Alla Propositioner

Prop. 2021/22:250: Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

2022-05-25

I proposi­tionen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mot­tagande av asyl­sökande m.fl. för att åstad­komma en jämnare fördel­ning över landet av boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Prop. 2021/22:246: Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater

2022-05-16

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari i år har tydliggjort att Ryssland inte anser sig bundet av den regelbaserade världsordningen som Sverige bygger sin säkerhet på. Det råder ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. I ljuset av förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön ser Sverige över hur den egna säkerheten kan stärkas.

Prop. 2021/22:244: Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

2022-05-06

Regeringen föreslår att det ska införas en lag om egenvård. Ordet egenvård betyder, enligt den nya lagen, en hälso- och sjukvårdsåtgärd som hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en patient kan utföra själv.

Prop. 2021/22:243: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

2022-05-05

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under det senaste året. Det beror främst på att oljepriset har stigit kraftigt, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Med hänsyn till de höga drivmedelspriserna bör den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Därmed undviks att reduktionsplikten leder till högre priser på bensin och diesel under 2023.

Prop. 2021/22:242: En förstärkt spelreglering

2022-05-12

Regeringen förslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

Prop. 2021/22:240: BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

2022-05-05

I propositionen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Prop. 2021/22:239: Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

2022-04-21

I propositionen lämnas förslag som syftar till att åtgärda problemen med fordonsmålvakter och den därmed sammanhängande brottsligheten.

Prop. 2021/22:238: Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

2022-05-05

Regeringen föreslår nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i ett antal lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

Prop. 2021/22:237: Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer

2022-04-13

Regeringen föreslå att vissa undantagsbestämmelser för att tillgodoräkna försäkringstid avskaffas. Det gäller dels garantipension för personer födda 1938 eller senare, dels garantipension till omställningspension. De som får dessa förmåner när förslagen träder i kraft kommer inte att påverkas.

Prop. 2021/22:235: Sekretess hos två kommissioner

2022-04-28

Regeringen föreslår att nya sekretessbestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreslås gälla till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden i den granskande verksamhet som utförs av sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och av sanningskommissionen för det samiska folket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2022.

Prop. 2021/22:234: Fordon ska kunna klampas i fler fall

2022-04-21

I propositionen föreslås att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Åtgärder – omhändertagande av vissa föremål eller fastlåsning av fordon (klampning) – får enligt lagen bl.a. vidtas i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter. Detta är möjligt när det enligt andra författningar har meddelats ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden på grund av att ett förskott för sanktionsavgift inte har betalats omedelbart vid kontrollen.

Prop. 2021/22:233: Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

2022-04-13

Den tilltalades ålder har stor betydelse för straffmätning, påföljdsval och utvisning på grund av brott. När nya uppgifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under processen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ändamålsenlig hantering av nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Prop. 2021/22:232: Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

2022-04-13

I propositionen föreslås riktlinjer för ett nytt centralt och modernt system för offentlig belöning samt riktlinjer om Sveriges allmänna flaggdagar.

Prop. 2021/22:231: Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

2022-04-13

För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Prop. 2021/22:229: Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

2022-04-13

Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget dock betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

Prop. 2021/22:228: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

2022-04-13

I propositionen föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor.

Prop. 2021/22:227: Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

2022-04-13

Den 4 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen i kraft. Förordningen innebär bland annat att Europeiska gräns- och kustbevaknings­byråns (Frontex) mandat och resurser utvidgas. För att förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs vissa komplet­terande nationella bestämmelser.

Prop. 2021/22:226: Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

2022-04-13

I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Prop. 2021/22:225: Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

2022-04-07

Regeringen föreslår en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Lagen genomför Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Prop. 2021/22:224: Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

2022-04-07

Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlän­nings­lagen och brotts­balken som syftar till att skärpa reglerna om utvis­ning på grund av brott.

Prop. 2021/22:223: Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

2022-04-28

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef.

Prop. 2021/22:222: Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

2022-04-21

Regeringen har fattat beslut om en proposition som innehåller förslag till vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Prop. 2021/22:221: Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser

2022-04-13

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Prop. 2021/22:220: Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

2022-04-07

Regeringen föreslår att socialförsäkringsbalken ändras så att tryggheten stärks för dem som under lång tid har haft nedsatt arbetsförmåga.

Prop. 2021/22:219: Ordning och reda på avfallet

2022-04-07

I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter vid utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023.

Prop. 2021/22:218: Hittegods i kollektivtrafiken

2022-03-31

Regeringen föreslår en ny lag om kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom vid transport med tåg, spårvagn, tunnel­bana, buss eller fartyg. Lagen ska gälla för kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom ombord på fordonet och inom vissa anslutande om­råden. Lagen ska ersätta den reglering av upp­hittad egen­dom som finns i dag för sådan trafik.

Prop. 2021/22:217: Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

2022-04-07

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka kvaliteten i folkbokföringen.

Prop. 2021/22:216: Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2022-04-12

I propositionen lämnas förslag till vissa lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Prop. 2021/22:215: En ny lag om företagsrekonstruktion

2022-03-31

Det är viktigt att företag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ända­måls­enligt rekon­struktions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om företags­rekon­struktion.

Prop. 2021/22:214: Proposition: Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

2022-03-24

Regeringen föreslår att det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ska tas bort från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Prop. 2021/22:212: Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

2022-03-31

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

Prop. 2021/22:211: Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

2022-03-31

I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

Prop. 2021/22:210: Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

2022-03-31

För att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft behöver regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft förtydligas. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen ska kvarstå, men formerna för detta regleras. Lagändringarna om kommunernas skyldighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en sådan begäran ska innehålla samt rättelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Prop. 2021/22:209: Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

2022-04-07

Regeringen har fattat beslut om en proposition som innehåller förslag med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Prop. 2021/22:208: Vägar till hållbara vattentjänster

2022-03-31

I denna proposition lämnas lagförslag som syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.

Prop. 2021/22:207: Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

2022-03-31

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i miljöbalken och skogsvårdslagen.

Prop. 2021/22:206: Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

2022-03-31

Regeringen föreslår ändringar i utsök­nings­balken för att effekti­visera verk­ställig­heten av förvalt­nings­myndig­heters beslut om åter­krav och annan betal­nings­skyldighet.

Prop. 2021/22:204: Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

2022-03-31

Regeringen föreslår att lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicin-tekniska produkter ändras. Detta till följd av Europaparlamentets och rådets beslut om att ändra övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicin-tekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Prop. 2021/22:202: Betaltjänster – några förtydliganden

2022-03-24

I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i betaltjänstlagen med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i EU:s andra betaltjänstdirektiv, vilka reglerar bevisbördans placering, har genomförts på ett tillräckligt klart och precist sätt i svensk rätt.

Prop. 2021/22:201: Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

2022-03-24

I propositionen föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin.

Prop. 2021/22:200: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

2022-03-31

Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Prop. 2021/22:199: Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

2022-03-25

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Prop. 2021/22:198: Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

2022-03-24

I de fall brott inte kan förhindras behöver sam­hällets resurser rikta in sig på att minska skade­verk­ningarna av brott och hjälpa de brotts­drabbade. Att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brottsoffer är en viktig del i det arbetet. Regeringen föreslår därför lagändringar för att utvidga brotts­offers rätt till skadestånd och möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det över­gripande syftet med lagänd­ringarna är att stärka brotts­offers ställning och minska skade­verk­ningarna av brott.

Prop. 2021/22:197: Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

2022-03-29

Regeringen lämnar förslag för att utöka möjligheterna till distansutmätning och underlätta Kronofogdemyndighetens tillgångsutredningar i mål om utmätning.

Prop. 2021/22:196: Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

2022-03-17

Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fotboja mer effektiv föreslås att Kriminal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.

Prop. 2021/22:195: Skärpt straff för gravfridsbrott

2022-03-17

För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot grifte­frid komplet­teras med en särskild straff­skala för grovt brott.

Prop. 2021/22:194: Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

2022-03-17

För att säker­ställa ett starkt och ända­måls­enligt skydd mot intrång i bostäder och andra platser behöver det straff­rätts­liga skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång moderni­seras och stärkas.

Prop. 2021/22:193: Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

2022-03-17

Prop. 2021/22:192: Skärpta straff för knivbrott

2022-03-17

Det finns behov av en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Prop. 2021/22:190: Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

2022-03-17

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avstängning från prov på transportområdet. Det föreslås också att illegal utbildningsverksamhet på transportområdet ska straffbeläggas i större utsträckning än tidigare och att befintliga straffbestämmelser ska skärpas.

Prop. 2021/22:189: Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

2022-03-17

Regeringen föreslår komplet­terande lag­stift­ning till EU:s nya Bryssel II-förordning. Förslagen syftar till att stärka skyddet för barn i inter­nationella situa­tioner.

Prop. 2021/22:188: Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

2022-03-17

Regeringen föreslår – med utgångs­punkt i barnets bästa – jämlika, inklu­derande och ända­måls­enliga regler om föräldra­skap i inter­nationella situa­tioner.

Prop. 2021/22:187: Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

2022-03-17

I propositionen föreslås de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Prop. 2021/22:186: En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

2022-03-17

För att brott ska klaras upp är det avgö­rande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tyst­nads­kulturen gentemot rätts­väsen­det bryts. Sam­hället måste reagera kraft­fullt mot brott som innebär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påver­kar möjlig­heterna att upp­rätt­hålla straff­systemets effekti­vitet.

Prop. 2021/22:185: Sekretess för ljuddämpare

2022-03-17

Prop. 2021/22:184: Regional fysisk planering i Hallands län

2022-03-17

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen som innebär att regional fysisk planering ska ske i Hallands län.

Prop. 2021/22:183: Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

2022-03-17

Det är mycket vanligt att oregist­rerade och ano­nyma kontantkort till mobil­telefoner används i samband med brottslig verk­samhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgörande information.

Prop. 2021/22:182: Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

2022-03-17

Regeringen föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas till barn som vårdas eller bor i familjehem, bostad med särskild service, stödboende eller HVB-hem som bekostas av det allmänna. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som gäller för underhållsstöd till barn i motsvarande situationer. Barnet bedöms i dessa situationer få sitt behov av grundtrygghet tillgodosett av det allmänna på ett sådant likvärdigt sätt som också säkerställs av efterlevandestödet.

Prop. 2021/22:181: Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

2022-03-17

Regeringen föreslår att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem höjs med ett år 2023. Från och med 2026 knyts åldersgränserna till riktåldern för pension.

Prop. 2021/22:180: Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

2022-03-17

Regeringen föreslår att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer per månad höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Regeringen föreslår också en höjning av det minimibelopp som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen.

Prop. 2021/22:179: Ett bättre premiepensionssystem

2022-03-17

Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Prop. 2021/22:178: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat

2022-03-17

Prop. 2021/22:177: Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation

2022-03-17

Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den nya lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring. Lagen innehåller även bestämmelser om de delar av socialtjänstens verksamheter som omfattar omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Prop. 2021/22:176: Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

2022-03-22

I propositionen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Prop. 2021/22:175: Genomförande av balansdirektivet

2022-03-17

Prop. 2021/22:174: Ett moderniserat konsumentskydd

2022-03-17

I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Prop. 2021/22:173: Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

2022-03-17

I propositionen föreslås att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras.

Prop. 2021/22:172: Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

2022-03-17

EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

Prop. 2021/22:171: Tryggare bostadsrätt

2022-03-22

Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.

Prop. 2021/22:169: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

2022-03-22

EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter ska, med vissa undantag, börja tillämpas den 12 augusti 2022. Propositionen innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till EU- förordningen.

Prop. 2021/22:168: En ökad differentiering av strandskyddet

2022-03-22

I denna proposition lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för strandnära bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.

Prop. 2021/22:167: Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning

2022-03-17

Prop. 2021/22:166: Genomförande av mobilitetspaketet

2022-03-17

Prop. 2021/22:165: Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

2022-03-17

Vissa fall av skattenedsättningar inom energibeskattningen utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Dessa stöd har antingen godkänts genom beslut av Europeiska kommissionen eller omfattas av någon av gruppundantagsförordningarna på statsstödsområdet. En förutsättning för att stöd av det här slaget ska få förekomma är att vissa uppgifter lämnas till kommissionen för offentliggörande. Kommissionen har nu ändrat vissa krav för vilka uppgifter som ska lämnas. I propositionen föreslås därför ändringar för att följa de nya kraven. Ändringarna innebär att de uppgifter som ska lämnas om stödmottagare utvidgas till att omfatta även uppgifter om s.k. primär jordbruksproduktion om stödmottagaren är ett företag som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet. Även reglerna för återbetalning av bränsleskatt och skatt på el ändras så att ett villkor för att få skatteåterbetalning är att ”uppgifter om stödmottagare” lämnas för de stöd som överstiger 15 000 euro per stödmottagare och kalenderår för stöd till yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet. Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Prop. 2021/22:164: En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

2022-03-17

Prop. 2021/22:163: Bättre villkor för kommersiell radio

2022-03-17

Regeringen lämnar förslag som förbättrar villkoren för kommersiell radio. Annonsreglerna för kommersiell radio i radio- och tv-lagen (2010:696) föreslås bli flexiblare och den högsta tillåtna tiden för annonser blir densamma som gäller för tv. Det föreslås också en ny tillfällig lag för att kunna synkronisera nuvarande tillståndsperioder för analog och digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen ger tillståndshavarna möjlighet att förlänga sina tillstånd för digital kommersiell radio så att de löper ut samtidigt som nuvarande tillstånd för analog kommersiell radio.

Prop. 2021/22:162: Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

2022-03-17

Prop. 2021/22:161: Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

2022-03-17

Prop. 2021/22:160: Skolans arbete med trygghet och studiero

2022-03-17

Prop. 2021/22:159: Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

2022-03-17

Prop. 2021/22:158: Ett mer likvärdigt skolval

2022-03-22

I denna proposition föreslås ändringar i skollagen (2010:800) om urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola för ett mer rättvist skolval och förtydliganden av bestämmelserna om villkor för nyetablering av fristående skolor. Förslagen syftar till att öka likvärdigheten i skolan och minska skolsegregationen.

Prop. 2021/22:157: Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

2022-03-17

Prop. 2021/22:156: Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

2022-03-17

I denna proposition föreslås ändringar i skollagen (2010:800) med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för så kallade resursskolor, det vill säga skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.

Prop. 2021/22:155: In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

2022-03-17

I propositionen föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet, ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar till att förhindra att fusk sker vid högskoleprovet genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

Prop. 2021/22:154: Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

2022-03-22

I propositionen föreslås tillägg till reglerna om överlåtelse av helt försäkringsbestånd i inkomstskattelagen och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Prop. 2021/22:153: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

2022-03-17

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller elnätsverksamhet. En stor del av ändringarna har sin bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Prop. 2021/22:152: Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina

2022-03-14

I denna proposition lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet.

Prop. 2021/22:151: Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

2022-03-10

Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet).

Prop. 2021/22:150: Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

2022-03-10

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och minerallagen (1991:45) som innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar till att skärpa regelverket för utvinning i alunskiffer.

Prop. 2021/22:149: En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

2022-03-10

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen som syftar till att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Prop. 2021/22:148: En ny växtskyddslag

2022-03-17

I propositionen lämnar regeringen förslag till en ny växtskyddslag. Lagen kompletterar EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan.

Prop. 2021/22:147: Ursprungsgarantier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

2022-03-10

Prop. 2021/22:146: Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

2022-03-17

Det övergripande målet för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet är att fonden, inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, ska förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses. I propositionen föreslås att det ska införas ytterligare ett mål för placeringsverksamheten. Det nya målet innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019. Det föreslås också att Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Prop. 2021/22:145: Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

2022-03-17

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (IVI). För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Prop. 2021/22:143: Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter

2022-03-03

I propositionen föreslås att ett förarbevis för vattenskoter ska återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligt.

Prop. 2021/22:142: Effektivare bevisupptagning inom EU

2022-03-10

I november 2020 antogs en om­arbetad EU-förordning om sam­arbetet kring bevis­upp­tagning på civil­rättens område. Det huvud­sakliga syftet med omarbet­ningen har varit att effekti­visera sam­arbetet genom att digitali­sera för­farandet i så stor utsträck­ning som möjligt.

Prop. 2021/22:139: Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

2022-02-24

I propositionen föreslår regeringen att det införs en ny lag som reglerar behandling av personuppgifter i sådant antidopningsarbete som utförs på grund av världsantidopningskoden eller de internationella standarder som kompletterar koden. Syftet är att göra det möjligt för vissa aktörer att behandla personuppgifter i idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt och att skydda enskilda mot kränkningar av den personliga integriteten.

Prop. 2021/22:138: Ett särskilt brott för hedersförtryck

2022-02-24

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

Prop. 2021/22:137: Proposition: Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2022-03-03

I propositionen föreslås att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Läget bedöms nu som tillräckligt stabilt för att fortsätta avvecklingen av smittskyddsåtgärderna.

Prop. 2021/22:136: Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

2022-02-24

Regeringen föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. I sak motsvarar den nya lagen i stora delar den hittillsvarande lagen med de ändringar och tillägg som föranleds av direktivet.

Prop. 2021/22:135: Idéburen välfärd

2022-03-10

I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Prop. 2021/22:134: Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

2022-02-24

I propositionen lämnas förslag för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.

Prop. 2021/22:133: En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

2022-02-24

Det finns i dag tre lagar som reglerar brott kopplade till terrorism. För att göra regleringen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig föreslår regeringen en ny terroristbrottslag.

Prop. 2021/22:132: Förskola för fler barn

2022-03-03

I denna proposition lämnar regeringen förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och lärande som för samhället.

Prop. 2021/22:131: Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

2022-02-24

Arbetet mot terrorism är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringen föreslår därför en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet. Den nya regleringen är samtidigt förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Prop. 2021/22:129: Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

2022-02-24

Regeringen föreslår att kravet på att vara bosatt i en region för att där kunna delta i sprututbyte tas bort.

Prop. 2021/22:127: Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

2022-03-10

För att före­bygga, förhindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra brott och för att under­lätta sam­arbetet mellan natio­nella finans­under­rättelse­enheter behöver brotts­bekäm­pande myndig­heter få utökad åtkomst till finan­siell infor­mation och finan­siell analys. Regeringen före­slår därför en ny lag med bestäm­melser om sådant utbyte och lag­änd­ringar som inne­bär att brotts­bekäm­pande myndig­heter får utökad tillgång till upp­gifter genom konto- och värde­facks­systemet.

Prop. 2021/22:126: Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

2022-03-03

I denna proposition föreslås en skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Prop. 2021/22:125: Val och beslut i kommuner och regioner

2022-03-01

I propositionen lämnas förslag för en väl fungerande ordning för val och beslutfattande i kommuner och regioner.

Prop. 2021/22:124: Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

2022-02-17

I propositionen föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen innehåller regler om mätning och fakturering av fjärrkyla. Den innehåller även krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. I fjärrvärmelagen föreslås vissa ändringar och förtydliganden i fråga om mätning, fakturering och tillhandahållande av information.

Prop. 2021/22:123: Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

2022-02-17

Regeringen lämnar i propositionen förslag som syftar till att validering inom kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden och hos enskilda. Med förbättrad validering ökar möjligheterna att tillvarata det kunnande som individen tidigare har förvärvat. Detta bidrar till en effektivare kompetensförsörjning, en snabbare etablering på arbetsmarknaden och ökade möjligheter till omställning under arbetslivet.

Prop. 2021/22:122: Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

2022-02-17

Regeringen föreslår att det införs ett mer flexi­belt sätt att ändra andels­tal i gemen­sam­hets­anlägg­ningar. En sam­fällig­hets­före­ning som för­valtar en gemen­sam­hets­anlägg­ning ska själv få besluta om ändring av andels­talen. Beslutet om ändring ska fattas på en före­nings­stämma med två tredje­delars majo­ritet av rösterna. Ett sådant beslut ska gälla som ett beslut vid en förrätt­ning när ändringen god­känns av lant­mäteri­myndig­heten. Ändringen ska god­kännas av lant­mäteri­myndig­heten om den inte strider mot anlägg­nings­lagen. Kost­naderna för hand­lägg­ningen av ett ärende om god­känn­ande hos lant­mäteri­myndig­heten ska för­delas mellan fastig­hets­ägarna i före­ningen efter vad som är skäligt.

Prop. 2021/22:121: Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller internationella organ

2022-02-23

Propositionen rör de uppehållstillstånd som Regeringskansliet beviljar för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ. I propositionen föreslås en ny bestämmelse i utlänningslagen (2005:716) om att regeringen har rätt att meddela föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja och återkalla uppehållstillstånd som meddelas för dessa personer.

Prop. 2021/22:120: En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

2022-02-17

I propositionen föreslås att det i mål om offentlig upphandling ska införas dels ett skyndsamhetskrav, dels så kallade preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Prop. 2021/22:119: Modernare regler för användningen av tvångsmedel

2022-02-10

Användningen av tvångsmedel, som beslag och husrannsakan, är ofta en förutsättning för en effektiv brottsutredning. Teknikutvecklingen har bidragit till att brottsligheten har förändrats och i vissa avseenden blivit svårare att utreda och lagföra. Regleringen av tvångsmedelsanvändningen behöver därför moderniseras. Dessutom behöver rättssäkerheten i vissa fall stärkas, bland annat genom en reglering av de förfaranden som i dag är oreglerade och genom en ökad rätt till domstolsprövning.

Prop. 2021/22:118: Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

2022-02-17

Prop. 2021/22:117: Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

2022-02-03

Riksdagen har sedan tidigare beslutat om de lagänd­ringar som behövs med anled­ning av Sveriges tillträde till 2004 års ändrings­protokoll till Paris och tilläggs­konventionen om skade­stånds­ansvar på atom­energins område. Regeringen har beslutat att lagänd­ringarna ska träda i kraft den 1 januari 2022, med undantag av änd­ringarna i miljö­balken och sjölagen.

Prop. 2021/22:116: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

2022-02-10

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen där kravet är att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. Detta om man inte bedömer att det är uppenbart att det inte behövs.

Prop. 2021/22:113: Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

2022-02-03

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Propositionen innehåller även vissa andra förslag som är en följd av oförutsedda händelser och där det finns särskilda skäl att skyndsamt vidta åtgärder.

Prop. 2021/22:112: Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

2022-02-03

Lagen om till­fälliga undan­tag för att under­lätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftade till att under­lätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjuk­domen covid-19 kunde minimeras. Lagen var tids­begränsad och upphörde att gälla vid utgången av 2021.

Prop. 2021/22:111: Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

2022-02-24

I denna propositionen lämnar regeringen förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Prop. 2021/22:110: Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

2022-02-17

I propositionen föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår.