Rättsfall från HFD (Högsta förvaltningsdomstolen)

HFD 2023:36

2023-07-10

En länsstyrelses beslut att inte vidta skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål är inte överklagbart.

HFD 2023:34

2023-06-22

För att en kostnad ska vara en ersättningsgill extraordinär kostnad enligt 5 § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. krävs inte att kostnaden har koppling till ett visst barns eller en viss elevs behov av särskilt stöd.

HFD 2023:35

2023-06-22

En förening tillhandahåller en dejtingtjänst för vilken användaren måste betala ett minimibelopp och där en del av betalningen tillfaller en ideell organisation. Beskattningsunderlaget har beräknats med utgångspunkt i minimibeloppet utan avdrag för den del av betalningen som tillfaller den ideella organisationen och även om användaren väljer att betala ett högre belopp. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023:33

2023-06-19

Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse med hänvisning till sekretess.

HFD 2023:32

2023-06-08

En bidragsberättigad har rätt att avstå från utbetalning av barnbidrag.

HFD 2023:29

2023-06-02

Enbart det förhållandet att en person som är misstänkt för brott är under 15 år har inte ansetts innebära att det är av synnerlig vikt för denne eller dennes närstående att uppgifter om vederbörandes identitet inte lämnas ut till den som lidit skada av brottet.

HFD 2023:30

2023-06-02

Ett offentligt biträde förväntas utföra arbete under en resa i den mån det är möjligt. Domstolen bör kunna utgå från det offentliga biträdets uppgifter om det inte finns anledning att ifrågasätta dem.

HFD 2023:31

2023-06-02

Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023:28

2023-05-11

Det strider inte mot god fastighetsmäklarsed att i marknadsföringen av en bostad ange ett utgångspris som motsvarar det lägsta pris som säljaren kan tänka sig att sälja bostaden för men som väsentligt överstiger det av mäklaren bedömda marknadsvärdet.

HFD 2023:27

2023-05-11

Fråga om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet.

HFD 2023:26

2023-05-09

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för kostnader för andrahandshyra är inte beroende av att hyresvärden har samtyckt till andrahandsuthyrningen.

HFD 2023:25

2023-05-09

Fråga om dels hur en licenshavares överträdelse av regleringen i spellagen ska bedömas såvitt avser val av ingripande, dels hur storleken på en sanktionsavgift till följd av överträdelsen ska bestämmas.

HFD 2023:24

2023-05-05

Att flera hyresgäster disponerar samma lokal utan ensamrätt till en specifik yta hindrar inte i sig att frivillig skattskyldighet beviljas.

HFD 2023:23

2023-05-05

Bidrag som en stiftelse lämnar till personer med funktionsnedsättning och som avser hjälpmedel, rekreations- och vårdresor, lägervistelser och omsorger av olika slag har ansetts omfattade av det allmännyttiga ändamålet social hjälpverksamhet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2023:22

2023-04-24

Fråga om vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen (I och II).

HFD 2023:21

2023-03-24

Bristande insikt hos en person om att denne har fått bostadstillägg utan att vara berättigad till det har inte ansetts utgöra särskilda skäl för att efterge ett krav på återbetalning av bostadstillägget när personen har god man förordnad för sig.

HFD 2023:20

2023-03-24

Enbart det förhållandet att en assistansanordnare underlåtit att på föreskrivet sätt lämna uppgifter till kommunen innebär inte att den insatsberättigade kan nekas retroaktiv ersättning för kostnader för assistans.

HFD 2023:19

2023-03-20

En tjänst som avser undersökningar av ett havsområde i Sveriges ekonomiska zon har ansetts ha anknytning till en fastighet belägen i Sverige och är därmed omsatt inom landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023:18

2023-03-17

Vid inkomstbeskattningen ska inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en privatbostadsfastighet inte räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Fråga om beskattning av en s. k. bed and breakfastverksamhet.

HFD 2023:17

2023-03-16

För att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år (s.k. carry forward) krävs inte att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet.

HFD 2023:16

2023-03-14

Fråga om vårdnadshavarens tillsynsansvar vid prövningen av rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden.

HFD 2023:15

2023-03-01

Fråga om hur en person vid tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag ska kategoriseras. Som ensamstående eller sambo (I och II). Som ensamstående eller make (III).

HFD 2023:14

2023-03-01

En fråga som enbart tar sikte på abstrakt lagtolkning kan inte besvaras i ett förhandsbesked om skatt.

HFD 2023:13

2023-02-24

Ett bolag har inte ansetts förmedla sjukvårdstjänster i eget namn för annans räkning genom att hänvisa patienter till vårdgivare via en vårdplattform. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023:12

2023-02-24

Byte av gäldenär har ansetts innebära att en fordran är avyttrad. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2023:11

2023-02-20

Ett fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag har vid tillämpningen av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte ansetts innebära att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2023:10

2023-02-15

Fråga om när skattskyldigheten upphör för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som utgör lagertillgångar i en byggnadsrörelse och som avyttras successivt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023:9

2023-02-10

Försäkringskassan har ansetts ha rätt att neka utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken när månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan har meddelat.

HFD 2023:8

2023-02-10

Fråga om kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförts innan ett beslut har fattats i ett ärende också gäller under den tid Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare beslut att dra in assistansersättning.

HFD 2023:5

2023-02-07

Vid tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse har en kommunal nämnd som utövar tillsyns- och kontrollverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet inte ansetts vara en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.

HFD 2023:6

2023-02-06

Fråga om intresseavvägningen mellan kamerabevakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli bevakad när fråga är om en kommuns kamerabevakning under dagtid och tidig kväll av centrala platser i en stadskärna.

HFD 2023:7

2023-02-03

Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser.

HFD 2023:4

2023-01-26

Det strider mot lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor att pröva rätten till resor för en gymnasieelev, som inte fyllt 18 år och som bor växelvis hos sina föräldrar, i förhållande endast till den bostad där eleven är folkbokförd. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

HFD 2023:3

2023-01-13

Fråga om en myndighet har haft rätt att ändra ett för den enskilde gynnande beslut till den enskildes nackdel.

HFD 2023:2

2023-01-13

Fråga om tillämpningen av en bestämmelse i en förordning som har meddelats med stöd av en s.k. upplysningsbestämmelse i lag.

HFD 2023:1

2023-01-03

Avdragsförbudet för kapitalförlust som avser en tillgång där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel gäller inte för en förlust på en fordran som har förvärvats i samband med en tidigare avyttring av sådana näringsbetingade andelar.

HFD 2022:53

2022-12-16

Ett bolags tillhandahållande av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2022:52

2022-12-12

En syntetisk option som en anställd förvärvar från arbetsgivaren kan behandlas som värdepapper vid beskattningen, även om arbetsgivaren har rätt att återköpa optionen till marknadsvärde om den anställde lämnar sin anställning.

HFD 2022:51

2022-12-08

I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen har en kommuns beslut att i kommunala förskolor och grundskolor inte tillåta bärande av huvudduk och liknande plagg ansetts utgöra en begränsning av yttrandefriheten som saknar lagstöd (I och II).

HFD 2022:50

2022-12-07

Regeringens beslut om undantag från krav på miljöbedömning och om tillfälligt tillstånd till täkt av kalksten har inte ansetts strida mot någon rättsregel.

HFD 2022:49

2022-12-01

Fråga om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på den grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022:48

2022-11-18

Lottning har tillåtits för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.

HFD 2022:47

2022-11-16

För att ha rätt till sjukpenning måste den försäkrade göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid psykiatriska tillstånd krävs därvid inte att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

HFD 2022:46

2022-11-10

Fråga om en person som har god man har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.

HFD 2022:54

2022-10-27

Fråga om hur rätten till omvårdnadsbidrag ska bedömas för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning.

HFD 2022:44

2022-10-26

Ett placeringsbeslut med anledning av ett omedelbart omhändertagande enligt LVU är överklagbart.

HFD 2022:45

2022-10-25

En juridisk person som bedriver verksamhet i fritidshem i mer än ringa omfattning har inte ansetts vara ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022:43

2022-10-19

Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när delägaren och de utomstående ägarna inte samtidigt ägt andelar under hela den föregående femårsperioden. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022:42

2022-10-18

Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före (I) respektive under (II) stödperioden har för bedömningen.

HFD 2022:41

2022-10-18

Det är inte förenligt med upphandlingsregelverket att tilllämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

HFD 2022:39

2022-10-13

Ersättning för produktionsbortfall kan lämnas till annan än den som ett beslut om åtgärder enligt epizootilagen har riktats till.

HFD 2022:38

2022-10-13

Den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet gäller oavsett om företaget huvudsakligen bedriver sådan verksamhet. Förhandsbesked om energiskatt.

HFD 2022:40

2022-10-13

Fråga om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring med stöd av utlänningslagen kan ha rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

HFD 2022:37

2022-10-11

En statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätt när dess beslut har överklagats av en kommun.

HFD 2022:36

2022-09-16

Fråga om hur lämplighetsprövningen ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (I och II).

HFD 2022:35

2022-09-12

En person som först har fått en anställning och därefter en annan anställning med en senare tillträdesdag ska anses ha ”lämnat sitt arbete” i den mening som avses i arbetslöshetsförsäkringen genom att aldrig tillträda den första anställningen. Med hänsyn till den förhållandevis begränsade tiden mellan de två arbetena har personen dock ansetts ha haft giltig anledning att lämna arbetet och ska därför inte stängas av från rätten till ersättning.

HFD 2022:33

2022-07-20

En i Sverige obegränsat skattskyldig delägare i ett danskt kommanditselskab avser att ge bort sina andelar i bolaget till personer som är begränsat skattskyldiga här. Fråga om givaren ska beskattas för någon del av bolagets resultat under gåvoåret samt om gåvorna ska medföra uttagsbeskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022:30

2022-07-06

En leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav.

HFD 2022:31

2022-07-06

En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

HFD 2022:32

2022-07-05

Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott för dotterbolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett deras marknadsvärde. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022:34

2022-06-30

Försäkringskassans beslut att återställa felaktigt uttagna

HFD 2022:29

2022-06-29

Fråga om ett konkursbo kan anses ha omsatt egendom som omfattats av ett avtal om lösöreköp och som utgjort säkerhet för en av konkursgäldenärens skulder.

HFD 2022:28

2022-06-28

Fråga om varor som, efter godkännande av arbetsgivaren, köps in av en anställd för att användas vid arbete i hemmet kan anses levererade till arbetsgivaren om denne betalar ut ersättning för inköpen till arbetstagaren. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2022:26

2022-06-16

En socialnämnd är inte skyldig att vid prövningen av om en person har rätt till försörjningsstöd ta hänsyn till ersättning som skulle ha utgått om personen hade sökt andra bidrag, s.k. fiktiv inkomst.

HFD 2022:27

2022-06-15

Fråga om den reducerade skattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt för kunden att lyssna på podcaster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2022:25

2022-06-14

Fråga om vad som ska anses vara ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för den som är legitimerad att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården. Även fråga om det finns särskilda skäl att underlåta återkallelse.

HFD 2022:24

2022-06-13

En kommunal lantmäterimyndighet som är inordnad under en kommunal nämnd är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

HFD 2022:23

2022-06-08

Fråga om det finns skäl att avstå från ingripande genom beslut om sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruks-förordning och, om så inte är fallet, hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas.

HFD 2022:22

2022-06-07

För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att ordinarie lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. Den ordinarie lönen har kunnat fastställas när lönen beräknats utifrån en och samma månadslön men (I) betalats ut för flera månader åt gången eller (II) en till två gånger per år.

HFD 2022:21

2022-06-01

Uttag av en avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital som ersättning för förvaltningen av försäkringskapitalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022:20

2022-05-23

Rabatter och premier som ett förlag utger i samband med jultidningsförsäljning har ansetts utgöra sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkning av förlagets arbetsgivaravgifter.

HFD 2022:18

2022-05-02

Fråga om under vilka förutsättningar som anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats från ett företag som står den skattskyldige nära ska justeras med stöd av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.

HFD 2022:19

2022-05-02

En upphandlande myndighet har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet har meddelats. Fråga om detta utgör en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek.

HFD 2022:17

2022-04-19

Inom ramen för ett projekt som har finansierats med bidrag har ett bolag tillhandahållit tjänster utan ersättning. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för bolagets tillhandahållanden i projektet eftersom kostnaderna för förvärven utgjort allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet.

HFD 2022:16

2022-04-13

En person som arbetar på distans från ett annat land har ansetts vara omfattad av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.

HFD 2022:15

2022-04-08

En fastighetsägare som hade beviljats frivillig skatt-skyldighet under uppförandet av en byggnad lade ned byggprojektet innan någon skattepliktig uthyrning hade kommit till stånd. Enligt mervärdesskattelagen var fastighetsägaren då tvungen att betala tillbaka ett belopp motsvarande tidigare gjorda avdrag för ingående mervärdesskatt. Detta har ansetts vara förenligt med mervärdesskattedirektivet.

HFD 2022:14

2022-04-01

Fråga om en handling utgör en säkerhetskopia.

HFD 2022:13

2022-03-25

Det har varit tillåtet för en kommunal nämnd att delegera beslutanderätten ifråga om återkallelse av serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk lämplighet.

HFD 2022:12

2022-03-14

En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats eftersom det inte har ansetts lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden.

HFD 2022:11

2022-03-07

Det är förenligt med artikel 5 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att med stöd av 1 och 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga bereda den som fyllt 18 år och har ett socialt nedbrytande beteende vård som innefattar frihetsberövande.

HFD 2022:10

2022-03-04

I förvaltningsprocessen ska ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader avvisas.

HFD 2022:9

2022-02-21

Fråga om synnerliga skäl enligt 113 kap. socialförsäkringsbalken för omprövning av ett beslut om garantipension.

HFD 2022:8

2022-02-18

Fråga om förutsättningarna för en församling att ändra ett beslut enligt begravningslagen om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare samt om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om övergång av gravrätt respektive upplåtelse av en ny gravrätt i samband med gravsättning (I och II).

HFD 2022:7

2022-02-10

Fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning på en viss plats i en badanläggning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor var uppfyllda.

HFD 2022:6

2022-02-04

Fråga om inkomster från fiske ska hänföras till inkomst-slaget näringsverksamhet eller tjänst.

HFD 2022:5

2022-02-02

En anläggning där det bedrivs verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta har ansetts vara en sådan datorhall som ger rätt till avdrag för eller återbetalning av energiskatt på den elektriska kraft som förbrukas där. Förhandsbesked om energiskatt.

HFD 2022:4

2022-01-10

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada (I och II).

HFD 2022:3

2022-01-10

Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2022:2

2022-01-10

Anstånd med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt som tidigare tillgodoräknats den skattskyldige får inte vägras på den grunden att det inte finns någon mervärdesskatt att betala för den redovisningsperiod som den ingående mervärdesskatten avser.

HFD 2022:1

2022-01-04

Fråga om vilken betydelse en tingsrättsdom där det bestäms att en av föräldrarna ska vara s.k. boendeförälder har vid bedömningen av var ett barn ska vara folkbokfört.

HFD 2021:71

2021-12-27

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande som inte har gått ombudet emot under förutsättning att talan förs till förmån för den enskilde.

HFD 2021:70

2021-12-27

Fråga om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling börjar att löpa. Även fråga om en upphandlande myndighet får förlänga denna tidsfrist.

HFD 2021:72

2021-12-27

En sjukpenninggrundande inkomst har ansetts kunna bestämmas för en försäkrad på grundval av inkomst från arbete som varar kortare tid än sex månader när den försäkrade haft för avsikt att fortsätta arbeta i samma omfattning.

HFD 2021:69

2021-12-14

En kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående skolverksamheter för budgetunderskott i den egna skolverksamheten på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens skolverksamhet, har inte ansetts strida mot lag eller annan författning. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

HFD 2021:68

2021-12-13

Den s.k. undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen innebär en inskränkning av etableringsfriheten som inte kan motiveras om den tillämpas på räntebetalningar till bolag i andra medlemsstater i situationer då de inblandade bolagen skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om båda bolagen hade varit svenska. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:67

2021-12-02

En anställd har förvärvat köpoptioner från sin arbetsgivare på villkor att arbetsgivaren har rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om den anställde skulle lämna sin anställning. Villkoret har inte lett till att optionerna förlorar sin karaktär av värdepapper.

HFD 2021:66

2021-12-01

Avdrag för koncernbidrag har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen när bidraget lämnas inför en koncernintern omstrukturering som syftar till att göra det möjligt att inom koncernen utnyttja sparade underskott. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:65

2021-11-30

Synnerliga skäl har ansetts föreligga för hel nedsättning av det årsbelopp som en person, som har fått studiestöd i form av studielån, ska betala tillbaka när låntagarens årsinkomst endast består av sjukersättning upp till garantinivån.

HFD 2021:64

2021-11-29

Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad har inte ansetts tillämpligt med avseende på förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål.

HFD 2021:62

2021-11-26

Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Vid förvärv av en fordran har endast den del av den avtalade räntan som belöper på tid efter förvärvet ansetts vara ränteinkomst hos bolaget vid beräkningen av räntenettot. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:63

2021-11-26

En i förväg avtalad nedsättning av priset för en vara, som sker vid betalning i förtid, har inte ansetts vara en ränteinkomst för köparen vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:61

2021-11-25

Ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans för tid när den enskilde varit hemma från skolan på grund av sjukdom som inte har samband med den enskildes funktionsnedsättning har inte bedömts falla inom ramen för ett normalt förekommande föräldraansvar.

HFD 2021:60

2021-11-25

Fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

HFD 2021:59

2021-11-22

Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna varigenom ett bolag upplösts efter ansökan har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt vid inkomstbeskattningen.

HFD 2021:58

2021-11-09

Fråga om rätt till bostadsbidrag när en försäkrad har sitt barn boende hos sig varannan vecka men inte har vårdnaden om barnet.

HFD 2021:57

2021-11-02

Fråga om mervärdesskatt vid import ska tas ut när varor förts in till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan att deklareras i något av länderna och denna bristande efterlevnad av tullagstiftningen konstateras här.

HFD 2021:56

2021-10-25

Försäkringskassan har inte haft rätt att neka utbetalning av assistansersättning enbart på den grunden att en personlig assistents redovisade arbetstid översteg assistentens arbetsförmåga enligt ett beslut om sjukersättning.

HFD 2021:55

2021-10-20

Fråga om det finns särskilda skäl för att bevilja etableringsersättning (I) och aktivitetsstöd (II) för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden.

HFD 2021:54

2021-10-07

Fråga om beräkning av tullskuld vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen avseende varor som omfattas av förmånstull. Även fråga om rätt beskattningsmyndighet för importmoms.

HFD 2021:53

2021-10-04

Fråga om det finns förutsättningar för att fastställa beskattningsunderlaget för byggherre- och entreprenadtjänster med stöd av bestämmelserna om omvärdering i

HFD 2021:52

2021-09-24

Fråga om vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående skatt.

HFD 2021:51

2021-09-17

Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen för böcker. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:50

2021-09-08

En personlig assistents arbete under s.k. väntetid ska i sin helhet beaktas vid bedömningen av om arbetsförmågan har förbättrats i sådan utsträckning att det föreligger grund för att minska tidigare beviljad sjukersättning.

HFD 2021:49

2021-09-06

Fråga om uppgifter i en domstols dom, som har begärts ut med stöd av offentlighetsprincipen, kan hemlighållas med hänvisning till en annan sekretessbestämmelse än den som domstolen i domen har beslutat ska vara fortsatt tillämplig.

HFD 2021:48

2021-09-06

En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hänvisa till att en viss organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag.

HFD 2021:47

2021-09-06

Fråga om en aktieägare ska beskattas för utdelning som avser annat än pengar när rätten till utdelningen har getts bort till en stiftelse. Även fråga om gåvan av rätten till utdelning respektive den egendom som utdelningen avser omfattas av fullföljdskravet i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:46

2021-06-29

Fråga om en kommun som enligt bosättningslagen tar emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen men tillhandahåller en bostad i en annan kommun är ansvarig för stöd och hjälp till den enskilde enligt socialtjänstlagen.

HFD 2021:45

2021-06-28

Fråga om en tjänst som omfattar clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:44

2021-06-28

Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror får hänsyn tas till omständigheter som hänför sig till en annan person.

HFD 2021:43

2021-06-28

Fråga om det finns grund för återkallelse av en persons tillstånd att inneha skjutvapen på grund av dennes engagemang i en våldsbejakande organisation.

HFD 2021:40

2021-06-24

Vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln har det ansetts föreligga särskilda skäl för att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad.

HFD 2021:41

2021-06-24

Fråga om förutsättningar för en länsstyrelse att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen förordna att ett beslut om omhändertagande av djur ska verkställas omedelbart.

HFD 2021:42

2021-06-24

Vid prövning av rätt till premiepension till efterlevande har det förhållandet att pensionsspararen ett år före dödsfallet av hälsoskäl flyttat till ett äldreboende inte ansetts innebära att samboförhållandet mellan pensionsspararen och den efterlevande har upphört.

HFD 2021:39

2021-06-23

Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension har inte ansetts vara avdragsgilla enligt den s.k. kompletteringsregeln. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:37

2021-06-21

Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnadsstommen beaktats.

HFD 2021:38

2021-06-21

Fartyg, som huvudsakligen använts till att lägga ned, ta upp samt reparera sjökabel och som i anslutning till dessa uppdrag transporterat kabel åt uppdragsgivaren, har ansetts utgöra ett EES-handelsfartyg. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:36

2021-06-11

Fråga om en EU-medborgare på grund av särskilda skäl får byta efternamn till ett nybildat namn som godkänts i ett annat EU-land.

HFD 2021:35

2021-06-10

En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

HFD 2021:34

2021-06-10

Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

HFD 2021:33

2021-06-03

Fråga om hur utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag vars enda tillgång består av en fordran på säljaren ska bestämmas vid tillämpningen av beloppsspärren enligt 40 kap. inkomstskattelagen. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig på det aktuella förfarandet.

HFD 2021:31

2021-06-03

Fråga om synnerliga skäl för ändring av en stiftelses ändamål (I och II).

HFD 2021:32

2021-06-03

Fråga om hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas för en försäkrad som har beviljats livränta på grund av en arbetsskada och som har förvärvsförmåga även efter arbetsskadan men som saknar ett arbete.

HFD 2021:30

2021-06-02

Vid återbetalning av ett s.k. boandelslån ska skillnaden mellan återbetalat belopp och lånat belopp anses utgöra en avdragsgill ränteutgift endast till den del det återbetalade beloppet följer av villkoren i låneavtalet och kan beräknas på grundval av detta. Kapitalvinst eller kapitalförlust som kan uppkomma vid återbetalning av lånet i övrigt ska inte tas upp eller dras av i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:29

2021-05-31

Ett bolag som bedriver en läkarmottagning har ansetts tillhandahålla från skatteplikt undantagen sjukvård till patienterna. Det förhållandet att viss personal samt lokaler och utrustning som används i verksamheten har hyrts in från ett annat bolag har ansetts sakna betydelse för den bedömningen. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:28

2021-05-18

Vid tillämpningen av bestämmelserna om utseende av särskild granskare ska endast en medlem per bostadsrätt räknas som röstberättigad när flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt.

HFD 2021:27

2021-05-10

En avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform har inte ansetts vara en förvaltningsutgift utan en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:26

2021-05-10

Vid prövningen av om rekvisitet ”avsedd för varaktigt bruk” i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material inte kunnat tillmätas någon betydelse. Förhandsbesked om punktskatt.

HFD 2021:25

2021-05-03

Fråga om en skriftlig sammanfattning av en ljud- och bildupptagning utgör en utskrift enligt det s.k. utskriftsundantaget i 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen.

HFD 2021:24

2021-05-03

Den omständigheten att en utlänning uttryckt en vägran att frivilligt lämna landet utgör en sådan vägran att medverka till en åtgärd som är nödvändig för att ett utvisningsbeslut ska kunna verkställas och som medför att dagersättning får sättas ned.

HFD 2021:23

2021-04-27

Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

HFD 2021:21

2021-04-19

Avdrag får inte vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.

HFD 2021:22

2021-04-19

Fråga om vilket underlag en kommun har rätt att kräva in från den som ansöker om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror för att kommunen ska kunna pröva sökandens lämplighet att utöva verksamheten.

HFD 2021:20

2021-04-15

En samordnad vårdplan ska alltid bifogas chefsöverläkarens ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård.

HFD 2021:19

2021-04-08

Fråga om under vilka förutsättningar som en försäkrad har rätt till ersättning för arbetsresor.

HFD 2021:18

2021-04-06

För att en säljare ska nekas undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till ett annat EU-land med hänvisning till att säljaren kände till eller borde ha känt till att denne blev inblandad i ett skatteundandragande krävs inte att det har skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdesskatt inom ramen för den aktuella leveranskedjan.

HFD 2021:17

2021-04-06

Fråga om under vilka förutsättningar som en försäkrad har rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när studierna bedrivs på deltid.

HFD 2021:16

2021-03-23

Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:15

2021-03-22

Beskattning av uppskovsbelopp från ett andelsbyte ska ske med stöd av 3 kap. 19 § inkomstskattelagen när de mottagna andelarna överförs till ett investeringssparkonto, även när personen har varit bosatt utomlands i mer än tio år efter andelsbytet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:14

2021-03-17

Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

HFD 2021:13

2021-03-15

En kontrollmyndighet har inte rätt att meddela ett föreläggande enligt djurskyddslagen när de brister som föreläggandet avser redan är åtgärdade vid tidpunkten för beslutet.

HFD 2021:12

2021-03-10

Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.

HFD 2021:11

2021-03-01

För att en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska kunna beaktas vid bedömningen av om rätt föreligger till personlig assistans, måste det klart framgå av beslutsunderlaget att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att den enskilde kan utföra åtgärden själv eller med hjälp av någon annan.

HFD 2021:10

2021-02-19

Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.

HFD 2021:9

2021-02-18

En ansökan om förhandsbesked avsåg en fråga som redan var besvarad i Högsta förvaltningsdomstolens praxis och ansökningen avvisades därför i den delen. Även fråga om hur styrelsearvoden i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021:7

2021-02-15

Ett mål om att få ta del av en allmän handling kan inte inledas när talan förs anonymt (jfr HFD 2014 ref. 28). Detta gäller även om det finns en e-postadress där klaganden kan nås.

HFD 2021:2

2021-02-09

Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

HFD 2021:8

2021-02-09

Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

HFD 2021:6

2021-02-04

Fråga om tillhandahållande av s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser är undantaget från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet (I och II). Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:5

2021-02-04

Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:3

2021-02-02

Tiden har återställts för ett överklagande som post-stämplats tre arbetsdagar före överklagandetidens utgång men som inkommit först därefter.

HFD 2021:4

2021-02-02

En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem (jfr HFD 2019 ref. 54). Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021:1

2021-01-14

Fråga om förutsättningarna för omprövning av rätten till assistansersättning enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

HFD 2020:70

2020-12-23

Ett fristående rullstolsgarage har inte ansetts utgöra ett komplement till en fast funktion i anslutning till en bostad varför bostadsanpassningsbidrag inte har kunnat lämnas.

HFD 2020:64

2020-12-21

Fråga om rätt till ersättning i mål om företrädaransvar.

HFD 2020:69

2020-12-15

En kommuns beslut om vilka nivåer på grundbelopp som kommunen avser att tillämpa i förhållande till enskilda huvudmän som bedriver undervisning i fristående skolor är inte av sådant slag att det med stöd av skollagen kan angripas genom ett förvaltningsrättsligt överklagande (jfr HFD 2017 ref. 35). Även fråga om kammarrätts möjlighet att meddela partiellt prövningstillstånd.

HFD 2020:68

2020-12-04

Vid tillämpning av de s.k. ränteavdragsbegränsningsreglerna har investerarna i en fond ansetts vara långivare till ett bolag när fordringarna på bolaget har ingått i fondförmögenheten. De investerare som är företag har vidare ansetts vara i intressegemenskap med bolaget.

HFD 2020:66

2020-11-24

Fråga om vilken betydelse som behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet av fängelsestraff utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja).

HFD 2020:65

2020-11-23

Fråga om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska leda till att den anställde ska inkomstbeskattas eller om förvärvet, med beaktande bland annat av vänskapen dem emellan, ska betraktas som en skattefri gåva. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020:67

2020-11-19

Fråga om beräkning av ersättning för tidsspillan och utlägg för distansbiträde i överrätt (I och II).

HFD 2020:63

2020-11-17

Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020:62

2020-11-13

En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.

HFD 2020:59

2020-11-13

Fråga om vad som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad och redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt därmed ska kunna ändras.

HFD 2020:50

2020-11-11

Fråga om en förvaltare har rätt att för huvudmannens räkning ta del av uppgifter som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess.

HFD 2020:61

2020-11-11

En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

HFD 2020:57

2020-11-11

Fråga om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem.