Prop. 1980/81:112

om samtycke och tillstånd till adoption

Prop. 1980/81.: 112 Regeringens proposition 1980/81:112 om samtycke och tillstånd till adoption:

beslutad den l2 februari 198l.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

TIIORBJÖRN FÄLLDlN HÅKAN WINBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

l propositionen föreslås att en adoption skall kunna genomföras utan samtycke av den som skall adopteras. om denne är förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förständsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag eller på grund av något annat liknande förhallande.

Vidare föreslås att gällande regler om tillstånd av domstol till adoption förtydligas. så att det framgår att sådant tillstånd fär lämnas bara om sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera oeh adoptivbarnet finns särskild anledning till adoptionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1981.

] Riksdagen 198058]. ] saml. Nr I12

Prop. 1980/81:112 Propositionens lagförslag

Förslag till Lag om ändring i föräldrabalken

lx)

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken' dels att 4 kap. 5 och 6 åå skall ha nedan angivna lydelse. dels att i 4 kap. skall införas en ny paragraf. 5 a ;. av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

5 i?

Utan eget samtycke må den som fvllt tolv år ej adopteras. dock må. utan hinder av att samtycke ej förelig— ger. adoption ske av den som år under sexton år. därest det katt anta- gas lånda honom till skada att han tillfrågas.

Den som ej fyllt aderton är må ej adopteras utan föräldrarnas sam- tycke. Moderns samtycke skall hava lämnats sedan hon hunnit tillräckligt återhämta sig efter nedkomsten. Vid adoption av adoptivbarn skall i stäl- let inhämtas samtycke av adoptanten eller. om make adopterat atidre makens barn. av makarna.

Samtycke enligt andra stycket fordras ej av den som är sinnessjuk.

* Balken omtryckt 197835].

5 .5

Den som har fyllt tolv år får inte adopteras utan eget samtycke.

Sådantsamtycke behövs doek inte. om den som skall adopteras

] . iir utulersexton år och det skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad, eller

2. är varaktigt förhindrad att [åtn- na samtycke på grund av psykisk sjukdom, lu'immad jörs/åtul'sutvet'k- ling eller psykisk abnortnitet av anm'tt slag eller på grund av något antu'tt liknande förhållande.

5 a &

Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan l'itiräldrarnas sam- tycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptiv- barn skall i ställct samtycke inhämtas från barnets (uloptivföräldrar eller. om en adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar. från båda dessa makar.

Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk.

Prop. 1980/81:112 .--'Vuvarande lydelse

sinnesslö. utan del i vårdnaden eller å okänd ort. Är sådant fall för handen beträffande envar av dem som enligt andra stycket skall sam- tycka till adoptionen. skall i stället samtycke inhämtas från barnets för- myndare.

Den som är förklarad omyndig må ej adopteras utan förmyndares sam- tycke.

6 s: . Rätten skall adoptionen lämpligen mä äga rum.

pröva. huruvida Ej må tillstånd givas. med mindre adoptionen finnes lända till gagn för barnet samt sökanden uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller eljest särskild anledning är till adop- tionen.

Ansökningen må ej bifallas. om ä någondera sidan vederlag är givet eller utfart. ej heller om bidrag till barnets underhåll är avtalat, med mindre fråga är om bidrag med visst belopp en gäng för alla och beloppet inbetalts till socialnämnden i den församling. där adoptanten är kyr- kobokförd. eller till nämnden utfär- dats förbindelse ä beloppet. vilken blivit av sökanden och nämnden godkänd. För belopp. som inbetalts till nämnden. skall genom dess för- sorg hos riksförsäkringsanstalten el- ler svenskt försäkringsbolag inköpas en efter underhällsskyldigheten lättt- pad livränta åt barnet. där ej enligt

3 Senaste lydelse 108126.

w

Föreslagen lydelse

sinnesslö. utan det i värdnaden eller på okänd ort. Är detta fallet beträf- fande var och en av dem som enligt första stycket skall samtycka till adoptionen. skall i stället samtycke inhämtas frän barnets förmyndare.

' Den som är förklarad omyndigfår inte adopteras utan f("irmyndarens samtycke.

6 %$

Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger'rum. Tillstånd får ges endast om adoptio— nen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhål- landet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptio- nen.

Ansökningen får inte bifallas. om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets under- häll. Underhållsbidrag i form av engångsbehmp är dock inte hinder för tillstånd till adoptionen. om beloppet har inbetalts till social— nämnden i den församling där adop- tanten är kyrkobokförd eller om det till nämnden har utfärdats en förbin- delse på beloppet. vilken har god- känts av sökanden och nämnden. För det belopp som har inbetalts till nämnden skall genom dess försorg hos riksfärsäkringsverket eller ett svenskt försäkringsbolag inköpas en

Prop. 1980/81:112 Nuvarande lvde/se

avtalet hinder möter eller nämnden finner att beloppet må på annat lämpligt sätt användas för barnets underhåll.

Avtal om vederlag eller underhåll. som bort föranleda avslag å ansök- ningen därest avtalet varit för rätten kunnigt, vare. även om ansökningen bifalles, utan verkan.

Föreslagen lydelse

efter underhällsskyldigheten anpas- sad livränta ät barnet. om inte avtalet hindrar det eller nämnden finner att beloppet kan användas på något

annat barnets lämpligt sätt för underhåll.

Ett avtal om ersättning eller under- häll . som borde ha medfört att ansök— ningen avslogs om rätten hade känt till avtalet. är utan verkan även om

ansökningen bifalls.

]. Denna lag träderi kraft den 1 juli 1981. Vad som sägsi-l kap. 6 & andra stycket om socialnämnden skall dock till utgången av år 1981 avse barnavårdsnämnden.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även när en ansökan om adoption har gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte har slutligt prövats.

kit

Prop. "1980/81:112

Utdrag .lUSTlTlEDEPARTEMENTIET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-01-15

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Bohman. Wikström. Friggebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder. Krön- mark. Johansson. Wirtén. Holm. Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson

Föredragande: statsrådet Winberg

Lagrådsremiss om samtycke och tillstånd till adoption

] Inledning

Gällande regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken. Riksdagen har- förordat att reglerna om samtycke till adoption av den som skall adopteras ses över. En annan fråga. som har uppmärksammats i den allmänna - debatten. är vad som ligger i det nuvarande kravet på att en adoption skall vara till fördel för barnet och att det i övrigt skall finnas särskild anledning till adoptionen för att en domstol skall ge tillstånd till den.

De frågor som sålunda aktualiserats har behandlats i departementspro- memorian (Ds Ju l980:8) Samtycke och tillstånd till adoption. Promemorian har remissbehandlats.

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels promemorian som bilaga ]. dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av remissyttrandena sotn bilagaZ.

[ lagstiftningsärendct har samråd skett med justitiedepartementen i de andra nordiska länderna.

2. Allmän motivering 2.1 Samtycke till adoption

En adoption har vittgående följder för den som skall adopteras (adoptiv— barnet). Genom adoptionen får adoptivbarnet ställning som barn till den som adopterar (adoptanten). medan de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna och deras släkt skärs av (utom i fall då en make adopterar den andra makens barn.). Med hänsyn till de genomgripande förändringar som en adoption sålunda kan medföra har möjligheterna att adoptera kringgärdats

Prop. 1980/81zl12 ()

på olika sätt.

En förutsättning för att en adoption skall tillåtas är att domstol finner att adoptionen är till fördel för den som skall adopteras. Därvid är dennes egen inställningtill adoptionen av största betydelse. Enligt 4 kap. 5 %$ första stycket fi.")räldrabalken gäller i princip ett obligatoriskt krav på samtycke av den som harfyllt 12 år. Även beträffande ett barn under 12 är bör man emellertid fästa stor vikt vid dess inställning. beroende på barnets mognad och ålder.

Kravet på samtycke av den som skall adopteras gälleräven om denne på grund av psykiskt handikapp e. d. saknar rättslig handlingsförmåga och därför inte kan lämna ett giltigt samtycke. Det innebär att någon adoption inte kan komma till stånd i ett sådant fall. 1 rättspraxis finns exempel på fall där modern till ett utvecklingsstört barn har gift sig med en man som genom en adoption har velat ge barnet rättslig ställning som barn i äktenskapet men där kravet på samtycke av barnet har hindrat detta. I ett rättsfall. där det utvecklingsstörda barnet hade ett syskon som blev adopterat. uttalade högsta domstolen att starka sakliga skäl talade för att även det utvecklingsstörda barnet borde ha kunnat adopteras. trots att barnet inte själv var i stånd att lämna samtycke (NJA 1975 s. 727").

1 en motion till 1976i77 års riksmöte (mot. 1976/77:661) begärdes en översyn av föräldrabalkens regler om krav på eget samtycke vid adoption. Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av motionen (LU 1976/77:17) att utskottet ansåg skäl tala för att reglerna om eget samtycke mjukades upp. så att detblev möjligt att adoptera också dem som inte kunde lämna samtycke. Utskottet förordade att frågan blev föremål för en översyn. Riksdagen anslöt sig till vad utskottet hade anfört. Detta gavs till känna för regeringen genom rskr 1976/771144. Frågan behandlades på nytt av riksdagen med anledning av en motion till l979l80 års riksmöte (mot. 1979/8011609'). 1 sitt betänkande med anledning av motionen underströk lagutskottet vikten av att problemet snarast löstes (se LU 1979i80:23). Riksdagen anslöt sig även här till vad utskottet hade anfört.

[ departementspromemorian föreslås att man inför ett undantag från kravet på samtycke i fall då den som skall adopteras lider av en sådan psykisk sjukdom c. d. att hans eller hennes inställning till adoptionen inte kan inhämtas under överskådlig tid. En lämplig lagteknisk lösning är enligt promemorian att det. efter mönster av reglerna i ll) kap. l & föräldralmlken om omyndighetsförklaring. föreskrivs att samtycke av den som skall adopteras kan undvaras i fall då denne är förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag.

l promemorian framhålls att den föreslagna bestämmelsen inte träffar sådana fall där kommunikation med den som skall adopteras är utesluten på grund av en kroppslig sjukdom eller därför att denne befinner sig i ett tillstånd som inte kan betecknas som en fysisk eller psykisk sjukdom men som ligger sjukdomen nära och kanske är resultatet av en sjukdom. Som exempel

Prop. 1980/81:112 7

nämns det fallet att en trafikska'tdad för överskådlig tid är förhindrad att meddela sig med omvärlden. sedan det av skadan orsakade sjukdomsförlop- pet har avstannat. Enligt promemorian finns det knappas något behov av en undantagsregel i dessa fall. eftersom det inte går att etablera någon personlig kontakt mellan dem som skulle kunna komma i fråga som adoptivföräldrar och den sjuke eller skadade.

Remissinstanserna har överlag ställt sig positiva till förslaget att samtycke inte behöver inhämtas från den som skall adopteras i fall då denne inte kan lämna samtycke på grund av ett psykiskt handikapp c. d. Flera remissinstan- ser ifrågasätter dock om inte ett nmtsvarande undantag från kravet på eget samtycke bör uppställas för fall då hindret för samtycke beror på en kroppslig sjukdom eller en trafikskada.

För min del anser jag det otillfredsställande att en adoption inte kan komma till stånd i fall då ett psykiskt handikapp e. (1. medför att samtycke inte kan lämnas. Detta är särskilt olyckligt när den tilltänkta adoptionen. såsom i rättsfallet NJA 1975 s. 727 . avser syskon av vilka något inte kan lämna samtycke. Ett undantag från kravet på eget samtycke bör därför uppställas med avseende på dessa fall. När det sedan gäller fall då den som skall adopteras är för överskådlig tid förhindrad att lämna samtycke på grund av en kroppslig sjukdom eller en trafikskada. torde skälen för en undantagsre- gel vara mindre starka. Som har framhållits under remissbehandlingen finns det emellertid inte några sakliga skäl som talar för att dessa fall behandlas på ett annat sätt än då hindret för att lämna ett giltigt samtycke består i ett psykiskt handikapp e. d. Undantagsbestämmelsen bör därför utformas så att den omfattar även dessa situationer. Det behöver knappast befaras att en sådan utvidgning av möjligheten att adoptera skulle komma att missbrukas. En särskild garanti ligger i den domstolsprt'jvning som krävs vid alla adoptioner.

Sammanfattningsvis förordar jag att samtycke inte behöver inhämtas från den som skall adopteras. om denne är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag eller på grund av något annat liknande förhållande.

Enligt 4 kap. 5 & första stycket föräldrabalken gäller att den som är under 16 år får adopteras titan eget samtycke. om det kan antas skada honom eller henne att bli tillfrågad. Bestämmelsen. som kom till år 1958 för att bl. a. främja den nordiska rättslikheten. angavs i första hand ta sikte på fosterbarn som adopteras. Enligt fi.")rarbetena kunde det nämligen allvarligt skada ett barn i pubertetsåldern att få reda på att fosterföräldrarna inte var barnets riktiga f("äräldrar. Det f("fu'utsattes att bestämmelsen skulle tillämpas endast i klara fall (se prop. 1958144 s. 219).

Under remissbehandlingen har bl.a. socialstyrelsen och nämnden för internationella adoptioner föreslagit att bestämmelsen avskaffas. eftersom det numera anses viktigt för barnets utveckling att barnet på ett tidigt stadium

Prop. 1980/81:112 8

får kännedom om sitt biologiska ursprung. Också jag anser att det är tveksamt om bestämmelsen bör behållas. Frågan har emellertid samband med det allmänna spörsmålet om ett barns ställning i rättsliga sammanhang. Det spörsmålet övervägs f. n. av utredningen (Ju 1977118) om barnens rätt. Enligt min mening är det lämpligt att den nti väckta frågan behandlas av denna utredning. Jag tar därför inte ställning till frågan i detta samman- hang.

Utöver det nu berörda spörsmålet är det. somjag senare skall återkomma till. en del andra frågor som har kommit tipp i detta lagstiftningsärende och som lämpligen bör behandlas av utredningen om barnens rätt. Jag avser att senare föreslå regeringen att ge utredningen de tilläggsdirektiv som behövs.

14 kap. 5 s' andra stycket fti'trz'ildrabalken föreskrivs att den som är under 18 år inte får adopteras titan att de biologiska föräldrarna har samtyckt till adoptionen. Enligt 4 kap. 5 s tredje stycket ft'iräldralnilken behövs dock inte samtycke av den som är sinnessjuk. sinnesslö. utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Idepartementspi'omemorian har dessa bestämmelser med endast vissa språkliga justeringar förts över till en ny paragraf. 4 kap. 5 a 35 föräldrabalken.

Under remissbehandlingen har Göta hovrätt. domstolsverket och social- styrelsen ifrågasatt om det inte för enhetlighetens skull finns anledning att i dessa bestämmelser använda samma medicinska terminologi som i den tidigare behandlade bestämmelsen om samtycke av den som skall adopte- ras.

Som nämnts i promemorian har riksdagen förordat att det genom regeringens försorg sker"en översyn av terminologin i de bestämmelser i föräldrabalken . giftermålsbalken och ärvdabalkcn där uttrycken sinnessjuk— dom och sinnesslöhet förekommer (LU 1975776133 s. 113 ff. rskr 397). Den översynen har ännu inte genomförts. bl. a. därför att den har samband med det arbete som f. n. bedrivs av socialberedningen (S 1981):('l7). Att det finns anledning att redan nu behandla terminologifri'tgan i ett begränsat avseende innebär inte att den nämnda översynen i övrigt bör föregripas i detta sammanhang. Frågan om en ändring av terminologin i bestämmelserna om samtycke från f("iräldrar får-därför anstå. Jag vill samtidigt understryka vad som har sagts i promemorian om att den terminologi som har valts när det gäller ett undantag från kravet på eget samtycke vid adoption får ses som en i viss mån provisorisk lösning. som får omprövas under det forsatta arbetet på terminologifrågan i dess helhet.

2.2. Tillstånd till adoption

Enligt 4 kap. 6 .b' första stycket föräldrabalken skall domstolen pröva om det är lämpligt att ett adoption äger rum. Domstolen får ge tillstånd till adoptionen endast om den är till fördel för barnet och dessutom sökanden

Prop. 1980/81:112 9

har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars finns särskild anledning till adoptionen."

Enligt förarbetena till adoptionsbestämmelserna bör en adoption tillåtas endast då det finns särskild anledning att skapa ett familjerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och'den som skall adopteras. 1 förarbetena sägs sålunda att adoptionsinstitutet inte bör få användas för att ge mijijlighet till en namnändring som annars inte skulle ha tillåtits eller för att kringgå arvsskatte- eller arbetsmarknadsbestämmelser. Det har emellertid inte ansetts möjligt att i lagen uppställa några mera preciserade villkor för domstolens tillstånd till en adoption. utan en lämplighetsprövning får företas i varje särskilt fall (se lagberedningens förslag till revision av giftermålsbal- ken och vissa delarav ärvdabalken avd. 11 den _15 sept. 1913. s. 36. återgiveti NJA 11 1917 5.474).

1 rättspraxis har tillstånd till en adoption vägrats i fall då det huvudsakliga syftet har varit att ge det tilltänkta adoptivbtu'net möjlighet att för tärva adoptantens släktnamn. vilket en annan bärare av namnet hade motsatt sig (NJA 1931) s. 449). Vidare finns ett antal hovrättsavgöranden där tillstånd till adoption inte har getts i fall då det huvudsakliga ändamålet med adoptionen har varit att underlätta för ett utländskt barn att få tillstånd att stanna i Sverige. Sålunda uttalade Svea hovrätt i ett beslut den 18 december 1978 att en adoption med detta syfte inte kunde anses vara till sådan fördel för barnet som avses i 4 kap. ös första stycket föräldrabalken. dvs. att medföra en varaktig och verklig familjeanknytning mellan adoptanten och adoptivbar- net. 1 rättstillämpningen finns emellertid exempel på andra avgöranden som visar att det katt föreligga en viss osäkerhet om hur hithörande bestämmelser skall tolkas.

l departementspromemorian föreslås därför att bestämmelserna i 4 kap. () & första stycket f("iräldrabalken om domstolens lämplighetsprt'ivning förtydligas. så att det klart framgår att det måste föreligga en särskild anledning att genom adoptionen befästa ett personligt f("trhållande mellan adoptanten och adoptivbarnet. l promemorian sägs att det normalt bör vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som det sorti föreligger mellan föräldrar och barn.

Under remissbehandlingen har promemorieförslaget i denna del i allmän- het godtagits. Sveriges advokatsamfund och utredningen om barnens rätt ifrågasätter dock om det finns något behov av att ftiirtydliga 4 kap. 6 % första stycket fiiirt'ildrabalken.

Enligt min mening är det. med hänsyn till den tveksamhet som trots allt rader om hur de ifrågavarande bestämmelserna skall tolkas. befogat att lagtexten förtydligas. Detta kan lämpligen ske på det sätt som har föreslagits i promemorian. Jag f("irordar därför att detta förslag genomförs.

Med anledning av påpekanden under remissbehandlingcn vill jag nämna att jag avser att i samarbete med domstolsverket sörja för att domstolarna på lämpligt sätt informeras om bl. a. den lagändring som jag nu har förordat.

Prop. 1980/81:112 10

Under remissbehandlingen har nämnden för internationella adoptionsfrå- gor även berört bestämmelserna i 4 kap. 6 & andra stycket föräldrabalken, som innebär att en ansökan om adoption i princip inte får bifallas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Enligt nämnden bör bestämmelserna utformas så att det är möjligt för en socialnämnd att ge ekonomiskt stöd till fosterföräldrar även efter det att de har adopterat ett fosterbarn.

För min del kan jag visserligen från principiell synpunkt se vissa nackdelar med detta förslag. Frågan bör dock utredas närmare. Enligt min mening är det lämpligt att den övervägs av utredningen om barnens rätt. som redan tidigare har varit inne på ett närgränsande spörsmål (se SOU 1979:63 s. 78 ).

2.3. Övriga frågor

Under remissbehandlingen har nämnden för internationella adoptitimsfrä- gor och Förbundet adoptionsccntrum berört frågan om utländska barns rättsliga ställning i Sverige i de fall en förespeglad adoption i Sverige inte fullföljs här. Med anledning härav vill jag framhålla att dåvarande chefen för justitiedepartementet (len 29 mars 1977 har beslutat att en skrivelse från Sveriges socionomförbund beträffande samma fråga skulle överlämnas till utredningen om barnens rätt för att beaktas i utredningens arbete. Utredningens förslag i denna del bör avvaktas innan slutlig ställning tas till (len väckta frågan.

Ft.")rbundet adoptionscentrum har även tagit upp frågan om Sveriges anslutning till 1965 års Haagkonvention om behörig myndighet. tillämplig lag och erkännande av beslut rörande adoption. Denna fråga behandlades i prop. 1971:.113 med förslag till lag om internatirmella rättsförhållanden rörande adoptiott. m. m. (5. 27). Frågan sköts emellertid då på framtiden. Samtidigt framhölls att ett sådant tillträde om möjligt borde ske gemensamt med övriga nordiska länder. Vid denna tidpunkt hade endast Österrike tillträtt kt'mventionen. Numera har även Storbritannien och Nordirland samt Schweiz ratificerat den. Enligt min mening är tiden nu inne att bestämma sig för om Sverige skall tillträda konventionen. Det synes lämpligt att frågan övervägs av utredningen om barnens rätt. Utredningen bör därvid samråda med de andra nordiska länderna.

Göta hovrätt har i sitt remissyttrande framhållit att det. bl. a. från systematisk synpunkt. kan finnas anledning att i ett större sammanhang se över adoptionsbestämmelserna i 4 kap. föräldrabalken. En sådan översyn bör enligt hovrätten avse även frågan huruvida de olika åldersgränser som nu gäller är lämpliga.

[ det fifiregåent'le har jag förordat att utredningen om barnens rätt skall överväga flera olika frågor som rör adoption. Utredningen bör enligt min mening ta upp också de spörsmål som Göta hovrätt har väckt.

Prop. 1980/81:112 11

2.4 Ikraftträdande m. ut.

De ft'ärordade lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1981. Som har föreslagits i promemorian bör de nya bestämmelserna kunna tillämpas även nären ansökan om adoption ltar gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte har slutligt prövats. En föreskrift om detta bör alltså tas in i övergångsbe- stämmelserna.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1980/81:112: Avsnitt 4

3. Upprättat lagförslag

[ enlighet nted vad jag nti anfört ltar inom justitiedepartententet upprättats ett förslag till lag om ändring i föräldrabalken . Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende.I

4. Specialmotivering 4 kap. 5 s

Den som har jyllrtolv år får inte adopteras utan eget samtycke. Sådant samtycke behövs dock inte. om den som skall adopteras ] . är under sexton år och det skulle skada hmmm eller henne att bli tillfrågad. eller

2. är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmadförståndsuli'cck/ing eller psykisk abnormitel av annat slag eller på grund av något (Hitta! liknande jör/iållande.

Paragrafen har redigerats om och inneltåller nu endast regler om samtycke av den som skall adopteras. De regler som f. n. finns i andra—fjärde styckena om samtycke av andra än denne har brutits ut och förts ("över till en ny paragraf. 4 kap. 5 a &.

Första stycket. Bestämmelsen överensstämmer med. vad som gäller f. n. Med anledning av ett påpekande under remissbehandlingen kan framhållas att bestämmelsen förutsätter att den som skall adopteras har lämnat sitt samtycke av fri vilja. Ett samtycke som ltar franttvingats genom påtryck— ningar i en eller arittait form ärinte giltigt och kan alltså inte läggas till grurtd för en adoption. Ortt det finns anledning att misstänka att ett sarrttycke av ett uttderårigt barn inte ntotsvarar barnets verkliga vilja. kan domstolen vid sin prövning av adoptionsanst'ikitingen enligt 4 kap. (is' för-anstalta om en barnpsykiatrisk undersökning c. d. för att få klarhet i denna fråga.

Andra stycket. Undantagsbestäinmelsen i punkt 1 ittotsvarar vad som gäller f. rt. Som har närttnts i den allmänna motiveringen ( avsnitt 3.1 ) bör emellertid utredrtingen ont barnens rätt överväga om det är lämpligt att bestäntntelsen behålls i fortså'ittningen.

lBilagan ltar uteslutits ltär. Förslaget är likalydande med det som är fogat till propositionen.

Prop. 1980/81:112 12

Undantagsbestämmelsen i punkt 2 är däremot en nyhet. Efter mönster av bestämmelserna i lt) kap. l .s' om omyndighetsförklaring föreskrivs till en början att samtycke av den som skall adopteras kan undvaras när denne är varaktigt få'trhint'lrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnorrnitet av annat slag. Beträffande innebörden av dessa uttryck kan hänvisas till fört'trbetena till 11.) kap. l & (framförallt SOU l()7():67 s. (34—67: jfr SOU 196—1240 s. 210—224 och prop. 196653 s. 159—lo3'). Samtycke kan vidare underlåtas när kommuni- kation med det tilltänkta adoptivbarnet är utesluten på grund av något annat liknande förhållande. Det kan röra sig om en fysisk sjukdom eller om ett tillstånd som ligger sjukdomen nära och kanske är resultatet av en sjukdom. 1 den allmi'inna motiveringen nämns som exempel att en trafikskadad är förhindrad att meddela sig med omvärlden. sedan det av skadan orsakade sjukdomsl'örloppet har avstannat. Bestämmelsen är avsedd att tolkas restriktivt. Av lagtexten framgår att hindret att lämna samtycke inte får vara övergående.

Att det föreligger ett hinder av angiven natur torde i allmänhet böra styrkas genom läkarintyg. Några särskilda föreskrifter om bevisningen har emellertid inte ansetts nödvändiga.

5119.

Den som inte har fyllt arton årj'år ej adopteras utan föräldrarnas samtycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptivbarn skall i stället samtycke inhämtas från barnets adoptitfön'ildrar eller om en adoptivj'r'irälder är gift med någon av barnets föräldrar. från båda dessa makar.

Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk. sinnesslö. utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Ar detta fallet beträffande var och en av dem som cnligtfr'irsta stycket skall samtycka till adoptionen. skall i stället samtycke inhämtas frän barnets förmyndare.

Den som är förklarad omyndig får inte adopteras utan förmyndarens samtycke.

Första stycket. Frånsett vissa redaktionella ändringar överensstämmer bestämmelserna med dem som f. n. finns i 4 kap. 5 5 andra stycket.

Bestämmelsen i andra meningen infördes är 1968 i samband med att Sverige anslöt sig till 1967 års europar:"it'lskonvention om adoption av barn (prop. 1968111—1. 11.1) 31. rskr 227). linligt konventionen får ett samtycke av modern ej godtas. om det inte har lämnats så läng tid ej understigande sex veckor efter barnets födelse som kan vara föreskriven i lag. Har någon sådan tid inte föreskrivits. skall samtycke ha lämnats vid en tidpunkt då modern enligt adoptionsmyndighetens uppfattning har kunnat tillräckligt återhämta sig efter nedkomsten.

Förbundet t'rdoptionscentrum har i detta lagstiftningsärende påpekat att svenska domstolar i vissa fall har ifrågasatt gcnornfijirandet av en adoption i fall då en modcri utlandet har lämnat sitt medgivande inom en kortare tid än den sexveckritrstid sotn fi'ireskrivs i europarådskonventionen. Fi'irbundet

Prop. 1980/81:112 13

anser att ett sådant medgivande bör godtas i Sverige. om medgivande kan ske i barnets ursprungsland inom denna kortare tid.

Frägan behandlades i prop. 1968: ll-l(s. 17). Föredragande statsrådet fann det inte lämpligt att någon bestämd tid fastställdes i lag utan ansag att man fick bedöma frän fall till fall om modern var sa äterställd fysiskt och psykiskt att hon kunde fatta ett väl överlagt beslut. Bedömningen borde i första hand ankomma på den som gjorde utredningen i ärendet. Domstolen kunde begränsa sin prövning till att undersöka hur läng tid som hade fi'irflutit mellan födelsen och samtycket. Tiden borde i allmänhet inte understiga sex veckor. Om samtycke hade lämnats tidigare än lagen medgav. fick detta rättas till genom att modern i efterhand bekräftade att hon vidhöll sitt samtycke.

Vad som sälunda anfördes vid införandet av den nu gällande bestämmel- sen i andra meningen fär alltjämt anses vägledande, Det innebär att det vid en prövning av svensk domstol — som enligt 2 & lagen (l97l 1796) om internationella rättsförht'illanden rörande adoption har att tillämpa svensk lag även vid adoption av ett utländskt barn — saknar betydelse vilken tid som kan ha föreskrivits i barnets ursprungsland när det gäller moderns samtycke.

Andra stycket. Bestämmelserna (".it-'erensstämmer i sak med dem som f. n. finns i 4 kap. ss tredje stycket.

Uttrycken "sinnessjuk" och "sinnesslö" i första meningen kan senare komma att ändras som en följd av den översyn som sker genom regeringens försorg i fråga om_ terminologin i de bestämmelser i lk'åräldrahalken. giftertnälsbalken och ärvdabalken där dessa uttryck förekommer f. n. (se avsnitt 2.1i den allmänna motiveringen).

Tredje stycket. Bestämmelsen ("åt-'erensstämmer. med endast nägra smärre språkliga justeringar. med den som f. 11. finns i 4 kap. 5 & fjärde stycket.

(”$

Rätten skall pröva om det iir lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstand/iir ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga jör/nillandet mellan sökanden (.te/z barnet finns särskild anledning till adoptionen.

Ansökningenfår inte bifallas. om detj'rt'in någon sida har getts eller utlova/s ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Under/nillshidrag iform av engångs/)elopp iir doek inte hinder/ör tillstånd till adoptionen. om beloppet har inbetalats till socialnämnden i den församling där adoptanten är kyrkobokförd eller om det till nämnden har utfärdats en förbindelse pä beloppet. vilken har godkänts av sökanden och nämnden. För det belopp som har inbetalts till nämnden skall genom dess försorg hos riksförsiikringsrerket eller ett svenskt försäkringsbolag inköpas en efter underhällsskyldigheten anpassad livränta ät barnet. om inte avtalet hindrar det eller nämnden finner att beloppet kan användas pä nagm annat lämpligt sätt för barnets underhåll.

Ett avtal om ersättning eller underhåll, som lam/e lta ntedh'irt att

Prop. 1980/81:112 14

ansökningen avslogs om rätten hade känt till avtalet, är utan verkan även om ansökningen bifalls.

Första stycket. Bestämmelsen har förtydligats så att det framgår att det. förutom kravet att adoptionen skall vara till fördel för adoptivbarnet. mäste föreligga en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet. En sådan särskild anledning är att sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet. Det förutsätteri regel att barnet är under 18 är (jfr bl. a. hovrättens för Västra Sverige beslut den 2 april 1975. SÖ 39. och hovrättens för Övre Norrland beslut den 20 augusti 1979. SÖ 1062). Även i övrigt kan det i särskilda fall finnas anledning att genom en adoption befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivlmrnet. Det bör då. liksom när sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet. normalt vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan föräldrar och bara (se lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken avd. 11 den 15 sept. 1913. s. 36. återgivet i NJA 11 1917 s. 474). En allmän önskan att bereda någon möjlighet att vistasi Sve rige för att denne därigenom skall få bättre levnadsvillkor är sålunda inte i sig ett tillräckligt skäl för en adoption (se t. ex. hovrättens över Skåne och Blekinge beslut den 30 januari 1974. sö 2024. och den 30 maj 1980, sö 2106). Detsamma gäller när adoptionen inte har något annat syfte än att göra det möjligt för den som skall adopteras att få uppeltälls- eller z'trbetstillständ häri landet (jfr Walin, Föräldrabalken, 3:e uppl.. 1979. s. 499 samt bl.a. hovrättens för Övre Norrland beslut den 23 mars 1978. SÖ 2012. och det i den allmänna motiveringen omnämnda beslutet av Svea hovrätt den 18 december 1978. 1; sö (sin.

Med anledning av ett yttrande från en remissinstans bör påpekas att bestämmelsen i och för sig inte hindrar en adoption när den som skall adopteras är så gravt skadad att någon personlig kontakt mellan denne och sökanden inte kan skapas. Att samtycke av den som skall adopteras inte behövs i detta fall framgår av den nya bestämmelsen i .4 kap. Sä andra stycket 2.

Under remissbehandlingen har nämnden för internationella adoptitmer och Förbundet adoptionscentrum pekat på det problem som uppkommer då makari Sverige har tagit emot ett utländskt barn i avsikt att adoptera det men sedan av olika skäl inte vill fullfölja adoptionen. Även om det då finns andra makar i Sverige som är villiga att adoptera barnet, kan det enligt dessa remissinstanser visa sig svårt att få fratn ett nytt samtycke från barnets f("Sreträdare utomlands. [ sådana fall har man därför ibland förfarit så att de första makarna ändå formellt har adopterat barnet samtidigt som de har lämnat samtycke till att barnet "(')madopteras" av de andra makarna. Remissinstanserna anser att uttrycket "särskild anledning" bör inbegripa också sådana fall.

Med anledning av detta bör framhållas att det inte kan anses föreligga

Prop. l980/81:112 15

några särskilda skäl till en adoption som görs enbart för formens skull. I praktiken bör det finnas möjligheter att på annat sätt kotttnta till rätta med det problem sotn remissinstanserna nu har pekat på. Som har sagts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3) ankommer det på utredningen om barnens rätt att överväga bl. a. denna fråga.

Enligt 4 kap. 10 & föräldralntlken skall domstolen inhämta upplysningar om bl. a. adoptivbarnet och adoptanten. Om barnet inte har fyllt 18 år skall yttrande inhämtas från barnavårdsnämnden både i adoptantens hemkom- mun och i den kommun där den som har vårdnaden är kyrkobokförd. Detta är av vikt för att domstolen skall kutttta få ett tillräckligt underlag för sitt bedömning av om adoptionen bör äga rum. 1 fall då den som skall adopteras är under 18 år torde ett tillfredsställandc underlag i regel föreligga genom den utredning som barnavårdsnämndcn ombesörjer. [ andra fall kan det vara lämpligt att domstolen inhämtar yttrande från någon annan myndighet som katt tillföra ärendet upplysningar av värde. exempelvis från arbetsmarknads- eller utbildningsmyndigheter eller när en medborgare i ett utomnordiskt land skall adopteras — från invandrarverket. Med anledning av vad vissa remissinstanser har anfört kan framhållas att imfandrarverkets inställning kan behöva inhämtas även i fall då den som skall adopteras är under 18 år. Detta gäller naturligtvis särskilt då det finns anledning att misstänka att adoptionen syftar till att kringgå gällande invandringsbestäntmelser.

Enligt 19 5 första stycket tingsrättsinstruktionen ("197551 1) är en tingsno- tarie med minst ett och ett halvt års tjänstgöring behörig att handlägga bl. a. ärenden om tillstånd till en adoption. Under remissbehandlingen har påpekats att det inte är lämpligt att en ansökan om adoption prövas av en tingsnotarie i fall då det katt misstänkas att ansökningen har gjortsi avsikt att kringgå gällande invandringsbestäntmclser. Med anledning av detta påpe- kande kan framhållas att en tingsnotarie enligt 19 å andra stycket tingsrätts— instruktionett inte får förordnas att handlägga ett ärende som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller vars avgörande av annan orsak kräver särskild erfarenhet. Ärenden om internationella adoptioner torde ofta kumta anses höra till demta kategori. även om de inte rör några motstridiga intressen i sig.

Andra stycket. På grund av att riksförsäkringsanstaltens uppgifter numera ombesörjs av riksförsäkringsverket har vad som sägs i tredje meningen om anstalten ändrats till att avse verket. 1 övrigt har bestämmelserna underkas- tats en språklig översyn.

Tredje stycket. Bestämmelsen har endast justerats redaktionellt.

() t'engångs]?estämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Vad som sägs i 4 kap, o s andra stycket om socialttäntndett skall dock till utgången av år 1981 avse barnavårdsnämnden.

2. De ttya bestämmelserna tillämpas även när en ansökan om adoption ltar

Prop. l980/81:112 16

gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte har slutligt prövats.

Punkt]. I 4 kap. ös" andra stycket finns f.n. vissa föreskrifter om barnavårdsnämnden. Riksdagen har nyligen beslutat att vad som sägs i bl. at. de hestänuttelsernaom barnavårdsnäntttden skall fr. o. m. den ljanuari 1982 avse socialnäntnden (se SoU 198t'1t'8lzl5. rskr 1311). För tiden till dess att denna lagändring träder i kraft skall föreskrifterna i 4 kap. (så andra stycket alltjämt gälla barnavårdsnämnden.

Pank! 2. Denna övergåttgsbestäntmelse innebär bl. a. att. om situatirmen är sådan som anges i den ny'a bestämmelsen i 4 kap. 5 s andra stycket 2. en ansökan om adoption som ltar gjorts före ikraftträdattdct inte efter denna tidpunkt får avslås på den grunden att samtycke inte föreligger av den som skall adopteras. Det katt tilläggas att. om ansökningen redan har hunnit slutligt prövas före ikraftträdandet och då avslagits nted hänsyn till att samtycke saknas. något ltindcr inte fitttts för sökanden att återkomma sedan den nya bestänttnelsen har trätt i kraft.

Hänvisningar till S4

5. Hemställan

.lag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om ändring i föräldrabalken.

6. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet nted föredragandens hemställan.

Prop. l980/8]:l]2 17 .

Bilaga ]

JUSTITIE- DEPARTEMENTET

SAMTYCKE OCH TILLSTÅND TILL ADOPTION

Promemoria med förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Ds]u1980:8

2 Riksdagen I 980/"8/ . I saml. Nr112

Prop. 1980/81:112

Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian föreslås att en adoption skall kunna genom- föras utan samtycke av den som skall adopteras, om denne är förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjuk- dom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet ev annat slag.

Vidare föreslås att de nuvarande bestämmelserna om domsto- larnas prövning av lämpligheten av en adoption förtydligas så att det klart framgår att tillstånd till adoptionen får ges endast om det med hänsyn till det personliga förhållandet

mellan den som vill adoptera och den som skall adopteras finns

särskilda skäl till adoptionen.

De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft den 1 Juli 1981.

18

Prop. 1980/81:112

Eörslag till

Lag om ändring i föräldrabalken

19

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken1

dels att 4 kap. 5 och 6 55 skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 4 kap. skall införas en ny paragraf. 5 a 5, av nedan angivna

lydelse.

Hgvarande lgdelse

4 kap.

55

Utan eget semtxcke må den som flllp_tolv år Q1"5Q92£22354_d9£k må, utan hinder av ett samtzcke gi föreligger| adoption ske av den som är under sexton år, dära

ont det kan antages lägga honog till skaga_attlhgghtillfråga .

Den som 51 fyllt aderton år på ej adopteras utan föräldrarnas sam- tycke. Moderns samtycke skall hava

l Balkan omtryckt 1978z853.

Föreslagen lxdelse

55

Den som har lelt tolv år får inte adopteras utan eget semtzcke.

Sådant samtycke behövs dgck inte, om den som skall adopteras

1. är under sexton år och det skul-

le skada honom eller henne att bli tillfrågad, eller

2. är förhindrad att lämna samtzcke på gppgd av pspkisk sjukdomI hämmad förståndsutveckling eller psykisk

kn m

Den som inte har fyllt arton år får

oj adopteras utan föräldrarnas sam— tycke. Moderns samtycke skall på

Prop. l980/81:112 20

Nuvanniele dana &P_5188?2_.1£42£22 sedan han hunnit lämnats seden hon 535 hinnit nunnan annan SL., m... äte-

nadkomsten. Vid adoption av adoptivbarn skall i stället ÄB: näsa.—as a.iEELGELleJaMEEäQEQ

eller, om ;pglcgadapterat T:

pejl-ens barn. av: mfuksazna.

Samtycke enligt- allé-”23. stycket Samtycke enligt _ __

fal—5139 ej av den som är sinnes- än _73 ej :.w den sam är rel-,men— sjuk, sinnesslö. utan del i vård-_ sjuk, sinnesslö. utan del i vård—- naden eller & okänd ort. Är så: naden eller Lå okänd srt. Ärjgtta dant _szlll för hundgp beträffande * fallet beträffande var _o_c_h__e£ sv envar av den som enligt ånga dem som enligt föllåjå stycket skall stycket skall samtycke till adop— samtycke till adoptionen. skall i tionen, skall i stället samtycke stället samtycke inhämtas från har— inhämtas från barnets förmyndare. nets förmyndare.

Den som är förklarad omyndig på Den som är förklarad omyndig få; 31 adopteras utan förmyndares 151322. adopteras utan mms samtycke, samtycke.

Rätten :;

Rätten skall pröva, mu'uvi -

lir!- ait adoptionen

tionen langi :"en nu. &" ":a r...-r.. tills . 4 * får ges endast om adoption.-'n får till nd wives med mulet—e asop— ————-—————-— u_- __ . .. fördel för barnet samt söka-anden 331 upp- tionen finnes "läng tlll ggg—1 for -—————

"”'" fostrat barnet eller vill uppfostra

barnet samt sökanden uppfostrat

det eller det. ann '; fre-':'. hänsxm 'ti_1_l barnet eller vill uppfostra, det eL— ———————————*————

dot yersonlz nållandet målen sök:-an ?) 0011 ft finns särskild

anledning till adopt ,men.

Prop. l980/81:112 21

ägggggnde lidelse Föreslagen lydelse

Ar..=öl»:nir.g;en få...: inte Lai fällas, ur.: 53.1

::. aj_d__ har !??H'S eller utlowf

er e:: det h 1' ar./talats o:.r.

ande.-"nål?-

.. '_'-z.. a_n—'rsbé: 0:57

Elim; där

eller om de”;

bra] 07, _r'. ,

; IV"—.

"ir.” fans-*.: 1th?) eller svans.: -. ....

efter underhållsskyldigh eten. an-

vas l livränta: åt barnet, om inte av—

PJ rn. cr-

talet hindrar det eller nämzden finner

JKT—"£ annat 'i] 1 .

30." .H. _llcrr under— Ett avtal om 9 ttning eller underhåll, In.-il] , ä.; "Daz-'? för.-ml er]. avslag som borde ha medför-t att ansömnin'en rav— & 'n därest avtalet varit 510,13. om rätten hade känt till avtalet

vare även om är utan verkan även om ansölminren bi-

'.ft den 1 juli 1981.

De nya bestämmelserna tillämpas även när en ansökan om adoption har gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte— har slutligt prövats.

Prop. 1980/81:112 22

1 INLEDNING

För att en adoption skall komma till stånd måste vissa förut- sättningar vars uppfyllda. Bl.a. får den som har fyllt

12 år inte adopteras utan att själv ha samtyckt till adoptionen. Om denna på grund av psykisk sjukdom, utveck- lingsstörning o.d. inte kan lämna ett giltigt samtycke,

går det i regel inte att genomföra adoptionen.

Riksdagen har vid ett par tillfällen uttalat att det finns skäl att mjuka upp reglerna om eget samtycke till adoption, så att även den som inte har förmåga att lämna ett sådant samtycke kan adopteras. Riksdagen har överlämnat åt rege- ringen att bestämma i vilken form reglerna skall ses över (se LU 1976/77:17; jfr LU 1979/80:23).

En annan fråga.som har uppmärksammats i den allmänna debat-

ten, är vad som skall krävas för att en domstol skall ge tillstånd till en adoption. Det kan vara tveksamt

vad som ligger i det nuvarande kravet på att. förutom att adoptionen skall vara till fördel för den som skall adopteras, det skall finnas särskild anledning till adop- tionen.

De frågor som sålunda har aktualiserats behandlas i denna

promemoria.

Prop. 'l980/8lzl'12 23

2 GÄLLANDE ORDNING I SVERIGE 2.1 Föräldrabalkens adoptionsregler

Gällande regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken. De innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rätts- lig ställning som barn till den som adopterar (adoptanten).

Genom adoptionen upphör de rättsliga banden till barnets biologiska föräldrar, utom i fall då barnet adopteras av någon som är gift med en biologisk förälder.

För att en adoption skall komma till stånd fordras till- stånd av domstol (4 kap. l 5). Domstolen får ge sadant tillstånd endast om adoptionen är till fördel för adop- tivbarnet och dessutom adoptanten har uppfostrat eller vill uppfostra adoptivbarnet eller annars särskild en- ledning finns till adoptionen. En ansökan om adoption får inte bifallas om vederlag förekommer (4 kap. 6 5).

Den som har fyllt 12 år får inte adopteras utan eget sam- tycke. Ett undantag gäller dock, om den som skall adopte— ras är under 16 år och det kan antas skada honom eller henne att bli tillfrågad (4 kap. 5 5 första stycket).

Den som är under 18 år får inte adopteras utan att de biologiska föräldrarna har samtyckt till adoptionen (4 kap. 5 5 andra stycket). Samtycke behövs dock

inte av den som är sinnessjuk. sinnesslö, utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Är detta'fallet beträffan— de båda föräldrarna, skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare (4 kap. 5 & tredje stycket).

Den som har förklarats omyndig får inte adopteras utan

förmyndarens samtycke (4 kap. 5 5 fjärde stycket).

Domstolen skall inhämta upplysningar om adoptivbarnet och

adoptanten samt huruvida ersättning eller underhållsbidrag

Prop. 1980/81:112 24

har getts eller utlovats. Om barnet inte har fyllt 13 år

skall yttrande inhämtas från barnavårdsnämnden b x..— de i den kommun där adoptanten och i den kommun där den som har

vårdnaden är kyrkobokförd (A kap. 10 5 första stycket).

Om det är möjligt skall domstolen hörs även än.-lhuxlTQH ålder som inte behöver ge sitt samtycke till adoptin— nen (4 kap. 10 å andra stycket).

2.2 Bakgrunden till reglerna om samtycke till adop- tion

Bestämmelsen i 4 kap. 5 5 första stycket föräldrabalken

om att den som har fyllt 12 år inte får adopteras utan eget samtycke har hämtats från 1917 års adoptionslag. I förarbe— tena till denna lag angavs att bestämmelsen hade till följd att adoption inte kunde ske av den som var över 12 år och på grund av sinnessjukdom eller sinnesslöhet saknade rätte— lig handlingsförmåga. Något giltigt samtycke kunde nämligen inte avges i ett sådant fall. Det ansågs inte behövligt att för dessa fall införa ett undantag från kravet på eget sam- tycke till adoption.

I 4 kap. 5 5 första stycket föräldrabalken infördes år 1958 bestämmelsen om att den som är under 16 år får adopte- ras utan eget samtycke om det kan antas skada honom eller henne att bli tillfrågad. Bestämmelsen angavs i första hand ta sikte på fosterbarn som adopteras. Enligt förarbetena kunde det nämligen allvarligt skada ett barn i pubertete- åldern att få reda på att fosterföräldrarna inte var bar- nets riktiga föräldrar. Det förutsattes att bestämmelsen skulle tillämpas endast i klara fall (se prop. l958:144 s. 219).

Prop. l980/81:112 25

Också bestämmelsen i 4 kap. 5 5 .ndra stycket om samtycke av adoptivbarnets biologiska Iöräldrar härrör från 191? års adsptionslug. Ursprungligen innehöll samma stycke även ett

undantag från kravet på samtycke av en förälder,om denna var sinnessjuk. sinnesslö, utan del i vårdnaden eller på okänd

ort. I samband med att vissa ändringar vinrdes i föräldra—

ov

balken år 19Tl redigerades 4 kap. 5 om så att detta undan—

..

tag flyttades över till ett nytt tredje stycke.

(+ Undantaget gavs samtidigt en generell avfattning, så & t det enligt orden avsåg var och en - och alltså inte bara föräldrar - som var sinnessjuk, sinnesslö etc. Det kunde därför ifrågasättas om ett undantag från kravet på samtycke gällde även när den som skulle adopteras var sinnessjuk, sinnesslö etc. I rättsfallet NJA 1375 s. 72? konstaterade emellertid högsta domstolen att en sådan innebörd inte kun— de antas vara åsyftad med lagändringen. År 1975 ändrades undantagsbestämmelsen i 4 kap. 5 5 tredje stycket så att det numera klart framgår att den avser endast fall då en biologisk förälder är sinnessjuk, sinnesslö etc. och

att bestämmelsen alltså inte är tillämplig när den som skall adopteras saknar rättslig handlingsförmåga av en sedan anledning.

Prop. 1980/81:112 26

5 GÄLLAEDE ORDNING 1 DE ANDRA NORDISKA LÄNDERHA

iftningen om adoption i de nordiska länderna hur ursprung—

: tillko mit i nordiskt SJHHI) ?Jrutsättningarna få:

sdontion och dess rättsverknlngar hari stort sett reglerats på ett enhetligt sätt. Betts gäller bl.a. reglerna om tillstånd av

myndighet till adoptionen. Eetreffande reglerna om somtyc?

den som skall adopteras föreligger dock vissa skiljaktighetnr.

1 52555 finns reglerna om adoption i 1917 års adoptionsleg, som har ändrats senast år 1956. Pcstömmelserns om samtycke av den som skall adopteras överensstämmer med gällande svenska regler. Vid adoption av den som har fyllt 12 men inte 16 år gäller dock ett undantag från kravet på eget samtycke endast för fall då fosterföräldrar vill adoptera ett fosterbarn och det skulle skeda barnet att bli tillfrå— gat.

I Danmark antogs den nuvarande edeptionslagen år 1972.

Även bestämmelserna i den lagen om samtycke av den som

skall adopteras överensstämmer med de svenska reglerna.

I Finland infördes den 1 januari 1980 en ny lag om adop— tion. Tidigare gällde att adoption inte kunde ske utan som— tycke av den som skulle adopteras, om denne var så utveck— lad att man kunde fästa avseende vid hans eller hennes vil- jag. I den nya lagen anges som en huvudregel att samtycke krävs av den som är myndig eller har fyllt 15 år. Ett undan- tag gäller dock om denne på grund av sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja. Enligt förarbetena tar detta undantag inte sikte på kortvarig och övergående oförmåga utan avser endast varaktig oförmåga. Ett behov av bestäm— melsen har ansetts föreligga t.ex. i sådana fall då någon samtidigt vill adoptera syskon och ett av dem till följd

av handikapp inte kan uttrycka sin åsikt. Om adoption inte kunde ske av det handikappade syskonet skulle detta kunna vara till skada för samhörigheten mellan syskonen. Huvudre- geln om samtycke av den som är myndig eller har fyllt 15 år kompletteras av en bestämmelse att adoption inte heller kan ske mot ett yngre barns vilja, om barnet är så utvecklat att

avseende kan fästas vid dess uppfattning.

Prop. 1980/81:112 27

4 TIDIGARE RIKSDAGSBEHANDLING

I en motion till 1976/77 års riksmöte (mot.l976/77:661) be— gärdes en översyn av föräldrabalkens bestämmelser om krav på eget samtycke till adoption. Enligt motionären fanns det en— ledning att ändra 4 kap. 5 5 föräldrabalken så, att ansökan om tillstånd att adoptera kan bifallas när den som skall adopteras inte kan lämna samtycke till adoptionen på grund av psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning. Motionären förmodade att det inte var särskilt många sådana fall som uppstod men fann en lagändring motiverad bl.a. för att und- vika att syskon blev olika behandlade i ett adoptionsärende.

Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av motionen (LU 1976/77zl7) att utskottet i likhet med motionären ansåg skäl tala för att reglerna om eget samtycke till adop- tion borde mjukas upp så att det blev möjligt att adoptera också den som inte kunde lämna samtycke. En sådan ändring

av adoptionsreglerna kunde emellertid enligt utskottet vara

förenad med vissa gränsdragningsproblem och andra svårig- heter vilka inte kunde förutses. Utskottet förordade där- för att frågan blev föremål för översyn. Enligt utskottet borde det ankomma på regeringen att närmare bestämma for— merna för utredningsarbetets bedrivande. Riksdagen anslöt sig till vad utskottet hade anfört. Detta gavs till känna för regeringen genom rskr 1976/77zl44.

I en motion till 1979/80 års riksmöte (mot. 1979/80:1609)

behandlades åter frågan om samtycke av den som skall adop- teras. Motionären begärde förslag till en sådan ändring av föräldrabalken att den som har fyllt 12 år men är ur stånd

vissa fall. att lämna giltigt samtycke till adoption kan adopteras IX

Lagutskottet uttalade 1 sitt betänkande med anledning av motionen (LU 1979/so:23) att den av riksdagen begärda översynen hade påbörjats inom Justitiedepartementet samt underströk vikten av att det genom motionen aktualiserade problemet snarast löstes. Riksdagen anslöt sig till vad utskottet hade anfört.

Prop. 1980/81:112 28

5 ÖVERVFÅGZ-J-EJJ—JN OCH FÖRSLAG 5.1 Samtycke till adoption

n

nn adoption har vittgående följder för den som skall adoptem ras (adoptivbarnet). Genom adoptionen får adoptivbarnet ställning som bara till den som adopterar (adoptanten), me- dan de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna och deras släkt skärs av. Av naturliga skäl gäller detta dock inte i förhållande till en biologisk förälder som är gift med adoptanten. Syftet med en adoption i detta fall är ju

att barnet skall få lika ställning till dem båda.

En adoption innebär således att alla de regler som berör

föräldrar och barn blir tillämpliga mellan adoptanten och adoptivbarnet. Som exempel kan nämnas familjerättens reg- ler om vårdnad, förmynderskap och arv. Med hänsyn till de genomgripande förändringar som en adoption alltså kan med— föra har möjligheterna att adoptera kringgärdats på olika sätt

En förutsättning för att en adoption skall tillåtas är att domstol finner att den är till fördel för adoptivbarnet. Därvid är barnets egen inställning till adoptionen av största betydelse. Enligt 4 kap. 5 % föräldrabalken gäller i princip ett obligatoriskt krav på samtycke av barn som har fyllt 12 år. Även beträffande ett barn under 12 är bör man emellertid fästa stor vikt vid dess inställning, be—

roende på barnets mognad och ålder.

Kravet på samtycke av den som skall adopteras gäller även om denna på grund av psykiskt handikapp o.d. saknar rätts- lig handlingsförmåga och därför inte kan lämna ett giltigt samtycke. Det innebär att någon adoption inte kan komma till stånd i ett sådant fall. Detta kan många gånger vara otill-

fredsställande. I rättspraxis finns exempel på fall där mo—

Prop. ]980/81:112

dern till ett utvecklingsstört barn har gift sig med on man som genom en adoption har velat ge barnet rättslig ställning som horn i äktenskapet man där kravet på samtycke iv barnet har hindrat detta. I ett rättsfall, där det utvecklingsstärw dn barnet hade ett syskon som blev adopterat, uttalade högsta domstolen att starka sakliga skäl talade för att även det utvecklingsstörda tornet borde ha kunnat adopteras, trots att barnet inte själv var i stånd att lämna samtycke (NJA 19?5 s. 727*. Som tidigare nämnts har också riksdagen ansett att det finns skäl att mjuka upp reglerna om eget samtycke till odontion så att det blir möjligt att adoptera även dem som inte kan lämna samtycke.

Det finns därför anledning att införa ett undantag från kran vet på samtycke i fall då den som skall adopteras lider av en sådan psykisk sjukdom o.d. att hans eller hennes inställ— ning till adoptionen inte kan inhämtas under överskådlig tid. Det behöver knappast befaras att en sådan utvidgning av möjligheterna att adoptera skulle komma att missbrukas. En särskild garanti ligger i den domstolsprövning som krävs

vid alla adaptioner.

Frågan är då hur man lagtekniskt hör avgränsa de fall där samtycke av den som skall adopteras kan undvaras. Det kan synas ligga nära till hands att välja den formulering som finns i 4 kap. 5 2 andra stycket föräldrabalken för det motsvarande fallet att en biologisk förälder inte kan lämna giltigt samtycke till adoptionen. Enligt denna bestämmelse behövs inte sådant samtycke om föräldern är sinnessjuk el— ler sinnesslö. Det är emellertid tveksamt, om en sådan for—

mulering skulle för adoptivbarnens del helt täcka de fall

?rst uppmärksamhet, nämli-

som hittills har tilldragit sig 3 gen att den som skall adopteras inte kan lämna samtycke på grund av utvecklingsstörning (jfr SOU 1977:23 9. 208). Beak-

Lau bör en nå att forxmle;ingen är ålderdomlig coh inte åixiger den medicinska terminologi som används idag. Riksdagen har i ett annat sammanhang förordat att det genom regeringens för- sorg sker en översyn av terminologin i de bestämmelser i

föräldrabalken , giftermålsbalken och ärvdabelken där uttryck—

Prop. 1980/81:112 30

en sinnessjukdom och sinnesslöhet förekommer (LU 1975/76:33 s. 113 ff, rskr 397). Det kan därför inte anses lämpligt att föra in nya bestämmelser i föräldrabalken där dessa ut-

tryck används.

I och för sig finns det skäl som talar för att man avvak— tar den översyn av terminologin i bl.a. föräldrabalken som riksdagen sålunda har begärt. Denna översyn har ännu inte genomförts. Det beror bl.a. på att frågan om terminologin när det gäller psykiskt störda personer har aktualiserats även såvitt avser andra författningar än de familjerättsli— ga, bl.a. brottsbalken och lagen (1966z293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (se SOU l977:23, Socialstyrelsen redOVisar 1977:14 och De S 1978:8). Det har synts naturligt att terminologifrågan löses i ett sammanhang på ett så långt möjligt enhetligt sätt.

Med mledning av vad rikodegen har uttalat vid behandlingen av prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten (se SOU 1979/80 24 och 44, rskr 142 och 585) har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté, socialberedningen (S 80:07), som fått till uppgift att bl.a. se över lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. I sitt arbete torde denna kommitté också komma in på en avgränsning av sjukdomsbegreppen, vilken kan bli av bety— delse även för den nämnda terminologifrågan. För att frågan om ett undantag från kravet på eget samtycke vid adoption inte skall fördröjas ytterligare bör emellertid ett särskilt förslag i den delen läggas fram nu. Detta förslag får sedan omprövas under det

fortsatta arbetet på terminologifrågan i dess helhet.

En lämplig lösning synes då vara ett efter mönster av be stämmelserna i 10 kap. l & föräldrabalken om omyndighetsför- klaring föreskriva att samtycke av den som skall adopteras kan undvaras i fall då denne är förhindrad att lämna sam- tycke på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveck— ling eller psykisk abnormitet av annat slag. En sådan be— stämmelse torde ganska väl täcka de fall där det framstår som rimligt att en adoption kan genomföras utan samtycke av

den som skall adopteras.

Prop. 1980/81:112 31

Den förordade bestämmelsen träffar visserligen inte sådana fall där kommunikation med den som skall adopteras är utesluten på grund av en kroppslig sjukdom eller därför att denne befinner sig i ett tillstånd som inte kan betecknas som en fysisk eller psykisk sjukdom men som ligger sjukdomen nära och kanske är resultatet av en sjukdom. Ett exempel

är en trafikskadnd,som för överskådlig tid är förhindrad

att meddela sig med omvärlden sedan det av skadan orsakade ojukdomsförloppet har avstannat. I sådana fall finns emeller- tid knappast något egentligt behov av en undantagsregel av det slag som nu diskuteras. Det går ju inte att etablera nå- gon närmare personlig kontakt mellan dem som skulle kunna komma i fråga som adoptivföräldrar och den sjuke eller ska- dade. Och det önskemål att ekonomiskt sörja för ett barn

som adoptionen är ett uttryck för kan förverkligas på annat sätt, t.ex. genom ett testamentariskt förordnande.

Sammanfattningsvis förordas att ett undantag från kravet på eget samtycke till adoption ställs upp för det fall att den som skall adopteras är förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag. Att det föreligger ett sådant hin- der för att avge samtycke torde i allmänhet böra styrkas ge- nom läkarintyg. Några särskilda föreskrifter om bevisningen

kan dock inte anses nödvändiga.

I samband med att den förordade undantagsbestämmelsen tas in i 4 kap. 5 5 föräldrabalken bör paragrafen ändras så att den i fortsättningen behandlar endast samtycke av den som skall adopteras, medan de regler om samtycke av adop— tivföräldrarna som f.n. finns där förs över till en ny paragraf, 5 s &. Dessa regler bör samtidigt ändras något rent redaktionellt.

Prop. l980/81:112

'JJ lx)

..J, .2 Tillstånd till adoption

Enligt 4 kap. 6 5 första stycket föräldrabalken skill dom- stolen, som tidigare har nämnts, pröva om det är lämpligt

att en tilltänkt adoption äger rum. Domstolen får ge till—

ånl till adoptionen endast om den är till fördel för bar— net och dessutom sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars finrs särskild anledning till adoptionen. Av 4 kap. 10 % föräldrabalken framgår att domstolen har en skyldighet att på olika sätt skaffa fram underlag För sitttwsiut. Bl.a. skall yttrande inhämtas från

barnavårdsnämndon, om barnet inte har fyllt 18 år.

Enligt förarbetena till adoptionsbestänmelserna bör en adoption tillåtna endast då det finns särskild anledning att tillskapa ett fnmiljerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och den som skall adopteras. l förarbe— tena sägs sålunda att adoptionsinstitutet inte bör få an- vändas fö att ge möjlighet till en namnändring som annars inte skulle ha tillåtits eller för att kringgå arvsskatte- eller arbetsmarknadsbestämmelser. Det har emellertid inte ansetts möjligt att i lagen uppställa några mera precisera— de villkor för domstolens tillstånd till en adoption, utan en lämplighetsprövning får företas i varje särskilt fall (se lagberedningens förslag till revision av giftermålsbal— ken och vissa delar av ärvdabnlken avd. 11 den 15 sept.

1913 s, 55).

I rättsgrexis har tillstån till en adoption vägrats i fall då det huvudsakliga syftet har varit att ge adoptivbarnet möjlighet att förvärva adoptantens släktnamn, vilket en an— nan bärare av namnet hade motsatt sig (NJA 1920 s. 449). Svea hovrätt har vidare i ett beslut den 18 december 1978 uttalat att en adoption, vars huvudsakliga syfte var att underlätta för ett utländskt barn att få tillstånd att stan- na i Sverige, inte kunde anses vara till sådan fördel för barnet som avses i 4 kap. 6 5 första stycket föräldrabalken,

dvs. att medföra en varaktig och verklig familjeanknytning

Prop. 1980/81:112 33

mellan adoptanten och adoptivbarnet. I rättstillämpningen finns emellertid exempel på andra avgöranden som visar att

en viss osäkerhet kan föreligga i denna fråga.

Som framgår av det tidigare sagda räcker det inte att en adoption är tilleördel för den som skall adopteras. Det krävs dessutom att denne har uppfostrats eller kommer att uppfostras av adoptanten eller att det annars finns särskild anledning till adoptionen.Vad som ligger i uttrycket "särskild anledning" kan vålla tveksamhet. Bestämmelsen i 4 kap. 6 5 första stycket föräldrabalken om domsto— lens lämplighetsprövning bör därför förtydligas,så att det klart framgår att det måste föreligga en särskild anledning att genom adoptionen befästa ett personligt förhållande mellan adoptanten och adoptivbarnet. Normalt bör det vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan för— äldrar och barn. Bestämmelsen bör samtidigt ändras rent språkligt.

I detta sammanhang bör understrykas vikten av att domstolar— na enligt 4 kap. 10 5 föräldrabalken inhämtar tillräckliga upplysningar om skälen till adoptionen. I fall då den som skall adopteras är under 18 år torde domstolen i regel få ett tillfredsställande underlag för sin bedömning genom den utredning som barnavårdsnämnden har verkställt i ärendet. I andra fall kan det vara lämpligt att domstolarna-inhämtar yttrande från exempelvis någon social myndighet eller, när en utländsk medborgare skall adopteras, från invandrarver— ket.

5.5 Ikraftträdande m.m.

De förordade lagändringar—na bör träda i kraft den 1 juli 1981.

De nya bestämmelserna bör kunna tillämpas även när en an— sökan om adoption har gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte har slutligt prövats. En föreskrift om detta bör tas in i övergångsbestämmelserna.

Prop. l980/81:112

Innehåll

Promdmorians huvudsakliga innehåll

Lagförslag 1 INLEDNING 2 GÄLLANDE ORDNING I SVERIGE

2.1 2.2

GÄLLANDE ORDNING I DE ANDRA NORDISKA LÄNDERNA

Föräldrabalkens adoptionsregler Bakgrunden till reglerna om samtycke till adoption

TIDIGARE RIKSDAGSBEHANDLING

ÖVERVAGANDEN OCH FÖRSLAG

5.1 5.2 5.3

Samtycke till adoption Tillstånd till adoption Ikraftträdande m.m.

34

10

11 11 15 16

Prop. l980/8l:112 35

Socialstyrelsen:

Sammanställning av remissyttrandcna över departementspromemorian (Ds Ju 1980:8) Samtycke och tillstånd till adoption

Remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över departementspromcmoriun avgetts av Göta hovrätt. Stockholms tingsrätt. domstolsverket. statens invandrarverk. socialstyrelsen. nämnden för internationella adoptionsfrågor, statens handi- kappråd. invandrarpolitiska kommittén (A 1980:04). utlänningslugkommit- te'n (A l975:04), utredningen (Ju 1977108) om barnens rätt. sociala centralnämnden i Stockholms kommun. sociala centralnämndcn i Södertälje kommun. Sveriges advokatsamfund. Sveriges domareförbund. Föreningen BRIS Barnens Rätt [ Samhället. Förbundet adoptionscentrum. Handi- kappförbundens centralkommitté och Svenska läkaresiillskupet.

I det följande återges yttrandena i oavkortat skick under olika avsnitt.

1 Allmänna synpunkter

Göta hovrätt, domstolsverket, statens handikappråd, Handikappförbundens centralkommitté och Svenska läkaresällskapet:

Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran i huvudsak.

Socialstyrelsen tillstyrker de rent språkliga förändringar, som föreslagits i promemorian. Lugtexten, sådan den utformats i det aktuella lagförslaget. står i god överensstämmelse med det enkla och klara språkbruk. som man med fördel ser ersätta ett tungrott och föråldrat språkbruk.

2 Samtycke till adoption

2.1 Göta hovrätt:

Hovrätten anser— — — att vissa av de föreslagna bestämmelserna bör erhålla en något annan lydelse. Sålunda bör med hänsyn till att oförmåga att på grund av psykisk sjukdom eller dylikt lämna samtycke skall vara av varaktigt slag— den föreslagna regeln i 4 kap. 5 & 2. lyda: är ur'stånd att lämna giltigt samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förständsutveckling eller psykisk abnorrnitet av annat slag". Uttrycket "har hunnit återhämta sig" liksom uttrycket "av båda makarna" i 4 kap. 5 a & första stycket bör ändras till "har återhämtat sig" respektive ”från båda makarna".

Prop. 1980/81:112 36

Hovrätten vill ifrågasätta om det inte för enhetlighetens skull finns anledning att även i den föreslagna bestämmelsen i4 kap. 5 a å andra stycket redan nu införa samma medicinska terminologi som i 4 kap. 5 5. Enligt hovrättens uppfattning finns det knappast skäl som talar för att man avvaktar med en sådan ändring på grund av det pågående terminologiska översynsar- betet.

2.2 Stockholms tingsrätt:

Tingsrätten biträder uppfattningen att det finns skäl att mjuka upp reglerna om eget samtycke till adoption så att det blir möjligt att adoptera även dem som inte kan lämna eget samtycke. Vad i promemorian anförts som bakgrund till 5 52 st. 2 p. i förslaget finner tingsrätten mycket beaktansvärt. Det borde enligt tingsrättens uppfattning även övervägas att låta ändringen omfatta också sådana fall som nämns överst på s. 14. vid kroppslig sjukdom. Det kan t. ex. på grund av ett fosterbarnsförhållande föreligga en redan etablerad personlig kontakt och det är då rimligt att kunna genomföra en adoption utan samtycke av den som skall adopteras. Förslagets 5 5 2 st. 2 p. kan lämpligen kompletteras efter mönster av bestämmelsen i 18 kap. 3.5 föräldrabalken. Då rätten enligt 4 kap. 6 & i förslaget har att pröva att adoptionen är till fördel för barnet. behöver inte befaras att en sådan utvidgning av möjligheterna till adoption skulle komma att missbrukas.

2.3 Domstolsverket:

I promemorian föreslås att de fall där samtycke av den som skall adopteras kan undvaras skall lagtekniskt avgränsas efter mönster av bestämmelserna i 10 kap. 1 & föräldrabalken. varigenom de mer tidsenliga termerna psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling och psykisk abnorrnitet av annat slag kommer till användning. Även om förslaget härigenom kan komma att föregripa det arbete som pågår i annat sammanhang med sjukdomsbegrep- pens avgränsning anser domstolverket det välgrundat att inte använda de ålderdomliga formuleringarna sinnessjukdom, sinnesslöhet och annan rubb- ning av själsverksamheten.

Enligt domstolsverkets mening skulle det emellertid vara en fördel om 'terminologifrågan löstes på ett enhetligt sätt i 5 och 5 a 55. I likhet med vad som anförs i promemorian angående valet av terminologi i 5 & bör därför även beträffande 5 aå ett särskilt förslag läggas fram nu. som sedan får omprövas under det fortsatta arbetet på terminologifrågan i dess helhet.

Som utgångspunkt för närmare överväganden i detta avseende föreslår domstolsverket att 5 a & 2 st. ändras enligt följande. "Samtycke enligt första stycket behövs inte av den som på grund av psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag är förhindrad att lämna ett sådant samtycke. Samtycke behövs inte heller av den som inte har del i vårdnaden eller vistas på okänd ort. Är detta fallet . .

Prop. l980/81:112 37

2.4 Socialstyrelsen:

l promemorian föreslås att det införs en lagstadgad rätt att frångå kravet på samtycke av den som skall adopteras om denne på grund av psykiskt handikapp e. d. saknar rättslig handlingsförmåga och därför inte kan lämna ett giltigt samtycke. Den föreslagna lagtexten avser att reglera ett synnerligen svårbemästrat rättsområde. som rör ömtåliga mänskliga förhållanden. En så pass betydelsefull ändring i förhållande till gällande rätt, som i promemorian förordats. bör inte genomföras utan starka skäl. Socialstyrelsen finner att de skäl, som i promemorian åberopats till stöd för en sådan lagändring. har den tyngd som görs gällande i promemorian. Av rättspraxis på området framgår likaledes att starka sakliga skäl talar för att psykiskt utvecklingsstörda barn i vissa fall borde få kunna adopteras även om de själva är ur stånd att lämna giltigt samtycke. Socialstyrelsen finner ej anledning invända mot att undantag från samtycke vid adoption på angiven grund lagfästes samt finner härutöver att den i promemorian förslagna bestämmelsen i allt väsentligt tillgodoser högt ställda krav på ändamålsenlig reglering av rättsområdet.

l promemorian föreslås vidare att den nuvarande regeln i 5 & andra stycket föräldrabalken överförs till en ny paragraf, 5 a %. Innehållet i paragrafen är i sak oförändrat. Man har därför valt att bibehålla uttrycken ”sinnessjukdom" och "sinnesslöhet". Detta är naturligtvis inte särskilt tillfredsställande. Uttrycken "sinnessjukdom" och "sinnesslöhet" har utmönstrats ur modernt medicinskt språkbruk. I vårdlagarna har uttrycken ersatts av andra medan de alltjämt kvarståri viss annan äldre lagstiftning bl. a. i föräldrabalken. Genom regeringens försorg sker en översyn av terminologin i de bestämmelser bl. a. i föräldrabalken. där uttrycken sinnessjukdom och sinnesslöhet förekommer. Detta förhållande påtalas i promemorian. där detta likaledes anförs som skäl för att nu inte föra in nya bestämmelser i föräldrabalken, där begreppen sinnessjukdom och sinnesslöhet alltjämt används. Frågan om en ändring av terminologin i reglerna om adoption i föräldrabalken bör, enligt vad som anförs i promemorian; inte aktualiseras i föreliggande lagstiftningsarbete utan den föreslagna lagtexten bör omprövas under det fortsatta arbetet på terminologifrågan i dess helhet. Socialstyrelsen ställer sig emellertid tveksam till om man i samma lag och t. o. m. i samma kapitel i lagen bör ha olika uttryck för i princip samma psykiska tillstånd.

Enligt 4 kap. 5 & första punkten i föräldrabalken föreligger vid adoption i princip ett obligatoriskt krav på samtycke av barn som har fyllt 12 år. Genom lagändring 1958 infördes ett undantag från kravet på barnets eget samtycke. Enligt denna undantagsbestämmelse får barn under 16 år utan hinder av eget samtycke adopteras om det kan antagas skada barnet om barnet tillfrågas. Av skäl. som departementschefen anförde i prop. 1958:144. framgår att

4 Riksdagen 1980/81. 1 saml. Nr II.?

Prop. 1980/81:112 38

önskan att åvägabringa största möjliga nordiska rättslikhet på adoptionslag- stiftningens område i icke oväsentlig män bidragit till att ifrågavarande undantagsbestämmclse infördes i svensk lagstiftning. Bestämmelsen angavs i första hand ta sikte på fosterbarn. som i puberteten kunde förväntas ta allvarlig skada av att få kännedom om att fosterföräldrarna ej tillika var barnets biologiska föräldrar. Det uttalades att bestämmelsen skulle användas med stor restriktivitet.

Socialstyrelsen sätter-ifråga om denna bestämmelse alltjämt bör behållas. Öppenheten i foster- och adoptivbarnsförhållandcn har alltsedan 1958 ökat väsentligt och attityderna i samhället beträffande dessa frågor har förändrats. Det är normalt av vikt för barnets utveckling att barnet på ett tidigt stadium och före pubertetsåldern får vetskap om de rätta förhållandena och sitt biologiska ursprung. lfosterbarnstillsynen ingär såsom en angelägen uppgift att tillse att fosterbarnet vid lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt får denna kunskap. I de sällsynta fall ett äldre barn vid tidpunkten för adoptionen saknar kunskap om sitt biologiska ursprung är det numera regel att fosterföräldrarna i problematiska fall får stöd från barnavårdsnämnden (eller annan berörd myndighet), som därvid tillser att situationen på ett för barnet skonsamt sätt blir klarlagt. I dagens samhälle framstår undantagsbestämmel- sen i 5 & såsom en onödig formalitet. Bestämmelsen snarare bidrar till att skjuta konflikter på framtiden i stället för att förebygga dem. På skäl som nu anförts föreslår socialstyrelsen att 5 5 första punkten i föräldrabalken utgår.

2.5 Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA):

NIA tillstyrker att föräldrabalken . FB, ändras så att även ett barn över 12 år kan adopteras oavsett att barnets psykiska tillstånd är sådant att det inte själv kan lämna sitt samtycke.

NlA vill därutöver ifrågasätta nödvändigheten av att i FB 4 kapitlet 5 å ha kvar möjligheten att underlåta att höra en ungdom under 16 år med anledning av att det skulle vara till skada för honom eller henne att bli hörd. Bestämmelsen infördes 1958 och enligt promemorian avsåg den i första hand fosterbarn som i puberteten skulle kunna ta allvarlig skada av att få kännedom om att "fosterföräldrarna inte var barnets riktiga föräldrar". NIA vill påpeka att öppenheten i foster- och adoptivbarnsförhållanden ökat väsentligt sedan 1958 och attitydcrna i samhället till dessa frågor har förändrats. Myndigheter som arbetar med fosterbarnse och adoptivbarnspla- ceringar är i dag angelägna om att poängtera för foster- och adoptivföräldrar vikten av att barnet på ett mycket tidigt stadium får kännedom om de rätta

Prop. 1980/81:112 39

förhållandena och om sitt ursprung. Detta arbete kan försvåras av paragrafens nuvarande lydelse. NIA ifrågasätter således om denna undan- tagsbestämmclse längre fyller någon funktion. Skulle i något enstaka fall en ungdom inte känna till förhållandena och fosterföräldrarna önskar adoptera honom eller henne bör fosterföräldrarna i stället få myndigheternas hjälp att klargöra situationen. att skjuta upp ett sådant klargörande kan inte vara till fördel för barnet. NIA föreslår därför att bestämmelsen tas bort i förslaget till ny lydelse av 4 kapitlet 5 $.

2.6 Utredningen om barnens rätt:

Av innehållet i promemorian framgår att det uppenbarligen finns anledning att införa ett undantag från kravet på samtycke i fall den som skall adopteras lider av sådan psykisk _sjukdom e. (1. att hans eller hennes inställning till adoptionen inte kan inhämtas under överskådlig tid. Vi tillstyrker därför att 4 kap. 5 & föräldrabalken ändras och har inte någon erinran mot utformningen av bestämmelsen.

För att undvika att ifrågavarande utvidgning av möjligheterna att adoptera missbrukas vill vi betona vikten av att domstolen enligt 4 kap. 105 föräldrabalken inhämtar tillräckliga upplysningar från barnavårdsnämnd om skälen till adoptionen. '

2.7 Sociala eentralnämnden i Stockholms kommun:

Förvaltningen finner det angeläget att även barn. som är ur stånd att lämna eget samtycke. kan bli adopterade i de fall en adoption är till fördel för dem. Det är emellertid beklagligt att man inte ansett sig kunna inbegripa även barn. som inte kan lämna samtycke på grund av fysisk sjukdom eller kvarstående men efter skada. Situationen för ett barn. som är utvecklings— stört på grund av förlossningsskada. kan vara mycket lik situationen för ett barn som vid några års ålder drabbas av en hjärnskada vid exempelvis en trafikolycka. Tidpunkten för skadans uppkomst bör inte medföra att barn behandlas olika ur adoptionssynpunkt. För ett friskt barn som adopteras kan det te sig stötande att dess fysiskt sjuka syskon inte omfattas av adoptionen och att syskonen därigenom skiljs åt i familjerättsligt hänseende.

2.8 Sociala eentralnämnden i Södertälje kommun:

Den väsentligaste delen i förslaget utgörs av den utökade möjligheten att adoptera person över 12 år även om denne av vissa skäl inte kan ge sitt samtycke till adoptionen. Ändringen innebär bl. a. att den familjerättsliga ställningen för barn i denna situation avsevärt förbättras. Även om bestämmelsen inte kommer att beröra något stort antal personer är det värdefullt att ändringen kommer till stånd.

Prop. 1980/81 :112 40

Beträffande terminologin delar centralnämnden uppfattningen att ändringar bör ske samtidigt i samtliga författningar som berörs. Den beslutade översynen bör dock genomföras med det snaraste så att föråldrade begrepp så snart som möjligt kan mönstras ut.

2.9 Sveriges advokatsamfund:

Av promemorians innehåll framgår att det finns anledning införa undantag från kravet på samtycke i sådana fall där den som skall adopteras lider av psykisk sjukdom c. d. av sådan art att hans eller hennes inställning till adoptionen inte kan inhämtas under överskådlig tid. Samfundet tillstyrker därför att 4 kap. 5 $ föräldrabalken ändras på föreslaget sätt. Samfundet har inte heller någon erinran mot utformningen av den nya bestämmelsen och utgår från att fullständiga upplysningar kommer att inhämtas i ett dylikt ärende. så att inte slopandet av kravet på samtycke kan ge anledning till missbruk.

2.10 Sveriges domareförhund:

Domareförbundet tillstyrker förslaget att adoption skall kunna ske även ' om den som skall adopteras är förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom. hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag. Förbundet vill emellertid ifrågasätta om inte adoption bör göras möjlig även i de i promemorian (sid 14) nämnda fallen att kommunikation med den som skall adopteras är utesluten t. ex. på grund av trafikskada. Också i dylika fall kan problem uppkomma åtminstone vid syskonadop- tion.

2.11 Föreningen BRIS — Barnens Rätt 1 Samhället:

Betr. 4:5 p. 1. så vill BRIS framhålla vikten av att så långt som möjligt undvika att barn undanhålls vetskap om sitt biologiska ursprung. Vår erfarenhet är att den chock som ett sent avslöjande av sådan att innebär för barnet. kan ha mycket långvariga skadliga effekter. Oavsett i vilken ålder och på vilket sätt ett sådant avslöjande sker. så innebär det alltid att barnet måste starkt ifrågasätta även andra viktiga bitar av tillvaron. BRIS efterlyser att alla som handlägger adoptionsärenden får anvisningar om vikten av att alla barn får en trovärdig grund att stå på och att hjälp av erfaren harnexpertis ges. att bearbeta de fall där barnen ännu inte fått sådan vetskap. BRIS vill än en gång understryka vikten av att i möjligaste mån undvika att 4:5 p. 1. skall behöva tillämpas.

Prop. 1980/81:112 41

2.12 Förbundet adoptionseentrum (AC):

AC kan inte instämma i utredningens synpunkter om att det skulle saknas skäl att. när lagen nu ändras. även göra det möjligt att genomföra en adoption. om ett barn över "12 år p.g.a. fysisk skada inte kan ge eget samtycke. 1 ett tänkt fall där barnet kommer till en familj för att adopteras, och innan adoptionen hunnit fullföljas blir trafikskadat, skulle adoptanterna enligt det framlagda förslaget fortsättningsvis bli förhindrade att fullfölja det åtagande de gjort gentemot barnet. därför att barnets samtycke inte kan inhämtas. Detta kan medföra konsekvenser särskilt vid adoption av två eller flera syskon. Syskonband som avsetts bli vidmakthållna genom adoptionen skulle därigenom kunna brytas. [ samband med en adoption från utlandet skulle barnet dessutom kunna ställas utan någon rättslig anknytning i Sverige, om inte barnet tidigare lämnat eget samtycke. AC anser ur dessa aspekter det vore lämpligt att i 5 $ införa även ett undantag för den som skall adopteras och är förhindrad att lämna eget samtycke p. g. a. sjukdom eller liknande.

I paragrafen nämns "föräldrarnas" samtycke i första punkten och "adoptivförälderns" samtycke vid adoption av någon annans adoptivbarn i tredje punkten.

AC finner att det klart bör framgå att båda adoptanternas samtycke krävs vid en omadoption. om inte första punkten skall tolkas så att "föräldrarna” avser antingen de biologiska föräldrarna eller adoptivföräldrarna. AC ifrågasätter om inte texten kunde förenklas genom att i stället använda uttrycket "rättsliga vårdnadshavare". Eljest anser AC att tredje punkten bör ändras till . . istället samtycke inhämtas från adoptivföräldrarna eller om en förälder har adopterat sin makes barn. av båda makarna.”

Angående undantagen från krav på samtycke enligt 1 st. ifrågasätter AC om inte ett undantag även här borde införas. Om t. ex. en förälder är svårt trafikskadad och därför inte kan ge sitt samtycke skulle en adoption såvitt AC förstår bli omöjlig. om icke föräldern i sådant fall fråntas den rättsliga vårdnaden. AC tänker här närmast på t. ex. fallet att ett adoptivbarn ganska nyligen anlänt till Sverige från utlandet. adoptionen hunnit genomföras och barnet genom en sådan olyckshändelse blir ”föräldralt'ist". Huruvida möjlighet föreligger att i ett sådant fall. om det gäller en ensamstående förälder eller om båda föräldrarna drabbats. frånta denne eller dessa den rättsliga vårdnaden undandrar sig AG:s kännedom.

15 5 stadgas att moderns medgivande ska ha lämnats sedan hon har hunnit tillräckligt återhämta sig efter nedkomsten. l Europakonventionen stadgas tiden 6 veckor för denna återhämtning. Denna bestämmelse har i vissa fall

Prop. l980/81:112 42

lett till att svensk domstol ifrågasatt genomförandet av en adoption där modern i utlandet har lämnat sitt medgivande efter kortare tid. AC finner att när ett medgivande lämnats i utlandet borde det stå helt klart att man vid den svenska prövningen accepterar att medgivandet skett på de grunder eller enligt den praxis som" gäller i barnets ursprungsland.

2.13 Svenska läkaresällskapet:

När det gäller att avgöra om psykisk sjukdom förhindrar den som skall adopteras att lämna sitt samtycke måste hänsyn tas till om sjukdomen är övergående eller permanent. Samma är förhållandet vid bedömningen om förälders förmåga att lämna samtycke. Bland annat av denna anledning får Sällskapet föreslå att ett formellt stadgande om läkarintyg intages i lagen.

Förslaget tar även upp frågan om terminologi då det gäller psykisk störning och hänvisar till en av riksdagen begärd modernisering och översyn av denna terminologi. Det är Sällskapets uppfattning att en sådan översyn bör komma till stånd så snart som möjligt. varigenom framförallt uttryck såsom "sinnessjuk" och "sinnesslö" bör ersättas med formuleringar som motsvarar en mer modern uppfattning om sådana tillstånds karaktär.

3 Tillstånd till adoption 3.1 Göta hovrätt:

Enligt hovrättens mening överensstämmer uttrycket "har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det” i 4 kap. 65 första stycket andra punkten knappast med nutida språkbruk. Bestämmelsen bör erhålla följande lydelse: "Tillstånd . . . samt det huvudsakliga syftet är att skapa eller befästa ett familjerättsligt förhållande mellan sökanden och barnet eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dem finns särskild anledning till adoptionen.”

3.2 Stockholms tingsrätt:

Beträffande utformningen av 6.5 anser tingsrätten —- med tanke på att adoptionen avser att befästa ett personligt förhållande — att man bör överväga att rent språkligt förtydliga lagtexten sålunda: ”. . . eller det annars med hänsyn till att det föreligger ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet finns . .

Det kan tilläggas att tingsrättens tredje och fjärde avdelningar lämnat utan bifall åtminstone ett tiotal ansökningar om adoption av vuxna utlänningar med hänsyn till att avsikten med den tilltänkta adoptionen varit att. med kringgående av regler för invandring. bereda personen tillfälle att stanna i Sverige.

Prop. 1980/81:112 43

3.3 Statens invandrarverk:

Verket begränsar sitt yttrande till frågan om adoption av utomnordisk medborgare som inte har uppehållstillstånd i Sverige och där syftet med adoptionen kan vara att kringgå invandringsbestämmelserna.

Adoptionsreglerna i sin nuvarande utformning medger att tillstånd att adoptera utomnordisk medborgare kan meddelas i fall där vederbörande inte är berättigad till uppehållstillstånd enligt utlänningslagstiftningen. Det har även förekommit att adoption kommit till stånd då lagakraftvunna avlägs- nandebeslut förelegat. .

Enligt verkets uppfattning är det inte ovanligt att adoptionen haft till främsta syfte att den adopterade skall få uppehållstillstånd i Sverige. Sedan adoptionerna genomförts har i flera kända fall kontakterna mellan parterna upphört. Det har vidare hänt att den adopterade sökt uppehållstillstånd i Sverige för sina biologiska föräldrar.

Svea Hovrätt har i ett beslut den 18 december 1978 uttalat att enligt nuvarande lydelse av 4 kap. 6 5 lst. föräldrabalken skall adoptionen leda till en varaktig och verklig familjeanknytning mellan adoptanten och den adopterade. En adoption som huvudsakligen syftar till att underlätta för den adopterade att få tillstånd i Sverige bör således inte vinna bifall.

Mot bakgrund att adoptionen syftar till att tillskapa ett familjerättsligt förhållande kan ifrågasättas om reglerna ger utrymme för adoption mellan nära anhöriga. t. ex. syskon. Den åsyftade familjeanknytningen kan i sådana fall normalt redan anses föreligga genom den biologiska släktrelationen.

Tilstånd till adoption kan också ges om adoptanten vill uppfostra den adopterade. Detta är enligt verkets uppfattning i normalfallet inte relevant i fråga om en person som passerat skolpliktig ålder.

Domstolarna är enligt 4 kap. l() & föräldrabalken skyldiga att på olika sätt skaffa fram underlag för sitt beslut. Med anledning av att verket i vissa fall beretts tillfälle yttra sig i ärenden om adoption av vuxna utomnordiska medborgare har tingsrätten fått information om den tilltänkte adopterade. t. ex. att vederbörande tidigare sökt tillstånd och åberopat andra skäl än vad som nu är aktuella samt att ansökningen om adoption kunde vara ett försök att kringgå utlänningslagstiftningcn.

Enligt rådande praxis i utlänningsärenden beviljas i regel uppehållstill- stånd för ogift barn mellan 16 och 20 år om de har sina vårdnadshavare här. Enligt 305 utlänningsft'irordningen är ogift utländskt barn under 16 år undantagen från skyldighet att ha uppehållstillstånd om barnets vårdnads- havare eller när flera har vårdnaden. en av dem är svensk medborgare eller medborgare i Danmark. Finland. Island eller Norge eller är-bosatt häri riket och har uppehållstillstånd. För utländsk medborgare över 20 år är enbart en önskan att förena sig med föräldrar som bor i Sverige inte ett tillräckligt skäl för uppehållstillstånd.

Prop. 1980/81:112 44

Även om några formella hinder inte finns för verket att vägra uppehålls- tillstånd fastän adoptionsbeslut föreligger är det olyckligt om en adoption ägt rum om parterna därvid förutsatt att de kan förena sig i Sverige. Om beslut om adoption skall vara styrande för tillståndsgivningen är det emellertid stötande att den adopterade därigenom kan få en tillståndsmässigt förmån- ligare behandling än vuxna barn som enligt gällande praxis långt ifrån alltid tillåts bosätta sig hos sina biologiska föräldrar i Sverige.

Verket anser att den som är äldre än 16 år och som adopteras här i Sverige inte av denna anledning skall meddelas uppehållstillstånd när det sedermera visar sig att det är fråga om en adoption i syfte att kringgå utlänningslag- stiftningen.

Enligt förslaget till ändring av 4 kap. 6 & föräldrabalken krävs bl. a. att det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet skall finnas särskild anledning till adoption. Normalt bör det vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan föräldrar och barn.

Förslaget innebär att förutsättningarna för adoption i viss mån preciseras. Fortfarande finns dock risk för att domstol även i fortsättningen kan ge tillstånd till adoption på felaktigt eller bristfälligt underlag. Verket anser därför att domstol. om det inte är" uppenbart obehövligt. bör inhämta yttrande från invandrarverket i ärende om adoption av utomnordisk medborgare som fyllt 16 år. Detta bör antingen framgå av lagtexten. t. ex. genom en ändring av 4 kap. 10 % föräldrabalken eller genom ett uttalande i regeringens proposition med förslag till ändring av 4 kap. nämnda lag. Verket kan därvid upplysa domstolen om vederbörande är eller har varit aktuell i ett tillståndsärende. Vidare kan verket rent allmänt upplysa om förutsättningarna för att få tillstånd att vistas i Sverige och om så erfordras göra en preliminär bedömning härav i det enskilda fallet.

Vad beträffar barn under 16 år är dessa undantagna från skyldighet att ha uppehållstillstånd i de fall som anges i 30 % utlänningsförordningen. Domstol bör vara uppmärksam på att det även i dessa fall kan vara fråga om skenadoption i syfte att gå förbi gällande invandringsbcstämmelser och i förekommande fall infordra yttrande från invandrarverket.

3.4 Socialstyrelsen:

Enligt 4 kap. 65 i föräldrabalken skall domstolen verkställa en lämplig- hetsprövning huruvida adoption må äga rum. Rätten skall därvid pröva om adoptionen är till gagn för barnet. Lagen har enligt motiven förklarats vila på den uppfattningen att adoption ej får bifallas av rätten utan att det föreligger särskild anledning att tillskapa ett familjerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och den som skall adopteras. Det har emellertid ej ansetts

Prop. 1980/81:112 45

möjligt att i lagen uppställa några mera preciserade villkor för domstolens lämplighetsprövning. I syfte att förbättra underlaget för rättens bedömning föreslås i promemorian att lokutionen "särskild anledning" förtydligas så att det framgår att det måste föreligga en särskilt] anledning att genom adoptionen befästa ett personligt fi'irhållande mellan de blivande adoptiv- föräldrarna och adoptivbarnet. Socialstyrelsen anser att den föreslagna lagtexten innebär ett förtydligande av regelns innebörd. Styrelsen har därutöver anledning förmoda att den föreslagna lydelsen kommer att skapa ökad förutsättning för en enhetligare rättspraxis på området. Socialstyrelsen tillstyrker sålunda lagförslaget i denna del.

3.5 Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA):

Vad gäller ändringen av FB 4 kapitlet 6 & vill NIA påpeka det angelägna i att en adoption genomförs även i de fall adoptanterna inte har för avsikt att eller kan uppfostra barnet. Det kan gälla makar som gemensamt tagit emot ett utländskt barn i avsikt att adoptera det men innan adoptionen genomförts kommit fram till att de inte önskar fortsätta äktenskapet. Makarna böri dessa fall ändå adoptera gemensamt för att barnet skall få rättslig anknytning till båda makarna med allt vad det innebär ang. rätt till underhållsbidrag. barnpension. arv m. in. Det kan även gälla makar som av någon anledning inte har kapacitet att sörja för den personliga omvårdnaden av ett barn. Barnet kanske är sjukt._ utvecklingsstört eller annat och någon annan adoptant inte går att finna. De makar som tagit barnet till sig från ett annat land bör vara skyldiga att adoptera barnet även om barnavårdsmyndigheten redan sörjt för barnets vård på annat sätt. Oftast har makarna handlingar från barnets hemland där de förbundit sig att adoptera barnet i Sverige eller i förekommande fall redan adopterat barnet utomlands. NlA anser det viktigt att den föreslagna formuleringen "det personliga förhållandet" inbegriper även dessa fall. Finner man sedan ett lämpligt adoptivhem kan barnet "omadopteras" med de första adoptivföräldrarnas samtycke. Att få fram ett nytt samtycke från barnets företrädare utomlands. när ett samtycke redan lämnats i de första makarnas namn. kan vara en mycket vansklig uppgift.

Följden av att en adoption ej kommit till stånd i ett fåtal ärenden av ovannämnda typ har blivit att det finns barn i Sverige som tagits hit för adoption men som inte blivit adopterade och följaktligen inte har någon som helst familjerättslig anknytning.

Då det gäller utländska adoptivbarn har det förekommit att barn inte har kunnat adopteras av den anledningen att de omplacerats till fosterft'iräldrar som inte ansett sig ha råd att avstå från fosterlön. Att finna lämpliga fosterföräldrar till barn med problem kan vara mycket svårt.

5 Riksdagen 1980/8I. ] saml. Nr 112

Prop. l980/81:1 12 46

Ett aktuellt ärende rör en flicka som i Q-årsåldern kom till en svensk familj. Flickan hade stora problem att anpassa sig till familjen som visade sig inte ha kapacitet att klara av de problem som uppstod. Familjen vägrade också att adoptera flickan med'hänvisning till problemen. Flickan omhändertogs och efter en tids vistelse på barnp; iatrisk avdelning placerades hon i fosterhem. Emellertid separerade fosterföiäldrarna efter något år och flickan blev kvar hos fostermodern tillsammans med tre biologiska barn i familjen. Flickan har det bra i fosterhcmmet och fostermodern skulle vilja adoptera flickan men hon anser sig inte av ekonomiska skäl kunna göra det då hon är beroende av fosterlönen. För närvarande är det ju inte heller möjligt för en ensamstående adoptant att fa bidragsfi'irskott. 1 det här aktuella fallet har man inte heller lyckats förmå de första fostcrfi'n'äldrarmt att adoptera flickan vilket ju från början var avsikten.

NIA har till utredningen om barns rättsliga ställning påtalat det offwsvarliga i förhållandet att makar som inför utländska" myndigheter åtar sig att adoptera ett barn sedan kan dra sig undan detta ansvar i Sverige.

En social centralnämnd kan inte i förväg tillförsäkra cn adoptivl't'irälder någon ersättning i stället för fosterlön då detta enligt 4 kapitlet () & skulle vara ett adoptionshinder.

NlA anser detta vara mycket beklagligt. Varje barn bör få den tt vgghet det innebär att bli adopterad och därmed helt jämställd med ev. syskon. Lagparagrafen bör därför utformas så att det är möjligt för en socialnämnd att i mycket speciella fall inför en adoption tillförsäkra en adoptant ett visst ekonomiskt stöd som också skulle kunna tltgå sedan adoptionen genomförts och till dess barnet uppnått en viss ålder.

Tilläggas kan att man i många anglosaxiska länder redan genmnfört en sådan reform som man benämner "subsidized adoptions".

3.6 lnvandrarpolitiska kommittén:

lnvandrarpolitiska kommittén begränsar sig i sitt yttrande till den föreslagna förändringen av 4 kap. 65 föräldrabalken.

Ett av syftena med änt'lringsförslaget är att förtydliga kravet på en personlig relation mellan tilltänkta adoptanten" och vuxna utländska adop- tivbarn så att invandringsbestämmelserna inte kringgås genom adoptio- nen.

Den föreslagna ändringen av m'annämnda paragraf innebär en viss ytterligare precisering av förutsättningarna för adoption. Enligt förslaget krävs att det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet skall finnas särskild anledning till adoptionen _— såvida det inte är frågan om att sökanden har uppfostrat eller har för avsikt att uppfostra barnet. Man måste emellertid gå till motivdelen av departementspromermr- rian för att det inledningsvis nämnda invandringspolitiska syftet med paragrafen skall framgå klart. Det skulle vara en klar fördel bade om syftet

Prop. l980/81:112 47

med bestämmelsen kunde framgå tydligare av lagtexten och om rekommen- dationen att höra invandrarverket i fråga om adoption av vuxna utländska medborgare kunde författaingsregleras. I vart fall måste en effektiv information ske i dessa frågor. Bakgrunden till dessa synpunkter behandlas ytterligare i det följande.

Enligt rådande praxis beviljas utländska medborgare över 20 år endast umlantagsvis uppehållstillstånd för bosättning här om huvudskälct de kan åberopa är att f("itäldrarna bor i landet. Undantag har i praxis medgetts för t. ex. ogift person som levt tillsammans med föräldrarna i hemlandet och önskar förena sig med dessa inte alltför lång tid efter inflyttningen. För att en bedifnnning i det enskilda fallet skall kunna göras maste självfallet ytterligare ("miständigheter än de grundfaktorer som nämndes i detta exempel vara kända. Ogifta barn mellan 16 och Zt) år brukar i regel beviljas uppehållstill- stånd om de har sina vårdnat'lshavare här. För barn under lo år föreligger undantag från skyldigheten att ha uppehålls- och arbetstillstånd om barnets vårdmtdshto'are. eller när flera har vårdnaden. en av dem är svensk medborgare eller medborgare i Danmark. Finland. Island eller Norge. eller är bosatt här i riket och har uppehållstillstånd.

l ärenden om uppehållstillstånd för barn över 16 år måste alltså en bedömning göras i varje enskilt fall. Det gäller att undvika att domstol meddelar beslut i adoptionsärenden rörande utländska medborgare över 16 år utan att ha tillgång till den information om det tilltänkta adoptivbarnets anknytning till adoptanten som kan finnas hos invandrarverket. Det är ingen lycklig lösning. vare sig för de. enskilda personer som berörs eller för den allmänna tilltron till samhällets rättstillämpning. om domstol meddelar adoptionsbeslut i sådana fall då anknytningen till adoptanten enligt rådande praxis inte är tillräcklig för att uppehållstillstånd skall kunna meddelas.

Mot bakgrund av det anförda anser kommitten att det är viktigt att invandrarverket hörs när det gäller adoption av vuxna utländska medborga— re. Åldersgränscn bör med hänsyn till de regler om uppehållstillstånd och till

den praxis som gäller bestämmas till lö är.

3.7 Utlänningslagkommitte'n:

Under senare år har det förekommit fall av s. k. vuxenadoption av utländska medborgare. där det funnits starka skäl anta att adoptionen tillkommit för att kringgå invandringsreglerna. Myndigheterna dvs. invand- rarverket och regeringen har emellertid ändå inte ansett sig kunna vägra den adopterade uppehållstillstånd här. [ praxis har dessutom redan fattade avlägsnandebeslut upphävts och den adopterade har fått tillstånd att stanna här. Den adopterade har då kunnat komma i en bättre situation än utländska barn. som har sina biologiska föräldrar här och åberopar denna anknytning som skäl för att få stanna: i vart fall om barnen är över 20 år. Inte sällan har

Prop. 1980/8l:112 48

det förekommit att den adopterades biologiska föräldrar. sedan adoptionen väl ägt rum. anhållit om tillstånd att få invandra till Sverige och då åberopat barnet/den adopterade för att få komma hit!

Praxis när det gäller uppehållstillstånd för barn är följande. Ogifta utländska barn under 16 år är undantagna från skyldigheten att ha uppehållstillstånd om deras f("åräldrar eller annan legal vardmtdshavare har rätt att vistas här. Barn mellan 16 och 20 år beviljas i regel uppehållstillstånd under samma förutsättningar. Barn över 20 är däremot som har sina föräldrar här får uppehållstillstånd bara under vissa förutsättningar. En viktig sådan är att barnet har bott med föräldrarna i hemlandet och att förält'lrarnas utflyttning till Sverige inte ligger alltför långt tillbaka i tiden. I ärenden om uppehållstillstånd för barn över 16 år. som har sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare här. görs således en bedömning i varje särskilt fall om tillstånd skall beviljas.

Barn som inte har sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare här i riket kan få uppehållstillstånd bara om det föreligger synnerliga skäl. I sådana ärenden görs en bedömning i varje särskilt fall om uppehållstillstånd skall beviljas.

Den föreslagna ändringen av 4 kap. 6 5 innebär att kravet på ett personligt förhållande mellan adoptanten och adoptivbarnet skärps. Det invandrings- politiska syftet med ändringen framgår dock inte av själva f("irfattningstexten. Detta syfte framgår bara av motiven till lagtexten. Inte heller framgår det annat än av motiven att bestämmelsen i 4 kap. 10 5. där det föreskrivs att rätten skall "inhämta upplysningar om barnet och sökanden". även kan innebära att yttrande bör inhämtas från int-fandrarverket. när en utländsk medborgare skall adopteras.

Den föreslagna ändringen innebär enligt vår mening trots detta en förbättring. lförarbetena till de nuvarande adoptionsbestämmelserna uttalas att adoptionsinstitutet inte bör få användas för att ge möjlighet till en namnändring som annars inte skulle ha tillåtits eller för att kringgå arvsskattc- eller arbetsmarknat'lsbestämmelser. Genom den nu föreslagna ändringen får anses framgå att adoptionsinstitutet inte heller bör komma till användning för att kringgå invandringsbestämmelserna. Likaså är det bra att det pekas på att invandrarverket bör höras när det gäller adoption av utländska medborgare. Vi vill emellertid starkt understryka vikten av att domstolarna hör invandrarverket i sådana ärenden. För att inte belasta invandrarverket med onödiga remisser bör verket normalt inte höras när det är fråga om rena barnadoptioner. Eftersom barn över 12 år inte får adopteras utan eget samtycke kan 12 år och däröver vara en lämplig åldersgräns för fall där invandrarverket bör höras. .

Vi tillstyrker därför den föreslagna ändringen av bestämmelsen. Vi önskar dessutom tillägga följande synpunkter: Det har upplysts för oss att notaricr vid tingsrätt handlagt sådana

Prop. l980/81:112 49

adoptionsärenden där det varit fråga om adoption av vuxna utlänningar. som saknat rätt att vistas här i landet. Enligt vår mening är adoptionsärenden. i vilka man kan misstänka att adoptionsansökan tillkommit i syfte att kringgå invandringsbcstämmelserna inte av sådan enkel beskaffenhet att de bör handläggas av notarier. Vi anser att domstolsverket bör fästa domstolarnas uppmärksamhet på detta förhållande.

Eftersom skälen till den föreslagna lagändringen i vartfall när det gäller den invandringspolitiska delen endast kommer att framgå av motiven finns det anledning för domstolsverket att gå ut med information till domstolarna även i denna fråga.

3.8 Utredningen om barnens rätt:

Av förarbetena till nu gällande bestämmelser om adoption framgår att syftet med en adoption är att skapa ett familjerättsligt förhållande mellan adoptanten och adoptivbarnet. Detta avspeglar sig också i de domstolsav- görande som finns i överinstanserna. Vi ifrågasätter därför om det erfordras något förtydligande av bestämmelsen i 4 kap. 6.5 föräldralmlkcn för att domstolarna skall tillämpa lagen på det sätt lagstiftaren avsett.

3.9 Sociala centralnämnden i Stockholms kommun:

I förarbetena till nuvarande adoptionsbestämmelser betonas. att adoption bör tillåtas endast för att skapa ett familjerättsligt förhållande. I enstaka fall har trots detta adoptionsinstitutet kommit att utnyttjas för att kringgå bestämmelser om arvsskatt. arbetsmarknad m. m. I föreliggande promemo- ria understryker man på nytt att adoption bör förbehållas fall där ett klart föräldra—barn-förhällande redan finns eller där man avser att skapa en sådan relation. Förvaltningen delar helt denna uppfattning. Det föreslagna förtydligandet i lagtexten'framstår således som angeläget.

3.10 Sveriges advokatsamfund:

Eftersom det hittills inte synes ha vållat svårigheter att tolka uttrycket "särskild anledning" till adoption. ifrågasätter samfundet om det skall vara nödvändigt med ett sådant förtydligande av 4 kap. es föräldrabalken som föreslagits.

3.11 Sveriges domareförbund:

Förbundet tillstyrker också att bestämmelserna i 4 kap. 6 & föräldrabalken förtydligas så att det klarare framgår vad som skall beaktas vid lämplighets- prövningen. Det kan emellertid ifrågasättas om inte det föreslagna stadgan-

Prop. 1980/81:112 50

det lägger hinder i vägen för adoption när barnet är så gravt skadat. att någon personlig kontakt mellan adoptanten och barnet inte kan etableras. Den föreslagna lagändringen synes ha behandlats väl knapphändigt i motiven.

3.12 Föreningen BRIS — Barnens Rätt I Samhället:

Betr. 4:6 1. vill BRIS föreslå följande ändring: "Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det och det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen."

Dessutom vill BRIS föreslå ett tillägg till 4:6 som helst skall införas mellan de nuvarande st. 1 och st. 2. med följande lydelse:

"Ansökan får inte bifallas om det från någons sida förekommit psykiska påtryckningar på barnet i syfte att påverka barnets beslut i adoptionsfrå- gan".

BRIS är medveten om svårigheterna att upptäcka sådana påtryckningar och vill förorda att man gör en grundlig barnpsykiatrisk utredning för att få fram barnets verkliga vilja i adoptionsfrågan. i de fall där barnet ursprung- ligen kommit till den blivande adoptanten efter småbarnsåren ocl1.-'ellcr där adoption inte varit avsikten vid barnets ankomst till familjen.

3.13 Förbundet adoptionseentrum (AC):

AC” förutsätter att med uttrycket "barnet" i den nya formuleringen avses den som skall adopteras. utan bestämd åldersgräns. Även mellan två vuxna individer kan finnas särskild anledning till adoption. som inte har till syfte att kringgå arvs- eller andra bestämmelser. Det kan t. ex. röra sig om adoption av ett vuxet syskonbarn etc. eller överhuvud taget adoption av och mellan vuxna personer. där motivet utgörs av ett redan existerande familjeliknande förhållande. AC anser det vore olyckligt att kategoriskt förhindra sådan adoption och förutsätter att det även i fortsättningen kan prövas i varje särskilt fall.

AC vill också peka på att deti enstaka fall kan visa sig vara till barnets bästa att en adoption genomförs även av adoptanter som varken har uppfostrat elleravser att uppfostra ett barn. En sådan situation kan t. ex. uppstå om ett barn från ett annat land omplaceras från en familj till en annan innan adoptionen hunnit genomföras enligt svensk lag. Det kan då vara omöjligt att gå tillbaka till barnets födelseland för att få ett nytt medgivande för den nya adoptivfamiljen. Omplaceringen görs i stället av svensk lmrnavärdsnämnd och på dess ansvar. Förutsatt att den första familjen medverkar härtill kan en lösning i ett sådant fall vara att den familjen fullföljer sitt åtagande gentemot barnet och samtidigt lämnar samtycke till en omadoption till den familj till vilken barnet omplacerats.

Prop. 1980/81:112 51

l promemorian sägs (s. lo) att det kan vara lämpligt att då det handlar om adoption av en person över 18 år som är utländsk medborgare inhämta yttrande från invamlrarverket. AC förutsätter att man här avser i Sverige bosatta utländska medborgare. När det gäller adoption från andra länder brukar yttrande kunna inhämtas från UD svensk ambassad i utlandet.

AC finner att man vid tillämpningen av lagens bestämmelser om adoption borde kunna ta hänsyn till att ett svenskt beslut om adoption ofta numera i praktiken är ett fullföljande av ett åtagande gentemot barnet som gjorts långt tidigare i samband med att ansökan om att få adoptera barnet gjorts i utlandet. När något händer mellan detta åtagande och ansökan i svensk tingsrätt. såsom att någon av parterna skadas och inte kan lämna sitt samtycke eller att adoptanterna ändrar sitt beslut att adoptera riskerar man att barnet i framtiden kommer att sakna rättslig anknytning i Sverige. 1 förarlwtena till lagen borde därför enligt AG:s mening finnas ett uttalande om att man i särskilda fall kan ta hänsyn till det nämnda förhållandet.

AC finner också att det särskilt bör framhållas i förarbetena att även vid prt'ivningen enligt de nu aktuella paragraferna bör det överordnade kriteriet för prövningen vara barnets bästa.

En fråga som inte uppmärksammats tillräckligt i Sverige är vad som händer med de barn som kommit till Sverige i adoptionssyfte. men som aldrig adopteras i Sverige. Den vanligaste orsaken är att barnet placeras i en fosterfamilj och att den första familjen då inte vill medverka till en adoption. Även i andra fall kan det inträffa att ett barn från utlandet förblir oadopterat och således titan rättslig anknytning i Sverige. .

AC finner att socialnämnderna har för små resurser att följa tipp att alla föräldrar verkligen ansöker om adoption. AC finner också att kouununertut har otillräcklig vägledning i frågan om vilka åtgärder som bör vidtas i fall som dessa. .

AC har tagit upp denna fråga med utredningen om barnens rätt. men har även velat beröra den i detta sammanhang. då den har stor betydelse vid adoptioncr från utlandet.

4 Övriga frågor 4.1 Göta hovrätt:

Avslutningsvis vill hovrätten framhålla att det kan finnas anledning att i ett större sammanhang se över bestämmelserna i 4 kap. föräldrabalken. bland annat i fråga om de olika åldersgränser som nu gäller. Det kan nämligen ifrågasättas om alla dessa åldersgränser numera är sakligt motiverade. Aven

Prop. 1980/81:112 52

från systematisk synpunkt skulle en del stå att vinna på en översyn och omredigering av 4 kap.

4.2 Förbundet adoptionseentrum (AC):

AC önskar——— också ta upp frågan om Sveriges anslutning till Haagkonventionen av år 1965 aug. behörig myndighet. tillämplig lag och erkännande av beslut rörande adoption.

[ den utredning som framlade förslag som sedermera ledde till beslut om införande av Lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption ( SOU 1969:11 ) föreslogs att Sverige skulle ratificera I—laagkonventionen. Någon sådan ratificering har därefter inte skett. Såvitt AC kan bedöma uppfyller den svenska lagen de krav som konventionen ställer. Man kan självfallet ifrågasätta värdet av en ratificering. då ännu ett mycket litet antal stater ratificerat konventionen. Storbritannien har emellertid nyligen ratificerat den. Det finns också anledning förmoda att frågan om staters anslutning till konventionen kan väckas i FN. om frågan om internationella adoptioner som planerat tas upp där under det närmaste året.

5 Ikraftträdande m. m. 5.1 Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen föreslår dessutom att beteckningen barnavårdsnämnd i 6 & andra stycket bytes ut mot socialnämnd i enlighet med terminologin i socialtjänstlagen. [ övergångsbestämmelserna kan anges att detta avser barnavårdsnämnd eller social eentralnämnd intill 1982-01-01 . tidpunkten för socialtjänstlagens ikraftträdande.

5.2 Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA):

NIA - föreslår dessutom att ordet barnavårdsnämnd i 4 kapitlet 6 å andra stycket byts mot socialnämnd i enlighet med terminologin i socialtjänstlagen. I övergångsbestämmelserna kan anges att vad som sägs om socialnämnd fram till 1982-01-01 även gäller barnavårdsnämnd.

Prop. 1980/81:112 53 Utdrag LAGRÄDET PROTOKOLL vid sammanträde 1981 -01-27

Närvarande: f. d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Hilding. justitierådet Vängby.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam— manträde den 15 januari 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för justitiedepartementet Winberg beslutat inhämta lagrådets yttran- de över förslag till lag om ändring i föräldrabalken .

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Göran Håkansson.

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet:

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. Vängby tillägger för sin del följande: I specialmotiveringen till 4 kap. 5 a ä sägs med avseende på kravet. att moderns samtycke till adoptionen skall ha lämnats sedan hon har återhämtat sig tillräckligt efter nedkomsten. att det vid prövning av adoptionsansökan enligt svensk lag saknar betydelse vilken tid som kan ha föreskrivits i barnets ursprungsland när det gäller moderns samtycke. Detta är (.)tvivelaktigt riktigt från teoretisk utgångspunkt. Allt internationellt— rättsligt samarbete bygger emellertid på ett visst mått av tolerans mot och förståelse för varandras regler och institutioner. Om utländsk lag har uppställt en regel om viss tid för moderns samtycke som uppenbarligen har samma syfte som den svenska och om modern samt de som i det främmande landet förberett adoptionsansök- ningen har rättat sig efter denna regel. bör enligt min mening en svensk domstol ta betydande hänsyn härtill. även om tiden skulle. te sig väl kort från svensk synpunkt. Det torde som regel vara mycket svårt att inhämta nytt samtycke från modern.

I specialmotiveringen till Öä sägs det på tal om det fallet. att makar i Sverige har tagit till sig ett utländskt barn i avsikt att adoptera det men sedan av olika skäl inte vill fullfölja adoptionen. att det inte kan anses föreligga några särskilda skäl till en adoption som görs endast för formens skull. nämligen enbart för att möjliggöra att adoptanterna skall kunna lämna samtycke till en ny adoption av andra adoptivföräldrar. Detta är i och för sig riktigt. Skall barnet adopteras av andra. bör de formella problemen lösas på annat sätt. Situationen blir emellertid ofta prekär för ett barn som ryckts upp från sin hemmiljö och hämtats hit ttnder förespegling gentemot hemlandets myndigheter om adoption men som sedan övergivits av dem som velat adoptera det. Att återföra barnet till hemlandet är som regel inte att tänka

Prop. 1980/81.:112 54

på. Om de som tagit hit ett barn i syfte att adoptera det över huvud taget från svensk synpunkt är godtagbara som adoptanter. bör normalt kunna begäras av (lent att de också fullföljer adoptionen och därigenom ger barnet ett familjerättsligt status. Vill de ta ett föräldraansvar och adoptera barnet med bl. at. de ekonomiska konsekvenser detta medför bör de få göra detta även om den rent faktiska vårdnaden om barnet måhända därefter behöver ordnas på annat sätt. Jag menar sålunda att domstolen i en sådan situtation bör kunna anse särskilt"! anledning föreligga till adoptionen. om barnavårds- nämnden anser att den bör genomföras.

PrOp. 1980/81:112 55 Utdrag JUSTITIEDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-02-12

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Bohman. Friggebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirtén. Holm. Andersson. Boo. Winberg. Danell. Petri. Eliasson.

Föredragande: statsrådet Winberg

Proposition om samtycke och tillstånd till adoption

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till lag om ändring i föräldrabalken .

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Lagrådet har lämnat lagförslaget utan erinran. En ledamot av lagrådet har dock för sin del anfört vissa synpunkter på ett par frågor som rör internationella adoptioner. Den ena frågan avser betydelsen av den tid som har förskrivits i barnets ursprungsland när det gäller moderns samtycke. Den andra frågan rör det problem som uppstår när makar i Sverige har tagit hit ett utländskt barn för att adoptera det men sedan inte vill fulfölja adoptio— nen.

Som jag framhållit i remissprotokollet angående frågan om moderns samtycke innebär svensk rätt att samtycket skall ha lämnats sedan modern har återhämtat sig tillräckligt efter nedkomsten. Någon bestämd tid har alltså inte fastställts. utan domstolen har att göra en fri prövning. Vid en sådan prövning kan naturligtvis en viss hänsyn behöva tas till vad som gäller i barnets ursprungsland.

När det gäller problemet med adoptioner som inte fullföljs finner jag inte anledning att frångå vad jag sagt i remissprotokollet. I princip kan det alltså inte anses föreligga någon särskild anledning till en adoption när denna görs enbart för formens skull. Det kan dock inte uteslutas att omständigheterna någon gång kan vara sådana att det finns särskild anledning till en adoption även om adoptivft'irz'ildrarna inte kan utöva den faktiska vårdnaden.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 15 januari 1931.

Prop. 1980/81:112 56

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. l980/81:112 57

Innehåll Propositionens huvudsakliga innehåll .......................... 1 Propositionens lagförslag ..................................... 2 Utdrag av protokoll vid'regeringssammanträde den 15 januari 1981 5 1 Inledning ...................... ' ........................ 5 2 Allmän motivering ...................................... 5 2.1 Samtycke till adoption ............................. 5 2.2 Tillstånd till adoption .............................. 8 2.3 Övriga frågor ..................................... 10 2.4 Ikraftträdande m. m. .............................. 11 3 Upprättat lagförslag ..................................... 11 4 Specialmotivering ....................................... 11 5 Hemställan ............................................ 16 6 Beslut ................................................. 16 Bilaga 1 Departementsprotnemorian .......................... 17 Bilaga 2 Remissyttrandena ................................... 35 Utdrag av lagrådets protokoll den 27 januari 1981 .............. 53 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 12 februari 1981 55