Inaktuell version

Handelsregisterlag (1974:157)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-03-29
Ändring införd
SFS 1974 i lydelse enligt SFS 2004:239
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

2 §  I handelsregistret förs in

 1. enskild näringsidkare,
 2. handelsbolag,
 3. ideell förening som utövar näringsverksamhet, och
 4. bolagsmän i enkla bolag, om näringsverksamhet utövas i bolaget.

[S2]En enskild näringsidkare eller ideell förening som skulle ha varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1929:117), om denna gällt även efter utgången av år 1976, skall söka registrering innan verksamheten börjar. Detsamma gäller bolagsmännen i ett enkelt bolag, om den verksamhet som skall utövas i bolaget skulle ha medfört sådan bokföringsskyldighet.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om enskild näringsidkare skall tillämpas på de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i handelsregistret, dock med följande undantag:

 1. Någon firma skall inte registreras för verksamheten.
 2. Bolagsmännen skall registreras under sina namn. Lag (1994:1225).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafens första stycke anger vilka näringsidkare som över huvud taget kan registreras i handelsregistret. Bestämmelsen överensstämmer väsentligen med hittills gällande rätt. Lagtexten har dock förtydligats så att det klart framgår att även den som avser att bedriva, men ännu inte har påbörjat, näringsverksamhet får tas in i handelsregistret. Den nya punkten 4 innebär vidare att även registrerade trossamfund kan tas in i handelsregistret. ...

3 §  Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras för det län där verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas inom flera län, sker registrering för det län där huvudkontoret skall inrättas.

[S2]Ideell förening registreras för det län där föreningens styrelse har sitt säte.

[S3]Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får näringsidkaren registreras även för annat län där verksamheten är avsedd att drivas. Lag (1994:1225).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen i andra stycket är en följd av att registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund alltid har en rätt och i vissa fall en skyldighet att låta registrera sig i handelsregistret (se 2 §).

4 §  Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

[S2]Enskild näringsidkare:

 1. näringsidkarens firma,
 2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer, och postadress,
 3. näringsverksamhetens art,
 4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
 5. om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall ha föreståndare, föreståndarens fullständiga namn, personnummer och postadress.

[S3]Handelsbolag:

 1. bolagets organisationsnummer och firma,
 2. näringsverksamhetens art,
 3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
 4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer och postadresser,
 5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolagsman, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller föreningen,
 6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, förvaltarens namn, organisationsnummer och postadress samt fullständigt namn, personnummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,
 7. av vem och hur firman tecknas, när ej firman får tecknas av varje bolagsman ensam,
 8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolagsmännen som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa insats.

[S4]Ideell förening:

 1. den firma under vilken föreningen idkar näring,
 2. föreningens namn, om det ej sammanfaller med firman, och organisationsnummer,
 3. näringsverksamhetens art,
 4. det län och den ort där föreningens styrelse har sitt säte samt föreningens postadress,
 5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga namn, personnummer och postadresser,
 6. av vem och hur föreningens namn tecknas, om ej namnet tecknas av styrelsen ensam. Lag (2003:866).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 4 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 4 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om handelsregistrets innehåll. Ändringarna gäller registrering av enskilda näringsidkare som är bosatta utomlands och därför enligt 2 § andra stycket filiallagen är skyldiga att ha en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den bedrivna verksamheten. I så fall skall handelsregistret också innehålla uppgift om föreståndaren. Frågan har behandlats ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 4 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafens tillämpningsområde har utsträckts till att omfatta också registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund. Ändringen är föranledd av att registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund kan och i vissa fall skall bli föremål för registrering i handelsregistret (se 2 §). Vidare har paragrafen utökats med bestämmelser om registrering av revisor (se punkten ...

 • AD 2016 nr 22:Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar). Även fråga om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit att organisationernas talerätt enligt 4 kap. 5 § arbetstvistlagen inte omfattar tvister som enligt 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen handläggs gemensamt med en arbetstvist.

5 §  Näringsidkare registreras under den firma under vilken han driver sin verksamhet. Firma registreras enligt bestämmelserna i firmalagen (1974:156) med iakttagande av vad som sägs i 6 och 7 §§ nedan.

6 §  Handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. I bifirma får dock ej intagas något av orden handelsbolag eller kommanditbolag.

7 §  En firma skall tydligt skilja sig från andra i handelsregistret förut registrerade och ännu bestående firmor registrerade för samma län. Detta gäller även om firmorna inte avser verksamhet av samma eller liknande slag. Lag (2003:866).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 7 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 7 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Av paragrafen framgår att en firma måste skilja sig från andra i handelsregistret registrerade och ännu bestående firmor även om firmorna inte avser verksamhet av samma eller liknande slag. Det skydd som en näringsidkare åtnjuter för sin firma är emellertid begränsat till det eller de län som näringsidkaren är registrerad för (se 3 ...

8 §  Har näringsidkare som införts i handelsregister meddelat prokura, får prokuran registreras under näringsidkarens firma. Prokura får dock ej registreras om den innehåller annan begränsning eller annat förbehåll än som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).

[S2]För registrerad prokura skall registret innehålla uppgifter om prokuristens fullständiga namn, personnummer och postadress.

[S3]Har prokuristen särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller att söka inteckning eller upplåta rättighet i denna, skall registret även innehålla uppgift härom. Detsamma gäller om prokuran meddelats som kollektivprokura. Lag (1992:1448).

9 §  Ansökan om registrering av handelsbolag göres av samtliga bolagsmän.

[S2]Ansökan om registrering av ideell förening göres av styrelsen.

[S3]Prokura registreras på ansökan av huvudmannen. Är huvudmannen handelsbolag, göres ansökan av samtliga bolagsmän. Lag (1994:1225).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen i paragrafens andra stycke är en konsekvens av förslaget om att också registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund får och i vissa fall skall låta registrera sig i handelsregistret.

Övriga ändringar är av endast språklig art.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 9 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som kan ansöka om registrering i handelsregistret.

I paragrafens andra stycke har hittills föreskrivits att en ansökan om registrering av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska göras av styrelsen eller av motsvarande organ i samfundet. Eftersom registreringen inte har någon betydelse för den föreningens rättskapacitet, har det dock bedömts tillräckligt att en ledamot ...

10 §  Ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura skall innehålla de uppgifter som Konungen bestämmer.

11 §  Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner registreringsmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

[S2]Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall ansökan avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

[S3]Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till ansökan och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall ansökan avslås, om anledning ej föreligger att ge sökanden nytt föreläggande.

 • RÅ 1997:29:Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag har inte ansetts kunna föranleda en förnyad prövning av bolagets firma.

12 §  Bifalles ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura, skall i 4 eller 8 § föreskrivna uppgifter införas i registret.

13 §  Upphör näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksamheten eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall uppgift som registrerats, skall anmälan om det utan dröjsmål göras till Bolagsverket.

[S2]Anmälan görs och handläggs i den ordning som gäller för ansökan om registrering, om ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs eller av vad regeringen bestämmer.

[S3]Har enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet skyldig att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har delägare i handelsbolag avlidit, åligger anmälningsskyldigheten övriga bolagsmän. Om domstol utsett likvidator i handelsbolag, är han anmälningsskyldig beträffande bolaget. Bolagsman som lämnat bolaget har rätt att göra anmälan om sin avgång. Återkallelse av prokura får anmälas av varje bolagsman som ej är utesluten fran rätten att företräda bolaget.

[S4]Omfattar överlåtelse av näringsverksamhet även firman, skall anmälan om överlåtelsen göras av den nye innehavaren. Lag (2004:239).

14 §  Beviljas registrering i anledning av anmälan enligt 13 §, skall ändringen införas i registret.

15 §  Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

[S2]Menar någon i annat fall att registrering i handelsregister länder honom till förfång, får talan föras mot näringsidkaren om hävande av registreringen och om skadestånd.

16 §  Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

[S2]Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att införing i registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som registrerats ej föreligger, skall registreringen avföras ur registret. Dom i mål som här avses skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till registreringsmyndigheten.

[S3]Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets firma, skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga kraft.

[S4]Försätts en näringsidkare i konkurs, skall tingsrätten för registrering underrätta registreringsmyndigheten om beslutet, vem som har utsetts till konkursförvaltare och vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förvaltningen. Har högre rätt upphävt ett beslut om konkurs, skall tingsrätten anmäla detta för registrering. När en konkurs har avslutats, skall rätten genast sända meddelande om detta för registrering.

[S5]Vad i föregående stycke föreskrivits äger motsvarande tillämpning, om ett beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har meddelats, högre rätt har upphävt ett sådant beslut eller en företagsrekonstruktion har upphört. Lag (1996:770).

Prop. 2005/06:200: Ändringen i fjärde stycket är föranledd av förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet. Det innebär att det också kommer att finnas bara en tillsynsmyndighet.

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa särskilda registreringsåtgärder i handelsregistret.

Paragrafen har i sin hittills gällande lydelse innehållit fem stycken, varav de två första har innehållit bestämmelser om avregistrering och de tre följande har reglerat vissa särskilda uppgifter som ska registreras. Lagrådet har påpekat att en mer logisk disposition skulle uppnås om paragrafens två första stycken ...

Prop. 2006/07:27: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I andra stycket har en ändring av korrekturkaraktär gjorts (jfr SFS 2006:690).

17 §  I följande fall skall registreringsmyndigheten undersöka om en i handelsregistret registrerad näringsidkare fortfarande utövar någon verksamhet:

 1. näringsidkaren har under de senaste tio åren inte gett in någon anmälan till registret och det kan antas att han har upphört med sin verksamhet, eller
 2. näringsidkaren är ett handelsbolag och antalet registrerade bolagsmän är sedan minst ett år mindre än två och någon uppgift om likvidation har inte registrerats.

[S2]Undersökningen enligt första stycket skall ske genom att registreringsmyndigheten skickar ett brev till den adress som finns registrerad för näringsidkaren i registret samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

[S3]Om det ännu två månader efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar inte framgår att verksamheten fortfarande utövas eller att näringsidkaren avser att återuppta den, skall registreringsmyndigheten genast avföra näringsidkaren från registret. I fall som avses i första stycket 2 skall näringsidkaren dock inte avföras från registret, om antalet registrerade bolagsmän åter uppgår till två eller flera eller uppgift om likvidation har registrerats. Lag (2003:866).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 17 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 17 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen finns bestämmelser om att Patent- och registreringsverket på eget initiativ skall avregistrera näringsidkare från handelsregistret, s.k. gallring. Avregistrering skall ske om det vid en undersökning inte framgår att verksamheten fortfarande utövas eller att näringsidkaren avser att återuppta den. Bestämmelsen har behandlats i ...

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om när registreringsmyndigheten ska undersöka om en registrerad näringsidkare fortfarande utövar verksamhet.

Ändringarna i tredje stycket innebär att orden ”avföra” och ”avföras” byts ut mot ”avregistrera” respektive ”avregistreras”. Detta är en anpassning till den terminologi som används i den föreslagna 15 a §.

Också övriga ändringar i paragrafen är av ...

18 §  Registrering eller avförande ur registret skall genom registreringsmyndighetens försorg utan dröjsmål kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Registrering eller avförande som sker efter anmälan av rätten behöver inte kungöras av registreringsmyndigheten.

[S2]En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall endast ange ändringens art. Lag (1992:1448).

Prop. 2007/08:45: En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret ska endast ange ändringens art. (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörelser med anledning av registrering eller avregistrering.

Ändringen i första stycket innebär att ordet ”avförande” byts ...

19 §  Registrering eller avförande ur registret som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om ej av omständigheterna framgår att han varken haft eller bort ha vetskap därom. Lag (1977:707).

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om när tredje man ska anses ha fått kännedom om en registrering eller en avregistrering.

Ändringen innebär att ordet ”avförande” från registret byts ut mot ”avregistrering”. Detta är en anpassning till den terminologi som används i den föreslagna 15 a §.

I paragrafen har även gjorts vissa andra ändringar av redaktionellt slag.

 • RH 1997:88:Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän sex månader tidigare nedgått till en. Fråga om överlåtelse av likvidationsbolagets enda större tillgång, en hyresfordran, kunde bedömas som en tillåten avvecklingsåtgärd eller om avtalskontrahenten varit i god tro och överlåtelsen till följd därav var giltig. Även fråga om betydelsen av att ett aktiebolags styrelse nedgått till en ledamot utan någon suppleant.
 • NJA 1987 s. 592:A bedrev verksamhet först som enskild näringsidkare och därefter genom ett aktiebolag. Sedan kungörelse utfärdats om att den enskilda firman avregistrerats i handelsregistret och att bolaget registrerats i aktiebolagsregistret gjordes beställningar för verksamheten. Fråga - i mål om personligt betalningsansvar för A - om leverantören skall anses ha känt till bolagsbildningen. 19 § handelsregisterlagen (1974:157) och 18 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385).
 • NJA 1995 s. 654:A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget. Innan hans avgång blivit registrerad upptog handelsbolaget en kredit. Fråga vilken betydelse som, vid bedömningen av A:s personliga ansvar för handelsbolagets skuld, skall tillmätas den omständigheten att borgenären då krediten beviljades saknade faktisk kännedom om att A överhuvudtaget inträtt som bolagsman. 2 kap 22 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

20 §  För registrering skall erläggas avgift som Konungen fastställer.

21 §  Registreringsmyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 17 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:33).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av registreringsmyndighetens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 21 § i promemorians förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande av registreringsmyndighetens beslut. Ändringen innebär att registreringsmyndighetens beslut om avregistrering av näringsidkare eller företrädare för näringsidkare som har fått näringsförbud eller beslut om anteckning av uppgift om näringsförbud enligt den föreslagna 15 a § får överklagas. Paragrafen har också ändrats i redaktionellt avseende.

22 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i ansökan eller anmälan till registreringsmyndigheten eller i handling som fogas därvid dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Den som försummar föreskriven ansökan eller anmälan eller, där sådan ansökan eller anmälan avskrivits eller avslagits eller registrering hävts, försummar att göra ny föreskriven ansökan eller anmälan, döms till penningböter. Lag (1991:302).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Handelsregisterlag (1974:157)

Lag (1976:128) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Lag (1977:707) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Lag (1987:697) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 16, 18 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1991:302) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Lag (1992:1448) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses handelsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17 och 18 §§ i sin äldre lydelse.
  3. Om en näringsidkare, som registrerats före den tidpunkt då registret överfördes till Patent- och registreringsverket, avförts ur registret och det därefter visar sig att verksamheten fortfarande utövas, får registreringsmyndigheten, efter anmälan från näringsidkaren, undanröja uppgiften om avförande och återinföra näringsidkaren i registret. Återinföring av näringsidkaren i registret får dock bara ske om anmälan kommer in inom ett år från tidpunkten för avförandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:27, Bet. 1992/93:LU10
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:761) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:328, Prop. 1992:93, Bet. 1992/93:LU43
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. En vid ikraftträdandet registrerad stiftelse på vilken 10 kap.stiftelselagen (1994:1220) då är eller senare kommer att bli tillämplig skall avföras ur registret när den har införts i stiftelseregistret enligt stiftelselagen (1994:1220).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:225, Prop. 1993/94:9, Bet. 1993/94:LU12
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1993:761, 3, 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:33) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:794) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:411, Prop. 1994/95:189, Bet. 1994/95:LU31
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:770) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1998:308) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. En näringsidkare som vid lagens ikraftträdande redan är registrerad skall senast den 31 december 1998 till handelsregistret anmäla sådana uppgifter som anges i 4 § och som inte redan tidigare är införda i registret. Detta gäller dock inte uppgift om ett handelsbolags eller en ideell förenings organisationsnummer.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:221, Prop. 1997/98:98, Bet. 1997/98:LU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2003:866) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter om enskild näringsidkare i 4 § första stycket 2 gäller för registreringsnummer som har tilldelats före ikraftträdandet.
 3. En enskild näringsidkare, som är registrerad i handelsregistret vid ikraftträdandet, skall senast den 30 juni 2004 anmäla sådana uppgifter som anges i 4 § första stycket 5 till Patent- och registreringsverket. Någon anmälan behöver dock inte göras om uppgifterna redan är införda i registret.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 4, 7, 17 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:239) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 1, 13 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:690) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:865) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:136) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2008:92) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 9, 16, 17, 18, 19, 21 §§; nya 15 a, 23 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2013:429) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 23 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:198) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraftträder
2019-01-01