Inaktuell version

Konkurrenslag (2008:579)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
SFS 2008 i lydelse enligt SFS 2009:1280
Upphäver
Konkurrenslag (1993:20)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens ändamål m.m.

[K1]1 §  Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

[K1]2 §  Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

[K1]3 §  I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tilllämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer finns bestämmelser av betydelse för tillämpningen av denna lag.

[K1]4 §  Regeringen meddelar föreskrifter om vilka domstolar och andra myndigheter som är konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003, om det inte följer av denna lag.

Definitioner

[K1]5 §  I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning.

[S2]Med företag avses också en sammanslutning av företag.

[K1]7 §  Med primär lantbruksförening avses i denna lag en ekonomisk förening vars medlemmar är enskilda lantbrukare eller andra företag som bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet eller skogsbruk. Om sammanslutningar av sådana företag är medlemmar i föreningen, anses den dock vara primär lantbruksförening endast om sammanslutningarna bara utgörs av lokala sammanslutningar av företag med verksamhet av angivet slag.

[S2]I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter.

[K1]8 §  Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

[S2]Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående funktion som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed.

[K1]9 §  En företagskoncentration enligt denna lag ska anses uppstå om kontrollen av företag varaktigt förändras till följd av

 1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
 2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

[S2]Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt första stycket 2.

Lagens disposition

[K1]10 §  Lagen innehåller bestämmelser om

 • förbjudna konkurrensbegränsningar (2 kap.),
 • åtgärder mot konkurrensbegränsningar (3 kap.),
 • företagskoncentrationer (4 kap.),
 • utredning av konkurrensärenden (5 kap.),
 • vite (6 kap.),
 • överklagande (7 kap.), och
 • handläggningen i domstol (8 kap.).

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

[K2]1 §  Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer av denna lag.

[S2]Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att

 1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
 2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,
 3. marknader eller inköpskällor delas upp,
 4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller
 5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

 • MD 2012:13:Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande krav på att den regelbundna servicen ska utföras av en auktoriserad KIA-verkstad under garantitiden för att nybilsgarantin ska gälla, strider mot 2 kap. 1 § KL och 101.1 EUF-fördraget.
 • PMÖD 2017:2:I mål om konkurrensskadeavgift för påstått otillåtet samarbete mellan några vårdgivare vid en upphandling av vårdtjänster har Patent- och marknadsöversdomstolen upphävt tingsrättens dom och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Huvudfrågan var om vårdgivarnas samarbete skulle bedömas vara av sådan karaktär att det i sig syftade till att konkurrensen begränsades, utan att något sådant resultat behövde påvisas. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra en sådan bedömning är snävt och att det av EU-praxis framgår att analysen för att göra en syftesbedömning inte får bli så omfattande att den sammanblandas med en resultatbedömning. Patent- och marknadsöversdomstolen bedömde att det aktuella samarbetet inte var av sådan art att det kunde anses i sig syfta till att begränsa konkurrensen.
 • NJA 2013 s. 1017:Fråga huruvida ett avtal om att inte överklaga en tingsrätts dom har verkan, när tvisten påstås röra konkurrensbegränsning som domstol har att beakta självmant. Avtalets verkan som hinder mot att ta upp överklagandet ska prövas innan frågan om prövningstillstånd behandlas.
 • MD 2012:16:Regler antagna av Svenska Bilsportförbundet (SBF), vilka hindrar licensinnehavare att ställa upp som förare eller funktionärer i tävlingar som inte sanktionerats av SBF, har ansetts utgöra ett beslut av en sammanslutning av företag som begränsar konkurrensen på marknaden för anordande av bilsporttävlingar på ett märkbart sätt. Reglerna har inte bedömts kunna rättfärdigas med hänsyn till den s.k. principen om idrottens särart eller på något annat sätt och reglerna har därmed befunnits otillåtna enligt KL och EUF-fördraget.

Undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

[K2]2 §  Förbudet i 1 § gäller inte för ett avtal som

 1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,
 2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,
 3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i 1, och
 4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.

 • MD 2012:16:Regler antagna av Svenska Bilsportförbundet (SBF), vilka hindrar licensinnehavare att ställa upp som förare eller funktionärer i tävlingar som inte sanktionerats av SBF, har ansetts utgöra ett beslut av en sammanslutning av företag som begränsar konkurrensen på marknaden för anordande av bilsporttävlingar på ett märkbart sätt. Reglerna har inte bedömts kunna rättfärdigas med hänsyn till den s.k. principen om idrottens särart eller på något annat sätt och reglerna har därmed befunnits otillåtna enligt KL och EUF-fördraget.

[K2]3 §  Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (gruppundantag) som avses i

 1. lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan,
 2. lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal,
 3. lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal,
 4. lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling,
 5. lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn,
 6. lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, och
 7. lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring.

[S2]Om ett enskilt avtal enligt lag som sägs i första stycket är undantaget från förbudet i 1 § men avtalet har följder som är oförenliga med 2 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

[K2]4 §  Förbudet i 1 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruksförening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan föreningens medlemmar om

 1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed sammanhängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, eller
 2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses i 1.

[S2]Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultat

 1. att en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller försvåras
  1. i fråga om valet av avnämare eller leverantör,
  2. i fråga om möjligheten att lämna föreningen, eller
  3. i annat avseende av motsvarande betydelse, eller
 2. att försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor när försäljningen sker direkt mellan medlemmen och tredje man.

[K2]5 §  Förbudet i 1 § gäller inte för ett skriftligt avtal mellan taxiföretag eller mellan en beställningscentral och taxiföretag om avtalet

 1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral eller på något annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar,
 2. behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice, och
 3. omfattar högst 40 taxifordon.

[S2]Undantag enligt första stycket gäller inte

 1. till den del samarbetet avser förfarande eller villkor som innebär eller omfattar
  1. fastställande av gemensamma priser,
  2. uppdelning av marknader,
  3. en uppsägningstid för anslutet taxiföretag som överstiger sex månader från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk förening, villkor att uppsägning inte får göras förrän tidigast efter sex månader eller längre tid från inträdet, eller
  4. förbud för anslutet taxiföretag att efter avtalstidens utgång konkurrera med den gemensamma transportverksamheten, och
 2. till den del det är uppenbart att syftet med den gemensamma transportverksamheten eller intresset av tillgång till taxiservice enligt första stycket 1 och 2 kan tillgodoses utan att samarbetet omfattar ett sådant förfarande eller villkor som avses i 1.

Ogiltighet

[K2]6 §  Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 1 § är ogiltiga.

 • NJA 2013 s. 1017:Fråga huruvida ett avtal om att inte överklaga en tingsrätts dom har verkan, när tvisten påstås röra konkurrensbegränsning som domstol har att beakta självmant. Avtalets verkan som hinder mot att ta upp överklagandet ska prövas innan frågan om prövningstillstånd behandlas.

Företags missbruk av en dominerande ställning

[K2]7 §  Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet.

[S2]Sådant missbruk kan särskilt bestå i att

 1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
 2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
 3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller
 4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

 • MD 2011:2:Bolags tilldelning av taxifiler på Arlanda Flygplats Terminal 5 har inte ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning.
 • MD 2015:1:Fråga om relevant marknad.
 • MD 2011:28:Bolag har infört två särskilda avgifter vid förbeställning av taxi för hämtning på Arlanda flygplats. En extra förbeställningsavgift för hämtning av kund vid det s.k. tullfiltret och med uppvisande av en skylt (hög service) har ansetts innebära missbruk av dominerande ställning i form av oskäligt avtalsvillkor. Däremot inte en förbeställningsavgift för hämtning vid en servicedisk (normal service). Även fråga om överprissättning och kopplingsförbehåll.
 • MD 2011:14:En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid åläggande vid vite att upphöra med rabatten har meddelats.
 • MD 2010:7:Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande att ansluta ett gatu- och vägbelysningsnät till koncessionshavares elnät har inte bifallits.
 • MD 2010:5:Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande i fråga om tilldelning av taxifiler på Arlanda har inte bifallits.
 • NJA 2015 s. 438:Ogiltighetstalan mot en skiljedom på konkurrensrättslig grund.

Åläggande

[K3]1 §  Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med överträdelser av förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

[K3]2 §  Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläggande enligt 1 §, får Marknadsdomstolen göra det på talan av ett företag som berörs av överträdelsen. En sådan talerätt gäller dock inte i de fall verket har tillämpat artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.

 • MD 2012:13:Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande krav på att den regelbundna servicen ska utföras av en auktoriserad KIA-verkstad under garantitiden för att nybilsgarantin ska gälla, strider mot 2 kap. 1 § KL och 101.1 EUF-fördraget.
 • MD 2011:2:Bolags tilldelning av taxifiler på Arlanda Flygplats Terminal 5 har inte ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning.
 • MD 2015:1:Fråga om relevant marknad.
 • MD 2011:28:Bolag har infört två särskilda avgifter vid förbeställning av taxi för hämtning på Arlanda flygplats. En extra förbeställningsavgift för hämtning av kund vid det s.k. tullfiltret och med uppvisande av en skylt (hög service) har ansetts innebära missbruk av dominerande ställning i form av oskäligt avtalsvillkor. Däremot inte en förbeställningsavgift för hämtning vid en servicedisk (normal service). Även fråga om överprissättning och kopplingsförbehåll.
 • MD 2011:14:En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid åläggande vid vite att upphöra med rabatten har meddelats.
 • MD 2015:4:Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har ansetts inte utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift på grund av samma missbruk.

[K3]3 §  Om det finns särskilda skäl, får ett åläggande enligt 1 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Marknadsdomstolen får meddela ett sådant åläggande bara sedan rättegång inletts.

 • MD 2010:7:Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande att ansluta ett gatu- och vägbelysningsnät till koncessionshavares elnät har inte bifallits.
 • MD 2010:5:Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande i fråga om tilldelning av taxifiler på Arlanda har inte bifallits.

Åtagande från företag

[K3]4 §  Har fråga uppkommit om ett företag överträder något av förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG- fördraget, kan ett åtagande från företaget ge Konkurrensverket anledning att inte ingripa. Verkets beslut att godta åtagandet får avse en begränsad tid. Så länge beslutet gäller får verket i de avseenden som åtagandet omfattar inte meddela ett åläggande enligt 1 eller 3 §.

[S2]Konkurrensverket får återkalla ett beslut enligt första stycket om

 1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i något väsentligt avseende,
 2. den som beslutet gäller bryter mot något åtagande som har angetts i beslutet, eller
 3. beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som parterna har lämnat.

Konkurrensskadeavgift

[K3]5 §  Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på dess vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG- fördraget.

[S2]Avgiften tillfaller staten.

[S3]Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift mot ett företag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till stämningsansökan.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om talan om konkurrensskadeavgift. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

 • MD 2012:9:Fråga om talan angående konkurrensskadeavgift väckts inom fem år från det att påstådd överträdelse ägt rum.
 • MD 2015:4:Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har ansetts inte utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift på grund av samma missbruk.

[K3]6 §  Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

[S2]Om talan riktas mot flera företag, ska avgiften fastställas särskilt för vart och ett av dem.

[K3]7 §  Konkurrensskadeavgift får inte påföras

 1. för åtgärder som omfattas av ett åläggande enligt 1, 2 eller 3 § eller ett förbud enligt 27 eller 30 § som har meddelats vid vite enligt denna lag,
 2. för åtgärder som har vidtagits under den tid då ett beslut om att godta åtagande enligt 4 § första stycket har gällt, om åtgärderna är förenliga med beslutet, eller
 3. i ringa fall.

[S2]I fall som avses i första stycket 2 får konkurrensskadeavgift påföras om beslutet har återkallats med stöd av 4 § andra stycket 3.Lag (2009:1280).

 • MD 2015:4:Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har ansetts inte utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift på grund av samma missbruk.

[K3]8 §  Konkurrensskadeavgiften ska bestämmas efter överträdelsens sanktionsvärde.

[S2]Vid bedömningen av sanktionsvärdet ska det beaktas hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

[S3]Vid bedömningen av överträdelsens allvar ska särskilt följande beaktas:

 1. överträdelsens art,
 2. marknadens omfattning och betydelse, och
 3. överträdelsens konkreta eller potentiella påverkan på konkurrensen på marknaden.

[K3]9 §  Som försvårande omständigheter vid bedömningen av företagets överträdelse ska det särskilt beaktas:

 1. om företaget har förmått annat företag att medverka i överträdelsen, eller
 2. om företaget har haft en ledande roll i överträdelsen.

[K3]10 §  Som förmildrande omständighet vid bedömningen av företagets överträdelse ska det särskilt beaktas om företagets medverkan i överträdelsen har varit begränsad.

[K3]11 §  När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms ska, förutom omständigheter hänförliga till själva överträdelsen, särskilt följande beaktas:

 1. om företaget tidigare har överträtt förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget,
 2. om företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den påtalats av Konkurrensverket, eller
 3. företagets ekonomiska situation.

Prop. 2016/17:9: 1. om företaget tidigare har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget,

Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

[K3]12 §  Konkurrensskadeavgift får efterges för ett företag som har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 81 i EG- fördraget, om företaget är det första att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket och anmälan innehåller sådana uppgifter att verket först genom dessa har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen.

[S2]När Konkurrensverket redan har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen och ingen förklaring enligt 15 § har meddelats, får konkurrensskadeavgift efterges för ett företag som överträtt nämnda förbud om

 1. företaget är först med att lämna sådana uppgifter som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen förekommit, eller
 2. företaget på annat sätt i högst väsentlig mån har underlättat utredningen av överträdelsen.

[S3]Konkurrensskadeavgift får dock inte efterges för ett företag som har tvingat ett annat företag att delta i överträdelsen.

[K3]13 §  Konkurrensskadeavgift får fastställas till ett lägre belopp än vad som bort ske med tillämpning av 8-11 §§ för ett företag som har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 81 i EG-fördraget, om företaget till Konkurrensverket lämnar uppgifter som i väsentlig mån underlättar utredningen av överträdelsen.

[S2]Vid bedömning av nedsättningens storlek ska det beaktas om något annat företag redan lämnat sådana uppgifter som i väsentlig mån underlättat utredningen.

[K3]14 §  För att komma i fråga för eftergift enligt 12 § eller nedsättning enligt 13 § ska företaget utöver vad som anges där

 1. lämna Konkurrensverket all den information och bevisning om överträdelsen som det har eller får tillgång till,
 2. aktivt samarbeta med Konkurrensverket under utredningen av överträdelsen,
 3. inte förstöra bevis eller på något annat sätt försvåra framtida eller pågående utredning av överträdelsen, och
 4. när anmälan görs eller uppgifter lämnas ha upphört eller snarast därefter upphöra med sitt deltagande i överträdelsen.

[K3]15 §  På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 81 i EG-fördraget ska Konkurrensverket i ett beslut förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 12 § första stycket är uppfyllda. Ett sådant beslut är bindande för verket samt för Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om eftergift av konkurrensskadeavgift. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

Avgiftsföreläggande

[K3]16 §  I stället för att väcka talan om konkurrensskadeavgift enligt 5 § får Konkurrensverket förelägga ett företag att betala en sådan avgift (avgiftsföreläggande).

[S2]Ett sådant föreläggande får meddelas endast om Konkurrensverket bedömer att sakomständigheterna rörande överträdelsen är klara.

[K3]17 §  Ett avgiftsföreläggande ska innehålla uppgift om

 1. det företag som föreläggandet avser,
 2. överträdelsen och de omständigheter som är nödvändiga för att känneteckna den,
 3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
 4. den konkurrensskadeavgift som föreläggs företaget.

[S2]Företaget ska i föreläggandet upplysas om att talan om konkurrensskadeavgift kan väckas, om företaget inte godkänner föreläggandet inom den tid som Konkurrensverket anger.

[K3]18 §  Om ett avgiftsföreläggande godkänns skriftligen av företaget inom den tid som Konkurrensverket anger, får talan enligt 5 § inte väckas. Ett godkännande som inte sker på detta sätt saknar verkan.

[K3]19 §  Ett avgiftsföreläggande som har godkänts ska efter klagan undanröjas under de förutsättningar som anges i 59 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken. Vad som där sägs om strafföreläggande och den misstänkte gäller därvid i stället avgiftsföreläggande respektive företag.

[S2]Den som vill klaga ska göra det skriftligen hos Stockholms tingsrätt inom ett år från det att föreläggandet godkändes. I mål om klagan på ett avgiftsföreläggande är Konkurrensverket motpart.

[S3]Har ett avgiftsföreläggande undanröjts, får företaget inte därefter åläggas skyldighet att betala en högre konkurrensskadeavgift för samma överträdelse.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om undanröjande av ett godkänt avgiftsföreläggande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

Preskription

[K3]20 §  Konkurrensskadeavgift får påföras bara om stämningsansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från det att överträdelsen upphörde. Om det berörda företaget inom denna tid får del av ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 § eller ges tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan, ska tiden i stället räknas från den dag detta skedde. I sådana fall gäller dock att avgift får påföras endast om den som anspråket riktas mot har delgetts stämningsansökan inom tio år från det att överträdelsen upphörde.

 • MD 2012:9:Fråga om talan angående konkurrensskadeavgift väckts inom fem år från det att påstådd överträdelse ägt rum.

Kvarstad

[K3]21 §  För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får rätten besluta om kvarstad. Därvid gäller föreskrifterna i 15 kap.rättegångsbalken om kvarstad för fordran. Om talan om konkurrensskadeavgift ännu inte har väckts, ska en ansökan om kvarstad dock prövas av Stockholms tingsrätt.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om kvarstad för att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Betalning av konkurrensskadeavgift m.m.

[K3]22 §  Konkurrensskadeavgift ska betalas till Konkurrensverket inom trettio dagar från det att domen vann laga kraft eller avgiftsföreläggandet godkändes eller inom den längre tid som anges i domen eller föreläggandet.

[S2]Om konkurrensskadeavgiften inte betalas i tid, ska Konkurrensverket lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

[K3]23 §  En påförd konkurrensskadeavgift faller bort i den mån verkställighet inte har skett inom fem år från det att domen vann laga kraft eller avgiftsföreläggandet godkändes.

Näringsförbud

[K3]24 §  I lagen (1986:436) om näringsförbud finns bestämmelser om att näringsförbud kan meddelas för vissa överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 81 i EG-fördraget.

Skadestånd

[K3]25 §  Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG- fördraget, ska företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer.

[S2]Rätten till ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från det att skadan uppkom.

Prop. 2016/17:9: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om skadestånd för överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och

missbruk av dominerande ställning finns i konkurrensskadelagen. Övervägandena finns i avsnitt ...

[K3]26 §  Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om skadestånd enligt 25 §.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

[K3]27 §  Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta

 1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller
 2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

[S2]Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

[S3]En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag.

[S4]Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2009:1280).

 • MD 2016:3:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
 • MD 2014:1:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
 • MD 2015:17:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
 • MD 2015:12:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).

[K3]28 §  Det som sägs i 27 § gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om staten, en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det som sägs om staten, en kommun eller ett landsting tillämpas då på den juridiska personen. Lag (2009:1280).

 • MD 2016:3:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
 • MD 2014:1:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
 • MD 2015:12:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).

[K3]29 §  Ett förbud enligt 27 § får även omfatta ett förfarande eller en verksamhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verksamhet som förbjuds. Lag (2009:1280).

 • MD 2014:1:Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).

[K3]30 §  Om det finns särskilda skäl för det, får ett förbud enligt 27 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Ett sådant förbud får meddelas bara sedan rättegång inletts. Lag (2009:1280).

[K3]31 §  Har rätten lämnat en talan om förbud enligt 27 § utan bifall, får frågan prövas på nytt, om de omständigheter som låg till grund för avgörandet har förändrats i något väsentligt avseende.

[S2]Ett förbud enligt 27 § får omprövas, om det finns särskilda skäl för att upphäva eller mildra förbudet. Lag (2009:1280).

[K3]32 §  Frågor om förbud enligt 27 § eller omprövning enligt 31 § andra stycket prövas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Talan om omprövning av ett meddelat förbud får också väckas av den som förbudet riktar sig mot.

[S2]Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om förbud enligt 27 §, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet eller av verksamheten. Lag (2009:1280).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om talerätt i mål om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.1.

Förbud mot företagskoncentrationer m.m.

[K4]1 §  En företagskoncentration som prövas enligt denna lag ska förbjudas, om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska det särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

[S2]Ett förbud får meddelas endast om inga väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen därigenom åsidosätts.

[S3]I den utsträckning som bildandet av ett gemensamt företag, som utgör en företagskoncentration enligt 1 kap. 9 § andra stycket, har till syfte eller får till resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, ska vid prövningen av fråga om förbud mot företagskoncentrationen samordningen bedömas enligt 2 kap.1 och 2 §§.

 • PMÖD 2016:3:I ett mål om förbud mot företagskoncentration har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Stockholms tingsrätts domslut att avslå Konkurrensverkets talan om förbud mot en företagskoncentration i fjärrvärmerörbranschen. Huvudfrågan i målet var avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Konkurrensverket inte styrkt att den relevanta geografiska marknaden är Sverige. Domstolen har i stället utgått från bolagens inställning att marknaden omfattar EES-området och Schweiz. Domstolen har inte funnit stöd för att sammanslagningen mellan bolagen skulle medföra att bolagen får en dominerande ställning på denna marknad eller att sammanslagningen ändå skulle påverka konkurrensen i Sverige negativt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför efter en helhetsbedömning kommit till slutsatsen att det inte finns stöd för att förbjuda koncentrationen. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får i mål om företagskoncentration inte överklagas.

[K4]2 §  Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration, får en part i koncentrationen i stället för förbud enligt 1 § åläggas att

 1. avyttra ett företag eller en del av ett företag, eller
 2. genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att de skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen ska undanröjas.

[K4]3 §  Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genomföra koncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform som avses i 1 kap. 5 § 12 lagen om värdepappersmarknaden eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats.

[K4]4 §  Har fråga uppkommit om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, kan ett åtagande från en part i företagskoncentrationen medföra att Konkurrensverket lämnar koncentrationen utan åtgärd.

[K4]5 §  Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan åtgärd ska även omfatta sådana begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda företagskoncentrationen.

Anmälan om företagskoncentration

[K4]6 §  En företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket, om

 1. de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och
 2. minst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.

[K4]7 §  Om omsättningskravet enligt 6 § 1 är uppfyllt men omsättningen inte överstiger vad som anges i 6 § 2, får

 1. Konkurrensverket ålägga en part i en företagskoncentration att anmäla koncentrationen, när det är påkallat av särskilda skäl, eller
 2. part eller annan medverkande i en koncentration frivilligt anmäla koncentrationen.

[K4]8 §  Om en företagskoncentration består av flera transaktioner mellan samma personer eller företag, varigenom delar av ett eller flera företag förvärvas, ska vid beräkningen av omsättningen de transaktioner som ägt rum inom en tvåårsperiod behandlas som endast en koncentration.

[K4]9 §  Om anmälningsskyldighet gäller enligt 6 §, ska anmälan göras av den eller dem som förvärvar kontrollen över ett företag eller en del av det. Om koncentrationen innebär att två eller flera företag slås samman, ska koncentrationen anmälas av dessa företag.

[K4]10 §  En anmälan om företagskoncentration får göras så snart part eller någon annan medverkande kan visa att de avser att genomföra en koncentration.

[S2]En anmälan om företagskoncentration ska göras innan koncentrationen genomförs.

Särskild undersökning av företagskoncentration

[K4]11 §  Konkurrensverket ska inom tjugofem arbetsdagar från det att en fullständig anmälan om företagskoncentration har kommit in till verket meddela beslut om att antingen genomföra en särskild undersökning av koncentrationen eller lämna koncentrationen utan åtgärd.

[S2]Om Konkurrensverket inom fristen i första stycket har mottagit ett åtagande från en part i företagskoncentrationen som syftar till att verket ska lämna koncentrationen utan åtgärd, förlängs fristen till trettiofem arbetsdagar.

[K4]12 §  När en frist enligt 11 § löper får part och annan medverkande i en företagskoncentration inte vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före fristens utgång beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag från förbudet i första stycket.

[S3]Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket efterlevs, får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen.

Prop. 2013/14:135: I första stycket första meningen förtydligas att en part och någon annan medverkande i en företagskoncentration inte får vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen innan fristen enligt 11 § löpt ut. Fullföljdsförbudet påverkas alltså inte av att löptiden tillfälligt stoppas enligt 16 a §.

En språklig ändring har gjorts i tredje stycket.

Talan om åtgärd mot företagskoncentration

[K4]13 §  Om Konkurrensverket inom den i 11 § angivna fristen har beslutat om särskild undersökning, får verket väcka talan vid Stockholms tingsrätt om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §.

[S2]Talan ska väckas inom tre månader från ett beslut om särskild undersökning. Innan Konkurrensverket väcker talan, ska den som avses med talan ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till stämningsansökan.

[S3]Har Konkurrensverket beslutat att lämna en företagskoncentration utan åtgärd, får talan enligt första stycket väckas endast om verkets beslut har grundat sig på oriktig uppgift som lämnats av part eller annan medverkande i koncentrationen.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om Konkurrensverkets talan om förbud eller åläggande mot en företagskoncentration. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.1.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen innehåller bestämmelser om Konkurrensverkets beslut efter det att verket beslutat om särskild undersökning, antingen med stöd av 11 eller 19 §. Rubriken närmast före paragrafen har justerats.

Genom ändringen i första stycket får Konkurrensverket behörighet att besluta om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §. Verkets beslut ska meddelas inom tre månader från det att verket beslutat om särskild ...

[K4]14 §  På begäran av Konkurrensverket får Stockholms tingsrätt förlänga fristen i 13 § andra stycket med högst en månad i sänder, om parterna i koncentrationen samtycker. I de fall annan medverkande anmält koncentrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes samtycke. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke som anges i första stycket.

Prop. 2017/18:15: I paragrafen regleras vilka möjligheter som finns att förlänga den tidsfrist som föreskrivs i 13 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringen i första stycket är en anpassning till att beslutsordningen för förbud och ålägganden enligt 13 § första stycket ändrats. Ändringen innebär att det är Konkurrensverket som får besluta att fristen ska förlängas. Någon annan ändring i sak ...

[K4]15 §  Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare än sex månader efter det att talan väckts vid Stockholms tingsrätt.

[S2]Den i första stycket angivna fristen får förlängas under samma förutsättningar som anges i 14 §. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får dock inte meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen anger vilken tidsram som gäller för Patent- och marknadsdomstolens prövning av ett överklagat beslut. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringarna i första stycket är en anpassning till att beslutsordningen för förbud och ålägganden enligt 13 § första stycket ändrats och till att ett överklagande handläggs enligt lagen (1996:242) ...

[K4]16 §  Om Stockholms tingsrätts dom överklagas, ska Marknadsdomstolen avgöra målet inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut. Bestämmelserna i 15 § andra stycket gäller också för Marknadsdomstolens prövning.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen anger vilken tidsram som gäller för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning av ett överklagat beslut. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringarna i första stycket är en anpassning till att beslutsordningen för förbud och ålägganden enligt 13 § första ...

Förbud i väntan på slutlig prövning

[K4]17 §  Innan frågan om förbud eller åläggande slutligt har avgjorts får rätten på yrkande av Konkurrensverket förbjuda part och annan medverkande i en företagskoncentration att vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen. Ett sådant beslut förutsätter dock att ett förbud är motiverat av ett allmänt intresse som väger tyngre än den olägenhet som åtgärden medför.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen betecknades tidigare 16 a §. Den innehåller bestämmelser om möjligheten att stoppa löptiden för en frist som anges i 11 § eller 13 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringarna i första och tredje stycket är en anpassning till att beslutsordningen för förbud och ålägganden enligt 13 § första stycket ändrats.

[K4]18 §  Ett yrkande om förbud enligt 17 § får inte bifallas utan att den som beslutet gäller och den som gjort anmälan enligt 7 § 2 fått tillfälle att yttra sig. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra meningen, är det tillräckligt att förvärvaren har fått tillfälle att yttra sig.

[S2]Finns det synnerliga skäl, får ett förbud enligt 17 § meddelas omedelbart att gälla till dess att något annat beslutas, utan att de som avses i första stycket fått tillfälle att yttra sig.

[S3]Om rättegång inte pågår, ska ett yrkande om förbud enligt 17 § framställas skriftligen.

[K4]19 §  Ett förbud enligt 17 § som har beslutats då rättegång inte pågår ska omedelbart hävas om Konkurrensverket inte väcker talan enligt 13 §. Detsamma gäller om verket beslutar att lämna företagskoncentrationen utan åtgärd.

Rättskraft och omprövning

[K4]20 §  Har rätten lämnat en talan om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § utan bifall, får frågan prövas på nytt, om part eller annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för avgörandet. Talan ska väckas inom ett år från det att saken slutligt har avgjorts.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättskraft och omprövning av beslut till nackdel för den enskilde. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringarna i första stycket är en anpassning till att beslutsordningen för förbud och ålägganden enligt 13 § första stycket ändrats. Någon ändring av förutsättningarna för omprövning är inte avsedd.

Andra stycket är en anpassning ...

[K4]21 §  Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får omprövas, om det finns anledning att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför att detta inte längre behövs eller inte längre är lämpligt.

[S2]Talan om omprövning ska väckas vid Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket eller av någon som berörs av avgörandet.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om omprövning av ett förbud eller åläggande med anledning av en företagskoncentration. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.1.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen innehåller bestämmelser om omprövning av beslut till förmån för den som omfattas av ett förbud eller ett åläggande. Bestämmelserna är tillämpliga på beslut som fått laga kraft, oavsett om beslutet överklagats och fastställts av domstol. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringen i paragrafen är en följd av att beslutsordningen för förbud och ålägganden enligt 13 § första stycket ändrats. ...

Utredning initierad av Konkurrensverket

[K5]1 §  Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig för förhör på tid och plats som verket bestämmer, eller
 3. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

[K5]2 §  Vid förhör enligt 1 § första stycket 2 ska utsaga av den som förhörs upptecknas. Utsagan ska läsas upp eller tillfälle ges den förhörde att på annat sätt granska uppteckningen.

[S2]Uppteckning och granskning ska ske innan förhöret avslutats eller, om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar komplicerade sakförhållanden, så snart som möjligt därefter.

[S3]Den förhörde ska tillfrågas om han eller hon har något att invända mot innehållet i uppteckningen. En invändning som inte medför någon ändring ska antecknas. Efter granskningen får uppteckningen inte ändras.

[K5]3 §  Stockholms tingsrätt får på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, om

 1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,
 2. företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas, och
 3. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgärden.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd för Konkurrensverket att genomföra en platsundersökning. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

 • PMÖD 2016:2:Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets ansökan om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd), utan att höra de som ansökan riktade sig mot, överklagade ett av de berörda bolagen beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att det fanns förutsättningar för bifall till Konkurrensverkets ansökan om undersökning hos bolaget.
 • MD 2015:15:Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579).
 • PMÖD 2016:1:I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd) begärde klaganden, med hänvisning till sin rätt till partsinsyn, att vissa handlingar som Konkurrensverket hade gett in i målet skulle lämnas ut. Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk. kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att handlingarna inte skulle lämnas ut till klaganden eftersom det var ett allmänt intresse av samhällelig vikt att skydda uppgifter i den pågående utredningen. Däremot hade klaganden rätt att få upplysning om innehållet i handlingarna i den utsträckning som behövdes för att kunna tillvarata sin rätt i ärendet.

[K5]4 §  Ett beslut enligt 3 § får avse även ett annat företag än det som är föremål för utredning, om

 1. det som föreskrivs i 3 § första stycket 1 och 3 är uppfyllt,
 2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos företaget, och
 3. företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas.

[K5]5 §  Ett beslut enligt 3 § får avse även bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning, om

 1. det som föreskrivs i 3 §1 och 3 är uppfyllt,
 2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan avser,
 3. den som ansökan avser inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas, och
 4. utredningen avser en allvarlig överträdelse.

[K5]6 §  När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt att

 1. granska bokföring och andra affärshandlingar,
 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,
 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och
 4. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen.

 • MD 2015:15:Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579).

[K5]7 §  Ett beslut om undersökning får meddelas utan att den som ansökan avser får tillfälle att yttra sig, om det kan befaras att undersökningen annars skulle förlora i betydelse.

[S2]Beslut enligt första stycket ska sändas endast till Konkurrensverket. När undersökningen börjar ska verket överlämna ett exemplar av beslutet till den hos vilken undersökningen ska genomföras.

[K5]8 §  Ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter om

 1. föremålet för och syftet med undersökningen,
 2. tidpunkten när undersökningen ska börja, och
 3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 6 §.

[S2]Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om rätten inte bestämmer något annat.

[K5]9 §  Den som Konkurrensverket ska genomföra en undersökning hos har rätt att tillkalla ett juridiskt biträde.

[S2]I avvaktan på att ett sådant biträde inställer sig får Konkurrensverket inte påbörja undersökningen. Detta gäller dock inte, om

 1. undersökningen härigenom onödigt fördröjs, eller
 2. undersökningen har beslutats enligt 7 § första stycket.

[K5]10 §  Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 6 § 1, 2 eller 4.

[S2]Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den hos vilken undersökningen ska genomföras innan verkställighet sker.

[K5]11 §  Åtgärder enligt 1 eller 6 § får inte avse en skriftlig handling

 1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och
 2. som innehas av advokaten eller biträdet eller av den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

[S2]Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av en undersökning och den som åtgärden avser åberopar att handlingen är skyddad enligt första stycket, ska handlingen omedelbart förseglas och skyndsamt överlämnas till Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket.

[S3]Tingsrätten ska utan dröjsmål pröva om handlingen ska omfattas av Konkurrensverkets undersökning.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om handlingar som inte får ingå i Konkurrensverkets undersökningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

[K5]12 §  Vid åtgärder som Konkurrensverket vidtar enligt 1 eller 6 § finns det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

[K5]13 §  Den som är uppgiftsskyldig eller är föremål för undersökning enligt denna lag får inte betungas onödigt.

Utredning på begäran av EG-kommissionen eller myndighet i annan medlemsstat

[K5]14 §  Bestämmelserna i 1 och 11-13 §§ om inhämtande av uppgifter gäller även när Konkurrensverket vidtar sådana åtgärder på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

[K5]15 §  Bestämmelserna i 3-13 §§ om undersökningar gäller även när Konkurrensverket vidtar sådana åtgärder på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

[K5]16 §  Bestämmelserna i 6 och 9-13 §§ gäller även när Konkurrensverket, på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission, genomför en sådan undersökning som avses i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Bestämmelsen i 9 § andra stycket första meningen gäller dock inte om det kan befaras att undersökningen skulle förlora i betydelse, om den inte påbörjas omedelbart.

[S2]Första stycket gäller även när Konkurrensverket på begäran av kommissionen genomför en sådan undersökning som avses i artikel 12.1 i rådets förordning (EG) nr 139/2004.

[K5]17 §  När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en undersökning enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 eller enligt artikel 13.4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004, får Kronofogdemyndigheten på ansökan av Konkurrensverket besluta om handräckning för att undersökningen ska kunna genomföras.

[S2]Vid handräckning enligt första stycket tillämpas 10 § andra stycket.

[K5]18 §  Frågor om förhandsgodkännande enligt artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 prövas av Stockholms tingsrätt på ansökan av Konkurrensverket.

[S2]Om beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt första stycket, gäller bestämmelserna i 17 § om handräckning.

Rättslig hjälp åt myndighet i annan stat

[K5]19 §  Konkurrensverket får meddela ett åläggande enligt 1 §, om det begärs av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden. Om åläggande meddelas ska bestämmelserna i 11-13 §§ gälla.

[K5]20 §  Efter begäran av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden får Stockholms tingsrätt på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå den andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkurrensregler, om

 1. det som föreskrivs i 5 § 1-3 är uppfyllt, och
 2. det förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna lag eller Europeiska gemenskapens konkurrensregler skulle ha innefattat en överträdelse av förbuden i 2 kap.1 eller 7 § eller i artikel 81 eller 82 i EG- fördraget, om något av dessa regelverk hade tillämpats på förfarandet.

[S2]I fall som avses i första stycket gäller bestämmelserna i 6-13 §§.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd för Konkurrensverket att bistå annan stat med genomförande av en platsundersökning. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

Föreläggande av vite

[K6]1 §  Följande ålägganden eller förbud får förenas med vite:

 1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,
 2. förbud enligt 3 kap.27 eller 30 §,
 3. förbud enligt 4 kap. 1 §,
 4. åläggande enligt 4 kap.2 eller 3 §,
 5. förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket,
 6. förbud enligt 4 kap. 17 §, och
 7. åläggande enligt 5 kap. 1 §.

[S2]Ett beslut om undersökning enligt 5 kap.3 eller 20 § får förenas med vite. Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt 4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.

[S3]Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har lämnats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2009:1280).

Prop. 2017/18:15: Paragrafen anger vilka av Konkurrensverkets beslut som får förenas med vite. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Ändringarna i första stycket är en följd av att ett automatiskt fullföljdsförbud gäller under den särskilda undersökningen. Hänvisningen i punkt 5 till 13 a § tredje stycket innebär att ett förbud eller åläggande enligt den ...

 • MD 2012:13:Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande krav på att den regelbundna servicen ska utföras av en auktoriserad KIA-verkstad under garantitiden för att nybilsgarantin ska gälla, strider mot 2 kap. 1 § KL och 101.1 EUF-fördraget.
 • MD 2011:14:En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid åläggande vid vite att upphöra med rabatten har meddelats.

Utdömande av vite

[K6]2 §  Talan om att döma ut vite som förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket vid tingsrätt. I fråga om vite som Marknadsdomstolen har förelagt på talan av ett företag får talan om att döma ut vitet föras även av det företaget.

[S2]Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva en talan enligt första stycket.

[K7]1 §  Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos Marknadsdomstolen:

 1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,
 2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller 3 §,
 3. beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket,
 4. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket,
 5. ålägganden enligt 5 kap. 1 §, och
 6. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.

[S2]Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2017/18:15: I paragrafen anges vilka av Konkurrensverkets beslut som får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Ändringarna i första stycket 4, 5 och 7 är en anpassning till att beslutsordningen för förbud enligt 4 kap. 1 § och ålägganden enligt 4 kap. 2 § ändrats. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Genom ändringen i första stycket 6 införs en möjlighet att överklaga förbud ...

 • MD 2010:7:Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande att ansluta ett gatu- och vägbelysningsnät till koncessionshavares elnät har inte bifallits.
 • MD 2010:5:Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande i fråga om tilldelning av taxifiler på Arlanda har inte bifallits.

[K7]2 §  Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i mål och ärenden enligt denna lag överklagas hos Marknadsdomstolen. För domar och beslut i mål om skadestånd gäller detta dock endast när ett sådant mål handlagts gemensamt med ett mål om konkurrensskadeavgift enligt 8 kap. 7 §.

[S2]Första stycket gäller inte i mål där talan förs om att döma ut vite enligt 6 kap. 2 §.

[S3]Beslut av tingsrätten i frågor som avses i 3 kap. 30 § och 4 kap. 17 § får överklagas särskilt. Lag (2009:1280).

Prop. 2008/09:231: 8 kap. 2 § Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av interimistiska beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

Prop. 2017/18:15: I paragrafen, som även ändrats redaktionellt, har hänvisningen till 4 kap. 17 § utgått. Den paragrafen har ändrats. De beslut som avses i 17 § får inte överklagas särskilt.

Tillämpligt regelsystem

[K8]1 §  Om något annat inte följer av denna lag tillämpas i domstol de bestämmelser som anges i 2-4 §§.

[S2]I andra fall än som avses i första stycket tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prop. 2015/16:57: I första stycket finns en uppräkning av de olika slags mål som omfattas av Patent- och marknadsdomstolens behörighet. Uppräkningen är uttömmande. Patent- och marknadsdomstolens behörighet omfattar de mål som enligt hittills gällande ordning har handlagts av Stockholms tingsrätt respektive Marknadsdomstolen som första instans. Patent- och marknadsdomstolen är således rätt domstol i mål om åläggande eller konkurrensskadeavgift med anledning av överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande ...

Prop. 2017/18:15: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol.

Med anledning av att frågor om företagskoncentrationer inte handläggs enligt rättegångsbalken, har hänvisningen till 4 kap. 13, 17, 20 och 21 §§ utgått ur uppräkningen i tidigare punkt 5 i paragrafen. Tidigare punkt 6 har därför numrerats ...

Prop. 2016/17:9: Ändringarna i paragrafen är en följd av lagens bestämmelser om skadestånd har upphävts. Övervägandena finns i avsnitt 6.7.1.

[K8]2 §  Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämplig processlag. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2017/18:15: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken lag som ska tillämpas vid handläggning i domstol. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

I första stycket har hänvisningen till 4 kap. 13, 17, 20 och 21 §§ utgått ur uppräkningen eftersom de frågor som regleras i dessa paragrafer inte handläggs enligt rättegångsbalkens bestämmelser om tvistemål ...

[K8]3 §  I mål om undanröjande av godkänt avgiftsföreläggande enligt 3 kap. 19 § tillämpas följande bestämmelser.

[S2]Vid handläggningen i Stockholms tingsrätt tillämpas 52 kap.2, 3 och 5-12 §§rättegångsbalken. Bestämmelser som avser hovrätt gäller därvid i stället för tingsrätten.

[S3]I fråga om överklagande av tingsrättens beslut med anledning av klagan på avgiftsföreläggande gäller 49 och 52 kap.rättegångsbalken. Det som där sägs om hovrätten gäller i stället Marknadsdomstolen.

[S4]Tingsrätten och Marknadsdomstolen får besluta att ett avgiftsföreläggande tills vidare inte får verkställas.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet vid en talan om undanröjande av ett godkänt avgiftsföreläggande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

[K8]4 §  I mål om utdömande av vite enligt 6 kap. 2 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om brottmål.

[K8]5 §  I mål och ärenden enligt 7 kap. 2 § ska det som sägs om hovrätten i 49, 50 och 52 kap.rättegångsbalken samt 39 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden i stället gälla Marknadsdomstolen.

Gemensam handläggning

[K8]6 §  Mål och ärende enligt denna lag som handläggs av samma domstol får handläggas gemensamt, om det är till fördel för utredningen. Handläggningen ska ske enligt 2 §.

[S2]Första stycket gäller inte för mål enligt 6 kap. 2 §. Detsamma gäller mål om skadestånd, om inte sådant mål handläggs gemensamt med mål om konkurrensskadeavgift enligt 7 §.

[S3]Vid gemensam handläggning i Marknadsdomstolen av mål som avses i 3 kap. 2 § och ärende enligt denna lag ska bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i tingsrätt tillämpas. I andra fall tillämpas vid gemensam handläggning i Marknadsdomstolen rättegångsbalkens regler om rättegången i hovrätt.

[K8]7 §  Stockholms tingsrätt får, om det är lämpligt, besluta att ett mål om skadestånd ska handläggas gemensamt med ett mål om konkurrensskadeavgift. Om en fortsatt gemensam handläggning skulle medföra väsentliga olägenheter, får tingsrätten besluta att särskilja målen.

Tingsrättens sammansättning

[K8]8 §  Vid huvudförhandling i sådana mål som avses i 7 kap. 2 § första stycket och som inte gäller vite ska tingsrätten bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna domare och två ekonomiska experter. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.

[S2]Om någon av ledamöterna får förhinder efter det att huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten ändå domför.

[S3]Vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra eller tredje stycket rättegångsbalken ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare. I sådana fall får även en ekonomisk expert delta.

[K8]9 §  När mål avgörs utan huvudförhandling och när frågor som hör till rättegången prövas består tingsrätten av en lagfaren domare. I sådana fall får även en ekonomisk expert delta. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets eller frågans beskaffenhet, får tingsrätten ha den sammansättning som anges i 8 § första stycket.

[K8]10 §  När tingsrätten prövar ärenden enligt 5 kap. 3 §, 11 § tredje stycket, 18 eller 20 § i sak ska tingsrätten ha den sammansättning som anges i 8 § första stycket. Om det är tillräckligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten bestå av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

[S2]Vid annan handläggning av ärenden ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

[K8]11 §  Regeringen förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter i Stockholms tingsrätt.

[S2]Om det deltar en ekonomisk expert i behandlingen av ett mål eller ärende och det då inträffar något som medför att förordnandet ska upphöra att gälla, ska förordnandet trots detta anses ha fortsatt giltighet i fråga om det pågående målet eller ärendet.

[S3]Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Prop. 2012/13:45: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter i Stockholms tingsrätt.

Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller ärende inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller ärendet.

Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk ...

Konkurrensverket som part

[K8]12 §  För Konkurrensverket som part i mål enligt denna lag gäller i fråga om föreläggande för part och parts utevaro det som i rättegångsbalken är föreskrivet för åklagare.

Yttrande från annan än part

[K8]13 §  Ett yttrande som har lämnats av Europeiska gemenskapernas kommission eller Konkurrensverket med tillämpning av artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 får beaktas av rätten utan att det åberopas av part. Parterna ska ges tillfälle att yttra sig över yttrandet.

Förhör i domstol

[K8]14 §  Vid förhör i domstol med en part eller någon annan ska 36 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken tillämpas i fråga om det som han eller hon har berättat vid ett förhör enligt 5 kap. 1 § hos Konkurrensverket.

Rättegångskostnader

[K8]15 §  I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap.rättegångsbalken, om inte något annat anges i denna lag.

[S2]I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 §andra stycket samt i mål om skadestånd tillämpas 18 kap.rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får rätten i ett mål som avses i 3 kap. 2 § eller 32 § andra stycket besluta att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader. Lag (2009:1280).

Prop. 2016/17:9: I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 § andra stycket tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får rätten i sådana mål besluta att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

Bestämmelsen i andra stycket, att 18 kap. rättegångsbalken tillämpas i mål om skadestånd, har tagits bort eftersom lagens ...

[K8]16 §  I mål enligt 3 kap. 5 § får ersättning för rättegångskostnad utgå för skälig kostnad som uppkommit efter det att part fått tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan. I ett sådant mål får ersättning till staten utgå för Konkurrensverkets kostnader som därefter uppstått på grund av att part uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat onödig rättegång.

[K8]17 §  I mål enligt 4 kap. 13 § får ersättning för rättegångskostnad utgå för skälig kostnad som uppkommit efter det att part fått tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan. Avskrivs ett sådant mål på grund av att Konkurrensverket har återkallat sin talan, svarar inte staten för parternas rättegångskostnader. Detta gäller endast när återkallelsen beror på att parterna i företagskoncentrationen återkallat sin anmälan till Konkurrensverket.

[K8]18 §  Har mål om skadestånd handlagts gemensamt med mål om konkurrensskadeavgift svarar den som fört talan om skadestånd endast för den särskilda kostnad som denne orsakat. För sådan kostnad svarar inte part som yrkat konkurrensskadeavgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Konkurrenslag (2008:579)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå.
 2. Förbuden i 2 kap.1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller i fråga om avtal som förelegat eller förfaranden som tillämpats före ikraftträdande av denna lag.
 3. Domar och beslut som har meddelats enligt den äldre lagen ska fortfarande gälla, om inte annat föreskrivs i punkt 4-6.
 4. I fråga om undantag som har beslutats enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) i dess lydelse före den 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser så länge undantaget gäller enligt beslutet om detta. Ett beslut om undantag ska dock efter ikraftträdandet inte kunna förnyas enligt 11 eller 16 § i den äldre lagens lydelse före den 1 juli 2004.
 5. I fråga om undantag som gäller till följd av bestämmelsen i 13 § konkurrenslagen (1993:20) i dess lydelse före den 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser.
 6. I fråga om icke-ingripandebesked som har beslutats före den 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20).
 7. Konkurrensskadeavgift får påföras för överträdelser av förbuden i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget såvitt avser tid efter den 1 januari 2001.
 8. För överträdelser som begåtts före den 1 augusti 2005 ska vid bestämmande av konkurrensskadeavgiften inte beaktas att företaget tidigare överträtt förbuden i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.
 9. Bestämmelsen i 3 kap. 20 § tillämpas även på överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att påföra konkurrensskadeavgift har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
 10. För fordringar på skadestånd som har uppkommit före den 1 augusti 2005 ska rätten till ersättning anses ha fallit bort om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom.
 11. Beträffande företagskoncentrationer som har uppstått före ikraftträdandet gäller den äldre konkurrenslagen.
 12. I fråga om mål och ärenden som före ikraftträdandet är anhängiggjorda vid domstol ska äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:84, Prop. 2008/09:231, Bet. 2009/10:NU8
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 2, 15 §§; nya 3 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:326, Prop. 2009/10:196, Bet. 2009/10:NU24
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 24, 25 §§, 5 kap. 3 §, 16, 17, 20 §§, 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 5 kap. 14 §, p 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2011:872) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:306, Prop. 2010/11:59, Bet. 2010/11:NU23
Omfattning
ändr. 5 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 8 kap. 11 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:443) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:271, Prop. 2013/14:135, Bet. 2013/14:NU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 12 §, 4 kap. 12 §; nya 3 kap. 14 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 4 kap. 16 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:850) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 3 kap. 24 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:402) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:237, Prop. 2014/15:96, Bet. 2014/15:NU16
Omfattning
ändr. 5 kap. 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:224) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
upph. 3 kap. 26 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap. 6, 8 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 5, 15, 19, 21, 32 §§, 4 kap. 13, 14, 15, 16, 21 §§, 5 kap. 3, 11, 18, 20 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 § sätts närmast före 8 kap. 2 §; ny rubr. närmast före 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:19, Prop. 2016/17:9, Bet. 2016/17:NU6
Omfattning
ändr. 3 kap. 11, 25 §§, 8 kap. 1, 15 §§
Ikraftträder
2016-12-27

Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:21, Prop. 2017/18:15, Bet. 2017/18:NU5
Omfattning
upph. 4 kap. 17, 18, 19 §§, 8 kap. 17 §, rubr. närmast före 4 kap. 17, 20 §§; nuvarande 4 kap. 16 a § betecknas 4 kap. 17 §; ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 13, 14, 15, 16 §§, den nya 17 §, 20, 21 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, rubr. närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § sättas närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 13 a §, 19 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 §
Ikraftträder
2018-01-01