meddelas innan ett år förflutit från den tidpunkt som anges i första stycket.

Föreligger synnerliga skäl får länsrätten i beslut om återkallelse föreskriva kortare tid än som sägs i första eller andra stycket, dock lägst ett år i fall som avses i första stycket och lägst tre månader i fall som avses i andra stycket.

57 % Har körkort återkallats enligt 51 & första stycket 7 och har det förhållande som föranlett återkallelsen upphört, återställes körkortet, om ansökan därom göres inom ett år från den tidpunkt som anges i 56 5 första stycket.

Fråga om återställande av körkort enligt första stycket prövas av länsstyrelse som avses i 50 5.

58 & Körkort som återkallats enligt 51 5 första stycket 8 återställes, om körkortshavaren inom tid som länsrätten bestämt i beslutet om återkallelse vidtagit i föreskriften eller i föreläggandet angiven åtgärd.

Prop. 1976/77: 113 107

59 % Körkort som återkallats enligt 51 5 första stycket 9 förnyas, om körkortshavaren ansökt om förnyelse inom tid som länsrätten be- stämt i beslutet om återkallelse.

Fråga om förnyelse enligt första stycket prövas av den länsstyrelse som meddelat föreläggandet.

60 5 Har återkallelse begränsats enligt 52 5, skall körkortet förnyas.

Fråga om förnyelse enligt första stycket prövas av statens trafik- säkerhetsverk.

61 5 Vid förnyelse enligt 59 och 60 55 äger 44 5 och 45 5 första stycket motsvarande tillämpning.

62 % Bestämmelserna i 50—56 55 gäller i tillämpliga delar

1. i fråga om körkortstillstånd,

2. i fråga om rätt att erhålla förnyelse av körkort enligt 39 å andra stycket.

Återkallelse enligt första stycket 2 på grund av att körkortshavaren gjort sig skyldig till olovlig körning genom att föra fordon av det slag, som körkortet gällt för, får dock ske endast om särskilda skäl före- ligger.

63 5 Har körkortstillstånd eller utfärdat men ej utlämnat körkort återkallats tills vidare i avvaktan på det slutliga beslutet och häves åter- kallelsen, får länsrätten förlänga den i 15 & angivna tiden inom vil- ken godkänt förarprov skall avläggas.

Varning

64 5 Har körkortshavare, som ej tidigare begått brott mot 4 5 lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, brutit mot 2 mom. samma paragraf, men hade han ej före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,8 promille, får länsrätten meddela honom varning i stället för att besluta om återkallelse av körkortet, om omständighe- terna är mildrande.

65 % Föreligger i fråga om körkortshavare sådan omständighet som sägs i 51 & första stycket 3—6 eller annat förhållande, som är ägnat att allvarligt minska tilltron till hans lämplighet såsom förare, men förelig- ger ej tillräckliga skäl till återkallelse, får länsrätten meddela honom varning.

66 % Beslut om varning delges den som avses med beslutet.

Omhändertagande

67 & Har körkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller spår- vagn gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar likgiltig- het för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga tecken på påverkan av starka drycker eller annat ämne, eller har han till följd av sjukdom, skada eller dylikt förlorat förmågan att föra körkortsplik- tigt fordon på ett trafiksäkert sätt, beslutar polismyndigheten skyndsamt att körkortet skall omhändertagas. Sådant beslut meddelas även av åklagare, som vid beslut om åtal finner, att förhållande som nu sagts föreligger.

Prop. 1976/77: 113 108

Misstänkes att körkortshavare vid förande av motorfordon, terräng- motorfordon, traktortåg eller spårvagn brutit mot 4 & lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, och hade han före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod enligt blodundersökning uppgick till minst 0,5 promille under eller efter färden, beslutar undersökningsledaren eller åklagaren skyndsamt sedan analysbevis erhållits att körkortet skall omhändertagas. Är fråga om brott mot 45 2 mom. nämnda lag men uppgick alkoholkoncentrationen ej till 0,8 promille får, om omständigheterna kan anses mildrande, beslut om körkortets omhändertagande meddelas endast om körkortshavaren tidi- gare brutit mot 4 & nämnda lag.

68 5 Beslut enligt 67 & delges körkortshavaren, som, om körkortet lämnats ut till honom och ej förstörts eller förkommit, efter anmaning skall överlämna det till myndighet som meddelat beslutet.

Snarast möjligt, och i fall som sägs i 675 första stycket inom 48 timmar, sändes beslutet till den länsstyrelse som meddelat körkortstill- ståndet. Vid beslutet fogas uppgift om delgivning, körkort som över- lämnats i anledning av beslutet, avskrift av analysbevis och, om beslutet meddelats enligt 67 5 första stycket eller enligt 67 å andra stycket och alkoholkoncentrationen i körkortshavarens blod ej uppgått till 0,8 pro- mille, redogörelse för de skäl som föranlett åtgärden. Delges beslutet eller överlämnas körkortet senare, meddelas detta snarast möjligt till länsstyrelsen. Körkortet sändes till länsstyrelsen.

1 avvaktan på länsrättens beslut enligt 54 5 är körkortshavaren ej be- rättigad att föra körkortspliktigt fordon.

69 5 Har körkort omhändertagits enligt 67 å och har det ej lämnats ut till körkortshavaren, skall den myndighet som innehar körkortet överlämna det till den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet.

Trafikkort

70 5 Fråga om trafikkortstillstånd prövas, om tillståndet skall med- delas i samband med körkortstillstånd, av den länsstyrelse som har att pröva frågan om körkortstillståndet. I annat fall prövas frågan av den länsstyrelse som meddelat körkortstillstånd för sökanden.

71 % Bestämmelserna i 15, 16, 18, 19 och 27—30 %% äger motsvaran- de tillämpning i fråga om trafikkortstillstånd och trafikkort.

72 % Trafikkortstillstånd meddelas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden är lämplig som förare i yrkesmässig trafik.

73 & Trafikkort får, under förutsättning som anges i 74 &, utfärdas, om sökanden har fyllt 19 år och har körkort med behörigheten B. Utan hinder av att sökanden ej har körkort med behörigheten B, får trafikkort utfärdas, om han inom tre år före utfärdandet har haft sådant körkort.

74 & Statens trafiksäkerhetsverk utfärdar trafikkort under förutsätt- ning att gällande trafikkortstillstånd finns för sökanden.

Prop. 1976/77 : 113 109

Om utlämnande av trafikkort finns bestämmelser i 78 5.

75 % Bestämmelserna i 33 & äger motsvarande tillämpning i fråga om förarprov för trafikkort. Sådant prov behöver dock ej avläggas, om sö- kanden har körkort med behörigheten C eller D.

76 5 Vid förarprov för trafikkort skall sökanden, om han ej inom tre år före anmälan har haft trafikkort eller körkort med behörigheten C eller D, förete bevis om särskild förarutbildning för trafikkort eller in- tyg om att han under de senaste tolv månaderna i betydande omfatt- ning har fört bil under olika trafikförhållanden.

Förarprov får utom i gymnasieskolan avläggas endast av den för vil- ken finns utfärdat trafikkort.

77 % Förarprov för trafikkort består av förhör och körprov. Sker utbildningen i gymnasieskolan, får förarprov avläggas som delprov un— der utbildningens gång.

Förarprovet omfattar prövning i de avseenden som anges i 35 å andra stycket.

Bestämmelserna i 36 och 37 åå äger motsvarande tillämpning vid förarprov för trafikkort.

78 % Godkännes sökanden vid förarprov för trafikkort, lämnas trafik- kortet ut av den som har förrättat provet eller av den militära myndig- het eller den gymnasieskola vid vilken sökanden har utbildat sig. Har trafikkortet utfärdats med tillämpning av 73 å andra stycket, lämnas dock trafikkortet ut endast om sökanden samtidigt erhåller körkort med behörigheten B.

Skall förarprov för trafikkort ej avläggas, lämnar statens trafiksäker- hetsverk ut trafikkortet till sökanden i samband med utfärdandet.

79 % Bestämmelserna i 40 och 41 åå äger motsvarande tillämpning i fråga om trafikkort.

80 5 Fråga om förnyelse av trafikkort i fall som avses i 40 eller 41 % prövas av länsstyrelsen i det län, där trafikkortshavaren är kyrko— bokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av den länsstyrelse som meddelat trafikkortstillståndet.

81 % Bestämmelserna i 45 och 46 55 äger motsvarande tillämpning vid förnyelse av trafikkort.

82 % Trafikkort skall innehålla uppgift om trafikkortshavarens full- ständiga namn och hans personnummer, den länsstyrelse som meddelat trafikkortstillståndet, den myndighet som utfärdat trafikkortet och da- gen för utfärdandet.

83 ä Bestämmelserna i 48—51, 53—59 åå, 61 5, 62 5 första stycket 1 och 63—69 åå äger motsvarande tillämpning i fråga om trafikkort. Trafikkort eller trafikkortstillstånd skall återkallas även i andra fall

än som avses i första stycket om det finns anledning till det. Varning får dock meddelas i stället.

Prop. 1976/77: 113 110

Traktorkort

84 % Förarprov avlägges inför den som statens trafiksäkerhetsverk förordnat därtill eller inför sådan lärare i gymnasieskolan som ger ut- bildning för avläggande av förarprov.

85 & Förarprov består av förhör.

Sökanden får godkännas endast om han i de avseenden som anges i 35 å andra stycket 1 och 2 uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

Godkännes sökanden utfärdas bevis därom.

86 5 Fråga om utfärdande av traktorkort prövas av länsstyrelse. Be- stämmelserna i 14 5 äger därvid motsvarande tillämpning.

87 % Bestämmelserna i 16, 17, 19, 27 och 28 åå äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan om traktorkort. Vid sådan ansökan skall dock ges in även bevis enligt 85 &, utfärdat inom tre månader före ansökan.

88 % Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig syn- skärpa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör uppställas med hänsyn till trafik- säkerheten.

Sökandens synskärpa är tillräcklig, om den med eller utan glasögon eller linser är minst 0,5 på det bästa ögat.

Sökandens hörselförmåga är tillräcklig, om han med eller utan hör- apparat väl uppfattar vanlig samtalsstämma på en meters avstånd.

89 % Traktorkort får utfärdas endast för den som fyllt 16 år eller, om särskilda skäl föreligger, för den som fyllt 15 år. Traktorkort lämnas ut av den länsstyrelse som utfärdat kortet.

90 % Bestämmelserna i 29 och 30 55 om förhandsbesked äger mot- svarande tillämpning i fråga om traktorkort. Föreläggande som avses i 30 5 skall dock gälla även bevis om godkänt förarprov enligt 85 &.

I ärende om förhandsbesked får prövas även fråga om sådana sär- skilda skäl som avses i 89 5 första stycket föreligger.

91 & Bestämmelserna i 40 och 41 55 äger motsvarande tillämpning i fråga om traktorkort. Traktorkort behöver dock ej förnyas, om änd- ringen i stället kan föras in på kortet.

92 % Fråga Om förnyelse av traktorkort prövas av länsstyrelsen i det län, där innehavaren är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av den länsstyrelse som utfärdat traktorkortet.

93 & Bestämmelserna i. 45 och 46 55 äger motsvarande tillämpning vid förnyelse av traktorkort med det undantaget att vad som sägs om statens trafiksäkerhetsverk i stället gäller länsstyrelse som prövat frågan om förnyelse.

94 & Traktorkort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga

Prop. 1976/77: 113 111

namn och hans personnummer, den länsstyrelse som utfärdat traktor- kortet och dagen för utfärdandet.

95 å Bestämmelserna i 48—51, 53—59, 61 och 64—68 åå gäller i tillämpliga delar traktorkort. Förnyelse enligt 49 å andra stycket skall dock ej ske, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Förarutbildning Trafikskola

96 & Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av statens trafik- säkerhetsverk, som utövar tillsyn över trafikskola.

97 å Över ansökan om tillstånd enligt 96 5 inhämtar statens trafik- säkerhetsverk yttrande av länsstyrelsen i det län där skolan skall drivas.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till vederhäftighet och andra på frågan inverkande omständigheter be- dömes ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt, att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett.

Tillstånd förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. För- anleder ej särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.

98 % Vid trafikskola skall finnas en godkänd trafikskolechef, som svarar för att skolan drives på sätt som sägs i 97 å andra stycket.

99 % Vid trafikskola skall finnas en eller flera godkända utbildnings- ledare, som är ansvariga för utbildningsarbetet.

Om så behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skall vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända trafiklärare.

100 8 Fråga om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Intyg huruvida sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig som utbildningsledare eller trafiklärare utfärdas av polismyndigheten i sökandens kyrkobokföringsort eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där han vistas.

101 5 I trafikskola skall finnas de läromedel och den undervisnings- materiel i övrigt som behövs för den teoretiska undervisningen och lokal som är lämplig för sådan undervisning.

Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner, som statens trafik- säkerhetsverk fastställer. För varje elev skall föras utbildningskort.

102 & Trafikskolechef skall föra anteckningar om undervisningen och årligen före februari månads utgång till statens trafiksäkerhetsverk sända in redogörelse för undervisningen under nästföregående år.

103 % Statens trafiksäkerhetsverk får återkalla tillstånd att driva tra- fikskola, om

1. tillståndshavaren befinnes olämplig att driva trafikskola,

2. utbildningen i trafikskola bedrives i strid mot gällande föreskrifter eller eljest på ett otillfredsställande sätt, eller

Prop. 1976/77: 113 112

3. undervisning ej har bedrivits vid skolan under de senaste tolv månaderna.

104 % Finner statens trafiksäkerhetsverk att den som godkänts som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får ver- ket återkalla godkännandet.

105 & Har innehavare av tillstånd att driva trafikskola eller trafik- skolechef, utbildningsledare eller trafiklärare vid sådan skola gjort sig skyldig till förfarande eller försummelse som kan föranleda återkallelse av tillstånd eller godkännande, men kan det antagas, att han skall låta sig rätta utan sådan åtgärd, får varning i stället meddelas.

106 5 Beslut om återkallelse eller varning delges den som avses med beslutet.

107 5 Om förarutbildning i gymnasieskolan gäller särskilda bestäm- melser.

Övningskörning

108 5 Den som för att erhålla körkort vill öva sig i körning med motorfordon eller fordonståg som han ej har körkort för får föra for- donet eller fordonståget vid övningskörning under de förutsättningar som anges i 109—1 14 åå.

1095. Den som för fordon vid övningskörning skall ha uppnått en ålder av

1. 16 år för körning med lätt motorcykel,

2. 17 år 9 månader för körning med personbil eller lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,

3. 18 år för körning med tung motorcykel, personbil eller lätt lastbil med tillkopplat tungt släpfordon eller tung lastbil,

4. 19 år för körning med buss. Utan hinder av första stycket 3 får den som fyllt 16 men ej 18 år föra tung motorcykel vid övningskörning i trafikskola under förutsätt- ning att den som övar uppsikt över körningen medföljer på motorcykeln eller i sidvagn till denna.

110 % Övningskörning skall ske under uppsikt av person, som fyllt 21 år och sedan minst tre år har körkort för fordon av det slag körningen avser samt har vana och skicklighet i fråga om körning med sådant fordon.

111 5 Vid övningskörning med bil skall den som har uppsikt över körningen medfölja i bilen vid den körandes sida, om ej körningen äger rum inom körgård, som är godkänd av statens trafiksäkerhetsverk, och sker i enlighet med verkets föreskrifter.

Utan hinder av första stycket får övningskörning i gymnasieskolan efter det första ledet i utbildningen ske utanför körgård även om den som har uppsikt över körningen ej medföljer i bilen.

1125. Vid övningskörning med sådant fordon eller fordonståg som kräver behörigheten C, D eller E skall den som övningskör ha körkort

Prop. 1976/77: 113 113

med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen ha haft körkort, som omfattade fordon av det slag med vilket körningen äger rum.

113 5 Den vars körkort återkallats eller omhändertagits får övnings- köra med motorfordon endast vid trafikskola, i gymnasieskolan eller i utbildning vid försvarsmakten.

114 % Övningskörning på motorväg eller motortrafikled får ske endast med bil i slutskedet av förarutbildning i trafikskola eller gymnasieskolan eller vid försvarsmakten och under de förutsättningar i övrigt som sta- tens trafiksäkerhetsverk bestämmer.

115 & Vid övningskörning skall fordonet vara försett med skylt som anger användningen.

116 5 Uppsikt över övningskörning vid trafikskola får utövas endast av utbildningsledare eller trafiklärare.

117 5 Den som har uppsikt över övningskörning som ej sker i gym- nasieskolan anses som förare vid sådan körning.

Om den som har körkort för att uppöva sin färdighet att föra fordon, för vilket körkortet gäller, träffar avtal om övningskörning med någon som driver trafikskola, tillämpas första stycket på den som enligt avtalet skall ha uppsikt över körningen.

Uppgiftsskyldighet

118 % Länsrätt som prövar fråga som gäller körkort, trafikkort eller traktorkort lämnar avskrift av sitt beslut till den länsstyrelse som anmält ärendet till länsrätten.

Har talan fullföljts mot länsstyrelses eller länsrätts beslut i fråga som avses i första stycket, sänder domstol som prövar ärendet avskrift av sitt beslut till länsstyrelsen. Har talan fullföljts mot beslut av statens trafik- säkerhetsverk, sändes avskrift till verket.

119 5 Domstol eller befattningshavare vid försvarsmakten sänder omedelbart avskrift av dom eller beslut till den länsstyrelse som medde- lat körkortstillstånd eller trafikkortstillstånd eller utfärdat traktorkort, om körkortshavaren, trafikkortshavaren eller innehavaren av traktorkort funnits skyldig till

1. brott mot lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, om brottet begåtts vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn,

2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn utom brott mot 3 5 lagen (1971: 965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands,

överträdelse av 69 5 första stycket, 71 5, 72 ä 1, 2, 4, 5, 7, 8 eller 9 eller 73 eller 74 & vägtrafikkungörelsen (1972: 603),

överträdelse av lokal trafikföreskrift om stannande eller parkering,

3. brott mot narkotikastrafflagen (1968: 64) eller brott mot lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika som av- ses i 1 & narkotikaförordningen (1962: 704),

4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,

Prop. 1976/77: 113 114

5. brott mot 21 kap. 13 eller 14 & brottsbalken, om den dömde vid brottets begående har varit berusad så att det har framgått av hans åt- börder eller tal,

6. brott mot 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 % brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 3 kap. 10 & brottsbalken,

7. brott mot 4 kap. brottsbalken,

8. brott mot 6 kap. 1 eller 2 & brottsbalken eller 6 kap. 1 och l0 %% brottsbalken,

9. brott mot 8 kap. 5 eller 6 & brottsbalken eller någon av dessa pa- ragrafer jämte 8 kap. 12 % brottsbalken,

10. brott mot 13 kap. brottsbalken, 11. brott med 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 & brottsbalken. I fråga om brott som avses under 6—11 sändes avskrift endast om annan påföljd än böter ådömts.

120 b" Avskrift av dom eller beslut sändes även i annat fall än som avses i 119 % omedelbart av domstol. som meddelat dom eller beslut i mål vari lägre domstol eller befattningshavare vid försvarsmakten haft att sända avskrift enligt 119 5.

121 % I—Iar körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av trak- torkort åtalats för brott som avses i 119 5 och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande enligt denna kun— görelse, sänder tingsrätt, om åtalet nedlägges eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrättelse härom med angivande av hans per- sonnummer till den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet eller trafikkortstillståndet eller utfärdat traktorkortet.

Beslutas efter återkallelse eller omhändertagande som avses i första

stycket, att förundersökning skall nedläggas eller att åtal ej skall väckas, underrättar den som meddelar beslutet omedelbart länsstyrelsen härom. Underrättelsen skall innehålla uppgift om personnummer.

122 % Har nykterhetsnämnd beslutat att ställa körkortshavare, trafik- kortshavare eller innehavare av traktorkort under övervakning enligt 15 5 lagen (1954:579) om nykterhetsvård eller har nämnden gett in ansökan till länsrätt om att sådan person skall tagas in på allmän vård- anstalt för alkoholmissbrukare, sänder nämnden omedelbart med an- givande av hans personnummer underrättelse om förhållandet till den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet eller trafikkortstillståndet eller utfärdat traktorkortet.

Finner nykterhetsnämnd. i annat fall än som avses i första stycket, att rätten för viss person att ha körkort, trafikkort eller traktorkort bör omprövas till följd av hans alkoholmissbruk, sänder nämnden omedel- bart med angivande av hans personnummer underrättelse härom till den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet eller trafikkortstillståndet eller utfärdat traktorkortet.

1 fall som avses i första eller andra stycket avger nykterhetsnämnden yttrande i frågan om den person som underrättelsen gäller bör ha kör- kort, trafikkort eller traktorkort.

123 € Finner polismyndighet i fråga om körkortshavare. trafikkorts- havare eller innehavare av traktorkort anledning till återkallelse, anmä- ler myndigheten detta till den länsstyrelse som har meddelat körkorts-

Prop. 1976/77: 113 115

tillståndet eller trafikkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet. Anmälan Skall vidare alltid göras, när omhändertagande har skett enligt lagen (1976: 511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Anmälan som avses i första stycket skall innehålla uppgift om person- nummer.

124 8 Finner polismyndighet anledning till återkallelse av tillstånd för trafikskola eller av godkännande som trafikskolechef, utbildnings- ledare eller trafiklärare. anmäler myndigheten detta till statens trafik- säkerhetsverk.

Körkortsregistret

125 & Körkortsregistret föres av statens trafiksäkerhetsverk genom automatisk databehandling.

Trafiksäkerhetsverket svarar för det system- och programmeringsar- bete som behövs.

126 å Uppgifter föres in i körkortsregistret enligt följande.

Uppgift

Personuppgifter Fullständigt namn, personnummer och adress för den som ansökt om körkortstillstånd. Motsvarande uppgifter i fråga om körkortsha- vare, trafikkortshavare och inne- havare av traktorkort

Fullständigt namn, personnummer och adress för den som har svenskt luftfartscertifikat eller certifikat, som avses i 80 å luftfartskungö- relsen (1961: 558), eller har här i landet meddelat godkännande av utländskt luftfartscertifikat

Körkortshavares eller trafikkorts- havares avflyttning ur landet. Mot- svarande uppgifter i fråga om in- nehavare av traktorkort

Körkortsuppgifter Beslut i anledning av ansökan om körkortstillstånd eller trafikkorts- tillstånd

Körkortsklass

Beslut i anledning av ansökan om traktorkort

Statens trafiksäkerhetsverks sta- tionsort, där sökande av körkort eller trafikkort skall genomgå fö- rarprov

Myndighet som svarar för att uppgift föres in i registret. Särskilda före- skrifter

Statens trafiksäkerhetsverk eller, i fråga om uppgift som länsstyrelse mottagit, vederbörande länsstyrelse För den som är kyrkobokförd i lan- det anges adressen i kyrkobokfö- ringsorten och för annan adressen i den ort där han vistas

Statens trafiksäkerhetsverk För den som är kyrkobokförd i lan- det anges adressen i kyrkobokfö- ringsorten och för annan adressen i den ort där han vistas

Statens trafiksäkerhetsverk

Den länsstyrelse som meddelat beslu- tet

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet

Den länsstyrelse som meddelat beslu- tet

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet

Prop. 1976/77 : 113

Uppgift

116

Myndighet som svarar för att uppgift föres in i registret. Särskilda före- skrifter

Gymnasieskola eller militär myn- dighet, där sökande av körkort el- ler trafikkort avlägger förarprov

Dag för utfärdande av körkort el- ler trafikkort

Dag för utlämnande av sådant körkort eller trafikkort som läm- nas ut i samband med förarprov

Dag för utfärdande av traktorkort

Dag då förnyelse av körkort skall ske enligt 39 5 första stycket

Beslut i anledning av förnyelse en- ligt 39, 49 eller 605

Beslut i anledning av förnyelse en- ligt 40, 41, 59, 79, 83, 91 eller 95 &

Föreläggande enligt 48 5, 49 6 and- ra stycket, 50, 62, 83 eller 95 &

Meddelat särskilt villkor i fråga om körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av traktorkort

Anmälan av länsstyrelse till läns- rätt enligt 50, 54, 62, 83 eller 95 5

Beslut som rör återkallelse av kör- kortstillstånd, körkort, trafikkorts- tillstånd, trafikkort eller traktor- kort

Återställande av körkort, trafik- kort eller traktorkort enligt 54, 55, 57, 58, 83 eller 95 5

Beslut om varning enligt 64, 65, 83 eller 95 5 eller omhändertagan- de enligt 67, 83 eller 95 (:i

Delgivning av sådant beslut om återkallelse, varning eller omhän- dertagande som skall föras in i registret

Återlämnande eller överlämnande av körkort, trafikkort eller traktor- kort enligt 38, 45, 46, 49, 55, 68, 69, 81, 83, 93 eller 95 5

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet

Statens trafiksäkerhetsverk

Statens trafiksäkerhetsverk Den. som lämnar ut kortet skall un- derrätta verket om åtgärden

Den länsstyrelse som utfärdat trak- torkortet

Statens trafiksäkerhetsverk Statens trafiksäkerhetsverk

Den länsstyrelse som meddelat be- slutet eller, om detta meddelats av statens trafiksäkerhetsverk, trafiksä- kerhetsverket

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet eller trafikkortstill- ståndet eller utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet eller trafikkortstill— ståndet eller utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som gjort anmälan

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet eller trafikkortstill- ståndet eller utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som återställt kör- kortet, trafikkortet eller traktorkortet

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet eller trafikkortstill- ståndet eller utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet eller trafikkortstill- ståndet eller utfärdat traktorkortet Uppgift föres ej in om delgivning av beslut om återkallelse, om beslut om omhändertagande delgetts tidigare och ej heller om delgivning av slut- ligt beslut om återkallelse, när beslut om återkallelse tills vidare delgetts tidigare

Statens trafiksäkerhetsverk eller, om kortet överlämnats till länsstyrelse, den länsstyrelse som mottagit det Har kortet ej återlämnats eller över- lämnats, skall detta framgå av regist- ret

Prop. 1976/77: 113

Uppgift

117

Myndighet som svarar för att uppgift föres in i registret. Särskilda föreskrifter

Anmälan enligt 38, 45, 49, 81, 83, 93 eller 95

Innehav av svenskt luftfartscertifi— kat, av certifikat som avses i 80 5 luftfartskungörelsen (1961: 558) el— ler av här i landet meddelat god— kännande av utländskt luftfarts— certifikat

Ändring eller upphävande av så— dant beslut som skall föras in i registret

Belastningsuppgifter Dom eller beslut enligt 119 eller 120 5, underrättelse enligt 121 5 första stycket eller 122 5, anmälan enligt 123 9

Anmälan från länsläkare eller förste stadsläkare enligt särskilda

Den länsstyrelse som mottagit anmä- lan

Statens trafiksäkerhetsverk

Den myndighet som haft att svara för att uppgiften förts in i registret

Den länsstyrelse som erhållit avskrift av domen eller beslutet eller erhållit underrättelsen eller anmäla-n

Den länsstyrelse som mottagit anmä— lan

föreskrifter om vissa sjukdomstill— stånd hos förare av motorfordon, luftfartyg m.m.

Uppgift om omständighet som ej an- givits ovan i denna paragraf men vars upptagande behövs för kontroll av körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av traktorkort

Den länsstyrelse som mottagit upp— giften

127 5 Har regeringsrätten eller kammarrätt meddelat beslut i fråga som fullföljts från länsstyrelse eller länsrätt och skall uppgift om beslutet enligt 126 & föras in i körkortsregistret, svarar den länsstyrelse som avses i 118 5 för att uppgiften föres in. Motsvarande skyldighet åvilar statens trafiksäkerhetsverk i fråga som fullföljts från verket.

128 g Avlider körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av traktorkort, för statens trafiksäkerhetsverk ur körkortsregistret uppgif— terna om honom. Uppgift om körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av traktorkort, som ej är mantalsskriven eller kyrkobokförd i landet, föres ur körkortsregistret, när 90 år förflutit från hans födelse.

Trafiksäkerhetsverket får i andra fall än som avses i första stycket

föra ur körkortsregistret personuppgift eller körkortsuppgift som ej behövs.

Tillämpningsföreskrifter m. m.

129 % Föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna kungörelse om medicinska krav för innehav av körkort, trafikkort och traktorkort och föreskrifter om undantag från kraven meddelas av so- cialstyrelsen efter samråd med statens trafiksäkerhetsverk. Styrelsen meddelar efter samråd med verket även närmare föreskrifter om läkar- undersökning som skall ligga till grund för läkarintyg enligt denna kun- görelse.

Prop. 1976/77: 113 .1 18

130 & Närmare föreskrifter om utredning som skall ligga till grund för lämplighetsintyg enligt denna kungörelse och om anmälan enligt 123 5 meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens trafik- säkerhetsverk.

131 % Närmare föreskrifter om identitetsprövning i samband med ansökan om körkort, ansökan om förnyelse av körkort och utlämnande av körkort meddelas av postverket efter samråd med rikspolisstyrelsen och statens trafiksäkerhetsverk. [ fråga om den som vistas utom landet meddelas dock sådana föreskrifter av trafiksäkerhetsverket.

132 5 Ytterligare föreskrifter om förarutbildning i gymnasieskolan meddelas av skolöverstyrelsen efter samråd med statens trafiksäkerhets- verk.

133 52

134 5 I andra fall än som avses i 129—132 55 meddelas närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse av statens trafik- säkerhetsverk.

135 % Blanketter för läkarintyg tillhandahålles av socialstyrelsen och blanketter för lämplighetsintyg av rikspolisstyrelsen. Övriga blanketter tillhandahålles av statens trafiksäkerhetsverk.

136 5 Fråga om undantag i visst fall från 7—11, 15, 31 eller 34 5, 71 & jämförd med 15 5, 73, 76, 89, 109—113, 115 eller 116 & prövas av statens trafiksäkerhetsverk. Vid medgivande av undantag får särskilda villkor föreskrivas.

Undantag får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och, utom i fråga om 115 få, synnerliga skäl föreligger.

Ansvarsbestämmelser m. m..

137 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid ansökan eller an- mälan enligt denna kungörelse lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

138 % Föres moped av barn i strid mot 9 5 första stycket dömes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen begåtts av barnet i anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om han underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra förseelsen. Till sam- ma straff dömes även den som eljest tillåter barn att föra moped i strid mot 9 5 första stycket.

139 5 Den som för fordon i yrkesmässig trafik utan att vara berätti- gad till det dömes till böter.

140 5 Den som i yrkesmässig trafik anställer och brukar som förare någon som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till samma straff dömes även den som i annat fall överlämnar åt eller tillåter annan att föra fordon i yrkesmässig trafik utan att denne är be— rättigad till det.

2 Paragrafen upphävd genom SFS 1975: 58.

Prop. 1976/77: 113 122 Regeringsrätten diskuterar ingående frågan om den föreslagna delre- formen är möjlig att genomföra nu eller om man i stället bör avvakta ett mera fullständigt genomförande av körkortsreformen. Regeringsrätten instämmer i att principbeslutet i fråga om vilken domstol som har att besluta om körkortsingripanden inte behöver genomföras samtidigt med en reform av de materiella reglerna om lämplighetsprövning och kör- kortsåterkallelse m.m. Däremot inger det betänkligheter att medge stor frihet för länsrätter och kammarrätter att bestämma spärrtidens längd och att avgöra i vad mån trafikbrottslighet, allmän brottslighet eller an- märkningar i nykterhetshänseende skall ha betydelse för körkortsinne- hav utan att samtidigt några garantier skapas för en enhetlig och följd- riktig rättstillämpning. Den närmast till hands liggande och mest ända— målsenliga utvägen är enligt regeringsrätten att tillerkänna ett allmänt ombud rätt att överklaga beslut och domar i körkortsmål. Fullföljdsrätt skulle kunna införas utan att de fortsatta övervägandena föregrips. An- ses ett förslag från körkortsutredningen böra avvaktas innan beslut fat- tas om allmänt ombud, måste enligt regeringsrätten delreformen anstå. En annan omständighet som enligt regeringsrätten kan motivera ett upp- skov är att även det 5. k. pricksystemet är under utredning. Motormännens helnykterhetsförbund (MHF) anlägger liknande syn- punkter som regeringsrätten. Förbundet anser att förslaget till körkorts- lag företer brister i fråga om garantier för enhetlig rättstillämpning och effektiv trafiksäkerhetskontroll. Bl. a. befarar förbundet att — särskilt när lagen kommer att tillämpas av de allmänna domstolarna en all- män sänkning av spärrtiderna sker. Förbundet ifrågasätter om inte del- reformen bör anstå till dess körkortsutredningen har slutfört sitt arbete. Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller behovet av ett allmänt ombud i körkortsprocessen men avstyrker inte den före- slagna delreformen.

2.2 Utformning av och uppdelning mellan författningarna Flera remissinstanser uppehåller sig vid utformningen av författning- arna. Därvid framhålls i några yttranden vikten av att inarbetade ut- tryck och formuleringar behålls i de fall där reformen inte kräver att författningstexten ändras. Länsstyrelsen i Uppsala län finner det värde- fullt att lagtexten har blivit förhållandevis utförlig och detaljerad. Läns- styrelsen i Jönköpings län vill särskilt framhålla sin tillfredsställelse över att man har sökt undvika en ramlag med generella bestämmelser och hänvisningar till i annan ordning utfärdade författningar. Förslaget ger enligt länsstyrelsen tillräckligt konkret innehåll åt bestämmelserna. En- ligt länsstyrelserna i Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län hade emellertid en mera konkretiserad lagtext varit önskvärd för att främja en enhetlig rättstillämpning. Även länsstyrelsen i Västerbottens län och körkortsutredningen uttrycker sådana önskemål.

Prop. 1976/77: 113 121 Bilaga 2

Sammanställning av remissyttrandena, upprättad inom kommunikationsdepartementet

1 Inledning

Inom kommunikationsdepartementet har gjorts en sammanställning av remissyttrandena över den inom departementet upprättade promemorian (Ds K 1976: 7') Körkortslag, motorredskapsutredningens betänkande (SOU 1974: 26) Motorred- skap vad avser frågan om förarkompetens för motorredskap och statens trafiksäkerhetsverks framställning den 14 maj 1973 om fö- rarprov på automatväxlad bil. När det gäller promemorian bör framhållas att regeringsrättens ytt- rande inte är enhälligt i vissa frågor. I denna sammanställning redovisas enbart majoritetens yttrande.

2 Promemorian (Ds K 1976: 7) Körkortslag

Remissinstanserna är över lag ense om behovet av en reformering av körkortsbestämmelscrna enligt de riktlinjer som riksdagen har godkänt. Enighet råder också om att de författningsförslag som har utarbetats i promemorian stämmer överens med riksdagsbeslutet. Däremot ifråga- sätts av några remissinstanser lämpligheten av en delreform och ett ge- nomförande av reformen redan innevarande år. Därvid framhålls dels att frågan om allmänt ombud bör omfattas av reformen, dels att de nya reg- lerna kräver ytterligare tid för information och anvisningar. Uppdelning- en av de olika bestämmelserna mellan lagen och förordningen godtas i huvudsak, men vissa erinringar framförs. Olika synpunkter förs också fram om utformningen av vissa regler. Det gäller bl. a. varningsinstitutet, spärrtiderna, underlåtelse av körkortsingripande och verkan av utländsk dom, men även andra frågor.

2.1 Delreform Flertalet remissinstanser, bland dem kammarrätten i Jönköping, läns— styrelserna i Jönköpings län och Norrbottens län, körkortsutredningen, Förvaltnittgslänsrådens förening och Nationalföreningen för trafiksäker- hetens främjande (NTF) anser att hinder mot en delreform inte föreligger. Bl.a. framhålls som väsentligt att de nya reglerna kan börja tillämpas så snart som möjligt.

Prop. 1976/77: 113 119

141 % Den som driver trafikskola utan tillstånd eller eljest utan att följa de i denna kungörelse eller med stöd därav meddelade föreskrif- terna dömes till böter.

Till samma straff dömes den som i anteckningar eller redogörelse som avses i l02 & uppsåtligen lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

142 & Till böter, högst femhundra kronor, dömes den som

I. bryter mot 13 ä,

2. åsidosätter skyldighet att överlämna körkort, trafikkort eller trak- torkort enligt 38 & tredje stycket, 46 &, 55 å andra stycket första punk- ten eller 68 5 första stycket eller enligt 49, 81, 83, 93 eller 95 & jämförd med något av nämnda författningsrum,

3. bryter mot 40 5 eller mot 79 eller 91 & jämförd med 40 ä, 4, bryter mot 114 & eller med stöd därav meddelad föreskrift. Till straff för brott mot 13 5 skall ej dömas,

1. om körkortet eller trafikkortet förstörts eller förkommit och fö- raren före färden ansökt om förnyelse av kortet,

"2. om återkallelse av körkortet begränsats på sätt som avses i 52 å och färden äger rum inom två månader från det att frågan om åter- kallelse slutligt avgjorts.

Användes fordon vid övningskörning utan att vara försett med skylt som avses i 115 & dömes den som har uppsikt över körningen till böter högst femhundra kronor.

143 & Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller föreskrift som meddelats med stöd därav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

Besvärsbestämmelser

144 & Mot beslut om varning eller beslut som rör utfärdande av lämplighetsintyg, godkännande vid förarprov eller omhändertagande av körkort, trafikkort eller traktorkort får talan ej föras.

145 & Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna kungörelse föres hos kammarrätt genom besvär.

146 % Talan mot beslut av statens trafiksäkerhetsverk enligt 32 5, 42 5 första stycket, 49 & tredje stycket, 60, 74 eller 83 5 föres hos kam- marrätt genom besvär.

Talan mot annat beslut av trafiksäkerhetsverket enligt denna kungö- relse än som avses i första stycket föres hos regeringen genom besvär.

147 & Talan mot beslut enligt denna kungörelse av annan central förvaltningsmyndighet än statens trafiksäkerhetsverk föres hos rege- ringen genom besvär.

Prop. 1976/77: 113 120

Bilaga till körkortskungörelsen (1972: 592)

FERMIS DE CONDUIRE Körkortets framsida K Ö R K O R T © S V E R i G E

1. Efternamn

2. Förnamn

3. Född

4. Adress ref. TSV, 701 88 Örebro

innehavarens namnteckning

5. Ulf. av STATENS TRAFIKSÄKERHETSVERK B. | STRÄNGNÄS

7. Gäller till

8. Klass

Nr

Villkor"

Körkortets baksida

De bokstäver som ingår i körkortsklassen på rad 8 på framsidan anger behörighet att föra motorfordon och därtill kopplade släpfordon enligt följande: A MOTORCYKEL (har innehavaren e) fyllt 18 är: endast lätt m_c) B PERSONBIL och LÄTT LASTBIL (totalvikt högst 3 500 kg) även med ett lätt släpfordon (totalvikt högst 750 kg. i vissa fall tyngre) C TUNG LASTBIL D BUSS E SLÄPFORDON. oavsett antal och vikt _ Slår ordet GLASOGON på raden för villkor skall Ni använda glasögon (linser) som ger tillfredsställande syn när Ni kör. _. Står ordet HÖRAPPARAT på raden för villkor skall Nl använda hor- apparat som ger tillräcklig hörsel när Ni kör.

Anvisningar

Raderna 1—3 och 7—8 samt uppgift om nummer och villkor ifylles av sta- tens trafiksäkerhetsverk innan den handling, varifrån körkortet "skall färdig- ställas, sändes ut för inhämtande av sökandens namnteckning. Vid utfärdan- det förser trafiksäkerhetsverket körkortet med reliefstämpel.

1) I anslutning till adressen får anges lämpligt söknummer i fråga om körkortshavaren.

2) Vid angivande av körkortsklass sättes en asterisk på platsen för var och en av bokstäverna A—E som ej ingår i beteckningen för klassen.

3) Nummer anges med länsbokstav för den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet och personnummer för körkortshavaren.

4) Skyldighet att vid förande av körkortspliktigt fordon bära glasögon eller linser anges här med ordet GLASÖGON och skyldighet att bära hörapparat med ordet HÖRAPPARAT. Har föreskrivits villkor som avses i 28 5, anges detta här med orden SE SÄRSKILD HANDLING.

Prop. 1976/77: 113 123

Kungl. Automobil Klubben (KAK) finner det värdefullt med en mera individualiserad och nyanserad bedömning. Motormännens riksförbund anser riktlinjerna för reformen synnerligen välgrundade.

I fråga om förutsättningarna för körkortsgivning och körkortsåterkal- lelse finner regeringsrätten att de avvikelser i förhållande till nuvarande ordning som har gjorts är betingade av riksdagens principbeslut. Läns- styrelsen i Uppsala län och Förvaltningslänsrådens förening ifrågasätter om inte de bestämmelser som reglerar körkortsgivningen resp. återkal- lelse borde ansluta sig närmare till varandra. Även Motormännens riks- förbund har ifrågasatt bl. a. om inte nykt-erhetskraven borde uttryckas så att den nuvarande skillnaden i uttryckssätt minskar.

MHF däremot menar att beslutet att slopa presumtionsregeln för fyl- leri bör omprövas.

När det gäller verkan av allmän brottslighet anser länsstyrelsen i Jön— köpings län att viss försiktighet bör iakttas vid brott som inte har sam- band med fordon. Samma remissinstans framhåller också med instäm- mande av KAK att bestämmelsen om återkallelse vid allvarligare trafik- förseelser inte bör tillämpas schablonmässigt, eftersom omständighe- terna i det enskilda fallet kan vara mer eller mindre allvarliga. Länssty- relsen i Göteborgs och Bohus län hälsar med tillfredsställelse omredige- ringen av bestämmelsen om allvarligare trafikförseelser medan körkorts- utredningen anser att formuleringen i nu gällande bestämmelse bättre motsvaras av intentionerna bakom förslaget än den föreslagna regeln och därför förordar att någon ändring inte görs i gällande lydelse. KAK anser att uttrycket ”sakskada som ej är obetydlig” i regeln om smitning är diffus och kan ge upphov till ojämnheter i rättstillämpningen.

Den uppdelning av körkortsbestämmelserna som har gjorts mellan författningsförslagen anses i allmänhet välgrundad. Regeringsrätten an- ser dock att vissa grundläggande begrepp, såsom körkortstillstånd, kör- kort, spärrtid och förhandsbesked och deras rättsliga innebörd bör för- klaras redan i lagen. Även statens trafiksäkerhetsverk (TSV), några läns- styrelser och körkortsutredningen anlägger liknande synpunkter. Rege- ringsrätten anser vidare att de grundläggande reglerna om länsstyrelses och länsrätts kompet-ens (10, 36 och 41 55 KKF) bör ha sin plats i KKL liksom reglerna om rätt för länsstyrelse och länsrätt att meddela vissa förelägganden (34 5 och 36 % sista punkten KKF) och om rätt för läns— styrelse att föreskriva eller ändra villkor (35 & KKF). I det sistnämnda instämmer länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller att reglerna om verkställighet av beslut och fullföljd av talan bör återfinnas i lagen. Körkortsutredningen, som anser att uppdelningen i huvudsak är mycket lämplig, föreslår justeringar i ett hänseende, näm- ligen så att alla grundläggande behörighetsfrågor om rätten att föra fordon blir reglerade i KKL och i ett sammanhang. Utredningen föreslår också vissa smärre ändringar i KKF som är en följd av de angivna juste-

Prop. 1976/77: 113 124

ringarna. Vidare föreslår regeringsrätten att huvudreglerna om traktor- kort i 24, 26 och 28 åå KKL arbetas in i motsvarande bestämmelser om körkort och att bestämmelserna i 25 och 27 åå KKL såsom undan- tagsregler förs över till KKF. Det senare föreslås också av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och vad gäller de medicinska kraven av TSV.

2.3. Varning (20 5 KKL)

Den föreslagna regleringen av varningsinstitutet godtas av flertalet re- missinstanser, men har också föranlett flera erinringar främst vad avser fullföljdsrätten.

Regeringsrätten ifrågasätter om varningsinstitutet har någon uppgift att fylla vid sidan av ett utbyggt pricksystem. Med hänsyn till samban- det mellan dessa båda frågor anser regeringsrätten att vid en delreform varningsinstitutet bör behållas oförändrat i förhållande till gällande rätt. Körkortsutredningen anser däremot att reformeringen av varningsinsti- tutet kan genomföras utan att utredningens arbete avvaktas.

Regeringsrätten har också erinringar mot den föreslagna rätten att överklaga beslut om varning. Som en allmän förutsättning för rätten att överklaga ett beslut inom förvaltningsrätten brukar inom förvaltnings- rätten uppställas att beslutet utövar någon verkan på ett rättsligt plan. En körkortsvarning medför emellertid enligt regeringsrätten inte någon sådan verkan. Vidare framhåller regeringsrätten att förslaget inte upp- ställer några rättsnormer för användning av varning. Vid sådant förhål- lande anser regeringsrätten att överprövning av kammarrätt och av re- geringsrätten är meningslös. Även kammarrätten i Jönköping, länssty- relserna i Uppsala län och Västerbottens län och Förvaltningslänsrådens förening är negativa till förslaget om rätt till fullföljd. Körkortsutred- ningen ifrågasätter om det med hänsyn till dess utredningsuppdrag är lämpligt att redan nu införa besvärsrätt men anser däremot inte att hin- der föreligger mot att redan nu införa en möjlighet till varning på ett ti- digt stadium.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, som tillstyrker den s.k. självständiga varningen enligt 20 & första stycket i promemorians förslag till KKL, efterlyser bestämmelser om inverkan av tidigare varning vid nya förseelser.

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att bestämmelsen om varning är för vagt utformad och att det finns risk för att föreskriften om den s. k. självständiga varningen kommer att användas som en uppsamlandc be- stämmelse för de fall som är av lindrigare beskaffenhet och som inte går in under återkallelsegrunderna. Länsstyrelsen i Uppsala län och Förvalt- ningslänsrådens förening föreslår att den föreslagna s.k. självständiga varningen skall kallas erinran. Enligt KAK:s uppfattning bör det finnas ett ytterligare steg mellan varning och återkallelse.

Prop. 1976/77: 113 125

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att bestämmelsen om att varning får meddelas vid rattonykterhet under 0,8 promille endast om körkorts- havaren inte tidigare har dömts för trafiknykterhetsbrott inte längre be- höver upprätthållas, eftersom en huvudlinje i reformen är att lämplig- hetsprövningen skall göras mera individualiserad och nyanserad. Även Förvaltningslänsrådens förening har anlagt liknande synpunkter.

2.4. Körkortsspärr (19 & KKL)

Förslaget om spärrtid godtas eller tillstyrks av de flesta remissinstan- serna och av åtskilliga av dem framhålls förslaget som väsentligt från den enskildes synpunkt. MHF efterlyser dock fastare riktlinjer så att spärrti- derna inte sätts för lågt. Regeringsrätten, länsstyrelsen i Jönköpings län och F örvaltningslänsrådens förening anser att vid omprövning av beslu- tad spärrtid prövningen skall avse förhållandena fram till tidpunkten för det nya beslutet. Regeringsrätten anser dessutom att begränsningen av förlängningstiden till tre år bör gälla vid varje tillfälle då frågan prövas. TSV anser att alla beslut om spärrtid skall fattas av länsrätt. Förvalt- tad spärrtid prövningen skall avse förhållandena fram till tidpunkten för slaget till KKF innebär att länsstyrelsen får ompröva även beslut om spärrtid som har fattats av länsrätten. Föreningen ifrågasätter om inte länsrätten bör pröva spärrtidens förlängning vad avser egna beslut. Länsstyrelsen i Uppsala län anför liknande synpunkter. Båda instanserna anser dessutom det böra övervägas att låta länsstyrelses beslut om spärr- tid bli överprövat i länsrätten.

Kammarrätten i Jönköping påpekar att om den som har fått spärrtid bestämd anför besvär över beslutet och samtidigt ansöker om prövning av förlängning enligt 195 andra stycket KKF ett läge kan uppstå där länsstyrelse och förvaltningsdomstol oberoende av varandra prövar samma omständighets betydelse för spärrtidens längd. Kammarrätten förordar att länsstyrelsen väntar med sin prövning tills besvären över det första beslutet är slutligt avgjorda.

2.5. Underlåtelse av körkortsingripande (22 & KKL)

Remissinstanserna anser allmänt att det är tillfredsställandc med en regel om underlåtelse av körkortsingripande.

Regeringsrätten anmärker att regelns undantagskaraktär inte har un- derstrukits tillräckligt. Vidare framhåller regeringsrätten att ompröv- ningen bör vara förbehållen de högre instanserna. Regeringsrätten anför också att regeln bör ställas samman med den enligt 19å KKL tillåtna lägsta Spärrtiden om en månad, vilken enligt riksdagen bör komma till användning endast i undantagsfall. Detta har inte fått något uttryck i lagtexten. Om den föreslagna undantagsregeln behålls bör en sam-

Prop. 1976/77: 113 126

ordning ske med 19 å så att minsta spärrtiden där sätts till tre månader och som förutsättning för tillämpning av undantagsregeln föreskrivs att fråga är om särskilt undantagsfall. Ändring av spärrtid torde i alla hän- delser böra begränsas till att avse fall, där spärrtiden har fastställts till längre tid än sex månader. Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att regelns karaktär av undantag bör understrykas. MHF för- ordar att undantagsfallen skall prövas av regeringen.

Förvaltningslänsrådens förening anser att länsstyrelse bör pröva frå- ga om nedsättning av tid som har fastställts i samband med avslag på ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att länsstyrelses befogenhet att sätta ned spärrtid enligt första stycket i paragrafen direkt bör framgå av en bestämmelse.

Flera remissinstanser påpekar att om varning skall kunna meddelas enligt paragrafen detta uttryckligen bör anges i lagtexten.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ifrågasätter om inte regeringsformen hindrar att ens i lag annan domstol än regeringsrätten kan medges att på grund av nya omständigheter ompröva lagakraftvunnet beslut av läns- rätt i körkortsmål.

Länsstyrelsen i Västerbottens län är starkt tveksam till vad som sägs i promemorian om att beskära den enskildes möjlighet att i olika kör- kortssammanhang söka dispens hos regeringen.

2.6. Verkan av utländsk dom (23 & KKL)

Bestämmelsen om verkan av utländsk dom bör enligt regeringsrätten utformas så att den får tillämpning endast på domar som är likvärdiga med svenska. Regeringsrätten pekar också på att det är tveksamt om den föreslagna bestämmelsen medger beaktande av utländska motsvarig- heter till strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot. Kammar- rätten i Jönköping anser att bestämmelsen i och för sig är angelägen men att svårigheter kan uppstå vid rättstillämpningen, exempelvis genom att utländska brottsbeskrivningar sällan stämmer överens med svenska och genom att möjligheterna kan vara begränsade för svensk myndighet eller domstol att vid behov få utredning om händelser som har föranlett den utländska domen.

2.7. Bemyndigande (29 & KKL)

[ promemorian uttalas att bestämmelser om utländska körkort kan meddelas av regeringen med stöd av 29 & KKL. Regeringsrätten an- ser att det bör framgå av en uttrycklig fullmaktsbestämmelse att rege- ringen får utfärda föreskrifter om utländska körkorts giltighet i Sverige och om rätt att få utländskt körkort utbytt mot svenskt. Körkortsutred-

Prop. 1976/77: 113 127

ningen anser att bemyndigandet bör avse tillämpnings- och verkställig- hetsföreskrifter till lagen och bestämmelser rörande förarutbildning och registrering av fordonsförare.

2.8 Övriga frågor Regeringsrätten, Föreningen Sveriges länspolischefer och körkortsut- redningen anser att det redan av 1 & KKL bör framgå att behörigheten att föra visst fordon anges i körkortet.

TSV anser att taxibehörigheten bör tas in i uppställningen över de olika behörigheterna och att även behörigheten att föra motorcykel på tre hjul eller medar bör tas in i uppställningen. Körkortsutredningen föreslår att begreppet taxibehörighet presenteras i 1 & KKL som ett tredje stycke. Andra punkten i 7 & första stycket KKF kan då utgå.

Förvaltningslänsrådens förening föreslår att villkor av icke medicinsk art skall kunna meddelas även den som inte tidigare har fått sitt körkort återkallat och att maximiålder för innehav av körkort bör införas.

Det kan enligt TSV inträffa att ett körkortstillstånd blir återkallat kort tid innan körkortet lämnas ut utan att besked hinner nå den som lämnar ut körkortet. För att slippa återkalla körkortet genast bör därför 13 å andra punkten KKL kompletteras med en bestämmelse att körkor- tet är ogiltigt om giltigt körkortstillstånd saknad-es när körkortet lämna- des ut. TSV föreslår vidare att körkort skall vara ogiltigt även i vissa fall när körkortshavaren har underlåtit att rätta sig efter bestämmelse om skyldighet att förnya körkortet.

Regeringsrätten instämmer i förslaget i promemorian att körkort skall kunna återkallas vid sjukdom även om det inte klarlagts när sjukdomen har uppkommit. Behovet av ändring bestyrks av erfarenheter från dess praxis.

Länsstyrelserna i Uppsala län och Göteborgs och Bohus län och TSV föreslår att återkallelse av viss del av behörigheten skall kunna ske även vid andra återkallelsegrunder än de nu gällande.

Riksåklagaren (RÅ) hälsar med tillfredsställelsc förslaget att slutlig återkallelse av körkort på grund av straffbelagd gärning skall kunna ske även efter beslut om åtalsunderlåtelse. Med nuvarande bestämmelser kan åklagaren se sig föranlåten att väcka åtal i fall där starka kriminalpoli- tiska eller processekonomiska synpunkter talar för åtalsunderlåtelse. Förslaget till KKL har fått en sådan avfattning att åtal inte längre skall behöva ske i dylika situationer. Även länsstyrelsen i Stockholms län an- ser förslaget fördelaktigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Rikspolisstyrel- sen och samarbetsorganet (Ju 1968: 59) för rättsväsendets informations- systenz (SA RI) påpekar att registrering av åtalsunderlåtelse f. n. inte sker i körkortsregister och att det därför är oklart hur länsstyrelsen skall få reda på samtliga fall av åtalsunderlåtelse. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att lagtexten bör omarbetas så att det tydligt framgår

Prop. 1976/77: 113 128

att även beslut om åtalsunderlåtelse avses. Beslut om åtalsunderlåtelse bör tas in i belastningsregistret. Förvaltningslänsrådens förening anför att länsstyrelserna på ett så tidigt stadium som möjligt bör få underrät- telse om begångna brott och att åklagare och polismyndighet därför i KKF bör åläggas en vidgad underrättelseskyldighet i fråga om gär- ningar som enligt dessa myndigheters bedömande bör leda till körkorts- åtgärd oavsett utgången i ansvarsfrågan. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller också vikten av att avgöranden i körkortsfrågor inte dröjer och att framför allt underrättelser från allmänna domstolar snabbt tillställs körkortsmyndighetema.

Regeringsrätten anser att det vore en fördel om ansvarsbestämmel- serna i 30—33 55 kunde inarbetas i trafikbrottslagen (1.951: 649) (TBL). Sveriges trafikbilägares riksorganisation ifrågasätter om inte 32 och 33 55 KKL redan nu faller in under 3 & TBL.

2.9 Ikraftträdande m. m.

Flertalet remissinstanser framhåller angelägenheten av att de nya be— stämmelserna kan träda i kraft så snart som möjligt.

Länsstyrelserna i Uppsala län och Göteborgs och Bohus län och För- valtningslänsrådens förening pekar dock på den information och de an- visningar som behövs i anledning av reformen och ifrågasätter därför om reformen kan träda i kraft så tidigt som har föreslagits. Även NTF framhåller behovet av information.

SARI anför att reformen kräv-er vissa ändringar i rutinerna i RI och att det inte nu är möjligt att beräkna kostnaderna och tidsåtgången för genomförandet av ändringarna. Länsstyrelsernas organisationsnämnd förordar ett ikraftträdande den 1. januari 1978 med hänsyn bl.a. till den omläggning av rutinerna som blir erforderlig vid länsstyrelserna. Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län förordar den 1 januari 1978 för ikraftträdandet, då bl. a. en principiellt riktigare tidpunkt nås särskilt med hänsyn till reformens betydelse.

I fråga om övergångsbcstämmelserna anför regeringsrätten att vid högre rätts överprövning av ett före ikraftträdandet fattat beslut, som inte har vunnit laga kraft, de nya bestämmelserna skall gälla. Beslut om varning som har fattats före ikraftträdandet blir inte överklagbart på grund av de nya reglerna. Motormännens riksförbund framhåller att övergångsbcstämmelserna bör utformas i analogi med brottsbalkens reg- ler så att de föreslagna mildare bestämmelserna tillämpas även om det förhållande som föranleder körkortsåtgärden har kommit upp innan de nya bestämmelserna har trätt i kraft.

2.10. Synpunkter på körkortsförordningen

Några remissinstanser föreslår att definitionerna i 45 KKF utökas med ytterligare några begrepp som förekommer i författningsförslagen.

Prop. 1976/77: 113 129

Sveriges trafikbilägares riksorganisation anser att fordonståg och taxi- behörighet bör tas in medan andra begrepp som cykel. lekfordon, motor- trafikled, motorväg och terrängsläp kan mönstras ut ur förteckningen. Även körkortsutredningen anser att taxibehörighet bör tas in och dess- utom spärrtid. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län föreslår att traktortåg tas in i förteckningen.

Sveriges trafikbilägares riksorganisation föreslår att övergångsbestäm- melserna (SFS 1972: 605) till KKK om behörighet att föra tung lastbil utan tung släpvagn med körkort B och AB och i yrkesmässig trafik med samma körkort jämte trafikkort fogas till KKL som övergångsbestäm- melser. Därjämte föreslås en uttrycklig bestämmelse att trafikkort gäller för taxibehörighet så länge innehavarens körkort är giltigt. Organisatio- nen ifrågasätter vidare kravet på trafikkort för tung lastbil i yrkesmässig trafik och hemställer att detta krav inte förs över till den nya lagstift- ningen i form av taxibehörighet. Organisationen påpekar också att taxi- behörigheten kan förenas med körkortsklass, som omfattar behörigheten B men ej D. C föreslås alltså utgå eftersom den alltid förenas med B. TSV har samma inställning i den senare frågan och föreslår dessutom att den som har körkort med behörigheten D får sitt körkort utmärkt med ordet TAXI, vilket kan bidra till att undanröja missförstånd.

Körkortsutredningen menar att uppdelningen på två författningar motiverar att man i 7 & första stycket KKF tar in en erinran om att det i KKL finns bestämmelser rörande vilken behörighet som resp. körkorts— klass ger.

Regeringsrätten och Förvaltningslänsrådens förening föreslår att med- givande enligt 7 å sista stycket KKF att föra fordon inom bl. a. garage- område skall få meddelas även under spärrtiden. Rikspolisstyrelsen anser det angeläget att sådant medgivande antecknas i körkortsregistret.

TSV föreslår att sista meningen i 95 KKF bringas i överensstäm- melse med andra punkten i 26 & KKF. Därmed skulle sanktionsmöjlighet föreligga även mot den som på grund av ändrat utseende eller ändrad namnteckning underlåter att förnya ett körkort som inte längre är en tillfredsställandc identitetshandling.

Rikspolisstyrelsen framhåller att den personutredning som avses i 12 & KKF bör efter framställning från körkortsmyndighet sändas direkt till denna med hänsyn till att utredningen kan innehålla upplysningar ur po- lisregistret. MHF anser att yttrandet alltid skall innefatta ett till- eller avstyrkande.

TSV anför beträffande 13 % KKF att länsstyrelse bör få möjlighet att förordna om förnyad personutredning även vid regelbundet återkom- mande tillfällen, vilket nu kan ske enligt 27 5 KKK.

I fråga om 14 å andra stycket KKF anför Förvaltningslänsrådens för- ening att det ankommer på trafikinspektör att ange vilka särskilda an- ordningar som krävs för förare som är rörelsehindrad. Denna ytterli-

Prop. 1976/77: 113 130

gare utredning synes inte ha beaktats vid utformningen av paragrafen. Föreningen föreslår därför att andra stycket utgår eller begränsas till ett påpekande att länsstyrelsen. får ytterligare utreda ärendet.

Länsstyrelsen i Stockholms län påpekar att det i 40 & KKF föreskrivs att förhandsbesked i vissa fall kan sökas utan att personutredning behö- ver inges och att oklarheten mellan 14 och 40 åå KKF därför bör rättas till.

TSV påpekar att i 18 och 19 åå KKF begreppet ”särskild förarutbild- ning” har fallit bort. TSV anser det önskvärt att även fortsättningsvis ha författningsstöd när det gäller att vidmakthålla den kontroll på kvaliteten av utbildning för behörigheterna C, D och E och taxi som upprätthålls f. n.

Förvaltningslänsrådens förening anser det otillfr-edsställande att kra- ven för förlustanmälan av körkort inte är reglerade. Föreningen erinrar om att t. ex. förlust av pass skall polisanmälas.

TSV föreslår att 35 & tredje stycket, 48, 60 och 92 %” KKF ändras så att förnyelse alltid skall prövas av länsstyrelse.

Forumbestämmelserna när det gäller prövning av fråga om körkorts- återkallelse eller varning bör enligt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tas upp i samma paragraf (36 och 50 åå KKF). Länsstyrelsen i Västerbottens län anser att man borde överväga att ge körkortshavaren frihet att välja mellan länsrätten i det län där körkortstillståndet har meddelats och länsrätten i kyrkobokföringslänet.

Regeringsrätten och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att det av 39 & KKF bör framgå att beslut om återkallelse gäller utan hin- der av att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Regeringsrätten och MHF anför vidare erinringar mot att enligt 40 & KKF kravet på personutredning efterges när återkallelse har skett enligt 14% första stycket "[ KKL (grov vårdslöshet i trafik och trafik- nykterhetsbrott). Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att ny personutredning alltid bör företas vid spärrtid om mer än sex måna- der. Länsstyrelsen i Västerbottens Iän framhåller att det ibland är lämp- ligt att förordna om medicinsk undersökning, särskilt psykiatrisk be— dömning, och att erinran om detta bör tas in i KKF.

Länsstyrels'erna i Uppsala län, Jönköpings län och Malmöhus län an- ser att i de fall som avses i 435 KKF det återkallade körkortet borde kunna återställas i stället för att nytt körkort utfärdas.

Länsstyrelsen i Stockholms län anför beträffande återkallelsebeslut som har överklagats till kammarrätten att det inte sällan förekommer att kammarrätten sätter ned den av länsrätten beslutade återkallelsetiden genom att uttala, att vad parten har låtit komma sig till last inte längre skall utgöra hinder för honom att få körkortstillstånd. Genom detta skrivsätt uppstår tvekan om åt-erkallelsetidens längd. ] dessa fall saknas därför underlag för inmatning i körkortsregistret om en ny kortare åter-

Prop. 1976/77: 113 131

kallelse. Vidare förekommer att besvärsinstanserna inte själva meddelar varning utan i stället utan formell återförvisning — upphäver beslut att återkalla körkort med motivering att vad som lagts körkortshavaren till last inte bort föranleda strängare påföljd än varning. Uppgift om varning blir då enligt den föreslagna bestämmelsen inte heller införd i registret, annat än om länsrätten fattar den högre domstolens beslut som en återförvisning och därför tar upp målet till förnyad handläggning och meddelar varning. Om länsrätten inte anser sig behörig att behandla ett mål, som den skilt sig från, annat än efter ett uttryckligt beslut om återförvisning, blir man således nödsakad att acceptera, att körkortsha- varen inte får någon varning. Dessa frågor bör enligt länsstyrelsen helst beröras i den kommande propositionen till körkortslag.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län erinrar om att enligt ut- talande i prop. 1975/76: 155 överinstanserna har samma befogenhet som länsrätt att meddela varning. Denna befogenhet bör anges direkt i KKF. Att beslutet skall delges den som avses med beslutet följer redan av 31 å förvaltningsprocesslag-en framhåller Förvaltningslänsrådens förening och föreslår därför att bestämmelsen om delgivning i 50 å KKF utgår.

RÅ och TSV tar upp bestämmelserna om övningskörning och anser därvid att den som övningskör privat skall ha körkortstillstånd. RÅ framhåller vidare att uttrycket ”uppsikt” i 75 och 76 åå KKF, som är överfört från gällande författningstext, har vållat problem i rättstillämp- ningen genom sin alltför obestämda innebörd. Om en önskvärd precise— ring inte kan göras i författningstexten förordar RÅ att uttrycket kom- menteras i förarbetena. Sveriges trafikskolors riksförbund hemställer att 79 å KKF ändras så att övningskörning på motorväg eller motortrafik- led får ske även med motorcykel.

Även bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 83—90 åå KKF för- anleder en del erinringar och påpekanden från remissinstanserna.

Rikspolisstyrelsen och SARI påpekar att polis, åklagare och domsto- lar kommer att belastas med ett icke oväsentligt merarbete genom att de skall lämna uppgift även beträffande den för vilken spärrtid löper. Ett stort antal ärenden måste bli föremål för kontroll. Rikspolisstyrelsen anser att det bör utredas om inte dessa registerkontroller och eventuellt även kontroll av körkortsinnehav kan ske på datamaskinell väg efter det att brottmålsavgörandena har kommit in till rikspolisstyrelsen. Rikspo- lisstyrelsen är beredd att utföra en sådan utredning under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande. Utredningen kan dock inte slutföras i sådan tid att ett genomförande kan ske vid tiden för det pla- nerade ikraftträdandet av KKL.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att uppgift bör lämnas även be- träffande utländska körkortshavare vid brott mot TBL.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län påpekar att uppgiftsskyldig- heten i 86 å KKF inte bara bör åvila underrätten.

Prop. 1976/77: 113 132

Länsstyrelsen i Uppsala län framhåller att nykterhetsnämnden enligt 87 å sista stycket KKF bör vara skyldig att avge yttrande även i andra fall när länsstyrelse begär det.

TSV anser att 89å KKF bör utformas så att uppgift skall lämnas även något eller några år efter det att spärrtiden har löpt ut.

Beträffande körkortsregistret påpekar rikspolisstyrelsen att det inte torde överensstämma med vad som tillämpas i praktiken att belastnings- uppgifter rörande brott och förseelser tillförs det hos TSV förda ADB- registret. Dessa uppgifter finns i stället inom RI. 92 å KKF föreslås därför justerad i enlighet härmed.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att i 97å KKF bör föreskrivas skyldighet för socialstyrelsen att utfärda riktlinjer för de sociala organen när det gäller upplysningar om såväl alkohol- som narkotikaproblem. Länsstyrelsen i Jönköpings län förordar att även länsstyrelserna blir re- presenterade när föreskrifter om personutredning utarbetas enligt 97å andra stycket KKF.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tar upp frågan om kostnader i anledning av reformen och påpekar att länsstyrelsen för sin del får an- skaffa ytterligare en bildskärmsterminal och en ny s.k. styrenhet. Detta beror på det. avsevärda merarbete som föranleds av att ansökningar om körkortstillstånd skall föras in i centrala körkortsregistret. Länsstyrelsen finner det vara en fördel att sådana ansökningar registreras och anser att även ansökningar om förhandsbesked och om utbyte av utländska körkort bör tas in i körkortsregistret. Registret bör också innehålla upp- gifter om vägran att godkänna utländskt körkort. Länsstyrelsen berör också frågan om gallringsreglcr.

3 Betänkandet (SOU 1974: 26) Motorredskap

Remissinstanserna instämmer allmänt i att kompetenskrav behöver ställas upp. En mängd synpunkter har emellertid anförts beträffande olika delar av förslaget. Det gäller såväl det föreslagna systemets grund- konstruktion som enskildheter i det. Utbildningskapaciteten tas också upp, och det ifrågasätts från vissa håll om tillräckliga resurser kan skaf- fas.

Flera remissinstanser tar upp frågan om kompetenskraven för ter- rängmotorredskap och över huvud taget vid körning i terräng. RÅ anser sålunda att generellt undantag från kompetenskraven bör meddelas be— träffande förande av motorredskap i terräng. Andra remissinstanser ifrågasätter förslaget att det skall krävas högre behörighet för förande av terrängmotorredskap än andra motorredskap.

Arbetarskyddsstyrelsen anser att behörighetskravet är onödigt långt- gående t.ex. vid körning inom vissa inhägnade områden. Även Sveriges

Prop. "1976/77: 113 133

grossistförbund ifrågasätter om kompetenskrav behövs i fråga om olika slag av områdesfordon.

Förslaget om undantag för motorredskap som förs uteslutande inom fabriksbyggnad, lager-, arbets- eller därmed jämförlig lokal kommente- ras av en del remissinstanser. Postverket anser att undantag bör göras även för fordon som används på lastkaj eller lastplats. Arbetarskydds— styrelsen anser gränsdragningen konstlad. Många truckar används både inom- och utomhus. Andra remissinstanser uttalar sig för restriktivitet i fråga om den föreslagna möjligheten till undantag.

I fråga om systemet i övrigt är flera remissinstanser inne på tanken att M-kortet eller motsvarighet till det alltid skall utgöra grundkompe- tens och att det därutöver för vissa motorredskap skall krävas högre be- hörighet ell-cr tilläggskompetcns.

De speciella tilläggskompetcnserna ifrågasätts av några remissinstan- ser. TSV är tveksamt till förslaget. Problem kan uppstå för företag som använder flera olika specialfordon. Statens maskinprovningar uttalar att man måste beakta att många förare har att köra flera olika slag av red- skap. Länsstyrelsen i Östergötlands län menar att krav på tilläggskompe- tens bör ställas först sedan motorredskapen har registrerats och då i etapper. Länsstyrelsen i Örebro län ifrågasätter behovet av och möjlig- heterna att genomföra systemet med tilläggskompetenser. I VA.-s trans- portforskningskommission betonar att tilläggskompetens bör täcka en hel grupp av eller flera likartade motorredskap. Även Svenska transport- arbetareförbundet m-enar att tilläggskompetensen bör utformas så att den täcker ett så stort antal av olika redskapstyper som möjligt. Lant- bruksstyrelsen menar att tilläggskompetens inte bör krävas för jordbru- kets redskap, och Lantbrukarnas riksförbund framhåller att det är nöd- vändigt med återhållsamhet i fråga om krav på tilläggskompetens be- träffande lantbrukets motorredskap. Samma mening uttalas av Skogs- och lantarbetsgivareföreningen.

Motorredskapsutredning-ens förslag att det nuvarande undantaget från behörighetskravcn vid förande av traktor kortare sträcka på väg skall bestå och utvidgas att omfatta även motorredskapen och terrängmotor- redskapen kritiseras av RÅ, rikspolisstyrelsen och statens vägverk. I kri- tiken framhålls de tolkningsproblem och svårigheter i fråga om över- vakningen m. ni. som de gällande reglerna ger upphov till. RÅ förordar i första hand att den föreslagna undantagsbestämmelsen helt utgår. I andra hand föreslår RÅ att undantaget — under hänsynstagande till jord- brukets speciella förutsättningar begränsas till att avse redskap för vars förande enligt huvudregeln skall fordras körkort klass M. Rikspo- lisstyrelsen anför att undantaget från kravet på körkort vid förande av redskap på väg bör begränsas i fråga om såväl förarens ålder som väg- val. Statens vägverk föreslår att undantaget skall avse endast redskap som används i jordbruksarbete för färd kortare sträcka på väg mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Prop. 1976/77: 113 134

Utbildningsfrågorna har tagits upp av vissa remissinstanser. Skol- överstyrelsen uttalar att gymnasieskolornas resurser för utbildning för tilläggskompetens är klart otillräckliga. En noggrann analys av kost- nadsbilden är nödvändig. NTF framhåller att utredningen hade bort klarlägga utbildningskapaciteten, och Näringslivets trafikdelegation ut- talar att resurser måste skaffas för utbildning innan utredningens förslag kan genomföras. Svenska kommunförbundet pekar på de stora kostna- der för kommunerna som utredningens förslag kan medföra.

4 Statens trafiksäkerhetsverks framställning den 14 maj 1973

Framställningen tillstyrks av flertalet remissinstanser. Motororganisationernas samarbetsdelegation anför att önskemålet om utbildning och prov på bil med automatisk växling synes mycket utbrett och enligt delegationens uppfattning även berättigat. bl. a. med tanke på den ökande förekomsten av nämnda konstruktion. Delegationen tillstyr- ker trafiksäkerhetsverkets förslag. NTF delar de synpunkter som trafik- säkerhetsverket anför och understryker särskilt att det är synnerligen betydelsefullt, att växlingsarbetet sker reflexmässigt, så att föraren kan ha hela sin uppmärksamhet riktad på den omgivande trafiken. NTF pekar emellertid också på de risker i trafiken det innebär att inne- havare av det föreslagna begränsade körkortet kommer att otillåtet köra manuellt växlade bilar. Ett sätt att minska dessa risker är enligt NTF:s mening att föreskriva att körkortsprov på automatväxlad bil får avläg- gas endast av den som fått viss utbildning på manuellt växlad bil. Folk- rörelsernas trafikskoleförlmnd anser att utbildningen av den aktuella elevkategorien i första hand bör ske vid trafikskola och ej privat.

Rikspolisstyrelsen befarar att åtskilliga innehavare av sådana körkort som gäller endast för automatväxlad bil kommer att köra även manuellt växlade bilar. Enligt rikspolisstyrelsens mening kan vidare ett stort an- tal innehavare av det begränsade körkortet senare antas vilja ta körkort för både manuellt växlad och automatväxlad bil. Detta medför öka- de utbildningskostnader och ökad belastning på trafikskolor och förar- prövare. Handelstjänstemannaförbundet menar att en nödvändig ut- gångspunkt för bedömningen av körkortskraven måste vara en strä- van att uppnå största möjliga trafiksäkerhet. Medicinsk expertis bör enligt förbundets mening konsulteras. Svenska transportarbetareförbun- det framhåller nödvändigheten av att den elementära körkortsutbild- ningen görs så gedigen och bred att eleverna lär sig behärska största möjliga antal utrustningsvarianter. Från denna synpunkt är det direkt olämpligt att införa körkort, vars giltighet begränsas till automatväxlade bilar. Dessutom riskeras ett nytt kontrollproblem. Förbundet anser att det starkt kan ifrågasättas, om en icke fysiskt handikappad person, som inte kan lära sig att sköta koppling och växling manuellt, över huvud

Prop. 1976/77: 113 - 135

taget bör anförtros körkort. Flera remissinstanser tar upp frågan om förfarandet vid ansökan om körkort med generell giltighet av person som redan har körkort för automatväxlad bil.

I ett yttrande som har avgivits till länsstyrelsen i Malmöhus län av trafikinspektören i trafiksäkerhetsverkets södra distrikt förordas, att även körkort för tung lastbil och buss begränsas till att gälla endast framförande av automatväxlat fordon i de fall körkortsaspiranten har avlagt prov för såväl det första körkortet som det senare körkortet med högre behörighet endast på sådant fordon.

Trafiksäkerhetsutredningen förordar i sitt yttrande att den föreslagna reformen genomförs men ifrågasätter om inte det begränsade körkortet bör omfatta endast behörigheten B. Utredningen framhåller att förslaget är förenligt med systemet med differentierade körkort, som bygger på att utbildningskraven är anpassade efter de olika fordonsslagen. Om för- slaget genomförs skulle enligt utredningen i vart fall vissa trafikskolor komma att anskaffa övningsbilar med automatisk växling, vilket i sin tur skulle medföra betydande lättnader för de AMU-center som utbildar fysiskt handikappade. Personer med förhållandevis okomplicerade fy- siska handikapp skulle kunna få sin utbildning i vanlig trafikskola på hemorten eller i dess närhet. Utredningen ifrågasätter om inte farhå- gorna för att körkortskontrollen skulle försvåras har överdrivits. Utred- ningen har inhämtat upplysningar från andra länder rörande erfarenhe- terna av körkort med giltighet begränsad till förande av bil med auto- matisk växling. Av upplysningar från England, Norge och Schweiz framgår bl. a. att man i dessa länder inte har haft några problem med olovlig körning på bilar med manuell växling.

Prop. 1976/77: 113 136

Förslag till Körkortsförordning

Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 5 Denna förordning gäller

behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,

utbildning av motorfordonsförare. registrering av körkortshavare och innehavare av traktorkort.

2 5 Statens trafiksäkerhetsverk är central körkortsmyndighet. Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter. För registrering av körkortshavare och innehavare av traktorkort finns ett för landet gemensamt körkortsregister.

3 å Om undantag från körkortslagen (0000: 000) och denna förord- ning finns bestämmelser i bland annat kungörelsen (1972: 605) om in- förande av ny vägtrafiklagstiftning, militära vägtrafikkungörelsen (1974: 97) och vägtrafikkungörelsen (1974: 98) för civilförsvaret.

Om utländska körkort finns särskilda bestämmelser.

4 5 Vid tillämpningen av körkortslagen (0000: 000) och av denna för- ordning har följande beteckningar nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Bil Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som ej är att anse som motor- cykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar

Buss Bil som är inrättad för befordran av flera än åtta perso- ner utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ända-mål

Cykel 1. Fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och ej är lekfordon 2. Eldriven- rullstol som föres av den åkande och är kon- struerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen Fordon Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. For- don indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terräng- släp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övri- ga fordon Körkort Bevis om behörighet att föra bil, motorcykel eller ter- rängvagn

Körkortshavare 1. Den för vil-ken körkort får utfärdas enligt körkortstill- stånd

2. Den för vilken finns utfärdat men ej utlämnat körkort

Prop. 1976/77: 113 137

Beteckning

Körkortstillstånd Körkortsunderlag

Lastbil

Lekfordon

Lätt lastbil Lätt motorcykel

Lätt släpfordon

Moped

Motorcykel

Motordrivet fordon

Motorfordon

Motorredskap

Motortrafikled Motorväg

Personbil

Betydelse

3. Den som har körkort . 4. Den som har rätt till förnyelse av körkort enligt 15 å andra stycket andra punkten körkortslagen (0000: 000)

Meddelat tillstånd att :körkort får utfärdas Handling avsedd för färdigställande av körkort

Bil som ej är att anse som person-bil eller buss. Lastbilar i-ndelas i lätta lastbilar och tunga last-bilar

Fordon som är avsett uteslutande för lek

Lastbil med totalvikt av .högst 3,5 ton.

Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter

1. Släpfordon med totalvikt av högst 750 kilogram

2. Släpfordon med totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att den ej överstiger drag-fordonets tjänste- vikt och att drag-fordonets och släpfordon-ets samman- lagda totalvikt ej överstiger 3,5 ton Sådant motorfordon

1. på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, eller

2. på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för moped, av högst 400 kilogram, som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till avse- värt högre hastighet och som drives antingen av förbrän- ni-ngsmotor med en slagvolym av högst 50 kubikcentime- ter eller av elektrisk motor

1. Motorfordon på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, dock ej moped

2. Motorfordon på tre hjul eller medar med en tjänste- vikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kilo- gram, dock ej moped Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga mo- torcyklar

Fordon som för framdrivande är försett med motor, doc-k ej flyg-plain eller sådan eldriven rullstol som är att hän-föra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motor- fordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfor- don

Motordrivet fordon som ej är terrängmotorfordon och som är inrättat

1. huvudsakligen för att självständigt användas till per- son- eller godsbefordran, eller

2. för annat ändamål än som anges under 1, o-m fordo- net ej är att anse som traktor eller motorredskap Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet Väg eller vägsträcka som är utmärkt som motortrafikled med härför avsett vägmärke Väg eller vägsträcka som är utmärkt som motorväg med härför avsett vägmärke Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av per- soner, dock högst föra-re och åtta passagerare

Prop. 1976/77: 113

Beteckning

Släpfordon

Terräng Terrängfordon Terrängmotor- fordon Terrängskoter

Terrängsläp

Terrängvag-n

Tjänstevikt på bil,

traktor eller motorredskap

Tjänstevikt på motorcykel eller moped

Tjänstevikt på släpfordon Tjänstevikt på terrängmotor- fordon

Totalvikt på bil, traktor eller motorredskap Totalvikt på släpfordon

Trafikskola Trafiksyn

Traktor

Traktorkort Tung lastbil Tung motorcykel

Tungt släpfordon

138

Betydelse

Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, trak- torn eller motorredskapet. Släpfordon indelas i lätta släpfordon och tunga släpfordon

Område som ej är att anse som väg Terrängmotorfordon och terrängsläp

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 ki- logram

Fordon som är inrättat för att dragas av terrängmotor- fordon och ej är släpfordon

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilo- gram

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdi-gt skick vid använd- ning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, föraren

Sam-manlagda vikten av fordonet itnor-malt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten-

Vikten av fordonet i normalt, full-t driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet höra-nde karosseri

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid använd- ning av tyngsta till fordonet hörande karosseri. verktyg som hör till fordonet. bränsle, smörjolja och vatten

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vik- t-en av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för

Summan av fordonets tjänstevikt och den- beräknade vik- ten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykel'förare Synorganens funktion i sådana avseenden som har bety- delse från trafiksäkerhetssynpunkt

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att draga annat fordon eller arbetsredskap och som är |kon- struerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan än-dras till högre hastighet

Bevis om behörighet att föra traktor Lastbil med totalvikt över 3,5 ton

Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter

Annat släpfordon än lätt släpfordon

Prop. 1976/77: 113 139

Beteckning Betydelse

Väg 1. Sådan väg, gata, torg och annan l-ed eller plats som allmänt användes för trafik med motorfordon. 2. led som är anordnad för cykeltrafik, 3. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses un- der 1 eller 2

Yrkesmässig tra-fik Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i för- ordningen (1940: 910) angående yrkesmässig automobil- trafik m.m. tillämpas på

5 & Kan i fråga om visst fordon eller viss fordonstyp ej med ledning av 4 & bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordonsty- pen skall höra, prövas frågan av statens trafiksäkerhetsverk.

Finns skäl att hänföra visst fordon eller viss fordonstyp till annat slag av fordon än som skulle bli fallet med tillämpning av 4 &, prövar trafik- säkerhetsverket fråga härom.

6 5 Vad som föreskrives i körkortslagen (0000: 000) eller i denna för- ordning för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant fordon.

Behörighet att föra motordrivet fordon

7 5 Körkort utfärdas i klasserna A****, *B***, AB***, *B**E, AB**E, *BC*E, ABC*E, *B*DE, AB*DE, *BCDE och ABCDE. Taxi- behörighet kan förenas med körkortsklass som omfattar behörigheten B.

8 & Körkort och sådan i 325 avsedd handling som upptager särskilt villkor för kortets giltighet skall medföras under färd med bil eller mo- torcykel och på tillsägelse visas upp för trafikinspektör, bilinspektör eller polisman. Kort och handling som nu har sagts skall vara i sådant skick, att de kan läsas utan svårighet.

Körkort

Körkortstillstånd

9 & Fråga om körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av länsstyrelsen i det län där han vistas.

Vistas sökanden i annat län än det där han är kyrkobokförd, får läns- styrelsen hänskjuta ansökningen till det andra länet, om sökanden begär det eller länsstyrelsen eljest finner det lämpligt.

10 & Körkortstillstånd och utfärdat men ej utlämnat körkort förfaller, om körkortshavaren ej har avlagt godkänt förarprov inom tolv månader efter tillståndets meddelande. Tillståndet skall innehålla erinran om detta och om att återkallelse kan ske i fall som avses i 16 eller 19 % kör- kortslagen (0000: 000).

Om förlängning av den i första stycket angivna tiden finns bestäm- melser i 48 _S.

11 5 Ansökan om körkortstillstånd göres skriftligen på särskild blan- kett. Till ansökningshandlingen skall fogas läkarintyg och, om ej annat följer av 39 % denna förordning, personutredning.

Läkarintyget skall vara utfärdat inom tre månader och personutred- ningen dagtecknad inom en månad före ansökningen.

Prop. 1976/77: 113 140

Pcrsonutredningen göres av polismyndigheten i sökandens kyrkobok- föringsort eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av polismyndighe- ten i den ort där han vistas. Länsstyrelsen får själv eller genom polis- myndighet göra ytterligare utredning.

12 & Länsstyrelsen föreskriver när körkortstillstånd meddelas de vill- kor för körkort som föranledes av medicinska skäl.

Länsstyrelsen får också begränsa körkorts giltighet till att avse auto- matväxlat fordon.

När körkortstillstånd meddelas efter återkallelse eller efter beslut var- igenom spärrtid har bestämts, får länsstyrelsen som villkor för körkort föreskriva, att bevis om godkänt förarprov skall ges in efter viss tid eller vid regelbundet återkommande tillfällen, förordna att förnyad personut- redning skall ske vid vissa tidpunkter eller meddela annan föreskrift, som är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Förhandsbesked 13 & Önskar sökande att prövning skall ske om det med hänsyn till så- dana förhållanden som skall anges i läkarintyg eller personutredning föreligger hinder mot att körkortstillstånd meddelas, behöver endast den handling som åberopas fogas till ansökningshandling som sägs i "11 %.

Länsstyrelsen får själv eller genom polismyndighet föranstalta om yt- terligare utredning.

14 % Föreligger med hänsyn till de ingivna handlingarnas innehåll el- ler vad som i övrigt är känt ej hinder mot att körkortstillstånd meddelas sökanden, förelägger länsstyrelsen denne att inom viss tid komplettera ansökningen med intyg ell-er utredning som skall företes enligt 11 & men som ej har givits in i ärendet tidigare. Har prövningen visat, att körkorts- tillstånd kan meddelas endast på särskilt villkor, skall sökanden under- rättas om detta.

Följer sökanden ej föreläggandet är ansökan förfallen.

Utfärdande

15 å Statens trafiksäkerhetsverk utfärdar under iakttagande av kör- kortslagen (0000: 000) körkort, om sökanden har undertecknat körkorts- underlag och givit in välliknande fotografi av sig.

Förarprov

16 % Förarprov består av förhör och körprov och avlägges inför sådan tjänsteman hos statens trafiksäkerhetsverk eller sådan befattningshavare vid försvarsmakten, som har förordnats att förrätta förarprov, eller in- för sådan lärare i gymnasieskolan, som ger utbildning för avläggande av förarprov. I gymnasieskolan får förarprov avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av statens trafiksäkerhets- verk i fråga om tjänsteman hos verket och av överbefälhavaren i fråga om befattningshavare vid försvarsmakten. Förordnande för befattnings- havare vid försvarsmakten att förrätta förarprov får lämnas den som trafiksäkerhetsverket har godkänt.

17 & Vid förarprov skall sökanden förete bevis om förarutbildning för fordonsslaget. Beviset skall vara utfärdat av den som har meddelat ut- bildningen. Avser provet körkort för behörigheten C, D eller E skall sö-

Prop. 1976/77: 113 141

kanden förete bevis om särskild förarutbildning eller intyg om att han under de senaste tolv månaderna 1 betydande omfattning har fört bil un- der olika trafikförhållanden.

Bevis eller intyg som avses i första stycket behöver ej företes, om sö- kanden inom tre år före anmälan till förarprov har haft körkort med den behörighet som sökes.

18 Q' Vid förarprov för taxibehörighet skall sökanden, om han ej inom tre år före anmälan har haft sådan behörighet eller körkort med behö- righeten C eller D, förete bevis om särskild förarutbildning eller intyg om att han under de senaste tolv månaderna i betydande omfattning har fört bil under olika trafikförhållanden.

19 % Förarprov får utom i gymnasieskolan avläggas endast av den för vilken finns utfärdat körkort med den behörighet som provet avser.

20 & Sökande som avlägger förarprov inför tjänsteman hos statens trafiksäkerhetsverk skall tillhandahålla för provet lämpligt fordon.

Utlämnande av körkort

21 % Körkort lämnas ut endast om sökanden har godkänts vid fö- rarprovet. Förarprov för taxibehörighet behöver dock ej avläggas, om sö- kanden har körkort med behörigheten C. Att förarprov ej heller behöver avläggas i vissa fall efter återkallelse följer av 42 &.

22 & Godkännes sökanden vid förarprov, lämnas körkortet ut av den som har förrättat provet eller av den militära myndighet eller den gym- nasieskola vid vilken sökanden har utbildat sig. Skall förarprov ej avläg- gas, lämnar statens trafiksäkerhetsverk ut körkortet i samband med ut— färdandet.

Har sökanden giltigt körkort eller traktorkort, som har utfärdats för honom tidigare, skall kortet återlämnas innan det sökta körkortet läm- nas ut. Har det tidigare körkortet eller traktorkortet förstörts eller för- kommit, skall han innan det sökta körkortet lämnas ut i stället skriftli- gcn anmäla förlusten till den länsstyrelse som enligt 265 eller 575 an- dra stycket har att pröva frågan om förnyelse av körkortet eller traktor- kortet.

Har körkortshavaren i fall som avses i andra stycket anmält, att hans körkort eller traktorkort har förstörts eller förkommit, och kommer kor- tet senare till rätta, skall han genast överlämna detta till den länssty- relse som har mottagit anmälan om förlusten.

Förnyelse 23 5 Fråga om förnyelse enligt 155 andra stycket körkortslagen (0000: 000) prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

24 5 Har körkortshavarens namn eller personnummer ändrats, skall körkortshavaren inom tre veckor efter ändringen ansöka om förnyelse av körkortet.

25 å Körkort förnyas efter ansökan av körkortshavaren, om det har 1. förstörts eller förkommit, eller

2. förändrats så att det ej lämpligen kan användas.

26 5 Fråga om förnyelse enligt 24 eller 25 & prövas av länsstyrelsen i det län, där körkortshavaren är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrko-

Prop. 1976/77: 113 142

bokförd i landet, av den länsstyrelse som har meddelat körkortstillstån- det.

27 & Om förnyelse i andra fall än som avses i 23—25 59" gäller 34, 44 och 45 55.

28 5 Vid förnyelse av körkort skall körkortshavaren på anmodan un- derteckna körkortsunderlag och ge in välliknande fotografi av sig.

29 & Förnyat körkort tillhandahålles av statens trafiksäkerhetsverk. Förnyat körkort lämnas ut, utom i fall som avses i 25 5 1, endast om körkortshavaren har återlämnat det tidigare körkortet. Har det tidigare körkortet förstörts eller förkommit, skall han, innan det nya körkortet lämnas ut, i stället skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelse som avses i 26 &.

30 å Har körkortshavaren i fall som avses i 255 1 eller 295 andra stycket anmält, att hans körkort har förstörts eller förkommit, och kom- mer körkortet senare till rätta. skall han genast överlämna detta till den länsstyrelse som har mottagit anmälan om förlusten.

Behörighetsbevis

31 % Körkort skall vara skärt och utformat enligt bilaga till denna för- ordning.

32 5 Föreskrivet villkor, som innebär att körkortshavaren under färd skall använda annat hjälpmedel än glasögon eller linser eller hörapparat eller att fordon, som han för, skall vara försett med särskild anordning eller vara av särskild beskaffenhet eller att viss särskild trafikföreskrift skall iakttagas, eller annat sådant villkor, som kan kontrolleras vid färd, skall tagas upp i särskild handling. i handlingen skall anges att den skall medföras under färd.

Särskild utredning

33 & Finns anledning antaga, att körkortshavare ej uppfyller de förut- sättningar som gäller för erhållande av körkort, utreder den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet skyndsamt frågan om hans lämp- lighet. Länsstyrelsen får förelägga honom att inkomma med läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. [ föreläggandet får föreskrivas, att un- dersökning eller prov skall verkställas av viss person eller av person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Länsstyrelsen får också själv föranstalta om utredning som behövs.

Beslut om föreläggande enligt första stycket skall innehålla erinran om att återkallelse kan ske enligt 16% första stycket 8 körkortslagen (0000: 000), om föreläggandet ej följes.

34 & Finner den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet att villkor bör föreskrivas i fall då körkortstillstånd har meddelats utan föreskrift eller att meddelad föreskrift bör ändras eller upphävas, beslu- tar länsstyrelsen härom. I fråga om sådant beslut äger 32 & motsvarande tillämpning. Länsstyrelsen får också förordna att förnyad personutred- ning skall företagas vid senare tidpunkt.

Föranleder beslut som avses i första stycket ändring av texten i utfär- dat körkort skall körkortet förnyas. I beslutet skall körkortshavaren

Prop. 1976/77: 113 143

föreläggas att inom viss tid vidtaga de åtgärder som behövs för att han skall erhålla förnyat körkort. Beslutet skall innehålla erinran om att återkallelse kan ske enligt 16 & första stycket 9 körkortslagen (0000: 000), om föreläggandet ej följes.

Fråga om förnyelse enligt andra stycket prövas av länsstyrelse som avses i 35 &. Vid förnyelsen äger 28—30 %% motsvarande tillämpning.

Återkallelse

35 5 Fråga om återkallelse prövas av länsrätten i det län där körkorts- tillståndet har meddelats och efter anmälan av länsstyrelsen där. Har nytt körkortstillstånd meddelats i annat län efter körkortets utfärdande, gäller vad nu har sagts i stället länsrätten och länsstyrelsen i det länet.

Fråga om medgivande enligt 25 tredje stycket körkortslagen (0000: 000) prövas i samband med prövning av fråga om återkallelse. Efter ansökan under löpande spärrtid prövas fråga om sådant medgi- vande av länsrätt som anges i första stycket.

36 5 Har beslut om körkorts omhändertagande kommit in till länssty- relse enligt 50 å andra stycket, anmäler länsstyrelsen skyndsamt ärendet hos länsrätten. Länsrätten prövar frågan om körkortet skall återkallas tills vidare eller återställas till föraren.

37 & Har utlämnat körkort återkallats helt eller delvis, skall körkorts- havaren efter anmaning överlämna körkortet till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet, om körkortet ej har förstörts eller för- kommit. Avser återkallelsen körkort som ej har lämnats ut, skall den myndighet som innehar körkortet överlämna det till länsstyrelsen. Upphäves beslut om återkallelse efter besvär, återställes körkortet till körkortshavaren eller i fall som avses i andra stycket andra punkten till myndigheten.

"38 & Spärrtid som avses i 21 & körkortslagen (0000: 000) räknas från delgivningen av beslut om körkortets omhändertagande eller, om sådant beslut ej har meddelats. beslut om återkallelse tills vidare, eller, om ej heller sådant beslut har meddelats, beslut om slutlig återkallelse. Spärr- tid som beslutas vid prövning av fråga om förhandsbesked eller kör- kortstillstånd löper från dagen för beslutet därom.

39 & Har för återkallelse ej åberopats annan grund än som avses i 16 & första stycket 2, 3 eller 4 körkortslagen (0000: 000) behöver person- utredning ej bifogas ansökan om körkortstillstånd eller förhandsbe- sked, om ansökan göres senast en månad efter spärrtidens utgång. Före- ligger särskilda skäl får dock förordnas om personutredning. Beslut om förlängning av spärrtid eller beslut om ny spärrtid får ej meddelas utan att förnyad personutredning har skett.

40 5 Fråga om spärrtid enligt 21% andra och tredje styckena kör- kortslagen (0000: 000) prövas av länsstyrelse som avses i 35 & eller, om spärrtid ej har beslutats i samband med återkallelse, av den länsstyrelse som har meddelat beslutet om spärrtid. Vid prövningen gäller 39 å i till- lämpliga delar i fråga om den utredning som skall ligga till grund för prövningen.

Prop. 1976/77: 113 144

41 5 I beslut om spärrtid skall anges om med hänsyn till då förelig- gande förhållanden personutredning behöver företes vid ansökan om körkortstillstånd eller förhandsbesked.

42 5 Efter återkallelse av körkort enligt 165 första stycket 1—6 kör- kortslagen (0000: 000) lämnas körkort ut utan att nytt, godkänt förar- prov behöver avläggas, om spärrtiden har varat högst sex månader och ansökan om körkortstillstånd har gjorts inom tid som anges i 39 5. Fö- religger särskilda skäl får dock i beslut om återkallelse bestämmas att godkänt förarprov skall avläggas.

43 5 Har körkort återkallats enligt 165 första stycket 7 körkortslagen (0000: 000) och har det förhållande som har föranlett återkallelsen upp- hört, återställes körkortet, om ansökan därom göres inom ett år från den tidpunkt som anges i 38 5. Föreligger särskilda skäl får dock bestämmas att godkänt förarprov skall avläggas.

Har körkort återkallats enligt 16 5 första stycket 8 körkortslagen åter- ställes körkortet, om körkortshavaren inom tid som har bestämts i beslu- tet om återkallelse har vidtagit i föreläggandet angiven åtgärd.

44 5 Körkort som har återkallats enligt 16 5 första stycket 9 körkorts- lagen (0000: 000) förnyas, om körkortshavaren har ansökt om förnyelse inom tid som har bestämts i beslutet om återkallelse.

45 5 Har återkallelse begränsa-ts enligt 17 5 körkortslagen (0000: 000), skall körkortet förnyas.

46 5 Vid förnyelse enligt 44 eller 45 5 äger 28 5 och 295 första styc- ket motsvarande tillämpning.

47 5 Fråga om återställande enligt 435 eller förnyelse enligt 44 eller 45 5 prövas av länsstyrelse som avses i 35 5.

48 5 Har körkortstillstånd eller utfärdat men ej utlämnat körkort åter- kallats tills vidare i avvaktan på det slutliga beslutet och häves återkal- lelsen, får länsrätten förlänga den i ”10 5 angivna tiden inom vilken god- känt förarprov skall avläggas.

Varning 49 5 Fråga om varning prövas av länsrätt som avses i 35 5.

Omhändertagande

50 5 I fall som avses i 23 5' körkortslagen (0000: 000) beslutar polis- myndighet eller åklagare om omhändertagande. Beslutet skall meddelas skyndsamt och delges körkortshavaren. Har körkortet lämnats ut till körkortshavaren och har det ej förstörts eller förkommit, skall han efter anmaning överlämna det till myndighet som har meddelat beslutet. Snarast möjligt, och i fall som avses i 235 första stycket körkortsla- gen inom 48 timmar, sändes beslutet till den länsstyrelse som har med- delat körkortstillståndet. Vid beslutet fogas uppgift om delgivning, kör- kort som har överlämnats i anledning av beslutet, föreliggande utred- ning och, om beslutet har meddelats enligt 23 5 första stycket körkorts- lagen, redogörelse för de skäl som har föranlett åtgärden. Sådan redogö- relse lämnas också om beslutet har meddelats enligt 23 '5 andra stycket

Prop. 1976/77: 113 145

körkortslagen och alkoholkoncentrationen i körkortshavarens blod ej har uppgått till 0,8 promille. Delges beslutet eller överlämnas körkortet senare, meddelas detta snarast möjligt till länsstyrelsen. Körkortet sän- des till länsstyrelsen.

51 5 Har körkort omhändertagits enligt 23 5 körkortslagen (0000: 000) och har det ej lämnats ut till körkortshavaren, skall den myndighet som innehar körkortet överlämna det till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet.

Underlåtelse av körkortsingripande m.m. 52 5 Omprövning som avses i 25 5 körkortslagen (0000: 000) göres av den länsstyrelse eller länsrätt som har beslutat tidigare" I saken.

Traktorkort

53 5 Förarprov består av förhör och avlägges inför den som statens trafiksäkerhetsverk har förordnat därtill eller inför sådan lärare i gym- nasieskolan som ger utbildning för avläggande av förarprov.

Godkännes sökanden utfärdas bevis därom.

54 5 Fråga om utfärdande av traktorkort prövas av länsstyrelse. Be- stämmelserna i 9 5 äger därvid motsvarande tillämpning. Traktorkort lämnas ut av den länsstyrelse som har utfärdat kortet.

55 5 Bestämmelserna i 11, 12 och 32 55 äger motsvarande tillämp- ning i fråga om traktorkort. Vid ansökan om traktorkort skall dock ges in även bevis enligt 53 5, utfärdat inom tre månader före ansökan.

56 5 Bestämmelserna om förhandsbesked i 13 och 14 55 äger motsva- rande tillämpning i fråga om traktorkort. Föreläggande som avses i 14 5 skall dock gälla även bevis om godkänt förarprov enligt 53 5.

I ärende om förhandsbesked får prövas även fråga om sådana sär- skilda skäl som avses i 29 5 körkortslagen (0000: 000) föreligger.

57 5 Bestämmelserna om förnyelse i 24 och 25 55 äger motsvarande tillämpning i fråga om traktorkort. Traktorkort behöver dock ej för- nyas, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Fråga om förnyelse av traktorkort prövas av länsstyrelsen i det län, där innehavaren är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet.

Bestämmelserna i 29 och 30 55 äger motsvarande tillämpning vid för— nyelse av traktorkort med det undantaget att vad som sägs om statens trafiksäkerhetsverk i stället gäller länsstyrelse som har prövat frågan om förnyelse.

58 5 Traktorkort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och hans personnummer, den länsstyrelse som har utfärdat trak- torkortet och dagen för utfärdandet.

59 5 Bestämmelserna om särskild utredning, återkallelse, varning, om- händertagande och underlåtelse av körkortsingripande m.m. i 33— 5255 gäller i tillämpliga delar traktorkort. Förnyelse skall ej ske, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Prop. 1976/77 : 113 [46

Förarutbildning Trafikskola

60 5 Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av statens trafiksä- kerhetsverk. som utövar tillsyn över trafikskola.

61 5 Över ansökan om tillstånd enligt 605 inhämtar statens trafiksä- kerhetsverk yttrande av länsstyrelsen i det län där skolan skall drivas.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till vederhäftighet och andra på frågan inverkande omständigheter be- dömes ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt, att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett.

Tillstånd förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. För- anleder ej särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.

62 5 Vid trafikskola skall finnas en godkänd trafikskolechef, som sva- rar för att skolan drives på sätt som sägs i 61 5 andra stycket.

63 5 Vid trafikskola skall finnas en eller flera godkända utbildningsle- dare, som är ansvariga för utbildningsarbetet.

Om så behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skall vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända trafiklärare.

64 5 Fråga om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Intyg huruvida sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig som utbildningsledare eller trafiklärare utfärdas av po- lismyndigheten i sökandens kyrkobokföringsort eller, om han ej är kyr- kobokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där han vistas.

65 5 [ trafikskola skall finnas de läromedel och den undervisningsma- tcriel i övrigt som behövs för den teoretiska undervisningen och lokal som är lämplig för sådan undervisning.

Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner, som statens trafiksä- kerhetsverk fastställer. För varje elev skall föras utbildningskort.

66 5 Trafikskolechef skall föra anteckningar om undervisningen och årligen före februari månads utgång till statens trafiksäkerhetsverk sända in redogörelse för undervisningen under nästföregående år.

67 5 Statens trafiksäkerhetsverk får återkalla tillstånd att driva tra- fikskola, om

1. tillståndshavaren befinnes olämplig att driva trafikskola,

2. utbildningen i trafikskola bedrives i strid mot gällande föreskrifter eller eljest på ett otillfredsställande sätt, eller

3. undervisning ej har bedrivits vid skolan under de senaste tolv må- nadema.

68 5 Finner statens trafiksäkerhetsverk att den som har godkänts som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får ver- ket återkalla godkännandet.

69 5 Har innehavare av tillstånd att driva trafikskola eller trafikskole- chef, utbildningsledare eller trafiklärare vid sådan skola gjort sig skyldig till förfarande eller försummelse som kan föranleda återkallelse av till-

Prop. 1976/77: 113 |47

stånd eller godkännande, men kan det antagas, att han skall låta sig rätta utan sådan åtgärd, får varning i stället meddelas.

70 5 Beslut om återkallelse eller varning delges den som avses med beslutet.

71 5 Om förarutbildning i gymnasieskolan gäller särskilda bestämmel- ser.

Övningskörning 72 5 Den som för att erhålla körkort vill öva sig i körning med mo- torfordon eller fordonståg som han ej har körkort för får föra fordonet

eller fordonståget vid övningskörning under de förutsättningar som an- ges i 73—78 55.

73 5 Den som för fordon vid övningskörning skall ha uppnått en ålder av

1. 16 år för körning med lätt motorcykel,

2. 17 år 9 månader för körning med personbil eller lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,

3. 18 år för körning med tung motorcykel, personbil eller lätt lastbil med tillkopplat tungt släpfordon eller tung lastbil,

4. 19 år för körning med buss. Utan hinder av första stycket 3 får den som har fyllt 16 men ej 18 år föra tung motorcykel vid övningskörning i trafikskola under förutsätt- ning att den som övar uppsikt över körningen medföljer på motorcykeln eller i sidvagn till denna.

74 5 Övningskörning skall ske under uppsikt av person, som har fyllt 21 år och sedan minst tre år har körkort för fordon av det slag kör- ningen avser samt har vana och skicklighet i fråga om körning med så- dant fordon.

75 5 Vid övningskörning med bil skall den som har uppsikt Över kör- ningen medfölja i bilen vid den körandes sida, om ej körningen äger rum inom körgård, som är godkänd av statens trafiksäkerhetsverk, och sker i enlighet med verkets föreskrifter.

Utan hinder av första stycket får övningskörning i gymnasieskolan ef- ter det första ledet i utbildningen ske utanför körgård även om den som har uppsikt över körningen ej medföljer i bilen.

76 5 Vid övningskörning med sådant fordon eller fordonståg som krä- vcr behörigheten C, D eller E skall den som övningskör ha körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen ha haft körkort, som omfattade fordon av det slag med vilket körningen äger rum.

77 5 Den vars körkort har återkallats eller omhändertagits får öv- ningsköra med motorfordon endast vid trafikskola, i gymnasieskolan el- ler i utbildning vid försvarsmakten.

78 5 Övningskörning på motorväg eller motortrafikled får ske endast med bil i slutskedet av förarutbildning i trafikskola eller gymnasieskolan eller vid försvarsmakten och under de förutsättningar i övrigt som sta- tens trafiksäkerhetsverk bestämmer.

79 5 Vid övningskörning skall fordonet vara försett med skylt som a_n- ger användningen.

Prop. 1976/ 77: 113 143

80 5 Uppsikt över övningskörning vid trafikskola får utövas endast av utbildningsledare eller trafiklärare.

81 5 Den som har uppsikt över övningskörning som ej sker i gymna- sieskolan anses som förare vid sådan körning.

Om den som har körkort för att uppöva sin färdighet att föra fordon, för vilket körkortet gäller, träffar avtal om övningskörning med någon som driver trafikskola, tillämpas första stycket på den som enligt avtalet skall ha uppsikt över körningen.

Uppgiftsskyldighet

82 5 Länsrätt som prövar fråga som gäller körkort eller traktorkort lämnar avskrift av sitt beslut till den länsstyrelse som har anmält ären- det till länsrätten.

Har talan fullföljts mot länsstyrelses eller länsrätts beslut i fråga som avses i första stycket, sänder domstol som prövar ärendet avskrift av dom eller beslut till länsstyrelsen. Har talan fullföljts mot beslut av sta- tens trafiksäkerhetsverk, sändes avskrift till verket. 8:35 ' Domstol eller befattningshavare vid försvarsmakten sänder ome- delbart avskrift av dom eller beslut till den länsstyrelse som har med- delat körkortstillstånd eller har utfärdat traktorkort, om körkortshavaren eller innehavaren av traktorkort har funnits skyldig till

1. brott mot lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, om brottet har begåtts vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn,

2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn utom brott mot 3 5 lagen (1971: 965) om straff för trafikbrott som har be— gåtts utomlands,

överträdelse av 72 5 8 eller 9 eller 74 5 1 eller 3 vägtrafikkungörelsen (1972: 603),

överträdelse av lokal trafikföreskrift om stannande eller parkering,

3. brott mot narkotikastrafflagen (1968: 64) eller brott mot lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika som avses i 1 5 narkotikaförordningen (1.962: 704),

4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,

5. brott mot 21 kap. 13 eller 145 brottsbalken, om den dömde vid brottets begående har varit berusad så att det har framgått av hans åt- börder eller tal,

6. brott mot 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 5 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 3 kap. 1.0 5 brottsbalken,

7. brott mot 4 kap. brottsbalken,

8. brott mot 6 kap. 1 eller 25 brottsbalken eller 6 kap. 1 och 10 55 brottsbalken,

9. brott mot 8 kap. 5 eller 6 5 brottsbalken eller någon av dessa para- grafer jämte 8 kap. 12 5 brottsbalken,

10. brott mot 13 kap. brottsbalken, 11. brott mot 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 5 brottsbalken. I fråga om brott som avses under 6—11 sändes avskrift endast om an- nan påföljd än böter har ådömts.

84 5 Avskrift av dom eller beslut sändes även i annat fall än som av- ses i 83 5 omedelbart av domstol, som har meddelat dom eller beslut i mål vari lägre domstol eller befattningshavare vid försvarsmakten har haft. att sända avskrift enligt 83 5.

Prop. 1976/77: 113 149

85 5 Har körkortshavare eller innehavare av traktorkort åtalats för brott som avses i 83 5 och har beslut meddelats om återkallelse tills vi- dare eller omhändertagande enligt denna förordning, sänder tingsrätt, om åtalet nedlägges eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart un- derrättelse härom med angivande av hans personnummer till den läns- styrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktor- kortet.

Beslutas efter återkallelse eller omhändertagande som avses i första stycket, att förundersökning skall nedläggas eller att åtal ej skall väckas, underrättar den som meddelar beslutet omedelbart länsstyrelsen härom. Underrättelsen skall innehålla uppgift om personnummer.

86 5 Har nykterhetSnämnd beslutat att ställa körkortshavare eller in- nehavare av traktorkort under övervakning enligt 15 5 lagen (1954: 579) om nykterhetsvård eller har nämnden gett in ansökan till länsrätt om att sådan person skall tagas in på allmän vårdanstalt för alkoholmissbru- kare, sänder nämnden omedelbart med angivande av hans personnum- mer underrättelse om förhållandet till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet.

Finner nykterhetsnämnd i annat fall än som avses i första stycket, att rätten för viss person att ha körkort. taxibehörighet eller traktorkort bör omprövas till följd av hans alkoholmissbruk, sänder nämnden omedel- bart med angivande av hans personnummer underrättelse härom till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat trak- torkortet.

1 fall som avses i första eller andra stycket avger nykterhetsnämnden yttrande i frågan om den person som underrättelsen gäller bör ha kör- kort, taxibehörighet eller traktorkort.

87 5 Finner polismyndighet i fråga om körkortshavare eller inneha- vare av traktorkort anledning till återkallelse, anmäler myndigheten detta till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet. Anmälan skall vidare alltid göras, när omhänder- tagande har skett enligt lagen (1976: 511) om omhändertagande av beru- sade personer m. m.

Anmälan som avses i första stycket skall innehålla uppgift om person- nummer.

88 5 Bestämmelserna i 82—87 55 om körkortshavare och innehavare av traktorkort äger motsvarande tillämpning i fråga om den för vilken spärrtid löper.

89 5 Finner polismyndighet anledning till återkallelse av tillstånd för trafikskola eller av godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare, anmäler myndigheten detta till statens trafiksäkerhets— verk.

Körkortsregistret

90 5 Körkortsregistret föres av statens trafiksäkerhetsverk genom au- tomatisk databehandling.

Trafiksäkerhetsverket svarar för det system- och programmeringsar- bcte som behövs.

Prop. 1976/77: 113

150

91 5 Uppgifter föres in i körkortsregistret enligt följande.

Uppgift

Personuppgifter Fullständig-t namn, personnummer och adress för den som har ansökt om körkortstillstånd. Motsvarande

uppgifter i fråga om körkortsha— vare och innehavare av traktorkort

Fullständigt namn, personnummer och adress för den som har svenskt luftfartscertifikat eller cer- tifikat, som avses i 805 luftfarts- kungörelsen (l961:558), eller har här i landet meddelat godkän- nande av utländskt luftfartscertifi- kat

Körkortshavarens avflyttning ur landet. Motsvarande uppgifter i fråga om innehavare av traktor- kort

Körkor-tsuppgifter Ansökan om körkortstillstånd

Beslut i anledning av ansökan om körkortstillstånd

Körkortsklass, taxibehörighet

Beslut i anledning av ansökan om traktorkort

Statens trafiksäkerhetsverks sta- tionsort, där sökande av körkort skall genomgå förarprov

Gymnasieskola eller militär myn- dighet, där sökande av körkort av- lägger förarprov

Dag för utfärdande av körkort

Dag för utlämnande av sådant körkort som lämnas ut i samband med förarprov

Dag för utfärdande av traktorkort

Dag då förnyelse av körkort skall ske enligt 155 andra stycket första punkten körkortslagen (0000: 000)

Beslut i anledning av förnyelse en- ligt 155 andra stycket körkortsla- gen

Myndighet som svarar för att upp- gift föres in i registret. Särskilda föreskrifter Statens trafiksäkerhetsverk eller, i fråga om uppgift som länsstyrelse har mottagit, vederbörande länssty- relse. För den som är kyrkobokförd i landet anges adressen i kyrkobokfö- ringsorten och för annan adressen i den ort där han vistas

Statens trafiksäkerhetsverk. För den som är kyrkobokförd i landet anges adressen i kyrkobokföringsorten och för annan adressen i den ort där han vistas

Statens trafiksäkerhetsverk

Den länsstyrelse som ansökan har ing-etts till

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Statens trafiksäkerhetsverk

Statens trafiksäkerhetsverk. Den som lämnar ut kortet skall underrätta verket om åtgärden-

Den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet

Statens trafiksäkerhetsverk

Statens trafiksäkerhetsverk

Prop. 1976/77 : 113

151

Uppgift

Beslut i anledning av förnyelse cn- ligt 24. 25. 34. 44. 45. 57 eller 595

Föreläggande enligt 335. 345 and- ra stycket. 35 eller 595

Meddelat särskilt villkor i fråga om körkortshavare eller inneha- vare av traktorkort

Beslut om personutredning

Anmälan av länsstyrelse till läns- rät-t

Beslut som rör återkallelse av kör- kortstillstånd, körkort eller trak- torkort

Beslut om spärrtid

Medgivande enligt 25 tredje styc- ket körkortslagen

Återställande av körkort eller traktorkort enligt 36, 37, 43 eller 595

Beslut om varning enligt 22 eller 315 körkortslagen eller omhän- dertagande enligt 23 eller 31 5 kör- kortslagen

Delgivning av sådant beslut om återkallelse, varning eller omhän- dertagande som skall föras in i re- gistret

Återlämnande eller överlämnande av körkort eller traktorkort enligt 22, 29, 30, 34, 37. 50, 51, 57 eller 59 5

Anmäla-n enligt 22. 29. 34. 57 eller 59 5

Innehav av svenskt luftfa-rtscertifi- kat. av certifikat som avses i 805 luftfartskungörelsen (1961: 558) el— ler av här i landet meddelat god- kännande av utländskt luftfarts- certifikat

Myndighet som svarar för att upp- gift föres in i registret. Särskilda föreskrifter

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har med- delats av länsrätt, länsstyrelsen i lä- net. l sist-nämnda fall skall länsrät- ten underrätta länsstyrelsen

Den länsstyrelse som har gjort an- mälan

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har med- delats av länsrätt, länsstyrelsen i lä- net

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

Den länsstyrelse som har återställt körkortet eller traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller har utfärdat traktorkortet. Uppgift föres ej in om delgivning av beslut om återkallelse, om beslut om omhändertagande del- getts tidigare, och ej hellcr om del— givning av slutligt beslut om återkal- lelse, när beslut om återkallelse tills vidare har delgetts tidigare Sta-tens trafiksäkerhetsverk eller, om kortet har överlämnats till länssty- relse, den länsstyrelse som har mot— tagit det. Har kortet ej återlämnats eller överlämnats, skall detta framgå av registret

Den länsstyrelse som har mottagit anmälan

Statens trafiksäkerhetsverk

Prop. 1976/77: 113

Uppgift

Ändring eller upphävande av så- da/nt beslut som skall föras in i re- gistret

Belastningsuppgifter Dom eller beslut enligt 83 eller 84 5, underrättelse enligt 85 5 första %tycket eller 86 5, anmälan enligt 7 &

Utländsk dom som avses i 265 körkortslagen-

An-mälan från länsläkare eller för- ste stadsläkare enligt särskilda

152

Myndighet som svarar för att upp- gift föres in i registret. Särskilda föreskrifter

Den myndighet som har haft att svara för att uppgiften har förts in i registret

Den länsstyrelse som har erhållit av- skrift av domen eller beslutet eller har erhållit underrättelsen eller an- mälan-

Den länsstyrelse som har mottagit uppgiften

Den länsstyrelse som har mottagit anmälan

föreskrifter om vissa sjukdomstill- stånd hos förare av motorfordon, luftfartyg rn. m.

Uppgift om omständighet som ej har angivits ovan i denna paragraf men vars upptagande behövs för kontroll av körkortshavare eller innehavare av traktorkort

Den länsstyrelse som har mottagit uppgiften

92 5 Bestämmelserna i 91 5 om personuppgifter och belastningsupp- gifter gäller i tillämpliga delar den för vilken spärrtid har bestämts.

93 5 Har regeringsrätten eller kammarrätt meddelat dom eller beslut i fråga som har fullföljts från länsstyrelse eller länsrätt och skall uppgift om domen eller beslutet enligt 91 5 föras in i körkortsregistret, svarar den länsstyrelse som avses i 82 5 för att uppgiften föres in. Motsva- rande skyldighet åvilar statens trafiksäkerhetsverk i fråga som har full- följts från verket.

94 5 Avlider körkortshavare eller innehavare av traktorkort, för sta- tens trafiksäkerhetsverk ur körkortsregistret uppgifterna om honom. Uppgift om körkortshavare eller innehavare av traktorkort, som ej är mantalsskriven eller kyrkobokförd i landet, föres ur körkortsregistret, när 90 år har förflutit från hans födelse.

Trafiksäkerhetsverket får i andra fall än som avses i första stycket föra ur körkortsregistret personuppgift eller körkortsuppgift som ej be- hövs

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar den för vilken spärrtid har bestämts.

Bemyndiganden m. m. 95 5 Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för innehav av kör- kort eller traktorkort meddelas av socialstyrelsen efter samråd med sta- tens trafiksäkerhetsverk. Styrelsen meddelar efter samråd med verket även föreskrifter om läkarundersökning som skall ligga till grund för lä- karintyg enligt denna förordning.

Prop. 1976/77: 113 153

96 5 För personutredning enligt denna förordning får polismyndighet, länsstyrelse och domstol inhämta uppgifter från sociala organ och andra myndigheter som kan lämna upplysningar av betydelse för bedömningen av lämpligheten i personligt hänseende för körkort eller traktorkort.

Föreskrifter om personutredning av polismyndighet enligt denna för- ordning meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens trafik- säkerhetsverk och socialstyrelsen.

97 5 Föreskrifter om identitetsprövning i samband med ansökan om körkort, ansökan om förnyelse av körkort och utlämnande av körkort meddelas av postverket efter samråd med rikspolisstyrelsen och statens trafiksäkerhetsverk. I fråga om den som vistas utom landet meddelas dock sådana föreskrifter av trafiksäkerhetsverket.

98 5 Föreskrifter om förarutbildning i gymnasieskolan meddelas av skolöverstyrelsen efter samråd med statens trafiksäkerhetsverk.

99 5 I andra fall än som avses i 95—98 55 meddelas ytterligare före- skrifter för verkställigheten av körkortslagen (0000: 000) och denna för- ordning av statens trafiksäkerhetsverk.

100 5 Blanketter för läkarintyg tillhandahålles av socialstyrelsen och blanketter för besked om personutredning eller om intyg enligt 645 an- dra stycket av rikspolisstyrelsen. Övriga blanketter tillhandahålles av statens trafiksäkerhetsverk.

101 5 Fråga om undantag i visst fall från 2—5, 12 eller 29 5 körkorts- lagen (0000: 000) prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Fråga om undantag i visst fall från 10, 17, 18, 19, 73—77, 79 eller 80 5 denna förordning prövas av statens trafiksäkerhetsverk.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och, utom i fråga om 79 5, synnerliga skäl föreligger.

102 5 Fråga om undantag i visst fall från bestämmelserna i 7 eller 285 körkortslagen (0000: 000) om medicinska förhållanden prövas av socialstyrelsen. Vid prövning av fråga om undantag från sådan före- skrift som avses i 95 5 denna förordning skall styrelsen samråda med statens trafiksäkerhetsverk, om det är påkallat av särskilda skäl.

Ansvarsbestämmelser m. m.

103 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid ansökan eller anmälan enligt denna förordning dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

104 5 Den som driver trafikskola utan tillstånd eller eljest utan att följa de i denna förordning eller med stöd därav meddelade föreskrif- terna dömes till böter.

Till samma straff dömes den som i anteckningar eller redogörelse som avses i 665 uppsåtligen lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är be- lagd med straff i brottsbalken.

105 5 Till böter, högst femhundra kronor, dömes den som 1. bryter mot 8 5,

2. åsidosätter skyldighet att överlämna körkort eller traktorkort enligt

Prop. 1976/77: 113 154

225 tredje stycket, 30 5, 375 andra stycket första punkten, 505 första stycket eller enligt 34, 57 eller 595 jämförd med något av nämnda för- fattningsrum,

3. bryter mot 24 5 eller mot 57 5 jämförd med 24 5,

4. bryter mot 78 5 eller med stöd därav meddelad föreskrift. Till straff för brott mot 8 5 skall ej dömas,

1. om körkortet har förstörts eller förkommit och föraren före färden har ansökt om förnyelse av kortet,

2. om återkallelse av körkortet har begränsats på sätt som avses i 1.7 5 körkortslagen (0000: 000) och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts.

Användes fordon vid övningskörning utan att vara försett med skylt som avses i 79 5 dömes den som har uppsikt över körningen till böter högst femhundra kronor.

Besvärsbestämmelser

106 5 Mot beslut om varning enligt 69 5 eller beslut som rör god- kännande vid förarprov eller omhändertagande av körkort eller traktor- kort får talan ej föras.

107 5 Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna förordning föres hos kammarrätt genom besvär.

108 5 Talan mot beslut av statens trafiksäkerhetsverk enligt 15 eller 23 5 föres hos kammarrätt genom besvär.

Talan mot annat beslut av trafiksäkerhetsverk-et enligt denna förord- ning än som avses i första stycket föres hos regeringen genom besvär.

109 5 Talan mot beslut enligt denna förordning av annan central för- valtningsmyndighet än statens trafiksäkerhetsverk föres hos regeringen genom besvär.

Denna förordning träder i kraft den . I samband med ikraftträdandet av körkortslagen (0000: 000) och denna förordning iakt- tages följande.

"Har före körkortsförordningens ikraftträdande lämplighetsintyg utfär- dats eller getts in till körkortsmyndighet eller föreläggande om ingi- vande meddelats, gäller äldre bestämmelser i fråga om sådant intyg i stället för vad i körkortsförordningen sägs om personutredning.

I fråga om trafikkort och trafikkortstillstånd gäller i tillämpliga delar de nya bestämmelserna om körkort med taxibehörighet och körkortstill- stånd för sådan behörighet. Vad i lag eller annan författning är föreskri- vet om trafikkort skall avse även körkort med taxibehörighet.

Körkort jämte trafikkort bytes ut mot körkort med taxibehörighet, om körkortet eller trafikkortet skall förnyas.

Har fråga om körkort, trafikkort eller traktorkort prövats men ej slut- ligt avgjorts före de nya bestämmelsernas ikraftträdande gäller dessa vid högre rätts prövning efter ikraftträdandet. Bestämmelserna i 25 5 andra stycket körkortslagen och 315 jämförd med nämnda författningsrum gäller även i mål om körkortsingripande som har avgjorts slutligt före ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 425 körkortsförordningen om att körkort lämnas

Prop. 1976/77: 113 155

ut utan nytt godkänt förarprov gäller även den vars körkort har återkal- lats enligt äldre bestämmelser. Därvid skall som spärrtid anses den vid återkallelsen angivna minimitiden. Motsvarande gäller i fråga om trafik- kort och traktorkort.

Har körkort återkallats enligt äldre bestämmelser får den länsrätt som har prövat frågan på begäran av den vars körkort har återkallats, be— sluta att 2 5 tredje stycket körkortslagen (0000: 000) skall gälla honom.

I fråga om ärende som vid utgången av år "1977 är anhängigt hos viss körkortsmyndighet gäller äldre bestämmelser om vilken myndighet som har att pröva ärendet. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i körkortslagen eller körkortsförord- ningen tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om särskilt beslut som har meddelats av Kungl. Maj:t eller rege— ringen.

Bilaga till körkortsförordningen (0000: 000).

PERMIS DE CONDUIRE KÖRKORT © SVER'GE

Körkortete framsida

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Född

4. Adress ref. 2) TSV, 701 se Orebro

Innehavarene namnteckning

5. Utf. av STATENS TRAFIKSÄKERHETSVERK 0. ! STRÄNGNÄS

7. Gäller till

8. Klass

Nr

Vlllkor

Körkortet: bakelde

De bokstäver som Ingår l körkortsklassen på rad 8 på framsidan anper behorlghet att föra motorfordon och därtill kopplade släpfordon en igt följande: A MOTORCYKEL (har innehavaren ei fyllt 18 är: endast lätt mc) B PERSONBIL och LÄTT LASTBIL (totalvikt högst 3 500 kg) även med ett lätt släpfordon (totalvikt högst 750 kg, i vissa fall tyngre), TER- RÄNGVAGN C TUNG LASTBIL

D Buss E SLÄPFORDON. oavsett antal och vikt Står ordet GLASOGON på raden för villkor skall Ni använda glasögon (linser) som ger tillfredsställandc syn när Ni kör. Står ordet HORAPPARAT på raden för villkor skall Ni använda hör- apparat som ger tillräcklig hörsel när Ni kör. Står ordet AUTOMAT på raden för villkor får Ni föra endast auto- matväxlad bil. Ordet TAXI anger behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik.

Anvisningar

Raderna 1—-—3 och 7—8 samt uppgift om nummer och villkor ifylles av sta- tens trafiksäkerhetsverk innan den handling, varifrån körkortet skall färdig- ställas, sändes u-t för inhämtande av sökandens namnteckning. Vid utfärdan- det förser trafiksäkerhetsverket körkortet med reliefstämpel.

1) Taxibehörighet anges med beteckningen TAXI på denna plats. 2) I anslutning till adressen får anges lämpligt söknummer i fråga om kör- kortshavaren.

3) Vid angivande av körkortsklass sättes en asterisk på platsen för var och en av bokstäverna A—E som ej ingår i beteckningen för klassen.

4) Nummer anges med länsbokstav för den länsstyrelse som meddelat kör- kortstillståndet och personnummer för körkortshavaren.

5) Skyldighet att vid förande av körkortspliktigt fordon bära glasögon eller linser anges här med ordet GLASÖGON och skyldighet att bära hörapparat med ordet HÖRAPPA-RAT. Har föreskrivits villkor som avses i 33 5, anges detta här med orden SE SÄRSKILD HANDLING. Är körkortet begränsat till att avse automatväxlad bil anges detta med ordet AUTOMAT. Begräns- ningen -får även anges genom hänvisning till särskild handling.

Prop. 1976/77: 113 157

Innehåll Propositionen .................................... '. ....... 1 Propositionens huvudsakliga innehåll ........................ I Lagförslag 1 Körkortslag .......................................... 2 2 Lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafik- brott ................................................ 9 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 1977 10 1 Inledning ............................................ 10 2 Gällande rätt ........................................ 12 3 Förslagen ............................................ 14 4 Remissyttrandena ...................................... 16 5 Föredragandcn ........................................ 16 5.1 Inledning ........................................ 16 5.2 Förslaget till körkortslag ............................ 18 5.2.1 Förutsättningen för en delreform ................ 18 5.2.2 Utformning och innehåll ...................... 20 5.2.3 Varning .................................... 23 5.2.4 Körkortsspärr ................................ 25 5.2.5 Underlåtelse av körkortsingripande .............. 26 5.2.6 Verkan av utländsk dom ...................... 27 5.2.7 Bemyndiganden .............................. 28 5.2.8 Övriga frågor ................................ 28 5.3 Förarkompetens för motorredskap .................... 31 5.4 Förarprov på automatväxlad bil ...................... 33 5.5 Ikraftträdande m.m. .............................. 36 6 Upprättade lagförslag .................................. 37 7 Specialmotivering till körkortslagen (KKL) ................ 37 8 Kommentar till körkortsförordningen (KKF) . . . ." .......... 39 9 Hemställan .......................................... 42 10 Beslut .............................................. 42 Bilaga 1 Körkortslag. Promemoria utarbetad inom kommunika- tionsdepartementet .............................. 43 Bilaga 2 Sammanställning av remissyttrandena .............. 121 Bilaga 3 Förslag till körkortsförordning ................ '. . .. 136

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM l977 770133