Upphävd författning

Skatteregisterförordning (1980:556)

Version: 2001:263

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:556 i lydelse enligt SFS 2001:263
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i skatteregisterlagen (1980:343).

2 §  Regeringen bemyndigar Riksskatteverket att meddela föreskrifter enligt 9 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343). Verket skall samråda med Datainspektionen innan föreskrifter meddelas som innebär att skatteregistren utvidgas med en viss typ av uppgifter.

3 § har upphävts genom förordning (1997:1074).

3 a §  Skattemyndigheten i regionen får, utöver vad som sägs i 10 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343), inför och vid revision ha terminalåtkomst till uppgifter om ett företags delägare som beskattas i annan region än det reviderade företaget.

[S2]Ett skattekontor får ha terminalåtkomst till handling som avses i 11 § andra stycket skatteregisterlagen om det behövs för att kontoret skall kunna bistå ett annat skattekontor inom skattemyndigheten vid handläggningen av ett ärende. Förordning (1998:1725).

4 §  Registeransvariga myndigheter skall för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan på begäran lämna följande myndigheter uppgifter på medium för automatisk databehandling.

MyndighetUppgifterÄndamål
Centrala studiestödsnämndenUppgifter om överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och av studiemedelsavgifter i kapital samt förmögenhet.Kontroll av ansökningar om uppskov med betalningen fråga om studiestöd och om avskrivning av studieskuld som avser tid före den 1 januari 1989.
Uppgifter om överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital samt om registrering i sjömansregistret.Kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp som avser tiden den 1 januari 1989-30 juni 2001.
Kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt ärenden om återbetalning av sådana lån.
Uppgifter om överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital, uppgifter om förmögenhet samt om registrering i sjömansregistret.Kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp.
KronofogdemyndighetUppgifter om skatt och avgift som avses i 1 kap.1 och 2 §§skattebetalningslagen (1997:483) samt uppgifter om återbetalning av sådan skatt och avgift.Indrivningsverksamhet samt avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.
RiksförsäkringsverketUppgifter om sammanlagda intäkter och sammanlagda avdrag i inkomstslaget tjänst samt uppgifter om överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital.Kontroll av sjukpenninggrundande inkomst.
Uppgifter om pensionsgrundande inkomst med delbelopp.Pensionsberäkning
Uppgifter om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, efter avdrag för allmän pensionsavgift.Beräkning av inkomstindex och fördelning av ålderspensionsavgifter.
Uppgifter enligt 25 § samt 26 § 2 lagen (1996:1030) om underhållsstöd.Fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt lagen om underhållsstöd.
Uppgifter om inkomst som anges i 4-4 b och 7 §§ lagen (1993:737) om bostadsbidrag, med undantag av 4 § andra stycket1-3; uppgifter om förmögenhet.Beräkning och kontroll av bostadsbidrag.
RiksrevisionsverketUppgifter som skall anges i taxeringsuppgiftsregister. Uppgifterna får avse ett urval av högst 60 000 skattskyldiga och personer som är sambeskattade med dem.Årliga prognoser beträffande statens inkomster.
Statistiska centralbyrånUppgifter som skall anges i taxeringsuppgiftsregister, uppgifter om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 2 kap.19, 20 och 25 §§ lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.Framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Uppgifter om kommunalt skatteunderlag.Beräkning av utjämningsbidrag enligt 2 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och beräkning av utjämningsavgift enligt 2 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
Uppgifter enligt 5 § första stycket 1 och 2 och 6 § första stycket 1 och 2 skatteregisterlagen (1980:343), uppgifter om telefonnummer, uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter samt uppgifter om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital.Förande av centrala företagsregistret.
Uppgifter från kontrolluppgifter.Förande av registret över kontrolluppgifter.

[S2]Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de identifieringsuppgifter samt tekniska och administrativa uppgifter som behövs.

[S3]Underlag för uppgiftsutlämnande enligt första stycket får hämtas in på medium för automatisk databehandling. Förordning (2001:263).

4 a §  Uppgifter i skatteregistret som enligt lag eller förordning får lämnas ut till sådan del av skattemyndighetens verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, får lämnas ut på medium för automatisk databehandling. Förordning (1999:104).

5 §  Uppgifter enligt 5 och 6 §§skatteregisterlagen (1980:343) om personnummer eller samordningsnummer, organisationsnummer, namn, firma, adress och hemortskommun, huvudkontor och säte får på begäran lämnas ut på medium för automatisk databehandling till myndighet som behöver uppgifterna för aktualisering av myndighetens register. Förordning (2000:856).

6 §  Datainspektionen får lämna medgivande som avses i 15 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343) i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. Sådant medgivande får dock inte avse uppgifter som den mottagande myndigheten skall använda för att med hjälp av automatisk databehandling kontrollera att riktiga uppgifter har lämnats som underlag för beslut om bidrag eller annat ekonomiskt stöd från det allmänna. Förordning (1994:1969).

7 §  I fråga om uppgifter som en myndighet har fått med stöd av 4 eller 6 § skall 19 och 20 §§skatteregisterlagen (1980:343) tillämpas. Myndigheten får inte lämna uppgifterna vidare till andra myndigheter på medium för automatisk databehandling utan särskilt medgivande till det. Förordning (1994:1969).

8 §  Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 20 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343) skall undantas från gallring om uppgifterna avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län.

[S2]Uppgifter som i annat fall registrerats vid skatterevision får bevaras under längre tid om det behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. Förordning (1994:1969).

9 §  Riksarkivet får, efter samråd med Riksskatteverket, meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343). Förordning (1994:1969).

10 §  Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i skatteregisterlagen (1980:343) och denna förordning. Förordning (1994:1969).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skatteregisterförordning (1980:556)

Förordning (1980:666) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  nuvarande 4, 5 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. nya 7 §; nya 4, 5 §§; omtryck

Förordning (1983:145) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-04-15

Förordning (1985:715) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-09-01

Förordning (1985:977) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:777) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987. I fråga om uppgiftslämnande som rör 1987 och 1988 års taxeringar skall även äldre bestämmelser tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-09-01

Förordning (1988:981) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1988:1403) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1272) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1362) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Förordning (1991:1511) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-12-15

Förordning (1992:676) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:992) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:174, Bet. 1992/93:BoU21
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1994:770) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:384, Prop. 1993/94:224, Bet. 1993/94:SkU42
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1969) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:158, Prop. 1994/95:93, Bet. 1994/95:SkU15
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§; nya 3 a, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1151) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-11-15

Förordning (1995:1648) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1040) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om bevakning av krav på återbetalning av bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller dock äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1997:372) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Omfattning
  ändr. 3 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1074) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om utlämnande av uppgifter som avser tid före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1395) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då kungörelsen (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, m.m. skall upphöra att gälla.
 2. För år 1999 skall uppgifter även lämnas om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, före avdrag för allmän pensionsavgift.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utlämnande av uppgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1725) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:104) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:856) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:102) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:263) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2001:588

Omfattning
upph.