Inaktuell version

Aktiebolagsförordning (2005:559)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2005-06-16
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2009:38
Upphäver
Aktiebolagsförordning (1975:1387)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelseblad 2006:503 och 2008:610 har iakttagits.

Formen för anmälan m.m.

[K1]1 §  En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma gäller en anmälan enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en fusion med en ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk juridisk person.

[S2]En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Förordning (2008:24).

Undertecknande

[K1]2 §  En anmälan för registrering skall undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av bolag i likvidation skall undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna. Förordning (2006:503).

[K1]2 a §  En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket skall vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Förordning (2006:503).

Registrering av aktiebolag

[K1]3 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag skall innehålla uppgift om

 1. bolagets postadress,
 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,
 3. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för styrelseledamot och revisor samt, i förekommande fall, för
  1. styrelseordförande,
  2. styrelsesuppleant,
  3. verkställande direktör,
  4. vice verkställande direktör,
  5. särskild firmatecknare,
  6. särskild delgivningsmottagare,
  7. revisorssuppleant,
  8. lekmannarevisor, och
  9. suppleant för lekmannarevisor,
 4. hur bolagets firma tecknas,
 5. antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst skall betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och
 6. de belopp som har betalats med pengar respektive apportegendom.

[S2]Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall dess organisationsnummer anges.

[S3]Anmälan skall innehålla en försäkran på heder och samvete att stiftarna och de i första stycket 3 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att revisorerna uppfyller de i 9 kap.10-13 §§aktiebolagslagen angivna behörighetskraven och lekmannarevisorerna de i 10 kap. 9 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om särskilda delgivningsmottagare krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (2006:503).

[K1]4 §  Vid en anmälan som avses i 3 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen, och avtal enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av balans- eller resultaträkningar som anges i samma paragraf,
 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,
 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen,
 4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 17 § aktiebolagslagen om det belopp som har satts in på särskilt konto hos institutet som betalning för bolagets aktier med uppgift om när uttag från kontot först har skett, och
 5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 § aktiebolagslagen.

[S2]Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

[S3]Om bolagsordningen innehåller ett förbehåll enligt 1 kap. 10 § skall det i anmälan lämnas uppgift om hos vilken central värdepappersförvarare som bolagets aktier skall registreras. Förordning (2006:503).

Anmälan av vissa förvärv

[K1]5 §  Vid en anmälan för registrering enligt 2 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,
 2. en kopia av det avtal som bolagsstämman har godkänt,
 3. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 30 § första stycket 1 aktiebolagslagen, och
 4. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 30 § första stycket 2 aktiebolagslagen.

Bolagsordning

[K1]6 §  Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.

[S2]Om ändringen avser införande av ett sådant förbehåll som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, skall anmälan innehålla uppgift om den dag från vilken förbehållet skall tillämpas. Vidare skall det i ett sådant fall lämnas uppgift om hos vilken central värdepappersförvarare som bolagets aktier skall registreras.

Omvandling av aktie

[K1]7 §  I en anmälan för registrering enligt 4 kap. 6 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) skall det anges

 1. de aktieslag som berörs av omvandlingen, och
 2. hur många aktier av varje slag som omvandlas.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

[K1]7 a §  Vid en anmälan enligt 4 kap. 49 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning eller sammanläggning,
 2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.

[S2]I anmälan enligt första stycket ska anges antalet aktier av varje slag som finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen. Förordning (2009:38).

Talan mot bolagsstämmobeslut

[K1]8 §  Om talan enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) om att upphäva eller ändra ett sådant bolagsstämmobeslut som skall anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, skall domstolen underrätta Bolagsverket, när

 1. talan har väckts,
 2. det föreligger en dom eller ett slutligt beslut som har vunnit laga kraft, eller
 3. det genom beslut under rättegången har bestämts att bolagsstämmobeslutet inte får verkställas.

Bolagets ledning

[K1]9 §  Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt tredje stycket samma paragraf.

[S2]Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av eller entledigande av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på,
 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen.

[S3]Vid en anmälan enligt andra stycket tillämpas 4 § andra stycket. Förordning (2006:503).

Revisorer

[K1]10 §  Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 47 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3, andra och tredje styckena samma paragraf samt 4 § första stycket 3.

[S2]Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av revisor eller revisorssuppleant. Förordning (2006:503).

[K1]11 §  Om en revisor har anmält enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, skall Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Skatteverket.

Lekmannarevisorer

[K1]12 §  Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3, tredje stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 3.

[S2]Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor. Förordning (2006:503).

Fondemission

[K1]13 §  Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 10 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om fondemission,
 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen, och
 3. i förekommande fall uppgift om ändringar i det bundna egna kapitalet och om värdeöverföring som har skett efter balansdagen för den balansräkning som avses i 2.

Nyemission av aktier

[K1]14 §  I en anmälan för registrering enligt 13 kap.27 eller 34 §aktiebolagslagen (2005:551) skall anges

 1. antalet tecknade och tilldelade aktier och summan av de belopp som enligt 13 kap. 4 § tredje stycket första meningen aktiebolagslagen lägst skall betalas för dessa aktier, och
 2. de belopp som skall betalas med pengar, med apportegendom respektive genom kvittning.

[S2]Avser anmälan en emission på vilken 16 kap.aktiebolagslagen är tillämpligt, skall anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits.

[K1]15 §  Vid en anmälan som avses i 14 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett sådant revisorsyttrande som avses i 13 kap. 8 § samma lag,
 3. kopior av avtal som ligger till grund för en sådan bestämmelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen,
 4. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant skall upprättas,
 5. kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett,
 6. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 13 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen angående betalning i pengar, och
 7. ett sådant revisorsyttrande angående apportegendom som avses i 13 kap. 23 § aktiebolagslagen.

[S2]I fråga om publika aktiebolag skall, i stället för sådana handlingar som avses i första stycket 6 och 7, ett sådant revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in.

[S3]Har emissionsbeslutet fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

[S4]Om ett beslut om nyemission innebär att aktier skall tecknas mot betalning av lägre belopp än de tidigare aktiernas kvotvärde, skall till anmälan fogas ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring eller uppskrivning har skett som anges i 13 kap. 4 § tredje stycket aktiebolagslagen.

[K1]16 §  Bestämmelserna i 14 och 15 §§ skall inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall skall anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut på vilket anmälan grundar sig och antalet tecknade och tilldelade aktier som omfattas av anmälan. Till anmälan skall det fogas sådana handlingar som avses i 15 § första stycket5-7. I fråga om publika aktiebolag skall, i stället för sådana handlingar som avses i 15 § första stycket 6 och 7, ett sådant revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in. Förordning (2006:503).

[K1]17 §  Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551) skall det ges in en kopia av bolagsstämmans protokoll.

Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier

[K1]18 §  I en anmälan för registrering enligt 14 kap.21 eller 27 §aktiebolagslagen (2005:551) skall anges

 1. antalet utgivna teckningsoptioner och det belopp som aktiekapitalet skall kunna ökas med genom teckning av nya aktier, och
 2. den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas.

[S2]Avser anmälan en nyemission på vilken 16 kap.aktiebolagslagen är tilllämpligt, skall anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits.

[K1]19 §  Vid en anmälan som avses i 18 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 14 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett sådant revisorsyttrande som avses i 14 kap. 10 § samma lag,
 3. kopior av avtal som ligger till grund för en sådan bestämmelse som avses i 14 kap. 9 § aktiebolagslagen,
 4. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant skall upprättas, och
 5. kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett.

[S2]Har emissionsbeslutet fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

[K1]20 §  Bestämmelserna i 18 och 19 §§ skall inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 22 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall skall anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut på vilket anmälan grundar sig och antalet tecknade och tilldelade teckningsoptioner som omfattas av anmälan.

[K1]21 §  Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans protokoll ges in.

[K1]22 §  Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

 1. kopior av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett, och
 2. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 14 kap. 39 § första stycket aktiebolagslagen angående betalning eller, såvitt gäller publika aktiebolag, ett sådant revisorsyttrande som avses i 14 kap. 49 § samma lag.

[S2]I anmälan skall det vidare lämnas uppgift om vilket beslut om emission av teckningsoptioner som aktieteckningen grundar sig på.

Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier

[K1]23 §  I en anmälan för registrering enligt 15 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) skall det anges

 1. det belopp som aktiekapitalet skall kunna ökas med genom konvertering, och
 2. den tid inom vilken konvertering kan ske.

[S2]Avser anmälan en emission på vilken 16 kap.aktiebolagslagen är tillämpligt, skall anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 2 och 8 §§ samt i förekommande fall 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits.

[K1]24 §  Vid en anmälan som avses i 23 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett sådant revisorsyttrande som avses i 15 kap. 10 § samma lag,
 3. kopior av avtal som ligger till grund för en sådan bestämmelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen,
 4. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant skall upprättas,
 5. kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett,
 6. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 15 kap. 22 § första stycket aktiebolagslagen angående betalning i pengar,
 7. ett sådant revisorsyttrande angående apportegendom som avses i 15 kap. 24 § aktiebolagslagen, och
 8. en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen har bestämts så att bolaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som erläggs vid konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde.

[S2]I fråga om publika aktiebolag skall, i stället för sådana handlingar som avses i första stycket 6 och 7, ett sådant revisorsyttrande som avses i 15 kap. 44 § aktiebolagslagen ges in.

[S3]Har emissionsbeslutet fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

[K1]25 §  Bestämmelserna i 23 och 24 §§ skall inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall skall anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut på vilket anmälan grundar sig och antalet tecknade och tilldelade konvertibler som omfattas av anmälan. Till anmälan skall det fogas sådana handlingar som avses 24 § första stycket 6 och 7 eller, i fråga om publika aktiebolag, andra stycket samma paragraf.

[K1]26 §  Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans protokoll ges in.

[K1]27 §  Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 38 § aktiebolagslagen (2005:551) skall ett sådant revisorsyttrande som avses i 15 kap. 39 § samma lag ges in.

[S2]I anmälan skall det vidare lämnas uppgift om vilket beslut om emission av konvertibler som konverteringen grundar sig på.

Vinstutdelning

[K1]28 §  Vid en anmälan för registrering enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans protokoll med utdelningsbeslutet ges in.

Minskning av aktiekapitalet och reservfonden

[K1]29 §  En anmälan för registrering enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) skall, när minskningen av aktiekapitalet helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

[S2]Till anmälan skall fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll med minskningsbeslutet.

[S3]I förekommande fall skall även följande handlingar ges in:

 1. kopior av sådana handlingar som avses i 20 kap. 12 § aktiebolagslagen,
 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, och
 3. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som avses i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen. Förordning (2006:503).

[K1]30 §  Vid en anmälan för registrering enligt 20 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall lösas in, och
 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen.

[K1]31 §  Om allmän domstol har beslutat att lämna tillstånd till minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 28 § eller 35 § 3aktiebolagslagen (2005:551) eller till vinstutdelning enligt 20 kap. 30 § samma lag, skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

Fusion av aktiebolag

[K1]32 §  Till en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

[S2]I 23 kap. 20 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan. Förordning (2008:610).

[K1]32 a §  Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) har gjorts.

[S2]Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan. Förordning (2008:24).

[K1]33 §  Om allmän domstol har beslutat om att lämna tillstånd till verkställande av fusionsplan enligt 23 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551), skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

[K1]34 §  Om det övertagande bolaget i samband med fusion genom absorption har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden.

[S2]Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen.

[K1]35 §  Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 3 § första stycket 1 och 3-6 samt andra och tredje styckena samma paragraf.

[S2]Till anmälan skall det vidare fogas

 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,
 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.

[S3]Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen. Förordning (2006:503).

[K1]35 a §  Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 48 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

 1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade,
 2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens stämmor.

[S2]I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 35 § första och andra styckena.

[S3]Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas

 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas, eller
 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på bolaget. Förordning (2008:24).

[K1]36 §  Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en anmälan enligt 23 kap. 26 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 29 kap. 7 § samma lag, skall 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf tillämpas. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket.

[K1]37 §  Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska, om fusionsplanen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå upp i en moderförening, kopior av styrelsernas protokoll med besluten ges in. Förordning (2008:24).

Delning av aktiebolag

[K1]38 §  Till en ansökan enligt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

[S2]I 24 kap. 22 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan. Förordning (2008:610).

[K1]39 §  Om allmän domstol har fattat ett beslut om att lämna tillstånd till verkställande av delningsplan enligt 24 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551), skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underätttelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

[K1]40 §  Om övertagande bolag i samband med delningen har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden.

[S2]Bestämmelser om intyg från revisor finns i 24 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen.

[K1]41 §  Vid en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband med delning tillämpas 3 § första stycket 1 och 3-6 samt andra och tredje styckena samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 35 § andra stycket.

[S2]Bestämmelser om intyg från revisor finns i 24 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen.

[K1]42 §  Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en anmälan enligt 24 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 29 kap. 7 § samma lag, skall 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf tillämpas. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket.

Likvidation och konkurs

[K1]43 §  Till bolagets anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) skall det fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll med likvidationsbeslutet.

[K1]44 §  När en ansökan om likvidation har kommit in till allmän domstol, skall domstolen genast underrätta Bolagsverket om detta.

[S2]Domstolen skall också underrätta Bolagsverket om beslut om likvidation, beslut om förordnande eller entledigande av likvidator samt förordnande av syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551). Till underrättelsen skall det fogas en kopia av domstolens beslut. Underrättelsen skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn eller sysslomannen. Om en likvidators eller sysslomans postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne.

[K1]45 §  Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har gått i verkställighet, skall rätten genast underrätta Bolagsverket.

[K1]46 §  Om bolagets firma under likvidationen skall tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, firman inte skall tecknas av likvidatorerna gemensamt, skall likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta till Bolagsverket. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret skall ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, tillämpas 3 § första stycket 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 2 och 3.

[K1]47 §  Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) att bolaget är upplöst skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer i de fall då annan än Bolagsverket har utfärdat kallelsen.

[S2]I 25 kap. 41 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som skall fogas till anmälan. Förordning (2006:503).

[K1]48 §  Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 44 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) att likvidationen skall fortsätta tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket.

[K1]49 §  En anmälan för registrering enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) av beslut att likvidation skall upphöra skall innehålla en försäkran på heder och samvete om att det inte finns likvidationsanledning enligt 25 kap.11 eller 12 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § samma lag uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet samt att utskiftning inte har ägt rum.

[S2]Vid anmälan tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,
 2. en kopia av revisorns yttrande enligt 25 kap. 45 § första stycket aktiebolagslagen,
 3. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och
 4. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen. Förordning (2006:503).

[K1]50 §  Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) av att likvidationsbeslut har upphävts skall en kopia av domstolens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in.

[K1]51 §  Om en allmän domstol har fattat beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion eller om att utse konkursförvaltare eller att avsluta en konkurs, skall den underrätta Bolagsverket om beslutet. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

Aktiebolags firma

[K1]52 §  En bifirma kan anmälas för registrering i anmälan om bolagets registrering eller vid senare tillfälle. Till anmälningshandlingen skall det fogas en kopia av styrelseprotokoll som bestyrker anmälan.

Aktiebolagsregistrets ändamål m.m.

[K2]1 §  Aktiebolagsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i aktiebolagsregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser bolag som registreras i aktiebolagsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

[K2]2 §  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för aktiebolagsregistret.

[K2]3 §  Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

[K2]4 §  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 1 § medge direktåtkomst till aktiebolagsregistret.

[K2]4 a §  Information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

[S2]Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket, skall det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2006:503).

[K2]5 §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

[K2]6 §  I fråga om rättelse av personuppgifter i aktiebolagsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

Hur aktiebolagsregistret förs

[K2]7 §  Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

[K2]8 §  I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje bolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer.

[K2]9 §  Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning över bolagen med uppgift om organisationsnumret för varje bolag.

[K2]10 §  Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall biläggas aktiebolagsregistret. Sådana handlingar skall för varje bolag sammanföras i akter.

[S2]Av 15 a § framgår att vissa handlingar även skall föras in i aktiebolagsregistret. Förordning (2006:503).

[K2]11 §  Bolagsverket skall, såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn, snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som har förts in i eller förts ut ur aktiebolagsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Införingar i aktiebolagsregistret

[K2]12 §  Införingar i aktiebolagsregistret sker i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall det anges diarienummer samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

[K2]13 §  Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i aktiebolagsregistret skall antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att ett beslut skall ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, skall dock anteckning i registret ske i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

[K2]14 §  När ett aktiebolag registreras antecknas

 1. bolagets organisationsnummer,
 2. dagen för bolagets bildande,
 3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 §aktiebolagslagen (2005:551),
 4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,
 5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,
 6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och
 7. bolagets postadress.

[S2]Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta antecknas.

[S3]Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet antecknas.

[S4]Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk, ska lydelsen antecknas.

[S5]Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, ska syftet antecknas. Förordning (2009:38).

[K2]15 §  Om bolagsordningen innehåller följande, skall det antecknas i registret:

 1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §aktiebolagslagen (2005:551),
 2. föreskrift enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 7 kap. 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 §aktiebolagslagen, eller
 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tid eller under visst villkor.

[S2]I fråga om förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier.

[S3]I fråga om föreskrift enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det antal aktier av olika slag har getts ut eller skall kunna ges ut.

[K2]15 a §  Aktiebolagsregistret skall för varje bolag innehålla

 1. stiftelseurkunden,
 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
 3. årsredovisningar, revisionsberättelser, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter enligt 8 kap.3 och 16 §§ samt 9 kap. 2 §årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna skall lämnas ut på medium för automatiserad behandling och verket enligt 17 a § första stycket har varit skyldigt att lämna ut dem på sådant medium. Förordning (2006:503).

[K2]15 b §  I aktiebolagsregistret får för varje bolag antecknas

 1. e-postadress och telefonnummer, och
 2. om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Förordning (2009:38).

[K2]16 §  Om det krävs tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

[K2]17 §  Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), skall detta antecknas. Vidare skall följande beslut antecknas när de har vunnit laga kraft:

 1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap.27 eller 35 §aktiebolagslagen, och
 2. beslut att förklara att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

[K2]17 a §  Bolagsverket skall lämna ut uppgifter och handlingar i aktiebolagsregistret på medium för automatiserad behandling, om det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter enligt 15 a § som inte har förts in i aktiebolagsregistret, om det har gått högst tio år sedan de kom in till verket.

[S2]Handlingar enligt 10 § som inte har förts in i aktiebolagsregistret och som inte behöver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda. Förordning (2006:503).

Sökning efter uppgifter och handlingar

[K2]17 b §  Vid sökning efter uppgifter som avser ett bolag som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att bolaget är upplöst.

[S2]Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 10 och 15 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2006:503).

Kungörelse

[K2]18 §  I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) skall det anges bolagets firma och organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

Registreringsärenden

[K3]1 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,
 2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 000 kronor,
 3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap.25 eller 48 §aktiebolagslagen (2005:551) eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kr,
 4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,
 5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,
 6. vid annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor. Förordning (2008:735).

[K3]2 §  Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § 2 betalas för varje sådan firma.

[S2]Om det begärs att en registrering avfattas på annat språk än svenska, ska det betalas en avgift med 500 kr för varje sådant språk.

[S3]Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska. Förordning (2008:24).

[K3]3 §  Avgift ska inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,
 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida annat inte följer av 1 § 5,
 5. en underrättelse från domstol, eller
 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen. Förordning (2008:24).

Ansökningsärenden

[K3]4 §  För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall, i de fall som anges i 1-7, avgifter betalas med följande belopp:

 1. medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 § ), 475 kronor,
 2. undantag från bosättningskravet (8 kap.9, 30 och 37 §§), 475 kronor,
 3. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §), 685 kronor,
 4. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap.23 eller 33 §) eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,
 5. tillstånd till verkställande av fusionsplan (23 kap.20 och 33 §§) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 1 500 kronor,
 6. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,
 7. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets firma på webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor. Förordning (2006:503).

[K3]5 §  Avgift skall, utöver vad som anges i 4 §, betalas för handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser skall tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Undantag enligt 21 kap. 8 § från förbudet i 21 kap. 5 § mot lån till förvärv av aktier i bolaget eller annat överordnat bolag i samma koncern5
Undantag enligt 21 kap. 8 § i övriga fall2

När avgiften skall betalas

[K3]6 §  En avgift enligt 1-5 §§ skall betalas när anmälan eller ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan eller ansökan avser har påbörjats. I fall som avses i 7 § skall avgiften betalas inom den tid som Bolagsverket bestämmer.

Ärenden enligt 25 kap. 26 § aktiebolagslagen

[K3]7 §  En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) skall uppgå till 2 700 kr.

[S2]I fråga om sådan avgift som avses i första stycket finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Utlämnande av uppgifter och handlingar

[K3]7 a §  Bolagsverket fastställer avgifter för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker på medium för automatiserad behandling. Förordning (2006:503).

4 kap. Övriga bestämmelser

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag m.fl.

[K4]1 §  Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse framgår att 1 kap.32, 33 och 37 §§ inte gäller för kreditmarknadsbolag samt att 1 kap.32, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap.1-6 och 7 a §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag. Förordning (2006:503).

Uppgift om bolagets organisationsnummer m.m.

[K4]2 §  Anmälan som ges in för ett registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Upprättande av försäkran och intyg elektroniskt

[K4]2 a §  En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

[S2]Om ett intyg enligt 1 kap. 15 § fjärde stycket upprättas i elektronisk form, skall det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Förordning (2006:503).

 • BOLFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2006:4: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.
 • BOLFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

[K4]2 b §  Handlingar som skall fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling skall få ges in som elektroniskt original. Förordning (2006:503).

 • BOLFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2006:4: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.
 • BOLFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Bestyrkande av kopior m.m.

[K4]3 §  Kopior som skall ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet skall vara bestyrkt enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

[S2]En handling som enligt denna förordning skall ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, skall bestämmelserna i 2 b § tillämpas. Förordning (2006:503).

 • BOLFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2006:4: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.
 • BOLFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Underrättelser

[K4]4 §  När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, skall Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, skall underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

[S2]Om registreringen avser ett revisionsbolag, skall den huvudansvarige revisorn underrättas.

[S3]Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

[S4]Bolagsverket skall en gång varje år underrätta den som är registrerad i aktiebolagsregistret som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen skall sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

[S5]Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte. Förordning (2006:503).

[K4]5 §  Bolagsverket skall genast underrätta bolaget när verket fattar något av följande beslut:

 1. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap.20 eller 33 § samt 24 kap. 22 §aktiebolagslagen (2005:551),
 2. beslut enligt 23 kap.27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § samma lag att förklara att frågan om fusion eller delning har fallit,
 3. beslut enligt 27 kap. 2 § samma lag att skriva av en anmälan om registrering eller vägra registrering,
 4. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 § samma lag, och
 5. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 2 § samma lag.

[K4]6 §  Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning om

 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och
 2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats.

Förhandsgranskning

[K4]7 §  Bolagsverket skall på begäran förhandsgranska handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordningen eller emissionsbeslut enligt 11 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551). Ersättning för granskningen skall betalas enligt grunder som myndigheten fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Förkortningsformer

[K4]8 §  Uppgift som avses i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) får i aktiebrev anges enligt följande:

 1. "konvertibel" ("konvertibla'') i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen,
 2. "samtycke" i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 8 § samma lag,
 3. "förköp" i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 18 § samma lag,
 4. "hembud" i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 27 § samma lag,
 5. "inlösen" i fråga om förbehåll enligt 20 kap. 31 § samma lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Aktiebolagsförordning (2005:559)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 2 kap. 14 § träder dock, såvitt gäller ett sådant beslut som avses i 17 § lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551), i kraft den 1 september 2005.
 2. Genom förordningen upphävs aktiebolagsförordningen (1975:1387).
 3. Den upphörda förordningen gäller fortfarande i fråga om
  1. registrering av aktiebolag enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385),
  2. registrering av beslut som har fattats med stöd av aktiebolagslagen (1975:1385), och
  3. ansökningar och anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006, dock inte i fråga om anmälningar av sådana beslut som avses i 1.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:815) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 2 kap 14 §

Förordning (2006:503) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:599)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap.16 och 29 §§ i sina äldre lydelser.
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 16, 29, 35, 47, 49 §§, 2 kap 10 §, 3 kap 2, 4 §§, 4 kap 1, 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap 1 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 4 a, 15 a, 17 a, 17 b §§, 3 kap 7 a §, 4 kap 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 kap 17 a, 17 b §§, 3 kap 7 a §, 4 kap 2 a, 2 b §§
CELEX-nr
32003L0058
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:384) om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ny 1 kap 7 a §, rubr. närmast före 1 kap 7 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:24) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 37 §§, 3 kap 1, 2, 3 §§; nya 1 kap 32 a, 35 a §§
Ikraftträder
2008-02-15

Förordning (2008:610) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
 2. Sådan försäkran som avses i 1 kap.32 och 38 §§ ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen eller delningen inte pågår enligt den lagen.
Omfattning
ändr. 1 kap 32, 38 §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:735) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:38) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.
 2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som har fattats före den 1 mars 2009 gäller 1 kap. 7 a § i sin äldre lydelse även efter denna tidpunkt.
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 a §, 2 kap. 14 §; ny 2 kap. 15 b §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:1149) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 2 kap. 13 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:1116) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §; ny 1 kap. 7 b §, rubr. närmast före 1 kap. 7 b §
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2011:990) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:57) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 2 kap. 15 b §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2013:738) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ny 2 kap. 15 c §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2014:155) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
CELEX-nr
32012L0017
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:545) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 52 §§, 2 kap. 17 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:126) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:679) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:76) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 14, 15 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:446) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 11 §§
Ikraftträder
2016-07-02

Förordning (2016:634) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:907) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:908) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 28 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1347) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:299) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
upph. 2 kap. 4 a §; nuvarande 2 kap. 5, 6 §§ betecknas 2 kap. 6, 5 §§; ändr. 2 kap. 1 och 2 §§, de nya 2 kap. 5, 6 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:765) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 37 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1831) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 52 §, 2 kap. 14, 17 b, 18 §§, 3 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 52 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2063) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-02-01

Förordning (2019:158) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 6 §§
Ikraftträder
2019-05-01