Inaktuell version

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2005:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2003:670).

Definitioner

[K1]1 a §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2001:1182).

Förhållandet till personuppgiftslagen

[K1]2 §  Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

[S2]En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag.

[K1]3 §  När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

 1. definitioner i 3 §,
 2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
 3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad som sägs i första stycket i och tredje stycket,
 4. säkerheten vid behandling i 30-32 §§,
 5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,
 6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38-41 §§,
 7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,
 8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
 9. straff i 49 §.

[S2]Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även 22 § personuppgiftslagen.

Ändamål

[K1]4 §  Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs hos Skatteverket för

 1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
 2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
 3. fastighetstaxering,
 4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
 5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 6. handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
 7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,
 8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken, och
 9. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2003:670).

[K1]5 §  Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

 1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
 2. utsökning och indrivning,
 3. att utgöra underlag för beslut och kontroll av bidrag och andra stöd,
 4. pensionsberäkning,
 5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
 6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register. Lag (2003:670).

Personuppgiftsansvar

[K1]6 §  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:670).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

[K1]7 §  Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.

Gallring

[K1]8 §  Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

[S2]För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

2 kap. Beskattningsdatabasen

[K2]1 §  I beskattningsverksamheten skall det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap.4 och 5 §§ angivna ändamålen (beskattningsdatabas).

Innehåll

[K2]2 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-8. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2001:327).

[K2]3 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
 2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
 3. registrering för skatter och avgifter,
 4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
 5. bestämmande av skatter och avgifter,
 6. underlag för fastighetstaxering,
 7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
 8. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,
 9. yrkanden och grunder i ett ärende,
 10. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende, och
 11. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken.

[S2]I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2001:327).

[K2]4 §  En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Enskilds rätt att ta del av uppgifter

[K2]5 §  Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]Uppgifter får lämnas ut om

 1. namn och personnummer,
 2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 22 kap. 1 b § skattebetalningslagen (1997:483),
 3. registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,
 4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,
 5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,
 6. slag av näringsverksamhet,
 7. beslut om likvidation eller konkurs, och
 8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt. Lag (2005:265).

[K2]6 §  Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

7 § Har upphävts genom lag (2003:670).

[K2]8 §  En kronofogdemyndighet får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1-5, 9 och 10. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 9 och 10 får endast avse den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med make.

[S2]Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1-5, 9 och 10. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

[S3]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första och andra styckena får omfatta. Lag (2001:1182).

[K2]9 §  En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till honom, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.

Sökbegrepp

[K2]10 §  Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt uppgifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sökbegrepp.

[S2]I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken får vid sökning i skattedatabasen endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen användas som sökbegrepp. Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får dessutom uppgift om namn och person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

[S3]Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2004:1347).

Gallring

[K2]11 §  Uppgifter och handlingar i databasen skall, om inget annat anges i 12 §, gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattningperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut.

[K2]12 §  Uppgifter och handlingar som avser

 1. revision skall gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och
 2. fastighetstaxering skall gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

[S2]Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår då upplagshavaren eller varumottagaren avregistrerades. Lag (2004:1347).

[K2]13 §  Vad som sägs i 11 och 12 §§ hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 11 och 12 §§.

Avgifter

[K2]14 §  Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S2]Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Lag (2003:670).

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

[K3]1 §  Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information till den registrerade i 23 och 25-27 §§personuppgiftslagen (1998:204), med den begränsning som anges i 2 §.

[K3]2 §  Information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap. 4 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

[S2]Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket, skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

[K3]3 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller anslutande författningar.

Överklagande

[K3]4 §  Skatteverkets beslut om rättelse och om information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2003:670).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatteregisterlagen (1980:343) skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.
 2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:327) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:238, Prop. 2000/01:117, Bet. 2000/01:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2, 3, 10 §§

Lag (2001:1182) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §; ny 1 kap 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:431) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:670) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.
 3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 2 kap 5, 14 §§, 3 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1347) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser ärenden om arvsskatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:134, Prop. 2004/05:25, Bet. 2004/05:SkU18
Omfattning
ändr. 2 kap 10, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:265) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2004/05:235, Prop. 2004/05:99, Bet. 2004/05:SkU28
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:1116) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:97, Prop. 2005/06:31, Bet. 2005/06:SkU11
Omfattning
ändr. 2 kap 9 §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:583) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §; ny 2 kap 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:732) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 3, 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 2 kap 8 § i 2007:466

Lag (2007:1281) om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:41, Prop. 2007/08:21, Bet. 2007/08:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap 8 § i 2007:468

Lag (2008:970) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:28, Prop. 2007/08:160, Bet. 2008/09:KU2
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §; ny 2 kap 8 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:491) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1508) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2011:531) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:240, Prop. 2010/11:78, Bet. 2010/11:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1406) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:775) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 12 §§; ny 2 kap. 4 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:845) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Prop. 2012/13:4, Bet. 2012/13:SkU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 2 a §
CELEX-nr
32011L0016
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:645) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:274, Prop. 2012/13:125, Bet. 2012/13:SfU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 §§
CELEX-nr
32009L0052
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2013:963) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:1477) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:901) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:67, Prop. 2015/16:29, Prop. 2015/16:28, Bet. 2015/16:SkU10
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:777) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:314, Prop. 2015/16:167, Bet. 2015/16:JuU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-08-15

Lag (2016:913) om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:13
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 § i 2016:684

Lag (2016:1084) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:183) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:160, Prop. 2016/17:47, Bet. 2016/17:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:256, Prop. 2016/17:58, Bet. 2016/17:SkU21
Omfattning
nya 2 kap. 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:454) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:228) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:319, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270, Bet. 2018/19:SfU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388

Lag (2018:1678) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2019-01-01