Upphävd författning

Lag (1944:133) om kastrering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1944-03-24
Ändring införd
SFS 1944:133 i lydelse enligt SFS 2009:402
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.

[S2]Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma riktning eller styrka åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig olägenhet.

[S3]Denna lag äger inte tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som är påkallat av kroppslig sjukdom eller som görs efter tillstånd enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lag (1993:1286).

2 §  Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant samtycke ej föreligger.

3 §  Ej må någon kastreras innan han fyllt tjugutre år, med mindre synnerliga skäl därtill äro.

4 §  Kastrering får, om ej nedan annorlunda stadgas, företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har beretts, om han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift hans make samt om han är intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.

[S2]På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på vårdinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S3]Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas. Lag (1991:1956).

5 §  Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra kastrering. Åtgärden skall ske på sjukhus eller på annan vårdinrättning som socialstyrelsen godkänner. Lag (1982:766).

6 §  Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402).

8 §  Den som verkställer kastrering i strid med denna lag eller som mot bättre vetande till myndighet eller läkare avger osann utsaga i ärende angående kastrering, döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1991:262).

9 §  I mål och ärenden angående kastrering när giltigt samtycke till åtgärden saknas skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1625).

10 § har upphävts genom lag (1975:692).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1944:133) om kastrering

Ändring, SFS 1964:174

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 9 §§

Ändring, SFS 1966:300

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1971:588

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
  Äldre betstämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.
  Förarbeten
  Prop. 1971:30
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7 §§

Ändring, SFS 1975:692

  Förarbeten
  Prop. 1975:78
  Omfattning
  upph. 9, 10 §§; ändr. 4, 7, 8 §§

Lag (1980:165) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1981:32) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1981:1254) om ändring i lagen (1981:32) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1982:766) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1988:1273) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1988:1476) om ändring i lagen (1988:1273) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:13
  Omfattning
  ändr. 4 § i 1988:1273
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:262) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1991:1956) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Lag (1993:1286) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:6, Prop. 1992/93:197, Bet. 1992/94:SoU5
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:9) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:1625) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Förarbeten
Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
1997-12-01

Lag (2009:402) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2012:455) om upphävande av vissa författningar om kastrering

Förarbeten
Rskr. 2011/12:259, Prop. 2011/12:142, Bet. 2011/12:SoU23
Omfattning
upph.