Alla Propositioner

Prop. 2018/19:9: Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

2018-10-18

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2016 genomfördes det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Därigenom genomfördes även rådets direktiv om ändring av direktiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk lag. För närvarande utvärderar det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter (Global Forum) av varje lands lagstiftning. Sveriges lagstiftning utvärderades under 2017. Denna proposition innehåller förslag till de justeringar som behöver göras med anledning av påpekanden vid utvärderingen. Propositionen innehåller dessutom ett förslag till justering av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. I propositionen föreslås vidare att spel på varuspelsautomater, landbaserade värdeautomater, roulettspel, kortspel och tärningsspel, som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen, ska beskattas enligt lagen om skatt på spel på samma sätt som om de tillhandahålls med licens enligt spellagen. Det föreslås också ändringar i bestämmelser om kapitalbeskattning för att säkerställa att vinster i spel som tillhandahålls med tillstånd enligt lotterilagen ska vara skattefria för spelare även efter den 1 januari 2019. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2018/19:7: Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag

2018-10-11

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering. I den nya lagen finns de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019. I lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar. I lagen finns även en bestämmelse om att Finansinspektionen får bestämma att vissa beslut enligt förordningen ska gälla omedelbart. I propositionen föreslås även en ny bestämmelse i försäkringsrörelselagen som krävs för att i svensk rätt fullt ut genomföra EU-direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Den nya bestämmelsen innehåller, som sin motsvarighet i Solvens II-direktivet, en begränsning när det gäller försäkringsföretags användning av en s.k. volatilitetsjustering vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretagen, får ett företag för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter som anges i den rättsakten. Slutligen föreslås att lagen om kommunal bokföring och redovisning ändras på så vis att det av lagen framgår att de kommunala koncernföretagens pensionsförmåner i de sammanställda räkenskaperna inte ska redovisas enligt de bestämmelser som gäller för kommuner och landsting. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2018/19:4: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2018-10-11

Den 1 januari 2018 trädde lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden i kraft. Lagen innehåller de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. det datumet (se prop. 2017/18:4). I denna proposition finns förslag till ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av förordningen om referensvärden. Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen ska föras över. I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt den nya lagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2018/19:3: Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

2018-10-11

I propositionen föreslås att utländska avvecklingssystem på vilka lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska tillämpas och som därför inte omfattas av EU-direktiv om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (benämnt finalitydirektivet) ska kunna likställas med system som omfattas av det direktivet. För avveckling som sker i likställda system ska det finnas samma skydd mot rättsliga risker som vid avveckling i system som omfattas av finalitydirektivet. Förslaget innebär ändringar i lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden och lagen om resolution. Vidare föreslås bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om produktingripande enligt EU-förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förkortad MiFIR) och EU-förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), benämnd Priipsförordningen. Förslaget innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 i fråga om lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden och lagen om resolution och i övrigt den 2 januari 2019.

Prop. 2017/18:302: Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

2018-09-20

Prop. 2017/18:301: Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018

2018-09-20

Prop. 2017/18:299: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

2018-09-06

Prop. 2017/18:298: Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018-09-06

I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Prop. 2017/18:296: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

2018-08-30

I propositionen föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden).

Prop. 2017/18:295: Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2018-08-30

Förslagen i propositionen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen och i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Prop. 2017/18:294: Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2018-08-30

I propositionen lämnas vissa förslag för att förbättra förutsättningarna för kontroll av punktskattepliktiga varor. Det föreslås att vissa säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört.

Prop. 2017/18:292: Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

2018-08-30

I propositionen föreslås att det ska införas en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar.

Prop. 2017/18:291: Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

2018-08-30

I propositionen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form

Prop. 2017/18:288: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

2018-08-23

I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Prop. 2017/18:287: Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet

2018-08-23

I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Prop. 2017/18:286: Stärkt skydd för valhemligheten

2018-08-23

För valsystemets legitimitet är det av största vikt att det finns ett stort förtroende för valförfarandets förutsättningar att säkerställa korrekta och demokratiskt legitima valresultat, både bland väljarna och de politiska partierna.

Prop. 2017/18:285: Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

2018-07-26

Genom avtalet upprättas ett ramverk för förbindelserna mellan EU och Kuba. Syftet med avtalet är att konsolidera redan existerande relationer med Kuba samt att skapa ett instrument som underlättar för EU att stödja reformprocesser i landet och främja europeiska värderingar och intressen.

Prop. 2017/18:284: Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

2018-08-23

Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rättssäkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt.

Prop. 2017/18:281: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

2018-07-16

Prop. 2017/18:279: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

2018-07-12

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare. Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks. Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning. Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas. Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Prop. 2017/18:276: Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

2018-06-20

I propositionen föreslår regeringen att dagar med föräldrapenning på grundnivå inte ska kunna lämnas över till den andra partnern. För föräldrapenningen föreslår regeringen också att en förälders sambo ska likställas med en förälder. Det ska gälla också när föräldern och sambon inte varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Prop. 2017/18:275: Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

2018-06-14

Regeringen föreslår att garantipension och garantipension till omställningspension med oförändrade belopp även i fortsättningen ska kunna betalas ut när någon bosätter sig i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Prop. 2017/18:274: Bastjänstgöring för läkare

2018-06-14

Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård

Prop. 2017/18:273: Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

2018-06-14

Regeringen föreslår att en ny bestämmelse införs i socialtjänstlagen. Bestämmelsen ska förtydliga kommunernas möjligheter att inrätta så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en särskild form av boende för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som behöver bryta oönskad isolering.

Prop. 2017/18:272: ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

2018-06-14

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna att Sverige ansluter sig till ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Prop. 2017/18:271: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

2018-06-20

I propositionen föreslås en viss modernisering av lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Det föreslås att placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna ska ändras i syfte att underlätta för dessa AP-fonder att uppnå det övergripande målet för placeringsverksamheten. Förslaget innebär i huvudsak att kravet på en minsta andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk sänks från 30 till 20 procent, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper tas bort och ersätts av en högsta andel illikvida tillgångar och att kravet på att överlämna en andel av tillgångarna på minst 10 procent av marknadsvärdet till extern förvaltning tas bort. Det föreslås också att det ska införas ett nytt mål för placeringsverksamheten som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det föreslås även att Första–Fjärde AP-fonderna ska ta fram strategier för hur målen för placeringsverksamheten ska uppnås och att AP-fonderna ska samverka när det gäller det nya målet för placeringsverksamheten att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:270: Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

2018-06-07

Regeringen föreslår ändringar i föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget. Förslagen innebär bland annat att den förälder som inte är gravid ska få föräldrapenning för att följa med till mödravården.

Prop. 2017/18:269: Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

2018-06-14

EU:s nya dataskyddsdirektiv kommer i huvudsak att genomföras genom brottsdatalagen. Den lagen kommer att vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan krävs viss särreglering som även i fortsättningen kommer att finnas i särskilda registerförfattningar.

Prop. 2017/18:268: Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

2018-06-14

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Till följd av det föreslår regeringen också en ny lag och ändringar i gällande lagar.

Prop. 2017/18:267: Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

2018-06-07

Regeringen föreslår att lagstiftningen om varumärken moderniseras och förenklas. Genom förslagen genomförs det nya varumärkesdirektivet.

Prop. 2017/18:266: En ny regional planering

2018-06-04

I propositionen föreslås att nya bestämmelser om regional fysisk planering förs in i plan- och bygglagen. Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Enligt förslaget ska sådan planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regional fysisk planering bör, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns.

Prop. 2017/18:263: Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2018-05-24

I propositionen föreslås att de bestämmelser i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, som rör anmälningsskyldighet för vissa offentliga funktionärer, tas in i en ny lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att den nuvarande lagen ska upphävas och att bestämmelserna i den lagen om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare vid börser ska föras över till lagen om värdepappersmarknaden. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut ska enligt förslaget utmönstras, eftersom det finns motsvarande bestämmelser på EU-nivå. Förslaget innebär att regeringen, liksom i dag, ska avgöra vilka statliga myndigheter som ska omfattas av bestämmelserna. Det ska förtydligas dels att de som ingår i ledningen för en sådan myndighet är anmälningsskyldiga, dels vilka av myndighetens övriga anställda och uppdragstagare som ska anmäla innehav av finansiella instrument. Vidare ska statsrådens anmälningsskyldighet lagfästas. Liksom i dag ska direkt innehav av alla typer av finansiella instrument omfattas av anmälningsskyldighet. Regeringen ska dock få möjlighet att meddela föreskrifter om att anmälningsskyldigheten även ska omfatta sådana finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över och om undantag från anmälningsskyldighet i fråga om vissa finansiella instrument. Kommuner och landsting ska även i fortsättningen få besluta om anmälningsskyldighet för sina anställda och uppdragstagare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:261: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

2018-05-24

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att nuvarande radio- och tv-avgift ersätts med en public service-avgift som är individuell. Ansvaret för att ta in avgiften föreslås ligga på Skatteverket.

Prop. 2017/18:260: Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

2018-05-09

Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade mediegrundlagar.

Prop. 2017/18:257: En modernisering av lagen om skiljeförfarande

2018-08-30

Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.

Prop. 2017/18:254: Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

2018-04-26

Regeringen lämnar i propositionen förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

Prop. 2017/18:253: Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

2018-04-26

Regeringen föreslår att arbetskooperativa ekonomiska föreningar ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde. Det innebär att en medlem ska kunna få del av den värdeökning som skett i föreningen när han eller hon lämnar föreningen. Det som betalas ut ska dock inte få överstiga medlemmens andel av föreningens eget kapital vid den tidpunkt då medlemmen går ur föreningen.

Prop. 2017/18:252: Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2018-04-19

I propositionen lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga.

Prop. 2017/18:251: Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

2018-04-19

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning med anledning av att EU beslutat om en ny förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Den nya gasförsörjningsförordningen ersätter en tidigare EU-förordning om försörjningstrygghet för gas. Bestämmelserna i den nya gasförsörjningsförordningen är i stora delar oförändrade gentemot den tidigare EU-förordningen. Det har dock införts ett krav på solidaritet mellan medlemsstater för att säkerställa gasförsörjningen till solidaritetsskyddade kunder om det uppstår en försörjningskris och de ordinarie krisåtgärderna inte räcker till. Det nya kravet medför ett behov av kompletterande bestämmelser i nationell lagstiftning. Det är i huvudsak ansvarsfrågor som måste regleras. Inriktningen är att bestämmelser inte bör införas i lag utan meddelas i förordning med stöd av ett normgivningsbemyndigande. I propositionen föreslås därför att regeringen får meddela föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt EU-förordningen aktualiseras. Det föreslås också att hänvisningarna i lagen om trygg naturgasförsörjning till den nu upphävda EU-förordningen ändras. Propositionen innehåller även förslag om upphävande av vissa äldre myndighetsföreskrifter som utfärdats av Statens energimyndighet. Föreskrifterna tillämpas inte längre, men myndigheten kan inte själv upphäva dem eftersom det saknas bemyndigande i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Statens energimyndighets föreskrifter föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

Prop. 2017/18:250: En ny strafftidslag

2018-04-26

Prop. 2017/18:249: God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

2018-04-19

En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Regeringen uppmanar alla att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och arbeta för målet att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Prop. 2017/18:248: Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

2018-04-19

Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.

Prop. 2017/18:247: Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

2018-04-26

I propositionen lämnas i huvudsak förslag som syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär i huvudsak att Pensionsmyndighetens uppdrag som försäkringsgivare på premiepensionsområdet klargörs Pensionsmyndighetens avtal med fondförvaltarna (fondavtal) ska minst innehålla vissa villkor fondförvaltare ska ansöka om att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal Pensionsmyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ingå fondavtal ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol fonder på fondtorget ska vara hållbara det införs ett krav på pensionssparares egenhändiga undertecknande vid fondbyte Pensionsmyndigheten ska ta ut vissa avgifter från fondförvaltare det införs ett förbud mot marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslagen. Regeringenföreslår att riksdag beslutar om förkortad motionstid till 12 dagar. Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018.

Prop. 2017/18:245: Nya skatteregler för företagssektorn

2018-05-03

Propositionens innehåller bland annat förslag som innebär: Att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021. En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor. Att det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus. Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler). Att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra. Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:244: Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

2018-04-12

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Enligt en av punkterna i överenskommelsen ska ansvaret vid radiologiska olyckor utökas till 1200 miljoner euro i enlighet med riksdagsbeslut som antagits efter förslag i betänkande 2009/10:CU29. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:243: Vattenmiljö och vattenkraft

2018-04-12

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Överenskommelsen innebär att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:242: En ny ordning för redovisningstillsyn

2018-04-19

I propositionen föreslås en ny ordning för tillsyn över emittenters regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn). Det ska inte längre finnas något lagstadgat krav på att en börs ska övervaka regelbunden finansiell information som offentliggörs av emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. I stället föreslås att det ska införas en möjlighet till uppdelat ansvar för redovisningstillsyn, på så sätt att uppgiften att övervaka emittenters regelbundna finansiella information får överlämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Finansinspektionen, som behörig myndighet, ska ha kvar det yttersta ansvaret genom sin befogenhet att besluta om ingripanden vid eventuella överträdelser. Enligt förslaget ska ett sådant övervakningsorgan i sin handläggning tillämpa vissa bestämmelser i förvaltningslagen. Organet ska även få ta ut avgifter av de övervakade emittenterna för att bekosta övervakningen. I propositionen föreslås ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:241: Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning

2018-04-12

Regeringen föreslår att personer med syn- eller annan läsnedsättning ska få en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Prop. 2017/18:240: Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

2018-04-12

Beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov får enligt praxis verkställas innan beslutet har fått laga kraft. Av den nya förvaltningslagen följer att beslut enligt huvudregeln inte är verkställbara förrän de har fått laga kraft. Om det inte införs en bestämmelse om verkställbarhet i plan- och bygglagen från och med den 1 juli 2018, kommer förvaltningslagens regel om verkställbarhet att gälla för beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov.

Prop. 2017/18:239: En ny kategori av taxitrafik

2018-04-12

I denna proposition föreslås lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. Den nya kategorin ska vara befriad från krav på taxameter men ska i gengäld vara skyldig att ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och att förse fordonen med en särskild utrustning för taxifordon. Beställningscentralen ska ta emot och fördela beställningar av köruppdrag till de innehavare av taxitrafiktillstånd som anslutit fordon till centralen. Den ska också samla in, lagra och på begäran av Skatteverket lämna ut uppgifter till verket för skattekontroll.

Prop. 2017/18:237: Elmarknadsfrågor

2018-04-12

I propositionen föreslår regeringen dels en rad ändringar i ellagen (1997:857), dels ändringar i lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el. Ändringarna gäller främst elnätsföretagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:236: Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

2018-04-19

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en skriftväxling mellan Sverige och Schweiz, verkställd den 8 och 13 december 2017. Skriftväxlingen avser tillämpningen av artikel 10 § 8 i avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att nämnda skriftväxling ska gälla som lag i Sverige. Skriftväxlingen innebär att den svenska respektive den schweiziska behöriga myndigheten ensidigt får intyga att en pensionsfond är sådan att den omfattas av avtalets definition av pensionsfond. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2017/18:235: Följdändringar till ny förvaltningslag

2018-04-17

Regeringen föreslår följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Vidare föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Prop. 2017/18:234: Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

2018-04-19

I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, resedatum, resväg, bagageinformation och betalningssätt. PNR-direktivet utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2017/18:233: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

2018-04-20

Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.

Prop. 2017/18:232: Brottsdatalag

2018-04-19

Regeringen föreslår att EU:s nya dataskyddsdirektiv i huvudsak genomförs genom en ny ramlag, brottsdatalagen.

Prop. 2017/18:231: Ny kamerabevakningslag

2018-04-19

Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs.

Prop. 2017/18:229: Miljöinformation om drivmedel

2018-04-12

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Bestämmelsen ska även omfatta den som tillhandahåller ett flytande eller gasformigt drivmedel och samtidigt tillhandahåller el som drivmedel. Bestämmelser om detta ska föras in i drivmedelslagen (2011:319) och ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:228: Energipolitikens inriktning

2018-04-12

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken, den s.k. energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen utgör en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med nya energipolitiska mål. Med överenskommelsen som grund lämnas i denna proposition förslag om nya energipolitiska mål och regeringens bedömning av inriktningen av energipolitiken.

Prop. 2017/18:227: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

2018-04-05

Propositionen innehåller förslag till lagar med kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om energimärkning och en EU-förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet. EU:s energimärkningsförordning ersätter ett tidigare EU direktiv i samma ämne som har genomförts med lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Den lagen innehåller också kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:226: Ny resegarantilag

2018-04-19

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Prop. 2017/18:225: En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

2018-04-19

Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

Prop. 2017/18:224: Lag om försäkringsmedicinska utredningar

2018-04-05

Regeringen lämnar förslag som ska hålla samman lagstiftningen om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen ska stärka de försäkrades integritet och säkerhet.

Prop. 2017/18:223: Nationell läkemedelslista

2018-04-05

Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Prop. 2017/18:222: Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

2018-03-29

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor och Sveriges anslutning till det. Avtalet ersätter det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor av den 16 mars 2001 och den 9 april 2003, till vilket Sverige har anslutit sig. Det nya avtalet föranleder inga lagändringar.

Prop. 2017/18:221: Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser

2018-04-12

Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.

Prop. 2017/18:220: En omreglerad spelmarknad

2018-04-05

I propositionen föreslås en ny spelreglering. Den nya regleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden. Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Krav på ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet ska ställas på spelen. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas. Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater. En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel. En statlig spelmyndighet ska besluta om licenser och utöva tillsyn enligt lagen. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps. Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel, s.k. matchfixning, ska kunna dömas för spelfuskbrott. Punktskatt ska tas ut på licenspliktigt spel med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalningarna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in efter den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:218: Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

2018-04-05

Propositionen innehåller förslag till lagändringar på utbildningsområdet som innebär kompletteringar och anpassningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), den i propositionen Ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105) föreslagna lagen (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:sdataskyddsförordning, och föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen. De kompletterande bestämmelser inom utbildningsområdet som här föreslås syftar till att möjliggöra en fortsatt ändamålsenlig behandling av personuppgifter på detta område samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas, oavsett om behandlingen utförs av offentliga eller enskilda aktörer. Ändringar föreslås i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, studiestödsdatalagen (2009:287), och skollagen (2010:800). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:216: En ny lag om försäkringsdistribution

2018-04-19

Genom EU-direktiv om försäkringsdistribution (försäkringsdistributionsdirektivet) har det införts en ny EU-rättslig reglering av försäkringsdistribution. I propositionen föreslås att direktivet genomförs i svensk rätt i en ny lag om försäkringsdistribution, som ska ersätta lagen om försäkringsförmedling. Den nya lagen innehåller huvudsakligen näringsrättsliga bestämmelser som ska gälla för försäkringsdistributörers försäkringsdistribution, dvs. för försäkringsförmedlare och försäkringsföretag när de distribuerar försäkringar. Försäkringsdistributionsdirektivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv som medger att medlemsstaterna inför krav som går utöver dem i direktivet. I propositionen föreslås att det enligt den nya lagen ska gälla sådana krav i fråga om bl.a. vissa tredjepartsersättningar och när rådgivning lämnas grundad på en opartisk och personlig analys samt skärpta regler om marknadsföring. Vissa av de strängare regler som enligt direktivet ska gälla vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter föreslås gälla även vid distribution av pensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet. Det föreslås även att nuvarande möjlighet för försäkringsförmedlare att få ett särskilt tillstånd för att som sidoverksamhet utföra investeringsrådgivning om fondandelar som inte har någon koppling till ett försäkringsavtal ska tas bort. Lagen om försäkringsdistribution föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018. De ytterligare bestämmelser som avser distribution av tjänstepensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet ska dock enligt förslaget börja tillämpas den 1 oktober 2019. Enligt förslaget ska lagen om försäkringsförmedling upphävas den 1 oktober 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Prop. 2017/18:215: Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

2018-03-29

Regeringen föreslår ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Ändringarna eftersträvar att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Meningen med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag till beslut om åtgärder. Målet för dessa åtgärder är att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts bland annat för våld av exempelvis en närstående.

Prop. 2017/18:214: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

2018-03-29

I propositionen föreslås en ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar. Förslaget innebär i huvudsak att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.

Prop. 2017/18:213: Mervärdesskatteregler för vouchrar

2018-04-12

I propositionen lämnas förslag på hur vouchrar (värdebevis) ska behandlas vid uttag av mervärdesskatt. Förslagen innebär att det införs definitioner av vouchrar, enfunktionsvouchrar samt flerfunktionsvouchrar. Det föreslås också regler om vad som är omsättning vid behandling av enfunktionsvouchrar respektive flerfunktionsvouchrar. Vidare finns en bestämmelse om beskattningsunderlaget vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar. Förslagen är föranledda av ändringar i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. De nya reglerna syftar bl.a. till ökad enhetlighet och att undvika konkurrenssnedvridningar, dubbelbeskattning och utebliven beskattning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:212: Förbud mot utvinning av uran

2018-03-21

I propositionen föreslås totalt tre lagändringar i miljöbalken och i minerallagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:211: Invasiva främmande arter

2018-03-21

I propositionen föreslås nya bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förslagen innebär i huvudsak att EU-förordningen kompletteras med en straffbestämmelse och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om åtgärder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:210: Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

2018-03-21

Regeringen föreslår att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Genom förslaget tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Förslaget syftar till att skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut.

Prop. 2017/18:209: Beställaransvar för ordning och reda på vägarna

2018-03-21

I propositionen föreslås ändringar i de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Förslagen innebär att beställaransvaret skärps. Det föreslås att den beställare som sluter avtal med trafikutövaren ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

Prop. 2017/18:208: Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

2018-03-21

I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande EU-rättsakt.

Prop. 2017/18:206: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

2018-03-29

I propositionen föreslås att lagen om regionaltutvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. Eftersom lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att vissa följdändringar görs i den lagen samt i lagen om strukturfondspartnerskap, lagen om registrering av verkliga huvudmän och kommunallagen. Vidare föreslås att lagen om samverkansorgan i länen och lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ska upphöra att gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:205: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

2018-03-29

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet.

Prop. 2017/18:204: Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

2018-03-21

Propositionen innehåller förslag till ramar för bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning som ska ligga till grund för ett tydligare och mer förutsägbart tillträdessystem än dagens. Regeringen föreslår att tidigare riksdagsbindningar när det gäller tillträde, behörighet och urval till högskoleutbildning, ska hävas. För grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå föreslår regeringen att det ska krävas att den sökande har nödvändiga kompetenser för att kunna tillgodogöra sig sådan utbildning. När det gäller särskild behörighet föreslår regeringen att de krav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. I situationer då ett urval behöver göras föreslår regeringen att urvalsgrunderna fortfarande ska vara betyg, resultat från högskoleprovet och av högskolan bestämda urvalsgrunder. Vid sådant urval ska som huvudregel minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet. Högst en tredjedel ska fördelas på grundval av urvalsgrunder som har bestämts av högskolan. I propositionen aviseras även en översyn av bestämmelserna om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor samt högskoleintroducerande utbildning i syfte att anpassa bestämmelserna till dagens behov. Regeringen gör även bedömningen att ordföranden i styrelsen för ett universitet eller en högskola inte bör få vara anställd vid högskolan. En pågående översyn av möjligheten till mindre högskolestyrelser aviseras också. Betydelsen av att säkra ett fortsatt starkt studentinflytande är vägledande i arbetet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:200: En ny lag om företagshemligheter

2018-03-21

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.

Prop. 2017/18:199: En stärkt minoritetspolitik

2018-03-21

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Prop. 2017/18:198: Förlängd klampning

2018-03-21

I propositionen föreslås att lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ändras. Enligt lagen kan åtgärder i form av omhändertagande av viss egendom eller fastlåsning av fordon genom s.k. klampning ske för att säkerställa att fordonet inte kör vidare, om det vid en vägkontroll upptäcks att vissa regler på vägtransportområdet har överträtts. Regeringen föreslår att tidsgränsen för hur länge åtgärder får bestå förlängs från 24 timmar till 36 timmar i de fall åtgärder vidtagits i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgift, för att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen och för att hindra trafik med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Prop. 2017/18:197: Fler bygglovsbefriade åtgärder

2018-03-21

Som ett led i regeringens arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov, överlämna ett större ansvar till de enskilda fastighetsägarna och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet föreslår regeringen att fler åtgärder undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen.

Prop. 2017/18:196: Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

2018-03-21

Propositionen innehåller förslag med avsikt att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG. Förordningen trädde i kraft den 16 juni 2014. Det datum när den börjar gälla fastställs dock först när förordningens portal och databas nått full funktionalitet.

Prop. 2017/18:195: Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

2018-03-21

I propositionen föreslås bland annat att det införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Propositionen innehåller en justerad version av förslagen i propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti (prop. 2017/18:18). I förhållande till den propositionen har ändringar gjorts i syfte att tydliggöra dels att alla elever i behov av stödinsatser ska få rätt stöd i rätt tid, dels att garantin inte innebär några nya dokumentationskrav. De lagförslag som avsåg att förtydliga att extra anpassningar ska dokumenteras i en elevs individuella utvecklingsplan har tagits bort. Det har även gjorts en ändring i de paragrafer som reglerar garantin, ikraftträdandetidpunkten för lagförslaget har senarelagts och huvudmannens ansvar för att tillse att det finns tillräckliga resurser för att genomföra garantin har tydliggjorts. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Prop. 2017/18:194: Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

2018-03-21

Propositionen innehåller förslag för att nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska få en individuell studieplan upprättad. Detta ska göras senast två månader efter mottagandet. Dessa elever ska även kunna ges undervisning enligt en anpassad timplan. I en sådan prioriteras vissa ämnen och därmed utökas undervisningstiden i dessa ämnen. De ska också få studiehandledning på sitt modersmål om det inte är uppenbart obehövligt. Det sistnämnda gäller även nyanlända som tas emot inom skolväsendet på högstadiet i grundsärskolan. Det undantag i skollagen som ger fritidspedagoger eller motsvarande möjlighet att undervisa i fritidshemmet utan legitimation och behörighet ska tas bort. Den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. Lagändringarna i fråga om nyanlända elever föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och övriga lagändringar den 1 juli 2019.

Prop. 2017/18:193: Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

2018-03-21

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG. EU-förordningen syftar till att förenkla förfarandet för beviljande av tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom Europeiska unionen, särskilt prövningar som ska göras i flera medlemsstater. Den innehåller krav som innebär att kliniska prövningar ska genomgå vetenskaplig och etisk granskning och godkännas enligt förordningen. Den etiska granskningen ska utföras av en etikkommitté i enlighet med nationell rätt i den berörda medlemsstaten. Den föreslagna lagen innehåller kompletterande bestämmelser om den etiska granskningen. EU-förordningen trädde i kraft den 16 juni 2014, men det är inte beslutat när den ska börja tillämpas. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Prop. 2017/18:192: Bemyndigande i terrängkörningslagen

2018-03-20

I propositionen föreslås en ändring i terrängkörningslagen (1975:1313) som ger regeringen möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning med motordrivet fordon i vissa områden i kommunen. Bakgrunden till förslaget är att det i rättstillämpningen har uppmärksammats att den bestämmelse i terrängkörningsförordningen (1978:594) som har varit rådande under en tjugoårsperiod och som har gett kommunen rätt att förbjuda eller meddela föreskrifter för viss terrängkörning har saknat stöd i lag. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:190: Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

2018-03-19

Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas.

Prop. 2017/18:187: Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

2018-03-20

I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras som läkemedel. Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, dock högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet. Förutom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, föreslås följdändringar i ett antal andra lagar. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:186: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

2018-03-20

Regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Prop. 2017/18:185: En ny lag om ekonomiska föreningar

2018-03-20

Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

Prop. 2017/18:184: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

2018-03-19

Propositionen innehåller två förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det första förslaget innebär att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska också programmens omfattning utökas, både vad gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort de högskoleförberedande kurserna. Regeringen bedömer att detta kan göra programmen mer attraktiva för elever som inte har bestämt sig för om de vill studera vidare efter gymnasieskolan eller inte. Elever på yrkesprogram har visserligen redan i dag rätt att läsa de behörighetsgivande kurserna, men det fungerar inte alltid i praktiken. Regeringen bedömer att detta kan ha bidragit till att andelen elever som väljer ett yrkesprogram har minskat under flera år. Det andra förslaget är att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för som i dag 100 gymnasiepoäng. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2019.

Prop. 2017/18:183: En gymnasieutbildning för alla

2018-03-20

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Förslagen innebär bland annat att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detta gäller alla skolformer som omfattas av bestämmelserna om stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Prop. 2017/18:182: Samling för skolan

2018-03-20

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Prop. 2017/18:180: Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2018-03-20

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN) stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till den 30 juni 2019, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

Prop. 2017/18:179: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

2018-03-19

I propositionen lämnar regeringen förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I propositionen föreslås det övergripande målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken vara en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Prop. 2017/18:178: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

2018-03-21

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om gasanordningar.

Prop. 2017/18:177: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

2018-03-20

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.

Prop. 2017/18:176: Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

2018-03-20

Regeringen föreslår att Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar.

Prop. 2017/18:175: Vissa förslag på assistansområdet

2018-03-21

I propositionen föreslår regeringen nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken om att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – kan meddela dels ytterligare föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet, dels föreskrifter om att assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet ska betalas ut på annat sätt än månadsvis.

Prop. 2017/18:174: En mer heltäckande terrorismlagstiftning

2018-03-20

Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

Prop. 2017/18:173: Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

2018-03-13

Regeringen föreslår att underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Till och med den månad då barnet fyller 11 år blir underhållsstödet 1 573 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 11 blir underhållsstödet 1 723 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 15 blir underhållsstödet 2 073 kronor i månaden.

Prop. 2017/18:171: Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

2018-03-19

Propositionen innehåller förslag som har som mål att anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.

Prop. 2017/18:169: Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

2018-03-19

Regeringen föreslår ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Prop. 2017/18:168: Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

2018-03-08

Regeringen föreslår att skydd av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, också ska gälla för studerande som inte får studiemedel. Förutsättningarna är att studierna är eftergymnasiala. Från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 ska SGI även gälla för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

Prop. 2017/18:167: Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

2018-03-08

I propositionen föreslås vissa förtydliganden av kravet på detaljplan i plan-och bygglagen. Ändringarna innebär att det blir enklare att bedöma när detaljplan krävs och när detaljplan inte krävs.

Prop. 2017/18:166: Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart

2018-03-08

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som är nödvändiga för att genomföra EU-direktivet om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Direktivet är i huvudsak en redaktionell omarbetning av ett tidigare direktiv. De lagändringar som föreslås är därför i huvudsak redaktionella justeringar i form av ändrade hänvisningar till direktivet och ändrad terminologi. Utöver detta föreslås dock bland annat att det så kallade unionscertifikatet för inlandssjöfart ska medföras ombord på fartyget i original.

Prop. 2017/18:165: Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

2018-03-08

I propositionen föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förslaget innebär att straffet skärps för allvarliga brott. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Prop. 2017/18:164: En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

2018-03-20

Regeringen föreslår en nationell strategi för den kommunala kulturskola. Strategin innehåller ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Prop. 2017/18:163: Nationell strategi för klimatanpassning

2018-03-08

I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring. Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen. Regeringen redovisar också en nationell strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. Strategin aviserades i regeringens skrivelse Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning (rskr. 2015/16:87). Genom strategin möter regeringen också åligganden under Parisavtalet samt i EU:s strategi för klimatanpassning där en nationell strategi för klimatanpassning lyfts fram som ett centralt analytiskt instrument avsett att förklara och prioritera åtgärder och investeringar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:162: Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

2018-03-20

I propositionen föreslås att restriktioner införs för statsråds och statssekreterares övergångar till annan än statlig verksamhet. Restriktionerna ska skydda staten och enskilda, för det fall statsrådet eller statssekreteraren förvärvat sådana kunskaper eller information i sitt uppdrag som gör att det genom annan framtida sysselsättning kan finnas en risk för ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller för att allmänhetens förtroende för staten skadas. Två olika restriktioner införs – karens och ämnesrestriktion. Karens innebär att statsrådet eller statssekreteraren inte får påbörja ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet upp till tolv månader efter det att uppdraget eller anställningen avslutades. Ämnesrestriktion innebär att den enskilde inom ramen för ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet inte får befatta sig med vissa särskilt angivna frågor under en tid upp till tolv månader efter avgången. Ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, föreslås inrättas under riksdagen för att pröva frågor enligt lagen. Restriktionerna föreslås regleras i en ny lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. I propositionen föreslås också en ändring i lagen om arvoden till statsråd m.m. som innebär att avdrag på ett statsråds arvode ska göras med 10 procent per dag då statsrådet är helt eller delvis frånvarande för att ta hand om sitt barn, om statsministern medgett sådan frånvaro. Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:161: En möjlighet till körkortslån

2018-03-08

I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om trafikskolor. Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Prop. 2017/18:160: Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

2018-03-08

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ecuadors anslutning till EU:s och dess medlemsstaters frihandelsavtal med Colombia och Peru. Förhandlingar om ett frihandelsavtal inleddes i januari 2009 mellan å ena sidan EU och å andra sidan Colombia, Peru och Ecuador.

Prop. 2017/18:159: Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

2018-03-19

I propositionen lämnas förslag som syftar till att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet som de är avsedda för inom socialtjänsten och skollagsreglerad verksamhet. Regeringen föreslår att krav på tillstånd för att få ta emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, socialtjänstlagen, förkortad SoL, och skollagen. Endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet enligt LSS, SoL respektive skollagen ska få tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Vidare föreslår regeringen att tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt SoL och LSS bara ska få lämnas till en juridisk person samt att endast juridiska personer ska kunna godkännas som huvudmän enligt skollagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.

Prop. 2017/18:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

2018-03-20

I propositionen föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen, förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen. I propositionen föreslås vidare ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster, benämnda välfärdstjänster, vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000 euro. För upphandling av sådana tjänster föreslås att endast ett fåtal regler i LOU ska gälla om bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation samt rättsmedel. I propositionen föreslås också bestämmelser om att upphandlande myndigheter ska få reservera deltagandet i upphandlingar av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller angivna krav i lagen. Lagändringarna syftar till att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Förslagen bedöms även förenkla för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och främja den idéburna sektorns deltagande i upphandlingar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:157: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2018-03-19

Regeringen föreslår att öppenvårdsapotekens grunduppdrag sammanställs och förtydligas i en ny bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. I samma lag föreslår regeringen ändringar om krav som ställs på apoteken. Förslagen innebär bland annat krav på farmaceutkompetens i samband med expedieringar av förskrivningar, förtydliganden av kraven på rådgivning och kontroll, krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga och krav på utformningen av apotekens rådgivningsmiljö.

Prop. 2017/18:156: Ny lag om tobak och liknande produkter

2018-03-08

Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak.

Prop. 2017/18:155: Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

2018-03-20

Regeringen föreslår att det inom svensk hälso- och sjukvård ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås med andra ord att kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. Det föreslås också andra åtgärder för att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, bland annat att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller även ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus.

Prop. 2017/18:154: Journalistik i hela landet

2018-03-08

Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.

Prop. 2017/18:153: Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

2018-03-19

I propositionen föreslås en ny lag om elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. Lagen genomför EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som har tagits fram enligt direktivet. I propositionen föreslås även att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard har avtalats. Bestämmelserna i lagen ska enligt förslaget inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. I propositionen föreslås även att en upplysningsbestämmelse om den nya lagen införs i mervärdesskattelagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Prop. 2017/18:152: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

2018-03-08

I propositionen föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.

Prop. 2017/18:151: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

2018-03-20

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar. Till följd av förslaget om generella bestämmelser i kommunallagen föreslås även ett antal följdändringar i andra lagar. Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:150: Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

2018-03-19

Regeringen föreslår i propositionen att efterlevandestöd ska få lämnas retroaktivt för högst sex månader före ansökningsmånaden, i stället för som med nuvarande regler för högst två år. Förslaget innebär alltså en förkortning av den retroaktiva tiden.

Prop. 2017/18:149: En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning

2018-03-20

Propositionen innehåller förslag om en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Ett stabilt ramverk för den kommunala sektorn är en viktig förutsättning för att hantera kommunernas och landstingens framtida utmaningar. En viktig komponent i ett sådant stabilt ramverk är den ekonomiska styrningen. En rättvisande och transparent redovisning som möjliggör jämförelser utgör en viktig grund för en god ekonomisk styrning inom den kommunala sektorn. Den nya lagen innehåller förslag som innebär att kommunernas och landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl normgivande organ som kommuner och landsting. Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2017/18:148: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

2018-03-20

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med anledning av EU:s förordning om penningmarknadsfonder. Förordningen, som syftar till att förstärka den finansiella stabiliteten och skapa en hög skyddsnivå för investerare, förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. De föreslagna ändringarna gör det möjligt för Finansinspektionen att begära in upplysningar för övervakningen av att förordningen – men även andra EU-förordningar – följs. Det föreslås även att Finansinspektionen ska få ta ut ansökningsavgifter och avgifter för tillsyn enligt förordningen. I propositionen finns också förslag till lagändringar på värdepappersmarknadsområdet som inte har samband med förordningen om penningmarknadsfonder. Det föreslås en ändring av bemyndigandet i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hantering av redovisningsmedel. Ändringen innebär att bemyndigandet justeras så att lydelsen överensstämmer med motsvarande bemyndigande i lagen om värdepappersfonder. Därutöver föreslås också lagändringar med anledning av vissa krav som följer av det delegerade direktivet och en delegerad förordning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, förkortat MiFID II. De lagändringar som avser kompletteringar till förordningen om penningmarknadsfonder föreslås träda i kraft den 21 juli 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:147: Ny djurskyddslag

2018-03-08

Regeringen föreslår en ny djurskyddslag. Den nya djurskyddslagen är tydligare, har en mer ändamålsenlig disposition och ett modernare språk. Syftet med den nya lagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.

Prop. 2017/18:145: Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

2018-03-20

Propositionen innehåller förslag som syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Regeringen föreslår att kvarskrivning ska ersättas av skyddad folkbokföring, som ska vara ett mer flexibelt institut. Skyddad folkbokföring ska bl.a. få ske på annan ort än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och kunna ges för obestämd tid. Förslaget gör det möjligt att i större utsträckning ge ett skydd som är bättre anpassat efter vars och ens specifika situation. Socialnämnden ska under vissa förhållanden kunna ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Skatteverket föreslås ska lämna stöd till den som har medgetts skyddad folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas. Regeringen lämnar också förslag om en förstärkt sekretess för uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål och ärenden hos alla myndigheter och domstolar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. I propositionen föreslås också några åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska få möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Folkbokföringsbrott införs på nytt. Straffansvar inträder när någon uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet och åtgärden innebär fara i bevishänseende. Det ska även vara möjligt att dömas för grovt folkbokföringsbrott. Ringa fall är dock undantagna från straffansvar. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:144: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

2018-03-20

Enligt nu gällande bestämmelser får skattetillägg inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. I propositionen föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid sådana rättelser. En rättelse ska inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall får skattetillägg tas ut. Enskilda kan således inom en viss tid göra en rättelse med anledning av Skatteverkets information om en generell kontroll utan att drabbas av skattetillägg. Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande. En motsvarande reglering föreslås avseende ansvar för brott enligt skattebrottslagen. I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:143: Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

2018-03-20

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan. Europeiska unionens råd bemyndigade i november 2011 Europeiska kommissionen att förhandla ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling med Afghanistan. Avtalet undertecknades i februari 2017.

Prop. 2017/18:142: Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

2018-03-08

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagar på finansmarknadsområdet till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är det datum när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Prop. 2017/18:138: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

2018-03-01

Regeringen föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.

Prop. 2017/18:137: Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

2018-03-08

I propositionen föreslås att Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas vid utgången av 2018 genom likvidation, att det införs en utökad föreskriftsrätt i fråga om kreditinstituts kreditprocess och jävskrediter samt att det görs vissa ändringar i regelverket om krishantering. Förslagen innebär att det införs en ny lag, lagen om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa. Genom den nya lagen upphävs lagen om sparbankernas säkerhetskassa och kungörelsen med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 om sparbankernas säkerhetskassa. Det föreslås också ändringar i sparbankslagen, lagen om medlemsbanker, lagen om insättningsgaranti, inkomstskattelagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, aktiebolagslagen, lagen om värdepappersmarknaden, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:135: Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

2018-03-01

Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

Prop. 2017/18:133: En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

2018-03-01

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. Lagförslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning, i ett fall även till den lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som föreslås i propositionen 2017/18:105 Ny dataskyddslag. Lagförslagen innebär även att kompletterande upplysningar införs i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en överklagandehänvisning tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Prop. 2017/18:132: Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

2018-02-22

Arbetet med att ta fram grundkartor, detaljplaner och planbestämmelser har blivit alltmer digitaliserat. Samtidigt saknas enhetliga standarder för detta arbete, vilket bl.a. leder till att möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheter och att göra sammanställningar av gällande detaljplaner är bristfälliga. Det är därför angeläget att sådana standarder tas fram.

Prop. 2017/18:131: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

2018-03-20

I propositionen föreslås att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta föreslås även att avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands föreslås dock att skattefriheten består. Skattefriheten föreslås även bestå för statligt anställda stationerade utomlands när det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar. Det föreslås inte några förändringar i fråga om förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering. Sjukvårdsförsäkringsförmån ska enligt förslaget värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. I propositionen föreslås även att bestämmelserna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:129: Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

2018-03-08

Regeringen föreslår att det införs ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet.

Prop. 2017/18:127: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

2018-03-20

I denna proposition föreslås att en skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan avgift avskaffades den 1 januari 2007. Återinförandet innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor. Återinförandet innebär även att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem föreslås dock kunna begära att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:126: Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

2018-03-08

I propositionen lämnas förslag som möjliggör en mer digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande samt ansökan om betalningsföreläggande och handräckning.

Prop. 2017/18:123: Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

2018-03-01

För att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel föreslår regeringen en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd för barn och en skärpning av straffskalan.

Prop. 2017/18:122: EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

2018-02-22

I propositionen lämnar regeringen förslag som anpassar befintliga dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets ansvarsområden till EU:s nya dataskyddsförordning.

Prop. 2017/18:121: Modernare adoptionsregler

2018-03-01

Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.

Prop. 2017/18:120: Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

2018-03-01

Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Prop. 2017/18:119: Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

2018-02-22

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Prop. 2017/18:117: Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

2018-02-22

För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Prop. 2017/18:116: En amnesti för explosiva varor

2018-03-01

Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.

Prop. 2017/18:115: Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

2018-02-22

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar.

Prop. 2017/18:113: Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

2018-02-22

EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas den 25 maj 2018.Regeringen bedömer att dataskyddsförordningen ger utrymme för en sådan särskild reglering om personuppgiftsbehandling som finns i domstolsdatalagen.

Prop. 2017/18:112: Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

2018-03-01

Propositionen innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning.

Prop. 2017/18:111: Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

2018-02-15

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena till EU:s nya dataskyddsförordning.

Prop. 2017/18:110: Politik för gestaltad livsmiljö

2018-02-22

I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Prop. 2017/18:108: Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

2018-02-15

I propositionen behandlas genomförandet av ett EU-direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, kallat säsongsanställningsdirektivet.

Prop. 2017/18:107: Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

2018-02-22

I propositionen föreslås lagändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken, med anledning av EU-förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen ersätter EU-direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet), som i Sverige har genomförts genom personuppgiftslagen och ett stort antal specifika författningar med särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom särskilda områden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Prop. 2017/18:106: Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

2018-03-19

I propositionen föreslås att det ska bli enklare för kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer. Syftet med förslaget är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.

Prop. 2017/18:105: Ny dataskyddslag

2018-02-15

Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.

Prop. 2017/18:102: En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2018-02-15

Regeringen föreslår att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget innebär att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen, genom att den nuvarande subsidiaritetsregeln i förhållande till brottsbalken tas bort. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olovligt kvarstannande.

Prop. 2017/18:100: 2018 års ekonomiska vårproposition

2018-04-16

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2019. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. I propositionen lämnas även förslag till ändring i riksdagsordningen med anledning av betänkandet En sammanhållen budgetprocess (SOU 2017:78) samt förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.

Prop. 2017/18:99: Vårändringsbudget för 2018

2018-04-16

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2018.

Prop. 2017/18:96: Karensavdrag–en mer rättvis självrisk

2018-03-01

Regeringen föreslår att ett lagstadgat karensavdrag förs in i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Prop. 2017/18:95: Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

2018-02-22

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagstiftningen om personuppgiftsbehandling inom Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens verksamheter till EU:s nya dataskyddsförordning. De flesta förslagen är följder av eller anpassningar till dataskyddsförordningen och till att personuppgiftslagen till följd av den nya förordningen kommer att upphävas. Förslagen innebär också att lagarna om personuppgiftsbehandling i de berörda myndigheternas verksamheter ska komplettera dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Det föreslås även vissa förtydliganden och justeringar som inte föranleds direkt av dataskyddsförordningen. Ändringarna bidrar bl.a. till att minska eventuell dubbelreglering och klargör de olika regleringarnas förhållande till varandra. Anpassningarna gäller inte personuppgiftsbehandling vid myndigheternas brottsbekämpande verksamhet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.