Inaktuell version

Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finsiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2009:67
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Definitioner

1 §  I denna lag avses med

 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,
 2. penningöverföring: yrkesmässig överföring av pengar eller pengars värde för någon annans räkning,
 3. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5-12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och
 4. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet. Lag (2008:100).

Prop. 1999/2000:145: Utgångspunkten för definitionen av betalningsöverföring är vad själva verksamheten avser, nämligen yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. Beställaren av överföringen och mottagaren kan vara samma person. För att ett företag skall omfattas av definitionen krävs att det ägnar sig åt betalningsöverföring på yrkesmässig grund. I begreppet yrkesmässig ligger att det är fråga om en verksamhet som bedrivs med självständighet, regelbundenhet och varaktighet samt i regel även i vinstsyfte. ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär att det läggs till en ny definition. Ändringarna i övrigt syftar till att förenkla terminologin i lagen.

Ändringen från valutaväxlingsrörelse till valutaväxling innebär inte någon saklig ändring.

Definitionen av annan finansiell verksamhet har sin grund i det s.k. penningtvättsdirektivet (91/308/EEG), i vissa avseenden ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001. Syftet med den valda ...

Anmälningsplikt

2 §  En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 2 § första stycket1-3, 5 och 6 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

[S2]Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan enligt första stycket.

[S3]Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8-10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört. Lag (2008:100).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om registrering enligt lagen och vilka verksamheter som är undantagna från registreringsplikt.

Prop. 1999/2000:145: Anmälningsskyldighet skall föreligga för samtliga företag som ägnar sig åt betalningsöverföring på yrkesmässig grund. Det innebär att samtliga företag som driver verksamhet i Sverige skall anmäla verksamheten till Finansinspektionen, oavsett om det rör sig om betalningsöverföringsföretag eller ombud för dessa. Bestämmelserna omfattar givetvis även andra mellanmän än ombud, så länge dessa yrkesmässigt ägnar sig åt betalningsöverföring.

Av bestämmelsen framgår att företag som omfattas ...

Prop. 2017/18:216: Paragrafen innebär skyldighet att anmäla viss verksamhet till Finansinspektionen och innehåller även undantag från anmälningsskyldigheten.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i första stycket innebär inledningsvis att det genom uttrycket ”avser att driva” görs klart att anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Den ändringen kommer att omfatta även en fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring. Vidare görs en ändring till följd av de ändringar som föreslås i 2 § lagen (1993:768) ...

Krav på ägare och ledning

3 §  Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

[S2]Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i det finansiella institutet, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet.

[S3]När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen. Lag (2009:67).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vandelsprövning av den som bedriver registreringspliktig verksamhet, ägare och personer i ett finansiellt instituts ledning. Bestämmelserna innebär att den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ägna sig åt verksamhet som omfattas av lagen.

Prop. 1999/2000:145: Av förslaget till ändring av 2 § penningtvättslagen framgår att bestämmelserna i den lagen blir tillämpliga på betalningsöverföring enligt valutaväxlingslagen. Penningtvättslagen gäller redan i dag för betalningsöverföring som äger rum inom ramen för bankernas och de finansiella institutens verksamhet.

Penningtvättslagen skall gälla i sin helhet för företag som ägnar sig åt betalningsöverföring. Företagen skall ...

Prop. 2014/15:57: Ändringen i andra stycket är en följd av att numreringen av punkterna i 1 kap. 5 § LBF har ändrats (se prop. 2013/14:228, SFS 2014:982). Av förbiseende gjordes inte denna följdändring i samband därmed.

Prop. 2002/03:139: Paragrafen är ny och införs i syfte att genomföra en rekommendation utfärdad av Financial Action Task Force on money laundring (FATF). Paragrafen skall läsas tillsammans med 9 §.

Paragrafen innehåller i första stycket en bestämmelse som innebär att viss allvarlig misskötsamhet och brottslighet utgör hinder mot att ägna sig åt anmälningspliktig verksamhet, dvs. valutaväxling i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet. För fysiska personer träffar ...

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 §  Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2009:67).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller en upplysning om bestämmelserna i penningtvättslagen. Den ändras med anledning av att en ny penningtvättslag införs.

Prop. 1999/2000:145: I ett nytt andra stycke har förts in en hänvisning till bestämmelserna om konsumentskydd m.m. i lagen om betalningsöverföringar inom EES. Den lagen, som avser gränsöverskridande betalningar inom EES innehåller konsumentskyddsbestämmelser om bl.a. informationsskyldighet för företag som förmedlar betalningar. Några särskilda bestämmelser om konsumentskydd som avser betalningsöverföring tas inte in i valutaväxlingslagen.

Bestämmelsen ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna innebär att bestämmelsen görs tillämplig även på fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt annan finansiell verksamhet enligt definitionen i 1 §.

Det faller inte inom ramen för detta lagstiftningsärende att överväga att i 4 §, såsom Nordiska Sparlån och JAK Medlemsbank efterfrågar, föra in rekvisitet ”i väsentlig omfattning” även för betalningsöverföring. ...

Konsumentskydd

5 §  En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling skall tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

[S2]I lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns bestämmelser om konsumentskydd m.m. vid sådana överföringar. Lag (2004:319)

6 §  Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling inte lämnar information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:499).

Prop. 2001/02:149: Ändringen har tillkommit på förslag av Lagrådet och innebär att på begäran av Finansinspektionen skall de företag som bedriver valutaväxlingsrörelse och betalningsöverföring lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. följs.

Prop. 2007/08:115: Av paragrafen framgår att marknadsstörningsavgift inte ska påföras vid en överträdelse av denna lag. Detta tydliggörande innebär ingen ändring jämfört med nuvarande reglering och har gjorts med anledning av

Lagrådets påpekande.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen följer dels av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §, dels av att 4 § skall betecknas 5 §.

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut

7 §  Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt 2 § första stycket ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Lag (2009:67).

7 a §  Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av denna lag.

[S2]En sådan undersökning får endast omfatta den verksamhet som är anmälningspliktig enligt denna lag. Lag (2008:100).

Ingripanden m.m.

8 §  Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt sådan verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket utan att ha gjort anmälan, skall Finansinspektionen förelägga personen att göra anmälan. Om personen inte rättar sig efter föreläggandet, skall inspektionen förelägga den att upphöra med verksamheten.

[S2]Är det osäkert om anmälningsskyldighet föreligger beträffande viss verksamhet, får Finansinspektionen förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet. Lag (2004:319)

Prop. 2016/17:173: I första stycket görs redaktionella ändringar med anledning av att ett ansökningsförfarande införs. En ändring av materiell art görs. Den innebär att Finansinspektionen ska förelägga en verksamhetsutövare att upphöra med verksamheten, om registrering vägras för en verksamhetsutövare som förelagts att inkomma med en ansökan enligt denna paragraf.

Prop. 2002/03:139: Flertalet ändringar följer av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §. I övrigt tydliggörs hänvisningar till 2 § första stycket.

9 §  Finansinspektionen skall när en anmälan enligt 2 § första stycket eller 3 § tredje stycket kommer in, och därutöver minst en gång per år, kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt.

[S2]Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

[S3]Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga personen att upphöra med verksamheten.

[S4]Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen. Lag (2004:319).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen, som är ny, innehåller dels en handlingsregel för Finansinspektionen, dels sanktionsregler. Alla är kopplade till 3 §. Paragrafens utformning försöker beakta Lagrådets synpunkt att vissa begränsningar i lagrådsremissens författningskommentar inte kom till klart uttryck i den där föreslagna lagtexten. Mot bakgrund av synpunkter lämnade av Lagrådet i annat sammanhang (se avsnitt 5.4.5.2) skiljer sig dock ...

10 §  Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse om

 1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller
 2. institutet, efter en anmälan enligt 2 § första stycket, överträder en bestämmelse i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller en föreskrift som har meddelats med stöd av den lagen eller en bestämmelse i förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringen av medel.

[S2]Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten. Lag (2009:67).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär inledningsvis att bestämmelsen görs tillämplig på samtliga kategorier av finansiella institut.

Ändringarna innebär vidare att den bestämmelse som i dag finns i 8 § flyttas över till första stycket punkten 1. Till skillnad mot vad som föreskrevs i 8 § måste Finansinspektionen här ge företaget eller institutet möjlighet att göra rättelse innan detsamma föreläggs att upphöra med verksamheten på grund av att det inte lämnat upplysningar enligt bestämmelsen ...

11 §  Förelägganden enligt 8-10 §§ får förenas med vite.

[S2]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall gälla omedelbart. Lag (2004:319).

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse vid en överträdelse enligt 10 §. Vid överträdelser som inte är ringa får Finansinspektionen meddela beslut om sanktionsavgift mot finansiella institut som är juridiska personer.

Prop. 2002/03:139: Ändringen följer av att 7–9 §§ skall betecknas 8–10 §§.

Överklagande

12 §  Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 8 § andra stycket får inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:319).

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att en styrelseledamot, den verkställande direktören eller personer som på motsvarande sätt kan företräda ett finansiellt institut, eller är ersättare för någon av dem, kan bli föremål för ingripande. Med ”på motsvarande sätt kan företräda” avses personer som på den högsta ledningsnivån själva eller som ledamot av ett kollektivt beslutsorgan kan fatta bindande beslut för den juridiska personens räkning, i juridiska personer som saknar en styrelse eller en verkställande ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär för det första att ett beslut om att avföra ett finansiellt institut ur registret, när ett beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft, inte får överklagas. Skälet till detta är att beslutet om föreläggande att upphöra med verksamheten i sig är möjligt att överklaga.

För det andra görs en följdändring i paragrafen.

Avgifter

13 §  Anmälningspliktiga finansiella institut skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket. Lag (2004:319).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§.

Prop. 2002/03:139: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Den nya lydelsen i paragrafen innebär enligt första stycket att anmälningspliktiga finansiella institut är skyldiga att med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Av andra stycket framgår att regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om de avgifter som avses i första stycket. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:17, Prop. 1999/2000:145, Bet. 2000/01:JuU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:268, Prop. 2001/02:149, Bet. 2001/02:JuU25
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring vid tidpunkten för lagens ikraftträdande skall senast den 1 januari 2005 till Finansinspektionen anmäla namnen på de personer på vilka det ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan inte görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.
 3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt punkten 2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt. Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte uppfyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan juridisk person som avses i punkten 2, får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft skall inspektionen enligt 2 § tredje stycket avföra den fysiska respektive juridiska personen ur registret. Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
upph. 8 §; nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§; nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:137, Prop. 2007/08:37, Bet. 2007/08:FiU16
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
CELEX-nr
32006R1781
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:146, Prop. 2014/15:57, Bet. 2014/15:FiU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-01