SOU 1974:87

Trafikskadeersättning

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Enligt Kungl Maj:ts bemyndigande den 28 februari 1974 tillkallade statsrådet Lidbom samma dag dåvarande rättschefen ijustitiedepartemen- tet, numera justitierådet Ulf Nordenson att som sakkunnig företa en översyn av lagstiftningen om trafikförsäkringen m m (Ju 1974:05).

Den sålunda tillsatta utredningen har antagit namnet Trafikskadeutred- ningen.

Till experter att biträda utredningen har utsetts, den 29 mars 1974 försäkringsdirektörerna Per Boöthius och Hilding Åberg samt advokaten Åke Vilhelmson och den 5 juni 1974 direktören Gunnar Lanteli. Till sekreterare åt utredningen utsågs den 28 februari 1974 hovrättsassessorn, numera direktören Erland Strömbäck.

Under sitt arbete har utredningen haft vissa informella över- läggningar eller kontakter med företrädare för de danska och norska justitieministerierna samt det finska socialministeriet.

Utredningen får härmed avlämna sitt betänkande ”Trafikskadeersätt- ning” med förslag till trafikskadelag och trafikförsäkringskungörelse samt vissa följdändringar i annan lagstiftning.

Experterna i utredningen har förklarat sig i allt väsentligt kunna biträda av utredningen framlagda förslag.

Utredningsuppdraget är härmed slutfört. Stockholm den 18 oktober 1974

Ulf K Nordenson /Erland Strömbäck

l_ '-' :|. |_.u'_-_ 'J "_."| [”|

' M. |... '

',' '_.' ... ""*-"'|' |

- u..)

'_'," ' _..'.'=

'..|_. i

l'_ '” '...'. _'

"..::"... '...

'å'” .' [Flplfull '|' | '.t'u lh

.” 'i..d".h'J;-;H_ ' ål.!» :'BH'” ., .JJEvi-nnu

IgE-ilai r 515: .'.”|"- _.,_ ...._ _'1_l___ rragti' .

._. 'l'ii hl . li "gäl'um'h Hr" ...i-"1"Hl.*- Mu....wh'u n' :P.:m- ”

:thF—å flm... ML ...-[wid _.." Ja.-anr-WIHa-rm l...! u."..lulaiå'u " ML.. ..i m..-'. .. rm " f-JJ ?!.M mg' ..I'T.'_..'

5rrs:,,|n'_._mlil'.1. . ,

www.grunneu J __,LIIILF. l_11$_tl'._ r.f.." 'P'_ -" '

37,5 'i."."u1t..»'-. .. "ut?

Innehåll 1 Författningsförslag 1 Förslag till trafikskadelag ................. 11 2 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 18 3 Förslag till lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor .................. 18 4 Förslag till trafikförsäkringskungörelse .......... 19 5 Förslag till kungörelse om ersättning i vissa fall för skada i följd av trafik utom riket med motordrivet fordon som tillhör staten ........................ 23 6 Förslag till lag om ändring i lagen (1972z435) om överlast- _ avgift ........................... 23 7 Förslag till förordning om ändring i vägtrafikskatteförord- ningen (1973z601) ..................... 24 8 Förslag till kungörelse om ändring i vägtrafikkungörelsen (19721603) ........................ 24 9 Förslag till kungörelse om ändring i fordonskungörelsen (1972z595) ........................ 25 10 Förslag till kungörelse om ändring i bilregisterkungörelsen (1972z599) ........................ 26 11 Förslag till kungörelse om ändring i bilavgaskungörelsen (1972z596) ........................ 26 12 Förslag till kungörelse om ändring i instruktionen (1965: 709) för försäkringsinspektionen ............. 27 13 Förslag till kungörelse om upphävande av kungörelsen (1969:1 13) om statligt förarskydd ............. 28 11 Inledning ......................... 29 III Utredningens direktiv ................... 31 IV Utredningsarbetets bedrivande .............. 35 V Sammanfattning av utredningens förslag ......... 39 VI Summary .......................... 49

VII Nuvarande förhållanden m m 1 Gällande svensk rätt och rådande försäkringsförhållanden 55 1.1 Bilansvarighetslagen .................... 5 5 1.1.1 Trafikskadebegreppet ............... 56 1.1.2 Begreppet automobil ............... 56 1.1.3 Ansvarssubjekt .................. 57 1.1.4 Presumtionsansvaret enligt 2 % BAL ........ 58 1.1.5 Ansvaret för kollisionsskador ........... 60 1.2 Trafikförsäkringslagen och trafikförsäkringsvillkoren m m . 61 1.2.1 Försäkringsplikten . .' ............... 61 1.2.2 Trafikförsäkringens administration m m ...... 63 1.2.3 Trafikförsäkringen som garanti- och ansvarsförsäk- ring ........................ 63 1.2.4 Trafikförsäkringsanstalts ansvarighet mot skadeli— dande tredje man ................. 64 1.2.5 Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt ......... 65 1.2.6 Ersättningsansvaret för skada genom oförsäkrat eller okänt fordon ................. 67 1.2.7 Premiesättning, bonus, självrisk m m ....... 67 1.2.8 Trafikförsäkringen och den internationella trafiken . 69 1.2.8.1 Försäkringens giltighet utomlands 69 1.2.8.2 Nordiska överenskommelser ....... 70 1.2.8.3 Gröna-kort-systemet ........... 71 1.2.8.4 Utvidgat samarbete mellan EG-länderna mfl 7 1 1.285 Ersättningens bestämmande ....... 72 1.3 Frivillig bilansvarighetsförsäkring ............. 73 1.4 Annan motorfordonsförsäkring och vagnskadegaranti . . . 73 1.4.1 Bilförsäkring .................... 73 1.4.2 Vagnskadegaranti ................. 76 1.5 Förarplatsförsäkring och statligt förarskydd _ ........ 76 1.5.1 Förarplatsförsäkring ................ 76 1.5.2 Statligt förarskydd ................ 78 1.6 Särskilda bestämmelser om skadeståndsansvar för förare av statliga fordon ....................... 79 1.7 Överenskommelser mellan trafikförsäkringsanstalterna 79 1.7.1 Kollisionsöverenskommelsen (KÖ) ........ 79 1.7.2 Skadeservice .................... 80 1.7.3 KÖ och skadeservicen i praktisk tillämpning 81 2 Tidigare reform förslag ................... 83 2.1 1938 års förslag till lag om trafikförsäkring (SOU 1938127) 83 2.2 1957 års förslag till lag om trafikförsäkring (SOU 1957:36) 84 2.2.1 Förslagets huvuddrag ............... 84 2.2.2 Remissyttrandena ................. 85 2.3 1971 års förslag om en allmän jämkningsregel (SOU 1971 183) ......................... 86 2.4 1973 års förslag till nya allmänna regler om skadestånd vid

2.5

3.2

3.3

4.2

4.3

5.1 5.2

6.1 6.2 6.3

VIII

personskada (SOU 1973:51) ................ 87 1974 års förslag till bl a ändring i BAL och TFL (SOU 1974:26) ......................... 88 Gällande ordning i vissa främmande länder ........ 91 Övriga nordiska länder utom Island ............ 91 3.1.1 Danmark ..................... 91 3.1.2 Finland ...................... 93 3.1.3 Norge ....................... 94 Vissa andra västeuropeiska länder ............. 96 3.2.1 Frankrike ................... '. . 96 3.2.2 Belgien ...................... 97 3.2.3 Nederländerna ................... 98 3.2.4 Irland ....................... 98 3.2.5 Luxemburg .................... 98 3.2.6 Schweiz ...................... 99 3.2.7 Storbritannien ................... 99 3.2.8 Förbundsrepubliken Tyskland ........... 100 3.2.9 Österrike ..................... 101 No-fault-systemen i USA och Kanada ........... 101 3.3.1 USA ........................ 104 3.3.1.l Rena no-fault-system .......... 104 3.3.1.2 Andra system .............. 106 33.13 Förslag till federal lagstiftning ...... 106 3.3.2 Kanada ...................... 107 Internationellt samarbete ................. 109 Europarådskonventionerna ................ 109 4.1.1 1959 års trafikförsäkringskonvention ....... 109 4.1.1.1 Konventionens bestämmelser ...... 109 4.1.l.2 Tilläggsbestämmelserna i Annex I . . . . 1 1 ] 4.1.1.3 Tillåtna förbehåll ............ 113 4.1.1.4 Av Sverige utnyttjade förbehåll ..... 1 14 4.1.2 1973 års ansvarighetskonvention ......... 115 1971 års Haagkonvention om tillämplig lag vid trafikolyck- or ............................ 1 18 ”Gröna-kort-systemet” m fl överenskommelser ...... 1 19 Statistiska uppgifter .................... 121 Antal motorfordon ........................... 121 Antalet trafikolycksfall ........................ 123 Offentligrättslig kontroll av motorfordonsbertåndet . . . 125 Registreringens syfte ................... 125 Det nya registreringssystemets huvuddrag ......... 125 Kontrollmärkets funktion ................. 126

Överväganden och förslag

7 7.1 7.2

7.3

7.4 7.5

Allmän motivering ..................... Den rättspolitiska bakgrunden ............... Det aktuella reformarbetets inriktning och mål ...... 7.2.1 Ersättning för personskada ............ 7.2.2 Ersättning för sakskada .............. 7.2.3 Internationella aspekter .............. Huvuddragen av lagstiftningen ............... 7.3.1 Ersättningssystemets konstruktion ........ 7.3.2 Lagstiftningens tillämpningsområde ........ 7.3.2.1 Fordonskategorier ............. 7.3.2.2 Arten av skadefall ............. 7.3.2.3 Trafik inom och utom Sverige ....... 7.3.2.4 Trafik inom särskilda områden ...... 7.3.3 Ersättning för personskada ............ 7.3.3.1 Grunden för ersättningsansvaret och ersätt- ningens bestämmande ........... 7_3_3.2 Kanalisering av vissa ersättningsanspråk till ”eget” fordon ............... 7.3.3.3 Undantag från ersättningsrätten ...... 7.3.3.4 Verkan av den skadelidandes medvållande 7.3.4 Ersättning för sakskada .............. 7.3.4.1 Grunden för ersättningsansvaret och ersätt- ningens bestämmande ........... 7.3.4.2 Ersättning för skada på det försäkrade fordonet och därmed befordrad egendom 7.3.4.3 Kanalisering av vissa ersättningsanspråk till ”eget” fordon ............... 7.3.4.4 Ersättning för kollisionsskador ...... 7.3.4.5 Skada på annat transportmedel ...... 7.3.4.6 Undantag från ersättningsrätten ...... 7.3.4.7 Skada på försäkringstagarens egendom 7.3.4.8 Verkan av den skadelidandes medvållande 7.3.5 Försäkringssummorna ............... 7.3.6 Skadestånd för trafikskada ............ 7.3.7 Skadeförsäkringsgivares återkravsrätt mot trafikför- säkringen ..................... 7.3.8 Trafikförsäkringsgivares återkravsrätt ....... 7.3.8.1 Återkrav mot försäkringstagaren och mot skadeståndsskyldig tredje man ......... 7.3.8.2 Ersättningsansvarets fördelning mellan flera trafikförsäkringar ............. 7.3.9 Bonus eller självrisk? ................ 7.3.10 Trafikförsäkringskontrollen ............ 7.3.1 1 Vissa processuella frågor .............. Följdändringar i annan lagstiftning m m .......... Kostnadsberäkningar ................... 7.5.1 Allmänna synpunkter ................ 7.5.2 Förarskyddet ....................

164

166 168 173 178

178

181

188 188 192 198 203 204 209 212

215 218

219

229 237 244 246

250 254

8.2

7.5.3 De nya medvållandereglerna ............... 256 7.5.4 De nya kanaliserings- och fördelningsreglerna . . . . 259 7.5.5 Utredningens slutsatser ................... 259 Specialmotivcring ..................... 261 Förslaget till trafikskadelag ................ 261 Inledande bestämmelser .................. 262 8.1.1 1 g ......................... 262 8.1.2 2 5 ......................... 265 Trafikförsäkringsplikt ................... 266 8.1.3 3 5 ......................... 266 8 1.4 4 € ......................... 267 8 1 5 5 5 ......................... 270 8 1 6 6 & ......................... 271 Ersättning från trafikförsäkring .............. 274 8.1.7 7 & ......................... 274 8 1.8 8 5 ......................... 277 8.1.9 9 & ......................... 281 8.1.10 10% ........................ 282 8.1.11 11 å ........................ 289 8.1.12 125 ........................ 290 8.1.13 135 ........................ 297 8.1.14 145 ........................ 299 Ersättning för skada genom oförsäkrat eller okänt fordon . 304 8.1.15 155 ........................ 304 8.1.16 16% ........................ 309 Skadestånd för trafikskada och återkravsrätt mot trafikför- säkring ........................... 311 8.1.17 17 5 ........................ 31 1 8.1.18 185 ........................ 316 Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt ........... 321 8.1.19 195 ........................ 321 8.1.20 20%" ........................ 323 8.1.2] 21 å ........................ 328 8.1.22 22 å ........................ 330 8.1.23 23 å ........................ 331 Ansvarsbestämmelser ................... 334 8.1.24425 24 och 25 åå .................. 334 Övriga bestämmelser .................... 335 8.1.26 26 å ........................ 335 8.1.27 27 å ........................ 339 8.1.28 28 å ........................ 342 8.1.29 29% ........................ 344 8.1.30 305 ........................ 346 8.1.3] 31 å ........................ 349 8.1.32 lkraftträdandebestämmelser och övergångsanord- ningar .............................. 349

Förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen (19721207) 357

10 SOU 1974:87 8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor .................. 358 8.4 Förslaget till trafikförsäkringskungörelse ......... 358 Trafikförsäkringsanstalternas verksamhet ............ 3 59 8.4.1 1 € ................................ 359 8.4.2 2 5 ................................ 359 8.4.3 3 5 ................................ 359 8.4.4 4 5 ................................ 359 8.4.5 5 € ................................ 360 8.4.6 6 % ................................ 361 Trafikförsäkringsbevis ........................ 361 8.4.7 7 Så ................................ 361 8.4.8 8 5 ................................ 361 Åtgärder vid försäkringsfall ..................... 361 8.4.9 9 & ................................ 361 Undantag från trafikförsäkringsplikt ............... 364 8.4.10 10% ............................... 364 In- och utförsel av icke försäkringspliktigt fordon ...... 366 8.4.1] 11 å ............................... 366 8.4.12 128 ............................... 366 8.4.13 135 ............................... 366 8.4.14 145 ............................... 366 8.4.15 15 å ............................... 366 Ansvarsbestämmelser ......................... 367 8.4.16 16% ............................... 367 Övriga bestämmelser ......................... 367 8.4.17 175 ............................... 367 lkraftträdandebestämmelser .................... 367 8.5 Förslaget till kungörelse om ersättning i vissa fall för skada i följd av trafik utom riket med motordrivet fordon som tillhör staten ........................ 367 8.6 Förslaget till kungörelse om ändring i instruktionen (1965: 709) för försäkringsinspektionen ............. 368 8.7 övriga författningsförslag ................. 368 Bilaga ] Trafikskador med höga ersättningsbelopp ........... 369 Bilaga 2 Vissa uppgifter om trafikförsäkringsanstalternas regressverk- samhet ................................. 371 Litteraturförteckning ....................... 379 Förkortningar .......................... 383

1. Författningsförslag

1 Förslag till Trafikskadelag

Härigenom förordnas som följer.

Inledande bestämmelser

] & För skada i följd av trafik med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning enligt denna lag. Vad som förstås med motordrivet fordon anges i fordonskungörelsen (19721595).

2 5 Denna lag gäller ej i fråga om motordrivet fordon som är avsett att föras av gående.

Lagen äger ej tillämpning på atomskada, i fråga om vilken enligt 14 & atomansvarighetslagen (1968 :45) gäller inskränkningar i rätten att göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning.

Tra fik försäkringsplik t

3 5 För motordrivet fordon, som är eller skall vara registrerat häri landet och ej är avställt eller som utan registrering här användes i trafik, skall finnas trafikförsäkring, om ej annat följer av vad nedan sägs.

Skyldighet att taga och inneha trafikförsäkring åvilar den som enligt vad därom är föreskrivet är eller skall vara införd i bilregistret som fordonets ägare ellerinnehavare eller,i fråga om fordon som ej är infört i registret, fordonets ägare eller, om sådant fordon innehaves av någon som förvärvat det enligt avbetalningsköp eller i övrigt under äganderättsför- behåll, fordonets innehavare.

4 & Försäkringsplikt enligt 3 & föreligger ej i fråga om

a) motordrivet fordon som tillhör staten,

b) annat motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt rekvisitionslagen (1942z583), beredskapsför- fogandelagen (1942z584), allmänna förfogandelagen (19541279) eller civilförsvarslagen (1960z74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt någon av dessa lagar eller hemföras efter rekvisition eller

förfogande eller då det brukas i samband med besiktning enligt uttagningskungörelsen (1963 11 10),

c) motordrivet fordon, som ej är upptaget i bilregistret, under tid då fordonet innehaves av krigsmakten enligt skriftligt avtal, som träffats av militär myndighet, eller brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

Regeringen kan förordna om undantag från trafikförsäkringsplikt enligt 3 5 i fråga om fordon som tillhör eller är registrerat eller eljest hemmahörande i viss främmande stat.

5 % Trafikförsäkring får meddelas endast av försäkringsanstalt som erhållit regeringens tillstånd därtill. Försäkringsanstalt, som erhållit sådant tillstånd, är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring enligt denna lag. Sådan skyldighet föreligger dock ej i förhållande till den som häftar för obetald premie enligt avtal om trafikförsäkring, för belopp för vilket han enligt sådant avtal haft att stå självrisk, för avgift enligt 30 5 eller för ersättningsbelopp som avses i 22 å andra punkten. Skyldighet att meddela försäkring föreligger ej heller i fråga om fordon, vars närmast föregående ägare eller innehavare häftar enligt vad nu sagts.

Regeringen får i tillstånd enligt första stycket medge att försäkringsan- stalten meddelar trafikförsäkring endast åt personer som tillhör viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst område.

Har regeringen beslutat återkalla tillstånd för viss försäkringsanstalt att meddela trafikförsäkring, åligger det den som hos anstalten har tagit trafikförsäkring och som enligt denna lag är skyldig att inneha sådan försäkring att taga ny trafikförsäkring för fordonet inom en månad efter det regeringens beslut kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

6 & Avtal om trafikförsäkring kan icke bringas att upphöra tidigare än en månad efter det att anmälan om avtalets upphörande från försäkrings- anstalten inkommit till statens trafiksäkerhetsverk eller, i fråga om fordon som ej är upptaget i bilregistret, till myndighet som regeringen bestämmer, såvida icke dessförinnan ny försäkring för fordonet blivit gällande eller skyldighet att inneha trafikförsäkring för fordonet upphört. 1 fall som avses i 5 & tredje stycket upphör dock försäkringsavtalet senast vid utgången av den där angivna fristen.

Ersättning från trafikförsäkring

7 & För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik häri landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning från trafikför- säkringen för fordonet.

Sådan ersättning utgår också för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat motordrivet fordon tillfogas s'vensk med- borgare eller den som har hemvist i Sverige. Från ersättningen avräknas dock vad den skadelidande uppburit i skadeersättning enligt lagen på den ort där skadefallet inträffade.

8 & Ersättning enligt 75 utgår ej för skada på fordonet eller på egendom som befordras med detta. Sådan ersättning utgår dock till förare eller passagerare i fordonet för skada på kläder eller andra tillhörigheter som han har på sig eller eljest medförde i fordonet för sitt personliga bruk.

9 5 För personskada som i följd av trafik med två eller flera motordrivna fordon tillfogas förare eller passagerare i något av fordonen utgår ej trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för annat av fordonen. Detsamma gäller i fråga om sådan sakskada som avses i 8 å andra punkten.

10 & Uppkommer i följd av trafik med två eller flera motordrivna fordon skada på något av fordonen eller på egendom som befordras med något av dem och som ej utgör sådana personliga tillhörigheter som avses i 8 5 andra punkten, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för annat av fordonen endast om skadan orsakats genom vållande i samband med detta fordons förande eller av bristfällighet på fordonet. Har ägare, brukare eller förare av något av fordonen lidit sådan skada och har vållande i samband med förandet av eller bristfällighet på det fordonet medverkat till skadan, jämkas ersättningen efter vad som finnes skäligt med hänsyn till den medverkan till skadan som förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Ägaren tillkommande ersätt- ning jämkas dock ej om fordonet brukades olovligen.

11 5 För sakskada som uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon utgår ej i något fall trafikskadeersättning till den som vid skadetillfället uppsåtligen brukade fordonet utan lov eller till den som medföljde fordonet eller lät egendom befordras med detta med vetskap om att det brukades olovligen.

12 ä I fråga om trafikskadeersättning äger bestämmelserna om skade- stånd i 5 kap. och 6 kap. 2 och 3 Gå skadeståndslagen (19722207) samt bestämmelserna i lagen (1973z213) om ändring av skadeståndslivräntor motsvarande tillämpning.

Trafikskadeersättning med anledning av personskada får dock jämkas på grund av vållande på den skadelidandes sida endast om han själv medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

13 & Trafikskadeersättning med anledning av en och samma händelse utgår med högst trettio miljoner kronor från trafikförsäkringen för varje motordrivet fordon som vid händelsen medverkat till uppkomsten av skada. Beloppet innefattar ej ränta eller ersättning för rättegångskostnad.

Förslår ej i första stycket angivet försäkringsbelopp till gottgörelse åt dem som är berättigade till ersättning ur beloppet, skall gottgörelse i första hand beredas dem som har rätt till ersättning med anledning av personskada. Ersättningama till dem som ej kan beredas full gottgörelse

ur beloppet nedsättes med samma kvotdel. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

145 Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning med anledning av personskada eller rätten för annan än försäkringstagaren att erhålla trafikskadeersättning för sakskada kan ej inskränkas genom villkor i försäkringsavtalet. Försäkringsanstalt som meddelat trafikförsäkring äger icke till be- frielse från skyldighet att utge trafikskadeersättning åberopa omständig- het som beror av annan än den skadelidande eller, i fråga om ersättning med anledning av personskada, omständighet som inträffat före den händelse som orsakat skadan.

Ersättning för skada genom oförsäkrat eller okänt fordon

15 & Uppkommer skada i följd av trafik med motordrivet fordon, för vilket enligt 4å första stycket ej föreligger trafikförsäkringsplikt eller vilket tillhör främmande stat och med stöd av 4 5 andra stycket undantagits från försäkringsplikt, svarar staten för den trafikskadeersätt- ning som enligt denna lag skulle ha utgått från fordonets trafikförsäkring, om sådan funnits. Uppkommer i annat fall än som avses i första stycket skada i följd av trafik med motordrivet fordon, för vilket ej finnes trafikförsäkring enligt denna lag, eller uppkommer sådan skada utan att det kan utrönas genom vilket fordon skadan orsakats, åvilar motsvarande ersättningsansvar solidariskt samtliga de försäkringsanstalter som vid skadetillfället inneha- de tillstånd att meddela trafikförsäkring. Anstalterna emellan fördelas ansvarigheten efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

16 5 För sakskada som uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon, _för vilket vid skadetillfället icke fanns föreskriven trafikför- säkring, utgår ej på grund av vad i 15 å andra stycket sägs trafikskadeer- sättning till den som var skyldig att inneha sådan försäkring för fordonet eller till den som medföljde fordonet med vetskap om att försäkring icke fanns. Ersättning utgår dock till den försäkringspliktige, om fordonet var avställt eller varken var eller skulle vara registrerat här i landet samt vid tillfället brukades olovligen.

Skadestånd för trafikskada och återkravsrätt mot trafikförsäkring

17 & Bestämmelserna i denna lag utgör ej hinder mot att anspråk på skadestånd göres gällande med anledning av skada i följd av trafik med motordrivet fordon. Är någon skyldig att utge skadestånd till ägare, brukare eller

förare av motordrivet fordon för sakskada, uppkommen i följd av trafik med fordonet, och har vållande i samband med förandet av fordonet eller bristfällighet på detta medverkat till skadan, jämkas skadeståndet efter vad som finnes skäligt med hänsyn till den medverkan till skadan som förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Vad nu sagts gäller dock ej ägaren tillkommande skadestånd, om fordonet brukades olovligen.

18 & Den som utgett skadestånd med anledning av skada, upp- kommen i följd av trafik med motordrivet fordon, inträder intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning enligt denna lag. Sådan rätt till återkrav föreligger dock ej i fråga om belopp som trafikförsäkringsanstalten skulle ha ägt återkräva från den skade- ståndsskyldige, om anstalten utgett trafikskadeersättning till den skade- lidande.

Har enligt avtal om Skadeförsäkring försäkringsgivaren utgett ersättning för skada som uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon, inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersättningen i försäkringshavarens rätt till trafikskadeersättning.

Tra fik försäkringsanstal ts återkra vsrå' tt

19 & Försäkringsanstalt som utgett trafikskadeersättning enligt denna lag får kräva ersättningen åter av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Är ägare eller innehavare av järnväg enligt lag ansvarig för skada för vilken trafikskadeersättning utgått, äger försäkringsanstalten återkravsrätt mot den ansvarige i den omfattning som med hänsyn till grunden för ersättningsansvaret på ömse sidor och omständigheterna i övrigt finnes skälig.

20 5 I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäkringsanstalten att av försäkringstagaren återkräva utgiven trafik- skadeersättning intill belopp för vilket försäkringstagaren åtagit sig att stå självrisk. Försäkringsanstalt är ej skyldig att meddela trafikförsäkring utan förbehåll om sådan återkravsrätt eller med förbehåll om återkravsrätt för ett självriskbelopp som för varje skadeorsakande händelse understiger en fyrtiondedel av det basbelopp enligt lagen (1962 2381) om allmän försäkring som gäller för januari månad det år skadefallet inträffar.

21 & Skall trafikskadeersättning utges solidariskt från trafikför- säkringarna för två eller flera fordon, skall försäkringarna sinsemellan slutligt taga lika del i ersättningsansvaret. Har vållande i samband med förandet av eller bristfällighet på något av fordonen medverkat till skadan, skall dock försäkringen för det fordonet i förhållande till försäkringen för fordon på vars sida sådant förhållande ej föreligger bära hela ersättningen. Föreligger förhållande som nu nämnts i fråga om två eller flera av fordonen, skall ersättningsansvaret fördelas mellan för-

säkringarna för dessa fordon efter vad som finnes skäligt med hänsyn till den medverkan till skadan som förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

22 5 Har enligt 15 å andra stycket trafikskadeersättning utgetts för skada uppkommen i följd av trafik med motordrivet fordon, vars identitet ej kunnat fastställas, och blir fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den trafikförsäkringsanstalt som meddelat trafikförsäkring för fordonet. Avser enligt nämnda lagrum utgiven ersättning skada uppkommen i följd av trafik med motordrivet fordon, för vilket ej fanns föreskriven trafikförsäkring, får ersättningen intill ett belopp motsvarande i 20 5 andra punkten angivna lägsta självriskbelopp krävas åter från den som var skyldig att inneha sådan försäkring för fordonet.

23 5 l vidare mån än som följer av 15 å andra stycket andra punkten eller 19—22 åå äger trafikförsäkringsanstalt ej återkräva utgiven trafik- skadeersättning från annan. Vad nu sagts utgör ej hinder för sådan anstalt att göra gällande återkrav på grund av åtagande av annan än försäkrings- tagaren eller annan trafikförsäkringsanstalt.

Ansvarsbestämmelser

24 & Den som i fråga om här i landet registrerat motordrivet fordon, som ej är avställt, underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt enligt denna lag dömes till böter.

Användes annat motordrivet fordon än som avses i första styc- ket i trafik här i landet med den försäkringspliktiges vilja eller vetskap utan att föreskriven trafikförsäkring finnes, dömes den som försäkringsplikten ålåg till böter. Till samma straff dömes envar annan som använder eller låter använda motordrivet fordon i trafik här i landet med kännedom om att föreskriven försäkring icke finnes.

Om någon under tid då han står under åtal för förseelse som avses i andra stycket fortsätter samma förseelse, skall som särskilt brott anses vad han förbrutit före varje åtal.

25 5 Har någon gjort sig skyldig till förseelse som avses i 24 & första stycket, kan domstol i mål om ansvar för förseelsen eller också på särskild talan sedan domen i målet vunnit laga kraft förelägga honom vid vite att fullgöra försäkringsplikten.

Övriga bestämmelser

26 & Talan om anspråk på trafikskadeersättning enligt denna lag skall, vid påföljd att rätten till talan annars är förlorad, väckas inom tre år från det skadan uppkom eller, när fråga är om återkrav enligt 18 5, inom tre år från den dag krav riktades mot den återkravsberättigade, dock ej senare än tio år från det skadan uppkom.

I fråga om annat fordringsanspråk på grund av avtal om trafikför- säkring gäller 29 5 lagen (1929:77) om försäkringsavtal. Bestämmelsen i 15 & nämnda lag äger ej tillämpning på premie enligt sådant avtal.

27 å Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej tagas i mät för den ersättningsberättigades skuld. Sådan fordran får ej heller överlåtas, innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

Bestämmelserna i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebe- 1opp enligt vad som föreskrives i utsökningslagen. De utgör ej heller hinder för trafikförsäkringsanstalt att mot fordran på trafikskadeer- sättning kvitta fordran på premie enligt avtal om trafikförsäkring, belopp för vilket försäkringstagare enligt sådant avtal haft att stå självrisk, avgift enligt 30 5 eller belopp för vilket rätt till återkrav föreligger enligt 22 5 andra punkten.

28 5 I fall som avses i 15 å andra stycket företrädes de ansvariga försäkringsanstalterna i mål om trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning av en av dem bildad trafikförsäkringsförening eller av den av anstalterna som föreningen för visst fall utser.

Regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för trafikförsäkringsföreningen.

29 5 Vad i denna lag är föreskrivet om trafikförsäkringsanstalt skalli fall som avses i 15 5 första stycket i tillämpliga delar gälla staten.

30 5 Den som underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt enligt denna lag skall i mål om ansvar för förseelsen eller, om åtal för förseelsen ej väckes, på talan av trafikförsäkringsföreningen åläggas att till föreningen erlägga en avgift motsvarande försäkringspremie för den tid förseelsen avser. Kan i fråga om icke registrerat fordon eller registrerat fordon, som är avställt, ej utrönas under hur lång tid fordonet använts i trafik häri landet utan att försäkring funnits, skall avgiften motsvara premie för ett år.

Regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer med- delar närmare föreskrifter om beräkning av avgift som avses i första stycket. Om indrivning och redovisning av sådan avgift gäller vad som i dessa hänseenden är föreskrivet om böter.

31 & Regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om trafikförsäkringens ordnande.

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1976, då

1) lagen (19161312) angående ansvarighet för skada i följd av automobil- trafik, 2) lagen (l929:77) om trafikförsäkring å motorfordon, 3) lagen (1939:776) med vissa bestämmelser om trafikförsäkring å motorfordon, som nyttjas av staten, m m,

4) förordningen (1946zl75) med vissa bestämmelser rörande skade- ståndsskyldigheten för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller

nyttjas av staten

skall upphöra att gälla.

2. Förslag till Lag om ändring i skadeståndslagen (1972z207)

Härigenom förordnas, att 3 kap. 8 % skadeståndslagen (l972:207) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 KAP.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej i fråga om sådan skada i följd av trafik med motorfordon som vållats av fordonets förare,i den mån ersättning för skadan skall utgå enligt lagen (] 929:77) om trafikförsäkring å motor- fordon eller skall utges antingen av någon som i egenskap av for- donets ägare är ansvarig för skadan men enligt 4 5 nämnda lag är befriad från trafikförsäkrings- plikt eller av staten enligt lagen (1939:776) med vissa be- stämmelser rörande trafikför- säkring å motorfordon, som nyttjas av staten, m.m.

85

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej i fråga om sådan skada i följd av trafik med motordrivet fordon som vållats av fordonets förare, i den mån ersättning för skadan skall utgå enligt trafik- skadelagen (1975:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1967 :663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Härigenom förordnas, att 15 & lagen (1967z663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15%

De försäkringsanstalter, som meddelar trafikförsäkring, svarar solidariskt för kostnader som uppstår till följd av att tillägg till trafiklivräntor utgår enligt denna lag.

De sammanlagda kostnader för tillägg som uppstått under ett år fördelas mellan anstalterna i för- hållande till de belopp som dessa, under närmast föregående kalanderår uppburit ipremier för direkt tecknade trafikförsäkringar.

De sammanlagda kostnader för tillägg som uppstått under ett år fördelas mellan anstalterna i för- hållande till beloppen av de premier för direkt tecknade trafik- försäkringar som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

4. Förslag till Trafikförsäkringskungörelse

Regeringen förordnar med stöd av trafikskadelagen (1975:000) följande.

Trafikförsäkringsanstalternas verksamhet

1 & Försäkringsanstalt som erhållit tillstånd att meddela trafikför- säkring skall, innan anstalten börjar driva trafikförsäkringsrörelse, till försäkringsinspektionen lämna uppgift om de premiesatser som anstalten avser att tillämpa för trafikförsäkring i fall då särskilt skäl till avvikelse icke föreligger. Indelningen i riskklasser skall ske enligt grunder som försäkringsinspektionen fastställer.

Ändrar trafikförsäkringsanstalt de uppgivna premiesatserna eller har anstalten för viss försäkring eller viss grupp av försäkringar beräknat högre premier än den till försäkringsinspektionen lämnade uppgiften föranleder, skall åtgärden och anledningen till denna genast anmälas till inspektionen.

2ä Om försäkringsinspektionen anser det nödvändigt, får inspektio- nen fastställa belopp vartill premier för trafikförsäkring högst får sättas.

3å Försäkringsanstalt som ej äger behålla ansvarighet för livränta skall fullgöra skyldighet enligt trafikskadelagen (1975:000) att utge livränta genom köp av sådan ränta hos riksförsäkringsverket eller hos behörigt svenskt försäkringsbolag.

4 & Försäkringsinspektionen meddelar föreskrifter om beräkning av avgift som avses i 30 5 första stycket trafikskadelagen (1975 :000).

5 & Sådan anmälan om upphörande av avtal om trafikförsäkring som

avses i 6 & trafikskadelagen (1975 :000) göres, om försäkringen avser varje motordrivet fordon, som är försett med visst saluvagnsmärke, eller avser motordrivet fordon som brukas med stöd av särskilt leveranstillstånd eller med stöd av särskilt begränsat kör- tillstånd, till statens trafiksäkerhetsverk,

om försäkringen avser motordrivet fordon, för vilket utfärdats .interimslicens, till den polismyndighet som utfärdat licensen,

om försäkringen avser moped, till polismyndigheten i den ort där försäkringstagaren enligt senast för försäkringsgivaren tillgänglig uppgift är bosatt.

Har anmälan som sägs i första stycket gjorts och förlänges försäkrings- avtalet eller ingår försäkringsanstalten nytt avtal om trafikförsäkring för det fordon anmälan avser och sker det inom en månad från det anmälan gjordes, åligger det anstalten att senast inom en vecka efter det avtalet förlängdes eller nytt avtal ingicks skriftligen underrätta myndig- heten om förhållandet.

6 & Iakttager icke trafikförsäkringsanstalt tillbörlig sparsamhet ifråga

om omkostnaderna för trafikförsäkringsrörelsen, eller ger det sätt på vilket premierna beräknas eller inträffade skadefall regleras skälig anledning till anmärkning, eller brister anstalten i fullgörande av sina förpliktelser enligt trafikskadelagen (19751000) eller denna kungörelse, eller förekommer i övrigt allvarlig anmärkning mot anstaltens trafik-

försäkringsverksamhet,

anmäler försäkringsinspektionen förhållandet till regeringen, som i den mån den anser det nödvändigt förelägger anstalten att inom viss tid vidtaga åtgärder för att vinna rättelse eller återkallar anstaltens tillstånd att meddela trafikförsäkring.

Trafikförsäkringsbevis

7 & Om meddelad trafikförsäkring skall utfärdas bevis enligt formulär som försäkringsinspektionen fastställer.

8 & Förare av moped, för vilken meddelats trafikförsäkring, skall under färd med fordonet medföra bevis som avses i 7 5 och på anmodan visa upp detta för trafikinspektör, bilinspektör eller polisman.

Åtgärder vid försäkringsfall

9 & Det åligger försäkringstagare enligt avtal om trafikförsäkring samt det försäkrade fordonets brukare och förare att underrätta försäkrings- givaren så snart han har fått kännedom om händelse som kan medföra

försäkringsfall, och att på begäran lämna försäkringsgivaren nödvändiga upplysningar och handlingar.

Väckes talan om skadestånd med anledning av skada i följd av trafik med motordrivet fordon, skall rätten i god tid före huvudförhandlingen underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet om att talan har väckts. I fall som avsesi 15 5 första eller andra stycket trafikskadelagen (19751000) underrättas justitiekanslern respekti- ve trafikförsäkringsföreningen.

Undantag från trafikförsäkringsplikt

10 & Trafikförsäkringsplikt enligt 3 % trafikskadelagen (1975 :000) föreligger ej i fråga om

a) här i landet icke registrerat motordrivet fordon tillhörigt främman- de stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 20 april 1959 om obligatorisk försäkring mot skadeståndsansvari fråga om motorfor- don eller delstat i sådan stat,

b) motordrivet fordon som är registrerat i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Nordirland jämte öarna Isle of Man, Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckoslovakien, Tyska Demokratiska Republiken, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller Österrike,

c) icke registrerad moped hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, San Marino, För— bundsrepubliken Tyskland, Ungern eller Vatikanstaten,

d) motordrivet fordon som är registrerat eller eljest hemmahörande i annan främmande stat än som anges under b) eller c), om fordonet införts till Sverige från Finland eller Norge och är inrättat huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran eller om för fordonet finnes försäkring meddelad av utländsk försäkringsanstalt och avseende ersättning för skada i följd av trafik med fordonet i Finland, Norge och Sverige enligt finsk, norsk respektive svensk lag,

e) annat i främmande stat registrerat eller eljest hemmahörande motordrivet fordon än som avses i a) — (1), om vid fordonets införande till Sverige tecknats särskild försäkring för fordonet, avseende sådan ersättning som avses under d) och gällande till dess fordonet utföres från Finland, Norge eller Sverige till annat land (gränsförsäkring),

f) personbil eller motorcykel som är avsedd att införas i svensk exportvagnsförteckning, om för fordonet tecknats gränsförsäkring.

In- och utförsel av icke försäkringspliktigt fordon

11 & När fordon som avses i 10 5 a) införes till Sverige och här användes i trafik skall medföras intyg att fordonet tillhör stat som är bunden av konventionen eller delstat i sådan stat. Intyget skall vara utfärdat av statens regering eller, i fråga om förbundsstat, av förbundsre—

geringen. Intyget skall även innehålla uppgift om att viss myndighet eller inrättning är skyldig att utge ersättning enligt svensk lag till den som lider skada i följd av trafik med fordonet i Sverige och att myndigheten eller inrättningen kan instämmas till svensk domstol. Av intyget skall framgå att den stat eller delstat fordonet tillhör garanterar betalning av sådan ersättning.

12å Motordrivet fordon, för vilket enligt 10å (1) skall finnas utländsk försäkring, får införas till Sverige endast om bevis om sådan försäkring företes vid införseln.

13 å Gränsförsäkring tecknas genom tullmyndighetens förmedling.

14 å Vid återutförsel från Sverige av motordrivet fordon som avses i 10 å d), e) eller f) till annat land än Finland eller Norge skall tullmyndigheten i utförselorten kontrollera att för fordonet funnits försäkring avseende sådan ersättning som avses i 10 å d) och gällande till och med utförseldagen. I fråga om fordon som ej är inrättat huvudsak- ligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran skall sådan kontroll göras även vid utförsel till Finland eller Norge.

Kan det vid kontroll enligt första stycket ej visas att försäkring funnits eller att försäkringen upphört att gälla före utförseldagen, skall genom tullmyndighetens förmedling tecknas erforderlig gränsförsäkring och premie härför erläggas till tullmyndigheten.

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning om fordon som avses där i stället för att utföras förtullas i Sverige.

15 å För utförande av tullmyndighets åligganden enligt denna kun- görelse får särskild ersättning ej uttagas.

Ansvarsbestämmelser

16 å Den som bryter mot 8 å straffes med böter, högst femhundra kronor. Han är dock fri från ansvar om han senast tredje vardagen efter förseelsen hos polismyndighet styrker, att han hade bevis om trafikför- säkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna ger vid handen att förseelsen berott på tillfälligt förbiseende.

Övriga bestämmelser

17 å Försäkringsinspektionen meddelar de ytterligare föreskrifter som behöves för tillämpningen av 1— 10 åå. Generaltullstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av11—16 åå.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1976, då

1) kungörelsen (19632655) med särskilda bestämmelser angående

försäkring å motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket, 2) kungörelsen (19691490) om trafikförsäkring på motorfordon som tillhör främmande stat

skall upphöra att gälla.

5. Förslag till Kungörelse om ersättning i vissa fall för skada i följd av trafik utom riket med motordrivet fordon som tillhör staten

Regeringen förordnar med riksdagens bemyndigande följande. Lider svensk medborgare eller person med hemvist i Sverige person- eller sakskada i följd av trafik utomlands med staten tillhörigt, icke registrerat motordrivet fordon, utger staten den ersättning för skadan som skulle ha utgått enligt 7 å andra stycket trafikskadelagen (1975 :000) om fordonet varit registrerat här i landet.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1976.

6. Förslag till Lag om ändring i lagen (1972z435) om överlastavgift

Härigenom förordnas, att 7 å lagen (1972 :435) om överlastavgift skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

75

Överlastavgift påföres för bil, ägaren, och för släpvagn, ägaren av den bil som släpvagnen drages av.

I fråga om bil som innehas på grund av avbetalningsköp anses innehavaren som ägare.

Brukas bil av någon som är skyldig att ersätta skada enligt 6 eller 75 lagen (1916:312) angå- ende ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik, anses bruka- ren som bilens ägare.

Brukas bil utan lov eller brukas den av någon som innehar den med nyttjanderätt och ingår i upp- låtelsen befogenhet att anställa förare av fordonet eller föres fordonet utan att sådan befogen- het föreligger av annan förare än den av ägaren anställde, anses bru- karen som bilens ägare.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1976.

7. Förslag till Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen(1973 :601 )

Härigenom förordnas, att 35 å vägtrafikskatteförordningen (1973 :601) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 35 å

Brukas fordon utan lov eller av Brukas fordon utan lov eller någon som enligt 7 5 lagen brukas det av någon som innehar (1916312) angående ansvarighet det med nyttjanderätt och ingår i för skada iföljd av automobiltra- upplåtelsen befogenhet att an— fik är förpliktad att ersätta skada ställa förare av fordonet eller föres dömes i ägarens ställe sådan bru- fordonet utan att sådan befogen- kare enligt 34 å. het föreligger av annan förare än

den av ägaren anställde dömes i

ägarens ställe sådan brukare enligt 34 å.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1976.