Upphävd författning

Förordning (1994:1999) med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.

Departement
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1999 i lydelse enligt SFS 1995:910
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1993:338) med bemyndigande för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i ärenden om bostadslån m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag skall, när det gäller räntebärande lån och lånedelar, i stället för länsbostadsnämnden besluta i låneärenden enligt de författningar som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (1995:910).

2 § har upphävts genom förordning (1995:910).

3 §  Vid fullgörandet av sina förvaltningsuppgifter skall bolagen tillämpa förfarandebestämmelserna i de i bilagan till denna förordning angivna författningarna samt i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag. Förordning (1995:910).

4 §  Bolagens beslut om fastställande av räntesats och ränteskillnadsersättning får inte överklagas. Andra beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1995:910).

Bilaga

 1. Kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån och motsvarande äldre bestämmelser 2. Kungörelsen (1948:566) angående statslån till kollektiva tvätterier 3. Kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus och motsvarande äldre bestämmelser 4. Kungörelsen (1956:334) angående statslån till kollektiva tvätterier m. m. 5. Kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m. m. 6. Kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m. m. 7. Kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. 8. Kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i studentbostäder 9. Bostadslånekungörelsen (1962:537) 10. Kungörelsen (1962:538) om förbättringslån 11. Tomträttslånekungörelsen (1965:905) 12. Bostadslånekungörelsen (1967:552) 13. Räntelånekungörelsen (1967:553) 14. Kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun 15. Kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter 16. Kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 17. Kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus 18. Kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 19. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) 20. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall 21. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån 22. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. 23. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus 24. Förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. 25. Förbättringslåneförordningen (1980:261) 26. Förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus 27. Förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. 28. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk 29. Förordningen (1982:541 ) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt 30. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus 31. Förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter 32. Förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti 33. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868) 34. Förordningen (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall 35. Förordningen (1985:463) om lån m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter 36. Nybyggnadslåneförordningen för bostäder (l986: 692) 37. Ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) 38. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem 39. Förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1999) med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:92, Prop. 1994/95:104, Bet. 1994/95:BoU9
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:910) om ändring i förordningen (1994:1999) med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:427, Prop. 1994/95:219, Bet. 1994/95:BoU20
Omfattning
ändr. författningsrubr.; upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1996:1182) om upphävande av förordningen (1994:1999) med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.

  Övergångsbestämmelse

  en upphävda förordningen gäller fortfarande vid beslut i sådana frågor som rör tidigare lämnade lån som har väckts hos SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari 1997 och i ärenden där bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 men inte betalats ut före den 1 januari 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:61, Prop. 1996/97:37, Bet. 1996/97:BoU3
  Omfattning
  upph.