Inaktuell version

Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975 i lydelse enligt SFS 2007:974
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Ersätts genom omtryck U:2008-01-01/ Uppgifter

1 §  Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman. Förordning (1988:1116).

2 §  Det åligger Justitiekanslern att under regeringen bevaka statens rätt. I mål som rör statens rätt skall han, om det inte ankommer på någon annan myndighet, föra eller låta föra statens talan.

[S2]Utan hinder av att uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol ankommer på en annan myndighet än Justitiekanslern, får Justitiekanslern i en tvist som prövas eller kan bli föremål för prövning av en allmän domstol från myndigheten överta uppgiften att bevaka statens rätt.

[S3]Justitiekanslern skall tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter. Förordning (1997:414).

3 §  Om Justitiekanslerns tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden finns bestämmelser i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.

[S2]Inom ramen för vad som föreskrives i 2 § nämnda lag omfattar Justitiekanslerns tillsyn

 1. statliga myndigheter,
 2. tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter,
 3. andra som är knutna till statlig myndighet och som innehar tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt angår denna deras verksamhet.

[S3]I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Förordning (1987:1004).Förordning (1988:1116).

4 §  Justitiekanslern bör ej ingripa mot lägre befattningshavare utan självständiga befogenheter, om det ej påkallas av särskilda skäl. Förordning (1988:1116).

5 §  Kan det misstänkas att en befattningshavare som omfattas av bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte kan tillställas honom inom två år efter förseelsen, får Justitiekanslern utfärda motsvarande underrättelse. Detsamma gäller för den som omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och motsvarande underrättelse i någon annan författning. Förordning (1994:910).

6 §  Det åligger Justitiekanslern att vaka över tryckfriheten och yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (1991:1708).

7 §  Om Justitiekanslerns befattning med advokatväsendet finns bestämmelser i rättegångsbalken. Förordning (1988:1116).

8 §  Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen (1985:400) om behörighet för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken och lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning finns särskilda bestämmelser. Förordning (1999:103).

9 §  Justitiekanslern skall granska de ärendeförteckningar som myndigheterna lämnar till Justitiekanslern enligt särskilda föreskrifter. Förordning (1988:1116).

10 §  Om Justitiekanslerns rätt att föra talan mot beslut om rättshjälp och om ersättning av allmänna medel, m.m. finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut. Förordning (2005:78).

11 §  Ombud som har att företräda staten eller bevaka dess rätt skall efterkomma vad justitiekanslern befaller dem i tjänsten. Förordning (1988:1116).

Verksförordningens tillämpning

12 §  Verksförordningen (1995:1322) skall, med undantag av 4, 5,10 14, 17, 19 26, 30 och 32 34 §§, tillämpas på Justitiekanslern. Bestämmelsen i 35 § verksförordningen gäller dock bara i administrativa ärenden som rör tjänstemän hos Justitiekanslern. Beslut i andra ärenden hos Justitiekanslern får överklagas endast om en lag eller en annan förordning innehåller en särskild föreskrift om det. Förordning (1996:383).

Organisation

13 §  Hos Justitiekanslern finns, förutom Justitiekanslern, byråchefer och andra anställda.

[S2]Justitiekanslern får vid behov anlita experter och sakkunniga. Förordning (1996:383).

Ärendenas handläggning

14 §  I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna ombud att föra talan.

[S2]Justitiekanslern får uppdra åt annan att i sitt ställe leda förundersökning samt att väcka och utföra de åtal som Justitiekanslern har beslutat, om inte åtgärden avser ledamot av Högsta domstolen eller Regeringsrätten. Beslut att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt får inte fattas av någon annan än justitiekanslern. Kallas justitiekanslern att muntligen höras i Högsta domstolen med anledning av överklagande av ett beslut meddelat av advokatsamfundets styrelse eller disciplinnämnd, får justitiekanslern förordna byråchef eller annan lämplig person att företräda sig vid förhöret.

[S3]I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern förordna byråchef hos Justitiekanslern eller annan lämplig person att föra talan på justitiekanslerns vägnar. Detsamma gäller beträffande frågor som avses i lagen (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken. Allmän åklagare får dock inte förordnas i sistnämnda fall.

[S4]I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en tjänsteman hos Justitiekanslern att vidta behövliga handläggningsåtgärder.

[S5]Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken i fråga om den som är anställd hos myndigheten. Förordning (1998:1304).

15 §  Justitiekanslern skall verkställa den utredning som fordras för prövning av ett klagomål eller annat ärende.

[S2]Ett klagomål skall prövas av Justitiekanslern endast om frågans beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken till prövning. Om ett klagomål lämpligen kan utredas och prövas av någon annan myndighet än Justitiekanslern och har myndigheten inte tidigare prövat saken, får Justitiekanslern överlämna klagomålet till denna myndighet för handläggning. Klagomål får dock överlämnas till justitieombudsman endast efter överenskommelse med denne. Förordning (1998:1304).

16 §  När justitiekanslern är förhindrad att utöva sin tjänst, fullgörs justitiekanslerns uppgifter av den byråchef som av justitiekanslern utsetts till ersättare. Vid längre tids förhinder för justitiekanslern skall frågan om behovet av ersättare anmälas till regeringen. Förordning (1998:65).

17 §  I Justitiekanslerns frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av honom meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på Justitiekanslerns tjänst, till dess regeringen bestämmer annat.

18 §  Ett ärende avgörs efter föredragning av en byråchef, någon annan tjänsteman eller en särskilt förordnad föredragande. Justitiekanslern får dock avgöra ett ärende utan föredragning.

[S2]Justitiekanslern får uppdra åt byråcheferna att avgöra ärenden av enklare slag. Förordning (1998:65).

19 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt byråchef eller annan tjänsteman att på eget ansvar vidtaga åtgärd för ärendes beredande.

Anställningar m.m.

20 §  Justitiekanslern anställs med fullmakt genom beslut av regeringen.

[S2]Byråchefer anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av Justitiekanslern. Vid sådana anställningar tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

[S3]Andra anställningar beslutas av Justitiekanslern. Förordning (1996:383).

21 § har upphävts genom förordning (1994:910).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1976:875) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 6, 21 §§

Förordning (1977:821) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 3, 9 §§

Förordning (1979:950) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1980:509) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 6, 14 §§

Förordning (1982:301) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1982:972) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 20 §

Förordning (1985:1063) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 14 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:1004) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:973) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1988:1116) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  upph. 1 §, rubr. före 1 §; nuvarande 2-12 §§ betecknas 1-11 §§; nya 12 §, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:70) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 april 1989. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-04-15

Förordning (1990:488) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1708) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitekanslern

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Föreskrifterna i 6 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om radioprogram som har sänts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:910) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

  Omfattning
  upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 5, 20 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:383) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 12, 13, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1460) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

  Omfattning
  upph. 10 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:414) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:65) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

  Omfattning
  ändr. 16, 18 §§
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1304) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 8, 14, 15 §§
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1999:103) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
/Träder i kraft I:2008-01-01/ Uppgifter

1 §  Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman. Förordning (1988:1116).

2 §  Justitiekanslern ska under regeringen bevaka statens rätt. I mål som rör statens rätt ska han eller hon, om inte någon annan myndighet ska sköta denna uppgift, föra eller låta föra statens talan.

[S2]Även om uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol ska skötas av en annan myndighet än Justitiekanslern, får Justitiekanslern i en tvist som prövas eller kan bli föremål för prövning av en allmän domstol från myndigheten överta uppgiften att bevaka statens rätt.

[S3]Justitiekanslern ska bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter. Förordning (2007:974).

3 §  I lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn finns bestämmelser om Justitiekanslerns tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.

[S2]Inom ramen för vad som föreskrivs i 2 § den lagen omfattar Justitiekanslerns tillsyn

 1. statliga myndigheter,
 2. tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter,
 3. andra som är knutna till en statlig myndighet och som innehar en anställning eller ett uppdrag som innefattar myndighetsutövning, när det gäller den verksamheten.

[S3]I fråga om befattningshavare vid Försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Förordning (2007:974).

4 §  Justitiekanslern bör inte ingripa mot lägre befattningshavare utan självständiga befogenheter, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (2007:974).

5 §  Kan det misstänkas att en befattningshavare som omfattas av bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte kan tillställas honom eller henne inom två år efter förseelsen, får Justitiekanslern utfärda motsvarande underrättelse. Detsamma gäller för den som omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och motsvarande underrättelse i någon annan författning. Förordning (2007:974).

6 §  Justitiekanslern ska vaka över tryckfriheten och yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (2007:974).

7 §  Bestämmelser om Justitiekanslerns befattning med advokatväsendet finns i rättegångsbalken. Förordning (2007:974).

8 §  Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) och lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning finns särskilda bestämmelser. Förordning (2007:974).

9 §  Justitiekanslern ska granska de ärendeförteckningar som myndigheterna lämnar till Justitiekanslern enligt 29 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:974).

10 §  Om Justitiekanslerns rätt att föra talan mot beslut om rättshjälp och om ersättning av allmänna medel, m.m. finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut. Förordning (2005:78).

11 §  Justitiekanslern ska pröva anmälningar från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten. Om Justitiekanslern finner att det som har förekommit kan föranleda skadeståndsansvar för staten ska Justitiekanslern bereda den som berörs tillfälle att framställa skadeståndsanspråk mot staten. Ett anspråk på ersättning ska handläggas enligt bestämmelserna i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Förordning (2007:974).

12 §  Ombud som har att företräda staten eller bevaka dess rätt ska följa de instruktioner som Justitiekanslern lämnar dem i tjänsten. Förordning (2007:974).

Ledning

13 §  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2007:974).

Ärendenas handläggning

14 §  I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna ombud att föra talan.

[S2]Justitiekanslern får uppdra åt någon annan att i sitt ställe leda en förundersökning samt att väcka och utföra de åtal som Justitiekanslern har beslutat, om inte åtgärden avser en ledamot av Högsta domstolen eller Regeringsrätten. Beslut att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt får inte fattas av någon annan än justitiekanslern. Kallas justitiekanslern att muntligen höras i Högsta domstolen med anledning av ett överklagande av ett beslut meddelat av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd, får justitiekanslern förordna en byråchef eller en annan lämplig person att företräda sig vid förhöret.

[S3]I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern förordna en byråchef hos Justitiekanslern eller någon annan lämplig person att föra talan på justitiekanslerns vägnar.

[S4]I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en tjänsteman hos Justitiekanslern att vidta behövliga handläggningsåtgärder.

[S5]Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken i fråga om den som är anställd hos myndigheten. Förordning (2007:974).

15 §  Justitiekanslern ska verkställa den utredning som behövs för prövning av ett klagomål eller ett annat ärende.

[S2]Ett klagomål ska prövas av Justitiekanslern endast om frågans beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken till prövning. Om ett klagomål lämpligen kan utredas och prövas av någon annan myndighet än Justitiekanslern och om myndigheten inte tidigare har prövat saken, får Justitiekanslern överlämna klagomålet till denna myndighet för handläggning. Klagomål får dock överlämnas till en justitieombudsman endast efter överenskommelse med denne. Förordning (2007:974).

16 §  När justitiekanslern är förhindrad att utöva sin befattning, fullgörs justitiekanslerns uppgifter av den byråchef som justitiekanslern har utsett till ersättare. Vid längre tids förhinder för justitiekanslern ska frågan om behovet av ersättare anmälas till regeringen. Förordning (2007:974).

17 §  I justitiekanslerns frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans eller hennes medgivande vidtas någon åtgärd som rubbar eller ändrar av honom eller henne meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på justitiekanslerns befattning, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (2007:974).

18 §  Ett ärende avgörs efter föredragning av en byråchef, någon annan tjänsteman eller en särskilt förordnad föredragande. Justitiekanslern får dock avgöra ett ärende utan föredragning.

[S2]Justitiekanslern får uppdra åt byråcheferna att avgöra ärenden av enklare slag.

[S3]I en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut får det överlämnas åt en byråchef eller någon annan tjänsteman att på eget ansvar vidta åtgärder för ett ärendes beredande. Förordning (2007:974).

19 §  Beslut i ärenden hos Justitiekanslern får överklagas endast om en lag eller förordning innehåller en särskild föreskrift om det. Förordning (2007:974).

Anställningar och uppdrag

20 §  Justitiekanslern är myndighetschef och anställs med fullmakt genom beslut av regeringen.

[S2]Anställning som byråchef beslutas av regeringen efter anmälan av Justitiekanslern. Vid sådana anställningar tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

[S3]Justitiekanslern får vid behov anlita experter och sakkunniga. Förordning (2007:974).

Undantag från myndighetsförordningen

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2005:78) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ny 10 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2007:974) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, den nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13, 20 §§; nya 11, 21 §§, rubr. närmast före 21 §; omtryck
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1794) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1140) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:464) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2016:310) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 18, 20 §§
Ikraftträder
2016-06-01