Inaktuell version

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:1377
Upphäver
Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2001:471 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som

 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap.2 eller 3 §utlänningslagen (1989:529) (asylsökande),
 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 2 a kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller
 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

[S2]Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

[S3]Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd. Lag (2004:1377).

 • HFD 2013:83:Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas.
 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.
 • HFD 2017:33:Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

2 §  Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar. Lag (2000:296).

3 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning. En utlänning som inte önskar utnyttja en erbjuden plats skall ändå registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas. Lag (2000:296).

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

3 a §  En kommun skall lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs tills dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. Lag (2002:1112).

Sysselsättning

4 §  Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 § första stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull. Lag (2000:296).

5 §  Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § skall inte anses som arbetstagare.

[S2]De skall dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1--9 §§, 3 kap.1--4 och 7--13 §§, 4 kap.1--4 och 8--10 §§, 5 kap.1--3 §§ samt 7--9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S3]Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar.

6 §  Om utlänningar skall delta i verksamhet som avses i 4 § och som drivs av någon annan än Migrationsverket skall skriftligt avtal om villkoren för verksamheten träffas mellan verket och den som driver verksamheten. Migrationsverket får uppdra åt andra att träffa sådana avtal. Lag (2000:296).

7 §  Strider en överenskommelse mellan den som tillhandahåller sysselsättning och en utlänning mot ett avtal enligt 6 § är överenskommelsen ogiltig.

Rätt till bistånd

8 §  Bistånd enligt 13--19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en förläggning.

[S2]Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun.

[S3]Utlänningar som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd även under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd. Lag (1995:558).

9 §  Bistånd enligt 17--19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 3. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan om uppehållstillstånd avser endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor.

10 §  Dagersättning enligt 17 § får sättas ned för en utlänning som fyllt 18 år om han eller hon

 1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
 2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet, eller
 3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla sig undan.

[S2]Nedsättning enligt första stycket får dock inte avse den del av ersättningen som är avsedd att täcka utgifter för utlänningens egen mathållning.

[S3]Dagersättningen får sättas ned helt för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 om utlänningen även efter det att nedsättning har gjorts enligt första stycket

 1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
 2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet, eller
 3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla sig undan,

[S4]om utlänningen erbjuds plats på en förläggning och fri kost ingår i den erbjudna inkvarteringen.

[S5]Bestämmelserna om nedsättning av dagersättning tillämpas också i de fall en utlänning utan giltigt skäl vägrar att medverka till åtgärd som är nödvändig för att ett beslut om avvisning eller utvisning skall kunna verkställas. Lag (2004:1377).

11 §  Rätten till bistånd upphör

 1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2 samt 8 § andra och tredje stycket, eller
 2. när utlänningen lämnar landet. Lag (1995:558).

12 §  Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd.

Förmåner

14 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte själva ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning.

15 §  Den som har inkomst av förvärvsarbete eller som har annan inkomst eller egna tillgångar och som har logi på en förläggning skall betala ett skäligt belopp som ersättning till Migrationsverket. När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning skall skälig ersättning betalas även för detta. Lag (2000:296).

16 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen hand ordnar bostad har i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad (bostadsersättning). Lag (2004:1377).

17 §  En utlänning som omfattas av denna lag och som saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning).

[S2]I 10 § anges i vilka fall dagersättning får sättas ned. Lag (2004:408).

18 §  Föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt bistånd för det (särskilt bidrag).

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

19 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer grunder för beräkning av de belopp som avses i 15-18 §§ samt meddelar närmare föreskrifter om i vilka fall bostadsersättning och särskilt bidrag får beviljas. Lag (2004:1377).

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

Rätt att föra talan

20 §  Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål eller ärenden enligt denna lag.

Delgivning

21 §  I mål eller ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428). I mål vid förvaltningsdomstol får dock delgivning ske enligt 15 § första stycket samma lag, om utlänningen har lämnat landet.

Överklagande av beslut

22 §  Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Migrationsverkets beslut får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades.

[S3]Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:296).

Statlig ersättning

23 §  En kommun som har lämnat bistånd enligt denna lag har rätt till ersättning från staten för biståndet.

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

Tystnadsplikt

24 §  Den som är eller har varit verksam inom förläggningsverksamhet som drivs av enskild på uppdrag av Migrationsverket enligt 2 §, får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om enskildas personliga förhållanden. Lag (2000:296).

Införd: SFS 1994:971 (None)
Ändrad: SFS 2000:296 (None)

Krig och krigsfara m. m.

25 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, om Sverige är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1994:1736).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. I fråga om beslut som har meddelats före den 1 juli 1994 skall dock den upphävda lagen gälla. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får föreskriva att bistånd får lämnas i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet hade sådant bistånd enligt den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:458, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ändr. 10 §; nya 24 §, rubr. närmast före 24 §

Lag (1994:1736) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:558) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:345, Prop. 1994/95:206, Bet. 1994/95:SfU18
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1728) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:1384) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2000:296) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 15, 22, 24 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:471) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1112) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:47, Prop. 2001/02:185, Bet. 2002/03:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2003-01-15

Lag (2004:408) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. De nya bestämmelserna i 10 § första stycket 2 och tredje stycket 2 skall tillämpas endast i fråga om sådan bristande medverkan att klarlägga sin identitet som ägt rum sedan lagen trätt i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:214, Prop. 2003/04:50, Bet. 2003/04:SfU11
Omfattning
ändr. 10, 16, 17 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1377) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ansökningar om bostadsersättning som gjorts före ikraftträdandet och som avser tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:113, Prop. 2004/05:28, Bet. 2004/05:SfU7
Omfattning
ändr. 1, 10, 16, 19 §§
Ikraftträder
2005-03-01

Lag (2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:165, Prop. 2005/06:46, Bet. 2005/06:SfU12
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:323) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:150, Prop. 2006/07:53, Bet. 2006/07:SFU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:941) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:817) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1546) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:201) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:532 ) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:309, Prop. 2009/10:190, Bet. 2009/10:SfU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1962) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:331) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:2, Prop. 2012/13:162, Bet. 2012/13:SfU11
Omfattning
ändr. 3, 22 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2016:381) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Prop. 2015/16:146, Bet. 2015/16:FiU42
Omfattning
ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2016-06-01

Lag (2017:229) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:196, Prop. 2016/17:86, Bet. 2016/17:SfU7
Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2017:578) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:316, Prop. 2016/17:172, Bet. 2016/17:SfU25
Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:586) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:346) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:253, Prop. 2017/18:119, Bet. 2017/18:SfU20
Omfattning
ändr. 1 b, 3, 3 a §§
Ikraftträder
2018-06-01