Prop. 1992/93:140

om svensk verksamhet i Antarktis

Regeringens proposition 1992/ 93 : 140

om svensk verksamhet i Antarktis Prop- 1992/932140

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Olof Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Antarktisf'ordragets miljöprotokoll. Vidare föreslås en lag som för svenskt vidkommande reglerar vad som skall gälla för vistelse eller verksamhet i Antarktis.

Enligt lagförslaget skall det krävas tillstånd för all vistelse och verk— samhet i området. Tillstand får förenas med villkor. Fauna och tlora skyddas genom särskilda bestämmelser. Vidare införs ett förbud mot mineralbryming i Antarktis. I lagförslaget finns också föreskrifter som gäller tillsynen. Lagförslaget bygger på det miljöskyddsprotokoll till Antarktisfördraget som Sverige har undertecknat.

Propositionens lagförslag

1. Förslag till Lag om Antarktis

Härigenom föreskrivs följande:. Allmänna bestämmelser

1 & I denna lag änns bestämmelser till skydd för miljön i Antarktis och för de ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Lagen gäller för svensk medborgares och svensk juridisk persons vistelse eller verksamhet i Antarktis. Med svensk medborgare jämställs utländsk medborgare med hemvist i Sverige samt annan utländsk med- borgare som deltar i en expedition eller någon annan verksamhet som omfattas av tillstånd enligt denna lag.

Bestämmelserna i 5 & andra stycket och 7 & andra stycket gäller även utanför Antarktis.

2 5 Med Antarktis avses i denna lag området söder om 600 sydlig bredd.

3 5 I fråga om tillåten fångst: enligt konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, daterad i Canberra den 20 maj 1980, gäller vad som föreskrivs med stöd av lagen (19501586) om rätt till äske.

4 5 Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall vidta nödvändiga åtgärder för att skydda och bevara miljön i Antarktis och de ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Skydd för mineral, flora, fauna och särskilda platser

5 & Verksamhet som innebär efterforslming, undersökning, utvinning och bearbetning av mineralällgångar får inte förekomma. Vad nu sagts gäller dock inte forskning med vetenskapligt ändamål som omfattas av ett enligt denna lag meddelat tillstånd.

Om det änns skäl att anta, att mineralällgångar har åtkommits i strid med föreskrifterna i första sty-sket är även annan befattning med till- gångarna förbjuden.

6 & Det är förbjudet att genomföra atomexplosion eller placera radio- aktivt avfall i Antarktis.

75. Insamling eller skadlig påverkan av naturligt förekommande växt- arter eller djurarter får inte förekomma. Vad nu sagts gäller dock inte

Prop. 1992/93: 140

vetenskaplig verksamhet som bedrivs med stöd av ett enligt denna lag meddelat tillstånd. Om det änns skäl att anta, att växter eller djur samlats in i strid med föreskriftema i första stycket är även annan befattning med dem för- bjuden.

8 å Växt eller djur av art som inte naturligt förekommer i Antarktis får inte utan tillstånd föras in på land, på isshelfen eller i vattnet i Antark- tis. Vad nu sagts gäller inte livsmedel som hanteras under betryggande kontroll.

Hundar som änns i området skall avlägsnas.

9 & Förekomsten av avfall i Antarktis skall i största möjliga utsträck- ning begränsas. Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer får meddela närmare föreskrifter om avfallshantering i Antarktis.

10 & Särskilt skyddsvärda områden får inte besökas utan tillstånd. Rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka områden som omfattas av tillståndslcravet.

Skydd för den marina miljön vid sjöfart

11 & Bestämmelserna i 12-15 55 gäller svenskt fartyg och annat fartyg som används i verksamhet i Antarktis som står under svensk kontroll. Vad nu sagts gäller dock inte utländskt statsfartyg.

12 & Olja eller oljehaltig blandning får inte släppas ut i havet från ett fartyg. När ett fartyg är i Antarktis skall oljeslam, förorenad barlast, tankspolvatten och andra oljehaltiga rester och blandningar behållas ombord. Regeringen får medge undantag från dessa bestämmelser.

13 & Skadliga flytande ämnen och andra kemiska ämnen eller andra ämnen i kvantiteter eller koncentrationer som är skadliga för den marina miljön får inte släppas ut i havet från ett fartyg.

14 5 Ett fartyg som är avsett för fler än tio personer får inte släppa ut obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land eller isshelfen.

15 5 Fast avfall får inte släppas ut i havet från ett fartyg. Om det inte sker inom 12 nautiska mil från närmaste land eller isshelfen får matres- ter dock dumpas i havet om de passerat genom en sönderdelare eller avfallskvarn och är så änfördelade att de kan passera genom ett såll med öppningar som inte är större än 25 millimeter.

Tillstånd

16 5 Den. som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall ha tillstånd därtill. Detta gäller dock inte utövning av sådan rätt till fri sjöfart som följer av allmänna folkrättsliga grundsatser.

Regeringen får medge undantag från första stycket i fråga om vistelse och verksamhet som saknar betydelse från miljövårdssynpunkt.

17 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd. I ett tillstånclsbeslut skall anges den verksamhet som tillståndet avser och de villkor som skall gälla för verksamheten. Ett tillstånd får begränsas till viss tid. -

18 5 Ansökan om tillstånd skall innehålla en miljökonsekvensbeslo'iv- ning som gör det möjligt att göra en samlad bedömning av vistelsens eller verksamhetens påverkan på. miljön i Antarktis och på de ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Tillstånd till vistelse eller verksamhet skall meddelas om den angivna vistelsen eller verksamheten inte medför risker för naturvårdens intres- sen eller miljön i området.

Tillstånd skall vägras den som inte fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

19 5 En verksamhet för vilken tillstånd meddelats skall omedelbart avbrytas, om den medför eller det änns risk för att den medför icke förutsedda skador på miljön i Antarktis och på de ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

20 5 Tillstånd enligt 17 5 kan återkallas, om tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen.

Verksamhet med huvudman från annan stat

21 5 Den som yrkesmässigt anordnar eller deltar i en vistelse eller en verksamhet i Antarktis för vilken huvudmannen kommer från en annan fördragsslutande stat skall förvissa sig om att denne har de tillstånd eller motsvarande medgivande som krävs för vistelsen eller verksamheten i Antarktis.

Tillstånd eller medgivande som meddelats i huvudmannens hemland gäller även för en svensk deltagzues vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt första stycket.

Observatör från annan fördragsslutande stat, eller vetenskapsman från sådan stat, vilken utbytesvis deltar i svensk expedition, omfattas inte av denna lag vid fullgörandet av sitt uppdrag. Vad nu sagts gäller också den personal som följer med en sådan person för uppdraget.

Prop. 1992/93: 140

Tillsyn m.m. Prop. 1992/93: 140

22 & Tillsynen över att denna lag samt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen följs, skall utövas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

23 & Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att såväl denna lag som föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

24 & Innehavaren av ett tillstånd skall på begäran lämna tillsynsmyndig- heten de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Upplysningar och handlingar skall på begäran också lämnas till ofä- ciell observatör som utsetts av annan fördragsslutande stat och vars upp- drag anmälts till regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer. '

Tillsynsmyndigheten och en observatör har rätt att få tillträde till en lokal eller ett område eller ett transportmedel där verksamhet som omfattas av tillstånd bedrivs. De har också rätt att undersöka förhållan- den som är av betydelse för tillämpningen av en föreskrift eller ett villkor för tillståndet.

Strafl'bestämmelser m.m.

255. Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 5-7 55, 8 5 första stycket, 10 5, 12-16 åå, 21 5 eller 29 å andra stycket, eller

2. underlåter att iaktta en föreskrift eller åsidosätter villkor som har meddelats med stöd av 9 & eller 17 &, eller

3. inte fullgör vad som åligger honom enligt 24 5 eller lämnar oriktig uppgift i ett sådant fall, eller

4. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att verksamheten borde ha avbrutits enligt 19 5.

För försök och medverkan till brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Om en gärning enligt första stycket 3 är belagd med straff i brotts- balken skall för en sådan gärning inte dömas till ansvar enligt denna

lag.

26 & Den som inte följer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt 23 & får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

27 & Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag eller egen- domens värde skall förverkas om det inte är uppenbart oskäligt. 5

Ett föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller föremålets värde får förklaras förverkat om det är nödvändigt för att förebygga brott eller om det :änns andra särsldlda skäl.

Överklagande

28 5 Andra beslut i särskilda :hll än sådana som regeringen eller en allmän domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsrätten.

Statens naturvårdsverk får överklaga beslut om tillstånd som någon annan myndighet än regeringen meddelat enligt denna lag eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen.

Nödsituationer

29 5 De bestämmelser som änns i denna lag skall inte gälla i nödsitua- tioner som omfattar skyddet för miljön eller säkerhet för mänskligt liv, luftfartyg, fartyg eller utrustning av högt ekonomiskt värde.

I en sådan situation skall var och en handla så att minsta möjliga påverkan uppkonrrner på miljön i Antarktis och på ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

Prop. 1992/932140

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (l992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

Härigenom föreskrivs att 14 & lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1 och övergångsbe- stämmelserna till nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 14 å

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds-, folkbokförings- och bil- registerförfattningama samt lagen (1989:479) om ersättning för kost- nader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (19802620), lagen (199052) med sär- skilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen (l985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utveck- lingsstörda m.fl., lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., lagen (l991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (l991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen(1988:1472), karantänslagen (19891290), lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkortslagen(1977:477) och lagen (l989zl4) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, allt i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 5 och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 5 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

4. mål som avses i 6 5 första stycket lagen (19852206) om viten,

5. mål som överklagas från allmän försäkringskassa i den utsträckning som är särskilt föreskrivet,

6. mål som avses i 12 & lagen (l992:1527) om teletenninalutrustning,

7. mål om överprövning enligt 6 kap. lagen (l992:1528) om offentlig upphandling,

8. mål som avses i 28 5 lagen (1993r000) om Antarktis.

'Lagen (1971:289) omtryckt 198111323.

Prop. 1992/93: 140

Mål som överklagas från Riksf'orsäkringsverket med tillämpning av 20 kap. 11 & lagen (1962:381) om allmän försäkring prövas av läns- rätten i Stockholrns län. .

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen(19S7z297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt äera mål enligt skatte-, taxerings- eller uppbördsförfatmingama som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrättema, om det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994 i vad gäller 145 första stycket punkten 8 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1992/93: 140

Miljö— och naturresursdepartementet Prop. 1992/93z140

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Johansson

Proposition om svensk verksamhet i Antarktis

1. Inledning

Antarktisfördraget (SÖ l984:5) slöts den 1 december 1959 och trädde i kraft den 23 juni 1961. Sverige anslöt sig till fördraget den 24 april 1984 och det trädde i kraft för Sverige samma dag (prop. 1983/84:79, bet. 1983/84:UU10, rskr. 1983/84zl71).

Sverige har s.k. konsultativ (beslutande) status under Antarktisfördra— get. Därtill är Sverige part till 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (prop. 1983/84z79, bet. 1983/84zUU10, rskr. 1983/84zl71).

Ett miljöskyddsprotokoll till Antarktisfördraget antogs den 3 oktober 1991. Tillsammans med ytterligare 22 av de 26 konsultativa parterna och fler än hälften av de icke konsultativa parterna undertecknade Sverige miljöskyddsprotokollet den 4 oktober 1991.

Miljöskyddsprotokollet kompletterar Antarktisfördraget, utan att ändra eller göra tillägg till fördraget. Miljöskyddsprotokollet med fyra bilagor träder i kraft 30 dagar efter ratiäcering av samtliga de stater som hade konsultativ status i Antarktisfördraget den dag då protokollet antogs. Ytterligare en bilaga har antagits vid Antarktisfördragets sextonde kon— sultativa möte 1991.

Inom Miljö- och naturresursdepartementet har med anledning av Antarktisfördragets miljöskyddsprotokoll upprättats en promemoria med ett förslag till en svensk Antarktislag. Sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Luftfartsverket, Polarforsk— ningssekretariatet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens naturvårdsverk, Meteorologen vid Stockholms universitet, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, zoologiska institutionen vid Stockholms univer— sitet, juridiska institutionen vid Lunds universitet, geologiska institutio- nen vid Lunds universitet, Internationella meteorologiska institutet i Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Vetenskapsakade—

mien samt organisationen Greenpeace har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Miljöskyddsprotokollet är i original avfattat på engelska, franska, ryska och spanska. Den engelska originaltexten jämte en svensk över- sättning bör fogas som bilaga ], promemorians lagförslag som bilaga 2 samt en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 3 till protokol- let i detta ärende. .

De instanser som yttrat sig över förslaget har i allmänhet lämnat det utan erinringar.

Lagrådet

Regeringen beslöt den 28 januari 1993 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om Antarktis och om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. De till Lagrådet remitterade förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4.

Lagrådet har yttrat sig över förslagen. Yttrandet bör fogas till proto- kollet i detta ärende som bilaga 5. I samband med att jag behandlar de enskilda paragraferna kommer jag in på Lagrådets synpunkter. Jag kan emellertid redan nu säga att jag godtar Lagrådets förslag till ändringar utom såvitt avser 18, 28 och 29 55 i lagen om Antarktis. Lagrådets granskning har också lett till vissa redaktionella ändringar.

2 Miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget

2.1. Bakgrund

Antarktisfördraget är öppet för alla FN:s medlemsstater eller varje annan stat som kan konuna att irrbjudas att ansluta sig till fördraget med samtycke av de konsultativa parterna. Parterna förldarar sig övertygade om vikten av upprättande av en fast gnrnd för ett fortsatt och utvecklat samarbete, baserat på fri och vetenskaplig forskning i Antarktis, såsom detta genomfördes under det internationella geofysiska året 1957-58. Antarktis får enligt fördraget endast användas för fredliga ändamål och resultaten från de vetenskapliga undersökningama skall utbytas mellan parterna. Verksamhet av militär art är uttryckligen förbjuden. Atomex- plosioner och placering av radioaktivt avfall i Antarktis är förbjudet. Fördragets efterlevnad skall uprätthållas genom ett inspektionssystem.

I dag är 40 stater parter till fördraget. Fördragspartema uppdelas i två kategorier, "konsultativa parter" och "icke konsultativa parter". Ut- trycken "konsultativ" och "icke konsultativ" part används inte i för— dragstexten, utan är en skapelse av fördragspartema själva. Själva uppdelningen i två kategorier stater, beslutande och icke beslutande, återänns emellertid i fördraget. De beslutande, eller konsultativa, par- terna utgörs enligt fördraget dels av de ursprungliga signatärstatema,

Prop. 1992/931140

lO

dels av andra stater som tillträtt Antarktisfördraget och som dessutom visar sitt intresse för Antarktis genom att bedriva betydande vetenska- plig forskningsverksamhet där såsom upprättande av en vetenskaplig station eller utsändande av vetenskapliga expeditioner. Sverige erhöll konsultativ status den 21 september 1988.

Antarktisfördragets parter samlas regelbundet till s.k. konsultativa mo- ten. Syftet med dessa är att utbyta information, samråda i ärenden av gemensamt intresse rörande Antarktis samt formulera, överväga och för sina regeringar rekommendera åtgärder för att främja fördragets prin- ciper och ändamål. Fram t.o.m. år 1992 har sjutton ordinarie konsul- tativa möten hållits. Vid dessa möten antas s.k. rekommendationer, vilka utgör beslut om rekommendationer till parternas regeringar om vilka åtgärder som skall vidtas för att främja fördragets principer och ändamål. Dessa rekommendationer träder sedan i kraft när de godkänts av alla de konsultativa parterna.

T.o.m. år 1991 har 199 rekommendationer antagits, av vilka flertalet har trätt i kraft. I samband med notiäkationen om konsultativ status år 1988 förklarade Sverige sin avsikt att anta alla rekoMendationer vilka formellt trätt i kraft. Därtill förklarade Sverige sin villighet att överväga antagandet av rekommendationer som ej hade trätt i kraft. Sverige har som konsultativ part inte godkänt någon av de rekommendationer som antagits under 1989 och 1991 års konsultativa möten. Detta innebär att dessa rekommendationer inte kunnat träda i kraft och således inte är formth bindande för de övriga konsultativa parterna till Antarktisför- draget.

Tre konsultativa möten har ägt rum under den tid Sverige varit beslu- tande part, ett i Paris är 1989, ett i Bonn år 1991 och ett i Venedig år 1992.

Vad gäller innehållet i Antarktisfördraget hänvisas till regeringens proposition (1983/84z79) om godkännade av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (sö 193421).

Miljöskyddsprotokollet är ett supplement till Antarktisfördraget utan att ändra eller göra tillägg till fördraget. Den beslutande funktionen ligger fortfarande kvar hos de konsultativa parterna. Genom protokollet skall skyddet för Antarktis miljö och dess ekosystem säkerställas. Där- för utses Antarktis till ett naturskyddsområde, tillägnat fred och veten- skap. All verksamhet i området skall föregås av prövning.

Mineralutvinning i området förbjuds. De nuvarande reglerna för av- fallshantering skärps. Andra väsentliga nyheter i protokollet är införan- det av årlig rapporteringsskyldighet, införandet av en miljökommitté med rådgivande funktion samt införandet av krav på miljökonsekvens— beskrivningar avseende det mesta av såväl den statliga som den icke statliga verksamheten i området.

Bakgrunden till miljöskyddsprotokollet är ett förslag av Chile i maj 1989 att Antarktisfördragets parter skulle vidareutveckla skyddet för Antarktis miljö genom att arbeta för "comprehensive measures for the protection of the Antarctic environment". Detta bör ses mot bakgrund av att den s.k. mineralkonventionen antogs i Wellington i juni 1988 och

öppnades för undertecknande några månader senare. Ett antal fördrags- parter hade redan underteclmat mineralkonventionen, däribland Sverige. Mineralkonventionen utsattes dock för stark kritik av miljörörelsen, som helst ville se ett absolut förbud mot mineralutvinning i Antarktis. Kriti- ken från miljörörelsen äck Australien och Frankrike att bl.a. förklara att man inte hade för avsikt att underteckna mineralkonventionen, utan istället önskade ett mineralutvinningsförbud. Chiles tanke på ett vid- sträckt miljöskyddssystem för Antarktis var emellertid mer omfattande.

Eftersom fördragspartema redan under mineralkonventionsför- handlingarna informth hade diskuterat behovet av att ta itu med miljö- skyddsfrågoma var det naturligt att de ställde sig positiva till att dis- kutera de chilenska idéerna. Ämnet togs upp som agendapunkt under det XV:e konsultativa mötet i Paris i oktober 1989.

Resultatet blev beslut om att hålla ett särskilt konsultativt möte för att diskutera miljöskyddet i Antarktis. Det första mötet hölls i Vir'ra del Mar i Chile i november—december 1990 och ytterligare möten hölls i Madrid under år 1991.

Förhandlingarna resulterade i ett miljöskyddsprotokoll som kunde antas och öppnas för underteclmande vid ett möte i Madrid den 3-4 oktober 1991.

Protokollet innehåller ett förbud mot mineralbrytning i Antarktis. Det- krävs enighet för att upphäva förbudet.

Efter 50 år kan en översynskonferens hållas. En förändring av miljö- skyddsprotokollet kan då antas med enkel majoritet. I denna majoritet skall ingå 3/4 av de stater som var konsultativa vid miljöskyddsproto- kollets antagande. För ikraftträdande krävs bl.a. ratiäcering av samtliga de stater som var konsultativa parter vid tidpunkten för antagandet av miljöskyddsprotokollet. Detta innebär att Sverige, liksom övriga konsul- tativa parter, har vetorätt vad gäller upphävandet av förbudet mot mi- neralutvinning.

Till mineralutvinningsförbudet änns ett säkerhetssystem kopplat. Detta innebär att förbudet inte kan hävas utan att en rättslig reglering av mineralaktiviteter har trätt i kraft i dess ställe.

Under miljöskyddsprotokollet: skall en rådgivande miliökommitté (Kommittén) etableras. Kommittén ges en stark, rådgivande ställning men rätten att fatta beslut vilar fortfarande på de konsultativa parterna. Den självständiga och i Antarlktissammanhang viktiga organisationen SCAR (Scientiäc Committee on Antarctic Research), garanteras en roll i processen. Protokollet förutser även deltagande från andra kompetenta organisationer inom området. Kommittén har en viktig roll i den proce— dur som utarbetats för sådana miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som enligt protokollets artikel 8 skall föregå verksamhet i Antarktis.

Speciäka miljöfrågor, såsom marin förorening, avfallshantering, skydd av flora och fauna och skyddade områden, behandlas i bilagor till protokollet. Det änns också en särskild bilaga om innehållet i miljökon- sekvensbeskrivningar. Regleringen irmebär ett utökat miljöskydd på samtliga områden. Bilagoma kan bli föremål för ändringar. Parterna kan fatta beslut i miljöfrågor även under de ordinarie konsultativa möte- na. Detta sker då genom rekommendationer. Som tidigare nämnts har

bilagan om skyddade områden tillkommit på detta sätt. Denna struktur säkrar att miljöskyddet kan utvecklas ytterligare och anpassas till nya krav.

Frågan om ansvar för skada regleras endast generellt i protokollet. En mer detaljerad reglering av ansvarsfrågorna i själva protokollet var ett svenskt önskemål. Parterna har dock beslutat att vid ett senare stadium utarbeta särskilda, detaljerade ansvarsregler.

Efterlevnaden av protokollet tillgodoses genom ett inspektionssystem. De konsultativa parterna har rätt att utse observatörer, vilka med kort varsel kan inspektera varje station, anläggning och utrustning i Antark- (IS. Protokollet innehåller en tvistlösningrmekanism, vilken innefattar kon- sultationsplikt. Uppnås inte en lösning genom konsultationer kan tvisten hänskjutas till en särskilt inrättad skiljedomstol eller till Internationella domstolen i Haag.

Forskningens betydelse framhålls i protokollet och vikten av samarbe- te och i möjligaste mån samplanering understryks. De nya miljöreglema torde inte i någon högre grad innebära att forslmingen hämmas genom ökad administration. I första hand skall varje parts nationella organisa- tioner avgöra hur forskningsverksamheten skall göras förenlig med miljöskyddsprotokollet.

Genom protokollet åläggs staterna att reglera såväl statlig som icke statlig verksamhet.

Samarbetsstrukturen inom fördragssystemet stärks genom protokollet. Genom informationsplikt, inspektionsregler och procedurregler som innebär att vissa frågor skall tas upp till diskussion vid de konsultativa mötena och därefter göras offentligt tillgängliga, öppnas fördragssyste- met ytterligare för insyn.

Det åligger de enskilda staterna att garantera efterlevnaden av miljö- skyddsprotokollet.

2.2. Sammanfattning av miljöskyddsprotokollet

Avtalstexten kompletterar Antarktisfördraget, dvs. en förutsättning för att en stat skall kunna vara part till miljöskyddsprotokollet är att staten är part till Antarktisfördraget.

Avtalstexten består av ett huvudprotokoll med 27 artiklar, ett tilläggs- protokoll med 13 artiklar avseende regler för skiljedom samt fem bilagor med regler om specifika miljöskyddsfrågor.

2.2.1. Huvudprotokollet

Miljöskyddsprotokollets artikel ] definierar olika förekommande termer.

Arrikel 2 anger protokollets övergripande målsättning, vilken är det allsidiga skyddet av miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem. Genom artikeln utses dessutom Antarktis till ett naturskyddsområde, ägnat åt fred och vetenskap.

Prop. 1992/931140

Artikel 3 anger de miljömässiga principer som skall styra all verksam- het inom Antarktisfördragets tillämpningsområde. Artikeln stadgar bl.a. att skyddet av miljön samt Antarktis inneboende värden, inbegripet dess värde som ett område för bedrivande av vetenskaplig forskning, skall vara utgångspunkt för planering och bedrivande av all verksamhet inom området, särskilt forskning som är nödvändig för att förstå den globala miljön. I det syftet skall verksamhet i Antarktisfördragets tillämpnings- område planeras och bedrivas så att skadliga effekter på miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem begränsas.

Verksamhet skall vidare planeras och bedrivas så att man undviker skadliga effekter på klimat eller väderleksmönster, på luft- eller vatten- kvaliteten och betydande miljöförändringar i atmosfären, på jorden samt förändringar i den glaciala eller marina miljön. Även naturligt före- kommande organismer skyddas genom miljöprincipema.

Ett ytterligare krav är att verksamheten planeras och bedrivs på grundval av information som är tillräcklig för att på förhand medge en välgrundad bedömning av dess tänkbara effekter på miljön. Hänsyn skall tas till verksamhetens omfattning och dess kumulativa effekter i förening med annan verksamhet: samt till förefintligheten av miljösäker teknik. Regelbunden och effektiv övervakning med möjlighet att effek- tivt ingripa vid olyckor skall ske.

Verksamhet som inte uppfyller de principiella miljökraven i artikeln och som dessutom påverkar eller hotar att påverka miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem skall ändras, inhiberas eller upphöra.

Artikel 4 anger att miljöskyddsprotokollet är tänkt att komplettera, men inte ändra eller utgöra tillägg till Antarktisfördraget. Protokollet skall heller inte inkräkta på någon av de rättigheter och skyldigheter som tillkommer parterna enligt andra gällande internationella instrument inom Antarktisfördragets system.

Artikel 5 stadgar att parterna till protokollet skall konsultera och sam- arbeta med parterna till andra instrument inom Antarktisfördragets system för att säkerställa att de olika instrumenten tillämpas på ett sådant sätt att de inte motverkar varandra.

Artikel 6 fastslår att samarbete mellan parterna skall ske avseende planeringen och bedrivandet av verksamhet inom Antarktisfördragets område. Varje part skall sträva efter att främja samarbetsprogram rörande miljöskyddet i Antarktis och därav beroende och därmed sam- manhängande ekosystem.

För att undvika kumulativa effekter av att verksamhet koncentreras till en viss plats skall parterna samråda med varandra angående val av plats för framtida stationer. Om så är lämpligt skall parterna även företa gemensamma expeditioner, samt gemensamt använda stationer och andra anläggningar.

Slutligen stadgas att parterna skall samarbeta med de parter vars stater gränsar till fördragsområdet, i syfte att verksamhet som bedrivs i Antarktisfördragets område inte får skadliga effekter på miljön inom dessa områden.

Prop. 1992/931140

Artikel 7 innehåller ett förbud mot all annan verksamhet avseende mineralresurser än vetenskaplig forskning. Förbudet är absolut och inte tidsbegränsat.

Artikel 8 reglerar grunderna för miljökonsekvensbeskrivningar. Utför- ligare regler om detta förfarande återfinns i bilaga I till protokollet.

Kravet på miljökonsekvensbeskrivningar gäller planeringen av akti- viteter i Antarktisfördragets område avseende vetenskapliga forsknings- program, turism och all annan statlig och icke statlig verksamhet, in— klusive logistiskt stöd. En förhandsbedömning av verksamhetens effek- ter skall göras i enlighet med reglerna i bilaga I. Miljökonsekvens- beskrivningarna skall utformas olika beroende på den grad av påverkan på miljön verksamheten bedöms få. Kraven på miljökonsekvensbe- skrivning gäller även all förändring i en verksamhet, oavsett om den uppkommit till följd av en utökning eller en minskning i befintlig verk- samhet, ny verksamhet eller avveckling av en anläggning. Planeras verksamhet av flera parter gemensamt skall en av parterna ansvara för miljökonsekvensbeskrivningarna.

Enligt artikel 9 skall bilagorna till protokollet utgöra en integrerad del av detta. Artikeln ger en möjlighet att anta ytterligare bilagor. Detta sker i enlighet med artikel IX i Antarktisfördraget. De enskilda bila- gorna kan revideras.

Enligt artikel 10 skall de konsultativa mötena fastställa generella riktlinjer för det allsidiga skyddet av miljön i Antarktis och därav be— roende och därmed sammanhängande ekosystem. Mötena skall vidare granska Kommitténs arbete samt beakta dess råd och rekommendatio— ner. Kommitténs struktur och uppgifter anges i artikel 11 och 12. Varje part till miljöskyddsprotokollet har rätt att utse en representant i kom- mittén. Denne får åtföljas av experter och rådgivare. Kommittén skall ge råd och rekommendationer till parterna avseende genomförandet av protokollets bestämmelser, vilka ska behandlas vid de konsultativa mötena. Kommittén skall vidare yttra sig om tillämpningen och genom- förandet av miljökonsekvensbeskrivningar, åtgärder att vidta vid miljö- farliga olyckor samt allmänt om metoder för att minimera och begränsa miljöeffekter av verksamhet i Antarktisfördragets område. Efter sina sammanträden skall Kommittén avge rapport till nästföljande konsulta- tiva möte.

Artikel 13 reglerar efterlevnaden av miljöskyddsprotokollet. Varje part skall vidta lämpliga åtgärder för att införliva protokollets bestämmelser med svensk rätt. Varje part skall dessutom vidta lämpliga åtgärder i enlighet med Förenta Nationernas stadga, för att säkerställa att ingen upptar verksamhet som strider mot nriljöskyddsprotokollet. Enligt arti- keln föreligger även en skyldighet för parterna att underrätta de andra parterna om sina åtgärder för att transformera protokollet till svensk rätt.

Varje part skall dessutom uppmärksamma de övriga parterna på verk- samheter som påverkar genomförandet av miljöskyddsprotokollets ända- mål och principer.

Artikel 14 reglerar inspektionsförfarandet. De konsultativa parterna skall, individuellt eller kollektivt, se till att inspektioner utförda av observatörer sker enligt artikel. VII i Antarktisfördraget. Syftet med inspektionerna är att främja miljöskyddet och att säkerställa efterlevna- den av protokollet. Observatörer utses antingen av en konsultativ part, och skall då vara medborgare i den staten, eller av Antarktisfördragets konsultativa möten. Parterna åläggs att fullt ut samarbeta med observa- törer som utför inspektioner. De skall säkerställa att observatörer ges tillträde till alla delar av stationer, anläggningar, utrustning, fartyg och luftfartyg som är öppna för inspektion, liksom till relevanta dokument. Inspektionsrapporten skall delges parterna och granskas vid det näst- kommande konsultativa mötet för att sedan göras allmänt tillgänglig.

För att bemöta miljöfarliga olyckor inom Antarktisfördragets område anges i artikel 15 ett antal åtgärder. Parterna enas om att vidta snabba och effektiva åtgärder vid sådana nödsituationer som kan uppkomma i samband med verksamhet som omfattas av protokollet liksom att upp- rätta beredskapsplaner för att bemöta tillbud med potentiellt skadliga effekter på miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed sam- manhängande ekosystem.

Frågan om ansvar för skada har inte kunnat regleras i protokollet. Däremot innehåller protokollet i artikel 16 en skyldighet för parterna att utarbeta regler och förfaranden angående ansvar för skada till följd av verksamhet som bedrivs i Antarktisfördragets område och som omfattas av protokollet. Dessa regler skall föras in i en eller flera bilagor.

Genom artikel 17 åläggs parterna en årlig rapporteringsskyldighet, Rapporten skall innehålla underrättelse om de åtgärder som parten vidtagit för att genomföra protokollet, de eventuella åtgärder som vid- tagits för att andra stater inte skall bedriva verksamhet i strid med protokollet samt alla andra underrättelser och upplysningar som krävs enligt protokollet och för vilka det inte änns någon annan bestämmelse angående spridning och utbyte. Rapporten skall spridas till alla parter och till Kommittén. Den skall därefter behandlas vid påföljande konsul- tativa möte och göras offentligt tillgänglig.

Artiklarna 18-20 gäller tvistlösning. Artikel 18 anger den vanliga prin- cipen att om en tvist uppstår angående tolkningen eller tillämpningen av protokollet skall parterna i tvisten, på begäran av en av dem, samråda med varandra för att nå en lösning av tvisten genom förhandlingar, undersökningar, medling, förlikning, skiljedom, domstol eller andra fredliga medel. Tvister som rör tillämpningen eller tolkningen av artikel 7, 8, 15 och bestämmelserna i bilagorna (i den mån bilagorna inte anger annat) och relevanta delar av artikel 13, regleras i artikel 19. Som forum för att lösa sådana tvister kan en part genom en skriftlig förkla- ring till depositarien välja antingen Internationella domstolen eller en särskilt inrättad skiljedomstol.

Enligt artikel 20 skall, om parterna inte har kommit överens om någon metod att lösa tvisten inom 12 månader efter begäran om samråd enligt artikel 18, tvisten på begäran av en av parterna hänskjutas till avgörande enligt bestämmelser i artikel 19.

Om den iruättade skiljedomstolen har att avgöra tvisten får den inte Prop. 1992/931140 befatta sig med frågor inom ramen för Antarktisfördragets artikel IV. Skulle tvisten lösas av Internationella domstolen får det heller inte uppfattas som att domstolen erhållit kompetens eller jurisdiktion an- gående territoriella frågor i Antarktis.

Artikel 21 upptar bestämmelser om undertecknande av protokollet. Artikel 22 innehåller en bestämmelse som i princip omöjliggör för en part att erhålla konsultativ status till Antarktisfördraget utan att först ha ratificerat, godtagit, godkänt eller anslutit sig till miljöskyddsprotokol- let.

Protokollet träder i kraft 30 dagar efter det att samtliga parter som hade konsultativ status vid dess antagande, deponerat sina instrument hos depositarien, Förenta staterna (artikel 23). I förhållande till varje fördragsslutande part i Antarktisfördraget, som efter ikraftträdandet deponerar sina instrument, träder det i kraft 30 dagar efter en sådan deposition. Några reservationer till protokollet tillåts ej enligt artikel 24.

Ändringar och tillägg till protokollet kan ske när som helst förutsatt att enhällighet mellan de konsultativa parterna erhålls. Ändringar och tillägg till bilagorna kan dock enligt artikel 25 ske snabbare och enklare beroende på vad som gäller enligt bilagan i fråga. På begäran av kon— sultativ part, 50 år efter protokollets ikraftträdande, skall en översyns- konferens hållas för att utvärdera hur protokollet har fungerat.

Ändringar som föreslås vid en sådan konferens kräver inte enhällighet för att antas. Det räcker med att en majoritet av parterna antar den, inklusive 3/4 av de parter som hade konsultativ status vid protokollets antagande. För att ändringar skall träda i kraft krävs att 3/4 av samtliga parter ratiäcerar ändringarna inklusive de parter som hade konsultativ status då protokollet antogs.

MineralutvinningWrbudet åtnjuter ett särskilt skydd enligt artikel 25.5. Förbudet skall fortsätta att gälla, såvida inte en rättsligt bindande reglering av mineralfrågan änns utarbetad och träder i kraft i stället för förbudet. En sådan reglering skall innefatta en överenskommen metod att bestämma huruvida mineralrelaterad verksamhet ska få förekomma och, i sådana fall, på vilka villkor. En sådan reglering skall även skyd- da det rådande läget i fråga om territoriella anspråk.

Artikel 26 innehåller vissa notiäeringsbestämmelser. Protokollet är upprättat på engelska, franska, ryska och spanska. Dessa språk äger samma giltighet enligt artikel 27.

2.2.2. Skiljedom

Ett tillägg till protokollet berör skiljedomstolens uppbyggnad, funktion och kompentens. Den permanenta skiljedomstolens sekreterare skall sörja för att en lista över skiljedomare hålls aktuell. Varje part har rätt att utse högst tre skiljedomare, dock skall varje part alltid ha namnet på en slciljedomare på listan. Vid lösningen av en tvist skall skiljedomstolen bestå av tre skiljedomare, där parterna utser en domare var för sig och den tredje 17 tillsammans.

Den part som inleder förfarandet skall underrätta den andra parten och sekreteraren i Internationella domstolen. Underrättelsen skall inne- hålla en framställning av anspråket och de skäl på vilka det grundas. Skiljedomsförfarandet skall normalt äga rum i Haag. Skiljedomstolen antar sina egna procedurregler och får dessutom avgöra genkäromål som kan uppkomma. Om skiljedomstolen änner att den prima facie har jurisdiktion får den fatta beslut om provisoriska åtgärder. Interventions- rätt tillerkänns stater som anser sig ha intresse i målet om ej skiljedom- stolen beslutar annorledes.

Skiljedomstolens utslag - vilket skall åtföljas av en motivering - är slutgiltigt och bindande för parterna i tvisten. På begäran skall skilje- domstolen tolka utslaget. Alla beslut i skiljedomstolen skall fattas med majoritet, varvid ingen domare får avstå från att rösta.

2.3. Bilagoma till miljöskyddsprotokollet

2.3.1. Bilaga I - Miljökonsekvensbeskrivning

I artikel I anges att bedömningar av miljöeffektema av föreslagen verk- samhet skall göras enligt parternas intemrättsliga förfaranden. Verksam- het som bedöms ha mindre än en obetydlig eller övergående påverkan på miljön får utan vidare igångsättas.

Artikel 2 gäller det förfarande som förutsätts om det inte fastställts att en verksamhet kommer att få mindre än en obetyng eller övergående påverkan på miljön. I sådana fall skall en initial miljökonsekvensbe- skrivning utföras, förutsatt att en fullständig sådan inte är under utföran- de

Syftet med den initiala miljökonsekvensbesluivningen är att fastställa om den föreslagna verksamheten kan komma att få mer än en obetydlig eller övergående effekt på miljön. Den skall omfatta en beskrivning av verksamhetens ändamål, plats, varaktighet och intensitet. Den skall dessutom ange eventuella kumulativa effekter som kan uppstå tillsam- mans med pågående verksamhet: och sådan som planeras.

Om en initial miljökonsekvensbeslu'ivning visar att en föreslagen verksamhet troligen inte kommer att ha mer än en obetydäg eller över— gående påverkan på miljön kan verksamheten ingångsättas. Artikeln kräver dock att lämpliga åtgärder vidtas, för att bedöma och fortlöpande övervaka miljöeffektema av verksamheten.

Om man däremot vid en initial miljökonsekvensbeslcrivning eller på annat sätt kommer till slutsatsen att en föreslagen verksamhet kommer att ha mer än en obetydlig eller övergående påverkan skall en fullstän- dig miljökonsekvensbeskrivning enligt artikel 3 göras.

Denna miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en beskrivning av den föreslagna verksamheten innefattande verksamhetens ändamål, plats, varaktighet och intensitet.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall vidare irmehålla en beskrivning av miljötillståndet, med vilken förutsedda förändringar skall jämföras.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall innefatta en uppskattning av det framtida miljötillståndet för det fall verksamheten inte äger rum. Den skall även ange möjliga alternativ till verksamheten, bl.a. möjligheten att inte fortsätta, samt konsekvenserna av dessa alternativ.

I miljökonsekvensbeskrivningen skall även anges de metoder och data som används för att förutsäga effekterna av verksamheten. Miljökon- sekvensbeskrivningen skall innehålla en bedömning av eH'ekterna av föreslagna verksamheter. Oundvikliga effekter av den föreslagna verk- samheten skall anges och beskrivas. Enligt artikeln skall åtgärder, in- klusive övervakningsprogram, som kan vidtas för att minimera eller mildra effektema av verksamheten anges.

Effekterna på den vetenskapliga forslmingen skall också bedömas och redovisas, liksom befintligheten av kunskapsluckor och osäkerhet vid bedömningar av verksamhetens eH'ekter. I syfte att göra miljökon- sekvensbeskrivningen tillgänglig skall den innehålla ett lättfattligt sam- mandrag samt ange vem som utarbetat den.

Artikeln anger också förutsättningama för att en verksamhet, vilken baserar sig på en fullständig miljökonsekvensbeskrivning, skall få igång- sättas. För det första skall ett utkast till den fullständiga miljökon— sekvensbeskrivningen göras oEentligt samt skickas ut för kommentarer till samtliga konventionsparter. Dessa skall göra utkastet offentligt tillgängligt. Kommentarer skall lämnas inom 90 dagar.

Vidare skall utkastet inges till Kommittén samtidigt som det skickas ut till parterna. Detta skall dock ske minst 120 dagar före nästföljande konsultativa möte. Skälet till remissförfarandet är att det konsultativa mötet skall ges möjlighet att behandla nriljökonsekvensbeskrivningen.

En stat får inte fatta slutligt beslut att tillåta en verksamhet innan det konsultativa mötet givits tillfälle att behandla frågan. Förhrandet får dock inte fördröja föreslagen verksamhet mer än 15 månader från det att utkastet till miljökonsekvensbeskrivningen sändes ut. Därefter är staten oförhindrad att fatta ett slutligt beslut om igångsättande av verk- samheten. När remissvar inhämtats skall en slutgiltig fullständig miljö- konsekvensbeskrivning färdigställas. Den skall innehålla en redogörelse för de kommentarer som erhållits med anledning av utkastet.

Även den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen skall sändas till samtliga parter. Detta skall ske minst 60 dagar innan den föreslagna verksamheten påbörjas.

Enligt artikel 5 skall en verksamhet som varit föremål för en fullstän- dig miljökonsekvensbeskrivning och som sedermera igångsatts, fort- löpande övervakas och bedömas i fråga om effektema på miljön. Över- vakningen syftar till att ge beslutsunderlag för eventuell ändring eller avbrytande av verksamheten.

Av am'kel 6 framgår att en part har viss informationsskyldighet i för- hållande till de andra parterna och till Kommittén. Parterna skall cirku- lera information om nationella procedurer som reglerar miljökon- sekvensbeskrivningar.

Reglerna i bilagan är enligt artikel 7 inte tillämpliga på nödsituatio- ner. Åtgärder som vidtas för att undanröja en nödsituation skall dock omedelbart meddelas de andra parterna och Kommittén.

Enligt artikel 8 kan bilagan bli föremål för tillägg eller ändringar genom ett förfarande som antagits enligt artikel IX 1 i Antarktis- fördraget. Ändringen träder i kraft när ett år gått efter avslutandet av det konsultativa möte på vilket den antogs, om inte någon eller några av de konsultativa parterna förklarar att de önskar en förlängd period eller förklarar att de inte kan anta åtgärden.

För annan part träder den i kraft när parten lämnat meddelande om godkännande till depositarien.

2.3.2. Bilaga 11 - Bevarande av den antarktiska faunan och floran

Liksom i bilaga I undantas nödsituationer från tillämpningen.

Artikel 1 innehåller definitioner av i bilagan förekommande uttryck och artikel 2 gäller nödsituationer.

Enligt artikel 3 är insamling eller skadlig störning förbjuden utom då tillstånd därtill givits. Med insamling menas att döda, skada, fånga eller störa ett naturligt förekommande däggdjur eller en naturligt förekom- mande fågel eller att föra bort eller skada sådana mängder av naturligt förekommande växter att deras lokala utbredning eller förekomst påver- kas menligt. Med skadlig störning menas all verksamhet som resulterar i en påtagligt negativ förändring av miljön för någon art eller population av den naturligt förekommande faunan och floran.

Bilagan exemplifierar skang störning som användning av fordon, flygning eller landning med helikoptrar och andra luftfartyg samt an— vändning av sprängämnen eller skjutvapen på ett sätt som stör koncen- trationer av fåglar eller sälar. Även personer som förflyttar sig till fots kan orsaka skadlig störning.

Ett tillstånd enligt artikel 3 slcall ange den tillåtna verksamheten samt när, var och av vem den skall bedrivas. Tillståndsgivningen skall i princip begränsas till att avse vetenskaplig verksamhet. Artikeln inne- håller även specifika regler för specith skyddade arter. Sådana arter är för närvarande rossäl och alla arter av släktet pälssäl. All insamling av inhemska däggdjur och fåglar skall ske på det sätt som innebär minsta möjliga smärta och lidande.

Artikel 4 behandlar införsel i fördragsområdet av där icke naturligt förekommande arter, parasiter och sjukdomar. Ingen djurart eller väx- tart som inte hör hemma i Antarktisfördragets område får införas på land eller på isshelfen eller i vattnet inom Antarktisfördragets område utan tillstånd.

Vidare får inga hundar införas på land eller på isshelfen. De hundar som nu finns i dessa områden skall vara avlägsnade till den 1 april 1994.

Ett tillstånd att medge införsel får för närvarande endast avse labo— ratoriedjur och växter, inklusive virus, bakterier, jästsvampar, svampar samt naturligt förekommande växter.

Artikel 5 och 6 behandlar frågor om information och informations-

utbyte. Förhållandet till andra överenskommelser utanför Antarktis fördrags-

system berörs i artikel 7.

Granskning av åtgärder för bevarande av Antarktis fauna och flora med beaktande av rekommendationer från kommitten berörs i artikel 8. Artikel 9 tar upp frågan om tillägg till eller ändringar i bilagan.

2.3.3. Bilaga III - Avfallshantering

Bilagan är tillämplig på all verksamhet i Antarktisfördragets område, inklusive turism, för vilken det krävs underrättelse på förhand enligt artikel VII 5 i Antarktisfördraget.

Artikel 1 anger målsättningen för bilagan. Mängden avfall som pro- duceras eller omhändertas i Antarktisfördragets område skall minskas så mycket som det är praktiskt möjligt för att minimera påverkan på miljön i Antarktis och störning av Antarktis naturvärden.

Lagring, omhändertagande och bortförande av avfall från Antarktis- fördragets område liksom återvinning och minskning vid källan skall noga beaktas vid planering och bedrivande av olika sorters verksamhet.

I största möjliga utsträckning skall avfall som förs bort från Antarktis- fördragets område återföras till det land där den verksamhet som gene- rerade avfallet organiserades eller till något land där särskilda åtgärder vidtagits för att ta hand om avfallet.

För att minska avfallet skall tidigare och nu använda soptippar på land och övergivna verksarnhetsplatser rensas upp av den som producerat eller producerar avfallet och den som använder sådana platser. Skyldig- heten att rensa gäller inte byggnader som betecknats som historisk plats eller kulturminne samt i fall då avlägsnandet i sig skulle medföra mer negativa konsekvenser för miljön än att låta byggnaden eller avfallet vara kvar.

Vissa avfallstyper skall, enligt artikel 2, ovillkorligen föras bort från området om de uppkommit efter det att bilagan trätt i haft. Sådana avfallstyper innefattar bl.a. radioaktivt material, elektriska batterier, flytande och fast bränsle, avfall som innehåller skadliga nivåer av tung- metaller och andra akut toxiska persistenta kemiska föreningar samt flera plastföreningar.

All öppen förbränning i Antarktis skall, enligt artikel 3.2, gradvis upphöra så snart möjligt, dock senast vid slutet av säsongen 1998/ 1999. I avvaktan på upphörandet får öppen förbränning av avfall ske om det är nödvändigt. Vid sådan förbränning skall hänsyn tas till vindriktning, styrka och avfallst för att begränsa partikelnedfall.

Artikel 4 rör annat omhändertagande av avfall på land. Artikeln anger till en början att avfall som inte tas om hand eller förs bort enligt före— skrifterna i artikel 2 och 3 inte får dumpas i isfria områden eller i söt- vattenssystem.

Avloppsvatten och annat Hytande avfall, som inte förs bort från Antarktisfördragets område, skall, i möjligaste mån, inte dumpas på havsis, på isshelfen eller på iskontinenten.

Artikel 5 rör kvittblivning av avfall i havet. Avloppsvatten får släppas ut direkt i havet med hänsyn till den mottagande havsmiljöns upptag- ningsförmåga och under förutsättning att sådant utsläpp sker, då så är

praktiskt möjligt, i områden där det finns betingelser för utspädning och snabb spridning.

Genom artikel 6 ställs krav på att allt avfall som skall föras bort från Antarktisfördragets område eller omhändertas på annat sätt sorteras så att spridning av avfallet i miljön förhindras.

Artikel 7 innehåller förbud mot vissa produkter, utom för vetenskap— liga, hygieniska eller medicinska ändamål. PCB, icke steril jord, kulor och spån av styrenplast eller liknande förpackningstyper samt insekts- medel får inte föras in på land, på isshelfen eller i vattnet inom Antark— tisfördragets område.

Parter som bedriver verksamhet i Antarktisfördragets område skall enligt artikel 8 upprätta ett klassificeringssystem för avfallshantering. Avfallet skall klassificeras i fem olika grupper. Parterna skall vidare upprätta så kallade planer för avfallshantering. Syftet med dessa är att ge underlag för att minska avfallets påverkan på miljön i Antarktis.

Varje part som bedriver verksamhet i Antarktisfördragets område skall, i den mån det är möjligt, även utarbeta en förteckning över plat- ser där parten tidigare bedrivit verksamhet (t.ex. leder, bränsledepåer, lägerplatser, havererade luftfartyg) innan informationen går förlorad, så att sådana platser kan beaktas vid planering av framtida vetenskapliga program (såsom snöns kemi, föroreningar i lavar eller borrning av iskämor).

De planer för avfallshantering som utarbetats i enlighet med denna bilaga skall enligt artikel 9 ingå i det årliga informationsutbytet som stadgas i Antarktisfördraget samt i rekommendationer som antagits vid konsultativa möten.

Artikel 10 behandlar genomförandeåtgärder. Varje part skall utse en ansvarig person att utarbeta planer för avfallshantering och övervaka planemas genomförande. Parterna skall vidare säkerställa att medlem- mar av dess expeditioner får sådan utbildning som syftar till att öka deras kunskaper om möjligheten att begränsa påverkan av verksamhet på miljön i Antarktis och att informera dem om de krav som uppställs i bilagan.

Enligt artikel 11 skall bilagan granskas regelbundet för att säkerställa uppdateringar med anledning av förbättringar i fråga om teknik och förfaranden på avfallshanteringens område och därigenom säkerställa största möjliga skydd av miljön :i Antarktis. - -

Liksom fallet är med de övriga bilagorna är denna bilaga inte tillämp- lig på nödsituationer. Atgärdeir som vidtagits i nödsituationer skall omedelbart meddelas alla parter och Kommittén (artikel 12).

Artikel 13 berör frågan om tillägg till eller ändringar i bilagan.

2.3.4. Bilaga IV - Förhindrande av havsföroreningar

Artikel 1 innehåller definitioner av förekommande begrepp.

Artikel 2 anger att bilagan är tillämplig på parterna till protokollet, på dessas fartyg och på varje annat fartyg som används i parternas verk- samhet i Antarktisfördragets område eller i stödet av denna.

Enligt artikel 3 är varje utsläpp i havet av olja eller oljehaltig bland- ning förbjudet utom i fall som tillåts i bilaga I till 1973 års internatio- nella konvention för förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till denna konvention (MARPOL 73/78). Medan de opererar i Antarktisfördragets område skall fartyg behålla ombord oljeslam, förorenad barlast, tankspolvatten och andra oljehaltiga rester och blandningar som inte får släppas ut i havet. Fartyg skall avlämna dessa rester utanför Antarktisfördragets område i mottagnings- anordningar eller enligt vad som annars är tillåtet i bilaga I till MARPOL 73/78. Artikeln är inte tillämplig på utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning till följd av skada på ett fartyg eller dess utrustning under förutsättning att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts för att förhindra eller minimera utsläppet. Utsläpp av ämnen som innehåller olja och som används i syfte att bekämpa särskilda föroreningstillbud och minimera skada på grund av förorening omfattas inte heller av förbudet.

Utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen och andra kemiska eller andra ämnen, i mängder eller koncentrationer som är skadliga för den marina miljön är enligt artikel 4 förbjudet.

Artikel 5 behandlar kvittblivning av fast avfall. Kvittblivning i havet av plast är förbjuden liksom av allt annat fast avfall. Kvittblivning i havet av matrester tillåts när de har passerat genom en sönderdelare eller avfallskvarn, under förutsättning att kvittblivningen sker så långt som möjligt från land och isshelfen, dock minst 12 nautiska mil från närmaste land eller isshelf. Sådant sönderdelat eller malt avfall skall vara så finfördelat att det kan passera genom ett såll med öppningar som 'inte är större än 25 millimeter. Artikeln gör undantag för utsläpp av fast avfall till följd av skada på ett fartyg eller dess utrustning. Par- terna skall, om lämpligt, kräva användning av register över fast avfall.

Med undantag för fartyg som har tillstånd att transportera högst 10 personer och i de fall det otillbörligt skulle hindra Antarktisverksamhet är det enligt artikel 6 förbjudet att släppa ut obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land eller isshelfen.

Nödsituationer regleras i artikel 7. Artiklarna 3, 4, 5 och 6 är inte tillämpliga på nödsituationer som rör säkerheten för ett fartyg och de ombordvarande eller räddandet av människoliv till sjöss. Åtgärder som vidtagits i nödsituationer skall omedelbart meddelas alla parter och Kommittén.

Vid genomförandet av bestämmelserna i denna bilaga skall enligt" artikel 8 vederbörlig hänsyn tas till behovet att undvika skadliga effekter på beroende och sammanhängande ekosystem utanför Antarktisfördra- gets område.

Stora krav ställs på fartygs behållandekapacitet och mottagningsanord- ningar. Enligt artikel 9 skall varje part säkerställa att alla fartyg som har rätt att föra dess flagg och varje annat fartyg som används i partens verksamhet i Antarktisfördragets område eller som stöd för denna verk- samhet utrustas med en tank eller tankar med tillräcklig kapacitet för att behålla ombord allt slam, förorenad barlast, tankspolvatten och andra

oljehaltiga rester och blandningar och att dessa fartyg har tillräcng Prop. 1992/93:140 kapacitet för att behålla ombord fast avfall medan de opererar i Antarktisfördragets område. Fartyg skall även ha tillräcklig kapacitet för att behålla skadliga flytande änrnen ombord.

Enligt artikel 10 skall varje part ta hänsyn till bilagans målsättningar vid utformning, konstruktion, bemanning och utrustning av fartyg som används i Antarktisverksamhet.

Bilagan innehåller i artikel 11 undantag för statsfartyg. Varje part skall dock, så långt praktiskt möjligt, se till att dess statsfartyg upp— träder på ett sätt som är förenligt med bilagan.

I syfte att bemöta havsföroreningar i samband med nödsituationer i Antarktisfördragets område skall parterna, enligt artikel 12, utarbeta beredskapsplaner för bekämpning av havsföroreningar i Antarktisför- dragets område.

Parterna skall enligt artikel 13 fortlöpande granska bestämmelserna i bilagan och överväga andra åtgärder för att förhindra, minska och be- kämpa föroreningar av Antarktis marina miljö.

Bilagan inskränker inte de rättigheter och skyldigheter parter kan ha enligt MARPOL 73/78 (artikel I 4).

Artikel 15 berör frågor om tillägg till eller ändringar i bilagan.

2.3.5. Bilaga V - Skydd och reglering av områden

Artikel 1 innehåller definitioner av vissa relevanta termer.

Artikel 2 anger att vilket område som helst kan utses som särskilt skyddat område (SSO) eller som särskilt reglerat område (SRO). Enligt artikeln skall all verksamhet inom det utsedda området antingen för- bjudas, begränsas eller styras av skötselplaner som antagits i enlighet med bilagan.

Artikel 3 anger de närmare f'orutsättningama för SSO. De skall utses för att skydda områden av miljömässigt, vetenskapligt, historiskt eller estetiskt värde eller för att skydda pågående eller planerad vetenskaplig forskning. I artikeln åläggs parterna att söka identifiera områden som bör skyddas. Härvid ges specificerad information om skyddsvärda intressen och områden.

I artikeln föreskrivs även att tidigare utsedda "Specially Protected Areas" och "Sites of Special Scientific Interest", genom bilagan, blir upptagna som SSO. Dessa skall döpas om och ges nya nummer. Inträde i ett SSO får endast ske i enlighet med ett utfärdat tillstånd.

Artikel 4 inför begreppet "Antarch Specially Managed Areas", Sär- skilt reglerade områden (SRO). Ett område där verksamhet pågår eller där verksamhet i framtiden kan komma att pågå kan utses till SRO, i syfte att planera och koordinera verksamhet, undvika eventuella kon— flikter, förbättra samarbete mellan fördragsparter eller minimera miljö- mässig inverkan inom området. Tillstånd att komnra in i ett sådant område skall inte krävas, med undantag av områden inom ett SRO som är ett SSO.

Ett område utses, enligt artikel 5, genom att en fördragsslutande part, 24 Kommittén, Vetenskapliga kommittén för antarktisk forskning (SCAR)

eller Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) inger en skötselplan till ett konsultativt möte. En förutsättning för att ett område skall få utses är att det är så pass stort att det kan skydda de värden som avses. Artikeln anger även krav på innehållet i.en sådan plan.

Artikel 6 innehåller procedurreglerna för utseendet av SSO och SRO. Skötselplaner skall sändas till Kommittén, SCAR och CCAMLR. Kom- mittén skall därefter ge råd till det konsultativa mötet. Vid avgivandet av dessa råd skall kommittén ta hänsyn till de eventuella synpunkter som SCAR och CCAMLR givit. Därefter kan planen antas av de kon- sultativa parterna.

Inget marint område får utses till SRO eller SSO utan godkännande av CCAMLR. Utseende av ett SSO eller ett SRO skall anses vara för all framtid om inte planen förutsätter kortare tid. Depositarien skall dess- utom hålla en lista över samtliga planer.

Varje part skall enligt artikel 7 utse en myndighet att utfärda tillstånd att komma in i och utöva verksamhet i skyddade områden.

Avseende ett område som utpekats av tidigare konsultativa möten och som saknar plan, får tillstånd ges för trängande vetenskapliga mål som inte kan tillgodoses på andra ställen och vilka inte innebär något hot mot det ekologiska systemet i området.

Varje part skall kräva att den som innehar tillstånd bär det på sig under vistelsen i området.

Artikel 8 rör historiska platser och monument. Platser eller monument av erkänt historiskt värde som betecknats som SSO eller SRO, eller som är belägna inom ett dylikt område, skall föras upp såsom "Historic Sites and Monuments".

Historiska platser och monument får inte skadas, flyttas eller förstö- ras.

Liksom för skyddade områden ändras listan på historiska platser och monument på samma sätt som nya platser och monument listas. Deposi- tarien skall föra en aktuell lista över historiska platser och monument.

Artikel 9 rör frågor om olTentlighet. För att säkerställa att alla som besöker Antarktis förstår och följer föreskrifterna i bilagan, skall parter- na tillhandahålla information angående lägen för SSO och SRO, listor och kartor över dessa områden, Skötselplaner, inklusive relevanta för- bud för dessa områden samt angående historiska platser och monument eventuella förbud eller inskränkningar.

Varje part skall säkerställa att geografiskt läge för SSO, SRO och historiska platser och monument samt, om möjligt, gränserna återges på partens topografiska kartor och sjökort. Parterna skall vidare samarbeta för att se till att de områden som bilagan behandlar utmärks på plats.

Artikel 10 rör informationsutbyte. Parterna skall vidta åtgärder för att samla och utbyta information om tillstånd, om rapporter från besök i områden som omfattas av bilagan samt samla och utbyta information om väsentlig förändring eller skada inom något skyddat område. Varje part skall dokumentera egna projekt inom skyddade områden.

Varje part skall årligen, före slutet av november, informera de andra Prop. 1992/931140 parterna och Kommittén om de åtgärder parten vidtagit för att genom- föra denna bilaga. Bilagans regler är inte tillämpliga i nödsituationer. En beskrivning av de åtgärder som vidtas i en nödsituation skall omedelbart cirkuleras till samtliga parter och till Kommittén (artikel 11). Artikel 12 berör frågor om tillägg till eller ändringar i bilagan.

3. Allmän motivering

3.1. Utgångspunkter

Huvudsyftet med 1959 års Antarktisfördrag var att skapa förutsättningar för en fredlig användning av Antarktis samt att säkerställa att den fria vetenskapliga forskningen kunde fortsätta i likhet med vad som skett under det internationella geofysiska året 1957-58. Dessförinnan hade den politiska och militära spänningen i området varit oroväckande med militära övningar, väpnade incidenter och diplomatiska förvecklingar. Genom fördraget lades suvenänitetskonfliktema åt sidan. Antarktis gjordes till en kärnvapenfri och demilitariserad kontinent.

Sverige tillträdde Antarktisfördraget år 1984 och blev konsultativ part (dvs. part med beslutanderätt) år 1988 och är sedan år 1984 också med i 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, den s.k. Krillkonventionen. Antarktisfördraget har i dag 26 konsultativa parter och 14 icke konsultativa.

Den svenska forskningen i Antarktis har historiska rötter som går till- baka till Otto Nordenskjölds Antarktisexpedition åren 1901-1903 och den norsk-brittisk-svenska expeditionen åren 1949-1952. Den svenska forskningen har haft en inriktning på fauna och flora, klimatförändring och geologisk historia; forslmingsfält som också har en naturlig anknyt- ning till svensk forskning i norr och det arktiska närområdet. Klimat och miljö står i centrum för den moderna svenska polarforskningen. Glaciäremas dynamik och massbalans ger värdefuu information om klimatets förändring och i geologiska avlagringar och sediment är det möjligt att få historiska data över miljö- och klimatutveckling. Havet spelar en viktig roll för jordens koldioxidhalans och värmecirkulation. De biologiskt produktiva marina miljöerna kring Antarktis är av stort ekologiskt intresse, en viktig resursbas samt en betydelsequ informa— tionskälla beträffande global spridning av biocider.

Dronning Mauds Land, där de svenska stationerna är belägna, är ett primärt geografiskt intresseområde för svenska forskare. Sydsommaren 1987/1988 upprättades den första svenska stationen, Svea, högt uppe på inlandsisen i bergsområdet Heimefrontsfjella. Sommaren 1988/1989 byggdes Wasa, som tillsammans med den närbelägna finska stationen Aboa utgör Nordenskjöldsbasen i Vesäella, ca 120 km från kusten. 26

Sedan ett par år tillbaka finns ett etablerat samarbete mellan Polar- forskningssekretariatet i Sverige, Norsk Polarinstimtt och det finska Havsforskningsinstitutet, med årliga sydsommarexpeditioner för nor- diska forskare till Antarktis. Också den antarktiska halvön och Weddell- havet har besökts regelbundet av svenska forskare under senare år. En stor del av de svenska forskningsinsatserna sker i internationellt sam— arbete.

Hänvisningar till S3-1

  • Prop. 1992/93:140: Avsnitt 3.3.1

3.2. Sveriges tillträde till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget

Mitt förslag: Sverige skall tillträda konventionen.

Skälen för mitt förslag: Argentina, Australien, Chile, Frankrike, Norge, Nya Zeeland och Storbritannien har framställt suveränitetsan- språk på Antarktis. USA och dåvarande Sovjetunionen har "reserverat" sin rätt att framställa anspråk på området och har hittills inte erkänt de andra staternas suveränitetsanspråk. Det internationella statssamfundet har heller inte erkänt territoriella anspråk på Antarktis. Av detta följer att suveränitetsförhållandena i Antarktis fortfarande kan sägas vara olösta. Att vissa länder tillämpar nationell lag med avseende på det område över vilket anspråk framställts, betyder inte att dessa länder i folkrättslig mening stärker sina suveränitetsanspråk i förhållande till de andra fördragspartema. Antarktisfördragets artikel IV möjliggör så skilda tolkningar att såväl länder med suveränitetsanspråk, som länder vilka skulle kunna tänkas framföra sådana anspråk, kan leva och verka tillsammans med länder som inte accepterar dessa anspråk. Miljö- skyddsprotokollet garanterar att artikel IV inte inskränks. Så länge Antarktisfördraget är i kraft finns det därför inget behov av att ta ställ- ning till suveränitetsanspråkens legitimitet.

Antarktisfördraget utgör grund för den fredning av området som för närvarande råder. Så länge Antarktisfördraget är i kraft skall inte någon handling eller verksamhet som äger rum utgöra grund för att hävda, stödja eller bestrida ett krav på territoriell överhöghet i Antarktis. Någ- ra nya anspråk eller utvidgning av ett redan befintligt anspråk under fördragstiden får inte framföras av fördragspartema.

För att miljöskyddsprotokollet skall träda i kraft fördragspartema emellan krävs att Sverige, som är s.k. konsultativ part till Antarktisför- draget, har godkänt och ratificerat protokollet. Detsamma gäller be- träffande rekommendationer som tillkommit under Antarktisfördraget efter det att Sverige erhöll konsultativ status.

Antarktisfördraget i sig har för Sveriges del kunnat träda i kraft utan någon särskild lagstiftningsåtgärd. Det förbud mot viss verksamhet som finns upptaget i fördraget gäller atomexplosioner och radioaktivt avfall

och täcks i allt väsentligt genom de bestämmelser som änns i lagen (l984z3) om kämteknisk verksamhet.

Den svenska miljölagstiftning som föreligger och till en del täcker sådana frågor som behandlas i protokollet jämte bilagor och som dess- utom kan tillämpas utanför det svenska territoriet är lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. De globala internationella reglerna för skydd av havsmiljön mot vattenf'ororeningar från fartyg änns i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78; sö l980:7). Dessa regler avser förbud mot eller begränsning av utsläpp från fartyg av olja, kemikalier och fast avfall. Bilaga IV till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget ansluter i vissa delar till bestämmelserna i MARPOL 73/78.

Sverige bör nu fullfölja sitt folkrättsliga engagemang som kommit till uttryck i undertecknandet av miljöskyddsprotokollet genom att godkänna och ratiäcera protokollet.

Som tidigare nämnts utvecklas Antarktis fördragssystem fortlöpande och nya materiella regler tillskapas. Detta sker i form av rekommenda- tioner, vilka antas under de konsultativa mötena och blir bindande för de konsultativa parterna då de godkänts av dessa. Varje rekommenda- tion som antas inom ramen för de konsultativa mötena får ses som en internationell överenskommelse. Detta synsätt medför att reglerna i 10 kap. regeringsformen är tillämpliga på ett svenskt godkännande. Enligt dessa regler får regeringen inte "ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överens- kommelsen förutsätter att lag .ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta".

Om en lagändring eller stiftande av en ny lag fordras för att Sverige skall kunna fullgöra en internationell överenskommelse krävs alltså riksdagens godkännande av överenskommelsen. Enligt förarbetena till regeringsformen skall riksdagens godkännande dock inte krävas om det motsvarande riksdagsbeslutet, t.ex. i form av lagstiftning, redan är fattat, såvida inte överenskommelsen är av större vikt (se prop. 1973190, s. 358 ff).

Sverige uppnådde konsultativ status är 1988 och har till följd av det att överväga att godkänna rekommendationer från de konsultativa möten som därefter ägt rum för att rekomendationer som antagits vid dessa möten skall träda i kraft.

Då propositionen om godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (prop. 1983/1984z79) förelades riksdagen angavs i propositio- nen att över 150 rekommendationer som berör frågor om utbyte av vetenskaplig information, skydd av fauna och äora, räddningstjänst, telekommunikationer, meteorologi, turism, levande marina resurser, mineralutvinning, miljövård m. m. dittills antagits.

Vid den propositionens antagande redovisades inte att något lagstift- ningsbehov förelåg till följd av dessa rekommendationer. Något sådant

Prop. 1992/932140

behov har inte heller senare bedömts föreligga i denna del med beaktan- Prop. 1992/93:140 de av nu föreslagen lagstiftning. Ett godkännande av dessa bör därför efter lagens ikraftträdande beslutas av regeringen.

Vissa av de aktuella rekommendationerna är av det slaget att ett svenskt fullgörande av dem kräver lagstiftning. De åsyftade rekommen- dationemas innehåll har emellertid tagits upp i miljöskyddsprotokollet och dess bilagor och har därmed täckning i den nu föreslagna lagstift- ningen.

Vid ett godkännande av den föreslagna lagen om Antarktis, änns inget krav på riksdagens godkännande av ovan nämnda rekommendatio- ner, såvida inte dessa bedöms vara av större vikt. Med hänsyn till rekommendationemas innehåll och begränsade tillämpningsområde synes de rekommendationer som föreligger i övrigt inte vara av större vikt. Ett godkännande av dessa bör därför kunna överlämnas till rege- ringen. Jag har i denna fråga samrått med chefen för utrikesdeparte- mentet.

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, (sö 198421), är tillämplig på marina levande tillgångar i Antarktis söder om den antarktiska konvergensen, dvs. där de kalla vattenmassor— na från Södra Ishavet möter de varma vattenmassoma från de nordligare haven. Området för konventionen är mer vidsträckt än det som Antark— tisfördraget omfattar. Konventionens ändamål är att bevara de marina levande tillgångarna i Antarktis. Konventionen medger ett rationellt utnyttjande av de levande marina resurserna och innehåller principer för skyddsåtgärder, fångst och annan verksamhet i syfte att upprätthålla den inbördes jämvikten mellan olika arter.

Eftersom lagen (l950:596) om rätt till äske gäller för svenskt havs- äske även utanför den svenska ekonomiska zonen är svenskt äske redan reglerat i den mån sådant äske förkommer med stöd av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis. Emellertid krävs ett förtydligande i äskelagstiftningen avseende vilka arter som omfattas av bestämmelserna. Ett sådant förtydligande änns i det förslag om ny äskelag m.m. som regeringen den 11 februari 1993 har beslutat inhämta Lagrådets yttrande om.

3.2.1. Lagstiftningsarbetet i andra länder

Vid Antarktisfördragets sjuttonde konsultativa möte i Venedig den 11-20 november 1992 redovisade de deltagande länderna de åtgärder de vid- tagit för att införliva miljöskyddsprotokollet i den nationella lagstift- ningen. Beroende bl.a. på olikheter i ländernas grundlagar har arbetet med ratiäkation av protokollet och införlivande i den nationella lagstift- ningen avancerat olika långt. Vidare har de länder som ställer territo- riella anspråk på Antarktis varierande behov av införlivande, dels för att i vissa fall nationell lagstiftning kan göras direkt gällande på Antarktis, dels för att i vissa fall särskild lagstiftning avsende Antarktis föreligger. De parter till miljöskyddsprotokollet, förutom Sverige, som redovi- sade konkreta åtgärder inom lagstiftningsområdet i Antarkn'sfrågan var 29 Amerikas Förenta Stater och Australien. Storbritannien och Japan har

börjat eller böljar snart tillämpa bilaga IV till protokollet avseende sjöfarten vid verksamhet i Antarktis. Flera parter uppgav sig följa be- stämmelserna i miljöskyddsprotokollet, i vart fall inom vissa områden, trots att någon nationell lag inte föreligger. Övriga länder vidtar för närvarande åtgärder för införlivande av protokollet i dess helhet, olika bilagor till protokollet eller i fråga om särskilda åligganden.

Turistverksamheten på Antarktis omfattade senaste säsongen besök av ca 6 500 personer varav det absolut övervägande antalet kom med båt. En stor del av dessa turister kommer från USA. Turistfrågoma tillmäts stor betydelse. Vid mötet i Venedig väcktes frågor om hur turistverk- samheten skall kunna kontrolleras. I detta sammanhang oroar särskilt den verksamhet som förekommer med arrangörer från länder som inte är parter till miljöskyddsprotokollet.

Det amerikanska lagförslaget innefattar f'orbudsbestämmelser liknande dem som änns i det svenska lagförslaget, men är mer detaljerade. Ett avsnitt upptar bestämmelser om tillstånd. Tillstånd krävs bl.a. för un- derstöd till en expedition som företas med ett fartyg vilket tar tio passa- gerare eller fler, för olika typer av byggnadsarbeten samt för att få besöka skyddade områden i Antarktis och för att i Antarktis få insamla växt— eller djurarter för vetenskapliga ändamål. En ansökan skall in- nehålla de uppgifter myndigheten som utfärdar tillstånd kräver. Till- stånden kan ändras, inhiberas eller återkallas. Den närmare regleringen av miljökonsekvensbeskrivningar för icke statlig verksamhet skall ut- formas av ifrågavarande myndighet med beaktande av nationell lagstift- ning på området och miljöskyddsprotokollet. Påföljderna för överträdel— ser bestäms dels till böter, dels till fängelse i högst ett år. Vidare änns bestämmelser om förverkande.

Enligt min mening ligger Sverige långt framme när det gmer att upp- fylla åtagandena enligt miljöskyddsprotokollet. Den lagstiftning som nu föreslås ligger enligt vad jag har erfarit väl i linje med strävandena i åtskilliga andra länder. En särskild fråga som är föremål för övervägan- den på det internationella planet gäller regleringen av den turism som förekommer i Antarktis. Vad som bl.a. ifrågasätts är en särskild proto- kollsbilaga om turism. Jag anser att miljöskyddsprotokollet ger tillräck- liga möjligheter att reglera den tämligen begränsade svenska turismen till Antarktis. En särskild bilaga på detta område kan dock i framtiden komma att medföra ändringar i den nu föreslagna lagen.

3.3. Lagstiftningsfrågor Prop. 1992/93 : 140

3.3.1. Principen för en svensk lag om Antarktis

Mitt förslag: En särskild lag om Antarktis införs. I lagen regle- ras i ett sammanhang vad som gäller för vistelse eller verksamhet i anträdet. Därigenom inordnas miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget under svensk lagstiftning.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna har inte invänt mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: Det änns inte några föreskrifter om hur be- stämmelserna i en internationell överenskommelse som Sverige tillträder skall föras in i den Svenska rättsordningen. De kan införlivas på olika sätt. Valet av metod har behandlats av bl.a. utredningen om författ- ningspublicering m.m. i betänkandet (SOU 19741100) Internationella överenskommelser och svensk rätt. Frågan har på senare år varit före- mål för uppmärksamhet i olika lagstifmingsärenden.

När det gäller en överenskommelse vars bestämmelser berör myndig- heters eller enskildas handlande kan två olika metoder komma i fråga, transformation eller inkorporering. Vid transformation omarbetas de delar av den internationella överenskommelsen som behöver införlivas med svensk rätt till en författningstext. I dessa fall används den teknik i fråga om systematik och språkbruk som används vid intern svensk lagstiftning. Inkorporering innebär att det i en lag eller annan författ- ning föreskrivs att konventionens bestämmelser direkt gäller i Sverige och skall tillämpas av de svenska myndigheterna. Om inkorporering används, blir den autentiska konventionstexten - på ett eller äela språk - gällande författningstext i svensk rätt.

I fråga om överenskommelser där en autentisk svensk text saknas anses huvudregeln böra vara införlivande genom transformation.

I förevarande fall är protokollet inte avfattat på svenska. Protokollet innehåller tillsammans med bilagorna en lång rad bestämmelser som inte kräver någon lagstiftning. Detta gör att man bör förfara enligt huvudregeln och tillämpa transformation.

Jag anser att frågan om var de nya bestämmelserna skall införas i den svenska lagstiftningen, bör avgöras mot bakgrund av kretsen av intres- senter, myndighetsuppgifter i anslutning till bestämmelserna och tydlig- het gentemot andra fördragsstater.

Av min tidigare redogörelse (avsnitt 3.1) framgår att det änns viss svensk lagstiftning som berör havsmiljön och som kan tillämpas även utanför det svenska territoriet. Någon svensk miljölagstiftning som för närvarande kan tillämpas på land- och isbaserad verksamhet i Antarktis föreligger dock inte. De nyss redovisade lagarna skulle i och för sig kunna kompletteras med särslcilda bestämmelser i fråga om verksam- heter avseende havsmiljön vid Antarktis. Dessa lagars tillämpningsom— 31

råden är emellertid betydligt mer begränsade än de förhållanden som regleras genom Antarktisfördraget. Miljöskyddsprotokollet avser specifi- ka verkningar för just Antarktis. Antarktis har ett högt skyddsvärde för forskningen. Den krets av intressenter som direkt berörs av ifrågavaran- de lagstiftning är relativt begränsad men torde likväl ha intresse av att bestämmelserna samlas på ett ställe. De myndighetsuppgifter som kom- mer i fråga med anledning av den nya lagstiftningen framgår tydligare om alla bestämmelserna samlas i en lag. Slutligen skall Sverige enligt åtagande i miljöskyddsprotokollet för de andra parterna redovisa vid- tagna åtgärder för skyddet av Antarktis miljö.

De redovisade skälen talar för att regleringarna bör införas i en ny lag om Antarktis.

Miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget jämte bilagor innehåller bestämmelser av deklamatorisk art, folkrättsliga bestämmelser om tvist- lösning och skiljedomsförfarande, bestämmelser om förbjudna aktivite- ter och om sådana verksamheter som kan tillåtas efter tillståndspröv— mng.

Någon särskild lagstiftning krävs inte för att de deklamatoriska artik— larna, de folkrättsliga bestämmelsema och bestämmelserna om tvistlös- ning samt skiljedomsförfarande skall bli gällande. Sverige godtar ifrå- gavarande bestämmelser genom att ansluta sig till protokollet. På sam— ma sätt godtar Sverige bestänunelsema beträffande inrättandet av en miljöskyddskommitté.

En Antarktislag bör byggas upp genom en definition av det område lagstiftningen avser, förbudsregler, tillåtlighetsregler, regler om tillstånd och tillsyn samt ansvarsregler. Jag kommer nu att särskilt redogöra för vissa av dessa frågor. Regelverket bör avse svenska medborgare, med- borgare i andra länder som har hemvist i Sverige och svenska rätts— subjekt i övrigt, samt i vissa fill utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige.

Med hänsyn till vad som anförts av någon remissinstans vill jag påpe- ka att Sverige i det här sammanhanget endast bör genomföra sådana lagstiftningsåtgärder för vilka det finns skyldighet och folkrättsligt stöd i Antarktisfördraget och miljöskyddsprotokollet. Till följd därav bör Sverige inte reglera frågor som hör samman med verksamhet av stater som inte har anslutit sig till Antarktisfördraget.

Hänvisningar till S3-3-1

3.3.2. Tillståndsskyldighet

Mitt förslag: Den som skall vistas eller bedriva verksamhet i Antarktis skall ha tillstånd till detta och skall vidta nödvändiga åtgärder för att skydda miljön i Antarktis.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna har inte invänt mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: Artikel 2 och 3 i protokollet innefattar en programförklaring för hela protokollet och får ses som en bakgrund till den lagstiftning som behövs. Där fastslås att skyddet av miljön i An- tarktis och därav beroende eller därmed sammanhängade ekosystem samt Antarktis inneboende Värde, inbegripet dess vildmark och estetiska värde samt dess värde som ett område för bedrivande av vetenskaplig forskning, särskilt forskning som är nödvändig för att förstå den globala miljön, skall vara utgångspunkt för planering och bedrivande av all verksamhet i Antarktisfördragets område. Det fastslås även att om en tillståndsgiven verksamhet påverkar eller hotar påverka miljön i strid med bestämmelserna i protokollet skall verksamheten avbrytas.

Protokollets artikel 8 tar upp frågan om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), och av artikel 1 bilaga I, framgår att en bedömning av miljö- konsekvensema skall göras enligt en nationell procedur innan en aktivi- tet tar sin början. Det framgår att verksamhetens miljöstörande effekt har graderats i tre olika nivåer allt eftersom verksamheten bedöms ha a) en mindre än obetyng eller övergående påverkan, b) en obetydlig eller 'övergående påverkan, eller c) mer än en obetyng eller övergående påverkan. Miljökonsekvensbeskrivningamas utformning och omfattning avgörs utifrån den miljöstörande effekt verksamheten bedöms få i det enskilda fallet.

Protokollets bilaga II upptar bestämmelser för bevarande av fauna och äora i Antarktis. Enligt artikel 3 i denna bilaga skall det råda förbud mot insamling eller skadlig påverkan avseende den naturligt förekom- mande faunan eller äoran. Vidare skall enligt artikel 4 i bilagan i prin- cip förbud råda beträffande införsel till Antarktis avseende där icke naturligt förekommande växt— och djurarter. Undantag kan göras för vetenskaplig forskning.

I protokollets bilaga III änns detaljerade bestämmelser avseende omhändertagande av avfall. Enligt artikel 2 får ett antal ämnen eller produkter föras in i området endast på särskilda villkor. Särslcilda regler gäller för förbränning av avfall enligt artikel 3, annat omhändertagande av avfall på land enligt artikel 4, kvittblivning av avfall i havet enligt artikel 5 och lagring av avfall enligt artikel 6. Enligt artikel 7 i bilagan gäller att vissa ämnen inte får föras in på land, på isshelfen eller i vattnet i Antarktisfördragets område. Vidare änns i artikel 8 bestämmel- ser om att platser som varit föremål för tidigare verksamhet skall för— tecknas med hänsyn till att man skall kunna beakta detta vid planering

Prop. 1992/931140

av framtida vetenskapliga program avseende t.ex. snöns kemi, föro- reningar i lavar och borrning av iskämor.

Bilaga IV till protokollet innehåller bestämmelser om förhindrande av havsföroreningar. Artiklarna 3-6 inrymmer regler om förbud mot oljeut- släpp, utsläpp av skadliga flytande ämnen, kvittblivning av fast avfall och utsläpp av toalettavfall i havet. Bestämmelserna kan inte till fullo anses reglerade genom MARPOL 73/78.

I protokollets bilaga V upptas bestämmelser avseende särskilt skydda- de områden som skall vara helt fredade från mänsklig påverkan.

Bestämmelserna om miljökonsekvensbesla'ivningar medför att all vistelse och verksamhet inom fördragsområdet skall komma under en nationell myndighets kontroll innan den tar sin början. Lagen bör därför innehålla en bestämmelse om att all vistelse eller verksamhet inom området blir tillståndspliktig.

Övriga i detta avsnitt angivna bestämmelser medför att förbud, villkor eller föreskrifter skall gälla för vistelse eller verksamhet i Antarktisför- dragets område.

Hänvisningar till S3-3-2

  • Prop. 1992/93:140: Avsnitt 5.1

3.3.3. Trllständsgivningen

Mitt förslag: I lagen införs bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd för svensk verksamhet i Antarktis. Vid tillståndsgivningen får även särskilda villkor uppställas för verksamheten.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Remissinstanserna har inte invänt mot förslaget med undantag för Greenpeace. Greenpeace har invänt att om Polarforskningssekretariatet utses till tillståndsmyndighet så. tillgodoses inte kravet på trovärdighet och objektivitet för en sådan myndighet, eftersom sekretariatet ofta har egna intressen i den verksamhet som bedrivs i Antarktis.

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare redogjort för kommer verk- samhet i Antarktisfördragets område att behöva underställas ett natio- nellt organ för prövning av tillstånd innan verksamheten påbörjas.

Polarforskningssekretariatet inrättades år 1984 och dess verksamhet äck sin nuvarande form är 1987. Myndigheten lyder under Utbildnings- departementet.

Sekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk polar- forskning och svenskt utvecklingsarbete med anknytning därtill. Sekre- tariatet skall bl.a. planera svensk forskning och utvecklingsarbete i polarområdena. Däremot bedriver Polarforslmingssekretariatet inte egen forskningsverksamhet, annat än i undantagsfall. Huvudmän för forsk- ningsprojekten är istället de universitet och högskolor som utför projek— ten. Polarforskningssekretariatet har huvudansvaret för logistiken be- stående av transporter och annan understödjande verksamhet för bl.a. expeditionerna till polarområdena. Sekretariatet skall samverka med myndigheter, andra organ och organisationer vars verksamhet har an-

knytning till polarforskningen. Förordningen (1988:1199) med instruk- tion för Polarforskningssekretariatet reglerar närmare sekretariatets verksamhet.

Vid behandling av forskningsfrågor bör sekretariatet inhämta råd från Vetenskapsakademiens polarforslmingskommitte. Denna upprättades år 1981 som ett forum för polarforskningsfrågor inom akademien.

Internationellt deltar Polarforslmingsselaetariatet inom Antarktisför- dragets ram bl.a. med att utarbeta gemensamma internationella riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas i Antarktis.

Med anledning av Greenpeaces invändning mot promemorieförslaget att Polarforskningssekretariatet skall vara tillståndsmyndighet vill jag peka på hur motsvarande frågor lösts i viss annan lagstiftning.

Enligt väglagen (197lz948) handhar Vägverket väghållningen för statens räkning. För byggande av väg skall en arbetsplan upprättas i vilken bl.a. skall anges den mark som skall tas i anspråk för vägbygget. Arbetsplanen fastställs av Vägverket i samråd med länsstyrelsen och vid oenighet hänskjuts frågan om planens fastställelse till regeringens pröv— ning. Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark i anspråk för väg bl.a. genom fastställd arbetsplan. Väghållare kan vara staten.

Luftfartslagen (1957z297) upptar bestämmelser om luftfart. Flygplat- ser och andra anläggningar för luftfarten skall uppfylla säkerhetens krav. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utövar tillsynen över allmänna flygplatser. Allmänna flygplatser får inte in- rättas eller drivas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet rege- ringen bestämmer. Enligt förordningen (1988z78) med instruktion för Luftfartsverket har verket hand om frågor som rör den civila luftfarten. Huvuduppgifterna är bl.a att driva och förvalta statens äyplatser för civil luftfart och att utöva tillsyn över äygsäkerheten i den civila luft- farten. Vidare framgår att det inom Inftfartsverket änns bl.a. flygplat— ser. Enligt de författningar jag nyss redovisat tillkommer det alltså Väg- verket och Luftfartsverket att ansvara för tillståndsgivning och tillsyn av egna beslut. Besluten har ingripande fastighetsrättsliga och ekonomiska följder för den enskilde.

Den personkrets som i Sverige berörs av tillståndsgivning för verk- samhet i Antarktis är begränsad, vilket bör underlätta de administrativa åtgärder som kan behövas i samband med prövningen. Polarkunskap är en speciäk kunskap som endast ett begränsat antal personer besitter. Det är alltså lämpligt att så långt som möjligt utnyttja beäntliga organ kring tillståndsgivningen.

Av vad som tidigare redovisats i detta avsnitt framgår att Polarforsk- ningssekretariatet är den planerande och såvitt gäller logistiken verkstäl- lande myndigheten vad gäller statligt finansierad forskning i Antarktis. Själva forskningen utförs av universitet och högskolor. För det fall tillståndsgivningen skulle läggas på Polarforskningssekretariatet upp- kommer frågan om det är lämpligt att den verkställande myndigheten skall tilldelas sådan behörighet inom sitt eget område.

Ett sätt att komma tillrätta med nämnda problem vore att överföra besluten i tillståndsärendena till en annan myndighet. Detta förutsätter

Prop. 1992/932140

dels att en inte obetydlig ny administration skulle behöva byggas upp, dels att det av andra skäl, såsom kunskapsskäl, framstår som lämpligt. I detta sammanhang vill jag framhålla att Kungliga Vetenskapsakade- mien i sitt remissyttrande betonar att Polarforskningsselcretariatets erfa- renhet och kunskap när det gäller förhållanden som rör polartrakterna gör att sekretariatet framstår som i stort sett enda tänkbara svenska myndighet för tillståndsgivning och tillsyn avseende vistelse och verk- samhet i Antarktis.

Mot denna bakgrund bör i de fall en verksamhet genomförs av någon annan än Polarforslmingssekretariatet, eller har en annan huvudman än sekretariatet, någon tveksamhet beträffande objektivitet eller trovärdig- het inte göra sig gällande om tillståndsgivningen ligger på sekretariatet.

När Polarforskningssekretariatet bedriver egen verksamhet eller är huvudman för en verksamhet änns det skäl att den miljökonsekvensbe- skrivning Polarforskningssekretauiatet skall upprätta granskas av någon annan myndighet eller att andra särskilda föreskrifter införs som gör att kravet på objektivitet tillgodoses. Polarforskningssekretariatets miljö— konsekvensbeskrivning kan underställas en annan kompetent myndighet för yttrande. Sistnämnda myndighet bör därvid ges befogenhet att lämna erinringar före tillståndsgivningen och att överklaga tillståndsbeslutet.

Även de miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas för den verk- samhet som skall bedrivas av annan än sekretariatet bör remitteras till samma myndighet för att alla bedömningar i miljöhänseende skall bli likartade. Det bör vidare ännas möjlighet att överklaga Polarforsknings- sekretariatets beslut i tillståndsfrågorna.

En annan möjlighet är givetvis. att de tillstånd som gäller sekretariatets verksamhet meddelas direkt av regeringen.

Mot bakgrund av de huvudlinjer jag nu angett aVSer jag att återkom- ma till regeringen med förslag i frågan om vilken myndighet som skall ha ansvaret för tillståndsgivningen. Den lösning som därvid väljs skall givetvis tillgodose de krav på objektivitet och trovärdighet man kan ställa på förfarandet.

Vid en bedömning av objektivitetsfrågan bör även beaktas vad som anförs om tillsynen. Huvuddelen av tillsynen kommer att ske genom fördragspartemas försorg. Då fullständiga miljökonsekvensbeslqivningar upprättas kommer de att skickas ut till samtliga parter för kommentarer. Alla parter informeras årligen om de s.k. initiala miljökonsekvens- beskrivningar som gjorts och de beslut som fattats till följd av dessa. Dessa skall göras tillgängliga på begäran. Vidare vill jag erinra om de inspektioner som sker i Antarktis av observatörer från andra fördrags— parter och den insyn dessa får i den bedrivna verksamheten.

De krav på objektivitet som gäller tillståndsgivningen gör sig även gällande beträffande tillsyn över verksamheter i Antarktis.

Av vad som redovisats tidigare framgår att en miljökonsekvens- beskrivning skall genomföras inför den planerade vistelsen eller verk- samheten i Antarktis. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning är beroende av vilken verksamhet som planeras. Tillståndsgivande myndig- het bör få precisera de rättigheter och skyldigheter som skall vara före- nade med ett tillstånd genom villkor i samband med prövning av varje

särskild ansökan. För att få ett tillräckligt beslutsunderlag bör den myn- dighet som lämnar tillstånd inhämta yttrande från övriga berörda myn- digheter och från dem som besitter särskilda kunskaper eller på annat sätt berörs av frågan.

Ett tillstånd bör i princip vara tidsbegränsat. Det är inte nödvändigt att i lagen närmare reglera frågan om ansökan och prövning av tillstånd. Dessa frågor kan regleras i en förordning knuten till lagen. Tillstånds— givande myndighet bör, med hänsyn till de olika krav som kan ställas på en ansökan i det enskilda fallet, ges befogenhet att bestämma vilka uppgifter som skall framgå av ansökan. Av lagtexten bör dock framgå att en miljökonsekvensbesluivning skall vara fogad till ansökan.

Hänvisningar till S3-3-3

3.3.4. Tillsynen

Mitt förslag: Tillsynen över och inspektionen av verksamhet i Antarktis utövas av svenska och andra länders nationella organ. En tillståndshavare skall lämna den som utövar tillsyn eller före- tar inspektion tillträde till områden och lokaler där verksamheten bedrivs och tillhandahålla erforderliga handlingar.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Remissinstanserna har inte invänt mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: När det gäller övervakning och tillsyn av verksamhet i Antarktis bör ansvaret, i enlighet med vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i protokollet, fördelas mellan en svensk myndighet och oäiciella observatörer från andra konsultativa parter. De observa- törer som utses skall i Antarktis beredas tillträde till anläggningar, fartyg etc. och skall ha tillgång till de dokument som är nödvändiga för fullgörandet av sin uppgift.

Med tanke på den svenska verksamhetens begränsade resurser kom- mer en stor del, troligen huvuddelen, av inspektionsverksamheten att utövas av andra fördragsparters organ. Skyldigheten att tillåta inspektion såväl av svenska myndigheter som andra staters organ måste fastslås i en rättslig bestämmelse för att denna skyldighet skall föreligga.

Det bör ankomrna på regeringen att utse tillsynsmyndighet.

3.3.5. Straff

Mitt förslag: Brott mot lagen skall kunna straffas med böter eller fängelse högst ett år. Egendom, eller värdet därav, skall kunna förverkas.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna har inte invänt mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: Antarktisfördragets artikel VIII 1 innehåller bestämmelser avseende jurisdiktion över observatörer utsedda enligt artikel VII och vetenskapsmän utväxlade enligt artikel Ill 1 b samt medlemmar av den personal som medföljer sådana personer. Dessa personer skall vara underkastade endast den fördragsslutande parts jurisdiktion vars medborgare de: är vad gäller alla handlingar och för— surnrnelser som inträffar medan de är i Antarktis i syfte att fullgöra sitt uppdrag.

Miljöskyddsprotokollet innehåller inte någon annan reglering angåen- de påföljdsåtgärder än en allmän skrivning i artikel 13. Av denna fram- går att varje part skall vidta lämpliga åtgärder inom sitt kompetens- område för att säkerställa efterlevnad av protokollet.

Bestämmelser om svensk straälags tillämplighet i rummet änns i 2 kap. brottsbalken och i special-straffrätten. I fråga om brott som har begåtts utomlands är svensk domstol enligt 2 kap. 2 & första stycket 1 brottsbalken alltid behörig om brottet har förövats av en svensk med- borgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige. Likaså kan enligt 2 5 första stycket 2 en utlänning utan hemvist i Sverige dömas under förutsättning att han efter brottet blivit svensk medborgare eller fått hemvist här eller att han är medborgare i ett annat nordiskt land och änns i Sverige. Slutligen kan enligt 2 5 första stycket 3 även annan utlänning dömas i Sverige, om han änns här och för brottet kan följa fängelse mer än sex månader.

I 2 5 andra stycket anges ett viktigt undantag från de nu nämnda reglerna. Svensk domstol saknar domsrätt om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gämingsorten. Detsamma gäller om gärningen begåtts inom ett område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen. Huvudregeln är att det skall föreligga vad som kallas dubbel straäbarhet.

I de fall då svensk domsrätt föreligger enligt 2 & får inte dömas till påföljd som är strängare än det: svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gämingsorten. Föreslcrift om detta änns i 2 & tredje stycket.

Genom 3 & utsträcks den svenska domsrätten ytterligare i vissa fall, då gärningen har begåtts utanför svenskt territorium. Det gäller bl.a. brott ombord på svenskt fartyg eller luftfartyg.

Enligt 2 kap. 5 5 andra stycket brottsbalken stadgas som huvudregel att för brott som begåtts utomlands, åtal får väckas endast efter särskilt förordnande som meddelas av regeringen eller den regeringen bemyndi—

Prop. 1992/932140

gat därtill. Genom ett kungligt brev l972:818 till Riksåklagaren om väckande av åtal enligt 5 5 och 5 a 5 i vissa fall har Riksåklagaren bemyndigats att förordna om åtal i de i praktiken vanligaste fallen.

Bestämmelsen i 5 a 5 i nyssnämnda kapitel reglerar frågan i vilken utsträckning en utomlands meddelad dom i brottmål utgör hinder för lagföring i Sverige.

För att väcka åtal krävs i Sverige enligt 45 kap. rättegångsbalken, med vissa undantag, stämning på den misstänkte. Möjligheterna att i brottmål delge stämning med utlänning som vistas utrikes är begränsade och i första hand beroende av de regler som i sådant hänseende gäller i det ifrågavarande landet. För det fall en misstänkt beänner sig utom- lands kommer det i regel att bero på honom själv, om han vill under- kasta sig den svenska domsrätten. Endast under vissa villkor, vilka framgår av 45 kap. 15 5, kan målet avgöras fastän den tilltalade utebli- vit. Regler om utlämning för brott från annat land enligt utlämningskon- ventioner svarar mot dem som uppställs för utlämning från Sverige till annat land och som framgår av 2 kap. 8 & brottsbalken.

För att åtal skall kunna utföras i Sverige krävs, att det här änns en behörig domstol. Av 19 kap. rättegångsbalken framgår vad som är laga domstol. Enligt dess 2 & äger regeringen beträffande brott utom riket eller på utländskt fartyg eller luftfartyg anvisa forum vare sig sådant annars skulle stå till buds eller ej.

Av vad jag nu framfört framgår att det inte behövs någon svensk lag- stiftning om straälagens tillämplighet i rummet på grund av förevarande lagstiftningsärende om straä'skalan innehåller strängare straff än böter.

Beträffande de brott som nu kommer ifråga bör påföljden bestämmas så att bestämmelserna i 2 kap. 2 & brottsbalken inte utgör hinder för åtal. Därav följer att även fängelse bör ingå i straä'skalan.

Miljöskyddsprotokollet innehåller som jag tidigare nämnt inte någon närmare reglering i fråga om straä'skalor. Frågan om miljöbrott i Antarktis bör bedömas på ett likartat sätt som gäller för sådant brott i Sverige. I miljöskyddslagen (1969z387) är påföljden angiven till böter eller fängelse i högst två år. Lagen (1971:1154) om förbud mot dump- ning av avfall i vatten upptar påföljderna böter och fängelse i högst ett år.

Jag föreslår att maximistraä'et sätts till fängelse i högst ett år. Samarbete förekommer, och skall enligt miljöskyddsprotokollet före- komma, mellan olika nationer. Transporterna till och från Antarktis sker i huvudsak med ånyg. Frågan om jurisdiktionen avseende fartyg bör därför beröras. Flaggstaten har jurisdiktion över brott som begåtts ombord på ett fartyg medan det befunnit sig på öppna havet. Enligt 2 kap. 3 5 1 brottsbalken skall den som har begått ett brott på ett svenskt fartyg dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol oberoende av vem gärningsmannen är och oavsett om brottet är begånget inom eller utom riket. Därtill kan alltid dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol när brott har begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på ett svenskt fartyg.

Prop. 1992/932140

Flaggstatens rätt till jurisdiktion över fartyg som seglar under dess flagg har gammal hävd. Enligt äldre uppfattning inom folkrätten utgör åtminstone vissa typer av fartyg delar av den egna statens territorium. I modern rätt är uppfattningen mer nyanserad. Flaggstatens jurisdiktion bestäms olika för olika typer av fartyg. Att binda jurisdiktionen över fartyg till någon annan stat än den formella äaggstaten skulle dock leda till en mycket komplicerad lagstiftning. Av dessa skäl och på grund av den hävdvunna uppfattningen inom folkrätten kan man inte frångå bind- ningen mellan äaggstat och fartyg som grund för snaärättslig juris- diktion. Det innebär att möjligheten att utöva straffrättslig kontroll över ett utländskt fartyg på vilket t.ex. en svensk expedition beänner sig inte kan regleras särskilt i denna lag.

I vissa fall kan det tänkas att bolag och andra juridiska personer kom- mer att bedriva verksamhet i Antarktis. Enligt nuvarande svensk rätt kan juridiska personer påföras en särskild rättsverkan av brott, företags- bot, för brott som begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Bestäm- melser om detta änns i 36 kap. brottsbalken. Denna rättsverkan kan inte komma ifråga för brott begångna utomlands. Enligt vårt rättssystem är det egentliga brottssubjektet den eller de fysiska personer som handlat för den juridiska personen. Ansvaret får i dessa fall även avseende Antarktisfördragets område utkrävas av den eller de personer som kan göras ansvariga för brott begångna i Sverige.

Lagen bör även omfatta utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige. De bestämmelser som finns om företagaransvar är begränsade och medför att brott mot lagen i vissa fall annars skulle kunna bli osanktionerade. Ett exempel på en sådan sitrration är då en utländsk medborgare, anställd av en svensk juridisk person, förorenar miljön i strid med lagens bestämmelser, även om den för verksamheten ansvari- ge vidtagit åtgärder för att förhindra detta. I lagen bör även införas vissa bestämmelser om förverkande.

3.3.6. Ikraftträdande

. Mitt förslag: Lagen skall träda i kraft den I april 1994. *

Promemorians förslag: I promemorian anges den 1 juli 1993 som dag för ikraftträdande.

Remissinstanserna har inte invänt mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: Tillstånds— och tillsynsmyndigheten bör ha viss tid till sitt förfogande för att: utarbeta rutiner för de nya arbetsupp— giftema. Ilcrafttiädandet bör inte heller ligga under pågående verksam- het i Antarktis, dvs. under den s.k. sydsommaren. Inte heller bör lagen träda i kraft så tidigt att personer som redan kan ha beställt turistresor till instundande säsong får svårigheter till följd av lagen. Med hänsyn till detta bör lagen träda i kraft den 1 april 1994. Jag avser dock att återkomma till regeringen med förslag till ratiäkationsbeslut, snarast efter riksdagsbeslutet om godkännande av miljöprotokollet.

4. Upprättade lagförslag Prop. 1992/93:140

I enlighet med vad jag nu anfört har inom Miljö- och naturresursdepar- tementet upprättats förslag till

1. lag om Antarktis, ' 2. lag om ändring i lagen (l992:1528) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Förslag 2 har upprättats i samråd med chefen för Justitiedepartemen- tet.

Förslagen har granskats av Lagrådet.

5. Specialmotivering

5.1. Förslaget till lag om Antarktis

Allmänna bestämmelser

1 5 I paragrafen anges vilka rättssubjekt som omfattas av lagens tillämp- ningsområde.

Sverige har genom att underteckna och ansluta sig till Antarktisfördra- get och underteckna dess miljöskyddsprotokoll åtagit sig att vidta lämpliga åtgärder för att följa fördraget och protokollet.

I den allmänna motiveringen änns en redogörelse för åtals- och straff— barhetsregler. Dessa regler gör att lagen omfattar de i denna paragraf angivna rättssubjekten. Även fysiska personer som salmar hemvist i Sverige omfattas i vissa fall av lagen. Lagens tillämpningsområde är sådant att det blir möjligt att lagföra även personer som inte har sitt hemvist här då tillstånd för en verksamhet fordras enligt svensk lag, eller då villkor eller föreskrift åsidosätts.

Bestämmelserna i 5 5 andra stycket och 7 & andra stycket kan enligt tredje stycket tillämpas även utanför Antarktis.

2 & Paragrafen motsvarar 3 5 i lagrådsremissen. I paragrafen preciseras lagens geograäska tillämpningsområde. Eftersom lagen särskilt reglerar skyddet av ett givet område utanför Sveriges territorium samt då tillstånd kommer att hävas för vistelse eller verksamhet inom området, änns i paragrafen en särskild deänition av vad som avses med Antarktis vid tillämpning av denna lag. Området definieras i enlighet med vad som framgår av Antarktisfördragets artikel VI.

3 & Paragrafen motsvarar 2 & i lagrådsrenrissen. 41

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (Krillkonventionen) medger fångst av bl.a. äsk och kräftdjur. Före- skrifter om sådana fångster meddelas enligt lagen (1950:586) om rätt till äske. '

Området som omfattas av Krillkonventionen är mer vidsträckt än det för miljöskyddsprotokollet och inrymmer helt det senare. Innebörden av paragrafen är att all annan verksamhet enligt Krillkonventionen än sådan för vilken det änns regler i äskerättslagen omfattas av den nya lagen vid vistelse i det i 3 & angivna området.

4 & Paragrafen anger den allmänna målsättning som gäller för vistelse eller verksamhet i Antarktis. Den har sin utgångspunkt i bl.a. inledningen till miljöskyddsprotokollet och dess artikel 2 och 3. Beståmmelsema om tillstånd, villkor, ansvar, nödsituationer och förpliktande att avbryta verksamhet som riskerar att påverka miljön inom området bör ses mot bakgrund av denna målsättningsparagraf. Även skyddet av miljön för de av Antarktis beroende och med Antarktis sammanhängande ekosystemen skall beaktas.

Skydd för mineral, flora, fauna och särskilda platser

5 & Paragrafen har sin bakgrund i artikel 7 i miljöskyddsprotokollet. Den slår fast ett förbud mot all verksamhet avseende mineralresurser med undantag för sådan verksamhet som avser vetenskaplig forskning. Fö- rutsättningama att meddela tillstånd för sådan forskning skall ses mot bakgrund av bestämmelserna i 4 och 16-19 55.

Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet av ett mineraliskt ämne. Med bearbetning avses utvinning och bearbetning av en mineralfyndighet.

Enligt paragrafens andra stycke är det förbjudet att ta befattning med mineralresurser som någon åtkommr't i strid med föreskriftema i para- grafens första stycke eller om det änns skälig anledning att anta att så är fallet. Sådan befattning är förbjuden även utanför Antarktis.

6 & Antarkn'sfördraget, som Sverige redan tidigare ratiäcerat, upptar i artikel V en överenskommelse avseende atomexplosioner och radioaktivt avfall i Antarktis. Genom paragrafen intas förbud i dessa hänseenden i lagen.

I lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet änns bestämmelser om vad som i övrigt gäller för kämteknisk verksamhet.

7 & Paragrafen innehåller ett förbud mot insamling eller skadlig påverkan av naturligt förekommande växtarter eller djurarter.

I artikel 3 i bilaga [I till miljöskyddsprotokollet änns bakgrunden till ifrågavarande paragraf. Av artikeln framgår också i vilka fall tillstånd

kan utfärdas. Artikel 1 i bilagan innehåller deänitioner av uttryck som är relevanta för tolkningen av vad som avses med bl.a. insamling och skadlig störning.

I andra stycket förbjuds varje befattning med växtarter eller djurarter om det änns skälig anledning att anta att de insamlats i strid med be- stämmelserna i första stycket. Sådan befattning är förbjuden även utan- för Antarktis.

8 & Paragrafen innehåller förbud mot att utan tillstånd införa växter eller djur av arter som inte är naturligt förekommande i Antarktisområdet.

Med isshelfen avses den glaciäris som täcker det låga kustlandet och grundhavet på kontinentalsockeln därutanför.

Första stycket har sin bakgrund i artikel 4 i bilaga 11 till miljöskydds- protokollet, som reglerar vad som skall gälla för icke naturligt före- kommande djur- och växtarter. Enbart i Antarktis naturligt förekom- mande arter får införas på land eller på isshelfen eller i vattnet inom Antarktisfördragets område såvida inte särskilt tillstånd föreligger. Bestämmelsen syftar till att minimera påverkan från främmande arter på fauna och flora i Antarktis.

I underbilaga B till bilagan anges för vilka djur och växter som till- stånd kan meddelas. Särskilda föreskrifter får utfärdas i samband med tillståndsgivning.

Genom paragrafens andra stycke undantas livsmedel från det generella förbudet under förutsättning att försiktighetsåtgärder vidtas. Levande djur får inte heller för detta ändamål införas i strid med bestämmelsema i första stycket. I artikel 4.5 i bilaga II till miljöskyddsprotokollet anges att alla växter och delar och produkter av djur skall förvaras under noggrann kontroll och när de inte längre behövs förstöras på särskilt sätt. Med uttrycket hanteras avses allt handhavande från förva- ring till slutligt omhändertagande av rester.

De hundar som änns i området skall avlägsnas. Redan av paragrafens första stycke framgår att hundar inte får införas till området.

Hundägaren eller den som har rådighet över hundarna kan vitesföre- läggas enligt 23 & om han inte ärllgör vad som ankommer på honom.

9 & I bilaga III till miljöskyddsprotokollet änns ett flertal bestämmelser om hantering av avfall. Bestämmelserna omfattar även rester av livsmedel. Särskilda försiktighetsåtgärder för att förhindra införsel till Antarktis av mikroorganismer anges i underbilaga C till bilaga 11 till protokollet. I 15 5 finns en särskild bestämmelse avseende utsläpp av matrester i havet.

Eftersom den fria sjöfarten inte omfattas av tillståndsplikt och det där- igenom inte föreligger möjlighet att för denna verksamhet meddela villkor för vistelsen i Antarktis avseende avfallshantering kan istället enligt paragrafen generella bestämmelser utfärdas. Sådana föreskrifter

kan alltså gälla såväl verksamhet som i övrigt är omfattad av tillstånds- beslut som den fria sjöfarten.

10 5 Inom Antarktis fördragssystem änns särskilt skydd för bl.a. historiska monument och vissa andra områden.

Genom bilaga V till miljöskyddsprotokollet förändras och stärks skyd- det för vissa områden. Dessa delas in i särskilt skyddade områden och särskilt reglerade områden. För tillträde till de förra fordras tillstånd medan sådant inte skall krävas. för tillträde till de senare. För dessa gäller det allmänna tillståndskravet enligt 16 5.

Det ankommer på regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer att närmare ange vilka områden som avses. Områdena skall för- tecknas och särskilda föreskrifter beträffande dessa skall utarbetas och godkännas av de konsultativa parterna. Förteckningen torde komma att förändras från tid till annan och det är då lämpligt att genom bemyndi- gande delegera ansvaret för förteckningen.

Skydd för den marina miljön vid sjöfart

Föreskrifterna i 11 - 15 55 har sin bakgrund i bilaga IV till miljöskyddsprotokollet, som i sin tur i stort överensstämmer med MARPOL 73/78. Bilagan innehåller i artikel 1 ett antal deänitioner.

Med utsläpp avses vada utsläpp från ett fartyg, oavsett hur det orsa- kats och inbegriper alla sorters utströmning, kvittblivning, spill, läcka- ge, utpumpning, utspridning eller uttömning.

Vid tillståndsgivning för verksamhet med fartyg i området åligger det den tillståndsgivande myndigheten att ställa relevanta lcrav på fartygets utformning, konstruktion, bemanning och utrustning, däribland behåll- ningskapacitet och mottagningsanordningar, vilket framgår av artikel 9 och 10 i bilagan. Myndigheten bör i denna del samråda med andra myndigheter med särskilda kunskaper inom området.

Enligt MARPOL 73/78 är Antarktis specialområde under bilaga I (olja) och under bilaga V (fast avfall) från den 17 mars 1992 samt under bilaga 11 (skadliga äytande kemikalier i bulk) från den 1 juli 1994.

11 5 I paragrafen änns en bestämmelse om vilka fartyg som omfattas av regleringen. Det är fartyg som används i svensk verksamhet i Antarktis. Bestämmelsen om annat fartyg överensstämmer med artikel 3.1 b i MARPOL 73/78. Utländska statsfartyg har dock vid sin vistelse i om- rådet att följa de regler som gäller enligt äaggstatens lag.

Varje part till fördraget ska tillse att statsfartyg i området uppträder på ett sätt som är förenligt med de bestämmelser som framgår av bila- gan.

12 5 I bilagans artikel 3 änns en reglering avseende oljeutsläpp. Paragrafen innehåller ett förbud mot sådana utsläpp.

I regel 10 i bilaga I till MARPOL 73/78 änns särskilda bestämmelser om metoder för förebyggande av oljeförorening från fartyg inom s.k. specialområden. Antarktis är ett specialområde i den mening som fram- går av MARPOL.

Undantagsbestämmelsen i paragrafens andra stycke avser utsläpp i havet av ämnen som innehåller olja, vilka används för att bekämpa särskilda föroreningsincidenter och för att minimera en skada till följd av förorening. Föreskrifter i detta hänseende änns i regel 11 i bilaga I till MARPOL 73/78. När undantag— medges får särskilda villkor för undantaget föreskrivas.

13 & I paragrafen förbjuds utsläpp av andra skadliga flytande och andra kemiska ämnen eller andra änuren än de i 12 & angivna, i sådana kvan- titeter eller koncentrationer att de kan skada den marina miljön. Därmed avses sådana andra ämnen som, om de kommer ut i havet eller på annat sätt inom området, kan vara skadliga för den marina faunan eller äoran, skada skönhets- eller rekreationsvärden eller störa det enligt denna lag rättmätiga nyttjandet av Antarktis. Paragrafen har sin bakgrund i bila- gans artikel 4.

I bilaga 11 till MARPOL 73/78 änns regler för kontroll av förorening genom skadliga flytande ämnen i bulk.

14 & Paragrafen motsvarar 15 å i lagrådsremissen och har utformats i enlig— het med vad Lagrådet föreslagit.

Paragrafen innebär ett undantag avseende toalettavfall från mindre fartyg i enlighet med vad som framgår av artikel 6 i bilagan. Undan- taget avser fartyg som inte är avsett för fler än tio personer. Avgörande är således fartygets personkapacitet och inte antalet ombordvarande personer. -

Med toalettavfall avses detsamma som i regel 1.3 i bilaga IV i MARPOL 73/78, dvs. avlopp eller annat avfall från varje form av toalett, urinoar och spygatt i toalettrum, avlopp från sjukvårdslokaler (apotek, sjukhytt etc.) via tvättställ, badkar och spygatt från sådana lokaler, eller avlopp från utrymme som innehåller levande djur, eller annat spillvatten som är blandat med avlopp som anges i det föregåen- de.

15 & Paragrafen motsvarar 14 å i lagrådsremissen.

Det i paragrafen angivna avståndet till närmaste land eller isshelf för utsläpp av änfördelade matrester avviker från bestämmelserna i MARPOL 73/78 och innebär i detta hänseende en skärpning i förhållan- de till MARPOL.

Prop. 1992/931140

Tillstånd

16 & Paragrafen reglerar rätten att vistas i eller bedriva verksamhet i Antarktis. Som framgår av avsnitt 3.3.2 änns det ett flertal artiklar i miljöskyddsprotokollet som föramleder en tillståndsreglering.

Paragrafen ger möjlighet till kontroll över vilka svenska rättssubjekt som söker sig till Antarktis och till reglering av efterlevnaden av miljö- skyddsprotokollet genom villkor för vistelsen eller verksamheten där. De villkor som behöver meddelas är inte i detalj reglerade i lagen utan kan anpassas allt efter vistelsens eller verksamhetens art. Vidare skall ifrågavarande rättssubjekt av den tillståndsgivande myndigheten i sam- band med tillståndsgivningen alltid få information om bestämmelserna i denna lag och få del av allmänna förhållningsregler för Antarktis.

Av 21 & framgår att tillstånd eller motsvarande från ett annat land kan gälla även för svenska rättssubjekt. Om huvudmannen för en vistelse eller verksamhet inte tillhör en fördragsslutande stat skall en svensk deltagare söka tillstånd för sitt deltagande enligt denna paragraf.

Av paragrafen framgår vidare att reglerna inte syftar till intrång i all- männa folkrättsliga principer om fri sjöfart. Givetvis får inte heller vid sådan sjöfart 11-15 55 överträdas.

Undantagsmöjligheten enligt andra stycket i enskilda fall avser endast vistelse eller verksamhet som uppenbart inte strider mot miljöskydds- protokollet.

17 & Paragrafen motsvarar 18 å i lagrådsremissen.

I paragrafen änns föreskrifter om särskilda villkor i samband med tillståndsgivningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämnar tillstånd för vistelsen eller verksamheten i Antarktis. Ansökningar om tillstånd kan vara omfattande eller av särskilt känslig natur. Regeringen ges i lagen möjlighet att meddela tillstånd. Eftersom varje vistelse eller verksamhet i Antarktis har olika förutsättningar får tillståndsmyndig- heten meddela särskilda villkor för vistelsen eller verksamheten.

Lagrådet har i sitt yttrande frrunf'ort att en reglering som innefattar en föreskrift om att tillstånd får förenas med villkor och tidsbegränsning av vistelse eller verksamhet i Antarktis är överflödiga. Lagrådet har därvid anfört att bestämmelserna kan ge läsaren den felaktiga föreställningen att det generellt sett krävs författningsstöd för att ett gynnande förvalt— ningsbeslut skall kunna förses med villkor.

Lagrådet har inte anfört någon invändning av rättng art som hindrar att tydliga bestämmelser om ett tillståndsbesluts innehåll införs i para— grafen. Bestämmelse av motsvarande slag änns bl.a. i miljöskyddslagen (1969z385) och i lagen (l992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Sistnämnda lag har nyligen granskats av Lagrådet utan erinran på denna punkt. Jag änner därför att paragrafen med fördel kan delas upp i en del som avser bemyndigandet vad gäller tillstånd och en del som inne— fattar föreskrifter om beslutets irmehåll. Den som avser att söka tillstånd

är därigenom informerad om att villkor kan - och sannolikt kommer att - fogas till tillståndet.

Svenska staten kan anses ha ett visst ekonomiskt ansvar för uppehälle och återresa om någon som deltar i svensk verksamhet i Antarktis behöver bistånd i dessa hänseenden. Svenska staten får även anses ha ett visst ansvar för räddningsaktioner och miljöskador som uppkommer till följd av svensk vistelse eller verksamhet i Antarktis.

En researrangör eller återförsäljare av sällskapsresor skall enligt resegarantilagen (1972:204) inför marknadsföring av en resa ställa säkerhet hos Kommerskollegium med ett belopp som Kommerskolle- gium bestämmer. I de fall resegarantilagen inte är tillämplig kan den tillståndsgivande myndigheten med stöd av förevarande paragraf ställa krav på erforderlig säkerhet eller försäkring avseende verkningar av vistelsen eller verksamheten i Antarktis.

I tillståndsbeslutet skall noggrant anges omfattningen av verksamhe- ten. Vidare är det viktigt att villkoren är klart formulerade så att det tydligt framgår vad som gäller för verksamhetens bedrivande. Detta är väsentligt inte minst med tanke på att villkorsöverträdelser är straffsank- tionerade.

Tillståndet får begränsas till viss tid. Med hänsyn till de överväganden för miljön, bl.a. i fråga om kumulativa effekter av olika verksamheter, som skall göras i varje enskilt fall bör som huvudregel en sådan tids- gräns anges i tillståndsbeslutet.

18 & Paragrafen motsvarar 17 å i lagrådsremissen Paragrafen innehåller bestämmelser om de miljökonsekvensbeskriv- ningar som alltid skall upprättas i samband med ansökan om tillstånd. Paragrafens utformning bygger på att en verksamhet eller vistelse i Antarktis allt efter sin art eller omfattning kommer att få olika miljöpå- verkan på området. Av avsnitt 3.3.2 framgår att en verksamhets miljöstörande effekt graderas i tre olika nivåer. Var och en av nivåerna ställer olika krav på det material som skall redovisas vid ansökan. Bilaga I till miljöskyddsprotokollet innehåller preciserade bestämmelser i denna del.

Miljöeffektema av en föreslagen verksamhet skall innan den tar sin början bedömas enligt ett nationellt förfarande. Om det därvid fastställs att en verksamhet har mindre än en obetyng eller övergående påverkan på miljön får den äga rum.

Om det inte har fastställts att en verksamhet kommer att ha mindre än en obetydlig eller övergående påverkan på miljön eller om inte en är!]- ständig miljökonsekvensbeskrivning utförs enligt artikel 3 i bilaga I till miljöskyddsprotokollet skall en initial miljökonsekvensbeskrivning göras.

Om den tillståndsgivande myndigheten, genom en initial miljökon- sekvensbeskrivning eller på annat sätt, kommer till slutsatsen att en föreslagen verksamhet kommer att ha mer än en obetydlig eller över- gående påverkan på miljön skall en fullständig miljökonsekvensbeslu'iv— ning göras. Myndigheten får inte fatta slutligt beslut att tillåta en verk-

samhet innan det konsultativa mötet givits tillfälle att behandla frågan. Prop. 1992/93:140 Förfarandet får emellertid inte fördröja den föreslagna verksamheten mer än 15 månader från det att utkast till miljökonsekvensbesluivning sänts ut.

Omfattningen av prövningen får inte vara vidare än vad som är mo- tiverat med hänsyn till den verksamhet ansökan avser. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan meddela verkställighetsföre- skrifter.

Tillståndsförfarandet vid en gruppresa eller en expedition behöver inte vara komplicerat. Det är tillräckligt om en av de sökande inkommer med mer omfattande uppgifter i enlighet med vad myndigheten närmare bestämmer och att övriga deltagare, i den mån de omfattas av tidigare lämnade uppgifter, anmäler sitt deltagande. Myndigheten torde därvid efter ett enkelt prövningsf'orfarande kunna meddela tillstånd för övriga. — Enligt artikel 9 och 10 i bilaga IV till miljöskyddsprotokollet ställs särskilda krav på fartygs utformning, konstruktion, bemanning och utrustning. De bestämmelser som finns i detta hänseende i MARPOL 73/78 bör därvid vara vägledande.

Den tillståndsprövande myndigheten skall meddela tillstånd till vistel- sen eller verksamheten om inte konsekvenserna av denna strider mot principerna i miljöskyddsprotokollet.

Enligt paragrafens sista stycke skall tillstånd vägras en tidigare misskötsam tillståndshavare då denne söker ett nytt tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder att tillståndsmyndigheten bör göra en annan bedömning.

19 å - Enligt paragrafen skall en tillståndsgiven verksamhet omedelbart av- brytas om verksamheten medför eller det finns risk för att den medför sådana skador på miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem som inte kunde förutses vid tillståndsgiv- ningen.

Av miljöskyddsprotokollets artikel 2 och 3 framgår vilka principer som ligger till grund för skyddet av miljön i Antarktis. Dessa grund- läggande principer framgår av 4 5 i denna lag. Enligt förevarande paragraf åligger det tillståndshavaren att själv beakta dessa principer. Vidare framgår av 18 & att en ansökan om tillstånd skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Tillståndshavaren får därmed förutsättas skaffa sig kännedom om riskerna med den verksamhet han avser att bedriva. Paragrafen har således även betydelse för bedömningen av det straffansvar som kan åläggas den som fortsätter en verksamhet efter det att anledning att ifrågasätta dess förenlighet med denna lag uppkommit. I detta sammanhang bör eventuella erinringar som framkommer vid till- syn eller inspektion enligt 24 å tillmätas betydelse.

20 5 Ett tillstånd kan enligt paragrafen återkallas om tillståndshavaren åsido-

sätter vad som åligger honom. Den myndighet som meddelat ett till— 48 stånd har rätt att återkalla detta.

Vid tillämpningen av regeln om återkallelse har naturligtvis miljö- skyddsprotokollet stor betydelse. Detta leder, enligt artikel 3.4.b till att återkallelse skall ske vid allvarligt hot mot eller påverkan av miljön.

Verksamhet med huvudman från annan stat

21 & Paragrafen föreskriver vad som gäller för ett svenskt rättssubjekt om någon från en annan fördragsslutande part är huvudman för en resa eller annan verksamhet i området. Det svenska rättssubjektet skall undersöka om huvudmannen har erforderligt tillstånd. Saknas sådant skall det svenska rättsubjektet för sitt deltagande söka tillstånd i Sverige enligt denna lag.

Genom bestämmelserna i paragrafen åläggs bl.a. den som yrkes- mässigt säljer eller ordnar resor till Antarktis att förvissa sig om, att erforderliga tillstånd föreligger om huvudmannen för arrangemanget kommer från ett land som är fördragsslutande part. Den som avser att ta anställning hos en sådan huvudman åläggs samma skyldighet.

Om huvudmannen har tillstånd enligt sitt hemlands lag, eller på annat sätt uppfyller hemlandets föreskrifter, gäller enligt andra stycket även för det svenska rättssubjektet de tillstånd, villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av huvudmannens hemlands lag istället för övriga bestämmelser i denna lag.

I enlighet med artikel VIII i Antarktisfördraget gäller enligt tredje stycket undantag i vissa fall. Undantag gäller för observatörer utsedda enligt punkt 1 i artikel VII och vetenskapsmän utväxlade enligt punkt 1 b i artikel III i Antarktisfördraget samt även för medlemmar av den personal som medföljer sådana personer.

Den som inte iakttar vad som gäller enligt denna paragraf gör sig skyldig till överträdelse av tillståndskravet enligt 16 &.

Tillsyn m.m.

Hänvisningar till S5-1

225. I avsnitt 3.3.4 redovisas bl.a. tillsynsförfarandet. Huvuddelen av för- farandet kommer att ligga på en myndighet, men kan i'särslcilda fall

konrrna att delas upp. Kontroll kan också utövas i efterhand. En tillståndshavare kan t.ex. åläggas att föra journal över sådant som förs med till Antarktis. Genom. en ålagd redovisningsplikt efter hemkomsten kan således tillsyn utövas även i Sverige. Sådan tillsyn kan komma i fråga bl.a. när regeringen meddelat tillstånd för vistelsen eller verksamheten.

23 5 En tillsynsmyndighet bemyndigas att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen samt de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Tillsynsmyndigheten får också meddela vitesföreläggande.

Tvångsåtgärdema enligt paragrafen står inte till förfogande för obser- vatörer från andra stater. Tillsynsmyndigheten kan istället agera efter anmälan från en observatör.

24 & I paragrafen regleras kontrollförfarandet.

Upplysningar och handlingar skall enligt andra stycket också lämnas till officiella observatörer som. utses av andra fördragsslutande stater. Sådana observatörer utses enligt artikel 14 i miljöskyddsprotokollet, dels av var och en av de konsultativa parterna, dels vid Antarktisfördragets konsultativa möten. Enligt artikel VII i Antarktisfördraget skall observa- töremas namn meddelas varje annan fördragsslutande part som har rätt att utse observatörer. Motsvarande meddelande ska lämnas när deras befattning upphör. Regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer skall motta anmälan om och ange vilka dessa observatörer är. Endast på detta sätt namngivna utländska observatörer får utföra in- spektion avseende svenska rättsubjekt vid den vistelse eller verksamhet i Antarktis som sker med tillstånd enligt lagen.

Syftet är att säkerställa att en tillsynsmyndighet och de observatörer som utför inspektioner skall ges tillträde till lokaler, områden och transportmedel samt att en tillståndshavare skall tillhandahålla de upp- lysningar och handlingar som är av betydelse för kontrollens genomfö— rande.

Strali'bestämmelser m.m.

25 5 Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbud i lagen eller mot föreskrift eller villkor som meddelats med stöd av lagen döms till böter eller fängelse i högst ett: år. Samma påföljd gäller för den som fortsätter en verksamhet efter det att verksamheten borde ha avbrutits enligt 19 5.

Den som underlåter att medverka vid inspektion avseende tillstånd straffas enligt denna paragraf. Detsamma gäller för den som lämnar oriktig uppgift om förhållanden som åsyftas om inte straff istället skall utdömas efter bestämmelserna i brottsbalken.

Tillsynen är av avgörande betydelse för kontroll av lagens efter- levnad. Ett förfarande med vitesföreläggande i samband med ovillighet att uppfylla kraven enligt 24 5 skulle inte tillgodose syftet med tillsyns— bestämmelserna.

För försök till brott ska inte dömas till ansvar om brottet vid dess fullbordan skulle ha varit att anse som ringa.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Första och tredje stycket i paragrafen har utfomtats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit. Den som fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att tillståndet återkallats enligt 20 & bryter mot tillståndsplikten i 16 5.

26 & Paragrafen är ny och i huvudsaklig överensstämmelse med Lagrådets förslag.

Som Lagrådet påtalat är vite avsett att utgöra en påtryckning till frivillig fullgörelse av ett föreläggande eller frivilligt avstående från en förbudsbelagd handling. Enligt allmänna rättsgrundsatser bör en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande eller vitesförbud inte också föran- leda straffansvar.

27 & Egendom som varit föremål för brott eller värdet därav kan enligt pa- ragrafen förklaras förverkat.

Överklagande

28 & Paragrafen motsvarar 26 & i lagrådsremissen.

Av paragrafen framgår hur beslut i enskilda fall får överklagas. Domar och beslut av allmän domstol enligt 25 och 27 55 överklagas i den ordning som anges i rättegångsbalken. I övrigt änns bestämmelser i 30 & verksförordningen (1987:1100) om överklagande. Ett beslut av regeringen kan inte överklagas, men kan under vissa förutsättningar bli föremål för rättsprövning enligt lagen (19881205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Myndigheters beslut om normföreskrifter över- klagas hos regeringen.

Myndighetsbeslut enligt lagen berör den enskildes förhållanden på sådant sätt att det är motiverat med domstolsprövning. Besluten bör därför kunna överklagas till domstol.

Av bestämmelsen som har fått sin utformning med förebild i 18 & (l992:1l40) om Sveriges ekonomiska zon framgår att länsrätten prövar besluten som första instans. Lagrådet har framfört att det framstår som något märkligt att myndighets beslut skall överklagas till länsrätten medan regeringens beslut i samma typ av frågor överhuvud taget inte blir överklagbara. Av den allmänna motiveringen (avsnitt 3.3.3) och 17 & framgår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar tillstånd. Den i lagen upptagna ordningen för tillstånd är saldigt motiverad. De fall där regeringen meddelar tillstånd kan ses mot bakgrund av att en avvägning av särskilda lämplighetsfrågor kan ligga bakom prövningen. Detta kan vara fallet om avgörandet har stor ekono- misk, principiell eller politisk betydelse. Då sådana övergripande av- vägningar måste göras framstår det inte som olämpligt att tillståndsbe- slut meddelats av regeringen. I sådant fall kan inte beslutet överklagas.

Statens Naturvårdsverk får överklaga tillståndsbeslut och därmed sammanhängande villkor när beslutet meddelats av annan myndighet än regeringen.

Nödsituationer

29 & Paragrafen motsvarar 28 å i lagrådsremissen.

I lagen införs en allmän regel om nödsituationer. I 24 kap. brottsbalken änns bestämmelser om nödvärn och annan nödhandling. I dess 4 & stadgas att den som "för att awärja fara för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller av annan orsak handlar i nöd" under vissa omständigheter skall vara fri från ansvar. Lagrådet har i sitt yttrande ifrågasatt om bestämmelserna fyller någon självständig funktion i förevarande lag och förordat att paragrafen utgår.

Förevarande paragraf avser bl.a. "nödsituationer för miljön". Det är oklart om uttrycket "av annan orsak" i brottsbalken rymmer vad som i denna lag avses med "skyddet för miljön'. En del beslut som fattas med stöd av lagen är av den karaktären att överträdelse av dem inte är straff- sanktionerade utan vitessanktionerade. Genom tillståndsförfarandet har lagen också andra sanktionsliknande regler som kanske måste åsidosät- tas i en nödsituation. Även i dessa fall bör det klart framgå vad som gäller i en nödsituation. Vidare bör, som framgår av avsnitt 3.3.1, en tydlighet gentemot andra fördragsstater iakttas även i detta hänseende. Bestämmelsen om nödsituationer bör därför kvarstå i lagen.

Paragrafen reglerar det förhållandet att bestämmelser i lagen inte gäller i vissa nödsituationer. Av lagens 4 & framgår målsättningen för all vistelse och all verksamhet i Antarktis med utgångspunkt i miljön. Det andra stycket i denna paragraf ålägger en nödställd att iaktta akt- samhet även i en nödsituation och erinrar särskilt om denna skyldighet.

Ansvarsbestärnmelsema i 25 5 blir tillämpliga om den nödställde åsidosätter aktsarnhetslcravet.

5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen om allmänna

Hänvisningar till US5

förvaltningsdomstolar

14 5 I paragrafen har den ändringen gjorts att en myndighets beslut i det enskilda fallet enligt den föreslagna lagen om Antarktis skall prövas av länsrätt. Detta kommer att innebära länsrätten i Stockholm om myndig- heten änns i Stockholm.

I regeringens proposition (1992/93:185) om tobakslag föreslår rege- ringen en annan, mer generell, lydelse av 14 å, som bör kunna träda i kraft redan den 1 juli 1993. Om förslaget leder till lagstiftning kommer de nu aktuella besluten att omfattas och den nu föreslagna ändringen i 14 & behövs därmed inte.

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att '

deLr anta förslagen till

1. lag om Antarktis,

2. lag om ändring i lagen (l992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

deLr godkänna

3. det den 3 oktober 1991 antagna miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som före- draganden har lagt fram.

PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE AN'l'ARCTIC 'l'REATY.

Preamble

The States Parties to this Protocol to the Antarctic Treaty. hereinåfter referred to as the Parties;

Convinced of the need to enchancc the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ccosys- tems:

Convinced of the need to strengthen the Antarctic Treaty system so as to en— sure that Antarctica shall continue forc- ver to be used exclusively for peaceful purposes and shall trot become the scene or object of international discord;

Bearing in mind the special legal und political status of Antarctica and the special responsibility of the Antarctic 'l'reaty Consultative Parties to ensure that all activities in Antarctica are consistent with the purposes and prin- ciples of the Antarctic Treaty:

Recalling the dcsignation of Antarc— tica as a Special Conservation Aren and other measures adopted under the An- tarctic Treaty system to protect the An- tarctic environomcnt und dependent and associated ccosystcms:

Acknowledging further the unique op- portunities Antarctica offers for scienti- fic monitoring of and research on proces- ses of global as well as regional impor— tance;

Reaffirming the conservation princip- lcs of the Convention on the Conserva- tion of Antarctic Marine Living Resour- ces;

Convinced that the development of a comprehensive regime for the protection of the Antarctic environment and depen- dent and associated ecosystem is in the interest of mankind as a whole;

Desiring to supplement the Antarctic Treaty to this end;

llave ugreed as follows;

Article ] Definitions

For the purposes of this Protocol: (rr) "The Antarctic Treaty" meons the Antarctic 'l'rcuty done at Washington on 1 December 1959:

(b) "Antarctic Treaty area" mcuns the area to which the provisions of the Antarctic 'l'reuty apply in accordance with Article VI of that Treaty:

(c)"Anturctic Treaty Consultative Meetings" means the mcctings referred to in Article IX of the Antarctic 'l'renty:

MILJÖSKYDDSPROTOKOLL TILL ANTARKTISFORDRAGET

Inledning

De stater som är parter i detta proto- koll rill Antarktisfört'lraget, nedan kal- lade parterna:

som är övertygade om behovet att öka skyddet av miljön i Antarktis och därav beroende och därmed snnnnmrhångunde ekosystem;

som är övertygade om behovet att stärka Antarktis fördragssystcm för att säkerställa att Antarktis även i fortsätt- ningen och för all framtid skall användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för interna- tionell oenighet;

som beaktar Antarktis särskilda rätts- liga och politiska status och det speciella ansvar som vilar på Antnrktisfördragets konsultativa parter att säkerställa att all verksamhet i Antarktis är förenlig med Antarktisfördragets ändamål och princi- per;

som erinrar om att Antarktis utsetts till ett speciellt skyddsområde och andra åt- gärder som antagits inom ramen för Anv tarktis fördragssystem för att skydda mil— jön i Antarktis och dårav beroende och därmed sammanhängande ekosystem:

som vidare erkänner de enastående möjligheter Antarktis erbjuder för vc- tensknplig övervakning av och forskning angående processer av såväl global som regional betydelse:

som på nytt bekräftar principerna för bevarande i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis;

som år övertygade om att utvecklingen av ett vittomfattande regelverk för skydd av miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed smnmanhångunde ekosys— tem ligger i hela mänsklighetens intresse:

som önskar komplettera Anturktisfi'ir- draget i detta syfte:

har kommit överens om följande.

Artikel [ Definitioner

] detta protokoll avses med

å) "Antarktisfördraget" det i Washing- ton den I december 1959 upprättade An— tarktisfördrugct:

b) "Antarktisfördragets område" det område på vilket bestämmelserna i An— tarktisfördraget år tillämpliga i enlighet med artikel Vi i fördraget:

ci)"Anmrktisfördrugcts konsultativa möten" dc möten som avses i artikel lX i Antarktisfördraget:

Prop. 1992/93:140 Bilaga ]

-'_l|

(d) "Antarctic Treaty Consultative Parties" means the Contracting Parties to the Antarctic 'l'reaty entitled to appoint representatives to participate in the mee— tings referred to in Article IX of that Treaty".

(e) "Antarctic Treaty system" means the Antarctic Treaty. the measures in ef- feet under that Treaty. its associated se- parate international instruntents in force and the measures in effect under those instruments:

(f) "Arbitral 'lribunal" means thc Arbitral Tribunal established in accord— ance with the Schedule to this Protocol, which forms an integral part thereof:

(g) "(?ommitte" means the. Committee for Environmental Protection esta- blished in accordance with Article ll.

Article 2 Objective and designation

The Parties commit themselves to the comprehensive protection of the Antarc- tic environment and dependent and asso- ciated ecosystems and hereby designate Antarctica as a natural reserve. devoted to peace and science.

A rlicfe 3 Environmental principles

I. The Protection of the Antarctic environment and dependent and associ- ated eco * *stems and the intrinsic value of Antarctica. including its Wilderness and aesthetic values and its valueas an area for the conduct of scientific research. in particular rcsarch essential to under- standing the global environment, shall be fundamental considerations in the plan- ning and conduct of all activities in the Antarctic Treaty area.

2. To this end: (a)aetivities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted so as to limit adverse impaets on the Antarc- tic environment and dependent and asso- ciated ecosystcms: ("b)activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted so as to avoid: (i) adverse effects on climate or weat- her patterns: (ii) significant adverse effects on air or water quality: (iii') significant changes in the atmt'ispheric. tcrrestrial (including aquatic). glacial or marine environ- ments; (iv) dctrimental changes in the distri— bution. abundance or productivity of species or populations ol' species of fauna and flora:

d) "Antarktisfördragets konsultativa parter" de fördragsslutande parter i An- tarktisfördraget som har rätt att utse re- presentanter att delta ide möten som av— ses i artikel lX i fördraget:

c) "Antarktis fördragssystem" Antark- tisfördraget. gällande åtgärder enligt detta fördrag. gällande separata interna- tionella instrument med anknytning till fördraget samt gällande åtgärder enligt dessa instrument:

f.) "Skiljedomstolen" den skiljedom- stol som upprättas enligt tillägget till detta protokoll. vilket utgör en integre— rad del av protokollet:

g) "Kommittén" den miljöskyddskom- mitté som upprättas enligt artikel ll.

Arif/(612 Övergripande målsättning

Parterna atar sig att allsidigt skydda miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosys- tem och utser härmed Antarktis till na— turskyddsområde. ägnat åt fred och ve- tenskap.

Artikel 3 Miljöprinciper

l. Skyddet av miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed samman- hängande ekosystem samt Antarktis in- neboende värde. inbegripet dess vild— marks och estetiska värden samt dess värde som ett område för bedrivande av vetenskaplig forskning. särskilt forsk- ning som är nödvändig för att förstå den globala miljön. skall vara utgångspunkt för planering och bedrivande av all verk- samhet i Antarktisft'irt'lragets område.

"2. I detta syfte skall a)vcrksamhet i Antarktisfördragets område planeras och bedrivas sa att skadliga effekter på miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sam— manhi'ingande ekosystem begränsas:

blverksamhct i Antarktisfördragets omrädc planeras och bedrivas på sådant sätt att man undviker: ,

i) skadliga effekter pa klimat eller vä- derleksmönster:

ii) signifikanta skadliga effekter pa luft- eller vattenkvalitén:

iii) signifikanta förändringar av atmo- sfären. dcn terrestra (inklusive den akva- tiska). glaciala eller marina miljön:

iv) skadliga förändringari fråga om ul- brcdning. förekomst eller produktivitet hos arter eller bestånd av arter i faunan och floran:

Prop. 1992/93:140 Bilaga ]

'Jt

(v) further jeopardy to endangerecl or threatened species or populations of such species: or

(vi) degradation of. or substantial risk to. areas of biological. scientific. historic. aesthetie or Wilderness significance:

(c) activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted on the basis of information sufficient to allow prior assessments of. and inforrned judgments about. their possible itnpacts on the Antarctic environment and de- pendent and associated ecosystems and on the value of Antarctica for the con- duct of scientific research: such judg- ments shall take full account of:

(i) the scope of the activity. including its area. duration and intensity;

(ii) the cumulative itnpacts of the acti- vity. both by itself and in combination with other activities in the Antarctic Treaty area;

(iii) whether the activity will dctrimen- tally affect any other activity in the An- tarctic Treaty area:

(iv) whether technology and procedu- res are available to provide for environ- mentally safe operations:

(v) whether there exists the *apacity to monitor key environmental parameters and ecosystem components so as to iden- tify and provide early warning of any ad- verse effects of the activity and to pro- vide for such modification of operating procedures as may be necessary in the light of the results of monitoring or in- creased knowledge of the Antarctic envi- rontnent and dependent and associated ecosystems: and

(vi) whether there exists the capacity to respond promptly and effectively to accidents. particularly those with poten- tial environmental effects;

(d) regular and effective monitoring shall take place to allow assessment of the impacts of ongoing activities. includ- ing thc verification of predicted impacts;

(e) regular and effective monitoring shall take place to facilitate early detec- tion of tlte possible unforeseen effects of activities carried on both within and out- side the Antarctic Treaty area on the An- tarctic environment and dependent and associated ecosystems.

3. Activities shall be planned and con- ducted in the Antarctic Treaty area so as to accord priority to scientific research and to preserve the value of Antarctica as an area for the conduct of such research. including research essential to under- standing the global environment.

v) ytterligare fara för utsatta eller ho- tade arter eller bestånd av sådana arter; eller

(vi) försämring av eller väsentligt hot mot områden som är av biologisk. veten- skaplig. historisk och estetisk betydelse eller av betydelse som vildmark;

c) verksamhet i Antarktisfördragets område planeras och bedrivas på grund- val av information sotn är tillräcklig för att på förhand medge en välgrundad be- dömning av dess tänkbara effekter på miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosys— tem och på Antarktis värde för bedri- vande av vetenskaplig forskning: vid så- dana bedömningar skall full hänsyn tas till

i) verksamhetens omfattning, inbegri- pet dess område, varaktighet och intensi- tet:

ii) kumulativa effekter av verksamhe- ten. både av själva verksamheten och i förening med annan verksamhet i An- tarktisfördragets område;

iii) huruvida verksamheten kommer att skadligt påverka annan verksamhet i Antarktisfördragets område:

iv) huruvida teknologi och metoder finns tillgängliga för att bedriva från mil- jösynpunkt säker verksamhet;

v) huruvida det finns kapacitet att övervaka viktiga miljöparametrar och delar av ekosystem för att identifiera och tidigt varna för negativa effekter av verk- samheten och för att göra de ändringar i verksamheten som kan bli nödvändiga mot bakgrund av övervakningsresultaten eller ökad kunskap om miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sattt- manhängande ekosystem;.och

vi) huruvida det finns kapacitet att omedelbart och effektivt ingripa vid olyckor. särskilt sådana med potentiella miljöeffekter;

d) regelbunden och effektiv övervak- ning ske för att medge bedömning av ef— fekterna av pågående verksamhet. inbe- gripet att faställa förutsedda effekter:

e) regelbunden och effektiv övervak- ning ske för att på ett tidigt stadium un- derlätta upptäckt av möjliga oförutsedda effekter av verksamhet som bedrivs både inom och utanför Antarktisfördragets område på miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem.

3. Verksamhet skall planeras och be— drivas i Antarktisfördragets område på sådant sätt att vetenskaplig forskning ges prioritet och Antarktis värde som ett om- råde för bedrivande av sadan forskning. inbegripet forskning som är väsentlig för förståelse av den globala miljön. beva— ras.

Prop. 1992/93: 140

Bilaga 1

4. Activities undertaken in the Antarc- tic Treaty area pursuant to scientific re- search programmes. tourism and all ot- hcr governmental and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required in ac- cordance with Article VII (5) of the An- tarctic 'I'reaty. including associated logis- tie support activities. shall: (a) take place in a manner consistent with the principles in this Article; and (b) be modified. suspended or cancel- led if they result in or threaten to result in impacts upon thc Antarctic environ- ment or dependent or associated ecosys— tems inconsistent with those principles.

Article 4 Relationship with the other components of the Antarctic Treaty system

1. This Protocol shall supplement the Antarctic Treaty and shall neither modify nor atnend that Treaty.

2. Nothing in this Protocol shall dero- gate from the rights and obligations of the Parties to this Protocol under the ot- her international instruments in force within the Antarctic Treaty system.

A rlicle 5

Consistency with the other components of the Antarctic Treaty systern

'I'he Parties shall consult and co-ope- rate with the Contracting Parties to the other international instruments in forec within the Antarctic Treaty system and their respective institutions with a view to ensuring the aehievement of the objec— tives and principles of this Protocol and avoiding any interference with the achie- vemcnt of the objectives and principles of those instruments or any inconsistency between the implementation of those in- struments and of this Protocol.

Article 6 Co-operation

l.. 'l'he Parties shall co-operate in the planning and conduct of activities in the Antarctic Treat; area. To this end, each Party shall endcavour to:

(a) promote co-operative programmes of scientific, technical and educatitmal value. concerning the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems:

4. Verksamhet som bedrivs i Antark— tisfördragets område i enlighet med ve— tenskapliga forskningsprogram. turism samt all annan statlig och icke—statlig verksamhet i fördragsområdet. för vilken krävs förhandsunderrättelse enligt arti- kel VII 5) i Antarktisfördraget. inbegri- pet logistiskt stöd i samband med verk- samheten. skall

a) ske i överensstämmelse med princi- perna i denna artikel; och

b) ändras, inhiberas eller upphöra om de påverkar eller hotar att påverka mil- jön i Antarktis eller därav beroende eller därmed sammanhängande ekosystem i strid med dessa principer.

Artikel 4 Förhållande till övriga instrument inom antarktis föredragssystem

1. Detta protokoll skall komplettera Antarktisfördraget och skall varken ändra eller utgöra tillägg till detta för- drag.

2. Ingen bestämmelse i detta protokoll skall inkräkta på de rättigheter och skyl- digheter som tillkommer parterna i detta protokoll enligt andra gällande interna- tionella instrument inom Antarktis för- dragssystem.

Artikel 5 Överensstämmelse med övriga instru- ment inom antarktis fördragssystem

Parterna skall samråda och samarbeta med de fi'irdragsslutande parterna i andra gällande internationella instru- ment inom Antarktis fördragssystem och med deras respektive institutioner i syfte att säkerställa att målsättningarna och principerna för detta protokoll uppnås och undvika varje inblandning vad gäller uppnåendet av dessa instruments mål— sättningar och principer eller bristande överenssti'immelse mellan genomföran- det av ovannämnda instrument och detta protokoll.

A rlik cl 6 Samarbete

l. Parterna skall samarbeta vid plane- ringen och bedrivandet av verksamhet i Antarktisfördragets område. I detta syfte skall varje part sträva efter att

a) främja samarbetsprogram av veten— skapligt. tekniskt och utbildningsmässigt värde rörande skyddet av miljön i An- tarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem:

Bilaga 1

(b) provide appropritate assistance to other Parties in the preparatitm of envi- ronmental impact assessments;

(c) provide to other Parties upon re- quest information rclevant to any poten- tial environmental risk and assistance to minimize the effects of accidents which may damage the Antarctic environment or dependent and associated ecosystems:

(d) consult with other Parties with re- gard to the choice of sites for prospective stations and other facilities so as to avoid the cumulative impacts caused by their excessivc concentration in any location;

(elwhere appropriate. undertake joint expeditions and share the use of sta- tions and other facilities: and

(I) carry out such steps as may be ag- reed upon at Antarctic Treaty Consulta- tive Meetings.

2. Each Party undertakes. to the ex- tent possible, to share information that may be helpful to other Parties in plan- ning and conducting their activities in the Antarctic Treaty area. with a view to the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosys- tems.

3. The Parties shall co-operate with those Parties which tnay exercise juris— diction in areas adjacent to the Antarctic Treaty area with a view to ensuring that activities in the Antarctic Treaty area do not have adverse environmental impacts on those areas.

Article 7 Prohibition of mineral resource activities

Any activity relating to mineral re- sources. other than scientifie research. shall be prohibited.

Article 8 Environmental impact assessment

l. Proposed activities referred to in pa- ragraph 2 below shall be subject to the procedures set out in Annex I for prior assessment of the impacts of those activi- ties on the Antarctic cnvirtmment or on dependent or associated ecosystems ac- cording to whether those activities are identified as having:

(a) less than a minor or transitory im- pact:

(h) a minor or transitt'n'y impact: or

to) more than a minor or transit—"try im- pact.

b) ge lämpligt stöd till övriga parter vid utarbetandet av miljökonsekvensbe- skrivningar:

c) på begäran tillhant'lahalla övriga parter information som rör varje potenv ticll miljörisk och bistånd med att till ett minimum begränsa följderna av olyckor som kan skada miljön i Antarktis och därav beroende och därmed samman- hängande ekosystem:

d)samråda med övriga parter angå— ende val av plats för framtida stationer och andra anläggningar för att undvika kumulativa effekter orsakade av att de i alltför hög grad koncentrerats till en viss plats:

e)om så är lämpligt. företa gemen- samma expeditioner och dela använd- ningen av stationer och andra anlägg— ningar; och

f) utföra de åtgärder som överenskom- mes vid Antarktisfördragets konsultativa möten.

"2. Varje part åtar sig att i möjligaste mån dela med sig av information som kan vara till hjälp för övriga parter vid plane- ringen och bedrivandet av deras verk- samhet i Antarktisfördragets område i syfte att skydda miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed samman- hängande ekosystem.

3. Parterna skall samarbeta med de parter som utövar jurisdiktion i områden som gränsar till Antarktisfördragets om- råde i syfte att säkerställa att verksamhet som bedrivs i fördragsområdet inte har skadliga effekter på miljön i dessa områ- den.

Artikel 7

Förbud mot verksamhet avseende mine- ralresurser

All verksamhet avseende mineralre- surser annan än vetenskaplig forskning skall vara förbjuden.

A rtikel 8 Miljökonsekvensbeskrivning

l. Föreslagna verksamheter som avses i punkt 2 nedan skall underställas de för- faranden som anges i bilaga I för för- handsbedömning av effekterna av denna verksamhet på miljön i Antarktis eller därav beroende eller därmed samman- hängande ckosystem om verksamheten bedöms ha

a) mindre än ett obetydlig eller över- gående påverkan:

b)cn obetydlig eller övergaendc på— verkan; eller

c)mer än en obetydlig eller över— gäcnde påverkan.

Prop. 1992/93: 140

Bilaga 1

2. Each Party shall cnsure that the as— sesstnent procedures set out in Annex I are applied in the planning processes lea- ding to decisions about any activities un- derlakctt in the Antarctic Treaty area pursuant to scientific research program- mes. tourism and all other governmental and non-gthrnmcntal activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required under Article VII (5) of the Antarctic Treaty. including a. o- ciated logistic support activities.

3. The assessment procedures set out in Annex I shall apply to any change in an activity whether the change arises from an increase or decrease in the inten- sity of an existing activity. frotn the addi- tion of an activity. the decommissioning of a facility. or otherwise.

4. Where activities are planned jointly by more than one Party. the Parties invol- ved shall nominate one of their number to coordinate the implementation of the environmental impact assessment proce- dures set out in Annex 1.

A rticle 9 Annexes

l.'I'he Annexes to this Protocol shall fortn an integral part thereof.

2. Anncxes. additional to Annexes I- IV. may be adopted and become effec- tive in accordance with Article IX of the Antarctic Treaty.

3. Atncndments and modifications to Annexcs tnay be adopted and become ef- fective in accordance with Article IX of the Antarctic Treaty. provided that any Annex may itself make provision for amendments and modifications to be- come effective on an accelerated basis.

4. Annexes and any amendments and modificaticms thereto which have be.— cotne effective in accordance with para- graplts "2 and 3 above shall. unless an An- nex itself provides otherwise in respect of the cntry into effect of any atnendtnent or tnodification thereto. becotne effec- tive for a Contracting Party to the An- tarctic Treaty which is ttot an Antarctic Treaty Consultative Party. or which was not an Antarctic Treaty Consultative Party at the time of the adoption. when notice of approval of that Ctmtracting Party has been received by the Deposi- tary.

5. Annelies. shall. except to the extent that an Annex provides otherwise. be subject to the procedures for dispute settlement set out in Article 18 to Z-(l.

2. Varje part skall säkerställa att de be— dömningsförfaranden sotn anges i bilaga I tillämpas vid planeringsprocesser som leder fram till beslut om all verksamhet som bedrivs i Antarktisfördragets om- räde i enlighet med vetenskapliga forsk- ningsprogram. turism och all annan stat- lig och icke—statlig verksamhet i Antark— tisfördragets område för vilken underrät- telse på förhand krävs enligt artikel VII 5) i fördraget. inbegripet logistiskt stöd i samband med verksamheten.

3. De i bilaga [ angivna bedömnings- förfarandena skall tillämpas pa varje för- ändring i en verksamhet. oavsett om för— ändringen uppkommer till följd av en ut- ökning eller minskning i en befintlig verksamhet. tillkommande verksamhet. avveckling av en anläggning eller av an- nat skäl. '

4. I de fall dä verksamhet planeras ge- tncnsamt av mer än en part. skall berörda parter utse en av dem att samordna ge- nomförandet av de fi.")rfaranden för mil- jökonsekvensbcskrivningar som anges i bilaga 1.

Artikel 9 Bilagor 1. Bilagoma till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av protokollet. 2. Bilagor. utöver bilagorna I-IV. kan antas och träda i kraft enligt artikel IX i Antarktisfördraget.

3.Tillägg och ändringar i bilagorna kan antas och träda i kraft enligt artikel IX i Antarktisfördraget. förutsatt att varje bilaga innehåller bestämmelser om att tillägg och ändringar skall träda i kraft snabbare.

4. Bilagor och tillägg och ändringar i dessa som har trätt i kraft i enlighet med punkterna 2 och 3 ovan skall. om inte bi- lagan själv föreskriver annat vad avser ikraftträdandet av ett tillägg eller en änd- ring i dcnna. träda i kraft för en fördrags- slutande part i Antarktisfördraget. som inte är konsultativ part i Antarktisfördra- get eller sotn inte var det vid antagandet. när depositarien har mottagit underrät- telse om ifrågavarande fördragsslutande parts godkännande.

5. Bilagor skall. utotn i den utsträck— ning sotn en bilaga föreskriver annat. vara föremål för de förfaranden för lös— ning av tvister som anges i artiklarna 18 till Zl).

Prop. 1992/93140

Bilaga 1

Article !() Antarctic Treaty consultative meetings

1. Antarctic Treaty Consultative Mee- tings shall. drawing upon the best scienti— fic and technical advise available: (a) define, in accordance with the pro- visions of this Protocol, the general po- licy for the comprehensive protection of the Antarctic environment and depen- dent and associated ecosystems: and (b) adopt measures under Article IX ofthc Antarctic Treaty for the implemen— tation of this Protocol.

2. Antarctic Treaty Consultative Mee— tings shall review the work of the Com- mittee and shall draw fully upon its ad- vice and recommendations in carrying out the tasks reffered to in paragraph 1 above, as well as upon the advice of the Scientific Committee on Antarctic Re- search.

Article ]] Committe for Environmental Protection

l. There is hereby established the Committee for Environmental Protec- tion.

2. Each Party shall be entitled to be a member of the Committee and to ap- point a representative who may be ae- companied by experts and advisers.

3. Observer status in the Cominittee shall be opened to any Contracting Party to the Antarctic Treaty which is not a Party to this Protocol.

4. The Committe shall invite the Presi- dent of the Scientific Committee on An— tarctic Research and the Chairman ofthe Scientific Committee for the Conserva— tion of Antarctic Marine Living Resour- ces to participate as observers at its ses- sions. The Committee may also. with the approval of the Antarctic Treaty Consul— tative Meeting, invite such other relevant scientific. environmental and technical organisations which can contribute to its work to participate as observers at its. ses- sions.

5. The Committee shall present a re- port on each of its sessions to the Antarc- tic Treaty Consultative Meeting. The rc— port shall cover all matters considered at the session and shall reflect the views ex— pressed. The report shall be circulated to the Parties and to observers attending the session. and shall thercupon be made pu- blicity available.

(i. The Committee shall adopt its rules of procedure which shall be subject to ap- proval by the Antarctic Treaty Consulta- tive Meeting.

Artikel 10 Antarktisfördragets konsultativa möten

l. Antarktisfördragets konsultativa möten skall med stöd av bästa tillgäng— liga rådgivning på det vetenskapliga och tekniska omrädet:

a)i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll fastställa generella rikt- linjer för det allsidiga skyddet av miljön i Antarktis och därav beroende och där- med sammanhängande ekosystem och

b) vidta åtgärder enligt artikel [X i An— tarktisfördraget för genomförande av detta protokoll.

2.Antarktisfördragets konsultativa möten skall granska Kommitténs arbete och till fullo överväga dess råd och re- kommendationer vid utförandet av de uppgifter som avses i punkt 1 ovan lik— som de råd som ges av den vetenskapliga

' kommitten för antarktisforskning.

A rtikel 1 1 M iljöskyddskommittén

[ . Härmed upprättas kommitten.

mil jöskydds-

2. Varje part skall ha rätt att vara med- lem i Kommittén och att utse en repre— sentant, som kan åtföljas av experter och rådgivare.

3. Observatörstatus i Kommittén skall stå öppet för varje fördragsslutande part i Antarktisfördraget, som inte är part i detta protokoll.

4. Kommittén skall inbjuda ordföran- den i den vetenskapliga kommittén för antarktisforskning och ordföranden i den vetenskapliga kommitten för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis att delta som observatörer vid dess sam- manträden. Kommittén kan även, med godkännande av Antarktisfördragets konsultativa möte, inbjuda sådana andra relevanta vetenskapliga, miljö- och tek- niska organisationer, som kan bidra till dess arbete, att delta som observatörer vid dess sammanträden.

5. Kommittén skall avge rapport om vart och ett av dess sammanträden till Antarktisfördragets konsultativa möte. Rapporten skall omfatta alla frågor som behandlats vid sammanträdet och skall återspegla de synpunkter som kommit till uttryck. Rapporten skall spridas till par- terna och till observatörer som var närva- rande vid mötet och skall därefter göras offentligt tillgänglig.

6. Kommittén skall anta sin arbetsord- ning. vilken skall godkännas av Antark- tisfördragets konsultativa möte.

Bilaga 1

A rticlc 12 Function of the Committee

I. The functions of the Committee shall be to provide advice and formulate recommendations to the Parties in con- nection with the implementation of this Protocol. including the operation of its Annexes, for consideration at Antarctic Treaty Consultative Meetings. and to perform such other functions as may be referred to it by the Antarctic Treaty Consultative Meetings. in particular. it shall provide advice on:

(a) the effectiveness of measures taken pursuant to this Protocol;

(b) the need to update. strengthen or otherwise improve such measures:

(c) the need for additional measures. including the need for additional An- ncxes. where appropriate:

(d) the application and implementa- tion of the environmental impact assess- ment procedures set out in Article 8 and Annex I:

(c) tneans of minimising or mitigating environmental impacts of activities in the Antarctic Treaty area;

(f) procedures for situations requiring urgcnt action. including response action in environmental emergencies:

(g) the operation and further elabora— tion of the Antarctic Protected Area sy— stem: '

(h) inspection procedures. including formats for inspection reports and cheek— lists for the conduct of inspections;

(i) the collection. archiving. exchange and evaluation of information related to environmental protection.

(_j) the state of the Antarctic environ- ment; and

(k) the need for scientific research. in- cluding envirx.)nmental monitoring. rela— ted to the implementation of this Proto- col.

2. In carrying out its functions, the Committee shall. as appropriate. consult with the Scientific Committee on Antarc— tic Research. the Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and other relevant scientific. environmental and technical organizations.

A rticle ]] Compliance with this Protocol

]. Each Party shall take appropriate measures within its competence. inclu— ding the adoption of laws and regula— tions. administrative actions and enfor— cement measures. to ensure compliance With this Protocol.

Artikel [2 Kommitténs uppgifter

1. Kommitténs uppgifter skall vara att ge råd och rekommendationer till par- terna i samband med genomförandet av detta protokoll. inbegripet dess bilagor. för behandling vid Antarktisfördragets konsultativa möten och att utföra sådana andra uppgifter som Antarktisfördragets konsultativa möten älägger den. Den skall särskilt yttra sig om:

a)ef.fektiviteten av de åtgärder som vidtagits enligt detta protokoll:

b) behovet av att uppdatera. stärka el- ler på annat sätt förbättra sadana atgär- der:

c) behovet av ytterligare åtgärder. in- begripet behovet av ytterligare bilagor. när det är lämpligt;

d) tillämpning och genomförande av de förfaranden för miljökrmsekvenshc- skrivningar som anges i artikel 8 och i bi- laga [;

c) metoder för att minimera eller mildra miljöeffekter av verksamhet i An- tarktisfördragets omrade:

f) förfaranden att tillämpas i situatio— ner som kräver omedelbara insatser. in- begripet atgärder vid miljt'ifarliga olyckor:

g) genomförande och utveckling av det antarktiska skyddsomrädessystemet:

h) inspektionsförfaranden. inbegripet utformning av inspektionsrapporter och kontrollistor för utförandet av inspektio- ner:

i) insamling, arkivering. utbyte och ut- värdering av information med anknyt- ning till miljöskydd:

j) miljöns tillstånd i Antarktis: samt

k) behovet av vetenskaplig forskning. inbegripet miljt'.')övervakning. i samband med genomförandet av detta protokoll.

2. Kommittén skall då den utför sina uppgifter på lämpligt sätt samrada med den vetenskapliga kommittén för antark- tisforskning. den vetenskapliga kommit- tén för bevarande av levande marina till- gängar i Antarktis .arnt andra relevanta vetenskapliga. miljö— och tekniska orga— nisationer.

Artikel I.? Efterlcvnad av detta protokoll

1. Varje part skall vidta lämpliga ät- gärder inom sitt kompetensomradc. in— begripet antagande av lagar och andra fi'irfattningar. administrativa åtgärder och påföljdsåtgärder. för att säkerställa efterlevnad av detta protokoll.

Prop. 1992/93: 140

61.

Bilaga 1

2. Each Party shall exert appropriate efforts. consistent with the Charter of the United Nations. to the end that no one engages in any activity contrary to this Protocol.

3. Each Party shall notify all other Par— ties of the measures it takes pursuant to paragraphs 1 and 2 above.

4. Each Party shall draw the attention of all other Parties to any activity which in its opinion affects the implementation of the objectives and principles of this Protocol.

5. The Antarctic Treaty Consultativc Meetings shall draw the attention of any State which is not a Party to this Protocol to any activity undertaken by that State. its agencies. instrumentalities . natural or juridical persons. ships. aircraft or other means of transport which affects the im- plementation of the objectives and prin- ciples of this Protocol.

A rtic'le 14 Inspection

1. in order to promote the protection of the Antarctic environment and depen- dent and assoeiated ecosystems. and to ensure compliance with this Protocol. the Antarctic Treaty Consultative Parties shall arrange. individually or collectively. for inspections by obscrvers to be made in accordance with Article Vll of the An- tarctic Treaty.

2. Observers are:

(a)observers designated by any .An- tarctic Treaty Consultative Party who shall be nationals of that Party; and

(b)any observers designated at An— tarctic Treaty Consultative Meetings to carry out inspections ttnder procedures to be established by an Antarctic Treaty Consultative Meeting.

3. Parties shall co-operate fully with observers undertaking inspections. and shall ensure that during inspections. ob- servers are given access to all parts of sta- tions. installations. equipment. ships and aircraft open to inspection under Article VII (3) of the Antarctic 'l'reaty. as well as to all records maintained thereon which are called for pursuant to this Protocol.

4. Reports ol' inspections shall be sent to the Parties whose stations. installa- tions. equipment. ships or aircraft are covered by the reports. After those Parties have been given the oportunity to comment. the reports and any comments thereon shall be circulated to all the Parties and to the Committee. considered at the next Antarctic Treaty (."onsultative Meeting. and thereafter made publicly available.

2. Varje part skall vidta lämpliga ät- gärder i enlighet med Förenta nationer- nas stadga för att säkerställa att ingen upptar någon verksamhet som strider mot detta protokoll.

3. Varje part skall underrätta alla öv— riga parter om de åtgärder som den vid- tar enligt punkterna 1 och 2 ovan.

4. Varje part skall fästa alla övriga par- ters uppmärksamhct på varje verksam- het. som enligt partens mening påverkar genomförandet av detta protokolls mål— sättningar och principer.

5. Antarktisfördragets konsultativa möten skall fästa varje stats uppmärk- samhet. som inte är part i detta proto— koll. på varje verksamhet som bedrivs av ifrågavarande stat. dess organ. fysiska el- ler juridiska personer, fartyg. luftfartyg eller andra transportmedel och som pa- verkar genomförandet av detta proto- kolls målsättningar och principer.

Artikel 14 Inspektion

l. I syfte att främja skyddet av miljön i Antarktis och därav beroende eller där— med sammanhängande ekosystem och säkerställa efterlevnad av detta protokoll skall Antarktisfördragets konsultativa parter sörja för. individuellt eller kollek- tivt, att inspektioner genom observatörer sker enligt artikel Vll i Antarktisfördra- get.

2. Observatörer är

a) observatörer utsedda av en konsul- tativ part i Antarktisfördraget, vilka skall vara den partens medborgare; och

b) observatörer utsedda vid Antarktis- fördragets konsultativa möten för att ut- föra inspektioner enligt förfaranden som skall fastställas av ett sådant möte.

3. Parterna skall till fullo samarbeta med observatörer sotn utför inspektioner och skall säkerställa att observatörer un- der inspektioner ges tillträde till alla de- lar av stationer, anläggningar. utrust— ning. fartyg och luftfartyg sotn är öppna för inspektion enligt artikel Vll 3) i An- tarktisfördraget. liksom tillgång till alla dokument som behövs enligt detta proto- koll.

4. lnspcktionsrapporter skall sändas till de parter vars stationer, anläggningar. utrustning. fartyg eller luftfartyg omfat- tas av rapporterna. Efter att dessa parter har fått möjlighet att yttra sig. skall rap- porterna och eventuella kommentarer till dessa sändas till alla parter och Kom- mitten. behandlas vid paföljande konsul- tativa möte samt därefter göras offentligt tillgängliga.

Prop. 1992/93:14t'l

Bilaga 1

Article 15 Emergency responce action

1. In order to respond to environmen- tal emergencis in the Antarctic Treaty are. each Party agrees to:

(a) provide for prompt and effective response action to such emergencies which might arise in the performance of scientific research programmes. tourism and all other governmental and non-go- vernmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required under Article Vll (5) of the An- tarctic Treaty. including associated logis- tic support activities: and

(b) establish eontingency plans for re- sponse to incidents with potential ad- verse effects on the Antarctic environ- ment or dependent and associated eco- systems.

2. To this end, the Parties shall: (a) co-operate in the formulation and implementation of such contingency plans: and (b) establish procedures for immediate notification of. and co-operative respons to. environmental emergencies.

3. ln the implementation of this Ar- ticle. the Parties shall draw upon the ad- vice of the appropriate international or- ganisations.

Article 16 Liability

Consistent with the objectives of this Protocol for the comprehensive protec— tion of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems. the Parties undertake to elaborate rules and procedures relating to liability for damage arising from activities taking place in the Antarctic Treaty area and co- vered by this Protocol. Those rules and procedures shall be included in one or more Annexes to be adopted in accor- dance with Article 9 (2).

Article I 7 Annual report by parties

1. Each Party shall report annually on the steps taken to implement this Proto- col. Such reports shall include notifica- tions made in accordance with Article 13 (3). contingency plans established in ac- cordance with Article 15 and any other notifications and information called for pursuant to this Protocol for which there is no other provision concerning the cir- culation and exchange of information.

Artikel [5 Åtgärder i nödsituationer

1. I syfte att bemöta miljöfarliga olyckor i Antarktisfördragets område är varje part överens om att

a) vidta snabba och effektiva åtgärder i sådana ni'Sdsituationcr som kan upp- komma i samband med genomförandet av vetenskapliga forskningsprogram, tu- rism och all annan statlig och icke-statlig verksamhet i Antarktisfördragets om- råde för vilken underrättelse på förhand krävs enligt artikel VII 5) i Antarktisför- draget. inbegripet logistiskt stöd i sam- band med verksamheten; och

b) upprätta beredskapsplaner för att bemöta incidenter med potentiellt skad- liga effekter på miljön i Antarktis eller därav beroende och därmed samman- hängande ekosystem.

2. För detta ändamål skall parterna

a) samarbeta vid utformningen och ge- nomförandet av sådana beredskapspla— ner; och

b) fastställa förfaranden för omedel- bar underrättelse om och gemensamt in- gripande vid miljöfarliga olyckor.

3. Vid genomförandet av denna artikel skall parterna beakta de råd som ges av lämpliga internationella organisationer.

Artikel 16 Ansvar

Parterna åtar sig att i enlighet med detta protokolls målsättning vad avser det allsidiga skyddet av miljön i Antark- tis och därav bcrocndc och därmed sam- manhängande ekosystem utarbeta regler och förfaranden angående ansvar för skada till följd av verksamhet som äger rum i Antarktisfördragets område och som omfattas av detta protokoll. Dessa regler och förfaranden skall införas i en eller flera bilagor som antas enligt artikel 9 2).

Artikel 17 Årlig rapport av parterna

1. Varje part skall årligen inge rapport om de åtgärder som vidtagits för att ge- nomföra detta protokoll. Sådana rappor- ter skall även innehålla underrättelser enligt artikel 13 3). beredskapsplaner upprättade enligt artikel 15 och alla andra underrättelser och upplysningar som krävs enligt detta protokoll för vilka det inte finns någon annan bestämmelse angående spridning och utbyte av infor- mation.

Prop. 1992/931140

Bilaga 1

2. Reports made in accordance with paragraph 1 above shall be circulated to all Parties and to the Committee. consi- dered at the next Antarctic Treaty Con- sultativc Meeting. and made publicly av— ailable.

A rticle 18 Dispute settlement

If a dispute ariscs concerning the in- terpretation or application of this Proto- col. thc parties to the dispute shall. at the request of any one of them. consult among themselves as soon as possible with a view to having the dispute resol- ved by negotiation. inquiry. mediation. conciliation. arbitration. judicial settle— ment or other peaceful means to which the parties to the dispute agree.

Article 19 Choice of dispute settlement procedure

l. Each Party. when signing. ratifying. accepting. approving or acceding to this Protocol. or at any time thereafter. may choose. by written declaration. one or both of the following means for the settlement of disputes conerning the interpretation or application of Articles 7. 8 and 15 and. except to the extent that an Annex provides otherwise. the provi- sions of any Annex and, insofar as it rclatcs to these Articles and provisions. Article 13:

(at) the International Court of Justice: (b) the Arbitral Tribunal

2. A declaration made under para— graph l above shall not affect the opera- tion of Article 18 and Article 20 (2).

3. A Party which has not made a decla- ration undcr paragraph l above or in re- spect of which a declaration is no longer in force shall be dcemcd to have accepted the competence of the Arbitral Tribunal.

4. If the parties to a dispute have ac- cepted the. same means for the settlement of a dispute. the dispute may be submit- ted only to that procedure. unless thc parties otherwise agree.

5. If the parties to a dispute have not accepted the same means for the settle- ment of a dispute. or if they have both ac- cepted both means. the dispute may be submitted only to the Arbitral Tribunal. unless the parties otherwise agree. (i. A declaration made under para- graph l above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of rcvocation has been deposited with the Depositary.

2. Rapporter enligt punkt 1 ovan skall spridas till alla parter och Kommittén. behandlas vid påföljande konsultativa möte och göras offentligt tillgängliga.

Artikel [8 Tvistlösning

Om en tvist uppstår angående tolk- ningen eller tillämpningcn av detta pro- tokoll. skall parterna i tvisten på begäran av en av dem samråda med varandra så snart som möjligt i syfte att nå en lösning av tvisten genom förhandlingar, under- sökningar, medling. förlikning. skilje- dom. domstolsbeslut eller andra fredliga medel som parterna i tvisten kommer överens om.

Artikel I 9 Val av förfarande för lösning av tvister

1. Varje part katt vid undertecknande. ratificering. godtagande. godkännande eller anslutning till detta protokoll eller vid vilken som helst tidpunkt därefter ge- nom en skriftlig förklaring väljaen av föl- jande metoder eller båda för Iösning av tvister angående tolkningen eller tillämp- ningen av artiklarna 7. 8 och 15 och. utom i den utsträckning annat föreskrivs i en bilaga. bestämmelserna i en bilaga samt artikel 13. i den mån den härför sig till dessa artiklar och bestämmelser:

a) internationella domstolen:

b) skiljedomstolen.

2. En förklaring enligt punkt 1 ovan skall inte påverka tillämpningen av arti- kel 18 och 20 2).

3. En part som inte har avgett en för- klaring enligt punkt 1 ovan eller vars för- klaring inte längre gäller skall anses ha godtagit skiljedomstolens behörighet.

4. Om parterna i en tvist har godtagit samma metod för lösning av en tvist. kan tvisten hänskjutas endast till detta förfa- rande. såvida parterna inte kommer överens om annat.

5. (_)m parterna i en tvist inte har god- tagit samma metod för lösning av en tvist eller om båda parter har godtagit båda metoderna. kan tvisten hänskjutas en- dast till skiljedomstolen. såvida inte par- terna kommcr överens om annat.

6. En förklaring enligt punkt 1 ovan skall förbli ikraft till dess att den upphör att gälla i enlighet med dess bestämmel— ser eller till dess att tre månader förflutit efter det att en skriftlig underrättelse om återkallande har deponerats hos deposi- tarien.

Bilaga 1

7. A new declaration. a notice of revo- cation or the.cxpiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pen— ding before the International Court of Justice or the Arbitral Tribunal. unless the/parties to the dispute otherwise ag— ree.

8. Declarations and notices referred to in this Article shall be deposited with the Depositary who shall transmit copies thereof to all Parties.

A rticle 20 Dispute settlement procedure

]. lfthe parties to a dispute concerning the interpretation or application of Ar- ticles 7. 8 or 15 or. except to the extent that an Annex provides otherwise. the provisions of any Annex or. insofar as it relates to these Articles and provisions. Article 13. have not agreed on a means for resolving it within 12 months of the request for consultation pursuant to Ar- ticle 18. the dispute shall be referred. at the request of any party to the dispute. for settlement in accordance with the procedure determined by Article 19 (4) and (5).

2. The Arbitral Tribunal shall not be competent to decide or rule upon any matter within the scope of Article IV of the Antarctic Treaty. In addition. not- hing in this Protocol shall be interpreted as eonferring competence or jurisdiction on the lnternational Court of Justice or any other tribunal established for the purpose of settling disputes between Par- ties to decide or otherwise. rule upon any matter within the scope of Article IV of the Antarctic Treaty.

Article 21 Signature

This Protocol shall be open for Signa- ture at Madrid on the 4th of October 1991 and thereafter at Washington until the "3rd of October 1992 by any State which is a Contracting Party to the Antarctic Treaty.

Article 22 Ratification. acceptance, approval or ae- cession

1. This Protocol is subject to ratifica- tion. acceptance or approval by signatory States.

2. After the 3rd of October 1992 this Protocol shall be open for aceession by any State which is a Contracting Party to the Antarctic Treaty.

7. En ny förklaring, en underrättelse om återkallande eller upphörandet av en förklaring skall inte på något sätt på— verka pågåendc förfarande i internatio- nella domstolen eller skiljedomstolen. såvida inte parterna i tvisten kommer överens om annat.

8. Förklaringar och underrättelser som avses i denna artikel skall deponeras hos depositarien. som skall sända kopior därav till samtliga parter.

Artikel 20 Förfarande för lösning av tvister

]. Om parterna i en/ tvist angående tolkningen eller tillämpningen av artik- larna 7, 8 och 15 eller. utom i den ut- sträckning som annat föreskrivs i en bi- laga, bestämmelserna i en bilaga eller ar- tikel 13. i den mån den härför sig till dessa artiklar och bestämmelser. inte har kommit överens om någon metod att lösa tvisten inom 12 månader efter begäran om samråd enligt artikel 18. skall tvisten på begäran av en part i tvisten hänskjutas för avgörande enligt det förfarande som fastställs i artikel 19 4) och 5).

2. Skiljedomstolen skall inte vara be- hörig att avgöra eller besluta i någon fråga inom ramen för artikel IV i Antark- tisfördraget. Dessutom får ingenting i detta protokoll tolkas som om det inne- bär att behörighet eller jurisdiktion över- förs till internationella domstolen eller någon annan domstol. som upprättats för att lösa tvister mellan parter. i syfte att avgöra eller på annat sätt besluta i en fråga inom ramen för artikel IV i Antark- tisfördraget.

A rlikt'l 21 Undertecknande

Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande i Madrid den 4 oktober 19.91 och däret'teri Washington till den 3 oktober 1992 av varje stat som är för- dragsslutande part i Antarktisfördraget.

Artikel 22 Ratifikation, godtagande. godkännande eller avslutning

1. Detta protokoll skall ratificeras. godtas eller godkännas av signatärsta- tema.

2. Efter den 3 oktober 1992 skall detta protokoll stå öppet för anslutning av varje stat som är fördragsslutande part i Antarktisfördraget.

Bilaga 1

3. Instruments of ratification. accep- tance. approval or accession shall be de— posited with the Government of the Uni— ted States of America, hereby designated as the Depositary.

4. After the date on which this Proto— col has entered into force. the Antarctic Treaty Consultative Parties shall not act upon a notification regarding the entitle- ment of a Contracting Party to the An- tarctic Treaty to appoint representatives to participate in Antarctic Treaty Consul- tative Meetings in accordance with Ar- ticle IX (2) of the Antarctic Treaty unless that Contracting Party has first ratified. accepted, approved or acccded to this Protocol.

Article 23 Entry into force

]. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of instruments of ratification. ac- ceptance. approval or accession by all States which are Antarctic Treaty Con- sultative Parties at the date on which this Protocol is adopted.

2. For each Contracting Party to the Antarctic Treaty which, subsequcnt to the date of entry into force of this Proto- col. deposits an instrument of ratifica- tion. acceptance, approval or accession, this Protocol shall enter into force on thc thirtieth day following such deposit.

A rticle 24 Reservations

Reservations to this Protocol shall not be permitted.

Article 25 Modification or amendment

l. Without prejudice to the provisions of Article 9. this Protocol may be rnodi- fied or amended at any time in accor- dance with the procedures set forth in Article XII (l) (a) and (b) of the Antarc- tic Treaty.

2. lf, after the expiration of 50 years from the date of entry into force of this Protocol, any of the Antarctic Treaty Consultative Parties so requests by a communication addressed to the Depos- itary. a conference shall be held as soon as practicable to review the operation of this Protocol.

3. Ratifikations-. godtagande-. god- kännande- eller anslutningsinstrument skall deponeras hos Amerikas Förenta staters regering. som härmed utses till depositarie.

4. Efter den dag då detta protokoll har trätt i kraft skall Antarktisfördragets konsultativa parter inte beakta ett med- delande angående rätt för en fördragsslu- tande part i Antarktisfördraget att utse representanter att delta i Antarktisför- dragets konsultativa möten enligt artikel IX 2) i Antarktisfördraget. om inte ifrå- gavarande fördragsslutande part först har ratificerat. godtagit. godkänt eller anslutit sig till detta protokoll.

A rtikel 23 Ikraftträdande

1. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då samt- liga stater, som är konsultativa parter i Antarktisfördraget den dag då protokol— let antas. har deponerat sitt ratifika- tions-. godtagande-. godkännande- eller anslutningsinstrument.

2. I förhållande till varje fördragsslu- tande part i Antarktisfördraget. som ef- ter dagen för protokollets ikraftträdande deponerar ett ratifikations-, godtagan- de-, godkännande- eller anslutningsinst- rument, träder detta protokoll i kraft den trettionde dagen efter sådan deponering.

Artikel 24 Reservationer

Reservationer till detta protokoll skall inte tillåtas.

A rtikel 25 Ändringar eller tillägg

1. Med undantag av antagande och ändring av bilagor enligt artikel 9 kan detta protokoll bli föremål för ändringar eller tillägg vid vilken tidpunkt som helst i enlighet med de förfaranden som anges iartikel XII l a') och b) i Antarktisfördra- et. g 2. Om någon av Antarktisfördragets konsultativa parter femtio år efter dagen för detta protokolls ikraftträdande begär det genom ett meddelande till deposita- rien. skall en konferens hållas så snart som möjligt för att undersöka hur proto— kollet fungerat.

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

3. A modification or amendment pro- posed at any Review Conference called pursuant to paragraph 2 above shall be adopted by a majority of the Parties, in- cluding 3/4 of the States which are An- tarctic Treaty Consultative Parties at the time of adoption of this Protocol.

4. A modification or amendment ad- opted pursuant to paragraph 3 "above shall enter into force upon ratification. acceptance. approval or accession by 3/4 of the Antarctic Treaty Consultative Par- ties. including ratification. acceptance. approval or accession by all States which are Antarctic Treaty Consultative Parties at the time of adoption of this Protocol.

5. (a) With respect to Article 7, the prohibition on Antarctic mineral re- source activities contained thcrcin shall continue unless there is in force a binding legal regime on Antarctic mineral re- source activities that includes an agreed means for determining whether, and, if so. under which conditions. any such ac- tivities would be acceptable. This rcgimc shall fully safeguard the interests of all States referred to in Article IV of the An- tarctic Treaty and apply the principles thereof. Therefore. if a modification or amendment to Article 7 is proposed at a Review Conference referred to in para- graph 2 above. it shall include such a bin- ding legal regime.

(b) If any such modification or amend- ment has not entered into force within 3 years of the date of its adoption, any Party may at any time thereafter notify to the Depositary of its withdrawal from this Protocol, and such withdrawal shall take effect 2 years after receipt of the no- tification by the Depositary.

Article 26 Notifications by the Depositary

The Depositary shall notify all Cont- racting Parties to the Antarctic Treaty of the following:

(a) signatures of this Protocl and the deposit of instruments of ratification. ac- ceptance, approval or accession;

(b) the date of entry into force of this Protocol and any additional Annex the- retoj.

(c) the date of entry into force of any amendment or modification to this Pro- tocol;

(d) the deposit of declarations and no- tices pursuant to Article 19: and

(e) any notification received pursuant to Article 25 (5) (b").

3. En ändring eller ett tillägg som före- slagits vid en översynskonferens. som in- kallats enligt punkt 2 ovan. skall antas av en majoritet av parterna, inbegripet tre fjärdedelar av de stater som var Antark- tisfördragets konsultativa parter vid tid- punkten för protokollets antagande.

4. Varje ändring eller tillägg som anta- gits enligt punkt 3 i denna artikel träder i kraft då den ratificerats av tre fjärdedelar av de konsultativa parterna, inbegripet samtliga stater som var konsultativa par- ter vid tidpunkten för protokollets anta- gande.

5. a) Vad gäller artikel 7 är parterna överens om att förbudet mot verksamhet avseende mineralresurser i Antarktis som anges där skall fortsätta att gälla. så— vida inte en bindande rättslig reglering för verksamhet avseende mineralresur- ser i Antarktis trätt i kraft. vilken inne- fattar en överenskommen metod att be- stämma huruvida sådan verksamhet kan godtas, och om så är fallet. på vilka vill- kor. Denna reglering skall till fullo skydda alla de staters intressen som avses i artikel IV i Antarktisfördraget och till- lämpa principerna i denna artikel. Om därför en ändring eller ett tillägg i artikel 7 föreslås vid en i punkt 2 ovan nämnd konferens, skall den innefatta en sådan bindande rättslig reglering.

b) ()m en sådan "ändring eller ett så- dant tillägg inte har trätt i kraft inom 3 år efter det att samtliga parter fått medde- lande därom. får varje part när som helst därefter underrätta depositarien om att den frånträder detta protokoll och ett så- dant frånträdandc träder i kraft 2 år efter det att depositarien mottagit meddelan— det.

Artikel 26 Notiflkationer av depositarien

Depositarien skall notifiera samtliga fördragsslutande parter i Antarktisför- draget oln följande:

a) undertecknande av detta protokoll och deponering av ratifikations-, godta- gande-, godkännande- eller anslutnings- instrument:

b) dagen för ikraftträdandet av detta protokoll och varje ytterligare bilaga till protokollet:

c) dagen för ikraftträdandet av varje tillägg eller ändring i detta protokoll: samt

(1) deponering av förklaringar och meddelanden enligt artikel 19: och

c) notifikationer mottagna enligt arti- kel 25 5 b).

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

Article 27

Authentic texts and registration with the United Nations

[. This Protocol. done in the English. French. Russian and Spanish languages. each version being equally authentic. shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. which shall transmit duly certi- fied copies thereof to all Contracting Parties to the Antarctic Treaty.

2. This Protocol shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Schedule to the protocol Arbitration

Article ]

1. The Arbitral Tribunal shall be consi— tuted and shall function in accordance with the Protocol. including this Sched— ule.

2. The Secretary referred to in this Schedule is the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration.

Article .?

1. Each Party shall be entitled to desig- nate up to three Arbitrators. at least one of whom shall be designated within three months of the entry into force of the Pro- tocol for that Party. Each Arbitrator shall be experienced in Antarctic affairs. llave thorough knowledge of international law and enjoy the highest reputation for fair- ness. competenced and integrity. The na- mes of the persons so designated shall constitute the list of Arbitrators. Each Party shall at all times maintain the name of at least one Arbitrator on the list.

2. Subject to paragraph 3 below. an Arbitrator designated by a Party shall re- main on the list fora period of five years and shall be eligible for redesignation by that Party for additional five year pc- riods.

3. A Party which designated an Arbit- rator may withdraw the name of that Arbitrator from the list. If an Arbitrator dies or if a Party for any reason with- draws from the list the name of an Arbit— rator designated by it, the Party which designated the Arbitrator in question shall notify the Secretary promptly. An Arbitrator whose name is withdrawn from the list shall continue to serve on any Arbitral Tribunal to wllich that Arbitrator has been appointed until the completion of proceedings before the Arbitral Tribunal.

Artikel 27 Autentiska texter och registrering hos Förenta Nationerna

1. Detta protokoll som upprättats på engelska. franska, ryska och spanska språken. varav varje text har samma gil- tighet. skall deponeras i Amerikas För- enta staters regerings arkiv. som skall sända vederbörligen bestyrkta kopior därav till samtliga fördragsslutande par- ter i Antarktisfördraget.

2. Detta protokoll skall registreras av depositarien enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Tillägg till protokollet Skiljedom

Artikel 1

1. Skiljedomstolen skall upprättas och verka i enlighet med protokollet. inbe— gripet detta tillägg.

2. Den sekreterare som avses i detta tillägg är permanenta skiljedomstolens generalsckreterare.

Artikel 2

1. Varje part skall ha rätt att utse högst tre skiljedomare. av vilka minst en skall utses inom tre månader efter protokol— lets ikraftträdande för den parten. Varje skiljedomare skall ha erfarenhet av frå- gor rörande Antarktis. ha god kännedom om internationell rätt och åtnjuta högsta anseende i fråga om opartiskhet. kompe— tens och integritet. Namncn på de så- lunda utsedda personerna skall utgöra listan över skiljedomare. Varje part skall alltid ha namnet på minst en skiljedo- mare på listan.

2. Med förbehåll för punkt 3 nedan skall en skiljedomare som utsetts av en part finnas kvar på listan under fem år och skall kunna omväljas av den parten för ytterligare femårsperioder.

3. En part som utsett en skiljedomare får stryka namnet på den skiljedomaren på listan. Om en skiljedomare dör eller om en part av något annat skäl stryker namnet på en av parten utsedd skiljedo- mare. skall den part som utsåg ifrågava— rande skiljedomarc omedelbart under— rätta sekreteraren härom. En skiljedo— mare vars namn strukits på listan skall även i fortsättningen tjänstgöra i en skil— jedomstol till vilken skiljedomaren har utsetts till dess att förfarandet vid skilje— domstolen avslutats.

Prop. _1992/93: 140

Bilaga 1

4. The Secretary shall ensure that an up-to-date list is maintained of the Arbit— rators designated pursuant to this Ar- ticle.

,4 rticle 3

1. The Arbitral Tribunal shall be com- posed of three Arbitrators who shall be appointed as follows: (a) 'l'he party to the dispute commen- cing the proceedings shall appoint one Arbitrator. who may be its national. from the list referred to in Article 2. This appointment shall be included in the no- tification referred to in Article 4.

(b) Within 40 days of the receipt of that notification. the other party to the dispute shall appoint the ' 'eond Arbitra- tor. who may be its national. from the list referred to in Article 2.

(c) Within 60 days ol' the appointment of the second Arbitrator. the parties to the dispute shall appoint by agreement the third Arbitrator from the list referred to in Article "2. The third Arbitrator shall not be either a national of a party to the dispute. or a person designated for the list referred to in Article 2 by a party to the dispute. or of the same nationality as either of the first two Arbitrators. The third Arbitrator shall be the Chairperson of the Arbitral 'l'ribunal. .

(d) If the second Arbitrator has 'not been appointed within the prescribed pe- riod. or if the parties to the dispute have not reached agreement within the pre- scribed period on the appointment of the third Arbitrator. the Arbitrator or Arbit- rators shall be appointed. at the. request of any party to the dispute and within 30 days ofthe receipt ofsuch request. by the President of the International Court of Justice from the list referred to in Article 2 and subject to the conditions prescri- bed in subparagraphs (b) and (c) above. ln performing the functions accorded him or her in this subparagraph. the Pre- sident of the Court shall consult the par- ties to the dispute.

(e)1fthe President to the International Court of Justice is unable to perform the functions accorded him or her in subpa- ragraph (Id) above or is a national of a party to the dispute. the functions shall be performed by the Vice-President of the Court. except that if the Vice-Presi- dent is unable to perform the functions or is a national of a party to the dispute the functions shall be performed by the next most senior member of the Court who is available and is not a national of a party to the dispute.

4. Sekreteraren skall säkerställa att en aktuell lista upprätthålls över skiljedo- mare som utsetts enligt denna artikel.

Artikel 3

]. Skiljedomstolen skall bestå av tre skiljedomare, som skall utnämnas enligt följande:

a) Den part i tvisten som inleder förfa- randet skall utse en skiljedomare. som kan vara den partens medborgare. från den lista som avses i artikel 2. Utnäm- ningen skall tas med i det meddelande som avses i artikel 4.

b) Den andra parten i tvisten skall inom 40 dagar efter mottagandet av med- delandet utse den andra skiljedomaren, som kan vara den partens nwdborgare. från den lista som avses i artikel 2.

c) Parterna i tvisten skall inom 60 da- gar efter utnämningen av den andra skil- jedomaren genom överenskommelse utse den tredje skiljedomaren från den lista som av i artikel 2. Den tredje skil- jedomaren skall varken vara medborgare i eller utsedd av en part i tvisten eller vara av samma nationalitet som någondera av de båda första skiljedomarna. Den tredje skiljedomaren skall vara skilje— domstolens ordförande.

d) Om den andra skiljedomaren inte har utnämnts inom den föreskrivna pe- rioden eller om parterna i tvisten inte nått en överenskommelse inom den före- skrivna perioden angående utnämningen av den tredje skiljedomaren. skall denna skiljedomare eller dessa skiljedomare på begäran av en part i tvisten och inom 30 dagar efter mottagandet av en sådan be- gäran utnämnas av internationella dom- stolens prcsident från den i artikel "2 nämnda listan och på de villkor som före- skrivs i b) och c) ovan. Vid fullgörandet av de uppgifter som tilldelats honom.el- ler henne i detta stycke skall domstolens president samråda med parterna i tvis- ten.

e) Om internationella domstolens pre- sident inte kan fullgöra de uppgifter som tilldelats honom eller henne i d) ovan el- ler är medborgare i en part i tvisten, skall uppgifterna fullgöras av domstolens vice- president utom i de fall då vicepresiden- ten inte kan fullgöra uppgifterna eller är medborgare i en part i tvisten skall upp- gifterna fullgöras av den till tjänsteåren näst äldste ledamoten av domstolen, som finns tillgänglig och inte är medborgare i en part i tvisten.

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

2. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial ap- pointment. . 3. In any dispute involving more than two Parties, those Parties having the same interest shall appoint one Arbitra- tor by agreement within the period speci-. fied in paragraph 1 (b) above.

Article 4

The party to the dispute commeneing proceedings shall so notify the other party or parties to the dispute and the Secretary in writing. Such notification shall include a statement of the claim and the grounds on which it is based. The no- tification shall be transmitted by the Sec- retary to all Parties.

A rticle 5

1. Unless the parties to the dispute ag- ree otherwise, arbitration shall take place at The Hague, where the records of the Arbitral Tribunal shall be kept. The Arbitral Tribunal shall adopt its own ru- les of procedure. Such rules shall ensure that each party to the dispute has a full opportunity to be heard and to present its case and shall also ensure that the pro- ceedings are conducted expeditiously.

2. The Arbitral Tribunal may hear and decide counterclaims arising out of the dispute.

Article 6

1. The Arbitral Tribunal, where it considers that primu fat.-ie it has jurisdic- tion under the Protocol. may: (a) at the request of any party to a di- spute. indicate such provisional measu- res as it considers necessary to preserve the respective rights of the parties to the dispute: (b) prescribe any provisional measures which it considers appropriate under the eireumstances to prevent serious harm to the Antarctic environment or dependent or associated ecosystems.

2. The parties to the dispute shall com- ply promptly with any provisional mea- sures prescribed under paragraph 1 (b) above pending an award under Article 10.

3. Notwithstanding the time period in Article 20 of the Protocol. a party to a di— spute may at any time. by notification to the other party or parties to the dispute and to the Secretary in accordance with Article 4, request that the Arbitral Tribu— nal be constituted as a matter ol' excep-

2. Vakanser skall fyllas så som före- skrivs för den första utnämningen.

3. I varje tvist som berör mer än två parter skall de parter som har samma in- tresse genom överenskommelsc utse en skiljedomare inom den i punkt 1 b) ovan angivna tidsperioden.

Artikel 4

Den part i tvisten som inleder förfa- randet skall skriftligen underrätta den andra parten eller de andra parterna i tvisten samt sekreteraren. Underrättel- sen skall innehålla en framställning av anspråket och de skäl på vilka det grun- das. Underrättelsen skall sändas till samtliga parter av sekreteraren.

Artikel 5

1. Om inte parterna i tvisten kom- mer överens om annat. skall skiljedoms- förfarandet äga rum i Haag där skilje- domstolens handlingar skall förvaras. Skiljedomstolen skall anta sina egna pro- cedurregler. Dessa skall säkerställa att varje part i tvisten till fullo har möjlighet att höras och framlägga sin sak och skall även säkerställa att förfarandet går snabbt.

2. Skiljedomstolen får behandla och avgöra genkäromål som tvisten ger upp- hov till.

Artikel 6

1.Dä skiljedomstolen anser att den prima facie har jurisdiktion enligt proto- kollet kan den

a) på begäran av en part i tvisten ange sådana provisoriska åtgärder som den anser nödvändiga för att bevara de re- spektive rättigheter som tillkommer par- terna ] tv15ten:

b) föreskriva provisoriska åtgärder som den anser lämpliga under omstän- digheterna för att förhindra allvarlig skada på miljön i Antarktis eller därav beroende eller därmed sammanhäng- ande ekosystem.

2. Parterna i tvisten skall omedelbart fullgöra dc provisoriska åtgärder som föreskrivs i punkt 1 h) ovan i avvaktan på ett utslag enligt artikel lll.

3. Utan hinder av bestämmelserna i ar- tikel 20 i protokollet kan en part i tvisten när som helst genom underrättelse till den andra parten eller de andra parterna i tvisten och till generalsckreteraren en- ligt artikel 4 begära att skiljedomstolen upprättas i brådskande fall för att ange

Prop. 1992/932140

Bilaga 1

tional urgency to indicate or prescribe emergency provisional measures in ac- cordance with this Article. In such case, the Arbitral Tribunal shall be constituted as soon as possible in accordance with Article 3. except that the time periods in Article 3 (1) (b), (c) and (d) shall be re— duced to 14 days in each case. The Arbit- ral Tribunal shall decide upon the request for emergency provisional measures wit- hin two months of the appointment of its Chairperson.

4. Following a decision by the Arbitral Tribunal upon a request for emergency provisional measures in accordance with paragraph 3 above. settlement of the di- spute shall proceed in accordance with Articles 18, 19 and 20 of the Protocol.

Article 7

Any Party which believes it has a legal interest. whether general or individual, which may be substantially affected by the award of an Arbitral Tribunal. may, unless the Arbitral Tribunal decides ot- herwise. intervene in the proceedings.

Article 8

The parties to the dispute shall facili- tate the work of the Arbitral Tribunal and, in particular. in accordance with their law and using all means at their di- sposal. shall provide it with all relevant documents and information, and enable it. when necessary. to call witnesses or experts and receive their evidence.

A rticle 9

If one of the parties to the dispute does not appear before the Arbitral Tribunal or falls to defend its case. any other party to the dispute may request the Arbitral Tribunal to continue the proceedings and make its award.

Article ] ()

1. The Arbitral Tribunal shall. on the basis of the provisions of the Protocol and other applicable rules and principles of international law that are not incom- patible. with such provisions. decide such disputes as arc submitted to it.

2. The Arbitral Tribunal may decide. e.t' aequo et bono, a dispute submitted to it. if the parties to the dispute so agree.

eller föreskriva provisoriska nödfallsåt- gärder i enlighet med denna artikel. I så- dant fall skall skiljedomstolen upprättas så snart som möjligt enligt artikel 3. med undantag av att tidsperioderna i artikel 3 1) b). c) och d) skall minskas till 14 da- gar i varje fall. Skiljedomstolen skall be- sluta om begäran om provisoriska nöd- fallsåtgärder inom två månader efter det att domstolens ordförande utnämnts.

4. Efter ett beslut av skiljedomstolen med anledning av en begäran om provi- soriska nödfallsåtgärder enligt punkt 3 ovan. skall lösandet av tvisten fortsätta enligt artiklarna 18, 19 och 20 i protokol- let.

Artikel 7

En part som anser att den har ett juri- diskt intresse. oavsett om det är allmänt eller enskilt. som i väsentlig grad kan på- verkas av skiljedomstolens utslag, får delta i förfarandet som en mellankom- mande part, såvida inte skiljedomstolen beslutar annat.

Artikel 8

Parterna i tvisten skall underlätta skil- jedomstolens arbete och skall särskilt. i enlighet med sin lagstiftning och med ut- nyttjande av alla medel som står till deras förfogande, förse den med alla relevanta dokument och upplysningar samt vid be- hov tillkalla vittnen eller experter och höra deras vittnesmål.

Artikel 9

Om en av parterna i tvisten inte instäl— ler sig inför skiljedomstolen eller under- låter att försvara sin sak. kan en annan part i tvisten begära att skiljedomstolen fortsätter förfarandet och meddelar sitt utslag.

Artikel 10

1. Skiljedomstolen skall avgöra så- dana tvister som hänskjutits till den på grundval av protokollets bestämmelser och andra tillämpliga rättsregler. som inte är oförenliga med sådana bestäm— melser.

2. Skiljedomstolen kan ex aequo el bono avgöra en tvist som hänskjutits till den. om parterna i tvisten kommer över- ens om detta.

Prop. 1992/932140

Bilaga 1

Article []

]. Before making its award. thc Arbit- ral Tribunal shall satisfy itself that it has competence in respect of the dispute and that the claim or counterclaim is well founded in fact and law.

"2. The award shall be aecompanied by a statement of reasons for the decision and shall be communicated to the Secret- ary who shall transmit it to all Parties.

3. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and on any Party which inlervened in the procee— dings and shall be complied with without delay. The Arbitral Tribunal shall interp- ret the award at the request of a party to the dispute or of any intervening Party.

4. The award shall have no binding force except in respect of that particular case.

5. Unless the Arbitral Tribunal decides otherwise, the expences of the Arbitral Tribunal, including the remuneration of the Arbitrators. shall be bornc by the- partics to the dispute in equal shares.

Article 12

All decisions of the Arbitral Tribunal. including those referred to in Articles 5. 6 and 11. shall be made by a majority of the Arbitrators who may not abstain from voting.

Article 13

This Schedule may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article lX (1) of the Antarctic Treaty. Unless thc measure specifies otherwise. the amendment or modification shall be dcemcd to have been approved, and shall become effect- ive. on e year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted. unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary. within that time period. that it wishes an exten- sion of that period or that it is unable to approve the measure. this Schedule which becomes effective in accordance with paragraph l above shall thereafter become effective as to any ot- her Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

Artikel 11

1. Innan skiljedomstolen meddelar sitt utslag, skall den förvissa sig om att den har behörighet att avgöra tvisten och att anspråket eller gcnkäromålet är faktiskt och rättsligt välgrundat.

2. Utslaget skall åtföljas av en redogö- relse för skälen till beslutet och skall översändas till sekreteraren, som skall delge samtliga parter.

3. Utslaget skall vara slutgiltigt och bindande för parterna i tvisten och för varje part som varit mellankommande part i förfarandet och skall omedelbart efterkommas. Skiljedomstolen skall tolka utslaget på begäran av en part i tvis— ten eller av en mellankommande part.

4. Utslaget skall endast vara bindande för ifrågavarande mål.

5. Om inte skiljedomstolen beslutar annat, skall domstolens utgifter, inbegri— pet ersättning .till dess skiljedomare. bä- ras till lika delar av parterna i tvisten.

Artikel 12

Alla skiljedomstolens beslut. inbegri- pet de som avses i artiklarna 5. 6 och 11 skall fattas av en majoritet av skiljedo- marna. vilka inte får avstå från att rösta.

Artikel 13

Detta tillägg kan bli föremål för tillägg eller ändringar genom en åtgärd som an- tagits enligt artikel lX 1) i Antarktisför- draget. Om inte åtgärdcn anger annat. skall tillägg eller ändringar anses ha god- känts och träder i kraft ett år efter det att Antarktisfördragets konsultativa möte avslutats vid vilket de antogs. såvida inte en eller flera av Antarktisfördragets kon- sultativa parter meddelar depositarien inom denna period att den önskar ut- sträcka perioden eller att den inte kan godkänna åtgärden.

2. Varje tillägg eller ändring i detta till- lägg som träder i kraft enligt punkt 1 ovan skall därefter träda i kraft för varje annan part när depositarien har mottagit meddelande om godkännande av denna part.

Bilaga 1

ANNEX I TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESS- MENT

Article ! Preliminary stage

1. The eiwironmental impacts of proposed activities referred to in Article 8 of the Protocol shall. before their commenecment. be considered in accordance with appropriate. national procedures.

2. lf any activity is determined as having less than a minor or transitory impact. the activity may proceed forth— with.

A rticlc 2 Initial environmental evaluation

1. Unless it has been determined that an activity will have less than a minor or transitory impact. or unless a Compre— hensive Erwironmental Evaluation is- being prepared in accordance with Ar— ticle 3. an Initial Environmental Evalua- tion shall be prepared. It shall contain sufficient detail to assess whether a pro— posed activity may have more than a mi— nor or transitory impact and shall in- clude: (a) a description of the proposed acti— vity. including its purpose. location. du— ration. and intensity: and

(b) consideration of alternatives to the proposed activity and any impacts that the activity may have. including conside- ration of cumulative impacts in the light of existing and known planned activities.

2. If an Initial Environmental Evalua— tion indicates that a proposed activity is likely to have no more than a minor or transitory impact. thc activity may pro— ceed. provided that appropriate proce- dures, which may include monitoring. are put in place to assess and verify the impact of the activity.

Article 3 Comprehensive environmental evalua- tion

1. lf an Initial Environmental Evalu- ation indicates or if it is otherwise deter- mined that a proposed activity is likely to have more than a minor or transitory impact. a Comprehensive Environ— mental Evaluation shall be prepared.

BILAGA I TILL MILJÖSKYDDSPRO- TOKOLL TILL ANTARKTISFORDRA- GET

MIL.]ÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Årlikt'l ] Inledande stadium

1. Miljöeffekterna av föreslagen verk- samhet som avses i artikel 8 i protokollet skall. innan verksamheten påbörjas. be- dömas i enlighet med relevanta natio- nella förfaranden.

2. Om det fastställs att en verksamhet har mindre än en obetydlig eller över— gående påverkan på miljön. får den ome- delbart fortsätta.

Artikel 2 Initial miljökonst-kvensbeskrivning ,

1. Om det inte har fastställts att en verksamhet kommer att ha mindre än en obetydlig eller övergående påverkan på miljön eller om inte en fullständig miljö- konsekvensbeskrivning utförs i enlighet med artikel 3. skall en initial miljökon- sekvensbeskrivning göras. Den skall in- nehålla tillräckliga uppgifter för att be- döma huruvida en föreslagen verksam- het kan ha mer än en obetydlig eller övergående påverkan och skall omfatta a)en beskrivning av den föreslagna verksamheten. innefattande dess ända- mål. plats. varaktighet och intensitet: och I)) en bedömning av alternativ till den föreslagna verksamheten och eventuella effekter som verksamheten kan ha, inne- fattande hänsynstagande till kumulativa effekter mot bakgrund av pågående och känd planerad verksamhet.

2. Om en initial miljökonsekvensbesk— rivning visar att en föreslagen verksam- het troligen inte kommer att ha mer än en obetydlig eller övergående påverkan på miljön. får verksamheten fortsätta. under förutsättning att lämpliga åtgär- der. som kan innefatta miljöövervak- ning. vidtas för att bedöma och fastställa verksamhetens påverkan.

Artikel 3 Fullständig miljökonsekvensbeskrivning 1. Om en initial miljökonsekvensbesk- rivning visar eller om det fastställs på an- nat sätt att en föreslagen verksamhet tro- ligen kommer att ha mer än en obetydlig eller övergående påverkan på miljön. skall en fullständig miljökonsekvens- beskrivning göras.

Bilaga 1

2. A Comprehensive Environmental Evaluation shall include: (a) a description of the proposed acti- vity including its purpose. location. dura- tion and intensity. and possible alternati- ves to the activity. including the alterna- tive of not proceeding, and the conse- quences of those alternatives:

(h) a description of the initial environ- mental reference state with which predic- ted changes are to be compared and a prediction of the future environmental reference state in the absence of the pro- posed activity;

(c) a description of the methods and data used to forecast the impacts of the proposed activity;

(d) estimation of the nature, extent, duration, and intensity of the likely di- rect impacts of the proposed activity:

(e) consideration of possible indirect or second order impacts of the proposed activity;

(_f) consideration of cumulative im- pacts of the proposed activity in the light of existing activities and other known planned activities;

(g) identification of measures, inclu— ding monitoring programmes. that could be taken to minimise or mitigate impacts of the proposed activity and to detect un- foreseen impacts and that could provide early warning of any adverse effects of the activity as well as to deal promptly and effectively with accidents;

(h) identification of unavoidable im- pacts of the proposed activity:

(i) consideration of the effects of the proposed activity on the conduct of scientific research and on other existing uses and values:

(j) an identification of gaps in know- ledge and uncertainties eneountered in compiling thc infm'mation required un— der this paragraph;

(k) a non-technical summary of the in— formation provided undcr this para- graph; and

(l) the name and address of the person or organization which prepared the Comprehensive Environmental Evalua- tion and the address to which comments thereon should be directed.

3. The draft Comprehensive Environ- mental Evaluation shall be made publicly available and shall be circulated to all Parties. which shall also make it publicly available, for comment. A period of 9!) days shall be allowed for the receipt of comments.

2. En fullständig miljökonsekvens- beskrivning skall omfatta

a) en beskrivning av den föreslagna verksamheten. innefattande dess ända- mål, plats, varaktighet och intensitet samt möjliga alternativ till verksamhe- ten, däribland medräknat möjligheten att inte fortsätta verksamheten och kon- sekvenserna av dessa alternativ:

b) en beskrivning av miljötillståndet som tjänar som referens och med vilket förutsedda förändringar skall jämföras samt en bedömning av det framtida mil- jötillståndet. om inte den föreslagna verksamheten påbörjas;

e) en beskrivning av de metoder och uppgifter som används för att förutsäga effekterna av den föreslagna verksamhe- ten;

d) en bedömning av den föreslagna verksamhetens sannolika direkta effek- ter med avseende på art, omfattning, varaktighet och intensitet;

e) en bedömning av den föreslagna verksamhetens möjliga indirekta eller se- kundära effekter;

f) en bedömning av den föreslagna verksamhetens kumulativa effekter mot bakgrund av pågående verksamhet och annan känd planerad verksamhet;

g) identifiering av åtgärder, innefat- tande övervakningsprogram, som kan vidtas för att minimera eller mildra effek- terna av den föreslagna verksamheten och för att upptäcka oförutsedda effekter och som kan utgöra en tidig varning för negativa effekter av verksamheten samt åtgärder för att snabbt och effektivt in- gripa vid olyckor;

h) en beskrivning av oundvikliga ef- fekter av den föreslagna verksamheten;

i) en bedömning av effekterna av den föreslagna verksamheten för den veten— skapliga forskningen och för andra be- fintliga användningsomrädcn och vär— den;

Den beskrivning av kunskapsluckor och osäkerhet som påträffas vid sam- manställandet av den information som krävs enligt denna punkt:

k) ett lättfattligt sammandrag av den information som tillhandahalls enligt denna punkt: samt

l) namn och adress på den person eller organisation som utarbetat den fullstän— diga miljökonsekvensbeskrivningen samt adrcss dit kommentarer till denna skall skickas.

3. Utkastet till den fullständiga miljö- kemsekvensbeskrivningen skall göras of- fentligt tillgänglig och skall skickas ut till samtliga parter. vilka även skall göra den offentligt tillgänglig, för kommentarer. En period av 90 dagar skall medges för mottagandet av kommentarer.

Bilaga 1

4. The draft Comprehensive Environ- mental Evaluation shall be forwarded to the Committee at the same time as it is' circulated to the Parties, and at least 120 days before the next Antarctic Treaty Consultative Meeting, for consideration as appropriate.

5. No final decision shall be taken to proceed with the proposed activity in the Antarctic Treaty area unless there has been an opportunity for consideration of the draft Comprehensive Environmental Evaluation by the Antarctic Treaty Consultative Meeting on the advice of the Committee. provided that no decision to proceed with a proposed activity shall be delayed through the operation of this paragraph for longer than 15 months from the date of circula- tion of the draft Comprehensive Envir- onmental Evaluation. ___ _

6. A final Comprehensive Environ- mental Evaluation shall address and shall include or summarise comments received on the draft Comprehensive Environ- mental Evaluation. The final Compre- hensive Environmental Evaluation, no- tice of any decisions relating thereto, and any evaluation of the significance of the predicted impacts in relation to the ad- vantages of the proposed activity. shall be circulated to all Parties. which shall also make them publicly available. at least 60 days before the commencement of the proposed activity in the Antarctic Treaty area.

Article 4 Deeisions to be based on Comprehensive Environmental Evaluations

Any decision on whether a proposed activity. to which Article 3 applies. should proceed. and, ifso, whether in its original or in a modified form. shall be based on the Comprehensive Environ- mental Evaluation as well as other rele— vant considerations.

A rtiele 5 Monitoring

l. Procedures shall be put in place. in— cluding appropriate monitoring of key environmental indicators. to assess and verify the impact of any activity that pro- ceeds following the completion of a Cmnprehensivc Environmental Evalua- tion.

2. The procedures referred to in para— graph l above and in Article 2 (2) shall be designed to provide a regular and veri- fiable record of the impacts of the activity in order. inter alia. to:

4. Utkastet till den fullständiga miljö- konsekvensbeskrivningen skall inges till Kommittén samtidigt som det skickas ut till parterna minst 120 dagar före Antark- tisfördragets nästa konsultativa möte, för lämplig behandling.

5. Ett slutgiltigt beslut att fortsätta den föreslagna verksamheten i Antarktisför- dragets område får inte fattas. om inte det har givits tillfälle att behandla utkas- tet till den fullständiga miljökonsekvens- beskrivningen vid Antarktisfördragets konsultativa möte efter råd av Kommit- tén, dock att beslut att fortsätta med en föreslagen verksamhet inte får fördröjas genom tillämpningen av denna punkt mer än 15 månader efter den dag då ut- kastet till den fullständiga miljökonsek- vensbeskrivningen skickades ut.

6. En slutgiltig fullständig miljökon- sekvensbeskrivning skall behandla och återge eller göra ett sammandrag av de kommentarer som mottagits med anled- ning av utkastet till den fullständiga mil- jökonsekvensbeskrivningen. Den slutgil- tiga fullständiga miljökonsekvensbesk- rivningen. meddelande om beslut som hänför sig till denna samt bedömning av de förutsedda effekternas betydelse i för- hållande till den föreslagna verksamhe- tens fördelar skall skickas ut till samtliga parter, vilka även skall göra dem offent- ligt tillgängliga, minst 60 dagar innan den föreslagna verksamheten i Antarktisför- dragets område påbörjas.

Artikel 4 Beslut som skall baseras på fullständiga miljÖkonsekvensbeskrivningar

Beslut om huruvida en föreslagen verksamhet på vilken artikel 3 är tillämp— lig skall fortsätta och. om så är fallet, hu- ruvida den skall fortsätta i sin ursprung- liga form eller i en modifierad form skall baseras på den fullständiga miljökonsek- vensbeskrivningen samt andra relevanta hänsynstaganden.

Artikel 5 Övervakning

1. Åtgärder skall vidtas, innefattande lämplig övervakning av viktiga miljöindi- katorer, för att bedöma och fastställa pä- verkan på miljön av varje verksamhet som fortsätter efter det att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning slutförts.

2. De atgärder som avses i punkt 1 ovan och i artikel Z 2) skall syfta till att tillhandahålla en regelbunden och kon- trollerbar översikt över effekter av verk— samheten bl.a. för att

(a) enable as." ssments to be made of the extent to which such impacts are con— sistent with the Protocol; and

(b) provide information useful for mi— nimising or mitigating impacts. and where appropriate, information on the need for suspension, cancellation or mo- dification of the activity.

Article 6 Circulation of information

]. The following informatitm shall be circulated to the Parties. forwarded to the Committee and made publicly avai- lable:

(a) a description of the procedures re- ferred to in Article 1:

(b) au annual list of any lnitial Envi- ronmental Evaluations prepared in ac— cordance with Article 2 and any decisions taken in consequence thereof".

(c) significant information obtained. and any action taken in consequence thereof, from procedures put in place in accordance with Articles 2 (2) and 5: and

(d) information referred to in Article 3 (6).

2. Any lnitial Environmental Evalu- ation prepared in accordance with Article 2 shall be made available on request.

Article 7

Cases of emergency l. This Annex shall not apply in cases of emergency relating to the safety of human life or of ships. aircraft or equip- ment and facilities of high value. or the protection of the environment. which require an activity to be undertaken without completion ol' the procedures set out in this Annex.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency. which would other— wise have rcquired preparation of a Comprehensive Em'ironmental Evalu- ation. shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee and a full explanation of the activities carried out shall be provided within 90 days of those activities.

A rticle 8 Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article lX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise. the amendment or modification shall be decmed to have been approved. and shall become effect- ivc. one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at

a) möjliggöra bedömningar av i vilken utsträckning sådana effekter är förenliga med protokollet; och

b) tillhandahålla information som är till nytta för att minimera eller mildra ef- fekter och. i förekommande fall, infor- mation om behovet av att inhibera. upp- höra med eller ändra verksamheten.

Artikel 6 Spridning av information .

l.. Följande information skall skickas utlttll parterna. vidarebefordras till Kom- mittén och göras offentligt tillgänglig:

a) en beskrivning av de förfaranden som avses i artikel 1;

b) en ärlig lista över initiala miljökon— sekvensbeskrivningar som gjorts i enlig- het med artikel 2 och beslut som fattats till följd av dessa;

c) viktig information som erhållits från de förfaranden som upprättats enligt ar- tiklarna 2 2) och 5 samt åtgärder som vid- tagits till följd därav; och

d) infonnation som avses i artikel 3 6).

2. En initial milji'ikonsekvensbeskriv- ning utförd enligt artikel 2 skall göras till- gänglig på begäran.

Artikel 7 Nödsituationer

]. Denna bilaga är inte tillämplig på nödsituationer som rör säkerheten för människoliv eller fartyg. luftfartyg eller utrustning och anläggningar av stort värde eller skyddet av miljön. vilka krä- vcr att en verksamhet påbörjas utan att de förfaranden som anges i denna bilaga har slutförts.

2. Meddelande om åtgärder som vidta- gits i nödsituationer, vilka annars skulle ha krävt utarbetandet av en fullständig miljökonsckvensbeskrivning. skall ome- delbart skickas ut till samtliga parter och till kommittén och en fullständig förkla- ring till den verksamhet som bedrivs skall ges inom 90 dagar efter det att åtgärder vidtagits.

Artikel 8 Tillägg eller ändringar

]. Denna bilaga kan bli föremål för tillägg eller ändringar genom en åtgärd som antagits enligt artikel IX 1) i Antark— tisfördraget. Om inte åtgärden anger an- nat. skall tillägg eller ändringar anses ha godkänts och träder i kraft ett är efter det att Antarktisfördragets konsultativa

Prop._ 1992/93:140 Bilaga [

Bilaga 1

which it was adopted. unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary. within that period, that it wishics an extension of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

möte avslutats vid vilket de antogs. så— vida inte cn eller flera av Antarktisför- dragets konsultativa parter inom denna period tncddelar depositarien att den önskar en förlängning av perioden eller att den inte kan godkänna åtgärden.

2. Varje tillägg eller ändring i denna bilaga som träder i kraft enligt punkt 1 ovan skall därefter träda i kraft för varje annan part när depositarien har mottagit meddelande om godkännande av denna part.

Prop. 1992/932140

Bilaga 1

ANNEX II TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION T 0 THE ANTARCTIC TREATY

CONSERVATION OF ANTARCTIC FAUNA AND FLORA

A rticle I Definitions

For the purposes of this Annex: (a) "native mammal" means any member of any species belonging to the Class Mammalia. indigenous to the Antarctic Treaty area or occurring there scasonally through natural migrations:

(b") "native bird" means any member. at any stage of its life cycle (including eggs). of any species of the Class Aves in- digenous to the Antarctic Treaty area or occurring there scasonally through natu- ral migrations:

(c) "native plant" tneans terrestrial or freshwatcr vegetation. including bryo- phytes, lichcns. fungi and algae. at any stage of its life cycle (including seeds. and other propagules). indigenous to the Antarctic Treaty area;

(d) "native invertebrate" means any tcrrestrial or freshwater invcrtebrate. at any stage of its life cycle. indigenous to the Antarctic Treaty area: '

(c) "appropriate authority" means any person or agency authorized by a Party to issue permits under this Annex;

(f) "permit" means a formal permis- sion in writing issued by an appropriate authority;

(g) "take" or "taking" means to kill. in- jure, capture handle or molest. a native mammal or bird. or to remove or damage such quantities of native plants that their local distribution or abundance would be significantly affected;

(h) "harmful interference" means: (i) flying or landing helicopters or other aircraft in a manner that disturbs concentrations of birds and seals:

(ii) using vehicles or vessels. including hovercraft and small boats. in a manner that disturhs concentrations of birds and seals;

(iii) using explosives or fircarms in a tnanncr that disturbs concentrations of birds and seals”.

BILAGA II TILL MILJÖSKYDDSPBO- TOKOLLET TIL'L ANTARKTISFOR- DRAGET

BEVARANDE AV FAUNA OCH FLORA I ANTARKTIS

Artikel 1 Definitioner

I denna bilaga avses med

a) "naturligt förekommande dägg— djur" varje individ av en art som tillhör klassen däggdjur och som hör hemma i Antarktisfördragets område eller före- kommer där säsongsvis genom naturlig flyttning;

b) "naturligt förekommande fågel" varje individ, vid vilket som helst sta- dium av dess livscykel (innefattande ägg), av en art av klassen fåglar som hör hemma i Antarktisfördragets område el- ler förekommer där säsongsvis genom naturlig flyttning;

c) "naturligt förekommande växt” all land- eller sötvattensvegetation. innefat- tande mossor, lavar. svampar och alger, vid vilket som helst stadium av dess livs- cykel (innefattande frö och andra förök- ningsmekanismer). och som hör hemma i Antarktisfördragets område;

d)"naturligt förekommandet rygg- radslöst djur" varje ryggradslöst djur som lever på land eller i sötvatten. vid vilket som helst stadium av dess livscy- kel. och som hör hemma i Antarktisför- dragets område;

e)"behörig myndighet” varje person eller organ som av en part bemyndigats att utfärda tillstand enligt denna bilaga;

f) "tillstånd"" ett formellt skriftligt be- myndigande utfärdat av en behörig myn- dighet;

g) "insamla" eller "insamling" att döda, skada. fånga. hantera eller störa ett naturligt förekommande däggdjur el- ler en naturligt förekommande fågel eller att föra bort eller skada sådana mängder av naturligt förekommande växter att de- ras lokala utbredning eller förekomst skulle_avsevä_rt påverkas;

h) "skadlig störning":

i) fiygning eller landning med helikop- ter eller annat luftfartyg på ett sätt som stör koncentrationer av fåglar och sälar:

ii) användning av fordon eller fartyg. innefattande svävare och små båtar. på ett sätt som stör koncentrationer av fäg- lar och sälar;

iii) användning av sprängämnen eller skjutvapen på ett sätt som stör koncent- rationer av fåglar och sälar;

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

(iv) wilfully disturbing brceding or moulting birds or concentrations of birds and seals by persons on foot;

(v) significantly damaging concentra- tions of native terrestrial plants by lan- ding aircraft. driving vehicles, or walking on them. or by other means; and

(vi) any activity that results in the significant adverse modification of habitats of any species or population of native mammal. bird. plant or invcrteb- rate.

(i) "International Convention for the Regulation of Whaling" means the Con- vention done at Washington on 2 Decem— ber 1946.

Article 2 Cases of emergency

1. This Annex shall not apply in cases of emergency relating to the safety ofhu- man life or of ships, aircraft. or equip- ment and facilities of high value. or the protection of the environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee.

Article 3 Protection of native fauna and flora

1. Taking or harmful interference shall be prohibited, except in accordance with a permit. "2. Such permits shall specify the autho- rized activity, including when, where and by whom it is to be conducted and shall be issued only in the following circums- tanccs: (a) to provide specimens for scientific study or scientific information;

(b) to provide specimens for museums. herbaria. zoological and botanical gar- dens. or other educational or cultural in- stitutions or uses; and

(c) to provide for unavoidablc conse- quences of scientific activities not other— wise authorized under sub-paragraphs (a) or (b) above. or of the construction and operation of scientific support facili- ties.

3. The issue of such permits shall be li- mited so as to ensure that: (a) no more native mammels. birds. or plants arc taken than arc strictly neces- sary to meet the purposes set forth in pa- ragraph 2 above;

iv) avsiktlig störning av häckande eller ruggande fåglar eller koncentrationer av fåglar och sälar orsakad av personer som förflyttar sig till fots;

v) betydande skada på koncentratio- ner av inhemska landlevande växter ge- nom att landa luftfartyg, köra fordon el- ler gä på dem eller på annat sätt: och

vi) all verksamhet som resulterar i en påtaglig negativ förändring av lokaler för någon art eller population av naturligt förekommande däggdjur. fåglar, växter eller ryggradslösa djur;

i) "Internationella konventionen för reglering av valfångsten" den konvention som upprättades i Washington den 2 de- cember "1946.

ArtikelZ Nödsituationer

1. Denna bilaga är inte tillämplig på nödsituationer som rör säkerheten för människoliv eller fartyg. luftfartyg eller utrustning och anläggningar av stort värde eller skyddet av miljön.

2. Meddelande om åtgärder som vidtas i nödsituationer skall omedelbart skickas. ut till samtliga parter och till kommittén.

Artikel 3

Skydd av den naturligt förekommande faunan och floran

l. Insamling eller skadlig påverkan skall vara förbjuden utom i överenstäm- melse med ett tillstånd.

2. Sådana tillstånd skall ange den till- låtna verksamheten, innefattande när. var och av vem den skall bedrivas och skall utfärdas endast i följande fall;

a) för att tillhandahålla exemplar för vetenskapligt studium eller vetenskaplig information;

b) för att tillhandahålla exemplar för museer. herbarier, zoologiska och bota— niska trädgårdar eller för andra pedago- giska eller kulturella institutioner eller användningsomräden; och

e) för att vidta åtgärder som är en oundviklig konsekvens av vetenskaplig verksamhet som inte fått tillstånd enligt a) eller b) ovan, eller av byggande och drift av anläggningar som stöd för veten- skapligt arbete.

3. Utfärdandet av sådana tillständ skall begränsas för att säkerställa att:

a) inte fler naturligt förekommande däggdjur. fåglar eller växter insamlas än som är absolut nödvändigt för att tillgo- dose de ändamål som anges i punkt 2 ovan;

Bilaga 1

(e) establishing a common form in which this information shall be submitted by Parties in accordance with paragraph "2 below.

2. Each Party shall inform the other Parties as well as the Committee before the end of November of each year of any step taken pursuant to paragraph l above and of the number and nature of permits issued under this Annex in the preceding period of lst July to 30th June.

Article 7

Relationship with other agreements outside the Antarctic Treaty system

Nothing in this Annex shall derogate from the rights and obligations of Parties under the International Convention for the Regulation of Whaling.

Article 8 Review

The Parties shall keep under conti— nuing review measures for the conserva- tion of Antarctic fauna and flora. taking into accout any recommendations from the Committee.

A rticle 9 Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted .in accordance with Article IX (1) of the Antarctic 'l'reaty. Unless the measure specifies otherwise. the amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effect- ive. one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted. unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary. within that time period. that it wishes an exten- sion of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph l above shall thereafter become effective as to any other Party when notice ofapproval by it has been received by the Depositary.

e) fastställa ett gemensamt förfarande enligt vilket denna information skall ges av parterna enligt punkt 2 nedan.

2. Varje part skall före slutet av no— vember varje år informera de övriga par- terna och Kommittén om varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 ovan samt om antal och typ av tillstånd som utfär- dats enligt denna bilaga under före— gående period 1 juli till 30 juni.

Artikel 7 Förhållande till andra överenskommelser utanför Antarktis fördragssystem Ingenting i denna bilaga skall in- skränka parternas rättigheter och skyl- digheter enligt den Internationella kon— ventionen för reglering av Valfångst.

Artikel 8 Granskning

Parterna skall fortlöpande granska ät- gärder för bevarande av Antarktis fauna och flora med beaktande av rekommen- dationer från Kommittén.

Artikel 9 Tillägg eller ändringar

1. Denna bilaga kan bli föremal för tillägg eller ändringar genom en åtgärd som antagits enligt artikel IX 1) i Antark- tisfördraget. Om inte åtgärden anger an- nat, skall tillägg eller ändringar anses ha godkänts och träder i kraft ett är efter det att Antarktisfördragets konsultativa möte avslutats vid vilket de antogs. så- vida inte en eller flera av Antarktisför— dragets konsultativa parter inom denna period meddelar depositarien att den önskar en förlängning av perioden eller att den inte kan godkänna åtgärden.

"2. Varje tillägg eller ändring i denna bilaga som träder i kraft enligt punkt 1 ovan skall därefter träda i kraft för varje annan part när depositarien har mottagit meddelande om godkännande av denna part.

Bilaga 1

shall specify this obligation. Any other plant or animal introduced into the Antarctic Treaty area not native to that area. including any progeny. shall be removed or disposed of. by incineration or by equally effective means. so as to be rendered sterile. unless it is determined that they pose no risk to native flora or fauna.

5. Nothing in this Article shall apply to the importation of food into the Antarc- tic Treaty area provided that no live ani- mals are imported for this purpose and all plants and animal parts and products are kept under carefully controlled con- ditions and disposed of in accordance with Annex III to the Protocol and Ap— pendix C to this Annex.

6. Each Party shall require that precau-

' tions. including those listed in Appendix C to this Annex. be taken to prevent the introduction of micro-organisms (e.g.. viruses. bacteria. parasites. yeasts, fungi) not present in the native fauna or flora.

A rticle 5 Information

Each Party shall prepare and make av- ailable information setting forth. in parti- cular. prohibited activities and providing lists of Specially Protected Species and relevant Protected Areas to all those per- sons present in or intending to enter the Antarctic Treaty area with a view to en- suring that such persons understand and observe the provisions of this Annex.

Article 6 Exchange of information

1. The Parties shall make arrange- ments for: (a) collecting and exchanging records (including records of permits) and statis- tics concerning the numbers or quantities of each species of native mammal. bird or plant taken annually in the Antarctic Treaty area:

(b) obtaining and exchanging informa— tion as to the status of native mammals. birds. plants, and invertebrates in the Antarctic Treaty area. and the extent to which any species or population needs protection;

Tillståndet skall ange denna skyldighet. Varje annan växt eller annat djur som in- förts till Antarktisfördragets område och som inte är naturligt förekommande i detta område, innefattande avkomma, skall föras bort eller förstöras genom för- bränning eller genom annan lika effektiv metod sä att de blir sterila. om det inte fastställts att de inte utgör någon risk för den naturligt förekommande floran eller faunan.

5. Ingen bestämmelse i denna artikel är tillämplig på införsel av livsmedel till Antarktisfördragets område. under för- utsättning att inga levande djur införs för detta ändamål och att alla växter och de- lar och produkter av djur förvaras under noggrann kontroll och förstörs i enlighet med bilaga III till protokollet och under- bilaga C till denna bilaga.

6. Varje part skall kräva att försiktig- hetsåtgärder. innefattande de som upptas i underbilaga C till denna bilaga. vidtas för att förhindra införsel av mikroorga- nismer (t.ex. virus, bakterier, parasiter. jästsvampar. svampar) som inte finns i den naturligt förekommande faunan och floran.

A rtike! 5 Information

Varje part skall iordningställa och göra information tillgänglig som särskilt avser förbjuden verksamhet och skall tillhan- dahålla förteckningar över speciellt skyd- dade arter och berörda skyddade områ- den för alla de personer som vistas i eller har för avsikt att ge sig in i Antarktisför- dragets område. i syfte att säkerställa att sådana personer förstår och iakttar be- stämmelserna'i denna bilaga.

Artikel 6 Informationsutbyte 1. Parterna skall vidta åtgärder för att:

a) insamla och utbyta uppgifter (inne- fattande uppgifter om utfärdade till- stånd) och statistik angående antal av varje naturligt förekommande däggdjur- sart och fågelart samt angående mängd av naturligt förekommande växter som insamlats varje år i Antarktisfördragets område; -

b) anskaffa och utbyta information om tillståndet för naturligt förekommande däggdjur, fåglar. växter Och ryggradslösa djur i Antarktisfördragets område. samt om i vilken utsträckning någon art eller population behöver skydd;

Bilaga 1

(b) Only small numbers of native matn- mals or birds are killed and in no case more native mammals or birds are killed from local populations than can. in com- bination with other permitted takings. normally be replaced by natural repro- duction in the following season; and

(e) the divertisity of species, as well as the habitats essential to their existence, and the balance of the ecological systems existing within the Antarctic Treaty area are maintained.

4. Any species of native mammals. birds and plants listed in Appendix A to this Annex shall be designated "Specially Protected Species", and shall be accor- ded speeial protection by the Parties.

5. A permit shall not be issued to take a Specially Protected Species unless the taking: (a) is for a compelling scientific pur- pose; (b) will not jeopardize the survival or recovery of that species or local popula- tion; and (c) uses non-lethal techniques where appropriate.

6. All taking of native mammals and birds shall be done in the manner that in- volves the least degree of pain and suffe- ring practicable.

Article 4

Introduction of non-native species, para- sites and diseases

1. No species of animal or plant not na- tive to the Antarctic Treaty area shall be introduced onto land or ice shelves. or into Water in the Antarctic Treaty area except in accordance with a permit.

2. Dogs shall not be introduced onto land or ice shelves and dogs currently in those areas shall be removed by April 1. 1994.

3. Permits under paragraph 1 above shall be issued to allow the importation only of the animals and plants listed in Appendix B to this Annex and shall spe- cify the species, numbers and. if appro- priate. age and sex and precautions to be taken to prevent escape or contact with native fauna and flora.

4. Any plant or animal for which a permit has been issued in accordance with paragraphs 1 and 3 above. shall. prior to expiration of the permit. be removed from the Antarctic Treaty area or be disposed of by incineration or equally effective means that eliminates risk to native fauna or flora. The permit

b) endast ett litet antal naturligt före- kommande däggdjur eller fåglar dödas och att i inget fall ller naturligt förekom- mande däggdjur eller fåglar dödas från lokala populationer än som i kombina- tion mcd annan tillåten insamling nor- malt kan ersättas med naturlig reproduk- tion under följande säsong; och

c) arternas mångfald liksom lokaler viktiga för deras fortlevnad samt balan- sen i befintliga ekosystem inom Antark- tisfördragets område upprätthålls.

4. Arter av naturligt förekomtnandc däggdjur. fåglar och växter som är upp- tagna i underbilaga A till denna bilaga skall betecknas "speciellt skyddade ar- ter" och skall ges speciellt skydd av par- terna. 5.Tillstånd att insamla en speciellt" skyddad art får inte utfärdas om inte in- samlingen

a) sker för ett nödvändigt vetenskap- ligt ändamål;

b) inte kommer att äventyra ifrågava- rande arts eller dess lokala populations överlevnad eller återhämtning; och

c) där så är lämpligt, sker med icke-lc- tala metoder.

6. All insamling av naturligt förekom- mande däggdjur och fåglar skall ske på det sätt som innebär minsta möjliga smärta och lidande som är praktiskt möj- ligt.

A rtikel 4

Införsel av icke naturligt förekommande arter, parasiter och sjukdomar

1. Ingen djurart eller växtart som inte hör hemma i Antarktisfördragets om- råde får införas på land eller på isshelfen eller i vattnet inom Antarktisfördragets område utom i överensstämmelse med ett tillstånd.

2. Hundar får inte införas på land eller på isshelfen och hundar som nu finns i dessa områden skall avlägsnas före den 1 april 1994.

3. Tillstånd enligt punkt 1 ovan får en- dast utfärdas för att medge införsel av de djur och växter som upptas i underbilaga B till denna bilaga och skall ange art. an- tal och. om lämpligt. ålder och kön samt försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att förhindra rymning eller kontakt med den naturligt förekommande faunan och floran.

4. Varje växt eller djur för vilket ett tillstånd har utfärdats enligt punkterna I och 3 ovan skall, innan tillståndet går ut. föras bort från Antarktisfördragets om- råde eller förstöras genom förbränning eller genom annan lika effektiv metod som undanröjer riskerna för den natur- ligt förekommande faunan och floran.

Bilaga 1

APPENDICES TO THE ANNEX APPENDIX A:

Specially protected species

All species of the genus Amore- phalus, Fur Seals. Ommamphoca rossii. Ross Seal.

APPENDIX B:

Importation of animals and plants

The following animals and plants may be imported into the Antarctic Treaty area in accordance with permits issued under Article 4 of this Annex:

(a) domestic plants; and

(b) laboratory animals and plants in- cluding viruses. bacteria. yeasts and fungi.

APPENDIX C:

Precautions to prevent introduktion of micro-organisms

1. Poultry. No live poultry or other living birds shall be brought into the Antarctic Treaty area. Before dressed poultry is packagcd for shipment to the Antarctic Treaty area. it shall be inspec- ted for evidence of disease. such as Newcastle's Disease, tuberculosis, and yeast infection. Any poultry or parts not consumed shall be removed from the Antarctic Treaty area or disposed of by incineration or equivalent means that eliminates risks to native flora and fauna.

2. The importation of non-sterile soil shall be avoided to the maximum extent practicable.

UNDERBILAGOR TILL BILAGAN UNDERBILAGA A:

Speciellt skyddade arter

Alla arter av släktet Arctocepltalus. pälssäl och ()mmamphoca rossii. rossäl.

UNDERBILAGA B:

Införsel av djur och växter

Följande djur och växter får införas till Antarktisfördragets område i enlighet med tillstånd som utfärdas enligt artikel 4 i denna bilaga:

a) naturligt förekommande växter; och

b) laboratoriedjur och -växter. inne- fattande virus. bakterier. jästsvampar och svampar.

UNDERBILAGA C:

Försiktighetsåtgärder för att förhindra införsel av mikroorganismer

[. Fjäderfä. Inga levande fjäderfän el- ler andra levande fåglar får föras in i An- tarktisfördragets område. Innan beredda fjäderfän packas för transport till An- tarktisfördragets område skall de besikti- gas för att upptäcka tecken på sjukdom, tex Newcastlesjukan, tuberkulos och jästsvampsinfektion. Alla fjäderfän eller delar som inte konsumerats skall föras bort från Antarktisfördragets område el- ler förstöras genom förbränning eller lik- värdiga metoder som undanröjer risker för den naturligt förekommande faunan och floran.

2. Införsel av icke-steril jord skall und- vikas i största möjliga utsträckning.

ANNEX III TO THE PROTOCOL ()N ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

WASTE DISPOSAL AND WASTE MANAGEMENT

Article I General obligations

]. This Annex shall apply to activities undertaken in the Antarctic Treaty area pursuant to scientific research program- mes, tourism and all other governmental and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required under Article VII (.5) of the Antarctic Treaty. including asso- ciated logistic support activities.

"2. The amount of wastes produced or disposed of in the Antarctic Treaty area shall be reduced as far as practicable so as to minimise impact on the Antarctic environment and to minimise interfer- ence with the natural values of Antarctica. with scientific research and with other uses of Antarctica which are consistent with the Antarctic Treaty.

3. Waste storage, disposal and removal . from the Antarctic Treaty area. as well as recycling and source reduction. shall be essential considerations in the planning and conduct of activities in the Antarctic Treaty area.

4. Wastes removed from the Antarctic Treaty area shall, to the maximum extent practicable. be returned to the country from which the activities generating the waste were organized or to any other country in which arrangements have been made for the disposal of such wastes in accordance wih relevant international agreements.

5. Past and present waste disposal sites on land and abandoned work sites of Antarctic activities shall be cleaned up by the generator of such wastes and the user of such sites. This obligation shall not be interpreted as requiring:

(a) the removal of any structure desig- nated as a historic site or monument; or

(b) the removal of any structure or waste material in circumstances where the removal by any practical option would result in greater adverse environ- mental impact than leaving the structure or waste material in its existing location.

BILAGA III TILL MILJÖSKYDDS- PROTOKOLLET TILL ANTARKTIS- FORDRAGET

AVFALLSHANTERING

Artikel 1 Allmänna åtaganden

1. Denna bilaga skall vara tillämplig på verksamhet som bedrivs i Antarktisför- dragets område under vetenskapliga forskningsprogram, på turism och all an- nan statlig och icke-statlig verksamhet i Antarktisfördragets område för vilken krävs underrättelse på förhand enligt ar- tikel Vll 5) i Antarktisfördraget, innefat- tande Iogistiskt stöd i samband med verk- samheten. __

2. Mängden avfall som produceras el- ler omhändertas i Antarktisfördragets område skall minskas så mycket som det är praktiskt möjligt för att minimera på- verkan på miljön i Antarktis och störning av Antarktis naturvärden. av vetenskap— lig forskning och annat nyttjande av An- tarktis som står i överensstämmelse med Antarktisfördraget.

3. Lagring, omhändertagande och bortförandc av avfall från Antarktisför- dragets område liksom återvinning och minskning vid källan skall noga beaktas vid planering och bedrivande av verk- samhet i Antarktisfördragcts område.

4. Avfall som förs bort från Antarktis- fördragets område skall i största möjliga utsträckning återsändas till det land där den verksamhet som genererade avfallet organiserades eller till ett annat land. där åtgärder vidtagits för omhändertagande . av sådant avfall enligt relevanta interna- tionella överenskommelser.

5. Tidigare och nu använda soptippar på land och övergivna arbetsplatser för verksamhet i Antarktis skall rensas upp av den som producerat avfallet och den som använder sådana tippar. Detta åta- gande skall inte tolkas som innebärande krav på &) avlägsnande av en byggnad beteck- nad som en historisk plats eller kultur- minne; eller

b) avlägsnande av en byggnad eller av- fall i de fall då avlägsnandet genom varje praktiskt möjligt alternativ skulle ha större negativ påverkan på miljön än om byggnaden eller avfallet lämnades kvar på dess nuvarande plats.

Prop. 1992/93:140 Bilaga '1

Bilaga 1

A rlicle 2

Waste disposal by removal from the Antarctic Treaty area

1. The Following wastes, if generated after entry into force of this Annex, shall be removed from the Antarctic Treaty area by the generator of such wastes: (a) radio-active materials; (b) electrical batterics; (c) fuel. both liquid and solid; (d) wastes containing harmful levels of heavy mctals or acutely toxic or harmful persistent compounds;

(e) poly-vinyl chloride (PVC). polyu- rethane foam, polystyrene foam. rubber and lubricating oils. treated timbcrs and other products which contain additives that could produce harmful emissions if incineratcd;

(f) all other plastic wastes. except low density polyethylene containers (such as bags for storing wastes), provided that such containers shall be incinerated in ac- cordance with Article 3 (1):

(g) fuel drums: and (h) other solid. non-combustible was- tes;

provided that thc obligation to remove drums and solid non—combustible wastes contained in subparagraphs (g) and (h) above shall not apply in circumstances where the removal of such wastes by any practical option would result in greater adverse environmental impact than lea- ving them in their existing locations.

2. Liquid wastes which are not covered by paragraph 1 above and sewage and domestic liquid wastes, shall, to the maximum extent practicable. be remo- ved from the Antarctic Treaty area by the generator of such wastes.

3. The following wastes shall be remo- ved from the Antarctic Treaty arca by the generator of such wastes. unless incine— rated. autoclaved or otherwise treated to be made sterile: (a) residues of carcasses of imported animals;

(b) laboratory culture of micro-orga- nisms and plant pathogens; and

(c) introduced avian products.

Article 3 Waste disposal by incineration

l. Eubject to paragraph 2 below. com- bustiblc wastes. other than those refer- red to in Article 2 (l), which are not re— moved from the Antarctic Treaty area'

shall be burnt in incinerators which to the maximum extent practicable reduce

Artikel 2 Omhändertagande av avfall genom bort- förande från Antarktisfördragets område .

1. Följande avfallstyper. som uppkom- mit efter denna bilagas ikraftträdande. skall föras bort från Antarktisfördragets område av den som producerat avfallet:

a) radioaktivt material;

b) elektriska batterier;

e) bränsle, både fast och flytande:

d) avfall innehållande skadliga nivåer av tungmetaller eller akut toxiska eller skadliga, persistenta kemiska för- eningar;

c)vinylkloridplast (PVC). polyure— tanskumplast, styrenskumplast, gummi och smörjoljor, behandlat virke och andra produkter innehållande tillsatser, som skulle kunna ge upphov till skadliga utsläpp vid förbränning;

f) allt annat plastavfall utom behållare av etylenplast med låg täthet (t ex avfalls— säckar), under förutsättning att dessa bränns upp enligt artikel 3 1);

g) brå—nslefat; samt h) annat fast, icke brännbart avfall:

under förutsättning att åtagandet att föra bort bränslefat och fast icke bränn- bart avfall som nämns i g) och h) ovan inte skall tillämpas i de fall då bortföran- det av sådant avfall genom varje prak- tiskt möjligt alternativ skulle medföra större negativ påverkan på miljön än om det lämnades kvar på platsen.

2. Flytande avfall som inte omfattas av punkt 1 ovan och avloppsvatten skall i största möjliga utsträckning föras bort från Antarktisfördragets område av den som givit upphov till avfallet.

3. Följande avfallstyper skall föras bort från Antarktisfördragets område av den som givit upphov till avfallet. om det inte steriliseras i högtryeksbehällare eller på annat sätt. eller bränns upp:

a) rester av djurkroppar av införda djur;

b)laboratorieodlingar av mikroorga— nismer och växtpatogener', samt

c) införda fågelprodukter.

A rtikel 3 Omhändertagande av avfall genom för— bränning

1. Med förbehåll för punkt 2 nedan skall annat brännbart avfall än det som avses i artikel 2 punkt 1 och som inte förs bort från Antarktisfördragets område brännas i förbränningsugnar, som så långt praktiskt möjligt minskar skadliga

Bilaga 1

harmful emissions. Any emission stan- dards and equipment guidelines which may be recommended by, inter alia. the Committee and the Scientific Committee on Antarctic Research shall be taken into account. The solic residue of such incine- ration shall be removed from the Antarc- tic Treaty area.

2. All open burning of wastes shall be phased out as soon as practicable. but not later than the end of the 1998/1999 sea- son. Pending thc completion ofsuch pha- se—out. when it is necessary to dispose of wastes by open burning. allowancc shall be made for the wind direction and speed and the type of wastes to be burnt to limit particulate deposition and to avoid such deposition over areas of special biologi- cal, scientific. historic. acsthetic or wil- derness significance including, in particu- lar. areas accorded protection under the Antarctic Treaty.

Article 4 Other waste disposal on land

I. Wastes not removed or disposed of in accordance with Articles 2 and 3 shall not be disposed of onto ice-free areas or into fresh water systems.

2. Sewage. domestic liquid wastes and other liquid wastes not removed from the Antarctic Treaty area in accordance with Article 2, shall. to the maximum extent practicable, not be disposed of onto sea ice, ice shelves or the grounded ice- sheet, provided that such wastes which are generated by stations located inland on ice shelves or on the grounded ice— sheet may be disposed of in deep ice pits where such disposal is the only practi- cable option. Such pits shall not be loca- ted on known ice-flow lines which termi— nate at ice-free areas or in areas of high ablation.

3. Wastes generated at field camps shall. to the maximum extent practic- able. be removed by the generator of such wastes to supporting stations or ships for disposal in accordance with this Annex.

Article 5 Disposal of waste in the sea

1. Sewage and domestic liquid wastes may be discharged directly into the sea. taking into account the assimilative capa— city of the receiving marine environment and provided that: (a) such discharge is located. whcrcver practicable, where conditions exist for initial dilution and rapid dispersal; and

utsläpp. Hänsyn skall tas till utsläppsnor— mer och riktlinjer för utruslning som kan rekommenderas av bl.a. Kommittén och den Vetenskapliga Kommittén för An— tarktisk Forskning. Fasta rester från så- dan förbränning skall föras bort från An- tarktisfördragets område.

2. All öppen förbränning av avfall skall gradvis upphöra så snart som det är möjligt men senast vid slutet av säsongen 1998/1999. 1 avvaktan på att sådan för- bränning helt skall upphöra och då detär nödvändigt att göra av med avfall genom öppen förbränning. skall hänsyn tas till vindens riktning och styrka och till vilken typ av avfall som skall brännas för att be- gränsa partikelnedfall och undvika så- dant nedfall över områdcn som är av spc- ciell betydelse från biologisk, vetenskap— lig, historisk och cstetisk synpunkt eller som vildmark, innefattande i synnerhet områden som skyddas enligt Antarktis- fördraget.

Artikel 4

Omhändertagande av avfall genom för- bränning

1. Avfall som inte förs bort eller om— händertas enligt artiklarna 2 och 3 får inte dumpas i isfria områden eller i söt- vattensystem.

2. Avloppsvatten och annat flytande avfall som inte förs bort från Antarktis- fördragets område enligt artikel 2 skall så långt praktiskt möjligt inte dumpas på havsis. isbankar eller på iskontinenten. under förutsättning att sådant avfall som produceras av stationer belägna inne på isshelfen eller på iskontinenten får dum- pas i djupa hål i isen. där detta är den enda praktiska möjligheten. Sådana hål får inte läggas på kända isströmmar som slutar vid isfria områden eller i områden med stark avsmältning.

3. Avfall som uppkommer vid läger- platser skall så långt praktiskt möjligt föras bort av den som ger upphov till detta avfall till stationer eller fartyg. som ger logistiskt stöd. för omhändertagande enligt denna bilaga.

Artikel 5 Kvittblivning av avfall i havet

1. Avloppsvatten får släppas ut direkt i havet med hänsyn till den mottagande havsmiljöns upptagningsförmaga och un- der förutsättning att

a) sådana utsläpp sker, då så är prak- tiskt möjligt. i områden där det finns be- tingelser för en omedelbar utspädning och snabb spridning; och

Bilaga 1

(b) large quantities of such wastes_(ge- nerated in a station where the average weekly occupancy over the austral sum- mer is approximately 30 individuals or more) shall be treated at least by macera- tion.

2. The by-product ofsewage treatment by the Rotary Biological Contactcr pro— cess or similar processes may be disposed of inte the sea provided that such dispo- sal does not adversely affect the local en- vironment. and provided also that any such disposal at sea shall be in accor- dance with Annex lV to the Protocol.

A rlic/c () Storage of waste

All wastes to be removed from the An- tarctic Treaty area. or otherwise disposed of. shall be stored in such a way as to pre- vent their dispersal into the environ- ment.

Article 7 Prohibited products

No polychlorinated biphenyls (PCBs). non—sterile soil. polystyrene beads. chips or similar forms of packaging. or pestici- dcs (other than those required for scien- tific. medical or hygiene purposes) shall be introduced onto land or ice shelves or into water in the Antarctic Treaty area.

Artic/c 8 Waste management planning

]. Each Party which itself conducts ac- tivities in the Antarctic Treaty area shall. in respect of those activities. establish a waste disposal classification system as a basis for recording wastes and to facili- tate studies aimed at evaluating the envi- ronmental itnpacts of scientific activity and associated logistic support. To that end. wastes produced shall be classified as:

(a) sweage and domestic liquid wastes (Group 1);

(b) other liquid wastes and chemicals. including fuels and lubricants (Group 2):

(c) solids to be cotnbustcd (Group 3);

(d) other solid wastes (Group 4); and (e) radioactive material (Group 5). ?.. In order to reduce further the im— pact of waste on the Antarctic environ- ment. each such I'arty shall prepare and annually review and update its waste ma-

b) stora tnängdcr av sådant avfall (som uppkommit vid en station där det i ge- nomsnitt varje vecka under den sydliga sommaren vistas ungefär 30 personer el- ler fler) behandlas åtminstone med ur- lakning.

2. Biproduktcr från rening av toalett— avfall genom Rotary Biological Contac- tcr-processen eller genom liknande pro- cesser får släppas ut i havet. under förut- sättning att sådan kvittblivning inte nega— tivt påverkar den lokala miljön och att varje sådan kvittblivning till havs sker enligt bilaga IV till protokollet.

Artikel 6 Lagring av avfall

Allt avfall som skall föras bort från Antarktisfördragets område eller om- händertas på annat sätt skall lagras så. att spridning av avfallet i miljön förhindras.

Artikel 7 Förbjudna produkter

Polyklorerade bifenyler (PCB). icke- steril jord. kulor och spån av styrenplast eller liknande förpackningstyper eller in- sektsmedel (utom de som erfordas för vetenskapliga. medicinska eller hygie- niska ändamål) får inte införas på land el- ler på isshelfen eller i vattnet i Antarktis- fördragets område.

Artikel 8 Planer för avfallshantering

1. Varje part som själv bedriver verk- samhet i Antarktisft'irdragcts område skall för denna verksamhet upprätta ett klassificeringssystem för avfallshantering som grundval för registrering av avfall och för att underlätta studier i syfte att utvärdera effekterna på miljön av veten- skaplig verksamhet och därmed sam- manhängande logistiskt stöd. ! detta syfte skall det avfall som uppkommit klassificeras enligt följande:

a) avloppsvatten (grupp 1);

b) annat flytande avfall och kemika- lier. innefattande bränslen och smörjol- jor (grupp 2):

e) fast avfall som skall brännas (grupp 3):

d) annat fast avfall (grupp 4); samt

e) radioaktivt material (grupp 5).

2. I syfte att ytterligare minska avfal- lets påverkan på miljön i Antarktis skall varje sådan part upprätta och årligen re- videra och uppdatera sina planer för av-

Bilaga 1

nagement plans (including waste reduc- tion. storage and disposal). specifying for each fixed site. for field camps generally, and for each ship (other than small boats that are part of the operations of fixed si- tes or of ships and taking into account ex- isting management plans for ships):

(a) programmes for cleaning up exis— ting waste disposal sites and abandoned work sites;

(b) current and planned waste mana- gement arrangements, including final di- sposal;

(c) current and planned arrangements for analysing the environmental effects of waste and waste management; and

(d) other efforts to minimise any envi— ronmental effects of wastes and waste management.

3. Each such Party shall. as far as is practicable. also prepare an inventory of locations of past activities (such . as travcrses. fuel depots. field bases. crashed aircraft) before the information is lost. so that such locations can be ta ken into account in planning future scientific programmes (such as snow chemistry, pollutants in lichens or ice core drilling).

Article 9 Circulation and review of waste manage- ment plans

1. The waste management plans pre- pared in accordance with Article 8. re- ports on their implementation. and the invcntories referred to in Article 8 (3), shall be included in the annual cxchanges of information in accordance with Artic- les lll and VII of the Antarctic Treaty and related Recommendations under Article IX of the Antarctic Treaty.

2. Each Party shall send copies of its waste management plans, and reports on their implementation and review. to the Committee.

3. The Committee may review waste management plans and reports thereon and may offer comments, including sug- gestions for minimising impacts and mo- difications and improvement to the plans. for the consideration of the Par- ties.

4. The Parties may exchange informa- tion and provide advice on. inter alia. av- ailable low waste technologies, reconver- sion of existing installations. special re- quirements for effluents. and appro- priate disposal and discharge methods.

fallshantering (innefattande minskning. lagring och omhändertagande av avfall), med angivande av följande för varje sta- tion. för lägerplatser i allmänhet och för varje fartyg (utom små båtar som ingår i den verksamhet som bedrivs av stationer eller fartyg och med beaktande av befint- liga avfallshanteringsplaner för fartyg):

a) program för upprensning av befint— liga soptippar och övergivna arbetsplat- ser;

b) aktuella och planerade åtgärder för avfallshantering, innefattande slutligt omhändertagande;

c) aktuella och planerade åtgärder för analys av miljöeffekterna av avfall och avfallshantering; samt

d) andra åtgärder för att minimera mil- jöeffekter av avfall och avfallshantering.

3, Varje sådan part skall. i den mån det är möjligt. även utarbeta en förteckning över platser för tidigare verksamhet (t.ex. leder. bränsledepåer, lägerplatser. havererade luftfartyg) innan informatio- nen går förlorad. så att sådana platser kan beaktas vid planering av framtida ve- tenskapliga program (såsom snöns kemi, föroreningar i lavar eller borrning av is- kärnor).

Arrikel 9

Spridning och granskning av planer för avfallshantering ' '

1. De planer för avfallshantering som utarbetats i enlighet med artikel 8, rap- porter om genomförandet av dessa och de förteckningar som avses i artikel 8 punkt 3 skall ingå i det årliga informa- tionsutbytet enligt artiklarna 111 och Vll i Antarktisfördraget samt rekommenda- tioner i samband därmed som antagits enligt artikel lX i nyssnämnda fördrag.

2. Varje part skall sända kopior av sina planer för avfallshantering och rapporter om deras genomförande och granskning till Kommittén. '

3. Kommittén kan granska planer för avfallshantering och rapporter därom och kan komma med kommentarer. in— nefattande förslag att minimera effek- terna på miljön samt förslag till modifie- ringar och förbättringar av planerna, för parternas övervägande. 4: Parterna kan utbyta information och ge råd om bl. a. tillgänglig avfallssnål teknik, omställning av befintliga anlägg- ningar. särskilda krav för avloppsvatten samt lämpliga metoder för omhänderta- gande och utsläpp.

Prop. 1992/932140

Bilaga 1

A rticle 10 Management practicies

Each Party shall: (a) designate a waste management of— ficial to develop and monitor waste ma— nagement plans; in the field. this respon— sibility shall be delegated to an appro— priate person at each site;

(b) ensure that members of its expedi— tions receive training designed to limit the impact of its operations on the An— tarctic environment and to inform them of requirements of this Annex: and

(c) discourage the use of poly-vinyl chloride (PVC) products and ensure that its expeditions to the Antarctic Treaty area are advised of any PVC products they may introduce into that area in or— der that these products may be removed subsequently in accordance with this An— nex.

A rticle 11 Review

This Annex shall be subject to regular review in order to ensure that it is updated to reflect improvement in waste disposal technology and procedures and to ensure thereby maximum protection of the Antarctic environment.

Article lZ Cases of emergency

!. This Annex shall not apply in cases of emergency relating to the safety of hu- man life or of ships. aircraft or equip- ment and facilities of high value or the protection of the environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee.

Article 13 Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article lX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise. the amendment or modification shall be deemed to have been approved. and shall become effect- ive. one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary. within that time period. that it wishes an exten- ston of that period or that it is unable to approve the amendment.

Artikel 10 Genomförandeålgärder

Varje part skall

a) utse en ansvarig för avfallshantering som skall utarbeta planer för avfallshan- tering och övervaka deras genomfö- rande; ute på fältet skall detta ansvar läg- gas på en lämplig person på varje plats;

b) säkerställa att medlemmar av dess expeditioner erhåller utbildning som syf- tar till att begränsa påverkan av dess verksamhet på miljön i Antarktis och att informera dem om de krav som uppställs i denna bilaga: och

c) avråda från användningen av poly- vinylkloridprodukter (PVC) och säker- ställa att dess expeditioner till Antarktis- fördragets område informeras om vilka PVC—produkter som de får införa i detta område, i syfte att dessa produkter sc- nare kan föras bort enligt denna bilaga.

A rti/(el 1 [

Granskning

Denna bilaga skall underkastas regel- bunden granskning i syfte att säkerställa att den uppdateras för att återspegla för- bättringar i fråga om teknik och förfaran- den på avfallshanteringcns område och därigenom säkerställa största möjliga skydd av miljön i Antarktis.

Artikel I.? Nödsituationer

1. Denna bilaga är inte tillämplig på nödsituationer som rör säkerheten för människoliv eller fartyg, luftfartyg eller utrustning och anläggningar av stort värde eller skyddet av miljön.

2. Meddelande om vilka åtgärder som vidtagits i nödsituationer skall omedel- bart skickas ut till alla parter och till Kommittén.

Artikel 13 Tillägg eller ändringar

1. Denna bilaga kan bli föremål för tillägg eller ändringar genom en åtgärd som antagits enligt artikel IX punkt 1 i Antarktisfördraget. Om inte åtgärden anger annat. skall tillägg eller ändringar anses ha godkänts och träder i kraft ett år efter det att Antarktisfördragets konsul- tativa möte avslutats vid vilket de antogs. såvida inte en eller flera av Antarktisför- dragets konsultativa parter inom denna period meddelar depositarien att den Önskar en förlängning av perioden eller att den inte kan godkänna åtgärden.

Bilaga 1

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

2. Varje tillägg eller ändring i denna bilaga som träder i kraft enligt punkt 1 ovan skall därefter träda i kraft för varje annan part när depositarien har mottagit meddelande om godkännande av denna part.

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

ANNEX IV TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREAT Y

PREVENTION OF MARINE POLLU- TION

A rticlc I Definitions

For the purposes of this Annex: (a) "discharge" means any release howsocver caused from a ship and inclu- des any escape. disposal. spilling. lea- king. pumping. emitting or emptying:

(h) "garbagc" means all kinds of vic- tual. domestic and operational waste ex- cluding fresh fish and parts thereof. ge- nerated during the normal operation of the ship. except those substanccs which are covered by Articles 3 and 4;

(c) "MARPOL 73/78" means thc In— ternational Convention for the Preven- tion of Pollution from Ships. 1973. as amended by the Protocol of 1978 relating therclo and by any other amendment in force thereafter;

(d) '"noxious liquid substance" means any noxious liquid substance as defined in Annex Il of MARPOL 73/78;

(e) "oil" means petroleum in any form including erude oil. fuel oil, sludge. oil refuse and refincd oil products (other than petrochemicals which are subject to the provisions of Article 4):

(f) "oily mixturc" means a mixturc with any oil content; and

(g) "ship" means a vessel of any type whatsoever operating in the marine envi- ronment and includes hydrofoil boats. air-cushion vehicles. submcrsiblcs. floa- ting craft and fixed or Heating platforms.

Article .? Application

This Annex applies. with respect to each Party. to ships entitled to fly its flag and to any other ship engaged in or sup- porting its Antarctic operations. while operating in the Antarctic Treaty area.

Article .? Discharge ol' oil

1. Any discharge into the sea of oil or oily mixturc shall be prohibited. except in cases permitted under Annex 1 of MARPOL 73i78. While operating in the Antarctic Treaty area. ships shall retain

BILAGA IV TILL MILJÖSKYI)DS- PBOTOKOLLET TILL ANTARKTIS- FORDRAGE'I'

FÖRHINDRANDE AV HAVSFÖRORE- NINGAR

Artikel ] Definitioner

I denna bilaga avses med

a) "utsläpp" varje utsläpp. oavsett hur det orsakats. från ett fartyg och inbegri— per varje utströmning. kvittblivning. spill. läckage, utpumpning. utspridning eller uttömning:

b) ”fast avfall" allt slags livsmedels— och hushållsavfall samt avfall som upp- kommer vid fartygets normala drift med undantag av färsk fisk och delar därav och de ämnen som omfattas av artiklarna 3 och 4:

e) "MARPOL 73/78" 1973 års interna- tionella konvention för förhindrandc av förorening från fartyg. ändrad genom 1978 års protokoll till denna konvention och genom all annan ändring som senare trätt i kraft;

d) "skadligt flytande ämne" varje skadligt flytande ämne såsom det defi- nieras i bilaga 11 till MARPOL 73/78;

c) "olja" petroleum i varje form. däri inbegripet råolja. brännolja. oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter (med undantag av petrokemiska produk- ter som är underkastade bestämmelserna i artikel 4):

f) "oljehaltig blandning" en blandning som innehåller olja: och

g) "fartyg" ett fartyg. oavsett av vilken typ, som används i den marina miljön och innefattar bärplansbåtar. svävarc, undervattensfartyg. flytande farkoster och fasta eller flytande plattformar.

Artikel 2 Tillämpning

Denna bilaga är tillämplig på varje part. på fartyg som är berättigade att föra dess flagga och på varje annat fartyg som används i dess verksamhet i Antarktis el- ler i stödet av denna. medan de bedriver verksamhet i Antarktisfördragets om- rade.

Artikel 3 Oljeutsläpp

1. Varje utsläpp i havet av olja eller ol- jehaltig blandning skall vara förbjudet utom i fall som tilläts i bilaga I till MAR- POL 73/78. Medan de opererar i Antark- tisfördragets omräde skall fartyg behålla

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

on board all sludge. dirty ballast. tank washing waters and other oily residues and mixtures which may not be discharged into the sea. Ships shall discharge these residues only outside the Antarctic Treaty area. at reception facil- ities or as otherwise permitted under Annex I of MARPOL 73/78.

2. This Article shall not apply to: (a) the discharge into the sea of oil or oily mixturc resulting from damage to a ship or its equipment: (i) provided that all reasonable pre- cautions have been taken after the occur- rence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimising the discharge; and (ii) except if the owner or the Master actcd either with intcnt to cause damage. or recklessly and with the knowledge that damage would probably result; or (b) the discharge into the sea of sub- stances containing oil which are being used for the purpose of combating speci- fic pollution incidents in order to mini- misc the damage from pollution.

Article 4 Diseharge of noxious liquid substances

The discharge into the sea of any noxious liquid substance. and any other chemical or other substances. in quanti— ties or concentrations that are harmful to the marine environment. shall be prohi- bited.

Article 5 Disposal of garbage

]. The disposal into the sea of all plas— tics. including but not limited to synthetie ropes. synthctic fishing nets. and plastic garbage bags. shall be prohibited.

2. The disposal into the sea of all other garbage. including paper products. rags. glass. metal. bottles. crockcry, incinera- tion ash, dunnage, lining and packing materials. shall be prohibited.

3. The disposal into the sea of food wastes may be permitted when they have been passed through a comminuter or grinder. provided that such disposal shall. except in cases permitted under Annex V of MARPOL 73/78. be made as far as practicable from land and icc shel- ves but in any case not less than 12 nauti- eal miles from the nearest land or icc shelf. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no grea- ter than 25 millimeters.

ombord allt oljeslam, förorenad barlast, tankspolvatten och andra oljehaltiga res- ter och blandningar som inte får släppas ut i havet. Fartyg skall avlämna dessa res- ter endast utanför Antarktisfördragets område i mottagningsanordningar eller enligt vad som annars är tillåtet i bilaga I till MARPOL 73/78.

2. Denna artikel skall inte tillämpas på

a) utsläpp i havet av olja eller oljehal- tig blandning till följd av skada på ett far- tyg eller dess utrustning:

i) under förutsättning att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts för att förhindra eller mini- mera utsläppet; och

ii) utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen i avsikt att orsaka skada eller vårdslöst och med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden; eller

b) utsläpp i havet av ämnen som inne— håller olja. vilka används i syfte att be— kämpa särskilda föroreningsincidenter. för att minimera skada på grund av för- orenmg.

Artikel 4 Utsläpp av skadliga flytande ämnen

Utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen och andra kemiska, eller andra ämnen, i mängder eller koncentrationer som är skadliga för den marina m_iljön. skall vara förbjudet.

Artikel 5 Kvittblivning av fast avfall

1. Kvittblivning i havet av allt som är av plast, däri inbegripet — men utan be- gränsning till — tågvirke och fisknät av syntetmaterial oeh sopsäckar av plast. skall vara förbjuden.

2. Kvittblivning i havet av allt annat fast avfall. däri inbegripet papperspro- dukter. trasor. glas. metall. flaskor, pors- lin. aska.- ströbrädor. beklädnads— och förpackningsmaterial. skall vara förbju- den.

3. Kvittblivning i havet av matrester får tillåtas. när de har passerat genom en sönderdelare eller avfallskvarn. under förutsättning att kvittblivningen. utom i de fall som tillåts enligt bilaga V i MAR- POL 73/78. sker så långt som möjligt från land och isshelfen men i varje fall inte mindre än 12 nautiska mil från närmaste land eller isshelf. Sådant sönderdelat el- ler malt avfall skall vara så finfördelat att det kan passera genom ett såll med öpp- ningar som inte är större än 25 millime- ter.

Bilaga 1

4. thn a substance or material cove— red by this article is mixcd with other such substance or material for discharge or disposal, having different disposal or discharge requirements. the most strin- gent disposal or discharge requirements shall apply.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall not apply to: (a) the escape of garbage resulting from damage to a ship or its equipment provided all reasonable prccautions have been taken. before and after the occur- rence of the damage. for the purpose of preventing or minimising the escape; or (b) the accidental loss of synthetic fis- hing nets. provided all reasonable pre- cautions have been taken to prevent such loss.

6. The Parties shall. where appro- priate. require the use of garbage record books.

Article 6 Diseharge of sewage

1. Except where it would unduly im- pair Antarctic operations:

(a) each Party shall eliminate all di— scharge into the sea of untreated sewage ("'sewage" being defined in Annex IV of MARPOL 73/78) within 12 nautical miles ol' land or iee shelves; '

(b) beyond such distance. sewage sto- red in a holding tank shall not be dischar- ged instantaneously but at a moderate rate and. where practicable. while the ship is en route at a speed of no less than 4 knots.

This paragraph does not apply to ships certified to carry not more than 10 per- sons.

2. The Parties shall. where appro- priate, require the use of sewage record books.

Article 7

Cases of emergency

]. Articles 3.4.5 and 6 of this Annex shall not apply in cases of emergency re- lating to the safety of a ship and those on board or saving life at sea.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee.

4. När ett ämne eller material som av- ses i denna artikel är blandat med ett an- nat sådant ämne eller material för ut- släpp eller kvittblivning. i fråga om vilket olika utsläpps- och kvittblivningsföre- skrifter gäller. skall de strängaste före- skrifterna tillämpas.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ovan skall inte tillämpas på

a) utsläpp av fast avfall till följd av skada på ett fartyg eller dess utrustning. under förutsättning att alla rimliga för- siktighetsåtgärder har vidtagits innan och efter det att skadan inträffade. i syfte att förhindra eller minimera utsläppet;'eller

b) oavsiktlig förlust av syntetiska fis- knät, under förutsättning att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra sådan förlust.

6. Parterna skall i förekommande fall kräva användning av journal över fast av- fall.

Artikel 6 Utsläpp av toalettavfall

]. Utom i de fall då det otillbörligt skulle hindra verksamheti Antarktis gäl— ler följande:

a) varje part skall upphöra med allt ut- släpp i havet av obehandlat tt.)alettavfall ("'toalettavfall" definieras i bilaga [V till MARPOL 73/78) inom 12 nautiska mil från land eller isshelfen;

b) bortom detta avstånd får toalettav- fall som uppsamlats i en uppsamlingstank inte släppas ut momentant utan med måttligt flöde och. där såär möjligt. me- dan fartyget år under gäng med en fart av minst 4 knop.

Denna punkt är inte tillämplig på far- tyg som har tillstånd att transportera högst 10 personer.

2. Parterna skall. där så är lämpligt. kräva att det förs journal över toalettav- fall.

Artikel 7 Nödsituationer ]. Artiklarna 3. 4. 5 och 6 i denna bi- laga är inte tillämpliga på nödsituationer

som rör säkerheten för ett fartyg och de ombordvarande eller räddandet av män- niskoliv till sjöss.

2. Meddelande om åtgärder som vidta- gits i nödsituationer skall omedelbart skickas ut till alla parter och till Kommit- tén.

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

Article 8

Effect on dependent and associated eco- systems

ln implementing the provisions of this Annex. due consideration shall be given to the need to avoid dctrimental effects on dependent and associated ecosys- tems, outside the Antarctic Treaty area.

Article 9 Ship retention capacity and reception fa- cilities

I. Each Party shall undertake to en- sure that all ships entitled to fly its flag and any other ship engaged in or suppor- ting its Antarctic operations, before en- tering thc Antarctic Treaty area. are fit— ted with it tank or tanks of sufficient ca- pacity on board for the retention of all sludge. dirty ballast. tank washing water and other oily residues and mixtures. and have sufficient capacity on board for the retention of garbage. while operating in the Antarctic Treaty area and have conc— luded arrangements to discharge such 0in residues and garbage at a reception facility after leaving that area. Ships shall also have sufficient capacity on board for the retention of noxious liquid substan- ces.

2. Each Party at whose ports ships de— part en route to or arrive from the An— tarctic Treaty area undertakes to ensure that as soon as practicable adequate faci- lities are provided for the reception of all sludge. dirty ballast. tank washing water, other oily residues and mixtures. and garbage from ships. without eausing un- due delay. and according to the needs of the ships using them.

3. Parties Operating ships which depart to or arrive from the Antarctic Treaty area at ports of other Parties shall consult with those Parties with a view to ensuring that the establishment of port reception facilities does not place an inequitable burden on Parties adjacent to the An- tarctic Treaty area.

Article 10 Design. construction. equipment of ships

In the design. construction. manning and equipment of ships engaged in or supporting Antarctic operations. each Party shall take into account the objecti- ves of this Annex.

manning and

Artikel 8 Effekter på beroende och sammanhäng- ande ekosystem

Vid genomförandet av bestämmel— serna i denna bilaga skall vederbörlig hänsyn tas till behovet att undvika skad- liga effekter på beroende och samman- hängande ekosystem utanför Antarktis- fördragets område.

Artikel 9 Fartygs behållandekapacitet och mottag- ningsanordningar

1. Varje part skall åta sig att säker- ställa att alla fartyg som har rätt att föra dess flagga och varje annat fartyg som används i dess verksamhet i Antarktis el- ler i stödet av denna. innan de går in i Antarktisfördragets område. utrustas med en tank eller tankar med tillräcklig kapacitet för att behålla ombord allt slam. förorenad barlast. tankspolvatten och andra oljehaltiga rester och bland- ningar och att dessa fartyg har tillräcklig kapacitet för att behålla ombord fast av- fall medan de opererar i Antarktisfördra- gets område och har ordnat det så att de kan avlämna sådana oljehaltiga rester och fast avfall till en mottagningsanord- ning efter det att de lämnat detta om- råde. Fartyg skall även ha tillräcklig ka- pacitet för att behålla ombord skadliga flytande ämnen.

2. Varje part vars hamnar används vid fartygs avresa till eller ankomst från An- tarktisfördragets område åtar sig att se till att lämpliga anordningar tillhanda- hålls så snart som detär praktiskt möjligt för mottagande av allt slam. förorenad ballast. tankspolvatten. andra oljehaltiga rester och blandningar samt fast avfall från fartyg utan att otillbörlig försening orsakas fartygen och i enlighet med be- hoven hos de fartyg som använder dem.

3. Parter vars fartyg använder sig av andra parters hamnar vid avresa till eller ankomst från Antarktisfördragets om- råde skall samråda med dessa parter i syfte att säkerställa att inrättandet av mottagningsanordningar i hamnar inte lägger en orättvis börda på parter som gränsar till Antarktisfördragets område.

Artikel 10 Fartygs utformning, konstruktion. be— manning och utrustning

Vid utformning. konstruktion. beman— ning och utrustning av fartyg som an— vänds i verksamhet i Antarktis eller i stö— det av denna skall varje part ta hänsyn till denna bilagas målsättningar.

Prop. 1992/93: 140

Bilaga 1

Article 11 Sovereign immunity

[. This Annex shall not apply to any warship. naval auxiliary or other ship ow— ned or operated by a State and used. for the time being. only on government non- commercial service. However. each Party shall ensure by the adoption of ap- propriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it. that such ships act in a manner consistent. so far as is reasonable and practicable. with this Annex.

2. In applying paragraph ] above. each party shall take into account the impor- tance of protecting the Antarctic envi- ronment.

3. Each Party shall inform the other Parties of how it implements this provi- sion.

4. The dispute settlement procedure set out in Articles 18 to 20 of the Protocol shall not apply to this Article.

Article 12

Preventive measures and emergency pre- paredness and response

1. In order to respond more effectively to marine pollution emergencies or the threat thereof in the Antarctic Treaty area. the Parties, in accordance with Article 15 of the Protocol. shall develop contingency plans for marine pollution response in the Antarctic Treaty area. including contingency plans for ships (other than small boats that are part of the operations of fixed sites or of ships) operating in the Antarctic Treaty area, particularly ships carrying oil as cargo, and for oil spills, originating from coastal installations. which cntcr into the marine environment. To this end they shall: (a) co-operate in the formulation and implementation of such plans: and

(b) draw on the advice of the Commit- tee. the International Maritime Organi- zation and other international organiza- tions.

2. The Parties shall also establish pro- cedures for co-operativc response to pol- lution emergencies and shall take appro- priate response actions in accordance with such procedures.

Article 13 Review

The Parties shall keep under conti- nuous review the provisions of this An- nex and other measures to prevent. re- duce and respond to pollution of the An-

Artikel ]] Suverän immunitet

1. Denna bilaga skall inte tillämpas på örlogsfartyg. militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en stat och som vid tidpunkten i fråga används endast i statlig. icke-kommersiell tjänst. Varje part skall likväl säkerställa att så- dana fartyg. som ägs eller drivs av den parten. uppträder på ett sätt som är för- enligt med denna bilaga. så långt som det är rimligt och praktiskt möjligt. genom antagande av lämpliga åtgärder som inte menligt inverkar på fartygens funktion eller funktionsförmåga.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ovan skall varje part ta hänsyn till betydelsen av att skydda miljön i Antarktis.

3. Varje part skall informera de andra parterna om hur den genomför denna be- stämmelsc.

4. Det tvistlösningsförfarande som fastställts i artiklarna 18—20 i protokollet skall inte tillämpas på denna artikel.

"Artikel 12 Förebyggande åtgärder, beredskap och agerande i nödsituationer

1. I syfte att mer effektivt bemöta havsföroreningar i samband med nöds- ituationer eller hot därom i Antarktisför- dragets område skall parterna, enligt ar- tikel 15 i protokollet. utarbeta bered- skapsplaner för bekämpning av havsför- oreningar i Antarktisfördragets område. innefattande beredskapsplaner för fartyg (utom små båtar som används i verksam- heten vid stationer eller av fartyg) som trafikerar Antarktisfördragets område. särskilt fartyg som transporterar oljelas— ter. och för oljeutsläpp i den marina mil- jön från anläggningar vid kustcn. För detta ändamål skall de

a) samarbeta vid utformningen och ge- nomförandet av sådana beredskapspla- ner; och

b) beakta de råd som ges av Kommit- tén. Internationella sjöfartsorganisatio— nen och andra internationella organisa— tioner.

2. Parterna skall även fastställa förfa- randen för samarbete vid bekämpning av föroreningar i samband med nödsituatio- ner och skall vidta lämpliga åtgärder i en- lighet med sådana förfaranden.

Artikel [3 Granskning

Parterna skall fortlöpande granska bc— stämmclserna i denna bilaga och andra åtgärder för att förhindra. minska och bekämpa föroreningar av den marina

Bilaga 1

tarctic marine environment. including any amendments and new regulations adopted under MARPOL 73/78. with a view to achieving thc objectives of this Annex.

Article 14 Relationship with MARPOL 73/78

With respect to those Parties which are also Parties to MARPOL 73/78. nothing in this Annex shall derogate from the specific rights and obligations thereun— der.

Article 15 Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified hy a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise. the" amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effe—:t- ive. one year after the close of the Antarctic 'l'rcaty Consultative Meeting at which it was adopted. unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary. within that time period. that it wishes an exten- sion of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

miljön i Antarktis. innefattande änd- ringar och nya regler som antagits inom ramen för MARPOL 73/78. i syfte att uppnå ändamälen i denna bilaga.

Artikel 14 Förhållande till MARPOL 73/78

Med hänsyn till de parter som även är parter i MARPOL 73/78 skall ingenting i denna bilaga inskränka speciella rättig- heter och skyldigheter enligt nämnda konvention.

Artikel 15 Tillägg eller ändringar

1. Denna bilaga kan bli föremål för tillägg eller ändringar genom en åtgärd som antagits enligt artikel IX punkt 1 i Antarktisfördraget.- Om inte åtgärden anger annat. skall tillägg eller ändringar anses ha godkänts och träder i kraft ett år efter det att Antarktisfördragets konsul- tativa möte avslutats vid vilket de antogs, såvida inte en eller flera av Antarktisför- dragets" konsultativa parter inom denna period meddelar depositarien att den önskar en förlängning av perioden eller att den inte kan godkänna åtgärden.

2. Varje tillägg eller ändring i denna bilaga som träder i kraft enligt punkt 1 ovan skall därefter träda i kraft för varje annan part när depositarien har mottagit meddelande om godkännande av denna part.

Bilaga 1

ANNEX V TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE AN'I'ARCT IC TREATY

AREA PROTECTION AND MANAGE- MENT

Article I Definitions

For the purposes of this Annex:

a) "appropriate authority" means any person or agency authorised by a Party to issue permits under this Annex;

h) "permit" tneans a formal permission in writing issued by an appropriate autho- rity;

c) "Management Plan" means a plan to manage the activities and protect the special value or values in an Antarctic Specially Protected Area or an Antarctic Specially Managed Arca.

A rlicle 2 Objectives

For the purposes set out in this Annex, any area. inclttding any marine area. may be designated as an Antarctic Specially Protected Arca or an Antarctic Specially Managed Area. Activities in those Areas shall be prohibited, restricted or mana- ged in accordance with Management Plans adopted under the provisions of this Annex.

Article 3 Antarctic Specially Protected Areas

1. Any area. including any marine area. may be designated as an Antarctic Specially Protected Area to protect out- standing environmental. scientific. histo- ric. aesthetic or Wilderness values. any combination of those values. or ongoing or planned scientific research.

"2. Parties shall seek to identify. within a Systematic environmental-geographical framework. and to include in the series of Antarctic Specially Protected Areas:

(a) areas kept inviolate from human interference so that future comparisons may be possible with localities that have been affected by human activities; (b) representative examples of major ter- restrial. including glacial and aquatic. ecosystems and marine ecosystems; (c) areas with important or unusual as- semblages of species, including major eo- lonies of breeding native birds or mam- mals:

BILAGA V TILL MILJÖSKYDDSPBO- TOKOLLET TILL ANTARKTISFOR- DRAGET

SKYDD OCH REGLERING AV OMRÅ- DEN

Artikel 1 Definitioner

I denna bilaga avses med

a) "vederbörande myndighet" varje person eller organ som av en part bemyn- digats att utfärda tillstånd enligt denna bilaga.

b) ”tillstånd" ett formellt skriftligt till- stånd utfärdat av vederbörande myndig- het,

c) "skötselplan" en plan för att reglera verksamheter och skydda det speciella värdet eller de speciella värdenai ett sär- skilt skyddat omräde eller ett särskilt re- glerat område i Antarktis.

Artikel 2 Syften

För de ändamål som anges i denna bi— laga får vilket område som helst. häri in- begripet havsområde. utses till ett sär- skilt skyddat område eller ett särskilt re- glerat område. Verksamhet i dessa områ- den skall förbjudas, begränsas eller re- gleras i överensstämmelse med skötsel- planer som antagits enligt bestämmel- serna i denna bilaga.

Artikel 3 Särskilt skyddade områden

1. Vilket område som helst. häri inbe- gripet havsområde. får utses till ett sär- skilt skyddat område för att skydda ena- stående miljömässiga, vetenskapliga, hi- storiska. estetiska eller vildmarksvärden, varje kombination av dessa värden eller pågående eller planerad vetenskaplig forskning.

2. Parterna skall försöka att inom en miljömässigt och geografiskt systematisk ram identifiera och innefatta i raden av särskilt skyddade områden a') områden som hålls fria från mänsk- lig påverkan så att jämförelser kan göras i framtiden med platser som har påver- kats av mänsklig verksamhet.

h) representativa exempel på viktiga Iandekosystem innefattande glaciala och akvatiska. samt marina ekosystem,

c) områden med betydande eller ovan- liga ansamlingar av arter. innefattande större kolonier av naturligt förekom- mande fåglar eller däggdjur som häckar eller fortplantar sig,

Bilaga 1

(d) the type locality or only known habi- tat of any species; (e) areas of particular interest to ongoing or planned scientific research:

(f) examples of outstanding geological glaciological or geomorphologieal featu- res;

(g) areas of outstanding aesthetic and Wilderness value; (h) sites or monuments of recognised his- toric value: and (i) such other areas as may be appro- priate to protect the values set out in pa- ragraph ! above.

3. Specially Protected Areas and Sites of Special Scientific Interest designated as such by past Antarctic Treaty Consult- ative Meetings are hereby designated as Antarctic Specially Protected Areas and shall be renamed and renumbered accordingly.

4. Entry into an Antarctic Specially Protected Area shall be prohibited ex- cept in accordance with a permit issued under Article 7.

Article 4 Antarctic specially managed areas

]. Any area. including any marine area, where activities are being conduc- ted or may in the future be conducted. may be designated as an Antarctic Spe- cially Managed Arca to assist in the plan- ning and co-ordination of activities, av- oid possible conflicts, improve co-opera- tion between Parties or minimise envi- ronmental impacts.

2. Antarctic Specially Managed Area may include: (a) areas where activities pose risks of mutual interference or cumulative envi- ronmental impacts: and (b) sites or monuments of recognised his- toric value.

3. Entry into an Antarctic Specially Managed Area shall not require a per- mit.

4. Notwithstanding paragraph 3 above. an Antarctic Specially Managed Area may contain one or more Antarctic Specially Protected Areas, entry into which shall be prohibited except in accor- dance with a permit issued under Article 7.

Article 5 . Management plans

]. Any party. the Committee. the Scientific Committee for Antarctic Rc— search or the Commission for the Con-

d) typlokal eller enda känd livsmiljö för någon art,

c) områden av särskilt intresse för på- gående eller plancrad vetenskaplig forsk- ning.

f) exempel på enastående geologiska, glaciologiska eller geomorfologiska före- teelser,

g) områden av enastående estetiskt och vildmarksvärde,

h)platscr eller minnesmärken av er- känt historiskt värde samt

i) sådana andra områden som kan vara lämpliga för att skydda de värden som anges i punkt I ovan.

3. Särskilt skyddade områden och platser av särskilt vetenskapligt intresse utsedda till sådana av tidigare konsulta- tiva möten beteeknas härmed som sär- skilt skyddade områden och skall få nytt namn och nytt nummer i enlighet där— med.

4. Det skall vara förbjudet att bege sig in i ett särskilt skyddat område utan till- stånd som utfärdats enligt artikel 7.

Artikel 4 Särskilt reglerade områden

1. Vilket område som helst, häri inbe- gripet havsområde där verksamhet be- drivs eller kan komma att bedrivas i framtiden, får utses till ett särskilt regle- rat område för att underlätta planering och samordning av verksamhet, undvika tänkbara konflikter, förbättra samarbe- tet mellan parterna eller minimera effek— terna på miljön.

2. Särskilt reglerade områden kan in- nefatta

a) områden där verksamhet kan inne- bära risk för ömsesidig påverkan eller kumulativa miljöeffekter. och

h) platser eller minnesmärken av er— känt historiskt värde.

3. Tillstånd skall ej krävas för att komma in i ett särskilt reglerat område.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 ovan kan ett särskilt reglerat om— råde omfatta ett eller flera särskilt skyd- dade områden dit tillträde skall vara för- bjudet utan tillstånd sotn utfärdats enligt artikel 7.

A rtik el 5 Skötselplaner

1. Vilken part som helst. Kommittén. Vetenskapliga kommitten för antarktisk forskning eller Kommissionen l'ör beva-

Bilaga 1

servation of Antarctic Marine Living Re- sources may propose an area for designa- tion as an Antarctic Specially Protected Arca or an Antarctic Specially Managed Area by submitting a proposed Manage- ment Plan to the Antarctic Treaty Cori- sultative Meeting.

2. The area proposed for designation shall be of sufficient size to protect the values for which the special protection or management is required.

3. Proposed Management Plans shall include. as appropriate: (a) a description of the value or values for which special protection or manage— ment is required; (b) a statement of the aims and objecti- ves of the Management Plan for the pro- tection or management of those values; (c) management activities which are to be undertaken to protect the values for which special protection or management is required; (Id) a period of designation. if any; (e) a description of the area, including: (i) the geographical co-ordinates. boundary markers and natural features that delineate the area:

(ii) access to the area by land. sea or air including marine approaches and ancho- rages, pedestrian and vehicular routes within the area. and aircraft routes and landing areas; (iii) the location of structures. including scientific stations, research or refuge fa- cilities, both within the area and near to it; and (iv) the location in or near the area of other Antarctic Specially Protected Areas or Antarctic Specially Managed Areas designated under this Annex. or other protected areas designated in accordance with measures adopted under other components of the Antarctic Treaty System:

(f) the identification of zones within the area. in which activities are to be pro- hibited. restricted or managed for the purpose of achieving the aims and objec- tives referred to in subparagraph (b) above; (g) maps and photographs that show clearly the boundary of the area in rela- tion to surrounding features and key fea— tures within the area: (h) supporting documentation: (i) in respect of an area proposed for des- ignation as an Antarctic Specially Protec- ted Area. a clear description of the con- ditions under which permits may be gran— ted by the appropriate authority regar- ding:

(i) access to and movement within or over the area:

rande av marina levande tillgångar i An- tarktis får föreslå att ett område utses till särskilt skyddat område eller särskilt re- glerat område genom att till Antarktis- fördragets konsultativa möte lämna in ett förslag till skötselplan.

2. Det område som föreslås att utses skall vara tillräckligt stort för att skydda de värden för vilka det krävs speciellt skydd eller speciell reglering.

3. Förslag till skötselplaner skall allt efter omständigheterna innehålla

a) en beskrivning av det värde eller de värden för vilka det krävs särskilt skydd eller särskild reglering.

b) uppgift om skötselplanens ändamål och syften för skydd eller reglering av dessa värden,

c) regleringsåtgärder som skall vidtas för att skydda de värden för vilka det krävs särskilt skydd eller särskild reglering.

d) eventuell tidsbegränsning.

e) en beskrivning av området. häri in- begripet

i)de geografiska koordinater. gräns— markeringar och naturföreteelser som avgränsar området.

ii) tillträde till området till lands. till sjöss. med flyg. innefattande inlopp och ankringsplatser. gångvägar och vägar av— sedda för fordon inom området, samt flygleder och landningsområden.

iii) plats för anläggningar. innefat— tande vetenskapliga stationer. forsk- nings- eller övernattningsfaciliteter. både inom området och i dess närhet; och

iv) förekomst i eller nära området av andra särskilt skyddade eller särskilt re— glerade områden utsedda enligt denna bilaga eller av andra skyddade områden utsedda i överensstämmelse med de åt— gärder som antagits enligt andra instru— ment i Antarktis fördragssystem.

f) fastställande av zoner inom området där verksamhet skall förbjudas. begrän- sas eller regleras i syfte att uppnå de än— damål och syften som avses i b) ovan.

g) kartor och fotografier som klart ut- visar områdets gräns i förhållande till omgivande naturföreteelser och viktiga kännemärken inom området.

h) bestyrkande dokumentation.

i) med avseende på ett område som fö- reslagits att utses till ett särskilt skyddat område. en tydlig beskrivning av de vill- kor pa vilka tillstånd kan beviljas av ve- derbörande myndighet i fråga om

i) tillträde till och förflyttning inom el- ler över området,

Bilaga 1

(ii) activities which are or may be conducted within the area. including restrictions on time and place:

(iii) the installation. modification. or removal of structures: (iv) the location of field camps; (v) restrictions on materials and orga— nisms which may be brought into the area; (vi) the taking ofor harmful interference with native flora and fauna; (vii) the collection or removal of anyt- hing not brought into the area by the per- mit-holder;

(viii) the disposal of waste:

(ix) measures that may be necessary to ensure that the aims and objectives of the Management Plan can continue to be met; and

(x) requirements for reports to be made to the appropriate authority regarding vi— sits to the area:

(j) in respect of an area proposed for designation as an Antarctic Specially Managed Area, a code of conduct regar- ding:

(i) access to and movement within or over the area. (ii) activities which are or may be con- ducted within the area. including restric- tions on time and place-'.

(iii) the installation. modification. or re- moval of structures: (iv) thc location of field eamps; (v) the taking of or harmful interference with native flora and fauna".

(vi) the collection or removal of anything not brought into the area by the visitor:

(vii) the disposal of waste: and (viii) any requirements for reports to be made to the appropriate authority regar- ding visits to the area; and

(k) provisions relating to the circums- tances in which Parties should seek to ex- change information in advance of activi- ties which they propose to conduct.

Article 6 Designation procedures

[. Proposed Management Plans shall be forwarded to the Committee. the Scientific Committee on Antarctic Re- search and. as appropriate. to the Com- mission for the Conservation of Antarc— tic Marine Living Resources. ln formula- ting its advice to the Antarctic Treaty Consultative Meeting. the Committee

ii) verksamhet som bedrivs eller kan komma att bedrivas inom området. inne- fattande begränsningar avseende tid och plats.

iii) uppförande. modifiering eller av- lägsnande av anläggningar.

iv) plats för fältläger.

v) begränsningar avseende material och organismer som får föras in i områ— det.

vi) insamling av eller skadlig påverkan på den naturligt förekommande floran och faunan,

vii) insamling eller bortförande av nå- gonting som inte förts in i området av till- ståndsinnehavaren.

viii) omhändertagande av avfall, ix) åtgärder som kan vara nödvändiga för att säkerställa att skötselplanens än- damål och syftcn kan tillgodoses i fort- sättningen. och

x) krav på rapportering till vederbö- rande myndighet om besök i området.

j) i fråga om ett område som föresla- gits att utses till ett särskilt reglerat om— råde. förhållningsregler angående

i) tillträde till och förflyttning inom el- ler över området.

ii) verksamhet som bedrivs eller kan komma att bedrivas inom området. inne- fattande begränsningar avseende tid och plats.

iii) uppförande. modifiering eller av- lägsnande av anläggningar,

iv) plats för fältläger.

v) insamling eller skadlig påverkan på den naturligt förekommande floran och faunan,

vi) insamling eller bortförande av nå- gonting som inte förts in i området av be- sökaren.

vii) omhändertagande av avfall. och viii) krav på rapportering till vederbö- rande myndighet om besök i området samt

k) bestämmelser angående under vilka förhållanden parterna bör försöka att ut- byta information i förväg om verksamhet som de har för avsikt att bedriva i områ- det.

Artikel 6 Ulseendeförfarande

1. Förslag till skötselplaner skall sän- das till Kommittén. Vetenskapliga kom- mitten för antarktisk forskning och. i förekommande fall. till Kommissionen för bevarande av marina levande till- gångar i Antarktis. Vid utarbetandet av dess råd till Antarktisfördragets konsul- tativa möte skall Kommittén ta hänsyn

Bilaga 1

shall take into account any comments provided by the Scientific Comtnittee on Antarctic Research and. as appropriate. by the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Thereafter Management Plans may be approved by the Antarctic Treaty Con- sultative Parties by a measure adopted at an Antarctic Treaty Consultative Mee— ting in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise. the Plan shall be dee- med to have been approved 90 days after the close of the Antarctic Treaty Consul- tative Meeting at which it was adopted. unless one or more of the Consultative Parties notifies the Depositary, within that time period, that it wishes an exten- sion of that period or is unable to ap- prove the measure.

2. Having regard to the provisions of Articles 4 and 5 of the Protocol, no marine area shall be designated as an Antarctic Specially Protected Area or an Antarctic Specially Managed Area with- out the prior approval ofthe Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

3. Designation of an Antarctic Spe- cially Protected Area or an Antarctic Specially Managed Area shall be for an indefinite period unless the Management Plan provides otherwise. A review of a Management Plan shall be initiated at least every five years. The Plan shall be updated as necessary.

4. Management Plans may be amen- ded or revoked in accordance with para- graph 1 above.

5. Upon approval Management Plans shall be circulated promptly by the De- positary to all Parties. The Depositary shall maintain a record of all currently approved Management Plans.

Article 7 Permits

l. Each Party shall appoint an appro— priate authority to issue permits to enter and engage in activities within an Antarc— tic Spccially Protected Area in accor- dance with the requirements of the Ma- nagement Plan relating to that Area. The permit shall be aecompanied by the rele- vant sections of the Management Plan and shall specify the extent and location of the Area. the authorised activites and when. where and by whom the activities are authorised and any other conditions imposcd by the Management Plan.

2. In the case of a Specially Protected Area designated as such by past Amare-' tic Treaty Consultative Meetings which

till eventuella kommentarer som getts av Vetenskapliga kommittén för antarktisk forskning och. i förekommande. fall. av Kommissionen för bevarande av levande marina tillgångar i Antarktis. Därefter kan skötselplaner godkännas av Antark- tisfördragets konsultativa parter genom en åtgärd som antagits vid ett konsulta— tivt möte enligt artikel IX 1) i Antarktis— fördraget. Om inte åtgärden anger an- nat. skall planen anses godkänd 90 dagar efter det att Antarktisfördragets konsul- tativa möte avslutats vid vilket planen antogs, såvida inte en eller flera konsul— tativa parter meddelar depositarien inom denna tidsperiod att den önskar en för- längning av perioden eller inte kan god- känna åtgärden.

2. Med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i protokollet får inget havsområde utses till särskilt skyddat område eller särskilt reglerat område utan föregående godkännande av Kom- missionen för bevarande av marina le- vande tillgångar i Antarktis.

3. Beslutet att utse ett särskilt skyddat område eller ett särskilt reglerat område skall vara för en obestämd period. om inte skötselplanen föreskriver annat. En översyn av planen skall ske minst vart femte år. Planen skall vid behov uppda- teras.

4. Skötselplaner får ändras eller åter- kallas enligt punkt 1 ovan.

5. När en skötselplan godkänts skall depositarien omedelbart skicka ut den till samtliga parter. Depositarien skall hålla en förteckning över samtliga god- kända planer.

Artikel 7 T illstånd

l.Varje part skall utse en lämplig myndighet att utfärda tillstånd att komma in i och uppta verksamhet inom ett särskilt skyddat område i enlighet med skötselplanens krav för ifrågava- rande-område. Tillståndet skall åtföljas av relevanta delar av skötselplanen och skall ange områdets utbredning och läge. tillåten verksamhet och när. var och av vem verksamheten bemyndigats samt eventuellt andra villkor som föreskrivs i skötselplanen.

2. I fråga om ett särskilt skyddat om- råde som utsetts till sådant av tidigare konsultativa möten och som saknar sköt-

Prop. 1992/93:14()

Bilaga 1

tica understand and observe the provi— sions of this Annex. each Party shall make available information setting forth. in particular:

(a) the location of Antarctic Specially Protected Areas and Antarctic Specially Managed Areas; (b) listing and maps of those Areas;

(c) the Management Plans. including lis— tings of prohibitions relevant to each Area; (d') the location of Historic Sites and Mo- numents and any relevant prohibition or restriction.

2. Each Party shall ensure that the 10- cation and. if possible. the limits. of An- tarctic Specially Protected Areas. An- tarctic Specially Managed Areas and Historic Sites and Monuments are shown on its topographic maps, hydrographic charts and in other relevant publications.

3. Parties shall co-operate to ensure that. where appropriate. the boundaries of Antarctic Specially Protected Areas. Antarctic Specially Managed Areas and Historic Sites and Monuments are sui- tably marked on the site.

Article 10 Exchange of information

1. The Parties shall make arrange— ments for: (a) collecting and exchanging records. including records of permits and reports of visits, including inspection visits. to Antarctic Specially Protected Areas and reports of inspection visits to Antarctic Specially Managed Areas: (b) obtaining and exchanging informa- tion on any significant change or damage to any Antarctic Specially Managed Area, Antarctic Specially Protected Area or Historie Site or Monument: and (e) establishing common forms in which records and information shall be submit— ted by Parties in accordance with para- graph 2 below. "Z. Each Party shall inform the other Parties and the Committee before the end of November of each year of the number and nature of permits issued un— der this Annex in the preeeding period of lst July to 30th June.

3. Each Party conducting, funding or authorising research or other activities in Antarctic Specially Protected Areas or Antarctic Specially Managed Areas shall maintain a record ofsuch activities and in the annual exchange of information in accordance with the 'l'reaty shall provide summary descriptions of the activities conducted by persons subject to its juris- diction in such areas in the preceding vear.

och iakttar bestämmelserna i denna bi— laga skall varje part tillhandahalla infor- mation särskilt angående

a) särskilt skyddade omradens och sär- skilt reglerade områdens läge.

b) förteckningar och kartor över dessa områden,

c) skötselplaner. däri inbegripet rele- vanta förbud för varje område.

(l.) historiska platscrs och minnesmär- kens läge och relevanta förbud eller be- gränsningar.

2. Varje part skall säkerställa att läget och. om möjligt. gränserna för särskilt skyddade områden, särskilt reglerade områden och historiska platser och min- nesmärken är utmärkta på partens topo- grafiska kartor, sjökort och i andra rele— vanta publikationer.

3. Parterna skall samarbeta där så är lämpligt för att säkerställa att gränserna för särskilt skyddade områden. särskilt reglerade områden och historiska platser och minnesmärken utmärks på lämpligt sätt på platsen.

Artikel [() Informationsutbyte 1. Parterna skall vidta åtgärder för att

a)insamla och utbyte uppgifter. bla uppgifter om tillstånd och rapporter från besök. innefattande inspektioner. i sär— skilt skyddade områdcn samt rapporter från inspektioner i särskilt reglerade om- råden.

b) anskaffa och utbyta information om varje väsentlig förändring eller skada i fråga om något särskilt reglerat område eller särskilt skyddat område eller histo- risk plats eller minnesmärke. och

c) fastställa gemensamma förfaranden enligt vilka uppgifter och information skall lämnas av parterna enligt punkt 2 nedan.

2. Varje part skall före slutet av tio- vctnber varje år underrätta de andra par- terna och kommittén om antal och typ av tillstånd som utfärdats enligt denna bi- laga under föregående period den 1 juli- —den 30 juni.

3. Varje part som bedriver. finansierar eller ger tillstånd till forskning eller an— nan verksamhct i särskilt skyddade om- råden eller särskilt regleradc områden skall hålla en förteckning över sådan verksamhet och skall vid det årliga infor- mationsutbytet enligt Antarktisfördraget lämna en sammanfattning av den verk- samhet som bedrivits i sådana områden under föregående år av personer som är underkastade dess jurisdiktion.

Bilaga 1

does not have a Management Plan. the appropriate authority may issue a permit for a compelling scientific purpose which cannot be served elsewhere and which will not jeopardise the natural ecological systern in that Area.

3. Each Party shall require a permit- holder to carry a copy of the permit whilc in the Antarctic Specially Protected Area concerned.

A rticle 8 Historic Sites and Monuments

1. Sites or monuments of recognised historic value which have been designa- ted as Antarctic Specially Protected Areas or Antarctic Specially Managed Areas. or which are located within such Areas. shall be listed as Historic Sites and Monuments.

2. Any Party may propose a site or mo— nument of recognised historic value which has not been designated as an An- tarctic Specially Protected Area or an Antarctic Specially Managed Area. or which is not located within such an Area. for listing as a Historie Site or monu- ment. The proposal for listing maybe ap- proved by the Antarctic Treaty Consulta- tive Parties by a measure adopted at an Antarctic Treaty Consultative Meeting in accordance with Article IX ( l ) of the An— tarctic Treaty. Unless the measure speci- fies otherwise. the proposal shall be dee- med to have been approved 90 days after the close of the Antarctic Treaty Consul- tative Meeting at which it was adopted. unless one or more of the Consultative Parties notifies the Depositary. within that time period. that it wishes an exten— sion of that period or is unable to ap- prove the measure.

3. Existing llistoric Sites and Monu- ments which have been listed as such by previous Antarctic Treaty Consultative Meetings shall be included in the list of l-listoric Sites and Monuments under this Article.

4. Listed historic Sites and Monuments shall not be damaged. removed or dest— royed.

5. The list of llistoric Sites and Monu- ments may be amended in accordance with paragraph 2 above. 'l'he Depositary shall maintain a list ofcurrent Historic Si- tes and lylonumcnts.

Article () Information and publicity

1. With a view to ensuring that all per- sons vtsiting or proposing to visit Antarc-

selplan. får tillstånd utfärdas av vederbö- rande myndighet för ett angeläget veten- skapligt ändamål som inte kan tillgodo- ses någon annanstans och som inte kom- mer att äventyra det naturliga ekosyste- met i området.

3. Varje part skall kräva att den som innehar tillstånd medför en kopia av till— ståndet medan vederbörande vistas i det särskilda skyddsområde som berörs.

Artikel 8 Historiska platser och minnesmärken

1. Platser eller minnesmärken av er- känt historiskt värde, som har utsetts till särskilt skyddat område eller särskilt rc- glerat område eller som är belägna inom sådana områden, skall föras upp på listan såsom historiska platser och minnesmär- ken.

2. Varje part får föreslå att en plats el- ler ett minnesmärke av erkänt historiskt värde, som inte har utsetts till särskilt skyddat område eller särskilt reglerat område eller som inte ligger inom sådant område. skall föras upp såsom historisk plats eller minnesmärke. Förslaget om att föras upp på listan kan godkännas av de konsultativa parterna genom en åt- gärd som antagits vid ett konsultativt möte enligt artikel IX 1) i Antarktisför- draget. Om inte åtgärdcn anger annat. skall förslaget anses godkänt 90 dagar ef- ter det att det konsultativa möte avslutats vid vilket förslaget antogs. såvida inte en eller flera konsultativa parter meddelar depositarien inom denna period att den önskar en förlängning av perioden eller inte kan godkänna åtgärden.

3. Befintliga historiska platser och minnesmärken som har förts upp som så- dana av tidigare konsultativa möten skall tas in i listan över historiska platser och minnesmärken enligt denna artikel.

4. Historiska platser och minnesmär- ken som är upptagna på listan får inte skadas. flyttas eller förstöras. S. Listan över historiska platser och minnesmärken får ändras enligt punkt 3 ovan. Depositarien skall föra en lista över aktuella historiska platser och min— nesmärken.

A rtikt'l 9 Information och offentlighet

1. För att säkerställa att alla som besö- ker eller ämnar besöka Antarktis förstår

1 03

Bilaga 1

4. Each Party shall inform the other Parties and the Committe before the end of November each year of measures it has taken to implement this Annex. in- cluding any site inspections and any steps it has taken to address instances of activi— ties in contravention of the provisions of the approved Management Plan for an Antarctic Specially Protected Area or Antartic Specially Managed Arca.

Article ] I Cases of emergency

1. The restrictions laid down and aut— horised by this Annex shall not apply in cases of emergency involving safety of human life or of ships. aircraft. or equip- ment and facilities of high value or the. protection of the environment.

"?.. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee.

Article 12 Amendment or modification

]. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise. the amendment or modification shall be deemed to have been approved. and shall become effect- ive. one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted. unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary. within that time period, that it wishes an extens- tion of that period or that it is unable. to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice ofapproval by it has been received by the Depositary.

4. Varje part skall före slutet av no- vember varje år underrätta de andra par- terna och Kommittén om de åtgärder som den vidtagit för att genomföra denna bilaga. innefattande inspektioner och åt- gärder för att ta itu med verksamhet som strider mot bestämmelserna i den god- kända skötselplancn för ett särskilt skyd- dat omrädc eller ett särskilt reglerat om- råde.

Artikel ] I

Nödsituationer

De begränsningar som fastställs och be— myndigas genom denna bilaga skall inte vara tillämpliga i nödsituationer som rör säkerheten för människoliv eller fartyg. luftfartyg eller utrustning och anlägg— ningar av stort värde eller skyddet av mil- jön.

2. Meddelande om åtgärder som vidta- gits i nödsituationer skall omedelbart skickas ut till samtliga parter och kom— mitten.

Artikel [2 Tillägg eller ändringar

1.Denna bilaga kan bli föremål för tillägg eller ändringar genom en åtgärd som antagits enligt artikel [X 1") i Antark- tisfördraget. Om inte åtgärden anger an- nat, skall tillägg eller ändringar anses ha godkänts och träderi kraft ett är efter det att Antarktisfördragets konsultativa möte avslutats vid vilket de antogs. så- vida inte en eller flera av Antarktisför— dragets konsultativa parter inom denna period meddelar depositarien att den önskar en förlängning av perioden eller att den inte kan godkänna åtgärden.

2. Varje tillägg eller ändring i denna bilaga som träder i kraft enligt punkt 1 ovan skall därefter träda i kraft för varje annan part när depositarien har mottagit meddelande om godkännande av denna part.

Departementspromemorians lagförslag Prop. 1992/93:140

1 Förslag till Lag om Antarktis

Härigenom föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser

1 5 I denna lag finns bestämmelser till skydd för miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed sammanhängande ekosystem.

Lagen gäller för svenska medborgares och andra svenska rättssubjekts vistelse och verksamhet i Antarktis.

Den gäller även för utländsk medborgare med hemvist i Sverige samt för annan utländsk medborgare som deltar i en svensk expediton eller annan verksamhet som omfattas av tillstånd enligt svensk lag.

2 & Med Antarktis avses omrädet söder om 600 sydlig bredd, inbegripet alla isbankar i området.

3 & Den som vistas i eller bedriver verksamhet i Antarktis skall vidta nödvändiga åtgärder för att skydda och bevara miljön i Antarktis och därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem.

Skydd för mineraler, flora, fauna och särskilt skyddade platser

4 i All verksamhet avseende undersökning och bearbetning av mineral- resurser, förutom forskning som omfattas av tillstånd enligt denna lag, är förbjuden.

5 & Det är förbjudet att företa eller medverka till atomexplosioner eller placering av radioaktivt avfall i Antarktis.

6 & All insamling av eller skang påverkan av naturligt förekommande växtarter eller djurarter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för vetenskaplig verksamhet som bedrivs med tillstånd.

7 5 Ingen växtart eller djurart som inte är naturligt förekommande i Antarktis får utan tillstånd införas på land, på isshelfen, på isbankar eller i vattnet i Antarktis.

Hundar som Iinnsi området skall avlägsnas före den 1 april 1994.

8 & Det är förbjudet att utan tillstånd besöka särskilt skyddade områden. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får närmare ange vilka områden som omfattas av tillträdesförbudet. 105

Skydd för den marina miljön vid sjöfart Prop. 1992/932140 Bilaga 2 9 # Bestämmelsema i 10—13 55 gäller svenska fartyg och varje annat fartyg som används i svensk verksamhet i Antarktis med stöd av till- stånd enligt denna lag, med undantag för utländska statsfartyg.

10 5 Varje utsläpp i havet från ett fartyg av olja eller oljehaltig bland- ning är förbjuden. När ett fartyg är i Antarktis skall oljeslam, förorenad barlast, tankspolvatten och andra oljehaltiga rester och blandningar behållas ombord.

Regeringen får medge undantag från bestämmelserna i första stycket.

11 & Allt utsläpp i havet från ett fartyg av skadliga flytande substanser, andra kemiska ämnen eller andra ämnen i kvantiteter eller koncentratio- ner som är skadliga för den marina miljön är förbjudet.

12 & Varje utsläpp i havet från ett fartyg av fast avfall är förbjudet. Kvittblivning av matrester, som passerat genom en sönderdelare eller avfallskvarn och som är så fintördelade att de kan passera genom ett såll med öppningar som inte är större än 25 millimeter, får ske, dock inte mindre än 12 nautiska mil från närmaste land, isshelfen eller is- bank.

Regeringen får medge undantag från bestämmelserna i första stycket. Undantag får medges endast om det finns särskilda skäl och det inte finns något hinder från miljöskydds- eller naturvårdssynpunkt.

13 & Fartyg som har tillstånd att: transportera mer än tio passagerare får inte släppa ut obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land, isshelfen eller isbank.

Tillstånd

14 5 All vistelse och verksamhet i Antarktis fordrar tillstånd.

15 5 Ansökan om tillstånd skall innehålla en miljökonsekvensbeskriv- ning i enlighet med vad den tillståndsgivande myndigheten närmare bestämmer och som möjliggör en samlad bedönming av vistelsens eller verksamhetens påverkan på miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed sammanhängande ekosystem.

Tillstånd till vistelse eller verksamhet skall meddelas om den angivna vistelsen eller verksamheten inte medför risker för naturvårdens intres- sen eller skyddet av miljön i området.

16 5 Den myndighet regeringen bestämmer lämnar tillstånd till och får meddela villkor för vistelse och verksamhet i Antarktis. I ett tillståndsbeslut skall noggrant anges den verksamhet som tillstån- det avser och de villkor som skall gälla för verksamheten. Ett tillstånd får begränsas till viss tid. 106

17 & Om en tillståndsgiven verksamhet medför eller riskerar att medföra Prop. 1992/931140 sådana skador på miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed Bilaga 2 sammanhängande ekosystem som inte kunnat förutses vid tillstånds- givningen skall verksamheten omedelbart avbrytas.

18 & Tillstånd enligt 16 5 kan återkallas, om tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen.

Tillstånd får återkallas av den tillståndsgivande myndigheten.

Verksamhet med rättssubjekt från annan stat som huvudman

19 & Den som yrkesmässigt deltar i eller anordnar vistelse eller verk- samhet i Antarktis med ett rättssubjekt från en annan fördragsslutande stat som huvudman skall förvissa sig om, att huvudmannen har erfor- derligt tillstånd för vistelsen eller verksamheten i Antarktis.

Då tillstånd enligt huvudmannens hemlands lag föreligger gäller de tillstånd, villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av huvud- mannens hemlands lag.

Observatörer som utses att utföra inspektioner och de vetenskapsmän som ingår i expeditioner arrangerade av annan fördragsslutande part skall vara underkastade endast den fördragsslutande parts jurisdiktion vars medborgare de är.

20 & Tillhör arrangören inte en fördragsslutande stat skall det svenska rättssubjektet för sitt deltagande söka erforderligt tillstånd hos den svenska tillståndsgivande myndigheten.

Tillsyn

21 & Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen skall utövas av den myndighet regeringen bestämmer.

22 & Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Ett föreläggande får förenas med vite.

23 & Innehavaren av ett tillstånd skall på anfordran lämna tillsynsmyn- digheten, eller de officiella observatörer som utövar tillsyn, de upp- lysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Den som har rätt att ta befattning med tillsyn äger tillträde till en lokal eller ett område eller ett transportmedel där verksamheten som omfattas av tillstånd bedrivs, och har rätt att göra undersökning om förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av en föreskrift eller ett villkor för tillståndet.

Straff m.m. Prop. 1992/932140 Bilaga 2 24 & Den som med uppsåt eller av oaktsamhet 1. bryter mot 4-6 55, 7 & första stycket, 8 5, 10—14 55, 19 5, 20 55 eller 27 å andra stycket, eller 2. underlåter att iaktta en föneskrift eller åsidosätter villkor som har meddelats med stöd av 10 5, 12 5 eller 16 5, eller 3. inte fullgör vad som åligger honom enligt 23 &, eller lämnar oriktig uppgift i sådant fall, eller 4. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att verksamheten borde ha avbrutits enligt 17 5 eller efter det att tillståndet återkallats enligt 18 5, döms till böter eller fängelse högst ett år. För försök till brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Skulle brottet, om det hade fullbordats, ha varit att anse som ringa, ska inte dömas till ansvar enligt vad som sagts i detta stycke. Om en gärning enligt första stycket 3 är belagd med straff i brotts- balken ska för en sådan gärning inte dömas enligt denna lag.

25 5 Andra beslut i särskilda fall". än sådana som regeringen eller allmän domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreslaifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten i Stock— holm.

Förverkande

26 & Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav skall förverkas om det inte är uppenbart oskäligt.

Ett föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller dess värde får förklaras förverkat om det är nödvändigt för att förebygga brott eller det änns andra särskilda skäl till det.

Nödsituationer

27 5 De bestämmelser och förbud som framgår av denna lag skall inte gälla i nödsituationer som omfattar säkerhet för mänskligt liv, luftfar- tyg, fartyg eller utrustning av högt ekonomiskt värde, eller skyddet för miljön.

I en sådan situation skall var och en handla så att minsta möjliga påverkan uppkommer på miljön i Antarktis och därav beroende eller därmed sammanhängande ekosystem.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Sammanställning Över remissyttranden över PM om Prop. 1992/93:140 ,

Efter remiss har yttranden över promemorian avgivits av Sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Polarforskningssekre- tariatet, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, juridiska institutionen vid Lunds universitet, geologiska institutionen vid Lunds universitet, Kungliga vetenskapsakademien och Greenpeace.

Allmänna synpunkter

Flera remissinstanser har begränsat sitt yttrande till vissa delar av lagförslaget och rymmer kommentarer till enskilda paragrafer. Remiss- instanserna är som helhet positiva till förslaget.

Endast en av remissinstanserna förordar i sitt yttrande en annan lös- ning än den i promemorian föreslagna, nämligen juridiska intitutionen vid Lunds universitet.

Remissyttranden

Sjöfartsverket framför att i de paragrafer som rör skyddet för den mari— na miljön vid sjöfart bör så långt som möjligt hänvisning ske till bestämmelserna i MARPOL 73/78 eller så bör en mer preciserad skriv- ning i lagtexten göras. Verket anser det vara tillräckligt att införa såda- na kompletteringar i specialmotiveringama till paragraferna i de fall sådana saknas. Verket påtalar även att problem föreligger vad avser bestämning av området med hänsyn till att lagliga utsläpp utanför 60:e. breddgraden kan påverka såväl vatten som land innanför gränsen.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har inget att invända mot lagförslaget. Institutet biträder förslaget i vad avser tillståndsgiv- ning och tillsyn samt granskning av miljökonsekvensbesluivningama.

Polan'orskningssekretariatet instämmer i bedömningen att Sveriges åtaganden enligt antarktisfördraget och dess miljöskyddsprotokoll bäst tillgodoses genom en svensk antarktislag. Sekretariatet är positivt till den principiella ordningen, att besök i Antarktis kräver tillstånd, att sekretariatet får ansvar för tillståndsgivning och tillsyn, samt att en annan kompetent myndighet, Naturvårdsverket, får en granskande roll. Sekretariatet påtalar att det geografiska tillämpningsområdet för miljö- skyddsprotokollet är snävare än det som tillämpas enligt konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet nämner att lagförslagets omfattning både vad gäller rättsubjekt och rättsobjekt ter sig vara baserad på en extensiv tolkning av miljöskyddsprotokollet. Institutionen anför att det klart måste framgå vad som avses med "annat fartyg" och hänvisar därvid till definitionen som änns i MARPOL. 109

Institutionen påtalar beträffande avsnitten om svensk domstols straff- Prop. 1992/931140 rättsliga kompetens och angående påföljder, att det måhända kan leda Bilaga 3 till lagkonäikt och tvist angående domstols behörighet om lagen tilläm- pas på en utländsk medborgare som begår miljöbrott då han deltar i svensk verksamhet i Antarktis utan att ha någon annan anknytning till Sverige.

Miljöskyddsprotokollets målsättning är att lägga ansvaret för miljö- skyddet på staterna och innefattar inte något krav på hur staterna ska uppfylla sin skyldigheter. I praktiken är det svårt att i de flesta fall av miljöbrott fastställa bortom varje tvivel vilken handling som verkligen har lett till fullgörande av ett sådant brott. I andra konventioner väljer man att ställa en viss person - ägaren, tillståndshavaren, befälhavaren - till ansvar för varje skada som uppkommer på grund av handlingar eller underlåtenheter av de som arbetar för den ansvarige personen. I före- varande fall kan ifrågasättas om det inte är fördelaktigare att lägga ansvaret på tillståndshavare.

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet har inget att erinra och stöder den föreligganden texten.

Juridiska institutionen vid Lunds universitet anser att en inkorporation av miljöskyddsprotokollet är att föredra. Skälet är att det ser egendom- ligt ut med en lagstiftning som förbjuder viss aktivitet inom ett område som ligger utanför svensk jurisdiktion. Institutionen avser att senare redovisa ytterligare skäl och att visa ett förfarande för inkorporation.

Geologiska institutionen vid Lunds universitet änner att lagförslaget motsvarar de intentioner som utttrycks i miljöskyddsprotokollet med tillhörande bilagor. Vidare påpekar institutionen att det föreligger en ur geovetenskaplig synvinkel allvarlig obalans i miljöskyddsprotokollet som sådant.

Kungliga vetenskapsakademien änner promemorians förslag om en särskild lag för Antarktis som logisk och tillstyrker förslaget jämte de förslag som avser tillstånd och tillsyn. Akadenrien betonar särskilt att Polarforskningssekretariatets erfarenhet och kunskap när det gäller förhållanden som rör polartrakterna gör att sekretariatet framstår som i stort sett enda tänkbara svenslm myndighet för tillståndsgivning och tillsyn avseende vistelse och verksamhet i Antarktis. Vidare instämmer akademien i förslaget om en annan kompetent myndighet med gransk- nings-, yttrande- och tillsynsrätt, samt i fråga om miljökonsekvensbe- skrivningar. Akadenrien föreslår därvid att denna kompetenta myndighet bör vara Statens Naturvårdsverk.

Greenpeace finner att lagförslaget väl överensstämmer med miljö- skyddsprotokollets ändamål och syften och instämmer i att de nya bestämmelserna bör samlas i en lag. Greenpeace avstyrker emellertid att Polarforslmingssekretariatet utses till tillståndsmyndighet och föreslår i stället Statens Naturvårdsverk. De krav på trovärdighet och objektivitet som måste ställas på en tillståndsmyndighet tillgodoses inte eftersom sekretariatet ofta har egna intressen i den verksamhet som bedrivs i Antarktis. Vidare ifrågasätts om sekretariatet har den särskilda kom- petens i miljöfrågor som en myndighet på miljöområdet måste ha. Vad 110 gäller frågan om tillsyn talar praktiska skäl för att denna ska läggas på

sekretariatet. Geenpeace föreslår slutligen att paragrafen som handlar Prop. 1992/93:140 om den som yrkesmässigt deltar i eller anordnar vistelse eller verksam- Bilaga 3 het i Antarktis med en huvudman från en annan fördragsslutande stat ska kompletteras med en skrivning om skyldighet för det svenska rätts- subjektet att söka erforderligt svenskt tillstånd för det fall huvudmannen inte har sådant.

Lagrådsremissens lagförslag Prop. 1992/93:140

1 Förslag till Lag om Antarktis

Härigenom föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser

1 5 I denna lag änns bestämmelser till skydd för miljön i Antarktis och för de ekosystem som är beroende av denna miljö.

Lagen gäller för svenska medborgares och svenska juridiska personers vistelse och verksamhet i Antarktis. Den gäller även för utländska medborgare med hemvist i Sverige samt för andra utländska medborga- re som deltar i en expedition eller någon annan verksamhet som om- fattas av tillstånd enligt denna lag.

Bestämmelserna i 5 5 andra stycket och 7 & andra stycket gäller även utanför Antarktis.

2 5 I fråga om tillåten fångst enligt konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, daterad i Canberra den 20 maj 1980, gäller vad som föreskrivs med stöd av lagen (1950:586) om rätt till fiske.

3 5 Med Antarktis avses i denna lag området söder om 600 sydlig bredd.

4 5 Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall vidta nödvändiga åtgärder för att skydda och bevara miljön i Antarktis och de ekosystem som är beroende av denna miljö.

Skydd för mineral, flora, fauna och särskilt skyddade platser

5 & Verksamhet som innebär undersökning, forskning, utvinning och bearbetning av mineraltillgångar' får inte förekomma. Undantag utgör forskning med vetenskapligt ändamål som omfattas av tillstånd enligt denna lag.

Inte heller någon annan befattning med nrineraltillgångar får förekom- ma, om det änns skäl att anta, att nrineraltillgångarna har förvärvats i strid med föreskriftema i första stycket.

6 & Medverkan till atomexplosioner eller placering av radioaktivt avfall i Antarktis får inte förekomma.

7 & Insamling eller skadlig påverkan av naturligt förekommande växt- arter eller djurarter får inte förekomma. Undantag utgör vetenskaplig 112 verksamhet som bedrivs med tillstånd enligt denna lag.

Inte heller någon annan befattning med växtarter eller djurarter får Prop. 1992/93:140 förekomma, om det änns skäl att anta, att de samlats in i strid med Bilaga 4 föreskrifterna i första stycket.

8 5 Ingen växtart eller djurart som inte naturligt förekommer i Antarktis får utan tillstånd föras in på land, på isshelfen eller i vattnet i Antarktis. Detta gäller inte livsmedel som hanteras under betryggande kontroll. Hundar som änns i området skall avlägsnas före den 1 april 1994.

9 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avfallshantering i Antarktis.

10 & Särskilt skyddade områden får inte besökas utan tillstånd. Rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka områden som omfattas av tillståndskravet.

Skydd för den marina miljön vid sjöfart

11 & Bestämmelserna i 12-15 && gäller svenska fartyg och varje annat fartyg som används i svensk verksamhet i Antarktis med undantag för utländska statsfartyg.

Med annat fartyg avses fartyg som inte för svensk flagg, men som i . verksamheten står under svensk kontroll.

12 & Olja eller oljehaltig blandning får inte släppas ut i havet från ett fartyg. När ett fartyg är i Antarktis skall oljeslam, förorenad barlast, tankspolvatten och andra oljehaltiga rester och blandningar behållas ombord.

Regeringen får medge undantag från dessa bestämmelser.

13 & Skadliga flytande ämnen och andra kemiska ämnen eller andra ämnen i kvantiteter eller koncentrationer som är skadliga för den marina miljön får inte släppas ut i havet från ett fartyg.

14 5 Fast avfall får inte släppas ut i havet från ett fartyg. Matrester får dumpas i havet om de passerat genom en sönderdelare eller avfallskvarn och är så änfördelade att de kan passera genom ett såll med öppningar som inte är större än 25 millimeter. Matrestema får dock inte dumpas inom 12 nautiska mil från närmaste land eller isshelfen.

15 & Fartyg med mer än tio passagerare får inte släppa ut obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land eller isshelfen.

Tillstånd Prop. 1992/93:140 Bilaga 4 16 & Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall ha tillstånd. Detta gäller dock inte sådan rätt till fri sjöfart som följer av allmänna folkrättsliga grundsatser. Regeringen får medge undantag från första stycket i fråga om vistelse och verksamhet som saknar betydelse från miljövårdssynpunkt.

17 5 Ansökan om tillstånd skall innehålla en miljökonsekvensbeskriv- ning som gör det möjligt att göra en samlad bedömning av vistelsens eller verksamhetens påverkan på miljön i Antarktis och på de ekosystem som är beroende av denna miljö.

Tillstånd till vistelse eller verksamhet skall meddelas om den angivna vistelsen eller verksamheten inte medför risker för naturvårdens intres- sen eller skyddet av miljön i området.

Tillstånd skall vägras den som inte fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder något annat.

18 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd och villkor för vistelse och verksamhet i Antarktis. Ett tillst får begränsas till en viss tid.

19 & En tillståndsgiven verksamhet skall omedelbart avbrytas, om den medför eller det änns risk för att den medför icke förutsedda skador på miljön i Antarktis och på de ekosystem som är beroende av denna miljö.

20 5 Tillstånd enligt 18 & kan återkallas, om tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen.

Tillstånd får återkallas av den tillståndsgivande myndigheten.

Verksamhet med huvudman från annan stat

21 & Den som yrkesmässigt deltar i eller anordnar en vistelse eller en verksamhet i Antarktis för vilken huvudmannen kommer från en annan fördragsslutande stat skall förvissa sig om att huvudmannen har de tillstånd eller motsvarande som krävs för vistelsen eller verksamheten i Antarktis.

Tillstånd eller motsvarande som änns enligt huvudmannens hemlands lag gäller även för en svensk deltagares vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt första stycket.

Observatörer från andra fördragsslutande stater och vetenskapsmän från sådana stater vilka har utväxlats för expeditioner, skall vara under- kastade endast sina henrländers jurisdiktion då de fullgör sina uppdrag. Detta gäller också för den personal som följer med sådana personer för uppdraget. 1 14

Tillsyn m.m. Prop. 1992/93:140 Bilaga 4 22 å Tillsynen över att denna lag samt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen följs skall utövas av regeringen eller den i- myndighet regeringen bestämmer.

23 å Tillsynsmyndigheten fär meddela de förelägganden och förbud som behövs för att såväl denna lag som föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

Ett föreläggande fär förenas med vite.

24 å Innehavaren av ett tillstånd skall på begäran lämna tillsynsmyndig- heten de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Upplysningar och handlingar skall på begäran också lämnas till oäi- ciella observatörer som utsetts av andra fördragsslutande stater. Reger- ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar genom föreskrifter vilka dessa är.

Tillsynsmyndigheten och en observatör har rätt att få tillträde till en lokal eller ett område eller ett transportmedel där en verksamhet som omfattas av tillstånd bedrivs. De har också rätt att undersöka förhållan- den som är av betydelse för tillämpningen av en föreskrift eller ett villkor för tillståndet.

Strafi'bestämmelser

25 å Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om brottet inte är att anse som ringa, den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 5-7 åå, 8 å första stycket, 10 å, 12-16 åå, 21 å eller 28 å andra stycket, eller

2. underlåter att iaktta en föreskrift eller åsidosätter villkor som har meddelats med stöd av 9 å eller 18 å, eller

3. inte fullgör vad som åligger honom enligt 24 å, eller lämnar oriktig uppgift i ett sådant fall, eller

4. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att verksamheten borde ha avbrutits enligt 19 å.

För försök och medverkan till brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Om en gärning enligt första stycket 3 är belagd med straff i brotts- balken skall för en sådan gärning inte dömas till ansvar enligt denna lag.

Överklagande

26 å Andra beslut i särskilda fall än sådana som regeringen eller allmän domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsrätten. Statens naturvårdsverk får överklaga beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen. 115

Förverkande Prop. 1992/93:140 Bilaga 4 27 å Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag eller egen- domens värde slall förverlas om det inte är uppenbart oskäligt. Ett föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller föremålets värde får förklaras förverkat om det är nödvändigt för att förebygga brott eller om det änns andra särskilda skäl.

Nödsituationer

28 & De bestämmelser och förbud som framgår av denna lag skall inte gälla i nödsituationer som omfattar skyddet för miljön eller säkerhet för mänskligt liv, luftfartyg, fartyg eller utrustning av högt ekonomiskt värde.

I en sådan situation skall var och en handla så att minsta möjliga påverlan uppkommer på miljön i Antarktis och på ekosystem som är beroende av denna miljö.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Bilaga 4

2 Förslag till Lag om ändring i lagen (l992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

Härigenom föreskrivs dels att 14 å lagen (l992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolarl dels att över- gångsbestämmelsema till nämnda lag slall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

145

länsrätt prövar

1. mål enligt skatte—, taxerings-, uppbörds-, folkbokförings- och bil- registerförfattningama samt lagen (1989:479) om ersättning för kost- nader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen(1980:620), lagen (199052) med sär- skilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988z870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.ä., lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utveck- lingsstörda m.ä., lagen (l985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psylciskt utvecldingsstörda m.ä., lagen (l992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., lagen (l991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen(1988:1472), karantänslagen (l989z290), lagen (l970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av" beslut om vård eller behandling, körkortslagen(1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, allt i den utsträclming som är föresluivet i dessa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 å och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 å lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet,

4. mål som avses i 6 å första stycket lagen (1985 :206) om viten,

5. mål som överklagas från allmän försäkringslassa i den utsträckning som är särskilt föreskrivet,

6. mål som avses i 12 å lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning,

7. mål om överprövning enligt 6 kap. lagen (l992:1528) om offentlig upphandling,

8. mål som avses i 26 å lagen (I993:000) om Antarktis.

2lagen (1971:289) omtryckt 1981:1323.

Prop. 1992/932140

Mål som överklagas från Riksförsäkringsverket med tillämpning av Prop. 1992/932140 20 kap. 11 5 lagen (1962:381) om allmän försäkring prövas av läns- Bilaga 4 rätten i Stockholms län. Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen(1957z297) i den utsträckning som är föresla'ivet i den lagen. Förekommer vid mer än en länsrätt fiera mål enligt skatte-, taxerings- eller uppbördsförfattningama som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrättema, om det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Nämiare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 i vad gäller 145 första stycket punkten 8 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

Lagrådet Prop. 1992/93:140

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1993-02-18

Närvarande: justitierådet Per Jermsten, regeringsrådet Stig von Bahr, justitierådet Inger Nyström.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 28 januari 1993 har regeringen på hemställan av statsrådet Johansson beslutat inhämta lagrå- dets yttrande över förslag till

1. lag om Antarktis, 2. lag om ändring i lagen (l992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessom Kjell-Olof Wennström. Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet.

Förslag till lag om Antarktis

15 & Paragrafen innehåller en bestämmelse som anger att vissa större fartyg inte får släppa ut obehandlat toalettavfall inom visst avstånd från land eller den s.k. isshelfen. Beträffande fartygets storlek sägs att förbudet gäller fartyg "med mer än tio passagerare".

Av artikel 6 i bilaga IV till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördra— get framgår att där intagen, motsvarande regel inte gäller "ships certi— fied to carry not more than 10 persons".

Mot bakgrund av vad nu anförts föreslår lagrådet att paragrafen, som närmast hör samman med bestämmelserna i 13 & och därför lämpligen bör få sin plats omedelbart därefter, ges följande lydelse.

"Ett fartyg som är avsett för lier än tio personer får inte släppa ut obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land eller isshelfen."

18 & Enligt 16 & gäller som grundläggande princip att den som skall vistas eller bedriva verksamhet i Antarktis måste ha tillstånd. I den nu före— varande paragrafens första mening föreskrivs att frågan om tillstånd och villkor för vistelse och verksamhet i Antarktis prövas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Sådant tillstånd kan enligt paragrafens andra mening begränsas till viss tid.

Vad nu redovisats föranleder inte någon saklig invändning från lagrå- dets sida. Frågan är dock om inte det i paragrafen givna bemyndigandet för regeringen eller den av regeringen bestämda myndigheten blivit onödigt detaljerat. Enligt lagrådets uppfattning behövs inte något be- myndigande avseende rätten att förena ett tillstånd med villkor och rätten att begränsa ett tillstånd till viss tid. En myndighet som på an— 119 sökan meddelar ett för sökanden positivt beslut av här aktuth slag har

nämligen - även utan författningsstöd - enligt allmänna förvaltnings- Prop. 1992/93:140 rättsliga principer rätt att till sitt beslut foga olika slag av villkor. En Bilaga 5 förutsättning är givetvis att villkoren ligger inom ramen för de syften som skall tillgodoses genom tillståndsgivningen (se härom RÅ 1990 ref 12 med vidare hänvisningar). Det anförda ger vid handen att paragrafens bestämmelser om villkor för och tidsbegränsning av vistelse eller verksamhet i Antarktis är över— liödiga. Enligt lagrådets mening bör bestämmelserna tas bort eftersom de annars kan ge läsaren den felaktiga föreställningen att det generellt sett krävs författningsstöd för att ett gynnande förvaltningsbeslut skall kunna förses med villkor.

25 & Förevarande paragraf innehåller straffbestämmelser. Ett relativt sett stort antal av lagens allmänna bestämmelser är formulerade som förbud mot vissa förfaranden, såsom olika slag av verksamhet i Antarktis eller åtgärder vid passage med fartyg genom området. Andra paragrafer innehåller påbud om vad som i olika situationer skall iakttas. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något i lagen uppställt för- bud, underlåter att iaktta en föreskrift, åsidosätter visst angivet villkor, inte fullgör visst åliggande eller fortsätter verksamhet, som borde ha avbrutits, skall enligt den nu behandlade paragrafen dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

I inledningen till bestämmelsen har angivits som grund för befrielse från ansvar "om brottet inte är att anse som ringa". Formuleringen är inte korrekt. Om en gärning anses vara så ringa, att den inte skall för- anleda straff, bör den inte benämnas brott. lagrådet förordar, att den citerade satsen får utgå och ersättas med ett nytt tredje stycket i para- grafen av följande lydelse:

"I ringa nu skall inte dömas till ansvar". Enligt 23 & får tillsynmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och villkor skall följas. Sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Vite är avsett att utgöra en påtryckning till friving fullgörelse av ett föreläggande eller frivilligt avstående från en förbudsbelagd handling. Enligt allmänna rättsgrundsatsezr bör en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande eller vitesförbud inte också föranleda straffansvar. lagrådet föreslår därför att det efter 25 & tas in en ny paragraf med följande lydelse:

"Den som överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt 23 5 får inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet".

I 27 & upptas under den särskilda rubriken Förverkande regler om förverkande under vissa angivna. omständigheter av egendom eller dess värde. Förverkande är en särskild rättsverkan av brott. Bestämmelsen kan därför enligt lagrådets mening med fördel föras in under rubriken "Stralfbestämmelser m.m." efter den av lagrådet nyss föreslagna para- 120 grafen.

26 & Prop. 1992/93:140 Innebörden av besvärsbestämmelserna i första stycket synes vara att Bilaga 5 beslut som gäller ett enskilt fall skall överklagas hos länsrätten om beslutet meddelats av den av regeringen bestämda tillsynsmyndigheten. Individuella beslut som meddelas av regeringen kan inte överklagas medan beslut om straff och förverkande handläggs på vanligt sätt i allmän domstol.

Regeringen bestämmer själv i vad mån befogenheten att meddela beslut med stöd av den föreslagna lagen skall delegeras till tillsynsmyn- dighet. En sådan delegation kan när som helst återkallas. Det framstår mot denna bakgrund som något märkligt att myndighetens beslut skall överklagas till länsrätten medan regeringens beslut i samma typ av frågor över huvud taget inte blir överklagbara. Enligt lagrådets upp- fattning kan det - om den föreslagna beslutsordningen genomförs - finnas skäl att begränsa rätten att föra talan hos länsrätten till beslut som avser förelägganden eller förbud enligt 23 å. Övriga av tillsynsmyndig- heten meddelade beslut synes böra överklagas hos regeringen.

Enligt andra styckets ordalydelse får Statens Naturvårdsverk anföra besvär mot samtliga beslut som meddelats med stöd av den föreslagna lagen. Under föredragningen inför lagrådet har upplysts att detta inte varit avsikten. Bestämmelsen avsågs således inte syfta längre än att ge Naturvårdsverket talerätt beträH'ande beslut som meddelats av tillsyns- myndigheten. lagrådet förordar att den tilltänkta begränsningen i tale— rätten kommer till tydligt uttryck i lagtexten.

28 &

Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om nödsituationer. Av remiss— protokollet framgår inte vilka överväganden, i förhållande till de all— männa bestämmelserna om nödvärn och annan nödhandling i 24 kap. brottsbalken, som ligger bakom denna föreslagna reglering.

Enligt lagrådets mening kan det ifrågasättas om bestämmelserna fyller någon självständig funktion i förevarande lag. Lagrådet förordar därför att paragrafen utgår samt att hänvisningen till dess andra stycke också tas bort i 25 5 första stycket 1.

Förslag till lag om ändring i lagen (l992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.