Till statsrådet Lars-Erik Lövdén

Regeringen beslutade den 27 september 2001 att tillkalla en kommitté (dir 2001:73) med uppgift att utreda vissa frågor rörande det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet. Kommittén har antagit namnet Utjämningskommittén (Fi 2001:14).

Som ordförande förordnades fr.o.m. den 1 november 2001 landshövdingen Lorentz Andersson. Som ledamöter förordnades fr.o.m. den 1 december 2001 kommunalrådet numera riksdagsledamoten Marita Aronson, riksdagsledamoten Kjell Nordström, kommunalrådet Erik Langby, kommunalrådet Elvy Söderström, f.d. kommunalrådet Marita Bengtsson, kanslichefen numera riksdagsledamoten Lars Johansson, riksdagsledamoten Siv Holma, utredaren Roy Resare, ingenjören Harry Staaf och kommunalrådet Eva Hellstrand.

Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 1 november departementsrådet numera ämnesrådet Lennart Tingvall (t.o.m. 14 okto- ber 2002), ekonomen Pontus Johansson och ekonomen Björn Sundström. Departementsrådet Dan Johansson förordnades som sakkunnig fr.o.m. 15 oktober 2002.

Som experter förordnades fr.o.m. den 1 december departementssekreteraren Nils Mårtensson, departementssekreteraren Nicklas Liss-Larsson, kanslirådet Eva Hjortendal-Hellman, departementssekreteraren Uta Bertram och programchefen Margareta Andersson. Departementssekreteraren Helena Linde förordnades som expert fr.o.m. 5 maj 2003.

I sekretariatet har ingått Dan Johansson som sekreterare (fr.o.m. 15 januari t.o.m. 14 oktober 2002), Lennart Tingvall som sekre-

terare (fr.o.m. 15 oktober 2002) samt förbundssekreteraren Henrik Berggren som biträdande sekreterare (fr.o.m. 6 maj 2002). Departementssekreteraren Henrik Tiselius har deltagit i sekretariatets arbete (fr.o.m. 11 juni 2002).

Kommittén får härmed överlämna sitt slutbetänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88).

Reservationer och särskilda yttranden har avgivits av ledamöterna Marita Aronson, Erik Langby och Harry Staaf. Särskilda yttranden har avgivits av ledamöterna Eva Hellstrand, Siv Holma och Roy Resare.

Särskilda yttranden har avgivits gemensamt av sakkunniga Pontus Johansson och Björn Sundström samt av experterna Uta Bertram och Eva Hjortendal-Hellman.

Kommitténs uppdrag är härmed slutfört.

Stockholm i september 2003

Lorentz Andersson

Marita Aronson Marita Bengtsson Eva Hellstrand

Siv Holma Lars Johansson Erik Langby

Kjell Nordström Roy Resare Harry Staaf

Elvy Söderström

/ Lennart Tingvall

Henrik Berggren

,QQHKnOOSammanfattning................................................................=11

Författningsförslag=.............................................................=19

1Bakgrund=..................................................................=31,QOHGQLQJ 1XYDUDQGHVWDWVELGUDJVRFKXWMlPQLQJVV\VWHP 7LGLJDUHXWUHGQLQJDU 8WUHGQLQJVXSSGUDJHW 8WUHGQLQJHQVXSSOlJJQLQJ 2Statsbidragsgivning till kommuner och landsting=...........=433ULQFLSHUI|UXWIRUPQLQJDYVWDWVELGUDJVRFKXWMlP QLQJVV\VWHP .DUWOlJJQLQJRFKDQDO\VDYQXYDUDQGHELGUDJVJLYQLQJ 6WDWOLJWHOOHUNRPPXQDOWILQDQVLHUDGXWMlPQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 3Inkomstutjæmning=......................................................=531XYDUDQGHXWIRUPQLQJ $OOPlQW 2PI|UGHOQLQJLLQNRPVWXWMlPQLQJHQ %HUlNQLQJVPHWRGHQ 0DUJLQDOHIIHNWHURFKMXVWHUDGLQNRPVW XWMlPQLQJ  

.RPSHQVDWLRQVJUDGRFKXWMlPQLQJVJUDG .ULWLNPRWV\VWHPHW ,QNRPVWXWMlPQLQJHQPHOODQNRPPXQHU −.RPPLWWpQV|YHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (QVWDWOLJWILQDQVLHUDGLQNRPVWXWMlPQLQJ 'HQVWDWOLJDELGUDJVJLYQLQJHQ 'HQJDUDQWHUDGHVNDWWHNUDIWHQ .RPPXQHURFKODQGVWLQJPHGK|JVNDWWHNUDIW .RPSHQVDWLRQVJUDGRFKOlQVYLVDVNDWWHVDWVHU5HJOHULQJVSRVW6NDWWHYl[OLQJDU 6NDWWHDYUlNQLQJ (IIHNWHUQDDYNRPPLWWpQVI|UVODJ'HQnOGHUVUHODWHUDGHGHOHQDYGHWJHQHUHOOD VWDWVELGUDJHW4Kostnadsutjæmning.....................................................=838WMlPQLQJDYVWUXNWXUHOODNRVWQDGVVNLOOQDGHU 9DUI|UXWMlPQLQJ"9LONDNRVWQDGHUVNDOOXWMlPQDV2OLNDVlWWDWWXWMlPQD +XUP\FNHWXWMlPQDVGHWI|U" )|UVNROHYHUNVDPKHWRFKVNROEDUQVRPVRUJ1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ*UXQGVNRODRFKI|UVNROHNODVV1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ*\PQDVLHVNROD 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ628 ,QQHKnOO 

bOGUHRPVRUJ 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ ,QGLYLGRFKIDPLOMHRPVRUJ 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ %HIRONQLQJVI|UlQGULQJDU 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJDYXWMlPQLQJRFKELGUDJ %HIRONQLQJVXWYHFNOLQJHQVHGDQ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJ %DUQRFKXQJGRPDUPHGXWOlQGVNEDNJUXQG 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ 9DWWHQRFKDYORSS 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ 1lULQJVJHRJUDIL 1XYDUDQGHVLWXDWLRQ *DWRURFKYlJDU 8SSYlUPQLQJ %\JJNRVWQDGHU $GPLQLVWUDWLRQUlGGQLQJVWMlQVWPHGPHUD 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ .ROOHNWLYWUDILN 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ  

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ.DOORUWVWLOOlJJ 1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJ.RPPLWWpQV|YHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ +lOVRRFKVMXNYnUG1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ/lNHPHGHO1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ)lUGWMlQVW1XYDUDQGHXWIRUPQLQJ 5HVXOWDWDYNRPPLWWpQVXSSI|OMQLQJgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ (NRQRPLVNDHIIHNWHUI|UNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ+DQGLNDSSRPVRUJ +DQGLNDSSRPVRUJHQOLJW6RFLDOWMlQVWODJHQRFK +lOVRRFKVMXNYnUGVODJHQI|USHUVRQHUXQGHU nU/66RFK/$665Strukturbidrag..........................................................=229%DNJUXQG gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ0RWLYHULQJ 1lULQJVOLYVRFKV\VVHOVlWWQLQJVEHIUlPMDQGH nWJlUGHU 6YDJWEHIRONQLQJVXQGHUODJ6PnODQGVWLQJ(NRQRPLVNDHIIHNWHU628 ,QQHKnOO 

6Utfallsförændringar pè grund av den löpande uppdateringen i kostnadsutjæmningen=........................=2378WMlPQLQJ−LQWHELGUDJ ([HPSOHWJUXQGVNRODQ 0DUJLQDOHIIHNWHUYLGLQUHVSHNWLYHXWIO\WWQLQJ )|UlQGULQJDULNRVWQDGVXWMlPQLQJHQWLOOI|OMGDYGHQ nUOLJDXSSGDWHULQJHQ )|UlQGULQJLNRVWQDGVXWMlPQLQJHQVROLNDGHODU .RVWQDGVXWMlPQLQJHQRFKNRPPXQJUXSSHUQD .RVWQDGVXWMlPQLQJHQRFKEHIRONQLQJV PLQVNQLQJ .RVWQDGVXWMlPQLQJHQRFKVWDELOLWHWHQ gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 7Vissa verksamhetsövergripande aspekter.....................=253.RPPXQHUQDVIDNWRUNRVWQDGHU 3HUVRQDONRVWQDGHU /RNDONRVWQDGHU gYHUYlJDQGHQ 8WEXGVQLYnRFKNRVWQDGHU -lPVWlOOGKHWVDVSHNWHU ,QWHJUDWLRQVIUnJRU 8Samlade ekonomiska effekter av kommittêns förslag....=283,QOHGQLQJ .RPPXQHU /DQGVWLQJ .RPPXQHURFKODQGVWLQJVDPPDQWDJHW  

9Införandet av de föreslagna förændringarna..................=2911XYDUDQGHXWIRUPQLQJDYLQI|UDQGHUHJOHUgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ10Systemets fortlevnad.................................................=299,QOHGQLQJ%HKRYDYO|SDQGHXSSI|OMQLQJReservationer och særskilda yttranden=................................=305

Bilagor

%LODJD .RPPLWWpGLUHNWLY%LODJD 2UGOLVWD %LODJD .RPPXQJUXSSVLQGHOQLQJPP %LODJD (IIHNWHUDYNRPPLWWpQVI|UVODJBilagedel (i separat volym)

%LODJD 6DPPDQIDWWQLQJDY6WDWVNRQWRUHWVUDSSRUW6WDWV

ELGUDJHQWLOONRPPXQHURFKODQGVWLQJ(QNDUWOlJJ QLQJRFKDQDO\V%LODJD (NRQRPLVNDNRQVHNYHQVHUDYEHIRONQLQJVI|UlQG

ULQJDULNRPPXQHURFKODQGVWLQJ%LODJD *OHVEHE\JJHOVHVWUXNWXU%LODJD 1RUPNRVWQDGVEHUlNQLQJDUI|UlOGUHRPVRUJ%LODJD 8WYlUGHULQJDYVMXNYnUGVPRGHOOHQLODQGVWLQJHQV

NRVWQDGVXWMlPQLQJ%LODJD *HQGHUDQDO\VDYNRVWQDGVXWMlPQLQJHQVGHO

PRGHOOHUI|UlOGUHRPVRUJVDPWKlOVRRFKVMXNYnUG

%LODJD 7DEHOOELODJD

Sammanfattning

Utjämningskommittén har haft i uppdrag att utreda vissa frågor rörande det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna föreslås införas från 2005.

Principiella utgångspunkter

Nuvarande bidrags- och utjämningssystem utgår från målen att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Det sker genom en långtgående utjämning av skatteinkomster och genom att beakta strukturella merkostnader.

Kommittén har i sitt arbete utgått från målen om likvärdiga ekonomisk förutsättningar för alla kommuner och landsting och att detta ställer krav på en långtgående utjämning av skatteinkomster och av strukturella kostnadsskillnader. För inkomstutjämningen har, med bibehållet mål om långtgående utjämning, alternativa tekniska lösningar prövats. För kostnadsutjämningen har kommittén utgått ifrån att den utjämningsteknik som tillämpas i nuvarande system, den s.k. standardkostnadsmetoden, skall användas också fortsättningsvis. Kommittén har vidare utgått från de nu gällande förutsättningarna att kostnadsutjämningen inte skall kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och effektivitet. Vidare skall kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommuner och landsting opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader.

Uppläggning av utredningsarbetet

Hur utredningsarbetet lagts upp beskrivs i kapitel 1.5. Metoden för att beräkna kostnadsutjämningen är den s.k. standardkostnadsmetoden, som innebär att varje verksamhet och kostnad som ingår i utjämningen beräknas var för sig med hjälp av en särskild delmodell. Varje delmodell baseras, för respektive verksamhet, på sådana faktorer som skall beakta behovs- och strukturella kostnadsskillnader. Uppbyggnaden av nuvarande kostnadsutjämning, i ett flertal delmodeller, har varit en viktig utgångspunkt för uppläggningen av utredningsarbetet. En betydande del av kommitténs arbete har inriktats på att följa upp kostnadsutjämningen verksamhetsvis för att bedöma i vilken utsträckning de nuvarande utjämningsmodellerna på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till de strukturella förhållanden som skall ligga till grund för utjämningen. Vissa delar av analysarbetet har lagts ut som externa uppdrag. Parallellt med detta arbete har nuvarande system för inkomstutjämning analyserats och alternativa metoder utretts.

Inkomstutjämningen

Kommittén föreslår att statliga bidrag, så långt det är möjligt, bör finansiera utjämningen av skillnaderna i de beskattningsbara inkomsterna mellan kommuner respektive landsting. Kommitténs överväganden och förslag rörande inkomstutjämningen behandlas i kapitel 3. För att åstadkomma ett statligt finansierat system föreslås att nuvarande inkomstutjämning och det generella statsbidraget avskaffas. Kommuner och landsting erhåller istället ett statligt bidrag som beräknas med utgångspunkt från skillnaden mellan en garanterad skattekraft och den egna skattekraften. Den garanterade skattekraften uttrycks som en procentandel av medelskattekraften. Den garanterade skattekraften skall uppgå till 120 procent av medelskattekraften för såväl kommuner som landsting. Den garanterade nivån skall ligga fast.

Genom den föreslagna konstruktionen kommer de generella statsbidragen att räknas upp i samma takt som skatteunderlaget ökar. Statens kostnader för att upprätthålla garantinivån finansieras genom särskilda beslut om ändringar i en regleringspost som kommittén samtidigt föreslår skall införas. Regleringsposten används också för ekonomiska regleringar mellan staten och kommun-

sektorn. Den påverkas även av eventuella förändringar i den totala statsbidragsramen. Inledningsvis fastställs regleringsposten så att de förändringar i systemet som föreslås blir finansiellt neutrala mellan staten och kommunsektorn.

Denna konstruktion möjliggör en ökad grad av fokusering på generella statsbidrag, som enligt kommitténs åsikt är mer ändamålsenliga och effektiva ur ett kommunalt perspektiv. Den statliga bidragsgivningen bör i ökad grad fokuseras på generella bidrag snarare än riktade bidrag.

Statskontoret har på kommitténs uppdrag gjort en kartläggning av statsbidragen till kommuner och landsting. Av denna framgår att alla, utom två, av de 127 anslag som 2001 berörde den kommunala sektorn var verksamhetsanknutna. Antalet anslag som berör den kommunala sektorn har mer än fördubblats sedan 1993 och de nya anslagen rör sig i stort sett bara om riktade bidrag. Verksamhetsanknutna statsbidrag enbart avsedda för vissa kommuner eller landsting kan medföra stor risk för snedvridning av utjämningen. Dessa bidrag kan t.ex. bekosta insatser som andra huvudmän får betala själva eller tvingas avstå från. De negativa effekterna av dessa bidrag ökar med bidragets storlek och varaktighet. Det är denna grupp statsbidrag som har ökat mest i antal sedan 1993. Statskontoret anser att den typ av statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget i första hand är de som är verksamhetsanknutna och avsedda för alla kommuner eller landsting. I kartläggningen har man funnit ett femtontal anslag som är av den typen.

Kommitténs förslag innebär att ett antal riktade statsbidrag samt den åldersrelaterade delen av det generella bidraget avvecklas och förs till det generella utjämningsbidraget. Riktade bidrag för maxtaxa inom barnomsorg, skolsatsning, kunskapslyft, läkemedelsförmånen och tillgänglighetssatsningen inom vården bör föras över till det generella bidraget 2005.

En garanterad nivå på 120 procent är inte tillräckligt hög för att omfatta samtliga kommuner och landsting. Kommittén anser att samtliga kommuner och landsting skall omfattas av systemet om det huvudsakliga syftet med utjämningssystemet, att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar, skall uppnås. En särskild utjämningsavgift bör därför tas ut av de kommuner och landsting som har en skattekraft som överstiger den garanterade. Underlaget för avgiften skall vara skillnaden mellan den egna skattekraften och den garanterade.

Kompensationsgraden i inkomstutjämningen skall vara oförändrad, dvs. 95 procent. För kommuner och landsting med en skattekraft som överstiger den garanterade skattekraften sänks kompensationsgraden till 85 procent för den överskjutande delen. Den justerade inkomstutjämningen slopas. De länsvisa skattesatserna uppdateras till 2003 års nivå.

Kostnadsutjämningen

Resultatet av kommitténs uppföljning av samtliga delar av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting samt förslag till uppdateringar och förändringar redovisas i kapitel 4.

Barnomsorgsmodellen bibehålls i princip oförändrad men underlaget för beräkningen av kommunernas barnomsorgsbehov uppdateras. Antalet sexåringar i förskoleklass beaktas i kostnadsutjämningen för grundskolan.

I samtliga utjämningsmodeller där befolkningens geografiska fördelning beaktas i kostnadsutjämningen har ett aktuellare befolkningsunderlag använts.

I grundskolemodellen ändras underlaget för att beräkna kostnader för modersmålsundervisning från medborgarskap till utländsk bakgrund och sexåringar i förskoleklass beaktas i kostnadsutjämningen.

För gymnasieskolan föreslås programvalsfaktorn beräknas som ett genomsnitt för elevernas programval för två år.

Äldreomsorgen uppdateras med utgångspunkt från en fältundersökning som på kommitténs uppdrag genomförts i ett antal kommuner. Åldersindelningen ändras till femårsklasser och etnicitetsfaktorn ändras till att avse personer födda inom respektive utom Norden.

Beräkningen av individ- och familjeomsorg föreslås bli uppdelad i två delar. I den ena beräknas strukturella skillnader för ekonomiskt bistånd, missbrukarvård samt övrig individ- och familjeomsorg. I den andra delen beräknas strukturella skillnader inom barn- och ungdomsvården. De två delarna summeras till en standardkostnad för verksamhetsområdet.

Nuvarande kompensation för totalfolkmängdens minskning under den senaste tio åren bibehålls oförändrad. Kompensationen för minskning av antalet skolelever sänks och begränsas. Kommuner som har haft en kraftig ökning av antalet skolelever kom-

penseras för detta. De kommuner som under en längre period haft en kraftig ökning av folkmängden kompenseras för den eftersläpning av intäkterna som förekommer i systemet.

Standardkostnaderna för fyra delmodeller, byggkostnader, uppvärmning, administration och räddningstjänst med mera i glesbygd samt gator och vägar slås samman i en gemensam ny modell, benämnd näringsgeografi.

Utjämningsmodellerna för vatten och avlopp samt kallortstillägg föreslås utgå ur kostnadsutjämningen.

Nuvarande beräkningsmodell för barn och ungdomar med utländsk bakgrund bibehålls oförändrad.

Hälso- och sjukvårdsmodellen uppdateras med senast tillgängliga kostnadsunderlag. Definitionen av vissa vårdtunga grupper justeras. Delmodellen för små landsting överförs från kostnadsutjämningen till ett föreslaget strukturbidrag.

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen ingår inte i nuvarande kostnadsutjämning för landstingen. Kostnadsutjämningen för läkemedel sker för perioden 2002

 • separat i ett särskilt system. Kommittén föreslår att nämnda utjämningsmodell för läkemedel infogas i landstingens nuvarande kostnadsutjämning som en egen delmodell.

Delmodellen för kollektivtrafik uppdateras utifrån ett aktuellare kostnadsunderlag. Därvid används länstrafikhuvudmännens kostnader för trafiken, reducerade med den genomsnittliga avgiftsnivån. Nuvarande reducering av standardkostnaderna med 25 procent utgår. Fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna i respektive län uppdateras.

Kommitténs förslag leder sammantaget till förenklingar av utjämningssystemet. Antalet delmodeller i kostnadsutjämningen för kommunerna minskas från 16 till 9.

Nytt strukturbidrag

Kommittén föreslår i kapitel 5 att vissa delmodeller bryts ut ur kostnadsutjämningen och att de kommuner och landsting som påverkas negativt av detta kompenseras genom att man inför ett statligt finansierat bidrag, ett så kallat strukturbidrag. Detta statsbidrag föreslås ligga utanför dagens utjämningssystem. Två delmodeller i kostnadsutjämningen för kommuner (näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder och svagt befolkningsunder-

lag) utgår ur kostnadsutjämningen och skapar tillsammans med effekterna av de förändringar i statsbidrags- och utjämningssystemet som kommittén föreslår tillsammans med effekterna av att de nuvarande fasta införandetilläggen ett strukturbidrag vid sidan av utjämningssystemet. För landstingen är det en delmodell (små landsting) plus utfallseffekter som förs samman till ett nytt statligt strukturbidrag.

Strukturbidraget föreslås ligga utanför utjämningssystemet och finansieras genom att den föreslagna regleringsposten sänks med motsvarande belopp.

Utfallet av de föreslagna förändringarna

Utfallseffekterna av de förändringar i statsbidrags- och utjämningssystemet som kommittén föreslår tillsammans med effekterna av att de fasta införandetilläggen upphör beskrivs i kapitel 8 samt i tabellbilaga. De största bidragsförändringarna av kommitténs förslag inklusive effekterna av upphörande fasta införandetillägg men exklusive de föreslagna införandereglerna uppkommer för de kommuner som i nuvarande system har stora fasta införandetillägg och/eller kallortstillägg. Det gäller främst kommuner i Norrbottens och Västerbottens län samt ett begränsat antal kommuner i Stockholms län med hög skattekraft. Nästan samtliga län i Svealand och Götaland får i genomsnitt ökade bidrag, men utfallet varierar för enskilda kommuner. De största bidragsminskningarna får gruppen glesbygdskommuner. Större städer och landsbygdskommuner får i genomsnitt ökade bidrag.

Även för landstingen uppkommer de största förändringarna där man i nuvarande system har fasta införandetillägg och/eller kallortstillägg. Det gäller norrlandslandstingen exklusive Gävleborg samt Stockholm. Övriga landsting, Gotland undantaget, får ökade bidrag.

Införandet av de föreslagna förändringarna

För att undvika drastiska effekter för enskilda kommuner och landsting av de föreslagna förändringarna och upphörande fasta införandetillägg måste förändringarna införas successivt. Detta beskrivs i kapitel 9. Effekterna av de förändringar i statsbidrags-

och utjämningssystemet som kommittén föreslår tillsammans med effekterna av att de nuvarande fasta införandetilläggen upphör föreslås regleras genom ett strukturbidrag vid sidan av utjämningssystemet.

För kommuner och landsting med negativa bidragsförändringar förs till strukturbidraget årligen ett belopp av den storleken att den årliga negativa bidragsförändringen högst motsvarar en utdebitering på 10 öre för kommuner respektive 5 öre för landsting beräknat på eget skatteunderlag införandeåret. Införandet av effekterna för kommuner och landsting med negativa bidragsförändringar sker under en period om högst tio år.

Ett belopp motsvarande en negativ bidragsförändring överstigande 1 krona i utdebitering för kommuner och 50 öre för landsting förs utan tidsbegränsning till strukturbidraget.

För kommuner och landsting med positiva bidragsförändringar bör förändringarna slå igenom fullt ut samma år som förändringarna införs.

Bidragsförändringar som beror på förändringar i skattekraft och struktur bör som nu slå igenom utan begränsning vid de årliga uppdateringarna av utjämningssystemet.

Systemets fortlevnad

Utjämningssystemet bör bli föremål för en kontinuerlig löpande uppföljning och utvärdering. I kapitel 10 föreslås att ett mindre permanent organ bör tillskapas med ansvar för en kontinuerlig uppföljning. Kommittén avstår dock från att lämna förslag om i vilken form en fortsatt uppföljning bör ske. Kommittén anser att en parlamentariskt sammansatt referensgrupp bör knytas till det löpande uppföljningsarbetet oavsett vilken organisatorisk lösning som väljs.

Författningsförslag

1. Förslag till lag om inkomstutjämning för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Kommuner och landsting bedriver sin verksamhet på den kommunala självstyrelsens grund och skall ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för detta.

För att utjämna skillnader i skattekraft i kommuner och landsting regleras i denna lag statliga bidrag och avgifter i ett system för inkomstutjämning.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Definitioner

2 § I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här:

Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets årliga taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt året före bidragsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av det uppräknade skatteunderlaget för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret.

Garanterad skattekraft: Garantinivå uttryckt i procent av den uppräknade medelskattekraften för kommuner och landsting.

Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar 120 procent av den uppräknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret.

Bidragsår: Det år under vilket bidrag betalas ut av staten eller avgift skall betalas av kommuner och landsting.

Länsvis fastställda skattesatser

3 § Regeringen skall fastställa länsvisa skattesatser med utgångspunkt från medelutdebitering för kommuner respektive för landsting.

Vid beräkningen av de länsvisa skattesatserna skall medelutdebiteringen minskas med 5 procent för bidragsberättigade och med 15 procent för avgiftsskyldiga kommuner och landsting.

Vid beräkningen skall därefter hänsyn tas till överenskommelser om ändrad uppgiftsfördelning mellan kommun och landsting.

Inkomstutjämningsbidrag

4 § Kommuner och landsting med ett uppräknat skatteunderlag som är lägre än det garanterade skatteunderlaget har rätt till inkomstutjämningsbidrag av staten. Detta bidrag skall motsvara skillnaden mellan garanterat skatteunderlag och uppräknat skatteunderlag, multiplicerad med den länsvisa skattesatsen som fastställs enligt 3 § denna lag, för respektive kommun och landsting.

Inkomstutjämningsavgift

5 § Kommuner och landsting som har ett uppräknat skatteunderlag som är högre än det garanterade skatteunderlaget skall betala inkomstutjämningsavgift till staten. Denna avgift skall motsvara skillnaden mellan uppräknat skatteunderlag och garanterat skatteunderlag, multiplicerad med den länsvisa skattesatsen som fastställs enligt 3 § denna lag, för respektive kommun och landsting.

Regleringsposter för kommuner och landsting

6 § För att upprätthålla garantinivån och bestämma den statliga finansieringsandelen i inkomstutjämningen fastställer riksdagen årligen en regleringspost för kommunerna och en regleringspost för landstingen. Denna kan vara såväl positiv som negativ.

Ändrad indelning

7 § Ändras indelningen av kommuner eller landsting, beräknas bidrag respektive avgift på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång.

Övriga bestämmelser

8 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun och landsting om preliminära bidrag enligt 4 § och avgifter enligt 5 §.

9 § Skatteverket skall preliminärt besluta om bidragens storlek samt senast den 20 januari under bidragsåret lämna uppgift till varje kommun och landsting om storleken av preliminära bidrag respektive avgifter.

Kommuner och landsting kan senast den 15 februari påtala fel i underlaget för beslutet.

Skatteverket fastställer bidragens respektive avgifternas storlek samt lämnar senast den 15 april bidragsåret uppgift om detta till varje kommun och landsting.

10 § Statsbidrag betalas ut enligt de regler som gäller för utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

11 § Avgift betalas genom avräkning vid utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Överklagande

12 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Bemyndiganden

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av bidrag och avgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Förslag till lag om kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Kommuner och landsting bedriver sin verksamhet på den kommunala självstyrelsens grund och skall ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för detta.

I syfte att utjämna strukturellt betingade kostnadsskillnader i kommuner och landsting regleras i denna lag förutsättningar för kostnadsutjämningsbidrag respektive kostnadsutjämningsavgift.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Definitioner

2 § I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här:

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §. Standardkostnad beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnader för en kommun eller ett landsting.

Bidragsår: Det år under vilket bidrag betalas ut av staten eller avgift skall betalas av kommuner och landsting.

Standardkostnad

3 § För varje kommun beräknas standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, grundskola, gymnasieskola, barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar samt näringsgeografi.

För varje landsting beräknas standardkostnad för hälso- och sjukvård och för läkemedel.

För varje kommun och för varje landsting beräknas också standardkostnad för kollektivtrafik.

Strukturkostnadsbidrag

4 § Kommuner och landsting vars strukturkostnad per invånare överstiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare har rätt till ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret.

Strukturkostnadsavgift

5 § Kommuner och landsting vars strukturkostnad per invånare understiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare skall betala en avgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret.

Ändrad indelning

6 § Ändras indelningen av kommuner eller landsting, beräknas bidrag respektive avgift på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång.

Övriga bestämmelser

7 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun och landsting om preliminära bidrag enligt 4 § och avgifter enligt 5 §.

8 § Skatteverket beslutar preliminärt om belopp för strukturkostnadsbidrag och strukturkostnadsavgift samt lämnar senast den 20 januari bidragsåret uppgift om detta till varje kommun och landsting.

Kommuner och landsting kan, senast den 15 februari bidragsåret, påtala fel i underlaget för beslut.

Skatteverket fastställer bidrag och avgifter samt lämnar senast den 15 april bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om aktuella belopp.

9 § Bidrag betalas ut enligt de regler som gäller för utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

10 § Avgift betalas genom avräkning vid utbetalning av kommunalskattemedel, enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Bemyndiganden

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter

1. om hur standardkostnader beräknas och fördelas mellan kommuner och landsting samt

2. om beräkningen av bidrag och avgifter enligt denna lag.

Överklagande

12 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

3. Förslag till lag om strukturbidrag för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Statligt strukturbidrag enligt denna lag syftar till att främja tillväxt i kommuner och landsting med svagt befolkningsunderlag samt att underlätta omställning till systemen för inkomst- och kostnadsutjämning inom kommun och landstingssektorn.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Strukturbidrag till kommuner

2 § Har en kommun under år 2004 enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting varit berättigad till

1. utjämningsbidrag för näringslivsbefrämjande åtgärder eller

2. utjämningsbidrag på grund av svagt befolkningsunderlag har kommunen från och med år 2005 rätt till statligt strukturbidrag med motsvarande belopp.

De kommuner vars bidragsminskning överstiger en krona i utdebitering har även rätt till strukturbidrag motsvarande det överskjutande beloppet.

Strukturbidrag till landsting

3 § Har ett landsting under år 2004 enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting varit berättigad till utjämningsbidrag för små landsting har landstinget från och med år 2005 rätt till statligt strukturbidrag med motsvarande belopp.

De landsting vars bidragsminskning överstiger 50 öre i utdebitering har även rätt till strukturbidrag motsvarande det överskjutande beloppet.

Referensbidrag

4 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställer ett referensbidrag för varje kommun och varje landsting.

Referensbidraget motsvarar den summa kommunen eller landstinget är berättigad till år 2004 enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting, lagen (1995:1514) om generella statsbidrag till kommuner och landsting samt lagen (1995:1517) om införande.

5 § Med bidragsminskning enligt denna lag avses skillnaden mellan en kommuns eller ett landstings referensbidrag och dess samlade bidrag eller avgift år 2004 enligt lag (2005:xxx) om inkomstutjämning för kommuner och landsting och lag (2005:xxx) om kostnadsutjämning för kommuner och landsting.

Ändrad indelning

6 § Ändras indelningen av kommuner eller landsting, beräknas bidraget på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång.

Bemyndiganden

7 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av strukturbidrag enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Regler om särskilt införandetillägg finns i lag om införande av lag om strukturbidrag m.fl. lagar.

4. Förslag till lag om införande av lag om strukturbidrag till kommuner och landsting, lag om inkomstutjämning och lag om kostnadsutjämning för kommuner och landsting

1 § Lagen om inkomstutjämning för kommuner och landsting, lagen om kostnadsutjämning för kommuner och landsting och denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2 § Genom lagen om inkomstutjämning för kommuner och landsting, lagen om kostnadsutjämning för kommuner och landsting och denna lag upphävs följande lagar.

1. Lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting,

2. Lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag för kommuner och landsting,

3. Lagen (1995:1514) om generella statsbidrag till kommuner och landsting.

3 § De upphävda bestämmelserna enligt 2 § gäller dock fortfarande i fråga om utjämningsavgift och utjämningsbidrag för år 2004 och tidigare år.

4 § Vad som i denna lag sägs om landsting tillämpas också i fråga om kommuner som inte ingår i ett landsting.

Ändrad indelning

5 § Ändras indelningen av kommuner eller landsting, beräknas bidrag respektive avgift på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång.

Referensbidrag

6 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställer ett referensbidrag för varje kommun och landsting.

Referensbidraget motsvarar den summa kommunen eller landstinget är berättigad till år 2004 enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1516) om

utjämningsavgift för kommuner och landsting, lagen (1995:1514) om generella statsbidrag till kommuner och landsting samt lagen (1995:1517) om införande.

7 § Med bidragsminskning respektive bidragsökning enligt denna lag avses skillnaden mellan en kommuns eller ett landstings referensbidrag och dess samlade bidrag och avgifter år 2004 enligt lag (2005:xxx) om inkomstutjämning för kommuner och landsting och lag (2005:xxx) om kostnadsutjämning för kommuner och landsting, samt lag (2005:xxx) om strukturbidrag till kommuner och landsting.

Införandebidrag

8 § Kommuner och landsting som får en bidragsminskning till följd av förändringar i utjämningssystemet har rätt till införandebidrag.

Införandebidraget beräknas så att bidragsminskningen för år 2005 högst svarar mot en utdebitering om 10 öre för kommuner och 5 öre för landsting, beräknat på eget uppräknat skatteunderlag år 2004.

Bidraget trappas därefter årligen ner med ett belopp som motsvarar en utdebitering om 10 öre för kommuner och 5 öre för landsting, beräknat på samma skatteunderlag.

Rätt till införandebidrag föreligger under höst 10 år.

1. Bakgrund

1.1. Inledning

Kommuner och landsting svarar för stora delar av den offentliga verksamheten. Samtidigt gäller att förutsättningarna att klara dessa uppgifter varierar kraftigt mellan olika kommuner respektive landsting. Det som skiljer är inte bara nivån på de beskattningsbara inkomsterna utan också exempelvis ålderssammansättning, social struktur och geografiska förhållanden.

Det är mot denna bakgrund inte förvånande att det sedan lång tid tillbaka funnits system för att utjämna skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan enskilda kommuner respektive landsting. Formerna för och ambitionerna med den kommunala utjämningen har dock förändrats kraftigt över tiden; från ett riktat statligt stöd till skattetyngda kommuner i början av 1900-talet, till dagens system med en långtgående inomkommunalt finansierad utjämning av både skillnader i skatteinkomster och av strukturella kostnadsskillnader.

Nuvarande statsbidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting infördes den 1 januari 1996. Det ersatte det år 1993 införda statliga utjämningsbidraget för kommuner och det sedan tidigare gällande skatteutjämningssystemet för landsting.

Nuvarande kostnadsutjämning baseras på ett omfattande underlag och modeller som skall fånga komplexa samband. Ett flertal statliga utredningar har sedan början på 1990-talet haft uppdraget att utreda frågor kring den kommunala utjämningen. Många synpunkter har framkommit vid remissbehandlingen av de utredningsförslag som ligger till grund för föregående och nuvarande system, vilket bl.a. speglar svårigheterna att utforma system och modeller som kan betraktas som helt rättvisa.

1.2. Nuvarande statsbidrags- och utjämningssystem

Det nuvarande statsbidrags- och utjämningssystemet trädde i kraft 1996 och består av fyra delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generellt statsbidrag och införanderegler. Utjämningssystemet syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet oavsett invånarnas beskattningsbara inkomster och skillnader i behov och andra strukturella förhållanden. Systemet är utformat som två separata delsystem, ett för kommuner och ett för landsting, men de är likartat uppbyggda.

Inkomstutjämningen

Genom inkomstutjämningen garanteras alla kommuner och landsting ett lika stort skatteunderlag per invånare oavsett det egna skatteunderlagets storlek. Kommuner och landsting med ett eget skatteunderlag per invånare som understiger genomsnittet i landet får ett bidrag från staten. De med ett skatteunderlag per invånare som ligger över genomsnittet betalar en avgift till staten. Summan av avgifterna motsvarar i stort summan av bidragen. Inkomstutjämningen är en garanti för att alla kommuner och landsting får del av den samhällsekonomiska utvecklingen.

Beräkningen av en kommuns bidrag/avgift sker i flera steg. Underlaget för beräkningen av bidrag eller avgift utgörs av den del av skatteunderlaget per invånare som avviker från riksgenomsnittet, multiplicerat med antalet invånare i kommunen. De beskattningsbara inkomsterna per invånare kommer efter denna utjämning att vara lika stora i alla kommuner respektive landsting.

Därefter fastställs bidraget/avgiften genom att underlaget för beräkningen av bidraget eller avgiften multipliceras med den s.k. länsvisa skattesatsen. De länsvisa skattesatserna utgör 95 procent av den genomsnittliga skattesatsen i landet för kommuner respektive landsting år 1995. Inom länen har den länsvisa skattesatsen fördelats mellan kommunerna i länet och landstinget utifrån nivån på de skatteväxlingar som gjorts med hänsyn till huvudmannaskapsförändringar.

Från 2001 infördes en justering i inkomstutjämningen med syfte att undanröja att kommuner och landsting med låg skattesats och

snabb tillväxt i det egna skatteunderlaget får en intäktsökning efter utjämning som understiger genomsnittet för riket.

Omslutningen i inkomstutjämningen har successivt ökat främst som en följd av skatteunderlagets tillväxt över åren men även på grund av en ökad spridning i skattekraften mellan kommuner och mellan landsting. Genom inkomstutjämningen omfördelas 2003 ca 14 miljarder kronor i kommunsystemet och ca 5,5 miljarder kronor i landstingssystemet. På kommungruppsnivå är det förortskommuner och storstäder som betalar avgifter. Även ett flertal större städer, industrikommuner och medelstora städer betalar en avgift i inkomstutjämningen. De högsta bidragen per invånare erhåller landsbygds- och glesbygdskommuner. Danderyd betalar år 2003 en avgift på över 24 000 kronor per invånare och Borgholm erhåller ett bidrag på närmare 7 200 kronor per invånare.

Spännvidden mellan bidrag och avgifter är betydligt mindre i landstingssystemet. Detta förklaras av att det är betydligt mindre skillnader i skatteunderlag per invånare mellan landsting än mellan kommuner. Dessutom är de länsvisa skattesatserna betydligt lägre i landstingssystemet. Endast Stockholms läns landsting betalar 2003 en avgift i landstingssystemets inkomstutjämning, ca 3 200 kronor per invånare. Gotland får det högsta bidraget per invånare, närmare 2 800 kronor per invånare.

Kostnadsutjämningen

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet skall således inte utjämna för faktiska kostnadsskillnader utan för skillnader i behov av kommunal service och för förutsättningarna att producera denna service, dvs. sådana skillnader som kommunerna och landstingen inte själva kan råda över. Systemet skall inte utjämna för kostnadsskillnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning eller effektivitet.

Kostnadsutjämningen är uppbyggd av ett antal delmodeller, där de strukturella kostnadsskillnaderna för varje delmodell beräknas med hjälp av faktorer som skall spegla de strukturella behovs- och kostnadsskillnaderna för en viss verksamhet.

De olika delmodellerna avser antingen verksamheter som t.ex. barn- och äldreomsorg eller kostnader som finns i de flesta verksamheter som t.ex. uppvärmningskostnader. Kostnadsutjämningen

innefattar utjämningsmodeller för 16 delverksamheter/kostnadsslag för kommunerna och tre utjämningsmodeller för landstingen. För varje delmodell beräknas en s.k. standardkostnad, i kronor per invånare, per kommun respektive landsting. Genom att summera de i delmodellerna beräknade standardkostnaderna erhålls en kommuns eller ett landstings strukturkostnad i kronor per invånare.

De kommuner och landsting vilkas beräknade strukturkostnad överstiger den genomsnittliga strukturkostnaden i landet får ett bidrag från staten motsvarande den överskjutande kostnaden. Om strukturkostnaden understiger genomsnittet i landet betalar kommunen en motsvarande avgift. Summan av avgifterna motsvarar i princip summan av bidragen.

Genom kostnadsutjämningen omfördelas 2003 ca 5,2 miljarder kronor i kommunsystemet och ca 1,6 miljarder kronor i landstingssystemet. På kommungruppsnivå är det glesbygdskommuner och storstäder som får bidrag i kostnadsutjämningen.

De högsta avgifterna per invånare betalar förortskommuner och större städer. Håbo betalar år 2003 en avgift på närmare 3 500 kronor per invånare och Pajala erhåller ett bidrag på över 12 700 kronor per invånare.

Spännvidden mellan bidrag och avgifter är betydligt mindre i landstingssystemet. Det kan till stor del förklaras av att de strukturella skillnaderna är mindre mellan landsting än mellan kommuner. Dessutom är den genomsnittliga strukturkostnaden betydligt lägre i landstingssystemet. Norrbottens läns landsting får i kostnadsutjämningen över 1 600 kronor per invånare. Landstinget i Uppsala län betalar en avgift på drygt 900 kronor per invånare.

Det generella statsbidraget

Det generella statsbidraget fördelades, vid systemets införande, med ett lika stort belopp per invånare till alla kommuner respektive landsting. Från andra halvåret 1997 har det generella bidraget höjts successivt. En del av bidraget, drygt 6,7 miljarder kronor fördelas 2003 efter respektive kommuns åldersstruktur. Från 2003 reducerades det generella invånarrelaterade bidraget med ca 33 miljarder kronor i samband med att staten tog över kostnaderna för kommunkontosystemet. År 2003 var det invånarrelaterade bidraget knappt 3 200 kronor per invånare för kommunerna och drygt 750 kronor per invånare för landstingen.

Förutom att fungera som en viktig finansieringskälla används det generella bidraget för att styra kommunsektorns finansiella utrymme och för justeringar som hänger samman med den s.k. finansieringsprincipen.

Finansieringsprincipen innebär att staten och kommunsektorn gör en inbördes ekonomisk reglering när staten fattar beslut som ändrar reglerna för kommunernas och landstingens verksamheter.

Införanderegler

Införandereglerna syftar till att begränsa genomslaget av de bidragsförändringar som uppkom vid övergången till det nya systemet. Därigenom avsåg man att åstadkomma en successiv infasning till det nya utjämningssystemet. Införandereglerna ändrades 2000 i samband med att ändringar i kostnadsutjämningen gav upphov till ytterligare omfördelningseffekter.

Införandereglerna består 2003 av införandeavdrag och införandetillägg. Den tekniska konstruktionen av införandereglerna innebar att bidragsförändringar, över en viss nivå, som uppstod till följd av det nya systemet jämfört med det tidigare systemets utfall, minskade genom särskilda införandetillägg och införandeavdrag som successivt trappas ned under införandetiden. Däremot får de bidrags- eller avgiftsförändringar som beror på förändringar i skattekraft och beräknad strukturkostnad slå igenom vid den årliga uppdateringen av bidrags- och utjämningssystemet.

Förändringarna i utjämningssystemet från 2000 föranledde ändringar i lagen (1995:1517) som reglerade införandet av systemet. Från 2000 förlängdes införandeperioden med ytterligare ett år till 2004. Under perioden 2000

 • begränsas den maximala bidragsminskningen till 1 000 kronor per invånare genom ett fast införandetillägg. För hela perioden 1996
 • begränsades den totala bidragsminskningen till 1 200 kronor per invånare genom ett fast införandetillägg. För landsting begränsades bidragsminskningen på motsvarande sätt till 600 kronor per invånare 2000

respektive 720 kronor per invånare 1996

 • Trots att införandeperioden förlängdes reducerades den maximala bidragsminskningen jämfört med de ursprungliga reglerna från 1996.

Genom ett rörligt införandetillägg/avdrag begränsas bidragsminskningen/ökningen till 200 kronor för kommuner och 120 kronor för landsting per invånare och år fram till 2004.

Genom att gränsvärdena för de fasta införandetilläggen förändrades, men även på grund av nya omfördelningseffekter till följd av förändringarna i kostnadsutjämningen från 2000, fördubblades antalet kommuner med fasta införandetillägg från 25 till 49. Av kommunerna ligger åtta i Stockholms län och 39 i Bergslagen och norrlandslänen. Dessutom tillkom fem landsting med fasta införandetillägg, de fyra nordligaste samt Stockholm. Danderyd har det största införandetillägget, ca 4 600 kronor per invånare. Norrbottens läns landsting har ett införandetillägg på dryg 950 kronor per invånare.

Oavsett utfallen av de båda bidragsomläggningarna 1996 och 2000 har genom införanderegler de sammanlagda maximala negativa förändringarna begränsats till 1 200 kronor per invånare för kommunerna och 720 kronor per invånare för landstingen. För de tre kommuner som låg utanför 1993 års system på grund av hög egen skattekraft har de maximala negativa förändringarna begränsats till 2 400 kronor per invånare.

För 2004 har kostnaderna för de fasta införandereglerna beräknats till ca 1,6 miljarder kronor för kommunerna och ca 1,6 miljarder kronor för landstingen. Införandereglerna finansieras genom en nivåjustering av det generella statsbidraget för samtliga kommuner och landsting.

1.3. Tidigare utredningar

Antalet utredningar som behandlat den kommunala utjämningen har varit många under årens lopp. Flertalet av dessa utredningar är i dag huvudsakligen av historiskt intresse. Av mer direkt intresse är dock de utredningar inom området som genomförts under 1990talet. Orsaken är att det är dessa utredningar som lagt grunden till och styrt utformningen av det statsbidrags- och utjämningssystem som vi har i dag. I detta avsnittet ges därför en beskrivning av de utredningar inom området som genomförts under den senaste dryga tioårsperioden.

I december 1991 lade Kommunalekonomiska kommittén (KEK) fram ett förslag till nytt statsbidragssystem för kommunerna i betänkandet Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans (SOU 1991:98). Ett av huvudinslagen i KEK:s förslag var avskaffandet av 17 av de specialdestinerade bidragen tillsammans med det allmänna och det extra skatteutjämningsbidraget. Sammantaget

utgjorde dessa bidrag huvuddelen av den totala bidragssumman till kommunerna. Dessa bidrag föreslogs för kommunernas del ersättas med ett nytt samlat statligt utjämningsbidrag med en garanterad skattekraftsnivå. Redan vid remissbehandlingen framfördes stark kritik mot förslaget. Kritiken riktade sig i huvudsak mot utjämningen av strukturellt betingade kostnadsskillnader.

Inför 1992 års kompletteringsproposition (prop. 1991/92:150) gjordes därför vissa justeringar av utredningens förslag i avvaktan på ytterligare utredningar. För att mildra genomslaget av kostnadsutjämningen infördes även långtgående övergångsregler för åren 1993 och 1994. Ett annat problem med det nya bidragssystemet, som trots kritiken infördes 1993, var att det inte omfattade landets alla kommuner. Detta var speciellt problematiskt i samband med de ekonomiska regleringarna mellan staten och kommunerna och försvårade möjligheterna till en långsiktigt hållbar utjämning av skatteinkomsterna. För landstingen innebar det nya statsbidrags- och utjämningssystemet inte några större förändringar.

På grund av den starka kritiken under remissbehandlingen beslöt regeringen att tillsätta en ny utredning

 • Strukturkostnadsutred-

ningen (SKU)

 • med uppgift att vidareutveckla systemet för kostnadsutjämning. I sitt betänkande Kostnadsutjämning mellan kommunerna (SOU 1993:53) föreslog SKU att kostnadsutjämningen skulle utformas enligt den s.k. standardkostnadsmetoden. Denna metod innebär att varje verksamhet och kostnad som ingår i utjämningen beräknas för sig med hjälp av en särskild delmodell. Den metod som KEK använt, den s.k. totalkostnadsmetoden, innebär att man försöker återspegla de samlade kostnadsskillnaderna direkt med hjälp av ett fåtal faktorer.

Parallellt med SKU uppdrogs åt en arbetsgrupp inom Finansdepartementet att belysa olika modeller för inkomstutjämning. Detta utredningsarbete redovisades i rapporten Kommunal inkomstutjämning – alternativa modeller (Ds 1993:68). Bakgrunden till utredningen var statens behov av att via statsbidragsramen kunna göra generella ekonomiska regleringar mellan stat och kommunsektorn vid tillämpningen av den s.k. finansieringsprincipen och av att kunna reglera kommunsektorns finansiella utrymme.

Ytterligare två utredningar tillsattes under år 1993 med uppgift att föreslå ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting. Den Landstingsekonomiska utredningen (LEU) fick i uppdrag att föreslå ett reviderat system för landsting och landstingsfria kommuner. LEU föreslog i betänkandet Inom-

kommunal utjämning (SOU 1994:70) att utjämning mellan landstingen och de landstingsfria kommunerna skulle ske genom inomkommunal omfördelning. För att skatteväxlingar skall kunna genomföras på ett ekonomiskt neutralt sätt föreslog LEU att landsting och kommuner skulle ha identiska utjämningssystem.

Den andra utredningen, Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn (Statsbidragsberedningen) fick uppdraget att utarbeta ett konkret förslag till nytt statsbidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting. Till grund för beredningens betänkande Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting (SOU 1994:144) låg främst de ovan nämnda betänkandena från SKU och LEU. Beredningens centrala förslag var införandet av ett inomkommunalt finansierat inkomst- och kostnadsutjämningssystem för såväl kommuner som landsting.

I 1995 års kompletteringsproposition (prop. 1994/95:150) presenterade regeringen ett förslag till nytt bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting som i stor utsträckning byggde på Statsbidragsberedningens förslag. Ett flertal modifieringar av beredningens förslag gjordes dock innan det lades fram inför riksdagen. I propositionen föreslog man att särskilda införanderegler skulle gälla under en period om åtta år – dubbelt så lång tid som beredningen föreslagit i sitt betänkande.

Riksdagen ställde sig bakom de grundläggande principerna för bidrags- och utjämningssystemet när det gällde syfte, inriktning och omfattning. Den av regeringen föreslagna lagkonstruktionen avslogs dock med hänvisning till att grundlagsenligheten borde ses över. Regeringen återkom därefter med ett modifierat förslag med samma innebörd men med en annan lagteknisk konstruktion. Detta förslag antogs av riksdagen och den 1 januari 1996 infördes ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting.

En av de viktigare förändringarna i förhållande till tidigare utjämning var att systemet från och med detta år blev helt inomkommunalt finansierat.

Regeringen tillsatte redan samma år en parlamentarisk kommitté

 • Kommunala utjämningsutredningen − som skulle följa upp och utvärdera systemet. Kommunala utjämningsutredningen avlämnade i december 1998 sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslog i sitt betänkande Kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 1998:151) inte några större förändringar av de huvudsakliga principerna för utjämning. De förändringar som föreslogs gällde framför allt kostnadsutjämningen och då speciellt

verksamheterna individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Då utredningens uppdrag i första hand gällde systemet för kostnadsutjämning gick man inte närmare in på inkomstutjämningssystemet. De synpunkter som utredningen hade på inkomstutjämningen rörde främst de negativa marginaleffekter som i vissa fall kan uppkomma vid en långtgående inkomstutjämning – i debatten ofta kallade pomperipossaeffekter. Utredningen presenterade dock ingen lösning på problemet utan nöjde sig med att redovisa problemets omfattning och att konstatera att det utgjorde en brist i systemet.

Utredningen ansåg det också nödvändigt att förena de föreslagna ändringarna med nya införanderegler för att undvika att förslagen ledde till alltför drastiska förändringar.

I den efterföljande propositionen Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting (prop. 1998/99:89) presenterade regeringen vissa ändringar i kostnadsutjämningen som till stora delar byggde på de förslag som Kommunala utjämningsutredningen lämnat.

I december 2000 presenterades två utredningar om utjämningssystemet. I den ena, Rättvis kommunal utjämning (SOU 2000:127), föreslog Utjämningsdelegationen vissa justeringar i delmodellerna för hälso- och sjukvård samt befolkningsminskning för kommuner. Utjämningsdelegationen hade tidigare under samma år föreslagit justeringar i inkomstutjämningen med syfte att undanröja att kommuner och landsting med låg skattesats och snabb tillväxt i det egna skatteunderlaget får en intäktsökning efter utjämning som understiger genomsnittet för riket. Delegationen föreslog även att landsting med större befolkningsminskning får ett särskilt omställningsbidrag utanför systemet under 2001 och 2002. Båda förslagen genomfördes från 2001.

I den andra utredningen, Förenklad kommunal utjämning (SOU 2000:120), ansåg Expertgruppen att det skulle vara betydligt enklare att överblicka resultatet om utfallet redovisades uppdelat på de tre faktorerna åldersstruktur, social struktur och geografisk struktur i stället för de 16 respektive fyra delmodeller som används. Expertgruppen föreslog också att vissa delmodeller skulle utgå ur kostnadsutjämningen, att de fasta införandetilläggen skulle avskaffas och att ett särskilt regionalpolitiskt statsbidrag skulle införas vid sidan om utjämningssystemet som ersättning för de nämnda förändringarna. Man föreslog också en sänkt kompensa-

tionsgrad i inkomstutjämningen för kommuner och landsting med en egen skattekraft över riksgenomsnittet, en s.k. asymmetrisk utjämning. Det innebar att avgiften i nuvarande inkomstutjämning för kommuner och landsting med en skattekraft över genomsnittet skulle beräknas efter en lägre skattesatts än den nuvarande. Regeringen har inte lämnat några förslag till riksdagen utifrån Expertgruppens förslag.

1.4. Utredningsuppdraget

Kommitténs uppdrag enligt direktiven (dir. 2001:73) är att utreda vissa frågor rörande det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet och vid behov föreslå förändringar. De grundläggande principerna som systemet bygger på skall dock ligga fast, dvs. att kommuner och landsting skall ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar genom en långtgående utjämning av strukturella kostnadsskillnader och för skillnader i skattekraft. Utjämning skall dock inte ske för skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgiftsnivå.

Kommitténs uppgift är främst att se över om målen för kostnadsutjämningen uppnås och vid behov föreslå förändringar. En analys skall göras om vilka verksamheter, kostnadsslag och kostnadsdata som bör ingå i kostnadsutjämningen. Därutöver skall stabiliteten i de olika delmodellerna analyseras när det gäller förändringarna över åren.

Möjligheterna till förenklingar i systemet, dels i beräkningsmetoderna, dels i sättet att redovisa resultatet av beräkningarna, skall undersökas. I detta sammanhang skall också utvärderas om avvägningen mellan enkelhet och precision är konsekvent och ändamålsenlig i de olika delmodellerna.

I direktiven anges särskilt att kommittén skall analysera och lämna förslag till hur kommuner och landsting med kraftig befolkningsminskning kan ges likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla vård, omsorg och utbildning. Förslag bör även lämnas om hanteringen av de eftersläpningseffekter som uppstår i kommuner med kraftig befolkningsökning.

Dessutom skall de samlade effekterna för enskilda kommuner och landsting av utjämningssystemet och andra betalningsströmmar (specialdestinerade statsbidrag m.m.) mellan staten och kommunsektorn belysas. I detta sammanhang skall även beaktas om

den åldersrelaterade delen av det generella statsbidraget till kommunerna kan medföra risk för över- och underkompensation.

Kommittén är i övrigt oförhindrad att göra andra analyser och lämna andra förslag rörande statsbidrags- och utjämningssystemet som anses vara motiverade.

Slutligen skall förslag lämnas till hur intäktsförändringar för enskilda kommuner och landsting skall hanteras efter 2004 till följd av ändringar i statsbidrags- och utjämningssystemet. I detta inbegrips de nuvarande införandereglerna.

Förslagen och analyserna som lämnas skall belysas ur samhällsekonomiska aspekter och förslagen skall vara statsfinansiellt neutrala. Direktiven redovisas i bilaga 1.

1.5. Utredningens uppläggning

Utredningsuppdraget är komplext och kräver stora mått av specialistkunskaper. Det innebar att i utredningsarbetet måste både kompetens och aktiva arbetsinsatser tillföras utöver kommitténs egna sekretariatsresurser. Arbetsformerna har därför anpassats så att den kompetens och personella kapacitet som behövts för arbetet funnits att tillgå. Detta har tillgodosetts bl.a. genom aktiva arbetsinsatser av utredningens sakkunniga och experter. Därutöver har behov funnits av att lägga ut delar av analysarbetet m.m. som externa uppdrag. I arbetet har även använts underlag från tidigare gjorda utredningar. Som underlag för kommitténs inriktning av arbetet har den kritik och andra synpunkter som i olika sammanhang framförts mot olika delar av statsbidrags- och utjämningssystemet beaktats. Inkomna skrivelser och uppvaktningar som gjorts från kommuner, landsting och kommunförbund har också ingått i kommitténs utredningsunderlag.

Utredningsarbetets bedrivande

Kommitténs utredningsarbete har inletts med en genomgång av delmodellerna i kostnadsutjämningen för såväl kommuner som landsting. Under våren och hösten 2002 har analyser av träffsäkerheten hos flertalet delmodeller presenterats för kommittén och ett antal utredningsaktiviteter har genomförts som underlag för eventuella förslag till uppdateringar eller mer omfattande förändringar i

vissa delmodeller. Parallellt med detta arbete har nuvarande system för inkomstutjämning analyserats och alternativa metoder utretts.

En konsulttjänst har upphandlats i syfte att göra en analys av ekonomiska konsekvenser m.m. vid befolkningsförändringar i kommuner och landsting. Analysen, som genomförts av Temaplan AB, har utgjort underlag för kommitténs ställningstagande i den del av utredningsuppdraget som avser hur kommuner och landsting med kraftig befolkningsminskning kan ges likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla vård, omsorg och utbildning samt hur de eftersläpningseffekter som uppstår i vissa kommuner med kraftig befolkningsökning skall hanteras.

För delmodellen hälso- och sjukvård har en särskild arbetsgrupp tillsatts för att se över modellens generella träffsäkerhet, stabilitet över åren, behov av uppdateringar och möjligheter till förenkling.

Statskontoret har på kommitténs uppdrag belyst de samlade effekterna för enskilda kommuner och landsting av utjämningssystemet och andra betalningsströmmar mellan staten och kommunsektorn (specialdestinerade statsbidrag m.m.). I detta uppdrag har även ingått att bedöma risken för över- och underkompensation vad gäller den åldersrelaterade delen av det generella statsbidraget.

Glesbygdsverket har på kommitténs uppdrag uppdaterat beräkningarna och sett över de metoder som används i utjämningssystemet för att beräkna merkostnader i vissa verksamheter för gles bebyggelsestruktur.

En konsulttjänst har upphandlats i syfte att uppdatera och revidera underlaget för äldreomsorgsmodellen. Inom ramen för detta uppdrag genomfördes en fältundersökning i ett tiotal kommuner med syfte att bestämma vårdkonsumtionen för olika grupper av äldre.

De rapporter som tagits fram inom ramen för de externa uppdragen redovisas som bilagor till betänkandet.

2. Statsbidragsgivning till kommuner och landsting

2.1. Principer för utformning av statsbidrags- och utjämningssystem

Under 1990-talet har betydande förändringar genomförts i de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn.

Statsbidrags- och utjämningssystemet för kommuner och landsting har behandlats av ett antal utredningar sedan början av 1990talet. Den första var Kommunalekonomiska kommittén (KEK), som lämnade sina förslag till system för statsbidragsgivning till kommuner och landsting i december 1991.

KEK lyfte i sitt betänkande fram ett antal principer och grundtankar för utformningen av ett statsbidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting samt för relationerna mellan stat, kommuner och landsting. Flera av dessa principer och grundtankar är fortfarande relevanta:

 • att man bör eftersträva likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting,
 • att strukturella kostnadsskillnader bör utjämnas och
 • att statsbidrag i huvudsak bör ges som generella bidrag.

Det kan noteras att regeringen i budgetpropositionen för år 2003 konstaterar att utjämningssystemet är en förutsättning för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting. Specialdestinerade statsbidrag kan, enligt regeringen, vara motiverade i vissa fall men den grundläggande principen är att statsbidrag skall ges som generella bidrag.

Flera av de principer och grundtankar som KEK föreslog 1991 gäller således fortfarande. De utredningar som har behandlat statsbidrags- och utjämningssystemet efter KEK har däremot valt andra tekniska lösningar och metoder. Utformningen av det nuvarande

statsbidrags- och utjämningssystemet, som infördes i januari 1996, skiljer sig således markant från KEK:s förslag.

KEK utgick i sitt arbete från principerna att kravet på samhällsekonomisk balans var överordnat andra krav och därför måste styra bedömningen av det framtida ekonomiska utrymmet för den kommunala sektorn samt att staten måste anpassa sitt agerande till att kommuner och landsting skulle ställas inför stora krav på förändringar och anpassning av verksamhet till ekonomiska förutsättningar.

KEK framhöll att kommunerna måste få långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar genom att staten skulle besluta om vilken utveckling av den kommunala ekonomin under den kommande treårsperioden som var förenlig med en samhällsekonomi i balans. Staten skulle inte ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan att samtidigt anvisa andra finansieringsmöjligheter än skattehöjningar (den s.k. finansieringsprincipen). Den kommunala självstyrelsen skulle stärkas genom att kommuner och landsting fick större frihet att själva utforma, organisera och prioritera sin verksamhet.

Alla specialdestinerade statsbidrag till verksamhet som kommuner och landsting var ansvariga för borde enligt KEK inordnas i ett generellt bidrag. Undantag gjordes dock för ersättningar för utförd tjänst åt staten, investeringsbidrag, tidsbegränsade stimulansbidrag, arbetsmarknadspolitiska och bostadspolitiska bidrag och bidrag som utgick till andra bidragsmottagare på samma villkor som till kommuner och landsting.

KEK:s mål med ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem till kommuner och landsting var bl.a. att systemet skulle fördelas efter generella principer och så långt som möjligt ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Kostnadsskillnader som berodde på för kommunen opåverkbara strukturella förhållanden skulle kompenseras.

När det gällde inkomstutjämningen var KEK:s utgångspunkt ett system med en generell inkomstgaranti relaterad till en uppräknad medelskattekraft. Kommunerna skulle få ett bidrag motsvarande skillnaden mellan den egna uppräknade skattekraften och den uppräknade medelskattekraften. Utjämning för skillnader i behov och strukturella förhållanden beräknades utifrån faktorerna klimat, gleshet och tätortsgrad, åldersstruktur och social struktur. Sammantaget syftade detta till att bedöma och väga in varje kommuns totala kostnader på grund av strukturella förhållanden i bidrags-

systemet. Detta benämndes totalkostnadsmetoden. Strukturella förhållanden i en kommun skulle leda till avdrag från eller tillägg till det statliga utjämningsbidraget. KEK:s tanke var att de kommuner som hade lägst skattekraft också skulle få mest bidrag. Kommuner med en skattekraft över den fastställda inkomstgarantinivån skulle däremot inte påverkas. KEK:s förslag till inkomstutjämning omfattade därför inte alla kommuner.

Den kritik som från flera håll framfördes mot KEK:s förslag gällde framför allt utjämningen av strukturella kostnadsskillnader och att systemet inte omfattade alla kommuner. Kritik riktades också mot att de ekonomiska regleringarna vid huvudmannaskapsförändringar mellan kommuner och landsting försvårades av att de båda huvudmännen kommit att få olika utjämningssystem. Man befarade även att allt fler kommuner med tiden skulle komma att hamna utanför systemet.

Det system som infördes 1996 innebar inga egentliga förändringar i de mål som gällt för det system som infördes 1993. Det var i princip en förändring i tekniken att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting men där man sökte undvika de problem som uppmärksammats i det föregående systemet. Det nya systemet kom att omfatta samtliga kommuner och landsting och med en identisk systemutformning för båda sektorerna.

2.2. Kartläggning och analys av nuvarande bidragsgivning

Statskontoret har på Utjämningskommitténs uppdrag genomfört en kartläggning och analys av statsbidragsgivningen till kommuner och landsting samt vilka förändringar av det generella och de specialdestinerade statsbidragen som skett sedan 1993.

Denna kartläggning ligger till grund för en beskrivning och analys av omfattningen på och formerna för bidragsgivningen från staten till kommunerna och landstingen. Bidragens påverkan på utjämningssystemet samt möjligheten att inordna ytterligare statsbidrag i det generella statsbidraget behandlas också i rapporten. En sammanfattning av rapporten Statsbidrag till kommuner och landsting – En kartläggning och analys (Statskontoret 2003:5) redovisas som bilaga 7.

Kartläggning och kategorisering

Statskontorets kartläggning visar att det under år 2001 utgick bidrag till kommuner och landsting från totalt 127 anslag. Det samlade beloppet är omkring 139 miljarder kronor.

Det finns 19 anslag som är helt avsedda för kommuner och landsting och som omfattar ca 124 miljarder kronor. Hit hör bl.a. det generella statsbidraget och utjämningsbidraget. Det finns 36 anslag som delvis är avsedda för kommuner och landsting och utbetalningarna uppgår till ca tio miljarder kronor. Utbetalningar finns från 72 anslag, där det inte finns avsatta medel för kommuner och landsting. Utbetalningarna uppgår till drygt fem miljarder kronor.

Mer än 60 procent av anslagen är på mindre än 50 miljoner kronor. De tre största anslagen, däribland det generella statsbidraget, uppgår till 116 miljarder kronor eller mer än 80 procent av det totalt utbetalda beloppet.

Statsbidragens verksamhetskoppling och målgrupper

Statskontoret anser att de ofta förekommande begreppen generella respektive specialdestinerade statsbidrag inte helt fångar in områdets komplexitet. Man har därför valt att i stället utgå från två analysgrunder. Den ena grunden är om ett anslag är avsett för alla eller vissa kommuner/landsting eller blandat. Den andra är om ett anslag är verksamhetsanknutet, dvs. avsett för en specifik verksamhet, eller icke verksamhetsanknutet.

Alla anslag, utom det generella statsbidraget och utjämningsbidraget i utjämningssystemet för kommuner och landsting, är verksamhetsanknutna. Av de 55 anslagen helt eller delvis avsedda för kommuner och landsting är 18 anslag avsedda för alla kommuner och landsting, 25 anslag är avsedda för vissa kommuner och landsting och 12 anslag är blandade, dvs. delvis avsedda för alla, delvis för vissa kommuner och landsting. Den vanligaste formen är således anslag som är avsedda för vissa kommuner och landsting.

Vad har hänt under den undersöka perioden?

Statskontorets kartläggning visar att det totala antalet anslag som berör den kommunala sektorn ökar under hela den undersökta perioden; från 62 anslag år 1993/94, till 92 anslag år 1997 och 127 anslag år 2001. Detta innebär att antalet anslag mer än fördubblats mellan åren 1993/94 och 2001. Eftersom anslagen nästan undantagslöst är verksamhetsanknutna är det i praktiken denna typ av anslag som ökat. Det är framför allt anslag avsedda för vissa kommuner eller landsting som har ökat i antal, från 8 till 25, sedan 1993/94. Antalet anslag avsedda för alla kommuner och landsting har under samma period ökat från 10 till 18 stycken. De blandade anslagen har ökat från 9 till 12 anslag.

Samverkan mellan statsbidrag och utjämningssystem

Utgångspunkten för frågan om samverkan mellan statsbidrag och utjämningssystemet är om ett statsbidrag är verksamhetsanknutet eller inte respektive om det är avsett för alla eller vissa kommuner eller landsting. Av Statskontorets analys framgår att det finns ett antal typer av statsbidrag som inte behöver ha en snedvridande effekt på utjämningen. Det rör sig om statsbidrag av följande typer:

 • Icke verksamhetsanknutna bidrag som ges till alla kommuner/landsting och som fördelas med ett fast belopp per invånare
 • Verksamhetsanknutna bidrag som utgår till alla kommuner/landsting och som fördelas i enlighet med mottagarnas förväntade kostnader för avsedd verksamhet. Utgår bidraget till verksamhet inom ett område som omfattas av kostnadsutjämningen är dock en ytterligare förutsättning att bidraget används för insatser utöver den verksamhetsnivå som utjämningen avser
 • Verksamhetsanknutna bidrag som ges till vissa eller alla kommuner/landsting och som utgör ersättning för av dessa utförda tjänster (tjänsteköp)
 • Verksamhetsanknutna eller icke verksamhetsanknutna bidrag som ges till vissa kommuner/landsting och som avser bidrag med anledning av extraordinära omständigheter, samt
 • Verksamhetsanknutna bidrag som utgår till vissa kommuner/landsting för utvecklingsinsatser som är mer kostsamma än normal verksamhet.

Statskontoret har bedömt att utjämningen motverkas av alla statsbidrag som inte tillhör någon av kategorierna ovan. Den grupp som bedömts medföra störst risk för snedvridning av utjämningen är verksamhetsanknutna statsbidrag avsedda för vissa kommuner eller landsting. Dessa bidrag kan t.ex. bekosta insatser som andra huvudmän får betala själva eller tvingas avstå från. De negativa effekterna av dessa bidrag ökar med bidragets storlek och varaktighet. Det är denna grupp statsbidrag som har ökat mest i antal sedan 1993/94.

I Statskontorets rapport lämnas också exempel på ett antal bidrag som man är tveksamma till utifrån den här aktuella frågeställningen. Nästan undantagsvis rör det sig om verksamhetsanknutna statsbidrag som utgår till vissa kommuner eller landsting och som avser verksamhetsområden som omfattas av kostnadsutjämningen. Statskontoret anser att den typ av statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget i första hand är de som är verksamhetsanknutna och avsedda för alla kommuner eller landsting. I kartläggningen har man funnit ett femtontal anslag som är av den typen.

Möjligheten att generalisera vissa statsbidrag

Flertalet av de verksamhetsanknutna statsbidrag som utgår till alla kommuner eller landsting kan enligt Statskontorets mening inordnas i det generella statsbidraget. Undantagen utgörs av tillfälliga bidrag och ersättningar för tjänsteköp.

Man kan urskilja två övergripande motiv för statsmakterna att inte inordna vissa bidrag i det generella statsbidraget. Det ena är för att försöka garantera kommunerna och landstingen rättvisa ekonomiska förutsättningar. Det andra för att garantera medborgarna en likvärdig service genom att rikta bidragsmedlen till en särskild sektor eller till en särskild verksamhet. Enligt Statskontorets bedömning har flertalet av här aktuella statsbidrag sin utgångspunkt i likvärdighetsmotivet, däribland den åldersrelaterade delen av det generella statsbidraget. Om statsmakterna väljer att inordna bidrag som utgår för att försöka garantera kommuner och landsting rättvisa ekonomiska förutsättningar kan det finnas behov av förändringar i kostnadsutjämningen för att minska risken för över- respektive underkompensation av vissa kommuner eller landsting.

Det finns inga liknande praktiska hinder för att inordna de statsbidrag som kan sägas utgå för att försöka garantera medborgarna

en likvärdig service. Här handlar det i stället om mer klart politiska bedömningar och avvägningar, nämligen om det är staten eller de kommunala huvudmännen som i de olika enskilda fallen skall ansvara för prioriteringen mellan olika sektorer och verksamheter.

2.3. Statligt eller kommunalt finansierad utjämning

Efter statsbidragsreformen 1993 var utjämningen mellan kommuner och landsting i huvudsak finansierad med statliga medel. Dessförinnan var finansieringen i vissa delar blandad mellan staten och kommuner respektive landsting. År 1985 infördes exempelvis en särskild skatteutjämningsavgift för kommuner med mycket hög skattekraft. Under följande år utökades den särskilda skatteutjämningsavgiften till att omfatta ytterligare kommuner. För att finansiera den årliga kostnadsökningen för skatteutjämningsbidragen infördes fr.o.m. 1986 en skatteutjämningsavgift omfattande samtliga kommuner och landsting. Den särskilda skatteutjämningsavgiften ändrades successivt till en progressiv avgift för kommuner med en skattekraft överstigande 100 procent av medelskattekraften. År 1992 uppgick skatteutjämningsbidraget till kommunerna till ca 15 miljarder. Skatteutjämningsavgiften uppgick samma år till knappt 9 miljarder kronor. För landstingen var bidraget drygt 7 och avgiften knappt 6 miljarder kronor.

Skatteutjämningsavgifterna avskaffades 1993 i samband med införandet av det dåvarande utjämningssystemet. Även den 1991 införda avräkningsskatten med syfte att neutralisera de beräknade effekterna på kommunsektorns skatteunderlag av inkomstskattereformen avskaffades. Skälen för regeringens förslag var att rundgången av bidrag och avgifter bl.a. hade skapat oklarhet för kommunerna om de ekonomiska villkoren och att systemet också blivit svåröverskådligt. Genom att resurser överfördes i endast en riktning avsåg regeringen att en tydligare gräns mellan kommunalt och statligt ansvar för den kommunala ekonomin skapades.

Redan när reformen genomfördes stod det klart att det fanns vissa problem i systemet Dessa kunde emellertid inte lösas om reformen skulle kunna genomföras 1993. Syftet med det tidigare utjämningsbidraget och nuvarande bidrags- och utjämningssystem har i princip varit detsamma, nämligen att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och alla landsting.

Olika tekniska lösningar har dock tillämpats för att uppnå detta syfte. I 1993 års system var utjämningen mellan kommunerna i sin helhet statligt finansierad.

Med vissa modifieringar av 1993 års utjämningsbidrag anser Utjämningkommittén att huvudsyftet med utjämningen, nämligen att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar, kan uppnås med såväl en i huvudsak statligt som en kommunalt finansierad utjämning. En kommunalt finansierad utjämning förutsätter emellertid generella statsbidrag till alla kommuner och landsting.

2.4. Överväganden och förslag

Syftet med det tidigare utjämningsbidraget och nuvarande bidrags- och utjämningssystem har varit detsamma. Olika tekniska lösningar har dock tillämpats för att uppnå detta syfte. I 1993 års system blev utjämningen mellan kommunerna i sin helhet statligt finansierad. Å andra sidan omfattade systemet inte samtliga kommuner. I det system som infördes 1996, och som fortfarande gäller, sker utjämningen av såväl skatteinkomster som strukturella kostnader inom kommun- respektive landstingskollektivet och utan statliga bidrag. Samtliga kommuner och landsting omfattas av utjämningen och statens bidrag fördelas i princip med lika stort bidrag till samtliga kommuner och landsting.

Utjämningskommittén har diskuterat olika tekniska lösningar för att åstadkomma en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna mellan kommuner och mellan landsting. Kommittén har även diskuterat en asymmetrisk inkomstutjämning med den uppläggning som föreslogs av Expertgruppen för förenklad kommunal utjämning. Det innebär att avgiften i nuvarande inkomstutjämning för kommuner och landsting med en skattekraft över genomsnittet skulle beräknas efter en lägre skattesats än den nuvarande.

En kommunalt finansierad utjämning förutsätter generella statsbidrag till alla kommuner och landsting. Enligt kommitténs uppfattning ges inkomstutjämningen en högre legitimitet om utjämningen i huvudsak blir statligt finansierad. Därigenom blir statens ansvar tydligare och man undviker i stor utsträckning den rundgång av bidragsmedel som ett generellt bidragssystem kombinerat med en inomkommunalt finansierad inkomstutjämning innebär. Även en asymmetrisk inkomstutjämning runt medelskattekraften

skulle innebära en rundgång av bidragsmedel på i stort samma sätt som i nuvarande inomkommunala inkomstutjämning.

Ett av syftena med 1993 års bidragsreform var att öka friheten för kommuner och landsting att utforma, organisera och prioritera sin verksamhet genom att inordna alla specialdestinerade statsbidrag till verksamheter som kommuner och landsting var ansvariga för i ett generellt bidrag. Statskontorets karläggning av statsbidragsutvecklingen under tiden efter 1993 pekar emellertid på att antalet specialdestinerade bidrag fördubblats fram till 2001. Kommitténs uppfattning är att statens bidrag till kommunsektorn i huvudsak och i så stor utsträckning som möjligt bör fördelas efter generella principer. Enligt kommitténs uppfattning bör inriktningen mot att fördela statsbidragen efter generella principer öka om inkomstutjämningen är i huvudsak statligt finansierad. I avsnitt 3 redovisas de av dagens riktade bidrag som enligt kommitténs uppfattning bör infogas i det generella bidraget fr.o.m. 2005.

Kommittén anser att en i huvudsak statligt finansierad utjämning har klara fördelar eftersom de problem som var förknippade med 1993 års utjämningsbidrag och bidrog till dess avveckling inte längre kvarstår utan har kunnat lösas. Skälen för kommitténs förslag utvecklas vidare i kapitel 3.

För att skapa likvärdiga förutsättningar måste såväl skillnader i beskattningsbara inkomster som skillnader i strukturella kostnader beaktas. Skillnader i strukturkostnader skulle kunna hanteras genom tillägg till eller avdrag från kommunernas och landstingens utjämningsbidrag istället för nuvarande bidrag och avgifter. Kommuner och landsting som inte skulle få utjämningsbidrag på grund av hög skattekraft skulle därvid inte komma att beröras. Kommittén anser att samtliga kommuner och landsting, även de utan utjämningsbidrag, bör påverkas av sina beräknade strukturkostnader. Utjämningen av strukturella kostnadsskillnader bör därför som nu ske genom bidrag respektive avgifter. Kommittén anser att utjämningssystemet blir mer konsekvent och tydligt med en sådan konstruktion samtidigt som effekterna av framtida uppdateringar och förändringar i kostnadsutjämningen blir enklare att hantera och beskriva.

Den lagtekniska lösningen som redovisas i författningsförslaget omfattar en lag om inkomstutjämning och en lag om kostnadsutjämning. Dessa lagförslag representerar det egentliga utjämningssystemet. Därtill föreslår kommittén även en lag om strukturbidrag och en särskild införandelag som syftar till att mildra övergångs-

effekter. Förslaget förutsätter att nu gällande lagstiftning inom utjämningssystemet upphävs.

3. Inkomstutjämning

3.1. Nuvarande utformning

3.1.1. Allmänt

För att uppnå det övergripande syftet med utjämningssystemet, dvs. att alla kommuner respektive alla landsting skall ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sina verksamheter, är det nödvändigt att utjämna för skillnader i skatteunderlag.

Skillnaderna mellan kommunerna i Sverige är stora när det gäller de beskattningsbara inkomsterna per invånare, dvs. skattekraften. I den kommun som har högst skattekraft, Danderyd, har invånarna i genomsnitt beskattningsbara inkomster på 276 596 kronor år 2003. Det motsvarar 189 procent (s.k. relativ skattekraft) av den genomsnittliga skattekraften i riket, vilket framgår av följande beräkning:

Relativ skattekraft (189%) = Egen skattekraft (276 596 kr/inv) / Medelskattekraft (146 302 kr/inv)

Borgholm är den kommun som har lägst skattekraft i riket, 110 080 kronor per invånare, vilket motsvarar 76 procent av medelskattekraften. Skattekraften i Danderyd är således 2,5 gånger större än i Borgholm. Om det inte fanns en inkomstutjämning skulle Borgholm behöva ta ut en kommunalskatt på 27 procent för att få skatteinkomster som motsvarar genomsnittet i riket. För Danderyds del skulle det räcka med 11 procent.

Genom inkomstutjämningen får Borgholm ett tillskott till skatteinkomsterna så att de sammanlagda skatteinkomsterna efter utjämning kommer mycket nära genomsnittet. Danderyd får istället ett avdrag så att även deras skatteinkomster blir i stort sett genomsnittliga.

Skillnaderna mellan landstingen är betydligt mindre, Stockholm har högst skattekraft, 122 procent av medelskattekraften, medan Kalmar och Jämtland har lägst skattekraft, 90 procent. Gotlands kommun, som ingår både i kommunernas och landstingens utjämningssystem, har dock lägre skattekraft än landstingen i Kalmar och Jämtland, 82 procent av medelskattekraften.

I tabell 3.1 illustreras hur de sammanlagda skatteinkomsterna påverkas av inkomstutjämningen för några kommuner och landsting. Som framgår av tabellen är inkomstutjämningen långtgående. Summan av de egna skatteinkomsterna och inkomstutjämningen avviker endast någon procent från den genomsnittliga inkomsten. De egna skatteinkomsterna har därvid beräknats utifrån den genomsnittliga skattesatsen för att inkomsterna skall bli jämförbara.

Tabell 3.1. Effekten av inkomstutjämningen för några kommuner och landsting 2003, kronor per invånare

Skatte-

kraft

Relativ skatte- kraft

Egna skatte- inkomster

1

Inkomst- utjämning

2

Summa inkomster

Andel av medel- inkomst

Andel med faktisk skatte- sats

Kommuner Borgholm 111 080 75,9% 22 994 7 189 30 183 99% 103% Ödeshög 115 255 78,8% 23 858 5 899 29 757 98% 99% Stenungsund 144 445 98,7% 29 901 367 30 268 100% 107% Kiruna 152 439 104,2% 31 556 -1 235 30 321 100% 112% Lomma 178 699 122,1% 36 992 -6 330 30 662 101% 92% Danderyd 276 596 189,1% 57 257 -24 306 32 951 109% 83%

Landsting Jämtland 131 227 89,7% 13 320 1 265 15 083 98% 95% Blekinge 137 489 94,0% 14 725 852 15 330 100% 101% Stockholm 178 693 122,1% 20 764 -3 200 15 616 101% 114%

1

Beräknade med genomsnittlig skattesats för kommuner respektive landsting.

2

Beräknad med faktiska länsvisa skattesatser.

Om man istället ser till de faktiska inkomsterna av skatter (beräknade med de egna skattesatserna) och inkomstutjämning är skillnaderna större. Lägst faktiska inkomster per invånare har Danderyd som ligger ca 20 procent under genomsnittet och högst inkomster har Kiruna kommun, 12 procent över genomsnittet.

Detta illustrerar en viktig egenskap hos utjämningssystemet. Systemet skall utjämna för strukturella faktorer och ge lika förutsättningar, men om en kommun eller ett landsting väljer en högre ambitionsnivå eller är mindre kostnadseffektiv skall detta ta sig uttryck i en högre skattesats.

Figur 3.1 visar hur de relativa skattekrafterna är fördelade mellan kommunerna. Ca 80 procent av kommunerna har en skattekraft som understiger genomsnittet, 15 procent har en relativ skattekraft på mellan 100

 • procent och resterande 5 procent (11 kommuner) har en relativ skattekraft som överstiger 120 procent.

Figur 3.1. Relativ skattekraft i kommunerna 2003

Tabell 3.2 visar den genomsnittliga skattekraften för olika kommungrupper. Landsbygdskommuner och glesbygdskommuner ligger lägst medan storstäder och förorter ligger högst. Av de tio kommuner som har högst skattekraft är nio förortskommuner. Av de tio kommuner som har lägst skattekraft är sex landsbygdskommuner och tre glesbygdskommuner.

60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

kommun 1-290

Skattekraftsindex (riket=100)

Tabell 3.2. Genomsnittlig relativ skattekraft per kommungrupp 2003

Relativ skattekraft

Landsbygdskommun 83 % Glesbygdskommun 85 % Övrig mindre kommun 91 % Övrig större kommun 91 % Medelstor stad 93 % Industrikommun 93 % Större stad 97 % Storstad 113 % Förort 117 %

Landstingens relativa skattekrafter varierar mellan 90

 • procent.

En orsak till denna mindre spridning är att landstingen omfattar större geografiska områden och består i regel av en blandning av olika kommungrupper. Det kan sägas ske en utjämning av skatteunderlaget inom länen.

Figur 3.2. Relativ skattekraft i landstingen 2003 (=länsvis genomsnitt för kommunerna)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Landsting 1-20

Skattekraftsindex (riket=100)

3.1.2. Omfördelning i inkomstutjämningen

Sammanlagt omfördelar inkomstutjämningen 14,1 miljarder kronor mellan kommunerna och 5,5 miljarder kronor mellan landstingen. Inkomstutjämningen har större sammanlagd omfördelningseffekt än kostnadsutjämningen som omfördelar 5,2 respektive 1,6 miljard kronor. Det generella statsbidraget har dock störst betydelse för genomsnittskommunens intäkter. För enskilda kommuner kan såväl inkomst- som kostnadsutjämningen emellertid vara den mest betydande.

Tabell 3.3 visar inkomstutjämningens omfördelningseffekter mellan olika landsdelar. Kommunerna och landstinget i Stockholms län betalar netto ca 17 miljarder kronor i avgifter i inkomstutjämning. Störst bidragsmottagare netto är kommunerna och landstingen i Götaland, såväl i kronor som i kronor per invånare.

Tabell 3.3. Omfördelning i inkomstutjämningen mellan olika landsdelar 2003

Antal Mnkr Kr/inv

Kommuner Stockholms län

26

-11 145

-6 023

Övriga Svealand

70

2 548

1 554

Götaland

140

7 290

1 699

Norrland

54

1 942

1 677

Summa

290

635

71

Landsting Stockholms län

1

-5 921

-3 200

Övriga Svealand

6

1 164

710

Götaland

8

3 453

805

Norrland

5

848

732

Summa

20

-456

-51

3.1.3. Beräkningsmetoden

Beräkningen i inkomstutjämningen består av två delar. I den första delen, som är av störst betydelse, görs en beräkning som omfattar samtliga kommuner och landsting. Den andra delen består av mindre justeringar för vissa kommuner och landsting, vilket

beskrivs i avsnittet ”Marginaleffekter och justerad inkomstutjämning”.

Beräkningen i den första delen är enkel. Bidraget eller avgiften uttryckt i kronor per invånare kan beräknas enligt följande formel:

Inkomstutjämning = (medelskattekraft

 • egen skattekraft) * länsvis

skattesats

Om den egna skattekraften är mindre än medelskattekraften erhålls ett bidrag. Om den egna skattekraften är större än medelskattekraften får kommunen eller landstinget betala en avgift.

Egen skattekraft baseras på den beskattningsbara inkomsten i kommunen eller landstinget två år före bidragsåret uppräknad med de uppräkningsfaktorer som regeringen fastställer varje år. Det uppräknade skatteunderlaget divideras med antalet invånare den 1 november året före bidragsåret.

De länsvisa skattesatserna motsvarar 95 procent av medelutdebiteringen för kommuner respektive landsting 1995 justerat för skatteväxlingar sedan 1991. Alla kommuner har samma länsvisa skattesats inom respektive län. Summan av kommunens och landstingets länsvisa skattesats är densamma i alla län, 28,81 procent, vilket alltså motsvarar 95 procent av medelutdebiteringen 1995 för kommuner och landsting sammantaget.

I de län där stora skatteväxlingar har gjorts från landsting till kommuner är den länsvisa skattesatsen större för kommunerna och mindre för landstingen, t.ex. i Västernorrland, Jämtland och Kalmar.

Det huvudsakliga motivet för att använda länsvisa skattesatser, och inte de egna, är att kommuner och landsting inte skall kunna påverka storleken på sina bidrag och avgifter genom att höja eller sänka skatten. De länsvisa skattesatserna ändras bara i samband med skatteväxlingar.

3.1.4. Marginaleffekter och justerad inkomstutjämning

En konsekvens av att inkomstutjämningen beräknas utifrån länsvisa skattesatser som skiljer sig från de egna skattesatserna är att det uppstår marginaleffekter. Den sammanlagda inkomsten av egna skatteintäkter och inkomstutjämning utvecklas i olika takt för olika kommuner. Detta illustreras i tabell 3.4.

Tabell 3.4. Marginaleffekter 2003 vid förändrad relativ skattekraft (oförändrat invånarantal)

Ökande relativ skattekraft

Minskande relativ skattekraft

Totalt

Länsvis skattesats större än egen skattesats

Negativ effekt (8 kommuner)

Positiv effekt (5 kommuner) 13 kommuner

Länsvis skattesats mindre än egen skattesats

Positiv effekt (76 kommuner) (3 landsting)

Negativ effekt (200 kommuner) (17 landsting)

276 kommuner 20 landsting

År 2003 är det 13 kommuner som har en egen skattesats som understiger den länsvisa. För dessa kommuner är förändringarna i inkomstutjämningen procentuellt sett större än i de egna skatteinkomsterna mellan åren. För de 8 kommuner av dessa som har en ökande relativ skattekraft, dvs. en skattekraft som växer snabbare än genomsnittet, uppstår en negativ marginaleffekt. Deras sammanlagda inkomst ökar långsammare än genomsnittet. På marginalen får de en inkomstminskning vid en ökad skattekraft, en s.k. Pomperipossaeffekt. Detta kan illustreras med ett exempel.

Solna kommun har en egen skattesats på 17,58 procent och en länsvis skattesats på 18,93 procent. Deras skattekraft ökar med 7,7 procent mellan 2002 och 2003 samtidigt som medelskattekraften ökar med 6,5 procent. Summan av skatteinkomster och inkomstutjämning i hela riket ökar i samma takt som medelskattekraften, dvs. med 6,5 procent per invånare. Solna kommuns egna skatteinkomster ökar med 7,7 procent men avgiften i inkomstutjämningen ökar med 12,9 procent. Solnas sammanlagda inkomst ökar därmed något långsammare än genomsnittet, med 6,4 procent.

Tabell 3.5. Exempel på marginaleffekter, Solna kommun, belopp i kronor per invånare

2002

2003 Förändring

Egen skattekraft

169 072

182 167

7,7 %

Medelskattekraft

137 317

146 302

6,5 %

Egen skattesats

17,58

17,58

Länsvis skattesats

18,93

18,93

Egna skatteinkomster

29 723

32 025

7,7 %

Inkomstutjämning

-6 011

-6 789

12,9 %

Summa inkomster

23 712

25 236

6,4 %

Majoriteten av kommunerna har dock en egen skattesats som överstiger den länsvisa. För dessa kommuner ändras inkomstutjämningen långsammare än de egna skatteinkomsterna.

Kritik har riktats mot systemets marginaleffekter, speciellt när det gäller Pomperipossaeffekten. Denna är dock eliminerad i och med den justerade inkomstutjämningen som infördes 2001. Den garanterar att kommuner och landsting med låg egen skattesats får behålla en viss del, 5 procent, av den egna skattekraftsökningen. Den justerade inkomstutjämningen beräknas så att följande villkor uppfylls:

Inkomstökning = medelskattekraftsökning * 95 % + egen skattekraftsökning * 5 %

Inkomstökningen avser summan av ökningen, i procent, av skatteinkomster och inkomstutjämning mätt i kronor per invånare. Justeringen omfattar endast de kommuner och landsting som har en länsvis skattesats som överstiger 95 procent av den egna skattesatsen.

Sammanlagt är det 81 kommuner som berörs 2003. För majoriteten av dessa är effekten relativt liten. Nio kommuner får ett tillskott på över 50 kronor per invånare. Som systemet är utformat förekommer även avdrag. Det sker för de kommuner som har en långsammare skattekraftstillväxt än genomsnittet. Om en kommun har en tillväxt av den egna skattekraften som är konstant kraftigare än medelskattekraften kommer tillskottet att successivt öka eftersom jämförelsen av inkomstökningen enligt villkoret ovan görs

gentemot den faktiska inkomsten föregående år, dvs. inklusive den justerade inkomstutjämningen.

Den merkostnad som uppstår i detta system finansieras genom ett avdrag från det generella statsbidraget.

Bland landstingen är det sex som påverkas av den justerade inkomstutjämningen och det rör sig om små belopp, som högst 7 kronor per invånare.

3.1.5. Kompensationsgrad och utjämningsgrad

Som nämnts ovan motsvarar de länsvisa skattesatserna 95 procent av medelskattesatsen 1995. Faktorn 95 procent är systemets kompensationsgrad. Det innebär att skillnaden mellan medelskattekraften och den egna skattekraften utjämnas till 95 procent. En kommun som t.ex. har en egen skattekraft som motsvarar 80 procent av medelskattekraften får ett bidrag på 95 procent av mellanskillnaden upp till medelskattekraften, dvs. 20 procent. Den sammanlagda inkomsten blir då 80 % + 20 % * 0,95 = 99 % av genomsnittsinkomsten, vilket kallas systemets utjämningsgrad:

Utjämningsgrad = Relativ skattekraft + (1

 • Relativ skattekraft) *

Kompensationsgrad

Utjämningsgraden varierar mellan 98

 • procent beroende på vilken skattekraft kommunen eller landstinget har. En viss del av variationen beror också på vilken länsvis skattesats som gäller i det egna länet. För majoriteten av kommunerna, ca 90 procent, varierar utjämningsgraden mellan 99 och 101 procent. För landstingen varierar utjämningsgraden mellan 98 och 101 procent.

3.1.6. Kritik mot systemet

Systemet strider mot grundlagen

Trots att frågan prövats anser vissa att ett inomkommunalt utjämningssystem strider mot grundlagen. I första hand är det inkomstutjämningen som har kritiserats på denna punkt. Av de kommuner som betalar en avgift i inkomstutjämningen får dock de flesta kommunerna ett generellt statsbidrag som överstiger avgiften i inkomstutjämning. Om man ser till hela statsbidrags- och utjäm-

ningssystemet är det bara ett fåtal kommuner och landsting som är nettobetalare.

Systemet är inte helt genomfört

När inkomstutjämningen i sin nuvarande form infördes 1996 blev effekterna stora för de kommuner som har högst skattekraft. Dessa effekter mildrades av införanderegler, dels fasta, dels rörliga. De fasta införandetilläggen ligger fortfarande kvar och kan sägas innebära att inkomstutjämningen inte är fullt genomförd.

Inkomstutjämningen är för långtgående

Vissa anser att det finns en obalans mellan inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. Kostnadsutjämningen omfattar cirka 85

 • procent av den kommunala verksamheten medan utjämningsgraden i inkomstutjämningen är i stort sett 100-procentig. Ett annat argument mot en fullständig inkomstutjämning är att en hög skattekraft också har samband med högre lönekostnader etc.

Marginaleffekter

När det gäller marginaleffekter i systemet är det främst Pomperipossaeffekten som har kritiserats. Som ovan nämnts är denna eliminerad i och med den justerade inkomstutjämningen som infördes 2001. Metoden för att eliminera denna effekt har dock kritiserats för att vara komplicerad.

Även om Pomperipossaeffekten har eliminerats återstår kritiken att vissa kommuner måste betala mer i avgift än man tar ut i skatt på den del av skatteunderlaget som överstiger medelskattekraften.

Incitament

Vissa anser att det saknas incitament att öka den egna skattekraften i dagens system på grund av den långtgående utjämningen. Om en kommun eller ett landsting anstränger sig för att öka den egna skattekraften får man inte behålla de ökade skatteinkomsterna

eftersom man i princip får en motsvarande minskning i inkomstutjämningen.

En kronas skattehöjning olika mycket värd

Ett problem med att utgå från länsvisa skattesatser i inkomstutjämningen är att en skattehöjning blir olika mycket värd i kommuner med olika skattekraft. Kommuner med hög skattekraft får en större inkomstökning än kommuner med låg skattekraft även om de höjer skatten lika mycket.

3.1.7. Inkomstutjämningen mellan kommuner 1993

I det system för inkomstutjämning som fanns före 1996 och som bara omfattade kommunerna användes det generella statsbidraget för att utjämna skillnaderna i skattekraft. Alla kommuner garanterades en viss nivå av medelskattekraften, 127 procent. I stort sett alla kommuner fick därmed ett bidrag. De kommuner med en relativ skattekraft över 127 procent fick behålla denna del av skatteinkomsterna.

I dagens system får alla ett lika stort generellt bidrag. Till detta kommer inkomstutjämningen som kan vara båda positiv och negativ. Den principiella uppbyggnaden av de båda modellerna redovisas i nedanstående figur.

Figur 3.3. Principskiss, dagens modell och garantimodell

3.2. Kommitténs överväganden och förslag

3.2.1. En statligt finansierad inkomstutjämning

Kommitténs förslag: Nuvarande system för inkomstutjämning och generellt statsbidrag avskaffas. Kommuner och landsting erhåller istället ett statligt bidrag som baseras på skillnaden mellan en garanterad skattekraft och den egna skattekraften.

Nuvarande utjämningssystem för kommuner och landsting har i olika sammanhang kritiserats för att vara finansierat genom avgifter som betalas av kommuner och landsting utan statliga tillskott. Kommittén anser att kritiken mot en inomkommunal inkomstutjämning till viss del är överdriven. De flesta kommuner och landsting som betalar en avgift i inkomstutjämningen får samtidigt ett generellt statsbidrag som överstiger avgiften i inkomstutjämningen. Kommittén anser ändå att det är angeläget att föreslå åtgärder som syftar till att stärka systemets legitimitet. Kommittén föreslår därför att de statliga bidragen, så långt det är möjligt, bör

-40 -20

0 20 40 60 80 100 120 140 160

80 85 90 95 100 105 110 115 120 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Egen skattekraft

Utjämnad skattekraft

Egen skatt Inkomstutjämning Generellt statsbidrag Summa

Dagens modell

Garantimodell

finansiera utjämningen av skillnaderna i de beskattningsbara inkomsterna mellan kommuner respektive landsting.

För att åstadkomma ett statligt finansierat system avskaffas nuvarande inkomstutjämning och det generella statsbidraget. Kommuner och landsting erhåller istället ett statligt bidrag som beräknas med utgångspunkt från skillnaden mellan en garanterad och den egna skattekraften. Den garanterade skattekraften uttrycks som en procentandel av medelskattekraften.

3.2.2. Den statliga bidragsgivningen

Kommitténs förslag: Den garanterade nivån, uttryckt som en procentandel av medelskattekraften, ligger fast. Finansieringen av statens kostnad för upprätthållandet av den garanterade nivån görs genom justering i en regleringspost. Kommitténs bedömning: Den statliga bidragsgivningen bör i ökad grad fokuseras på generella bidrag snarare än riktade bidrag.

En faktor som påverkade utformningen av det nuvarande utjämningssystemet var den svaga statsfinansiella situation som rådde i början och mitten av 1990-talet. Staten hade ett intresse av att införa ett system som var självfinansierat. Detta kunde åstadkommas genom en inomkommunal utjämning. I propositionen Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m. (1995/96:64) anges bl.a. att bidrag och avgifter totalt sett bör vara beloppsmässigt ungefär lika stora. Därigenom skulle en finansiell stabilitet som inte äventyrar saneringen av statens finanser skapas. En annan ambition från statens sida var att begränsa utgiftsökningar som skedde med automatik genom indexuppräkningar etc. Ur detta perspektiv var det ändamålsenligt med ett generellt statsbidrag som utan särskilda beslut var nominellt oförändrat. När statens finanser efterhand förbättrades kunde de generella statsbidragen ökas. De statliga tillskotten sedan 1997 skulle ungefär ha kunnat motsvara en värdesäkring av de generella statsbidragen i takt med skatteunderlaget. Under de senaste åren finns dock en tendens att staten istället valt att öka de riktade statsbidragen, som är förknippade med olika krav på kommunerna och landstingen. Detta har lett till

att de statliga bidragen inte har använts för att förbättra den ekonomiska situationen utan använts till olika satsningar.

Genom den föreslagna konstruktionen kommer de generella statsbidragen att räknas upp i samma takt som skatteunderlaget genomsnittligt ökar. Enligt kommitténs direktiv skall de förslag som läggs vara statsfinansiellt neutrala. Statens kostnader för att upprätthålla garantinivån föreslås finansieras genom särskilda beslut om ändringar i en regleringspost som kommittén samtidigt föreslår skall införas (se nedan). Om staten väljer att värdesäkra de generella statsbidragen finns möjligheten att helt eller delvis avstå från sådana ändringar.

Denna konstruktion skulle, enligt kommitténs åsikt, leda till att effekterna av den statliga bidragsgivningen förtydligas. Om inte statsbidragen värdesäkras uppstår en urholkningseffekt som synliggörs genom en minskande regleringspost (alternativt ökande negativ regleringspost).

Denna konstruktion skulle även möjliggöra en ökad grad av fokusering på generella statsbidrag, som enligt kommitténs åsikt är mer ändamålsenliga och effektiva ur ett kommunalt perspektiv. Ett exempel, som ofta nämns, är skolsatsningen, där bidragen är förknippade med krav på ökad personaltäthet. Det finns kommuner som redan har en hög personaltäthet inom skolan men underskott i ekonomin. De behöver egentligen minska personaltätheten för att klara balanskravet, men effekten av en neddragning skulle bli att man inte erhåller något bidrag.

Slutligen skulle den föreslagna konstruktionen, enligt kommitténs åsikt, leda till att kommunernas och landstingens planeringsförutsättningar förbättras. Vissa tillskott blir idag kända på hösten året före budgetåret, i samband med budgetpropositionen. Storleken på regleringsposten skulle däremot kunna beräknas preliminärt redan på våren året före budgetåret, i samband med den ekonomiska vårpropositionen.

3.2.3. Den garanterade skattekraften

Kommitténs förslag: Den garanterade skattekraften skall uppgå till 120 procent av medelskattekraften för kommuner och landsting.

Kommitténs bedömning: Riktade bidrag för maxtaxa inom barnomsorg, skolsatsning, Kunskapslyft, läkemedelsförmånen och tillgänglighetssatsningen inom vården bör föras över till det generella bidraget 2005. Om den tillfälliga sysselsättningssatsningen och överföringen av den s.k. 200-kronan permanentas bör detta göras genom det generella bidraget.

Nivån på den garanterade skattekraften bestäms av storleken på det generella statsbidraget. Det är önskvärt att denna kan fastställas till en så hög nivå som möjligt för att antalet kommuner och landsting som omfattas av det statliga bidraget skall bli så stort som möjligt. Vissa bidrag som idag är riktade bör därför överföras till det generella statsbidraget. Detta medför också att andelen generella bidrag ökar medan andelen riktade bidrag minskar.

Det är också angeläget att nivån på garantin är densamma för såväl kommuner som landsting, bl.a. för att skatteväxlingar skall kunna ske på ett finansiellt neutralt sätt. I tabellen nedan visas storleken på bidraget 2003 samt effekten av föreslagna förändringar fram t.o.m. 2005 då kommitténs förändringar föreslås träda i kraft.

Tabell 3.6. Det generella statsbidraget 2005

Kommuner Landsting

Mnkr Kr/inv Mnkr Kr/inv

Generellt statsbidrag 2003

28 349 3 171 8 040 899

Åldersrelaterad del

6 740 754

Förändringar 2004 enligt BP 2003

976 109

904 101

Höjning av maxtaxa, VP 2003

-240

-27

Maxtaxa barnomsorg

3 900 436

Skolsatsning 4 500 503 Kunskapslyft 1 815 203 Bidrag för ökad tillgänglighet 1 250 140 Läkemedel 20 000 2 237

Summa

46 040 5 150 30 194 3 378

År 2003 uppgår kommunernas generella statsbidrag till 35,1 miljarder kronor. Huvuddelen, 28,3 miljarder kronor, fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare och en mindre del, 6,7 miljarder kronor, fördelas i förhållande till antal barn i skolålder och antal äldre. Landstingens generella statsbidrag uppgår till 8,0 miljarder kronor 2003.

I budgetpropositionen för 2003 samt i den ekonomiska vårpropositionen 2003 föreslås några förändringar som sammantaget ökar det generella statsbidraget 2004. Samtidigt kommer nya regleringar föreslås i budgetpropositionen för 2004 som kan förändra bidragens storlek. Det gäller t.ex. slutregleringen av kommunkontosystemet och pensionsreformen. Regeringen har tidigare uttalat en ambition att kompensera löntagarna för införandet av egenavgifter under 1990-talet. Detta har hittills gjorts till 75 procent och om en kompensation föreslås även för den återstående delen kommer det generella statsbidraget att minska.

Statskontoret har på uppdrag av kommittén gjort en kartläggning av statsbidragen till kommuner och landsting. Av denna framgår att antalet anslag som berör den kommunala sektorn har ökat från 62 år 1993/94 till 127 år 2001. Det rör sig i stort sett bara om riktade bidrag.

Ett riktat statsbidrag utgår till kommunerna fr.o.m. 2002 för att täcka inkomstbortfallet av maxtaxan inom förskolan samt för kvalitetssäkrande åtgärder. Detta bidrag föreslås infogas i det generella statsbidraget 2005 vilket skulle öka detta med 3,7 miljarder kronor.

Åren 2001

 • tillförs kommunerna medel i en skolsatsning, som successivt trappas upp till 5 miljarder kronor år 2006. Bidraget avses då infogas i det generella statsbidraget. Kommittén föreslår att bidraget förs över till det generella bidraget redan 2005 då det uppgår till 4,5 miljarder kronor. Även den återstående nivåhöjningen 2006 föreslås ingå i det generella statsbidraget.

Kunskapslyftet avslutades som särskilt projekt vid utgången av 2002. Riksdagen har istället beslutat att ett särskilt statsbidrag till kommunerna för kommunal vuxenutbildning om ca 1,8 miljarder kronor skall utgå årligen 2003

 • Bidraget skall därefter inordnas i det generella statsbidraget. Kommittén föreslår att detta bidrag överförs till det generella statsbidraget redan 2005.

Landstingen får ett årligt tillskott fr.o.m. 2002 för att förbättra tillgängligheten inom vården. Tillskottet är förknippat med krav på åtgärder men fördelas efter antal invånare. Kommittén föreslår att

detta bidrag förs över till det generella statsbidraget 2005 vilket skulle öka detta med 1,25 miljarder kronor.

Staten och landstingen delar åren 2002

 • kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen enligt ett avtal mellan staten och Landstingsförbundet. För att finansiera förmånen får landstingen ett särskilt statsbidrag som successivt ökas till 19,6 miljarder kronor 2004. År 2003 skall överenskommelsen utvärderas. Kommittén föreslår att detta bidrag överförs till det generella statsbidraget 2005 vilket skulle öka detta med ca 20 miljarder kronor. Idag är detta bidrag differentierat i syfte att utjämna för strukturella kostnadsskillnader för läkemedel mellan landstingen. För att det skall vara möjligt att omvandla detta riktade statsbidrag till ett generellt statsbidrag är det nödvändigt att en motsvarande kostnadsutjämning införs i utjämningssystemet.

Ett tillfälligt sysselsättningsstöd utgår till kommuner och landsting åren 2002

 • Kommuner och landsting får också ett tillskott till skatteintäkterna genom den s.k. 200-kronan t.o.m. 2004. Om dessa satsningar permanentas föreslår kommittén att det görs genom det generella statsbidraget vilket skulle öka detta med ca 4,3 miljarder kronor sammantaget.

Med den storlek på de generella statsbidragen som anges i tabellen ovan bedömer kommittén att den garanterade nivån kan fastställas till 120 procent för både kommuner och landsting.

3.2.4. Kommuner och landsting med hög skattekraft

Kommitténs förslag: Kommuner och landsting med en skattekraft som överstiger den garanterade skattekraften skall betala en särskild utjämningsavgift.

En garanterad nivå på 120 procent är inte tillräckligt hög för att omfatta samtliga kommuner och landsting. Bland landstingen är det ett landsting som har en skattekraft som överstiger 120 procent av medelskattekraften 2003; Stockholm läns landsting med en egen skattekraft på 122 procent. Däremot är det 12 kommuner som har en högre skattekraft, högst ligger Danderyd på 189 procent.

I utjämningssystemet före 1996, som för kommunerna utgick från en gemensam garantinivå, var det 3 kommuner som hade en skattekraft som översteg den garanterade nivån. Dessa kommuner

fick behålla det överskjutande skatteunderlaget vilket möjliggjorde ett lägre skatteuttag jämfört med andra kommuner, som omfattades av systemet.

Kommittén anser att det är angeläget att samtliga kommuner och landsting omfattas av systemet om det huvudsakliga syftet med utjämningssystemet, att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar, skall uppnås. En särskild utjämningsavgift bör därför tas ut av de kommuner och landsting som har en skattekraft som överstiger den garanterade. Underlaget för avgiften skall vara skillnaden mellan den egna skattekraften och den garanterade. Dessa avgifter tillförs det föreslagna statsbidraget och beräknas öka systemets intäkter med ca 375 kronor per invånare för kommunerna och 55 kronor per invånare för landstingen, vid en kompensationsgrad på 85 procent för den överskjutande delen.

3.2.5. Kompensationsgrad och länsvisa skattesatser

Kommitténs förslag: Kompensationsgraden i inkomstutjämningen skall vara oförändrad, dvs. 95 procent. För kommuner och landsting med en skattekraft som överstiger den garanterade skattekraften sänks kompensationsgraden till 85 procent för den överskjutande delen. Den justerade inkomstutjämningen slopas. De länsvisa skattesatserna uppdateras till 2003 års nivå.

Landstingsekonomiska utredningen (LEU) föreslog att kompensationsgraden i inkomstutjämningen skulle fastställas till 90 procent för landstingen eftersom kostnadsutjämningen bedömdes omfatta 90 procent av kostnaderna. Genom den föreslagna kompensationsgraden skulle balans uppnås mellan inkomst- och kostnadsutjämningen. LEU uppskattade att motsvarande kostnadsutjämning för kommunerna omfattade ca 85 procent av kostnaderna.

Frågan togs också upp av Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn. Kommittén anser i likhet med Beredningen att frågan om kompensationsgradens nivå ytterst är en politisk fråga. Kommittén föreslår att kompensationsgraden i inkomstutjämningen skall vara oförändrad, dvs. 95 procent.

När det gäller kommuner och landsting som har en skattekraft som överstiger den garanterade finns det skäl att sänka kompensa-

tionsgraden något. Ett skäl är att de negativa marginaleffekterna minskar betydligt och att den s.k. justerade inkomstutjämningen, som har kritiserats för att komplicera systemet, kan slopas. Eftersom relativt få kommuner och landsting berörs så blir systemets kostnad för en sänkning av kompensationsgraden till 85 procent vad gäller den del av skatteunderlaget som överstiger garantinivån relativt liten, 43 kronor per invånare för kommunerna och 8 kronor per invånare för landstingen.

Expertgruppen för förenklad kommunal utjämning föreslog i betänkandet Förenklad kommunal utjämning att de fasta införandetilläggen skulle avvecklas. För att kompensera de kommuner som förlorade på detta och som har högre skattekraft än genomsnittet föreslogs kompensationsgraden sänkas till 80 procent. Effekterna av detta förslag, som utgick från en utjämning kring medelskattekraften, var mer omfattande än kommitténs förslag. Dels var sänkningen av kompensationsgraden större, dels var antalet kommuner och landsting som skulle omfattas större. Kostnaderna och därmed omfördelningseffekterna skulle därför ha blivit mer omfattande.

Frågan om incitament har diskuterats i olika sammanhang. Beredningen ansåg i sitt betänkande Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting att det inte vore rimligt att skapa incitament för en ökad skattekraft genom en mindre långtgående utjämning. I en bilaga

1

till betänkandet finns en analys av

denna fråga från teoretiska utgångspunkter. En av slutsatserna var att utformningen av utjämningssystemet sannolikt har en mycket marginell betydelse för den ekonomiska tillväxten. Kommittén kan dock konstatera att oavsett hur det förhåller sig med sambandet mellan kompensationsgrad och incitament så bör kritiken mot systemet på denna punkt minska med kommitténs förslag.

De länsvisa skattesatserna bör uppdateras. De är idag fastställda utifrån medelskattesatsen för kommuner respektive landsting 1995. Sedan dess har medelskattesatsen ökat.

1

Utjämning och kommunala incitament, professor Lars Söderström.

Tabell 3.7. Medelskattesatsen i kommuner och landsting

1995 2003 Differens Därav skatte- växlingar

Differens exklusive skatteväxlingar

Kommuner 19,26 20,64 1,38 1,22 0,16 Landsting 11,07 10,53 -0,54 -1,22 0,68

Not. Vid beräkningarna av medelskattesatsen har Malmö, Göteborg och Gotlands kommuner exkluderats 1995 och Gotland 2003 eftersom dessa kommuner vid dessa tillfällen bedrivit såväl kommun- som landstingsverksamhet, s.k. landstingsfria kommuner.

Den del av förändringen som beror på skatteväxlingar, 1 krona och 22 öre, är beaktad genom årliga justeringar i de länsvisa skattesatserna. Resterande del beror på att skattesatserna sammantaget har höjts, i genomsnitt med 16 öre för kommunerna och 68 öre för landstingen. En stor del av höjningen beror på förändringar av skattesatsen i Stockholms läns landsting. År 1999 sänktes skatten med 40 öre och 2003 höjdes skatten med 1 krona och 30 öre, en ökning netto med 90 öre. Det motsvarar drygt 20 öre på medelskattesatsen för landstingen. Eftersom de länsvisa skattesatserna inte har uppdaterats med hänsyn till dessa förändringar kan man säga att kompensationsgraden har sjunkit något. För att den kompensationsgrad som man beslutar om skall bli reell anser kommittén att de länsvisa skattesatserna bör uppdateras utifrån den nivå på medelskattesatsen som råder idag. Effekten av detta blir begränsad för kommunerna, som högst 37 kronor per invånare. Effekten blir något större för landstingen. Stockholms läns landsting förlorar drygt 200 kronor per invånare medan övriga landsting vinner, som mest drygt 100 kronor per invånare.

Tabell 3.8 visar systemets högsta och lägsta utjämningsgrad med kommitténs förslag. Med utjämningsgrad avses den skatteinkomst efter utjämning en kommun eller ett landsting med genomsnittlig skattesats har som andel av medelinkomsten (se även avsnitt 3.1.5). För kommuner blir spridningen något större jämfört med i nuvarande system och för landstingen oförändrad.

Tabell 3.8. Systemets utjämningsgrad i 2003 års nivå

Nuvarande Förslag

Kommuner

min

98 %

97 %

max

109 % 110 %

Landsting

min

98 %

97 %

max

101 % 100 %

Den sänkta kompensationsgraden leder som nämnts ovan till att antalet kommuner som påverkas av negativa marginaleffekter minskar. Uppdateringen av de länsvisa skattesatserna leder å andra sidan till att antalet ökar. Tabellen nedan visar de sammantagna negativa marginaleffekterna före och efter kommitténs förslag. Med negativ marginaleffekt avses att den sammanlagda inkomsten av skatter och inkomstutjämning ökar långsammare än medelskattekraften när den egna relativa skattekraften ökar (Pomperipossaeffekt).

Tabell 3.9. Antal kommuner och landsting med negativa marginaleffekter 2003

Dagens

system

Slopad juste- rad inkomst- utjämning

Garantimodell med sänkt kom- pensationsgrad

Dessutom, upp- datering av läns- visa skattesatser

Kommuner

0

13

5

5

Landsting

0

0

0

4

En annan konsekvens av kommitténs förslag är att det uppstår omfördelningseffekter när det generella statsbidraget används till att finansiera garantinivån. Det generella statsbidraget fördelas med ett lika stort belopp i kronor per invånare. När det generella bidraget läggs in i garantin fördelas pengarna istället i förhållande till de länsvisa skattesatserna, som är differentierade med hänsyn till tidigare gjorda skatteväxlingar. Det kan diskuteras om denna omfördelningseffekt leder till en ökad rättvisa. Ett alternativ för att undvika denna effekt hade varit att räkna med den genomsnittliga

länsvisa skattesatsen i skiktet 100

 • procent av medelskattekraften. En sådan lösning skulle emellertid leda till att det uppstår en snedvridningseffekt i samband med skatteväxlingar. Samtidigt skulle systemet kompliceras. Kommittén föreslår därför ingen sådan justering.

Tabell 3.10 visar de länsvisa skattesatserna före och efter uppdatering. För närvarande är det bara i två län som det finns kommuner eller landsting med en skattekraft som överstiger 120 procent, Stockholm och Skåne, och som därmed får länsvisa skattesatser beräknade utifrån en kompensationsgrad på 85 procent.

Tabell 3.10. Länsvisa skattesatser 2003, procent

Nuvarande Förslag

<120 %

>120 %

Kom Lt Tot Kom Lt Tot Kom Lt Tot

Stockholm 18,93 9,88 28,81 19,03 10,58 29,61 16,96 9,53 26,49 Uppsala 19,53 9,28 28,81 19,63 9,98 29,61 17,56 8,93 26,49 Södermanland 19,63 9,18 28,81 19,73 9,88 29,61 17,66 8,83 26,49 Östergötland 19,00 9,81 28,81 19,10 10,51 29,61 17,03 9,46 26,49 Jönköping 19,18 9,63 28,81 19,28 10,33 29,61 17,21 9,28 26,49 Kronoberg 20,06 8,75 28,81 20,16 9,45 29,61 18,09 8,40 26,49 Kalmar 20,41 8,40 28,81 20,51 9,10 29,61 18,44 8,05 26,49 Gotland 18,29 10,52 28,81 19,61 10,00 29,61 17,54 8,95 26,49 Blekinge 19,14 9,67 28,81 19,24 10,37 29,61 17,17 9,32 26,49 Skåne 19,60 9,21 28,81 19,70 9,91 29,61 17,63 8,86 26,49 Halland 19,38 9,43 28,81 19,48 10,13 29,61 17,41 9,08 26,49 Västra Götaland 19,74 9,07 28,81 19,84 9,77 29,61 17,77 8,72 26,49 Värmland 20,35 8,46 28,81 20,45 9,16 29,61 18,38 8,11 26,49 Örebro 19,27 9,54 28,81 19,37 10,24 29,61 17,30 9,19 26,49 Västmanland 19,97 8,84 28,81 20,07 9,54 29,61 18,00 8,49 26,49 Dalarna 19,66 9,15 28,81 19,76 9,85 29,61 17,69 8,80 26,49 Gävleborg 19,25 9,56 28,81 19,35 10,26 29,61 17,28 9,21 26,49 Västernorrland 20,64 8,17 28,81 20,74 8,87 29,61 18,67 7,82 26,49 Jämtland 20,42 8,39 28,81 20,52 9,09 29,61 18,45 8,04 26,49 Västerbotten 20,25 8,56 28,81 20,35 9,26 29,61 18,28 8,21 26,49 Norrbotten 20,13 8,68 28,81 20,23 9,38 29,61 18,16 8,33 26,49

3.2.6. Regleringspost

Kommitténs förslag: En regleringspost införs som ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, för att finansiera upprätthållandet av garantinivån i inkomstutjämningen samt för eventuella förändringar i den totala statsbidragsramen. Inledningsvis fastställs regleringsposten så att de förändringar i systemet som föreslås blir finansiellt neutrala mellan staten och kommunsektorn.

Ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn görs idag genom justeringar i det generella statsbidraget. Eftersom detta föreslås integreras med inkomstutjämningen behövs ett nytt instrument för ekonomiska regleringar. Kommittén föreslår att en regleringspost införs som inledningsvis fastställs till en nivå som gör de föreslagna förändringarna statsfinansiellt neutrala. På samma sätt som gäller för det generella statsbidraget skall det finnas en separat regleringspost för kommunerna och en för landstingen. Fortsättningsvis fungerar regleringsposten som ett instrument för ekonomiska regleringar och för att finansiera upprätthållandet av garantinivån i inkomstutjämningen. Regleringsposten kan vara såväl positiv som negativ. Regleringsposten skall också kunna användas för förändringar i den totala statsbidragsramen.

Om man endast ser till ändringarna i inkomstutjämningen som kommittén föreslår beräknas regleringsposten inledningsvis bli ca -700 kronor per invånare för kommunerna och ca +500 kronor per invånare för landstingen.

Om den garanterade skattekraften istället uppgår till 115 procent av medelskattekraften minskar utjämningsbidragen samtidigt som de särskilda utjämningsavgifterna ökar. Kommunernas och landstingens regleringspost blir då ca +720 respektive ca +1 220 kronor per invånare.

Tabell 3.11. Regleringspostens storlek 2003 med olika garantinivåer. Kronor per invånare

Garanti Kommuner Landsting

110 %

2 132

1 934

115 %

719

1 222

120 %

-696

508

125 %

-2 114

-214

130 %

-3 541

-943

Beräkningarna i tabellen ovan är gjorda i 2003 års nivå. Om de föreslagna förändringarna genomförs 2005 kommer förutsättningarna för beräkningen av regleringsposten att ändras av olika skäl. Omslutningen i inkomstutjämningen fortsätter eventuellt att öka, dels i takt med ökningen av medelskattekraften, dels i takt med förändringen av de relativa skattekrafterna. Det kan också komma att göras förändringar i statsbidragsramen som inte är kända idag, t.ex. som följd av ekonomiska regleringar.

Figuren nedan visar hur regleringsposten kan komma att utvecklas framöver om den totala statsbidragsramen hålls nominellt oförändrad. Framskrivningen bygger på den ekonomiska vårpropositionens skatteunderlagsprognos fram t.o.m. 2006. För åren därefter har skatteunderlaget antagits öka med 4 procent per år. De relativa skattekrafterna har antagits vara oförändrade, vilket innebär att skattekraften antas öka i samma takt i samtliga kommuner. Trots dessa, ur ett historiskt perspektiv, försiktiga antaganden blir minskningen av regleringsposten kraftig.

Figur 3.4. Regleringspostens utveckling framöver. Kronor per invånare.

Den årliga minskningen av regleringsposten uppgår till ca 3 miljarder kronor per år (drygt 300 kronor per invånare) sammantaget för kommuner och landsting vilket motsvarar en värdesäkring av de statliga bidragen i takt med skatteunderlaget. Om skillnaderna i relativa skattekrafter fortsätter att öka blir minskningen av regleringsposten större.

3.2.7. Skatteväxlingar

Det nuvarande utjämningssystemet är konstruerat så att effekten av en skatteväxling slår likartat för alla kommunerna i det län där skatteväxlingen sker. Antag t.ex. att en skatteväxling genomförs i Stockholms län i samband med att en verksamhet förs över från landstinget till kommunerna. Om kostnaden för verksamheten motsvarar 50 öre så minskas både den egna och den länsvisa skattesatsen för landstinget med 50 öre och ökas motsvarande för kommunerna. Räknat i kronor per invånare motsvarar skatteväxlingen ca 900 kronor per invånare i 2003 års nivå. Summan av skatter och inkomstutjämning minskar för landstinget med 900 kronor per invånare och ökar för samtliga kommuner med 900 kronor per invånare.

-2 500 -2 000 -1 500 -1 000

-500

0 500 1 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kronor per invånare

Kommuner Landsting

Den modell som kommittén föreslår skiljer sig mot den nuvarande bl.a. i två väsentliga avseenden. Utjämningen sker inte kring medelskattekraften utan kring 120 procent av medelskattekraften. Dessutom är kompensationsgraden olika ovanför respektive under den garanterade nivån, vilket beaktas i de länsvisa skattesatserna. I de län där det finns kommuner med en skattekraft som överstiger den garanterade kommer därför de länsvisa skattesatserna att skilja sig mellan kommunerna. För närvarande är detta aktuellt i två län, Stockholm och Skåne.

Frågan är då om det föreslagna systemet leder till snedvridningseffekter vid skatteväxlingar. Det visar sig emellertid att inkomsterna förändras i samma takt för samtliga kommuner i samtliga län, vilket illustreras av beräkningen nedan.

Figur 3.5. Effekt av skatteväxling med en garantimodell

I = S

∗K + L∗ (G – K)

Iv = (S + V)

∗K + (L + V) ∗ (G – K)

Iv – I = V

∗K + V∗(G – K) = V∗G

där I = Sammanlagd inkomst av skatter och inkomstutjämning före växling, kr/inv S = Egen skattesats K = Egen skattekraft, kr/inv L = Länsvis skattesats

G = Garanterad skattekraft, kr/inv Iv = Sammanlagd inkomst efter växling V = Växlad skattesats

Förändringen av den totala inkomsten motsvarar den växlade skattesatsen multiplicerad med den garanterade skattekraften.

De egna och de länsvisa skattesatserna samt den egna skattekraften saknar alltså betydelse för förändringen i den totala inkomsten.

3.2.8. Skatteavräkning

Idag görs en avräkning av de preliminära skattemedlen två år efter inkomståret. Någon avräkning av inkomstutjämningen görs däremot inte. Avräkningens storlek beräknas utifrån skillnaden mellan definitiva och prognostiserade skatteintäkter för varje kommun

respektive landsting men fördelas ut med ett enhetligt belopp i kronor per invånare för kommuner respektive landsting. Detta innebär en viss omfördelning jämfört med om de slutliga skatteunderlagen hade varit kända från början. Denna omfördelning är dock temporär eftersom den underliggande basen successivt räknas upp. Ett alternativ hade varit att göra en individuell avräkning i efterhand av såväl skatter som inkomstutjämning. Detta hade emellertid komplicerat systemet i en grad som inte är motiverad med hänsyn till omfördelningseffekten.

Med kommitténs förslag blir omfördelningseffekten något större men kommittén anser ändå inte att det är motiverat att föreslå någon förändring. Avräkning bör således även i fortsättningen göras kollektivt och enbart av de preliminära skattemedlen.

3.2.9. Effekterna av kommitténs förslag

Som framgår av tabellerna nedan är effekterna av kommitténs förslag relativt små. Något förenklat kan man säga att man byter generellt statsbidrag mot ökade utjämningsbidrag och minskade utjämningsavgifter. I det nuvarande systemet erhåller kommuner och landsting med låg skattekraft ett utjämningsbidrag upp till 100 procent av medelskattekraften samt ett generellt statsbidrag som ungefär motsvarar 20 procent av medelskattekraften. När det generella statsbidraget förs över till inkomstutjämningen erhålls ett utjämningsbidrag upp till 120 procent men inget generellt statsbidrag. Omfördelningseffekter uppstår eftersom utjämningsbidragen och utjämningsavgifterna bestäms av de länsvisa skattesatserna, som skiljer sig mellan kommunerna respektive landstingen medan det generella statsbidraget utgår med ett lika stort belopp i kronor per invånare.

Effekterna beror också på att den justerade inkomstutjämningen försvinner och att kompensationsgraden sänks över den garanterade skattekraften.

Slutligen påverkas utfallet av uppdateringen av de länsvisa skattesatserna till 2003 års nivå. Som ovan nämnts är effekten av detta liten för kommunerna, som mest 37 kronor per invånare, eftersom deras medelskattesats inte ökat nämnvärt sedan 1995. För landstingen blir effekterna större, som mest med drygt 200 kronor per invånare.

Tabell 3.12. Effekter av kommitténs förslag jämfört med nuvarande system. Kommuner

Relativ skattekraft Positiv effekt Negativ effekt

Samtliga

Antal Kr/inv Antal Kr/inv Antal Kr/inv

0

12 131

2 -48 14 106

80

99 102 27 -98 126 61

90

 • 56

115 40 -113 96 5

100

 • 17

68 14 -121 31 7-8

110

0 0 11 -192 11 -192

120

1 13 6 -193 7 -189

130

 • 3

786 2 -25 5 375

Totalt 188 118 102 -134 290 0

Tabell 3.13. Effekter av kommitténs förslag jämfört med nuvarande system. Landsting

Relativ skattekraft Positiv effekt Negativ effekt

Samtliga

Antal Kr/inv Antal Kr/inv Antal Kr/inv

0

 • 0

0 1 -129 1 -129

85

 • 0

0 2 -157 2 -157

90

 • 9

108 3 -125 12 68

95

 • 0

0 5 -74 5 -74

100

 • 0

0 1 -13 1 -13

Totalt 9 108 12 -66 21 0

3.2.10. Den åldersrelaterade delen av det generella statsbidraget

I budgetpropositionen för 2002 föreslogs en förlängning av den åldersrelaterade delen av det generella statsbidraget t.o.m. 2004. I propositionen anges att effekterna av att inte fördela detta bidrag efter ålderskriterier därefter kan beaktas av Utjämningskommittén.

Denna förändring är inte beaktad i beräkningarna ovan eftersom förändringen inte har någon direkt koppling till inkomstutjämningen.

Bidraget uppgår 2003 till 6 740 miljoner kronor och fördelas mellan kommunerna i enlighet med tabellen nedan. Fördelningen är beräknad utifrån nettokostnaderna och utjämningssystemets delmodeller för grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

Tabell 3.14. Åldersrelaterat bidrag till kommuner

Åldersgrupp Antal invånare 2002-11-01

Fördelning av bidrag mnkr

Bidrag kronor per invånare

7

1 071 504

2 809

2 621

16

319 405

1 077

3 371

65

 • 743

192 271 365

75

588 444

1 097

1 864

85

216 295

1 487

6 873

Summa

2 938 840

6 740

2 293

Bidraget har kritiserats för att ge dubbelkompensation till kommuner med hög andel yngre och äldre eftersom åldersstrukturen redan är beaktad i utjämningssystemet.

Tabellen nedan visar effekten av att åldersfördelningen av detta bidrag upphör. Effekten varierar mellan +137 och

 • kronor per

invånare.

Tabell 3.15. Effekt av att fördela den åldersrelaterade delen av det generella statsbidraget utifrån antalet invånare i respektive kommun. Kronor per invånare

Effekt Antal

100–150

13

50–100

16

0–50 32 50–0 57 -100– -50 86 -150– -100 67 -200– -150 16 250– -200 3

&#23;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3;

&#3;

4.1. Utjæmning av strukturella kostnadsskillnader

4.1.1. Varför utjæmning?

.RPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;DQVYDUDU&#3;I|U&#3;FLUND&#3;&#26;&#19;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;6YHULJHV&#3; RIIHQWOLJW&#3; ILQDQVLHUDGH&#3; YlOIlUG&#17;&#3; ,QWHUQDWLRQHOOW&#3; VHWW&#3; lU&#3; GHW&#3; HWW&#3; VWRUW&#3; PnWW&#3;DY&#3;GHFHQWUDOLVHULQJ&#17;&#3;-X&#3;PHU&#3;DY&#3;YlOIlUGVXSSGUDJHW&#3;VRP&#3;lU&#3;XWODJW&#3; Sn&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#15;&#3;GHVWR&#3;PHU&#3;|NDU&#3;EHKRYHW&#3;DY&#3;XWMlPQLQJ&#17;&#3; 6RP&#3; UHGRYLVDWV&#3; WLGLJDUH&#3; VNLOMHU&#3; VLJ&#3; I|UXWVlWWQLQJDUQD&#3; DWW&#3; ILQDQVLHUD&#3; GHWWD&#3;PHOODQ&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;²&#3;YLONHW&#3;PRWLYHUDU&#3; HQ&#3;XWMlPQLQJ&#3;Sn&#3;LQNRPVWVLGDQ&#17;&#3;

'HW&#3;ILQQV&#3;lYHQ&#3;VWRUD&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;GHQ&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;HIWHUIUnJDQ&#3;Sn&#3; GHQ&#3; YlOIlUG&#3; VRP&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJ&#3; DQVYDUDU&#3; I|U&#3; YLONHW&#3; WLOO&#16; VDPPDQV&#3; PHG&#3; DQGUD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; I|UXWVlWWQLQJDUQD&#3; PRWLYHUDU&#3; HQ&#3; XWMlPQLQJ&#3;DY&#3;NRVWQDGHU&#17;&#3;

Skillnader i èldersstruktur

&LUND&#3; &#26;&#19;&#3; WLOO&#3; &#27;&#19;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; NRPPXQHUQDV&#3; YHUNVDPKHW&#3; lU&#3; GHPR&#16; JUDILVNW&#3;EHWLQJDG&#15;&#3;GHW&#3;YLOO&#3;VlJD&#3;DWW&#3;NRVWQDGHUQDV&#3;VWRUOHN&#3;lU&#3;EHURHQGH&#3; DY&#3;nOGHUVVWUXNWXUHQ&#17;&#3;

)|U&#3;GHQ&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHQ&#3;HOOHU&#3;ODQGVWLQJHW&#3;EHW\GHU&#3;VNLOOQDGHU&#3; L&#3; nOGHUVVWUXNWXU&#3; DWW&#3; YHUNVDPKHWHQ&#15;&#3; DOOW&#3; DQQDW&#3; OLND&#15;&#3; EOLU&#3; ROLND&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3;,QRP&#3;H[HPSHOYLV&#3;lOGUHRPVRUJHQ&#3;ILQQV&#3;HWW&#3;VWDUNW&#3;VDPEDQG&#3; PHOODQ&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;RFK&#3;DQGHOHQ&#3;SHUVRQHU&#3;|YHU&#3;&#27;&#19;&#3;nU&#15;&#3;VH&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#17;&#3; 0RWVYDUDQGH&#3; VDPEDQG&#3; ILQQV&#3; lYHQ&#3; LQRP&#3; EDUQRPVRUJHQ&#3; RFK&#3;VNRODQ&#3;lYHQ&#3;RP&#3;VDPEDQGHW&#3;LQWH&#3;lU&#3;OLND&#3;VWDUNW&#17;&#3; &#3;

&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#20;&#17;&#3;&#3;6DPEDQGHW&#3;PHOODQ&#3;NRVWQDG&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJ&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;

LQYnQDUH&#3;RFK&#3;DQGHO&#3;LQYnQDUH&#3;|YHU&#3;&#27;&#19;&#3;nU&#3;

&#3;

&#3;

Skillnader i social struktur

.RPPXQHQ&#3;lU&#3;DQVYDULJ&#3;I|U&#3;VRFLDOWMlQVWHQ&#17;&#3;'H&#3;VRFLDOD&#3;SUREOHPHQ&#3;lU&#3; VW|UUH&#3; EODQG&#3; YLVVD&#3; JUXSSHU&#3; L&#3; VDPKlOOHW&#15;&#3; H[HPSHOYLV&#3; HQVDPVWnHQGH&#3; SHUVRQHU&#3;RFK&#3;SHUVRQHU&#3;PHG&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#17;&#3;'n&#3;GHW&#3;ILQQV&#3;EnGH&#3; HQ&#3; VRFLRHNRQRPLVN&#3; RFK&#3; HQ&#3; HWQLVN&#3; VHJUHJDWLRQ&#3; L&#3; 6YHULJH&#3; NDQ&#3; YLVVD&#3; NRPPXQHU&#3; XSSOHYD&#3; PHU&#3; VRFLDOD&#3; SUREOHP&#3; lQ&#3; DQGUD&#17;&#3; )UDPI|U&#3; DOOW&#3; L&#3; VWRUVWDGVUHJLRQHUQD&#3; lU&#3; GH&#3; VRFLDOD&#3; QlWYHUNHQ&#3; EUlFNOLJDUH&#15;&#3; YLONHW&#3; I|U&#3; PnQJD&#3;LQQHElU&#3;HWW&#3;VW|UUH&#3;EHURHQGH&#3;DY&#3;GHQ&#3;RIIHQWOLJD&#3;VHUYLFHQ&#17;&#3;bYHQ&#3; NRVWQDGHUQD&#3;DWW&#3;WLOOJRGRVH&#3;EHKRYHQ&#3;NDQ&#3;YDUD&#3;K|JUH&#17;&#3;

,&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; HQ&#3; K|J&#3; DQGHO&#3; SHUVRQHU&#3; PHG&#3; OnJ&#3; HOOHU&#3; LQJHQ&#3; LQNRPVW&#3; lU&#3; VDQQROLNKHWHQ&#3; I|U&#3; DWW&#3; GHVVD&#3; SHUVRQHU&#3; NDQ&#3; KD&#3; EHKRY&#3; DY&#3; HNRQRPLVNW&#3; ELVWnQG&#3; K|JUH&#3; lQ&#3; L&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; VRP&#3; KDU&#3; In&#3; SHUVRQHU&#3; PHG&#3; OnJ&#3; LQNRPVW&#17;&#3; bYHQ&#3; HQSHUVRQVKXVKnOO&#3; NDQ&#3; KD&#3; GHW&#3; VYnUW&#3; DWW&#3; In&#3; KXVKnOOVHNRQRPLQ&#3; DWW&#3; Jn&#3; LKRS&#3; YLONHW&#3; VNDSDU&#3; HWW&#3; WU\FN&#3; Sn&#3; NRP&#16; PXQHQV&#3;VRFLDOD&#3;EXGJHW&#17;&#3;

&#19;

&#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#23;&#3;&#19;&#19;&#19; &#25;&#3;&#19;&#19;&#19; &#27;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#23;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#25;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#27;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#19;&#15;&#19;&#19;&#8; &#20;&#15;&#19;&#19;&#8; &#21;&#15;&#19;&#19;&#8; &#22;&#15;&#19;&#19;&#8; &#23;&#15;&#19;&#19;&#8; &#24;&#15;&#19;&#19;&#8; &#25;&#15;&#19;&#19;&#8; &#26;&#15;&#19;&#19;&#8; &#27;&#15;&#19;&#19;&#8; &#28;&#15;&#19;&#19;&#8; &#20;&#19;&#15;&#19;&#19;&#8;

$QGHO&#3;&#27;&#19;&#14;&#15;&#3;SURFHQW

. UR QR U&#3; SH U&#3; LQ Yn QD UH

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Skillnader i geografiska förutsættningar

%HE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; RFK&#3; JHRJUDILVND&#3; I|UKnOODQGHQ&#3; YDULHUDU&#3; P\FNHW&#3; NUDIWLJW&#3; PHOODQ&#3; ODQGHWV&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; L&#3; YLVV&#3; PnQ&#3; lYHQ&#3; PHOODQ&#3; ODQGVWLQJ&#17;&#3;6nGDQD&#3;I|UKnOODQGHQ&#3;KDU&#3;EHDNWDWV&#3;Sn&#3;HWW&#3;PHU&#3;V\VWHPDWLVNW&#3; VlWW&#3; L&#3; GH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#3; VRP&#3; IXQQLWV&#3; XQGHU&#3; GH&#3; VHQDVWH&#3; GHFHQ&#16; QLHUQD&#17;&#3;

'H&#3; \WVWRUD&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; 1RUUODQGV&#3; LQODQG&#3; lU&#3; JOHVW&#3; EHIRONDGH&#3; RP&#3; PDQ&#3; UlNQDU&#3; DQWDO&#3; LQYnQDUH&#3; SHU&#3; NYDGUDWNLORPHWHU&#15;&#3; PHQ&#3; L&#3; W&#17;H[&#17;&#3; .LUXQD&#3;VRP&#3;lU&#3;GHQ&#3;WLOO&#3;\WDQ&#3;VW|UVWD&#3;NRPPXQHQ&#15;&#3;ERU&#3;|YHU&#3;&#26;&#24;&#3;SURFHQW&#3; DY&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; L&#3; HQ&#3; VWRU&#3; WlWRUW&#3; PHG&#3; FD&#3; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; ,&#3; DQGUD&#3; P\FNHW&#3; \WVWRUD&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; +lUMHGDOHQ&#3; RFK&#3; 3DMDOD&#3; ERU&#3;&#3; FD&#3;&#26;&#24;&#3;SURFHQW&#3;Sn&#3;JOHVE\JGHQ&#3;HOOHU&#3;L&#3;VPn&#3;WlWRUWHU&#3;PHG&#3;IlUUH&#3;lQ&#3;&#20;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; LQYnQDUH&#17;&#3;,&#3;IOHUD&#3;DY&#3;GH&#3;\WVWRUD&#3;NRPPXQHUQD&#3;KDU&#3;GHQ&#3;VW|UVWD&#3;WlWRUWHQ&#3; IlUUH&#3; lQ&#3; &#24;&#3; &#19;&#19;&#19;&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; ,&#3; HQ&#3; IMlUGHGHO&#3; DY&#3; ODQGHWV&#3; NRPPXQHU&#3; ERU&#3; PHU&#3;lQ&#3;KlOIWHQ&#3;DY&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;L&#3;JOHVE\JG&#3;HOOHU&#3;L&#3;VPn&#3;WlWRUWHU&#3;PHG&#3; IlUUH&#3;lQ&#3;&#20;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;,&#3;GU\JW&#3;HQ&#3;IHPWHGHO&#3;DY&#3;ODQGHWV&#3;NRPPXQHU&#3; ERU&#3; |YHU&#3; KlOIWHQ&#3; DY&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; L&#3; WlWRUWHU&#3; PHG&#3; |YHU&#3; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; LQ&#16; YnQDUH&#17;&#3;

(Q&#3;DQQDQ&#3;DVSHNW&#3;DY&#3;JHRJUDILVND&#3;I|UKnOODQGHQ&#3;lU&#3;NOLPDWI|UKnOODQ&#16; GHQD&#3; VRP&#3; LQQHElU&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; QRUUD&#3; 6YHULJH&#3; YDG&#3;JlOOHU&#3;W&#17;H[&#17;&#3;YlJKnOOQLQJ&#3;RFK&#3;XSSYlUPQLQJ&#17;&#3;

4.1.2. Vilka kostnader skall utjæmnas

(Q&#3; DY&#3; JUXQGI|UXWVlWWQLQJDUQD&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; V\VWHP&#3; I|U&#3; NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJ&#3; lU&#3; DWW&#3; DOOD&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJ&#3; HIWHU&#3; XWMlPQLQJHQ&#3; VNDOO&#3; KD&#3; OLNYlUGLJD&#3; HNRQRPLVND&#3; I|UXWVlWWQLQJDU&#3; DWW&#3; EHGULYD&#3; GHQ&#3; YHUNVDPKHW&#3; VRP&#3; GH&#3; lU&#3; nODJGD&#3; DWW&#3; EHGULYD&#17;&#3; )ULYLOOLJ&#3; YHUNVDPKHW&#3; Vn&#16; VRP&#3; IULWLG&#3; RFK&#3; NXOWXU&#3; &#11;ELEOLRWHN&#3; XQGDQWDJHW&#12;&#3; VNDOO&#3; LQWH&#3; LQJn&#3; L&#3; XWMlPQLQJHQ&#17;&#3;,&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#3;PRWVYDUDU&#3;GHWWD&#3;$&#3;SOXV&#3;%&#17;&#3;

8WMlPQLQJHQ&#3;VNHU&#3;WLOO&#3;JHQRPVQLWWOLJ&#3;VHUYLFHQLYn&#15;&#3;NYDOLWHW&#15;&#3;DYJLIWV&#16; QLYn&#3; RFK&#3; HIIHNWLYLWHW&#17;&#3; +DU&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; HOOHU&#3; HWW&#3; ODQGVWLQJ&#3; K|JUH&#3; NRVWQDGHU&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;DWW&#3;GH&#3;KnOOHU&#3;HQ&#3;K|JUH&#3;VHUYLFHQLYn&#3;lQ&#3;JHQRP&#16; VQLWWHW&#3; VNDOO&#3; GHWWD&#3; ILQDQVLHUDV&#3; JHQRP&#3; HQ&#3; K|JUH&#3; VNDWW&#15;&#3; HIIHNWLYDUH&#3; YHUNVDPKHW&#3; HOOHU&#3; HQ&#3; K|JUH&#3; DYJLIWVILQDQVLHULQJ&#17;&#3; 9LG&#3;OlJUH&#3; NRVWQDGHU&#3; JlOOHU&#3; GHW&#3; PRWVDWWD&#17;&#3; ,QJHQ&#3; NRPPXQ&#3; µEHVWUDIIDVµ&#3; HOOHU&#3; µJ\QQDVµ&#3;&#3; RP&#3; PDQ&#3; KDU&#3; HQ&#3; DQQDQ&#3; NRVWQDGVQLYn&#3; lQ&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#17;&#3; 6H&#3; &&#3;&#3; L&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#17;&#3; &#3;

&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#17;&#3;&#3;3ULQFLSVNLVV&#3;|YHU&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3;

&#3;

&#3; &#3; ,&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#3; UHGRYLVDV&#3; YLOND&#3; YHUNVDPKHWHU&#3; RFK&#3; NRVWQDGVVODJ&#3; VRP&#3; QXYDUDQGH&#3; V\VWHP&#3; XWMlPQDU&#3; I|U&#17;&#3; 9LGDUH&#3; UHGRYLVDV&#3; YLOND&#3; YDULDEOHU&#3; VRP&#3;YDOWV&#3;I|U&#3;DWW&#3;VSHJOD&#3;GH&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3; Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;nOGHUVVWUXNWXU&#15;&#3;JHRJUDILVND&#3;I|UXWVlWWQLQJDU&#3; VDPW&#3;VRFLDO&#3;VWUXNWXU&#17;&#3; &#3;

6NLOOQDGHU&#3;L VHUYLFHXWEXG VHUYLFHNYDOLWHW DYJLIWVQLYn HIIHNWLYLWHW 6NLOOQDG&#3;L&#3;NRVWQDG&#3;Sn&#3;&#3; JUXQG&#3;DY&#3;VWUXNWXUHOOW&#3; EHWLQJDGH&#3;EHKRY&#3;HOOHU&#3; DQGUD&#3;I|UXWVlWWQLQJDU (QKHWOLJW&#3;EHKRY&#3;WLOO&#3; HQKHWOLJ&#3;NRVWQDG

% &

$

.RVWQDGHU&#3;VRP&#3;V\VWHPHW&#3;VND&#3; PlWD&#3;&#11;$&#14;%&#12; .RPPXQHUQDV&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGHU&#3; &#11;$&#14;%&#14;&&#12;

6NLOOQDGHU&#3;L VHUYLFHXWEXG VHUYLFHNYDOLWHW DYJLIWVQLYn HIIHNWLYLWHW 6NLOOQDG&#3;L&#3;NRVWQDG&#3;Sn&#3;&#3; JUXQG&#3;DY&#3;VWUXNWXUHOOW&#3; EHWLQJDGH&#3;EHKRY&#3;HOOHU&#3; DQGUD&#3;I|UXWVlWWQLQJDU (QKHWOLJW&#3;EHKRY&#3;WLOO&#3; HQKHWOLJ&#3;NRVWQDG

% &

$

.RVWQDGHU&#3;VRP&#3;V\VWHPHW&#3;VND&#3; PlWD&#3;&#11;$&#14;%&#12; .RPPXQHUQDV&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGHU&#3; &#11;$&#14;%&#14;&&#12;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#17;&#3;&#3;1XYDUDQGH&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJVV\VWHP&#3;&#3;

&#3;

9HUNVDPKHW&#18;GHOPRGHOO&#3; )DNWRUHU&#3; .RPPXQV\VWHPHW&#3; &#3;

%DUQRPVRUJ&#3; cOGHUVVWUXNWXU&#15;&#3;I|UlOGUDUQDV&#3;I|UYlUYVIUHNYHQV&#15;&#3; VNDWWHNUDIW&#3;RFK&#3;EHIRONQLQJVWlWKHW&#17;&#3; *UXQGVNROD&#3; cOGHUVVWUXNWXU&#15;&#3;JOHVE\JG&#3;VDPW&#3;EDUQ&#3;PHG&#3;ILQVNW&#3; RFK&#3;XWRPQRUGLVNW&#3;PHGERUJDUVNDS&#17;&#3; *\PQDVLHVNROD&#3; cOGHUVVWUXNWXU&#15;&#3;EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3;RFK&#3;SURJUDP&#16; YDO&#17;&#3; bOGUHRPVRUJ&#3; cOGHUVVWUXNWXU&#15;&#3;N|Q&#15;&#3;\UNHVEDNJUXQG&#15;&#3;FLYLOVWnQG&#15;&#3; YLVV&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#17;&#3; ,QGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3; (QVDPVWnHQGH&#3;NYLQQRU&#3;PHG&#3;EDUQ&#15;&#3;DUEHWVV|NDQGH&#3; XWDQ&#3;HUVlWWQLQJ&#15;&#3;IO\NWLQJDU&#3;RFK&#3;|YULJD&#3;XWOlQGVND&#3; PHGERUJDUH&#15;&#3;PlQ&#3;PHG&#3;OnJ&#3;LQNRPVW&#3;VDPW&#3;EHIRON&#16; QLQJVWlWKHW&#17;&#3; %DUQ&#3;PHG&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#3; %DUQ&#3;PHG&#3;PLQVW&#3;HQ&#3;I|UlOGHU&#3;I|GG&#3;XWDQI|U&#3;1RUGHQ&#3; RFK&#3;(8&#17;&#3; 9DWWHQ&#3;RFK&#3;DYORSS&#3; *OHVKHW&#3;L&#3;EHE\JJHOVHQ&#3;RFK&#3;JHRWHNQLVND&#3;I|U&#16; KnOODQGHQ&#17;&#3; *DWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#3; 7UDILN&#16;&#3;RFK&#3;NOLPDWEHURHQGH&#3;VOLWDJH&#17;&#3; %\JJNRVWQDGHU&#3; ,QGH[&#3;EDVHUDW&#3;Sn&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGHU&#17;&#3; 8SSYlUPQLQJVNRVWQDGHU&#3; ,QGH[&#3;EDVHUDW&#3;Sn&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGHU&#3; .DOORUWVWLOOlJJ&#3; %HUlNQDGH&#3;PHUNRVWQDGHU&#17;&#3; $GPLQLVWUDWLRQ&#15;&#3;UHVRU&#3;RFK&#3;UlGGQLQJVWMlQVW&#3; )RONPlQJG&#15;&#3;LQYnQDUH&#3;SHU&#3;NYDGUDWNLORPHWHU&#3;RFK&#3; WlWRUWVJUDG&#17;&#3; 1lULQJVOLYV&#16;&#3;RFK&#3;V\VVHOVlWWQLQJVEHIUlPMDQGH&#3; nWJlUGHU&#3;

$UEHWVO|VKHW&#3;RFK&#3;DUEHWVPDUNQDGVXWELOGQLQJ&#17;&#3;

%HIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3; %HIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;GH&#3;WLR&#3;VHQDVWH&#3;nUHQ&#3;VDPW&#3; PLQVNQLQJ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;HOHYHU&#3;GH&#3;WUH&#3;VHQDVWH&#3;nUHQ&#17;&#3; 6YDJW&#3;EHIRONQLQJVXQGHUODJ&#3; %HIRONQLQJ&#3;LQRP&#3;&#20;&#20;&#15;&#21;&#24;&#3;UHVSHNWLYH&#3;&#22;&#15;&#26;&#24;&#3;PLOV&#3; UDGLH&#17;&#3;

/DQGVWLQJVV\VWHPHW&#3;

&#3;

+lOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUG&#3; .|Q&#15;&#3;nOGHU&#15;&#3;FLYLOVWnQG&#15;&#3;V\VVHOVlWWQLQJVWDWXV&#15;&#3; LQNRPVW&#3;RFK&#3;ERHQGHIRUP&#15;&#3;VSHFLHOO&#3;EHUlNQLQJ&#3;I|U&#3; YnUGWXQJD&#3;JUXSSHU&#15;&#3;JOHV&#3;E\JJHOVHVWUXNWXU&#15;&#3;PHU&#16; NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;VPn&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3; .DOORUWVWLOOlJJ&#3; %HUlNQDGH&#3;PHUNRVWQDGHU&#17;&#3;

*HPHQVDP&#3;YHUNVDPKHW&#3;

&#3;

.ROOHNWLYWUDILN&#3; *OHVKHW&#15;&#3;DUEHWVSHQGOLQJ&#3;VDPW&#3;WlWRUWVVWUXNWXU&#17;&#3;

&#3; &#3;

4.1.3. Olika sætt att utjæmna Totalkostnadsmetoden

7RWDONRVWQDGVPHWRGHQ&#3; LQQHElU&#3; DWW&#3; PDQ&#3; PHG&#3; HWW&#3; DQWDO&#3; ROLND&#3; YDULD&#16; EOHU&#3;I|UNODUDU&#3;GH&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3;NRPPXQHUQD&#3;HPHOODQ&#17;&#3; 0HG&#3;KMlOS&#3;DY&#3;WLGLJDUH&#3;nUV&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGHU&#3;RFK&#3;HWW&#3;DQWDO&#3;VWUXNWXUHOOD&#3; IDNWRUHU&#3;VRP&#3;WLOO&#3;H[HPSHO&#3;nOGHUV&#16;&#3;RFK&#3;EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3;UlNQDV&#3;HWW&#3; VWUXNWXULQGH[&#3;IUDP&#17;&#3;'HWWD&#3;LQGH[&#3;OLJJHU&#3;VHGDQ&#3;WLOO&#3;JUXQG&#3;I|U&#3;XWMlP&#16; QLQJHQ&#17;&#3;&#3;

)|UGHODU&#3; PHG&#3; PHWRGHQ&#3; lU&#3; DWW&#3; GHQ&#3; lU&#3;UHODWLYW&#3; HQNHO&#3;RFK&#3; WUDQVSD&#16; UDQW&#17;&#3;%ODQG&#3;QDFNGHODUQD&#3;PlUNV&#3;DWW&#3;YLVVD&#3;I|UNODUDQGH&#3;YDULDEOHU&#3;NDQ&#3;In&#3; HQ&#3;RSURSRUWLRQHUOLJW&#3;VWRU&#3;YLNW&#17;&#3;0HWRGHQ&#3;NDQ&#3;L&#3;YLVVD&#3;IDOO&#3;KD&#3;HQ&#3;GnOLJ&#3; WUlIIVlNHUKHW&#17;&#3; 9LGDUH&#3; NDQ&#3;GHQ&#3; NlQQDV&#3; DEVWUDNW&#3; L&#3; I|UKnOODQGH&#3; WLOO&#3; GH&#3; NRPPXQDOD&#3;YHUNVDPKHWHUQD&#17;&#3;

7RWDONRVWQDGVPHWRGHQ&#3; DQYlQGHV&#3; L&#3; GHQ&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; VRP&#3; IDQQV&#3;PHOODQ&#3;nUHQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#3;RFK&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;&#17;&#3;

Standardkostnadsmetoden

6WDQGDUGNRVWQDGVPHWRGHQ&#3;EHVWnU&#3;DY&#3;HWW&#3;DQWDO&#3;ROLND&#3;GHOPRGHOOHU&#15;&#3;GlU&#3; YDUMH&#3; GHOPRGHOO&#3; DYVHU&#3; HQ&#3; YHUNVDPKHW&#3; HOOHU&#3; HWW&#3; NRVWQDGVVODJ&#17;&#3; )|U&#3; YDUMH&#3;GHOPRGHOO&#3;UlNQDV&#3;GHW&#3;IUDP&#3;HQ&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#17;&#3;6WDQGDUGNRVW&#16; QDGHQ&#3; lU&#3; GHQ&#3; NRVWQDG&#3; VRP&#3; NRPPXQHQ&#3; VNXOOH&#3; KD&#3; RP&#3; PDQ&#3; EHGUHY&#3; YHUNVDPKHWHQ&#3; YLG&#3; HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJ&#3; DYJLIW&#16;&#15;&#3; DPELWLRQV&#16;&#3; RFK&#3; HIIHN&#16; WLYLWHWVQLYn&#3;RFK&#3;PHG&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;GH&#3;HJQD&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;I|UKnOODQGHQD&#3; HQOLJW&#3;YDOGD&#3;IDNWRUHU&#17;&#3;

6WDQGDUGNRVWQDGVPHWRGHQ&#3;NDQ&#3;OlWW&#3;EOL&#3;RPIDWWDQGH&#3;Gn&#3;YDUMH&#3;NRP&#16; PXQDO&#3;YHUNVDPKHW&#3;VNDOO&#3;EHKDQGODV&#3;L&#3;HQ&#3;HQVNLOG&#3;GHOPRGHOO&#17;&#3;)|UGHOHQ&#3; PHG&#3;PHWRGHQ&#3;lU&#3;DWW&#3;GHQ&#3;KDU&#3;HQ&#3;NRSSOLQJ&#3;WLOO&#3;GH&#3;NRPPXQDOD&#3;YHUN&#16; VDPKHWHUQD&#17;&#3;

6WDQGDUGNRVWQDGVPHWRGHQ&#3; lU&#3; GHQ&#3; PHWRG&#3; VRP&#3; DQYlQWV&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3;

4.1.4. Hur mycket utjæmnas det för?

(WW&#3;VlWW&#3;DWW&#3;PlWD&#3;RPIDWWQLQJHQ&#3;Sn&#3;XWMlPQLQJHQ&#3;lU&#3;DWW&#3;VWXGHUD&#3;RP&#16; VlWWQLQJHQ&#3; L&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; 2PVlWWQLQJHQ&#3; GHILQLHUDV&#3; VRP&#3; VXPPDQ&#3;DY&#3;DOOD&#3;WLOOlJJ&#3;DOWHUQDWLYW&#3;DYGUDJ&#17;&#3;6XPPDQ&#3;VRP&#3;GH&#3;HQVNLOGD&#3; PRGHOOHUQD&#3; RPVlWWHU&#3; lU&#3; P\FNHW&#3; VW|UUH&#3; lQ&#3; YDG&#3; VRP&#3; RPVlWWV&#3; QHWWR&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

2UVDNHQ&#3;WLOO&#3;GHWWD&#3;lU&#3;DWW&#3;YLVVD&#3;NRPPXQHU&#3;HOOHU&#3;ODQGVWLQJ&#3;NDQ&#3;HUKnOOD&#3; HWW&#3;WLOOlJJ&#3;L&#3;HQ&#3;GHOPRGHOO&#3;PHGDQ&#3;GH&#3;InU&#3;HWW&#3;DYGUDJ&#3;L&#3;HQ&#3;DQQDQ&#17;&#3;

7RWDOW&#3;RPI|UGHODV&#3;&#24;&#15;&#21;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#3;L&#3;NRPPXQV\VWHPHW&#17;&#3;0RW&#16; VYDUDQGH&#3;VLIIUD&#3;I|U&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;lU&#3;&#20;&#15;&#25;&#3;PLOMDUGHU&#17;&#3;2PI|UGHOQLQJHQ&#3;L&#3; GH&#3; ROLND&#3; GHOPRGHOOHUQD&#3; IUDPJnU&#3; DY&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#21;&#17;&#3; 2PI|UGHOQLQJHQ&#3; L&#3; NRPPXQV\VWHPHW&#3; GRPLQHUDV&#3; DY&#3; IHP&#3; GHOPRGHOOHU&#30;&#3; EDUQRPVRUJ&#15;&#3; JUXQGVNROD&#15;&#3;J\PQDVLHVNROD&#15;&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3;VDPW&#3;lOGUH&#16; RPVRUJ&#17;&#3; /DQGVWLQJVV\VWHPHW&#3; GRPLQHUDV&#3; DY&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; KlOVR&#16;&#3; RFK&#3;VMXNYnUG&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#21;&#17;&#3; &#3; 2PVlWWQLQJ&#3; L&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; ELGUDJVnUHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3;

RFK&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#3; &#3;

&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; .RPPXQV\VWHPHW&#3;

&#3;

&#3;

%DUQRPVRUJ&#3; &#21;&#15;&#23;&#22;&#3; &#21;&#15;&#27;&#25;&#3; *UXQGVNROD&#3; &#21;&#15;&#25;&#22;&#3; &#22;&#15;&#23;&#23;&#3; *\PQDVLHVNROD&#3; &#20;&#15;&#20;&#24;&#3; &#20;&#15;&#22;&#23;&#3; bOGUHRPVRUJ&#3; &#23;&#15;&#27;&#22;&#3; &#24;&#15;&#27;&#23;&#3; ,QGLYLG&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3; &#22;&#15;&#28;&#27;&#3; &#23;&#15;&#24;&#25;&#3; %HIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3; &#19;&#15;&#23;&#22;&#3; &#19;&#15;&#27;&#27;&#3; %DUQ&#3;PHG&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#3; &#19;&#15;&#23;&#19;&#3; &#19;&#15;&#23;&#22;&#3; 1lULQJVOLY&#3;RFK&#3;V\VVHOVlWWQLQJ&#3; &#19;&#15;&#23;&#26;&#3; &#19;&#15;&#23;&#20;&#3; *DWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#3; &#19;&#15;&#22;&#25;&#3; &#19;&#15;&#23;&#19;&#3; .ROOHNWLYWUDILN&#3; &#19;&#15;&#25;&#23;&#3; &#19;&#15;&#26;&#22;&#3; 9DWWHQ&#3;RFK&#3;DYORSS&#3; &#19;&#15;&#21;&#27;&#3; &#19;&#15;&#22;&#20;&#3; $GPLQLVWUDWLRQ&#3;P&#17;P&#17;&#3; &#19;&#15;&#21;&#21;&#3; &#19;&#15;&#21;&#23;&#3; 8SSYlUPQLQJ&#3; &#19;&#15;&#20;&#19;&#3; &#19;&#15;&#20;&#21;&#3; %\JJNRVWQDGHU&#3; &#19;&#15;&#22;&#24;&#3; &#19;&#15;&#22;&#28;&#3; 6YDJW&#3;EHIRONQLQJVXQGHUODJ&#3; &#19;&#15;&#24;&#22;&#3; &#19;&#15;&#24;&#21;&#3; .DOORUW&#3; &#19;&#15;&#22;&#22;&#3; &#19;&#15;&#22;&#24;&#3;

7RWDOW&#3; &#23;&#15;&#26;&#27;&#3; &#24;&#15;&#21;&#20;&#3; /DQGVWLQJVV\VWHPHW&#3; &#3; &#3;

+lOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUG&#3; &#20;&#15;&#20;&#28;&#3; &#20;&#15;&#27;&#24;&#3; GlUDY&#3; JOHVE\JG&#3; &#19;&#15;&#23;&#19;&#3; &#19;&#15;&#24;&#21;&#3; &#3; VPn&#3;ODQGVWLQJ&#3; &#19;&#15;&#21;&#25;&#3; &#19;&#15;&#21;&#26;&#3; +|JVNROHXWELOGQLQJ

&#20;

&#3; &#19;&#15;&#20;&#23;&#3;

 • &#3;

.DOORUW&#3; &#19;&#15;&#20;&#25;&#3; &#19;&#15;&#20;&#26;&#3; .ROOHNWLYWUDILN&#3; &#19;&#15;&#24;&#19;&#3; &#19;&#15;&#24;&#25;&#3;

7RWDOW&#3; &#20;&#15;&#20;&#22;&#3; &#20;&#15;&#24;&#24;&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#20;&#3;,QJnU&#3;HM&#3;IUnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#17;&#3;

&#3; &#3;

2PVlWWQLQJHQ&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQV&#3;ROLND&#3;GHOPRGHOOHU&#3;|NDU&#3;|YHU&#3; WLGHQ&#3;GHOV&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;DWW&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;|NDU&#15;&#3;GHOV&#3; WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;DWW&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQDV&#3;|NDU&#17;&#3;

0RGHOOHU&#3; VRP&#3; LQWH&#3; KDU&#3; HQ&#3; GLUHNW&#3; NRSSOLQJ&#3; WLOO&#3; HQ&#3; YHUNVDPKHWV&#16; NRVWQDG&#3; NDQ&#3; RFNVn&#3; I|UlQGUDV&#3; |YHU&#3; WLGHQ&#17;&#3; ([HPSHOYLV&#3; KDU&#3; RPVlWW&#16; QLQJHQ&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;I|UGXEEODWV&#3;XQGHU&#3; GH&#3;VHQDVWH&#3;nUHQ&#17;&#3;'HWWD&#3;lU&#3;HQ&#3;I|OMG&#3;DY&#3;DOOW&#3;IOHU&#3;NRPPXQHU&#3;KDU&#3;PLQVNDW&#3; VLQ&#3; IRONPlQJG&#17;&#3; )|U&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; QlULQJVOLY&#3; RFK&#3; V\VVHOVlWWQLQJ&#3; JlOOHU&#3;GHW&#3;RPYlQGD&#17;&#3;+lU&#3;KDU&#3;RPVlWWQLQJHQ&#3;PLQVNDW&#3;VRP&#3;HQ&#3;I|OMG&#3;DY&#3; PLQVNDG&#3;DUEHWVO|VKHW&#3;L&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;

4.2. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Kommittêns =förslag: =Nuvarande =utjæmningsmodell =bibehèlls

PHQ&#3;XSSGDWHUDV&#17;&#3;

'H&#3;QXYDUDQGH&#3;IDNWRUHUQDV&#3;YLNWHU&#3;IDVWVWlOOV&#3;PHG&#3;XWJnQJVSXQNW&#3; IUnQ&#3; HWW&#3; XSSGDWHUDW&#3; XQGHUODJ&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQDV&#3; IDNWLVND&#3; EDUQ&#16; RPVRUJVEHKRY&#15;&#3; VNDWWHNUDIW&#15;&#3; I|UlOGUDUQDV&#3; I|UYlUYVIUHNYHQV&#3; RFK&#3; EHE\JJHOVHWlWKHW&#17;&#3;

.RVWQDGVYLNWHUQD&#3; I|U&#3; ROLND&#3; RPVRUJVIRUPHU&#3; RFK&#3; nOGHUVNDWH&#16; JRULHU&#3;MXVWHUDV&#3;XWLIUnQ&#3;DNWXHOOW&#3;XQGHUODJ&#17;&#3;&#3;

$QWDOHW&#3;VH[nULQJDU&#3;RFK&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;HOHY&#3; I|U&#3;I|UVNROHNODVV&#3;EHDNWDV&#3;YLG&#3;EHUlNQLQJHQ&#3;DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3;JUXQGVNROD&#17;&#3; &#3;

4.2.1. Nuvarande utformning

9HUNVDPKHWVRPUnGHW&#3; EHQlPQV&#3; QXPHUD&#3; I|UVNROHYHUNVDPKHW&#3; RFK&#3; VNROEDUQVRPVRUJ&#3; RFK&#3; RPIDWWDU&#3; lYHQ&#3; IDPLOMHGDJKHP&#17;&#3; $Y&#3; SUDNWLVND&#3; VNlO&#3;DQYlQGV&#3;KlU&#3;EHJUHSSHW&#3;EDUQRPVRUJ&#17;&#3;,&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;I|U&#3; EDUQRPVRUJ&#3; EHDNWDV&#3; DQGHOHQ&#3; EDUQ&#3; RFK&#3; EHKRYHW&#3; DY&#3; EDUQRPVRUJ&#17;&#3; %DUQRPVRUJVEHKRYHW&#3; EHUlNQDV&#3; PHG&#3; KMlOS&#3; DY&#3; DQGHOHQ&#3; YnUGQDGV&#16; KDYDUH&#3;VRP&#3;DUEHWDU&#3;PLQVW&#3;&#21;&#27;&#3;WLPPDU&#3;SHU&#3;YHFND&#15;&#3;NRPPXQHQV&#3;VNDWWH&#16; NUDIW&#15;&#3; DQGHO&#3; DY&#3; YnUGQDGVKDYDUQD&#3; VRP&#3; DUEHWDU&#3; PLQVW&#3; HQ&#3; WLPPH&#3; SHU&#3; YHFND&#3;RFK&#3;HWW&#3;WlWKHWVPnWW&#17;&#3;,&#3;EHUlNQLQJDUQD&#3;EHJUlQVDV&#3;JHQRPVODJHW&#3; DY&#3;K|JD&#3;RFK&#3;OnJD&#3;YlUGHQ&#3;Sn&#3;VNDWWHNUDIWHQ&#3;RFK&#3;WlWKHWVPnWWHW&#17;&#3;&#3;

6HGDQ&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#3; LQI|UGHV&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; KDU&#3; GHO&#16; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3; EDUQRPVRUJ&#3; L&#3; SULQFLS&#3; YDULW&#3; RI|UlQGUDG&#17;&#3; (Q&#3; XSSGDWH&#16;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

ULQJ&#3;JHQRPI|UGHV&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#3;HIWHU&#3;I|UVODJ&#3;IUnQ&#3;.RPPXQDOD&#3;XWMlPQLQJV&#16; XWUHGQLQJHQ&#15;&#3;YDUYLG&#3;JHQRPVODJHW&#3;DY&#3;K|JD&#3;RFK&#3;OnJD&#3;YlUGHQ&#3;Sn&#3;VNDWWH&#16; NUDIWHQ&#3;RFK&#3;WlWKHWVPnWWHW&#3;EHJUlQVDGHV&#3;VDPWLGLJW&#3;VRP&#3;XSSJLIWHU&#3;RP&#3; I|UlOGUDUQDV&#3; I|UYlUYVIUHNYHQV&#3; LQKlPWDGHV&#3; IUnQ&#3;HQ&#3;Q\&#3; VWDWLVWLNNlOOD&#17;&#3; 0LQGUH&#3;MXVWHULQJDU&#3;JMRUGHV&#3;VDPWLGLJW&#3;DY&#3;NRVWQDGVYLNWHUQD&#3;I|U&#3;YLVVD&#3; RPVRUJVIRUPHU&#17;&#3;&#3;

$QWDOHW&#3; EDUQ&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; RFK&#3; GHQ&#3; ULNVJHQRPVQLWWOLJD&#3; EDUQ&#16; RPVRUJVNRVWQDGHQ&#3;XSSGDWHUDV&#3;nUOLJHQ&#17;&#3;bYHQ&#3;VNDWWHNUDIWHQ&#3;RFK&#3;I|U&#16; lOGUDUQDV&#3;I|UYlUYVIUHNYHQVHU&#3;XSSGDWHUDV&#3;nUOLJHQ&#15;&#3;PHQ&#3;EHUlNQDV&#3;VRP&#3; HWW&#3;JHQRPVQLWW&#3;I|U&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;WUH&#3;UHVSHNWLYH&#3;WYn&#3;nUHQ&#17;&#3;%HE\JJHOVH&#16; WlWKHWHQ&#3; XSSGDWHUDV&#3; QlU&#3; Q\D&#3; GDWD&#3; ILQQV&#3; WLOOJlQJOLJD&#15;&#3; L&#3; UHJHO&#3; YDUW&#3; IHPWH&#3;nU&#17;&#3;

,&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; RPI|UGHODV&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; NQDSSW&#3; &#21;&#15;&#28;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#17;&#3; 'HW&#3; VW|UVWD&#3; WLOOlJJHW&#3; I|U&#3; EDUQRPVRUJHQ&#15;&#3; &#21;&#3;&#26;&#25;&#20;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3;KDU&#3;6DOHPV&#3;NRPPXQ&#3;RFK&#3;GHW&#3;VW|UVWD&#3;DYGUDJHW&#3;&#20;&#3;&#25;&#27;&#23;&#3;NUR&#16; QRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;KDU&#3;3DMDOD&#3;NRPPXQ&#17;&#3;&#3;

4.2.2. Resultat av kommittêns uppföljning

%DUQRPVRUJVEHKRYHW&#15;&#3; VRP&#3; GHW&#3; PlWV&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3;PRGHOO&#15;&#3; DYVHU&#3; DWW&#3; EHDNWD&#3;VnYlO&#3;DQGHOHQ&#3;EDUQ&#3;L&#3;nOGHUQ&#3;&#20;−&#28;&#3;nU&#3;VRP&#3;DQGHOHQ&#3;DY&#3;GHVVD&#3;VRP&#3; EHK|YHU&#3; EDUQRPVRUJ&#15;&#3; EDUQHQV&#3; YLVWHOVHWLGHU&#3; L&#3; EDUQRPVRUJHQ&#3; RFK&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3;PHOODQ&#3;ROLND&#3;EDUQRPVRUJVIRUPHU&#17;&#3;&#3;

6HGDQ&#3; I|UHJnHQGH&#3; XSSI|OMQLQJ&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; KDU&#3; EHW\GDQGH&#3; I|UlQGULQJDU&#3; VNHWW&#3; LQRP&#3; EDUQRPVRUJHQ&#17;&#3; )|UVNROHNODVV&#3; KDU&#3; LQI|UWV&#3; VRP&#3; HJHQ&#3; VNROIRUP&#3;I|U&#3;VH[nULQJDU&#3;RFK&#3;GHQ&#3;WLGLJDUH&#3;GHOWLGVI|UVNRODQ&#3;I|U&#3;GHQQD&#3; JUXSS&#3; LQJnU&#3; GlUI|U&#3; LQWH&#3; OlQJUH&#3; L&#3; EDUQRPVRUJHQ&#17;&#3; )|UVNROHNODVV&#3; EH&#16; DNWDV&#3; LQWH&#3; Sn&#3; HWW&#3; NRUUHNW&#3; VlWW&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#17;&#3; .RVWQDGHUQD&#3;LQJnU&#3;GRFN&#3;L&#3;EDUQRPVRUJVPRGHOOHQ&#17;&#3;9LGDUH&#3;KDU&#3;UlWW&#3;WLOO&#3; RPVRUJ&#3; LQI|UWV&#3; I|U&#3; EDUQ&#3; WLOO&#3; DUEHWVO|VD&#3; RFK&#3; WLOO&#3; I|UlOGUDOHGLJD&#17;&#3;&#3; cU&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; YDOGH&#3; VDPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; XWRP&#3; WYn&#3; DWW&#3; LQI|UD&#3; PD[WD[D&#17;&#3; )UnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;KDU&#3;VDPWOLJD&#3;NRPPXQHU&#3;LQI|UW&#3;PD[WD[D&#17;&#3;%HW\GDQGH&#3;I|U&#16; VNMXWQLQJDU&#3;KDU&#3;VXFFHVVLYW&#3;VNHWW&#3;L&#3;nOGHUVI|UGHOQLQJHQ&#3;L&#3;GHQ&#3;DNWXHOOD&#3; JUXSSHQ&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;GlUI|U&#3;DY&#3;EHW\GHOVH&#3;DWW&#3;XQGHUV|ND&#3;KXU&#3;HIWHUIUnJDQ&#3; Sn&#3;EDUQRPVRUJ&#3;LQNOXVLYH&#3;EDUQHQV&#3;YLVWHOVHWLGHU&#3;KDU&#3;I|UlQGUDWV&#3;PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3;VHGDQ&#3;I|UHJnHQGH&#3;XSSI|OMQLQJ&#17;&#3;&#3;

'HQ&#3; IUnQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; LQI|UGD&#3; DOOPlQQD&#3; I|UVNRODQ&#3; I|U&#3; I\UD&#16;&#3; RFK&#3; IHP&#16; nULQJDU&#3; KDU&#3; GRFN&#3; LQWH&#3; NXQQDW&#3; EHDNWDV&#3; HIWHUVRP&#3; HUIRUGHUOLJW&#3; GDWD&#16; XQGHUODJ&#3;lQQX&#3;LQWH&#3;ILQQV&#3;WLOOJlQJOLJW&#17;&#3;

&#3; &#3;

(WW&#3; VlWW&#3; DWW&#3; DQDO\VHUD&#3; PRGHOOHQV&#3; WUlIIVlNHUKHW&#3; lU&#3; DWW&#3; MlPI|UD&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3;I|U&#3; HWW&#3; nU&#3; RFK&#3; EHUlNQDG&#3; VWDQ&#16; GDUGNRVWQDG&#3; WYn&#3; nU&#3; HIWHU&#3; UHGRYLVQLQJVnUHW&#17;&#3; 5HGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; PRWVYDUDU&#3; Gn&#3; VDPPD&#3; nU&#3; VRP&#3; XQGHUODJVGDWD&#3; L&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; I|U&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;

)|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;NDQ&#3;&#23;&#28;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; QXYDUDQGH&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOO&#3; XQGHU&#3; I|UXWVlWWQLQJ&#3; DWW&#3; GH&#3; KDU&#3; VDPPD&#3; JUDG&#3; DY&#3; DYJLIWVILQDQVLHULQJ&#17;&#3; 'HW&#3;lU&#3;XQJHIlU&#3;VDPPD&#3;QLYn&#3;VRP&#3;I|UHJnHQGH&#3;nU&#3;Gn&#3;PRWVYDUDQGH&#3;WDO&#3; YDU&#3; &#24;&#19;&#3; SURFHQW&#17;&#3; 'H&#3; NYDUVWnHQGH&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; EHURU&#3; Sn&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; HIIHNWLYLWHW&#15;&#3; DPELWLRQVQLYn&#3; RFK&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; I|UGHOQLQJHQ&#3; PHOODQ&#3; ROLND&#3;RPVRUJVIRUPHU&#3;VDPW&#3;VlWWHW&#3;DWW&#3;UHGRYLVD&#3;RFK&#3;EHUlNQD&#3;NRVWQD&#16; GHU&#17;&#3;6NLOOQDGHU&#3;L&#3;EDUQRPVRUJVHIWHUIUnJDQ&#3;SnYHUNDV&#3;lYHQ&#3;W&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3; DY&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;DYJLIWHU&#17;&#3;'HW&#3;NDQ&#3;RFNVn&#3;EHUR&#3;Sn&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;IDNWRUHU&#3; VRP&#3;LQWH&#3;PRGHOOHQ&#3;InQJDU&#3;XSS&#17;&#3;,QI|UDQGHW&#3;DY&#3;PD[WD[D&#3;KDU&#3;VDQQROLNW&#3; SnYHUNDW&#3; HIWHUIUnJDQ&#3; Sn&#3; EDUQRPVRUJ&#3; RFK&#3; EDUQHQV&#3; YLVWHOVHWLGHU&#3; L&#3; YDULHUDQGH&#3; RPIDWWQLQJ&#3; L&#3; ROLND&#3; NRPPXQHU&#3; EHURHQGH&#3; Sn&#3; WLGLJDUH&#3; DYJLIWVV\VWHP&#3;RFK&#3;DYJLIWVQLYnHU&#17;&#3;&#3;

6WRUVWlGHUQD&#3; RFK&#3; I|URUWVNRPPXQHUQD&#3; lU&#3; GH&#3; JUXSSHU&#3; GlU&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; |YHUVWLJHU&#3; GH&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#16; QD&#17;&#3;7DU&#3;PDQ&#3;lYHQ&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;GH&#3;HUVlWWQLQJDU&#3;NRPPXQHUQD&#3;InU&#3;L&#3;GH&#3; LFNH&#3;YHUNVDPKHWVDQNQXWQD&#3;GHOPRGHOOHUQD&#15;&#3;W&#17;H[&#17;&#3;EDUQRPVRUJHQV&#3;DQ&#16; GHO&#3; DY&#3; XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHU&#3; P&#17;P&#17;&#15;&#3; XQGHUVWLJHU&#3; JOHVE\JGVNRP&#16; PXQHUQDV&#3;HUVlWWQLQJDU&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHUQD&#3;PHG&#3;FD&#3;&#20;&#25;&#19;&#3;NUR&#16; QRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#17;&#3;&#3;5HGRYLVDG&#3;QHWWRNRVWQDG&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;RFK&#3;EHUlNQDG&#3;VWDQGDUG&#16;

NRVWQDG&#3;I|U&#3;EDUQRPVRUJ&#17;&#3;1HWWRNRVWQDGHUQD&#3;MXVWHUDGH&#3;I|U&#3;VNLOOQDGHU&#3; L&#3;DYJLIWVQLYn&#17;&#3;2YlJGD&#3;JHQRPVQLWW&#3;I|U&#3;NRPPXQJUXSSHU&#3;L&#3;NURQRU&#3;SHU&#3; LQYnQDUH&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 1HWWRNRVWQDG&#3; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3; 6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#23;&#3;&#19;&#19;&#22;&#3; &#23;&#3;&#21;&#23;&#19;&#3; &#21;&#22;&#26;&#3; )|URUWHU&#3; &#23;&#3;&#26;&#25;&#27;&#3; &#24;&#3;&#24;&#24;&#26;&#3; &#26;&#27;&#28;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#23;&#3;&#19;&#25;&#20;&#3; &#23;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; &#16;&#25;&#21;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#22;&#3;&#27;&#22;&#22;&#3; &#22;&#3;&#26;&#26;&#28;&#3; &#16;&#24;&#22;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#22;&#3;&#25;&#25;&#22;&#3; &#22;&#3;&#25;&#25;&#22;&#3; &#19;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#22;&#3;&#23;&#21;&#24;&#3; &#22;&#3;&#22;&#24;&#19;&#3; &#16;&#26;&#24;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#22;&#3;&#25;&#25;&#23;&#3; &#22;&#3;&#21;&#19;&#21;&#3; &#16;&#23;&#25;&#20;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#22;&#3;&#26;&#27;&#19;&#3; &#22;&#3;&#25;&#26;&#22;&#3; &#16;&#20;&#19;&#27;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#22;&#3;&#26;&#21;&#22;&#3; &#22;&#3;&#26;&#21;&#24;&#3; &#21;&#3; 5LNHW&#3; &#23;&#3;&#20;&#28;&#25;&#3; &#23;&#3;&#20;&#28;&#25;&#3; &#19;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3; 6WRUVWlGHUQDV&#3; UHODWLYW&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#3; UHVSHNWLYH&#3; UHGRYLVDGH&#3;QHWWRNRVWQDG&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;I|UNODUDV&#3;GHOYLV&#3;DY&#3;DWW&#3;EHIRON&#16; QLQJVDQGHOHQ&#3; L&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; nOGUDUQD&#3; lU&#3; OlJUH&#3; lQ&#3; ULNVJHQRPVQLWWHW&#17;&#3; 6RP&#3;JUXSSHU&#3;KDU&#3;VWRUVWlGHUQD&#3;RFK&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;GlUHPRW&#3; K|JVW&#3;NRVWQDGHU&#3;SHU&#3;EDUQ&#3;L&#3;EDUQRPVRUJHQ&#17;&#3;

8WMlPQLQJHQ&#3; VNDOO&#3; LQWH&#3; EDVHUDV&#3; Sn&#3; GH&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHUQD&#3; XWDQ&#3;L&#3;I|UVWD&#3;KDQG&#3;Sn&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;L&#3;EDUQRPVRUJVEHKRY&#17;&#3;.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; GlUI|U&#3; DQDO\VHUDW&#3; L&#3; YLONHQ&#3; XWVWUlFNQLQJ&#3; I|UlQGULQJDUQD&#3; LQRP&#3; EDUQRPVRUJHQ&#3;InQJDV&#3;LQ&#3;DY&#3;QXYDUDQGH&#3;XWMlPQLQJVPRGHOO&#3;I|U&#3;EDUQ&#16; RPVRUJHQ&#15;&#3;GYV&#17;&#3;KXU&#3;YlO&#3;EHUlNQLQJHQ&#3;DY&#3;EDUQRPVRUJVEHKRYHW&#3;VWlP&#16; PHU&#3;PHG&#3;HWW&#3;I|UlQGUDW&#3;EDUQRPVRUJVEHKRY&#17;&#3;

0HOODQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#3;RFK&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;PLQVNDGH&#3;DQWDOHW&#3;LQVNULYQD&#3;L&#3;I|UVNROD&#3;RFK&#3; IDPLOMHGDJKHP&#3;L&#3;nOGUDUQD&#3;XQGHU&#3;VH[&#3;nU&#3;IUlPVW&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;DWW&#3;DQWDOHW&#3; I|UVNROHEDUQ&#3; PLQVNDW&#3; EHW\GOLJW&#17;&#3; cU&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; |NDGH&#3; DQWDOHW&#3; LQVNULYQD&#3; WURWV&#3;HQ&#3;IRUWVDWW&#3;PLQVNQLQJ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;EDUQ&#17;&#3;$QWDOHW&#3;LQVNULYQD&#3;VNRO&#16; EDUQ&#3; KDU&#3; |NDW&#3; XQGHU&#3; KHOD&#3; SHULRGHQ&#17;&#3; $QGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; EDUQ&#3; YDU&#3; L&#3; VWRUW&#3;RI|UlQGUDW&#3;IUDP&#3;WLOO&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;YDUHIWHU&#3;HQ&#3;PlUNEDU&#3;|NQLQJ&#3;LQWUlIID&#16; GH&#3;XQGHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3;

6RP&#3; IUDPJnU&#3; DY&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#22;&#3; ILQQV&#3; GHW&#3; IRUWIDUDQGH&#3; UHODWLYW&#3; VWRUD&#3; VNLOOQDGHU&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHU&#3;L&#3;DQGHOHQ&#3;LQVNULYQD&#3;EDUQ&#17;&#3; &#3;

&#3;

&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#22;&#17;&#3; &#3; ,QVNULYQD&#3; EDUQ&#3; L&#3; I|UVNROHYHUNVDPKHW&#3; RFK&#3; VNROEDUQV&#16;

RPVRUJ&#3;L&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;VDPWOLJD&#3;EDUQ&#3;&#20;−&#20;&#21;&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3;8WDQ&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3; YLVWHOVHWLG&#3;

.lOOD&#29;&#3;6NROYHUNHW&#17;&#3;

&#3; &#3; 8WDQ&#3; KlQV\Q&#3; WLOO&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; EDUQHQV&#3; YLVWHOVHWLGHU&#3; lU&#3; YDULDWLRQHUQD&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQJUXSSHUQD&#3; L&#3; DQGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; L&#3; I|UVNROHYHUNVDP&#16; KHW&#15;&#3; GYV&#17;&#3; L&#3; nOGHUQ&#3; &#20;−&#24;&#3; nU&#15;&#3; DY&#3; PLQGUH&#3; RPIDWWQLQJ&#3; lQ&#3; L&#3; VNROEDUQV&#16; RPVRUJHQ&#15;&#3; GYV&#17;&#3; L&#3; nOGHUQ&#3; &#25;−&#20;&#21;&#3; nU&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; VnOHGHV&#3; GH&#3; UHODWLYW&#3; VWRUD&#3; VNLOOQDGHUQD&#3;L&#3;DQGHOHQ&#3;EDUQ&#3;LQVNULYQD&#3;L&#3;VNROEDUQVRPVRUJ&#3;VRP&#3;ELGUDU&#3; PHVW&#3;WLOO&#3;GH&#3;WRWDOD&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;LQVNULYQD&#3;I|U&#3;KHOD&#3;JUXSSHQ&#3;&#20;−&#20;&#21;&#3;nU&#17;&#3; $QGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; L&#3; nOGHUQ&#3; &#20;−&#24;&#3; nU&#3; lU&#3; K|JVW&#3; L&#3; I|URUWVNRPPXQHU&#15;&#3; VW|UUH&#3;VWlGHU&#15;&#3;VWRUVWlGHU&#3;VDPW&#3;PHGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3;PHG&#3;L&#3;JHQRPVQLWW&#3; &#27;&#19;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; EDUQHQ&#3; HOOHU&#3; IOHU&#3; LQVNULYQD&#17;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; KDU&#3;GHQ&#3;OlJVWD&#3;DQGHOHQ&#3;LQVNULYQD&#3;L&#3;GHQQD&#3;JUXSS&#15;&#3;XQGHU&#3;&#26;&#25;&#3;SURFHQW&#17;&#3;&#3;

$QGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; L&#3; VNROEDUQVRPVRUJ&#3; lU&#3; K|JVW&#3; L&#3; I|URUWVNRP&#16; PXQHU&#3;RFK&#3;VWRUVWlGHU&#15;&#3;NULQJ&#3;&#24;&#19;&#3;SURFHQW&#15;&#3;RFK&#3;OlJVW&#3;L&#3;JOHVE\JGVNRP&#16; PXQHU&#15;&#3;GU\JW&#3;&#22;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;$QGHOHQ&#3;LQVNULYQD&#3;L&#3;KHOD&#3;JUXSSHQ&#3;&#20;−&#20;&#21;&#3;nU&#3; lU&#3;K|JVW&#3;L&#3;I|URUWVNRPPXQHU&#3;RFK&#3;VWRUVWlGHU&#15;&#3;NULQJ&#3;&#25;&#21;&#3;SURFHQW&#3;RFK&#3; OlJVW&#3;L&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHU&#15;&#3;XQGHU&#3;&#23;&#27;&#3;SURFHQW&#17;&#3;&#3;

6RP&#3; XQGHUODJ&#3; I|U&#3; QXYDUDQGH&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOO&#3; KDU&#3; HWW&#3; EDUQ&#16; RPVRUJVEHKRY&#3;EHUlNQDWV&#3;SHU&#3;NRPPXQ&#3;HQOLJW&#3;HQ&#3;I|U&#3;DOOD&#3;NRPPXQHU&#3; JHPHQVDP&#3;PDOO&#17;&#3;)|U&#3;DWW&#3;J|UD&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;GH&#3;LQVNULYQD&#3;EDUQHQ&#3;

&#19; &#20;&#19; &#21;&#19; &#22;&#19; &#23;&#19; &#24;&#19; &#25;&#19; &#26;&#19; &#27;&#19; &#28;&#19;

6D P WOL JD

NR P P XQ HU

6W RU VW lG HU

)| UR UWV

NR P P XQ HU

6W |U UH &#3;VW lG HU

0H GH OVW RU D

VW lG HU

,Q GX VW UL

NR P P XQ HU

/D QG VE \J GV

NR P P XQ HU

*O HV E\ JG V

NR P P XQ HU

gY ULJ D&#3; VW |U UH

NR P P XQ HU

gY ULJ D&#3; P LQ GU H

NR P P XQ HU

$Q GH O&#3;L QV NU LYQ D&#3; ED UQ &#15;&#3;S UR FH QW

&#20;&#16;&#24;&#3;nU &#25;&#16;&#20;&#21;&#3;nU &#20;&#16;&#20;&#21;&#3;nU

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

MlPI|UEDUD&#3;NRPPXQHUQD&#3;HPHOODQ&#3;EHUlNQDV&#3;DQWDOHW&#3;KHOWLGVEDUQ&#17;&#3;9LG&#3; EHUlNQLQJHQ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; KHOWLGVEDUQ&#3; EHDNWDV&#3; DWW&#3; EDUQ&#3; YLVWDV&#3; ROLND&#3; OlQJH&#3;L&#3;RPVRUJHQ&#3;SHU&#3;YHFND&#15;&#3;DWW&#3;GH&#3;\QJVWD&#3;EDUQHQ&#3;L&#3;I|UVNRODQ&#3;NUlYHU&#3; PHU&#3;RPYnUGQDG&#3;RFK&#3;GlUI|U&#3;NRVWDU&#3;PHU&#3;lQ&#3;lOGUH&#3;EDUQ&#17;&#3;bYHQ&#3;EDUQ&#3;L&#3; VNROEDUQVRPVRUJ&#3;LQJnU&#3;L&#3;KHOWLGVEDUQVPnWWHW&#17;&#3;'n&#3;DQWDOHW&#3;KHOWLGVEDUQ&#3; UHODWHUDV&#3;WLOO&#3;GHW&#3;WRWDOD&#3;DQWDOHW&#3;EDUQ&#3;L&#3;NRPPXQHQ&#3;InU&#3;PDQ&#3;HWW&#3;PnWW&#3;Sn&#3; EDUQRPVRUJVSURGXNWLRQHQ&#15;&#3; GHQ&#3; V&#17;N&#17;&#3;.9RO\PHQ&#15;&#3; VRP&#3; lU&#3; MlPI|UEDU&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; 8QGHU&#3; I|UXWVlWWQLQJ&#3; DWW&#3; DOOD&#3; EDUQ&#3; VRP&#3; EHK|YHU&#3;EDUQRPVRUJ&#3;RFNVn&#3;InU&#3;GHW&#3;lU&#3;.9RO\PHQ&#3;GHVVXWRP&#3;HWW&#3;PnWW&#3; Sn&#3;EHKRYHW&#3;HOOHU&#3;HIWHUIUnJDQ&#3;DY&#3;EDUQRPVRUJ&#17;&#3;

(QOLJW&#3;NRPPLWWpQV&#3;XSSIDWWQLQJ&#3;JnU&#3;GHW&#3;LQWH&#3;DWW&#3;ERUWVH&#3;IUnQ&#3;VNLOO&#16; QDGHU&#3;L&#3;EDUQRPVRUJVEHKRY&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;(Q&#3;HQEDUW&#3;nOGHUV&#16; EDVHUDG&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOO&#15;&#3; XWDQ&#3; KlQV\Q&#3; WLOO&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; EDUQ&#16; RPVRUJVXWQ\WWMDQGH&#3; RFK&#3; YLVWHOVHWLGHU&#15;&#3; VNXOOH&#3; JH&#3; HQ&#3; DOOWI|U&#3; GnOLJ&#3; |YHUHQVVWlPPHOVH&#3;PHOODQ&#3;EHUlNQDG&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;RFK&#3;UHGRYLVDG&#3; NRVWQDG&#17;&#3;(QGDVW&#3;NQDSSW&#3;&#22;&#22;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;QHWWRNRVWQD&#16; GHUQD&#3; VNXOOH&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; HQ&#3; HQEDUW&#3; nOGHUVEDVHUDG&#3; EDUQRPVRUJV&#16; PRGHOO&#17;&#3;6NLOOQDGHUQD&#3;L&#3;EDUQRPVRUJVHIWHUIUnJDQ&#3;lU&#3;IRUWIDUDQGH&#3;DOOWI|U&#3; VWRU&#3;I|U&#3;DWW&#3;|YHUJn&#3;WLOO&#3;HQ&#3;HQEDUW&#3;nOGHUVEDVHUDG&#3;XWMlPQLQJVPRGHOO&#17;&#3;

'HQ&#3; IDNWLVND&#3; .9RO\PHQ&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; NDQ&#3; HPHOOHUWLG&#3; LQWH&#3; DQYlQGDV&#3;GLUHNW&#3;L&#3;EHUlNQLQJDUQD&#3;DY&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;HIWHUVRP&#3; VMlOYYDOGD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; VHUYLFHQLYn&#3; LQWH&#3; VNDOO&#3; EHDNWDV&#17;&#3; ,&#3; QXYDUDQGH&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOO&#3;EHUlNQDV&#3;EDUQRPVRUJVEHKRYHW&#3;PHG&#3;KMlOS&#3;DY&#3;WUH&#3; IDNWRUHU&#15;&#3;I|UlOGUDUQDV&#3;I|UYlUYVIUHNYHQV&#15;&#3;VNDWWHNUDIWHQ&#3;VRP&#3;L&#3;EHUlN&#16; QLQJDUQD&#3; EHJUlQVDV&#3; XSSnW&#3; RFK&#3; QHGnW&#3; VDPW&#3; HWW&#3; WlWKHWVLQGH[&#15;&#3; RFNVn&#3; GHW&#3;EHJUlQVDW&#3;XSSnW&#3;RFK&#3;QHGnW&#17;&#3;'H&#3;LQJnHQGH&#3;IDNWRUHUQDV&#3;YLNWHU&#3;IDVW&#16; VWlOOGHV&#3;XWLIUnQ&#3;XQGHUODJVGDWD&#3;IUnQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#3;RFK&#3;KDU&#3;GlUHIWHU&#3;OHJDW&#3;IDVW&#17;&#3;

Uppdaterad modell

(Q&#3;Q\&#3;EHUlNQLQJ&#3;DY&#3;IDNWLVN&#3;.9RO\P&#3;SHU&#3;NRPPXQ&#3;KDU&#3;JMRUWV&#3;XWLIUnQ&#3; DNWXHOO&#3; VWDWLVWLN&#3; RP&#3; EDUQRPVRUJVXWQ\WWMDQGH&#3; RFK&#3; YLVWHOVHWLGHU&#17;&#3; 8SSJLIWHU&#3; RP&#3; DQWDOHW&#3; LQVNULYQD&#3; EDUQ&#3; L&#3; ROLND&#3; nOGUDU&#3; RFK&#3; RPVRUJV&#16; IRUPHU&#3;I|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#3;KDU&#3;XWQ\WWMDWV&#3;OLNVRP&#3;GHQ&#3;XQGHUV|NQLQJ&#3;DY&#3;EDUQHQV&#3; QlUYDURWLGHU&#3; L&#3; I|UVNRODQ&#3; RFK&#3; VNROEDUQVRPVRUJHQ&#3; VRP&#3; JHQRPI|UWV&#3; DY&#3;6NROYHUNHW&#3;XQGHU&#3;K|VWHQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3;1lUYDURWLGHUQD&#3;KDU&#3;XQGHUV|NWV&#3;L&#3; HQ&#3;I|UlOGUDHQNlW&#3;IUnQ&#3;6NROYHUNHW&#3;HIWHU&#3;GHW&#3;DWW&#3;PD[WD[D&#3;LQI|UWV&#3;RFK&#3; RPIDWWDU&#3;HWW&#3;XUYDO&#3;DY&#3;GU\JW&#3;&#27;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;I|UlOGUDU&#15;&#3;YDUDY&#3;&#26;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;PHG&#3;EDUQ&#3; L&#3;nOGHUQ&#3;&#20;−&#24;&#3;nU&#17;&#3;

&#3; &#3;

0HG&#3; DNWXHOO&#3; LQVNULYQLQJVVWDWLVWLN&#3; RFK&#3; XSSJLIWHU&#3; RP&#3; YLVWHOVHWLGHU&#3; KDU&#3; HQ&#3; Q\&#3; IDNWLVN&#3; .9RO\P&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; EHUlNQDWV&#17;&#3; )|U&#3; EDUQ&#3; L&#3; I|UVNRODQ&#3; KDU&#3; OLNVRP&#3; WLGLJDUH&#3; NRPPXQYLVD&#3; XSSJLIWHU&#3; Sn&#3; EDUQHQV&#3; YLVWHOVHWLGHU&#3;DQYlQWV&#17;&#3;)|U&#3;EDUQ&#3;L&#3;nOGUDUQD&#3;&#25;−&#20;&#21;&#3;nU&#3;KDU&#15;&#3;RFNVn&#3;OLNVRP&#3; WLGLJDUH&#15;&#3; GHQ&#3; ULNVJHQRPVQLWWOLJD&#3; YLVWHOVHWLGHQ&#3; DQYlQWV&#3; L&#3; VDPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#17;&#3; $QGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; EDUQ&#3; LQQDQ&#3; RPUlNQLQJ&#3; WLOO&#3; KHOWLGV&#16; EDUQ&#3;IUDPJnU&#3;DY&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#23;&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#23;&#17;&#3;&#3;$QGHO&#3;LQVNULYQD&#3;EDUQ&#3;DY&#3;WRWDOD&#3;DQWDOHW&#3;EDUQ&#3;&#20;−&#20;&#21;&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#3;

&#3;

.lOOD&#29;&#3;6NROYHUNHW&#17;&#3;

&#3; &#3; .RVWQDGVYLNWHUQD&#3;KDU&#3;UlNQDWV&#3;RP&#3;HIWHU&#3;GH&#3;QlUYDURWLGHU&#3;VRP&#3;IUDP&#16; NRPPLW&#3; HQOLJW&#3; 6NROYHUNHWV&#3; XQGHUV|NQLQJ&#3; RFK&#3; DQJHV&#3; VRP&#3; DQGHO&#3; DY&#3; KHOWLG&#15;&#3; GYV&#17;&#3; &#23;&#19;&#3; WLPPDU&#3; SHU&#3; YHFND&#17;&#3; -lPI|UW&#3; PHG&#3; GHQ&#3; WLGLJDUH&#3; .9RO\PEHUlNQLQJHQ&#3; KDU&#3; YLNWHUQD&#3; I|U&#3; VNROEDUQ&#3; VlQNWV&#3; WLOO&#3; I|OMG&#3; DY&#3; DWW&#3;QlUYDURWLGHUQD&#3;EOLYLW&#3;NRUWDUH&#17;&#3;9LNWHQ&#3;I|U&#3;VH[nULQJDU&#3;KDU&#3;MXVWHUDWV&#3; PHG&#3; KlQV\Q&#3; WLOO&#3; LQI|UDQGHW&#3; DY&#3; I|UVNROHNODVV&#17;&#3; bYHQ&#3; GH&#3; JHQRP&#16; VQLWWOLJD&#3; QlUYDURWLGHUQD&#3; I|U&#3; &#20;−&#24;&#16;nULQJDU&#3; KDU&#3; EOLYLW&#3; NRUWDUH&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; WLGLJDUH&#3; PRWVYDUDQGH&#3; XQGHUV|NQLQJ&#15;&#3; YLONHW&#3; GRFN&#3; LQWH&#3; IUDPJnU&#3; DY&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#17;&#3;&#3;

(Q&#3; I|UlQGULQJ&#3; DY&#3; nOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3; I|U&#3; I|UVNROHnOGUDUQD&#3; KDU&#3; JMRUWV&#3; PHG&#3; WDQNH&#3; Sn&#3; DWW&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOOHQ&#3; E|U&#3; MXVWHUDV&#3; YLG&#3; VHQDUH&#3;WLOOIlOOH&#3;QlU&#3;GDWDXQGHUODJ&#3;ILQQV&#3;WLOOJlQJOLJW&#3;RP&#3;GHQ&#3;IUnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;

&#19; &#20;&#19; &#21;&#19; &#22;&#19; &#23;&#19; &#24;&#19; &#25;&#19; &#26;&#19;

6W RU VW lG HU

)| UR UWV NR P P XQ HU

6W |U UH &#3;VW lG HU

0H GH OVW RU D&#3; VW lG HU

,Q GX VW ULN RP P XQ HU

/D QG VE \J GV NR P &#17;

*O HV E\ JG VN RP &#17;

gY ULJ D&#15; &#3;VW |U UH

gY ULJ D&#15; &#3;P LQ GU H

5L NH W

$Q GH O&#3;D Y&#3;V DP WOL JD &#3;E DU Q&#3; &#20;&#16; &#20;&#21; &#3;n U

&#20;&#16;&#24;&#3;nU &#25;&#16;&#20;&#21;&#3;nU

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

LQI|UGD&#3;DOOPlQQD&#3;I|UVNRODQ&#3;I|U&#3;I\UD&#16;&#3;RFK&#3;IHPnULQJDU&#17;&#3;'HW&#3;KDU&#3;PHG&#16; I|UW&#3;HQ&#3;MXVWHULQJ&#3;DY&#3;NRVWQDGVYLNWHUQD&#3;I|U&#3;EDUQ&#3;XSS&#3;WLOO&#3;WUH&#3;nU&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#23;&#17;&#3;&#3; .RVWQDGVYLNWHU&#3;YLG&#3; RPUlNQLQJ&#3; IUnQ&#3; LQVNULYQD&#3;EDUQ&#3; WLOO&#3;

KHOWLGVEDUQ&#3; &#3;

9LNWHU&#3; 'DJKHP&#3; )DPLOMHGDJKHP&#3; )ULWLGVKHP&#3;

&#19;−&#22;&#3;nU&#3; &#20;&#15;&#22;&#19;&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3;

&#3;

&#23;−&#24;&#3;nU&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3;

&#3;

&#25;&#3;nU&#3; &#19;&#15;&#23;&#24;&#3; &#19;&#15;&#23;&#24;&#3; &#19;&#15;&#23;&#24;&#3; &#26;−&#20;&#21;&#3;nU&#3; &#19;&#15;&#22;&#24;&#3; &#19;&#15;&#22;&#24;&#3; &#19;&#15;&#22;&#24;&#3;

&#3; &#3; 9LG&#3;RPUlNQLQJ&#3;IUnQ&#3;LQVNULYQD&#3;EDUQ&#3;WLOO&#3;.9RO\P&#3;&#11;KHOWLGVEDUQ&#12;&#3;|NDU&#3; W\QJGHQ&#3; I|U&#3; EDUQHQ&#3; XSS&#3; WLOO&#3; &#25;&#3; nU&#17;&#3; bYHQ&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; PHOODQ&#3; NRP&#16; PXQJUXSSHUQD&#3; |NDU&#3; QlU&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; QlUYDURWLGHU&#3; RFK&#3; NRVWQDGV&#16; YLNWHU&#3; EHDNWDV&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; QlU&#3; HQEDUW&#3; DQGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; EHDNWDV&#17;&#3; 1lUYDURWLGHUQD&#3;I|U&#3;I|UVNROHEDUQ&#3;lU&#3;OlQJVW&#3;L&#3;VWRUVWlGHU&#3;RFK&#3;I|URUWHU&#17;&#3;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#24;&#17;&#3;&#3;$QGHO&#3;KHOWLGVEDUQ&#3;&#11;.9RO\P&#12;&#3;DY&#3;WRWDOW&#3;DQWDO&#3;EDUQ&#3;&#20;−&#20;&#21;&#3;nU&#3;

&#21;&#19;&#19;&#21;&#3; &#3;

&#3;

&#19; &#24; &#20;&#19; &#20;&#24; &#21;&#19; &#21;&#24; &#22;&#19; &#22;&#24; &#23;&#19; &#23;&#24;

6W RU VW lG HU

)| UR UWV NR P P XQ HU

6W |U UH &#3;VW lG HU

0H GH OVW RU D&#3; VW lG HU

,Q GX VW ULN RP P XQ HU

/D QG VE \J GV NR P &#17;

*O HV E\ JG VN RP &#17;

gY ULJ D&#15; &#3;VW |U UH

gY ULJ D&#15; &#3;P LQ GU H

5L NH W

,Q VN ULY QD &#3;VR P &#3;D QG HO&#3; DY &#3;VD P WOL JD &#3;E DU Q&#3; &#20;&#16; &#20;&#21; &#3;n U

&#20;&#16;&#24;&#3;nU &#25;&#16;&#20;&#21;&#3;nU

&#3; &#3;

1lU&#3; VnYlO&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; DQGHOHQ&#3; LQVNULYQD&#3; EDUQ&#3; VRP&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; YLVWHOVHWLGHU&#3; RFK&#3; NRVWQDGVYLNWHU&#3; I|U&#3; ROLND&#3; RPVRUJVIRUPHU&#3; EHDNWDV&#3; SHNDU&#3; GHW&#3; Sn&#3; DWW&#3; WLGLJDUH&#3; VNLOOQDGHU&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQDV&#3; EDUQ&#16; RPVRUJVEHKRY&#3;L&#3;VWRU&#3;XWVWUlFNQLQJ&#3;NYDUVWnU&#17;&#3;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; DQDO\VHUDW&#3; RP&#3; GH&#3; IDNWRUHU&#3; VRP&#3; KLWWLOOV&#3; DQYlQWV&#3; IRUWIDUDQGH&#3; lU&#3; KnOOEDUD&#3; I|U&#3; HQ&#3; XWMlPQLQJVPRGHOO&#3; WURWV&#3; GH&#3; I|UlQG&#16; ULQJDU&#3; L&#3;EDUQRPVRUJVHIWHUIUnJDQ&#3; VRP&#3; LQWUlIIDW&#3;EO&#17;D&#17;&#3;WLOO&#3; I|OMG&#3;DY&#3; DWW&#3; GHOYLV&#3;Q\D&#3;JUXSSHU&#3;NRPPLW&#3;LQ&#17;&#3;9LGDUH&#3;KDU&#3;GHW&#3;VNHWW&#3;HQ&#3;I|UVNMXWQLQJ&#3; L&#3; EDUQHQV&#3; nOGHUVI|UGHOQLQJ&#3; IUnQ&#3; I|UVNROHEDUQ&#15;&#3; PHG&#3; K|JD&#3; RPVRUJV&#16; NRVWQDGHU&#15;&#3; WLOO&#3; VNROEDUQ&#15;&#3; PHG&#3; EHW\GOLJW&#3; OlJUH&#3; RPVRUJVNRVWQDGHU&#17;&#3; 'HVVXWRP&#3; KDU&#3; VH[nULQJDU&#3; L&#3; I|UVNROHNODVV&#3; XWJnWW&#3; XU&#3; EDUQRPVRUJV&#16; PRGHOOHQ&#17;&#3;

6NDWWHNUDIW&#3; KDU&#3; HQ&#3; K|J&#3; VDPYDULDWLRQ&#3; PHG&#3; GHQ&#3; Q\D&#3; .9RO\PHQ&#17;&#3; 'HW&#3;KDU&#3;lYHQ&#3;GHW&#3;DQYlQGD&#3;WlWKHWVPnWWHW&#17;&#3;1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;I|UlOGUDUQDV&#3; I|UYlUYVIUHNYHQV&#3; ILQQV&#3; HQ&#3; VDPYDULDWLRQ&#3; PHG&#3; GHQ&#3; Q\D&#3; .9RO\PHQ&#15;&#3; PHQ&#3; GHQ&#3; lU&#3; LQWH&#3; OLND&#3; W\GOLJ&#3; VRP&#3; WLGLJDUH&#17;&#3; bYHQ&#3; DQGUD&#3; PnWW&#3; Sn&#3; I|UlOGUDUQDV&#3; DUEHWVWLGHU&#3; KDU&#3; SU|YDWV&#17;&#3; $UEHWVWLGHUQD&#3; &#22;&#20;&#3; UHVSHNWLYH&#3;&#3; &#22;&#22;&#3; WLPPDU&#3; SHU&#3; YHFND&#3; JHU&#3; HQ&#3; ElWWUH&#3; VDPYDULDWLRQ&#3; PHG&#3; GHQ&#3; Q\D&#3; .9RO\PHQ&#3;lQ&#3;QXYDUDQGH&#3;&#21;&#27;&#3;WLPPDU&#15;&#3;PHQ&#3;GHW&#3;lU&#3;I|UYlUYVYDULDEHOQ&#3; &#21;&#27;&#3; WLPPDU&#3; VRP&#3; lU&#3; VLJQLILNDQW&#3; WLOOVDPPDQV&#3; PHG&#3; VNDWWHNUDIWV&#16;&#3; RFK&#3; WlWKHWVYDULDEHO&#17;&#3;&#3;

+|JVW&#3; I|UNODULQJVJUDG&#15;&#3; GYV&#17;&#3; K|JVW&#3; SUHFLVLRQ&#15;&#3; XSSQnV&#3; RP&#3; GH&#3; QXYDUDQGH&#3; YDULDEOHUQD&#3; I|UlOGUDUQDV&#3; I|UYlUYVIUHNYHQV&#3; &#21;&#27;&#3; WLPPDU&#15;&#3; NRPPXQHQV&#3;VNDWWHNUDIW&#3;RFK&#3;WlWKHW&#3;DQYlQGV&#3;RFK&#3;RP&#3;YlUGHQD&#3;Sn&#3;GH&#3; WYn&#3;VHQDUH&#3;YDULDEOHUQD&#3;EHJUlQVDV&#3;VnYlO&#3;XSSnW&#3;VRP&#3;QHGnW&#17;&#3;2P&#3;VNDWWH&#16; NUDIWHQ&#3;EHJUlQVDV&#3;WLOO&#3;YlUGHQ&#3;PHOODQ&#3;&#27;&#21;&#3;RFK&#3;&#20;&#21;&#26;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;PHGHO&#16; VNDWWHNUDIWHQ&#3; RFK&#3; WlWKHWHQ&#3; EHJUlQVDV&#3; WLOO&#3; YlUGHQ&#3; PHOODQ&#3; &#19;&#15;&#19;&#24;&#3; RFK&#3; &#19;&#15;&#21;&#22;&#3; NDQ&#3; GU\JW&#3; &#25;&#28;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; EDUQRPVRUJVEHKRY&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3; I|UNODUDV&#17;&#3; %HJUlQVQLQJHQ&#3; LQQHElU&#15;&#3; VRP&#3; L&#3; QX&#16; YDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVPRGHOO&#15;&#3; DWW&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; YlUGHQ&#3; |YHU&#3; HOOHU&#3; XQGHU&#3;DQJLYQD&#3;JUlQVHU&#3;L&#3;EHUlNQLQJDUQD&#3;HUKnOOHU&#3;JUlQVYlUGHQD&#3;Sn&#3;WlW&#16; KHW&#3; UHVSHNWLYH&#3; VNDWWHNUDIW&#17;&#3; 9DULDEOHUQDV&#3; YLNWHU&#3; I|UlQGUDV&#3; YLG&#3; XSS&#16; GDWHULQJHQ&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOO&#17;&#3;&#3;

(Q&#3; MlPI|UHOVH&#3; PHOODQ&#3; GH&#3; Q\D&#3; IDNWLVND&#3; .9RO\PHUQD&#3; RFK&#3; GH&#3; VRP&#3; DQYlQGV&#3;L&#3;QXYDUDQGH&#3;XWMlPQLQJ&#3;YLVDU&#3;DWW&#3;VWRUVWlGHU&#3;RFK&#3;L&#3;YLVV&#3;PnQ&#3; lYHQ&#3; VW|UUH&#3; VWlGHU&#3; VRP&#3; JUXSSHU&#3; XQGHUVNDWWDV&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; XW&#16; MlPQLQJ&#17;&#3; )|U&#3; |YULJD&#3; NRPPXQJUXSSHU&#3; |YHUVNDWWDV&#3; GH&#3; EHUlNQDGH&#3; .9RO\PHUQD&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; L&#3; I|UKnOODQGH&#3; WLOO&#3; GH&#3; Q\D&#3; IDN&#16; WLVND&#3;.9RO\PHUQD&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#25;&#17;&#3; &#3; )DNWLVN&#3; RFK&#3; EHUlNQDG&#3; .9RO\P&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; UHVSHNWLYH&#3;

I|UHVODJHQ&#3;PRGHOO&#17;&#3;-XVWHUDW&#3;WLOO&#3;ULNHW &#20;&#15;&#19;&#19;&#3;

&#3; &#3; %HUlNQDV&#3; .9RO\PHQ&#3; HQOLJW&#3; NRPPLWWpQV&#3; I|UVODJ&#3; InU&#3; PDQ&#3; HWW&#3; XWIDOO&#3; VRP&#3; Sn&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; UHODWLYW&#3; YlO&#3; |YHUHQVVWlPPHU&#3; PHG&#3; GH&#3; IDNWLVND&#3;.9RO\PHUQD&#17;&#3;

4.2.3 ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; DWW&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVPRGHOO&#3; I|U&#3; EDUQ&#16; RPVRUJHQ&#3; ELEHKnOOV&#3; PHQ&#3; XSSGDWHUDV&#17;&#3; 'H&#3; I|UHVODJQD&#3; IDNWRUHUQDV&#3; YLNWHU&#3;IDVWVWlOOV&#3;PHG&#3;XWJnQJVSXQNW&#3;IUnQ&#3;HWW&#3;XSSGDWHUDW&#3;XQGHUODJ&#3;YDG&#3; JlOOHU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;IDNWLVND&#3;EDUQRPVRUJVEHKRY&#15;&#3;I|UlOGUDUQDV&#3;I|U&#16; YlUYVIUHNYHQV&#15;&#3; NRPPXQHQV&#3; VNDWWHNUDIW&#3; RFK&#3; WlWKHW&#17;&#3; 9LGDUH&#3; I|UHVOnV&#3; DWW&#3; VNDWWHNUDIWHQ&#3; L&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; EHJUlQVDV&#3; XSSnW&#3; WLOO&#3; &#20;&#21;&#26;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3;PHGHOVNDWWHNUDIWHQ&#3;RFK&#3;QHGnW&#3;WLOO&#3;&#27;&#21;&#3;SURFHQW&#15;&#3;YLONHW&#3;LQQHElU&#3;HQ&#3; PDUJLQHOO&#3; I|UlQGULQJ&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOO&#17;&#3; 7lWKHWHQ&#3; I|UHVOnV&#3;EHJUlQVDV&#3;XSSnW&#3;WLOO&#3;&#19;&#15;&#21;&#22;&#3;RFK&#3;QHGnW&#3;WLOO&#3;&#19;&#15;&#19;&#24;&#17;&#3;(Q&#3;XSSGDWHULQJ&#3;

&#20;&#15; &#20;&#21;

&#20;&#15; &#20;&#19;

&#19;&#15; &#28;&#28;

&#19;&#15; &#28;&#21;

&#19;&#15; &#27;&#22;

&#19;&#15; &#27;&#20;

&#19;&#15; &#27;&#19;

&#19;&#15; &#27;&#28;

&#19;&#15; &#27;&#23;

&#20;&#15; &#19;&#25;

&#20;&#15; &#20;&#20;

&#19;&#15; &#28;&#27;

&#19;&#15; &#28;&#22;

&#19;&#15; &#28;&#20;

&#19;&#15; &#27;&#24;

&#19;&#15; &#27;&#28;

&#19;&#15; &#28;&#20;

&#19;&#15; &#27;&#28;

&#20;&#15; &#20;&#20;

&#20;&#15; &#20;&#19;

&#19;&#15; &#28;&#27;

&#19;&#15; &#28;&#22;

&#19;&#15; &#27;&#27;

&#19;&#15; &#27;&#20;

&#19;&#15; &#27;&#21;

&#19;&#15; &#27;&#26;

&#19;&#15; &#27;&#25;

&#19;&#15;&#19;&#19; &#19;&#15;&#21;&#19; &#19;&#15;&#23;&#19; &#19;&#15;&#25;&#19; &#19;&#15;&#27;&#19; &#20;&#15;&#19;&#19; &#20;&#15;&#21;&#19;

6W RU VW lG HU

)| UR UWV NR P P XQ HU

6W |U UH &#3;VW lG HU

0H GH OVW RU D&#3; VW lG HU

,Q GX VW ULN RP P XQ HU

/D QG VE \J GV NR P &#17;

*O HV E\ JG VN RP &#17;

gY ULJ D&#15; &#3;VW |U UH

gY ULJ D&#15; &#3;P LQ GU H

.9 RO\ P &#15;&#3;&#11; ULN HW &#20; &#12;

)DNWLVN %HUlNQDG %HUlNQDG&#3;Q\

&#3; &#3;

WLOO&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; nUV&#3; I|UKnOODQGHQ&#3; YDG&#3; JlOOHU&#3; WlWKHW&#3; KDU&#3; UHGDQ&#3; JMRUWV&#3; L&#3; QX&#16; YDUDQGH&#3;PRGHOO&#17;&#3;&#3;

Förskoleklass

.RPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; YLGDUH&#3; DWW&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; DQSDVVDV&#3; WLOO&#3; DWW&#3; GHQ&#3; NRPPXQDOD&#3; VNRODQ&#3; XW|NDWV&#3; PHG&#3; HQ&#3; I|UVNROHNODVV&#17;&#3; )UnQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; EOHY&#3; I|UVNROHNODVV&#3;HQ&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQD&#3;REOLJDWRULVN&#3;YHUNVDPKHW&#3;RUJDQL&#16; VHUDG&#3; LQRP&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3; 'HW&#3; LQQHElU&#3; DWW&#3; VH[nULQJDUQDV&#3; WLGLJDUH&#3; GHOWLGVI|UVNROD&#3; XWJnU&#3; XU&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOOHQ&#17;&#3; $QWDOHW&#3; VH[nULQJDU&#3; RFK&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;HOHY&#3;I|U&#3;I|UVNROHNODVV&#3;I|UH&#16; VOnV&#3;GlUI|U&#3;LQJn&#3;VRP&#3;HQ&#3;Q\&#3;GHO&#3;L&#3;JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#17;&#3;'HQ&#3;IUnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3; LQI|UGD&#3;DOOPlQQD&#3;I|UVNRODQ&#3;I|U&#3;I\UD&#16;&#3;RFK&#3;IHPnULQJDU&#3;KDU&#3;GRFN&#3;LQWH&#3; NXQQDW&#3;EHDNWDV&#3;HIWHUVRP&#3;HUIRUGHUOLJW&#3;GDWDXQGHUODJ&#3;lQQX&#3;LQWH&#3;ILQQV&#3; WLOOJlQJOLJW&#17;&#3; 1lU&#3; VnGDQW&#3; ILQQV&#3; WLOOJlQJOLJW&#3; E|U&#3; GHQQD&#3; I|UlQGULQJ&#3; EHDNWDV&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;

ávrigt

(QOLJW&#3; QX&#3; JlOODQGH&#3; EHVWlPPHOVHU&#3; lU&#3; GHW&#3; GHQ&#3; NRPPXQ&#3; GlU&#3; EDUQHW&#3; YLVWDV&#3;VRP&#3;VNDOO&#3;VH&#3;WLOO&#3;DWW&#3;GHW&#3;HUEMXGV&#3;I|UVNROHYHUNVDPKHW&#3;RFK&#3;VNRO&#16; EDUQVRPVRUJ&#17;&#3; 'HWVDPPD&#3; JlOOHU&#3; LGDJ&#3; I|UVNROHNODVV&#17;&#3; 6NROODJVNRP&#16; PLWWpQ&#3;KDU&#3;L&#3;HWW&#3;EHWlQNDQGH&#3;&#11;628&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#29;&#20;&#21;&#20;&#12;&#3;I|UHVODJLW&#3;DWW&#3;LVWlOOHW&#3; KHPNRPPXQHQ&#3;EOLU&#3;DQVYDULJ&#3;I|U&#3;I|UVNROD&#3;RFK&#3;I|UVNROHNODVV&#17;&#3;(Q&#3;DY&#3; NRQVHNYHQVHUQD&#3; HQOLJW&#3; QlPQGD&#3; NRPPLWWp&#3; EOLU&#3; DWW&#3; lYHQ&#3; LQWHUNRP&#16; PXQDOD&#3; HUVlWWQLQJDU&#3; PRWVYDUDQGH&#3; GHP&#3; VRP&#3; ILQQV&#3; Sn&#3; JUXQGVNRODQ&#3; LQI|UV&#17;&#3; 8WMlPQLQJVNRPPLWWpQ&#3; GHODU&#3; 6NROODJVNRPPLWWpQV&#3; XSSIDWW&#16; QLQJ&#3;QlU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;KHPNRPPXQHQV&#3;DQVYDU&#3;RFK&#3;DWW&#3;LQWHUNRPPXQDOD&#3; HUVlWWQLQJDU&#3;VNDOO&#3;NXQQD&#3;XWJn&#3;WLOO&#3;EDUQRPVRUJ&#3;L&#3;DQQDQ&#3;NRPPXQ&#17;&#3;(Q&#3; VnGDQ&#3;I|UlQGULQJ&#3;KDU&#3;GRFN&#3;LQJHQ&#3;LQYHUNDQ&#3;Sn&#3;XWIDOOHW&#3;DY&#3;NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJHQ&#17;&#3;

4.2.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

-lPI|UW&#3; PHG&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOO&#3; LQQHElU&#3; I|UVODJHW&#3; DWW&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; I|UVNROHNODVV&#15;&#3; FD&#3; &#22;&#15;&#28;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#3; IO\WWDV&#3; |YHU&#3; WLOO&#3; GHO&#16; PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;JUXQGVNRODQ&#17;&#3;'HW&#3;LQQHElU&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;HQ&#3;K|J&#3; DQGHO&#3; VH[nULQJDU&#3; RFK&#18;HOOHU&#3; HQ&#3; K|J&#3; EHUlNQDG&#3; .9RO\P&#3; L&#3; EDUQ&#16; RPVRUJVPRGHOOHQ&#3; InU&#3; PLQVNDGH&#3; WLOOlJJ&#18;|NDGH&#3; DYGUDJ&#3; L&#3; GHQQD&#3; GHO&#16;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

PRGHOO&#17;&#3; (Q&#3; K|J&#3; DQGHO&#3; VH[nULQJDU&#3; OHGHU&#3; VDPWLGLJW&#3; WLOO&#3; DWW&#3; XWIDOOHW&#3; L&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#3;I|UElWWUDV&#17;&#3;&#3;

'H&#3; I|UlQGULQJDU&#3; VRP&#3; I|UHVOnV&#3; L&#3; XQGHUODJHW&#3; I|U&#3; EHUlNQLQJHQ&#3; DY&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; OHGHU&#3; WLOO&#3; YLVVD&#3; RPI|UGHOQLQJDU&#3; PHOODQ&#3; NRP&#16; PXQHUQD&#17;&#3;-lPI|UW&#3;PHG&#3;QXYDUDQGH&#3;XWMlPQLQJ&#3;I|U&#3;EDUQRPVRUJHQ&#15;&#3;GlU&#3; VH[nULQJDUQD&#3;LQJnU&#15;&#3;OHGHU&#3;GH&#3;I|UHVODJQD&#3;XSSGDWHULQJDUQD&#3;RFK&#3;|YULJD&#3; I|UHVODJQD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; WLOO&#3; HQ&#3; PLQVNDG&#3; HUVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; IUDPI|UDOOW&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3; RFK&#3; I|URUWVNRPPXQHU&#17;&#3; )|U&#3; I|URUWVNRP&#16; PXQHUQD&#3;NRPSHQVHUDV&#3;GHWWD&#3; GHOYLV&#3;JHQRP&#3; |YHUIO\WWQLQJHQ&#3;DY&#3; VH[&#16; nULQJDU&#3; WLOO&#3; I|UVNROHNODVV&#17;&#3; 6WRUVWlGHU&#3; InU&#3; HQ&#3; |NDG&#3; HUVlWWQLQJ&#17;&#3; )|U&#16; lQGULQJDUQD&#3; I|U&#3; GH&#3; ROLND&#3; NRPPXQJUXSSHUQD&#3; PRWVYDUDU&#3; L&#3; SULQFLS&#3; GHQ&#3;VNLOOQDG&#3;VRP&#3;NDQ&#3;XWOlVDV&#3;L&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#25;&#3;PHOODQ&#3;EHUlNQDG&#3;.9RO\P&#3; HQOLJW&#3;QXYDUDQGH&#3;RFK&#3;HQOLJW&#3;I|UHVODJHQ&#3;PRGHOO&#17;&#3;

4.3. Grundskola och förskoleklass

Kommittëns förslag: Underlaget för att berækna kostnader för

PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; lQGUDV&#3; IUnQ&#3; PHGERUJDUVNDS&#3; WLOO&#3; XW&#16; OlQGVN&#3;EDNJUXQG&#17;&#3;

%HUlNQLQJ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ&#3; DNWXD&#16; OLVHUDV&#17;&#3;$QWDOHW&#3;VH[nULQJDU&#3;RFK&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3; HOHY&#3; I|U&#3; I|UVNROHNODVV&#3; EHDNWDV&#3; YLG&#3; EHUlNQLQJHQ&#3; DY&#3; VWDQGDUG&#16; NRVWQDGHQ&#17;&#3;

&#3;

4.3.1. Nuvarande utformning

,&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; JUXQGVNRODQ&#3; EHDNWDV&#3; nOGHUVVWUXNWXUHQ&#15;&#3; EHKRYHW&#3; DY&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; RFK&#3; XQGHUYLVQLQJ&#3; L&#3; VYHQVND&#3; VRP&#3;DQGUDVSUnN&#3;VDPW&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;VPn&#3;VNRORU&#3;RFK&#3;VNROVNMXWV&#16; NRVWQDGHU&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;NRPPXQHQV&#3;JHRJUDILVND&#3;VWUXNWXU&#17;&#3;&#3;

6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; JUXQGVNRODQ&#3; EHUlNQDV&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; XWLIUnQ&#3;DQGHOHQ&#3;EDUQ&#3;&#26;−&#20;&#24;&#3;nU&#15;&#3;DQGHOHQ&#3;EDUQ&#3;PHG&#3;ILQVNW&#3;HOOHU&#3;XWRP&#16; QRUGLVNW&#3; PHGERUJDUVNDS&#3; VDPW&#3; HQ&#3; WHRUHWLVNW&#3; EHUlNQDG&#3; NRVWQDG&#3; I|U&#3; VPn&#3;VNRORU&#3;RFK&#3;VNROVNMXWVDU&#3;XWLIUnQ&#3;EDUQHQV&#3;JHRJUDILVND&#3;I|UGHOQLQJ&#3; LQRP&#3;NRPPXQHQ&#17;&#3;&#3;

$QWDOHW&#3;EDUQ&#3;SHU&#3;NRPPXQ&#3;PXOWLSOLFHUDV&#3;PHG&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGHQ&#3; SHU&#3; HOHY&#3; L&#3;ULNHW&#17;&#3; 2P&#3; GH&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHUQD&#3; L&#3;NRP&#16; PXQHQ&#3; I|U&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#15;&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVDU&#3;

&#3; &#3;

|YHUVWLJHU&#3;ULNVJHQRPVQLWWHW&#3;J|UV&#3;HWW&#3;WLOOlJJ&#3;PRWVYDUDQGH&#3;GH&#3;EHUlN&#16; QDGH&#3; PHUNRVWQDGHUQD&#17;&#3; ,&#3; DQQDW&#3; IDOO&#3; J|UV&#3; Sn&#3; PRWVYDUDQGH&#3; VlWW&#3; HWW&#3; DYGUDJ&#17;&#3; 7LOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVDU&#3; YDULHUDU&#3; PHOODQ&#3;&#14;&#21;&#3;&#19;&#19;&#28;&#3;&#11;6RUVHOH&#12;&#3;RFK&#3;−&#21;&#21;&#24;&#3;&#11;6ROQD&#12;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;)|U&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; lU&#3; YDULDWLRQHQ&#3; IUnQ&#3; &#14;&#21;&#26;&#24;&#3; &#11;%RWN\UND&#12;&#3; WLOO&#3;&#3;

 • &#20;&#19;&#20;&#3;&#11;1RUVM|&#3;RFK&#3;<GUH&#12;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

6HGDQ&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#3; LQI|UGHV&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; KDU&#3; JUXQG&#16; VNROHPRGHOOHQ&#3;L&#3;SULQFLS&#3;YDULW&#3;RI|UlQGUDG&#17;&#3;(Q&#3;XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;GHQ&#3;GHO&#3; VRP&#3; U|U&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVDU&#3; JHQRP&#16; I|UGHV&#3; IUnQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; HIWHU&#3; I|UVODJ&#3; IUnQ&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHG&#16; QLQJHQ&#17;&#3; $QWDOHW&#3; EDUQ&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#15;&#3; GHQ&#3; ULNVJHQRPVQLWWOLJD&#3; HOHY&#16; NRVWQDGHQ&#3;VDPW&#3;EDUQ&#3;PHG&#3;XWRPQRUGLVNW&#3;RFK&#3;ILQVNW&#3;PHGERUJDUVNDS&#3; XSSGDWHUDV&#3; nUOLJHQ&#17;&#3; 'HQ&#3; WHRUHWLVNW&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3;RFK&#3;VNROVNMXWVDU&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;XSSJLIWHU&#3;RP&#3;EDUQHQV&#3;ERVlWWQLQJ&#3; YLG&#3; nUVVNLIWHW&#3; &#20;&#28;&#28;&#24;&#18;&#28;&#25;&#3; RFK&#3; KDU&#3; VnOHGHV&#3; LQWH&#3; XSSGDWHUDWV&#17;&#3; 'HQ&#3; IUnQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQD&#3;REOLJDWRULVND&#3;I|UVNROHNODVVHQ&#3;RPIDWWDV&#3;LQWH&#3; DY&#3;QXYDUDQGH&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3;I|U&#3;JUXQGVNROD&#3;HOOHU&#3;EDUQRPVRUJ&#17;&#3;

,&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;RPI|UGHODV&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;GU\JW&#3;&#22;&#15;&#23;&#3;PLOMDUGHU&#3;NUR&#16; QRU&#17;&#3; 'HW&#3; VW|UVWD&#3; WLOOlJJHW&#3; I|U&#3; JUXQGVNRODQ&#15;&#3; &#21;&#3;&#24;&#26;&#26;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQ&#16; YnQDUH&#15;&#3;KDU&#3;(NHU|&#3;NRPPXQ&#3;RFK&#3;GHW&#3;VW|UVWD&#3;DYGUDJHW&#3;&#22;&#3;&#19;&#19;&#24;&#3;NURQRU&#3; SHU&#3;LQYnQDUH&#3;KDU&#3;6ROQD&#3;NRPPXQ&#17;&#3;&#3;

4.3.2. Resultat av kommittêns uppföljning

)|U&#3; DWW&#3; DQDO\VHUD&#3; PRGHOOHQV&#3; WUlIIVlNHUKHW&#3; MlPI|UV&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; HWW&#3; nU&#3; RFK&#3; EHUlNQDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#3;&#3; WYn&#3; nU&#3; HIWHU&#3; UHGRYLVQLQJVnUHW&#17;&#3; 5HGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; PRWVYDUDU&#3; Gn&#3; VDPPD&#3;nU&#3;VRP&#3;XQGHUODJVGDWD&#3;YLG&#3;EHUlNQLQJ&#3;DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#17;&#3;

)|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;NDQ&#3;&#24;&#20;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; HQ&#3; VlQNQLQJ&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; I|UHJnHQGH&#3; nU&#3; Gn&#3; PRWVYDUDQGH&#3; WDO&#3; YDU&#3;&#3; &#24;&#23;&#3;SURFHQW&#17;&#3;'H&#3;NYDUVWnHQGH&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;EHURU&#3;Sn&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;HIIHN&#16; WLYLWHW&#15;&#3;DPELWLRQVQLYn&#3;RFK&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;VlWWHW&#3;DWW&#3;UHGRYLVD&#3;RFK&#3;EHUlN&#16; QD&#3;NRVWQDGHU&#17;&#3;'HW&#3;NDQ&#3;RFNVn&#3;EHUR&#3;Sn&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;IDNWRUHU&#3;VRP&#3;LQWH&#3; PRGHOOHQ&#3;InQJDU&#3;XSS&#17;&#3;

6WRUVWlGHUQD&#3; RFK&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3; lU&#3; GH&#3; JUXSSHU&#3; GlU&#3; GH&#3; EHUlNQDGH&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHUQD&#3; XQGHUVWLJHU&#3; NRVWQDGHQ&#17;&#3; 7DU&#3; PDQ&#3; lYHQ&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;GH&#3;HUVlWWQLQJDU&#3;NRPPXQHUQD&#3;InU&#3;L&#3;GH&#3;LFNH&#3;YHUNVDP&#16; KHWVDQNQXWQD&#3;GHOPRGHOOHUQD&#15;&#3;W&#17;H[&#17;&#3;JUXQGVNRODQV&#3;DQGHO&#3;DY&#3;XSSYlUP&#16; QLQJVNRVWQDGHU&#3; P&#17;P&#17;&#15;&#3; |YHUVWLJHU&#3; lYHQ&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHUQDV&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

VWDQGDUGNRVWQDG&#3; GH&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHUQD&#17;&#3; %HDNWDV&#3; lYHQ&#3; XWIDOOHW&#3; DY&#3; GH&#3; LFNH&#3; YHUNVDPKHWVDQNQXWQD&#3; GHOPRGHOOHUQDV&#3; XWIDOO&#3; I|UNODUDV&#3; GU\JW&#3;&#24;&#27;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#24;&#17;&#3;&#3;5HGRYLVDG&#3;QHWWRNRVWQDG&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;RFK&#3;EHUlNQDG&#3;VWDQGDUG&#16;

NRVWQDG&#3;I|U&#3;JUXQGVNRODQ&#17;&#3;2YlJGD&#3;JHQRPVQLWW&#3;I|U&#3;NRPPXQJUXSSHU&#3; L&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 1HWWRNRVWQDG&#3; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3; 6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#25;&#3;&#22;&#19;&#22;&#3; &#24;&#3;&#25;&#25;&#27;&#3; &#16;&#25;&#22;&#24;&#3;&#3; )|URUWHU&#3; &#26;&#3;&#27;&#25;&#26;&#3; &#26;&#3;&#28;&#24;&#22;&#3; &#27;&#25;&#3;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#25;&#3;&#26;&#22;&#23;&#3; &#25;&#3;&#27;&#27;&#25;&#3; &#20;&#24;&#21;&#3;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#26;&#3;&#19;&#22;&#26;&#3; &#26;&#3;&#22;&#19;&#20;&#3; &#21;&#25;&#23;&#3;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#26;&#3;&#23;&#22;&#25;&#3; &#26;&#3;&#24;&#24;&#23;&#3; &#20;&#20;&#27;&#3;&#3; /DQGVE\JVNRPPXQHU&#3; &#26;&#3;&#27;&#20;&#28;&#3; &#26;&#3;&#28;&#23;&#28;&#3; &#20;&#22;&#19;&#3;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#27;&#3;&#24;&#25;&#26;&#3; &#27;&#3;&#22;&#23;&#26;&#3; &#16;&#21;&#21;&#19;&#3;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#26;&#3;&#22;&#25;&#28;&#3; &#26;&#3;&#23;&#27;&#21;&#3; &#27;&#25;&#3;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#26;&#3;&#27;&#20;&#22;&#3; &#26;&#3;&#27;&#28;&#19;&#3; &#26;&#26;&#3;&#3; 5LNHW&#3; &#26;&#3;&#19;&#26;&#19;&#3; &#26;&#3;&#19;&#26;&#19;&#3; &#19;&#3;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3; $WW&#3;VWRUVWlGHUQD&#3;KDU&#3;HQ&#3;OlJUH&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;RFK&#3;lYHQ&#3;OlJUH&#3;UHGR&#16; YLVDG&#3; QHWWRNRVWQDG&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; lQ&#3; |YULJD&#3; NRPPXQJUXSSHU&#3; I|U&#16; NODUDV&#3;GHOYLV&#3;DY&#3;DWW&#3;DQGHOHQ&#3;L&#3;JUXQGVNROHnOGUDUQD&#3;lU&#3;EHW\GOLJW&#3;OlJUH&#3; lQ&#3;ULNVJHQRPVQLWWHW&#17;&#3;6RP&#3;JUXSSHU&#3;KDU&#3;VWRUVWlGHUQD&#3;RFK&#3;JOHVE\JGV&#16; NRPPXQHUQD&#3; GlUHPRW&#3; K|JVW&#3; NRVWQDGHU&#3; SHU&#3; JUXQGVNROHHOHY&#17;&#3; 6WRU&#16; VWlGHU&#3;KDU&#3;GH&#3;K|JVWD&#3;ORNDONRVWQDGHUQD&#15;&#3;EnGH&#3;SHU&#3;NYDGUDWPHWHU&#3;RFK&#3; SHU&#3;HOHY&#17;&#3;bYHQ&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;HOHY&#3;H[NOXVLYH&#3;ORNDOHU&#3;OLJJHU&#3;K|JUH&#3;lQ&#3; I|U&#3;|YULJD&#3;NRPPXQJUXSSHU&#17;&#3;*UXSSHQ&#3;KDU&#3;lYHQ&#3;K|JVW&#3;NRVWQDGHU&#3;SHU&#3; HOHY&#3; I|U&#3; XQGHUYLVQLQJ&#15;&#3; IUlPVW&#3; OlUDUO|QHU&#15;&#3; YLONHW&#3; EO&#17;D&#17;&#3; NDQ&#3; EHUR&#3; Sn&#3; K|JD&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; RFK&#3; HWW&#3; K|JUH&#3; O|QH&#16; OlJH&#17;&#3;&#3;

bYHQ&#3; JUXSSHQ&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3; KDU&#3; K|JD&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; ORNDOHU&#3;EHURHQGH&#3;Sn&#3;VW|UUH&#3;\WD&#3;SHU&#3;HOHY&#17;&#3;.YDGUDWPHWHUNRVWQDGHQ&#3;lU&#3; GRFN&#3; OlJUH&#3; lQ&#3; JHQRPVQLWWHW&#3; I|U&#3; VDPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; |YULJD&#3; NRPPXQJUXSSHU&#17;&#3;(OHYNRVWQDGHQ&#3;H[NOXVLYH&#3;ORNDOHU&#3;lU&#3;OlJUH&#3;lQ&#3;VWRU&#16; VWlGHUQDV&#3; PHQ&#3; K|JUH&#3; lQ&#3; |YULJD&#3; NRPPXQJUXSSHUV&#17;&#3; +lU&#3; LQJnU&#3; EO&#17;D&#17;&#3; K|JUH&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;XQGHUYLVQLQJ&#15;&#3;GYV&#17;&#3;IUlPVW&#3;OlUDUO|QHU&#17;&#3;%nGH&#3;VWRU&#16; VWlGHU&#3; RFK&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3; KDU&#3; K|JUH&#3; OlUDUWlWKHW&#3; lQ&#3; |YULJD&#3; NRPPXQJUXSSHU&#17;&#3;2P&#3;PDQ&#3;lYHQ&#3;EHDNWDU&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;VNROVNMXWVDU&#3;

&#3; &#3;

VDPW&#3; HUVlWWQLQJDU&#3; WLOO&#3; IULVWnHQGH&#3; VNRORU&#3; KDU&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3; RFK&#3;VWRUVWlGHU&#3;L&#3;VWRUW&#3;VHWW&#3;OLND&#3;K|JD&#3;NRVWQDGHU&#3;SHU&#3;IRONERNI|UG&#3;HOHY&#17;&#3;&#3;

*OHVE\JGVNRPPXQHUQDV&#3; K|JUH&#3; XQGHUYLVQLQJVNRVWQDGHU&#3; RFK&#3; K|JUH&#3;OlUDUWlWKHW&#3;VDPW&#3;VNROVNMXWVNRVWQDGHU&#3;NDQ&#3;L&#3;VWRU&#3;XWVWUlFNQLQJ&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; PLQGUH&#3; VNROHQKHWHU&#3; RFK&#3; HOHYHUQDV&#3; VW|UUH&#3; DYVWnQG&#3; WLOO&#3; VNRODQ&#17;&#3;

.RVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJHQ&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; KDU&#3; LQWH&#3; VlUUHGRYLVDWV&#3; DY&#3; 6NROYHUNHW&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;&#17;&#3; 'HW&#3; ILQQV&#3; GlUI|U&#3; EH&#16; JUlQVDGH&#3;P|MOLJKHWHU&#3;DWW&#3;MlPI|UD&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;PHG&#3;GH&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; VRP&#3; EHUlNQDWV&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3; 6LVWD&#3; JnQJHQ&#3; GHVVD&#3; XSSJLIWHU&#3; VlUUHGRYLVDGHV&#3; SnSHNDGHV&#3; lYHQ&#3; DWW&#3; GHQQD&#3; NRVWQDG&#3; KnOOHU&#3; HQ&#3; OlJUH&#3; NYDOLWHW&#3; lQ&#3; GH&#3; |YULJD&#3; XSSJLIWHUQD&#17;&#3; ,&#3; QnJUD&#3; IDOO&#3; I|UHNRP&#3; RFNVn&#3; RVlNHUKHW&#3; RP&#3; DQWDOVXSSJLIWHU&#3; LIUnJD&#3; RP&#3; HOHYHU&#3; VRP&#3; GHOWDU&#3; L&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJHQ&#17;&#3; 2UVDNHQ&#3; XSSJDYV&#3; YDUD&#3; VYnULJKHWHU&#3; DWW&#3; VlUVNLOMD&#3; GHVVD&#3; NRVWQDGHU&#3; IUnQ&#3; µYDQOLJµ&#3; XQGHU&#16; YLVQLQJVNRVWQDG&#17;&#3; .RVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJHQ&#3; Sn&#3; ULNVQLYn&#3; JnU&#3; GlUI|U&#3; LQWH&#3; DWW&#3; In&#3; IUDP&#3; XU&#3; GHQ&#3; NRPPXQDOD&#3; NRVWQDGV&#16; UHGRYLVQLQJHQ&#17;&#3;&#3;'HQ&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGVQLYnQ&#3;VRP&#3;DQYlQGV&#3;L&#3;QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; I|UHIDOOHU&#3; GRFN&#3; ULPOLJ&#3; L&#3; I|UKnOODQGH&#3; WLOO&#3; DQWDOHW&#3; PRGHUV&#16; PnOVOlUDUH&#17;&#3;&#3;

'HQ&#3; XSSI|OMQLQJ&#3; VRP&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3; JMRUGH&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; DYVHHQGH&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; nUV&#3; NRVWQDGHU&#3; SHNDGH&#3; Sn&#3; DWW&#3; DQGHOHQ&#3; JUXQGVNROHHOHYHU&#3; VRP&#3; GHOWRJ&#3; L&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; L&#3; VWRU&#3; XWVWUlFNQLQJ&#3; VDPYDULHUDGH&#3; PHG&#3; DQGHOHQ&#3; VNROEDUQ&#3; PHG&#3; ILQVNW&#3; HOOHU&#3; XWRPQRUGLVNW&#3; PHGERUJDUVNDS&#17;&#3; 9LVVD&#3; XQGDQWDJ&#3; NXQGH&#3; GRFN&#3; NRQ&#16; VWDWHUDV&#17;&#3;

4.3.3 ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQ&#3; J|U&#3; EHG|PQLQJHQ&#3; DWW&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#3; E|U&#3; I|U&#16; lQGUDV&#3; L&#3; WYn&#3; DYVHHQGHQ&#17;&#3; 'HW&#3; JlOOHU&#3; XQGHUODJHW&#3; I|U&#3; DWW&#3; EHUlNQD&#3; NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJHQ&#3;RFK&#3;DWW&#3;L&#3;XWMlPQLQJHQ&#3; WD&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;DWW&#3;GHQ&#3;NRPPXQDOD&#3;VNRODQ&#3;XW|NDWV&#3;PHG&#3;HQ&#3;I|UVNROH&#16; NODVV&#17;&#3;'HVVXWRP&#3;I|UHVOnU&#3;NRPPLWWpQ&#3;DWW&#3;XQGHUODJHW&#3;I|U&#3;DWW&#3;EHUlNQD&#3; PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ&#3;DNWXDOLVHUDV&#17;&#3;&#3; &#3; &#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Förskoleklass

)UnQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#3;EOHY&#3;I|UVNROHNODVV&#3;HQ&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQD&#3;REOLJDWRULVN&#3;YHUN&#16; VDPKHW&#3;RUJDQLVHUDG&#3;LQRP&#3;JUXQGVNRODQ&#17;&#3;'HQQD&#3;YHUNVDPKHW&#3;RPIDWWDV&#3; HPHOOHUWLG&#3; LQWH&#3; DY&#3; QXYDUDQGH&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; HIWHUVRP&#3; NRVW&#16; QDGVXQGHUODJ&#3; LQWH&#3; IDQQV&#3; WLOOJlQJOLJW&#3; YLG&#3; I|UHJnHQGH&#3; |YHUV\Q&#3; DY&#3; NRVWQGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; cU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; YDU&#3; &#28;&#27;&#3;&#28;&#19;&#19;&#3; HOHYHU&#3; LQVNULYQD&#3; L&#3; I|U&#16; VNROHNODVV&#3;YDUDY&#3;&#28;&#27;&#3;SURFHQW&#3;YDU&#3;VH[&#3;nU&#17;&#3;7RWDOW&#3;YDU&#3;FD&#3;&#28;&#22;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3; DOOD&#3; VH[nULQJDU&#3; LQVNULYQD&#3; L&#3; I|UVNROHNODVV&#3; nU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3; .RVWQDGHQ&#3; I|U&#3; I|UVNROHNODVV&#3;YDU&#3;VDPPD&#3;nU&#3;GU\JW&#3;&#22;&#15;&#27;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#17;&#3;9HUNVDPKHW&#3; PHG&#3; NRPPXQDO&#3; KXYXGPDQ&#3; VYDUDU&#3; I|U&#3; FD&#3; &#28;&#24;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGHQ&#17;&#3;'HQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;HOHY&#3;lU&#3;GU\JW&#3;&#22;&#26;&#3;&#21;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3;HOOHU&#3;&#23;&#22;&#26;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;(OHYNRVWQDGHQ&#3;L&#3;JUXQGVNROH&#16; PRGHOOHQ&#3;YDU&#3;VDPPD&#3;nU&#3;GU\JW&#3;&#24;&#27;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#17;&#3;

(IWHUVRP&#3;QlVWDQ&#3;DOOD&#3;VH[nULQJDU&#3;JnU&#3;L&#3;I|UVNROHNODVV&#3;J|U&#3;NRPPLW&#16; WpQ&#3;EHG|PQLQJHQ&#3;DWW&#3;PDQ&#3;LQWH&#3;EHK|YHU&#3;EHUlNQD&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3;I|UVNROHNODVV&#3;XWLIUnQ&#3;DWW&#3;HIWHUIUnJDQ&#3;VNXOOH&#3;YDUD&#3;ROLND&#3;VWRU&#3;L&#3;ROLND&#3; GHODU&#3; DY&#3; ODQGHW&#17;&#3; 6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; NDQ&#3; GlUI|U&#3; EHUlNQDV&#3; XWLIUnQ&#3; DQGHOHQ&#3; VH[nULQJDU&#3; RFK&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; HOHYNRVWQDGHQ&#3; SHU&#3; VH[nULQJ&#17;&#3;$QWDOHW&#3;VH[nULQJDU&#3;RFK&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3; HOHY&#3; I|U&#3; I|UVNROHNODVV&#3; I|UHVOnV&#3; GlUI|U&#3; LQJn&#3; VRP&#3; HQ&#3; Q\&#3; GHO&#3; L&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#17;&#3; 'HW&#3; J|UV&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; DQWDOHW&#3; VH[nULQJDU&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3;PXOWLSOLFHUDV&#3;PHG&#3;GHQ&#3;ULNVJHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;SHU&#3; HOHY&#3; L&#3; I|UVNROHNODVV&#17;&#3; .RVWQDGHQ&#3; SHU&#3; HOHY&#3; L&#3; I|UVNROHNODVV&#3; XSSJLFN&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; WLOO&#3; FD&#3; &#21;&#18;&#22;&#3; DY&#3; HOHYNRVWQDGHQ&#3; L&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3; ,&#3; JUXQGVNROH&#16; PRGHOOHQ&#3;EHUlNQDV&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3;RFK&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#17;&#3; (IWHUVRP&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; RFK&#3; VNROVNMXWV&#3; L&#3; I|UVNROHNODVV&#3; LQWH&#3; lU&#3; REOLJDWRULVNW&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#3; J|UV&#3; LQJD&#3; EHUlNQLQJDU&#3; DY&#3; VnGDQD&#3; PHUNRVWQDGHU&#17;&#3; 'HQ&#3; GHO&#3; DY&#3; NRVW&#16; QDGHQ&#3;VRP&#3;DYVHU&#3;VNROEDUQVRPVRUJHQ&#3;I|U&#3;VH[nULQJDUQD&#3;I|UHVOnV&#3;LQJn&#3;L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;EDUQRPVRUJHQ&#17;&#3;

'HQ&#3; VDPPDQODJGD&#3; RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHQ&#3; WLOO&#3; I|OMG&#3; DY&#3; I|UlQG&#16; ULQJDU&#3; L&#3; EnGH&#3; EDUQRPVRUJV&#16;&#3; RFK&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#3; JHU&#3; PLQGUH&#3; RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#3; lQ&#3; L&#3; GH&#3; HQVNLOGD&#3; PRGHOOHUQD&#3; YDU&#3; I|U&#3; VLJ&#17;&#3; 2UVDNHQ&#3;lU&#3;DWW&#3;HQ&#3;SRVLWLY&#3;HIIHNW&#3;L&#3;GHQ&#3;HQD&#3;PRGHOOHQ&#3;JHU&#3;HQ&#3;QHJDWLY&#3; HIIHNW&#3;L&#3;GHQ&#3;DQGUD&#3;RFK&#3;YLFH&#3;YHUVD&#17;&#3;

'HW&#3; lU&#3; HQGDVW&#3; WLR&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; InU&#3; HQ&#3; VDPPDQODJG&#3; QHJDWLY&#3; I|UlQGULQJ&#3; VRP&#3; |YHUVWLJHU&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 5HVWHQ&#3; DY&#3; NRPPXQHUQD&#3;InU&#3;HQ&#3;I|UlQGULQJ&#3;VRP&#3;lU&#3;PLQGUH&#3;QHJDWLY&#3;HOOHU&#3;SRVLWLY&#3; MlPI|UW&#3;PHG&#3;GDJHQV&#3;XWIRUPQLQJ&#17;&#3;)HPWRQ&#3;NRPPXQHU&#3;InU&#3;HQ&#3;SRVLWLY&#3; I|UlQGULQJ&#3;VRP&#3;lU&#3;VW|UUH&#3;lQ&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

&#3; &#3;

bYHQ&#3; Sn&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; lU&#3; GHW&#3; UHODWLYW&#3; VPn&#3; XWIDOOVI|UlQG&#16; ULQJDU&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;lQGULQJDU&#3;L&#3;GH&#3;EnGD&#3;GHOPRGHOOHUQD&#17;&#3;6WRUVWlGHU&#3;RFK&#3; I|URUWVNRPPXQHU&#3;I|UORUDU&#3;PHGDQ&#3;|YULJD&#3;NRPPXQHU&#3;WMlQDU&#3;Sn&#3;|YHU&#16; IO\WWQLQJHQ&#17;&#3; 2UVDNHQ&#3; WLOO&#3; DWW&#3; I|URUWVNRPPXQHUQD&#3; I|UORUDU&#3; lU&#3; DWW&#3; GHVVD&#3; RIWDVW&#3; KDU&#3; WLOOlJJ&#3; L&#3; EDUQRPVRUJVPRGHOOHQ&#3; RFK&#3; QlU&#3; RPVOXW&#16; QLQJHQ&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;PLQVNDU&#3;VlQNV&#3;WLOOlJJHW&#3;I|U&#3;GHVVD&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;&#3;

Modersmèlsundervisning

$QGHOHQ&#3;EDUQ&#3;VRP&#3;lU&#3;EHUlWWLJDGH&#3;WLOO&#3;PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3;L&#3;GH&#3; NRPPXQDOD&#3; JUXQGVNRORUQD&#3; lU&#3; NQDSSW&#3; &#20;&#21;&#3; SURFHQW&#3; OlVnUHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#18;&#19;&#21;&#17;&#3; 8QJHIlU&#3;KlOIWHQ&#3;DY&#3;GH&#3;EHUlWWLJDGH&#3;GHOWDU&#3;L&#3;PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#15;&#3; &#25;&#15;&#19;&#3; SURFHQW&#3; L&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; RFK&#3; &#24;&#15;&#23;&#3; SURFHQW&#3; L&#3; XQGHU&#16; YLVQLQJ&#3; L&#3; VYHQVND&#3; VRP&#3; DQGUDVSUnN&#17;&#3; 9DULDWLRQHUQD&#3; L&#3; GHOWDJDQGH&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQJUXSSHU&#3; RFK&#3; HQVNLOGD&#3; NRPPXQHU&#3; lU&#3; VWRUD&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; lYHQ&#3; VWRUD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; EHUlWWLJDGH&#3; HOHYHUV&#3; GHOWDJDQGH&#3; EHURHQGH&#3; Sn&#3; HOHYHQV&#3;PRGHUVPnO&#17;&#3;

'HQ&#3; YDULDEHO&#3; VRP&#3; KLWWLOOV&#3; DQYlQGV&#3; L&#3; XWMlPQLQJVEHUlNQLQJDUQD&#15;&#3; GYV&#17;&#3; DQGHOHQ&#3; EDUQ&#3; &#26;−&#20;&#24;&#3; nU&#3; PHG&#3; ILQVNW&#3; HOOHU&#3; XWRPQRUGLVNW&#3; PHG&#16; ERUJDUVNDS&#15;&#3; |YHUHQVVWlPPHU&#3; LQWH&#3; PHG&#3; GH&#3; JUXSSHU&#3; VRP&#3; lU&#3; EHUlWWL&#16; JDGH&#3; WLOO&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#17;&#3; $QGHOHQ&#3; EDUQ&#3; PHG&#3; ILQVNW&#3; HOOHU&#3; XWRPQRUGLVNW&#3; PHGERUJDUVNDS&#3; XSSJnU&#3; WLOO&#3; GU\JW&#3; &#23;&#3; SURFHQW&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3;GH&#3;EHUlWWLJDGHV&#3;DQGHO&#15;&#3;FD&#3;&#20;&#21;&#3;SURFHQW&#15;&#3;RFK&#3;GH&#3;GHOWDJDQGHV&#3;DQGHO&#3; FD&#3; &#25;&#3; SURFHQW&#17;&#3; ,&#3; YLVVD&#3; DYVHHQGHQ&#3; |YHUHQVVWlPPHU&#3; GH&#3; EHUlWWLJDGHV&#3; DQGHO&#3; ElWWUH&#3; PHG&#3; EDUQ&#3; PHG&#3; QnJRQ&#3; DQQDQ&#3; GHILQLWLRQ&#3; Sn&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#17;&#3; 6YHQVNW&#3; PHGERUJDUVNDS&#3; lU&#3; KHOOHU&#3; LQJHQ&#3; EHJUlQVQLQJ&#3; L&#3; UlWWHQ&#3;WLOO&#3;PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#17;&#3;'HILQLWLRQHQ&#3;Sn&#3;XWOlQGVN&#3;EDN&#16; JUXQG&#3;lU&#3;DWW&#3;VMlOY&#3;YDUD&#3;I|GG&#3;XWRPODQGV&#15;&#3;HOOHU&#3;DWW&#3;YDUD&#3;I|GG&#3;L&#3;6YHULJH&#3; PHQ&#3; DWW&#3; HQ&#3; HOOHU&#3; EnGD&#3; I|UlOGUDUQD&#3; lU&#3; I|GGD&#3; XWRPODQGV&#17;&#3; 0HQ&#3; HIWHU&#16; VRP&#3; DQGHOHQ&#3; DY&#3; GH&#3; EHUlWWLJDGH&#3; VRP&#3; IDNWLVNW&#3; GHOWDU&#3; L&#3; VnGDQ&#3; XQGHU&#16; YLVQLQJ&#3;YDULHUDU&#3;NUDIWLJW&#3;RFK&#3;DWW&#3;NYDOLWHWHQ&#3;Sn&#3;YDULDEHOQ&#3;µEHUlWWLJDGH&#3; HOHYHUµ&#3; HQOLJW&#3; 6&%&#29;V&#3; NYDOLWHWVGHNODUDWLRQ&#3; DY&#3; VWDWLVWLNHQ&#3; NDQ&#3; YDUD&#3; OlJUH&#3; HIWHUVRP&#3; XSSJLIWVOlPQDUQD&#3; L&#3; YLVVD&#3; IDOO&#3; LQWH&#3; NlQQHU&#3; WLOO&#3; YLOND&#3; HOHYHU&#3;VRP&#3;lU&#3;EHUlWWLJDGH&#3;WLOO&#3;VnGDQ&#3;XQGHUYLVQLQJ&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; GlUI|U&#3; DWW&#3; QXYDUDQGH&#3; YDULDEHO&#15;&#3; EDUQ&#3; PHG&#3; ILQVNW&#3;HOOHU&#3;XWRPQRUGLVNW&#3;PHGERUJDUVNDS&#3;HUVlWWV&#3;PHG&#3;EDUQ&#3;PHG&#3;HQ&#3; Q\&#3; YDULDEHO&#15;&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#15;&#3; GYV&#17;&#3; EDUQ&#3; &#26;−&#20;&#24;&#3; nU&#3; I|GGD&#3; XWDQI|U&#3; 6YHULJH&#15;&#3; 1RUJH&#3; RFK&#3; 'DQPDUN&#3; HOOHU&#3; GlU&#3; EnGD&#3; I|UlOGUDUQD&#3; lU&#3; I|GGD&#3; XWDQI|U&#3; GHVVD&#3; OlQGHU&#17;&#3; 'HQQD&#3; DYJUlQVQLQJ&#3; DY&#3; HOHYHU&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

EDNJUXQG&#3;|YHUHQVVWlPPHU&#3;GHVVXWRP&#3;DQWDOVPlVVLJW&#3;ElVW&#3;PHG&#3;DQWDOHW&#3; EHUlWWLJDGH&#17;&#3;

Smè skolor och skolskjutsar

(Q&#3; XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; GHQ&#3; GHO&#3; VRP&#3; U|U&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVDU&#3; JHQRPI|UGHV&#3; IUnQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; HIWHU&#3; I|UVODJ&#3; IUnQ&#3; .RP&#16; PXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#17;&#3; 'HQQD&#3; XSSGDWHULQJ&#3; EDVHUDGHV&#3; Sn&#3; YDU&#3;L&#3;NRPPXQHQ&#3;EDUQHQ&#3;YDU&#3;ERVDWWD&#3;YLG&#3;nUVVNLIWHW&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;&#18;&#28;&#25;&#17;&#3;&#3;

%HUlNQLQJHQ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; XWJnU&#3; IUnQ&#3; WYn&#3; NRVWQDGVIXQNWLRQHU&#15;&#3;HQ&#3;I|U&#3;OnJ&#16;&#3;RFK&#3;PHOODQVWDGLHVNRORU&#3;RFK&#3;HQ&#3;I|U&#3; K|JVWDGLHVNRORU&#15;&#3; VRP&#3; WRJV&#3; IUDP&#3; DY&#3; 6WUXNWXUNRVWQDGVXWUHGQLQJHQ&#17;&#3; 'HVVD&#3;NRVWQDGVIXQNWLRQHU&#3;KDU&#3;KLWWLOOV&#3;LQWH&#3;XSSGDWHUDWV&#17;&#3;*OHVE\JGV&#16; YHUNHW&#3; KDU&#3; Sn&#3; 8WMlPQLQJVNRPPLWWpQV&#3; XSSGUDJ&#3; JMRUW&#3; HQ&#3; I|UQ\DG&#3; XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;EO&#17;D&#17;&#3;JUXQGVNRODQV&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;JOHV&#3;EHE\JJHO&#16; VHVWUXNWXU&#17;&#3; *OHVE\JGVYHUNHW&#3; KDU&#3; UHGRYLVDW&#3; XWJnQJVSXQNWHUQD&#3; I|U&#3; GHWWD&#3; DUEHWH&#3; L&#3; ELODJD&#3; &#26;&#17;&#3; *OHVE\JGVYHUNHW&#3; KDU&#3; XSSGDWHUDW&#3; NRVWQDGV&#16; IXQNWLRQHUQD&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVNRVWQDGHUQD&#3; PHG&#3; XWJnQJVSXQNW&#3; IUnQ&#3; DNWXHOODUH&#3; XQGHUODJ&#17;&#3; (Q&#3; XSSGDWHULQJ&#3; KDU&#3; lYHQ&#3; JMRUWV&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHQKHWHU&#15;&#3;VNROVWRUOHNDU&#15;&#3;VNRORUQDV&#3;ORNDOLVHULQJ&#3;VDPW&#3;VNROVNMXWVDU&#3; PHG&#3;XWJnQJVSXQNW&#3;IUnQ&#3;HOHYHUQDV&#3;JHRJUDILVND&#3;I|UGHOQLQJ&#3;nUVVNLIWHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#18;&#19;&#21;&#17;&#3;&#3;

(IIHNWHQ&#3; DY&#3; HQ&#3; XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; EHUlNQLQJHQ&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVDU&#3; EOLU&#3; L&#3; YLVVD&#3; IDOO&#3; UHODWLYW&#3; VWRU&#17;&#3; (IWHUVRP&#3; GHW&#3; JnWW&#3; VH[&#3; nU&#3; VHGDQ&#3; I|UHJnHQGH&#3; XSSGDWHULQJ&#3; KDU&#3; GHW&#3; L&#3; HQ&#3; GHO&#3; NRPPXQHU&#3; VNHWW&#3; VWRUD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; HOHYDQWDO&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; HOOHU&#3; SHU&#3; NRPPXQGHO&#15;&#3; EnGH&#3; SRVLWLYD&#3; RFK&#3; QHJDWLYD&#17;&#3; $QWDOHW&#3; JUXQGVNROHHOHYHU&#3; L&#3; ODQGHW&#3; KDU&#3; |NDW&#3;PHG&#3;FD&#3;&#20;&#19;&#3;SURFHQW&#3;XQGHU&#3;GHQQD&#3;SHULRG&#17;&#3;)OHU&#3;HOHYHU&#3;SHU&#3;VNROD&#3; JHU&#3; HQ&#3; OlJUH&#3; EHUlNQDG&#3; PHUNRVWQDG&#3; SHU&#3; HOHY&#3; L&#3; VPn&#3; VNRORU&#15;&#3; YDUYLG&#3; GHQQD&#3;NRPSHQVDWLRQ&#3;UHGXFHUDV&#17;&#3;,&#3;DQGUD&#3;NRPPXQHU&#3;KDU&#3;XQGHUODJHW&#3; I|U&#3; YLVVD&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; E OLYLW&#3; I|U&#3; OLWHW&#3; RFK&#3; VNRORUQD&#3; KDU&#3; µODJWV&#3; QHUµ&#3; L&#3; EHUlNQLQJVPRGHOOHQ&#17;&#3;,&#3;YLVVD&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;P\FNHW&#3;VWRUD&#3;DYVWnQG&#3; RFK&#3;In&#3; K|JVWDGLHHOHYHU&#3;L&#3;HQ&#3;NRPPXQGHO&#3;NDQ&#3;PRGHOOHQ&#3;JH&#3;LQVWDELOD&#3; UHVXOWDW&#3;Sn&#3;Vn&#3;VlWW&#3;DWW&#3;HQ&#3;VNROHQKHW&#3;VRP&#3;I|UVYLQQHU&#3;HWW&#3;nU&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3; I|U&#3;OnJW&#3;HOHYXQGHUODJ&#3;nWHUXSSVWnU&#3;QnJRW&#3;nU&#3;VHQDUH&#3;RP&#3;HOHYXQGHUODJHW&#3; |NDW&#17;&#3; (Q&#3; VnGDQ&#3; HIIHNW&#3; E|U&#3; NXQQD&#3; XQGYLNDV&#3; HOOHU&#3; nWPLQVWRQH&#3; J|UDV&#3; PLQGUH&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; EHUlNQLQJHQ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; J|UV&#3;VRP&#3;HWW&#3;JHQRPVQLWW&#3;I|U&#3;WUH&#3;nU&#17;&#3;&#3;

)|U&#3;DWW&#3;|ND&#3;VWDELOLWHWHQ&#3;L&#3;GHVVD&#3;EHUlNQLQJDU&#3;I|UHVOnU&#3;GlUI|U&#3;NRP&#16; PLWWpQ&#3; DWW&#3; PHUNRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; EDVHUDV&#3; Sn&#3;

&#3; &#3;

GHW&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNRO&#16; VNMXWVDU&#3;I|U&#3;WUH&#3;nU&#17;&#3;&#3;

4.3.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

'H&#3;I|UlQGULQJDU&#3;VRP&#3;I|UHVOnV&#3;YDG&#3;JlOOHU&#3;XQGHUODJHW&#3;I|U&#3;EHUlNQLQJ&#3;DY&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJ&#3; VDPW&#3; XSSGDWHULQJHQ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; VPn&#3; VNRORU&#3; RFK&#3; VNROVNMXWVDU&#3; OHGHU&#3; WLOO&#3;YLVVD&#3; RP&#16; I|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#25;&#17;&#3; &#3; 8WIDOOVI|UlQGULQJ&#3; L&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3;

QXYDUDQGH&#3;XWIRUPQLQJ&#17;&#3;.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;RFK&#3;DQWDO&#3;NRPPXQHU&#3; &#3;

.U&#18;LQYnQDUH&#3; 7RWDO&#3;I|UlQGULQJ&#3;

0D[&#3;SRVLWLY&#3;I|UlQGULQJ&#3; &#21;&#27;&#24;&#23;&#3; 0D[&#3;QHJDWLY&#3;I|UlQGULQJ&#3; &#16;&#23;&#27;&#28;&#3; !&#20;&#24;&#19;&#3; &#20;&#21;&#3; &#20;&#19;&#19;−&#20;&#23;&#28;&#3; &#20;&#26;&#3; &#24;&#19;−&#28;&#28;&#3; &#22;&#24;&#3; &#19;−&#23;&#28;&#3; &#26;&#23;&#3; &#16;&#20;−&#23;&#28;&#3; &#26;&#20;&#3; &#16;&#24;&#19;−&#28;&#28;&#3; &#23;&#21;&#3; &#16;&#20;&#19;&#19;−&#20;&#23;&#28;&#3; &#21;&#22;&#3; &#16;&#20;&#24;&#19;−&#20;&#28;&#28;&#3; &#28;&#3; !&#16;&#21;&#19;&#19;&#3; &#26;&#3;

&#3; &#3; 6DPPDQWDJHW&#3; OLJJHU&#3; KlOIWHQ&#3; DY&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; LQWHUYDOOHW&#3;&#3; &#14;&#18;&#16;&#24;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; GU\JW&#3; &#26;&#24;&#3; SURFHQW&#3; OLJJHU&#3; L&#3; LQWHUYDOOHW&#3;&#3; &#14;&#18;&#16;&#20;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 1lU&#3; PDQ&#3; E\WHU&#3; XW&#3; QXYDUDQGH&#3; PHG&#16; ERUJDUVNDSVYDULDEHO&#3;PRW&#3;HQ&#3;YDULDEHO&#3;VRP&#3;LVWlOOHW&#3;EDVHUDV&#3;Sn&#3;XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3;InU&#3;&#28;&#24;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;NRPPXQHUQD&#3;HQ&#3;I|UlQGULQJ&#3;LQRP&#3;LQWHU&#16; YDOOHW&#3; &#14;&#18;&#16;&#24;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 1nJUD&#3; NRPPXQHU&#3; L&#3; 7RUQHGDOHQ&#3; InU&#3; GHQ&#3; VW|UVWD&#3; QHJDWLYD&#3; I|UlQGULQJHQ&#17;&#3; 7LOO&#3; VWRU&#3; GHO&#3; EHURU&#3; QlPQGD&#3; I|UlQGULQJ&#3; Sn&#3; DWW&#3; IOHUD&#3; DY&#3; GH&#3; EHU|UGD&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; KDU&#3; µPDQXHOOW&#3; nVDWWDµ&#3; YlUGHQ&#3; Sn&#3; PHGERUJDUVNDSV&#16; YDULDEHOQ&#17;&#3; 'H&#3; L&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#25;&#3; UHGRYLVDGH&#3; HIIHNWHUQD&#3; XWJnU&#3; IUnQ&#3; EHUlN&#16; QLQJDU&#3;XWDQ&#3;VnGDQD&#3;PDQXHOOD&#3;LQJUHSS&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;VDQQROLNW&#3;LQWH&#3;P|MOLJW&#3; DWW&#3; IXOOVWlQGLJW&#3; nWHUVSHJOD&#3; EHKRYHW&#3; DY&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLV&#16; QLQJ&#18;69$&#3; L&#3; GHVVD&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; PHGERUJDUVNDSVYDULDEOHU&#3; HOOHU&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

YDULDEOHU&#3; VRP&#3; nWHUVSHJODU&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#17;&#3; 'H&#3; QHJDWLYD&#3; XWIDOOV&#16; HIIHNWHUQD&#3; DY&#3; GHQQD&#3; I|UlQGULQJ&#3; InQJDV&#3; L&#3; IOHUWDOHW&#3; IDOO&#3; XSS&#3; DY&#3; GH&#3; EHJUlQVQLQJDU&#3; DY&#3; GH&#3; WRWDOD&#3; ELGUDJVPLQVNQLQJDUQD&#3; VRP&#3; NRPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#26;&#17;&#3; &#3; 8WIDOOVI|UlQGULQJ&#3; L&#3; JUXQGVNROHPRGHOOHQ&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3;

QXYDUDQGH&#3;XWIRUPQLQJ&#17;&#3;.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;RFK&#3;YlJGD&#3;JHQRPVQLWW&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 7RWDO&#3;I|UlQGULQJ&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#16;&#24;&#20;&#3; )|URUWHU&#3; &#27;&#22;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#16;&#22;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#24;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#16;&#20;&#23;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#16;&#20;&#24;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#16;&#23;&#19;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#16;&#25;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#16;&#26;&#3;

&#3; &#3; 2PI|UGHOQLQJHQ&#3;SnYHUNDV&#3;GHVVXWRP&#3;DY&#3;DWW&#3;I|UVNROHNODVVHQ&#3;LQIRJDV&#3;L&#3; XWMlPQLQJVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3; 2PI|UGHOQLQJVHIIHNWHUQD&#3; I|U&#3;VWRUVWlGHU&#3;RFK&#3;I|URUWHU&#3;EHURU&#3;EO&#17;D&#17;&#3;Sn&#3;DWW&#3;DQGHOHQ&#3;VH[nULQJDU&#3;lU&#3; K|J&#3; L&#3; I|URUWVNRPPXQHU&#3; PHQ&#3; OnJ&#3; L&#3; VWRUVWlGHU&#15;&#3; YLONHW&#3; IUDPJnU&#3; DY&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#26;&#17;&#3; bYHQ&#3; L&#3; PnQJD&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3; SnYHUNDV&#3; XWIDOOHW&#3; QHJDWLYW&#3;DY&#3;DWW&#3;DQGHOHQ&#3;VH[nULQJDU&#3;lU&#3;OlJUH&#3;lQ&#3;ULNVJHQRPVQLWWHW&#17;&#3;

4.4. Gymnasieskola

Kommittêns =förslag: =Programvalsfaktorn =beræknas =som =ett

JHQRPVQLWW&#3;DY&#3;HOHYHUQDV&#3;SURJUDPYDO&#3;XQGHU&#3;WYn&#3;nU&#17;&#3;

%HUlNQLQJHQ&#3;DY&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;LQDFNRUGHULQJ&#3;RFK&#3;GDJOLJD&#3;UHVRU&#3; XSSGDWHUDV&#17;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

4.4.1. Nuvarande utformning

6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; J\PQDVLHVNRODQ&#3; EHUlNQDV&#3; XWLIUnQ&#3; DQGHOHQ&#3; XQJGRPDU&#3;&#20;&#25;−&#20;&#27;&#3;nU&#15;&#3;HQ&#3;WHRUHWLVNW&#3;EHUlNQDG&#3;NRVWQDG&#3;I|U&#3;LQDFNRUGH&#16; ULQJ&#3; RFK&#3; GDJOLJD&#3; UHVRU&#15;&#3; J\PQDVLHIUHNYHQV&#3; VDPW&#3; DWW&#3; ROLND&#3; XWELOG&#16; QLQJVSURJUDP&#3;L&#3;J\PQDVLHVNRODQ&#3;NRVWDU&#3;ROLND&#3;P\FNHW&#17;&#3;&#3;

6HGDQ&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#3; LQI|UGHV&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; KDU&#3; GHO&#16; PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;J\PQDVLHVNRODQ&#3;L&#3;SULQFLS&#3;YDULW&#3;RI|UlQGUDG&#17;&#3;)UnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#3; HUVDWWHV&#3; GHW&#3; WLGLJDUH&#3; LQDFNRUGHULQJVWLOOlJJHW&#3; PHG&#3; HQ&#3; IDNWRU&#3; VRP&#3; EHDNWDU&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ&#17;&#3; 0HUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVH&#16; VWUXNWXU&#3;EHUlNQDV&#3;I|U&#3;HOHYHUQDV&#3;UHVRU&#3;RFK&#3;LQDFNRUGHULQJVWLOOlJJ&#17;&#3;

,&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; RPI|UGHODV&#3; GU\JW&#3; &#20;&#15;&#22;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#17;&#3; 'HW&#3; VW|UVWD&#3; WLOOlJJHW&#15;&#3; &#20;&#3;&#22;&#27;&#22;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; KDU&#3; 5REHUWVIRUV&#3; NRPPXQ&#3; RFK&#3; GHW&#3; VW|UVWD&#3; DYGUDJHW&#3; &#20;&#3;&#20;&#21;&#22;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; KDU&#3; 6ROQD&#3;NRPPXQ&#17;&#3;

$QWDOHW&#3; SHUVRQHU&#3; L&#3; nOGHUVJUXSSHQ&#3; RFK&#3; SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3; XSS&#16; GDWHUDV&#3; nUOLJHQ&#17;&#3; 3URJUDPYDOVIDNWRUQ&#3; EHUlNQDV&#3; I|U&#3; YDUMH&#3; NRPPXQ&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; DQWDOHW&#3; HOHYHU&#3; SHU&#3; SURJUDP&#3; PXOWLSOLFHUDV&#3; PHG&#3; JHQRP&#16; VQLWWVNRVWQDGHQ&#3; L&#3; ULNHW&#3; I|U&#3; UHVSHNWLYH&#3; SURJUDP&#17;&#3; ,&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; WRWDONRVWQDG&#3; I|U&#3; NRPPXQHQV&#3; J\PQDVLHHOHYHU&#3; EHDNWDV&#3; GlULJHQRP&#3; lYHQ&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;DQGHOHQ&#3;XQJGRPDU&#3;VRP&#3;JnU&#3;L&#3;J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#17;&#3;&#3;

'HQ&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; LQDFNRUGHULQJ&#3; RFK&#3; GDJOLJD&#3; UHVRU&#3; KDU&#3; LQWH&#3; XSSGDWHUDWV&#3; VHGDQ&#3; GHQ&#3; LQI|UGHV&#3; nU&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#17;&#3; 'HW&#3; QXYDUDQGH&#3; XQGHUODJHW&#3;EDVHUDV&#3;Sn&#3;HOHYHUQDV&#3;ERVWDGVRUW&#3;nUVVNLIWHW&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;&#18;&#28;&#25;&#17;&#3;

4.4.2. Resultat av kommittêns uppföljning

)|U&#3; DWW&#3; DQDO\VHUD&#3; PRGHOOHQV&#3; WUlIIVlNHUKHW&#3; MlPI|UV&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;HWW&#3;nU&#3;RFK&#3;EHUlNQDG&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;WYn&#3; nU&#3; HIWHU&#3; UHGRYLVQLQJVnUHW&#17;&#3; 5HGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; PRWVYDUDU&#3; Gn&#3; VDPPD&#3;nU&#3;VRP&#3;XQGHUODJVGDWD&#3;I|U&#3;EHUlNQLQJ&#3;DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#17;&#3;&#3;

,&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#26;&#3; KDU&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; J\PQD&#16; VLHVNROD&#3; nU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; MlPI|UWV&#3; PHG&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;&#3; nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#26;&#17;&#3;&#3;5HGRYLVDG&#3;NRVWQDG&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;RFK&#3;EHUlNQDG&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;

&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;I|U&#3;J\PQDVLHVNRODQ&#17;&#3;.RPPXQYLVD&#3;XSSJLIWHU&#3;L&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQ&#16; YnQDUH&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3; gYHUHQVVWlPPHOVHQ&#3;PHOODQ&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#3;RFK&#3;GH&#3;WHRUHWLVNW&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHUQD&#3; YDULHUDU&#17;&#3; *\PQDVLHPRGHOOHQ&#3; I|UNODUDU&#3;&#3; FD&#3;&#24;&#19;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#17;&#3;'H&#3;NYDUVWnHQ&#16; GH&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; EHURU&#3; Sn&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; DPELWLRQVQLYn&#15;&#3; UHGRYLVQLQJV&#16; SULQFLSHU&#3;RFK&#3;HIIHNWLYLWHW&#17;&#3;'HW&#3;NDQ&#3;lYHQ&#3;ILQQDV&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;IDNWRUHU&#3; VRP&#3;SnYHUNDU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;PHQ&#3;VRP&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOO&#3; LQWH&#3; I|UPnU&#3; InQJD&#3; XSS&#17;&#3; 8QGHU&#3; &#20;&#28;&#28;&#19;&#16;WDOHW&#3; KDU&#3; PnQJD&#3; NRPPXQHU&#3; E\JJW&#3; XSS&#3; HJQD&#3; J\PQDVLHVNRORU&#3; VDPWLGLJW&#3; VRP&#3; HOHYXQGHUODJHW&#3; I|U&#3; WLGLJDUH&#3; J\PQDVLHNRPPXQHU&#3; GlULJHQRP&#3; PLQVNDWV&#15;&#3; YLONHW&#3; SnYHUNDW&#3; NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;EnGH&#3;JDPOD&#3;RFK&#3;Q\D&#3;J\PQDVLHNRPPXQHU&#17;&#3; &#3;

&#19; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#22;&#3;&#19;&#19;&#19; &#23;&#3;&#19;&#19;&#19; &#24;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#19; &#24;&#19;&#19; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#3;&#24;&#19;&#19; &#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#3;&#24;&#19;&#19; &#22;&#3;&#19;&#19;&#19; &#22;&#3;&#24;&#19;&#19; &#23;&#3;&#19;&#19;&#19; &#23;&#3;&#24;&#19;&#19; &#24;&#3;&#19;&#19;&#19;

6WDQGDUGNRVWQDG&#15;&#3;NU&#3;SHU&#3;LQY

5H GR YLV DG &#3;Q HW WR NR VW QD G&#15; &#3;NU &#3;S HU &#3;LQ Y

&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#27;&#17;&#3;&#3;5HGRYLVDG&#3;NRVWQDG&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;RFK&#3;EHUlNQDG&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;

&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;I|U&#3;J\PQDVLHVNRODQ&#17;&#3;2YlJGD&#3;JHQRPVQLWW&#3;I|U&#3;NRPPXQJUXSSHU&#3; L&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 1HWWRNRVWQDG&#3; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3; 6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#20;&#3;&#28;&#23;&#28;&#3; &#21;&#3;&#20;&#22;&#28;&#3; &#20;&#28;&#19;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#22;&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#19;&#3; &#16;&#22;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#24;&#26;&#19;&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#19;&#3; &#22;&#19;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#26;&#23;&#20;&#3; &#21;&#3;&#26;&#25;&#19;&#3; &#20;&#27;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#22;&#3;&#19;&#28;&#20;&#3; &#21;&#3;&#28;&#23;&#28;&#3; &#16;&#20;&#23;&#21;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#22;&#3;&#19;&#27;&#19;&#3; &#22;&#3;&#20;&#26;&#24;&#3; &#28;&#24;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#22;&#3;&#24;&#19;&#26;&#3; &#22;&#3;&#20;&#25;&#23;&#3; &#16;&#22;&#23;&#21;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#21;&#3;&#28;&#24;&#23;&#3; &#21;&#3;&#27;&#26;&#27;&#3; &#16;&#26;&#24;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#22;&#3;&#19;&#25;&#23;&#3; &#21;&#3;&#28;&#28;&#21;&#3; &#16;&#26;&#21;&#3;

6XPPD&#3; &#21;&#3;&#25;&#20;&#24;&#3; &#21;&#3;&#25;&#20;&#24;&#3;

&#19;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3; 'LIIHUHQVHQ&#3;PHOODQ&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHUQD&#3;RFK&#3;JOHVE\JGVNRP&#16; PXQHUQDV&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3;lU&#3;UHODWLYW&#3;VWRUD&#17;&#3;7DU&#3;PDQ&#3;lYHQ&#3;KlQV\Q&#3; WLOO&#3;GH&#3;HUVlWWQLQJDU&#3;NRPPXQHUQD&#3;InU&#3;L&#3;GH&#3;LFNH&#3;YHUNVDPKHWVDQNQXWQD&#3; GHOPRGHOOHUQD&#15;&#3; W&#17;H[&#17;&#3; J\PQDVLHVNRODQV&#3; DQGHO&#3; DY&#3; XSSYlUPQLQJV&#16; NRVWQDGHU&#3;P&#17;P&#17;&#3;PLQVNDU&#3;GLIIHUHQVHQ&#3;I|U&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;WLOO&#3; FD&#3; &#23;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; RFK&#3; VWRUVWlGHU&#3; KDU&#3; VW|UUH&#3; DYYLNHOVHU&#3; PHOODQ&#3; EHUlNQDGH&#3; RFK&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; lU&#3;²&#20;&#23;&#21;&#3;UHVSHNWLYH&#3;&#20;&#28;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;PHGDQ&#3;|YULJD&#3;NRPPXQ&#16; JUXSSHUV&#3;YlUGHQ&#3;KDU&#3;K|JUH&#3;|YHUHQVVWlPPHOVH&#17;&#3;&#3;

Programvalsfaktorn

3URJUDPYDOVIDNWRUQ&#3; KDU&#3; XQGHUV|NWV&#3; XU&#3; WYn&#3; SHUVSHNWLY&#17;&#3; )|U&#3; GHW&#3; I|UVWD&#3; DQDO\VHUDGHV&#3; YDULDWLRQHUQD&#3; L&#3; HQKHWVNRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; GH&#3; ROLND&#3; SURJUDPPHQ&#3; RFK&#3; YLONHQ&#3; HIIHNW&#3; GHVVD&#3; KDU&#3; Sn&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHUQD&#17;&#3; )|U&#3;GHW&#3;DQGUD&#3;KDU&#3;VWXGHUDWV&#3;KXU&#3;I|UlQGULQJDU&#3;L&#3;XQGHUODJVGDWD&#3;&#11;DQWDO&#3; HOHYHU&#3;RFK&#3;DQWDO&#3;XQJGRPDU&#3;&#20;&#25;−&#20;&#27;&#3;nU&#12;&#3;SnYHUNDU&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#17;&#3;

6RP&#3;WLGLJDUH&#3;QlPQWV&#3;EHUlNQDV&#3;SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3;PHG&#3;XWJnQJV&#16; SXQNW&#3; IUnQ&#3; DQWDOHW&#3; J\PQDVLHHOHYHU&#3; RFK&#3; DQWDO&#3; XQJGRPDU&#3; &#20;&#25;−&#20;&#27;&#3; nU&#3; VRP&#3;ERU&#3;L&#3;NRPPXQHQ&#3;WYn&#3;nU&#3;I|UH&#3;XWMlPQLQJVnUHW&#17;&#3;,&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#28;&#3;UHGR&#16; YLVDV&#3;KXU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;SURJUDPYDOVIDNWRUHU&#3;YDULHUDU&#3;PHOODQ&#3;nUHQ&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#28;&#17;&#3; &#3; )|UlQGULQJDU&#3; L&#3; SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; I|UH&#16;

JnHQGH&#3; nU&#3; HQOLJW&#3; QXYDUDQGH&#3; EHUlNQLQJVPHWRG&#17;&#3; $QWDO&#3; NRPPXQHU&#3; L&#3; UHVSHNWLYH&#3;LQWHUYDOO&#3; &#3;

&#3; $QWDO&#3;NRPPXQHU&#3; &#11;.U&#18;LQY&#12;&#3; &#20;&#28;&#28;&#28;

&#21;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;

&#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;

&#21;&#19;&#19;&#21;&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;

&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;

&#16;&#23;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;¤&#21;&#19;&#19;&#3;

&#28;&#3; &#20;&#24;&#3;

&#23;&#3;

&#24;&#3;

&#16;&#20;&#28;&#28;&#3;WLOO&#3;¤&#24;&#19;&#3; &#23;&#25;&#3; &#20;&#22;&#21;&#3; &#23;&#26;&#3; &#24;&#23;&#3; &#16;&#23;&#28;&#3;WLOO&#3;&#23;&#28;&#3; &#28;&#28;&#3; &#28;&#20;&#3; &#20;&#26;&#27;&#3; &#20;&#25;&#24;&#3; &#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#20;&#28;&#28;&#3; &#20;&#21;&#23;&#3; &#23;&#20;&#3; &#24;&#19;&#3; &#24;&#28;&#3; &#21;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#23;&#19;&#19;&#3; &#20;&#20;&#3; &#20;&#19;&#3; &#20;&#19;&#3; &#25;&#3;

6XPPD&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3;

&#3; &#3; 0HG&#3;QXYDUDQGH&#3;PHWRG&#3;DWW&#3;EHUlNQD&#3;SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3;PHG&#3;XQGHU&#16; ODJ&#3; I|U&#3; HWW&#3; nU&#3; LQQDQ&#3; XWMlPQLQJVnUHW&#3; NDQ&#3; YDULDWLRQHUQD&#3; L&#3; XWIDOOHW&#3; DY&#3; SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3;EOL&#3;VWRUD&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;PHOODQ&#3;&#20;&#20;&#20;&#3;RFK&#3;&#20;&#28;&#27;&#3;NRPPXQHU&#3; VRP&#3; InU&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3; PHOODQ&#3; nUHQ&#3; VRP&#3; |YHUVWLJHU&#3;&#14;&#18;&#16;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;XQGHU&#3;SHULRGHQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#28;−&#21;&#19;&#19;&#22;&#17;&#3;&#3;

Merkostnader för gles bebyggelsestruktur

0HUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; EHUlNQDV&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; V\VWHP&#3; I|U&#3; UHVRU&#3; RFK&#3; LQDFNRUGHULQJVWLOOlJJ&#17;&#3; %HUlNQLQJVPRGHOOHQ&#3; KDU&#3; XWYHFNODWV&#3; DY&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3; RFK&#3; *OHV&#16; E\JGYHUNHW&#17;&#3;

,&#3; HWW&#3; I|UVWD&#3; VWHJ&#3; EHG|PV&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; PLQVW&#3; &#25;&#19;&#19;&#3; SHUVRQHU&#3; L&#3; nOGHUQ&#3;&#20;&#25;−&#20;&#27;&#3;nU&#3;HOOHU&#3;PLQVW&#3;&#20;&#24;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#3;KD&#3;HWW&#3;WLOOUlFNOLJW&#3;HOHY&#16; XQGHUODJ&#3;I|U&#3;DWW&#3;EHGULYD&#3;HJHQ&#3;J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#3;XWDQ&#3;PHUNRVWQD&#16; GHU&#3; WLOO&#3; I|OMG&#3; DY&#3; OnJW&#3; HOHYXQGHUODJ&#17;&#3; .RPPXQHU&#3; VRP&#3; OLJJHU&#3; |YHU&#3; GH&#3; DQJLYQD&#3; JUlQVHUQD&#3; PHQ&#3; lQGn&#3; VDNQDU&#3; HJHQ&#3; J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#3; XWJ|UV&#3; DY&#3; HWW&#3; InWDO&#3; I|URUWVNRPPXQHU&#3; RFK&#3; DQGUD&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; UHODWLYW&#3; NRUWD&#3; DYVWnQG&#3; WLOO&#3; DQGUD&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; J\PQDVLHXWE LOG&#16; QLQJ&#17;&#3;

,&#3; HWW&#3; DQGUD&#3; VWHJ&#3; EHG|PV&#3; |YULJD&#3; NRPPXQFHQWUD&#3; KD&#3; WLOOUlFNOLJW&#3; XQGHUODJ&#3; I|U&#3; HQ&#3; J\PQDVLHVNROD&#3; RP&#3; PLQVW&#3; &#24;&#19;&#19;&#3; SHUVRQHU&#3; L&#3; nOGHUQ&#3; &#20;&#25;−&#20;&#27;&#3;nU&#3;ILQQV&#3;LQRP&#3;&#24;&#19;&#3;NP&#3;YlJDYVWnQG&#3;VDPWLGLJW&#3;VRP&#3;YlJDYVWnQGHW&#3; WLOO&#3;DQGUD&#3;J\PQDVLHRUWHU&#3;|YHUVWLJHU&#3;&#22;&#24;&#3;NP&#17;&#3;

&#3; &#3;

,&#3;HWW&#3;WUHGMH&#3;VWHJ&#3;EHUlNQDV&#3;YlJDYVWnQGHW&#3;I|U&#3;VDPWOLJD&#3;HOHYHU&#3;L&#3;ODQGHW&#3; WLOO&#3; GH&#3; QlUPDVW&#3; EHOlJQD&#3; XWSODFHUDGH&#3; J\PQDVLHVNRORUQD&#15;&#3; YDUHIWHU&#3; NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;GDJOLJD&#3;VNROUHVRU&#3;RFK&#3;LQDFNRUGHULQJ&#3;EHUlNQDV&#17;&#3;

)|U&#3;HOHYHU&#3;PHG&#3;NRUWDUH&#3;YlJDYVWnQG&#3;lQ&#3;&#25;&#3;NP&#3;EHUlNQDV&#3;LQJD&#3;UHVH&#16; NRVWQDGHU&#17;&#3;)|U&#3;HOHYHU&#3;PHG&#3;HWW&#3;DYVWnQG&#3;WLOO&#3;QlUPDVWH&#3;J\PQDVLHVNROD&#3; Sn&#3;PHOODQ&#3;&#25;&#3;RFK&#3;&#24;&#19;&#3;NP&#3;EHUlNQDV&#3;HQ&#3;UHVHNRVWQDG&#3;PRWVYDUDQGH&#3;GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; HWW&#3; WHUPLQVNRUW&#17;&#3; .RPPXQHUQD&#3; lU&#3; QlPOLJHQ&#3;HQOLJW&#3;ODJ&#3;VN\OGLJD&#3;DWW&#3;VWn&#3;I|U&#3;HOHYHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;UHVRU&#3; WLOO&#3; RFK&#3; IUnQ&#3; J\PQDVLHVNRODQ&#3; RP&#3; DYVWnQGHW&#3; |YHUVWLJHU&#3; &#25;&#3; NP&#17;&#3; $Y&#3; HOHYHU&#3;PHG&#3;PHU&#3;lQ&#3;&#24;&#19;&#3;NP&#3;WLOO&#3;QlUPDVWH&#3;J\PQDVLHVNROD&#3;KDU&#3;&#28;&#19;&#3;SUR&#16; FHQW&#3; DQWDJLWV&#3; ER&#3; LQDFNRUGHUDGH&#3; WLOO&#3; HQ&#3; NRVWQDG&#3; VRP&#3; PRWVYDUDU&#3; LQDFNRUGHULQJVWLOOlJJHW&#17;&#3; bYHQ&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; WLOOUlFNOLJW&#3; HOHY&#16; XQGHUODJ&#3; KDU&#3; HOHYHU&#3; LQDFNRUGHUDGH&#17;&#3; )|U&#3; VDPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; KDU&#3; GlUI|U&#3;PLQVW&#3;IHP&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;HOHYHUQD&#3;DQWDJLWV&#3;ER&#3;LQDFNRUGHUDGH&#17;&#3;,&#3; NRPPXQHU&#3; XWDQ&#3; XWSODFHUDGH&#3; J\PQDVLHVNRORU&#3; KDU&#3; IHP&#3; SURFHQW&#3; DQWDJLWV&#3; Jn&#3; Sn&#3; LQGLYLGXHOOD&#3; SURJUDP&#3; L&#3; GHQ&#3; HJQD&#3; NRPPXQHQ&#3; XWDQ&#3; LQDFNRUGHULQJVNRVWQDG&#17;&#3;

.RPPXQHU&#3; PHG&#3; OLWHW&#3; HOHYXQGHUODJ&#3; RFK&#3; VWRUD&#3; DYVWnQG&#3; WLOO&#3; DQGUD&#3; J\PQDVLHRUWHU&#3; InU&#3; JHQRP&#3; GHQQD&#3; HUVlWWQLQJ&#3; HQ&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; I|U&#3; GHWWD&#3;RDYVHWW&#3;RP&#3;NRPPXQHQ&#3;EHGULYHU&#3;J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#3;HOOHU&#3;HM&#17;&#3; )|U&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; WURWV&#3; HWW&#3; OnJW&#3; HOHYXQGHUODJ&#3; EHGULYHU&#3; HJHQ&#3; XWELOGQLQJ&#3; IXQJHUDU&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3; VRP&#3; HQ&#3; NRPSHQ&#16; VDWLRQ&#3;I|U&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;VPn&#3;J\PQDVLHVNRORU&#17;&#3;

6NROYHUNHW&#3;UHGRYLVDU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;HOHYHUQDV&#3;VNRO&#16; VNMXWV&#15;&#3; UHVHHUVlWWQLQJDU&#3; RFK&#3; LQDFNRUGHULQJ&#17;&#3; .RVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3; XWVODJHW&#3;Sn&#3;VDPWOLJD&#3;HOHYHU&#3;YDULHUDU&#3;Sn&#3;NRPPXQQLYn&#3;PHOODQ&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;RFK&#3; GU\JW&#3; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; HOHY&#17;&#3; 1nJRQ&#3; V\VWHPDWLVN&#3; XWYlUGHULQJ&#3; DY&#3; PRGHOOHQV&#3; I|UPnJD&#3; DWW&#3; XSSVNDWWD&#3; GHVVD&#3; NRVWQDGHU&#3; KDU&#3; LQWH&#3; JMRUWV&#3; HIWHUVRP&#3; DQWDOHW&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; HJHQ&#3; J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#3; lU&#3; EH&#16; W\GOLJW&#3;IOHU&#3;lQ&#3;YDG&#3;PRGHOOHQ&#3;JHU&#3;XSSKRY&#3;WLOO&#17;&#3;0nQJD&#3;NRPPXQHU&#3;InU&#3; GlUI|U&#3; HQ&#3; HUVlWWQLQJ&#3; I|U&#3;UHVRU&#3; RFK&#3; LQDFNRUGHULQJ&#3; VRP&#3; lU&#3;EHW\GOLJW&#3; VW|UUH&#3;lQ&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;0RGHOOHQV&#3;EHUlNQDGH&#3;NRVWQD&#16; GHU&#3;I|U&#3;HOHYHUQDV&#3;UHVRU&#3;RFK&#3;LQDFNRUGHULQJ&#3;|YHUHQVVWlPPHU&#3;UHODWLYW&#3; YlO&#3;PHG&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3;GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; VDNQDU&#3; HJHQ&#3; J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#3; RFK&#3; VRP&#3; VDPWLGLJW&#3; KDU&#3; VWRUW&#3; DYVWnQG&#3; WLOO&#3; DQGUD&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;J\PQDVLHXWELOGQLQJ&#17;&#3;&#3;

8WYlUGHULQJHQ&#3; YLVDU&#3; lYHQ&#3; DWW&#3; PRGHOOHQ&#3; JHU&#3; HWW&#3; UHODWLYW&#3; VWDELOW&#3; XWIDOO&#3;L&#3;XWSODFHULQJHQ&#3;DY&#3;J\PQDVLHVNRORU&#17;&#3;cU&#3;&#20;&#28;&#28;&#26;&#3;VNDSDGHV&#3;&#20;&#25;&#22;&#3;ILN&#16; WLYD&#3; J\PQDVLHRUWHU&#3; RFK&#3; &#20;&#28;&#28;&#28;&#3; VNDSDGHV&#3; &#20;&#25;&#21;&#3; ILNWLYD&#3; J\PQDVLHRUWHU&#17;&#3; 'n&#3;PRWVYDUDQGH&#3;EHUlNQLQJ&#3;J|UV&#3;PHG&#3;GDWD&#3;I|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;nUV&#3;EHIRONQLQJ&#3; VNDSDV&#3;&#20;&#25;&#23;&#3;ILNWLYD&#3;J\PQDVLHRUWHU&#17;&#3;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.4.3 ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQV&#3;VOXWVDWV&#3;lU&#3;DWW&#3;LQJD&#3;SULQFLSLHOOD&#3;lQGULQJDU&#3;DY&#3;PRGHOOHQ&#3; EHK|YHU&#3;J|UDV&#17;&#3;'lUHPRW&#3;E|U&#3;VWDELOLWHWHQ&#3;L&#3;XWIDOOHW&#3;PHOODQ&#3;nUHQ&#3;RP&#3; P|MOLJW&#3;I|UElWWUDV&#17;&#3;9LGDUH&#3;E|U&#3;XQGHUODJHW&#3;I|U&#3;DWW&#3;EHUlNQD&#3;PHUNRVW&#16; QDGHU&#3;I|U&#3;HOHYHUQDV&#3;LQDFNRUGHULQJ&#3;RFK&#3;UHVRU&#3;XSSGDWHUDV&#17;&#3;

Programvalsfaktorn

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; IXQQLW&#3; DWW&#3; VWDELOLWHWHQ&#3; L&#3; GH&#3; nUOLJD&#3; XWIDOOHQ&#3; DY&#3; J\P&#16; QDVLHPRGHOOHQ&#3; NDQ&#3; I|UElWWUDV&#3; RP&#3; XQGHUODJHW&#3; I|U&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; EDVHUDV&#3;Sn&#3;PHGHOYlUGHW&#3;DY&#3;GH&#3;WYn&#3;VHQDVWH&#3;nUHQV&#3;SURJUDPYDOVIDNWRUHU&#3; LVWlOOHW&#3;I|U&#3;HQGDVW&#3;GHW&#3;VHQDVWH&#3;nUHWV&#3;YlUGH&#17;&#3;$QWDOHW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3; I|UlQGULQJDU&#3;L&#3;SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3;VRP&#3;|YHUVWLJLW&#3;&#14;&#18;&#16;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3; LQYnQDUH&#3;VNXOOH&#3;GlUYLG&#3;KDOYHUDV&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#19;&#17;&#3; &#3; cUOLJD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; SURJUDPYDOVIDNWRU&#3; Gn&#3; WYnnULJW&#3;

JOLGDQGH&#3;PHGHOYlUGH&#3;DQYlQGV&#17;&#3;$QWDO&#3;NRPPXQHU&#3;L&#3;UHVSHNWLYH&#3;LQWHU&#16; YDOO&#3; &#3;

&#3; $QWDO&#3;NRPPXQHU&#3;L&#3;LQWHUYDOO&#3; &#11;.U&#18;LQY&#12;&#3; &#20;&#28;&#28;&#28;

&#21;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;

&#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;

&#21;&#19;&#19;&#21;&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;

&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;

&#16;&#23;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;¤&#21;&#19;&#19;&#3;

&#19;&#3;

&#20;&#3;

&#20;&#3;

&#19;&#3;

&#16;&#20;&#28;&#28;&#3;WLOO&#3;¤&#24;&#19;&#3; &#21;&#27;&#3; &#26;&#25;&#3; &#21;&#27;&#3; &#21;&#27;&#3; &#16;&#23;&#28;&#3;WLOO&#3;&#23;&#28;&#3; &#21;&#22;&#23;&#3; &#20;&#26;&#27;&#3; &#21;&#20;&#28;&#3; &#21;&#22;&#23;&#3; &#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#20;&#28;&#28;&#3; &#21;&#26;&#3; &#22;&#22;&#3; &#23;&#20;&#3; &#21;&#26;&#3; &#21;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#23;&#19;&#19;&#3; &#19;&#3; &#20;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3;

6XPPD&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3;

&#3; &#3; 6OXWVDWVHQ&#3;lU&#3;DWW&#3;HQ&#3;|NDG&#3;VWDELOLWHW&#3;VNXOOH&#3;XSSQnV&#3;RP&#3;SURJUDPYDOV&#16; NRVWQDGHUQD&#3;EHUlNQDGHV&#3; VRP&#3; HWW&#3; JHQRPVQLWW&#3; I|U&#3; WYn&#3; nU&#3; LVWlOOHW&#3; I|U&#3;&#3; VRP&#3;L&#3;GDJ&#3;I|U&#3;HWW&#3;nU&#3;L&#3;WDJHW&#17;&#3;

Elevernas resor och inackordering

*OHVE\JGVYHUNHW&#3;KDU&#3;Sn&#3;NRPPLWWpQV&#3;XSSGUDJ&#3;JMRUW&#3;HQ&#3;XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; HOHYHUQDV&#3; UHVRU&#3; RFK&#3; LQDFNRUGHULQJ&#17;&#3; ,&#3; QnJUD&#3; HQVWDND&#3; IDOO&#3; KDU&#3; XQGDQWDJ&#3; JMRUWV&#3; IUnQ&#3; GHQ&#3; WLGLJDUH&#3; EHVNULYQD&#3; PRGHOOHQ&#3; RFK&#3; HQ&#3; PDQXHOO&#3; XWSODFHULQJ&#3; DY&#3; HWW&#3; InWDO&#3; J\PQDVLHVNRORU&#3;

&#3; &#3;

KDU&#3;GlUYLG&#3;JMRUWV&#3;I|U&#3;DWW&#3;ElWWUH&#3;VSHJOD&#3;KXU&#3;GHQ&#3;IDNWLVND&#3;SODFHULQJHQ&#3; DY&#3;J\PQDVLHVNRORU&#3;VHU&#3;XW&#3;L&#3;YLVVD&#3;GHODU&#3;DY&#3;ODQGHW&#17;&#3;6\IWHW&#3;lU&#3;DWW&#3;XQG&#16; YLND&#3; WLOOIlOOLJD&#3; RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#3; W&#17;H[&#17;&#3; QlU&#3; HOHYXQGHUODJHW&#3; HWW&#3; HQVWDND&#3;nU&#3;OLJJHU&#3;XQGHU&#3;GH&#3;DQYlQGD&#3;JUlQVYlUGHQD&#17;&#3;

,&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#20;&#3; YLVDV&#3; HIIHNWHUQD&#3; Sn&#3; WLOOlJJ&#3; HOOHU&#3; DYGUDJ&#3; I|U&#3; PHU&#16; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; LQDFNRUGHULQJ&#3; RFK&#3; GDJOLJD&#3; UHVRU&#3; Gn&#3; QXYDUDQGH&#3; EH&#16; UlNQLQJ&#3; DYVHHQGH&#3; &#20;&#28;&#28;&#24;&#3; nUV&#3; ERVlWWQLQJVP|QVWHU&#3; MlPI|UV&#3; PHG&#3; GHW&#3; XSSGDWHUDGH&#3;ERVlWWQLQJVP|QVWUHW&#3;DYVHHQGH&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3;)|U&#3;DOOD&#3;NRP&#16; PXQJUXSSHU&#3; lU&#3; I|UlQGULQJDUQD&#3; VPn&#17;&#3; 7LOOlJJHW&#3; I|U&#3; JOHVE\JGVNRP&#16; PXQHU&#3;|NDU&#3;QnJRW&#15;&#3;YLONHW&#3;EHURU&#3;Sn&#3;DWW&#3;HOHYXQGHUODJHW&#3;|NDW&#3;VDPWLGLJW&#3; VRP&#3;GHQ&#3;WRWDOD&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;PLQVNDW&#17;&#3;,&#3;QnJUD&#3;IDOO&#3;KDU&#3;IlUUH&#3;ILNWLYD&#3; J\PQDVLHVNRORU&#3;SODFHUDV&#3;L&#3;GHVVD&#3;NRPPXQHU&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;HWW&#3;PLQVNDW&#3; HOHYXQGHUODJ&#17;&#3;'lUPHG&#3;|NDU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;WHRUHWLVND&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3; LQDFNRUGHULQJ&#3; RFK&#3; UHVRU&#17;&#3; *HQRP&#3; XSSGDWHULQJHQ&#3; KDU&#3; L&#3; JUXSSHQ&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; HOHYHUQDV&#3; LQ&#16; DFNRUGHULQJ&#3; RFK&#3; GDJOLJD&#3; UHVRU&#3; |NDW&#3; IUnQ&#3; &#21;&#19;&#26;&#3; WLOO&#3; &#21;&#24;&#21;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#20;&#17;&#3;&#3;(IIHNWHU&#3;DY&#3;XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;LQDFNRU&#16;

GHULQJ&#3;RFK&#3;UHVRU&#17;&#3;.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;2YlJGD&#3;JHQRPVQLWW&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 1XYDUDQGH&#3; WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3;

8SSGDWHUDW&#3; WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3;

6NLOOQDG&#3; WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#16;&#21;&#27;&#3; &#16;&#22;&#23;&#3; &#16;&#25;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#16;&#20;&#20;&#3; &#16;&#21;&#24;&#3; &#16;&#20;&#23;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#16;&#28;&#3; &#16;&#20;&#22;&#3; &#16;&#23;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#16;&#20;&#20;&#3; &#16;&#20;&#22;&#3; &#16;&#21;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#22;&#25;&#3; &#24;&#23;&#3; &#20;&#27;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#25;&#19;&#3; &#26;&#28;&#3; &#20;&#28;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#21;&#19;&#26;&#3; &#21;&#24;&#21;&#3; &#23;&#24;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#19;&#3; &#22;&#3; &#22;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#25;&#26;&#3; &#28;&#20;&#3; &#21;&#23;&#3;

&#3;

4.4.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

'HQ&#3;I|UHVODJQD&#3;I|UlQGULQJHQ&#3;PHG&#3;WYnnUVPHGHOYlUGH&#3;L&#3;SURJUDPYDOV&#16; IDNWRUQ&#3; LQQHElU&#3; LQJD&#3; HNRQRPLVND&#3; NRQVHNYHQVHU&#3; Sn&#3; QnJUD&#3; nUV&#3; VLNW&#17;&#3; (QVNLOGD&#3;nU&#3;NDQ&#3;HQ&#3;NRPPXQ&#3;In&#3;HWW&#3;|NDW&#3;HOOHU&#3;PLQVNDW&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; I|U&#3; SURJUDPYDOVIDNWRU&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; GDJHQV&#3; EHUlNQLQJVXQGHUODJ&#15;&#3; PHQ&#3; XWVODJHW&#3; |YHU&#3; IOHUD&#3; nU&#3; NRPPHU&#3; LQJHQ&#3; RPI|UGHOQLQJ&#3; PHOODQ&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

NRPPXQHU&#3;DWW&#3;lJD&#3;UXP&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;GHQQD&#3;I|UlQGULQJ&#17;&#3;)|UlQGULQJHQ&#3; L&#3; EHUlNQLQJVXQGHUODJHW&#3; I|U&#3; SURJUDPYDOVIDNWRUQ&#3; |NDU&#3; I|UYLVVR&#3; HIWHUVOlSQLQJHQ&#3; PHQ&#3; NRPPLWWpQ&#3; DQVHU&#3; DWW&#3; I|UGHOHQ&#3; PHG&#3; VWDELODUH&#3; SODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDU&#3; |YHUYlJHU&#3; GHQ&#3; PLQVNDQGH&#3; DNWXDOLWHWHQ&#3; L&#3; GDWDXQGHUODJHW&#17;&#3;

)|UlQGULQJDUQD&#3; L&#3; GHQ&#3; WHRUHWLVNW&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; LQ&#16; DFNRUGHULQJ&#3; RFK&#3; GDJOLJD&#3; UHVRU&#3; LQQHElU&#3; VPn&#3; I|UlQGULQJDU&#3; VHWW&#3; Sn&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#15;&#3;PHQ&#3;I|U&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHU&#3;NDQ&#3;I|UlQGULQJHQ&#3; EOL&#3; VW|UUH&#17;&#3; (WW&#3; PLQVNDW&#3; WLOOlJJ&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#3; EHURU&#3; Sn&#3; DWW&#3; GHVVD&#3; NRP&#16; PXQHU&#3;L&#3;ROLND&#3;DYVHHQGHQ&#3;InWW&#3;HQ&#3;XU&#3;NRVWQDGVV\QSXQNW&#3;PHU&#3;J\QQVDP&#3; EHIRONQLQJVVWUXNWXU&#3;YLONHW&#3;GlUPHG&#3;RFNVn&#3;SnYHUNDU&#3;GHUDV&#3;NRVWQDGHU&#3; I|U&#3;UHVRU&#3;RFK&#3;LQDFNRUGHULQJ&#17;&#3;&#3;

4.5 Üldreomsorg

Kommittêns förslag: =Ýldersindelningen =i =tioèrsgrupper =ersætts

PHG&#3; IHPnUVJUXSSHU&#17;&#3; (WQLFLWHWVIDNWRUQ&#3; lQGUDV&#3; WLOO&#3; DWW&#3; DYVH&#3; SHU&#16; VRQHU&#3; I|GGD&#3; LQRP&#3; UHVSHNWLYH&#3; XWDQI|U&#3; 1RUGHQ&#17;&#3; .RVWQDGVXQGHU&#16; ODJHW&#3; XSSGDWHUDV&#3; RFK&#3; GH&#3; nUOLJD&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; XSSGDWHUDV&#3; PHG&#3; DYVHHQGH&#3; Sn&#3;N|Q&#15;&#3; nOGHU&#15;&#3;HWQLFLWHW&#3; RFK&#3; FLYLOVWnQG&#17;&#3;8QGHUODJHW&#3; WLOO&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; KHPWMlQVW&#3; L&#3; JOHVE\JG&#3; XSS&#16; GDWHUDV&#17;&#3;

4.5.1. Nuvarande utformning Historik

1XYDUDQGH&#3;EHUlNQLQJVPRGHOO&#3;EDVHUDV&#3;Sn&#3;SULQFLSHU&#3;VRP&#3;I|UHVORJV&#3;DY&#3; 6WUXNWXUNRVWQDGVXWUHGQLQJHQ&#17;&#3; 8QGHUODJHW&#3; WLOO&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; EUHGGDGHV&#3; JHQRP&#3; HQ&#3; IlOWVWXGLH&#3; VRP&#3; JHQRPI|UGHV&#3; DY&#3; 6WDWVELGUDJV&#16; EHUHGQLQJHQ&#17;&#3;(IWHU&#3;I|UVODJ&#3;IUnQ&#3;.RPPXQDOD&#3;XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3; HUVDWWHV&#3; YDULDEHOQ&#3; VDPERHQGH&#3; PRW&#3; FLYLOVWnQG&#3; RFK&#3; PRGHOOHQ&#3; NRPS&#16; OHWWHUDGHV&#3;PHG&#3;HQ&#3;HWQLFLWHWVIDNWRU&#17;&#3;6DPWLGLJW&#3;DNWXDOLVHUDGHV&#3;EHIRON&#16; QLQJVGDWD&#3; I|U&#3; EHUlNQLQJ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; L&#3; KHPWMlQVW&#3; L&#3; JOHVE\JG&#3; RFK&#3;GH&#3;lOGUHV&#3;\UNHVEDNJUXQG&#17;&#3;&#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

Allmæn beskrivning

%HUlNQLQJVPRGHOOHQ&#3; EHVWnU&#3; DY&#3; I\UD&#3; GHODU&#17;&#3; 'HQ&#3; GRPLQHUDQGH&#3; GHOHQ&#3; DY&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|UGHODV&#3; HIWHU&#3; QRUPNRVWQDGHU&#3; VRP&#3; nWHU&#16; VSHJODU&#3; YnUGEHKRYHQ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; lOGUH&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; L&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; .RPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; UHVRU&#3; LQRP&#3; KHPWMlQVWHQ&#3; L&#3; JOHVE\JGHQ&#3;InU&#3;HWW&#3;VlUVNLOW&#3;WLOOlJJ&#17;&#3;*OHVE\JGVNRPPXQHU&#3;InU&#3;lYHQ&#3;HWW&#3; WLOOlJJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; HQ&#3; VW|UUH&#3; DQGHO&#3; DY&#3; GH&#3; lOGUH&#3; KDU&#3; EHKRY&#3; DY&#3; VlUVNLOW&#3; ERHQGH&#3; Sn&#3; JUXQG&#3; DY&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ&#17;&#3; 6OXWOLJHQ&#3; InU&#3; VDPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; HWW&#3; OLND&#3; VWRUW&#3; WLOOlJJ&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; I|U&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVW&#3;RFK&#3;KDQGLNDSSRPVRUJ&#17;&#3;

Normkostnader

,&#3;QRUPNRVWQDGVEHUlNQLQJDUQD&#3;EHUlNQDV&#3;YnUGEHKRYHW&#3;I|U&#3;LQYnQDUQD&#3; &#25;&#24;&#3; nU&#3; RFK&#3; lOGUH&#3;L&#3; ROLND&#3; VRFLRHNRQRPLVND&#3; JUXSSHU&#17;&#3;.RVWQDGVXQGHU&#16; ODJHW&#3;E\JJHU&#3; Sn&#3; HQ&#3; IlOWVWXGLH&#3; VRP&#3; RPIDWWDU&#3; HQ&#3;NRPPXQDO&#3; EHG|P&#16; QLQJ&#3; DY&#3;FD&#3; &#25;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;YnUGWDJDUHV&#3;YnUGEHKRY&#17;&#3; )HP&#3;YDULDEOHU&#3;EHVWlPPHU&#3; LQGHOQLQJHQ&#3; L&#3; ROLND&#3; VRFLRHNRQRPLVND&#3; JUXSSHU&#30;&#3; N|Q&#15;&#3; nOGHU&#15;&#3; \UNHV&#16; EDNJUXQG&#15;&#3;HWQLFLWHW&#3;RFK&#3;FLYLOVWnQG&#17;&#3;)|U&#3;YDUMH&#3;NRPPXQ&#3;GHODV&#3;DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; LQ&#3; L&#3; PRWVYDUDQGH&#3; JUXSSHU&#17;&#3; +lULJHQRP&#3; NDQ&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQV&#3;WRWDOD&#3;QRUPNRVWQDG&#3;EHUlNQDV&#17;&#3;.RPPXQHUQDV&#3;IRONPlQJG&#3; I|UGHODW&#3;Sn&#3;N|Q&#15;&#3;nOGHU&#3;RFK&#3;HWQLFLWHW&#3;XSSGDWHUDV&#3;nUOLJHQ&#17;&#3;

Hemtjænst i glesbygd

,&#3; HWW&#3; I|UVWD&#3; VWHJ&#3; EHUlNQDV&#3; P|MOLJD&#3; VHUYLFHRUWHU&#3; I|U&#3; KHPWMlQVWHQ&#3; &#11;RUWHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;PLQVW&#3;&#21;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#3;LQRP&#3;HQ&#3;UDGLH&#3;DY&#3;WUH&#3;NLORPHWHU&#12;&#17;&#3; ,&#3;HWW&#3;DQGUD&#3;VWHJ&#3;EHUlNQDV&#3;DQWDOHW&#3;lOGUH&#15;&#3;&#27;&#19;&#3;nU&#3;RFK&#3;lOGUH&#15;&#3;VRP&#3;ERU&#3;PHU&#3; lQ&#3;&#20;&#24;&#3;NLORPHWHU&#3;IUnQ&#3;QlUPDVWH&#3;VHUYLFHRUW&#17;&#3;,&#3;GHW&#3;WUHGMH&#3;VWHJHW&#3;EHUlN&#16; QDV&#3;UHVYlJHQ&#3;WLOO&#3;SHUVRQHUQD&#3;lOGUH&#3;lQ&#3;&#27;&#19;&#3;nU&#17;&#3;5HVYlJHQ&#3;UlNQDV&#3;GlUHIWHU&#3; RP&#3; WLOO&#3; HQ&#3; UHVNRVWQDG&#3; I|U&#3; KHPWMlQVWSHUVRQDOHQ&#3; L&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRP&#16; PXQ&#17;&#3;%HUlNQLQJDUQD&#3;EDVHUDV&#3;Sn&#3;ERVlWWQLQJVP|QVWUHW&#3;IUnQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;&#17;&#3;

Tillægg för hög andel i særskilt boende

*OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; InU&#3; HWW&#3; WLOOlJJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; HQ&#3; K|JUH&#3; DQGHO&#3; DY&#3; SHQVLRQlUHUQD&#3;EHK|YHU&#3;ER&#3;Sn&#3;LQVWLWXWLRQHU&#3;HOOHU&#3;VlUVNLOW&#3;ERHQGH&#3;Sn&#3; JUXQG&#3;DY&#3;EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ&#17;&#3;7LOOlJJHW&#3;XWJnU&#3;PHG&#3;IHP&#3;SURFHQW&#3;DY&#3; QRUPNRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Tillægg för færdtjænst och handikappomsorg

6DPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; InU&#3; HWW&#3; JHQHUHOOW&#3; ELGUDJ&#3; I|U&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVW&#3; RFK&#3; KDQGLNDSSRPVRUJ&#3; I|U&#3; SHUVRQHU&#3; L&#3; nOGUDUQD&#3; XSS&#3; WLOO&#3;&#3; &#25;&#24;&#3;nU&#3;RFK&#3;VRP&#3;LQWH&#3;RPIDWWDV&#3;DY&#3;/66&#17;&#3;7LOOlJJHW&#3;lU&#3;HWW&#3;JHQHUHOOW&#3;EHORSS&#3; Sn&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;RFK&#3;V\IWDU&#3;WLOO&#3;DWW&#3;GHQ&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGV&#16; QLYnQ&#3; HQOLJW&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UlNHQVNDSHU&#3; RFK&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; VWDQGDUG&#16; NRVWQDGHQ&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;VNDOO&#3;|YHUHQVVWlPPD&#17;&#3;

4.5.2. Resultat av kommittêns uppföljning Træffsækerhet och stabilitet

'HOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJ&#3;lU&#3;GHQ&#3;VRP&#3;RPI|UGHODU&#3;PHVW&#3;DY&#3;NRP&#16; PXQHUQDV&#3;VDPWOLJD&#3;GHOPRGHOOHU&#17;&#3;6DPPDQODJW&#3;RPI|UGHODGHV&#3;&#24;&#15;&#27;&#3;PLO&#16; MDUGHU&#3;NURQRU&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#17;&#3;'HOPRGHOOHQ&#3;VYDUDU&#3;RFNVn&#3;I|U&#3;GH&#3;VW|UVWD&#3;nUOLJD&#3; I|UlQGULQJDUQD&#3;DY&#3;ELGUDJ&#3;RFK&#3;DYJLIWHU&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#15;&#3;UlN&#16; QDW&#3;L&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;'HWWD&#3;EHURU&#3;GRFN&#3;LQWH&#3;Sn&#3;DWW&#3;PRGHOOHQ&#3;lU&#3; LQVWDELO&#3;HOOHU&#3;DWW&#3;GHW&#3;VNHU&#3;VWRUD&#3;I|UlQGULQJDU&#3;L&#3;lOGUHRPVRUJHQ&#17;&#3;'HQ&#3; IUlPVWD&#3; I|UNODULQJHQ&#3; lU&#3; I|UlQGULQJDUQD&#3; L&#3; NRPPXQHUQDV&#3; LQYnQDU&#16; DQWDO&#17;&#3; (Q&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; VWRU&#3; XWIO\WWQLQJ&#3; InU&#3; HQ&#3; VW|UUH&#3; NRVWQDG&#3; UlNQDW&#3;L&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;HIWHUVRP&#3;GH&#3;VRP&#3;IO\WWDU&#3;L&#3;UHJHO&#3;lU&#3;XQJD&#3; RFK&#3; LQWH&#3; KDU&#3; QnJRW&#3; RPVRUJVEHKRY&#17;&#3; 'HWWD&#3; InQJDV&#3; XSS&#3; L&#3; NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJHQ&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; RFNVn&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#15;&#3; UlNQDW&#3; L&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; |NDU&#17;&#3; 2PYlQW&#3; InU&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; LQIO\WWQLQJ&#3; HQ&#3; OlJUH&#3; NRVWQDG&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 'H&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGHUQD&#15;&#3; UlNQDW&#3; L&#3; NURQRU&#15;&#3; lU&#3; GlUHPRW&#3; JDQVND&#3; WU|JU|UOLJD&#3; L&#3; lOGUHRPVRUJHQ&#17;&#3; 'HVVD&#3; SnYHUNDV&#3; PHU&#3; DY&#3; I|UlQGULQJDU&#3; VRP&#3; EHURU&#3; Sn&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQV&#3; nOGHUVVWUXNWXU&#3; HWF&#17;&#3; ,&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; PnQJD&#3; JDPOD&#3; NDQ&#3; NRVWQDGHUQD&#3;WRWDOW&#3;VHWW&#3;PLQVND&#3;RP&#3;GHW&#3;lU&#3;PnQJD&#3;VRP&#3;DYOLGHU&#3;XQGHU&#3; HWW&#3;nU&#17;&#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#27;&#3; YLVDU&#3; |YHUHQVVWlPPHOVHQ&#3; PHOODQ&#3; GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; VWDQ&#16; GDUGNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; lOGUHRPVRUJHQ&#3; RFK&#3; GHQ&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQ&#17;&#3; (WW&#3; WMXJRWDO&#3; NRPPXQHU&#3; KDU&#3; GRFN&#3; LQWH&#3; NXQQDW&#3; VlUVNLOMD&#3; lOGUHRPVRUJVNRVWQDGHUQD&#3; L&#3; VLQ&#3; UHGRYLVQLQJ&#3; RFK&#3; LQJnU&#3; GlUI|U&#3; LQWH&#3; L&#3; ILJXUHQ&#17;&#3; )|UNODULQJVJUDGHQ&#3; lU&#3; QlUPDUH&#3; &#27;&#24;&#3; SUR&#16; FHQW&#17;&#3; bOGUHRPVRUJHQ&#3; lU&#3; GlUPHG&#3; GHQ&#3; GHOPRGHOO&#3; L&#3; NRVWQDGVXWMlP&#16; QLQJHQ&#3; VRP&#3; KDU&#3; GHQ&#3; K|JVWD&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#17;&#3; 6HWW&#3; |YHU&#3; WLGHQ&#3; KDU&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#3;GHVVXWRP&#3;|NDW&#17;&#3;

'HQ&#3; GHO&#3; VRP&#3; LQWH&#3; I|UNODUDV&#3; EHURU&#3; Sn&#3; DQGUD&#3; IDNWRUHU&#15;&#3; W&#17;H[&#17;&#3; VNLOO&#16; QDGHU&#3; L&#3; VHUYLFHJUDG&#3; RFK&#3; HIIHNWLYLWHW&#15;&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; EHUlNQLQJ&#3; RFK&#3;

&#3; &#3;

UHGRYLVQLQJ&#3; DY&#3; NRVWQDGHU&#3; HOOHU&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; JUlQVVQLWW&#3; I|U&#3; KXYXG&#16; PDQQDVNDS&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJHQ&#17;&#3;&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#27;&#17;&#3; &#3; )|UNODULQJVJUDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#3; ²&#3; UHGRYLVDG&#3; NRVWQDG&#17;&#3;

.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;

&#3; &#3; <WWHUOLJDUH&#3; HQ&#3; I|UNODULQJ&#3; NDQ&#3; YDUD&#3; DWW&#3; PRGHOOHQ&#3; XWJnU&#3; IUnQ&#3; YDU&#3; LQYnQDUQD&#3; lU&#3; IRONERNI|UGD&#17;&#3; 'HW&#3; I|UHNRPPHU&#3; HPHOOHUWLG&#3; DWW&#3; PnQJD&#3; lOGUH&#3;YLVWDV&#3;WHPSRUlUW&#3;L&#3;DQGUD&#3;NRPPXQHU&#3;lQ&#3;KHPNRPPXQHQ&#3;GHODU&#3; DY&#3; nUHW&#17;&#3; (QOLJW&#3; 6RFLDOWMlQVWODJHQ&#3; lU&#3; GHW&#3; NRPPXQHQ&#3; GlU&#3; SHUVRQHQ&#3; YLVWDV&#3;VRP&#3;VNDOO&#3;WLOOKDQGDKnOOD&#3;RPVRUJHQ&#3;RFK&#3;GlUPHG&#3;KDU&#3;NRVWQDGV&#16; DQVYDUHW&#17;&#3;(IWHUVRP&#3;GHWWD&#3;LQWH&#3;InQJDV&#3;LQ&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;NDQ&#3; GHW&#3;ILQQDV&#3;VNlO&#3;DWW&#3;XQGHUV|ND&#3;RPIDWWQLQJHQ&#3;DY&#3;GHWWD&#3;SUREOHP&#17;&#3;

Normkostnader

'HW&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;YnUGEHKRYHW&#3;L&#3;ROLND&#3;VRFLRHNRQRPLVND&#3;JUXSSHU&#3;VRP&#3; OLJJHU&#3; WLOO&#3; JUXQG&#3; I|U&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; HQ&#3; IlOWXQGHUV|NQLQJ&#3; VRP&#3; JHQRPI|UGHV&#3; &#20;&#28;&#28;&#23;&#17;&#3; 'HW&#3; KDU&#3; VHGDQ&#3; GHVV&#3; VNHWW&#3; EHW\GDQGH&#3; I|U&#16; lQGULQJDU&#3; DY&#3; YnUGHQ&#3; RFK&#3; RPVRUJHQ&#3; RP&#3; GH&#3; lOGUH&#17;&#3; b'(/&#16;UHIRUPHQ&#3; KDU&#3; LQQHEXULW&#3; DWW&#3; LQVDWVHUQD&#3; I|U&#3; GH&#3; PHVW&#3; YnUGNUlYDQGH&#3; lOGUH&#3; L&#3; DOOW&#3; K|JUH&#3; JUDG&#3; NRPPLW&#3; DWW&#3; YLOD&#3; Sn&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; 6DPWLGLJW&#3; KDU&#3; GH&#3; HNRQRPLVND&#3; nWVWUDPQLQJDUQD&#3; JMRUW&#3; DWW&#3; NRPPXQHUQD&#3; WYLQJDWV&#3; NRQ&#16; FHQWUHUD&#3; LQVDWVHUQD&#3; WLOO&#3; GH&#3; DOOUD&#3; lOGVWD&#17;&#3; 'HWWD&#3; KDU&#3; JMRUW&#3; DWW&#3; DQGHOHQ&#3; YnUGWDJDUH&#3; PLQVNDW&#3; VDPWLGLJW&#3; VRP&#3; LQVDWVHUQD&#3; SHU&#3; YnUGDG&#3; KDU&#3; |NDW&#17;&#3;

5&#21;&#3; &#3;&#19;&#15;&#27;&#23;

&#19; &#24;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#24;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#19; &#24;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#24;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;

6WDQGDUGNRVWQDG&#15;&#3;NU&#3;SHU&#3;LQY

5H GR YLV DG &#3;Q HW WR NR VW QD G&#15; &#3;NU &#3;S HU &#3;LQ Y

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

'HW&#3; ILQQV&#3; RFNVn&#3; LQGLNDWLRQHU&#3; Sn&#3; DWW&#3; RKlOVD&#3; RFK&#3; YnUGEHURHQGH&#3; KDU&#3; PLQVNDW&#3;SHU&#3;nOGHUVJUXSS&#17;&#3;&#3;

0RW&#3; EDNJUXQG&#3; DY&#3; GHVVD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; KDU&#3; Sn&#3; NRPPLWWpQV&#3; XSS&#16;&#3; GUDJ&#3; HQ&#3; Q\&#3; IlOWXQGHUV|NQLQJ&#3; JHQRPI|UWV&#3; XQGHU&#3; K|VWHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3;&#3; &#11;VH&#3;ELODJD&#3;&#27;&#12;&#17;&#3;0DWHULDOHW&#3;KDU&#3;RFNVn&#3;EUHGGDWV&#3;JHQRP&#3;DWW&#3;PRWVYDUDQGH&#3; GDWD&#3; IUnQ&#3; VMX&#3; DQGUD&#3; NRPPXQHU&#15;&#3; VRP&#3; GHOWDU&#3; L&#3; GHW&#3; V&#17;N&#17;&#3; 61$&&#16;SUR&#16; MHNWHW&#3;&#11;6ZHGLVK&#3;1DWLRQDO&#3;VWXG\&#3;RQ&#3;$JHLQJ&#3;DQG&#3;&DUH&#12;&#3;KDU&#3;WLOOI|UWV&#17;&#3; *HQRP&#3;DWW&#3;GHQQD&#3;XQGHUV|NQLQJ&#3;KDU&#3;JHQRPI|UWV&#3;PHG&#3;PRWVYDUDQGH&#3; PHWRGLN&#3; VRP&#3; GHQ&#3; VRP&#3; DQYlQGHV&#3; YLG&#3; XQGHUV|NQLQJHQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#23;&#3; RFK&#3; L&#3; VDPPD&#3; NRPPXQHU&#3; lU&#3; GHW&#3; P|MOLJW&#3; DWW&#3; GLUHNW&#3; MlPI|UD&#3; UHVXOWDWHQ&#17;&#3; -lPI|UHOVHQ&#3;EHNUlIWDU&#3;GHQ&#3;UnGDQGH&#3;XSSIDWWQLQJHQ&#15;&#3;VRP&#3;YDULW&#3;JUXQ&#16; GDG&#3; Sn&#3; PHU&#3; VXEMHNWLYD&#3; LDNWWDJHOVHU&#3; HOOHU&#3; Sn&#3; ORNDOD&#3; XQGHUV|NQLQJDU&#17;&#3; )|UlQGULQJDUQD&#3;NDQ&#3;VDPPDQIDWWDV&#3;L&#3;QnJUD&#3;SXQNWHU&#29;&#3;

 • $QGHOHQ&#3;YnUGWDJDUH&#3;L&#3;GHQ&#3;lOGUH&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;KDU&#3;VMXQNLW&#15;&#3;
 • HQ&#3; K|JUH&#3; DQGHO&#3; DY&#3; GHVVD&#3; lQ&#3; I|U&#3; nWWD&#3; nU&#3; VHGDQ&#3; KDU&#3; KHOG\JQV&#16;

RPVRUJ&#15;&#3;

 • YnUGW\QJGHQ&#3;L&#3;EnGH&#3;KHOG\JQVRPVRUJ&#3;RFK&#3;EODQG&#3;YnUGWDJDUQD&#3;PHG&#3;

KHPKMlOS&#3;KDU&#3;|NDW&#3;RFK&#3;

 • WLOOGHOQLQJHQ&#3; DY&#3; KHPWMlQVW&#3; JLYHW&#3; IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ&#3; KDU&#3;

VMXQNLW&#17;&#3;

'HW&#3;NRVWQDGVXQGHUODJ&#3;IUnQ&#3;61$&&#16;SURMHNWHW&#3;VRP&#3;NRPSOHWWHUDU&#3;GHQ&#3; XSSGDWHUDGH&#3;IlOWXQGHUV|NQLQJHQ&#3;VNLOMHU&#3;VLJ&#3;QlU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;HWQLFLWHWV&#16; IDNWRUQ&#17;&#3; ,&#3; 61$&&#16;SURMHNWHW&#3; J|UV&#3; HQ&#3; LQGHOQLQJ&#3; L&#3; SHUVRQHU&#3; I|GGD&#3; LQRP&#3; UHVSHNWLYH&#3; XWDQI|U&#3; 1RUGHQ&#17;&#3; ,&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJV&#16; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3; lOGUHRPVRUJ&#3; J|UV&#3; HQ&#3; LQGHOQLQJ&#3; L&#3; SHUVRQHU&#3; I|GGD&#3; L&#3; V|GUD&#3; (XURSD&#3; HOOHU&#3; XWDQI|U&#3; (XURSD&#3; &#11;PHG&#3; XQGDQWDJ&#3; I|U&#3; QnJUD&#3; 2(&'&#16;OlQGHU&#3; &#12;&#3; VDPW&#3; |YULJD&#3; SHUVRQHU&#3; &#11;GYV&#17;&#3; QRUUD&#3; (XURSD&#3; VDPW&#3; QnJUD&#3; 2(&'&#3; OlQGHU&#3; XWDQI|U&#3; (XURSD&#12;&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; NXQQD&#3; DQYlQGD&#3; XQGHUODJHW&#3; IUnQ&#3; EnGH&#3; 61$&&#16;SURMHNWHW&#3; RFK&#3; IlOWXQGHUV|NQLQJHQ&#3; lU&#3; GHW&#3; Q|GYlQGLJW&#3; DWW&#3; DQYlQGD&#3; 61$&&#16;SURMHNWHWV&#3; GHILQLWLRQ&#3; DY&#3; HWQL&#16; FLWHWVYDULDEHOQ&#17;&#3;'HWWD&#3;EHG|PV&#3;LQWH&#3;KD&#3;QnJRQ&#3;YlVHQWOLJ&#3;EHW\GHOVH&#3;I|U&#3; XWMlPQLQJHQ&#15;&#3;HIWHUVRP&#3;DQWDOHW&#3;lOGUH&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3;WLGLJDUH&#3;LQYDQG&#16; UDW&#3;IUnQ&#3;QRUUD&#3;(XURSD&#3;XWDQI|U&#3;1RUGHQ&#3;lU&#3;P\FNHW&#3;OLWHW&#17;&#3;

,&#3;GHQ&#3;QXYDUDQGH&#3;XWMlPQLQJHQ&#3;EHUlNQDV&#3;QRUPNRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;SHU&#16; VRQHU&#3; I|GGD&#3;L&#3; 6|GUD&#3;(XURSD&#3; HOOHU&#3; XWDQI|U&#3;(XURSD&#3; VFKDEORQPlVVLJW&#3; JHQRP&#3;HWW&#3;WLOOlJJ&#3;Sn&#3;&#24;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;*HQRP&#3;GHQ&#3;Q\D&#3;XQGHUV|NQLQJHQ&#3; NDQ&#3;GHW&#3;IDNWLVND&#3;YnUGEHKRYHW&#3;XSSVNDWWDV&#3;I|U&#3;SHUVRQHU&#3;I|GGD&#3;XWDQI|U&#3; 1RUGHQ&#3; L&#3; nOGUDUQD&#3; &#25;&#24;&#3; WLOO&#3; &#27;&#24;&#3; nU&#17;&#3; ,&#3; JHQRPVQLWW&#3; lU&#3; QRUPNRVWQDGHQ&#3;&#3;

&#3; &#3;

&#20;&#19;−&#21;&#19;&#3; SURFHQW&#3; K|JUH&#3; I|U&#3; GHVVD&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; LQYnQDUH&#3; I|GGD&#3; LQRP&#3; 1RUGHQ&#17;&#3;&#3;

6RP&#3;QlPQWV&#3;RYDQ&#3;KDU&#3;GHW&#3;VNHWW&#3;HQ&#3;I|UVNMXWQLQJ&#3;DY&#3;YnUGLQVDWVHUQD&#3; XSSnW&#3; L&#3; nOGUDUQD&#17;&#3; 'HW&#3; ILQQV&#3; GlUI|U&#3; VNlO&#3; DWW&#3; XQGHUV|ND&#3; RP&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3;nOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3;L&#3;WLRnUVJUXSSHU&#3;lU&#3;I|U&#3;JURY&#3;RFK&#3;ULVNHUDU&#3; OHGD&#3;WLOO&#3;VQHGYULGQLQJ&#17;&#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#28;&#3;YLVDU&#3;QRUPNRVWQDGHUQD&#3;L&#3;IHP&#16;&#3;UHVSHNWLYH&#3;WLRnUVJUXSSHU&#17;&#3; ,QGHOQLQJHQ&#3;L&#3;IHPnUVJUXSSHU&#3;YLVDU&#3;DWW&#3;QRUPNRVWQDGHUQD&#3;|NDU&#3;H[SR&#16; QHQWLHOOW&#3; PHG&#3; |NDG&#3; nOGHU&#17;&#3; )|U&#3; W&#17;H[&#17;&#3; LQYnQDUQD&#3; &#28;&#19;&#3; nU&#3; RFK&#3; lOGUH&#3; lU&#3; QRUPNRVWQDGHQ&#3;QlVWDQ&#3;GXEEHOW&#3;Vn&#3;K|J&#3;VRP&#3;I|U&#3;LQYnQDUQD&#3;&#27;&#24;−&#27;&#28;&#3;nU&#17;&#3; 'HWWD&#3;PHGI|U&#3;DWW&#3;NRVWQDGHUQD&#3;|YHUVNDWWDV&#3;L&#3;GHW&#3;XQGUH&#3;LQWHUYDOOHW&#3;DY&#3; WLRnUVJUXSSHUQD&#3;RFK&#3;XQGHUVNDWWDV&#3;L&#3;GHW&#3;|YUH&#3;LQWHUYDOOHW&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#28;&#17;&#3;&#3;1RUPNRVWQDGHU&#3;PHG&#3;WLR&#16;&#3;UHVSHNWLYH&#3;IHPnUVJUXSSHU&#3;

&#3; &#3; 'HW&#3;lU&#3;RFNVn&#3;UHODWLYW&#3;VWRUD&#3;VNLOOQDGHU&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#3;QlU&#3;GHW&#3; JlOOHU&#3; I|UGHOQLQJHQ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; LQRP&#3; GH&#3; QXYDUDQGH&#3; WLRnUV&#16; JUXSSHUQD&#17;&#3; 7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#21;&#3; YLVDU&#3; DWW&#3; I|UGHOQLQJHQ&#3; LQRP&#3; GH&#3; QXYDUDQGH&#3; WLRnUVJUXSSHUQD&#3; VNLOMHU&#3; VLJ&#3; NUDIWLJW&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; 6SHFLHOOW&#3; NUDIWLJ&#3; lU&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; LQRP&#3; GHQ&#3; lOGVWD&#3; WLRnUVJUXSSHQ&#3; GlU&#3; RFNVn&#3; YnUGEHKRYHW&#3;lU&#3;VRP&#3;VW|UVW&#17;&#3; &#3;

&#19;

&#24;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#19;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#24;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#19;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#24;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#25;&#24;&#16;&#25;&#28; &#26;&#19;&#16;&#26;&#23; &#26;&#24;&#16;&#26;&#28; &#27;&#19;&#16;&#27;&#23; &#27;&#24;&#16;&#27;&#28; &#28;&#19;&#16;

.U RQ RU

7LRnUVJUXSSHU )HPnUVJUXSSHU

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#21;&#17;&#3;&#3;I|UGHOQLQJ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;LQYnQDUH&#3;LQRP&#3;GH&#3;QXYDUDQGH&#3;WLR&#16;

nUVJUXSSHUQD&#3; &#3;

&#3; $QGHO&#3;&#26;&#19;

&#26;&#23;&#3;LQRP&#3;

nOGHUVJUXSSHQ&#3;&#25;&#24;

&#26;&#23;&#3;

$QGHO&#3;&#27;&#19;

&#27;&#23;&#3;LQRP&#3;

nOGHUVJUXSSHQ&#3;&#26;&#24;

&#27;&#23;&#3;

$QGHO&#3;&#28;&#19;

Z&#3;LQRP&#3;

nOGHUVJUXSSHQ&#3;&#27;&#24;

Z&#3;

0LQ&#3; &#22;&#26;&#3;&#8;&#3; &#22;&#24;&#3;&#8;&#3; &#20;&#28;&#3;&#8;&#3; 0D[&#3; &#24;&#24;&#3;&#8;&#3; &#24;&#19;&#3;&#8;&#3; &#23;&#28;&#3;&#8;&#3;

&#3; &#3; 8SSJLIWHU&#3; RP&#3; GH&#3; lOGUHV&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; )RON&#16;&#3; RFK&#3; ERVWDGVUlNQLQJDUQD&#3; &#11;)R%&#12;&#3; nUHQ&#3; &#20;&#28;&#26;&#19;−&#20;&#28;&#28;&#19;&#15;&#3; YLOND&#3; RPIDWWDGH&#3; GH&#3; Gn&#3; \UNHVYHUNVDPPD&#3; EHIRONQLQJDUQD&#17;&#3; 1nJRQ&#3; VHQDUH&#3; )R%&#3; KDU&#3; LQWH&#3; JHQRPI|UWV&#17;&#3; (WW&#3; SUREOHP&#3; PHG&#3; GHVVD&#3; XSSJLIWHU&#3; lU&#3; DWW&#3; GHW&#3; ILQQV&#3; HWW&#3; EHW\GDQGH&#3;ERUWIDOO&#17;&#3;(QOLJW&#3;EHUlNQLQJDU&#3;DY&#3;.RPPXQDOD&#3;XWMlPQLQJV&#16; XWUHGQLQJHQ&#3; YDU&#3; DQGHOHQ&#3; SHUVRQHU&#3; |YHU&#3; &#27;&#24;&#3; nU&#15;&#3; GlU&#3; GHW&#3; VDNQDGHV&#3; XSSJLIWHU&#3; RP&#3; \UNHVEDNJUXQG&#15;&#3; PHOODQ&#3; &#25;&#19;&#3; RFK&#3; &#28;&#19;&#3; SURFHQW&#3; EHURHQGH&#3; Sn&#3;N|Q&#3;RFK&#3;FLYLOVWnQG&#17;&#3;)|U&#3;SHUVRQHU&#3;L&#3;nOGUDUQD&#3;&#25;&#24;−&#27;&#24;&#3;YDULHUDGH&#3;ERUW&#16; IDOOHW&#3; PHOODQ&#3; &#20;&#19;&#3; RFK&#3; &#24;&#19;&#3; SURFHQW&#17;&#3; ,&#3; GH&#3; QX&#3; XSSGDWHUDGH&#3; XSSJLIWHUQD&#3; KDU&#3;ERUWIDOOHW&#3;PLQVNDW&#3;QnJRW&#15;&#3;WLOO&#3;VDPPDQODJW&#3;FD&#3;&#20;&#24;&#3;SURFHQW&#17;&#3;%RUW&#16; IDOOHW&#3; lU&#3; VW|UVW&#3; EODQG&#3; nOGHUVJUXSSHU&#3; PHG&#3; GH&#3; VW|UVWD&#3; RPVRUJV&#16; EHKRYHQ&#17;&#3; c&#3; DQGUD&#3; VLGDQ&#3; PLQVNDU&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; YnUGEHKRY&#3; PHOODQ&#3; ROLND&#3;\UNHVJUXSSHU&#3;MX&#3;K|JUH&#3;XSS&#3;L&#3;nOGUDUQD&#3;PDQ&#3;NRPPHU&#17;&#3;)|U&#3;SHU&#16; VRQHU&#3; GlU&#3; GHW&#3; VDNQDV&#3; XSSJLIWHU&#3; J|UV&#3; VNDWWQLQJDU&#3; XWLIUnQ&#3; I|UGHO&#16; QLQJHQ&#3; DY&#3; SHUVRQHU&#3; LQRP&#3; VDPPD&#3; NDWHJRUL&#3; L&#3; GHQ&#3; HJQD&#3; NRPPXQHQ&#15;&#3; HOOHU&#3;RP&#3;VnGDQD&#3;VDNQDV&#3;L&#3;GHQ&#3;HJQD&#3;NRPPXQJUXSSHQ&#17;&#3;&#3;

(WW&#3; DQQDW&#3; SUREOHP&#3; PHG&#3; DWW&#3; DQYlQGD&#3; XSSJLIWHU&#3; IUnQ&#3; )RON&#16;&#3; RFK&#3; ERVWDGVUlNQLQJDUQD&#3;lU&#3;DWW&#3;XSSJLIWHUQD&#3;EOLU&#3;PHU&#3;LQDNWXHOOD&#3;MX&#3;OlQJUH&#3; WLGHQ&#3;JnU&#17;&#3;

0RW&#3;EDNJUXQG&#3;DY&#3;GHVVD&#3;SUREOHP&#3;KDU&#3;HQ&#3;DQDO\V&#3;JMRUWV&#3;DY&#3;P|MOLJ&#16; KHWHUQD&#3; DWW&#3; E\WD&#3; YDULDEHOQ&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; PRW&#3; HQ&#3; YDULDEHO&#3; VRP&#3; WlFNHU&#3;HQ&#3;VW|UUH&#3;DQGHO&#3;DY&#3;GH&#3;lOGUH&#3;XWDQ&#3;DWW&#3;SUHFLVLRQHQ&#3;PLQVNDU&#17;&#3;(Q&#3; DQDO\V&#3;DY&#3;8/)&#3;&#11;8QGHUV|NQLQJDU&#3;DY&#3;OHYQDGVI|UKnOODQGHQ&#12;

&#21;

&#3;YLVDU&#3;DWW&#3;

GH&#3;lOGUHV&#3;LQNRPVWQLYn&#3;KDU&#3;HWW&#3;VWDUNW&#3;VDPEDQG&#3;PHG&#3;I|UHNRPVWHQ&#3;DY&#3; RKlOVD&#17;&#3; 'HQQD&#3; YDULDEHO&#3; XSSI\OOHU&#3; RFNVn&#3; NUDYHQ&#3; Sn&#3; DWW&#3; YDUD&#3; PHU&#3; KHOWlFNDQGH&#3;RFK&#3;OlWWDUH&#3;DWW&#3;XSSGDWHUD&#17;&#3;5HVXOWDWHW&#3;DY&#3;EHUlNQLQJDUQD&#3; PHG&#3; HQ&#3; LQNRPVWYDULDEHO&#3; KDU&#3; MlPI|UWV&#3; PHG&#3; EHUlNQLQJDU&#3; XWJnHQGH&#3; IUnQ&#3;\UNHVEDNJUXQG&#17;&#3;%HUlNQLQJDUQD&#3;VRP&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;\UNHVEDNJUXQG&#3; KDU&#3; GlUYLG&#3; XSSGDWHUDWV&#3; RFK&#3; HQ&#3; Q\&#3; NDWHJRUL&#3; KDU&#3; ODJWV&#3; WLOO&#15;&#3; I|UH&#16; WDJDUH&#18;MRUGEUXNDUH&#17;&#3; ,&#3; EnGD&#3; IDOOHQ&#3; VMXQNHU&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#3; QnJRW&#15;&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#21;&#3;5LN&#3;RFK&#3;IULVN&#15;&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQV&#3;bOGUHFHQWUXP&#3;UDSSRUW&#3;&#21;&#19;&#19;&#23;&#29;&#23;&#17;&#3;

&#3; &#3;

WLOO&#3; FD&#3; &#27;&#22;&#3; SURFHQW&#3; PHG&#3; LQNRPVW&#3; RFK&#3; &#27;&#21;&#15;&#24;&#3; SURFHQW&#3; PHG&#3; \UNHV&#16; EDNJUXQG&#17;&#3;$QOHGQLQJHQ&#3;WLOO&#3;DWW&#3;I|UNODULQJVJUDGHQ&#3;VMXQNHU&#3;QnJRW&#3;NDQ&#3; YDUD&#3; DWW&#3; GHW&#3; VNHWW&#3; HQ&#3; DQSDVVQLQJ&#3; PHOODQ&#3; XWIDOOHW&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3;RFK&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJ&#17;&#3;&#3;

'H&#3;EnGD&#3;EHUlNQLQJVDOWHUQDWLYHQ&#3;lU&#3;L&#3;VWRUW&#3;VHWW&#3;OLNYlUGLJD&#3;QlU&#3;GHW&#3; JlOOHU&#3; I|UNODULQJVJUDG&#17;&#3; 'lUHPRW&#3; VNLOMHU&#3; VLJ&#3; XWIDOOHW&#3; PHOODQ&#3; DOWHUQD&#16; WLYHQ&#3; I|U&#3; HQVNLOGD&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; PHOODQ&#3; ROLND&#3; NRPPXQJUXSSHU&#17;&#3; 'HW&#3;KlQJHU&#3;VDPPDQ&#3;PHG&#3;KXU&#3;WLGLJDUH&#3;DUEHWVPDUNQDGVVWUXNWXU&#3;RFK&#3; QXYDUDQGH&#3;LQNRPVWVWUXNWXU&#3;I|UKnOOHU&#3;VLJ&#3;WLOO&#3;YDUDQGUD&#3;LQRP&#3;GH&#3;ROLND&#3; NRPPXQJUXSSHUQD&#17;&#3; 9DULDEOHUQD&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; RFK&#3; LQNRPVW&#3; VDP&#16; PDQIDOOHU&#3;WLOO&#3;VWRU&#3;GHO&#17;&#3;+|JUH&#3;WMlQVWHPlQ&#3;KDU&#3;RIWD&#3;K|JUH&#3;LQNRPVWHU&#3; YLONHW&#3;lU&#3;HQ&#3;LQGLNDWRU&#3;Sn&#3;ElWWUH&#3;KlOVD&#17;&#3;$UEHWDUH&#3;RFK&#3;MRUGEUXNDUH&#3;KDU&#3; RIWD&#3; OlJUH&#3;LQNRPVWHU&#3;YLONHW&#3; KDU&#3; VDPEDQG&#3;PHG&#3; HQ&#3; VlPUH&#3; KlOVD&#17;&#3;'HW&#3; ILQQV&#3;GRFN&#3;XQGDQWDJ&#15;&#3;GHW&#3;ILQQV&#3;VnYlO&#3;K|JDYO|QDGH&#3;DUEHWDUH&#3;VRP&#3;OnJ&#16; DYO|QDGH&#3;WMlQVWHPlQ&#17;&#3;&#3;

Hemtjænst och institutionsboende i glesbygd

%HUlNQLQJDUQD&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; KHPWMlQVW&#3; L&#3; JOHVE\JG&#3; EDVHUDV&#3;&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; Sn&#3; GH&#3; lOGUHV&#3; &#11;&#27;&#19;&#3; nU&#3; RFK&#3; lOGUH&#12;&#3; ERHQGHP|QVWHU&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;&#17;&#3;8QGHU&#3;GH&#3;nU&#3;VRP&#3;JnWW&#3;VHGDQ&#3;GHVV&#3;KDU&#3;IOHUWDOHW&#3; DY&#3;GHVVD&#3;SHUVRQHU&#3;DYOLGLW&#3;HOOHU&#3;IO\WWDW&#3;WLOO&#3;VlUVNLOGD&#3;ERHQGHQ&#3;I|U&#3;lOGUH&#17;&#3; 6DPWLGLJW&#3; VRP&#3; DQWDOHW&#3; lOGUH&#3; SHUVRQHU&#3; |NDW&#3; NUDIWLJW&#3; L&#3; ODQGHW&#3; XQGHU&#3; GHQ&#3; JnQJQD&#3; SHULRGHQ&#3; NDQ&#3; EHW\GDQGH&#3; I|UlQGULQJDU&#3; KD&#3; VNHWW&#3; L&#3; GH&#3; lOGUHV&#3; ERVlWWQLQJVP|QVWHU&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; DQVHU&#3; GlUI|U&#3; DWW&#3; HQ&#3; XSS&#16; GDWHULQJ&#3; DY&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; KHPWMlQVW&#3; L&#3; JOHV&#16; E\JG&#3;E|U&#3;J|UDV&#17;&#3;&#3;

*OHVE\JGVNRPPXQHUQDV&#3;WLOOlJJ&#3;I|U&#3;K|JUH&#3;EHKRY&#3;DY&#3;LQVWLWXWLRQV&#16; ERHQGH&#18;VlUVNLOGD&#3;ERHQGHIRUPHU&#3;I|U&#3;lOGUH&#3;VRP&#3;KDU&#3;VYnUW&#3;DWW&#3;ER&#3;NYDU&#3; HQVDPPD&#3; L&#3; JOHVE\JGHQ&#3; YLVDU&#3; VLJ&#3; ILQQDV&#3; NYDU&#3; L&#3; VWDWLVWLNHQ&#3; |YHU&#3; GH&#3; lOGUHV&#3;ERHQGHVLWXDWLRQ&#17;&#3;&#3;

Tillægg för færdtjænst och handikappomsorg

'HQ&#3;EHUlNQDGH&#3;QRUPNRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJHQ&#3;UlNQDV&#3;XSS&#3;PHG&#3; HQ&#3; XSSUlNQLQJVIDNWRU&#3; Vn&#3; DWW&#3; JHQRPVQLWWHW&#3; I|U&#3;ULNHW&#3; VNDOO&#3;PRWVYDUD&#3; JHQRPVQLWWHW&#3;I|U&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;7LGLJDUH&#3;YDU&#3; GHW&#3;LQWH&#3;P|MOLJW&#3;DWW&#3;VlUVNLOMD&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVW&#3; RFK&#3; KDQGLNDSSRPVRUJ&#3; IUnQ&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; lOGUHRPVRUJ&#3; L&#3; NRP&#16;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

PXQHUQDV&#3; UHGRYLVQLQJ&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; LQWH&#3; RPI|UGHOQLQJHQ&#3; L&#3; XWMlPQLQJV&#16; PRGHOOHQ&#3;VNDOO&#3;VNH&#3;Sn&#3;HQ&#3;I|U&#3;K|J&#3;QLYn&#3;J|UV&#3;HWW&#3;JHQHUHOOW&#3;DYGUDJ&#3;Sn&#3; &#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;VRP&#3;VNDOO&#3;PRWVYDUD&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;IlUG&#16; WMlQVW&#3; RFK&#3; KDQGLNDSSRPVRUJ&#17;&#3; 6DPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; InU&#3; VHGDQ&#3; HWW&#3; WLOOlJJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGVQLYnQ&#3; HQOLJW&#3; XWMlPQLQJHQ&#3; VNDOO&#3; |YHUHQVWlPPD&#3;PHG&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3; 6HGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3;lU&#3;GHW&#3; HPHOOHUWLG&#3;P|MOLJW&#3;DWW&#3;VHSDUHUD&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJHQ&#3;L&#3;GHQ&#3; NRPPXQDOD&#3;UHGRYLVQLQJHQ&#17;&#3;'HW&#3;ILQQV&#3;GlUI|U&#3;LQWH&#3;OlQJUH&#3;QnJRW&#3;VNlO&#3; DWW&#3;IRUWVlWWD&#3;PHG&#3;GHW&#3;QXYDUDQGH&#3;I|UIDUDQGHW&#3;QlU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;NRVWQD&#16; GHUQD&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVW&#3;RFK&#3;KDQGLNDSSRPVRUJ&#17;&#3;$WW&#3;WD&#3;ERUW&#3;GHWWD&#3;WLOOlJJ&#3; JHU&#3;LQWH&#3;XSSKRY&#3;WLOO&#3;QnJUD&#3;RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;IXQQLW&#3;DWW&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#16; QD&#3; LQRP&#3; GHVVD&#3; YHUNVDPKHWHU&#3; VNXOOH&#3; YDUD&#3; HQ&#3; HIIHNW&#3; DY&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; IDNWRUHU&#3;RFK&#3;I|UHVOnU&#3;GlUI|U&#3;LQJHQ&#3;XWMlPQLQJ&#3;LQRP&#3;GHVVD&#3;RPUnGHQ&#3; &#11;VH&#3;VHSDUDWD&#3;DYVQLWW&#3;RP&#3;IlUGWMlQVW&#3;UHVSHNWLYH&#3;KDQGLNDSSRPVRUJ&#12;&#17;&#3;

4.5.3 ávervæganden och förslag Træffsækerhet

.RPPLWWpQ&#3; EHG|PHU&#3; DWW&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3; EHUlNQLQJVPHWRGHQ&#3; lU&#3; WUlIIVlNHU&#3;QlU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;DWW&#3;EHUlNQD&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3; PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;0RGHOOHQ&#3;EHG|PV&#3;RFNVn&#3;YDUD&#3;VWDELO&#3;|YHU&#3;WLGHQ&#3; lYHQ&#3;RP&#3;GHW&#3;L&#3;YLVVD&#3;IDOO&#3;VNHU&#3;UHODWLYW&#3;VWRUD&#3;I|UlQGULQJDU&#3;L&#3;XWIDOOHW&#3;Sn&#3; NRPPXQQLYn&#15;&#3; VlUVNLOW&#3; L&#3; PLQGUH&#3; NRPPXQHU&#17;&#3; 'HVVD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; EHURU&#3; GRFN&#3; IUlPVW&#3; Sn&#3; I|UlQGULQJHQ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; RFK&#3; DQGHOHQ&#3; lOGUH&#3; L&#3; GHVVD&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;PRGHOOHQ&#3;NDQ&#3;Sn&#3;Vn&#3;VlWW&#3;VlJDV&#3;I|OMD&#3;GH&#3;VWUXN&#16; WXUHOOD&#3;I|UlQGULQJDUQD&#3;L&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;&#3;

'H&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3;L&#3;VDPEDQG&#3;PHG&#3;WHPSRUlUD&#3;YLVWHO&#16; VHU&#3;InQJDV&#3;LQWH&#3;LQ&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;'HW&#3;E|U&#3;GlUI|U&#3;J|UDV&#3;HQ&#3; XQGHUV|NQLQJ&#3;DY&#3;RPIDWWQLQJHQ&#3;DY&#3;GHWWD&#3;SUREOHP&#17;&#3;

Normkostnader

cOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3; I|UHVOnV&#3; J|UDV&#3; L&#3; IHPnUVJUXSSHU&#3; L&#3; VWlOOHW&#3; I|U&#3;&#3; VRP&#3;QX&#3;L&#3;WLRnUVJUXSSHU&#3;L&#3;V\IWH&#3;DWW&#3;|ND&#3;SUHFLVLRQHQ&#17;&#3;6RP&#3;IUDPJnU&#3;DY&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#22;&#3; lU&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; QRUPNRVWQDG&#3; EHW\GDQGH&#3; LQRP&#3; GH&#3; QX&#16; YDUDQGH&#3;WLRnUVJUXSSHUQD&#17;&#3;,&#3;GH&#3;nOGUDU&#3;GlU&#3;YnUGW\QJGHQ&#3;lU&#3;VRP&#3;VW|UVW&#3; lU&#3; QRUPNRVWQDGHQ&#3; L&#3; IOHUD&#3; IDOO&#3; PHU&#3; lQ&#3; GXEEHOW&#3; Vn&#3; VWRU&#3; L&#3; GHW&#3; |YUH&#3; LQWHUYDOOHW&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;GHW&#3;QHGUH&#17;&#3;,&#3;GH&#3;OlJUH&#3;nOGUDUQD&#3;lU&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;

&#3; &#3;

lQQX&#3; VW|UUH&#17;&#3; (Q&#3; QDFNGHO&#3; lU&#3; HPHOOHUWLG&#3; DWW&#3; QRUPNRVWQDGVPDWULVHQ&#3; EOLU&#3; QnJRW&#3; VW|UUH&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; DQVHU&#3; lQGn&#3; DWW&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; QRUP&#16; NRVWQDGHU&#3; lU&#3; Vn&#3; SDVV&#3; VWRUD&#3; DWW&#3; GHQQD&#3; I|UlQGULQJ&#3; lU&#3; PRWLYHUDG&#3; DWW&#3; JHQRPI|UD&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#22;&#17;&#3;&#3;1RUPNRVWQDGHU&#3;L&#3;ROLND&#3;nOGUDU&#17;&#3;.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3;

UHVSHNWLYH&#3;JUXSS&#3; &#3;

&#3;

&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;)|GGD&#3;L&#3;1RUGHQ&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;)|GGD&#3;XWDQI|U&#3;1RUGHQ&#3;

&#3;

&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;*LIWD&#3; &#3;&#3;gYULJD&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;*LIWD&#3; &#3;&#3;gYULJD&#3;

.YLQQRU&#3; &#25;&#24;−&#25;&#28;&#3; &#20;&#3;&#23;&#21;&#28;&#3; &#28;&#3;&#21;&#22;&#27;&#3; &#20;&#3;&#25;&#27;&#22;&#3; &#20;&#19;&#3;&#26;&#22;&#28;&#3; &#3; &#26;&#19;−&#26;&#23;&#3; &#25;&#3;&#19;&#24;&#24;&#3; &#21;&#23;&#3;&#21;&#28;&#22;&#3; &#26;&#3;&#20;&#21;&#21;&#3; &#21;&#26;&#3;&#27;&#20;&#27;&#3; &#3; &#26;&#24;−&#26;&#28;&#3; &#20;&#26;&#3;&#21;&#24;&#28;&#3; &#22;&#26;&#3;&#20;&#21;&#21;&#3; &#20;&#28;&#3;&#25;&#21;&#21;&#3; &#23;&#20;&#3;&#20;&#24;&#20;&#3; &#3; &#27;&#19;−&#27;&#23;&#3; &#22;&#23;&#3;&#19;&#20;&#27;&#3; &#26;&#23;&#3;&#24;&#27;&#27;&#3; &#22;&#26;&#3;&#27;&#22;&#26;&#3; &#27;&#19;&#3;&#23;&#20;&#26;&#3; &#3; &#27;&#24;−&#27;&#28;&#3; &#20;&#19;&#20;&#3;&#26;&#25;&#27;&#3; &#20;&#23;&#22;&#3;&#23;&#22;&#27;&#3; &#20;&#20;&#20;&#3;&#21;&#28;&#19;&#3; &#20;&#24;&#22;&#3;&#28;&#20;&#19;&#3; &#3; &#28;&#19;−Z&#3; &#20;&#27;&#20;&#3;&#26;&#21;&#19;&#3; &#21;&#23;&#25;&#3;&#21;&#20;&#20;&#3; &#20;&#28;&#25;&#3;&#23;&#20;&#19;&#3; &#21;&#25;&#25;&#3;&#19;&#25;&#27;&#3; 0lQ&#3; &#25;&#24;−&#25;&#28;&#3; &#21;&#3;&#19;&#23;&#22;&#3; &#20;&#24;&#3;&#26;&#22;&#25;&#3; &#21;&#3;&#24;&#20;&#19;&#3; &#20;&#26;&#3;&#28;&#22;&#27;&#3; &#3; &#26;&#19;−&#26;&#23;&#3; &#22;&#3;&#26;&#26;&#21;&#3; &#20;&#27;&#3;&#25;&#19;&#26;&#3; &#23;&#3;&#23;&#24;&#28;&#3; &#21;&#19;&#3;&#26;&#25;&#25;&#3; &#3; &#26;&#24;−&#26;&#28;&#3; &#20;&#20;&#3;&#23;&#26;&#21;&#3; &#22;&#26;&#3;&#27;&#26;&#24;&#3; &#20;&#22;&#3;&#21;&#27;&#26;&#3; &#23;&#20;&#3;&#20;&#27;&#24;&#3; &#3; &#27;&#19;−&#27;&#23;&#3; &#21;&#23;&#3;&#25;&#25;&#25;&#3; &#25;&#25;&#3;&#20;&#20;&#27;&#3; &#21;&#26;&#3;&#24;&#22;&#21;&#3; &#26;&#20;&#3;&#22;&#26;&#28;&#3; &#3; &#27;&#24;−&#27;&#28;&#3; &#24;&#26;&#3;&#25;&#22;&#25;&#3; &#20;&#22;&#19;&#3;&#20;&#28;&#27;&#3; &#25;&#20;&#3;&#26;&#21;&#23;&#3; &#20;&#23;&#20;&#3;&#22;&#22;&#25;&#3; &#3; &#28;&#19;−Z&#3; &#28;&#26;&#3;&#23;&#24;&#20;&#3; &#21;&#20;&#24;&#3;&#25;&#21;&#20;&#3; &#20;&#19;&#25;&#3;&#19;&#23;&#24;&#3; &#21;&#22;&#22;&#3;&#20;&#25;&#24;&#3;

&#3; &#3; 1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;GHQ&#3;VRFLRHNRQRPLVND&#3;EDNJUXQGHQ&#3;NRQVWDWHUDU&#3;NRP&#16; PLWWpQ&#3; DWW&#3; YDULDEHOQ&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; RFK&#3; LQNRPVW&#3; L&#3;VWRUW&#3; VHWW&#3; I|UH&#16; IDOOHU&#3; YDUD&#3; OLNYlUGLJD&#3; VRP&#3; KlOVRLQGLNDWRU&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#3; VRP&#3; KHOKHW&#17;&#3;)|U&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHU&#3;NDQ&#3;GRFN&#3;XWIDOOHW&#3;VNLOMD&#3;VLJ&#3;UHODWLYW&#3; NUDIWLJW&#3; EHURHQGH&#3; Sn&#3; YLONHQ&#3; DY&#3; GH&#3; EnGD&#3; YDULDEOHUQD&#3; VRP&#3; DQYlQGV&#17;&#3; 'HW&#3; VRP&#3; WDODU&#3; I|U&#3; YDULDEHOQ&#3; LQNRPVW&#3; lU&#3; DWW&#3; GHQ&#3; lU&#3; PHU&#3; WLOOJlQJOLJ&#3; RFK&#3; KHOWlFNDQGH&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; \UNHVEDNJUXQG&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; DQVHU&#3; GRFN&#3; LQWH&#3; DWW&#3; GHWWD&#3; lU&#3; VNlO&#3; QRJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; PRWLYHUD&#3; GH&#3; RPI|UGHO&#16; QLQJVHIIHNWHU&#3; VRP&#3; HWW&#3; E\WH&#3; DY&#3; YDULDEHO&#3; VNXOOH&#3; LQQHElUD&#17;&#3; 9DULDEHOQ&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; E|U&#3; VnOHGHV&#3; EHKnOODV&#17;&#3; 'lUHPRW&#3; E|U&#3; GHQQD&#3; YDULDEHO&#3; NRPSOHWWHUDV&#3;PHG&#3;HQ&#3;NDWHJRUL&#3;I|U&#3;I|UHWDJDUH&#18;MRUGEUXNDUH&#17;&#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#23;&#3; YLVDU&#3; VDPEDQGHW&#3; PHOODQ&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; RFK&#3; QRUP&#16; NRVWQDGHQ&#3;L&#3;nOGHUVJUXSSHQ&#3;&#27;&#24;−&#27;&#28;&#3;nU&#17;&#3;

&#3; &#3; &#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#23;&#17;&#3; &#3; 1RUPNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; ROLND&#3; \UNHVJUXSSHU&#17;&#3; .URQRU&#3; SHU&#3;

LQYnQDUH&#3;&#27;&#24;−&#27;&#28;&#3;nU&#3;L&#3;UHVSHNWLYH&#3;JUXSS&#3; &#3;

&#3;

&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;)|GGD&#3;L&#3;1RUGHQ&#3; &#3;&#3;&#3;)|GGD&#3;XWDQI|U&#3;1RUGHQ&#3;

&#3;

&#3; &#3;&#3;&#3;*LIWD&#3; &#3;gYULJD&#3; &#3;&#3;&#3;*LIWD&#3; &#3;gYULJD&#3;

.YLQQRU&#3; (M&#3;IDFNOlUGD&#3;DUEHWDUH&#3; &#20;&#19;&#28;&#3;&#20;&#24;&#24;&#3; &#20;&#24;&#23;&#3;&#22;&#25;&#26;&#3; &#20;&#21;&#19;&#3;&#19;&#26;&#20;&#3; &#20;&#25;&#28;&#3;&#27;&#19;&#22;&#3; &#3; )DFNOlUGD&#3;DUEHWDUH&#3; &#20;&#19;&#28;&#3;&#19;&#27;&#26;&#3; &#20;&#23;&#26;&#3;&#20;&#21;&#23;&#3; &#20;&#20;&#28;&#3;&#28;&#28;&#24;&#3; &#20;&#25;&#20;&#3;&#27;&#22;&#25;&#3; &#3; )|UHWDJDUH&#18;MRUGEUXNDUH&#3; &#28;&#26;&#3;&#26;&#27;&#21;&#3; &#20;&#22;&#26;&#3;&#27;&#20;&#22;&#3; &#20;&#19;&#26;&#3;&#24;&#25;&#19;&#3; &#20;&#24;&#20;&#3;&#24;&#28;&#24;&#3; &#3; /lJUH&#3;WMlQVWHPlQ&#3; &#28;&#24;&#3;&#21;&#19;&#23;&#3; &#20;&#21;&#26;&#3;&#19;&#23;&#26;&#3; &#20;&#19;&#23;&#3;&#26;&#21;&#24;&#3; &#20;&#22;&#28;&#3;&#26;&#24;&#21;&#3; &#3; +|JUH&#3;WMlQVWHPlQ&#3; &#27;&#23;&#3;&#24;&#26;&#23;&#3; &#20;&#20;&#28;&#3;&#21;&#22;&#28;&#3; &#28;&#22;&#3;&#19;&#22;&#20;&#3; &#20;&#22;&#20;&#3;&#20;&#25;&#22;&#3; 0lQ&#3; (M&#3;IDFNOlUGD&#3;DUEHWDUH&#3; &#25;&#24;&#3;&#26;&#22;&#20;&#3; &#20;&#23;&#23;&#3;&#28;&#19;&#19;&#3; &#26;&#21;&#3;&#22;&#19;&#24;&#3; &#20;&#24;&#28;&#3;&#22;&#28;&#19;&#3; &#3; )DFNOlUGD&#3;DUEHWDUH&#3; &#25;&#20;&#3;&#27;&#21;&#21;&#3; &#20;&#22;&#25;&#3;&#26;&#21;&#26;&#3; &#25;&#27;&#3;&#19;&#19;&#23;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3;&#23;&#19;&#19;&#3; &#3; )|UHWDJDUH&#18;MRUGEUXNDUH&#3; &#24;&#25;&#3;&#28;&#20;&#25;&#3; &#20;&#21;&#25;&#3;&#24;&#25;&#26;&#3; &#25;&#21;&#3;&#25;&#19;&#26;&#3; &#20;&#22;&#28;&#3;&#21;&#21;&#23;&#3; &#3; /lJUH&#3;WMlQVWHPlQ&#3; &#24;&#24;&#3;&#19;&#19;&#22;&#3; &#20;&#20;&#24;&#3;&#22;&#21;&#19;&#3; &#25;&#19;&#3;&#24;&#19;&#23;&#3; &#20;&#21;&#25;&#3;&#27;&#24;&#21;&#3; &#3; +|JUH&#3;WMlQVWHPlQ&#3; &#23;&#26;&#3;&#23;&#28;&#23;&#3; &#20;&#19;&#26;&#3;&#23;&#28;&#20;&#3; &#24;&#21;&#3;&#21;&#23;&#22;&#3; &#20;&#20;&#27;&#3;&#21;&#23;&#19;&#3;

&#3; &#3; .RPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; DWW&#3; HWQLFLWHWVIDNWRUQ&#3; lQGUDV&#3; WLOO&#3; DWW&#3; DYVH&#3; SHU&#16; VRQHU&#3; I|GGD&#3; LQRP&#3; UHVSHNWLYH&#3; XWDQI|U&#3; 1RUGHQ&#17;&#3; 1lU&#3;GHW&#3; JlOOHU&#3; SHU&#16; VRQHU&#3;&#27;&#24;&#3;nU&#3;RFK&#3;lOGUH&#3;VRP&#3;lU&#3;I|GGD&#3;XWDQI|U&#3;1RUGHQ&#3;I|UHVOnV&#3;QRUP&#16; NRVWQDGHQ&#3; L&#3; UHVSHNWLYH&#3; JUXSS&#3; PRWVYDUDV&#3; DY&#3; QRUPNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; PRWVYDUDQGH&#3;SHUVRQHU&#3;I|GGD&#3;LQRP&#3;1RUGHQ&#3;|NDW&#3;PHG&#3;WLR&#3;SURFHQW&#17;&#3;

,&#3; ELODJD&#3; &#20;&#19;&#3; ILQQV&#3; HQ&#3; DQDO\V&#3; DY&#3; KXU&#3; MlPOLNKHWHQ&#3; PHOODQ&#3; PlQ&#3; RFK&#3; NYLQQRU&#3;SnYHUNDV&#3;DY&#3;NRPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#17;&#3;

Hemtjænst och institutionsboende i glesbygd

*OHVE\JGVYHUNHW&#3; KDU&#3; Sn&#3; NRPPLWWpQV&#3; XSSGUDJ&#3; JHQRPI|UW&#3; HQ&#3; XSS&#16; GDWHULQJ&#3; DY&#3; GH&#3; lOGUHV&#3; ERVlWWQLQJVP|QVWHU&#3; YLG&#3; nUVVNLIWHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#18;&#19;&#21;&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3;KDU&#3;VHGDQ&#3;XSSGDWHUDW&#3;UHVNRVWQDGHUQD&#17;&#3;.RPPLWWpQ&#3;I|UH&#16; VOnU&#3; DWW&#3; HQ&#3; VnGDQ&#3; DNWXDOLVHULQJ&#3; DY&#3; XQGHUODJHW&#3; JHQRPI|UV&#3; RFK&#3; DWW&#3; WLOOlJJHW&#3; I|U&#3; K|JUH&#3; EHKRY&#3; DY&#3; LQVWLWXWLRQVERHQGH&#18;VlUVNLOW&#3; ERHQGH&#3; L&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;ELEHKnOOV&#17;&#3;

Tillægg för færdtjænst och handikappomsorg

7LOOlJJHW&#3;Sn&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVW&#3;RFK&#3;KDQGLNDSS&#16; RPVRUJ&#3;I\OOHU&#3;LQWH&#3;OlQJUH&#3;QnJRQ&#3;IXQNWLRQ&#3;RFK&#3;E|U&#3;GlUI|U&#3;WDV&#3;ERUW&#17;&#3;

&#3; &#3;

Uppdatering

)|U&#3; EHVNULYQLQJHQ&#3; DY&#3; RKlOVDQ&#3; L&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; DQYlQGV&#3; 8/)&#3; &#11;8QGHUV|NQLQJDU&#3;DY&#3;OHYQDGVI|UKnOODQGHQ&#12;&#17;&#3;(WW&#3;SUREOHP&#3;PHG&#3;GHVVD&#3; XQGHUV|NQLQJDU&#3;lU&#3;DWW&#3;GH&#3;HQGDVW&#3;YLG&#3;HWW&#3;WLOOIlOOH&#3;&#11;&#20;&#28;&#27;&#27;&#18;&#27;&#28;&#12;&#3;RPIDWWDW&#3; SHUVRQHU&#3;|YHU&#3;&#27;&#24;&#3;nU&#17;&#3;1RUPNRVWQDGVEHUlNQLQJDUQD&#3;E|U&#3;GlUI|U&#3;XSS&#16; GDWHUDV&#3;QlU&#3;DNWXHOODUH&#3;PDWHULDO&#3;IUnQ&#3;8/)&#3;PHG&#3;XSSJLIWHU&#3;RP&#3;RKlOVDQ&#3; EODQG&#3;SHUVRQHU&#3;|YHU&#3;&#27;&#24;&#3;nU&#3;ILQQV&#3;WLOOJlQJOLJW&#17;&#3;8QGHUODJHW&#3;WLOO&#3;EHUlN&#16; QLQJDUQD&#3; E|U&#3; RFNVn&#3; NRPSOHWWHUDV&#3; QlU&#3; HWW&#3; EUHGDUH&#3; XQGHUODJ&#3; I|U&#3; VDPEDQGHW&#3; PHOODQ&#3; RKlOVRJUDG&#3; HQOLJW&#3; 8/)&#3; RFK&#3; HUKnOOQD&#3; LQVDWVHU&#3; HQOLJW&#3;IlOWXQGHUV|NQLQJDUQD&#3;ILQQV&#3;WLOOJlQJOLJW&#17;&#3; %HUlNQLQJHQ&#3;DY&#3;NRPPXQHUQDV&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJ&#3; I|UHVOnV&#3; XSSGDWHUDV&#3; nUOLJHQ&#3; PHG&#3; DYVHHQGH&#3; Sn&#3; N|Q&#15;&#3; nOGHU&#15;&#3; HWQLFLWHW&#3; RFK&#3; FLYLOVWnQG&#17;&#3; 8SSJLIWHU&#3; RP&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; I|UHVOnV&#3; XSSGDWHUDV&#3; YDUW&#3;WUHGMH&#3;nU&#17;&#3;&#3;

4.5.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

*OHVE\JGVNRPPXQHU&#15;&#3; LQGXVWULNRPPXQHU&#3; RFK&#3; |YULJD&#3; VW|UUH&#3; NRP&#16; PXQHU&#3; InU&#3; VW|UVW&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#17;&#3; 6WRUVWlGHU&#15;&#3; I|URUWV&#16; NRPPXQHU&#3;RFK&#3;VW|UUH&#3;VWlGHU&#3;lU&#3;GH&#3;NRPPXQJUXSSHU&#3;VRP&#3;VDPPDQ&#16; WDJHW&#3;InU&#3;HQ&#3;|NQLQJ&#17;&#3;

(Q&#3;VWRU&#3;GHO&#3;DY&#3;I|UlQGULQJDUQD&#3;EHURU&#3;Sn&#3;XSSGDWHUDW&#3;XQGHUODJ&#3;RFK&#3; VlWWHW&#3; DWW&#3; EHDNWD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; nOGHUVVWUXNWXUHQ&#17;&#3; 5HVXOWDWHW&#3; DY&#3; GHQ&#3; XSSGDWHUDGH&#3; IlOWXQGHUV|NQLQJHQ&#3; SHNDU&#3; PRW&#3; HQ&#3; I|UVNMXWQLQJ&#3; DY&#3; YnUGW\QJGHQ&#3;XSSnW&#3;L&#3;nOGUDUQD&#17;&#3;'HWWD&#3;L&#3;NRPELQDWLRQ&#3;PHG&#3;DWW&#3;nOGHUV&#16; LQGHOQLQJHQ&#3;I|UHVOnV&#3;VNH&#3;L&#3;IHPnUVLQWHUYDOO&#3;LVWlOOHW&#3;I|U&#3;WLRnUVLQWHUYDOO&#3; PHGI|U&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;HQ&#3;K|J&#3;DQGHO&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3;GH&#3;|YUH&#3;nOGHUV&#16; JUXSSHUQD&#3; InU&#3; HQ&#3; |NDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#17;&#3; bYHQ&#3; XSSGDWHULQJHQ&#3; RFK&#3; NRPSOHWWHULQJHQ&#3; DY&#3; YDULDEHOQ&#3; \UNHVEDNJUXQG&#3; SnYHUNDU&#3; UHVXOWDWHQ&#17;&#3; 8SSGDWHULQJHQ&#3; DY&#3; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3; EHUlNQLQJ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; KHPWMlQVW&#3;InU&#3;PDUJLQHOO&#3;EHW\GHOVH&#3;I|U&#3;NRPPXQJUXSSHUQD&#3;VRP&#3;KHO&#16; KHW&#17;&#3;)|U&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHU&#3;NDQ&#3;GlUHPRW&#3;HIIHNWHQ&#3;YDUD&#3;EHW\GDQGH&#17;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.6. Individ- och familjeomsorg

Kommittêns =förslag: Delmodellen =delas =upp =i =tvè delar. =I den

HQD&#3; GHOHQ&#3; EHUlNQDV&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; VNLOOQDGHU&#3; I|U&#3; HNRQRPLVNW&#3; ELVWnQG&#15;&#3;PLVVEUXNDUYnUG&#3;VDPW&#3;|YULJ&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#17;&#3;&#3;

,&#3;GHQ&#3;DQGUD&#3;GHOHQ&#3;EHUlNQDV&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;VNLOOQDGHU&#3;LQRP&#3;EDUQ&#16;&#3; RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#17;&#3;'H&#3;WYn&#3;GHODUQD&#3;VXPPHUDV&#3;WLOO&#3;HQ&#3;VWDQGDUG&#16; NRVWQDG&#3;I|U&#3;YHUNVDPKHWVRPUnGHW&#17;&#3;

4.6.1. Nuvarande utformning

1XYDUDQGH&#3;GHOPRGHOO&#3;I|U&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3;WRJV&#3;IUDP&#3;DY&#3; .RPPXQDOD&#3;XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#17;&#3;0RGHOOHQ&#3;lU&#3;VNDSDG&#3;JHQRP&#3;Vn&#3; NDOODG&#3; PXOWLSHO&#3; UHJUHVVLRQVDQDO\V&#3; EDVHUDW&#3; Sn&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; nUV&#3; QHWWRNRVW&#16; QDGHU&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJ&#17;&#3; 6RP&#3; JUXQG&#3; I|U&#3; YDO&#3; DY&#3; YDULDEOHU&#3;KDU&#3;IUlPVW&#3;VRFLDOELGUDJVIRUVNQLQJ&#3;OHJDW&#3;WLOO&#3;JUXQG&#17;&#3;

6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;SHU&#3;NRPPXQ&#3;EHVWlPV&#3;DY&#3;YDULDEOHUQD&#29;&#3;

 • HQVDPVWnHQGH&#3;NYLQQRU&#3;&#20;&#27;−&#23;&#23;&#3;nU&#3;PHG&#3;EDUQ&#3;&#19;−&#20;&#26;&#3;nU&#3;&#11;0%.&#20;&#27;&#23;&#23;&#12;&#3;
 • XWULNHV&#3;I|GGD&#3;IO\NWLQJDU&#3;RFK&#3;QlUD&#3;DQK|ULJD&#3;VRP&#3;YLVWDWV&#3;L&#3;ODQGHW&#3;

&#22;−&#28;&#3; nU&#3; VDPW&#3; |YULJD&#3; XWULNHV&#3; I|GGD&#3; IUnQ&#3; OlQGHU&#3; XWDQI|U&#3; 1RUGHQ&#3; RFK&#3;(8&#3;VRP&#3;YLVWDWV&#3;L&#3;6YHULJH&#3;&#19;−&#20;&#28;&#3;nU&#3;&#11;)/&#22;&#28;,1&#19;&#20;&#28;&#12;&#3;

 • DUEHWVV|NDQGH&#3;XWDQ&#3;DUEHWVO|VKHWVHUVlWWQLQJ&#15;&#3;NDWHJRUL&#3;&#20;&#20;&#3;RFK&#3;&#20;&#21;&#3;

HQOLJW&#3;$06&#3;GHILQLWLRQ&#3;&#11;.&#20;&#20;&#20;&#21;((&#12;&#3;

 • PlQ&#3; &#21;&#24;−&#25;&#23;&#3; nU&#3; PHG&#3; nUVLQNRPVW&#3; XQGHU&#3; &#20;&#23;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#15;&#3;

&#11;,QNLQG&#20;&#23;&#19;&#12;&#3;

 • HWW&#3;WlWKHWVLQGH[&#15;&#3;URWHQ&#3;XU&#3;WlWRUWVEHIRONQLQJHQ&#15;&#3;&#11;5RWWlWEHI&#12;&#17;&#3;

6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; SHU&#3; NRPPXQ&#3; EHUlNQDV&#3; nUOLJHQ&#17;&#3; 6DPWOLJD&#3; YDULD&#16; EOHU&#3; XWRP&#3; WlWKHWVLQGH[&#3; XSSGDWHUDV&#3; nUOLJHQ&#17;&#3; 'H&#3; LQJnHQGH&#3;YDULDEOHU&#16; QDV&#3;YLNWHU&#3;lU&#3;VNDWWDGH&#3;Sn&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#3;nUV&#3;QLYn&#3;RFK&#3;KDU&#3;GlUHIWHU&#3;OHJDW&#3;IDVW&#17;&#3;&#3;

)|U&#3; DWW&#3; NRPPD&#3; XSS&#3; L&#3; GDJHQV&#3; NRVWQDGVQLYn&#3; MXVWHUDV&#3; VWDQGDUG&#16; NRVWQDGHUQD&#3;XSS&#17;&#3;,&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;nUV&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3;lU&#3;GHQQD&#3;XSSVNULY&#16; QLQJ&#3; &#21;&#22;&#3; SURFHQW&#17;&#3; ,&#3; IDVWD&#3; SULVHU&#3; KDU&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJHQ&#3; PLQVNDW&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#17;&#3; 'HW&#3; HNRQRPLVND&#3; ELVWnQGHW&#3; KDU&#3;PLQVNDW&#3;PHGDQ&#3;|YULJD&#3;GHODU&#3;|NDW&#3;QnJRW&#17;&#3;(Q&#3;JHQHUHOO&#3;XSSVNULY&#16; QLQJ&#3;NDQ&#3;OHGD&#3;WLOO&#3;VlPUH&#3;WUlIIVlNHUKHW&#3;RP&#3;NRVWQDGVXWYHFNOLQJHQ&#3;KDU&#3; YDULW&#3;ROLNDUWDG&#3;PHOODQ&#3;ROLND&#3;W\SHU&#3;DY&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;

&#3; &#3;

,&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; nUV&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; RPI|UGHODV&#3; &#23;&#15;&#25;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#17;&#3; 6W|UVW&#3; WLOOlJJ&#3; InU&#3; 0DOP|&#3; PHG&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#28;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 6W|UVW&#3; DYGUDJ&#3;InU&#3;%MXUKROP&#3;PHG&#3;&#21;&#3;&#19;&#26;&#28;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

4.6.2. Resultat av kommittêns uppföljning Kostnadsutveckling sedan 1995

,QGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3;RPIDWWDU&#3;YnUG&#3;DY&#3;EDUQ&#3;RFK&#3;XQJD&#15;&#3;YnUG&#3;DY&#3; SHUVRQHU&#3;PHG&#3;PLVVEUXNVSUREOHP&#15;&#3;|YULJ&#3;YX[HQYnUG&#3;RFK&#3;IDPLOMHUlWWV&#16; OLJ&#3;YHUNVDPKHW&#17;&#3;8W|YHU&#3;GHWWD&#3;WLOONRPPHU&#3;GHW&#3;HNRQRPLVND&#3;ELVWnQGHW&#3; &#11;VRFLDOELGUDJ&#12;&#17;&#3; cU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; XSSJLFN&#3; QHWWRNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJHQ&#3;WLOO&#3;&#21;&#21;&#15;&#27;&#3;PLOMDUGHU&#17;

&#22;

&#3;

&#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#19;&#17;&#3; .RVWQDGHU&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJ&#3; &#20;&#28;&#28;&#24;−&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;

O|SDQGH&#3;SULVHU&#3;

.lOOD&#29;&#3;.RPPXQHUQDV&#3;UlNHQVNDSHU&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;¤&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#22;&#3;([NOXVLYH&#3; HNRQRPLVNW&#3; ELVWnQG&#3; RFK&#3; LQWURGXNWLRQVHUVlWWQLQJ&#3; WLOO&#3; IO\NWLQJDU&#3; Sn&#3; FLUND&#3; &#20;&#3;&#20;&#19;&#19;&#3; PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3;

&#19; &#24;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#24;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#24;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#20;&#28;&#28;&#24; &#20;&#28;&#28;&#25; &#20;&#28;&#28;&#26; &#20;&#28;&#28;&#27; &#20;&#28;&#28;&#28; &#21;&#19;&#19;&#19; &#21;&#19;&#19;&#20;

0Q NU

(QVNLOW&#18;HNRQRPLVNW&#3;ELVWnQG&#3;¤&#21;&#19;&#19;&#20; %DUQ&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;¤ 0LVVEUXNDUYnUG&#3;I|U&#3;YX[QD&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;¤ gYULJ&#3;YX[HQYnUG&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;¤ )DPLOMHUlWW&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;¤ ,QVWLWXWLRQVYnUG&#3;¤&#20;&#28;&#28;&#26; )DPLOMHKHPVYnUG&#3;¤&#20;&#28;&#28;&#26; 5nG&#3;RFK&#3;VW|G&#3;¤&#20;&#28;&#28;&#26; gSSHQ&#3;YnUG&#3;RFK&#3;EHKDQGOLQJ&#3;¤&#20;&#28;&#28;&#26;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)UDP&#3; WLOO&#3; RFK&#3; PHG&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;&#3; VWRG&#3; GHW&#3; HNRQRPLVND&#3; ELVWnQGHW&#3; I|U&#3; NRVWQDGV|NQLQJHQ&#17;&#3; 8QGHU&#3; SHULRGHQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; WLOO&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; KDU&#3; GHW&#3; HNRQR&#16; PLVND&#3;ELVWnQGHW&#3;PLQVNDW&#3;VDPWLGLJW&#3;VRP&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#3; WDJLW&#3; |NDGH&#3; UHVXUVHU&#3; L&#3; DQVSUnN&#3; &#11;VH&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#19;&#12;&#17;&#3; cU&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; VWRG&#3; GHW&#3; HNRQRPLVND&#3; ELVWnQGHW&#3; I|U&#3; &#24;&#23;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; GH&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGHUQD&#17;&#3;&#3; cU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;XSSJLFN&#3;VDPPD&#3;DQGHO&#3;WLOO&#3;&#23;&#20;&#3;SURFHQW&#17;&#3;'HW&#3;KDU&#3;VnOHGHV&#3;VNHWW&#3; HQ&#3; I|UVNMXWQLQJ&#3; DY&#3; YHUNVDPKHWHQ&#3; IUnQ&#3; HNRQRPLVND&#3; WUDQVIHUHULQJDU&#3; WLOO&#3;HQVNLOGD&#3;KXVKnOO&#3;WLOO&#3;LQVDWVHU&#3;PHG&#3;PHU&#3;DY&#3;YnUGNDUDNWlU&#17;&#3;'HWWD&#3;NDQ&#3; LQQHElUD&#3;DWW&#3;GDJHQV&#3;I|UNODUDQGH&#3;YDULDEOHU&#3;LQWH&#3;lU&#3;GH&#3;VRP&#3;ElVW&#3;InQJDU&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#17;&#3;&#3;

,&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#24;&#3; UHGRYLVDV&#3; XWYHFNOLQJHQ&#3; DY&#3; QHWWRNRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; GH&#3; ROLND&#3;NRPPXQJUXSSHUQD&#3;VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;ODQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; RFK&#3;PHGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;KDIW&#3;GHQ&#3;VW|UVWD&#3;NRVWQDGV|NQLQJHQ&#3; VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3;6WRUVWlGHU&#3;VDPW&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3;KDU&#3;KDIW&#3;HQ&#3;VYDJ&#3; |NQLQJ&#3; UHVSHNWLYH&#3; HQ&#3; PLQVNQLQJ&#3; L&#3; NRVWQDGHUQD&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; 'HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGV|NQLQJHQ&#3; KDU&#3; YDULW&#3; GU\JW&#3; &#22;&#3; SURFHQW&#15;&#3; YlJW&#3; JHQRPVQLWW&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#24;&#17;&#3;&#3;.RVWQDGHU&#3;I|U&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;−&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;

NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#15;&#3;O|SDQGH&#3;SULVHU&#15;&#3;RYlJW&#3;JHQRPVQLWW&#3; &#3;

&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; &#20;&#28;&#28;&#28;&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;

&#3;

&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; SURFHQW&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#23;&#3;&#22;&#24;&#28;&#3; &#23;&#3;&#24;&#23;&#27;&#3; &#23;&#3;&#26;&#28;&#21;&#3; &#23;&#3;&#25;&#24;&#27;&#3; &#23;&#3;&#23;&#24;&#26;&#3; &#23;&#3;&#23;&#20;&#28;&#3; &#20;&#15;&#22;&#27;&#3;&#3; &#3; 6WRFNKROP&#3; &#22;&#3;&#28;&#24;&#19;&#3; &#23;&#3;&#23;&#19;&#28;&#3; &#23;&#3;&#24;&#23;&#20;&#3; &#23;&#3;&#22;&#28;&#27;&#3; &#23;&#3;&#20;&#19;&#27;&#3; &#22;&#3;&#28;&#28;&#19;&#3; &#20;&#15;&#19;&#20;&#3;&#3; &#3; 0DOP|&#3;&#3; &#23;&#3;&#26;&#24;&#25;&#3; &#24;&#3;&#19;&#19;&#23;&#3; &#23;&#3;&#25;&#23;&#21;&#3; &#23;&#3;&#27;&#25;&#23;&#3; &#23;&#3;&#26;&#20;&#28;&#3; &#23;&#3;&#25;&#19;&#24;&#3; &#16;&#22;&#15;&#20;&#26;&#3;&#3; &#3; *|WHERUJ&#3; &#23;&#3;&#22;&#26;&#20;&#3; &#23;&#3;&#21;&#22;&#22;&#3; &#24;&#3;&#20;&#28;&#23;&#3; &#23;&#3;&#26;&#20;&#20;&#3; &#23;&#3;&#24;&#23;&#22;&#3; &#23;&#3;&#25;&#25;&#22;&#3; &#25;&#15;&#25;&#27;&#3;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#28;&#21;&#21;&#3; &#21;&#3;&#19;&#26;&#24;&#3; &#21;&#3;&#19;&#20;&#20;&#3; &#20;&#3;&#28;&#26;&#26;&#3; &#21;&#3;&#19;&#19;&#26;&#3; &#21;&#3;&#19;&#21;&#23;&#3; &#24;&#15;&#22;&#19;&#3;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#22;&#20;&#22;&#3; &#21;&#3;&#23;&#23;&#19;&#3; &#21;&#3;&#24;&#19;&#25;&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#23;&#3; &#21;&#3;&#25;&#20;&#21;&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#19;&#3; &#20;&#21;&#15;&#22;&#25;&#3;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#20;&#3;&#26;&#19;&#21;&#3; &#20;&#3;&#24;&#27;&#27;&#3; &#20;&#3;&#28;&#19;&#28;&#3; &#20;&#3;&#28;&#24;&#26;&#3; &#20;&#3;&#28;&#23;&#26;&#3; &#21;&#3;&#19;&#21;&#24;&#3; &#20;&#27;&#15;&#28;&#27;&#3;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#24;&#26;&#20;&#3; &#20;&#3;&#24;&#27;&#27;&#3; &#20;&#3;&#25;&#22;&#25;&#3; &#20;&#3;&#25;&#21;&#26;&#3; &#20;&#3;&#25;&#27;&#22;&#3; &#20;&#3;&#26;&#22;&#20;&#3; &#20;&#19;&#15;&#20;&#27;&#3;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#23;&#19;&#28;&#3; &#20;&#3;&#23;&#25;&#23;&#3; &#20;&#3;&#23;&#20;&#26;&#3; &#20;&#3;&#24;&#19;&#26;&#3; &#20;&#3;&#25;&#23;&#22;&#3; &#20;&#3;&#26;&#26;&#25;&#3; &#21;&#25;&#15;&#19;&#24;&#3;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#21;&#27;&#19;&#3; &#20;&#3;&#21;&#28;&#28;&#3; &#20;&#3;&#20;&#22;&#21;&#3; &#20;&#3;&#20;&#24;&#24;&#3; &#20;&#3;&#21;&#19;&#25;&#3; &#20;&#3;&#20;&#28;&#22;&#3; &#16;&#25;&#15;&#27;&#19;&#3;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#20;&#3;&#23;&#27;&#23;&#3; &#20;&#3;&#25;&#22;&#25;&#3; &#20;&#3;&#25;&#27;&#25;&#3; &#20;&#3;&#26;&#19;&#23;&#3; &#20;&#3;&#26;&#21;&#21;&#3; &#20;&#3;&#26;&#22;&#22;&#3; &#20;&#25;&#15;&#26;&#27;&#3;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#20;&#3;&#23;&#27;&#23;&#3; &#20;&#3;&#23;&#28;&#25;&#3; &#20;&#3;&#23;&#28;&#28;&#3; &#20;&#3;&#23;&#28;&#19;&#3; &#20;&#3;&#24;&#20;&#28;&#3; &#20;&#3;&#24;&#20;&#27;&#3; &#21;&#15;&#21;&#28;&#3;&#3;

5LNHW&#3; &#21;&#3;&#23;&#27;&#24;&#3; &#21;&#3;&#22;&#24;&#27;&#3; &#21;&#3;&#24;&#24;&#19;&#3; &#21;&#3;&#24;&#24;&#19;&#3; &#21;&#3;&#24;&#23;&#26;&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#24;&#3; &#22;&#15;&#21;&#21;&#3;&#3; .lOOD&#29;&#3;9DG&#3;NRVWDU&#3;YHUNVDPKHWHQ&#3;L&#3;GLQ&#3;NRPPXQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;¤&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3;

&#3; &#3;

Vad förklarar kostnadsskillnaderna?

(QOLJW&#3;6RFLDOVW\UHOVHQ&#3;EHURU&#3;YDULDWLRQHQ&#3;L&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3; Sn&#3; HQ&#3; NRPELQDWLRQ&#3; DY&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; RFK&#3; LQGLYLGXHOOD&#3; IDNWRUHU&#17;

&#23;

&#3;

6RFLDOVW\UHOVHQ&#3; PHQDU&#3; DWW&#3; ELVWnQGVWDJDQGHW&#3; EHURU&#3; WLOO&#3; H[HPSHO&#3; Sn&#3; VRFLDOWMlQVWHQV&#3; SUD[LV&#3; YLG&#3; EHG|PQLQJHQ&#3; DY&#3; EHKRYHW&#15;&#3; Sn&#3; I|UHNRPVW&#3; DY&#3; RFK&#3; LQQHKnOO&#3; L&#3;NRPPXQDOD&#3; ULNWOLQMHU&#15;&#3; Sn&#3; ROLND&#3; DUEHWVVlWW&#3; RFK&#3; Sn&#3; KXU&#3; EHQlJQD&#3; PlQQLVNRU&#3; lU&#3; DWW&#3; V|ND&#3; ELVWnQG&#17;&#3; 5HVXOWDWHW&#3; DY&#3; 6RFLDO&#16; VW\UHOVHQV&#3;VWXGLHU&#3;DY&#3;nUHQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;²&#20;&#28;&#28;&#28;&#3;lU&#3;DWW&#3;QlVWDQ&#3;&#26;&#24;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;GHQ&#3; NRPPXQDOD&#3; YDULDWLRQHQ&#3; I|U&#3; HNRQRPLVNW&#3; ELVWnQG&#3; NDQ&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; I\UD&#3;IDNWRUHU&#29;&#3;

 • DQGHO&#3;HQVDPVWnHQGH&#3;NYLQQRU&#3;PHG&#3;EDUQ&#3;
 • IRONPlQJG&#3;
 • DQGHO&#3;I|GGD&#3;L&#3;LFNH&#16;YlVWOlQGHU&#3;PHG&#3;YLVWHOVHWLG&#3;PLQGUH&#3;lQ&#3;&#20;&#19;&#3;nU&#3;
 • DQGHO&#3;DUEHWVO|VD&#3;XWDQ&#3;HUVlWWQLQJ&#3;

'H&#3; UHVWHUDQGH&#3; &#21;&#25;&#3; SURFHQWHQ&#3; VNXOOH&#3; HQOLJW&#3; 6RFLDOVW\UHOVHQ&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; VRFLDOWMlQVWHQV&#3; RFK&#3; DUEHWVI|UPHGOLQJHQV&#3; DUEHWVVlWW&#3; RFK&#3; EHG|P&#16; QLQJDU&#3;RFK&#3;DY&#3;ROLNKHWHU&#3;L&#3;VlWWHW&#3;DWW&#3;WD&#3;KDQG&#3;RP&#3;IO\NWLQJDU&#17;&#3;

6RFLDOVW\UHOVHQV&#3; YDO&#3; DY&#3; I|UNODULQJVYDULDEOHU&#3; OLJJHU&#3; P\FNHW&#3; QlUD&#3;&#3; GH&#3; VRP&#3; LQJnU&#3; L&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3; GHOPRGHOOHQ&#17;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; VNDOO&#3;GRFN&#3;RPIDWWD&#3;KHOD&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJHQ&#3;RFK&#3;LQWH&#3;&#3;EDUD&#3; GHW&#3;HNRQRPLVND&#3;ELVWnQGHW&#17;&#3;

Modellens træffsækerhet

,&#3;WDEHOO&#3;&#21;&#3;UHGRYLVDV&#3;GHQ&#3;UHGRYLVDGH&#3;QHWWRNRVWQDGHQ&#3;HQOLJW&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;nUV&#3; ERNVOXW&#3;I|U&#3;GH&#3;ROLND&#3;NRPPXQJUXSSHUQD&#17;&#3;6RP&#3;MlPI|UHOVH&#3;UHGRYLVDV&#3; GHQ&#3;IUDPUlNQDGH&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#17;&#3;'HVVD&#3;WYn&#3;lU&#3;MlP&#16; I|UEDUD&#3;Gn&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;QLYnQ&#3;L&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;nUV&#3;XWMlPQLQJ&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3;nUV&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3;

)|U&#3; NRPPXQJUXSSHUQD&#3; VWRUVWlGHU&#3; RFK&#3; ODQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; DYYLNHU&#3;GHQ&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHQ&#3;NUDIWLJW&#3;PRW&#3;GHQ&#3;EHUlNQDGH&#3;VWDQ&#16; GDUGNRVWQDGHQ&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;VDPPD&#3;JUXSSHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;KDIW&#3;HQ&#3;NRVWQDGV&#16; XWYHFNOLQJ&#3;VRP&#3;PDUNDQW&#3;VNLOMHU&#3;VLJ&#3;IUnQ&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3; 'lU&#3;KDU&#3;MXVWHULQJHQ&#3;JLYLW&#3;I|U&#3;K|J&#3;UHVSHNWLYH&#3;I|U&#3;OnJ&#3;XSSVNULYQLQJ&#17;&#3;

&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#23;&#3;9LOND&#3;IDNWRUHU&#3;EHVWlPPHU&#3;VRFLDOELGUDJVNRVWQDGHUQD"&#3;

 • &#3;(Q&#3;DQDO\V&#3;DY&#3;NRPPXQDOD&#3;YDULDWLRQHU&#15;&#3;

6RFLDOVW\UHOVHQ&#15;&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#25;&#17;&#3; &#3; %HUlNQDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; PHG&#3; QXYDUDQGH&#3;

PRGHOO&#3;VDPW&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;RYlJW&#3;JHQRPVQLWW&#3; &#3;

&#3; &#3;&#3;5HGRYLVDG&#3; &#3;&#3;QHWWRNRVWQDG&#3;

&#3;%HUlNQDG&#3; &#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;

6NLOOQDG&#3;PHOODQ&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#3; RFK&#3;NRVWQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#23;&#3;&#23;&#20;&#28;&#3; &#23;&#3;&#27;&#28;&#23;&#3; &#23;&#26;&#23;&#3; &#3; 6WRFNKROP&#3; &#22;&#3;&#28;&#28;&#19;&#3; &#23;&#3;&#27;&#25;&#20;&#3;&#3; &#27;&#26;&#20;&#3; &#3; 0DOP|&#3; &#23;&#3;&#25;&#19;&#24;&#3; &#24;&#3;&#19;&#20;&#26;&#3; &#23;&#20;&#21;&#3; &#3; *|WHERUJ&#3; &#23;&#3;&#25;&#25;&#22;&#3; &#23;&#3;&#27;&#19;&#25;&#3; &#20;&#23;&#19;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#21;&#3;&#19;&#21;&#23;&#3; &#21;&#3;&#19;&#24;&#27;&#3; &#22;&#23;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#19;&#3; &#21;&#3;&#24;&#19;&#19;&#3; &#16;&#28;&#28;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#19;&#21;&#24;&#3; &#20;&#3;&#27;&#28;&#26;&#3; &#16;&#20;&#21;&#27;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#26;&#22;&#20;&#3; &#20;&#3;&#24;&#22;&#23;&#3; &#16;&#20;&#28;&#26;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#26;&#26;&#25;&#3; &#20;&#3;&#22;&#27;&#27;&#3; &#16;&#22;&#27;&#27;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#20;&#28;&#22;&#3; &#20;&#3;&#21;&#20;&#24;&#3; &#21;&#21;&#3; gYULJD&#3;VW|UUH&#3; &#20;&#3;&#26;&#22;&#22;&#3; &#20;&#3;&#24;&#25;&#22;&#3; &#16;&#20;&#26;&#19;&#3; gYULJD&#3;PLQGUH&#3; &#20;&#3;&#24;&#20;&#27;&#3; &#20;&#3;&#23;&#21;&#22;&#3; &#16;&#28;&#24;&#3;

5LNVJHQRPVQLWW&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#22;&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#22;&#3;

&#19;&#3;

&#3; &#3; )|U&#3; VWRUVWlGHUQD&#3; OLJJHU&#3; VDPWOLJD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; |YHU&#3; GHQ&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHQ&#17;&#3; 6W|UVW&#3; GLIIHUHQV&#3; KDU&#3; 6WRFNKROP&#3; &#11;&#14;&#27;&#26;&#20;&#12;&#3; VHGDQ&#3;0DOP|&#3;&#11;&#14;&#23;&#20;&#21;&#12;&#3;RFK&#3;VLVW&#3;*|WHERUJ&#3;&#11;&#14;&#20;&#23;&#19;&#12;&#17;&#3;

$Y&#3; ODQGVE\JGVNRPPXQHUQD&#3; lU&#3; &#21;&#24;&#3; DY&#3; &#22;&#19;&#3; XQGHUNRPSHQVHUDGH&#3; L&#3; XWMlPQLQJHQ&#3;L&#3;I|UKnOODQGH&#3;WLOO&#3;VLQD&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#17;&#3;)|U&#3;QnJUD&#3; NRPPXQHU&#3; XSSJnU&#3; VNLOOQDGHQ&#3; WLOO&#3; |YHU&#3; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; )|U&#3; GH&#3; VH[&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; VW|UVW&#3; DYYLNHOVHU&#3; lU&#3; RUVDNHQ&#3; L&#3; DOOD&#3; XWRP&#3; HQ&#15;&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#3; VDPW&#3; YX[HQYnUG&#17;&#3; (QGDVW&#3; L&#3; HWW&#3; IDOO&#3; EHURU&#3; XQGHUNRPSHQVDWLRQHQ&#3; Sn&#3; QLYnQ&#3; Sn&#3; GHW&#3; HNRQRPLVND&#3;ELVWnQGHW&#17;&#3;

7LWWDU&#3; PDQ&#3; Sn&#3; GHQ&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHQ&#15;&#3; OLJJHU&#3; ODQGVE\JGV&#16; NRPPXQHUQD&#3; XQJHIlU&#3; Sn&#3; VDPPD&#3; QLYn&#3; VRP&#3; LQGXVWULNRPPXQHUQD&#17;&#3; (QOLJW&#3; GH&#3; YDULDEOHU&#3; VRP&#3; VNDOO&#3; PlWD&#3; GH&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; NRVWQDGVVNLOO&#16; QDGHUQD&#3;LQRP&#3;YHUNVDPKHWVRPUnGHW&#3;KDU&#3;GRFN&#3;ODQGVE\JGNRPPXQHU&#16; QD&#3; HQ&#3; ElWWUH&#3; VLWXDWLRQ&#17;&#3; 'HW&#3; JlOOHU&#3; IUlPVW&#3; DQGHO&#3; IO\NWLQJDU&#3; GlU&#3; ODQGVE\JGVNRPPXQHUQDV&#3; DQGHO&#3; lU&#3; PLQGUH&#3; lQ&#3; KlOIWHQ&#3; DY&#3; GHQ&#3; VRP&#3; LQGXVWULNRPPXQHUQD&#3;KDU&#17;&#3;,&#3;ODQGVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;ERU&#3;IlUUH&#3;SHU&#16; VRQHU&#3; L&#3; WlWRUWHU&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; EnGH&#3; LQGXVWULNRPPXQHUQD&#3; RFK&#3; ULNHW&#3; VRP&#3;KHOKHW&#3;YLONHW&#3;SnYHUNDU&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;QHGnW&#17;&#3;

'HW&#3; VRP&#3; KDU&#3; UHGRYLVDWV&#3; RYDQ&#3; LQGLNHUDU&#3; DWW&#3; HQ&#3; XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; UHJUHVVLRQHQV&#3; ROLND&#3; GHODU&#3; lU&#3; Q|GYlQGLJ&#17;&#3; 1lU&#3; PRGHOOHQ&#3; WRJV&#3; IUDP&#3;

&#3; &#3;

I|UNODUDGH&#3; GHQ&#3; &#25;&#27;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3; PHOODQ&#3; NRP&#16; PXQHUQD&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#26;&#17;&#3;&#3;)|UNODULQJVJUDG&#3;&#11;MXVWHUDW&#3;5&#21;&#12;&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;LQGLYLG&#16;&#3;

RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#15;&#3;SURFHQW&#17;&#3;5HGRYLVQLQJVnU&#18;XWMlPQLQJVnU&#3; &#3;

&#20;&#28;&#28;&#25;&#18;&#28;&#27;&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;&#18;&#28;&#28;&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#18;&#19;&#19;&#3; &#20;&#28;&#28;&#28;&#18;&#19;&#20;&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#18;&#19;&#21;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#18;&#19;&#22;&#3;

&#25;&#27;&#3; &#25;&#28;&#3; &#26;&#19;&#3; &#25;&#28;&#3; &#25;&#26;&#3; &#25;&#23;&#3;

$PQ&#29;&#3;0RGHOO&#3;LQI|UGHV&#3;XWMlPQLQJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#17;&#3;)|UNODULQJVJUDGHQ&#3;I|U&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#3;RFK&#3;&#20;&#28;&#28;&#28;&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;XSS&#16;

JLIWHU&#3;IUnQ&#3;.RPPXQDOD&#3;XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#17;&#3;

&#3; &#3; )|UNODULQJVJUDGHQ&#3;KDU&#3;VRP&#3;IUDPJnU&#3;DY&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#26;&#3;YDULW&#3;VWDELO&#15;&#3;lYHQ&#3; RP&#3; HQ&#3; QHGnWJnHQGH&#3; WUHQG&#3; NDQ&#3; XWOlVDV&#17;&#3; 8QGHU&#3; KHOD&#3; GHQ&#3; VWXGHUDGH&#3; SHULRGHQ&#3;KDU&#3;UHJUHVVLRQVHNYDWLRQHQ&#3;OHJDW&#3;IDVW&#17;&#3;&#3;

Nuvarande regression

1XYDUDQGH&#3;PRGHOO&#3;JHU&#3;HQ&#3;JRG&#3;I|UNODULQJVJUDG&#3;lYHQ&#3;RP&#3;GHQ&#3;PLQVNDW&#3; QnJRW&#3; GH&#3; VHQDVWH&#3; nUHQ&#17;&#3; 3n&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; lU&#3; GRFN&#3; VNLOOQDGHQ&#3; PRW&#3;UHGRYLVDG&#3;NRVWQDG&#3;VWRU&#3;L&#3;YLVVD&#3;IDOO&#17;&#3;

8SSGDWHUDV&#3; UHJUHVVLRQHQ&#3; VWLJHU&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#3; WLOO&#3; &#25;&#24;&#15;&#25;&#3; SUR&#16; FHQW&#17;&#3;'HQ&#3;HUKnOOQD&#3;I|UNODULQJVJUDGHQ&#3;LQQHElU&#3;DOOWVn&#3;DWW&#3;PDQ&#3;PHG&#3;GH&#3; YDOGD&#3; YDULDEOHUQD&#3; NDQ&#3; I|UNODUD&#3; &#25;&#24;&#15;&#25;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; YDULDWLRQHQ&#3; L&#3; NRVW&#16; QDGHUQD&#17;&#3;

6DPWOLJD&#3;LQJnHQGH&#3;YDULDEOHU&#3;XSSI\OOHU&#3;GH&#3;VWDWLVWLVND&#3;NUDYHQ&#17;&#3;9lU&#16; GHQD&#3;lU&#3;GRFN&#3;QnJRW&#3;VlPUH&#3;lQ&#3;YLG&#3;WLGLJDUH&#3;nU&#17;&#3;9DULDEHOQ&#3;PlQ&#3;PHG&#3;OnJ&#3; LQNRPVW&#3;OLJJHU&#3;SUHFLV&#3;|YHU&#3;GHQ&#3;JUlQV&#3;VRP&#3;NDQ&#3;DQVHV&#3;YDUD&#3;JRGWDJEDUW&#3; I|U&#3;DWW&#3;YDUD&#3;HQ&#3;I|UNODUDQGH&#3;YDULDEHO&#17;&#3;%HUlNQLQJDU&#3;KDU&#3;lYHQ&#3;JMRUWV&#3;GlU&#3; JUlQVHQ&#3;I|U&#3;OnJ&#3;LQNRPVW&#3;I|UlQGUDWV&#3;&#11;EnGH&#3;XSSnW&#3;RFK&#3;QHGnW&#12;&#17;&#3;'HVVD&#3; KDU&#3;GRFN&#3;JLYLW&#3;HWW&#3;VlPUH&#3;XWIDOO&#3;lQ&#3;RP&#3;QXYDUDQGH&#3;JUlQV&#3;ELEHKnOOV&#17;&#3;

9DULDEOHUQD&#3;L&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOO&#3;NRUUHOHUDU&#3;&#11;VDPYDULHUDU&#12;&#3;EUD&#3;PRW&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJHQ&#17;&#3; (Q&#3; QHG&#16; EU\WQLQJ&#3; DY&#3; NRVWQDGHUQD&#3; YLVDU&#3; GRFN&#3; DWW&#3; YDULDEOHUQD&#3; KDU&#3; K|JUH&#3; NRUUHODWLRQ&#3;RP&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#3;EU\WV&#3;XW&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#27;&#17;&#3; &#3; .RUUHODWLRQHU&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOO&#3; GlU&#3; &#20;&#3; lU&#3; PD[LPDO&#3;

NRUUHODWLRQ&#3; &#3;

&#3; .&#20;&#20;&#20;&#21;((&#3; )/&#22;&#28;,1&#19;&#20;&#28;&#3; 0%.&#20;&#27;&#23;&#23;&#3; 5RWWlWEHI&#3; ,QNLQG&#20;&#23;&#19;&#3;

7RWDOW&#3;LIR&#3; &#19;&#15;&#24;&#25;&#3; &#19;&#15;&#25;&#22;&#3; &#19;&#15;&#24;&#25;&#3; &#19;&#15;&#25;&#27;&#3; &#19;&#15;&#21;&#23;&#3; 7RWDOW&#3;H[NO&#3;EXY&#3; &#19;&#15;&#25;&#20;&#3; &#19;&#15;&#25;&#19;&#3; &#19;&#15;&#23;&#24;&#3; &#19;&#15;&#25;&#28;&#3; &#19;&#15;&#22;&#23;&#3; (N&#17;&#3;ELVWnQG&#3; &#19;&#15;&#25;&#23;&#3; &#19;&#15;&#24;&#27;&#3; &#19;&#15;&#23;&#24;&#3; &#19;&#15;&#25;&#22;&#3; &#19;&#15;&#22;&#28;&#3; %DUQ&#3;RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#3;

&#19;&#15;&#21;&#26;&#3; &#19;&#15;&#23;&#23;&#3; &#19;&#15;&#24;&#19;&#3; &#19;&#15;&#23;&#20;&#3; &#19;&#15;&#19;&#20;&#3;

&#3;

Förslag till ny modell Individ- och familjeomsorg exklusive barn- och ungdomsvèrd

6RP&#3;UHGRYLVDGHV&#3;RYDQ&#3;VDPYDULHUDU&#3;GH&#3;YDOGD&#3;I|UNODUDQGH&#3;YDULDEOHUQD&#3; VlPUH&#3;PHG&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3;lQ&#3;PHG&#3;|YULJD&#3; NRVWQDGHU&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#20;&#28;&#17;&#3; &#3; %HUlNQDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; PHG&#3; XSSGDWHUDG&#3;

PRGHOO&#3;VDPW&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;&#11;H[NO&#17;&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPV&#16; YnUG&#12;&#3; &#3;

&#3; 1HWWRNRVWQDG&#3; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#22;&#3;&#22;&#21;&#25;&#3; &#22;&#3;&#20;&#20;&#21;&#3; &#16;&#21;&#20;&#23;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#19;&#23;&#21;&#3; &#20;&#3;&#20;&#28;&#23;&#3; &#20;&#24;&#21;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#20;&#3;&#25;&#21;&#23;&#3; &#20;&#3;&#25;&#22;&#19;&#3; &#26;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#20;&#3;&#20;&#28;&#19;&#3; &#20;&#3;&#21;&#20;&#19;&#3; &#21;&#19;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#28;&#27;&#20;&#3; &#28;&#23;&#19;&#3; &#16;&#23;&#20;&#3; /DQGVE\JGVNRP&#17;&#3; &#20;&#3;&#19;&#19;&#20;&#3; &#28;&#19;&#23;&#3; &#16;&#28;&#26;&#3; *OHVE\JGVNRP&#17;&#3; &#26;&#26;&#21;&#3; &#27;&#19;&#21;&#3; &#22;&#19;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#28;&#23;&#24;&#3; &#28;&#27;&#23;&#3; &#22;&#28;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#27;&#25;&#26;&#3; &#28;&#19;&#19;&#3; &#22;&#22;&#3;

5LNHW&#3; &#20;&#3;&#25;&#20;&#23;&#3; &#20;&#3;&#25;&#20;&#23;&#3;

&#19;&#3;

&#3; &#3; (Q&#3; UHJUHVVLRQ&#3; PRW&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJ&#3; H[NOXVLYH&#3; E DUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#3; JHU&#3; HQ&#3; QnJRW&#3; OlJUH&#3; I|UNODULQJV&#16; JUDG&#3;&#25;&#24;&#15;&#22;&#3;SURFHQW&#17;&#3;6DPWOLJD&#3;YDULDEOHU&#3;XSSI\OOHU&#3;GH&#3;VWDWLVWLVND&#3;NUDYHQ&#17;&#3;

&#3; &#3;

9lUW&#3;DWW&#3;QRWHUD&#3;lU&#3;DWW&#3;YDULDEHOQ&#3;PlQ&#3;PHG&#3;OnJ&#3;LQNRPVW&#3;QX&#3;HUKnOOHU&#3;HWW&#3; YlUGH&#3;VRP&#3;|YHUVWLJHU&#3;DNWXHOO&#3;JUlQV&#17;&#3;

3n&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; JHU&#3; PRGHOOHQ&#3; HQ&#3; I|UKnOODQGHYLV&#3; JRG&#3; |YHUHQVVWlPPHOVH&#3;XQGDQWDJHW&#3;JUXSSHQ&#3;VWRUVWlGHU&#3;YLOND&#3;EOLU&#3;NUDIWLJW&#3; XQGHUNRPSHQVHUDGH&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; VWXGHUDW&#3; P|MOLJKHWHQ&#3; DWW&#3; lYHQ&#3; EHKDQGOD&#3; NRVW&#16; QDGHQ&#3; I|U&#3; PLVVEUXNDUYnUG&#3; VHSDUDW&#3; RFK&#3; NRPPLW&#3; IUDP&#3; WLOO&#3; DWW&#3; GHWWD&#3; LQWH&#3; lU&#3; Q|GYlQGLJW&#17;&#3; &#3; 7RWDOW&#3; NRVWDU&#3; PLVVEUXNDUYnUGHQ&#3; &#22;&#15;&#24;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#11;&#22;&#28;&#24;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#12;&#17;&#3; ,&#3; GHWWD&#3; VDPPDQKDQJ&#3; InU&#3; GHWWD&#3; DQVHV&#3; VRP&#3; HQ&#3; OLWHQ&#3; YHUNVDPKHWVNRVWQDG&#17;&#3; ,&#3; VWRU&#3; XWVWUlFNQLQJ&#3; VDPYDULHUD&#3;NRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;PLVVEUXNDUYnUGHQ&#3;PHG&#3;GH&#3;YDOGD&#3;YDULDEOHU&#16; QD&#17;&#3;&#3;

2P&#3;GHW&#3;L&#3;IUDPWLGHQ&#3;IUnQ&#3;ULNVGDJ&#3;RFK&#3;UHJHULQJ&#3;XWWDODV&#3;HQ&#3;DPELWLRQ&#3; DWW&#3;XW|ND&#3;VDPKlOOHWV&#3;LQVDWVHU&#3;PRW&#3;PLVVEUXN&#3;&#11;YLONHW&#3;VNXOOH&#3;JH&#3;|NDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#12;&#3; E|U&#3; PDQ&#3; XW|YHU&#3; HQ&#3; I|UlQGULQJ&#3; DY&#3; VWDWVELGUDJVUDPHQ&#3;lYHQ&#3;XQGHUV|ND&#3;KXU&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJ&#3;SnYHUNDV&#17;&#3;&#3;

Barn- och ungdomsvèrd

(Q&#3; VWRU&#3; GHO&#3; NRPPXQHUQDV&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMH&#16; RPVRUJHQ&#3; XWJ|UV&#3; DY&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; lU&#3; KlQI|UOLJD&#3; WLOO&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#17;&#3;8WYHFNOLQJHQ&#3; XQGHU&#3;GH&#3; VHQDVWH&#3; nUHQ&#3;YLVDU&#3; RFNVn&#3; DWW&#3; GHW&#3; lU&#3; GHWWD&#3; RPUnGH&#3; VRP&#3; WDU&#3; DOOW&#3; PHU&#3; UHVXUVHU&#3; L&#3; DQVSUnN&#17;&#3; ,&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3;PRGHOOHQ&#3;WDU&#3;LQJHQ&#3;DY&#3;GH&#3;I|UNODUDQGH&#3;YDULDEOHUQD&#3;GLUHNW&#3; VLNWH&#3;Sn&#3;GHQQD&#3;GHOYHUNVDPKHW&#17;&#3;'H&#3;I|UNODUDQGH&#3;YDULDEOHUQD&#3;KDU&#3;GlU&#16; I|U&#3; HQ&#3; VYDJDUH&#3; VDPYDULDWLRQ&#3; PRW&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJ&#16; GRPVYnUGHQ&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;|YULJD&#3;GHODU&#3;DY&#3;NRVWQDGHQ&#15;&#3;VH&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#20;&#27;&#17;&#3;

%DUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#3;EHVWnU&#3;GHOV&#3;DY&#3;|SSQD&#3;LQVDWVHU&#15;&#3;GHOV&#3;DY&#3; G\JQVYnUG&#17;&#3; 'HQ&#3; VHQDUH&#3; GRPLQHUDU&#3; NUDIWLJW&#3; NRPPXQHUQDV&#3; NRVWQD&#16; GHU&#15;&#3; FLUND&#3; &#26;&#24;&#3; SURFHQW&#17;&#3; '\JQVNRVWQDGHQ&#3; nU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; OnJ&#3; Sn&#3; QlUPDUH&#3; &#22;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#17;&#3; 'HWWD&#3; JHU&#3; HQ&#3; nUVNRVWQDG&#3; SHU&#3; SHUVRQ&#3; Sn&#3; GU\JW&#3; HQ&#3; PLOMRQ&#3;NURQRU&#17;&#3;&#3;

7RWDOW&#3; NRVWDGH&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUGHQ&#3; &#27;&#15;&#24;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3; +|JVW&#3; NRVWQDGHU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; KDU&#3; VWRUVWlGHUQD&#17;&#3; *OHVE\JGV&#16; NRPPXQHUQD&#3; lU&#3;GHQ&#3;NRPPXQJUXSS&#3; VRP&#3; KDU&#3; OlJVW&#3; NRVWQDGHU&#17;&#3; )|U&#3; |YULJD&#3; JUXSSHU&#3; lU&#3; VLWXDWLRQHQ&#3; JDQVND&#3; OLNDUWDG&#17;&#3; 'HW&#3; DQPlUNQLQJV&#16; YlUGD&#3;lU&#3;GRFN&#3;LQWH&#3;VNLOOQDGHQ&#3;PHOODQ&#3;JUXSSHU&#3;XWDQ&#3;LQRP&#3;UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQJUXSS&#17;&#3;

&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#20;&#17;&#3; &#3; .RVWQDGHU&#3; I|U&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3;

LQYnQDUH&#3;SHU&#3;IRONPlQJGVVWRUOHN&#15;&#3;PD[&#15;&#3;PLQ&#3;VDPW&#3;RYlJW&#3;JHQRPVQLWW&#3;

&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3; $QDO\VHUDU&#3; PDQ&#3; NRVWQDGHQ&#3; XWLIUnQ&#3; NRPPXQVWRUOHNHQ&#3; ILQQHU&#3; PDQ&#3; DWW&#3;MX&#3;VW|UUH&#3;IRONPlQJG&#3;GHVWR&#3;K|JUH&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJ&#16; GRPVYnUG&#17;&#3; 6DPEDQGHW&#3; JlOOHU&#3; XSS&#3; WLOO&#3; EHIRONQLQJVWDO&#3; NULQJ&#3; VMXWWLR&#16; IHPWXVHQ&#17;&#3;

(Q&#3;DQDO\V&#3;DY&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;SHU&#3;YnUGG\JQ&#3;RFK&#3;DQGHOHQ&#3; XQJGRPDU&#3; PHG&#3; LQVWLWXWLRQVYnUG&#3; YLVDU&#3; DWW&#3; GHW&#3; LQWH&#3; lU&#3; NRVWQDGV&#16; VNLOOQDGHU&#3; SHU&#3; YnUGG\JQ&#3; VRP&#3; JHU&#3; VWRUD&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; DQGHOHQ&#3;XQJGRPDU&#3;VRP&#3;InU&#3;YnUG&#3;VRP&#3;lU&#3;DYJ|UDQGH&#3;I|U&#3;YLONHQ&#3;NRVW&#16; QDG&#3;NRPPXQHQ&#3;UHGRYLVDU&#17;&#3;

Strukturella skillnader

'HW&#3;lU&#3;VYnUW&#3;DWW&#3;KLWWD&#3;QnJUD&#3;YDULDEOHU&#3;VRP&#3;VSHJODU&#3;EHKRYHW&#3;DY&#3;EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#17;&#3; %HG|PQLQJHQ&#3; VNLOMHU&#3; VLJ&#3; nW&#3; PHOODQ&#3; ROLND&#3; NRP&#16; PXQHU&#17;&#3; 'HW&#3; KDQGODU&#3; EODQG&#3; DQQDW&#3; RP&#3; YLONHQ&#3; WUDGLWLRQ&#3; VRP&#3; ILQQV&#17;&#3; (QOLJW&#3;WLOOJlQJOLJ&#3;VWDWLVWLN&#3;RFK&#3;DNWXHOO&#3;IRUVNQLQJ&#3;ILQQV&#3;GHW&#3;GRFN&#3;YLVVD&#3; VWUXNWXUHOOD&#3;VDPEDQG&#17;&#3;&#3;

&#19; &#21;&#19;&#19; &#23;&#19;&#19; &#25;&#19;&#19; &#27;&#19;&#19; &#20;&#19;&#19;&#19; &#20;&#21;&#19;&#19; &#20;&#23;&#19;&#19; &#20;&#25;&#19;&#19; &#20;&#27;&#19;&#19; &#21;&#19;&#19;&#19; .U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

0HGHO 0D[ 0LQ

&#3; &#3;

%ODQG&#3; GHP&#3; VRP&#3; XQGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; ILFN&#3; G\JQVYnUG&#3; LQRP&#3; UDPHQ&#3; I|U&#3; /DJHQ&#3; RP&#3; YnUG&#3; DY&#3; XQJD&#3; &#11;/98&#12;&#3; KDGH&#3; &#23;&#19;&#3; SURFHQW&#3; XWOlQGVN&#3; EDN&#16; JUXQG&#17;

&#24;

&#3;(QOLJW&#3;GH&#3;DQDO\VHU&#3;VRP&#3;NRPPLWWpQ&#3;JMRUW&#3;IUDPNRPPHU&#3;GHW&#3;

DWW&#3; &#21;&#23;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3; NDQ&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; DQGHOHQ&#3; XQJGRPDU&#3;&#20;&#25;−&#20;&#28;&#3;PHG&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#17;&#3;

(QOLJW&#3; HQ&#3; DQDO\V&#3; JMRUG&#3; DY&#3; 6RFLDOVW\UHOVHQ&#3; KDU&#3; EDUQ&#3; WLOO&#3; HQVDP&#16; VWnHQGH&#3; I|UlOGUDU&#3; JHQRPJnHQGH&#3; K|JUH&#3; ULVNHU&#3; lQ&#3; |YULJD&#3; EDUQ&#17;&#3; 'HW&#3; JlOOHU&#3; EODQG&#3; DQQDW&#3; ULVNHQ&#3; DWW&#3; YnUGDV&#3; Sn&#3; VMXNKXV&#3; I|U&#3; SV\NLDWULVN&#3; VMXNGRP&#15;&#3; VMlOYPRUG&#15;&#3; DONRKRO&#3; RFK&#3; YnOGVUHODWHUDGH&#3; GLDJQRVHU&#17;&#3; 'HWWD&#3; JlOOHU&#3;lYHQ&#3;ULVNHQ&#3;DWW&#3;In&#3;HQ&#3;QDUNRWLNDUHODWHUDG&#3;GLDJQRV&#17;&#3;(Q&#3;VWRU&#3;GHO&#3; DY&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;PHOODQ&#3;EDUQ&#3;WLOO&#3;HQVDPVWnHQGH&#3;I|UlOGUDU&#3;RFK&#3;EDUQ&#3;WLOO&#3; VDPPDQERHQGH&#3; I|UlOGUDU&#3; NDQ&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; VRFLRHNRQRPLVND&#3; VNLOO&#16; QDGHU&#17;&#3; 0HQ&#3; lYHQ&#3; RP&#3; PDQ&#3; WDU&#3; KlQV\Q&#3; WLOO&#3; GHWWD&#3; NYDUVWnU&#3; GHW&#3; VNLOOQDGHU&#3; PHOODQ&#3; JUXSSHUQDV&#3; ULVN&#17;

&#25;

&#3; 8QGHUV|NHU&#3; PDQ&#3; VDPEDQGHW&#3;

PHOODQ&#3; DQGHOHQ&#3; EDUQ&#3; &#19;−&#20;&#21;&#3; nU&#3; WLOO&#3; HQVDPVWnHQGH&#3; I|UlOGUDU&#3; RFK&#3; NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#3;ILQQHU&#3;PDQ&#3;DWW&#3;YDULDEHOQ&#3; I|UNODUDU&#3;&#21;&#24;&#3;SURFHQW&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; YLGDUH&#3; XQGHUV|NW&#3; RP&#3; GHW&#3; ILQQV&#3; HWW&#3; VDPEDQG&#3; PHOODQ&#3;DQGHOHQ&#3;ODJI|UGD

&#26;

&#3;XQJGRPDU&#3;&#20;&#24;−&#20;&#26;&#3;nU&#3;L&#3;UHVSHNWLYH&#3;NRPPXQ&#3;

RFK&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQV&#3; NRVWQDG&#3; I|U&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#17;&#3; +\SRWHVHQ&#3;YDU&#3;DWW&#3;MX&#3;IOHU&#3;XQJGRPDU&#3;ERHQGH&#3;L&#3;NRPPXQHQ&#3;VRP&#3;YDU&#3; ODJI|UGD&#3; GHVWR&#3; K|JUH&#3; VNXOOH&#3; EHODVWQLQJHQ&#3; EOL&#3; Sn&#3; VRFLDOWMlQVWHQ&#17;&#3; 8WIDOOHW&#3;DY&#3;GHQQD&#3;XQGHUV|NQLQJ&#3;YLVDU&#3;GRFN&#3;DWW&#3;HQGDVW&#3;&#20;&#20;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3; VNLOOQDGHUQD&#3;L&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3; NDQ&#3;I|UNODUDV&#3;DY&#3;DQGHOHQ&#3;ODJI|UGD&#3;XQJGRPDU&#3;&#20;&#24;−&#20;&#26;&#3;nU&#17;&#3;&#3;

(Q&#3;RUVDN&#3;WLOO&#3;GHQ&#3;OnJD&#3;I|UNODULQJVJUDGHQ&#3;lU&#3;I|UPRGOLJHQ&#3;DWW&#3;GHQQD&#3; YDULDEHO&#3; HQGDVW&#3; PlWHU&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; GH&#3; EDUQ&#3; VRP&#3; RPKlQGHUWDJLWV&#3; Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;µGHQ&#3;XQJHV&#3;EHWHHQGHµ&#17;&#3;'HVVD&#3;EDUQ&#3;XWJ|U&#3;HQGDVW&#3;XQJH&#16; IlUOLJHQ&#3; HQ&#3; WUHGMHGHO&#3; DY&#3; VDPWOLJD&#3; EDUQ&#3; VRP&#3; InU&#3; YnUG&#3; HQOLJW&#3; 6RFLDO&#16; WMlQVWODJHQ&#3;RFK&#3;/98&#17;&#3;

6RP&#3;UHGRYLVDGHV&#3;RYDQ&#3;I|UHOLJJHU&#3;GHW&#3;HWW&#3;VDPEDQG&#3;PHOODQ&#3;NRVWQD&#16; GHUQD&#3; I|U&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#3; RFK&#3; NRPPXQHQV&#3; IRONPlQJG&#17;&#3; 'HWWD&#3; JlOOHU&#3; I|U&#3; HQ&#3; EHIRONQLQJ&#3; XSS&#3; WLOO&#3; VMXWWLRIHP&#3; WXVHQ&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; PLQVND&#3; VSULGQLQJHQ&#3; KDU&#3; URWHQ&#3; XU&#3; NRPPXQHQV&#3; IRONPlQJG&#3; DQYlQWV&#3; VRP&#3; I|UNODUDQGH&#3; YDULDEHO&#17;&#3; &#21;&#21;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#16; NODUDV&#3;DY&#3;VWRUOHNHQ&#3;Sn&#3;NRPPXQHQV&#3;IRONPlQJG&#17;&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#24;&#3;9nUGHQV&#3;YlUGH&#15;&#3;6RFLDOVW\UHOVHQ&#15;&#3;V&#17;&#3;&#24;&#26;&#17;&#3;&#25;&#3;)RONKlOVRUDSSRUW&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;6RFLDOVW\UHOVHQ&#15;&#3;V&#17;&#3;&#22;&#23;&#20;&#17;&#3;&#26;&#3;3HUVRQHU&#3;VWlPGH&#3;LQI|U&#3;GRPVWRO&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Förslag till utjæmning av kostnader för barn- och ungdomsvèrd

.RPPLWWpQ&#3;DQVHU&#3;DWW&#3;GHW&#3;ILQQV&#3;GHW&#3;DQOHGQLQJ&#3;DWW&#3;XWMlPQD&#3;I|U&#3;VWUXN&#16; WXUHOOD&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3;LQRP&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#17;&#3;&#3;

8WLIUnQ&#3; GH&#3; VDPEDQG&#3; VRP&#3; UHGRYLVDWV&#3; E|U&#3; HQ&#3; PRGHOO&#3; I|U&#3; DWW&#3; XWMlPQD&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;L&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3;LQQH&#16; KnOOD&#3;I|OMDQGH&#3;YDULDEOHU&#3;

 • EDUQ&#3;WLOO&#3;HQVDPVWnHQGH&#3;I|UlOGUDU&#3;&#19;−&#20;&#21;&#3;nU&#3;&#11;%(6$0&#19;&#20;&#21;&#12;&#3;
 • ODJI|UGD&#3;XQJGRPDU&#3;&#20;&#24;−&#20;&#26;&#3;nU&#3;&#11;/$*&#20;&#24;&#20;&#26;&#12;&#3;
 • EDUQ&#3;PHG&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#3;&#20;&#25;−&#20;&#28;&#3;nU&#3;&#11;87%$.&#20;&#25;&#20;&#28;&#12;&#3;
 • URWHQ&#3;XU&#3;NRPPXQHQV&#3;IRONPlQJG&#3;XSSWLOO&#3;&#26;&#24;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;&#11;5RWEHI&#26;&#24;&#12;&#17;&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#19;&#17;&#3;&#3;.RUUHODWLRQ&#3;PHOODQ&#3;I|UVODJQD&#3;YDULDEOHU&#3;RFK&#3;NRVWQDG&#3;I|U&#3;

EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3; &#3;

&#3; %(6$0&#19;&#20;&#21;&#3; /$*&#20;&#24;&#20;&#26;&#3; 87%$.&#20;&#25;&#20;&#28;&#3; 5RWEHI&#26;&#24;&#3;

%DUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPV&#16;&#3; YnUG&#3;

&#3; &#19;&#15;&#24;&#19;&#3;

&#3; &#19;&#15;&#22;&#22;&#3;

&#3; &#19;&#15;&#23;&#28;&#3;

&#3; &#19;&#15;&#23;&#25;&#3;

&#3; &#3; 6DPYDULDWLRQHQ&#3; &#11;NRUUHODWLRQHQ&#12;&#3; PHOODQ&#3; GH&#3; YDOGD&#3; YDULDEOHUQD&#3; RFK&#3; NRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3;OLJJHU&#3;PHOODQ&#3;&#19;&#15;&#23;&#25;&#3;RFK&#3;&#19;&#15;&#24;&#19;&#15;&#3; GlU&#3;&#20;&#15;&#19;&#3;lU&#3;PD[LPDOW&#3;YlUGH&#17;&#3;

'H&#3; I|UVODJQD&#3; YDULDEOHUQD&#3; I|UNODUDU&#3; WLOOVDPPDQV&#3; &#22;&#28;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;6DPWOLJD&#3;YDULDEOHU&#3;XSS&#16; I\OOHU&#3;GH&#3;VWDWLVWLVND&#3;NUDYHQ&#17;&#3;&#3;

3n&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; JHU&#3; PRGHOOHQ&#3; HQ&#3; I|UKnOODQGHYLV&#3; JRG&#3; |YHUHQVVWlPPHOVH&#3; XQGDQWDJHW&#3; JUXSSHQ&#3; VWRUVWlGHU&#3; YLOND&#3; EOLU&#3; |YHU&#16; NRPSHQVHUDGH&#17;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHUQD&#3; InU&#3; HQ&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#3; VRP&#3;lU&#3;OlJUH&#3;lQ&#3;GHQ&#3;NRVWQDG&#3;VRP&#3;GH&#3;UHGRYLVDU&#17;&#3; &#3;

&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#21;&#20;&#17;&#3; &#3; %HUlNQDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; PHG&#3; I|UVODJHQ&#3;

PRGHOO&#3; VDPW&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; EDUQ&#16;&#3; RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; RYlJW&#3;JHQRPVQLWW&#3; &#3;

&#3;&#3; 1HWWRNRVWQDG&#3; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3; &#3;6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#20;&#3;&#19;&#28;&#22;&#3; &#20;&#3;&#22;&#19;&#25;&#3; &#21;&#20;&#22;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#28;&#27;&#21;&#3; &#28;&#26;&#20;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#28;&#26;&#25;&#3; &#28;&#26;&#27;&#3; &#21;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#27;&#22;&#24;&#3; &#27;&#21;&#22;&#3; &#16;&#20;&#21;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#26;&#24;&#19;&#3; &#26;&#19;&#23;&#3; &#16;&#23;&#25;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#26;&#26;&#24;&#3; &#25;&#22;&#22;&#3; &#16;&#20;&#23;&#21;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#23;&#21;&#21;&#3; &#24;&#21;&#20;&#3; &#28;&#28;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#26;&#27;&#27;&#3; &#26;&#20;&#21;&#3; &#16;&#26;&#25;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#25;&#24;&#21;&#3; &#25;&#24;&#28;&#3; &#26;&#3;

5LNHW&#3; &#28;&#23;&#28;&#3; &#28;&#23;&#28;&#3;

&#19;&#3;

Utfall av ny modell

6XPPHUDV&#3; UHVXOWDWHW&#3; I|U&#3; GH&#3; EnGD&#3; VHSDUDWD&#3; EHUlNQLQJDUQD&#3; EOLU&#3; |YHUHQVVWlPPHOVHQ&#3;PHOODQ&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;RFK&#3;UHGRYLVDG&#3;NRVWQDG&#3; UHODWLYW&#3; JRG&#3; I|U&#3; GH&#3; IOHVWD&#3; NRPPXQJUXSSHUQD&#17;&#3; /DQGVE\JGVNRPPX&#16; QHU&#3;XQGHUVNDWWDV&#15;&#3;PHQ&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOOHQ&#3;KDU&#3;XQGHU&#16; VNDWWQLQJHQ&#3;GRFN&#3;PLQVNDW&#17;&#3;

)|UNODULQJVJUDGHQ&#3;L&#3;GHQ&#3;Q\D&#3;PRGHOOHQ&#3;EOLU&#3;&#25;&#25;&#15;&#23;&#3;SURFHQW&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#21;&#17;&#3;&#3;%HUlNQDG&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;PHG&#3;I|UVODJHQ&#3;PRGHOO&#3;

VDPW&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGHU&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#3;

&#3;&#3; 1HWWRNRVWQDG&#3; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3; &#3;&#3;6NLOOQDG&#3;&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#23;&#3;&#23;&#20;&#28;&#3; &#23;&#3;&#23;&#20;&#27;&#3; &#16;&#20;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#21;&#3;&#19;&#21;&#23;&#3; &#21;&#3;&#20;&#25;&#24;&#3; &#20;&#23;&#20;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#19;&#3; &#21;&#3;&#25;&#19;&#27;&#3; &#27;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#19;&#21;&#24;&#3; &#21;&#3;&#19;&#22;&#22;&#3; &#27;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#26;&#22;&#20;&#3; &#20;&#3;&#25;&#23;&#23;&#3; &#16;&#27;&#26;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#26;&#26;&#25;&#3; &#20;&#3;&#24;&#22;&#26;&#3; &#16;&#21;&#22;&#28;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#3;&#20;&#28;&#22;&#3; &#20;&#3;&#22;&#21;&#21;&#3; &#20;&#21;&#28;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#20;&#3;&#26;&#22;&#22;&#3; &#20;&#3;&#25;&#28;&#25;&#3; &#16;&#22;&#26;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#20;&#3;&#24;&#20;&#27;&#3; &#20;&#3;&#24;&#24;&#28;&#3; &#23;&#20;&#3;

5LNHW&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#22;&#3; &#21;&#3;&#24;&#25;&#22;&#3;

&#3;

&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.6.3 ávervæganden och förslag

'HOPRGHOOHQ&#3;E|U&#3;XSSGDWHUDV&#3;I|U&#3;DWW&#3;ElWWUH&#3;VSHJOD&#3;GDJHQV&#3;VLWXDWLRQ&#17;&#3; 'DJHQV&#3;GHOPRGHOO&#15;&#3;GlU&#3;KHOD&#3;YHUNVDPKHWVRPUnGHW&#3;XWMlPQDV&#3;L&#3;HQ&#3;RFK&#3; VDPPD&#3; UHJUHVVLRQ&#15;&#3; XSSYLVDU&#3; DOOW&#3; OlJUH&#3; I|UNODULQJVJUDG&#17;&#3; (Q&#3; XSSGHO&#16; QLQJ&#3;DY&#3;NRVWQDGHUQD&#3;YLVDU&#3;DWW&#3;NRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3; VDPYDULHUDU&#3;VYDJW&#3;PHG&#3;YLVVD&#3;DY&#3;GH&#3;YDOGD&#3;YDULDEOHUQD&#17;&#3;&#3;

)|U&#3; YLVVD&#3; NRPPXQHU&#3; lU&#3; GHOPRGHOOHQV&#3; WUlIIVlNHUKHW&#3; GnOLJ&#17;&#3; 'H&#3; NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;HQ&#3;NRVWQDG&#3;VRP&#3;DYYLNHU&#3;NUDIWLJW&#3;IUnQ&#3;GHQ&#3;IUDP&#16; UlNQDGH&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;KDU&#3;RIWD&#3;K|JD&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3; XQJGRPVYnUG&#17;&#3; 'HWWD&#3; KDU&#3; JMRUW&#3; DWW&#3; NRPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; HQ&#3; XWIRUP&#16; QLQJ&#3; GlU&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; GHODV&#3; XSS&#3; L&#3; WYn&#3; GHODU&#17;&#3; 'HQ&#3; I|UVWD&#3; GHOHQ&#3; XWMlPQDU&#3;I|U&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;HNRQRPLVNW&#3;ELVWnQG&#15;&#3;PLVVEUXNDUYnUG&#3;VDPW&#3; |YULJ&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJ&#17;&#3; ,&#3; GHQ&#3; DQGUD&#3; GHOHQ&#3; XWMlPQDV&#3; I|U&#3; VNLOOQDGHU&#3;L&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#17;&#3;

.RVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;LQGLYLG&#16;&#3;RFK&#3;IDPLOMHRPVRUJ&#3;H[NOXVLYH&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3; XQJGRPVYnUGHQ&#3; VDPYDULHUDU&#3; L&#3; VDPPD&#3; XWVWUlFNQLQJ&#3; PHG&#3; GH&#3; YDOGD&#3; YDULDEOHUQD&#3; VRP&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGHQ&#17;&#3; 0RGHOOHQ&#3; EOLU&#3; GRFN&#3; PHU&#3; UREXVW&#3;QlU&#3;NRVWQDGHUQD&#3;GHODV&#3;XSS&#17;&#3;

.RVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#3;lU&#3;LQWH&#3;MlPQW&#3;I|UGHODGH&#3; |YHU&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;'HW&#3;ILQQV&#3;YLVVD&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;VDPEDQG&#3;PHOODQ&#3;HQ&#3; K|J&#3; NRVWQDG&#3; RFK&#3; H[HPSHOYLV&#3; DQGHO&#3; XQJGRPDU&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDN&#16; JUXQG&#17;&#3;.RPPLWWpQ&#3;I|UVOnU&#3;DWW&#3;PDQ&#3;I|U&#3;LQ&#3;HQ&#3;GHO&#3;VRP&#3;XWMlPQDU&#3;I|U&#3; VNLOOQDGHU&#3;LQRP&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUGHQ&#17;&#3;

(Q&#3;XSSGHODG&#3;EHUlNQLQJ&#3;DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;JHU&#3;HIWHU&#3;VXPPH&#16; ULQJ&#3; HWW&#3; K|JUH&#3; I|UNODULQJVYlUGH&#3; RFK&#3; ElWWUH&#3; XWIDOO&#3; Sn&#3; NRPPXQ&#16; JUXSSVQLYn&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;GHQ&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOOHQV&#3;XWIRUPQLQJ&#17;&#3;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; lU&#3; PHGYHWHQ&#3; RP&#3; DWW&#3; I|UVODJHW&#3; J|U&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMHRPVRUJ&#3; PHU&#3; NRPSOH[&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; DQVHU&#3; GRFN&#3; DWW&#3;I|UGHODUQD&#3;PHG&#3;HQ&#3;XSSGHODG&#3;GHOPRGHOO&#3;|YHUYlJHU&#3;QDFNGHODU&#17;&#3;

4.6.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

'H&#3;I|UlQGULQJDU&#3;RFK&#3;XSSGDWHULQJDU&#3;YDG&#3;JlOOHU&#3;XQGHUODJHW&#3;I|U&#3;EHUlN&#16; QLQJHQ&#3; DY&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; OHGHU&#3; WLOO&#3; YLVVD&#3; RPI|UGHOQLQJDU&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; 3n&#3; NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; VNHU&#3; GHW&#3; HQ&#3; RPI|U&#16; GHOQLQJ&#3;DY&#3;UHVXUVHUQD&#3;IUnQ&#3;VWRUVWlGHUQD&#3;WLOO&#3;|YULJD&#3;JUXSSHU&#17;&#3;&#3;

2PI|UGHOQLQJHQ&#3;VSHJODU&#3;GHQ&#3;VNLOGD&#3;NRVWQDGVXWYHFNOLQJ&#3;VRP&#3;YDULW&#3; PHOODQ&#3;NRPPXQJUXSSHU&#3;VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#24;&#17;&#3;)|U&#3;VWRUVWlGHUQD&#3;KDU&#3;NRVWQD&#16; GHUQD&#3; |NDW&#3; P\FNHW&#3; PDUJLQHOOW&#3; PHGDQ&#3; GH&#3; L&#3; I|U&#3; DQGUD&#3; NRPPXQ&#16;

&#3; &#3;

JUXSSHU&#3;|NDW&#3;PHG&#3;&#20;&#19;&#3;WLOO&#3;&#21;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;9LG&#3;HQ&#3;XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;UHJUHV&#16; VLRQHQ&#3;InU&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;YDUV&#3;NRVWQDGHU&#3;LQWH&#3;|NDW&#3;L&#3;VDPPD&#3;WDNW&#3;VRP&#3; L&#3;ULNHW&#3;HQ&#3;OlJUH&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#17;&#3;'HW&#3;RPYlQGD&#3;JlOOHU&#3;I|U&#3;GH&#3;NRP&#16; PXQHU&#3;YDUV&#3;NRVWQDGHU&#3;|NDW&#3;VQDEEDUH&#3;lQ&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3;&#3;

2PI|UGHOQLQJ&#3; SnYHUNDV&#3; RFNVn&#3; DY&#3; I|UlQGUDG&#3; W\QJG&#3; KRV&#3; GH&#3; I|U&#16; NODUDQGH&#3;YDULDEOHUQD&#3;VDPW&#3;DY&#3;LQI|UDQGHW&#3;HQ&#3;XWMlPQLQJ&#3;DY&#3;NRVWQDGHU&#16; QD&#3;I|U&#3;EDUQ&#16;&#3;RFK&#3;XQJGRPVYnUG&#17;&#3;

4.7. Befolkningsförændringar

Kommittêns =förslag: =Nuvarande =kompensation =för =totalfolk-

PlQJGHQV&#3; PLQVNQLQJ&#3; Sn&#3; WLR&#3; nU&#3; ELEHKnOOV&#3; RI|UlQGUDG&#17;&#3; ,&#3; GHQ&#3; GHO&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#3; VlQNV&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3;VDPWLGLJW&#3;VRP&#3;HQ&#3;JUlQV&#3;I|U&#3;PLQVNQLQJHQ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3; HOHYHU&#3;LQI|UV&#17;&#3;&#3;

)|U&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; I|UHVOnV&#3; LQJHQ&#3; I|UOlQJQLQJ&#3; DY&#3; GHW&#3; WLOOIlOOLJD&#3; RPVWlOOQLQJVELGUDJHW&#3;VRP&#3;XSSK|U&#3;HIWHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#23;&#17;&#3;&#3;

.RPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; KDIW&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNRO&#16; HOHYHU&#3;NRPSHQVHUDV&#3;I|U&#3;GHWWD&#17;&#3;&#3;

'H&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;VRP&#3;XQGHU&#3;HQ&#3;OlQJUH&#3;SHULRG&#3;KDIW&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; IRONPlQJGHQ&#3; NRPSHQVHUDV&#3; I|U&#3; GHQ&#3; HIWHU&#16; VOlSQLQJ&#3;DY&#3;LQWlNWHUQD&#3;VRP&#3;I|UHNRPPHU&#3;L&#3;V\VWHPHW&#17;&#3;

'HOPRGHOOHQ&#3;EHQlPQV&#3;2PVWlOOQLQJVELGUDJ&#3;YLG&#3;NUDIWLJW&#3;I|UlQG&#16;

UDG&#3;IRONPlQJG&#17;&#3;

&#3;

4.7.1. Nuvarande utformning av utjæmning och bidrag Minskande befolkning

(Q&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; WLOO&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; PLQVNDQGH&#3; IRONPlQJG&#3; KDU&#3; IXQQLWV&#3; VHGDQ&#3; GHW&#3; I|UVWD&#3; HJHQWOLJD&#3; XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#3; LQI|UGHV&#3; &#20;&#28;&#25;&#25;&#17;&#3;.RPSHQVDWLRQ&#3;KDU&#3;KDIW&#3;ROLND&#3;XWIRUPQLQJDU&#3;RFK&#3;YDULHUDW&#3;EnGH&#3; EHORSSVPlVVLJW&#3; RFK&#3; I|U&#3; YLONHQ&#3; SHULRG&#3; VRP&#3; NRPSHQVDWLRQHQ&#3; VNDOO&#3; XWJn&#17;&#3;

6WDWVELGUDJVEHUHGQLQJHQ&#3; I|UHVORJ&#3; DWW&#3; HQ&#3; GHOPRGHOO&#3;I|U&#3; DWW&#3; NRP&#16; SHQVHUD&#3;NRPPXQHU&#3;I|U&#3;GHQ&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;VRP&#3;VNHWW&#3;VNXOOH&#3; ILQQDV&#3; PHG&#3; L&#3; V\VWHPHW&#17;&#3; (QOLJW&#3; EHUHGQLQJHQ&#3; WDU&#3; GHW&#3; WLG&#3; DWW&#3; DQSDVVD&#3; YLVVD&#3; NRVWQDGHU&#3; WLOO&#3; PLQGUH&#3; IRONPlQJG&#15;&#3; VDPWLGLJW&#3; VRP&#3; LQWlNWHUQD&#3; L&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

IRUP&#3; DY&#3; VNDWWHU&#3; RFK&#3; VWDWVELGUDJ&#3; DQSDVVDU&#3; VLJ&#3; WlPOLJHQ&#3; GLUHNW&#17;&#3; 'HQ&#3; WLGLJDUH&#3; XWIRUPQLQJHQ&#3; DQVnJV&#3; LQWH&#3; L&#3; WLOOUlFNOLJ&#3; XWVWUlFNQLQJ&#3; NRP&#16; SHQVHUD&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; %HUHGQLQJ&#3; I|UHVORJ&#3; GlUI|U&#3; DWW&#3; EHORSSHW&#3;VNXOOH&#3;XSSJn&#3;WLOO&#3;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;SURFHQWHQKHW&#3;VRP&#3;EHIRON&#16; QLQJHQ&#3; PLQVNDW&#3; PHG&#3; XW|YHU&#3; WYn&#3; SURFHQW&#3; GH&#3; WLR&#3; VHQDVWH&#3; nUHQ&#17;&#3; %H&#16; ORSSHW&#3;lQGUDGHV&#3;VHQDUH&#3;L&#3;SURSRVLWLRQHQ&#3;WLOO&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#17;&#3;'HWWD&#3;PRWL&#16; YHUDGHV&#3;PHG&#3;DWW&#3;PDQ&#3;YLOOH&#3;OLQGUD&#3;GH&#3;VWRUD&#3;RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHUQD&#3; VDPW&#3;DWW&#3;I|UVWlUND&#3;PRGHOOHQV&#3;UHJLRQDOSROLWLVND&#3;NDUDNWlU&#17;&#3;

'HQ&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3; I|UHVORJ&#3; DWW&#3; PRGHOOHQ&#3; VNXOOH&#3; YDUD&#3; NYDU&#3; RI|UlQGUDG&#17;&#3; 8WUHGQLQJHQ&#3; DQVnJ&#3; DWW&#3; HQ&#3; K|MQLQJ&#3; DY&#3; EHORSSHW&#3;VNXOOH&#3;JH&#3;XSSKRY&#3;WLOO&#3;R|QVNDGH&#3;QHJDWLYD&#3;PDUJLQDOHIIHNWHU&#17;&#3; 0DQ&#3; I|UHVORJ&#3; GlUI|U&#15;&#3; XW|YHU&#3; GHQ&#3; EHILQWOLJD&#3; PRGHOOHQ&#15;&#3; HQ&#3; VSHFLHOO&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3;I|U&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;KDIW&#3;HQ&#3;QHJDWLY&#3;XWYHFNOLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROEDUQ&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; LQWH&#3; InQJD&#3; UHQD&#3; GHPRJUDILVND&#3; VYlQJ&#16; QLQJDU&#3; EODQG&#3; VNROEDUQHQ&#3; VDWWHV&#3; HWW&#3; YLOONRU&#3; DWW&#3; NRPPXQHQV&#3; WRWDOD&#3; EHIRONQLQJ&#3;VNXOOH&#3;KD&#3;PLQVNDW&#3;PHG&#3;PHU&#3;lQ&#3;WYn&#3;SURFHQW&#3;GH&#3;WUH&#3;VHQDVWH&#3; nUHQ&#17;&#3;2P&#3;GHWWD&#3;YLOONRU&#3;YDU&#3;XSSI\OOW&#3;VNXOOH&#3;NRPPXQHQ&#3;HUVlWWDV&#3;PHG&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; I|U&#3; YDUMH&#3; SURFHQWHQKHW&#3; VRP&#3; VNROEDUQHQ&#3; L&#3; nOGHUQ&#3;&#26;−&#20;&#24;&#3;nU&#3;PLQVNDW&#17;&#3;

8WMlPQLQJVGHOHJDWLRQHQV&#3;I|UVODJ&#3;LQQHEDU&#3; DWW&#3;GHQ&#3; PRGHOOHQ&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDGH&#3; Sn&#3; WLR&#3; nUV&#3; VLNW&#3; VNXOOH&#3; EHKnOODV&#3; RI|UlQGUDG&#17;&#3; 1lU&#3; GHW&#3; JlOOHU&#3; PRGHOOHQ&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNRO&#16; HOHYHU&#3;I|UHVORJ&#3;GHOHJDWLRQHQ&#3;HQ&#3;VlQNQLQJ&#3;DY&#3;HUVlWWQLQJVQLYnQ&#3;I|U&#3;DWW&#3; XQGYLND&#3;GH&#3;QHJDWLYD&#3;PDUJLQDOHIIHNWHUQD&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3;YLG&#3;HQ&#3;|NQLQJ&#3; DY&#3;DQWDOHW&#3;VNROHOHYHU&#17;&#3;6DPWLGLJW&#3;YDOGD&#3;PDQ&#3;DWW&#3;XW|ND&#3;nOGHUVJUXSSHQ&#3; WLOO&#3;DWW&#3;lYHQ&#3;JlOOD&#3;J\PQDVLHHOHYHU&#17;&#3;

([SHUWJUXSSHQ&#3; I|U&#3; I|UHQNODG&#3; XWMlPQLQJ&#3; I|UHVORJ&#3; DWW&#3; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;VNXOOH&#3;LQJn&#3;L&#3;GHW&#3;UHJLRQDOSROLWLVND&#3;VWDWV&#16; ELGUDJ&#3; VRP&#3; PDQ&#3; I|UHVORJ&#17;&#3; 6RP&#3; VNlO&#3; DQJDYV&#3; DWW&#3; HUVlWWQLQJVQLYnQ&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#3; LQWH&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; QnJRQ&#3; HPSLUL&#3; XWDQ&#3; lU&#3; PHU&#3; HOOHU&#3; PLQGUH&#3; SROLWLVNW&#3; EHVWlPG&#17;&#3; 0DQ&#3; PHQDGH&#3; DWW&#3; PRGHOOHQ&#3; RFNVn&#3; OnJ&#3; QlUD&#3; GH&#3; LQVDWVHU&#3;VRP&#3;VWDWHQ&#3;VNXOOH&#3;VYDUD&#3;I|U&#3;LQRP&#3;UDPHQ&#3;I|U&#3;VLWW&#3;DQVYDU&#3;I|U&#3; QlULQJV&#16;&#3;RFK&#3;UHJLRQDOSROLWLNHQ&#17;&#3;&#3;

(IWHU&#3; I|UVODJ&#3; IUnQ&#3; 8WMlPQLQJVGHOHJDWLRQHQ&#3; LQI|UGHV&#3; HWW&#3; VlUVNLOW&#3; RPVWlOOQLQJVELGUDJ&#3; WLOOIlOOLJW&#3; I|U&#3; nUHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; RFK&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; WLOO&#3; ODQGVWLQJ&#3; YDUV&#3; EHIRONQLQJ&#3; XQGHU&#3; HQ&#3; IHPnUVSHULRG&#3; PLQVNDW&#3; PHG&#3; PHU&#3; lQ&#3; WYn&#3; SURFHQW&#17;&#3;2PVWlOOQLQJVELGUDJHW&#3;XWJnU&#3;PHG&#3;&#25;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3; ODQGVWLQJHW&#3; I|U&#3; YDUMH&#3; SURFHQWHQKHW&#3; PHG&#3; YLONHQ&#3; PLQVNQLQJHQ&#3; DY&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; |YHUVWLJHU&#3; JUlQVHQ&#3; WYn&#3; SURFHQW&#17;&#3; 'HWWD&#3; RPVWlOOQLQJV&#16; ELGUDJ&#3;LQJnU&#3;LQWH&#3;VRP&#3;HQ&#3;GHO&#3;L&#3;XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#3;XWDQ&#3;ILQDQVLHUDV&#3; IUnQ&#3; DQVODJHW&#3; %LGUDJ&#3; WLOO&#3; VlUVNLOGD&#3; LQVDWVHU&#3; L&#3; YLVVD&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3;

&#3; &#3;

ODQGVWLQJ&#17;&#3;(IWHU&#3;I|UVODJ&#3;L&#3;EXGJHWSURSRVLWLRQHQ&#3;I|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;XWJnU&#3;GHWWD&#3;

ELGUDJ&#3; lYHQ&#3; I|U&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; RFK&#3; &#21;&#19;&#19;&#23;&#3; RFK&#3; EHUlNQDV&#3; Sn&#3; VDPPD&#3; VlWW&#3; VRP&#3; WLGLJDUH&#3;nU&#17;&#3;2P&#3;LQJHW&#3;DQQDW&#3;EHVOXWDV&#3;NRPPHU&#3;ELGUDJHW&#3;DWW&#3;XSSK|UD&#3; IUnQ&#3;RFK&#3;PHG&#3;&#21;&#19;&#19;&#24;&#17;&#3;

ákande befolkning

'H&#3; SUREOHP&#3; VRP&#3; KDU&#3; DWW&#3; J|UD&#3; PHG&#3; HQ&#3; Yl[DQGH&#3; EHIRONQLQJ&#3; KDU&#3; XWUHWWV&#3;I|UVW&#3;XQGHU&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;nUHQ&#17;&#3;&#3;

8WMlPQLQJVGHOHJDWLRQHQ&#3;EHU|UGH&#3;SUREOHPHW&#3;RFK&#3;NRQVWDWHUDGH&#3;DWW&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; HQ&#3; |NDQGH&#3; EHIRONQLQJ&#3; NDQ&#3; In&#3; HNRQRPLVND&#3; SUREOHP&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;GHQ&#3;LQWlNWVHIWHUVOlSQLQJ&#3;VRP&#3;ILQQV&#3;L&#3;V\VWHPHW&#17;&#3; 0DQ&#3;PHQDGH&#3;GRFN&#3;DWW&#3;VLWXDWLRQHQ&#3;I|U&#3;Yl[DQGH&#3;NRPPXQHUQD&#3;VNLOMHU&#3; VLJ&#3; NUDIWLJW&#3; nW&#3; RFK&#3; DWW&#3; HWW&#3; JHQHUHOOW&#3; NRPSHQVDWLRQVV\VWHP&#3; LQWH&#3; YDU&#3; DWW&#3; I|URUGD&#17;&#3; ,&#3; YLVVD&#3; IDOO&#3; NXQGH&#3; GHW&#3; YDUD&#3; PRWLYHUDW&#3; DWW&#3; JH&#3; VQDEEW&#3; Yl[DQGH&#3;NRPPXQHU&#3;I|UVNRWW&#3;Sn&#3;I|UYlQWDQGH&#3;|NDGH&#3;LQWlNWHU&#17;&#3;'HOH&#16; JDWLRQHQ&#3;I|UHVORJ&#3;DWW&#3;PDQ&#3;VNXOOH&#3;EHYLOMD&#3;QnJRQ&#3;IRUP&#3;DY&#3;H[SDQVLRQV&#16; OnQ&#3; VRP&#3; NRPSHQVDWLRQ&#17;&#3; /nQHW&#3; VNXOOH&#3; SU|YDV&#3; DY&#3; UHJHULQJHQ&#3; HIWHU&#3; DQV|NDQ&#3;IUnQ&#3;GH&#3;DNWXHOOD&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;

Situationen bidragsèret 2003

%LGUDJVnUHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; lU&#3; GHW&#3; &#20;&#24;&#28;&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; HUVlWWQLQJ&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#17;&#3;$Y&#3;GHVVD&#3;lU&#3;GHW&#3;&#20;&#19;&#25;&#3;VRP&#3;InU&#3; HUVlWWQLQJ&#3;L&#3;GHOHQ&#3;VRP&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;XQGHU&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;WLR&#3; nUHQ&#17;&#3;'H&#3;UHVWHUDQGH&#3;NRPPXQHUQD&#3;HUKnOOHU&#3;HUVlWWQLQJ&#3;lYHQ&#3;L&#3;GHQ&#3;GHO&#3; VRP&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;WUH&#3;nUHQ&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#21;&#22;&#17;&#3; &#3; 8WIDOO&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#15;&#3;

ELGUDJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3; &#3;

&#3;

&#3;

'lUDY&#3;

&#3; 7RWDOW&#3; 7RWDOW&#3;&#20;&#19;&#3;nU&#3; &#26;¤&#20;&#27;&#15;&#3;&#22;&#3;nU&#3; %nGD&#3;

(UKnOOHU&#3;HUVlWWQLQJ&#3; &#20;&#24;&#28;&#3; &#20;&#19;&#25;&#3;

&#19;&#3; &#24;&#22;&#3;

(UKnOOHU&#3;HM&#3;HUVlWWQLQJ&#3; &#20;&#22;&#20;&#3;

 • &#3;
 • &#3;
 • &#3;

&#3; &#21;&#28;&#19;&#3;

&#3;

&#3;

&#3;

&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

'HOPRGHOOHQ&#3;RPVlWWHU&#3;ELGUDJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;WRWDOW&#3;&#27;&#25;&#28;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3; 'HOPRGHOOHQ&#3; VRP&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; GH&#3; VHQDVWH&#3; WLR&#3; nUHQV&#3; XWYHFNOLQJ&#3; RP&#16; VlWWHU&#3;&#27;&#20;&#26;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#3;PHGDQ&#3;GHQ&#3;VRP&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3; GH&#3;WUH&#3;VHQDVWH&#3;nUHQV&#3;XWYHFNOLQJ&#3;RPVlWWHU&#3;&#24;&#21;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3;

cU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; lU&#3; GHW&#3; VMX&#3; ODQGVWLQJ&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; RPVWlOOQLQJVELGUDJ&#17;&#3; 7RWDOW&#3;EHWDODV&#3;GHW&#3;&#20;&#24;&#25;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#3;WLOO&#3;GH&#3;DNWXHOOD&#3;ODQGVWLQJHQ&#17;&#3; %LGUDJHW&#3; KDU&#3; PLQVNDW&#3; GH&#3; VHQDVWH&#3; nUHQ&#3; Gn&#3; EHIRONQLQJVPLQVNQLQJHQ&#3; DYWDJLW&#3;QnJRW&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#23;&#17;&#3;&#3;%LGUDJ&#3;I|U&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;WLOO&#3;ODQGVWLQJ&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;

&#3;

/DQGVWLQJ&#3; 0LOM&#17;&#3;NU&#17;&#3; .U&#18;LQY&#17;&#3;

.DOPDU&#3; &#20;&#22;&#15;&#26;&#3; &#24;&#27;&#3; 9lUPODQG&#3; &#20;&#24;&#15;&#19;&#3; &#24;&#24;&#3; 'DODUQD&#3; &#22;&#20;&#15;&#20;&#3; &#20;&#20;&#21;&#3; *lYOHERUJ&#3; &#20;&#25;&#15;&#26;&#3; &#25;&#19;&#3; 9lVWHUQRUUODQG&#3; &#22;&#25;&#15;&#23;&#3; &#20;&#23;&#28;&#3; -lPWODQG&#3; &#20;&#27;&#15;&#26;&#3; &#20;&#23;&#25;&#3; 1RUUERWWHQ&#3; &#21;&#23;&#15;&#27;&#3; &#28;&#27;&#3;

&#3; &#3;

4.7.2. Befolkningsutvecklingen sedan 1990

(IWHU&#3; IOHUD&#3; nU&#3; PHG&#3; VWRUD&#3; I|GHOVH|YHUVNRWW&#3; RFK&#3; EHW\GDQGH&#3; QHWWR&#16; LQYDQGULQJ&#3;GlPSDGHV&#3;EHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ&#3;YlVHQWOLJW&#3;YLG&#3;PLWWHQ&#3;DY&#3; &#20;&#28;&#28;&#19;&#16;WDOHW&#17;&#3; 6DPPDQWDJHW&#3; |YHU&#3; ODQGHW&#3; KDU&#3; EHIRONQLQJVWLOOYl[WHQ&#3; VHGDQ&#3; GHVV&#3; L&#3; HWW&#3; KLVWRULVNW&#3; SHUVSHNWLY&#3; YDULW&#3; P\FNHW&#3; VYDJ&#17;&#3; $QWDOHW&#3; I|GGD&#3; YDU&#3; IlUUH&#3; lQ&#3; DQWDOHW&#3; G|GD&#3; XQGHU&#3; nUHQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;−&#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3; 'HW&#3; KDGH&#3; LQWH&#3;WLGLJDUH&#3;LQWUlIIDW&#3;VHGDQ&#3;nU&#3;&#20;&#27;&#19;&#28;&#17;&#3;&#3;

6YDJ&#3; EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#3; RFK&#3; |NDG&#3; QHWWRXWIO\WWQLQJ&#3; DY&#3; \QJUH&#3; YX[QD&#3;IUnQ&#3;|YULJD&#3;ODQGHW&#3;WLOO&#3;VWRUVWDGVRPUnGHQ&#3;RFK&#3;XQLYHUVLWHWVRUWHU&#3; ILFN&#3;VWRUD&#3;NRQVHNYHQVHU&#3;I|U&#3;GHQ&#3;UHJLRQDOD&#3;EHIRONQLQJVXWYHFNOLQJHQ&#17;&#3; 0HOODQ&#3; nU&#3; &#20;&#28;&#28;&#20;&#3; RFK&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; PLQVNDGH&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; L&#3; &#20;&#27;&#25;&#3; DY&#3; &#21;&#28;&#19;&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; L&#3; &#20;&#21;&#3; DY&#3; &#21;&#20;&#3; OlQ&#17;&#3; 6DPWLGLJW&#3; IRUWVDWWH&#3; EHIRONQLQJV&#16; WLOOYl[WHQ&#3; L&#3; QlVWDQ&#3; RI|UPLQVNDG&#3; WDNW&#3; L&#3; GH&#3; DY&#3; VWRUVWDGVUHJLRQHUQDV&#3; I|URUWVNRPPXQHU&#3;GlU&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;Yl[HU&#3;DOOUD&#3;VQDEEDVW&#17;&#3;

,&#3; PHU&#3; lQ&#3; &#20;&#20;&#19;&#3; NRPPXQHU&#3; PLQVNDGH&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; PHG&#3; |YHU&#3;&#3; &#24;&#3; SURFHQW&#17;&#3; 'HQ&#3; VW|UVWD&#3; EHIRONQLQJVPLQVNQLQJHQ&#3; KDGH&#3; 6WU|PVXQGV&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; &#20;&#23;&#15;&#27;&#3; SURFHQW&#17;&#3; 'U\JW&#3; &#21;&#19;&#3; NRPPXQHU&#3; |NDGH&#3; EHIRON&#16;

&#3; &#3;

QLQJHQ&#3; PHG&#3; PHU&#3; lQ&#3; &#20;&#19;&#3; SURFHQW&#17;&#3; 'HQ&#3; NODUW&#3; VW|UVWD&#3; E HIRONQLQJV&#16; I|UlQGULQJHQ&#3; DY&#3; DOOD&#3; NRPPXQHU&#3; KDGH&#3; 9lUPG|&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; HQ&#3; EHIRONQLQJV|NQLQJ&#3;Sn&#3;GU\JW&#3;&#22;&#28;&#3;SURFHQW&#17;&#3;&#3;

5HJLRQDOD&#3; RPIO\WWQLQJDU&#3; RFK&#3; VYlQJQLQJDU&#3; L&#3; I|GHOVHWDOHQ&#3; lU&#3; LQJD&#3; Q\D&#3;IHQRPHQ&#17;&#3;0HQ&#3;SUREOHPDWLNHQ&#3;lU&#3;DY&#3;IOHUD&#3;VNlO&#3;DOOYDUOLJDUH&#3;QX&#3;lQ&#3; WLGLJDUH&#17;&#3;%HIRONQLQJHQ&#3;KDU&#3;XQGHU&#3;VHQDUH&#3;nU&#3;PLQVNDW&#3;L&#3;VQDEEDUH&#3;WDNW&#3; RFK&#3;L&#3;VW|UUH&#3;GHODU&#3;DY&#3;ODQGHW&#3;lQ&#3;NDQVNH&#3;QnJRQVLQ&#3;WLGLJDUH&#3;XQGHU&#3;&#20;&#28;&#19;&#19;&#16; WDOHW&#17;&#3;6MXQNDQGH&#3;I|GHOVHWDO&#3;RFK&#3;HQ&#3;nOGUDQGH&#3;EHIRONQLQJ&#3;KDU&#3;PHGI|UW&#3; DWW&#3;IOHUWDOHW&#3;NRPPXQHU&#3;QXPHUD&#3;KDU&#3;I|GHOVHXQGHUVNRWW&#17;&#3;&#3;

8QGHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#16;WDOHWV&#3;I|UVWD&#3;nU&#3;KDU&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJHQ&#3;VWDQQDW&#3; DY&#3;RFK&#3;XQGHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#3;YDU&#3;GHW&#3;OLND&#3;PnQJD&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDGH&#3;PLQVNDW&#3; VLQ&#3;EHIRONQLQJ&#3;VRP&#3;KDGH&#3;|NDW&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#24;&#17;&#3;&#3;$QWDOHW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;PLQVNDQGH&#3;UHVSHNWLYH&#3;|NDQGH&#3;

EHIRONQLQJ&#3; &#3;

&#3; &#20;&#28;&#28;&#21;&#3; &#20;&#28;&#28;&#22;&#3; &#20;&#28;&#28;&#23;&#3; &#20;&#28;&#28;&#24;&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; &#20;&#28;&#28;&#28;&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3;

0LQVNDU&#3; &#20;&#21;&#23;&#3; &#20;&#19;&#27;&#3; &#20;&#20;&#20;&#3; &#20;&#27;&#23;&#3; &#21;&#20;&#19;&#3; &#21;&#19;&#27;&#3; &#21;&#19;&#28;&#3; &#21;&#19;&#22;&#3; &#20;&#27;&#28;&#3; &#20;&#25;&#26;&#3; &#20;&#23;&#24;&#3; gNDU&#3; &#20;&#25;&#23;&#3; &#20;&#27;&#21;&#3; &#20;&#26;&#28;&#3; &#20;&#19;&#25;&#3; &#27;&#19;&#3; &#27;&#20;&#3; &#27;&#19;&#3; &#27;&#26;&#3; &#20;&#19;&#20;&#3; &#20;&#21;&#22;&#3; &#20;&#23;&#24;&#3; 2I|UlQG&#17;&#3; &#21;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3; &#19;&#3;

&#3; &#3; %ODQG&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; lU&#3; GHW&#3; &#20;&#21;&#3; VW\FNHQ&#3; VRP&#3; PLQVNDW&#3; VLQ&#3; IRONPlQJG&#3; VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#19;&#16;WDOHWV&#3;E|UMDQ&#17;&#3;'H&#3;|YULJD&#3;KDU&#3;XSSOHYW&#3;HQ&#3;|NQLQJ&#3;DY&#3;IRON&#16; PlQJGHQ&#17;&#3; 8QGHU&#3; DQGUD&#3; KDOYDQ&#3; DY&#3; &#20;&#28;&#28;&#19;&#16;WDOHW&#3; YDU&#3; GHW&#3; HQGDVW&#3; L&#3; IHP&#3; ODQGVWLQJ&#3; VRP&#3; IRONPlQJGHQ&#3; |NDGH&#17;&#3; 8QGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; |NDGH&#3; IRON&#16; PlQJGHQ&#3; L&#3; &#20;&#21;&#3; ODQGVWLQJ&#17;&#3; 'H&#3; lU&#3; I|UVWD&#3; JnQJHQ&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#23;&#3; VRP&#3; EHIRONQLQJHQ&#3;|NDU&#3;L&#3;IOHU&#3;ODQGVWLQJ&#3;lQ&#3;PLQVNDU&#17;&#3;&#3;

8WYHFNOLQJHQ&#3; DY&#3; GHW&#3; WRWDOD&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; L&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; HOOHU&#3; ODQGVWLQJ&#3;EHVWlPV&#3;DY&#3;I\UD&#3;ROLND&#3;IDNWRUHU&#29;&#3;KXU&#3;PnQJD&#3;VRP&#3;I|GV&#15;&#3;KXU&#3; PnQJD&#3; VRP&#3; G|U&#15;&#3; KXU&#3; PnQJD&#3; VRP&#3; IO\WWDU&#3; LQ&#3; VDPW&#3; KXU&#3; PnQJD&#3; VRP&#3; IO\WWDU&#3; XW&#17;&#3; 6NLOOQDGHQ&#3; PHOODQ&#3; I|GGD&#3; RFK&#3; G|GD&#3; NDOODV&#3; I|GHOVH|YHU&#16; VNRWW&#17;&#3; 6NLOOQDGHQ&#3; PHOODQ&#3; DQWDOHW&#3; LQIO\WWDUH&#3; RFK&#3; DQWDOHW&#3; XWIO\WWDUH&#3; NDOODV&#3;LQIO\WWQLQJV|YHUVNRWW&#17;&#3;

2IWDVW&#3; OLNVWlOOV&#3; |NQLQJ&#3; UHVSHNWLYH&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; HQ&#3; NRPPXQV&#3; IRONPlQJG&#3; PHG&#3; LQ&#16;&#3; RFK&#3; XWIO\WWQLQJDU&#17;&#3; 6RP&#3; GHW&#3; YLVDU&#3; VLJ&#3; L&#3;&#3; WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#25;&#3;KDU&#3;GHW&#3;QHJDWLYD&#3;I|GHOVHQHWWRW&#3;KDIW&#3;VW|UVW&#3;LQYHUNDQ&#3;L&#3;HQ&#3; WUHGMHGHO&#3;DY&#3;NRPPXQHUQD&#3;VRP&#3;PLQVNDU&#3;L&#3;IRONPlQJG&#17;&#3; &#3;

&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#21;&#25;&#17;&#3; &#3; $QWDO&#3; PLQVNDQGH&#3; RFK&#3; |NDQGH&#3; NRPPXQHU&#3; LQGHODGH&#3;

HIWHU&#3;KXYXGVDNOLJ&#3;RUVDN&#3;WLOO&#3;I|UlQGULQJHQ&#3; &#3;

&#3; )|GHOVHQHWWR&#3; 1HWWRIO\WWQLQJ&#3;

6XPPD&#3;

gNDU&#3; &#22;&#25;&#3; &#25;&#24;&#3; &#20;&#19;&#20;&#3; 0LQVNDU&#3; &#25;&#22;&#3; &#20;&#21;&#21;&#3; &#20;&#27;&#24;&#3;

&#3;

4.7.3. Resultat av kommittêns uppföljning

.RQVXOWI|UHWDJHW&#3;7HPDSODQ&#3;$%&#3;KDU&#3;Sn&#3;NRPPLWWpQV&#3;XSSGUDJ&#3;XWUHWW&#3; GHQ&#3;SUREOHPDWLN&#3;RFK&#3;GH&#3;NRPPXQDOHNRQRPLVND&#3;NRQVHNYHQVHU&#3;VRP&#3; I|OMHU&#3; DY&#3; NUDIWLJD&#3; EHIRONQLQJVI|UlQGULQJDU&#3; L&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; ODQGV&#16; WLQJ&#17;&#3; )|U&#3; NRPPXQHUQD&#3; LQNOXGHUDV&#3; lYHQ&#3; GH&#3; VRP&#3; KDU&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; EHIRONQLQJV|NQLQJ&#17;&#3;

5HGRYLVDGH&#3; |YHUYlJDQGHQ&#3; RFK&#3; I|UVODJ&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; 7HPDSODQV&#3; UDSSRUW&#3; (NRQRPLVND&#3; NRQVHNYHQVHU&#3; DY&#3; EHIRONQLQJVI|UlQGULQJDU&#3; L&#3;

NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;&#11;ELODJD&#3;&#25;&#12;&#17;&#3;,&#3;YLVVD&#3;IDOO&#3;KDU&#3;NRPPLWWpQ&#3;JMRUW&#3;

EHG|PQLQJDU&#3;VRP&#3;VNLOMHU&#3;VLJ&#3;QnJRW&#3;IUnQ&#3;XWUHGDUHQV&#17;&#3;1lU&#3;Vn&#3;lU&#3;IDOOHW&#3; QRWHUDV&#3;GHWWD&#17;&#3;&#3;

Kommuner med minskande befolkning Personalkostnader

.RVWQDGHU&#3; I|U&#3; SHUVRQDO&#3; DQVHV&#3; YDUD&#3; U|UOLJD&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; NDQ&#3; DQ&#16; SDVVDV&#3;QlU&#3;HIWHUIUnJDQ&#3;PLQVNDU&#17;&#3;'HW&#3;NDQ&#3;GRFN&#3;ILQQDV&#3;YLVVD&#3;WU|JKHWHU&#3; L&#3;GHQQD&#3;DQSDVVQLQJVSURFHVV&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;LQWH&#3;VMlOYNODUW&#3;DWW&#3;UHGXFHULQJHQ&#3; DY&#3;SHUVRQDOHQ&#3;H[DNW&#3;NDQ&#3;I|OMD&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJHQ&#17;&#3;&#3;

8W|YHU&#3; GHQ&#3; PRGHOO&#3; VRP&#3; LGDJ&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; PLQVNDQGH&#3; EHIRONQLQJ&#3;NDQ&#3;PDQ&#3;VlJD&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;PLQVNDQGH&#3;EHIRONQLQJ&#3; NRPSHQVHUDV&#3;JHQRP&#3;DWW&#3;LQWlNWHUQD&#3;I|U&#3;HWW&#3;YLVVW&#3;EXGJHWnU&#3;XWJnU&#3;LIUnQ&#3; IRONPlQJGHQ&#3;GHQ&#3;I|UVWD&#3;QRYHPEHU&#3;nUHW&#3;LQQDQ&#17;&#3;'HQQD&#3;HIWHUVOlSQLQJ&#3; lU&#3; IXOOW&#3; WLOOUlFNOLJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; WlFND&#3; GH&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; VRP&#3; I|OMHU&#3; DY&#3; DWW&#3; SHUVRQDOVW\UNDQ&#3;PnVWH&#3;UHGXFHUDV&#3;QlU&#3;HIWHUIUnJDQ&#3;PLQVNDU&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3;

&#3; &#3;

Lokaler, anlæggningar, och skulder

'HW&#3; ILQQV&#3; EHW\GDQGH&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; YLG&#3; NUDIWLJ&#3; EHIRONQLQJVPLQVN&#16; QLQJ&#3; VRP&#3; PDQ&#3; E|U&#3; NRPSHQVHUD&#3; I|U&#17;&#3; 'HW&#3; KDQGODU&#3; RP&#3; PHU&#3; HOOHU&#3; PLQGUH&#3; IDVWD&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; LQWH&#3; PLQVNDU&#3; QlU&#3; HIWHUIUnJDQ&#3; Sn&#3; GH&#3; NRPPXQDOD&#3; WMlQVWHUQD&#3; PLQVNDU&#17;&#3; )UlPVW&#3; lU&#3; GHW&#3; IUnJDQ&#3; RP&#3; ORNDOHU&#3; RFK&#3;ROLND&#3;IRUPHU&#3;DY&#3;DQOlJJQLQJDU&#3;VDPW&#3;SHQVLRQVXWEHWDOQLQJDU&#17;&#3;&#3;

8W|YHU&#3; GH&#3; ORNDOHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; HQ&#3; GHPRJUDILVN&#3; NRSSOLQJ&#15;&#3; YLOND&#3; EH&#16; KDQGODV&#3; OlQJUH&#3; IUDP&#3; L&#3; WH[WHQ&#15;&#3; ILQQV&#3; GHW&#3; \WWHUOLJDUH&#3; ORNDOHU&#3; L&#3; NRP&#16; PXQHQ&#3; WLOO&#3; H[HPSHO&#3; I|U&#3; YX[HQXWELOGQLQJ&#15;&#3; LQGLYLG&#16;&#3; RFK&#3; IDPLOMH&#16; RPVRUJ&#3;VDPW&#3;ORNDOHU&#3;VRP&#3;K\UV&#3;XW&#3;WLOO&#3;QlULQJVOLYHW&#3;L&#3;NRPPXQHQ&#17;&#3;

$QGUD&#3;IDVWD&#3;NRVWQDGHU&#3;lU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;DQOlJJQLQJDU&#15;&#3;H[HPSHOYLV&#3; JDWRU&#3;VDPW&#3;YDWWHQ&#16;&#3;RFK&#3;DYORSSVDQOlJJQLQJDU&#17;&#3;'H&#3;KDU&#3;RIWDVW&#3;GLPHQ&#16; VLRQHUDWV&#3;HIWHU&#3;HQ&#3;VW|UUH&#3;IRONPlQJG&#3;RFK&#3;NRPPHU&#3;VnOHGHV&#3;DWW&#3;NRVWD&#3; PHU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#15;&#3;YLG&#3;HQ&#3;PLQVNDQGH&#3;IRONPlQJG&#15;&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;NRP&#16; PXQHU&#3;PHG&#3;OLNQDQGH&#3;VWUXNWXU&#17;&#3;

6NXOGHU&#15;&#3; RFK&#3; Gn&#3; VSHFLHOOW&#3; VNXOGHQ&#3; VRP&#3; DYVHU&#3; WLGLJDUH&#3; LQWMlQDGH&#3; SHQVLRQHU&#15;&#3; lU&#3; HWW&#3; SUREOHP&#3; QlU&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; PLQVNDU&#17;&#3; 1lU&#3; IRON&#16; PlQJGHQ&#3; PLQVNDU&#3; WDSSDU&#3; NRPPXQHQ&#3; LQWlNWHU&#3; RFK&#3; InU&#3; Gn&#3; PLQGUH&#3; UHVXUVHU&#3;I|U&#3;DWW&#3;EHWDOD&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;WLGLJDUH&#3;XSSWDJQD&#3;OnQ&#17;&#3;&#3;

'H&#3; NRPPXQHU&#15;&#3; YDUV&#3; IRONPlQJG&#3; PLQVNDU&#3; PHVW&#15;&#3; KDGH&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; GHQ&#3; K|JVWD&#3; SHQVLRQVVNXOGHQ&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 6NLOOQDGHQ&#3; NRPPHU&#3; DWW&#3; |ND&#3; RP&#3;GHQ&#3;QXYDUDQGH&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;IRUWVlWWHU&#17;&#3;3HQVLRQVVNXOGHQ&#3;lU&#3;L&#3;VLJ&#3; LQJHQ&#3;NRVWQDG&#3;XWDQ&#3;GHW&#3;lU&#3;I|UVW&#3;QlU&#3;NRPPXQHQ&#3;VNDOO&#3;E|UMD&#3;EHWDOD&#3;XW&#3; WLGLJDUH&#3; LQWMlQDGH&#3; SHQVLRQHU&#3; VRP&#3; GHW&#3; VOnU&#3; PRW&#3; HNRQRPLQ&#17;&#3; 'HWWD&#3; NRPPHU&#3; DWW&#3; EOL&#3; H[WUD&#3; NlQQEDUW&#3; QlU&#3; GHQ&#3; VWRUD&#3; I\UWLRWDOLVWJHQH&#16; UDWLRQHQ&#3;JnU&#3;L&#3;SHQVLRQ&#3;RFK&#3;XWEHWDOQLQJDUQD&#3;GlUI|U&#3;NRPPHU&#3;DWW&#3;|ND&#3; GUDPDWLVNW&#17;&#3;

'HQ&#3;WRWDOD&#3;PHUNRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;HQ&#3;NRPPXQ&#3;PHG&#3;HQ&#3;PLQVNQLQJ&#3;Sn&#3; WLR&#3; SURFHQW&#3; XQGHU&#3; GH&#3; VHQDVWH&#3; WLR&#3; nUHQ&#3; XSSVNDWWDV&#3; WLOO&#3; NQDSSW&#3;&#3; &#23;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#26;&#17;&#3;&#3;0HUNRVWQDGHU&#3;YLG&#3;WLR&#3;SURFHQWV&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;

|YHU&#3;HQ&#3;WLRnUVSHULRG&#3;&#3; &#3;

2PUnGH&#3; .U&#3;SHU&#3;LQY&#17;&#3;&#3;

/RNDOHU&#3; &#24;&#19;&#3; 3HQVLRQVXWEHWDOQLQJDU&#3; &#20;&#22;&#24;&#3; $QOlJJQLQJDU&#3;&#3; &#21;&#19;&#24;&#3;

7RWDOW&#3; &#22;&#28;&#19;&#3;

&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

2P&#3; QXYDUDQGH&#3; JUlQV&#3; Sn&#3; WYn&#3; SURFHQW&#3; EHKnOOV&#15;&#3; YLONHW&#3; I|UHIDOOHU&#3; ULPOLJW&#15;&#3;VNXOOH&#3;HUVlWWQLQJVEHORSSHW&#3;SHU&#3;SURFHQWHQKHWV&#3;PLQVNQLQJ&#3;EOL&#3; NQDSSW&#3;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#27;&#17;&#3;&#3;(UVlWWQLQJVQLYn&#15;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;

&#3;

0HUNRVWQDG&#3; &#22;&#28;&#19;&#3; )|UlQGULQJ&#3;IRONPlQJG&#3; ¤&#20;&#19;&#15;&#19;&#3;&#8;&#3; 6SlUU&#3; ¤&#21;&#15;&#19;&#3;&#8;&#3; )|UlQGULQJ&#3;XW|YHU&#3;VSlUU&#3; ¤&#27;&#15;&#19;&#3;&#8;&#3;

(UVlWWQLQJ&#3;SHU&#3;SURFHQW&#3; &#23;&#28;&#3;

&#3;

Ýldersberoende verksamheter

'HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; ORNDOHU&#3; LQRP&#3; JUXQG&#16;&#3; RFK&#3; J\PQDVLHVNRODQ&#3; lU&#3; FLUND&#3; &#20;&#21;&#3;&#22;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; HOHY&#17;&#3; 'HQQD&#3; NRVWQDG&#3; OLJJHU&#3;PHG&#3;L&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;&#3;

/RNDONRVWQDGHUQD&#3; YLVDU&#3; VLJ&#3; YDUD&#3; K|JUH&#3; L&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; PLQVNDW&#3; PHVW&#3; L&#3; EHIRONQLQJ&#17;&#3; 0HUNRVWQDGHQ&#3; EHURU&#3; Sn&#3; I|U&#3; VWRU&#3; NDSDFLWHW&#3; L&#3; I|UKnOODQGH&#3; WLOO&#3; DQWDOHW&#3; EUXNDUH&#17;&#3; 2P&#3; GHVVD&#3; NRPPXQHU&#3; VNDOO&#3;In&#3;VDPPD&#3;HNRQRPLVND&#3;I|UXWVlWWQLQJDU&#3;VRP&#3;DQGUD&#3;NRPPXQHU&#3; PnVWH&#3;PDQ&#3;XWIRUPD&#3;HQ&#3;VlUVNLOG&#3;HUVlWWQLQJ&#3;VRP&#3;V\IWDU&#3;WLOO&#3;DWW&#3;WlFND&#3; NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;|YHUNDSDFLWHWHQ&#17;&#3;&#3;

)|U&#3; DWW&#3; GHW&#3; LQWH&#3; VNDOO&#3; XSSVWn&#3; HQ&#3; VLWXDWLRQ&#3; GlU&#3; PHUSDUWHQ&#3; DY&#3; NRPPXQHQ&#3;HUKnOOHU&#3;HQ&#3;HUVlWWQLQJ&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;GHPRJUDILVND&#3;VYlQJ&#16; QLQJDU&#3;E|U&#3;PDQ&#3;VNDSD&#3;QnJRQ&#3;IRUP&#3;DY&#3;NYDOLILFHULQJVJUlQV&#17;&#3;(Q&#3;YDULDQW&#3; lU&#3;DWW&#3;J|UD&#3;VRP&#3;L&#3;GHQ&#3;PRGHOO&#3;VRP&#3;NRPSHQVHUDU&#3;Sn&#3;WLR&#3;nUV&#3;VLNW&#15;&#3;GHW&#3; YLOO&#3;VlJD&#3;YlOMD&#3;HQ&#3;IDVW&#3;SURFHQWXHOO&#3;JUlQV&#17;&#3;&#3;

1lU&#3; PDQ&#3; VWXGHUDU&#3; YLVVD&#3; nOGHUVJUXSSHU&#3; NDQ&#3; GHW&#3; GRFN&#3; YDUD&#3; PHU&#3; OlPSOLJW&#3;DWW&#3;UHODWHUD&#3;JUlQVHQ&#3;WLOO&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3;0RGHOOHQ&#3;E|U&#3; GlUI|U&#3;XWIRUPDV&#3;Vn&#3;DWW&#3;HQGDVW&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;KDIW&#3;HQ&#3;PLQGUH&#3; J\QQVDP&#3; XWYHFNOLQJ&#3; &#11;SOXV&#3; HYHQWXHOO&#3; SURFHQWVDWV&#12;&#3; lQ&#3; GHQ&#3; L&#3; ULNHW&#3; NRPSHQVHUDV&#17;&#3;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; I|UVOnU&#3; DWW&#3; PDQ&#3; HUVlWWHU&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOO&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3;I|U&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;VNROHOHYHU&#3;L&#3;nOGHUQ&#3;&#26;−&#20;&#27;&#3;nU&#3; PHG&#3;HQ&#3;Q\&#3;PRGHOO&#17;&#3;,&#3;PRGHOOHQ&#3;HUVlWWV&#3;HQGDVW&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3; KDIW&#3;HQ&#3;QHJDWLY&#3;SURFHQWXHOO&#3;I|UlQGULQJ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;VNROHOHYHU&#3;&#26;−&#20;&#27;&#3;nU&#3; VW|UUH&#3; lQ&#3; ULNHW&#15;&#3; SOXV&#3; WYn&#3; SURFHQWHQKHWHU&#15;&#3; GH&#3; VHQDVWH&#3; IHP&#3; nUHQ&#17;&#3;

&#3; &#3;

(UVlWWQLQJ&#3; XWJnU&#3; PHG&#3; &#20;&#21;&#3;&#22;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; HOHY&#3; XW|YHU&#3; GHW&#3; DNWXHOOD&#3; JUlQVYlUGHW&#17;&#3;&#3;

(Q&#3; VNLOOQDG&#3; PRW&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOO&#3; lU&#3; DWW&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; LQWH&#3; EHK|YHU&#3;KD&#3;PLQVNDW&#3;VLQ&#3;WRWDOD&#3;IRONPlQJG&#3;I|U&#3;DWW&#3;NRPPD&#3;L&#3;IUnJD&#3;I|U&#3; HUVlWWQLQJ&#15;&#3;YLONHW&#3;NRPPHU&#3;DWW&#3;KD&#3;EHW\GHOVH&#3;XQGHU&#3;GH&#3;QlUPDVWH&#3;IHP&#3; nUHQ&#3;QlU&#3;HOHYDQWDOHW&#3;EHUlNQDV&#3;PLQVND&#3;L&#3;DOOW&#3;IOHU&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;9LG&#3;HQ&#3; NUDIWLJ&#3; QHGJnQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#3; NDQ&#3; GHW&#3; YDUD&#3; SUREOHPDWLVN&#3; lYHQ&#3; I|U&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; HQ&#3; PnWWOLJ&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; VLQ&#3; WRWDOD&#3; IRONPlQJG&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;VYnULJKHWHUQD&#3;DWW&#3;ILQQD&#3;DOWHUQDWLYD&#3;DQYlQG&#16; QLQJVRPUnGHQ&#3;I|U&#3;ORNDOHUQD&#17;&#3;

1lU&#3; GHW&#3; KDQGODU&#3; RP&#3; nOGHUVEHURHQGH&#3; YHUNVDPKHWHU&#3; E|U&#3; WLGV&#16; SHUVSHNWLYHW&#3; YDUD&#3; JDQVND&#3; NRUW&#17;&#3; 0DQ&#3; E|U&#3; GRFN&#3; I|UOlQJD&#3; QXYDUDQGH&#3; SHULRG&#3; PHG&#3; WYn&#3; nU&#3; I|U&#3; DWW&#3; XQGYLND&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; DY&#3; QRUPDOW&#3; I|UHNRPPDQGH&#3; IOXNWXDWLRQHU&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; SHUVRQHU&#3; L&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; nOGHUVJUXSSHUQD&#17;&#3;

,&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOO&#3;HUVlWWV&#3;PDQ&#3;I|U&#3;KHOD&#3;PLQVNQLQJHQ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3; HOHYHU&#3;RP&#3;NRPPXQHQ&#3;KDU&#3;PLQVNDW&#3;VLQ&#3;WRWDOD&#3;IRONPlQJG&#17;&#3;(Q&#3;VnGDQ&#3; XWIRUPQLQJ&#3; lU&#3; LQWH&#3; OlPSOLJ&#3; DWW&#3; ELEHKnOOD&#3; Gn&#3; IOHUWDOHW&#3; NRPPXQHU&#3; NRPPHU&#3;DWW&#3;In&#3;HWW&#3;PLQVNDQGH&#3;HOHYXQGHUODJ&#3;XQGHU&#3;GH&#3;QlUPDVWH&#3;nUHQ&#17;&#3;

Landsting med minskande befolkning

-lPI|UW&#3; PHG&#3; NRPPXQHUQD&#3; lU&#3; SUREOHPHW&#3; PHG&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; YLG&#3; PLQVNDQGH&#3;EHIRONQLQJ&#3;PLQGUH&#3;KRV&#3;ODQGVWLQJHQ&#17;&#3;'HWWD&#3;Gn&#3;

 • ODQGVWLQJHQ&#3; L&#3; MlPI|UHOVH&#3; PHG&#3; NRPPXQHUQD&#3; KDU&#3; EHW\GOLJW&#3;

PLQGUH&#3;ORNDOHU&#3;RFK&#3;DQOlJJQLQJDU&#3;

 • LQJHW&#3;ODQGVWLQJ&#3;KDU&#3;HQ&#3;OLND&#3;VQDEE&#3;EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3;VRP&#3;GH&#3;

YlUVW&#3;GUDEEDGH&#3;NRPPXQHUQD&#3;

 • ODQGVWLQJHQV&#3;YHUNVDPKHW&#3;LQWH&#3;lU&#3;OLND&#3;NlQVOLJ&#3;I|U&#3;I|UlQGULQJDU&#3;L&#3; nOGHUVVWUXNWXUHQ&#3;VRP&#3;NRPPXQHUQDV&#3;
 • GHQ&#3;nOGHUVNDWHJRUL&#3;VRP&#3;PLQVNDU&#3;L&#3;DQWDO&#3;&#11;&#21;&#19;−&#22;&#19;&#3;nU&#12;&#3;lU&#3;GHQ&#3;PHG&#3;

PLQVW&#3;HIWHUIUnJDQ&#3;Sn&#3;ODQGVWLQJHQV&#3;WMlQVWHU&#3;

'HW&#3;ILQQV&#3;YLVVD&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3;ODQGVWLQJ&#3;PHG&#3;PLQVNDQGH&#3;EHIRON&#16; QLQJ&#17;&#3; 'HW&#3; KDQGODU&#3; RP&#3; YLVVD&#3; ORNDONRVWQDGHU&#3; VDPW&#3; DWW&#3; SHQVLRQV&#16; VNXOGHQ&#15;&#3; Sn&#3; VDPPD&#3; VlWW&#3; VRP&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#15;&#3; EOLU&#3; VYnUDUH&#3; DWW&#3; KDQWHUD&#3;IUDP|YHU&#3;QlU&#3;IRONPlQJGHQ&#3;PLQVNDU&#17;&#3;6DPPDQWDJHW&#3;VNXOOH&#3;HQ&#3; HUVlWWQLQJ&#3;Sn&#3;&#20;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;RFK&#3;SURFHQW&#3;XW|YHU&#3;WYn&#3;SUR&#16; FHQW&#3;YDUD&#3;ULPOLJ&#17;&#3;'HWWD&#3;lU&#3;EHW\GOLJW&#3;PLQGUH&#3;lQ&#3;GHQ&#3;QLYn&#3;VRP&#3;XWJnU&#3;L&#3; GDJHQV&#3;PRGHOO&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

'HQ&#3; IUDPUlNQDGH&#3; PHUNRVWQDGHQ&#3; lU&#3; GRFN&#3; EO\JVDP&#3; RFK&#3; GHQ&#3; HIWHUIUnJHPLQVNQLQJ&#3; VRP&#3; EHIRONQLQJVPLQVNQLQJHQ&#3; PHGI|U&#3; ERUGH&#3; YlJDV&#3;XSS&#3;DY&#3;HQ&#3;DOOPlQ&#3;|NQLQJ&#3;DY&#3;VMXNYnUG&#3;EODQG&#3;DQQDW&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3; GHQ&#3;PHGLFLQVNWHNQLVND&#3;XWYHFNOLQJHQ&#17;&#3;

$WW&#3;EHIRONQLQJVXWYHFNOLQJHQ&#3;L&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;VNLOMHU&#3;VLJ&#3;nW&#3;EHURU&#3;WLOO&#3; VWRU&#3; GHO&#3; Sn&#3; KXU&#3; IRONPlQJGHQ&#3; KDU&#3; XWYHFNODWV&#3; L&#3; GHQ&#3; VW|UVWD&#3; NRP&#16; PXQHQ&#3; L&#3; OlQHW&#17;&#3; 8WYHFNOLQJHQ&#3; L&#3; |YULJD&#3; GHODU&#3; DY&#3; OlQHQ&#3; KDU&#3; YDULW&#3; OLN&#16; DUWDG&#17;&#3;

Sammanfattning minskande befolkning

.RPPLWWpQV&#3;VOXWVDWV&#3;lU&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;PLQVNDQGH&#3;EHIRONQLQJ&#3; LQWH&#3; lU&#3; XQGHUNRPSHQVHUDGH&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; V\VWHP&#3; I|U&#3; GH&#3; PHUNRVW&#16; QDGHU&#3;GHWWD&#3;QRUPDO&#3;NDQ&#3;PHGI|UD&#17;&#3;.RPPLWWpQ&#3;lU&#3;PHGYHWHQ&#3;RP&#3;DWW&#3; HQ&#3;PLQVNDQGH&#3;IRONPlQJG&#3;RIWD&#3;JHU&#3;HQ&#3;XSSKRY&#3;WLOO&#3;HQ&#3;SRVLWLY&#3;HIIHNW&#3; LQRP&#3;|YULJD&#3;GHODU&#3;XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#17;&#3;&#3;

0LQVNDU&#3; NRPPXQHQV&#3; UHODWLYD&#3; VNDWWHNUDIW&#3; Sn&#3; JUXQG&#3;DY&#3; DWW&#3; GHW&#3; lU&#3; SHUVRQHU&#3; PHG&#3; LQNRPVW&#3; VRP&#3; IO\WWDU&#3; IUnQ&#3; NRPPXQHQ&#3; NRPSHQVHUDV&#3; NRPPXQHQ&#3;I|U&#3;GHWWD&#3;L&#3;LQNRPVWXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;

2P&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;L&#3;GH&#3;PHVW&#3;NRVWQDGVNUlYDQGH&#3;nOGUDUQD&#3;XWJ|U&#3;HQ&#3; DOOW&#3;VW|UUH&#3;DQGHO&#3;DY&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;L&#3;WDNW&#3;PHG&#3;DWW&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;VRP&#3; KHOKHW&#3; PLQVNDU&#3; VNHU&#3; HQ&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; L&#3; |YULJD&#3; GHODU&#3; L&#3; NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJHQ&#17;&#3; ,&#3; HQ&#3; XWIO\WWQLQJVNRPPXQ&#3; I|UlQGUDV&#3; NRPPXQHQV&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; PHG&#3; &#21;&#21;&#3;&#27;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; RP&#3; HQ&#3; SHUVRQ&#3; L&#3; nOGHUQ&#3; &#21;&#19;−&#25;&#23;&#3;IO\WWDU&#3;IUnQ&#3;NRPPXQHQ&#17;&#3;$Y&#3;GHWWD&#3;EHORSS&#3;XSSJnU&#3;HUVlWWQLQJ&#3;L&#3; EHIRONQLQJVPLQVNQLQJVPRGHOOHQ&#3;HQGDVW&#3;WLOO&#3;HQ&#3;WUHGMHGHO&#17;&#3;5HVWHUDQ&#16; GH&#3; GHODU&#3; InU&#3; NRPPXQHQ&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; GH&#3; UHODWLYD&#3; DQGHODUQD&#3; L&#3; GH&#3; nOGHUVJUXSSHU&#3; VRP&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; I|U&#16; lQGUDV&#17;&#3;&#3;

.RPPLWWpQ&#3;J|U&#3;GlUI|U&#3;EHG|PQLQJHQ&#3;DWW&#3;GHW&#3;lU&#3;ULPOLJW&#3;DWW&#3;EHKnOOD&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3; XWIRUPQLQJHQ&#3; DY&#3; GHQ&#3; GHO&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; XWYHFNOLQJHQ&#3; DY&#3; WRWDOIRONPlQJGHQ&#3; Sn&#3; WLR&#3; nUV&#3; VLNW&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; lU&#3; PHGYHWHQ&#3; RP&#3; DWW&#3; HUVlWWQLQJVQLYnQ&#3; lU&#3; K|JUH&#3; lQ&#3; GH&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; VRP&#3;IUDPNRPPLW&#3;L&#3;GHQ&#3;XWUHGQLQJ&#3;VRP&#3;JMRUWV&#17;&#3;$WW&#3;KDOYHUD&#3;QXYDUDQ&#16; GH&#3;HUVlWWQLQJ&#3;VNXOOH&#3;QlPOLJHQ&#3;LQQHElUD&#3;PLQVNDGH&#3;HUVlWWQLQJDU&#3;PHG&#3; &#24;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#25;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3;IOHUD&#3;NRPPXQHU&#3;YLONHW&#3;NDQ&#3;YDUD&#3; VYnUW&#3;DWW&#3;KDQWHUD&#17;&#3;

,&#3; GHQ&#3; GHO&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; DQWDO&#3; VNROHOHYHU&#3; I|UHVOnV&#3; lQGUDGH&#3; NULWHULHU&#17;&#3; (UVlWWQLQJHQ&#3; SHU&#3; HOHY&#3; VlQNV&#3; VDPWLGLJW&#3; VRP&#3; NUDYHW&#3; Sn&#3; HQ&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; IRONPlQJGHQ&#3; VORSDV&#17;&#3;

&#3; &#3;

(UVlWWQLQJVSHULRGHQ&#3;VlWWV&#3;WLOO&#3;IHP&#3;PRW&#3;QXYDUDQGH&#3;WUH&#3;nU&#3;I|U&#3;DWW&#3;LQWH&#3; InQJD&#3;QDWXUOLJD&#3;VYlQJQLQJDU&#3;L&#3;HOHYDQWDOHW&#17;&#3;

.RPPLWWpQV&#3; VOXWVDWV&#3; lU&#3; DWW&#3; SUREOHPHW&#3; PHG&#3; PLQVNDQGH&#3; EHIRON&#16; QLQJ&#3; lU&#3;EHW\GOLJW&#3;PLQGUH&#3;I|U&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; lQ&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; 'H&#3; PHUNRVWQDGHU&#3;VRP&#3;I|UHNRPPHU&#3;lU&#3;DY&#3;PLQGUH&#3;VWRUOHN&#3;RFK&#3;E|U&#3;NXQQD&#3; KDQWHUDV&#3;LQRP&#3;UDPHQ&#3;I|U&#3;GH&#3;LQWlNWHU&#3;VRP&#3;HUKnOOV&#3;LQRP&#3;XWMlPQLQJV&#16; V\VWHPHW&#17;&#3;

.RPPLWWpQV&#3; J|U&#3; GlUI|U&#3; GHQ&#3; EHG|PQLQJHQ&#3; DWW&#3; GHW&#3; LQWH&#3; ILQQV&#3; QnJRQ&#3; DQOHGQLQJ&#3; DWW&#3; I|UOlQJD&#3; HOOHU&#3; SHUPDQHQWD&#3; GHW&#3; WLOOIlOOLJD&#3; RP&#16; VWlOOQLQJVELGUDJHW&#3;VRP&#3;XWJnU&#3;WLOO&#3;YLVVD&#3;ODQGVWLQJ&#3;WLOO&#3;RFK&#3;PHG&#3;&#21;&#19;&#19;&#23;&#17;&#3;

Kommuner med væxande befolkning Personalkostnader

.RPPXQHU&#3;VRP&#3;Yl[HU&#3;KDU&#3;WUROLJHQ&#3;K|JUH&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;Q\UHNU\WH&#16; ULQJ&#3; DY&#3; DQVWlOOGD&#3; lQ&#3; DQGUD&#3; NRPPXQHU&#17;&#3; 'HQQD&#3; NRVWQDG&#3; lU&#3; GRFN&#3; I|UPRGOLJHQ&#3;DY&#3;EO\JVDP&#3;NDUDNWlU&#17;&#3;&#3;

'HW&#3;KDU&#3;LQWH&#3;KHOOHU&#3;IUDPNRPPLW&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;NUDIWLJ&#3;WLOO&#16; Yl[W&#3; JHQHUHOOW&#3; VNXOOH&#3; KD&#3; HWW&#3; K|JUH&#3; O|QHOlJH&#3; lQ&#3; DQGUD&#3; NRPPXQHU&#3; L&#3; VDPPD&#3;UHJLRQ&#17;&#3;

Lokaler, anlæggningar och skulder

.RVWQDGHU&#3; I|U&#3; ORNDOHU&#3; EHVWnU&#3; DY&#3; NDSLWDONRVWQDGHU&#3; VDPW&#3; GULIW&#16;&#3; RFK&#3; XQGHUKnOOVNRVWQDGHU&#17;&#3;.DSLWDONRVWQDGHU&#3;EHVWnU&#3;DY&#3;DYVNULYQLQJDU&#3;SOXV&#3; UlQWD&#3; Sn&#3; ORNDOHQV&#3; ERNI|UGD&#3; YlUGH&#17;&#3; .DSLWDONRVWQDGHQ&#3; PLQVNDU&#15;&#3; YLG&#3; RI|UlQGUDG&#3;UlQWHVDWV&#15;&#3;L&#3;WDNW&#3;PHG&#3;DWW&#3;DYVNULYQLQJDUQD&#3;UHGXFHUDU&#3;GHW&#3; ERNI|UGD&#3;YlUGHW&#17;&#3;'HWWD&#3;J|U&#3;DWW&#3;NDSLWDONRVWQDGHUQD&#3;lU&#3;K|JUH&#3;MX&#3;Q\DUH&#3; ORNDOHQ&#3; lU&#17;&#3; 'HW&#3; PRWVDWWD&#3; JlOOHU&#3; GULIW&#16;&#3; RFK&#3; XQGHUKnOOVNRVWQDGHU&#17;&#3;&#3; 7RWDOW&#3;VHWW&#3;lU&#3;GRFN&#3;Q\DUH&#3;ORNDOHU&#3;G\UDUH&#3;lQ&#3;lOGUH&#17;&#3;&#3;

1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;WLGLJDUH&#3;VNXOGHU&#15;&#3;RFK&#3;Gn&#3;IUlPVW&#3;SHQVLRQHU&#3;LQWMlQDGH&#3; L&#3; WLGLJDUH&#3; V\VWHP&#15;&#3; KDU&#3; WLOOYl[WVNRPPXQHUQD&#3; HQ&#3; QnJRW&#3; ElWWUH&#3; VLWXD&#16; WLRQ&#3; HIWHUVRP&#3; UHVXUVHUQD&#3; I|U&#3; DWW&#3; EHWDOD&#3; DY&#3; GHVVD&#3; |NDU&#3; QlU&#3; IRON&#16; PlQJGHQ&#3;Yl[HU&#17;&#3;

'HW&#3;NDQ&#3;NRQVWDWHUDV&#3;DWW&#3;PHUNRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;ORNDOHU&#3;RFK&#3;DQOlJJ&#16; QLQJDU&#3;VRP&#3;LQWH&#3;ULNWDU&#3;VLJ&#3;PRW&#3;HQ&#3;VSHFLHOO&#3;nOGHUVJUXSS&#3;lU&#3;PDUJLQHOOD&#3; YLG&#3;HQ&#3;PnWWOLJ&#3;EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Ýldersberoende verksamheter

'HW&#3;ILQQV&#3;HWW&#3;W\GOLJW&#3;VDPEDQG&#3;PHOODQ&#3;EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#3;RFK&#3;PHU&#16; NRVWQDGHU&#3; LQRP&#3; H[HPSHOYLV&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3; 0HUNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; Q\D&#3; ORNDOHU&#3; lU&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; JHQRPVQLWWHW&#3; lU&#3; &#27;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; NYDGUDW&#16; PHWHU&#17;&#3;'HWWD&#3;JHU&#3;HQ&#3;PHUNRVWQDG&#3;Sn&#3;&#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;HOHY&#17;&#3;&#3;

'HW&#3; lU&#3; GRFN&#3; LQWH&#3; ULPOLJW&#3; DWW&#3; NRPSHQVHUD&#3; I|U&#3; KHOD&#3; HIWHUIUnJH&#16; |NQLQJHQ&#17;&#3; (Q&#3; PLQGUH&#3; |NQLQJ&#3; NDQ&#3; RIWDVW&#3; U\PPDV&#3; LQRP&#3; EHILQWOLJ&#3; RUJDQLVDWLRQ&#3;RFK&#3;InU&#3;lYHQ&#3;L&#3;|YULJW&#3;DQWDV&#3;JH&#3;JRGD&#3;I|UXWVlWWQLQJDU&#3;I|U&#3; HWW&#3;UDWLRQHOOW&#3;ORNDOXWQ\WWMDQGH&#17;&#3;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; I|UVOnU&#3; DWW&#3; PDQ&#3; LQI|U&#3; HQ&#3; Q\&#3; GHO&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; EHIRONQLQJVI|UlQGULQJDU&#17;&#3;0RGHOOHQ&#3;lU&#3;WlQNW&#3;DWW&#3;HUVlWWD&#3;GH&#3;PHUNRVW&#16; QDGHU&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3;YLG&#3;NUDIWLJ&#3;|NQLQJ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;HOHYHU&#3;L&#3;JUXQG&#16;&#3;RFK&#3; J\PQDVLHVNRODQ&#17;&#3;(UVlWWQLQJ&#3;XWJnU&#3;WLOO&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;KDIW&#3;HQ&#3; SRVLWLY&#3; SURFHQWXHOO&#3; I|UlQGULQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; HOHYHU&#3; &#26;−&#20;&#27;&#3; nU&#3; VW|UUH&#3; lQ&#3; ULNHW&#3;SOXV&#3;IHP&#3;SURFHQWHQKHWHU&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;IHP&#3;nUHQ&#17;&#3;(UVlWWQLQJ&#3;XWJnU&#3; PHG&#3;&#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;HOHY&#3;XW|YHU&#3;GHW&#3;DNWXHOOD&#3;JUlQVYlUGHW&#17;&#3;

Efterslæpningseffekter

.RPPXQHQV&#3; LQWlNWHU&#3; L&#3; IRUP&#3; DY&#3; VNDWWHLQWlNWHU&#15;&#3; LQNRPVWXWMlPQLQJ&#3; VDPW&#3; JHQHUHOOW&#3; VWDWVELGUDJ&#3; EHUlNQDV&#3; XWLIUnQ&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; GHQ&#3; &#20;&#3; QRYHPEHU&#3; nUHW&#3; LQQDQ&#3; EXGJHWnUHW&#17;&#3; )|U&#3; EHIRONQLQJV|NQLQJHQ&#3; XQGHU&#3; nUHW&#3; InU&#3; NRPPXQHQ&#3; LQJD&#3; LQWlNWHU&#17;&#3; 6DPWLGLJW&#3; KDU&#3; NRPPXQHQ&#3; NRVW&#16; QDGHU&#3;I|U&#3;GHQ&#3;XQGHU&#3;nUHW&#3;WLOONRPPDQGH&#3;EHIRONQLQJHQ&#17;&#3;&#3; &#3;

&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#21;&#17;&#3; &#3; (IWHUVOlSQLQJVHIIHNWHU&#3; I|U&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; NRQVWDQW&#3;

EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#3;

&#3;

&#3; (Q&#3; NRPPXQ&#3; VRP&#3; KDU&#3; HQ&#3; NRQWLQXHUOLJ&#3; WLOOYl[W&#3; L&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; NRPPHU&#3;KHOD&#3;WLGHQ&#3;DWW&#3;In&#3;LQWlNWHU&#3;I|U&#3;HQ&#3;IRONPlQJG&#3;VRP&#3;lQ&#3;PLQGUH&#3; lQ&#3; GHQ&#3; VRP&#3; NRPPXQHQ&#3;KDU&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#17;&#3; ,&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#21;&#3; PRWVYDUDU&#3; GHW&#3; \WDQ&#3; PHOODQ&#3; OLQMHQ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; IDNWLVND&#3; IRONPlQJGHQ&#3; RFK&#3; GHQ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; LQWlNWVJUXQGDQGH&#17;&#3; 9LG&#3; QlVWI|OMDQGH&#3; &#20;&#3; QRYHPEHU&#3; XSSGDWHUDV&#3; IRONPlQJGHQ&#3; PHQ&#3; NRPPXQHQ&#3; InU&#3; LQWH&#3; HUVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; HIWHU&#16; VOlSQLQJ&#3;VRP&#3;ILQQV&#17;&#3;)|U&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;NRQWLQXHUOLJW&#3;Yl[HU&#3;lU&#3; GHW&#3;VnOHGHV&#3;LQWH&#3;IUnJDQ&#3;RP&#3;QnJRW&#3;WLOOIlOOLJW&#3;OLNYLGLWHWVSUREOHP&#3;XWDQ&#3; HWW&#3;NRQVWDQW&#3;ERUWIDOO&#3;DY&#3;UHVXUVHU&#17;&#3;

bYHQ&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; XQGHU&#3; HQ&#3; NRUWDUH&#3; SHULRG&#3; KDU&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; I|U&#3; DWW&#3; VHGDQ&#3; XSSOHYD&#3; HQ&#3; SHULRG&#3; RP&#3; NRQVWDQW&#3;EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#3;JnU&#3;PLVWH&#3;RP&#3;UHVXUVHU&#17;&#3;'HW&#3;VNHU&#3;GRFN&#3; EDUD&#3;XQGHU&#3;HWW&#3;EHJUlQVDW&#3;nU&#17;&#3;

)|U&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; XQGHU&#3; HQ&#3; SHULRG&#3; KDU&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; LQYnQDUH&#3; I|U&#3; DWW&#3; VHGDQ&#3; XSSOHYD&#3; HQ&#3; SHULRG&#3;GlU&#3; IRONPlQJGHQ&#3; PLQVNDU&#3; PHG&#3; OLND&#3; P\FNHW&#3; MlPQDU&#3; HIWHUVOlSQLQJHQ&#3; XW&#3; VLJ&#3; |YHU&#3; SHULRGHQ&#17;&#3;'HW&#3;I|UVWD&#3;nUHW&#3;InU&#3;PDQ&#3;I|U&#3;OLWHW&#3;UHVXUVHU&#3;I|U&#3;DWW&#3;VHGDQ&#3;In&#3; PRWVYDUDQGH&#3;I|U&#3;P\FNHW&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3;DQVHU&#3;DWW&#3;GHW&#3;lU&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;HQ&#3;VLWXDWLRQ&#3; PRWVYDUDQGH&#3; GHQ&#3; L&#3; GHW&#3; I|UVWD&#3; H[HPSOHW&#3; VRP&#3; E|U&#3; NRPSHQVHUDV&#17;&#3; .RPPXQHQ&#3; L&#3; H[HPSHO&#3; WYn&#3; E|U&#3; NXQQD&#3; KDQWHUD&#3; HWW&#3; HQVNLOW&#3; nU&#3; XWDQ&#3; VW|UUH&#3;HNRQRPLVND&#3;SUREOHP&#17;&#3;&#3;

&#28;&#3;&#24;&#19;&#19; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#19;&#3;&#24;&#19;&#19; &#20;&#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#20;&#3;&#24;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#24;&#19;&#19; &#20;&#22;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#20;&#17;&#20;&#20;&#16;&#19;&#19; &#20;&#17;&#20;&#20;&#16;&#19;&#20; &#20;&#17;&#20;&#20;&#16;&#19;&#21; &#20;&#17;&#20;&#20;&#16;&#19;&#22; &#20;&#17;&#20;&#20;&#16;&#19;&#23;

$Q WD O&#3;S HU VR QH U

)DNWLVN&#3;IRONPlQJG ,QWlNWVJUXQGDQGH&#3;IRONPlQJG

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)|U&#3; DWW&#3; LQWH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HQVNLOGD&#3; nU&#3; KDU&#3; HQ&#3; WLOOIlOOLJ&#3; WRSS&#3; L&#3; EHIRONQLQJVXWYHFNOLQJHQ&#3; VNDOO&#3; HUVlWWDV&#3; I|UHVOnV&#3; DWW&#3; HQ&#3; JUlQV&#3;LQI|UV&#17;&#3; .RPPXQHU&#3;VRP&#3;XQGHU&#3;GHQ&#3;VHQDVWH&#3;IHP&#3;nUHQ&#3;L&#3;JHQRPVQLWW&#3;KDIW&#3;HQ&#3; EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#3;Sn&#3;&#20;&#15;&#21;&#3;SURFHQW&#3;E|U&#3;NRPPD&#3;LIUnJD&#3;I|U&#3;HUVlWWQLQJ&#17;&#3; )|U&#3;ELGUDJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#3;VNXOOH&#3;GH&#3;EHW\GD&#3;DWW&#3;&#20;&#23;&#3;NRPPXQHU&#3;NYDOLILFHUDU&#3; VLJ&#17;&#3;'HVVD&#3;NRPPXQHU&#3;VNXOOH&#3;PRWVYDUD&#3;GHW&#3;I|UVWD&#3;H[HPSOHW&#3;RYDQ&#17;&#3;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; DWW&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; KDIW&#3; HQ&#3; VQDEE&#3; WLOOYl[W&#3;XQGHU&#3;HQ&#3;I|OMG&#3;DY&#3;nU&#3;NRPSHQVHUDV&#3;I|U&#3;GHQ&#3;HIWHUVOlSQLQJ&#3;VRP&#3; I|UHNRPPHU&#3; L&#3; VWDWELGUDJV&#16;&#3; RFK&#3; XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#17;&#3; 'HWWD&#3; J|UV&#3; JHQRP&#3;DWW&#3;PDQ&#3;I|U&#3;GH&#3;DNWXHOOD&#3;NRPPXQHUQD&#3;J|U&#3;HQ&#3;DYVWlPQLQJ&#3;DY&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; YLG&#3; KDOYnUVVNLIWHW&#17;&#3; +DU&#3; NRPPXQHQV&#3; EHIRONQLQJ&#3; |NDW&#3; PHG&#3;PHU&#3;lQ&#3;&#19;&#15;&#27;&#3;SURFHQW&#3;XQGHU&#3;GH&#3;nWWD&#3;PnQDGHUQD&#3;VHGDQ&#3;QRYHPEHU&#3; nUHW&#3; LQQDQ&#3; &#11;PRWVYDUDU&#3; HQ&#3; KHOnUV|NQLQJ&#3; Sn&#3; &#20;&#15;&#21;&#3; SURFHQW&#12;&#3; XWJnU&#3; NRPSHQVDWLRQ&#17;&#3;.RPPXQHQ&#3;HUKnOOHU&#3;HUVlWWQLQJ&#3;I|U&#3;GH&#3;DQWDO&#3;SHUVRQHU&#3; YLOND&#3; PRWVYDUDU&#3; HQ&#3; |NQLQJ&#3; VW|UUH&#3; lQ&#3; &#19;&#15;&#27;&#3; SURFHQW&#17;&#3; )|U&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; VNXOOH&#3; GHW&#3;U|UD&#3;VLJ&#3;RP&#3;VMX&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;)|UVODJHW&#3;LOOXVWUHUDV&#3;L&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#20;&#22;&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#22;&#17;&#3; &#3; (IWHUVOlSQLQJVHIIHNWHU&#3; I|U&#3; HQ&#3; NRPPXQ&#3; PHG&#3; NRQVWDQW&#3;

EHIRONQLQJVWLOOYl[W&#3;VDPW&#3;I|UVODJ&#3;WLOO&#3;O|VQLQJ&#3; &#3;

&#3;

&#3; &#3; &#3;

&#20;&#20;&#3;&#26;&#19;&#19; &#20;&#20;&#3;&#27;&#19;&#19; &#20;&#20;&#3;&#28;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#20;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#21;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#22;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#23;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#24;&#19;&#19; &#20;&#21;&#3;&#25;&#19;&#19;

MDQ IHEPDUV DSU PDM MXQ MXO DXJ VHS RNW QRY GHF

$Q WD O&#3;S HU VR QH U

)DNWLVN&#3;IRONPlQJG ,QWlNWVJUXQGDQGH&#3;IRONPlQJG ,QWlNWVJUXQGDQGH&#3;IRONPlQJG&#3;HIWHU&#3;MXVWHULQJ

)DNWLVN&#3;HIWHUVOlSQLQJ

(UVDWW&#3;HIWHUVOlSQLQJ

&#3; &#3;

.RPPXQHQ&#3;L&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#20;&#22;&#3;HUKnOOHU&#3;GHW&#3;DNWXHOOD&#3;ELGUDJVnUHW&#3;LQWlNWHU&#3;I|U&#3; HQ&#3; IRONPlQJG&#3; PRWVYDUDQGH&#3; &#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; SHUVRQHU&#17;&#3; 8QGHU&#3; nUHW&#3; |NDU&#3; IRONPlQJGHQ&#3;PHG&#3;NQDSSW&#3;&#23;&#19;&#3;SHUVRQHU&#3;SHU&#3;PnQDG&#3;RFK&#3;XSSJnU&#3;L&#3;MXOL&#3; WLOO&#3;&#20;&#21;&#3;&#22;&#19;&#19;&#3;SHUVRQHU&#15;&#3;YLONHW&#3;PRWVYDUDU&#3;HQ&#3;|NQLQJ&#3;Sn&#3;&#21;&#15;&#24;&#3;SURFHQW&#17;&#3;9LG&#3; HQ&#3;NRQWLQXHUOLJ&#3;|NQLQJ&#3;XQGHU&#3;nUHW&#3;VNXOOH&#3;HIWHUVOlSQLQJHQ&#3;XSSJn&#3;WLOO&#3; &#22;&#19;&#19;&#3;SHUVRQHU&#17;&#3;.RPPXQHQ&#3;HUVlWWV&#3;GRFN&#3;HQGDVW&#3;I|U&#3;|NQQJHQ&#3;XW|YHU&#3; &#19;&#15;&#27;&#3;SURFHQW&#15;&#3;YLONHW&#3;KlU&#3;PRWVYDUDU&#3;&#21;&#19;&#23;&#3;SHUVRQHU&#17;&#3;(IWHUVOlSQLQJHQ&#3;EOLU&#3; VnOHGHV&#3; &#28;&#25;&#3; SHUVRQHU&#3; HIWHU&#3; MXVWHULQJHQ&#17;&#3; .RPPXQHQ&#3; NRPSHQVHUDV&#3; JHQRP&#3;I|UVODJHW&#3;I|U&#3;WYn&#3;WUHGMHGHODU&#3;DY&#3;HIWHUVOlSQLQJHQ&#17;&#3;

Landsting med væxande befolkning

7HPDSODQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;QlUPDUH&#3;XWUHWW&#3;GH&#3;Yl[DQGH&#3;ODQGVWLQJHQV&#3;SUREOHP&#17;&#3; 'HW&#3;NRQVWDWHUDV&#3;GRFN&#3;DWW&#3;Yl[DQGH&#3;ODQGVWLQJ&#3;LQWH&#3;KDU&#3;LQYHVWHUDW&#3;PHU&#3; lQ&#3;DQGUD&#3;ODQGVWLQJ&#3;VHQDVWH&#3;I\UD&#3;nUHQ&#17;&#3;6WDWLVWLNHQ&#3;XQGHUVNDWWHU&#3;GRFN&#3; LQYHVWHULQJDUQD&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQV&#3; ODQGVWLQJ&#3; Gn&#3; ORNDOHU&#3; OLJJHU&#3; L&#3; HWW&#3; VHSDUDW&#3;ERODJ&#17;&#3;

1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;GH&#3;HIWHUVOlSQLQJVHIIHNWHU&#3;VRP&#3;I|UHNRPPHU&#3;L&#3;V\V&#16; WHPHW&#3; lU&#3; VLWXDWLRQHQ&#3; GHQ&#3; VDPPD&#3; VRP&#3; GHQ&#3; VRP&#3; EHVNULYV&#3; I|U&#3; NRP&#16; PXQHUQD&#17;&#3; .RPSHQVDWLRQ&#3;I|U&#3; HIWHUVOlSQLQJHQ&#3;E|U&#3; lYHQ&#3; JlOOD&#3; ODQGV&#16; WLQJHQ&#17;&#3; 6lWWV&#3; VDPPD&#3; JUlQV&#3; VRP&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#3; &#11;&#20;&#15;&#21;&#3; SURFHQW&#12;&#3; lU&#3; GHW&#3;I|U&#3;QlUYDUDQGH&#3;LQJHW&#3;ODQGVWLQJ&#3;VRP&#3;NYDOLILFHUDU&#3;VLJ&#17;&#3;

Sammanfattning væxande befolkning

.RPPLWWpQV&#3; VOXWVDWV&#3; lU&#3; DWW&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; NUDIWLJW&#3; |NDQGH&#3; DQWDO&#3; JUXQG&#16;&#3;RFK&#3;J\PQDVLHHOHYHU&#3;KDU&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;L&#3;IRUP&#3;DY&#3;K|JUH&#3;ORNDO&#16; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; LGDJ&#3; LQWH&#3; EHDNWDV&#3; L&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; .UDIWLJW&#3; Yl[DQGH&#3; NRPPXQHU&#3; NDQ&#3; In&#3; VlPUH&#3; I|UXWVlWWQLQJDU&#3; lQ&#3; DQGUD&#3; NRP&#16; PXQHU&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;GHQ&#3;HIWHUVOlSQLQJ&#3;DY&#3;LQWlNWHUQD&#3;VRP&#3;LGDJ&#3;ILQQV&#3;L&#3; V\VWHPHW&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3;J|U&#3;GlUI|U&#3;EHG|PQLQJHQ&#3;DWW&#3;GHW&#3;lU&#3;ULPOLJW&#3;DWW&#3;NRP&#16; SHQVHUD&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; KDU&#3; KDIW&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; JUXQG&#16;&#3;RFK&#3;J\PQDVLHHOHYHU&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;IHP&#3;nUHQ&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;lYHQ&#3;ULPOLJW&#3; DWW&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; XQGHU&#3; HQ&#3; OnQJ&#3; SHULRG&#3; KDU&#3; KDIW&#3; HQ&#3; NRQ&#16; WLQXHUOLJ&#3; EHIRONQLQJV|NQLQJ&#3; GHOYLV&#3; NRPSHQVHUDV&#3; I|U&#3; HIWHUVOlSQLQJ&#3; DY&#3;LQWlNWHU&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

1lU&#3;GHW&#3; JlOOHU&#3;ODQGVWLQJ&#3; PHG&#3;Yl[DQGH&#3; EHIRONQLQJ&#3;I|UHVOnV&#3; GHVVD&#3; NRPSHQVHUDV&#3; Sn&#3; VDPPD&#3; VlWW&#3; VRP&#3; NRPPXQHUQD&#3; I|U&#3; GHQ&#3; HIWHUVOlS&#16; QLQJVHIIHNW&#3;VRP&#3;ILQQV&#3;L&#3;V\VWHPHW&#17;&#3;

4.7.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmning Befolkningsminskning de tio senaste èren

,&#3;GHQ&#3;GHO&#3;VRP&#3;NRPSHQVHUDU&#3;I|U&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;Sn&#3;WLR&#3;nUV&#3;VLNW&#3;I|UVOnU&#3; LQWH&#3;NRPPLWWpQ&#3;QnJUD&#3;I|UlQGULQJDU&#3;XWDQ&#3;QXYDUDQGH&#3;GHOPRGHOO&#3;OLJJHU&#3; IDVW&#17;&#3;'n&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;ELEHKnOOV&#3;RI|UlQGUDG&#3;EOLU&#3;GHW&#3;LQJD&#3;I|UlQGULQJDU&#3; L&#3;XWIDOOHW&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#17;&#3;

Förændring av antalet skolelever 7 till 18 èr Minskande elevantal

'n&#3; I|UVODJHW&#3; LQQHElU&#3; DWW&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3; SHU&#3; HOHY&#3; PLQVNDU&#3; VDPWLGLJW&#3; VRP&#3; HQ&#3; VSlUU&#3; LQI|UWV&#3; PLQVNDU&#3; RPVlWWQLQJHQ&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#15;&#3; YLONHW&#3; PLQVNDU&#3;GHW&#3;EHORSS&#3;VRP&#3;|YULJD&#3;NRPPXQHU&#3;EHWDODU&#3;I|U&#3;DWW&#3;ILQDQVLHUD&#3; PRGHOOHQ&#17;&#3;'H&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;HUKnOOHU&#3;PHVW&#3;L&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOO&#3;lU&#3; GH&#3;VRP&#3;I|UORUDU&#3;PHVW&#3;Sn&#3;I|UVODJHW&#17;&#3;9lOMHU&#3;PDQ&#3;LVWlOOHW&#3;DWW&#3;LQI|UD&#3;HQ&#3; YDULDQW&#3; GlU&#3; WRWDOIRONPlQJGHQ&#3; PnVWH&#3; KD&#3; PLQVNDW&#3; I|U&#3; DWW&#3; VHGDQ&#3; JH&#3; HUVlWWQLQJ&#3;I|U&#3;KHOD&#3;PLQVNQLQJHQ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;XW|YHU&#3;GHQ&#3;L&#3;ULNHW&#3;VNXOOH&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3;KD&#3;|NDW&#3;PHG&#3;&#21;&#19;−&#23;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;I|U&#3;GH&#3;HUVDWWD&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3;

&#3;

&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#21;&#28;&#17;&#3;&#3;8WIDOO&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#3;VRP&#3;NRPSHQVHUDU&#3;I|U&#3;PLQVNQLQJ&#3;DY&#3;

DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#3; QXYDUDQGH&#3; VDPW&#3; I|UHVODJHQ&#3; PRGHOO&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3;SHU&#3;NRPPXQJUXSS&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 8WIDOO&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; QXYDUDQGH&#3;XWIRUP&#16;&#3; QLQJ&#3;

8WIDOO&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; I|UHVODJHQ&#3;XWIRUP&#16;&#3; QLQJ&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#16;&#27;&#3; &#16;&#20;&#3;

&#26;&#3;

)|URUWVNRPPXQHU&#3; &#16;&#27;&#3; &#16;&#20;&#3;

&#26;&#3;

6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#16;&#26;&#3; &#16;&#20;&#3;

&#25;&#3;

0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#3; &#16;&#20;&#3;

,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#20;&#27;&#3;

&#25;&#3; &#16;&#20;&#21;&#3;

/DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#25;&#3;

&#21;&#3; &#16;&#20;&#23;&#3;

*OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#19;&#23;&#3; &#21;&#19;&#3; &#16;&#27;&#23;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#20;&#25;&#3; &#20;&#3; &#16;&#20;&#24;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#27;&#3; &#22;&#3; &#16;&#24;&#3;

&#3; &#3; 1nJRQ&#3; PRGHOO&#3; I|U&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; I|U&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#3; ILQQV&#3;LQWH&#3;L&#3;GDJHQV&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#17;&#3;'HWWD&#3;J|U&#3;DWW&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HUVlWWV&#3; L&#3; I|UVODJHW&#3; InU&#3; HQ&#3; SRVLWLY&#3; I|UlQGULQJ&#17;&#3; )|U&#3; GH&#3; |YULJD&#3; NRPPXQHUQD&#3;JlOOHU&#3;GHW&#3;RPYlQGD&#17;&#3;0HUSDUWHQ&#3;DY&#3;HUVlWWQLQJHQ&#3;JnU&#3;WLOO&#3; I|URUWVNRPPXQHUQD&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#22;&#19;&#17;&#3; &#3; 8WIDOO&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; |NQLQJDU&#3; DY&#3;

DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#3; QXYDUDQGH&#3; VDPW&#3; I|UHVODJHQ&#3; PRGHOO&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3;SHU&#3;NRPPXQJUXSS&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 8WIDOO&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; QXYDUDQGH&#3;XWIRUP&#16;&#3; QLQJ&#3;

8WIDOO&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; I|UHVODJHQ&#3;XWIRUP&#16;&#3; QLQJ&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3;

&#19;&#3;

&#26;&#3;

&#26;&#3;

)|URUWVNRPPXQHU&#3;

&#19;&#3; &#23;&#19;&#3; &#23;&#19;&#3;

6W|UUH&#3;VWlGHU&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#19;&#3; &#16;&#20;&#19;&#3;

0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3;

&#19;&#3; &#16;&#25;&#3; &#16;&#25;&#3;

,QGXVWULNRPPXQHU&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3;

/DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3;

*OHVE\JGVNRPPXQHU&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3; &#16;&#20;&#20;&#3;

gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#19;&#3; &#16;&#20;&#19;&#3;

gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3;

&#19;&#3; &#16;&#20;&#19;&#3; &#16;&#20;&#19;&#3;

&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Efterslæpningseffekter

,&#3; I|UVODJHW&#3; WLOO&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; I|U&#3; HIWHUVOlSQLQJVHIIHNWHU&#3; lU&#3; GHW&#3; VH[&#3; NRPPXQHU&#3;VRP&#3;VNXOOH&#3;HUKnOOD&#3;ELGUDJ&#17;&#3;'HWWD&#3;VNXOOH&#3;WRWDOW&#3;XSSJn&#3;WLOO&#3; &#20;&#28;&#3; PLOMRQHU&#3; NURQRU&#15;&#3; PRWVYDUDQGH&#3; &#21;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 'HWWD&#3; EHORSS&#3;I|UHVOnV&#3;EHODVWD&#3;QlVWI|OMDQGH&#3;nUV&#3;VWDWVELGUDJVUDP&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#20;&#17;&#3;&#3;8WIDOO&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#3;VRP&#3;NRPSHQVHUDU&#3;I|U&#3;HIWHUVOlSQLQJV&#16;

HIIHNWHUQD&#3; &#3;

&#3; %HORSS&#3;WNU&#3; %HORSS&#3;NU&#3;SHU&#3;LQY&#17;&#3;

1\NYDUQ&#3; &#25;&#24;&#3;

&#27;&#3;

9DOOHQWXQD&#3; &#21;&#3;&#24;&#21;&#27;&#3; &#28;&#28;&#3; 9D[KROP&#3; &#21;&#3;&#26;&#21;&#24;&#3; &#21;&#27;&#28;&#3; 9lUPG|&#3; &#24;&#3;&#22;&#26;&#25;&#3; &#20;&#25;&#27;&#3; gVWHUnNHU&#3; &#22;&#3;&#20;&#26;&#21;&#3; &#28;&#20;&#3; 6WHQXQJVVXQG&#3; &#24;&#3;&#23;&#24;&#27;&#3; &#21;&#24;&#28;&#3;

&#3;

Total effekt för kommunerna

'HQ&#3;WRWDOD&#3;HIIHNWHQ&#3;DY&#3;NRPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#3;Sn&#3;NRPPXQJUXSSVQLYn&#3; IUDPJnU&#3; DY&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#22;&#21;&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; IUlPVW&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3; VRP&#3; I|UORUDU&#3;Sn&#3;I|UVODJHW&#17;&#3;'HWWD&#3;EHURU&#3;Sn&#3;DWW&#3;IOHUWDOHW&#3;DY&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3; VRP&#3; LGDJ&#3; HUKnOOHU&#3; VWRUD&#3; HUVlWWQLQJDU&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3; PLQVNQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#3; lU&#3; JOHVE\JGVNRPPXQHU&#17;&#3; )|U&#3; |YULJD&#3; JUXSSHU&#3; lU&#3; HIIHNWHUQD&#3; PLQGUH&#17;&#3; )|URUWVNRPPXQHUQD&#3; WMlQDU&#3; Sn&#3; I|UVODJHW&#3; Gn&#3; IOHUWDOHW&#3;KDU&#3;HQ&#3;NUDIWLJ&#3;|NQLQJ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;VNROHOHYHU&#17;&#3; &#3;

&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#22;&#21;&#17;&#3; &#3;8WIDOO&#3;L&#3; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3; RPVWlOOQLQJVELGUDJ&#3; YLG&#3; NUDIWLJW&#3;

I|UlQGUDG&#3;IRONPlQJG&#15;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;SHU&#3;NRPPXQJUXSS&#3; &#3;

.RPPXQJUXSS&#3; 8WIDOO&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; QXYDUDQGH&#3;XWIRUP&#16;&#3; QLQJ&#3;

8WIDOO&#3;WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; I|UHVODJHQ&#3;XWIRUP&#16;&#3; QLQJ&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;6NLOOQDG&#3;

6WRUVWlGHU&#3; &#16;&#20;&#21;&#28;&#3; &#16;&#20;&#20;&#25;&#3; &#20;&#22;&#3; )|URUWVNRPPXQHU&#3; &#16;&#20;&#21;&#28;&#3; &#16;&#27;&#21;&#3; &#23;&#26;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#16;&#28;&#28;&#3; &#16;&#20;&#19;&#23;&#3; &#16;&#24;&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#26;&#26;&#3; &#26;&#19;&#3; &#16;&#26;&#3; ,QGXVWULNRPPXQHU&#3; &#23;&#21;&#23;&#3; &#23;&#19;&#20;&#3; &#16;&#21;&#23;&#3; /DQGVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#20;&#26;&#24;&#3; &#20;&#23;&#28;&#3; &#16;&#21;&#25;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHU&#3; &#27;&#21;&#21;&#3; &#26;&#21;&#26;&#3; &#16;&#28;&#24;&#3; gYULJD&#15;&#3;VW|UUH&#3; &#20;&#24;&#28;&#3; &#20;&#22;&#23;&#3; &#16;&#21;&#24;&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#21;&#19;&#21;&#3; &#20;&#27;&#25;&#3; &#16;&#20;&#24;&#3;

&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#22;&#22;&#17;&#3; &#3; )|UlQGULQJ&#3; DY&#3; WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; PHOODQ&#3; QXYDUDQGH&#3; RFK&#3;

I|UVODJHQ&#3; PRGHOO&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; DQWDO&#3; NRPPXQHU&#3; L&#3; ROLND&#3; LQWHUYDOO&#3; &#3;

)|UlQGULQJ&#3;DY&#3;ELGUDJ&#18;DYJLIW&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;$QWDO&#3;

gYHU&#3;&#22;&#19;&#19;&#3;

&#20;&#3;

&#21;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#22;&#19;&#19;&#3;

&#21;&#3;

&#20;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#21;&#19;&#19;&#3;

&#25;&#3;

&#19;&#3;WLOO&#3;&#20;&#19;&#19;&#3; &#21;&#20;&#3; ¤&#20;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#19;&#3; &#21;&#22;&#22;&#3; ¤&#21;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;¤&#20;&#19;&#19;&#3; &#20;&#25;&#3; ¤&#22;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;¤&#21;&#19;&#19;&#3; &#25;&#3; ¤&#23;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;¤&#22;&#19;&#19;&#3; &#23;&#3; ¤&#24;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;¤&#23;&#19;&#19;&#3; &#20;&#3;

&#3; &#21;&#27;&#28;&#3;

&#3; &#3; )|U&#3; IOHUWDOHW&#3; NRPPXQHU&#3; LQQHElU&#3; I|UHVODJHQ&#3; PRGHOO&#3; HQGDVW&#3; PLQGUH&#3; I|UlQGULQJDU&#17;&#3; 'HQ&#3; WRWDOD&#3; NRVWQDGHQ&#3; |NDU&#3; HQGDVW&#3; PDUJLQHOOW&#3; &#11;FLUND&#3;&#3; &#24;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#12;&#17;&#3;%ODQG&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;YLQQHU&#3;P\FNHW&#3;Sn&#3; I|UVODJHW&#3; lU&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; HUVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; HQ&#3; NUDIWLJ&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#17;&#3;'HVVD&#3; lU&#3; QlVWDQ&#3; XWHVOXWDQGH&#3; I|URUWV&#16; NRPPXQHU&#3; WLOO&#3; 6WRFNKROP&#17;&#3; %ODQG&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; I|UORUDU&#3; P\FNHW&#3; Sn&#3; I|UVODJHW&#3; ILQQV&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; GHO&#16;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

PRGHOOHQ&#3; HUKnOOHU&#3; VWRU&#3; HUVlWWQLQJ&#3; L&#3; GHQ&#3; GHO&#3; VRP&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; PLQVNQLQJHQ&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;VNROHOHYHU&#17;&#3;&#3;

Antal ersatta kommuner

(QOLJW&#3;I|UVODJHW&#3;VNXOOH&#3;&#20;&#27;&#21;&#3;NRPPXQHU&#3;ELGUDJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;HUKnOOD&#3;HWW&#3; RPVWlOOQLQJVELGUDJ&#3; YLG&#3; NUDIWLJW&#3; I|UlQGUDG&#3; IRONPlQJG&#17;&#3; $Y&#3; GHVVD&#3; lU&#3; GHW&#3; &#20;&#24;&#28;&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; InU&#3; HUVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; PLQVNDQGH&#3; IRONPlQJG&#17;&#3; 5HVWHUDQGH&#3; NRPPXQHU&#3; HUKnOOHU&#3; HUVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; |NQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; VNROHOHYHU&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#23;&#17;&#3;&#3;$QWDO&#3;NRPPXQHU&#3;PHG&#3;HUVlWWQLQJ&#3;HQOLJW&#3;I|UVODJ&#3;&#11;H[NO&#17;&#3;

HIWHUVOlSQLQJ&#12;&#3; &#3;

&#3;

&#3; 0LQVNQLQJ&#3;

GlUDY&#3; gNQLQJ&#3;

&#3; 7RWDOW&#3; &#3; WRWDOW&#3;&#20;&#19;&#3;nU&#3; &#26;¤&#20;&#27;&#15;&#3;&#24;&#3;nU&#3; EnGD&#3; &#26;¤&#20;&#27;&#15;&#3;&#24;&#3;nU&#3;

(UKnOOHU&#3;HUVlWWQLQJ&#3; &#20;&#27;&#21;&#3; &#20;&#24;&#28;&#3; &#20;&#22;&#22;&#3;

&#19;&#3; &#21;&#25;&#3; &#21;&#23;&#3;

(UKnOOHU&#3;HM&#3;HUVlWWQLQJ&#3; &#20;&#19;&#27;&#3;

 • &#3;
 • &#3;
 • &#3;
 • &#3;
 • &#3;

&#3; &#21;&#28;&#19;&#3;

&#3;

&#3;

&#3;

&#3;

&#3;

&#3;

4.8. Barn och ungdomar med utlændsk bakgrund

Kommittêns =förslag: =Nuvarande =berækningsmodell =bibehèlls

RI|UlQGUDG&#17;&#3;

4.8.1. Nuvarande utformning

,&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; EDUQ&#3; RFK&#3; XQJGRPDU&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3;EHDNWDV&#3;DQGHOHQ&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3;nOGHUQ&#3;&#19;−&#20;&#28;&#3;nU&#3;PHG&#3;PLQVW&#3;HQ&#3; I|UlOGHU&#3;I|GG&#3;XWDQI|U&#3;(8&#3;RFK&#3;1RUGHQ&#17;&#3;&#3;

,&#3; GHOPRGHOOHQ&#15;&#3; VRP&#3; LQI|UGHV&#3; nU&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#15;&#3; NRPSHQVHUDV&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; HQ&#3; DQGHO&#3; XQJGRPDU&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3; VRP&#3; |YHUVWLJHU&#3; ULNHW&#3; PHG&#3; HQ&#3; HUVlWWQLQJ&#3; Sn&#3; &#26;&#24;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; I|U&#3; YDUMH&#3; SUR&#16; FHQWHQKHW&#3;VRP&#3;NRPPXQHQV&#3;DQGHO&#3;L&#3;GHQ&#3;DNWXHOOD&#3;JUXSSHQ&#3;|YHUVWLJHU&#3; ULNHW&#17;&#3;cU&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;HUKnOOHU&#3;&#23;&#19;&#3;NRPPXQHU&#3;HQ&#3;HUVlWWQLQJ&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#3;RFK&#3; WRWDOW&#3;RPI|UGHODV&#3;&#23;&#22;&#19;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#3;YLONHW&#3;I|U&#3;ODQGHW&#3;VRP&#3;KHOKHW&#3; PRWVYDUDU&#3;&#26;&#26;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#15;&#3;HWW&#3;DYGUDJ&#3;VRP&#3;VDPWOLJD&#3;NRPPX&#16;

&#3; &#3;

QHU&#3;InU&#3;EHWDOD&#3;I|U&#3;GHQQD&#3;XWMlPQLQJ&#17;&#3;$Y&#3;GHVVD&#3;InU&#3;&#21;&#24;&#3;NRPPXQHU&#3;HQ&#3; HUVlWWQLQJ&#3; |YHUVWLJDQGH&#3; &#26;&#26;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; GYV&#17;&#3; HWW&#3; QHWWRWLOO&#16; VNRWW&#17;&#3;6W|UVW&#3;WLOOlJJ&#3;KDU&#3;%RWN\UND&#3;PHG&#3;FD&#3;&#26;&#26;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

'HOPRGHOOHQ&#3; WLOONRP&#3; L&#3; SURSRVLWLRQVDUEHWHW&#3; HIWHU&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#17;&#3; ,&#3; EHUHGQLQJHQ&#3; DY&#3; XWUHGQLQJHQV&#3; I|UVODJ&#3; IUDPI|UGH&#3; HWW&#3; IOHUWDO&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; 6YHQVND&#3; .RPPXQI|UEXQGHW&#3; DWW&#3; HQ&#3; K|J&#3; DQGHO&#3; LQYnQDUH&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3; PHGI|U&#3; PHU&#16; NRVWQDGHU&#3;L&#3;ROLND&#3;YHUNVDPKHWHU&#3;VRP&#3;LQWH&#3;L&#3;WLOOUlFNOLJW&#3;K|J&#3;XWVWUlFN&#16; QLQJ&#3;EHDNWDV&#3;L&#3;GHQ&#3;DY&#3;XWUHGQLQJHQ&#3;I|UHVODJQD&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; 5HJHULQJHQ&#3; GHODGH&#3; GH&#3; IUDPI|UGD&#3; V\QSXQNWHUQD&#3; RFK&#3; I|UHVORJ&#3; GHQ&#3; VHGDQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#3;WLOOlPSDGH&#3;O|VQLQJHQ&#17;&#3;,&#3;OLNKHW&#3;PHG&#3;YLVVD&#3;DQGUD&#3;GHODU&#3;DY&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; lU&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; LQWH&#3; YHUNVDPKHWVDQNQXWHQ&#3; RFK&#3;HUVlWWQLQJVQLYnQ&#3;JUXQGDU&#3;VLJ&#3;GlUI|U&#3;LQWH&#3;Sn&#3;QnJRQ&#3;LGHQWLILHUEDU&#3; YHUNVDPKHWVNRVWQDG&#17;&#3;(UVlWWQLQJVQLYnQ&#3;JUXQGDU&#3;VLJ&#3;LVWlOOHW&#3;Sn&#3;HQ&#3;DY&#3; 6YHQVND&#3; .RPPXQI|UEXQGHWV&#3; ,QWHJUDWLRQVEHUHGQLQJ&#3; XSSVNDWWDG&#3; PHUNRVWQDG&#17;&#3;

4.8.2. Resultat av kommittêns uppföljning

)|U&#3;DWW&#3;XWYlUGHUD&#3;RP&#3;XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#3;JHU&#3;HQ&#3;NRPSHQVDWLRQ&#3;I|U&#3; EDUQ&#3; RFK&#3; XQJGRPDU&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3; VRP&#3; PRWVYDUDU&#3; JUXSSHQV&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; E|U&#3; PDQ&#3; NXQQD&#3; LGHQWLILHUD&#3; GH&#3; VSHFLILND&#3; PHUNRVWQDGHU&#3;VRP&#3;NDQ&#3;KlQI|UDV&#3;WLOO&#3;GHQ&#3;DNWXHOOD&#3;JUXSSHQ&#17;&#3;'HWWD&#3;JnU&#3; HPHOOHUWLG&#3;LQWH&#3;DWW&#3;J|UD&#3;XWLIUnQ&#3;NRPPXQHUQDV&#3;UHGRYLVQLQJ&#17;&#3;0DQ&#3;NDQ&#3; HPHOOHUWLG&#3;NRQVWDWHUD&#3;DWW&#3;VW|UUH&#3;NRPPXQHU&#3;I|UGHODU&#3;VlUVNLOGD&#3;UHVXU&#16; VHU&#3;WLOO&#3;NRPPXQGHODU&#3;GlU&#3;HQ&#3;K|J&#3;DQGHO&#3;DY&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;KDU&#3;XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#17;&#3;,&#3;GH&#3;UHVXUVI|UGHOQLQJVPRGHOOHU&#3;VRP&#3;DQYlQGV&#3;KDU&#3;EHIRON&#16; QLQJHQV&#15;&#3; IUlPVW&#3; EDUQV&#3; RFK&#3; XQJGRPDUV&#15;&#3; EDNJUXQG&#3; HQ&#3; P\FNHW&#3; VWRU&#3; EHW\GHOVH&#17;&#3;&#3;

6YHQVND&#3; .RPPXQI|UEXQGHWV&#3; ,QWHJUDWLRQVEHUHGQLQJ&#15;&#3; VRP&#3; EODQG&#3; DQQDW&#3; MlPI|UW&#3; VWDGVGHODU&#3; L&#3; NRPPXQHU&#3; GlU&#3; SHUVRQHU&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3; XWJ|U&#3; HQ&#3; K|J&#3; DQGHO&#3; DY&#3; EHIRONQLQJHQ&#15;&#3; KDU&#3; XSSVNDWWDW&#3; DWW&#3; NRVWQDGHUQD&#3; SHU&#3; EDUQ&#3; L&#3; GHQ&#3; DNWXHOOD&#3; JUXSSHQ&#3; |YHUVWLJHU&#3; JHQRP&#16; VQLWWHW&#3;I|U&#3;NRPPXQHQ&#3;PHG&#3;FD&#3;&#20;&#19;&#3;SURFHQW&#3;L&#3;VnYlO&#3;EDUQRPVRUJHQ&#3;VRP&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3;

(UVlWWQLQJHQ&#3; SHU&#3; EDUQ&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; GHOPRGHOO&#3; YDULHUDU&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3; PHQ&#3; lU&#3; VRP&#3; K|JVW&#3; FD&#3; &#24;&#3;&#22;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; EDUQ&#17;&#3; 'HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; YHUNVDPKHWHU&#3; VRP&#3; NDQ&#3; KlQI|UDV&#3; WLOO&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3;nOGUDUQD&#3; &#11;EDUQRPVRUJ&#15;&#3; JUXQGVNROD&#3; RFK&#3;J\PQDVLHVNROD&#12;&#3; lU&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;FD&#3;&#24;&#26;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;EDUQ&#3;RFK&#3;XQJGRP&#17;&#3;'HW&#3;LQQHElU&#3;DWW&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

HUVlWWQLQJHQ&#3; I|U&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; EDUQHQ&#3; RFK&#3; XQJ&#16; GRPDUQD&#3; XSSJnU&#3; WLOO&#3; PD[LPDOW&#3; &#28;&#3; SURFHQW&#15;&#3; L&#3; IOHUWDOHW&#3; DY&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; NRPPXQHUQD&#3;HQ&#3;EHW\GOLJW&#3;OlJUH&#3;DQGHO&#17;&#3;

&#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#24;&#17;&#3;&#3;([HPSHO&#3;Sn&#3;HUVlWWQLQJ&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;L&#3;QXYDUDQGH&#3;GHOPRGHOO&#3;I|U&#3;

EDUQ&#3;RFK&#3;XQJGRPDU&#3;PHG&#3;XWOlQGVN&#3;EDNJUXQG&#3; &#3;

.RPPXQ&#3; $QGHO&#3;EDUQ&#3;XWO&#17;&#3; EDNJUXQG&#3;&#11;&#8;&#12;&#3;

7RWDOW&#3;&#11;PLOM&#17;&#3;NU&#12;&#3; %LGUDJ&#3;&#11;NU&#18;LQY&#12;&#3; .U&#3;SHU&#3;SHUVRQ&#3;L&#3; PnOJUXSS&#3;

%RWN\UND&#3; &#20;&#23;&#15;&#20;&#3; &#24;&#25;&#3; &#26;&#24;&#25;&#3; &#24;&#3;&#22;&#23;&#25;&#3; 6WRFNKROP&#3; &#25;&#15;&#26;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3; &#20;&#28;&#28;&#3; &#21;&#3;&#28;&#25;&#20;&#3; 6|GHUWlOMH&#3; &#27;&#15;&#25;&#3; &#21;&#26;&#3; &#22;&#22;&#28;&#3; &#22;&#3;&#28;&#23;&#28;&#3; 0DOP|&#3; &#20;&#19;&#15;&#22;&#3; &#20;&#21;&#21;&#3; &#23;&#25;&#24;&#3; &#23;&#3;&#24;&#22;&#19;&#3; *|WHERUJ&#3; &#26;&#15;&#21;&#3; &#20;&#20;&#21;&#3; &#21;&#22;&#27;&#3; &#22;&#3;&#21;&#27;&#26;&#3;

&#3; &#3; ,&#3; GH&#3; YHUNVDPKHWHU&#3; VRP&#3; ULNWDU&#3; VLJ&#3; WLOO&#3; EDUQ&#3; RFK&#3; XQJGRPDU&#3; EHDNWDV&#3; EDUQHQV&#3; EDNJUXQG&#3; HQEDUW&#3; L&#3; JUXQGVNRODQ&#17;&#3; 'H&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; GlU&#3; EHDNWDV&#3; DYVHU&#3; HQEDUW&#3; PRGHUVPnOVXQGHUYLVQLQJHQ&#17;&#3; $QGUD&#3; VW|GMDQGH&#3; YHUNVDPKHWHU&#3; RFK&#3; HYHQWXHOOD&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; GHWWD&#3; LQRP&#3; EDUQ&#16; RPVRUJ&#15;&#3;JUXQGVNROD&#15;&#3;J\PQDVLHVNROD&#3;RFK&#3;VRFLDOWMlQVW&#3;EHDNWDV&#3;VnOHGHV&#3; LQWH&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;

4.8.3 ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; |YHUYlJW&#3; DWW&#3; XWI|UGHOD&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3; I|U&#3; EDUQ&#3; RFK&#3; XQJGRP&#3; PHG&#3; XWOlQGVN&#3; EDNJUXQG&#3; Sn&#3; DQGUD&#3; GHOPRGHOOHU&#15;&#3; IUlPVW&#3; EDUQRPVRUJ&#15;&#3; JUXQGVNROD&#3; RFK&#3; J\PQDVLHVNROD&#17;&#3; 'HW&#3; IUlPVWD&#3; V\IWHW&#3; PHG&#3; HQ&#3; VnGDQ&#3; I|UlQGULQJ&#3; VNXOOH&#3; YDUD&#3; DWW&#3; I|UHQNOD&#3; NRVWQDGVXWMlP&#16; QLQJHQ&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; EHJUlQVD&#3; DQWDOHW&#3; GHOPRGHOOHU&#17;&#3; (Q&#3; VnGDQ&#3; I|UHQN&#16; OLQJ&#3;VNXOOH&#3;HPHOOHUWLG&#3;NXQQD&#3;OHGD&#3;WLOO&#3;DWW&#3;I|UXWVlWWQLQJDUQD&#3;DWW&#3;I|OMD&#3; XSS&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; PRW&#3; GH&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; GH&#3; QlPQGD&#3;YHUNVDPKHWHUQD&#3;VNXOOH&#3;I|UVYnUDV&#17;&#3;(Q&#3;DQQDQ&#3;O|VQLQJ&#3;YRUH&#3;DWW&#3; LQNOXGHUD&#3;GHQQD&#3;PRGHOO&#3;L&#3;GHW&#3;I|UHVODJQD&#3;VWUXNWXUELGUDJHW&#3;HIWHUVRP&#3; GHQ&#15;&#3;L&#3;OLNKHW&#3;PHG&#3;|YULJD&#3;GHODU&#3;DY&#3;VWUXNWXUELGUDJHW&#15;&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;HUVlWW&#16; QLQJVQLYnHU&#3; VRP&#3; LQWH&#3; GLUHNW&#3; NDQ&#3; XWOlVDV&#3; L&#3; GHQ&#3; NRPPXQDOD&#3; UHGR&#16; YLVQLQJHQ&#3; Sn&#3; YHUNVDPKHWVQLYn&#17;&#3; 'HWWD&#3; lU&#3; GRFN&#3; HQ&#3; PLQGUH&#3; OlPSOLJ&#3; O|VQLQJ&#3; HIWHUVRP&#3; XQGHUODJHW&#3; XSSGDWHUDV&#3; nUOLJHQ&#3; I|U&#3; DWW&#3; nWHUVSHJOD&#3; GHQ&#3; DNWXHOOD&#3; VLWXDWLRQHQ&#3; L&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3;I|UHVOnU&#3;GlUI|U&#3;DWW&#3;GHQQD&#3;PRGHOO&#3;ELEHKnOOV&#3;RI|UlQGUDG&#17;&#3;

&#3; &#3;

4.8.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

.RPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#3;DWW&#3;ELEHKnOOD&#3;GHQQD&#3;PRGHOO&#3;RI|UlQGUDG&#3;LQQHElU&#3; DWW&#3; LQJD&#3; RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#3; XSSVWnU&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; XWIDOOHW&#3; DY&#3; QXYDUDQGH&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#17;&#3;

4.9. Vatten och avlopp

Kommittêns förslag: Modellen utgèr ur utjæmningssystemet.

4.9.1. Nuvarande utformning

,&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; YDWWHQ&#3; RFK&#3; DYORSS&#3; NRPSHQVHUDV&#3; YLVVD&#3; NRPPXQHU&#3; I|U&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; IDNWRUHU&#3; VRP&#3; GH&#3; KDU&#3; EHJUlQVDGH&#3; I|U&#16; XWVlWWQLQJDU&#3; DWW&#3; SnYHUND&#15;&#3; GHW&#3; YLOO&#3; VlJD&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; VDPW&#3; JHRWHNQLVND&#3; I|UXWVlWWQLQJDU&#17;&#3; 'HOPRGHOOHQ&#3; PlWHU&#3; GH&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; IDNWRUHUQD&#3;PHG&#3;KMlOS&#3;DY&#3;

 • DQGHO&#3;SHUVRQHU&#3;ERHQGH&#3;L&#3;WlWRUWHU&#3;PHG&#3;PLQGUH&#3;lQ&#3;&#21;&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#3;&#3;
 • DQGHO&#3;SHUVRQHU&#3;ERHQGH&#3;L&#3;WlWRUWHU&#3;PHG&#3;PHU&#3;lQ&#3;&#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#3;
 • JHRWHNQLVND&#3;I|UKnOODQGHQ&#3;

'H&#3; WYn&#3; I|UVWD&#3; DYVHU&#3; DWW&#3; VSHJOD&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQV&#3; LQYHUNDQ&#3; Sn&#3; EODQG&#3; DQQDW&#3; OHGQLQJVOlQJG&#17;&#3; 'HQ&#3; VHQDUH&#3; lU&#3; WlQNW&#3; DWW&#3; InQJD&#3; PDUN&#16; I|UKnOODQGHQDV&#3; LQYHUNDQ&#3; Sn&#3; DUEHWVNRVWQDGHU&#3; YLG&#3; Q\OlJJQLQJ&#3; RFK&#3; UHQRYHULQJ&#3;DY&#3;9$&#16;DQOlJJQLQJDU&#17;&#3;&#3;

4.9.2. Resultat av kommittêns uppföljning

(QOLJW&#3; 6WDWLVND&#3; FHQWUDOE\UnQV&#3; ERNVOXWVWDWLVWLN&#3; XSSJLFN&#3; NRPPXQHU&#16; QDV&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; 9$&#16;YHUNVDPKHWHQ&#3; WLOO&#3; &#27;&#15;&#20;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#17;&#3; $Y&#3; GHWWD&#3; ILQDQVLHUDV&#3; &#26;&#15;&#24;&#3; PLOMDUGHU&#3; PHG&#3; DYJLIWHU&#17;&#3; 'HWWD&#3; JHU&#3; HQ&#3; DYJLIWV&#16; ILQDQVLHULQJVJUDG&#3; Sn&#3; &#28;&#22;&#3; SURFHQW&#17;&#3; (IWHU&#3; GHW&#3; DWW&#3; |YULJD&#3; LQWlNWHU&#3; lU&#3; DYGUDJQD&#3;XSSJnU&#3;GHQ&#3;NRVWQDG&#3;VRP&#3;VNDOO&#3;ILQDQVLHUDV&#3;PHG&#3;VNDWW&#3;RFK&#3; VWDWVELGUDJ&#3;WLOO&#3;&#23;&#23;&#19;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#15;&#3;PRWVYDUDQGH&#3;NQDSSW&#3;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3; SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

9$&#16;YHUNVDPKHWHQ&#3;lU&#3;ROLND&#3;RUJDQLVHUDG&#3;EODQG&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;'HQ&#3; YDQOLJDVWH&#3; IRUPHQ&#3; lU&#3; NRPPXQDO&#3; I|UYDOWQLQJ&#17;&#3; (WW&#3; DQWDO&#3; NRPPXQHU&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

KDU&#3;YDOW&#3;DWW&#3;GULYD&#3;YHUNVDPKHWHQ&#3;L&#3;ERODJVIRUP&#17;&#3;'HQ&#3;YHUNVDPKHW&#3;VRP&#3; EHGULYV&#3;L&#3;ERODJVIRUP&#3;UHGRYLVDV&#3;LQWH&#3;L&#3;6&%&#29;V&#3;UlNHQVNDSVVWDWLVWLN&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#25;&#17;&#3;&#3;2UJDQLVDWLRQVIRUPHU&#3;I|U&#3;9$&#16;I|UYDOWQLQJDU&#3;

&#3;

2UJ&#17;&#3;IRUP&#3; $QWDO&#3;NRPPXQHU&#3;

.RPPXQDO&#3;I|UYDOWQLQJ&#3; &#21;&#23;&#21;&#3; .RPPXQDOW&#3;ERODJ&#3; &#22;&#22;&#3; %HVWlOODU&#16;XWI|UDURUJDQLVDWLRQ&#3; &#21;&#21;&#3; 0DQDJHPHQWNRQWUDNW&#3; &#23;&#3; $QQDQ&#3;IRUP&#3; &#20;&#20;&#3;

$PQ&#29;&#3;9LVVD&#3;NRPPXQHU&#3;KDU&#3;NODVVLILFHUDWV&#3;L&#3;IOHUD&#3;JUXSSHU&#17;&#3; .lOOD&#29;&#3;6YHQVNW&#3;9DWWHQ&#17;&#3;

&#3; &#3; 6YHQVNW&#3; 9DWWHQ&#15;&#3; 9$&#16;YHUNHQV&#3; EUDQVFKRUJDQLVDWLRQ&#15;&#3; SXEOLFHUDU&#3; nUOLJHQ&#3;9$&#16;WD[DQ&#3;I|U&#3;DOOD&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;,&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#26;&#3;QHGDQ&#3;UHGRYLVDV&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJHQ&#15;&#3; GHW&#3; YLOO&#3; VlJD&#3; KXU&#3; VWRU&#3; DQGHO&#3; DY&#3; NRVWQDGHUQD&#3; VRP&#3;ILQDQVLHUDV&#3;DY&#3;DYJLIWHU&#15;&#3;XSSGHODW&#3;SHU&#3;NRPPXQJUXSS&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#22;&#26;&#17;&#3; &#3; .RVWQDGVWlFNQLQJ&#3; L&#3; 9$&#16;YHUNVDPKHW&#3; HIWHU&#3; NRPPXQ&#16;

JUXSS&#17;&#3;$QWDO&#3;NRPPXQHU&#3; &#3;

.RVWQDGV&#16; WlFNQLQJ&#3;

6WRU&#16; VWlGHU&#3;

)|U&#16; RUWHU&#3;

6W|UUH&#3; VWDG&#3;

0HGHO&#16; VWRU&#3; VWDG&#3;

,QGXVWUL&#16; NRPPXQ&#3;

/DQGV&#16; E\JGV&#16; NRPPXQ&#3;

*OHV&#16; E\JGV&#16; NRPPXQ&#3;

gYULJ&#3; VW|UUH&#3;

gYULJ&#3; PLQGUH&#3;

&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#25;&#19;&#3;&#8;&#3; &#3;&#3; &#3;&#3; &#3;&#3; &#3;&#3; &#20;&#3;

&#3;&#3; &#20;&#3; &#3;&#3; &#20;&#3;

&#25;&#19;&#3;WLOO&#3;&#26;&#19;&#3;&#8;&#3; &#3;&#3; &#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#22;&#3;

&#3; &#3;

&#26;&#19;&#3;WLOO&#3;&#27;&#19;&#3;&#8;&#3; &#3;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#26;&#3;

&#3; &#22;&#3;

&#27;&#19;&#3;WLOO&#3;&#28;&#19;&#3;&#8;&#3; &#3;&#3; &#21;&#3; &#20;&#3; &#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3;

&#3; &#21;&#3;

&#28;&#19;&#3;WLOO&#3;&#28;&#28;&#3;&#8;&#3; &#3;&#3; &#25;&#3; &#22;&#3; &#26;&#3; &#20;&#22;&#3; &#20;&#20;&#3; &#24;&#3; &#26;&#3; &#20;&#22;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3;&#8;&#3; &#22;&#3; &#21;&#27;&#3; &#21;&#21;&#3; &#22;&#21;&#3; &#22;&#26;&#3; &#20;&#25;&#3; &#20;&#20;&#3; &#21;&#22;&#3; &#21;&#20;&#3; L&#17;X&#17;&#3; &#3;&#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#21;&#3; &#3; &#20;&#3;

7RWDOW&#3;

&#22;&#3; &#22;&#25;&#3; &#21;&#25;&#3; &#23;&#19;&#3; &#24;&#22;&#3; &#22;&#19;&#3; &#22;&#19;&#3; &#22;&#19;&#3; &#23;&#20;&#3;

6QLWW&#3;&#8;&#3; &#20;&#19;&#19;&#15;&#19;&#3; &#28;&#27;&#15;&#23;&#3; &#28;&#28;&#15;&#19;&#3; &#28;&#28;&#15;&#21;&#3; &#28;&#26;&#15;&#19;&#3; &#28;&#24;&#15;&#22;&#3; &#27;&#25;&#15;&#25;&#3; &#28;&#28;&#15;&#23;&#3; &#28;&#24;&#15;&#20;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6YHQVNW&#3;9DWWHQ&#17;&#3;

&#3; &#3; ,&#3;VDPWOLJD&#3;NRPPXQJUXSSHU&#3;XWRP&#3;L&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;KDU&#3;IOHU&#16; WDOHW&#3;DY&#3;NRPPXQHUQD&#3;HQ&#3;NRVWQDGVWlFNQLQJ&#3;VRP&#3;XSSJnU&#3;WLOO&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;SUR&#16; FHQW&#17;&#3;

&#3; &#3;

'H&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;HUKnOOHU&#3;HUVlWWQLQJDU&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; Sn&#3; &#21;&#19;&#19;&#3; WLOO&#3; &#22;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; KDU&#3; HQ&#3; OnJ&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJ&#17;&#3; )|U&#3; NRPPXQHUQD&#3; PHG&#3; GH&#3; PLQGUH&#3; HUVlWWQLQJDUQD&#3; lU&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJ&#3; VPn&#17;&#3; 6DPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; GHQ&#3; K|JVWD&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3;&#11;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#12;&#3;KDU&#3;HQ&#3;NRVWQDGVWlFNQLQJ&#3;Sn&#3; &#20;&#19;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#27;&#17;&#3;&#3;.RVWQDGVWlFNQLQJ&#3;9$&#16;YHUNVDPKHW&#3;JUXSSHUDW&#3;HIWHU&#3;QX&#16;

YDUDQGH&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3; &#3;

.RVWQDGV&#16; WlFNQLQJ&#3;

&#19;&#3; &#24;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#3; &#21;&#24;&#19;&#3; &#22;&#19;&#19;&#3; &#22;&#24;&#19;&#3; &#23;&#19;&#19;&#3; &#23;&#24;&#19;&#3; &#24;&#19;&#19;&#3;

&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#25;&#19;&#3;&#8;&#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#25;&#19;&#3;WLOO&#3;&#26;&#19;&#3;&#8;&#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#21;&#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#26;&#19;&#3;WLOO&#3;&#27;&#19;&#3;&#8;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#21;&#3; &#20;&#3; &#21;&#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#27;&#19;&#3;WLOO&#3;&#28;&#19;&#3;&#8;&#3; &#25;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#28;&#19;&#3;WLOO&#3;&#28;&#28;&#3;&#8;&#3; &#22;&#20;&#3; &#23;&#3; &#24;&#3; &#26;&#3; &#27;&#3; &#21;&#3; &#22;&#3; &#23;&#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3;&#8;&#3; &#20;&#20;&#25;&#3; &#20;&#19;&#3; &#20;&#23;&#3; &#20;&#27;&#3; &#20;&#23;&#3; &#26;&#3; &#25;&#3; &#21;&#3; &#20;&#3; &#20;&#3; &#23;&#3; L&#17;X&#17;&#3; &#20;&#3; &#3; &#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#20;&#3; &#3; &#3;

7RWDOW&#3; &#20;&#24;&#26;&#3; &#20;&#24;&#3; &#21;&#19;&#3; &#21;&#27;&#3; &#21;&#25;&#3; &#20;&#22;&#3; &#20;&#21;&#3; &#27;&#3; &#22;&#3; &#22;&#3; &#23;&#3; $YJLIW&#3; &#23;&#3;&#25;&#20;&#27;&#3; &#24;&#3;&#19;&#19;&#23;&#3; &#23;&#3;&#26;&#27;&#24;&#3; &#23;&#3;&#27;&#28;&#28;&#3; &#24;&#3;&#22;&#24;&#23;&#3; &#24;&#3;&#22;&#22;&#22;&#3; &#23;&#3;&#28;&#26;&#28;&#3; &#25;&#3;&#22;&#24;&#23;&#3; &#25;&#3;&#23;&#26;&#19;&#3; &#24;&#3;&#26;&#25;&#22;&#3; &#23;&#3;&#26;&#24;&#19;&#3; .lOOD&#29;&#3;6YHQVNW&#3;9DWWHQ&#15;&#3;6&%&#17;&#3;

&#3; &#3; 'H&#3; HUVDWWD&#3; NRPPXQHUQD&#3; KDU&#3; QnJRW&#3; K|JUH&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; DYJLIWHU&#3; &#24;&#3;&#20;&#26;&#21;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; nU&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; &#23;&#3;&#25;&#20;&#27;&#3; I|U&#3; GH&#3; LFNH&#3; HUVDWWD&#3; NRP&#16; PXQHUQD&#17;&#3;$YJLIWHQ&#3;DYVHU&#3;W\SKXV&#3;$

&#27;

&#3;HQOLJW&#3;6YHQVNW&#3;9DWWHQ&#17;&#3;

(UVlWWQLQJVEHORSSHQ&#3;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;KDU&#3;LQWH&#3;MXV&#16; WHUDWV&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; %HORSSHQ&#3; UlNQDV&#3; GRFN&#3; XSS&#3; PHG&#3; QHWWRSULVLQGH[&#3; WLOO&#3; DNWXHOOW&#3; ELGUDJVnU&#17;&#3; 'HQ&#3; PD[LPDOD&#3; HUVlWWQLQJVQLYnQ&#3; XWJLFN&#3;LIUnQ&#3; GHQ&#3; VNDWWHILQDQVLHULQJ&#3; VRP&#3; GHQ&#3; NRPPXQHQ&#3; PHG&#3; GH&#3; VlPVWD&#3; VWUXN&#16; WXUHOOD&#3;I|UXWVlWWQLQJDUQD&#3;VWRG&#3;I|U&#17;&#3;&#3;

%LGUDJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;lU&#3;GHW&#3;&#20;&#22;&#22;&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;HUKnOOHU&#3;HWW&#3;ELGUDJ&#3;Sn&#3; VDPPDQODJW&#3;FLUND&#3;&#22;&#24;&#19;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3;

&#3; &#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#27;&#3;7\SKXV&#3; $&#3; DYVHU&#3; HQ&#3; IDVWLJKHW&#3; PHG&#3; IULOLJJDQGH&#15;&#3; NlOODUO|VW&#3; HQERVWDGVKXV&#3; &#11;HQIDPLOMVKXV&#12;&#3; RPIDWWDQGH&#3;&#24;&#3;UXP&#3;RFK&#3;N|N&#15;&#3;EDGUXP&#3;PHG&#3;ZF&#15;&#3;WYlWWVWXJD&#15;&#3;HWW&#3;H[WUD&#3;WRDOHWWUXP&#3;VDPW&#3;JDUDJH&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.9.3 ávervæganden och förslag

)|U&#3; PHUSDUWHQ&#3; DY&#3; NRPPXQHUQD&#3; lU&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJHQ&#3; LQRP&#3; 9$&#16; YHUNVDPKHWHQ&#3;|YHU&#3;&#28;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;,&#3;YLVVD&#3;NRPPXQHU&#3;ILQQV&#3;GHW&#3;VW|UUH&#3; LQVODJ&#3;DY&#3;VNDWWHILQDQVLHULQJ&#17;&#3;.RPPLWWpQ&#3;J|U&#3;GHQ&#3;EHG|PQLQJHQ&#3;DWW&#3; HQ&#3;OlJUH&#3;NRVWQDGVWlFNQLQJ&#3;RIWD&#3;lU&#3;HWW&#3;XWWU\FNW&#3;I|U&#3;HQ&#3;SROLWLVN&#3;YLOMD&#3; VRP&#3;DQGUD&#3;NRPPXQHU&#3;LQWH&#3;VNDOO&#3;ILQDQVLHUD&#3;YLD&#3;XWMlPQLQJHQ&#17;&#3;&#3;

'H&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;GHQ&#3;K|JVWD&#3;HUVlWWQLQJHQ&#3;L&#3;GDJHQV&#3;PRGHOO&#3; KDU&#3; HQ&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJ&#3; Sn&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; SURFHQW&#3; VDPW&#3; DYJLIWHU&#3; VRP&#3; LQWH&#3; |YHUVWLJHU&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; L&#3; ULNHW&#17;&#3; 'HWWD&#3; I|UVWlUNHU&#3; \WWHUOLJDUH&#3; VNlOHW&#3;WLOO&#3;DWW&#3;GDJHQV&#3;PRGHOO&#3;E|U&#3;XWJn&#17;&#3;

9$&#16;YHUNVDPKHWHQ&#3; lU&#15;&#3; PlWW&#3; L&#3; WHUPHU&#3; DY&#3; QHWWRNRVWQDG&#15;&#3; HQ&#3; OLWHQ&#3; YHUNVDPKHW&#17;&#3;

4.9.4. Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

)|U&#3; HQ&#3; PDMRULWHW&#3; DY&#3; NRPPXQHU&#3; LQQHElU&#3; DYVNDIIDQGHW&#3; DY&#3; PRGHOOHQ&#3; HQ&#3; YLQVW&#3; PRWVYDUDQGH&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; Sn&#3;&#3; &#22;&#28;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;)|U&#3;&#20;&#20;&#3;NRPPXQHU&#3;LQQHElU&#3;DYVNDIIDQGHW&#3;HQ&#3; I|UOXVW&#3;Sn&#3;|YHU&#3;&#22;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#22;&#28;&#17;&#3;&#3;)|UlQGULQJ&#3;DY&#3;DYJLIW&#18;ELGUDJ&#3;

&#3;

)|UlQGULQJ&#3;DY&#3;%&#18;$&#3; $QWDO&#3;NRPPXQHU&#3;

&#19;&#3;WLOO&#3;&#22;&#28;&#3; &#20;&#24;&#24;&#3; &#19;&#3;WLOO&#3;&#16;&#24;&#19;&#3; &#20;&#24;&#3; &#16;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#16;&#20;&#24;&#19;&#3; &#24;&#19;&#3; &#16;&#20;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#16;&#21;&#24;&#19;&#3; &#22;&#28;&#3; &#16;&#21;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#16;&#22;&#24;&#19;&#3; &#21;&#19;&#3; &#16;&#22;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#16;&#23;&#25;&#20;&#3; &#20;&#20;&#3;

7RWDOW&#3; &#21;&#28;&#19;&#3;

&#3; &#3; %ODQG&#3;GH&#3; &#20;&#20;&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; I|UORUDU&#3; PHVW&#3; lU&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJHQ&#3; &#28;&#28;&#3;SURFHQW&#17;&#3;

&#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

4.10. Næringsgeografi

Kommittêns förslag: Standardkostnaderna för fyra delmodeller;

JDWRU&#3; RFK&#3; YlJDU&#15;&#3; XSSYlUPQLQJ&#15;&#3; E\JJNRVWQDGHU&#3; VDPW&#3; DGPL&#16; QLVWUDWLRQ&#3;RFK&#3;UlGGQLQJVWMlQVW&#3;PHG&#3;PHU&#3;L&#3;JOHVE\JG&#3;VOnV&#3;VDPPDQ&#3;L&#3; HQ&#3;JHPHQVDP&#3;Q\&#3;GHOPRGHOO&#17;&#3;

'HQ&#3; Q\D&#3; GHOPRGHOOHQ&#15;&#3; EHQlPQG&#3; QlULQJVJHRJUDIL&#15;&#3; OlJJV&#3; LQRP&#3; UDPHQ&#3;I|U&#3;QXYDUDQGH&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3; &#3;

4.10.1 =Nuvarande situation

'HOPRGHOOHUQD&#3;JDWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#15;&#3;XSSYlUPQLQJ&#15;&#3;E\JJNRVWQDGHU&#3;VDPW&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#15;&#3; UlGGQLQJVWMlQVW&#3; PHG&#3; PHUD&#3; lU&#3; L&#3; GDJ&#3; I\UD&#3; VHSDUDWD&#3; GHOPRGHOOHU&#3;L&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#17;&#3;

'HOPRGHOOHUQD&#3;lU&#3;WlQNWD&#3;DWW&#3;NRPSHQVHUD&#3;I|U&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;XSS&#16; NRPQD&#3; Sn&#3; JUXQG&#3; DY&#3; JHRJUDILVNW&#3; OlJH&#3; RFK&#18;HOOHU&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVH&#16; VWUXNWXU&#17;&#3;

4.10.2 =Gator och vægar

.RVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;I|U&#3;JDWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#3;V\IWDU&#3;WLOO&#3;DWW&#3;HUVlWWD&#3;PHU&#16; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; GULIW&#16;&#3; RFK&#3; XQGHUKnOOVNRVWQDGHU&#17;&#3; 6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; EHUlNQDV&#3; PHG&#3; XWJnQJVSXQNW&#3; IUnQ&#3; GHOV&#3; WUDILNEHURHQGH&#3; VOLWDJH&#15;&#3; GHOV&#3; NOLPDWEHURHQGH&#3; VOLWDJH&#17;&#3; 1nJRQ&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; I|U&#3; HQVNLOGD&#3; YlJDU&#15;&#3; VRP&#3;lU&#3;HWW&#3;IULYLOOLJW&#3;NRPPXQDOW&#3;DQVYDU&#15;&#3;XWJnU&#3;LQWH&#17;&#3;

.RPPXQHUQD&#3; InU&#3; HWW&#3; WLOOlJJ&#3; Sn&#3; PHOODQ&#3; &#21;&#19;&#3; WLOO&#3; &#27;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQ&#16; YnQDUH&#3; I|U&#3; YLQWHUYlJKnOOQLQJ&#3; EDVHUDW&#3; Sn&#3; YLONHQ&#3; NOLPDW]RQ&#3; NRPPX&#16; QHQ&#3;OLJJHU&#3;L&#17;&#3;&#3;

9LGDUH&#3;XWJnU&#3;HWW&#3;RUWVWLOOlJJ&#3;VRP&#3;NRPSHQVDWLRQ&#3;I|U&#3;K|JUH&#3;WUDILN&#16; EHODVWQLQJ&#3;RFK&#3;WHUPLVND&#3;VSULFNRU&#3;RFK&#3;WMlOVNDGRU&#17;&#3;2UWVWLOOlJJHW&#3;XWJnU&#3; WLOO&#3; nWWD&#3; ROLND&#3; JUXSSHU&#3; DY&#3; NRPPXQHU&#3; GlU&#3; 0DOP|&#15;&#3; *|WHERUJ&#3; RFK&#3; 6WRFNKROP&#3;XWJ|U&#3;YDUVLQ&#3;HJHQ&#3;JUXSS&#17;&#3; &#20;&#17;&#3; 6DPWOLJD&#3; NRPPXQHU&#3; H[NOXVLYH&#3; +lUMHGDOHQ&#15;&#3; cVHOH&#3; RFK&#3; VW|UUH&#3;

VWlGHU&#3; L&#3; 9lUPODQGV&#15;&#3; 'DODUQD&#15;&#3; *lYOHERUJV&#15;&#3; 9lVWHUQRUUODQGV&#15;&#3; -lPWODQGV&#15;&#3; 9lVWHUERWWHQV&#3; VDPW&#3; 1RUUERWWHQV&#3; OlQ&#3; InU&#3; &#24;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3;LQYnQDUH&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

&#21;&#17;&#3; 6W|UUH&#3; VWlGHU&#3; L&#3; 9lUPODQGV&#15;&#3; 'DODUQD&#15;&#3; *lYOHERUJV&#15;&#3; 9lVWHU&#16;

QRUUODQGV&#15;&#3; -lPWODQGV&#15;&#3; 9lVWHUERWWHQV&#3; VDPW&#3; 1RUUERWWHQV&#3; OlQ&#3; InU&#3; &#20;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#22;&#17;&#3; *OHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;+lUMHGDOHQ&#3;RFK&#3;cVHOH&#3;HUKnOOHU&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;NUR&#16;

QRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#23;&#17;&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3;V|GHU&#3;RP&#3;9lUPODQGV&#15;&#3;'DODUQD&#15;&#3;*lYOHERUJV&#3;OlQ&#3;InU&#3;

&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#24;&#17;&#3; )|URUWVNRPPXQHUQD&#3;1DFND&#15;&#3;6XQGE\EHUJ&#15;&#3;6ROQD&#15;&#3;/LGLQJ|&#15;&#3;+lU&#16;

U\GD&#15;&#3;3DUWLOOH&#15;&#3;gFNHU|&#3;RFK&#3;0|OQGDO&#3;InU&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#25;&#17;&#3; 0DOP|&#3;NRPPXQ&#3;InU&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#26;&#17;&#3; *|WHERUJV&#3;NRPPXQ&#3;InU&#3;&#20;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#27;&#17;&#3; 6WRFNKROPV&#3;NRPPXQ&#3;InU&#3;&#23;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;&#3;

(UVlWWQLQJVEHORSSHQ&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; KDU&#3; LQWH&#3; MXVWHUDWV&#3; VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; %HORSSHQ&#3;UlNQDV&#3;GRFN&#3;XSS&#3;PHG&#3;QHWWRSULVLQGH[&#3;WLOO&#3;DNWXHOOW&#3;ELGUDJV&#16; nU&#17;&#3;&#3;

%LGUDJVnUHW&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;RPI|UGHODU&#3;PRGHOOHQ&#3;&#22;&#24;&#24;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3;$Q&#16; WDOHW&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; HWW&#3; ELGUDJ&#3; lU&#3; &#24;&#27;&#3; VW\FNHQ&#15;&#3; UHVWHUDQGH&#3; EHWDODU&#3;HQ&#3;DYJLIW&#17;&#3;&#3;

Resultat av kommittêns uppföljning

6HGDQ&#3; &#20;&#28;&#27;&#27;&#3; JlOOHU&#3; HQ&#3; Q\&#3; XSSGHOQLQJ&#3; DY&#3; YlJKnOOQLQJVDQVYDUHW&#3; I|U&#3; DOOPlQQD&#3;YlJDU&#17;&#3;(QOLJW&#3;GHQQD&#3;XSSGHOQLQJ&#3;lU&#3;NRPPXQHUQD&#3;YlJKnOODUH&#3; I|U&#3; WlWRUWVYlJDUQD&#3; PHGDQ&#3; 9lJYHUNHW&#3; lU&#3; YlJKnOODUH&#3; I|U&#3; ODQGVE\JGV&#16; YlJDUQD&#17;&#3;9lJYHUNHW&#3;KDU&#3;GRFN&#3;DQVYDUHW&#3;I|U&#3;GHW&#3;|YHUJULSDQGH&#3;YlJQlWHW&#3; L&#3; WlWRUWHUQD&#17;&#3; .RPPXQHUQD&#3; KDU&#3; LQJHQ&#3; VN\OGLJKHW&#3; DWW&#3; VN|WD&#3; GH&#3; HQVNLOGD&#3;YlJDUQD&#3;lYHQ&#3;RP&#3;PnQJD&#3;NRPPXQHU&#3;nWDJLW&#3;VLJ&#3;GHWWD&#17;&#3;

6HGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#3;XWJnU&#3;LQJHW&#3;VWDWVELGUDJ&#3;I|U&#3;GHW&#3;NRPPXQDOD&#3;YlJQlWHW&#17;&#3; 'HW&#3;WLGLJDUH&#3;VWDWVELGUDJ&#15;&#3;VRP&#3;DGPLQLVWUHUDGHV&#3;DY&#3;9lJYHUNHW&#15;&#3;Yl[OD&#16; GHV&#3; LQ&#3; L&#3; GHW&#3; JHQHUHOOD&#3; VWDWVELGUDJHW&#3; &#20;&#28;&#28;&#22;&#17;&#3; 6XPPDQ&#3; XSSJLFN&#3; Gn&#3; WLOO&#3; &#27;&#22;&#25;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3;

,&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UlNHQVNDSVVWDWLVWLN&#3; UHGRYLVDV&#3; NRPPXQHUQDV&#3; NRVWQDGHU&#3; XQGHU&#3; JDWRU&#3; RFK&#3; YlJDU&#3; VDPW&#3; SDUNHULQJ&#17;&#3; +lU&#3; VNDOO&#3; NRP&#16; PXQHUQD&#3; UHGRYLVD&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; GULIW&#3; RFK&#3; XQGHUKnOO&#3; DY&#3; VWDWVNRP&#16; PXQDOD&#15;&#3; NRPPXQDOD&#3; RFK&#3; HQVNLOGD&#3; JDWRU&#3; RFK&#3; YlJDU&#3; LQNOXVLYH&#3; ROLND&#3; IRUPHU&#3;DY&#3;WUDILNVlNHUKHWVnWJlUGHU&#17;&#3;.RVWQDGHU&#3;RFK&#3;LQWlNWHU&#3;I|U&#3;NRP&#16; PXQDO&#3; SDUNHULQJ&#3; I|UV&#3; RFNVn&#3; WLOO&#3; GHQQD&#3; YHUNVDPKHW&#17;&#3; (QOLJW&#3; GHQQD&#3; NlOOD&#3; XSSJnU&#3; GHQ&#3; WRWDOD&#3; QHWWRNRVWQDGHQ&#3; WLOO&#3; &#25;&#15;&#27;&#3; PLOMDUGHU&#3; NURQRU&#15;&#3; PRWVYDUDQGH&#3;&#26;&#25;&#27;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3;

'n&#3; GHW&#3; ILQQV&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; KXU&#3; NRPPXQHUQD&#3; UHGRYLVDU&#3; VLQD&#3; NDSLWDONRVWQDGHU&#3;I|U&#3;JDWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#3;NDQ&#3;ERNVOXWVVWDWLVWLNHQ&#3;JH&#3;HQ&#3; IHODNWLJ&#3; ELOG&#17;&#3; 9LGDUH&#3; NDQ&#3; LQWlNWHU&#3; RFK&#3; NRVWQDGHU&#3; IUnQ&#3; SDUNHULQJ&#3; VW|UD&#3; MlPI|UHOVHQ&#17;&#3; ,&#3; 6YHQVND&#3; .RPPXQI|UEXQGHWV&#3; UDSSRUW&#3; .RP&#16; PXQHUQDV&#3; YlJKnOOQLQJ&#3; RFK&#3; SDUNVN|WVHO&#3; UHGRYLVDV&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQDV&#3; GULIW&#3; RFK&#3; XQGHUKnOO&#3; I|U&#3; JDWRU&#3; RFK&#3; YlJDU&#17;&#3; (QOLJW&#3; UDSSRUWHQ&#3;XSSJLFN&#3;NRVWQDGHUQD&#15;&#3;H[NOXVLYH&#3;HQVNLOGD&#3;YlJDU&#3;RFK&#3;EHO\V&#16; QLQJ&#15;&#3;WLOO&#3;&#22;&#15;&#25;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3;

,&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#23;&#3;UHGRYLVDV&#3;NRVWQDG&#3; XW|YHU&#3;JHQRPVQLWWHW&#3; XSSGHODW&#3; Sn&#3; GH&#3; nWWD&#3; ROLND&#3; HUVlWWQLQJVJUXSSHUQD&#17;&#3; 9LGDUH&#3; UHGRYLVDV&#3; RUWVWLOOlJJHW&#3; VDPW&#3; GHQ&#3; GHO&#3; DY&#3; NOLPDWWLOOlJJHW&#3; VRP&#3; |YHUVWLJHU&#3; GHW&#3; YlJGD&#3; JHQRPVQLWWHW&#3;&#11;&#23;&#20;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#12;&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#20;&#23;&#17;&#3;&#3;0HUNRVWQDG&#3;I|U&#3;JDWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;JHQRP&#16;

VQLWWHW&#3;VDPW&#3;WLOOlJJ&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;JDWRU&#3;RFK&#3;YlJDU&#3; &#3;

.lOOD&#29;&#3;6YHQVND&#3;.RPPXQI|UEXQGHW&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3; )|U&#3; VW|UUH&#3; VWlGHU&#3; L&#3; QRUUD&#3; 6YHULJH&#3; &#11;JUXSS&#3; &#21;&#12;&#15;&#3; YLVVD&#3; XWYDOGD&#3; I|U&#16; RUWVNRPPXQHU&#3;WLOO&#3;6WRFNKROP&#3;RFK&#3;*|WHERUJ&#3;&#11;JUXSS&#3;&#24;&#12;&#3;VDPW&#3;*|WH&#16; ERUJ&#3; RFK&#3; 6WRFNKROP&#3; &#11;JUXSS&#3; &#26;&#3; RFK&#3; &#27;&#12;&#3; VWlPPHU&#3; GDJHQV&#3; HUVlWWQLQJ&#3; UHODWLYW&#3;YlO&#3;PRW&#3;UHGRYLVDG&#3;PHUNRVWQDG&#17;&#3;)|U&#3;QRUUODQGVNRPPXQHUQD&#3;

&#16;&#20;&#19;&#19;

&#19; &#20;&#19;&#19; &#21;&#19;&#19; &#22;&#19;&#19; &#23;&#19;&#19; &#24;&#19;&#19; &#25;&#19;&#19;

*U XS S&#3; &#20;&#3; Q &#3;&#22; &#25;

*U XS S&#3; &#21;&#3; Q &#3;&#28;

*U XS S&#3; &#22;&#3; Q &#3;&#21;

*U XS S&#3; &#23;&#3; Q &#3;&#20; &#24;

*U XS S&#3; &#24;&#3; Q &#3;&#22;

*U XS S&#3; &#25;&#3; Q &#3;&#20;

*U XS S&#3; &#26;&#3; Q &#3;&#20;

*U XS S&#3; &#27;&#3; Q &#3;&#20;

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

(UVlWWQLQJ 0HUNRVWQDG

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

&#11;JUXSS&#3;&#20;&#12;&#15;&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHUQD&#3;+lUMHGDOHQ&#3;RFK&#3;cVHOH&#3;&#11;JUXSS&#3;&#22;&#12;&#15;&#3; VW|UUH&#3;VWlGHU&#3;L&#3;V|GUD&#3;6YHULJH&#3;&#11;JUXSS&#3;&#23;&#12;&#3;VDPW&#3;0DOP|&#3;&#11;JUXSS&#3;&#25;&#12;&#3;VWlP&#16; PHU&#3;GDJHQV&#3;I|UGHOQLQJ&#3;GnOLJW&#3;PRW&#3;UHGRYLVDG&#3;PHUNRVWQDG&#17;&#3;

4.10.3 =Uppværmning

,&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; XSSYlUPQLQJ&#3; EHDNWDV&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; L&#3; XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHU&#3; PHOODQ&#3; ROLND&#3; GHODU&#3; DY&#3; ODQGHW&#17;&#3; 7LOOlJJHW&#3; UHVSHNWLYH&#3; DYGUDJHW&#3; EHUlNQDV&#3; XWLIUnQ&#3; HWW&#3; XSSYlUPQLQJVLQGH[&#3; VRP&#3; VSHJODU&#3; NOLPDWHWV&#3; LQYHUNDQ&#3; Sn&#3; HQHUJLI|UEUXNQLQJHQ&#3; L&#3;NRPPXQlJGD&#3; IDVWLJKHWHU&#3;RFK&#3;ULNVJHQRPVQLWWOLJD&#3;XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHQ&#17;&#3;

,&#3;PRGHOOHQ&#3;DQWDV&#3;HQ&#3;JHQRPVQLWWOLJ&#3;ORNDO\WD&#3;Sn&#3;&#25;&#15;&#20;&#3;NYDGUDWPHWHU&#17;&#3; 'HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHQ&#3; SHU&#3; NYDGUDWPHWHU&#3; lU&#3; VDWW&#3; WLOO&#3; &#25;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; NYDGUDWPHWHU&#3; ORNDO\WD&#17;&#3; 'HWWD&#3; JHU&#3; HQ&#3; nUOLJ&#3; WRWDO&#3;XSSYlUPQLQJVNRVWQDG&#3;Sn&#3;&#22;&#26;&#19;&#3;NURQRU&#3;L&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#3;nUV&#3;SULVHU&#17;&#3;

(UVlWWQLQJVEHORSSHQ&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;MXVWHUDWV&#3;VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; %HORSSHQ&#3;UlNQDV&#3;GRFN&#3;XSS&#3;PHG&#3;QHWWRSULVLQGH[&#3;WLOO&#3;DNWXHOOW&#3;ELGUDJV&#16; nU&#17;&#3; %LGUDJVnUHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; RPI|UGHODU&#3; PRGHOOHQ&#3; &#20;&#20;&#28;&#3; PLOMRQHU&#3; NURQRU&#17;&#3; $QWDOHW&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;HUKnOOHU&#3;HWW&#3;ELGUDJ&#3;lU&#3;&#20;&#27;&#21;&#3;VW\FNHQ&#15;&#3;UHVWHUDQ&#16; GH&#3;EHWDODU&#3;HQ&#3;DYJLIW&#17;&#3;

Resultat av kommittêns uppföljning

(QOLJW&#3;6YHQVND&#3;.RPPXQI|UEXQGHWV&#3;XQGHUV|NQLQJ

&#28;

&#3;nU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;XSSJLFN&#3;

GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; ORNDO\WDQ&#3; L&#3; NRPPXQDQYlQGD&#3; IDVWLJKHWHU&#3; WLOO&#3;&#3; &#23;&#15;&#25;&#3;NYDGUDWPHWHU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;&#11;PHGLDQ&#3;&#24;&#15;&#20;&#12;&#17;&#3;

'HWWD&#3; lU&#3; OlJUH&#3; lQ&#3; GHW&#3; QX&#3; DQYlQGD&#3; YlUGHW&#17;&#3; 'HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; ORNDO\WDQ&#3; PLQVNDGH&#3; XQGHU&#3; &#20;&#28;&#28;&#19;&#16;WDOHW&#17;&#3; 'H&#3; VHQDVWH&#3; nUHQ&#3; KDU&#3; GHW&#3; HQGDVW&#3;VNHWW&#3;VPn&#3;I|UlQGULQJDU&#3;PHOODQ&#3;nUHQ&#17;&#3;

'HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHQ&#3; SHU&#3; NYDGUDWPHWHU&#3; XSSJLFN&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; WLOO&#3; GU\JW&#3; &#24;&#26;&#3; NURQRU&#17;&#3; 'HW&#3; ILQQV&#3; YDULDWLRQHU&#3; PHOODQ&#3; ROLND&#3;W\SHU&#3;DY&#3;ORNDOHU&#15;&#3;VH&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#19;&#17;&#3;&#3; &#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#28;&#3;)|UYDOWQLQJVQ\FNHO&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3;

&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#19;&#17;&#3;&#3;8SSYlUPQLQJVNRVWQDG&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;NYDGUDWPHWHU&#3;

&#3;

7\S&#3;DY&#3;ORNDO&#3; .U&#18;NYP

&#21;

&#3;

6NROORNDOHU&#3; &#24;&#28;&#3;&#3; )|UVNROHORNDOHU&#3; &#23;&#26;&#3;&#3; ,QWHJUHUDGH&#3;YHUNVDPKHWVORNDOHU&#3; &#25;&#21;&#3;&#3; 6lUVNLOGD&#3;ERHQGHIRUPHU&#3; &#24;&#28;&#3;&#3; )|UYDOWQLQJVORNDOHU&#3; &#23;&#25;&#3;&#3; 9lJW&#3;VQLWW&#3; &#24;&#26;&#15;&#20;&#25;&#3;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6YHQVND&#3;.RPPXQI|UEXQGHW&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3; *LYHW&#3;GHWWD&#3; VNXOOH&#3; GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3; XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHQ&#3; EOL&#3; &#21;&#25;&#24;&#3; NURQRU&#17;&#3; 'HWWD&#3; lU&#3; GU\JW&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; OlJUH&#3; lQ&#3; GHW&#3; QX&#3; DQWDJQD&#3; YlUGHW&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#17;&#3;

4.10.4 =Byggkostnader

,&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;EHUlNQDV&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;E\JJNRVW&#16; QDGHU&#3;XWLIUnQ&#3;HWW&#3;E\JJNRVWQDGVLQGH[&#15;&#3;EDVHUDW&#3;Sn&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGV&#16; VNLOOQDGHU&#3;L&#3;E\JJDQGHW

&#20;&#19;

&#3;VDPW&#3;HWW&#3;EHUlNQDW&#3;nWHULQYHVWHULQJVEHKRY&#3;Sn&#3;

FD&#3;&#21;&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;RFK&#3;nU&#17;&#3;/DQGHWV&#3;NRPPXQHU&#3;KDU&#3;GHODWV&#3; LQ&#3;L&#3;VMX&#3;ROLND&#3;UHJLRQHU&#17;&#3;

'H&#3;RPUnGHQ&#3;GlU&#3;E\JJNRVWQDGHUQD&#3;lU&#3;K|JUH&#3;lQ&#3;ULNVJHQRPVQLWWHW&#3; lU&#3; L&#3; 6WRU&#16;6WRFNKROP&#15;&#3; 6WRU&#16;*|WHERUJ&#3; VDPW&#3; L&#3; 1RUUODQGV&#3; LQODQG&#17;&#3; ,&#3; |YULJD&#3; UHJLRQHU&#3; DQWDV&#3; NRVWQDGHUQD&#3; YDUD&#3; L&#3; QLYn&#3; PHG&#3; HOOHU&#3; XQGHU&#3; JHQRPVQLWWHW&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#20;&#17;&#3;&#3;%\JJNRVWQDGVLQGH[&#3;&#3;

&#3;

5HJLRQ&#3;

,QGH[&#3;

6WRU&#16;6WRFNKROP&#3; &#20;&#19;&#25;&#3; 6WRU&#16;*|WHERUJ&#3; &#20;&#19;&#20;&#3; 6WRU&#16;0DOP|&#3; &#28;&#27;&#3; /lQVUHJLRQ&#3;&#20;&#15;&#3;NXVW&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; /lQVUHJLRQ&#3;&#20;&#15;&#3;LQODQG&#3; &#20;&#19;&#25;&#3; /lQVUHJLRQ&#3;&#21;&#3; &#28;&#26;&#3; /lQVUHJLRQ&#3;&#22;&#3; &#28;&#26;&#3;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#20;&#19;&#3;*UXSSEHE\JJGD&#3;VPnKXV&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

%LGUDJVnUHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; RPI|UGHODU&#3; PRGHOOHQ&#3; &#22;&#28;&#21;&#3; PLOMRQHU&#3; NURQRU&#17;&#3; $Q&#16; WDOHW&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; HWW&#3; ELGUDJ&#3; lU&#3; &#26;&#26;&#3; VW\FNHQ&#15;&#3; UHVWHUDQGH&#3; EHWDODU&#3;HQ&#3;DYJLIW&#17;&#3;

Resultat av kommittêns uppföljning

8WLIUnQ&#3; GHW&#3; PDWHULDO&#3; VRP&#3; NRPPLWWpQ&#3; WDJLW&#3; GHO&#3; DY&#3; IUnQ&#3; 6WDWLVWLVND&#3; FHQWUDOE\UnQ&#3; &#11;6&%&#12;&#3; Vn&#3; ILQQV&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; NYDU&#3; PHOODQ&#3; GH&#3; ROLND&#3; UHJLRQHUQD&#17;&#3;6NLOOQDGHUQD&#3;NDQ&#3;YDULHUD&#3;QnJRW&#3;PHOODQ&#3;nUHQ&#3;YLONHW&#3;KlQJHU&#3; VDPPDQ&#3;PHG&#3;GHQ&#3;HNRQRPLVND&#3;NRQMXQNWXUHQ&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; lYHQ&#3; XQGHUV|NW&#3; RP&#3; QXYDUDQGH&#3; LQGHOQLQJHQ&#3; lU&#3; NRUUHNW&#3; QlU&#3; GHW&#3; JlOOHU&#3; VQLWWHW&#3; PHOODQ&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#3; RFK&#3; 6WRU&#16; 6WRFNKROP&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; IXQQLW&#3; DWW&#3; QXYDUDQGH&#3; LQGHOQLQJ&#3; E|U&#3; JlOOD&#3;lYHQ&#3;IRUWVlWWQLQJVYLV&#17;&#3;

cWHULQYHVWHULQJVEHKRYHW&#3; lU&#3; EHUlNQDW&#3; WLOO&#3; &#21;&#21;&#15;&#22;&#3; PLOMDUGHU&#3; nUOLJHQ&#15;&#3; PRWVYDUDQGH&#3;&#21;&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;'HWWD&#3;lU&#3;GHQ&#3;LQYHVWHULQJ&#3;L&#3; NRPPXQHUQDV&#3; E\JJQDGHU&#3; RFK&#3; DQOlJJQLQJDU&#3; VRP&#3; nUOLJHQ&#3; EHK|YHU&#3; J|UDV&#3;I|U&#3;DWW&#3;XSSUlWWKnOOD&#3;JlOODQGH&#3;VWDQGDUG&#3;RFK&#3;XWDQ&#3;DWW&#3;XQGHUKnOO&#3; VNMXWV&#3;Sn&#3;IUDPWLGHQ&#17;&#3;'HWWD&#3;EHORSS&#3;KDU&#3;OHJDW&#3;RI|UlQGUDW&#3;VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#17;&#3;

'H&#3;VHQDVWH&#3;WUH&#3;nUHQ&#3;KDU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;XWJLIWHU&#3;I|U&#3;KXVE\JJQDGV&#16;&#15;&#3; DQOlJJQLQJV&#16;&#3;RFK&#3;UHSDUDWLRQVHQWUHSUHQDGHU&#3;OHJDW&#3;Sn&#3;FLUND&#3;&#21;&#19;&#3;PLOMDU&#16; GHU&#3; nUOLJHQ&#17;&#3; ,&#3; NRPPXQHUQDV&#3; UlNHQVNDSHU&#3; lU&#3; GHW&#3; GHVVD&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3;NDQ&#3;PRWVYDUD&#3;GHW&#3;HIWHUV|NWD&#3;nWHULQYHVWHULQJVEHKRYHW&#17;&#3;7UROLJW&#16; YLV&#3;lU&#3;GHWWD&#3;HQ&#3;XQGHUVNDWWQLQJ&#3;Gn&#3;PnQJD&#3;NRPPXQHU&#3;KDU&#3;XWJLIWHUQD&#3;L&#3; VHSDUDWD&#3;ERODJ&#17;&#3;'HVVXWRP&#3;KDU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;LQYHVWHULQJVYRO\P&#3;GH&#3; VHQDVWH&#3;nUHQ&#3;YDULW&#3;I|U&#3;OnJ&#3;I|U&#3;DWW&#3;LQWH&#3;DWW&#3;XQGHUKnOO&#3;VNDOO&#3;VNMXWDV&#3;Sn&#3; IUDPWLGHQ&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#23;&#21;&#17;&#3; &#3; 8WJLIWHU&#3; I|U&#3; KXVE\JJQDG&#15;&#3; DQOlJJQLQJV&#16;&#3; RFK&#3; UHSDUD&#16;

WLRQVHQWUHSUHQDGHU&#15;&#3;PGNU&#3; &#3;

&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3;

+XVE\JJQDGVHQWUHSUHQDGHU&#3; &#20;&#19;&#15;&#25;&#3; &#20;&#20;&#15;&#24;&#3; &#20;&#20;&#15;&#26;&#3; $QOlJJQLQJV&#16;&#3;RFK&#3;UHSDUDWLRQVHQWUHSUHQDGHU&#3; &#26;&#15;&#27;&#3; &#27;&#15;&#21;&#3; &#27;&#15;&#26;&#3; 7RWDOW&#3; &#20;&#27;&#15;&#23;&#3; &#20;&#28;&#15;&#26;&#3; &#21;&#19;&#15;&#23;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

4.10.5 =Administration, ræddningstjænst med mera

1XYDUDQGH&#3; XWIRUPQLQJ&#3; XWJnU&#3; IUnQ&#3; DWW&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; OLWHQ&#3; IRON&#16; PlQJG&#3; RFK&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; lU&#3; \WVWRUD&#3; PHG&#3; HWW&#3; OLWHW&#3; EHIRONQLQJV&#16; XQGHUODJ&#3; RFK&#3; NRPPXQHU&#3; GlU&#3; HQ&#3; OLWHQ&#3; DQGHO&#3; DY&#3; LQYnQDUH&#3; ERU&#3; L&#3; WlW&#16; RUWHUQD&#3;KDU&#3;VW|UUH&#3;NRVWQDGHU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;I|U&#3;DGPLQLVWUDWLRQ&#15;&#3;ORNDOD&#3; UHVRU&#3;RFK&#3;UlGGQLQJVWMlQVW&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#23;&#22;&#17;&#3; &#3; *UlQV&#3; I|U&#3; HUVlWWQLQJ&#3; VDPW&#3; EHORSS&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3;

GHOPRGHOO&#15;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#3;

,QY&#17;&#3;NP&#21;&#3; )RON&#16;&#3; PlQJG&#3;

7lWRUWV&#16;&#3;

JUDG&#3;

$GP&#17;&#3; 5lGG&#17;&#3; 5HVRU&#3; 7RWDOW&#3;

&#31;&#25;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#24;&#19;&#19;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3; &#21;&#19;&#19;&#3; &#27;&#24;&#19;&#3; &#31;&#25;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#23;&#24;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#25;&#24;&#19;&#3; &#31;&#25;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#22;&#24;&#19;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#25;&#19;&#19;&#3; &#31;&#25;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#22;&#19;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#19;&#3; &#23;&#19;&#19;&#3; &#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#22;&#19;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#24;&#19;&#19;&#3; &#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#21;&#24;&#19;&#3; &#24;&#19;&#3; &#19;&#3; &#22;&#19;&#19;&#3; &#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#22;&#24;&#19;&#3; &#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; &#24;&#19;&#3; &#19;&#3; &#20;&#24;&#19;&#3;

$PQ&#29;&#3;7lWRUWVJUDGHQ&#3;lU&#3;UlNQDG&#3;Sn&#3;DQGHO&#3;DY&#3;NRPPXQHQV&#3;IRONPlQJG&#3;VRP&#3;ERU&#3;L&#3;WlWRUWHU&#3;PHG&#3;PLQGUH&#3;

lQ&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;,&#3;GHQ&#3;YDQOLJW&#3;DQYlQGD&#3;WlWRUWVGHILQLWLRQHQ&#3;lU&#3;JUlQVHQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3; .RPPXQHU&#3;VRP&#3;XSSI\OOHU&#3;NULWHULHUQD&#3;I|U&#3;JOHVKHW&#15;&#3;OLWHQ&#3;IRONPlQJG&#3; RFK&#3;OnJ&#3;WlWRUWVJUDG&#3;InU&#3;ELGUDJ&#3;I|U&#3;VW|UUH&#3;EHUlNQDGH&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;L&#3; GHOPRGHOOHQ&#17;&#3; $Y&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#23;&#22;&#3; IUDPJnU&#3; YLOND&#3; JUlQVHU&#3; VRP&#3; I|UHOLJJHU&#3; RFK&#3;YLONHQ&#3;HUVlWWQLQJ&#3;VRP&#3;XWJnU&#3;I|U&#3;GH&#3;ROLND&#3;GHODUQD&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#17;&#3;

%LGUDJVnUHW&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; RPI|UGHODU&#3; PRGHOOHQ&#3; &#21;&#22;&#26;&#3; PLOMRQHU&#3; NURQRU&#17;&#3; 7RWDOW&#3;lU&#3;GHW&#3;&#23;&#28;&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;InU&#3;HUVlWWQLQJ&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#17;&#3;'HW&#3; KDQGODU&#3;RP&#3;VDPWOLJD&#3;&#21;&#28;&#3;JOHVE\JGVNRPPXQHU&#3;VDPW&#3;HWW&#3;DQWDO&#3;ODQGV&#16; E\JGVNRPPXQHU&#3;RFK&#3;QnJUD&#3;|YULJD&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;

Resultat av kommittêns uppföljning

3ULQFLSHUQD&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGVUHGRYLVQLQJ&#3;LQQHElU&#3;DWW&#3;DOOD&#3; GLUHNWD&#3;RFK&#3;LQGLUHNWD&#3;NRVWQDGHU&#3;SnI|UV&#3;YHUNVDPKHWHUQD&#17;&#3;'HW&#3;LQQH&#16; ElU&#3; WLOO&#3; H[HPSHO&#3; DWW&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#3; RFK&#3; NRPPXQJHPHQVDPPD&#3; Q\WWLJKHWHU&#3;KDU&#3;I|UGHODWV&#3;Sn&#3;GH&#3;ROLND&#3;YHUNVDPKHWVRPUnGHQD&#17;&#3;.RVW&#16; QDGHUQD&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQDV&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#3; UHGRYLVDV&#3; LQWH&#3; VHSDUDW&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

RFK&#3;lU&#3;GlUPHG&#3;VYnUD&#3;DWW&#3;InQJD&#3;XSS&#17;&#3;9LVVD&#3;GHODU&#3;DY&#3;GH&#3;DGPLQLVWUDWLYD&#3; NRVWQDGHUQD&#3; ILQQV&#3; GRFN&#3; UHGRYLVDGH&#3; XQGHU&#3; YHUNVDPKHWVRPUnGHW&#3;

SROLWLVN&#3; YHUNVDPKHW&#17;&#3; ([NOXVLYH&#3; SDUWLVW|G&#3; XSSJLFN&#3; NRVWQDGHQ&#3; WLOO&#3;&#3;

&#22;&#15;&#26;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#15;&#3;PRWVYDUDQGH&#3;&#23;&#20;&#27;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;(QOLJW&#3; GHQ&#3; SHUVRQDOVWDWLVWLN&#3; VRP&#3; 6YHQVND&#3; .RPPXQI|UEXQGHW&#3; VDPODU&#3; LQ&#3; nUOLJHQ&#3;ILQQV&#3;GHW&#3;HQ&#3;LQGHOQLQJ&#3;DY&#3;SHUVRQDOHQ&#3;L&#3;ROLND&#3;NDWHJRULHU&#17;&#3;'HW&#3; ILQQV&#3;&#22;&#19;&#3;ROLND&#3;NDWHJRULHU&#3;VRP&#3;GHODV&#3;LQ&#3;L&#3;IHP&#3;ROLND&#3;KXYXGNDWHJRULHU&#17;&#3; 'HVVD&#3; lU&#3; I|UVNROD&#15;&#3; YnUG&#3; RFK&#3; RPVRUJ&#15;&#3; VNROD&#15;&#3; IULWLG&#18;NXOWXU&#15;&#3; WHNQLN&#3; VDPW&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#17;&#3; 7RWDOW&#3; ILQQV&#3; GHW&#3; FLUND&#3; &#25;&#19;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; nUVDUEHWDUH&#3; L&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; $Y&#3; GHVVD&#3; WLOOK|UGH&#3; &#24;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; nUVDUEHWDUH&#3; NDWHJRULQ&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#15;&#3;YLONHW&#3; PRWVYDUDU&#3; &#27;&#15;&#22;&#3; SURFHQW&#17;&#3; $QWDU&#3; PDQ&#3; DWW&#3; NRVW&#16; QDGHUQD&#3; I|U&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#3; lU&#3; I|UGHODW&#3; Sn&#3; VDPPD&#3; VlWW&#3; VRP&#3; DQWDOHW&#3; nUVDUEHWDUH&#3;VNXOOH&#3;NRVWQDGHQ&#3;XSSJn&#3;WLOO&#3;&#21;&#26;&#15;&#27;&#3;PLOMDUGHU&#15;&#3;PRWVYDUDQGH&#3; &#22;&#3;&#20;&#20;&#25;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;,QNOXGHUDV&#3;GHQ&#3;SROLWLVND&#3;YHUNVDPKHWHQ&#3; VNXOOH&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQDV&#3;DGPLQLVWUDWLRQ&#3;VDPPDQWDJHW&#3; EOL&#3;&#22;&#20;&#15;&#24;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#15;&#3;PRWVYDUDQGH&#3;&#22;&#3;&#24;&#22;&#23;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

,&#3;NRPPXQHUQDV&#3;UlNHQVNDSHU&#3;UHGRYLVDV&#3;NRPPXQHUQDV&#3;NRVWQDGHU&#3; I|U&#3;UlGGQLQJVWMlQVW&#17;&#3;+lU&#3;UHGRYLVDV&#3;DOOD&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;LQVDWVHU&#3;VRP&#3; J|UV&#3; L&#3; V\IWH&#3; DWW&#3; I|UHE\JJD&#3; RFK&#3; nWJlUGD&#3;EUDQG&#15;&#3; RO\FNRU&#15;&#3; VNDGRU&#3; RFK&#3; DQGUD&#3; Q|GVLWXDWLRQHU&#17;&#3; 'HOWDU&#3; NRPPXQHQ&#3; L&#3; HWW&#3; NRPPXQDOI|UEXQG&#3; VRP&#3; EHGULYHU&#3; YHUNVDPKHWHQ&#3; VNDOO&#3; DYJLIWHQ&#3; WLOO&#3; I|UEXQGHW&#3; UHGRYLVDV&#3; KlU&#17;&#3; 7RWDOW&#3; XSSJnU&#3;NRPPXQHUQDV&#3; NRVWQDGHU&#3; WLOO&#3; &#23;&#15;&#24;&#3; PLOMDUGHU&#3;NUR&#16; QRU&#3;PRWVYDUDQGH&#3;&#24;&#19;&#27;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#23;&#23;&#17;&#3; &#3; .RVWQDGHU&#3; I|U&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#3; RFK&#3; UlGGQLQJVWMlQVW&#15;&#3;

NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#3;

,QY&#17;&#3;NP&#21;&#3; )RON&#16;&#3; PlQJG&#3;

7lWRUWV&#16;&#3;

JUDG&#3;

$GP&#17;&#3; 5lGG&#17;&#3; 5HVRU&#3; 7RWDOW&#3;

&#31;&#25;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#23;&#3;&#28;&#24;&#19;&#3; &#27;&#28;&#19;&#3;

&#3; &#24;&#3;&#27;&#23;&#19;&#3;

&#31;&#25;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#23;&#3;&#25;&#27;&#19;&#3; &#27;&#19;&#19;&#3;

&#3; &#24;&#3;&#23;&#27;&#19;&#3;

&#31;&#25;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#22;&#3;&#28;&#22;&#19;&#3; &#28;&#19;&#19;&#3;

&#3; &#23;&#3;&#27;&#22;&#19;&#3;

&#31;&#25;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#23;&#3;&#22;&#20;&#19;&#3; &#26;&#19;&#19;&#3;

&#3; &#24;&#3;&#19;&#20;&#19;&#3;

&#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#22;&#3;&#23;&#27;&#19;&#3; &#25;&#23;&#19;&#3;

&#3; &#23;&#3;&#20;&#21;&#19;&#3;

&#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#31;&#20;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#22;&#3;&#26;&#28;&#19;&#3; &#26;&#24;&#19;&#3;

&#3; &#23;&#3;&#24;&#23;&#19;&#3;

&#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#31;&#19;&#15;&#25;&#3; &#22;&#3;&#21;&#19;&#19;&#3; &#24;&#23;&#19;&#3;

&#3; &#22;&#3;&#26;&#23;&#19;&#3;

&#25;&#16;&#20;&#19;&#3; &#20;&#19; &#16;&#21;&#19; &#3; &#19;&#15;&#25;&#16;&#19;&#15;&#27;&#3; &#22;&#3;&#23;&#28;&#19;&#3; &#25;&#27;&#19;&#3;

&#3; &#23;&#3;&#20;&#26;&#19;&#3;

5LNHW&#3;

&#3;&#3;

&#3;&#3; &#22;&#3;&#24;&#22;&#19;&#3; &#24;&#20;&#19;&#3;

&#3; &#23;&#3;&#19;&#23;&#19;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6&%&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3;

&#3; &#3;

1nJRQ&#3;NRVWQDG&#3;I|U&#3;ORNDOD&#3;UHVRU&#3;ILQQV&#3;LQWH&#3;UHGRYLVDW&#3;L&#3;NRPPXQHUQDV&#3; UlNHQVNDSVVWDWLVWLN&#3;YLONHW&#3;RP|MOLJJ|U&#3;DOO&#3;IRUP&#3;DY&#3;XSSI|OMQLQJ&#17;&#3;,&#3;GHQ&#3; DNWXHOOD&#3;NRQWRSODQHQ

&#20;&#20;

&#3;ILQQV&#3;GRFN&#3;HWW&#3;NRQWR&#3;I|U&#3;UHVNRVWQDGHU&#3;XQGHU&#3;

|YULJD&#3;YHUNVDPKHWVNRVWQDGHU&#17;&#3;+LW&#3;I|UV&#3;DOOD&#3;NRVWQDGHU&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3;L&#3; VDPEDQG&#3; PHG&#3; DQVWlOOGDV&#3; UHVRU&#3; L&#3; WMlQVWHQ&#17;&#3; bYHQ&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; DQVWlOOGD&#3;KDU&#3;L&#3;VDPEDQG&#3;PHG&#3;WMlQVWHUHVD&#3;VNDOO&#3;ERNI|UDV&#3;KlU&#17;&#3;&#3;

1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;DGPLQLVWUDWLRQ&#3;lU&#3;GH&#3;K|JUH&#3;YLG&#3;HQ&#3; IRONPlQJG&#3; XQGHU&#3; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; |YULJD&#3; NRPPXQHU&#17;&#3; 'HWWD&#3; JlOOHU&#3;RDYVHWW&#3;WlWRUWVJUDG&#3;RFK&#3;DQWDOHW&#3;LQYnQDUH&#3;SHU&#3;NYDGUDWNLORPHWHU&#17;&#3; )|U&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; HQ&#3; IRONPlQJG&#3; PHOODQ&#3; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; RFK&#3; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; lU&#3; VDPEDQGHW&#3; LQWH&#3; OLND&#3; W\GOLJW&#17;&#3; .RPPXQHU&#3; PHG&#3; DQWDO&#3; LQYnQDUH&#3; SHU&#3; NYDGUDWNLORPHWHU&#3;PHOODQ&#3;&#25;&#3;RFK&#3;&#20;&#19;&#3;KDU&#3;LQWH&#3;K|JUH&#3;NRVWQDGHU&#3;MlPI|UW&#3; PHG&#3; ULNHW&#17;&#3; 7lWRUWVJUDGHQ&#3; SnYHUNDU&#3; HQGDVW&#3; NRVWQDGHQ&#3; YLG&#3; YlUGHQ&#3; XQGHU&#3;&#25;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;)|U&#3;|YULJD&#3;JUXSSHU&#3;OLJJHU&#3;GHQ&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQD&#16; GHQ&#3;L&#3;QLYn&#3;PHG&#3;ULNHW&#17;&#3;

1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;UlGGQLQJVWMlQVW&#3;lU&#3;GH&#3;K|JUH&#3;YLG&#3;HQ&#3; IRONPlQJG&#3; XQGHU&#3; &#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; |YULJD&#3; NRPPXQHU&#17;&#3; 'HWWD&#3; JlOOHU&#3;RDYVHWW&#3;WlWRUWVJUDG&#17;&#3;.RPPXQHU&#3;PHG&#3;QnJRW&#3;IOHU&#3;DQWDO&#3;LQYnQDUH&#3; SHU&#3;NYDGUDWNLORPHWHU&#3;KDU&#3;LQWH&#3;ULNWLJ&#3;OLND&#3;VWRUD&#3;PHUNRVWQDGHU&#17;&#3;

-lPI|UW&#3;PHG&#3;WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#22;&#3;NDQ&#3;GHW&#3;NRQVWDWHUDV&#3;DWW&#3;PHUNRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#3; RFK&#3; UlGGQLQJVWMlQVW&#3; L&#3; QlVWDQ&#3; VDPWOLJD&#3; IDOO&#3; lU&#3; K|JUH&#3;lQ&#3;HUVlWWQLQJHQ&#3;L&#3;QXYDUDQGH&#3;GHOPRGHOO&#17;&#3;bYHQ&#3;RP&#3;PDQ&#3;UlNQDU&#3; XSS&#3; HUVlWWQLQJVQLYnHUQD&#3; PHG&#3; QHWWRSULVLQGH[&#3; WLOO&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; nUV&#3; QLYn&#3; NYDUVWnU&#3; VNLOOQDGHUQD&#17;&#3; 8SSUlNQLQJHQ&#3; PHG&#3; QHWWRSULVLQGH[&#3; PHOODQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#22;&#3;RFK&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;PRWVYDUDU&#3;FLUND&#3;&#20;&#19;&#3;SURFHQW&#3;K|JUH&#3;HUVlWWQLQJ&#17;&#3;

1XYDUDQGH&#3; PRGHOO&#3; XWJnU&#3; IUnQ&#3; DWW&#3; PHUNRVWQDGHUQD&#3; lU&#3; K|JUH&#3;&#3; MX&#3; IlUUH&#3; LQYnQDUH&#3; NRPPXQHQ&#3; KDU&#3; SHU&#3; NYDGUDWNLORPHWHU&#17;&#3; )UnQ&#3;&#3; WDEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#23;&#3;NDQ&#3;GHW&#3;NRQVWDWHUDV&#3;DWW&#3;GHW&#3;lU&#3;DQWDOHW&#3;LQYnQDUH&#3;VRP&#3;VW\U&#3; VWRUOHNHQ&#3; Sn&#3; PHUNRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; DGPLQLVWUDWLRQ&#3; RFK&#3; UlGGQLQJV&#16; WMlQVW&#17;&#3; .RPPXQHUQD&#3; PHG&#3; HWW&#3; LQYnQDUDQWDO&#3; XQGHU&#3; &#20;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; YHUNDU&#3; KD&#3; K|JUH&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHU&#17;&#3;1nJRQ&#3;MlPI|UHOVH&#3;Sn&#3;WRWDOQLYn&#3;NDQ&#3; LQWH&#3;J|UDV&#3;Gn&#3;NRVWQDGVGDWD&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQDV&#3;ORNDOD&#3;UHVRU&#3;VDNQDV&#17;&#3;

4.10.6 =Resultat av kommittêns uppföljning

.RPPLWWpQV&#3;JHQRPJnQJ&#3;DY&#3;GH&#3;I\UD&#3;DNWXHOOD&#3;PRGHOOHUQD&#3;YLVDU&#3;DWW&#3;GH&#3; VWUXNWXUHOOD&#3;PHUNRVWQDGHU&#3;GH&#3;lU&#3;WlQNWD&#3;DWW&#3;NRPSHQVHUD&#3;I|U&#3;L&#3;VWRUD&#3; GUDJ&#3; IRUWIDUDQGH&#3; JlOOHU&#17;&#3; 9LVVD&#3; DYYLNHOVHU&#3; ILQQV&#3; Sn&#3; HQVNLOGD&#3; NRP&#16;

&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;&#3;

&#3;

&#20;&#20;&#3;.RPPXQEDV&#3;&#19;&#21;&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

PXQHU&#3; HOOHU&#3; NRPPXQJUXSSHU&#17;&#3; 9LGDUH&#3; KDU&#3; YLVVD&#3; GHODU&#3; LQWH&#3; NXQQDW&#3; I|OMDV&#3;XSS&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;DWW&#3;XQGHUODJ&#3;VDNQDV&#17;&#3;

4.10.7 =ávervæganden och förslag

'H&#3; I\UD&#3; GHOPRGHOOHUQD&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; XSSNRPQD&#3; Sn&#3; JUXQG&#3; DY&#3; JHRJUDILVNW&#3; OlJH&#3; RFK&#18;HOOHU&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#17;&#3; 9DUMH&#3;HQVNLOG&#3;PRGHOO&#3;RPVlWWHU&#3;UHODWLYW&#3;VPn&#3;EHORSS&#17;&#3;9LGDUH&#3;Vn&#3;XSS&#16; GDWHUDV&#3;LQWH&#3;PRGHOOHUQD&#3;nUOLJHQ&#3;XWDQ&#3;KDU&#3;L&#3;KXYXGVDN&#3;OHJDW&#3;IDVW&#3;VHGDQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; (UVlWWQLQJVEHORSSHQ&#3; KDU&#3; GRFN&#3; UlNQDWV&#3; XSS&#3; PHG&#3; QHWWRSULV&#16; LQGH[&#3;WLOO&#3;DNWXHOOW&#3;ELGUDJVnU&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; PHQDU&#3; DWW&#3; PDQ&#3; E|U&#3; I|UD&#3; VDPPDQ&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; PRGHOOHUQD&#3;WLOO&#3;HQ&#3;JHPHQVDP&#3;GHOPRGHOO&#3;NDOODG&#3;QlULQJVJHRJUDIL&#17;&#3;*|U&#3; PDQ&#3; GHWWD&#3; UHGXFHUDV&#3; DQWDOHW&#3; GHOPRGHOOHU&#3; L&#3; NRPPXQHUQDV&#3; NRVW&#16; QDGVXWMlPQLQJ&#3;YLONHW&#3;I|UHQNODU&#3;V\VWHPHW&#17;&#3;'n&#3;PRGHOOHUQD&#3;DOOD&#3;KDU&#3;HQ&#3; NRSSOLQJ&#3; WLOO&#3; JHRJUDILQ&#18;EHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ&#3; RFK&#3; LQWH&#3; I|UlQGUDV&#3; |YHU&#3; nUHQ&#3; NRPPHU&#3; LQWH&#3; WUlIIVlNHUKHWHQ&#3; I|UVlPUDV&#3; JHQRP&#3; GHQQD&#3; VDPPDQOlJJQLQJ&#17;&#3;

4.10.8 =Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

'n&#3; NRPPLWWpQ&#3; LQWH&#3; I|UHVOnU&#3; QnJUD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; GH&#3; DNWXHOOD&#3; GHO&#16; PRGHOOHUQD&#3; SnYHUNDV&#3; LQWH&#3; GHQ&#3; HQVNLOGH&#3; NRPPXQHQV&#3; XWIDOO&#17;&#3; 7RWDOW&#3; NRPPHU&#3;GHQ&#3;Q\D&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;DWW&#3;RPI|UGHOD&#3;&#28;&#21;&#22;&#3;PLOMRQHU&#17;&#3;$QWDOHW&#3; NRPPXQHU&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; HWW&#3; ELGUDJ&#3; XSSJnU&#3; WLOO&#3; &#20;&#23;&#21;&#3; VW\FNHQ&#17;&#3; 'HQ&#3; K|JVWD&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;XSSJnU&#3;WLOO&#3;&#20;&#3;&#23;&#23;&#23;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#24;&#17;&#3;&#3;6WDQGDUGNRVWQDG&#3;QlULQJVJHRJUDIL&#3;

&#3;

%HORSSVJUlQV&#3; $QWDO&#3;NRPPXQHU&#3;

!&#20;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; &#21;&#24;&#3;&#3; &#26;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#28;&#28;&#28;&#3; &#28;&#3;&#3; &#24;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#26;&#23;&#28;&#3; &#25;&#3;&#3; &#21;&#24;&#19;&#3;WLOO&#3;&#23;&#28;&#28;&#3; &#21;&#24;&#3;&#3; &#20;&#3;WLOO&#3;&#21;&#23;&#28;&#3; &#26;&#26;&#3;&#3;

 • &#20;&#23;&#27;&#3;&#3; &#31;¤&#21;&#24;&#19;&#3; &#19;&#3;&#3;

&#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

4.11. Kollektivtrafik

Kommittêns förslag: Nuvarande delmodell bibehèlls med vissa

MXVWHULQJDU&#17;&#3; (Q&#3; XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; UHJUHVVLRQHQ&#3; J|UV&#3; XWLIUnQ&#3; HWW&#3; DNWXHOODUH&#3; NRVWQDGVXQGHUODJ&#17;&#3; 8QGHUODJHW&#3; lU&#3; OlQVWUDILNKXYXG&#16; PlQQHQV&#3; NRVWQDGHU&#3; I|U&#3; WUDILNHQ&#15;&#3; UHGXFHUDGH&#3; PHG&#3; GHQ&#3; JHQRP&#16; VQLWWOLJD&#3;DYJLIWVQLYnQ&#17;&#3;&#3;

1XYDUDQGH&#3; UHGXFHULQJ&#3; DY&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHUQD&#3; PHG&#3; &#21;&#24;&#3; SUR&#16; FHQW&#3;XWJnU&#17;&#3;

)|UGHOQLQJHQ&#3; DY&#3; NRVWQDGHUQD&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; UHVSHN&#16; WLYH&#3;OlQ&#3;XSSGDWHUDV&#17;&#3; &#3;

4.11.1 =Nuvarande utformning

'HOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; NROOHNWLYWUDILN&#3; lU&#3; GHQ&#3; HQGD&#3;PRGHOOHQ&#3; L&#3; NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJHQ&#3;VRP&#3;lU&#3;JHPHQVDP&#3;I|U&#3;EnGH&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3;

6WDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;EHUlNQDV&#3;SHU&#3;OlQ&#3;RFK&#3;EDVHUDV&#3;Sn&#3;WUH&#3;YDULDEOHU&#3; VRP&#3; DYVHU&#3; DWW&#3; InQJD&#3; XSS&#3; VnYlO&#3; JOHVE\JGVSUREOHP&#3; VRP&#3; WUlQJVHO&#16; SUREOHP&#3;L&#3;VWRUVWDGVUHJLRQHUQD&#15;&#3;VDPW&#3;DWW&#3;EHKRYHW&#3;DY&#3;NROOHNWLYWUDILN&#3;L&#3; WlWRUWHU&#3;XSSNRPPHU&#3;I|UVW&#3;L&#3;VW|UUH&#3;VDPKlOOHQ&#17;&#3;'H&#3;YDOGD&#3;YDULDEOHUQD&#3; lU&#3;

 • DQWDO&#3;XWSHQGODUH&#3;|YHU&#3;NRPPXQJUlQV&#3;VRP&#3;DQGHO&#3;DY&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;
 • DQGHO&#3; DY&#3; OlQHWV&#3; EHIRONQLQJ&#3; VRP&#3; ERU&#3; L&#3; WlWRUWHU&#3; PHG&#3; PHU&#3; lQ&#3;

&#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#3;

 • JOHVKHW&#3; &#11;GHW&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; DYVWnQGHW&#3; PHOODQ&#3; SHUVRQHUQD&#3; L&#3;

OlQHW&#12;&#17;&#3;

*UXQGHQ&#3; I|U&#3; QXYDUDQGH&#3; GHOPRGHOO&#3; lU&#3; NRPPXQHUQDV&#3; RFK&#3; ODQGV&#16; WLQJHQV&#3; QHWWRNRVWQDG&#3; Sn&#3; OlQVQLYn&#3; nUHQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#24;&#3; RFK&#3; &#20;&#28;&#28;&#25;&#17;&#3; 9DUMH&#3; nU&#3; XSSGDWHUDV&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; QHWWRNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; NROOHNWLYWUD&#16; ILNHQ&#17;&#3; 'HQ&#3; NRVWQDG&#3; VRP&#3; DQYlQGV&#3; lU&#3; GHQ&#3; VRP&#3; UHGRYLVDV&#3; L&#3; NRP&#16; PXQHUQDV&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; ERNVOXWVVWDWLVWLN&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; GHW&#3; YlJGD&#3; JHQRPVQLWWHW&#3; DY&#3; VDPWOLJD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; VNDOO&#3; |YHUHQVVWlPPD&#3; PHG&#3;GHQ&#3;VHQDVWH&#3;NlQGD&#3;NRVWQDGHQ&#3;J|UV&#3;nUOLJHQ&#3;HQ&#3;QLYnMXVWHULQJ&#17;&#3;

'HQ&#3; OlQVYLVD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; UHGXFHUDV&#3; PHG&#3; HQ&#3; &#21;&#24;&#3; SURFHQW&#3; PHG&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;VYnULJKHWHUQD&#3;DWW&#3;IDVWVWlOOD&#3;KXU&#3;VWRU&#3;DQGHO&#3;DY&#3;NRVW&#16; QDGHUQD&#3; VRP&#3; lU&#3; VHUYLFH&#3; UHVSHNWLYH&#3; VWUXNWXU&#17;&#3;'HQ&#3;UHGXFHUDGH&#3;NRVW&#16; QDGHQ&#3;I|UGHODV&#3;VHGDQ&#3;PHG&#3;KlOIWHQ&#3;WLOO&#3;NRPPXQHUQD&#3;RFK&#3;KlOIWHQ&#3;WLOO&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

ODQGVWLQJHW&#17;&#3;.RPPXQNROOHNWLYHWV&#3;GHO&#3;I|UGHODV&#3;VHGDQ&#3;Sn&#3;NRPPXQHU&#16; QD&#3;HIWHU&#3;GHQ&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGHQ&#3;DYVHHQGH&#3;&#20;&#28;&#28;&#21;&#17;&#3;.RPPXQHQ&#3;UHVSHN&#16; WLYH&#3; ODQGVWLQJHW&#3; WLOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; XWJ|U&#3; VNLOOQDGHQ&#3; PHOODQ&#3; GHQ&#3; HJQD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;RFK&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#24;&#17;&#3; &#3; 6WDQGDUGNRVWQDGHQV&#3; I|UGHOQLQJ&#3; LQRP&#3; OlQHW&#15;&#3; H[HPSOHW&#3;

%OHNLQJH&#3;OlQ&#3; &#3;

&#3;

&#3;

&#3;

4.11.2 =Resultat av kommittêns uppföljning Ansvarsfördelning

0DQ&#3; EUXNDU&#3; VNLOMD&#3; Sn&#3; ORNDO&#15;&#3; UHJLRQDO&#3; VDPW&#3; LQWHUUHJLRQDO&#3; NROOHNWLY&#16; WUDILN&#17;&#3;/RNDO&#3;WUDILN&#3;EHGULYV&#3;LQRP&#3;HQ&#3;WlWRUW&#3;RFK&#3;XSS&#3;WLOO&#3;&#24;&#19;&#3;NP&#3;IUnQ&#3; WlWRUWHQV&#3;FHQWUXP&#15;&#3;UHJLRQDO&#3;WUDILN&#3;EHGULYV&#3;Sn&#3;DYVWnQG&#3;PHOODQ&#3;&#24;&#19;&#3;RFK&#3; &#20;&#19;&#19;&#3;NLORPHWHU&#3;RFK&#3;LQWHUUHJLRQDO&#3;WUDILN&#3;lU&#3;GHQ&#3;VRP&#3;EHGULYV&#3;Sn&#3;OlQJUH&#3; VWUlFNRU&#17;&#3;&#3;

'HQ&#3;ORNDOD&#3;RFK&#3;UHJLRQDOD&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;lU&#3;VDPRUGQDG&#3;OlQVYLV&#3; XQGHU&#3;HQ&#3;WUDILNKXYXGPDQ&#3;VRP&#3;lU&#3;HNRQRPLVNW&#3;RFK&#3;SROLWLVNW&#3;DQVYDULJ&#3; I|U&#3; DOO&#3; NROOHNWLYWUDILN&#3; LQRP&#3; UHVSHNWLYH&#3; OlQ&#17;&#3; 'HW&#3; QRUPDOD&#3; lU&#3; DWW&#3; ERODJHW&#3;lJV&#3;WLOO&#3;KlOIWHQ&#3;DY&#3;ODQGVWLQJHW&#3;RFK&#3;WLOO&#3;KlOIWHQ&#3;DY&#3;OlQHWV&#3;NRP&#16;

2ORIVWU|P

&#26;&#15;&#22;&#8; &#20;&#19;&#24;&#3;NU&#18;LQY&#17;

5RQQHE\

&#20;&#24;&#15;&#28;&#8; &#20;&#20;&#25;&#3;NU&#18;LQY&#17;

.DUOVNURQD

&#23;&#26;&#15;&#27;&#8; &#20;&#25;&#26;&#3;NU&#18;LQY&#17;

.DUOVKDPQ

&#20;&#22;&#15;&#20;&#8; &#27;&#28;&#3;NU&#18;LQY

6|OYHVERUJ

&#20;&#24;&#15;&#28;&#8; &#21;&#19;&#22;&#3;NU&#18;LQY&#15;

.RPPXQHU

&#24;&#19;&#8; &#20;&#22;&#26;&#3;NU&#18;LQY&#17;

%OHNLQJH OW

&#20;&#19;&#19;&#8; &#20;&#22;&#28;&#3;NU&#18;LQY&#17; /DQGVWLQJ

&#24;&#19;&#8; &#20;&#22;&#26;&#3;NU&#18;LQY&#17;

/lQHW &#22;&#25;&#23;&#3;NU&#18;LQY&#17;

2ORIVWU|P

&#26;&#15;&#22;&#8; &#20;&#19;&#24;&#3;NU&#18;LQY&#17;

5RQQHE\

&#20;&#24;&#15;&#28;&#8; &#20;&#20;&#25;&#3;NU&#18;LQY&#17;

.DUOVNURQD

&#23;&#26;&#15;&#27;&#8; &#20;&#25;&#26;&#3;NU&#18;LQY&#17;

.DUOVKDPQ

&#20;&#22;&#15;&#20;&#8; &#27;&#28;&#3;NU&#18;LQY

6|OYHVERUJ

&#20;&#24;&#15;&#28;&#8; &#21;&#19;&#22;&#3;NU&#18;LQY&#15;

.RPPXQHU

&#24;&#19;&#8; &#20;&#22;&#26;&#3;NU&#18;LQY&#17;

%OHNLQJH OW

&#20;&#19;&#19;&#8; &#20;&#22;&#28;&#3;NU&#18;LQY&#17; /DQGVWLQJ

&#24;&#19;&#8; &#20;&#22;&#26;&#3;NU&#18;LQY&#17;

/lQHW &#22;&#25;&#23;&#3;NU&#18;LQY&#17;

&#3; &#3;

PXQHU&#17;&#3; .RPPXQHUQD&#3; L&#3; OlQHW&#3; NDQ&#3; WLOOVDPPDQV&#3; PHG&#3; ODQGVWLQJHW&#3; NRPPD&#3;|YHUHQV&#3;RP&#3;HQ&#3;DQQDQ&#3;lJDUI|UGHOQLQJ&#17;&#3;

'HW&#3;XWJnU&#3;LQJHW&#3;VWDWOLJW&#3;GULIWVELGUDJ&#3;I|U&#3;GHQ&#3;ORNDOD&#3;RFK&#3;UHJLRQDOD&#3; NROOHNWLYWUDILNHQ&#17;&#3; 8QGDQWDJHW&#3; VWDWVELGUDJHW&#3; WLOO&#3; QHGODJGD&#3; OlQVMlUQ&#16; YlJDU&#15;&#3;VH&#3;QHGDQ&#17;&#3;&#3;

7UDILNHQV&#3;XQGHUVNRWW&#15;&#3;GHW&#3;YLOO&#3;VlJD&#3;GHQ&#3;NRVWQDG&#3;VRP&#3;LQWH&#3;WlFNV&#3;DY&#3; ELOMHWWHU&#3; RFK&#3; |YULJD&#3; LQWlNWHU&#15;&#3; VNDOO&#3; HQOLJW&#3; ODJ&#3; I|UGHODV&#3; PHOODQ&#3; UHV&#16; SHNWLYH&#3;OlQV&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;HQOLJW&#3;SULQFLSHQ&#3;&#24;&#19;&#18;&#24;&#19;&#17;&#3;'HQ&#3; HQVNLOGD&#3; NRPPXQHQ&#3; VNDOO&#3; VHGDQ&#3; EHWDOD&#3; VLQ&#3; DQGHO&#3; HQOLJW&#3; GHW&#3; WUDILN&#16; DUEHWH&#3;VRP&#3;XWI|UWV&#3;L&#3;NRPPXQHQ&#3;&#11;ODJ&#3;&#20;&#28;&#28;&#26;&#29;&#26;&#22;&#23;&#12;&#17;&#3;

.RPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;KDU&#3;GRFN&#3;P|MOLJKHW&#3;DWW&#3;Sn&#3;IULYLOOLJ&#3;YlJ&#3; YlOMD&#3;HQ&#3;DQQDQ&#3;I|UGHOQLQJ&#3;EnGH&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJHW&#3; RFK&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;'HW&#3;YDQOLJDVWH&#3;lU&#3;DWW&#3;PDQ&#3;I|UGHODU&#3;NRVW&#16; QDGHQ&#3; HIWHU&#3; EHVWlOOG&#3; WUDILN&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; YDQOLJW&#3; DWW&#3; PDQ&#3; VNLOMHU&#3; Sn&#3; WlW&#16; RUWVWUDILN&#3;RFK&#3;ODQGVE\JGVWUDILN&#17;&#3;

Trafiken utmed före detta statliga lænsjærnvægar

7UDILNKXYXGPlQQHQ&#3;KDU&#3;VHGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#19;&#3;DQVYDUHW&#3;I|U&#3;SHUVRQWUDILNHQ&#3;XW&#16; PHG&#3; GH&#3; &#21;&#22;&#3; Vn&#3; NDOODGH&#3; OlQVMlUQYlJDUQD&#17;&#3; +XYXGPlQQHQ&#3; YDU&#3; IULD&#3; DWW&#3; VMlOYD&#3; YlOMD&#3; WUDILNVODJ&#17;&#3; 6RP&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; I|U&#3; |YHUWDJDQGHW&#3; HUK|OO&#3; WUDILNKXYXGPlQQHQ&#3; GH&#3; VWDWVELGUDJ&#3; VRP&#3; 6-&#3; WLGLJDUH&#3; HUK|OO&#17;&#3; 6WDWV&#16; ELGUDJHW&#3;VNXOOH&#3;XWJn&#3;L&#3;&#20;&#19;&#3;nU&#17;&#3;5LNVGDJHQ&#3;EHVOXWDGH&#3;GRFN&#3;K|VWHQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#3; DWW&#3;I|UOlQJD&#3;ELGUDJHW&#3;WLOO&#3;RFK&#3;PHG&#3;XWJnQJHQ&#3;DY&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3;'lUHIWHU&#3;VNDOO&#3; GHW&#3;LQWH&#3;EHWDODV&#3;XW&#3;QnJRW&#3;VWDWOLJW&#3;VW|G&#3;WLOO&#3;GULIWHQ&#17;&#3;%LGUDJHW&#3;XSSJLFN&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3;WLOO&#3;&#20;&#27;&#23;&#3;PLOMRQHU&#17;&#3;

Trængselavgifterna i Stockholm kommun

.RPPLWWpQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;NXQQDW&#3;EHDNWD&#3;HYHQWXHOOD&#3;HIIHNWHU&#3;Sn&#3;NROOHNWLY&#16; WUDILNHQV&#3;XWIRUPQLQJ&#3;HOOHU&#3;NRVWQDG&#3;DY&#3;I|UVODJHW&#3;DWW&#3;LQI|UD&#3;WUlQJVHO&#16; DYJLIWHU&#3;L&#3;6WRFNKROPV&#3;NRPPXQ&#3;L&#3;VOXWHW&#3;DY&#3;&#21;&#19;&#19;&#23;&#17;&#3;

Samordning med færdtjænst

6HGDQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#3;KDU&#3;WUDILNKXYXGPlQQHQ&#3;P|MOLJKHW&#3;DWW&#15;&#3;RP&#3;GH&#3;Vn&#3;|QVNDU&#15;&#3; VYDUD&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVW&#3;RFK&#3;ULNVIlUGWMlQVW&#17;&#3;'HWWD&#3;XQGHU&#3;I|UXWVlWWQLQJ&#3;DWW&#3; PDQ&#3;KDU&#3;NRPPLW&#3;|YHUHQV&#3;PHG&#3;GH&#3;DNWXHOOD&#3;NRPPXQHUQD&#3;HOOHU&#3;ODQGV&#16; WLQJHW&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7LGLJDUH&#3; YDU&#3; IlUGWMlQVWHQ&#3; HQ&#3; GHO&#3; DY&#3; VRFLDOWMlQVWHQ&#17;&#3; 5LNVGDJHQV&#3; EHVOXW&#3; V\IWDU&#3; WLOO&#3; DWW&#3; LQWHJUHUDU&#3; IlUGWMlQVWHQ&#3; L&#3; GHQ&#3; |YULJD&#3; NROOHNWLY&#16; WUDILNHQ&#3; YLONHQ&#3; VNDOO&#3; EOL&#3; PHU&#3; WLOOJlQJOLJ&#3; I|U&#3; IXQNWLRQVKLQGUDGH&#17;&#3; 9LGDUH&#3; VNDOO&#3; LQWHJUHULQJHQ&#3; JH&#3; OlJUH&#3; NRVWQDGHU&#3; Gn&#3; YLVVD&#3; UHVRU&#3; VRP&#3; WLGLJDUH&#3; VNHWW&#3; L&#3; VSHFLDOIRUGRQ&#3; HOOHU&#3; WD[L&#3; QX&#3; VNDOO&#3; NXQQD&#3; VNH&#3; L&#3; GHQ&#3; RUGLQDULH&#3;OLQMHWUDILNHQ&#17;&#3;

$Y&#3; ODQGHWV&#3; NRPPXQHU&#3; lU&#3; GHW&#3; NRPPXQHUQD&#3; L&#3; %OHNLQJH&#3; RFK&#3; gUHEUR&#3;OlQ&#3;VRP&#3;NRPPLW&#3;OlQJVW&#3;L&#3;VDPRUGQLQJHQ&#17;&#3;(WW&#3;DQWDO&#3;NRPPX&#16; QHU&#3;L&#3;9lUPODQG&#3;KDU&#3;EHVOXWDW&#3;DWW&#3;I|UD&#3;|YHU&#3;DQVYDUHW&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3; WLOO&#3;WUDILNKXYXGPDQQHQ&#3;L&#3;OlQHW&#17;&#3;,&#3;IOHUWDOHW&#3;OlQ&#3;|YHUYlJHU&#3;NRPPXQHU&#16; QD&#3;DWW&#3;I|UD&#3;|YHU&#3;DQVYDUHW&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;WLOO&#3;WUDILNKXYXGPDQQHQ&#17;&#3;&#3;

Fördelningen i Stockholms respektive Skène læn

,&#3;6WRFNKROPV&#3;UHVSHNWLYH&#3;6NnQH&#3;OlQ&#3;OLJJHU&#3;KHOD&#3;GHW&#3;ILQDQVLHOOD&#3;DQVYD&#16; UHW&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;Sn&#3;ODQGVWLQJHW&#18;UHJLRQHQ&#17;&#3;

,&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#3; KDU&#3; ILQDQVLHULQJHQ&#3; DY&#3; 6WRUVWRFNKROPV&#3; ORNDO&#16; WUDILN&#3;&#11;6/&#12;&#3;YDULW&#3;HWW&#3;DQVYDU&#3;I|U&#3;ODQGVWLQJHW&#3;DOOWVHGDQ&#3;VWRUODQGVWLQJHW&#3; ELOGDGHV&#3;&#20;&#28;&#26;&#20;&#17;&#3;,&#3;VDPEDQG&#3;PHG&#3;GHWWD&#3;NXQGH&#3;6WRFNKROPV&#3;VWDG&#3;VlQND&#3; VNDWWHQ&#3; PHGDQ&#3; ODQGVWLQJHW&#3; NXQGH&#3; K|MD&#17;&#3; ,&#3; QnJRQ&#3; PHQLQJ&#3; ILQQV&#3; GHW&#3; DOOWVn&#3;HQ&#3;KLVWRULVN&#3;VNDWWHYl[OLQJ&#17;&#3;/DQGVWLQJHW&#3;WDU&#3;L&#3;DQVSUnN&#3;HQ&#3;VW|UUH&#3; GHO&#3; DY&#3; VNDWWHXWU\PPHW&#3; lQ&#3; YDG&#3; VRP&#3; DQQDUV&#3; YRUH&#3; QRUPDOW&#17;&#3; 'HW&#3; I|UNODUDU&#3; GHOYLV&#3; YDUI|U&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQV&#3; ODQGVWLQJ&#3; KDU&#3; GHQ&#3; K|JVWD&#3; VNDWWHVDWVHQ&#3; LEODQG&#3; ODQGVWLQJHQ&#17;&#3; )|U&#3; GHQ&#3; HQVNLOGH&#3; VNDWWHEHWDODUHQ&#3; EOLU&#3;GRFN&#3;VNDWWHQ&#3;GHQ&#3;VDPPD&#3;Gn&#3;NRPPXQHUQD&#3;L&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;NDQ&#3; KnOOD&#3;HQ&#3;OlJUH&#3;VNDWWHVDWV&#3;lQ&#3;YDG&#3;DQQDUV&#3;VNXOOH&#3;YDUD&#3;IDOOHW&#17;&#3;

9LG&#3; ELOGDQGHW&#3; DY&#3; 6NnQHODQGVWLQJHW&#3; |YHUI|UGH&#3; PDQ&#3; KHOD&#3; DQVYDUHW&#3; I|U&#3; NROOHNWLYWUDILNHQ&#3; Sn&#3; UHJLRQHQ&#17;&#3; 'n&#3; NRPPXQHUQD&#3; ILFN&#3; PLQVNDW&#3; ILQDQVLHOOW&#3; DQVYDU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJHW&#3; XW|NDW&#3; JHQRPI|UGHV&#3; HQ&#3; VNDWWH&#16; Yl[OLQJ&#17;&#3;&#3;

9LG&#3;MXVWHULQJHQ&#3;DY&#3;VNDWWHVDWVHUQD&#3;WRJ&#3;PDQ&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;KXU&#3;PDQ&#3;L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; NROOHNWLYWUDILNHQ&#3; I|UGHODU&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; PHOODQ&#3; ODQGVWLQJHW&#3; RFK&#3; NRPPXQHU&#3; &#11;&#24;&#19;&#18;&#24;&#19;&#12;&#17;&#3; 'HWWD&#3; I|U&#3; DWW&#3; LQWH&#3; ODQGVWLQJHW&#3; VNXOOH&#3;EOL&#3; NRPSHQVHUDW&#3; WYn&#3; JnQJHU&#3; &#11;EnGH&#3; YLD&#3; NRVWQDGV&#16;&#3; RFK&#3;LQNRPVWXWMlPQLQJHQ&#12;&#17;&#3;&#3;

6ND&#3;PDQ&#3;I|UD&#3;|YHU&#3;KHOD&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;WLOO&#3;GHQ&#3;VRP&#3;KDU&#3;GHW&#3; ILQDQVLHOOD&#3; DQVYDUHW&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#3; UHVSHNWLYH&#3; 6NnQH&#3; OlQV&#3; ODQGVWLQJ&#3; EHK|YHU&#3; PDQ&#3; MXVWHUD&#3; GH&#3; OlQVYLVD&#3; VNDWWHVDWVHUQD&#3; L&#3; LQNRPVWXWMlP&#16; QLQJHQ&#17;&#3;9LONHW&#3;EHW\GHU&#3;DWW&#3;lYHQ&#3;LQNRPVWXWMlPQLQJHQ&#3;SnYHUNDV&#17;&#3;

&#3; &#3;

Kommunernas och landstingens kostnader för kollektivtrafiken

8SSJLIWHU&#3;VRP&#3;NRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;ILQQV&#3;L&#3;NRPPXQHU&#16; QDV&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJHQV&#3;UlNHQVNDSHU&#17;&#3;9LGDUH&#3;SXEOLFHUDU&#3;6YHQVND&#3;ORNDO&#16; WUDILNI|UHQLQJ&#3; &#11;6/7)&#12;&#3; nUOLJHQ&#3; XSSJLIWHU&#3; RP&#3; VDPWOLJD&#3; WUDILNKXYXG&#16; PlQV&#3;UlNHQVNDSHU&#3;PHG&#3;PHUD&#17;&#3;&#3;

,QJHQ&#3;DY&#3;NlOORUQD&#3;lU&#3;KHOWlFNDQGH&#3;YDUI|U&#3;NRPPLWWpQ&#3;KDU&#3;NRPSOHW&#16; WHUDW&#3;RFK&#3;NRPELQHUDW&#3;GH&#3;ROLND&#3;NlOORUQD&#3;I|U&#3;DWW&#3;In&#3;IUDP&#3;HQ&#3;Vn&#3;NRUUHNW&#3; NRVWQDGVELOG&#3;VRP&#3;P|MOLJW&#17;&#3;1X&#3;lU&#3;GHW&#3;LQWH&#3;GHQ&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGHQ&#3;VRP&#3; lU&#3;LQWUHVVDQW&#3;XWDQ&#3;GHW&#3;XQGHUVNRWW&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3;KRV&#3;OlQVWUDILNKXYXG&#16; PDQQHQ&#3;VRP&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;HQOLJW&#3;ODJ&#3;KDU&#3;GHW&#3;ILQDQVLHOOD&#3; DQVYDUHW&#3;I|U&#17;&#3;'HW&#3;lU&#3;NRPPXQHUQDV&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJHQV&#3;NRVWQDGHU&#3;PDQ&#3; VNDOO&#3;XWMlPQD&#3;I|U&#3;LQWH&#3;WUDILNKXYXGPlQQHQV&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#25;&#17;&#3;&#3;/lPQDW&#3;ELGUDJ&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILN&#15;&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;

&#3;

&#3;

PQNU&#3; NU&#18;LQY&#17;&#3;

.RPPXQ&#3; &#20;&#3;&#28;&#27;&#25;&#3; &#25;&#21;&#23;&#3; /DQGVWLQJ&#3; &#24;&#3;&#24;&#25;&#20;&#3; &#21;&#21;&#22;&#3;

7RWDOW&#3; &#26;&#3;&#24;&#23;&#27;&#3; &#27;&#23;&#26;&#3;

&#3; &#3; ,&#3; YLVVD&#3; OlQ&#3; KDU&#3; WUDILNKXYXGPDQQHQ&#3; lYHQ&#3; DQVYDUHW&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVWHQ&#17;&#3; )LQDQVLHULQJHQ&#3;DY&#3;GHQQD&#3;NRVWQDG&#3;O|VHV&#3;GRFN&#3;YLG&#3;VLGDQ&#3;DY&#3;GHQ&#3;QRU&#16; PDOD&#3;XQGHUVNRWWVWlFNQLQJHQ&#3;YDUI|U&#3;QnJRQ&#3;NRUULJHULQJ&#3;I|U&#3;GHWWD&#3;LQWH&#3; KDU&#3;EHK|YWV&#3;J|UDV&#17;&#3;

'n&#3;GHW&#3;VWDWOLJD&#3;GULIWVELGUDJHW&#3;I|U&#3;GULIWHQ&#3;XWPHG&#3;GH&#3;WLGLJDUH&#3;OlQV&#16; MlUQYlJDUQD&#3; XSSK|U&#3; L&#3; RFK&#3; PHG&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; nUV&#3; XWJnQJ&#3; KDU&#3; GHQQD&#3; LQWlNW&#3; ODJWV&#3;VRP&#3;HQ&#3;NRVWQDG&#3;VRP&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;VNDOO&#3;ILQDQVLHUD&#17;&#3; 'HWWD&#3;E\JJHU&#3;Sn&#3;HWW&#3;DQWDJDQGH&#3;RP&#3;DWW&#3;WUDILNKXYXGPlQQHQ&#3;NRPPHU&#3; DWW&#3;IRUWVlWWD&#3;PHG&#3;GHQ&#3;WUDILN&#3;VRP&#3;PDQ&#3;HUKnOOLW&#3;VWDWVELGUDJ&#3;I|U&#3;lYHQ&#3; IUDP|YHU&#3;RFK&#3;GlUPHG&#3;lYHQ&#3;KD&#3;NYDU&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;

'HODU&#3; PDQ&#3; XSS&#3; GH&#3; ELGUDJ&#3; VRP&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJ&#3; JHU&#3; Sn&#3; OlQVQLYn&#3;NDQ&#3;GHW&#3;NRQVWDWHUDV&#3;DWW&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQV&#3;NRVWQDGHU&#3;NUDIWLJW&#3; DYYLNHU&#3; IUnQ&#3; |YULJD&#3; OlQ&#17;&#3; )|U&#3; PHUSDUWHQ&#3; DY&#3; GH&#3; |YULJD&#3; OlQHQ&#3; OLJJHU&#3; NRVWQDGHQ&#3;Sn&#3;&#23;&#19;&#19;&#3;WLOO&#3;&#25;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;1nJRW&#3;OlJUH&#3;NRVWQD&#16; GHU&#3;ILQQV&#3;L&#3;V|GUD&#3;6YHULJH&#3;lQ&#3;L&#3;|YULJD&#3;6YHULJH&#17;&#3;1nJRQ&#3;PlUNEDUW&#3;K|JUH&#3; NRVWQDG&#3;L&#3;QRUUD&#3;6YHULJH&#3;NDQ&#3;LQWH&#3;XWOlVDV&#17;&#3; &#3;

&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#25;&#17;&#3; &#3; /lPQDW&#3; ELGUDJ&#3; I|U&#3; GULIW&#3; DY&#3; ORNDO&#3; RFK&#3; UHJLRQDO&#3; NROOHN&#16;

WLYWUDILN&#15;&#3; JHQRPVQLWW&#3; I|U&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; RFK&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; L&#3;&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3;nUV&#3;SULVHU&#3; &#3;

&#3;

Avgiftsfinansiering

+XU&#3; VWRU&#3; DQGHO&#3; ELOMHWWLQWlNWHUQD&#3; lU&#3; L&#3; UHODWLRQ&#3; WLOO&#3; LQWlNWHU&#3; IUnQ&#3; ELOMHWWHU&#3;RFK&#3;NRPPXQ&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;YDULHUDU&#3;PHOODQ&#3;&#22;&#26;&#3;RFK&#3;&#25;&#23;&#3;SUR&#16; FHQW&#17;&#3;+|JVW&#3;lU&#3;DYJLIWVILQDQVLHULQJ&#3;L&#3;8SSVDOD&#15;&#3;6NnQH&#3;RFK&#3;9lUPODQG&#17;&#3; 6|GHUPDQODQG&#15;&#3; .DOPDU&#3; RFK&#3; %OHNLQJH&#3; KDU&#3; GHQ&#3; OlJVWD&#3; DYJLIWVILQDQ&#16; VLHULQJHQ&#17;&#3; 9DUMH&#3; WUDILNKXYXGPDQ&#3; lU&#3; IUL&#3; DWW&#3; VMlOY&#3; YlOMD&#3; KXU&#3; VWRU&#3; GHO&#3; VRP&#3;VNDOO&#3;EHWDODV&#3;DY&#3;GHP&#3;VRP&#3;Q\WWMDU&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;RFK&#3;KXU&#3;VWRU&#3; GHO&#3; VRP&#3; VNDOO&#3; EHWDODV&#3; DY&#3; VDPWOLJD&#3; YLD&#3; VNDWWHQ&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; LQWH&#3; IXQQLW&#3; QnJRW&#3; VDPEDQG&#3; PHOODQ&#3; DYJLIWVILQDQVLHULQJVJUDGHQ&#3; RFK&#3; VWRU&#16; OHNHQ&#3;Sn&#3;XQGHUVNRWWVWlFNQLQJHQ&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

,&#3;ULNHW&#3;VRP&#3;KHOKHW&#3;ELGUDU&#3;LQYnQDUQD&#3;PHG&#3;HWW&#3;EHORSS&#3;PRWVYDUDQGH&#3; &#20;&#15;&#23;&#21;&#3;SURFHQW&#3;Sn&#3;VNDWWHQ&#17;&#3;$Y&#3;GHWWD&#3;EHORSS&#3;I|UGHODU&#3;VLJ&#3;&#19;&#15;&#26;&#19;&#3;SURFHQW&#3; LQGLUHNW&#3;YLD&#3;VNDWWHQ&#3;RFK&#3;&#19;&#15;&#26;&#21;&#3;SURFHQW&#3;YLD&#3;ELOMHWWHQ&#17;&#3;

&#3; &#3; &#3;

&#19; &#21;&#19;&#19; &#23;&#19;&#19; &#25;&#19;&#19; &#27;&#19;&#19; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#3;&#21;&#19;&#19; &#20;&#3;&#23;&#19;&#19; &#20;&#3;&#25;&#19;&#19; &#20;&#3;&#27;&#19;&#19; &#21;&#3;&#19;&#19;&#19;

6W RF

NK ROP

8S

SV

DOD

.U RQ

RE HUJ

.D

OP

DU

*R

WOD

QG

%O HN

LQJ

H

+D

OOD QG

'D

ODU

QD

1R

UUE

RWW

HQ

5L NH

W

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

%LGUDJ&#3;NRPPXQ&#15;&#3;ODQGVWLQJ&#3;RFK&#3;VWDW

&#3; &#3;

Utværdering av nuvarande modell

9LG&#3;HQ&#3;MlPI|UHOVH&#3;PHOODQ&#3;OlPQDW&#3;ELGUDJ&#3;RFK&#3;IUDPUlNQDG&#3;VWDQGDUG&#16; NRVWQDG&#3;NDQ&#3;GHW&#3;NRQVWDWHUDV&#3;DWW&#3;PRGHOOHQ&#3;IXQJHUDU&#3;YlO&#3;I|U&#3;IOHUD&#3;OlQ&#17;&#3; )|U&#3;YLVVD&#3;OlQ&#3;PLVVDU&#3;GRFN&#3;GHQ&#3;QXYDUDQGH&#3;PRGHOOHQ&#3;GH&#3;IDNWLVND&#3;NRVW&#16; QDGHUQD&#17;&#3; 'HWWD&#3; JlOOHU&#3; H[HPSHOYLV&#3; L&#3; 6NnQH&#3; RFK&#3; *lYOHERUJ&#17;&#3; 7RWDOW&#3; I|UNODUDU&#3;PRGHOOHQ&#3;&#25;&#27;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#17;&#3;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#20;&#26;&#17;&#3;&#3;/lPQDW&#3;ELGUDJ&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#15;&#3;SURFHQW&#3;

DY&#3;JHQRPVQLWW&#3;&#3;

&#3;

&#3;

9LG&#3; HQ&#3; XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; QXYDUDQGH&#3; UHJUHVVLRQ&#3; VWLJHU&#3; I|UNODULQJV&#16; JUDGHQ&#3; WLOO&#3; &#26;&#21;&#3; SURFHQW&#17;&#3; ([NOXGHUDV&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#3; VMXQNHU&#3; I|U&#16; NODULQJVJUDGHQ&#3;WLOO&#3;&#21;&#24;&#3;SURFHQW&#17;&#3;$WW&#3;I|UNODULQJVJUDGHQ&#3;VMXQNHU&#3;NUDI&#16; WLJW&#3;QlU&#3;PDQ&#3;H[NOXGHUDU&#3;6WRFNKROP&#3;EHURU&#3;Sn&#3;GHQ&#3;UHJUHVVLRQVPHWRG&#3; VRP&#3; DQYlQGV&#3; &#11;PLQVWD&#16;NYDGUDWPHWRGHQ&#12;&#17;&#3; 3XQNWHU&#3; VRP&#3; DYYLNHU&#3; NUDIWLJW&#3; IUnQ&#3; |YULJD&#3; REVHUYDWLRQHU&#3; InU&#3; HQ&#3; QRUPDOW&#3; VWRU&#3; LQYHUNDQ&#3; Sn&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#15;&#3; Vn&#3; NDOODG&#3; KlYVWnQJVHIIHNW&#17;&#3; $Y&#3; GH&#3; WUH&#3; YDULDEOHU&#3; VRP&#3;DQYlQGV&#3;XSSI\OOHU&#3;VDPWOLJD&#3;GH&#3;VWDWLVWLVND&#3;NUDYHQ&#15;&#3;GRFN&#3;PHG&#3;HQ&#3; OLWHQ&#3;PDUJLQDO&#17;&#3;

,&#3;XWUHGQLQJVDUEHWHW&#3;KDU&#3;HWW&#3;DQWDO&#3;ROLND&#3;YDULDEOHU&#3;DQDO\VHUDWV&#3;L&#3;HWW&#3; I|UV|N&#3;DWW&#3;KLWWD&#3;HQ&#3;NRPELQDWLRQ&#3;VRP&#3;JHU&#3;HQ&#3;VWDELODUH&#3;PRGHOO&#17;&#3;'HQQD&#3; JHQRPJnQJ&#3;JDY&#3;GRFN&#3;LQJHW&#3;VRP&#3;NXQGH&#3;I|UElWWUD&#3;PRGHOOHQ&#17;&#3;'n&#3;LQWH&#3;

&#19;&#8; &#24;&#19;&#8; &#20;&#19;&#19;&#8; &#20;&#24;&#19;&#8; &#21;&#19;&#19;&#8; &#21;&#24;&#19;&#8;

6W RF NK

ROP

8S

SV

DO D

.U RQ

RE HUJ

.D

OP

DU

*R

WOD

QG

%O

HN LQJ

H

+D

OOD

QG

'D

ODU

QD

1R

UUE

RWW

HQ

3U RF HQ W&#3;D Y&#3;J HQ RP VQ LWW

/lPQDGH&#3;ELGUDJ&#3;&#21;&#19;&#19;&#20; 6WDQGDUGNRVWQDG&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

DQGUD&#3;HOOHU&#3;\WWHUOLJDUH&#3;YDULDEOHU&#3;JHU&#3;HWW&#3;ElWWUH&#3;UHVXOWDW&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#3;KDU&#3; DQGUD&#3; NRVWQDGVGHILQLWLRQHU&#3; WHVWDWV&#17;&#3; 6RP&#3; WLGLJDUH&#3; UHGRYLVDWV&#3; VNLOMHU&#3; VLJ&#3; QLYnQ&#3; Sn&#3; DYJLIWVILQDQVLHULQJHQ&#3; PHOODQ&#3; OlQHQ&#15;&#3; YLONHW&#3; SnYHUNDU&#3; QHWWRNRVWQDGHQ&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#27;&#17;&#3; &#3; 6DPEDQG&#3; PHOODQ&#3; IDNWLVN&#3; DYJLIWVMXVWHUDG&#3; WUDILNNRVWQDG&#3;

RFK&#3;EHUlNQDG&#3;HQOLJW&#3;XSSGDWHUDG&#3;PRGHOO&#15;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3; &#3;

&#3; &#3; (Q&#3;OlPSOLJDUH&#3;NRVWQDGVGHILQLWLRQ&#3;lQ&#3;QHWWRNRVWQDGHQ&#3;lU&#3;WUDILNNRVW&#16; QDGHQ&#17;&#3;'HQQD&#3;lU&#3;GHQ&#3;WRWDOD&#3;NRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;GULIWHQ&#3;DY&#3;WUDILNHQ&#17;&#3;*|UV&#3; UHJUHVVLRQ&#3; PRW&#3; GHQQD&#3; NRVWQDG&#3; HUKnOOV&#3; HWW&#3; K|JUH&#3; I|UNODULQJVYlUGH&#3; VDPWLGLJW&#3;VRP&#3;VDPWOLJD&#3;YDULDEOHU&#3;XSSI\OOHU&#3;GH&#3;VWDWLVWLVND&#3;NUDYHQ&#3;PHG&#3; HQ&#3;JRG&#3;PDUJLQDO&#17;&#3;9DULDEHOQ&#3;VRP&#3;PlWHU&#3;DQGHOHQ&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3;ERU&#3;L&#3; WlWRUWHU&#3;PHG&#3;IOHU&#3;lQ&#3;&#21;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#3;InU&#3;GRFN&#3;HWW&#3;VlPUH&#3;YlUGH&#3;PHG&#3; GHQQD&#3; NRVWQDGVGHILQLWLRQ&#17;&#3; 6lQNHU&#3; PDQ&#3; QLYnQ&#3; WLOO&#3; &#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; HUKnOOV&#3; HQ&#3; VWDELODUH&#3;PRGHOO&#3;PHG&#3;HWW&#3;EHW\GOLJW&#3;K|JUH&#3;I|UNODULQJVYlUGH&#17;&#3;&#3;

7UDILNNRVWQDGHQ&#3;lU&#3;HQ&#3;IRUP&#3;DY&#3;EUXWWRNRVWQDG&#17;&#3;8WMlPQLQJHQ&#3;VNDOO&#3; GRFN&#3;VNH&#3;L&#3;QHWWRNRVWQDGHU&#17;&#3;)|U&#3;DWW&#3;nVWDGNRPPD&#3;GHWWD&#3;PnVWH&#3;WUDILN&#16; NRVWQDGHQ&#3; UHGXFHUDV&#17;&#3; 'n&#3; NRPPXQHUQDV&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; ELGUDJ&#3; L&#3; JHQRPVQLWW&#3; XSSJnU&#3; WLOO&#3; &#24;&#22;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; WUDILNNRVWQDGHUQD&#3; UHGXFHUDV&#3; YDUMH&#3;OlQV&#3;WUDILNNRVWQDG&#3;PHG&#3;GHQQD&#3;DQGHO&#17;&#3;,&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#20;&#27;&#3;UHGRYLVDV&#3;GHQ&#3; EHUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; PRW&#3; UHGRYLVDGH&#3; WUDILNNRVWQDGHQ&#17;&#3; ([NOXGHUDV&#3; 6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;EOLU&#3;I|UNODULQJVJUDGHQ&#3;&#24;&#28;&#3;SURFHQW&#17;&#3;

5&#21;&#3; &#3;&#19;&#15;&#27;&#24;&#23;

&#19; &#21;&#19;&#19; &#23;&#19;&#19; &#25;&#19;&#19; &#27;&#19;&#19; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#3;&#21;&#19;&#19; &#20;&#3;&#23;&#19;&#19; &#20;&#3;&#25;&#19;&#19; &#20;&#3;&#27;&#19;&#19; &#21;&#3;&#19;&#19;&#19;

&#19; &#21;&#19;&#19; &#23;&#19;&#19; &#25;&#19;&#19; &#27;&#19;&#19; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#3;&#21;&#19;&#19; &#20;&#3;&#23;&#19;&#19; &#20;&#3;&#25;&#19;&#19; &#20;&#3;&#27;&#19;&#19; &#21;&#3;&#19;&#19;&#19;

%HUlNQDG&#3;NRVWQDG

$Y JL IWV MX VW HU DG &#3;WU DI LNN RV WQ DG

&#3; &#3;

Nuvarande reducering med 25 procent

.RVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; VNDOO&#3; XWMlPQD&#3; WLOO&#3; HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJ&#3; DYJLIW&#15;&#3; VHUYLFH&#3;RFK&#3;HIIHNWLYLWHW&#17;&#3;'HWWD&#3;O|VHV&#3;JHQRP&#3;DWW&#3;PDQ&#3;XWJnU&#3;IUnQ&#3;GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGHQ&#3; L&#3; ULNHW&#3; SOXV&#18;PLQXV&#3; GHQ&#3; HQVNLOGD&#3; NRP&#16; PXQHQV&#3;HOOHU&#3;ODQGVWLQJHWV&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;I|UXWVlWWQLQJDU&#17;&#3;)LQQV&#3;GHW&#3;HQ&#3; µ|YHUVWDQGDUGµ&#3; LQRP&#3; YHUNVDPKHWHQ&#15;&#3; GHW&#3; YLOO&#3; VlJD&#3; DWW&#3; PDQ&#3; L&#3; JHQRPVQLWW&#3;XWI|U&#3;YHUNVDPKHWHQ&#3;WLOO&#3;HQ&#3;K|JUH&#3;DPELWLRQVQLYn&#3;lQ&#3;YDG&#3; VRP&#3; DQJHV&#3; L&#3; ODJVWLIWQLQJHQ&#3; V\QV&#3; GHWWD&#3; L&#3; HQ&#3; K|JUH&#3; JHQRPVQLWWOLJ&#3; NRVWQDG&#3;RFK&#3;GlUPHG&#3;|NDG&#3;RPVOXWQLQJ&#3;L&#3;GHQ&#3;DNWXHOOD&#3;GHOPRGHOOHQ&#17;&#3;

,&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;KDU&#3;PDQ&#3;GRFN&#3;IUnQJnWW&#3;GHQQD&#3; SULQFLS&#17;&#3;+lU&#3;UHGXFHUDV&#3;GHQ&#3;JHQRPVQLWWOLJD&#3;NRVWQDGHQ&#3;PHG&#3;&#21;&#24;&#3;SUR&#16; FHQW&#3; PRW&#3; EDNJUXQG&#3; DY&#3; VYnULJKHWHUQD&#3; DWW&#3; IDVWVWlOOD&#3; KXU&#3; P\FNHW&#3; DY&#3; NRVWQDGHUQD&#3; VRP&#3; lU&#3; VMlOYYDOGD&#3; &#11;VHUYLFHQLYn&#12;&#3; RFK&#3; KXU&#3; P\FNHW&#3; VRP&#3; EHURU&#3; Sn&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; IDNWRUHU&#17;&#3; 'HWWD&#3; JHU&#3; HQ&#3; OlJUH&#3; RPI|UGHOQLQJ&#17;&#3; 3URFHQWVDWVHQ&#3; KDU&#3; LQJHQ&#3; VDNOLJ&#3; JUXQG&#3; XWDQ&#3; lU&#3; HQ&#3; SROLWLVN&#3; EHG|P&#16; QLQJ&#17;&#3;

)|U&#3;DWW&#3;VNDSD&#3;HQ&#3;NRQVHNYHQW&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJVPRGHOO&#3;VRP&#3;LQWH&#3; EDVHUDV&#3;Sn&#3;SROLWLVND&#3;EHG|PQLQJDU&#3;I|UHVOnV&#3;DWW&#3;QXYDUDQGH&#3;UHGXFHULQJ&#3; DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3;WDV&#3;ERUW&#17;&#3;'HWWD&#3;LQQHElU&#3;DWW&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3; NRPSHQVHUDV&#3;IXOOW&#3;XW&#17;&#3;

.ROOHNWLYWUDILNHQ&#3;lU&#3;Sn&#3;VDPPD&#3;VlWW&#3;VRP&#3;HQ&#3;XWE\JJG&#3;EDUQRPVRUJ&#3; HQ&#3; I|UXWVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; HQ&#3; IXQJHUDQGH&#3; DUEHWVPDUNQDG&#17;&#3; 9LG&#3; HQ&#3; OnQJW&#16; JnHQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; DY&#3; LQNRPVWHUQD&#3; lU&#3; GHW&#3; ULPOLJW&#3; DWW&#3; PDQ&#3; WDU&#3; IXOO&#3; KlQV\Q&#3;WLOO&#3;GH&#3;NRVWQDGHU&#3;VRP&#3;XSSVWnU&#3;I|U&#3;LQNRPVWHUQDV&#3;I|UYlUYDQ&#16; GH&#17;&#3;

6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;InU&#3;JHQRP&#3;ERUWWDJDQGHW&#3;DY&#3;UHGXFHULQJHQ&#3;HWW&#3;|NDW&#3; WLOOlJJ&#3;PRWVYDUDQGH&#3;&#21;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;gYULJD&#3;OlQ&#3;InU&#3;HWW&#3;|NDW&#3; DYGUDJ&#3;Sn&#3;PHOODQ&#3;&#27;&#3;WLOO&#3;&#20;&#25;&#23;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

Fördelningen av standardkostnaden pè kommunnivè

'HQ&#3; IUDPUlNQDGH&#3; NRVWQDGHQ&#3; Sn&#3; OlQVQLYn&#3; I|UGHODV&#3; XW&#3; Sn&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQ&#3;XWLIUnQ&#3;GHQ&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGVI|UGHOQLQJHQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#21;&#17;&#3;,&#3;6WRFN&#16; KROPV&#3; RFK&#3; 6NnQH&#3; OlQ&#3; HUKnOOHU&#3; DOOD&#3; NRPPXQHU&#3; VDPPD&#3; EHORSS&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3;GHW&#3;YLOO&#3;VlJD&#3;PDQ&#3;I|UGHODU&#3;HIWHU&#3;DQWDOHW&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;'HW&#3;KDU&#3; VWnWW&#3;IULWW&#3;I|U&#3;OlQHW&#3;DWW&#3;KRV&#3;UHJHULQJHQ&#3;EHJlUD&#3;HQ&#3;DQQDQ&#3;I|UGHOQLQJ&#17;&#3; 'HWWD&#3;KDU&#3;GRFN&#3;EDUD&#3;XWQ\WWMDWV&#3;DY&#3;6NnQH&#3;L&#3;VDPEDQG&#3;PHG&#3;ELOGDQGHW&#3; DY&#3; UHJLRQHQ&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; lQGUD&#3; I|UGHOQLQJ&#3; PnVWH&#3; GRFN&#3; VDPWOLJD&#3; NRP&#16; PXQHU&#3;L&#3;OlQHW&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJHW&#3;YDUD&#3;|YHUHQV&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

,&#3; YLVVD&#3; OlQ&#3; &#11;9lVWUD&#3; *|WDODQG&#3; RFK&#3; -lPWODQG&#12;&#3; DYYLNHU&#3; GHQ&#3; I|UGHO&#16; QLQJ&#3; VRP&#3; DQYlQGV&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#3; EHW\GOLJW&#3; IUnQ&#3; GDJHQV&#3; I|UGHOQLQJ&#3; DY&#3; XQGHUVNRWWHW&#3;PHOODQ&#3;NRPPXQHUQD&#17;&#3;(Q&#3;XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;I|UGHOQLQJHQ&#3; JHU&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHU&#3;L&#3;GHVVD&#3;OlQ&#3;VWRUD&#3;I|UlQGULQJDU&#17;&#3;,&#3;DQGUD&#3;OlQ&#3; &#11;H[HPSHOYLV&#3;%OHNLQJH&#15;&#3;9lUPODQG&#15;&#3;9lVWHUERWWHQ&#3;VDPW&#3;-|QN|SLQJ&#12;&#3;lU&#3; |YHUHQVVWlPPHOVHQ&#3; JDQVND&#3; JRG&#3; RFK&#3; HQ&#3; XSSGDWHULQJ&#3; WLOO&#3; DNWXHOOD&#3; I|UKnOODQGHQ&#3; JHU&#3; VPn&#3; I|UlQGULQJDU&#3; I|U&#3; GHQ&#3; HQVNLOGD&#3; NRPPXQHQ&#17;&#3; .RPPXQHUQD&#3; L&#3; 6WRFNKROP&#3; RFK&#3; 6NnQH&#3; VDPW&#3; *RWODQGV&#3; NRPPXQ&#3; SnYHUNDV&#3;LQWH&#3;DY&#3;HQ&#3;XSSGDWHULQJ&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3;KDU&#3;YLD&#3;WUDILNKXYXGPlQQHQ&#3;HUKnOOLW&#3;XSSJLIWHU&#3;RP&#3;KXU&#3; P\FNHW&#3; UHVSHNWLYH&#3; NRPPXQ&#3; WLOOI|UW&#3; ERODJHW&#3; L&#3; XQGHUVNRWWVWlFNQLQJ&#3; HOOHU&#3; PRWVYDUDQGH&#3; RFK&#3; KDU&#3; VnOHGHV&#3; XSSJLIWHU&#3; RP&#3; GHQ&#3; DNWXHOOD&#3; I|UGHOQLQJHQ&#3;L&#3;YDUMH&#3;OlQ&#17;&#3;

Resvanor

,&#3;VW|UUH&#3;VWlGHU&#3;lU&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;HQ&#3;I|UXWVlWWQLQJ&#3;I|U&#3;DWW&#3;DOOD&#3;PlQ&#16; QLVNRU&#3;VNDOO&#3;NXQQD&#3;WD&#3;VLJ&#3;WLOO&#3;DUEHWHW&#3;RFK&#3;VWXGLHU&#17;&#3;$Y&#3;XWU\PPHVVNlO&#3; VNXOOH&#3;GHW&#3;LQWH&#3;IXQJHUD&#3;RP&#3;DOOD&#3;WRJ&#3;ELOHQ&#17;&#3;.ROOHNWLYWUDILNHQ&#3;lU&#3;PHU&#3; \WHIIHNWLY&#3; lQ&#3; ELOHQ&#17;&#3; 6HGDQ&#3; KDU&#3; ELOLVPHQ&#3; HQ&#3; QHJDWLY&#3; SnYHUNDQ&#3; Sn&#3; PLOM|Q&#3; EnGH&#3; L&#3; IRUP&#3; DY&#3; DYJDVHU&#3; PHQ&#3; lYHQ&#3; Sn&#3; VWDGVPLOM|Q&#3; L&#3; IRUP&#3; \WNUlYDQGH&#3;RFK&#3;EDUULlUVNDSDQGH&#3;YlJE\JJQDWLRQHU&#17;&#3;

2UVDNHQ&#3; WLOO&#3; YDUI|U&#3; GHW&#3; XSSVWnU&#3; HWW&#3; EHKRY&#3; DY&#3; HQ&#3; UHVD&#3; KRV&#3; HQ&#3; LQGLYLG&#3; YDULHUDU&#17;&#3; 0DQ&#3; EUXNDU&#3; GHOD&#3; LQ&#3; UHVRUQD&#3; HIWHU&#3; KXYXGVDNOLJW&#3; lUHQGH&#17;&#3;$Y&#3;DOOD&#3;UHVRU&#3;HQ&#3;JLYHQ&#3;PlWGDJ&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;VWRG&#3;IULWLGVUHVRUQD&#3;I|U&#3; &#22;&#19;&#3;SURFHQW&#15;&#3;DUEHWH&#15;&#3;VWXGLHU&#15;&#3;VDPW&#3;WMlQVWHUHVRU&#3;I|U&#3;&#23;&#28;&#3;SURFHQW&#15;&#3;VHUYLFH&#3; RFK&#3;LQN|S&#3;&#20;&#22;&#3;VDPW&#3;|YULJD&#3;UHVRU&#3;I|U&#3;&#27;&#3;SURFHQW&#17;&#3;'U\JW&#3;KlOIWHQ&#3;DY&#3;DOOD&#3; UHVRU&#3;I|UHWRJV&#3;PHG&#3;ELO&#15;&#3;HQ&#3;WUHGMHGHO&#3;JMRUGHV&#3;WLOO&#3;IRWV&#3;HOOHU&#3;PHG&#3;KMlOS&#3; DY&#3; F\NHO&#17;&#3; .ROOHNWLYWUDILNHQ&#3; VWRG&#3; I|U&#3; &#20;&#19;&#3; SURFHQW&#17;&#3; %ODQG&#3; VDPWOLJD&#3; UHVRU&#3; XWJ|U&#3; DUEHWVUHVRUQD&#3; GHQ&#3; VW|UVWD&#3; GHOHQ&#17;&#3; )|U&#3; UHVRUQD&#3; PHG&#3; NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;XWJ|U&#3;DUEHWVUHVRUQD&#3;GU\JW&#3;&#26;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;

'HW&#3;lU&#3;ULPOLJW&#3;DWW&#3;DQWD&#3;DWW&#3;EHKRYHW&#3;DY&#3;NROOHNWLYWUDILN&#3;SnYHUNDV&#3;DY&#3;

 • EHKRYHQ&#3;DY&#3;DWW&#3;UHVD&#3;L&#3;DOOPlQKHW&#3;RFK&#3;EHKRYHQ&#3;DY&#3;DWW&#3;UHVD&#3;PHOODQ&#3;

ERVWDG&#3;RFK&#3;DUEHWVSODWV&#3;L&#3;V\QQHUKHW&#3;

 • EHE\JJHOVH&#16;&#3;RFK&#3;QlULQJVOLYVVWUXNWXU&#3;
 • DQWDO&#3;EHERGGD&#3;|DU&#3;XWDQ&#3;IDVW&#3;EURI|UELQGHOVH&#3;
 • WLOOJlQJOLJKHW&#18;WUlQJVHOHIIHNWHU&#3;
 • SROLWLVND&#3;EHVOXW&#3;&#11;WUlQJVHODYJLIWHU&#15;&#3;PLOM|UHVWULNWLRQHU&#12;&#17;&#3;

&#3; &#3;

%LOHQ&#3; GRPLQHUDU&#3; VRP&#3; WUDQVSRUWPHGHO&#3; L&#3; VDPWOLJD&#3; UHJLRQHU&#17;&#3; 'HQ&#3; NROOHNWLYD&#3;WUDILNHQV&#3;DQGHO&#3;lU&#3;K|JVW&#3;L&#3;6WRFNKROP&#3;RFK&#3;OlJVW&#3;L&#3;0HOOHUVWD&#3; RFK&#3; gYUH&#3; 1RUUODQG&#17;&#3; 6lUVNLOMHU&#3; PDQ&#3; UHVRUQD&#3; WLOO&#3; DUEHWH&#3; RFK&#3; VNROD&#3; VWLJHU&#3;NROOHNWLYWUDILNHQV&#3;DQGHO&#3;DY&#3;GHW&#3;WRWDOD&#3;DQWDOHW&#3;UHVRU&#3;\WWHUOLJDUH&#3; L&#3;6WRFNKROPVUHJLRQHQ&#17;&#3;

0lWW&#3; L&#3; WLG&#3; KDU&#3; GH&#3; ERHQGH&#3; L&#3; 6WRFNKROPVUHJLRQHQ&#3; GH&#3; OlQJVWD&#3; DUEHWVUHVRUQD&#17;&#3;'U\JW&#3;HQ&#3;WUHGMHGHO&#3;KDU&#3;UHVWLGHU&#3;Sn&#3;|YHU&#3;HQ&#3;WLPPH&#3;WXU&#3; RFK&#3;UHWXU&#17;&#3;,&#3;DQGUD&#3;GHODU&#3;DY&#3;6YHULJH&#3;OLJJHU&#3;PRWVYDUDQGH&#3;DQGHO&#3;Sn&#3;FLUND&#3; &#20;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;

Pendling och arbetsmarknad

*HQRP&#3; 6&%&#29;V&#3; UHJLVWHUEDVHUDGH&#3; DUEHWVPDUNQDGVVWDWLVWLN&#3; NDQ&#3; SHQG&#16; OLQJHQ&#3;|YHU&#3;NRPPXQJUlQV&#3;XWOlVDV&#17;&#3;5HJLRQDOW&#3;ILQQV&#3;GHW&#3;VWRUD&#3;VNLOOQD&#16; GHU&#17;&#3; 'HQ&#3; K|JVWD&#3; DQGHOHQ&#3; ILQQV&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#15;&#3; 6NnQH&#3; VDPW&#3; 9lVWUD&#3; *|WDODQG&#17;&#3; 'HQ&#3; OlJVWD&#3; DQGHOHQ&#3; ILQQV&#3; L&#3; 9lVWHUERWWHQ&#15;&#3; 1RUUERWWHQ&#3; VDPW&#3; 9lVWHUQRUUODQG&#17;&#3; *RWODQG&#3; LQWDU&#3; KlU&#3; HQ&#3; VlUVWlOOQLQJ&#3; Gn&#3; DUEHWV&#16; SHQGOLQJHQ&#3;WLOO&#3;HQ&#3;DQQDQ&#3;NRPPXQ&#3;LQQHElU&#3;VYnULJKHWHU&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3; GHW&#3;JHRJUDILVND&#3;OlJHW&#17;&#3;&#3;

'HW&#3; E|U&#3; GRFN&#3; SnWDODV&#3; DWW&#3; DUEHWVSHQGOLQJ&#3; LQRP&#3; NRPPXQHU&#3; LQWH&#3; V\QV&#3;L&#3;GHQQD&#3;VWDWLVWLN&#17;&#3;'HWWD&#3;NDQ&#3;SnYHUND&#3;DQGHOHQ&#3;I|U&#3;\WVWRUD&#3;NRP&#16; PXQHU&#3; L&#3; QRUUD&#3; 6YHULJH&#3; PHQ&#3; lYHQ&#3; I|U&#3; YLVVD&#3; GHODU&#3; DY&#3; 6WRFNKROPV&#3; NRPPXQ&#17;&#3;,&#3;YLVVD&#3;IDOO&#3;KDU&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3;ERU&#3;L&#3;6WRFNKROPV&#3;NRPPXQV&#3; XWNDQWHU&#3; OlQJUH&#3; WLOO&#3; LQQHUVWDGHQ&#3; lQ&#3; SHUVRQHU&#3; ERHQGH&#3; L&#3; YLVVD&#3; JUDQQ&#16; NRPPXQHU&#3;&#11;H[HPSHOYLV&#3;L&#3;6ROQD&#3;RFK&#3;6XQGE\EHUJ&#12;&#17;&#3;

%ODQG&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;KDU&#3;K|JVW&#3;DQGHO&#3;XWSHQGOLQJ&#3;lU&#3;VMX&#3;DY&#3;WLR&#3; NRPPXQHU&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#17;&#3; 'H&#3; lU&#3; RFNVn&#3; WLOO&#3; \WDQ&#3; UHODWLYW&#3; VPn&#3; NRPPXQHU&#3;PHG&#3;HQ&#3;K|J&#3;WlWRUWVJUDG&#17;&#3;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#26;&#17;&#3;&#3;.RPPXQHU&#3;PHG&#3;K|J&#3;XWSHQGOLQJ&#3;

&#3;

.RPPXQ&#3; &#3;&#3;&#3;$QGHO&#3; /lQ&#3; .RPPXQJUXSS&#3;&#3; 7lWRUWVJUDG&#3; /DQGDUHDO&#15;&#3;NP

&#21;

&#3;

6XQGE\EHUJ&#3; &#26;&#27;&#15;&#23;&#26;&#3; 6WRFNKROP&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3; &#27;&#15;&#27;&#21;&#3; 6DOHP&#3; &#26;&#26;&#15;&#23;&#22;&#3; 6WRFNKROP&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#19;&#15;&#28;&#28;&#3; &#24;&#23;&#15;&#25;&#3; 'DQGHU\G&#3; &#26;&#22;&#15;&#20;&#21;&#3; 6WRFNKROP&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3; &#21;&#25;&#15;&#23;&#25;&#3; 6WDIIDQVWRUS&#3; &#26;&#20;&#15;&#26;&#20;&#3; 6NnQH&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#19;&#15;&#27;&#26;&#3; &#20;&#19;&#26;&#15;&#26;&#26;&#3; 1\NYDUQ&#3; &#26;&#20;&#15;&#24;&#22;&#3; 6WRFNKROP&#3; gYULJD&#15;&#3;PLQGUH&#3; &#19;&#15;&#26;&#26;&#3; &#20;&#24;&#21;&#15;&#26;&#24;&#3; 3DUWLOOH&#3; &#26;&#19;&#15;&#26;&#26;&#3; 9lVWUD&#3;*|WDODQG&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#19;&#15;&#28;&#28;&#3; &#24;&#26;&#15;&#20;&#28;&#3; /RPPD&#3; &#26;&#19;&#15;&#19;&#21;&#3; 6NnQH&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#19;&#15;&#28;&#23;&#3; &#24;&#24;&#15;&#21;&#25;&#3; 6ROOHQWXQD&#3; &#25;&#28;&#15;&#25;&#22;&#3; 6WRFNKROP&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3; &#24;&#22;&#15;&#19;&#27;&#3; 6ROQD&#3; &#25;&#28;&#15;&#22;&#27;&#3; 6WRFNKROP&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#20;&#15;&#19;&#19;&#3; &#20;&#28;&#15;&#23;&#25;&#3; 7\UHV|&#3; &#25;&#27;&#15;&#28;&#26;&#3; 6WRFNKROP&#3; )|URUWVNRP&#17;&#3; &#19;&#15;&#28;&#28;&#3; &#25;&#27;&#15;&#28;&#3;

&#3; &#3; %ODQG&#3;GH&#3;NRPPXQHUQD&#3;PHG&#3;HQ&#3;OnJ&#3;XWSHQGOLQJ&#3;ILQQV&#3;VDPWOLJD&#3;XWDQ&#3; *RWODQG&#3;L&#3;QRUUD&#3;6YHULJH&#17;&#3;'H&#3;IOHVWD&#3;XWJ|U&#3;RIWD&#3;HQ&#3;HJHQ&#3;DUEHWVPDUN&#16; QDGVUHJLRQ&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#27;&#17;&#3;&#3;.RPPXQHU&#3;PHG&#3;OnJ&#3;XWSHQGOLQJ&#3;

&#3;

.RPPXQ&#3; &#3;&#3;&#3;&#3;&#3;$QGHO&#3;

/lQ&#3; .RPPXQJUXSS&#3; /DQGDUHDO&#15;&#3;NP

&#21;

&#3;

8PHn&#3; &#26;&#15;&#20;&#25;&#3; 9lVWHUERWWHQ&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#21;&#3;&#22;&#20;&#25;&#15;&#24;&#21;&#3; 0DOXQJ&#3; &#25;&#15;&#27;&#28;&#3; 'DODUQD&#3; *OHVE\JGVNRP&#17;&#3; &#23;&#3;&#20;&#19;&#25;&#15;&#24;&#22;&#3; /\FNVHOH&#3; &#25;&#15;&#26;&#24;&#3; 9lVWHUERWWHQ&#3; *OHVE\JGVNRP&#17;&#3; &#24;&#3;&#25;&#22;&#27;&#15;&#26;&#27;&#3; *lOOLYDUH&#3; &#25;&#15;&#23;&#20;&#3; 1RUUERWWHQ&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#20;&#24;&#3;&#28;&#28;&#28;&#15;&#28;&#24;&#3; +lUMHGDOHQ&#3; &#24;&#15;&#19;&#25;&#3; -lPODQG&#3; *OHVE\JGVNRP&#17;&#3; &#20;&#20;&#3;&#23;&#19;&#23;&#15;&#26;&#3; 6NHOOHIWHn&#3; &#23;&#15;&#26;&#27;&#3; 1RUUERWWHQ&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#25;&#3;&#27;&#22;&#27;&#15;&#23;&#23;&#3; gUQVN|OGVYLN&#3; &#22;&#15;&#27;&#23;&#3; 9lVWHUQRUUODQG&#3; 6W|UUH&#3;VWlGHU&#3; &#25;&#3;&#23;&#20;&#27;&#15;&#21;&#27;&#3; $UMHSORJ&#3; &#22;&#15;&#26;&#28;&#3; 1RUUERWWHQ&#3; *OHVE\JGVNRP&#17;&#3; &#20;&#21;&#3;&#28;&#23;&#23;&#15;&#28;&#25;&#3; .LUXQD&#3; &#22;&#15;&#26;&#23;&#3; 1RUUERWWHQ&#3; 0HGHOVWRUD&#3;VWlGHU&#3; &#20;&#28;&#3;&#23;&#23;&#25;&#15;&#26;&#27;&#3; *RWODQG&#3; &#22;&#15;&#21;&#19;&#3; *RWODQG&#3; /DQGVE\JGVNRP&#17;&#3; &#22;&#3;&#20;&#23;&#19;&#15;&#19;&#28;&#3;

&#3;

4.11.3 =ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQ&#3;I|UHVOnU&#3;DWW&#3;QXYDUDQGH&#3;XWMlPQLQJVPRGHOO&#3;I|U&#3;NROOHNWLY&#16; WUDILNHQ&#3;ELEHKnOOV&#3;PHQ&#3;XSSGDWHUDV&#17;&#3;'H&#3;I|UHVODJQD&#3;IDNWRUHUQDV&#3;YLNWHU&#3; IDVWVWlOOV&#3; PHG&#3; XWJnQJVSXQNW&#3; PHG&#3; OlQVYLVD&#3; NRVWQDGVXSSJLIWHU&#3; I|U&#3; WUDILNHQ&#15;&#3;JOHVKHWHQ&#15;&#3;DQGHO&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3;SHQGODU&#15;&#3;VDPW&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3; ERU&#3;L&#3;WlWRUWHU&#3;PHG&#3;IOHU&#3;lQ&#3;&#20;&#21;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

&#3; &#3;

.RPPLWWpQV&#3; I|UVODJ&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; GHW&#3; IDNWXP&#3; DWW&#3; GHW&#3; ILQQV&#3; VWRUD&#3; VWUXNWXUHOOD&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;EHKRYHQ&#3;RFK&#3;I|UXWVlWWQLQJDU&#3;I|U&#3;GULIWHQ&#3;DY&#3; NROOHNWLYWUDILN&#3;PHOODQ&#3;ROLND&#3;GHODUQD&#3;L&#3;6YHULJH&#17;&#3;'HWWD&#3;JHU&#3;K|JUH&#3;NRVW&#16; QDGHU&#3;L&#3;YLVVD&#3;GHODU&#3;DY&#3;ODQGHW&#15;&#3;IUlPVW&#3;L&#3;6WRFNKROPRPUnGHW&#17;&#3;&#3;

)|U&#3; DWW&#3; VNDSD&#3; HQ&#3; NRQVHNYHQW&#3; RFK&#3; EHJULSOLJ&#3; NRVWQDGVXWMlP&#16; QLQJVPRGHOO&#3;VRP&#3;LQWH&#3;EDVHUDWV&#3;Sn&#3;SROLWLVND&#3;EHG|PQLQJDU&#3;I|UVOnV&#3;DWW&#3; QXYDUDQGH&#3; UHGXFHULQJ&#3; DY&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; WDV&#3; ERUW&#17;&#3; .ROOHNWLY&#16; WUDILNHQ&#3;EHKDQGODV&#3;Sn&#3;VDPPD&#3;VlWW&#3;VRP&#3;|YULJD&#3;YHUNVDPKHWHU&#3;L&#3;NRVW&#16; QDGVXWMlPQLQJHQ&#15;&#3;GHW&#3;YLOO&#3;VlJD&#3;DWW&#3;XWMlPQLQJHQ&#3;VNHU&#3;WLOO&#3;HQ&#3;JHQRP&#16; VQLWWOLJ&#3;DYJLIW&#15;&#3;VHUYLFH&#3;RFK&#3;HIIHNWLYLWHW&#17;&#3;

.RPPLWWpQ&#3; PHQDU&#3; DWW&#3; GHW&#3; lU&#3; DQJHOlJHW&#3; DWW&#3; XSSGDWHUD&#3; I|UGHO&#16; QLQJHQ&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3; LQRP&#3; UHVSHNWLYH&#3; OlQ&#17;&#3; 1XYDUDQGH&#3; I|U&#16; GHOQLQJHQ&#3;IUnQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#21;&#3;lU&#3;LQDNWXHOO&#3;L&#3;YLVVD&#3;OlQ&#3;RFK&#3;I|UVOnV&#3;HUVlWWDV&#3;PHG&#3; XSSJLIWHU&#3;IUnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3;

4.11.4 =Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

9LG&#3;HQ&#3;XSSGDWHULQJ&#3;VNHU&#3;GHW&#3;YLVVD&#3;RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#17;&#3;%ODQG&#3;GH&#3; OlQ&#3; VRP&#3; HUKnOOHU&#3; VW|UVW&#3; SRVLWLY&#3; I|UlQGULQJ&#3; PlUNV&#3; 1RUUERWWHQ&#15;&#3; *lYOHERUJ&#3; VDPW&#3; -|QN|SLQJ&#17;&#3; 9lUW&#3; DWW&#3; QRWHUD&#3; lU&#3; DWW&#3; 1RUUERWWHQ&#3; WDSSDGH&#3; FLUND&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; YLG&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; nUV&#3; XSSGDWHULQJ&#3; DY&#3; QXYDUDQGH&#3; NROOHNWLYWUDILNPRGHOO&#3; MlPI|UW&#3; VLWXDWLRQHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3; $QOHGQLQJHQ&#3; WLOO&#3; GHWWD&#3; YDU&#3; DWW&#3; EnGH&#3; %RGHQ&#3; RFK&#3; .LUXQD&#3; WlWRUWHU&#3; YLG&#3; XSSGDWHULQJHQ&#3; KDGH&#3; InWW&#3; PLQGUH&#3; lQ&#3; &#21;&#19;&#3; &#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; %ODQG&#3; GH&#3; OlQ&#3; VRP&#3; InU&#3; VW|UVW&#3; PLQVNQLQJ&#3;PlUNV&#3;%OHNLQJH&#15;&#3;6|GHUPDQODQG&#3;VDPW&#3;.URQREHUJ&#17;&#3;

'HQ&#3; XSSGDWHUDGH&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHQ&#3; lU&#3; NDOLEUHUDG&#3; PRW&#3; GHQ&#3; L&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3;nUV&#3;JlOODQGH&#3;NRVWQDGVQLYnQ&#3;Sn&#3;&#28;&#20;&#25;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#20;&#28;&#17;&#3; &#3; 1XYDUDQGH&#3; RFK&#3; XSSGDWHUDG&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#3; VDPW&#3;

MXVWHUDG&#3;WUDILNNRVWQDG&#15;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

&#3; &#3; 3n&#3;NRPPXQQLYn&#3;OLJJHU&#3;PHUSDUWHQ&#3;DY&#3;NRPPXQHUQD&#3;LQRP&#3;LQWHUYDOOHW&#3; SOXV&#18;PLQXV&#3; &#20;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 'HW&#3; ILQQV&#3; HWW&#3; WMXJRWDO&#3; NRP&#16; PXQHU&#3; VRP&#3; I|UORUDU&#3; PHU&#3; lQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 6DPWOLJD&#3; lU&#3; NRPPXQHU&#3;L&#3;*|WHERUJVUHJLRQHQ&#17;&#3;)|UOXVWHQ&#3;EHURU&#3;Sn&#3;GHQ&#3;XSSGDWH&#16; UDGH&#3;NRPPXQYLVD&#3;I|UGHOQLQJHQ&#3;L&#3;9lVWUD&#3;*|WDODQGV&#3;OlQ&#17;&#3;)|UOXVWHQ&#3;lU&#3; PlUNEDU&#3;PHQ&#3;VDPWLGLJW&#3;VNDOO&#3;LQWH&#3;PRGHOOHQ&#3;NRPSHQVHUD&#3;I|U&#3;NRVWQD&#16; GHU&#3;VRP&#3;NRPPXQHUQD&#3;XSSHQEDUOLJHQ&#3;LQWH&#3;OlQJUH&#3;KDU&#17;&#3;

)OHUWDOHW&#3;DY&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;YLQQHU&#3;P\FNHW&#3;Sn&#3;XSSGDWHULQJHQ&#3; OLJJHU&#3; L&#3; -lPWODQG&#17;&#3; 'HWWD&#3; Gn&#3; GHQ&#3; XSSGDWHUDGH&#3; I|UGHOQLQJHQ&#3; KDU&#3; HQ&#3; DQQDQ&#3; SURILO&#3; lQ&#3; GHQ&#3; QX&#3; JlOODQGH&#17;&#3; 0HQ&#3; lYHQ&#3; HWW&#3; DQWDO&#3; NRPPXQHU&#3; L&#3; 1RUUERWWHQ&#3;KDU&#3;InWW&#3;HQ&#3;VWRU&#3;SRVLWLY&#3;I|UlQGULQJ&#17;&#3;)|U&#3;NRPPXQHUQD&#3;L&#3; 6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;LQQHElU&#3;XSSGDWHULQJHQ&#3;WLOOVDPPDQV&#3;PHG&#3;ERUWWDJDQ&#16; GHW&#3; DY&#3; UHGXFHULQJHQ&#3; HWW&#3; I|UElWWULQJ&#3; Sn&#3; FLUND&#3; &#20;&#22;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3;&#3;

'n&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3; UHGXFHULQJHQ&#3; XWJnU&#3; NRPPHU&#3; RPVOXWQLQJHQ&#3; L&#3; PRGHOOHQ&#3;DWW&#3;|ND&#3;IUnQ&#3;GDJHQV&#3;&#26;&#22;&#22;&#3;WLOO&#3;&#28;&#26;&#21;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3; &#3;

&#19; &#24;&#19;&#19; &#20;&#3;&#19;&#19;&#19; &#20;&#3;&#24;&#19;&#19; &#21;&#3;&#19;&#19;&#19; &#21;&#3;&#24;&#19;&#19;

6W RF NK

ROP

8S

SV

DOD

.U RQ

RE HUJ

.D OP

DU

*R

WOD

QG V&#3;N

RP

PX

Q

%O HN

LQJ

H

+D

OOD

QG

'D ODU

QD

1R UUE

RWW

HQ

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

1XYDUDQGH 8SSGDWHUDG $YJLIWVMXVWHUDG&#3;WUDILNNRVWQDG

&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#19;&#17;&#3;&#3;)|UlQGULQJ&#3;DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;YLG&#3;XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;GHO&#16;

PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILN&#3;

&#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#20;&#17;&#3;&#3;)|UlQGULQJ&#3;DY&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3;YLG&#3;XSSGDWHULQJ&#3;DY&#3;GHO&#16;

PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILN&#15;&#3;ODQGVWLQJ&#3;&#3;

&#22;

&#20;

&#23;

&#20;&#24;

&#22;&#23;

&#20;&#21;&#25;

&#24;&#22;

&#23;&#22;

&#28;

&#21;

&#19;

&#19; &#21;&#19; &#23;&#19; &#25;&#19; &#27;&#19; &#20;&#19;&#19; &#20;&#21;&#19; &#20;&#23;&#19;

0L QG UH &#3;l Q&#3; &#16;&#24; &#19;&#19;

&#16;&#23; &#19;&#19; &#3;WL OO&#3; &#16;&#24; &#19;&#19;

&#16;&#22; &#19;&#19; &#3;WL OO&#3; &#16;&#23; &#19;&#19;

&#16;&#21; &#19;&#19; &#3;WL OO&#3; &#16;&#22; &#19;&#19;

&#16;&#20; &#19;&#19; &#3;WL OO&#3; &#16;&#21; &#19;&#19;

&#19;&#3; WLO O&#3;&#16; &#20;&#19; &#19;

&#19;&#3; WLO O&#3;&#20; &#19;&#19;

&#20;&#19; &#19;&#3; WLO O&#3;&#21; &#19;&#19;

&#21;&#19; &#19;&#3; WLO O&#3;&#22; &#19;&#19;

&#22;&#19; &#19;&#3; WLO O&#3;&#23; &#19;&#19;

&#23;&#19; &#19;&#3; WLO O&#3;&#24; &#19;&#19;

$Q WD O&#3;N RP P XQ HU

&#20;&#22;&#19;

&#24;

&#16;&#26;&#23;

&#16;&#22;&#19; &#16;&#21;&#20;

&#16;&#27;&#24; &#16;&#26;&#28;

&#16;&#25;&#20;

&#16;&#20;&#22;&#27;

&#16;&#25;&#19;

&#16;&#26;&#23;

&#16;&#21;&#22;

&#16;&#22;&#25; &#16;&#22;&#26;

&#16;&#26;

&#16;&#22;&#20;

&#21;&#22;

&#16;&#24;&#19;

&#16;&#24; &#16;&#28;

&#20;&#20;&#24;

&#16;&#21;&#19;&#19; &#16;&#20;&#24;&#19; &#16;&#20;&#19;&#19;

&#16;&#24;&#19;

&#19; &#24;&#19; &#20;&#19;&#19; &#20;&#24;&#19;

6W RF NK

ROP

8S

SV

DOD

.U RQ RE

HU J

.D

OP DU

*R

WOD QG

%O HN LQJ

H

+D

OOD QG

'D ODU

QD

1R UUE

RWW

HQ

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.12. Kallortstillægg

Kommittêns =förslag: =Delmodellen =utgèr =ur =kostnadsutjæm-

QLQJHQ&#17;&#3;

4.12.1 =Nuvarande utformning Bakgrund

5lWWHQ&#3; WLOO&#3; NDOORUWVWLOOlJJ&#3; I|U&#3; DUEHWVWDJDUH&#3; VWDWLRQHUDGH&#3; L&#3; YLVV&#3; EH&#16; VWlPG&#3; NRPPXQ&#3; HOOHU&#3; GHO&#3;DY&#3; NRPPXQ&#3; IDQQV&#3; W&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#3; UHJOHUDG&#3; L&#3; FHQWUDOD&#3;DYWDO&#17;&#3;$YWDOHW&#3;RP&#3;NDOORUWVWLOOlJJ&#3;KDU&#3;XSSK|UW&#3;IU&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#20;&#28;&#28;&#23;&#15;&#3; EO&#17;D&#17;&#3;WLOO&#3;I|OMG&#3;DY&#3;I|UlQGUDW&#3;O|QHV\VWHP&#17;&#3;0HUNRVWQDGHQ&#3;I|U&#3;NDOORUWV&#16; WLOOlJJHW&#3; I|UVYDQQ&#3; HPHOOHUWLG&#3; LQWH&#3; HIWHUVRP&#3; WLOOlJJHQ&#3; RPYDQGODGHV&#3; WLOO&#3;QRUPDO&#3;O|Q&#17;&#3;,&#3;GH&#3;XWUHGQLQJDU&#3;VRP&#3;OHJDW&#3;WLOO&#3;JUXQG&#3;I|U&#3;QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#3; EHWUDNWDGHV&#3; GlUI|U&#3; GHQQD&#3; PHUNRVWQDG&#3; VRP&#3; RSnYHUNEDU&#3;Sn&#3;NRUW&#3;VLNW&#3;I|U&#3;EHU|UGD&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3;

,&#3;SURSRVLWLRQHQ&#3;&#11;SURS&#17;&#3;&#20;&#28;&#28;&#23;&#18;&#28;&#24;&#29;&#20;&#24;&#19;&#12;&#3;GlU&#3;I|UVODJHW&#3;WLOO&#3;QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#3; ODGHV&#3; IUDP&#15;&#3; VlJV&#3; DWW&#3; IUnJDQ&#3; RP&#3; EHU|UGD&#3; NRP&#16; PXQHU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJ&#3; lYHQ&#3; L&#3; IUDPWLGHQ&#3; VNDOO&#3; NRPSHQVHUDV&#3; I|U&#3; HWW&#3; K|JUH&#3; O|QHOlJH&#3; HOOHU&#3; RP&#3; NRPSHQVDWLRQHQ&#3; VNDOO&#3; WUDSSDV&#3; DY&#3; E|U&#3; EOL&#3; I|UHPnO&#3;I|U&#3;|YHUYlJDQGHQ&#3;YLG&#3;HQ&#3;|YHUV\Q&#3;DY&#3;V\VWHPHW&#17;&#3;

,&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;HUKnOOHU&#3;&#22;&#26;&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;I\UD&#3;ODQGVWLQJ&#3; NDOORUWVWLOOlJJ&#15;&#3; PRWVYDUDQGH&#3; GH&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJ&#3; GlU&#3; DUEHWVWDJDUQD&#3;HQOLJW&#3;DYWDO&#3;WLGLJDUH&#3;HUK|OO&#3;WLOOlJJ&#3;PHG&#3;HQ&#3;YLVV&#3;SURFHQW&#16; VDWV&#3;DY&#3;O|QHQ&#3;EHURHQGH&#3;Sn&#3;NDOORUWVJUXSS&#3;&#11;&#20;&#15;&#3;&#21;&#15;&#3;&#23;&#15;&#3;UHVSHNWLYH&#3;&#27;&#3;SUR&#16; FHQW&#12;&#17;&#3;,&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;XWJnU&#3;NDOORUWVWLOOlJJ&#3;I|U&#3;NRPPXQHUQD&#3; PHG&#3;&#20;&#27;&#27;−&#20;&#3;&#28;&#21;&#21;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#15;&#3;WRWDOW&#3;FD&#3;&#22;&#24;&#19;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3; )|U&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;XWJnU&#3;GHW&#3;PHG&#3;&#20;&#26;−&#24;&#22;&#20;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#15;&#3;WRWDOW&#3; FD&#3;&#20;&#26;&#19;&#3;PLOMRQHU&#3;NURQRU&#17;&#3;

Resultat av tidigare uppföljningar

.RPPXQDOD&#3;XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3;IDQQ&#3;DWW&#3;NDOORUWVWLOOlJJHW&#3;&#20;&#28;&#28;&#26;&#3; IRUWIDUDQGH&#3; nWHUVSHJODGHV&#3; L&#3; O|QHQLYnHUQD&#15;&#3; PHQ&#3; DWW&#3; PHGHOO|QHUQD&#3; XQGHU&#3;SHULRGHQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;−&#20;&#28;&#28;&#26;&#3;|NDW&#3;QnJRW&#3;PLQGUH&#3;L&#3;GH&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3; WLGLJDUH&#3;KDIW&#3;NDOORUWVWLOOlJJ&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;ULNHW&#3;RFK&#3;PHG&#3;ULNHW&#3;H[NOX&#16; VLYH&#3; VWRUVWDGVRPUnGHQD&#17;&#3; 8QGHU&#3; PRWVYDUDQGH&#3; SHULRG&#3; KDGH&#3; HQOLJW&#3; QlPQGD&#3; XWUHGQLQJ&#3; NDOORUWVODQGVWLQJHQ&#3; GRFN&#3; KDIW&#3; HQ&#3; QnJRW&#3; K|JUH&#3;

&#3; &#3;

O|QH|NQLQJ&#3;lQ&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3;8WUHGQLQJHQ&#3;SHNDGH&#3;Sn&#3;DWW&#3;GHW&#3;XQGHUODJ&#3;PDQ&#3; KDIW&#3; WLOOJnQJ&#3; WLOO&#3; LQWH&#3; JMRUGH&#3; GHW&#3; P|MOLJW&#3; DWW&#3; QlUPDUH&#3; EHG|PD&#3; YDG&#3; VRP&#3; EHURGGH&#3; Sn&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; SHUVRQDOVWUXNWXUHQ&#3; RFK&#3; YDG&#3; VRP&#3; EHURGGH&#3;Sn&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;O|QHXWYHFNOLQJ&#17;&#3;

*HQRP&#3;DWW&#3;NDOORUWVWLOOlJJHW&#3;LQWH&#3;OlQJUH&#3;UHJOHUDGHV&#3;L&#3;FHQWUDOD&#3;DYWDO&#3; DQVnJ&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3; DWW&#3; GHQQD&#3; HUVlWWQLQJ&#3; Sn&#3; VLNW&#3;E|U&#3;XWJn&#3;XU&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;I|U&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3; 8WUHGQLQJHQV&#3;EHG|PQLQJ&#3;YDU&#3;DWW&#3;GHW&#3;YLG&#3;GHW&#3;WLOOIlOOHW&#3;YDU&#3;I|U&#3;WLGLJW&#3; DWW&#3;KHOW&#3;WD&#3;ERUW&#3;NDOORUWVWLOOlJJHW&#3;IUnQ&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;PHQ&#3;DWW&#3; GHW&#3;E|U&#3;UHGXFHUDV&#3;PHG&#3;WYn&#3;SURFHQWHQKHWHU&#3;IUnQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#17;&#3;(Q&#3;\WWHUOLJDUH&#3; DYWUDSSQLQJ&#3;E|U&#3;VNH&#3;I|UVW&#3;HIWHU&#3;LQI|UDQGHSHULRGHQV&#3;VOXW&#3;RFK&#3;Sn&#3;VLNW&#3; E|U&#3;NDOORUWVWLOOlJJHW&#3;KHOW&#3;XWJn&#3;XU&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;

,&#3;UHJHULQJHQV&#3;SURSRVLWLRQ&#3;RP&#3;I|UlQGULQJDU&#3;L&#3;XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#3; &#11;SURS&#17;&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#18;&#28;&#28;&#29;&#27;&#28;&#12;&#3; JMRUGH&#3; GRFN&#3;UHJHULQJHQ&#3;EHG|PQLQJHQ&#3; DWW&#3; NDOO&#16; RUWVWLOOlJJHW&#3; VNDOO&#3; ILQQDV&#3; NYDU&#3; RI|UlQGUDW&#3; L&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; 0RW&#3;EDNJUXQG&#3;DY&#3;RVlNHUKHWHQ&#3;DWW&#3;DYJ|UD&#3;RP&#3;I|UlQGULQJHQ&#3;EHURU&#3;Sn&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; O|QHXWYHFNOLQJHQ&#3; HOOHU&#3; ROLND&#3; XWYHFNOLQJ&#3; DY&#3; SHUVRQDOHQV&#3; VDPPDQVlWWQLQJ&#3;DQVnJ&#3;UHJHULQJHQ&#15;&#3;L&#3;OLNKHW&#3;PHG&#3;EO&#17;D&#17;&#3;6YHQVND&#3;.RP&#16; PXQI|UEXQGHW&#15;&#3;DWW&#3;GHW&#3;YDU&#3;I|U&#3;WLGLJW&#3;DWW&#3;DYJ|UD&#3;RP&#3;O|QHVNLOOQDGHUQD&#3; PHOODQ&#3; NDOORUWVNRPPXQHUQD&#3; RFK&#3; |YULJD&#3; NRPPXQHU&#3; IDNWLVNW&#3; KDGH&#3; PLQVNDW&#3; L&#3; QnJRQ&#3; VW|UUH&#3; XWVWUlFNQLQJ&#17;&#3; 3n&#3; OlQJUH&#3; VLNW&#3; IDQQV&#3; GRFN&#3; HQOLJW&#3;GHQQD&#3;SURSRVLWLRQ&#3;DQOHGQLQJ&#3;DWW&#3;PLQVND&#3;NRPSHQVDWLRQVQLYnQ&#3; I|U&#3;NDOORUWVWLOOlJJHW&#3;RP&#3;O|QHQLYnQ&#3;L&#3;NDOORUWVNRPPXQHUQD&#3;QlUPDU&#3;VLJ&#3; GHQ&#3;L&#3;|YULJD&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;9LGDUH&#3;VDGHV&#3;DWW&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;E|U&#3;VWXGHUDV&#3; QlUPDUH&#3;L&#3;GHQ&#3;IRUWVDWWD&#3;XSSI|OMQLQJHQ&#3;DY&#3;XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#17;&#3;

([SHUWJUXSSHQ&#3; I|U&#3; I|UHQNODG&#3; NRPPXQDO&#3; XWMlPQLQJ&#3; DQVnJ&#3; DWW&#3; NDOORUWVWLOOlJJHW&#3; WLOOVDPPDQV&#3; PHG&#3; XSSYlUPQLQJVNRVWQDGHU&#3; RFK&#3; E\JJNRVWQDGHU&#3; lU&#3; HQ&#3; W\S&#3; DY&#3; NRVWQDGHU&#3; GlU&#3; GHW&#3; ILQQV&#3; HQ&#3; EULVW&#3; Sn&#3; NRQVHNYHQV&#3; L&#3; XWMlPQLQJVV\VWHPHW&#17;&#3; $QOHGQLQJHQ&#3; lU&#3; DWW&#3; GHW&#3; EDUD&#3; lU&#3; YLVVD&#3; RUVDNHU&#3; WLOO&#3; K|JD&#3; NRVWQDGVQLYnHU&#3; VRP&#3; EHDNWDV&#3; L&#3; NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJHQ&#17;&#3; 0RGHOOHQ&#3; I|U&#3; EO&#17;D&#17;&#3; NDOORUWVWLOOlJJ&#3; NRPSHQVHUDU&#3; I|U&#3; K|JD&#3; O|QHQLYnHU&#3; L&#3; QRUUD&#3; 6YHULJH&#17;&#3; 1nJRQ&#3; PRWVYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; VRP&#3; EHDNWDU&#3; GH&#3; VlUVNLOGD&#3; RUVDNHUQD&#3; WLOO&#3; GH&#3; K|JD&#3; O|QHQLYnHUQD&#3; L&#3; H[HPSHOYLV&#3; VWRUVWDGVRPUnGHQD&#3; ILQQV&#3; GlUHPRW&#3; LQWH&#17;&#3; 'HW&#3; RVlNUD&#3; EHUlNQLQJVXQGHUODJHW&#3;RFK&#3;GHW&#3;IDNWXP&#3;DWW&#3;EDUD&#3;YLVVD&#3;RUVDNHU&#3;WLOO&#3;K|JD&#3; NRVWQDGVQLYnHU&#3; EHDNWDV&#3; JMRUGH&#3; DWW&#3; ([SHUWJUXSSHQ&#3; DQVnJ&#3; DWW&#3; GHQQD&#3; W\S&#3; DY&#3; NRVWQDGHU&#3; LQWH&#3; E|U&#3; RPIDWWDV&#3; DY&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3; ([SHUWJUXSSHQ&#3; DQVnJ&#3; DWW&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3; DY&#3; GHWWD&#3; VODJ&#3; L&#3; IRUW&#16; VlWWQLQJHQ&#3;LVWlOOHW&#3;E|U&#3;XWJn&#3;VRP&#3;HWW&#3;UHJLRQDOSROLWLVNW&#3;VW|G&#3;&#11;VH&#3;YLGDUH&#3; NDSLWHO&#3;&#24;&#12;&#17;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.12.2 =Resultat av kommittêns uppföljning

.RPPLWWpQ&#3; KDU&#3; PHG&#3; XQGHUODJ&#3; IUnQ&#3; 6YHQVND&#3; .RPPXQI|UEXQGHWV&#3; RFK&#3; /DQGVWLQJVI|UEXQGHWV&#3; SHUVRQDO&#16;&#3; RFK&#3; O|QHVWDWLVWLN&#3; I|OMW&#3; XSS&#3; O|QHXWYHFNOLQJHQ&#3;L&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3;/|QHQLYnHUQD&#3;L&#3;ROLND&#3; NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;KDU&#3;GlUYLG&#3;JMRUWV&#3;PHU&#3;MlPI|UEDUD&#3;JHQRP&#3; DWW&#3;O|QHQLYnQ&#3;I|U&#3;ROLND&#3;SHUVRQDOJUXSSHU&#3;SHU&#3;NRPPXQ&#18;ODQGVWLQJ&#3;KDU&#3; YLNWDWV&#3; HIWHU&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; SHUVRQDOVWUXNWXUHQ&#3; LQRP&#3; UHVSHN&#16; WLYH&#3; VHNWRU&#3; L&#3; ODQGHW&#3; VRP&#3; KHOKHW&#17;&#3; %HDUEHWQLQJDU&#3; KDU&#3; JMRUWV&#3; I|U&#3; nUHQ&#3; &#20;&#28;&#28;&#22;&#15;&#3;&#20;&#28;&#28;&#26;&#15;&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;RFK&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3;'HW&#3;IUlPVWD&#3;V\IWHW&#3;KDU&#3;YDULW&#3;DWW&#3;EHO\VD&#3; RP&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;VRP&#3;WLGLJDUH&#3;KDIW&#3;NDOORUWVWLOOlJJ&#3;IRUW&#16; IDUDQGH&#3;KDU&#3;HQ&#3;DYYLNDQGH&#3;O|QHQLYn&#3;HIWHU&#3;DWW&#3;DYWDOHW&#3;RP&#3;NDOORUWVWLOOlJJ&#3; XSSK|UW&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#21;&#17;&#3;&#3;/|QHQLYnHU&#3;L&#3;NRPPXQHU&#3;OlQVYLV&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;−&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3;9LNWDW&#3;HIWHU&#3;

JHQRPVQLWWOLJ&#3;SHUVRQDOVWUXNWXU&#17;&#3;5LNHW&#3; &#3;LQGH[&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;

.lOOD&#29;&#3;6YHQVND&#3;.RPPXQI|UEXQGHW&#17;&#3;

&#3; &#3; /|QHQLYnHUQD&#3;L&#3;NRPPXQHUQD&#3;VRP&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#3;YDU&#3;K|JVW&#3;L&#3;1RUUERWWHQV&#3;OlQ&#3; lU&#3;XQGHU&#3;VHQDUH&#3;nU&#3;K|JVW&#3;L&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQ&#17;&#3;'H&#3;UHODWLYD&#3;O|QHQLYnHUQD&#3; KDU&#3; VMXQNLW&#3; PHVW&#3; L&#3; GH&#3; WUH&#3; QRUGOLJDVWH&#3; OlQHQ&#17;&#3; 0HQ&#3; lYHQ&#3; L&#3; DQGUD&#3; OlQ&#3; XWDQ&#3; NDOORUWVNRPPXQHU&#3; KDU&#3; OLNDUWDGH&#3; I|UlQGULQJDU&#3; lJW&#3; UXP&#17;&#3; ,&#3; GH&#3; EHU|UGD&#3;OlQHQ&#3;ILQQV&#3;NRPPXQHU&#3;VRP&#3;WLOOK|UW&#3;VNLOGD&#3;NDOORUWVJUXSSHU&#3;

&#28;&#21; &#28;&#23; &#28;&#25; &#28;&#27; &#20;&#19;&#19; &#20;&#19;&#21; &#20;&#19;&#23; &#20;&#19;&#25; &#20;&#19;&#27;

6W RF NK ROP

8S SV DO D

6| UP OD QG

gV WH UJ |W OD QG

-| QN |S LQ J

.U RQ RE HU J

.D OP DU

*R WOD QG

%O HN LQ JH

6N nQ H

+D OOD QG

9&#3; *| WD OD QG

9l UP OD QG

gU HE UR

9l VW P DQ OD QG

'D OD UD QD

*l YOH ER UJ

9l VW HU QR UUO DQ G

-l P WOD QG

9l VW HU ER WWH Q

1R UUE RW WH Q

/| QH LQ GH [&#3;&#11; ULN HW &#20; &#19;&#19; &#12;

&#20;&#28;&#28;&#22; &#20;&#28;&#28;&#26; &#21;&#19;&#19;&#20; &#21;&#19;&#19;&#21;

&#3; &#3;

RFK&#3; GlUI|U&#3; KDU&#3; KDIW&#3; ROLND&#3;VWRUD&#3; NDOORUWVWLOOlJJ&#17;&#3; )|UlQGULQJDUQD&#3;EOLU&#3; GlUI|U&#3; PHU&#3; W\GOLJD&#3; RP&#3; GH&#3; EHU|UGD&#3; NRPPXQHUQD&#3; JUXSSHUDV&#3; HQOLJW&#3; WLGLJDUH&#3;LQGHOQLQJ&#3;L&#3;NDOORUWVJUXSSHU&#3;VRP&#3;L&#3;ILJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#22;&#17;&#3;&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#22;&#17;&#3; /|QHQLYnHU&#3; L&#3; NRPPXQHU&#3; HIWHU&#3; WLGLJDUH&#3; NDOORUWVJUXSS&#3;

&#20;&#28;&#28;&#22;−&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3; 9LNWDW&#3; HIWHU&#3; JHQRPVQLWWOLJ&#3; SHUVRQDOVWUXNWXU&#17;&#3; 5LNHW LQGH[&#3;&#20;&#19;&#19;&#3; &#3;

.lOOD&#29;&#3;6YHQVND&#3;.RPPXQI|UEXQGHW&#17;&#3;

&#3;

&#3; )LJXUHQ&#3;SHNDU&#3;Sn&#3;DWW&#3;O|QHQLYnHUQD&#3;L&#3;GH&#3;I\UD&#3;NDOORUWVJUXSSHUQD&#3;|NDW&#3; OnQJVDPPDUH&#3; lQ&#3;L&#3; ULNHW&#3; RFK&#3; GlUI|U&#3; VXFFHVVLYW&#3; VMXQNLW&#3; L&#3; I|UKnOODQGH&#3; WLOO&#3;ULNHWV&#3;O|QHQLYn&#17;&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#3;YDU&#3;O|QHQLYnQ&#3;L&#3;GHQ&#3;K|JVWD&#3;NDOORUWVJUXSSHQ&#3; GU\JW&#3; HQ&#3; SURFHQW&#3; K|JUH&#3; lQ&#3; ULNVJHQRPVQLWWHW&#17;&#3; ,&#3; |YULJD&#3; NDOORUWV&#16; JUXSSHU&#3;OLJJHU&#3;GH&#3;VHQDVWH&#3;nUHQ&#3;O|QHQLYnHUQD&#3;XQGHU&#3;GHW&#3;YLNWDGH&#3;ULNV&#16; JHQRPVQLWWHW&#17;&#3;

/|QHQLYnQ&#3;I|U&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;nUHQ&#3;OLJJHU&#3;I|U&#3;6WRUVWRFNKROP&#3;XQJH&#16; IlU&#3; L&#3; QLYn&#3; PHG&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#17;&#3; )|U&#3; 6WRUPDOP|&#3; RFK&#3; 6WRUJ|WHERUJ&#3; OnJ&#3; O|QHQLYnHUQD&#3; I|U&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; QnJRQ&#3; GU\J&#3; SURFHQWHQKHW&#3; |YHU&#3; 6NnQH&#3; UHVSHNWLYH&#3;9lVWUD&#3;*|WDODQG&#17;&#3; &#3;

&#28;&#21; &#28;&#23; &#28;&#25; &#28;&#27; &#20;&#19;&#19; &#20;&#19;&#21; &#20;&#19;&#23; &#20;&#19;&#25;

&#27;&#8;

&#23;&#8;

&#21;&#8;

&#20;&#8;

.DOORUWVJUXSS

/| QH LQ GH [&#3;&#11; ULN HW &#20; &#19;&#19; &#12;

&#20;&#28;&#28;&#22; &#20;&#28;&#28;&#26; &#21;&#19;&#19;&#20; &#21;&#19;&#19;&#21;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#23;&#17;&#3; &#3; /|QHQLYnHU&#3; L&#3; ODQGVWLQJ&#3; LQNO&#17;&#3; ERODJ&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;−&#21;&#19;&#19;&#21;&#17;&#3; 9LNWDW&#3;

HIWHU&#3;JHQRPVQLWWOLJ&#3;SHUVRQDOVWUXNWXU&#17;&#3;5LNHW LQGH[&#3;&#20;&#19;&#19;&#3; &#3;

.lOOD&#29;&#3;/DQGVWLQJVI|UEXQGHW&#17;&#3;

&#3; &#3; )|U&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; lU&#3; I|UlQGULQJHQ&#3; L&#3; O|QHQLYnHU&#3; I|U&#3; GH&#3; WLGLJDUH&#3; NDOO&#16; RUWVODQGVWLQJHQ&#3; LQWH&#3; OLND&#3; W\GOLJ&#3; VRP&#3; I|U&#3; NRPPXQHUQD&#17;&#3; %HW\GHOVHQ&#3; DY&#3; NDOORUWVWLOOlJJHQ&#3; L&#3; -lPWODQG&#3; RFK&#3; 9lVWHUQRUUODQG&#3; lU&#3; EHJUlQVDGH&#17;&#3; 'HOV&#3;WLOOK|UGH&#3;GHVVD&#3;OlQ&#3;GH&#3;OlJUH&#3;NDOORUWVJUXSSHUQD&#15;&#3;&#3;GHOV&#3;RPIDWWDGH&#3; WLOOlJJHW&#3;LQWH&#3;DOOD&#3;GHODU&#3;&#11;NRPPXQHU&#12;&#3;DY&#3;UHVSHNWLYH&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3;1nJRQ&#3; W\GOLJ&#3; HIIHNW&#3; DY&#3; GHW&#3; DYVNDIIDGH&#3; NDOORUWVWLOOlJJHW&#3; NDQ&#3; GlUI|U&#3; LQWH&#3; XWOlVDV&#3;Sn&#3;ODQGVWLQJVQLYn&#3;L&#3;GH&#3;EnGD&#3;OlQHQ&#17;&#3;/|QHUQD&#3;L&#3;6WRFNKROP&#3;RFK&#3; 1RUUERWWHQ&#3;OLJJHU&#3;Sn&#3;XQJHIlU&#3;VDPPD&#3;O|QHQLYn&#3;GH&#3;WYn&#3;VHQDVWH&#3;UHGR&#16; YLVDGH&#3;nUHQ&#17;&#3;

4.12.3 =Kommittêns övervæganden och förslag

6NlOHW&#3; WLOO&#3; DWW&#3; NDOORUWVWLOOlJJHW&#3; XUVSUXQJOLJHQ&#3; LQI|UGHV&#3; L&#3; NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJHQ&#3; YDU&#3; DWW&#3; UlWWHQ&#3; WLOO&#3; NDOORUWVWLOOlJJ&#3; I|U&#3; DUEHWVWDJDUH&#3; VWDWLRQHUDGH&#3; L&#3; YLVV&#3; EHVWlPG&#3; NRPPXQ&#3; HOOHU&#3; GHO&#3; DY&#3; NRPPXQ&#3; W&#17;R&#17;P&#17;&#3; &#20;&#28;&#28;&#22;&#3;IDQQV&#3;UHJOHUDG&#3;L&#3;FHQWUDOD&#3;DYWDO&#17;&#3;'lULJHQRP&#3;EHWUDNWDGHV&#3;GHQQD&#3; PHUNRVWQDG&#3;VRP&#3;RSnYHUNEDU&#3;I|U&#3;GHQ&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHQ&#3;RFK&#3;GHW&#3; HQVNLOGD&#3; ODQGVWLQJHW&#17;&#3; 'HW&#3; XQGHUODJ&#3; NRPPLWWpQ&#3; KDIW&#3; WLOOJnQJ&#3; WLOO&#3;

&#28;&#21; &#28;&#23; &#28;&#25; &#28;&#27; &#20;&#19;&#19; &#20;&#19;&#21; &#20;&#19;&#23; &#20;&#19;&#25; &#20;&#19;&#27;

6W RF NK ROP

8S SV DO D

6| UP OD QG

gV WH UJ |W OD QG

-| QN |S LQ J

.U RQ RE HU J

.D OP DU

%O HN LQ JH

5H J&#3; 6N nQ H

+D OOD QG

9&#3; *| WD OD QG

9l UP OD QG

gU HE UR

9l VW P DQ OD QG

'D OD UD QD

*l YOH ER UJ

9l VW HU QR UUO DQ G

-l P WOD QG

9l VW HU ER WWH Q

1R UUE RW WH Q

/| QH LQ GH [&#3;&#11; ULN HW &#20; &#19;&#19; &#12;

&#20;&#28;&#28;&#26; &#21;&#19;&#19;&#20; &#21;&#19;&#19;&#21;

&#3; &#3;

SHNDU&#3; Sn&#3; DWW&#3; GHW&#3; WLGLJDUH&#3; NDOORUWVWLOOlJJHW&#3; HQGDVW&#3; L&#3; EHJUlQVDG&#3; RP&#16; IDWWQLQJ&#3; nWHUVSHJODV&#3; L&#3; O|QHQLYnHUQD&#3; XQGHU&#3; VHQDUH&#3; nU&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; I|UHVOnU&#3; GlUI|U&#3; DWW&#3; NDOORUWVWLOOlJJHW&#3; XWJnU&#3; XU&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; IU&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#21;&#19;&#19;&#24;&#17;&#3;&#3;

*HQRP&#3; DWW&#3; UHJLRQDOD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; O|QHQLYnHU&#3; LQWH&#3; OlQJUH&#3; DYJ|UV&#3; JHQRP&#3; FHQWUDOW&#3; UHJOHUDGH&#3; DYWDO&#3; NDQ&#3; HYHQWXHOOD&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; K|JUH&#3;O|QHOlJH&#3;LQWH&#3;OlQJUH&#3;EHWUDNWDV&#3;VRP&#3;HQ&#3;KHOW&#3;RSnYHUNEDU&#3;I|U&#3;GHQ&#3; HQVNLOGD&#3; NRPPXQHQ&#3; HOOHU&#3; GHW&#3; HQVNLOGD&#3; ODQGVWLQJHW&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; lU&#3; PHGYHWHQ&#3; RP&#3; DWW&#3; O|QHQLYnHUQD&#3; L&#3; NRPPXQHU&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJ&#3; L&#3; ROLND&#3; GHODU&#3; DY&#3; ODQGHW&#3; NDQ&#3; SnYHUNDV&#3; DY&#3; GHQ&#3; ORNDOD&#3; RFK&#3; UHJLRQDOD&#3; DUEHWV&#16; PDUNQDGHQ&#17;&#3;*HQRP&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;VMlOYD&#3;I|UKDQGODU&#3; RP&#3; O|QHUQD&#3; Sn&#3; GHQ&#3; ORNDOD&#3; RFK&#3; UHJLRQDOD&#3;QLYnQ&#3;NDQ&#3;PDQ&#3; GRFN&#3; LQWH&#3; XWHVOXWD&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;VMlOYD&#3;NDQ&#3;SnYHUND&#3;O|QHQLYnQ&#3;L&#3; VLQD&#3; RUJDQLVDWLRQHU&#17;&#3; .RPPLWWpQ&#3; DQVHU&#3; GlUI|U&#3; DWW&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; O|QH&#16; QLYnHU&#3;LQWH&#3;VNDOO&#3;EHDNWDV&#3;L&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;&#3;

8WIDOOHW&#3; DY&#3; GH&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; LQNRPVWXWMlPQLQJHQ&#3; VRP&#3; NRP&#16; PLWWpQ&#3;I|UHVOnU&#3;LQQHElU&#3;GHVVXWRP&#3;DWW&#3;NRPPXQHU&#3;RFK&#3;ODQGVWLQJ&#3;PHG&#3; K|J&#3;VNDWWHNUDIW&#3;L&#3;YLVV&#3;PnQ&#3;HUKnOOHU&#3;HQ&#3;NRPSHQVDWLRQ&#3;I|U&#3;HWW&#3;K|JUH&#3; O|QHOlJH&#3;I|U&#3;VLQD&#3;DQVWlOOGD&#17;&#3;

Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

)|UVODJHW&#3;DWW&#3;OnWD&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;XWJn&#3;XU&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;LQQHElU&#3; DWW&#3; &#22;&#26;&#3; NRPPXQHU&#3; PHG&#3; NDOORUWVWLOOlJJ&#3; WDSSDU&#3; WLOOlJJ&#3; Sn&#3; PHOODQ&#3; &#20;&#23;&#24;&#3; RFK&#3;&#20;&#3;&#27;&#26;&#28;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;)|U&#3;|YULJD&#3;NRPPXQHU&#3;ERUWIDOOHU&#3;HWW&#3; DYGUDJ&#3;Sn&#3;&#23;&#22;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;)\UD&#3;ODQGVWLQJ&#3;WDSSDU&#3;WLOOlJJ&#3;Sn&#3; XSS&#3; WLOO&#3; &#24;&#20;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; PHQ&#3; I|U&#3; WYn&#3; DY&#3; GHVVD&#3; ODQGVWLQJ&#3; EHJUlQVDV&#3;GHQ&#3;QHJDWLYD&#3;HIIHNWHQ&#3;WLOO&#3;FD&#3;&#21;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;)|U&#3; |YULJD&#3;ODQGVWLQJ&#3;ERUWIDOOHU&#3;HWW&#3;DYGUDJ&#3;Sn&#3;&#21;&#20;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

4.13. Hælso- och sjukvèrd

Kommittêns =förslag: =Matrismodellerna =uppdateras =med =det

VHQDVW&#3;WLOOJlQJOLJD&#3;NRVWQDGVXQGHUODJHW&#17;&#3;'HILQLWLRQHQ&#3;DY&#3;GH&#3;YnUG&#16; WXQJD&#3; JUXSSHUQD&#3; µ(ODNDUWDG&#3; FDQFHUWXP|Uµ&#3; RFK&#3; µ+|IWIUDNWXUµ&#3; MXVWHUDV&#17;&#3; 'HOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; VPn&#3; ODQGVWLQJ&#3; |YHUI|UV&#3; WLOO&#3; VWUXNWXU&#16; ELGUDJHW&#17;&#3; 0RGHOOHQ&#3; I|U&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; YLG&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVH&#16; VWUXNWXU&#3;XSSGDWHUDV&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.13.1 =Nuvarande utformning Historik

'HQ&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOOHQ&#3; I|U&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; I|U&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3;LQRP&#3;KlOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUGHQ&#3;LQI|UGHV&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#3;HIWHU&#3; HWW&#3; RPIDWWDQGH&#3; XWUHGQLQJVDUEHWH&#3; DY&#3; .RPPXQDOD&#3; XWMlPQLQJV&#16; XWUHGQLQJHQ&#3;&#11;628&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#29;&#20;&#24;&#20;&#12;&#17;&#3;9LVVD&#3;PRGLILHULQJDU&#3;JMRUGHV&#3;L&#3;EHUlN&#16; QLQJVPRGHOOHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; HIWHU&#3; I|UVODJ&#3; IUnQ&#3; 8WMlPQLQJVGHOHJDWLRQHQ&#3; &#11;628&#3;&#21;&#19;&#19;&#19;&#29;&#20;&#21;&#26;&#12;&#17;&#3;

Allmæn beskrivning

%HUlNQLQJVPRGHOOHQ&#3;EHVWnU&#3;DY&#3;WUH&#3;GHODU&#17;&#3;,&#3;GHQ&#3;I|UVWD&#3;GHOHQ&#15;&#3;VRP&#3;lU&#3; DY&#3;VW|UVW&#3;EHW\GHOVH&#3;QlU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;RPI|UGHOQLQJVHIIHNWHU&#15;&#3;GHODV&#3;EH&#16; IRONQLQJHQ&#3;LQ&#3;L&#3;JUXSSHU&#3;VRP&#3;nWHUVSHJODU&#3;ROLND&#3;YnUGEHKRY&#17;&#3;/DQGVWLQJ&#3; PHG&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; NRPSHQVHUDV&#3; I|U&#3; GH&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; VRP&#3;I|OMHU&#3;DY&#3;GHWWD&#17;&#3;6OXWOLJHQ&#3;ILQQV&#3;HWW&#3;WLOOlJJ&#3;WLOO&#3;VPn&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3;

Modell för att berækna vèrdbehov

0RGHOOHQ&#3; I|U&#3; DWW&#3; EHUlNQD&#3; YnUGEHKRYHW&#3; L&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; EHVWnU&#3; DY&#3; WYn&#3; VHSDUDWD&#3;PDWULVPRGHOOHU&#15;&#3;HQ&#3;I|U&#3;YnUGWXQJD&#3;SHUVRQHU&#3;RFK&#3;HQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3; |YULJD&#3; EHIRONQLQJHQ&#17;&#3; 0DWULVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; YnUGWXQJD&#3; SHUVRQHU&#3; RP&#16; IDWWDU&#3;FD&#3;&#24;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;EHIRONQLQJ&#3;RFK&#3;QlVWDQ&#3;&#23;&#19;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;NRVWQD&#16; GHUQD&#17;&#3; 'HVVD&#3; SHUVRQHU&#3; GHODV&#3; LQ&#3; L&#3; ROLND&#3; JUXSSHU&#3; PHG&#3; DYVHHQGH&#3; Sn&#3; GLDJQRV&#15;&#3;nOGHU&#3;RFK&#3;N|Q&#17;&#3;(Q&#3;VHSDUDW&#3;EHUlNQLQJ&#3;J|UV&#3;I|U&#3;\WWHUOLJDUH&#3;HQ&#3; YnUGWXQJ&#3;JUXSS&#15;&#3;+LY&#18;$,'6&#17;&#3;

0DWULVPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3;|YULJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;RPIDWWDU&#3;UHVWHUDQGH&#3; &#28;&#24;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;RFK&#3;FD&#3;&#25;&#19;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;3HU&#16; VRQHUQD&#3;GHODV&#3;LQ&#3;L&#3;ROLND&#3;VRFLRHNRQRPLVND&#3;JUXSSHU&#3;PHG&#3;DYVHHQGH&#3;Sn&#3; N|Q&#15;&#3;nOGHU&#15;&#3;FLYLOVWnQG&#15;&#3;V\VVHOVlWWQLQJ&#15;&#3;LQNRPVW&#3;RFK&#3;ERHQGHW\S&#17;&#3;

0DWULVHUQD&#3;lU&#3;UHODWLYW&#3;RPIDWWDQGH&#15;&#3;GHQ&#3;VRP&#3;DYVHU&#3;YnUGWXQJD&#3;SHU&#16; VRQHU&#3; RPIDWWDU&#3; &#28;&#25;&#3; JUXSSHU&#3; RFK&#3; PDWULVHQ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; |YULJD&#3; EHIRON&#16; QLQJHQ&#3;RPIDWWDU&#3;&#27;&#28;&#19;&#3;JUXSSHU&#17;&#3;)|U&#3;YDUMH&#3;JUXSS&#3;EHUlNQDV&#3;HQ&#3;JHQRP&#16; VQLWWOLJ&#3; YnUGNRVWQDG&#3; VRP&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; NRVWQDGVGDWD&#3; IUnQ&#3; 5HJLRQ&#3; 6NnQH&#17;&#3; 'HQ&#3; WRWDOD&#3;YnUGNRVWQDGHQ&#3; L&#3;UHVSHNWLYH&#3; ODQGVWLQJ&#3;NDQ&#3; VHGDQ&#3; EHUlNQDV&#3;XWLIUnQ&#3;DQWDOHW&#3;LQYnQDUQD&#3;L&#3;ODQGVWLQJHW&#3;L&#3;UHVSHNWLYH&#3;JUXSS&#17;&#3;

7LOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; YDULHUDU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; PHOODQ&#3; &#16;&#26;&#24;&#24;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; &#11;8SSVDOD&#12;&#3;RFK&#3;&#14;&#27;&#23;&#28;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;&#11;9lVWHUQRUUODQG&#12;&#17;&#3;

&#3; &#3;

Glesbygd

0HUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; EHUlNQDV&#3; I|U&#3; IHP&#3; GHODU&#3; DY&#3;VMXNYnUGHQ&#30;&#3;VMXNKXVYnUG&#15;&#3;SULPlUYnUG&#15;&#3;DPEXODQVWUDQVSRUWHU&#15;&#3;VMXN&#16; UHVRU&#3;RFK&#3;|YHUQDWWQLQJVSODWVHU&#3;YLG&#3;YnUGFHQWUDOHU&#17;&#3;0HUNRVWQDGHU&#3;I|U&#3; VMXNKXV&#15;&#3;YnUGFHQWUDOHU&#3;RFK&#3;DPEXODQVWUDQVSRUWHU&#3;XSSVWnU&#3;RP&#3;EHIRON&#16; QLQJVXQGHUODJHW&#3;lU&#3;I|U&#3;OLWHW&#17;&#3;)|U&#3;DWW&#3;EHUlNQD&#3;EHIRONQLQJVXQGHUODJHW&#3; J|UV&#3;HQ&#3;ILNWLY&#3;XWSODFHULQJ&#3;DY&#3;VMXNKXV&#15;&#3;YnUGFHQWUDOHU&#3;RFK&#3;DPEXODQV&#16; FHQWUDOHU&#3; L&#3; 6YHULJH&#17;&#3; 0HUNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; VMXNUHVRU&#3; EHUlNQDV&#3; XWLIUnQ&#3; DYVWnQGHQ&#3;IUnQ&#3;LQYnQDUQD&#3;WLOO&#3;YnUGFHQWUDOHUQD&#3;UHVSHNWLYH&#3;VMXNKXVHQ&#17;&#3; 0HUNRVWQDGHU&#3;EHUlNQDV&#3;lYHQ&#3;I|U&#3;EHKRYHW&#3;DY&#3;|YHUQDWWQLQJVSODWVHU&#3;Sn&#3; YnUGFHQWUDOHU&#3;PHG&#3;OnQJD&#3;DYVWnQG&#3;WLOO&#3;QlUPVWD&#3;VMXNKXV&#17;&#3;

7LOOlJJ&#18;DYGUDJ&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; YDULHUDU&#3; PHOODQ&#3; &#16;&#20;&#23;&#25;&#3; &#11;6WRFNKROP&#12;&#3; RFK&#3;&#3; &#14;&#26;&#23;&#27;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;&#11;1RUUERWWHQ&#12;&#17;&#3;

Smè landsting

/DQGVWLQJ&#3; PHG&#3; IlUUH&#3; LQYnQDUH&#3; lQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3; InU&#3; HWW&#3; VlUVNLOW&#3; WLOOlJJ&#17;&#3; (UVlWWQLQJ&#3;XWJnU&#3;PHG&#3;&#20;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;I|U&#3;YDUMH&#3;WLRWXVHQWDO&#3; VRP&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;XQGHUVWLJHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#17;&#3;)\UD&#3;ODQGVWLQJ&#3;HUKnOOHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3; WLOOlJJ&#3;VRP&#3;YDULHUDU&#3;PHOODQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#3;&#11;.URQREHUJ&#12;&#3;RFK&#3;&#20;&#3;&#23;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3; LQYnQDUH&#3;&#11;*RWODQGV&#3;NRPPXQ&#12;&#17;&#3;gYULJD&#3;ODQGVWLQJ&#3;EHWDODU&#3;HQ&#3;DYJLIW&#3;Sn&#3; &#22;&#22;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

4.13.2 =Resultat av kommittêns uppföljning

'HQ&#3;QXYDUDQGH&#3;XWMlPQLQJVPRGHOOHQ&#3;lU&#3;UHODWLYW&#3;Q\&#3;RFK&#3;lU&#3;L&#3;KXYXG&#16; VDN&#3;DFFHSWHUDG&#3;EODQG&#3;ODQGVWLQJHQ&#17;&#3;.RPPLWWpQ&#3;KDU&#3;GlUI|U&#3;LQWH&#3;IXQQLW&#3; DQOHGQLQJ&#3; DWW&#3; JHQRPI|UD&#3; QnJRQ&#3; |YHUV\Q&#3; DY&#3; GHQ&#3; SULQFLSLHOOD&#3; XSS&#16; E\JJQDGHQ&#3; DY&#3; EHUlNQLQJVPRGHOOHQ&#17;&#3; 'HQ&#3; XSSI|OMQLQJ&#3; RFK&#3; XW&#16; YlUGHULQJ&#3; DY&#3; PRGHOOHQ&#3; VRP&#3; KDU&#3; JMRUWV&#3; KDU&#3; XWI|UWV&#3; DY&#3; HQ&#3; VlUVNLOG&#3; DUEHWVJUXSS&#3;&#11;VH&#3;ELODJD&#3;&#28;&#12;&#17;&#3;

.RVWQDGVXQGHUODJHW&#3;VRP&#3;lU&#3;KlPWDW&#3;IUnQ&#3;5HJLRQ&#3;6NnQH&#3;KDU&#3;XSS&#16; GDWHUDWV&#3; WLOO&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; nUV&#3; QLYn&#17;&#3; 1XYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; NRVW&#16; QDGVXQGHUODJ&#3;VRP&#3;DYVHU&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#17;&#3;&#3;

*HQHUHOOW&#3; VHWW&#3; lU&#3; |YHUHQVVWlPPHOVHQ&#3; PHOODQ&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; RFK&#3; IDNWLVND&#3; NRVWQDGHU&#3; JRG&#17;&#3; 6W|UVW&#3; QHJDWLY&#3; DYYLNHOVH&#3; KDU&#3; 6WRFN&#16; KROPV&#3;OlQV&#3;ODQGVWLQJ&#3;VRP&#3;HQOLJW&#3;PRGHOOHQ&#3;KDU&#3;HQ&#3;VWDQGDUGNRVWQDG&#3; VRP&#3; XQGHUVWLJHU&#3; JHQRPVQLWWHW&#3; PHGDQ&#3; GH&#3; IDNWLVND&#3; NRVWQDGHUQD&#3; |YHUVWLJHU&#3;JHQRPVQLWWHW&#17;&#3;bYHQ&#3;1RUUERWWHQ&#15;&#3;9lUPODQG&#15;&#3;gUHEUR&#3;RFK&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

%OHNLQJH&#3; KDU&#3; K|JD&#3; IDNWLVND&#3; NRVWQDGHU&#3; L&#3; I|UKnOODQGH&#3; WLOO&#3; VWDQGDUG&#16; NRVWQDGHQ&#17;&#3; (Q&#3; I|UNODULQJ&#3; WLOO&#3; GH&#3; K|JUH&#3; NRVWQDGHUQD&#3; L&#3; 6WRFNKROP&#15;&#3; %OHNLQJH&#3; RFK&#3; 1RUUERWWHQ&#3; lU&#3; HQ&#3; K|JUH&#3; O|QHQLYn&#15;&#3; lYHQ&#3; UHQVDW&#3; I|U&#3; VNLOOQDGHU&#3;L&#3;SHUVRQDOVWUXNWXU&#17;&#3;(Q&#3;DQQDQ&#3;I|UNODULQJ&#3;I|U&#3;6WRFNKROPV&#3; GHO&#3; lU&#3; DWW&#3; PDQ&#3; EHKnOOLW&#3; HQ&#3; VW|UUH&#3; GHO&#3; DY&#3; KHPVMXNYnUGHQ&#3; L&#3; VDPEDQG&#3; PHG&#3; bGHO&#16;UHIRUPHQ&#3; RFK&#3; DWW&#3; PDQ&#3; Yl[ODW&#3; HQ&#3; OlJUH&#3; VNDWWHVDWV&#3; WLOO&#3; NRPPXQHUQD&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; DQGUD&#3; ODQGVWLQJ&#17;&#3; 0HUNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; 6WRFNKROP&#3;ILQDQVLHUDV&#3;GlUPHG&#3;PHG&#3;HQ&#3;K|JUH&#3;VNDWWHVDWV&#17;&#3;<WWHUOLJDUH&#3; HQ&#3; I|UNODULQJ&#3; WLOO&#3; GH&#3; K|JUH&#3; NRVWQDGHUQD&#3; L&#3; 6WRFNKROP&#3; RFK&#3; 1RUU&#16; ERWWHQ&#3; NDQ&#3; YDUD&#3; DWW&#3; PDQ&#3; KDU&#3; LQI|UDQGHWLOOlJJ&#3; VRP&#3; P|MOLJJ|U&#3; HQ&#3; K|JUH&#3;NRVWQDGVQLYn&#17;&#3;

/lJVW&#3;HJQD&#3;NRVWQDGHU&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3;KDU&#3;6|GHU&#16; PDQODQG&#15;&#3;-|QN|SLQJ&#3;RFK&#3;.URQREHUJ&#17;&#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#23;&#28;&#3; YLVDU&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#3; PHG&#3; ROLND&#3; EHUlNQLQJV&#16; DOWHUQDWLY&#17;&#3;0HG&#3;HQ&#3;HQNHO&#3;XWMlPQLQJVPRGHOO&#3;VRP&#3;HQGDVW&#3;WDU&#3;KlQV\Q&#3; WLOO&#3; N|Q&#3; RFK&#3; nOGHU&#3; E OLU&#3; I|UNODULQJVJUDGHQ&#3; DOOWI|U&#3; OnJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; NXQQD&#3; DQVHV&#3; YDUD&#3; DFFHSWDEHO&#17;&#3; 'HQ&#3; QXYDUDQGH&#3; EHUlNQLQJVPRGHOOHQ&#3; JHU&#3; HQ&#3; EHW\GOLJW&#3;ElWWUH&#3;I|UNODULQJVJUDG&#17;&#3;&#3;

)|UV|N&#3; KDU&#3; lYHQ&#3; JMRUWV&#3; DWW&#3; I|UHQNOD&#3; GHQ&#3; QXYDUDQGH&#3; PRGHOOHQ&#3; JHQRP&#3; DWW&#3; VORSD&#3; PDWULVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; GH&#3; YnUGWXQJD&#3; JUXSSHUQD&#3; RFK&#3; LVWlOOHW&#3;HQEDUW&#3;DQYlQGD&#3;PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3;|YULJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#17;&#3;'HWWD&#3; JHU&#3;GRFN&#3;HQ&#3;PDUNDQW&#3;I|UVlPULQJ&#3;DY&#3;I|UNODULQJVJUDGHQ&#17;&#3;)|UNODULQJV&#16; JUDGHQ&#3;|NDU&#3;\WWHUOLJDUH&#3;HIWHU&#3;DWW&#3;NRVWQDGVXQGHUODJHW&#3;XSSGDWHUDV&#3;RFK&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3;I|U&#3;+,9&#3;EHDNWDV&#17;&#3;(Q&#3;PlUNEDU&#3;K|MQLQJ&#3;DY&#3;I|U&#16; NODULQJVJUDGHQ&#3;LQWUlIIDU&#3;QlU&#3;GHVVXWRP&#3;JOHVE\JGVPRGHOOHQ&#3;WDV&#3;PHG&#17;&#3; 7UlIIVlNHUKHWHQ&#3; I|UVlPUDV&#3; GRFN&#3; EHW\GOLJW&#3; QlU&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; µ6Pn&#3; ODQGVWLQJµ&#3;WDV&#3;PHG&#17;&#3; &#3;

7DEHOO&#3;&#23;&#17;&#23;&#28;&#17;&#3;&#3;+XU&#3;VWRU&#3;GHO&#3;DY&#3;GH&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGVYDULDWLRQHUQD&#3;ROLND&#3;

PRGHOOHU&#3;I|UNODUDU&#3; &#3;

8WMlPQLQJVPRGHOO&#3; )|UNODULQJVJUDG&#3;

cOGHUV&#16;&#3;RFK&#3;N|QVVWDQGDUGLVHULQJ&#3; &#20;&#25;&#3;&#8;&#3; 1XYDUDQGH&#3;VMXNYnUGVPRGHOO&#3; &#23;&#25;&#3;&#8;&#3; 8SSGDWHUDG&#3;VMXNYnUGVPRGHOO&#3; &#24;&#21;&#3;&#8;&#3; 8SSGDWHUDG&#3;VMXNYnUGVPRGHOO&#3;LQNO&#3;+,9&#3; &#24;&#23;&#3;&#8;&#3; 8SSGDWHUDG&#3;VMXNYnUGVPRGHOO&#3;LQNO&#3;+,9&#3;RFK&#3; JOHVKHW&#3;

&#25;&#24;&#3;&#8;&#3;

8SSGDWHUDG&#3;VMXNYnUGVPRGHOO&#3;LQNO&#3;+,9&#3;RFK&#3; JOHVKHW&#3;VDPW&#3;VPn&#3;ODQGVWLQJ&#3;

&#23;&#19;&#3;&#8;&#3;

&#3;

&#3; &#3;

(UVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; VPn&#3; ODQGVWLQJ&#3; XWJnU&#3; WLOO&#3; ODQGVWLQJ&#3; PHG&#3; IlUUH&#3; lQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#3;&#19;&#19;&#19;&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;'HW&#3;ILQQV&#3;LQWH&#3;QnJRW&#3;EHUlNQLQJVXQGHUODJ&#3;EDNRP&#3; GHQQD&#3; GHOPRGHOO&#3; RFK&#3; GHW&#3; KDU&#3; LQWH&#3; KHOOHU&#3; SnYLVDWV&#3; QnJUD&#3; PHUNRVW&#16; QDGHU&#3; I|U&#3; KlOVR&#16;&#3; RFK&#3; VMXNYnUG&#3; VRP&#3; KlQJHU&#3; VDPPDQ&#3; PHG&#3; DWW&#3; YLVVD&#3; ODQGVWLQJ&#3; lU&#3; VPn&#17;&#3; 'HOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; VPn&#3; ODQGVWLQJ&#3; E|U&#3; GlUI|U&#3; LQWH&#3; LQJn&#3;L&#3;KlOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUGVPRGHOOHQ&#17;&#3;

9LVV&#3;NULWLN&#3;KDU&#3;ULNWDWV&#3;PRW&#3;GHQ&#3;QXYDUDQGH&#3;VMXNYnUGVPRGHOOHQ&#3;I|U&#3; DWW&#3; GHQ&#3; E\JJHU&#3; Sn&#3; HWW&#3; NRVWQDGVXQGHUODJ&#3; VRP&#3; HQGDVW&#3; RPIDWWDU&#3; 5HJLRQ&#3;6NnQH&#17;&#3;$QOHGQLQJHQ&#3;WLOO&#3;DWW&#3;GHWWD&#3;NRVWQDGVXQGHUODJ&#3;DQYlQGV&#3; lU&#3; DWW&#3;GHW&#3; lU&#3;GHW&#3;HQGD&#3; VRP&#3; RPIDWWDU&#3; SDWLHQWHUQDV&#3; WRWDOD&#3; VMXNYnUGV&#16; NRVWQDGHU&#15;&#3;LQRP&#3;VnYlO&#3;VOXWHQ&#3;VRP&#3;|SSHQ&#3;YnUG&#17;&#3;)|U&#3;DWW&#3;L&#3;P|MOLJDVWH&#3; PnQ&#3; XWYlUGHUD&#3; GHWWD&#3; XQGHUODJ&#3; KDU&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; VOXWHQ&#3; YnUG&#3; L&#3; 6NnQH&#3; MlPI|UWV&#3; PHG&#3; XSSJLIWHU&#3; IUnQ&#3; 6WRFNKROP&#3; RFK&#3; PHG&#3; XSSJLIWHU&#3; IUnQ&#3; 6RFLDOVW\UHOVHQV&#3; SDWLHQWUHJLVWHU&#17;&#3;.RVWQDGHUQD&#3; |YHUHQVVWlPPHU&#3; YlO&#3;PHG&#3;GHVVD&#17;&#3;9LVVD&#3;DYYLNHOVHU&#3;ILQQV&#15;&#3;IUlPVW&#3;EODQG&#3;GH&#3;lOGVWD&#3;nOGHUV&#16; JUXSSHUQD&#15;&#3;lYHQ&#3;RP&#3;GHW&#3;lU&#3;VYnUW&#3;DWW&#3;J|UD&#3;NRVWQDGVXQGHUODJHQ&#3;MlP&#16; I|UEDUD&#17;&#3;bYHQ&#3;RP&#3;GHW&#3;LQWH&#3;ILQQV&#3;QnJUD&#3;VWDUND&#3;VNlO&#3;DWW&#3;PLVVWlQND&#3;DWW&#3; GHW&#3;NRVWQDGVXQGHUODJ&#3;VRP&#3;DQYlQGV&#3;lU&#3;PLVVYLVDQGH&#3;E|U&#3;GHW&#3;XWYHFNODV&#3; RFK&#3; EUHGGDV&#3; Vn&#3; VQDUW&#3; GHW&#3; lU&#3; P|MOLJW&#17;&#3; 7LOOJnQJ&#3; WLOO&#3; XSSJLIWHU&#3; RP&#3; OlNHPHGHO&#3; IUnQ&#3; $SRWHNHWV&#3; GDWDEDV&#3; VNXOOH&#3; |ND&#3; NYDOLWHWHQ&#3; DYVHYlUW&#17;&#3; %ODQG&#3; DQQDW&#3; VNXOOH&#3; GLDEHWLNHUQD&#15;&#3; VRP&#3; VYDUDU&#3; I|U&#3; HQ&#3; UHODWLYW&#3; VWRU&#3; DQGHO&#3;DY&#3;GH&#3;WRWDOD&#3;VMXNYnUGVNRVWQDGHUQD&#15;&#3;NXQQD&#3;InQJDV&#3;XSS&#3;VRP&#3;HQ&#3; YnUGWXQJ&#3;JUXSS&#17;&#3;

'HOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3;|YULJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;KDU&#3;YLVDW&#3;VLJ&#3;XWYHFNODV&#3; VWDELOW&#3;PHOODQ&#3;nUHQ&#17;&#3;'lUHPRW&#3;lU&#3;YDULDWLRQHUQD&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3; YnUGWXQJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;VW|UUH&#17;&#3;9DULDWLRQHU&#3;RUVDNDV&#3;DY&#3;I|UlQGULQJDU&#3; L&#3;DQGHOHQ&#3;SHUVRQHU&#3;L&#3;ROLND&#3;YnUGWXQJD&#3;JUXSSHU&#17;&#3;(Q&#3;YLVV&#3;GHO&#3;DY&#3;GHVVD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; lU&#3; QDWXUOLJD&#3; RFK&#3; I|UNODUDV&#3; W&#17;H[&#17;&#3; DY&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; EHIRONQLQJVVWUXNWXUHQ&#3; L&#3; VDPEDQG&#3; PHG&#3; EHIRONQLQJVPLQVNQLQJ&#3; HOOHU&#3; EHIRONQLQJV|NQLQJ&#17;&#3; )|UXWRP&#3; GHVVD&#3; QDWXUOLJD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; KDU&#3; GHW&#3; lYHQ&#3;KRV&#3;QnJUD&#3;ODQGVWLQJ&#3;I|UHNRPPLW&#3;UHODWLYW&#3;NUDIWLJD&#3;I|UlQGULQJDU&#3;L&#3; DQWDOHW&#3;SHUVRQHU&#3;PHG&#3;YLVVD&#3;GLDJQRVHU&#17;&#3;

0RW&#3;EDNJUXQG&#3;DY&#3;GHVVD&#3;I|UlQGULQJDU&#3;RFK&#3;XSSWlFNWHQ&#3;DY&#3;YLVVD&#3;IHO&#3;L&#3; WLOOlPSQLQJHQ&#3; RFK&#3; GHILQLWLRQHQ&#3; DY&#3; GH&#3; YnUGWXQJD&#3; JUXSSHUQD&#3; KDU&#3; 6RFLDOVW\UHOVHQ&#3; JMRUW&#3; HQ&#3; |YHUV\Q&#3; DY&#3; GH&#3; YnUGWXQJD&#3; JUXSSHUQD&#17;&#3; ,&#3; VMXNGRPVJUXSSHQ&#3; µ(ODNDUWDG&#3; WXP|Uµ&#3; KDU&#3; IHODNWLJW&#3; WXP|UHU&#3; VRP&#3; XSSWlFNV&#3; I|UVW&#3; YLG&#3; REGXNWLRQ&#3; WDJLWV&#3; PHG&#17;&#3; 'HODU&#3; DY&#3; VMXNGRPV&#16; JUXSSHQ&#3;K|IWIUDNWXU&#3;KDU&#3;LQWH&#3;InQJDWV&#3;LQ&#3;PHG&#3;QXYDUDQGH&#3;GHILQLWLRQ&#17;&#3; 6RFLDOVW\UHOVHQ&#3; KDU&#3; lYHQ&#3; VHWW&#3; |YHU&#3; P|MOLJKHWHUQD&#3; DWW&#3; WD&#3; ERUW&#3; GLDJ&#16; QRVHU&#3; VRP&#3; LQWH&#3; lU&#3; VlUVNLOW&#3; YnUGNUlYDQGH&#17;&#3; 5HVXOWDWHW&#3; YLVDU&#3; GRFN&#3; DWW&#3; GHW&#3;lU&#3;PHU&#3;lQGDPnOVHQOLJW&#3;PHG&#3;EUHGD&#3;GHILQLWLRQHU&#15;&#3;EO&#17;D&#17;&#3;I|U&#3;DWW&#3;ROLND&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

SUD[LV&#3;SnYHUNDU&#3;GLDJQRVVlWWQLQJHQ&#17;&#3;1nJUD&#3;V\VWHPDWLVND&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3; GLDJQRVVlWWQLQJ&#3;PHOODQ&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;NXQQDW&#3;SnYLVDV&#17;&#3;

'H&#3; VDPPDQODJGD&#3; NRVWQDGHU&#3; VRP&#3; EHUlNQDV&#3; I|U&#3; UHVSHNWLYH&#3; ODQGV&#16; WLQJ&#3;PHG&#3;KMlOS&#3;DY&#3;PDWULVPRGHOOHUQD&#3;XQGHUVWLJHU&#3;GH&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQD&#16; GHUQD&#3;I|U&#3;KlOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUGHQ&#3;L&#3;ULNHW&#17;&#3;'H&#3;EHUlNQDGH&#3;NRVWQDGHUQD&#3; UlNQDV&#3;GlUI|U&#3;XSS&#15;&#3;PHG&#3;FD&#3;&#24;&#19;&#3;SURFHQW&#15;&#3;Vn&#3;DWW&#3;GH&#3;WRWDOW&#3;VHWW&#3;|YHUHQV&#16; VWlPPHU&#3;PHG&#3;GH&#3;IDNWLVND&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;'HQQD&#3;XSSUlNQLQJ&#3;InU&#3;NRQ&#16; VHNYHQVHQ&#3; DWW&#3; I|UlQGULQJDU&#3; L&#3; XQGHUODJVGDWD&#3; HWF&#17;&#3; I|UVWlUNV&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; XQGYLND&#3;GHQQD&#3;QHJDWLYD&#3;LQYHUNDQ&#3;Sn&#3;VWDELOLWHWHQ&#3;lU&#3;GHW&#3;DQJHOlJHW&#3;DWW&#3; NRVWQDGVXQGHUODJHW&#3;XSSGDWHUDV&#3;RIWDUH&#17;&#3;

(WW&#3;SUREOHP&#3;YLG&#3;MlPI|UHOVHU&#3;DY&#3;EHUlNQLQJVXWIDOO&#3;L&#3;PDWULVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3;GHQ&#3;YnUGWXQJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#3;UHVSHNWLYH&#3;PDWULVPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3; |YULJD&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; lU&#3; DWW&#3; nOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3; VNLOMHU&#3; VLJ&#3; L&#3; GH&#3; EnGD&#3; PRGHOOHUQD&#17;&#3; )|U&#3; DWW&#3; I|UHQNOD&#3; VnGDQD&#3; MlPI|UHOVHU&#3; E|U&#3; nOGHUVLQGHO&#16; QLQJHQ&#3;PRGLILHUDV&#3;L&#3;PRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GH&#3;YnUGWXQJD&#3;JUXSSHUQD&#3;Vn&#3;DWW&#3;GHQ&#3; |YHUHQVVWlPPHU&#3; PHG&#3; nOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3; L&#3; PDWULVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; |YULJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#17;&#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#24;&#19;&#3; RFK&#3; WDEHOO&#3; &#23;&#17;&#24;&#20;&#3; YLVDU&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHUQD&#3; I|UGHODGH&#3; Sn&#3; nOGHU&#3; RFK&#3; N|Q&#3; HIWHU&#3; GH&#3; I|UlQGULQJDU&#3; RFK&#3; XSSGDWHULQJDU&#3; VRP&#3; NRPPLWWpQ&#3;I|UHVOnU&#17;&#3;&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#24;&#19;&#17;&#3; &#3; *HQRPVQLWWOLJD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; YnUGWXQJD&#3;

JUXSSHU&#17;&#3;.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3;UHVSHNWLYH&#3;JUXSS&#3; &#3;

cOGHU&#3;

0DQ&#3; .YLQQD&#3; 7RWDOW&#3;

&#19;−&#20;&#28;&#3; &#20;&#22;&#23;&#3;&#26;&#24;&#26;&#3; &#20;&#26;&#21;&#3;&#21;&#20;&#22;&#3; &#20;&#24;&#23;&#3;&#23;&#23;&#21;&#3; &#21;&#19;−&#23;&#28;&#3; &#20;&#19;&#28;&#3;&#22;&#22;&#26;&#3; &#20;&#19;&#20;&#3;&#25;&#28;&#25;&#3; &#20;&#19;&#24;&#3;&#23;&#21;&#20;&#3; &#24;&#19;−&#26;&#23;&#3; &#26;&#26;&#3;&#21;&#25;&#19;&#3; &#27;&#19;&#3;&#21;&#23;&#20;&#3; &#26;&#27;&#3;&#25;&#20;&#21;&#3; &#26;&#24;−&#26;&#28;&#3; &#26;&#20;&#3;&#27;&#23;&#25;&#3; &#25;&#28;&#3;&#20;&#27;&#20;&#3; &#26;&#19;&#3;&#23;&#27;&#22;&#3; &#27;&#19;−&#27;&#28;&#3; &#25;&#23;&#3;&#20;&#21;&#19;&#3; &#24;&#27;&#3;&#19;&#28;&#20;&#3; &#25;&#19;&#3;&#23;&#24;&#26;&#3; &#28;&#19;−Z&#3; &#23;&#27;&#3;&#26;&#23;&#20;&#3; &#23;&#23;&#3;&#25;&#26;&#20;&#3; &#23;&#24;&#3;&#26;&#22;&#21;&#3;

7RWDOW&#3; &#26;&#26;&#3;&#21;&#23;&#26;&#3; &#26;&#22;&#3;&#23;&#21;&#27;&#3; &#26;&#24;&#3;&#21;&#25;&#26;&#3;

&#3; &#3;

&#3; &#3;

7DEHOO&#3; &#23;&#17;&#24;&#20;&#17;&#3; &#3; *HQRPVQLWWOLJD&#3; VWDQGDUGNRVWQDGHU&#3; I|U&#3; HM&#3; YnUGWXQJD&#3;

JUXSSHU&#17;&#3;.URQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;L&#3;UHVSHNWLYH&#3;JUXSS&#3; &#3;

cOGHU&#3;

0DQ&#3; .YLQQD&#3; 7RWDOW&#3;

&#19;&#3; &#20;&#20;&#3;&#25;&#22;&#28;&#3; &#28;&#3;&#28;&#23;&#28;&#3; &#20;&#19;&#3;&#27;&#20;&#19;&#3; &#20;−&#23;&#3; &#24;&#3;&#28;&#25;&#21;&#3; &#23;&#3;&#28;&#23;&#25;&#3; &#24;&#3;&#23;&#25;&#27;&#3; &#24;−&#28;&#3; &#22;&#3;&#26;&#25;&#27;&#3; &#21;&#3;&#28;&#28;&#26;&#3; &#22;&#3;&#22;&#28;&#20;&#3; &#20;&#19;−&#20;&#23;&#3; &#22;&#3;&#24;&#23;&#19;&#3; &#22;&#3;&#22;&#19;&#19;&#3; &#22;&#3;&#23;&#21;&#21;&#3; &#20;&#24;−&#20;&#28;&#3; &#22;&#3;&#20;&#26;&#25;&#3; &#24;&#3;&#23;&#26;&#26;&#3; &#23;&#3;&#22;&#19;&#21;&#3; &#21;&#19;−&#21;&#23;&#3; &#22;&#3;&#20;&#24;&#27;&#3; &#25;&#3;&#20;&#22;&#27;&#3; &#23;&#3;&#25;&#23;&#26;&#3; &#21;&#24;−&#24;&#28;&#3; &#23;&#3;&#20;&#25;&#23;&#3; &#26;&#3;&#21;&#19;&#22;&#3; &#24;&#3;&#25;&#25;&#25;&#3; &#24;&#19;−&#24;&#28;&#3; &#24;&#3;&#24;&#27;&#23;&#3; &#26;&#3;&#20;&#24;&#28;&#3; &#25;&#3;&#22;&#26;&#19;&#3; &#25;&#19;−&#25;&#28;&#3; &#26;&#3;&#24;&#26;&#28;&#3; &#26;&#3;&#27;&#21;&#26;&#3; &#26;&#3;&#26;&#19;&#28;&#3; &#26;&#19;−&#26;&#23;&#3; &#28;&#3;&#27;&#24;&#21;&#3; &#28;&#3;&#19;&#23;&#25;&#3; &#28;&#3;&#22;&#28;&#23;&#3; &#26;&#24;−Z&#3; &#20;&#20;&#3;&#28;&#26;&#27;&#3; &#20;&#19;&#3;&#21;&#26;&#19;&#3; &#20;&#19;&#3;&#27;&#27;&#27;&#3;

7RWDOW&#3; &#24;&#3;&#21;&#27;&#21;&#3; &#25;&#3;&#27;&#25;&#21;&#3; &#25;&#3;&#19;&#27;&#25;&#3;

&#3; &#3; 0RGHOOHQ&#3; I|U&#3; XWMlPQLQJ&#3; DY&#3; PHUNRVWQDGHU&#3; YLG&#3; JOHV&#3; EHE\JJHOVH&#16; VWUXNWXU&#3; KDU&#3; XSSGDWHUDWV&#3; PHG&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; SHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#16;&#20;&#21;&#16;&#22;&#20;&#17;&#3; )|U&#16; lQGULQJDUQD&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;GHQQD&#3;XSSGDWHULQJ&#3;lU&#3;VDPPDQWDJHW&#3;UHODWLYW&#3; PnWWOLJD&#17;&#3; (WW&#3; IHO&#3; KDU&#3; GRFN&#3; XSSWlFNWV&#3; L&#3; GHQQD&#3; PRGHOO&#15;&#3; L&#3; HQ&#3; EHUlN&#16; QLQJVIRUPHO&#17;&#3;/DQGVWLQJ&#3;PHG&#3;VMXNKXV&#3;VRP&#3;KDU&#3;HWW&#3;OLWHW&#3;EHIRONQLQJV&#16; XQGHUODJ&#3;|YHUNRPSHQVHUDV&#3;QnJRW&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;GHWWD&#3;L&#3;GHQ&#3;QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJHQ&#15;&#3;VRP&#3;PHVW&#3;PHG&#3;&#20;&#25;&#27;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;&#11;*RWODQG&#12;&#17;&#3;

,&#3; ELODJD&#3; &#20;&#19;&#3; ILQQV&#3; HQ&#3; DQDO\V&#3; DY&#3; KXU&#3; MlPOLNKHWHQ&#3; PHOODQ&#3; PlQ&#3; RFK&#3; NYLQQRU&#3;SnYHUNDV&#3;DY&#3;NRPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#17;&#3;

4.13.3 =ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQV&#3;VOXWVDWV&#3;lU&#3;DWW&#3;LQJD&#3;SULQFLSLHOOD&#3;I|UlQGULQJDU&#3;E|U&#3;J|UDV&#3;L&#3; KlOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUGVPRGHOOHQ&#17;&#3;&#3;

1lU&#3; NRPPLWWpQV&#3; I|UVODJ&#3; JHQRPI|UV&#3; E|U&#3; GHW&#3; VHQDVWH&#3; WLOOJlQJOLJD&#3; NRVWQDGVXQGHUODJHW&#3;DQYlQGDV&#17;&#3;,&#3;IRUWVlWWQLQJHQ&#3;E|U&#3;NRVWQDGVXQGHU&#16; ODJHW&#3; XSSGDWHUDV&#3; YDUWDQQDW&#3; nU&#17;&#3; 'HWWD&#3; lU&#3; Q|GYlQGLJW&#3; I|U&#3; DWW&#3; |ND&#3; I|OMVDPKHWHQ&#3; PHG&#3; NRVWQDGVXWYHFNOLQJHQ&#3; LQRP&#3; KlOVR&#16;&#3; RFK&#3; VMXN&#16; YnUGHQ&#17;&#3;

'HILQLWLRQHQ&#3;DY&#3;GHQ&#3;YnUGWXQJD&#3;JUXSSHQ&#3;µ(ODNDUWDG&#3;FDQFHUWXP|Uµ&#3; E|U&#3;NRUULJHUDV&#3;Vn&#3;DWW&#3;LQWH&#3;WXP|UHU&#3;VRP&#3;XSSWlFNV&#3;I|UVW&#3;YLG&#3;REGXN&#16; WLRQ&#3; WDV&#3; PHG&#17;&#3; 'HILQLWLRQHQ&#3; DY&#3; GHQ&#3; YnUGWXQJD&#3; JUXSSHQ&#3; µ+|IW&#16; IUDNWXUµ&#3;lQGUDV&#3;I|U&#3;DWW&#3;In&#3;HQ&#3;ElWWUH&#3;WlFNQLQJ&#3;DY&#3;K|IWIUDNWXUHUQD&#17;&#3;&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

cOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3; L&#3; PDWULVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; YnUGWXQJD&#3; JUXSSHU&#3; E|U&#3; PRGLILHUDV&#3; Vn&#3; DWW&#3; GHQ&#3; |YHUHQVVWlPPHU&#3; PHG&#3; nOGHUVLQGHOQLQJHQ&#3; L&#3; PDWULVPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GHQ&#3;|YULJD&#3;EHIRONQLQJHQ&#17;&#3;+lULJHQRP&#3;I|UHQNODV&#3; MlPI|UHOVHU&#3;DY&#3;XWIDOOHW&#3;L&#3;GH&#3;EnGD&#3;GHOPRGHOOHUQD&#17;&#3;

'HOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;VPn&#3;ODQGVWLQJ&#3;I|UHVOnV&#3;WDV&#3;ERUW&#3;IUnQ&#3;KlOVR&#16;&#3;RFK&#3; VMXNYnUGVPRGHOOHQ&#3;RFK&#3;I|UDV&#3;LQ&#3;L&#3;GHW&#3;I|UHVODJQD&#3;VWUXNWXUELGUDJHW&#17;&#3;

0RGHOOHQ&#3; I|U&#3; JOHV&#3;EHE\JJHOVHVWUXNWXU&#3; E|U&#3; XSSGDWHUDV&#3; PHG&#3; KlQ&#16; V\Q&#3;WLOO&#3;EHIRONQLQJVVWUXNWXUHQ&#3;SHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#16;&#20;&#21;&#16;&#22;&#20;&#17;&#3;

4.13.4 =Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

(IIHNWHUQD&#3; DY&#3; NRPPLWWpQV&#3; I|UVODJ&#3; Sn&#3; WLOOlJJ&#3; HOOHU&#3; DYGUDJ&#3; YDULHUDU&#3; PHOODQ&#3;&#14;&#20;&#25;&#19;&#3; RFK&#3; &#16;&#21;&#19;&#23;&#3;NURQRU&#3; SHU&#3;LQYnQDUH&#3; RFK&#3; lU&#3;VnOHGHV&#3;UHODWLYW&#3; PnWWOLJD&#17;&#3;6W|UVW&#3;EHW\GHOVH&#3;I|U&#3;I|UlQGULQJDUQD&#3;KDU&#3;XSSGDWHULQJHQ&#3;DY&#3; GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;GH&#3;YnUGWXQJD&#3;JUXSSHUQD&#15;&#3;lYHQ&#3;RP&#3;XSSGDWHULQJHQ&#3;DY&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; GHQ&#3; |YULJD&#3; EHIRONQLQJHQ&#3; KDU&#3; VWRU&#3; HIIHNW&#3; I|U&#3; YLVVD&#3; ODQGVWLQJ&#17;&#3;

.RUULJHULQJHQ&#3;DY&#3;GHW&#3;IHO&#3;VRP&#3;XSSWlFNWV&#3;L&#3;JOHVE\JGVPRGHOOHQ&#3;InU&#3; HQ&#3; YLVV&#3; HIIHNW&#3; I|U&#3; ODQGVWLQJ&#3; PHG&#3; VMXNKXV&#3; VRP&#3; KDU&#3; HWW&#3; OLWHW&#3; EHIRON&#16; QLQJVXQGHUODJ&#17;&#3; &#3;

4.14. Lækemedel

Kommittêns =förslag: =Den =fördelningsmodell =som =sedan =2002

DQYlQGV&#3; I|U&#3; DWW&#3; I|UGHOD&#3; VWDWVELGUDJ&#3; I|U&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; OlNHPHGHOV&#16; NRVWQDGHU&#3; VNDOO&#3; IU&#17;R&#17;P&#17;&#3; &#21;&#19;&#19;&#24;&#3; LQJn&#3; L&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; NRVWQDGVXWMlP&#16; QLQJ&#17;&#3;

Kommittêns =bedömning: =Staten =och =landstingen =bör =efter =en

|YHUI|ULQJ&#3; DY&#3; VWDWVELGUDJHW&#3; I|U&#3; OlNHPHGHO&#3; WLOO&#3;GHW&#3; JHQHUHOOD&#3; VWDWV&#16; ELGUDJHW&#3; WUlIID&#3; VlUVNLOGD&#3; |YHUHQVNRPPHOVHU&#3; RP&#3; KXU&#3; P\FNHW&#3; GHQ&#3; I|UHVODJQD&#3; UHJOHULQJVSRVWHQ&#3; VNDOO&#3; I|UlQGUDV&#3; I|U&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; PHG&#3; KlQV\Q&#3;WLOO&#3;NRVWQDGVXWYHFNOLQJHQ&#3;I|U&#3;OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#17;&#3; &#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

4.14.1 =Nuvarande utformning Bakgrund

/DQGVWLQJHQ&#3; WRJ&#3; IRUPHOOW&#3; |YHU&#3; EHWDOQLQJVDQVYDUHW&#3; I|U&#3; OlNHPHGHOV&#16; I|UPnQHQ&#3;&#20;&#28;&#28;&#27;&#17;&#3;.RVWQDGVDQVYDUHW&#3;lU&#3;GRFN&#3;GHODW&#3;PHOODQ&#3;ODQGVWLQJHQ&#3; RFK&#3;VWDWHQ&#17;&#3;8W|YHU&#3;HQ&#3;EHJUlQVDG&#3;ULVNSUHPLH&#3;ILFN&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;XQGHU&#3; GH&#3;I|UVWD&#3;nUHQ&#3;L&#3;SULQFLS&#3;IXOO&#3;NRVWQDGVWlFNQLQJ&#3;I|U&#3;VLQD&#3;OlNHPHGHOV&#16; NRVWQDGHU&#3; IUnQ&#3; VWDWHQ&#17;&#3; gYHUHQVNRPPHOVHQ&#3; I|U&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; LQQHEDU&#3; DWW&#3; VWDWHQ&#3; HUVDWWH&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; I|U&#3; GHUDV&#3; IDNWLVND&#3; NRVWQDGHU&#17;&#3; gYHUHQV&#16; NRPPHOVHQ&#3; PHOODQ&#3; VWDWHQ&#3; RFK&#3; /DQGVWLQJVI|UEXQGHW&#3; I|U&#3; nUHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;−&#21;&#19;&#19;&#20;&#3; LQQHIDWWDGH&#3; DWW&#3; HQ&#3; Q\&#3; PRGHOO&#3; I|U&#3; VWDWHQV&#3; HUVlWWQLQJ&#3; WLOO&#3; ODQGVWLQJHQ&#3;VNXOOH&#3;XWIRUPDV&#3;RFK&#3;GHQQD&#3;PRGHOO&#3;VNXOOH&#3;XWIRUPDV&#3;HIWHU&#3; HQ&#3;EHKRYVEDVHUDG&#3;I|UGHOQLQJ&#17;&#3;&#3;

,&#3;|YHUHQVNRPPHOVHQ&#3;I|U&#3;nUHQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;−&#21;&#19;&#19;&#23;&#3;LQJnU&#3;DWW&#3;HQ&#3;VXFFHVVLYW&#3; VW|UUH&#3; GHO&#3; DY&#3; HUVlWWQLQJHQ&#3; WLOO&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; VNXOOH&#3; EDVHUDV&#3; Sn&#3; GHQ&#3; EHKRYVEDVHUDGH&#3; I|UGHOQLQJVPRGHOO&#3; VRP&#3; XWYHFNODWV&#3; DY&#3; GHQ&#3; JHPHQ&#16; VDPPD&#3;DUEHWVJUXSSHQ&#3;VRP&#3;WLOOVDWWV&#3;DY&#3;VWDWHQ&#3;RFK&#3;/DQGVWLQJVI|UEXQ&#16; GHW&#17;&#3; 6WDWVELGUDJHW&#3; I|U&#3; nUHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;−&#21;&#19;&#19;&#23;&#3; I|UGHODV&#3; JHQRP&#3; HQ&#3; VlUVNLOG&#3; I|UGHOQLQJVPRGHOO&#3;VRP&#3;DYVHU&#3;DWW&#3;VSHJOD&#3;EHKRYVVNLOOQDGHUQD&#3;RFK&#3;LQWH&#3; HIWHU&#3;GHQ&#3;IDNWLVND&#3;I|UEUXNQLQJHQ&#15;&#3;VRP&#3;WLGLJDUH&#3;YDULW&#3;IDOOHW&#17;&#3;

.RVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; OlNHPHGHO&#3; VNHU&#3; L&#3; HWW&#3; VlUVNLOW&#3; V\VWHP&#3; KHOW&#3; IULNRSSODW&#3; IUnQ&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; RUGLQDULH&#3; XWMlPQLQJVV\VWHP&#17;&#3; 'HW&#3; VlUVNLOGD&#3;VWDWVELGUDJHW&#3;I|U&#3;OlNHPHGHO&#3;XSSJnU&#3;I|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#3;WLOO&#3;&#20;&#27;&#15;&#26;&#3;RFK&#3; I|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#23;&#3;WLOO&#3;&#20;&#28;&#15;&#25;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#17;&#3;&#3;

Fördelningsmodell för lækemedel

'HQ&#3; I|UGHOQLQJVPRGHOO&#3; I|U&#3; OlNHPHGHO&#3; VRP&#3; WLOOlPSDWV&#3; VHGDQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; V\IWDU&#3;WLOO&#3;DWW&#3;I|UGHOD&#3;VWDWVELGUDJHW&#3;WLOO&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;HIWHU&#3;EHKRY&#3;RFK&#3; LQWH&#3; HIWHU&#3; IDNWLVN&#3; I|UEUXNQLQJ&#15;&#3; VRP&#3; WLGLJDUH&#3; YDULW&#3; IDOOHW&#17;&#3; )|UGHO&#16; QLQJVPRGHOOHQ&#3;EDVHUDV&#3;Sn&#3;I|UEUXNQLQJHQ&#3;DY&#3;OlNHPHGHO&#3;L&#3;ROLND&#3;nOGUDU&#3; JLYHW&#3;N|Q&#15;&#3;PHQ&#3;GHVVXWRP&#3;WDV&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;DWW&#3;EHKRYHW&#3;VNLOMHU&#3;VLJ&#3;PHG&#3; KlQV\Q&#3; WLOO&#3; VRFLRHNRQRPLVND&#3; I|UKnOODQGHQ&#3; VRP&#3; LQNRPVW&#15;&#3; ERHQGH&#15;&#3; V\VVHOVlWWQLQJ&#3; RFK&#3; FLYLOVWnQG&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; VnOHGHV&#3; IUnJD&#3; RP&#3; VDPPD&#3; YDULDEOHU&#3; VRP&#3; LQJnU&#3; L&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; I|U&#3; KlOVR&#16;&#3; RFK&#3;VMXNYnUG&#3;&#11;VH&#3;DYVQLWW&#3;&#23;&#17;&#20;&#22;&#12;&#17;&#3;

/lNHPHGHO&#3; I|U&#3; YLVVD&#3; VMXNGRPDU&#3; VRP&#3; lU&#3; P\FNHW&#3; NRVWVDPPD&#3; RFK&#3; VRP&#3;lU&#3;VNHYW&#3;I|UGHODGH&#3;PHOODQ&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;ILQDQVLHUDV&#3;VROLGDULVNW&#3;DY&#3; DOOD&#3;ODQGVWLQJ&#17;&#3;'HW&#3;EHURU&#3;Sn&#3;DWW&#3;PDQ&#3;PHG&#3;HQ&#3;EHKRYVEDVHUDG&#3;I|UGHO&#16; QLQJVPRGHOO&#3;LQWH&#3;NDQ&#3;WD&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;HQ&#3;VNHY&#3;I|UGHOQLQJ&#3;DY&#3;VSHFLHOOD&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

lUIWOLJD&#3;VMXNGRPDU&#3;VDPW&#3;I|UHNRPVWHQ&#3;DY&#3;+,9&#17;&#3;'HW&#3;JlOOHU&#3;OlNHPHGHO&#3; I|U&#3; EO|GDUVMXND&#3; &#11;9lUPODQG&#3; RFK&#3; -|QN|SLQJ&#12;&#15;&#3; *DXFKHUV&#3; VMXNGRP&#3; &#11;1RUUERWWHQ&#12;&#3; RFK&#3; +,9&#3; &#11;6WRFNKROP&#12;&#17;&#3; 9LOND&#3; OlNHPHGHO&#3; VRP&#3; RP&#16; IDWWDV&#3;DY&#3;GHQ&#3;VROLGDULVND&#3;ILQDQVLHULQJHQ&#3;VHV&#3;nUOLJHQ&#3;|YHU&#3;DY&#3;([SHUW&#16; JUXSSHQ&#3;I|U&#3;VROLGDULVN&#3;ILQDQVLHULQJ&#17;&#3;

,&#3; GH&#3; ODQGVWLQJ&#3; GlU&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3; |YHU&#16; VWLJHU&#3; VWDWVELGUDJHW&#3; InU&#3; ODQGVWLQJHW&#3; VWn&#3; I|U&#3; KXYXGGHOHQ&#3; DY&#3; XQGHU&#16; VNRWWHW&#3;VMlOYD&#17;&#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#24;&#3; YLVDU&#3; KXU&#3; NRVWQDGHUQD&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#3; YDULHUDU&#3; PHOODQ&#3; ODQGVWLQJHQ&#17;&#3; 'HVVD&#3; NRVWQDGHU&#3; MlPI|UV&#3; PHG&#3; I|UYlQWDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; HQOLJW&#3;EHKRYVPRGHOOHQ&#17;&#3; &#3;

)LJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#24;&#17;&#3;&#3;.RVWQDG&#3;I|U&#3;OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#21;&#3;VDPW&#3;EHUlNQDG&#3;

NRVWQDG&#3;PHG&#3;KlQV\Q&#3;WDJHQ&#3;WLOO&#3;nOGHU&#15;&#3;N|Q&#3;RFK&#3;VRFLRHNRQRPL&#3;HQOLJW&#3; EHKRYVPRGHOO&#17;&#3; 5DQJRUGQLQJ&#3; HIWHU&#3; IDNWLVN&#3;NRVWQDG&#17;&#3;.URQRU&#3; SHU&#3; LQ&#16; YnQDUH&#3;

&#3; &#3; cOGHUVVWUXNWXUHQ&#3; YlJHU&#3; UHODWLYW&#3; WXQJW&#3; L&#3; EHKRYVPRGHOOHQ&#3; HIWHUVRP&#3; lOGUH&#3; L&#3; VW|UUH&#3; XWVWUlFNQLQJ&#3; lQ&#3; \QJUH&#3; lU&#3; VMXND&#3; RFK&#3; L&#3; EHKRY&#3; DY&#3; OlNH&#16; PHGHO&#17;&#3;&#3;

/DQGVWLQJHQV&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;OlNHPHGHO&#3;YDULHUDU&#3;PHOODQ&#3;&#21;&#3;&#21;&#22;&#19;&#3;RFK&#3; &#20;&#3;&#27;&#23;&#23;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 9lVWHUQRUUODQGV&#3; NRVWQDGHU&#3; lU&#3; K|JVW&#15;&#3; PHQ&#3; PRWVYDUDU&#3; QlVWDQ&#3; GHW&#3; PDQ&#3; NDQ&#3; I|UYlQWD&#3; VLJ&#3; HQOLJW&#3; EHKRYV&#16;

&#19; &#21;&#24;&#19; &#24;&#19;&#19; &#26;&#24;&#19; &#20;&#19;&#19;&#19; &#20;&#21;&#24;&#19; &#20;&#24;&#19;&#19; &#20;&#26;&#24;&#19; &#21;&#19;&#19;&#19; &#21;&#21;&#24;&#19;

9l VW HU QR UUO DQ G

6N nQ H

.U RQ RE HU J

.D OP DU

9&#3; *| WD OD QG

1R UUE RW WH Q&#3;

gV WH UJ |W OD QG

*l YOH ER UJ

6| GH UP DQ OD QG

'D OD UQ D

+H OD &#3;UL NH W

9l VW HU ER WWH Q

*R WOD QG

6W RF NK ROP

-| QN |S LQ J

9l UP OD QG

8S SV DO D

-l P WOD QG

%O HN LQ JH

+D OOD QG

9l VW P DQ OD QG

gU HE UR

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

)DNWLVN&#3;NRVWQDG %HKRYVPRGHOO

&#3; &#3;

PRGHOOHQ&#17;&#3; 'H&#3; IDNWLVND&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; .URQREHUJ&#15;&#3; 6NnQH&#3; RFK&#3; 9lVWUD&#3; *|WDODQG&#3; |YHUVWLJHU&#3; EHKRYVPRGHOOHQ&#3; PHG&#3; &#25;&#19;−&#20;&#21;&#19;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; ,&#3; gUHEUR&#3; JHU&#3; EHKRYVPRGHOOHQ&#3; HQ&#3; I|UYlQWDG&#3; NRVWQDG&#3; VRP&#3;OLJJHU&#3;FD&#3;&#22;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#3;|YHU&#3;GH&#3;IDNWLVND&#17;&#3;

,&#3; DYWDOHW&#3; PHOODQ&#3; VWDWHQ&#3; RFK&#3; /DQGVWLQJVI|UEXQGHW&#3; ILQQV&#3; HQ&#3; NRQ&#16; WUROOVWDWLRQ&#3; XQGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#15;&#3; YDUYLG&#3; OlNHPHGHOVNRVWQDGHUQDV&#3; XWYHFNOLQJ&#3; RFK&#3;YLOND&#3;HIIHNWHU&#3;I|UlQGULQJDUQD&#3;KDIW&#3;VNDOO&#3;DQDO\VHUDV&#17;&#3;&#3;

4.14.2 =ávervæganden och förslag

.RPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#3;DWW&#3;LQI|UD&#3;HQ&#3;LQNRPVWXWMlPQLQJ&#3;VRP&#3;L&#3;KXYXG&#16; VDN&#3;lU&#3;VWDWOLJW&#3;ILQDQVLHUDG&#3;LQQHElU&#3;DWW&#3;VWDWHQV&#3;QXYDUDQGH&#3;ELGUDJ&#3;I|U&#3; OlNHPHGHO&#3;Sn&#3;QlUPDUH&#3;&#21;&#19;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;nU&#3;PnVWH&#3;WDV&#3;L&#3;DQVSUnN&#3; I|U&#3; HQ&#3; VnGDQ&#3; XWMlPQLQJ&#17;&#3; .RPPLWWpQV&#3; I|UHVOnU&#3; &#11;NDSLWHO&#3; &#22;&#12;&#3; DWW&#3; QX&#16; YDUDQGH&#3;VWDWVELGUDJ&#3;I|U&#3;OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3;|YHUI|UV&#3;WLOO&#3;GHW&#3;JHQH&#16; UHOOD&#3;VWDWVELGUDJHW&#3;IU&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#21;&#19;&#19;&#24;&#17;&#3;&#3;

/DQGVWLQJHQV&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3;LQJnU&#3;LQWH&#3;L&#3;QX&#16; YDUDQGH&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; I|U&#3;ODQGVWLQJHQ&#17;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; OlNHPHGHO&#3; VNHU&#3; I|U&#3; SHULRGHQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;−&#21;&#19;&#19;&#23;&#3; VHSDUDW&#3; L&#3; HWW&#3; VlUVNLOW&#3; V\VWHP&#17;&#3;(Q&#3;I|UXWVlWWQLQJ&#3;I|U&#3;DWW&#3;|YHUI|UD&#3;QXYDUDQGH&#3;VWDWVELGUDJ&#3;I|U&#3; OlNHPHGHO&#3;WLOO&#3;GHW&#3;JHQHUHOOD&#3;ELGUDJHW&#3;lU&#3;DWW&#3;HQ&#3;PRWVYDUDQGH&#3;EHKRYV&#16; EDVHUDG&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; LQI|UV&#3; L&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; NRVWQDGVXWMlP&#16; QLQJ&#3;IU&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#21;&#19;&#19;&#24;&#17;&#3;&#3;

(QOLJW&#3; |YHUHQVNRPPHOVHQ&#3; PHOODQ&#3; VWDWHQ&#3; RFK&#3; /DQGVWLQJVI|UEXQ&#16; GHW&#3;VNDOO&#3;XWYHFNOLQJHQ&#3;DY&#3;OlNHPHGHOVNRVWQDGHUQD&#3;L&#3;VWRUW&#3;OLNVRP&#3;I|U&#16; GHOQLQJVPRGHOOHQ&#3; DQDO\VHUDV&#3; XQGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#17;&#3; (QOLJW&#3; QlPQGD&#3; |YHUHQV&#16; NRPPHOVH&#3;VNDOO&#3;SDUWHUQD&#3;VHQDVW&#3;YnUHQ&#3;&#21;&#19;&#19;&#23;&#3;WUlIID&#3;|YHUHQVNRPPHOVH&#3; RP&#3;VWDWHQV&#3;HUVlWWQLQJ&#3;WLOO&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;I|U&#3;WLGHQ&#3;IU&#17;R&#17;P&#17;&#3;&#21;&#19;&#19;&#24;&#17;&#3;

'HQ&#3; DUEHWVJUXSS&#3; VRP&#3; DUEHWDW&#3; IUDP&#3; XWMlPQLQJVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; OlNHPHGHOVNRVWQDGHU&#3; KDGH&#3; DPELWLRQHQ&#3; DWW&#3; XWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; OlNH&#16; PHGHO&#3; Sn&#3; VLNW&#3; KHOW&#3; VNDOO&#3;LQWHJUHUDV&#3; PHG&#3; |YULJ&#3; KlOVR&#16;&#3; RFK&#3; VMXNYnUG&#17;&#3; 0DQ&#3;YDOGH&#3;GlUI|U&#3;HQ&#3;PRGHOODQVDWV&#3;I|U&#3;OlNHPHGHOVXWMlPQLQJHQ&#3;VRP&#3; OLNQDU&#3; GHQ&#3; VRP&#3; DQYlQGV&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; XWMlPQLQJ&#3; I|U&#3; KlOVR&#16;&#3; RFK&#3; VMXNYnUG&#17;&#3;

8WMlPQLQJVNRPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#3;LQQHElU&#3;DWW&#3;PDQ&#15;&#3;XWDQ&#3;DWW&#3;Sn&#3;HJHQ&#3; KDQG&#3; QlUPDUH&#3; KD&#3; DQDO\VHUDW&#3; XWMlPQLQJVPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; OlNHPHGHO&#15;&#3; lQGn&#3;I|UHVOnU&#3;DWW&#3;GHQQD&#3;LQIRJDV&#3;L&#3;ODQGVWLQJHQV&#3;QXYDUDQGH&#3;NRVWQDGV&#16; XWMlPQLQJ&#3;VRP&#3;HQ&#3;HJHQ&#3;GHOPRGHOO&#17;&#3;'HWWD&#3;J|UV&#3;PHG&#3;I|UEHKnOO&#3;I|U&#3;GH&#3; HYHQWXHOOD&#3; I|UlQGULQJDU&#3; VRP&#3; GHQ&#3; XSSI|OMQLQJ&#3; VRP&#3; VWDWHQ&#3; RFK&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

/DQGVWLQJVI|UEXQGHW&#3; VNDOO&#3; JHQRPI|UD&#3; XQGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#22;&#3; NDQ&#3; NRPPD&#3; DWW&#3; LQQHElUD&#17;&#3;&#3;

'HW&#3;lU&#3;VDQQROLNW&#3;I|U&#3;WLGLJW&#3;DWW&#3;UHGDQ&#3;QX&#3;SU|YD&#3;RP&#3;GHW&#3;lU&#3;P|MOLJW&#3; DWW&#3; LQWHJUHUD&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3; I|U&#3; OlNHPHGHO&#3; L&#3; QXYDUDQGH&#3; GHO&#16; PRGHOO&#3;I|U&#3;KlOVR&#16;&#3;RFK&#3;VMXNYnUG&#17;&#3;(Q&#3;VnGDQ&#3;O|VQLQJ&#3;E|U&#3;GRFN&#3;SU|YDV&#3; RP&#3;QnJUD&#3;nU&#17;&#3;&#3;

6HGDQ&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; |YHUWRJ&#3; NRVWQDGVDQVYDUHW&#3; I|U&#3; OlNHPHGHOVI|U&#16; PnQHQ&#3; KDU&#3; /DQGVWLQJVI|UEXQGHW&#3; RFK&#3; VWDWHQ&#3; I|UKDQGODW&#3; RP&#3; VWDWV&#16; ELGUDJHWV&#3;VWRUOHN&#3;RFK&#3;KXU&#3;HWW&#3;HYHQWXHOOW&#3;XQGHUVNRWW&#3;VNDOO&#3;ILQDQVLHUDV&#17;&#3; 1XYDUDQGH&#3; |YHUHQVNRPPHOVH&#3; JlOOHU&#3; IUDP&#3; W&#17;R&#17;P&#17;&#3; &#21;&#19;&#19;&#23;&#17;&#3; .RVWQDGV&#16; XWYHFNOLQJHQ&#3;I|U&#3;OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3;KDU&#3;XQGHU&#3;OnQJ&#3;WLG&#3;OHJDW&#3;UXQW&#3; &#26;−&#20;&#19;&#3;SURFHQW&#3;SHU&#3;nU&#3;L&#3;O|SDQGH&#3;SULVHU&#17;&#3;/DQGVWLQJHQ&#3;KDU&#3;KLWWLOOV&#3;RFK&#3;L&#3; QXYDUDQGH&#3; VLWXDWLRQ&#3; EHJUlQVDGH&#3; P|MOLJKHWHU&#3; DWW&#3; VW\UD&#3; NRVWQDGV&#16; XWYHFNOLQJHQ&#3;I|U&#3; OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3; RFK&#3; NRVWQDGHUQD&#3; KDU&#3; KLWWLOOV&#3; |NDW&#3; EHW\GOLJW&#3; VQDEEDUH&#3; lQ&#3; WLOOYl[WHQ&#3; DY&#3; NRPPXQVHNWRUQV&#3; VNDWWH&#16; XQGHUODJ&#17;&#3;(Q&#3;I|UXWVlWWQLQJ&#3;I|U&#3;DWW&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;VNXOOH&#3;KD&#3;P|MOLJKHWHU&#3; DWW&#3;WD&#3;|YHU&#3;NRVWQDGVDQVYDUHW&#3;I|U&#3;OlNHPHGHO&#3;KDU&#3;GlUI|U&#3;YDULW&#3;VlUVNLOGD&#3; |YHUHQVNRPPHOVHU&#3;PHG&#3;VWDWHQ&#3;RP&#3;KXU&#3;GHQ&#3;nUOLJD&#3;NRVWQDGV|NQLQJHQ&#3; VNDOO&#3; KDQWHUDV&#17;&#3; (Q&#3; YLNWLJ&#3; I|UXWVlWWQLQJ&#3; I|U&#3; DWW&#3; OlNHPHGHOVELGUDJHW&#3; VNDOO&#3; NXQQD&#3; |YHUI|UDV&#3; WLOO&#3; GHW&#3; JHQHUHOOD&#3; ELGUDJHW&#3; lU&#15;&#3; HQOLJW&#3; NRPPLWWpQV&#3; EHG|PQLQJ&#15;&#3; DWW&#3; VWDWHQ&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJHQ&#3; lYHQ&#3; IRUWVlWWQLQJVYLV&#3;WUlIIDU&#3;VlUVNLOGD&#3;|YHUHQVNRPPHOVHU&#3;RP&#3;KXU&#3;P\FNHW&#3; GHQ&#3;I|UHVODJQD&#3;UHJOHULQJVSRVWHQ&#3;VNDOO&#3;I|UlQGUDV&#3;I|U&#3;ODQGVWLQJHQ&#3;PHG&#3; KlQV\Q&#3; WLOO&#3; NRVWQDGV|NQLQJHQ&#3; I|U&#3; OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3; lYHQ&#3; HIWHU&#3; DWW&#3;HQ&#3;|YHUI|ULQJ&#3;WLOO&#3;GHW&#3;JHQHUHOOD&#3;VWDWVELGUDJHW&#3;JHQRPI|UWV&#17;&#3;

4.14.3 =Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

.RPPLWWpQV&#3;I|UVODJ&#3;DWW&#3;GHQ&#3;I|UGHOQLQJVPRGHOO&#3;VRP&#3;QX&#3;DQYlQGV&#3;I|U&#3; DWW&#3; I|UGHOD&#3; VWDWVELGUDJHW&#3; I|U&#3; OlNHPHGHOVI|UPnQHQ&#3; I|UV&#3; LQ&#3; L&#3; ODQGV&#16; WLQJHQV&#3; NRVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; OHGHU&#3; LQWH&#3; WLOO&#3; QnJUD&#3; RPI|UGHOQLQJV&#16; HIIHNWHU&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; RP&#3; QXYDUDQGH&#3; PHWRG&#3; DWW&#3; I|UGHOD&#3; VWDWELGUDJ&#3; VNXOOH&#3;NYDUVWn&#17;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3;

&#3; &#3;

4.15. Færdtjænst

Kommittêns =förslag: =Nuvarande =generella =kompensation =för

IlUGWMlQVW&#3;L&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;lOGUHRPVRUJ&#3;I|UHVOnV&#3;XWJn&#17;&#3;.RPPLW&#16; WpQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;IXQQLW&#3;DWW&#3;GH&#3;UHGRYLVDGH&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHUQD&#3;VNXOOH&#3; YDUD&#3;HQ&#3;HIIHNW&#3;DY&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;IDNWRUHU&#3;RFK&#3;I|UHVOnU&#3;GlUI|U&#3;LQJHQ&#3; XWMlPQLQJ&#3;I|U&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#17;&#3;2P&#3;GHW&#3;L&#3;IUDPWLGHQ&#3; XSSVWnU&#3; HWW&#3; EHKRY&#3; DY&#3; XWMlPQLQJ&#3; DY&#3; IlUGWMlQVWNRVWQDGHUQD&#3; E|U&#3; GHWWD&#3;VNH&#3;LQRP&#3;UDPHQ&#3;I|U&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;NROOHNWLYWUDILN&#17;&#3;

4.15.1 =Nuvarande utformning

6HGDQ&#3;QXYDUDQGH&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;LQI|UGHV&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#3;KDU&#3;NRPSHQ&#16; VDWLRQHQ&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVW&#3; LQJnWW&#3; VRP&#3; HQ&#3; GHO&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; lOGUH&#16; RPVRUJ&#17;&#3;8WIRUPQLQJ&#3;KDU&#3;YDULW&#3;DY&#3;JHQHUHOO&#3;NDUDNWlU&#15;&#3;DOOD&#3;NRPPXQHU&#3; KDU&#3;InWW&#3;HWW&#3;IDVW&#3;EHORSS&#3;PRWVYDUDQGH&#3;&#20;&#24;&#19;&#3;NURQRU&#3;LQRP&#3;UDPHQ&#3;I|U&#3;HWW&#3; WLOOlJJ&#3;Sn&#3;&#24;&#19;&#19;&#3;NURQRU&#17;&#3;'H&#3;UHVWHUDQGH&#3;&#22;&#24;&#19;&#3;lU&#3;WlQNWD&#3;DWW&#3;NRPSHQVHUD&#3; I|U&#3; GHQ&#3; KDQGLNDSSRPVRUJ&#3; VRP&#3; JHV&#3; LQRP&#3; UDPHQ&#3; I|U&#3; 6RFLDOWMlQVW&#16; ODJHQ&#3; RFK&#3; +lOVR&#16;&#3; RFK&#3; VMXNYnUGVODJHQ&#3; I|U&#3; SHUVRQHU&#3; XQGHU&#3; &#25;&#24;&#3; nU&#17;&#3; 1nJRQ&#3;XSSUlNQLQJ&#3;DY&#3;GH&#3;QXYDUDQGH&#3;EHORSSHQ&#3;KDU&#3;LQWH&#3;JMRUWV&#3;XWDQ&#3; GH&#3;lU&#3;HQ&#3;XSSVNDWWQLQJ&#3;JMRUG&#3;L&#3;&#20;&#28;&#28;&#22;&#3;nUV&#3;SULVQLYn&#17;&#3;(QOLJW&#3;NRPPXQHU&#16; QDV&#3;UlNHQVNDSHU&#3;I|U&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#3;XSSJnU&#3;NRVWQDGHUQD&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;RFK&#3; KDQGLNDSSRPVRUJHQ&#3;WLOO&#3;NQDSSW&#3;&#26;&#25;&#19;&#3;NURQRU&#17;&#3;&#3;

7LOOlJJHW&#3; lU&#3; NRQVWUXHUDW&#3; Vn&#3; DWW&#3; DOOD&#3; NRPPXQHU&#3; InU&#3; HWW&#3; WLOOlJJ&#3; Sn&#3; &#24;&#19;&#19;&#3; NURQRU&#3; WLOO&#3; VLQ&#3; EHUlNQDGH&#3; VWDQGDUGNRVWQDG&#17;&#3; 0RWVYDUDQGH&#3; EHORSS&#3; OlJJV&#3; RFNVn&#3; WLOO&#3; GHQ&#3; JHQRPVQLWWOLJD&#3; NRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; lOGUH&#16; RPVRUJ&#17;&#3;(IIHNWHQ&#3;EOLU&#3;DWW&#3;RPI|UGHOQLQJHQ&#3;L&#3;lOGUHVRPVRUJVPRGHOOHQ&#3; EOLU&#3; VW|UUH&#3; XWDQ&#3; DWW&#3; GHW&#3; EOLU&#3; QnJRQ&#3; QHWWRHIIHNW&#3; I|U&#3; GHQ&#3; HQVNLOGD&#3; NRPPXQHQ&#17;&#3;

,&#3;GHQ&#3;XWYlUGHULQJ&#3;VRP&#3;NRPPLWWpQ&#3;J|U&#3;DY&#3;GHOPRGHOOHQ&#3;I|U&#3;lOGUH&#16; RPVRUJ&#3; I|UVOnV&#3; DWW&#3; QXYDUDQGH&#3; JHQHUHOOD&#3; NRPSHQVDWLRQ&#3; XWJnU&#3; &#11;VH&#3; YLGDUH&#3;NDSLWOHW&#3;RP&#3;lOGUHRPVRUJ&#12;&#17;&#3;

6WUXNWXUNRVWQDGVXWUHGQLQJHQ&#3;PHQDGH&#3; DWW&#3;NRPPXQHUQD&#3; KDU&#3; VWRU&#3; IULKHW&#3; DWW&#3; VMlOYD&#3; EHVOXWD&#3; RP&#3; RPIDWWQLQJ&#15;&#3; LQULNWQLQJ&#15;&#3; DYJLIWVVlWWQLQJ&#3; PHG&#3; PHUD&#3; LQRP&#3; IlUGWMlQVWHQ&#17;&#3; 8WUHGQLQJHQ&#3; NRQVWDWHUDGH&#3; DWW&#3; GHW&#3; ILQQV&#3; VWUXNWXUHOOD&#3; IDNWRUHU&#3; VRP&#3; SnYHUNDU&#3; NRVWQDGHQ&#15;&#3; WLOO&#3; H[HPSHO&#3; DQGHO&#3;lOGUH&#15;&#3;K|J&#3;DQGHO&#3;IXQNWLRQVKLQGUDGH&#3;RFK&#3;OnQJD&#3;DYVWnQG&#3;PHOODQ&#3; ERVWDG&#3; RFK&#3; DUEHWVSODWV&#3; VDPW&#3; JHQHUHOOW&#3; OnQJD&#3; DYVWnQG&#3; L&#3; 1RUUODQG&#17;&#3; 8WUHGQLQJHQV&#3; VOXWVDWV&#3; YDU&#3; GRFN&#3; DWW&#3; GHW&#3; lU&#3; VWDQGDUGVNLOOQDGHU&#3; RFK&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

ROLND&#3; SROLF\&#3; YLG&#3; EHYLOMDQGH&#3; DY&#3; IlUGWMlQVWWLOOVWnQG&#3; VRP&#3; SnYHUNDU&#3; NRVWQDGHUQD&#3;PHU&#3;lQ&#3;GH&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;IDNWRUHUQD&#17;&#3;

8WMlPQLQJVXWUHGQLQJHQ&#3; PHQDGH&#3; DWW&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; IlUG&#16; WMlQVWHQ&#15;&#3; JHQRP&#3; UDWLRQDOLVHULQJDU&#3; RFK&#3; XSSKDQGOLQJDU&#15;&#3; KDU&#3; NXQQDW&#3; VlQNDV&#3; YDUI|U&#3; LQJHQ&#3; XSSVNULYQLQJ&#3; DY&#3; EHORSSHW&#3; YDU&#3; DNWXHOOW&#17;&#3; 8W&#16; UHGQLQJHQ&#3;PHQDGH&#3;YLGDUH&#3;DWW&#3;NRVWQDGHUQD&#3;YDU&#3;MlPQW&#3;I|UGHODGH&#3;EODQG&#3; NRPPXQHUQD&#3;YDUI|U&#3;HQ&#3;JHQHUHOO&#3;XWIRUPQLQJ&#3;YDU&#3;DWW&#3;I|UHGUD&#17;&#3;&#3;

4.15.2 =Resultat av kommittêns uppföljning

(QOLJW&#3; ODJHQ&#3; RP&#3; NRPPXQDO&#3; IlUGWMlQVW&#3; &#11;&#20;&#28;&#28;&#26;&#29;&#26;&#22;&#25;&#12;&#3; KDU&#3; NRPPXQHQ&#3; DQVYDU&#3; I|U&#3; DWW&#3; RUGQD&#3; NRPPXQDO&#3; IlUGWMlQVW&#3; I|U&#3;GH&#3; SHUVRQHU&#3; VRP&#3; lU&#3; IRONERNI|UGD&#3; L&#3; NRPPXQHQ&#17;&#3; )lUGWMlQVW&#3; VNDOO&#3; HQOLJW&#3; ODJHQ&#3; YDUD&#3; VlUVNLOW&#3; RUGQDGH&#3; WUDQVSRUWHU&#3; I|U&#3; SHUVRQHU&#3; PHG&#3; IXQNWLRQVKLQGHU&#17;&#3; )lUGWMlQVWHQ&#3; VNDOO&#3; YDUD&#3; HQ&#3; GHO&#3; DY&#3; NROOHNWLYWUDILNV\VWHPHW&#3; RFK&#3; HWW&#3; NRPSOHPHQW&#3;WLOO&#3;OLQMHWUDILNHQ&#17;&#3;&#3;

(QOLJW&#3; VRFLDOWMlQVWODJHQ&#3; VWDGJDV&#3; EODQG&#3; DQQDW&#3; DWW&#3; µVDPKlOOHWV&#3; VRFLDOWMlQVW&#3; VNDOO&#3; Sn&#3; GHPRNUDWLQV&#3; RFK&#3; VROLGDULWHWHQV&#3; JUXQG&#3; IUlPMD&#3; PlQQLVNRUQDV&#3; HNRQRPLVND&#3; RFK&#3; VRFLDOD&#3; WU\JJKHW&#15;&#3; MlPOLNKHW&#3; L&#3; OHY&#16; QDGVYLOONRU&#3; RFK&#3; DNWLYD&#3; GHOWDJDQGH&#3; L&#3; VDPKlOOVOLYHWµ&#17;&#3; )UDP&#3; WLOO&#3; RFK&#3; PHG&#3; nU&#3; &#20;&#28;&#28;&#26;&#3; YDU&#3; IlUGWMlQVW&#3; HQ&#3; VnGDQ&#3; L&#3; VRFLDOWMlQVWODJHQ&#3; DQJLYHQ&#3; LQVDWV&#17;&#3;

5LNVGDJHQ&#3;EHVOXWDGH&#3;L&#3;RNWREHU&#3;&#20;&#28;&#28;&#26;&#3;Q\D&#3;ODJDU&#3;RP&#3;IlUGWMlQVW&#15;&#3;ULNV&#16; IlUGWMlQVW&#3;RFK&#3;DQVYDU&#3;I|U&#3;YLVV&#3;NROOHNWLY&#3;SHUVRQWUDILN&#17;&#3;'HQ&#3;Q\D&#3;ODJ&#16; VWLIWQLQJHQ&#3;LQQHElU&#3;HWW&#3;Q\WW&#3;V\QVlWW&#3;Sn&#3;IlUGWMlQVW&#3;RFK&#3;ULNVIlUGWMlQVW&#17;&#3; )UnQ&#3; DWW&#3; KD&#3; YDULW&#3; HQ&#3; IUnJD&#3; RP&#3; ELVWnQG&#3; EHWUDNWDV&#3; IlUGWMlQVW&#3; QXPHUD&#3; VRP&#3;HQ&#3;IRUP&#3;DY&#3;NROOHNWLYWUDILN&#3;I|U&#3;DWW&#3;ELGUD&#3;WLOO&#3;HQ&#3;WLOOIUHGVVWlOODQGH&#3; WUDILNI|UV|UMQLQJ&#3;lYHQ&#3;I|U&#3;IXQNWLRQVKLQGUDGH&#17;&#3;

'HQ&#3;HQVNLOGD&#3;NRPPXQHQ&#3;KDU&#3;P|MOLJKHW&#3;DWW&#3;SnYHUND&#3;IlUGWMlQVWHQV&#3; XWIRUPQLQJ&#3;JHQRP&#3; DWW&#3; EHVWlPPD&#3; Sn&#3; YLOND&#3; JUXQGHU&#3;VRP&#3; WLOOVWnQGHW&#3; VNDOO&#3; EHYLOMDV&#15;&#3; EHJUlVQLQJ&#3; DY&#3; DQWDOHW&#3; UHVRU&#3; SHU&#3; WLGVHQKHW&#15;&#3; UHVDQV&#3; OlQJG&#15;&#3;HJHQDYJLIWHQV&#3;QLYn&#3;VDPW&#3;NUDY&#3;Sn&#3;VDPnNQLQJ&#17;&#3;

Kostnader och antalet færdtjænstberættigade

(QOLJW&#3; NRPPXQHUQDV&#3; RFK&#3; ODQGVWLQJHQV&#3; VDPODGH&#3; UlNHQVNDSHU&#3; XSS&#16; JLFN&#3; QHWWRNRVWQDGHQ&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVWHQ&#3; &#11;LQNOXVLYH&#3; ULNVIlUGWMlQVW&#12;&#3; WLOO&#3;&#3; &#21;&#3;PLOMDUGHU&#3;NURQRU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;PRWVYDUDQGH&#3;&#21;&#22;&#20;&#3;NURQRU&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

&#3; &#3;

7RWDOW&#3;YDU&#3;GU\JW&#3;I\UDKXQGUDWXVHQ&#3;SHUVRQHU&#3;EHUlWWLJDGH&#3;WLOO&#3;NRP&#16; PXQDO&#3; IlUGWMlQVW&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3; 'U\JW&#3; KlOIWHQ&#3; DY&#3; GH&#3; EHUlWWLJDGH&#3; YDU&#3; |YHU&#3;&#3; &#27;&#19;&#3;nU&#17;&#3;(QGDVW&#3;HQ&#3;PLQGUH&#3;GHO&#15;&#3;&#20;&#26;&#3;SURFHQW&#15;&#3;lU&#3;L&#3;nOGHUQ&#3;&#21;&#19;−&#25;&#23;&#3;nU&#17;&#3;&#3;

8QGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#3; I|UHWRJV&#3; GHW&#3; FLUND&#3; &#20;&#22;&#15;&#25;&#3; PLOMRQHU&#3; UHVRU&#3; PHG&#3; IlUG&#16; WMlQVWHQ&#17;&#3;,&#3;JHQRPVQLWW&#3;EOLU&#3;GHW&#3;&#22;&#23;&#3;UHVRU&#3;SHU&#3;IlUGWMlQVWEHUlWWLJDG&#17;&#3;

Samordning med den ordinarie linjetrafiken

(QOLJW&#3;ODJHQ&#3;RP&#3;IlUGWMlQVW&#3;InU&#3;HQ&#3;NRPPXQ&#3;|YHUOnWD&#3;VLQD&#3;XSSJLIWHU&#3; HQOLJW&#3;ODJHQ&#3;WLOO&#3;WUDILNKXYXGPDQQHQ&#3;L&#3;OlQHW&#17;&#3;6\IWHW&#3;PHG&#3;DWW&#3;JH&#3;NRP&#16; PXQHUQD&#3; P|MOLJKHW&#3; DWW&#3; JHQRP&#3; WUDILNKXYXGPDQQHQ&#3; KDQWHUD&#3; VnYlO&#3; IlUGWMlQVWHQ&#3;VRP&#3;GHQ&#3;RUGLQDULH&#3;NROOHNWLYWUDILNHQ&#3;YDU&#3;DWW&#3;P|MOLJJ|UD&#3; HQ&#3; ElWWUH&#3; VDPRUGQLQJ&#3; DY&#3; WUDQVSRUWIRUPHUQD&#3; RFK&#3; HQ&#3; ElWWUH&#3; KDQGL&#16; NDSSDQSDVVQLQJ&#3; DY&#3; NROOHNWLYWUDILNHQ&#17;&#3; ,&#3; YLVVD&#3; NRPPXQHU&#3; KDU&#3; GHW&#3; VDPODGH&#3;DQVYDUHW&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;I|UWV&#3;|YHU&#3;Sn&#3;WUDILNKXYXGPDQQHQ&#15;&#3; PHGDQ&#3;DQGUD&#3;NRPPXQHU&#3;KDU&#3;YDOW&#3;DWW&#3;HQGDVW&#3;I|UD&#3;|YHU&#3;DQVYDUHW&#3;I|U&#3; VMlOYD&#3;IlUGWMlQVWWUDQVSRUWHUQD&#3;Sn&#3;WUDILNKXYXGPDQQHQ&#17;&#3;

,&#3; GH&#3; IOHVWD&#3; OlQ&#3; lU&#3; GHW&#3; GRFN&#3; IRUWIDUDQGH&#3; NRPPXQHUQD&#3; VRP&#3; XWI|U&#3; RFK&#3;ILQDQVLHUDU&#3;IlUGWMlQVWHQ&#17;&#3;8QGDQWDJHQ&#3;lU&#3;6WRFNKROPV&#15;&#3;%OHNLQJH&#3; VDPW&#3;gUHEUR&#3;OlQ&#17;&#3;,&#3;GHW&#3;I|UVWD&#3;IDOOHW&#3;lU&#3;ODQGVWLQJHW&#3;KXYXGPDQ&#15;&#3;L&#3;GH&#3; EnGD&#3; DQGUD&#3; lU&#3; GHW&#3; OlQVWUDILNHQ&#3; VRP&#3; lU&#3; KXYXGPDQ&#17;&#3; 7UHQGHQ&#3; EODQG&#3; NRPPXQHUQD&#3; lU&#3; DWW&#3; PDQ&#3; DOOW&#3; PHU&#3; I|UV|NHU&#3; VDPRUGQD&#3; IlUGWMlQVWHQ&#3; PHG&#3;GHQ&#3;RUGLQDULH&#3;OLQMHWUDILNHQ&#17;&#3;

Skillnader mellan kommunerna

)LQQV&#3; GHW&#3; VWRUD&#3; NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3; PHOODQ&#3; NRPPXQHUQD&#3;NDQ&#3;GHWWD&#3; VNDSD&#3; EHKRY&#3; DY&#3; XWMlPQLQJ&#3; DY&#3; NRVWQDGHUQD&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVW&#17;&#3; 9LGDUH&#3; PnVWH&#3;PDQ&#3;VH&#3;RP&#3;HYHQWXHOOD&#3;NRVWQDGVVNLOOQDGHU&#3;EHURU&#3;Sn&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3; VHUYLFHQLYn&#15;&#3;DYJLIWVVlWWQLQJ&#15;&#3;DQGHO&#3;IlUGWMlQVWEHUlWWLJDGH&#3;HOOHU&#3;VWUXN&#16; WXUHOOD&#3;I|UKnOODQGHQ&#17;&#3;

$QDO\VHUDU&#3; PDQ&#3; NRVWQDGHUQD&#3; XU&#3; HWW&#3; NRPPXQJUXSSVSHUVSHNWLY&#3; NDQ&#3;PDQ&#3;NRQVWDWHUDV&#3;DWW&#3;VWRUVWlGHU&#3;RFK&#3;I|URUWVNRPPXQHUQD&#3;DYYLNHU&#3; IUnQ&#3; |YULJD&#3; JUXSSHU&#3; RFK&#3; ULNHW&#3; VRP&#3; KHOKHW&#17;&#3; )|U&#3; |YULJD&#3; NRPPXQ&#16; JUXSSHU&#3; lU&#3; VNLOOQDGHUQD&#3; VPn&#15;&#3; GHW&#3; U|U&#3; VLJ&#3; RP&#3; HWW&#3; WLRWDO&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#25;&#17;&#3; &#3; .RVWQDGHQ&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVW&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; UHGR&#16;

YLVDW&#3;SHU&#3;NRPPXQJUXSS&#3; &#3;

.lOOD&#29;&#3; 9DG&#3; NRVWDU&#3; YHUNVDPKHWHQ&#3; L&#3; GLQ&#3; NRPPXQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; 6&%&#15;&#3; %RNVOXWVVWDWLVWLN&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; /DQGVWLQJV&#16;

I|UEXQGHW&#17;&#3;

$QP&#17;&#29;&#3;)|U&#3;NRPPXQHUQD&#3;L&#3;6WRFNKROP&#3;KDU&#3;ODQGVWLQJHWV&#3;NRVWQDG&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;I|UGHODWV&#3;XW&#3;PHG&#3;HWW&#3;

OLND&#3;EHORSS&#3;SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

&#3; &#3; .RVWQDGHUQD&#3;L&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;DYYLNHU&#3;NUDIWLJW&#3;IUnQ&#3;|YULJD&#3;OlQ&#3;RFK&#3; ULNHW&#3; VRP&#3; KHOKHW&#17;&#3; bYHQ&#3; gVWHUJ|WODQG&#3; DYYLNHU&#3; IUnQ&#3; |YULJD&#3; OlQ&#17;&#3; )|U&#3; |YULJD&#3;OlQ&#3;lU&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;PLQGUH&#15;&#3;GHW&#3;U|U&#3;VLJ&#3;RP&#3;&#22;&#19;&#3;WLOO&#3;&#25;&#19;&#3;NURQRU&#3; SHU&#3;LQYnQDUH&#17;&#3;

,&#3;JHQRPVQLWW&#3;NRVWDGH&#3;HQ&#3;IlUGWMlQVWUHVD&#3;&#20;&#24;&#21;&#3;NURQRU&#17;&#3;'H&#3;UHJLRQDOD&#3; YDULDWLRQHUQD&#3; UHGRYLVDV&#3; L&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#25;&#17;&#3; 0HG&#3; GHWWD&#3; PnWW&#3; PLQVNDU&#3; GH&#3; UHJLRQDOD&#3;VNLOOQDGHUQD&#17;&#3; &#3;

&#21;&#27;&#28;

&#21;&#28;&#21;

&#20;&#27;&#24;

&#20;&#24;&#22;

&#20;&#24;&#24;

&#20;&#27;&#23;

&#20;&#25;&#26;

&#20;&#25;&#20; &#20;&#25;&#20;

&#21;&#22;&#21;

&#19; &#24;&#19; &#20;&#19;&#19; &#20;&#24;&#19; &#21;&#19;&#19; &#21;&#24;&#19; &#22;&#19;&#19; &#22;&#24;&#19;

6W RU VW lG HU

)| UR UWV NR P P XQ HU

6W |U UH &#3;VW lG HU

0H GH OVW RU D&#3; VW lG HU

,Q GX VW ULN RP P XQ HU

/D QG VE \J GV NR P P XQ HU

*O HV E\ JG VN RP P XQ HU

gY ULJ D&#15; &#3;VW |U UH

gY ULJ D&#15; &#3;P LQ GU H

5L NH W

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#26;&#17;&#3; &#3; .RVWQDGHQ&#3; I|U&#3; IlUGWMlQVW&#15;&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#15;&#3; UHGR&#16;

YLVDW&#3;SHU&#3;OlQ&#3;

.lOOD&#29;&#3; 9DG&#3; NRVWDU&#3; YHUNVDPKHWHQ&#3; L&#3; GLQ&#3; NRPPXQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; 6&%&#15;&#3; %RNVOXWVVWDWLVWLN&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; /DQGVWLQJV&#16;

I|UEXQGHW&#17;&#3;

&#3;

&#3; )LJXU&#3;&#23;&#17;&#21;&#27;&#17;&#3;&#3;.RVWQDGHQ&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVW&#15;&#3;NU&#3;SHU&#3;UHVD&#15;&#3;UHGRYLVDW&#3;SHU&#3;OlQ&#3;

.lOOD&#29;&#3; 9DG&#3; NRVWDU&#3; YHUNVDPKHWHQ&#3; L&#3; GLQ&#3; NRPPXQ&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; 6&%&#30;&#3; %RNVOXWVVWDWLVWLN&#3; &#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3; /DQGVWLQJV&#16;

I|UEXQGHW&#30;&#3;)lUGWMlQVW&#3;RFK&#3;ULNVIlUGWMlQVW&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;6,.$&#17;&#3;

&#23;&#20;&#20;

&#20;&#26;&#22; &#20;&#25;&#19;

&#21;&#28;&#25;

&#20;&#21;&#27; &#20;&#22;&#28;

&#20;&#26;&#21; &#20;&#25;&#23;

&#21;&#21;&#27;

&#20;&#22;&#24; &#20;&#23;&#23;

&#20;&#25;&#26; &#20;&#25;&#22; &#20;&#23;&#27;

&#20;&#26;&#26;

&#20;&#23;&#24; &#20;&#23;&#26; &#20;&#23;&#27;

&#20;&#28;&#20; &#20;&#27;&#22;

&#20;&#22;&#19;

&#21;&#22;&#21;

&#19; &#24;&#19; &#20;&#19;&#19; &#20;&#24;&#19; &#21;&#19;&#19; &#21;&#24;&#19; &#22;&#19;&#19; &#22;&#24;&#19; &#23;&#19;&#19; &#23;&#24;&#19;

6W RF NK ROP

8S SV DO D

6| GH UP DQ OD QG

gV WH UJ |W OD QG

-| QN |S LQ J

.U RQ RE HU J

.D OP DU

*R WOD QG

%O HN LQ JH

6N nQ H

+D OOD QG

9l VW UD &#3;* |W DO DQ G

9l UP OD QG

gU HE UR

9l VW P DQ OD QG

'D OD UQ D

*l YOH ER UJ

9l VW HU QR UUO DQ G

-l P WOD QG

9l VW HU ER WWH Q

1R UUE RW WH Q

5L NH W

.U RQ RU &#3;S HU &#3;LQ Yn QD UH

&#21;&#19;&#20;

&#20;&#20;&#20;

&#20;&#23;&#22;

&#20;&#25;&#24;

&#20;&#21;&#27;

&#20;&#24;&#21; &#20;&#24;&#24;

&#20;&#28;&#24;

&#20;&#23;&#25;

&#28;&#27; &#28;&#28;

&#20;&#22;&#28;

&#20;&#24;&#28;

&#20;&#27;&#22;

&#20;&#21;&#26; &#20;&#22;&#19;

&#20;&#23;&#28;

&#20;&#21;&#28;

&#20;&#23;&#26;

&#20;&#22;&#19;

&#20;&#20;&#21;

&#20;&#24;&#21;

&#19; &#24;&#19; &#20;&#19;&#19; &#20;&#24;&#19; &#21;&#19;&#19; &#21;&#24;&#19;

6W RF NK ROP

8S SV DO D

6| GH UP DQ OD QG

gV WH UJ |W OD QG

-| QN |S LQ J

.U RQ RE HU J

.D OP DU

*R WOD QG

%O HN LQ JH

6N nQ H

+D OOD QG

9l VW UD &#3;* |W DO DQ G

9l UP OD QG

gU HE UR

9l VW P DQ OD QG

'D OD UQ D

*l YOH ER UJ

9l VW HU QR UUO DQ G

-l P WOD QG

9l VW HU ER WWH Q

1R UUE RW WH Q

5L NH W

.U RQ RU &#3;S HU &#3;UH VD

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

Avgifter för færdtjænst

+XYXGPDQQHQ&#3; EHVWlPPHU&#3; VMlOY&#3; KXU&#3; P\FNHW&#3; GHQ&#3; HQVNLOGH&#3; VNDOO&#3; EHWDOD&#3;I|U&#3;UHVDQ&#3;L&#3;IlUGWMlQVWHQ&#17;&#3;'HQ&#3;HQGD&#3;EHJUlVQLQJHQ&#3;VRP&#3;JlOOHU&#3;lU&#3; DWW&#3;DYJLIWHQ&#3;VNDOO&#3;YDUD&#3;VNlOLJ&#3;RFK&#3;LQWH&#3;|YHUVWLJD&#3;VMlOYNRVWQDGHQ&#17;&#3;'HW&#3; ILQQV&#3;HWW&#3;IOHUWDO&#3;ROLND&#3;SULQFLSHU&#3;I|U&#3;EHUlNQLQJHQ&#3;DY&#3;DYJLIWHQ&#30;&#3;

 • SURFHQW&#3;DY&#3;WD[DPHWHUEHORSS&#15;&#3;PHG&#3;HOOHU&#3;XWDQ&#3;PLQLPLDYJLIW&#3;
 • HQKHWVWD[D&#3;
 • NROOHNWLYWUDILNHQV&#3;]RQWD[D&#3;I|U&#3;HQNHOUHVRU&#3;
 • NROOHNWLYWUDILNHQV&#3;WD[D&#3;PHG&#3;SURFHQWSnVODJ&#3;
 • NROOHNWLYWUDILNHQV&#3;SHULRGNRUW&#3;VDPW&#3;
 • ]RQWD[D&#3;PHG&#3;OlJVWD&#3;DYJLIW&#17;&#3;

9lJYHUNHW&#3;XQGHUV|NQLQJ&#3;&#11;&#21;&#19;&#19;&#19;&#29;&#20;&#19;&#22;&#12;&#3;YLVDU&#3;DWW&#3;HQ&#3;W\SUHVD&#3;Sn&#3;VH[&#3;NLOR&#16; PHWHU&#3; NRVWDU&#3; L&#3; JHQRPVQLWW&#3; &#21;&#24;&#3; NURQRU&#3; I|U&#3; WD[L&#3; RFK&#3; &#21;&#26;&#3; NURQRU&#3; I|U&#3; VSHFLDOIRUGRQ&#3;L&#3;HJHQDYJLIW&#17;&#3;1nJRQ&#3;VW|UUH&#3;VNLOOQDG&#3;PHOODQ&#3;ROLND&#3;NRP&#16; PXQVWRUOHNDU&#3;ILQQV&#3;LQWH&#3;PHQ&#3;HQ&#3;WHQGHQV&#3;lU&#3;DWW&#3;VW|UUH&#3;NRPPXQHU&#3;WDU&#3; XW&#3;HQ&#3;QnJRW&#3;OlJUH&#3;HJHQDYJLIW&#3;lQ&#3;YDG&#3;VPn&#3;NRPPXQHU&#3;J|U&#17;&#3;

(QOLJW&#3; 9lJYHUNHW&#3; XSSJnU&#3; HJHQDYJLIWHUQDV&#3; DQGHO&#3; DY&#3; EUXWWRNRVW&#16; QDGHUQD&#3;WLOO&#3;&#20;&#24;&#3;SURFHQW&#3;I|U&#3;VDPWOLJD&#17;&#3;(QEDUW&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;KDU&#3;HQ&#3; ILQDQVLHULQJVJUDG&#3;Sn&#3;&#20;&#22;&#3;SURFHQW&#3;PRW&#3;|YULJDV&#3;&#20;&#27;&#3;SURFHQW&#17;&#3;

Servicenivè

)|UXWRP&#3;DYJLIWVQLYn&#3;SnYHUNDU&#3;GHQ&#3;YDOGD&#3;VHUYLFHQLYnQ&#3;NRPPXQHUQDV&#3; NRVWQDGHU&#17;&#3;1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;IlUGWMlQVW&#3;nWHUVSHJODV&#3;VHUYLFHQLYnQ&#3;L&#3;&#3;

 • EHJUlQVQLQJDU&#3;DY&#3;DQWDOHW&#3;UHVRU&#3;XQGHU&#3;HQ&#3;JLYHQ&#3;SHULRG&#3;
 • UlWWHQ&#3;WLOO&#3;OHGVDJDUH&#18;PHGUHVHQlU&#3;&#3;
 • EHJUlQVQLQJDU&#3;Sn&#3;UHVDQV&#3;OlQJG&#3;VDPW&#3;
 • NUDY&#3;Sn&#3;VDPnNQLQJ&#17;&#3;

(QOLJW&#3; 9lJYHUNHWV&#3; VWXGLH&#3; KDU&#3; &#26;&#26;&#3; SURFHQW&#3; DY&#3; NRPPXQHUQD&#3; LQJHQ&#3; EHJUlVQLQJ&#3; QlU&#3; GHW&#3; JlOOHU&#3; DQWDOHW&#3; WD[LUHVRU&#17;&#3; 0RWVYDUDQGH&#3; VLIIUD&#3; I|U&#3; UHVD&#3; L&#3; VSHFLDOIRUGRQ&#3; lU&#3; &#27;&#21;&#3; SURFHQW&#17;&#3; -X&#3; PLQGUH&#3; NRPPXQ&#3; GHVWR&#3; PLQGUH&#3;lU&#3;EHJUlVQLQJDUQD&#17;&#3;

)|U&#3;GHQ&#3;VRP&#3;KDU&#3;UlWW&#3;WLOO&#3;IlUGWMlQVW&#3;JlOOHU&#3;lYHQ&#3;WLOOVWnQGHW&#3;I|U&#3;HQ&#3; OHGVDJDUH&#17;&#3;7URWV&#3;GHWWD&#3;ILQQV&#3;GHW&#3;VWRUD&#3;VNLOOQDGHU&#3;QlU&#3;GHQ&#3;EHUlWWLJDGH&#3; InU&#3;WD&#3;PHG&#3;HQ&#3;OHGVDJDUH&#3;RFK&#3;RP&#18;KXU&#3;P\FNHW&#3;GHQQD&#3;VNDOO&#3;EHWDOD&#17;&#3;

1lU&#3;GHW&#3;JlOOHU&#3;UHVDQV&#3;OlQJG&#3;NDQ&#3;GHW&#3;ILQQV&#3;UHVWULNWLRQHU&#3;RP&#3;PDQ&#3; InU&#3; UHVD&#3; |YHU&#3; NRPPXQJUlQV&#3; HOOHU&#3; LQWH&#17;&#3; ,&#3; YLVVD&#3; NRPPXQHU&#3; InU&#3; PDQ&#3;

&#3; &#3;

UHVD&#3; LQRP&#3; GHQ&#3; HJQD&#3; NRPPXQHQ&#3; SOXV&#3; HWW&#3; DQWDO&#3; NLORPHWHU&#3; L&#3; DQQDQ&#3; NRPPXQ&#17;&#3; 3n&#3; DQGUD&#3; KnOO&#3; InU&#3; PDQ&#3; UHVD&#3; LQRP&#3; GHW&#3; HJQD&#3; OlQHW&#3; HOOHU&#3; L&#3; DQJUlQVDQGH&#3;NRPPXQHU&#17;&#3;

(WW&#3;VlWW&#3;DWW&#3;PLQVND&#3;NRVWQDGHUQD&#3;lU&#3;DWW&#3;VDPRUGQD&#3;IOHUD&#3;UHVRU&#3;I|U&#3;DWW&#3; |ND&#3; XWQ\WWMDQGHW&#3; DY&#3; IRUGRQ&#3; RFK&#3; SHUVRQDO&#17;&#3; (QOLJW&#3; 9lJYHUNHW&#3; &#11;&#21;&#19;&#19;&#20;&#29;&#23;&#22;&#12;&#3;lU&#3;GHW&#3;KHOD&#3;&#28;&#26;&#3;SURFHQW&#3;DY&#3;NRPPXQHUQD&#3;VRP&#3;XSSJHU&#3;DWW&#3;GH&#3; KDU&#3; VDPRUGQLQJ&#3; DY&#3; UHVRUQD&#17;&#3; 'HW&#3; ILQQV&#3; GRFN&#3; VWRUD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; KXU&#3; VWRU&#3;DQGHO&#3;DY&#3;UHVRUQD&#3;VRP&#3;YHUNOLJHQ&#3;VDPRUGQDV&#17;&#3;

Antal færdtjænstberættigade med mera

$QWDOHW&#3; SHUVRQHU&#3; VRP&#3; YDU&#3; EHUlWWLJDGH&#3; WLOO&#3; NRPPXQDO&#3; IlUGWMlQVW&#3; lU&#3; JDQVND&#3;MlPQW&#3;I|UGHODG&#3;PHOODQ&#3;OlQHQ&#17;&#3;9LVVD&#3;OlQ&#3;L&#3;QRUUD&#3;6YHULJH&#3;KDU&#3;HQ&#3; QnJRW&#3;K|JUH&#3;DQGHO&#17;&#3;$PELWLRQV&#16;&#3;RFK&#3;VHUYLFHQLYnQ&#15;&#3;PlWW&#3;Sn&#3;GHWWD&#3;VlWW&#15;&#3; VNXOOH&#3; DOOWVn&#3; YDUD&#3; XQJHIlU&#3; GHQ&#3; VDPPD&#3; L&#3; DOOD&#3; OlQ&#3; lYHQ&#3; RP&#3; HQ&#3; QnJRW&#3; K|JUH&#3; QLYn&#3; NDQ&#3; XUVNLOMDV&#3; L&#3; QRUUD&#3; 6YHULJH&#3; YLONHW&#3; GHOYLV&#3; VNXOOH&#3; NXQQD&#3; I|UNODUDV&#3;DY&#3;nOGHUVVWUXNWXUHQ&#17;&#3;&#3;

'HW&#3; ILQQV&#3; LQJHW&#3; VDPEDQG&#3; PHOODQ&#3; DQWDOHW&#3; SHUVRQHU&#3; VRP&#3; lU&#3; EH&#16; UlWWLJDGH&#3; WLOO&#3; IlUGWMlQVW&#3; RFK&#3; GH&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHUQD&#17;&#3; 'HWWD&#3; NDQ&#3; KD&#3;VLQ&#3;I|UNODULQJ&#3;L&#3;DWW&#3;GHW&#3;LQWH&#3;lU&#3;DQWDOHW&#3;EHUlWWLJDGH&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3; VNDSDU&#3; NRVWQDGHU&#3; &#11;KDQGOlJJQLQJHQ&#3; DY&#3; lUHQGHQD&#3; WRUGH&#3; VYDUD&#3; I|U&#3; HQ&#3; PLQGUH&#3;GHO&#3;DY&#3;NRVWQDGHUQD&#12;&#3;XWDQ&#3;GHW&#3;lU&#3;KXU&#3;RIWD&#3;RFK&#3;KXU&#3;P\FNHW&#3;GH&#3; EHUlWWLJDGH&#3;YHUNOLJHQ&#3;XWQ\WWMDU&#3;IlUGWMlQVWHQ&#17;&#3;&#3;

6WXGHUDU&#3;PDQ&#3;GHW&#3;IDNWLVND&#3;XWQ\WWMDQGHW&#3;DY&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;KLWWDU&#3;PDQ&#3; UHODWLYW&#3;VWRUD&#3;VNLOOQDGHU&#3;PHOODQ&#3;GH&#3;ROLND&#3;OlQHQ&#17;&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;KDU&#3; HQ&#3;Q\WWMDQGHJUDG&#3;Sn&#3;|YHU&#3;&#28;&#19;&#3;SURFHQW&#15;&#3;9lVWHUQRUUODQG&#3;RFK&#3;-lPODQG&#3; KDU&#3;HQ&#3;Q\WWMDQGHJUDG&#3;Sn&#3;HQGDVW&#3;&#22;&#19;&#3;SURFHQW&#17;&#3;&#3;

2UVDNHQ&#3;WLOO&#3;GHVVD&#3;UHODWLYW&#3;VWRUD&#3;VNLOOQDGHU&#3;NDQ&#3;EHUR&#3;Sn&#3;DYJLIWVQLYn&#3; PHQ&#3;lYHQ&#3;WLOO&#3;YLVV&#3;GHO&#3;DY&#3;GH&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;I|UXWVlWWQLQJDUQD&#17;&#3;'HQ&#3;K|JD&#3; Q\WWMDQGHJUDGHQ&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#3; NDQ&#3; I|UNODUDV&#3; DY&#3; HQ&#3; EHW\GOLJW&#3; VW|UUH&#3; DQGHO&#3; DY&#3; DUEHWV&#16;&#3; RFK&#3; IULWLGVUHVRU&#3; VNHU&#3; PHG&#3; NROOHNWLYD&#3; IlUG&#16; PHGHO&#3;Sn&#3;JUXQG&#3;DY&#3;PLOM|&#16;&#3;RFK&#3;WUlQJVHOSUREOHP&#3;MlPI|UW&#3;PHG&#3;|YULJD&#3; GHODU&#3; DY&#3; ODQGHW&#3; &#11;VH&#3; ILJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#28;&#12;&#17;&#3; ,&#3; DQGUD&#3; GHODU&#3; DY&#3; 6YHULJH&#3; NDQ&#3; HQ&#3; SHUVRQ&#3;PHG&#3;IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ&#3;&#11;VRP&#3;lU&#3;EHUlWWLJDG&#3;WLOO&#3;IlUGWMlQVW&#12;&#3; L&#3; K|JUH&#3; JUDG&#3; O|VD&#3; WUDQVSRUWHQ&#3; PHG&#3; HJHQ&#3; ELO&#17;&#3; %LOWlWKHWHQ&#3; lU&#3; OlJUH&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#3;OlQ&#17;&#3;*HQHUHOOW&#3;VHWW&#3;UHVHU&#3;PDQ&#3;PHU&#3;L&#3;6WRFNKROPV&#3;OlQ&#3;lQ&#3;L&#3; |YULJD&#3;GHODU&#3;DY&#3;ODQGHW&#15;&#3;EnGH&#3;PlWW&#3;VRP&#3;WLG&#3;RFK&#3;L&#3;&#3;DYVWnQG&#17;&#3;&#3;

bYHQ&#3; DUEHWVPDUNQDGHQ&#3; NDQ&#3; SnYHUND&#3; EHKRYHW&#3; DY&#3; IlUGWMlQVW&#17;&#3; ,&#3; HQ&#3; UHJLRQ&#3;PHG&#3;HQ&#3;K|JUH&#3;I|UYlUYVIUHNYHQV&#3;EODQG&#3;SHUVRQHU&#3;XQGHU&#3;&#25;&#24;&#3;nU&#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

PHG&#3; IXQNWLRQVKLQGHU&#3; XSSVWnU&#3; HWW&#3; VW|UUH&#3; EHKRY&#3; DY&#3; GDJOLJD&#3; DUEHWV&#16; UHVRU&#3;PHG&#3;IlUGWMlQVW&#15;&#3;YLONHW&#3;JHU&#3;HWW&#3;K|JUH&#3;XWQ\WWMDQGH&#17;&#3;&#3; &#3;

)LJXU&#3; &#23;&#17;&#21;&#28;&#17;&#3; &#3; $QWDO&#3; IlUGWMlQVWEHUlWWLJDGH&#3; VRP&#3; XWQ\WWMDU&#3; IlUGWMlQVW&#15;&#3;

SURFHQW&#3;

&#3;

.lOOD&#29;&#3;)lUGWMlQVW&#3;RFK&#3;ULNVIlUGWMlQVW&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#15;&#3;6,.$&#17;&#3;

&#3; &#3; $QGHO&#3; DY&#3; GH&#3; EHUlWWLJDGH&#3; VRP&#3; XWQ\WWMDU&#3; IlUGWMlQVWHQ&#3; QnJRQ&#3; JnQJ&#3; XQGHU&#3;nUHW&#3;NDQ&#3;I|UNODUD&#3;GHODU&#3;DY&#3;VNLOOQDGHUQD&#3;L&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;&#3;

$QWDOHW&#3;HQNHOUHVRU&#3;SHU&#3;IlUGWMlQVWEHUlWWLJDG&#3;YDU&#3;L&#3;ULNHW&#3;&#22;&#23;&#3;VW\FNHQ&#3; XQGHU&#3;&#21;&#19;&#19;&#20;&#17;&#3;3n&#3;OlQVQLYn&#3;YDULHUDU&#3;GH&#3;PHOODQ&#3;&#22;&#19;&#3;WLOO&#3;&#23;&#25;&#3;VW\FNHQ&#17;&#3;1nJRW&#3; JHRJUDILVNW&#3;P|QVWHU&#3;lU&#3;VYnUW&#3;DWW&#3;XUVNLOMD&#17;&#3;

'H&#3;VRP&#3;lU&#3;EHUlWWLJDGH&#3;WLOO&#3;IlUGWMlQVW&#3;YHUNDU&#3;J|UD&#3;XQJHIlU&#3;VDPPD&#3; DQWDO&#3; UHVRU&#3; RDYVHWW&#3; YDU&#3; PDQ&#3; ERU&#3; L&#3; ODQGHW&#17;&#3; 1nJRW&#3; K|JUH&#3; YlUGHQ&#3; UHGRYLVDV&#3;L&#3;6WRFNKROP&#16;8SSVDODUHJLRQHQ&#3;VDPW&#3;L&#3;+DOODQG&#3;RFK&#3;6NnQH&#17;&#3;

Færdtjænstutredningen

5HJHULQJHQ&#3; KDU&#3; XQGHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#21;&#3; DWW&#3; WLOONDOODW&#3; HQ&#3; VlUVNLOG&#3; XWUHGDUH&#3; PHG&#3; XSSJLIW&#3;DWW&#3;&#3;

 • PHG&#3; XWJnQJVSXQNW&#3; L&#3; 9lJYHUNHWV&#3; UHGRYLVQLQJ&#3; DY&#3; IlUGWMlQVWHQV&#3;

XWYHFNOLQJ&#3; RFK&#3; WLOOVWnQG&#3; XQGHU&#3; SHULRGHQ&#3; MDQXDUL&#3; &#20;&#28;&#28;&#27;&#3; WLOO&#3; VHS&#16;

&#19; &#20;&#19; &#21;&#19; &#22;&#19; &#23;&#19; &#24;&#19; &#25;&#19; &#26;&#19; &#27;&#19; &#28;&#19; &#20;&#19;&#19;

6W RF NK

ROP

V

8S

SV

DOD

.U RQ

RE HUJ

V

.D

OP DU

*R

WOD

QG V&#3;N

&#29;Q

%O HN

LQJ

H

+D

OOD QG

V

'D

ODU

QD

V

1R UUE

RW WHQ

V

5L NH W

$Q GH O&#3;I lU GW Ml QV WE HU lW WLJ DG H&#3;V RP &#3;X WQ \WW MD U&#3;I lU GW Ml QV W&#3;&#8;

XS SJ LIW &#3;VD NQ DV

&#3; &#3;

WHPEHU&#3; &#21;&#19;&#19;&#19;&#3; |YHUYlJD&#3; EHKRYHW&#3; DY&#3; lQGULQJDU&#3; L&#3; UHJHOYHUNHW&#3; RP&#3; IlUGWMlQVW&#15;&#3;

 • |YHUYlJD&#3; RP&#3; GHW&#3; lU&#3; OlPSOLJW&#3; DWW&#3; XQGDQWD&#3; VDPRUGQLQJHQ&#3; DY&#3;

EHVWlOOQLQJ&#3;DY&#3;VMXN&#16;&#3;RFK&#3;IlUGWMlQVWUHVRU&#3;L&#3;HQ&#3;EHVWlOOQLQJVFHQWUDO&#3; IUnQ&#3;XSSKDQGOLQJVNUDYHW&#3;L&#3;ODJHQ&#3;&#11;&#20;&#28;&#28;&#21;&#29;&#20;&#24;&#21;&#27;&#12;&#3;RP&#3;RIIHQWOLJ&#3;XSS&#16; KDQGOLQJ&#3;RFK&#3;L&#3;Vn&#3;IDOO&#3;KXU&#3;HWW&#3;VnGDQW&#3;XQGDQWDJ&#3;E|U&#3;I|UIDWWQLQJV&#16; UHJOHUDV&#15;&#3;VDPW&#3;

 • OlPQD&#3;I|UVODJ&#3;WLOO&#3;KXU&#3;EHKDQGOLQJHQ&#3;DY&#3;SHUVRQXSSJLIWHU&#3;L&#3;NRP&#16;

PXQHUQDV&#3; RFK&#3; WUDILNKXYXGPlQQHQV&#3; UHJLVWHU&#3; |YHU&#3; IlUGWMlQVW&#16; EHUlWWLJDGH&#3;E|U&#3;I|UIDWWQLQJVUHJOHUDV&#17;&#3;

)|U&#3; XWMlPQLQJVNRPPLWWpQV&#3; GHO&#3; lU&#3; GHW&#3; IUlPVW&#3; GHQ&#3; I|UVWD&#3; SXQNWHQ&#3; VRP&#3;EHU|U&#3;DUEHWHW&#3;PHG&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#17;&#3;2P&#3;)lUGWMlQVWXWUHG&#16; QLQJHQ&#3; I|UHVOnU&#3; I|UlQGULQJDU&#3; VRP&#3; SnYHUNDU&#3; VWRUOHNHQV&#3; Sn&#3; NRP&#16; PXQHUQDV&#3;DQVYDU&#3;LQRP&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;VNDOO&#3;GHWWD&#3;EHDNWDV&#3;LQRP&#3;UDPHQ&#3; I|U&#3;ILQDQVLHULQJVSULQFLSHQ&#17;&#3;&#3;

4.15.3 =ávervæganden och förslag

'HW&#3;ILQQV&#3;VWRUD&#3;VNLOOQDGHU&#3;L&#3;NRVWQDGHU&#3;I|U&#3;IlUGWMlQVWHQ&#3;PHOODQ&#3;OlQHQ&#3; PlWW&#3; L&#3; NURQRU&#3; SHU&#3; LQYnQDUH&#17;&#3; 'HW&#3; lU&#3; IUlPVW&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#3; VRP&#3; DYYLNHU&#3;XSSnW&#3;L&#3;NRVWQDGHU&#17;&#3;7DU&#3;PDQ&#3;KlQV\Q&#3;WLOO&#3;DQWDOHW&#3;UHVRU&#3;PLQVNDU&#3; GH&#3;UHJLRQDOD&#3;VNLOOQDGHUQD&#17;&#3;

$QGHOHQ&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3;lU&#3;EHUlWWLJDGH&#3;WLOO&#3;IlUGWMlQVW&#3;lU&#3;QnJRUOXQGD&#3; MlPQW&#3; I|UGHODG&#3; |YHU&#3; ODQGHW&#3; YLONHW&#3; VNXOOH&#3; DQW\GD&#3; DWW&#3; EHKRYHW&#3; lU&#3; UHODWLYW&#3; MlPQW&#3; I|UGHODW&#3; L&#3; ODQGHW&#17;&#3; 'HW&#3; ILQQV&#3; GRFN&#3; VWRUD&#3; VNLOOQDGHU&#3; L&#3; DYJLIWV&#16;&#3;RFK&#3;VHUYLFHQLYn&#3;YLONHW&#3;SnYHUNDU&#3;NRVWQDGHUQD&#17;&#3;([HPSHOYLV&#3;lU&#3; NRVWQDGVWlFNQLQJHQ&#3; OlJUH&#3; L&#3; 6WRFNKROPV&#3; OlQ&#3; MlPI|UW&#3; PHG&#3; |YULJD&#3; GHODU&#3;DY&#3;ODQGHW&#3;YLONHW&#3;JHU&#3;HQ&#3;K|JUH&#3;QHWWRNRVWQDG&#17;&#3;

'n&#3;NRVWQDGVXWMlPQLQJHQ&#3;VNDOO&#3;NRPSHQVHUD&#3;I|U&#3;VWUXNWXUHOOD&#3;VNLOO&#16; QDGHU&#3; YLG&#3; HQ&#3; JHQRPVQLWWOLJ&#3; DYJLIWV&#16;&#15;&#3; DPELWLRQV&#16;&#3; RFK&#3; HIIHNWLYLWHWV&#16; QLYn&#3; NDQ&#3; LQWH&#3; GH&#3; UHGRYLVDGH&#3; NRVWQDGHU&#3; DQYlQGDV&#3; VRP&#3; HWW&#3; PnWW&#3; Sn&#3; VWUXNWXUHOOD&#3;VNLOOQDGHU&#17;&#3;&#3; &#3; &#3; &#3; &#3; &#3;

628&#3;&#21;&#19;&#19;&#22;&#29;&#27;&#27;&#3; .RVWQDGVXWMlPQLQJ&#3; &#3; &#3;

4.15.4 =Ekonomiska effekter för kostnadsutjæmningen

'n&#3;XWIRUPQLQJHQ&#3;DY&#3;GDJHQV&#3;JHQHUHOOD&#3;WLOOlJJ&#3;HQGDVW&#3;LQQHElU&#3;HQ&#3;|NDG&#3; RPVOXWQLQJ&#3; L&#3; GHOPRGHOOHQ&#3; I|U&#3; lOGUHRPVRUJHQ&#3; RFK&#3; LQWH&#3; JHU&#3; QnJRW&#3; QHWWRWLOOVNRWW&#3; EOLU&#3; GHW&#3; LQJHQ&#3; HIIHNW&#3; Sn&#3; GHQ&#3; HQVNLOGH&#3; NRPPXQHQV&#3; ELGUDJ&#3;HOOHU&#3;DYJLIW&#17;&#3;

4.16. Handikappomsorg

4.16.1 =Handikappomsorg enl