Inaktuell version

Lag (2004:629) om trängselskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-06-17
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2005:547
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

Prop. 2003/04:145: I den inledande bestämmelsen anges att trängselskatt skall betalas till staten. Trängselskatt är således en statlig skatt.

2 §  Skatteverket är beskattningsmyndighet.

[S2]För beskattningsmyndighetens räkning skall Vägverket, genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt, expeditionsavgift och tilläggsavgift samt verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift, om inte annat följer av 15 eller 20 §.

Prop. 2007/08:52: Ändringen i paragrafen är föranledd av att bestämmelserna om expeditionsavgift tas bort och av att bestämmelserna till grund för omprövning av beslut flyttas till 15 a §. I övrigt görs en redaktionell ändring av bestämmelsen.

Prop. 2003/04:145: Bestämmelsen har till viss del utformats efter förebild från fordonsskattelagen (1988:327).

I första stycket anges att det är Skatteverket som är beskattningsmyndighet.

I 3 § fordonsskattelagen stadgas att Skatteverket är beskattningsmyndighet för fordonsskatten. Påförande av skatt genom automatiserad databehandling svarar emellertid ...

3 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Prop. 2003/04:145: Bestämmelsen har utformats i enlighet med 1 § andra stycket i fordonsskattelagen. Bestämmelsen hänvisar till sådana definitioner i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som har betydelse för uttag av trängselskatt enligt ...

Skattepliktiga fordon

4 §  Trängselskatt betalas för bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §

 1. är införd i vägtrafikregistret, eller
 2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

Prop. 2003/04:145: Trängselskatt betalas för bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §, dvs. när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag, är införd i vägtrafikregistret eller brukas med stöd av saluvagnslicens. Som fordon införda i vägtrafikregistret räknas även fordon som är tillfälligt registrerade i detta register. Bestämmelsen är utformat i enlighet med vad Lagrådet har förordat.

Eftersom militära fordon dels inte registreras ...

5 §  Skattepliktig är inte

 1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,
 2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
 3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
 4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490),
 5. bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet, alkohol eller annan gas än gasol, eller
 6. bil som enligt 6 eller 7 § undantagits från skatteplikt. Lag (2004:1037).

Prop. 2008/09:53: Av ändringen framgår att EG-mobilkran inte är skattepliktig för trängselskatt. Angående begreppet EG-mobilkran, se kommentaren till 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner samt avsnitt 6.2.

Prop. 2008/09:12: Ändringen innebär att nuvarande bestämmelse i 5 § 4 slopas och att undantaget från skatteplikt för trängselskatt för miljöbilar därmed upphör att gälla. Dagens bestämmelse i 5 § 5 flyttas till 5 § 4.

Den nya lydelsen av paragrafen, och ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen till ändringen, innebär en tidigareläggning av den ändring som annars skulle ha trätt i kraft den 1 augusti 2012 enligt lagen (2007:617) ...

Prop. 2003/04:145: I paragrafen regleras de bilar som inte är skattepliktiga. Eftersom trängselskatt är en statlig skatt skall, enligt punkten 1, den som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige inte betala trängselskatt. Bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret är, enligt punkten 2, inte heller skattepliktig.

Bussar i kollektivtrafik skall inte ...

Befrielse från skatteplikt i vissa fall

6 §  Skatteverket skall efter ansökan från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer besluta om att till följd av parkeringstillståndet undanta en viss bil från skatteplikt.

[S2]Befrielse från skatteplikt enligt första stycket får inte medges om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret används i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

Prop. 2011/12:80: Vad som är att anse som yrkesmässig trafik framgår av artikel 2 i trafiktillståndsförordningen. Av 1 kap. 3 § i den nya yrkestrafiklagen framgår att trafiktillståndsförordningen och den nya yrkestrafiklagen även ska tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton. Hänvisningen ...

Prop. 2003/04:145: För att undanta rörelsehindrade från trängselskatt görs en koppling till sådana parkeringstillstånd för rörelsehindrade som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276). Eftersom det är olämpligt att i en lag hänvisa till en av regeringen beslutad förordning hänvisas det i paragrafen till den lag som bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om parkeringstillstånd, dvs. lagen (1975:88) ...

7 §  Skatteverket skall efter ansökan från den som enligt 8 § är bilens ägare besluta om att undanta bil med en totalvikt som understiger 14 ton, som används för färdtjänst enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst eller enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, från skatteplikt.

Prop. 2003/04:145: Bil med en totalvikt som understiger 14 ton och som används för färdtjänst enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst eller enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, skall efter ansökan från den som enligt 8 § är bilens ägare undantas från skatteplikt genom beslut av Skatteverket. Genom denna bestämmelse undantas således lättare bussar och även bilar som kör färdtjänst. ...

Skattskyldighet

8 §  Skattskyldig är ägaren av bilen.

[S2]Som ägare av bilen anses

 1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare, eller
 2. i fråga om bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen.

Prop. 2003/04:145: I denna paragraf anges, i likhet med bestämmelsen i 10 § fordonsskattelagen, att skattskyldigheten åvilar bilens registrerade ägare. Genom hänvisning till den som, när skattskyldigheten inträder, är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret blir ägarbegreppet i 4 § lagen (2001:558) om ...

Skattskyldighetens inträde

9 §  Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag.

Prop. 2003/04:145: Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag. Vad som avses med formuleringen ”brukas vid passage” behandlas närmare i avsnitt 7.2.4, jfr vidare NJA 1972 s. 177. De skattebelagda passagerna redovisas i separat bilaga.

Skattens omfattning

10 §  Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges i bilagan till denna lag.

Prop. 2003/04:145: Skattenivåerna kan variera vid en skattebelagd passage och mellan olika skattebelagda passager. Bestämmelserna om skattens omfattning, var den tas ut och under vilka tidpunkter som den skall tas ut, anges därför i bilaga till lagen.

Beskattningsbeslut

11 §  Ett beskattningsbeslut skall fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 § har inträtt. Varje beslut skall avse ett kalenderdygn.

[S2]Om beslut om skatt eller avgift har blivit uppenbart oriktigt på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, skall den myndighet hos vilken behandlingen utförts besluta om rättelse.

Prop. 2007/08:52: I första stycket anges att beskattningsbeslut ska avse en kalendermånad i stället för ett kalenderdygn samt att beslut ska fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 § har inträtt.

Bestämmelsen i andra stycket, som är ny, tar sikte på situationer då en bil bytt ägare under den aktuella kalendermånaden. I dessa fall ska, om skattepliktiga passager har gjorts såväl under den förre som den nye ägarens innehavstid, beskattningsbeslut fattas för varje skattskyldig. ...

Prop. 2003/04:145: I första stycket anges när ett beskattningsbeslut skall fattas. Den skattskyldige kan därmed företa ett flertal skattepliktiga passager per dygn, men Vägverket kommer således endast att fatta ett beskattningsbeslut per kalenderdygn. I och med att ett beslut skall fattas för varje bil per kalenderdygn, kommer endast en expeditionsavgift att kunna påföras per dygn, se vidare kommentaren vid 13 §.

Om ett beslut som har fattats har blivit uppenbart oriktigt på grund av något misstag ...

Betalningstid

12 §  Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Prop. 2007/08:52: Betalningstiden för trängselskatt som bestämts i beslut av Vägverket genom automatiserad behandling enligt 2 § andra stycket ändras. Skatten

ska ha betalats senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beskattningsbeslutet avser. Skatt som påförts genom ett beskattningsbeslut som avser januari ska således betalas senast den 31 mars. ...

Prop. 2003/04:145: Bestämmelsen, som diskuteras i avsnitt 7.6, reglerar när skatten senast skall betalas. Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt. Enligt 2 § lagen (1930:173) om lagstadgad tid får skatten betalas nästa vardag, om sista ...

Expeditionsavgift m.m.

13 §  Om skatten inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, skall en expeditionsavgift påföras den skattskyldige. Den skattskyldige skall skriftligen uppmanas att senast fyra veckor efter dagen då skattskyldigheten har inträtt betala skatten och expeditionsavgiften. Om skattskyldigheten har inträtt vid flera tillfällen under samma kalenderdygn, skall uppmaningen avse den sammanlagda obetalda skatten för dygnet.

[S2]Regeringen får besluta föreskrifter om expeditionsavgiftens storlek.

Prop. 2003/04:145: Om betalning inte har skett inom den tid som anges i 12 §, dvs. senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt, skall en expeditionsavgift påföras den skattskyldige. Den skattskyldige skall då skriftligen uppmanas att betala skatten och expeditionsavgiften. Betalning skall då ske senast fyra veckor efter dagen då skattskyldigheten har inträtt. Uppmaningen skall avse den sammanlagda obetalda skatten för ett kalenderdygn. På detta sätt behöver myndigheten endast skicka en ...

Tilläggsavgift

14 §  Om trängselskatt eller expeditionsavgift inte betalas inom den tid som angetts i en uppmaning enligt 13 § första stycket, skall en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras högst en gång per bil och kalenderdygn.

[S2]Tilläggsavgift, obetald trängselskatt och obetald expeditionsavgift skall betalas senast en månad från dagen för beslutet om tilläggsavgift.

Prop. 2007/08:52: I första stycket ändras hänvisningarna till de bestämmelser som anger frister för betalning. Hänvisningen till 12 § avser sista betalningsdag för skatt som påförts av Vägverket. Av 15 § andra stycket och den nya 15 a § andra stycket framgår sista betalningsdag för skatt som påförts genom beslut av Skatteverket.

Tilläggsavgiften höjs från 200 kronor till 500 kr. Första stycket ändras vidare på så sätt att tilläggsavgift för en kalendermånad får påföras en skattskyldig högst en ...

Prop. 2003/04:145: I paragrafen finns bestämmelser om en särskild avgift (tilläggsavgift) som en administrativ sanktion för dem som inte betalar trängselskatten eller expeditionsavgiften eller gör det för sent. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 7.7.1. Benämningen ”tilläggsavgift” har valts i enlighet med vad Lagrådet har förordat.

 • HFD 2012:57:Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).

Omprövning av beslut m.m.

15 §  Beskattningsmyndigheten skall ompröva och meddela beslut om sådan skatt eller avgift som avses i 11-14 §§, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl.

[S2]Skatt eller avgift som har beslutats enligt första stycket skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.

[S3]Om trängselskatt har betalats utan föregående betalningsuppmaning, skall en begäran om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast tre veckor efter det att betalningen har skett. I annat fall skall en begäran om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två månader efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats.

Prop. 2007/08:52: Innehållet i första meningen i första stycket, som till viss del motsvarar nuvarande regel i första stycket, innebär ett förtydligande om att Skatteverket kan fatta beslut i en fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift om Vägverket dessförinnan inte fattat något beslut genom automatiserad be-

handling. Bestämmelsen har utformats med ...

Prop. 2003/04:145: Av denna paragraf framgår hur beslut om omprövning skall gå till och inom vilka tidsfrister sådan omprövning skall begäras av den skattskyldige. Det är beskattningsmyndigheten som bestämmer inom vilken tid sådan skatt eller avgift skall betalas. Det allmänna ombudet hos Skatteverket kan inte begära omprövning av ett beslut enligt lagen om trängselskatt. Bestämmelsen avhandlas närmare i avsnitt 7.7.3.

Inbetalning av skatt och avgift

16 §  Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar enligt denna lag.

[S2]Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

Prop. 2003/04:145: Inbetalning av de skatter och avgifter som beslutas enligt denna lag, skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar. Beloppen anses betalda den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

 • HFD 2011 not 43:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av skatt (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde -befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av trängselskatt (prejudikatskäl)

Anstånd med betalning

17 §  Bestämmelserna i 60 och 60 a §§fordonsskattelagen (1988:327) skall tillämpas i fråga om anstånd med betalning av skatt och avgift enligt denna lag. Med skatt avses även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i stället avses tilläggsavgift.

Prop. 2007/08:52: Ändringen är föranledd av att bestämmelserna om expeditionsavgift tas bort.

Prop. 2005/06:65: Hänvisningen till 60 och 60 a §§fordonsskattelagen (1988:327) byts ut mot hänvisningar till 17 kap. 2 och 2 a §§ samt 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483). Anledningen är att bestämmelser om skattetillägg ...

Prop. 2003/04:145: Enligt hänvisningen till fordonsskattelagen skall vissa av den lagens bestämmelser om anstånd tillämpas på trängselskatt, expeditionsavgift och tilläggsavgift. Vid tillämpning av fordonsskattelagens bestämmelser skall med skatt avses även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i stället avses tilläggsavgift.

Befrielse och återbetalning

18 §  Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift helt eller delvis inte skall tas ut, eller skall återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften.

Prop. 2007/08:52: Ändringen är föranledd av att bestämmelserna om expeditionsavgift tas bort.

Prop. 2003/04:145: Som anförts i avsnitt 7.7.6 kan det finnas situationer där det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift. Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra ...

 • RÅ 2008:42:Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt.
 • HFD 2012:57:Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).
 • HFD 2011 not 43:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av skatt (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde -befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av trängselskatt (prejudikatskäl)

Överklagande

19 §  Beslut som avses i 15, 17 och 18 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut som avses i 6 och 7 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2007/08:52: Ändringen är föranledd av att bestämmelser om omprövning av beslut, som tidigare fanns i 15 §, nu anges i 15 a §.

20 §  Överklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den skattskyldige eller sökanden fick del av beslutet. Överklagande av allmänna ombudet skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från dagen för det överklagade beslutet.

[S2]Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

[S3]Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2003/04:145: Rätten att överklaga till allmän förvaltningsdomstol omfattar beslut om befrielse från skatteplikt efter ansökan av person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, beslut om befrielse från skatteplikt efter ansökan av bilens ägare om att undanta bil med en totalvikt ...

21 §  Vid handläggning i länsrätt av mål om tilläggsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte kommer att tas ut.

Prop. 2003/04:145: I bestämmelsen stadgas att länsrätt skall hålla muntlig förhandling vid handläggning av mål om tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det. Bestämmelsen har utformats till viss del i enlighet med 47 § fordonsskattelagen. För handläggning av mål om tilläggsavgift i kammarrätten skall bestämmelserna om handläggning enligt 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ...

22 §  En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser.

Prop. 2003/04:145: Enligt bestämmelsen måste den skattskyldige betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser, även om en begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut har gjorts.

Verkställighet

23 §  Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt tid, skall den lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Prop. 2003/04:145: Den som inte betalar trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift inom föreskriven tid kommer att bli utsatt för indrivningsåtgärder enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. De sammanlagda beloppen som inte har betalats för det aktuella kalenderdygnet kommer i normalfallet att vara tillräckligt höga för att motivera en indrivning. Vid indrivning får verkställighet ske enligt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag, utom bilagan till lagen, träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Bilagan till lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäller till och med utgången av juli 2006, men tillämpas även därefter för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti 2006.
/Bilagan träder i kraft I:2006-01-03/ Bilaga avseende Stockholms kommun
 1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall placeras.
(Kartan finns inte med här.)
 1. Trängselskatt skall betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag skall dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen skall bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.
Tider klockanSkattebelopp kronor
6.30-6.5910
7.00-7.2915
7.30-8.2920
8.30-8.5915
9.00-15.2910
15.30-15.5915
16.00-17.2920
17.30-17.5915
18.00-18.2910
 1. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil skall högst uppgå till 60 kronor.
 2. Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil vid passage till eller från Lidingö kommun passerar två skilda betalstationer, varav den ena skall utgöras av någon av betalstationerna vid Ropsten, och tiden mellan passagerna inte överstiger 30 minuter. Lag (2005:547).
Förarbeten
Rskr. 2003/04:265, Prop. 2003/04:145, Bet. 2003/04:SkU35
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1037) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §

Förordning (2005:238) om ikraftträdande av bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2004:629 vad avser bil.
Ikraftträder
2006-01-03

Lag (2005:547) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:293, Prop. 2004/05:151, Bet. 2004/05:SkU34
Omfattning
ändr. bil. p 1

Lag (2005:897) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:77, Prop. 2005/06:21, Bet. 2005/06:SkU8
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:241) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:334) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:251, Prop. 2005/06:198, Bet. 2005/06:SkU32
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-06-01

Lag (2007:616) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:212, Prop. 2006/07:109, Bet. 2006/07:SkU19
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 5, 6, 13, 14, 15, 19 §§; ny 3 a §, bil.
Ikraftträder
2007-08-01

Lag (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:212, Prop. 2006/07:109, Bet. 2006/07:SkU19
Omfattning
utgår genom 2008:1042
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2008:185) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2007/08:154, Prop. 2007/08:52, Bet. 2007/08:SkU23
Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 3 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; nya 14 a, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 14 a, 15 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1041) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:67, Prop. 2008/09:12, Bet. 2008/09:SkU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1042) om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:67, Prop. 2008/09:12, Bet. 2008/09:SkU6
Omfattning
ändr. 2007:617 utgår

Lag (2008:1381) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 2, 3 a, 14 a, 15 b §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:229) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:53, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2009:843) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1023) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:294, Prop. 2009/10:189, Bet. 2009/10:SkU39
Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 9, 10 §§; ny bil. 2
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1259) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 17 §; ny 3 b §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1490) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:297, Prop. 2010/11:133, Bet. 2010/11:SkU34
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:221) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:95, Prop. 2013/14:26, Bet. 2013/14:SkU15
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-09-07

Lag (2014:248) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:186, Prop. 2013/14:76, Bet. 2013/14:SkU24
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2014:1501) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 4, 6, 8, 19 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:253) om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2013:1067

Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1007

Lag (2018:200) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:200, Prop. 2017/18:74, Bet. 2017/18:SkU13
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2018:818) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2018-07-01