Upphävd författning

Förordning (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-09-17
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2007:625
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statlig bostadsbyggnadssubvention i form av ett bidrag för ny- eller ombyggnad av bostäder i hyres- och bostadsrättshus. Förordning (2006:1586).

1 a §  Bidrag får bara lämnas för projekt

 1. för ombyggnad av en- eller tvåbostadshus,
  1. som påbörjats före den 11 januari 1993, eller
  2. för vilket bindande avtal om upphandling av projektet har träffats före den 11 januari 1993, eller
 2. för ombyggnad av flerbostadshus eller nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus, som påbörjats före den 1 januari 2007. Förordning (2006:1586).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]bostäder: bostadslägenheter och följande utrymmen som hör till lägenheterna

 • trapphus och andra kommunikationsutrymmen,
 • utrymmen med anordningar för värme, varmvatten och tvätt,
 • förråd,
 • utrymmen för sophantering, och
 • utrymmen för samvaro, hobby och lek, om de årliga kostnaderna för utrymmena betalas av de boende,

[S3]hyres- och bostadsrättshus: en- eller tvåbostadshus som ägs av en eller flera juridiska personer samt flerbostadshus,

[S4]nybyggnad: uppförande av hus och tillbyggnad av hus, om tillbyggnaden innebär nytillskott av bostadslägenheter,

[S5]ombyggnad: dels nyinvesteringar i eller i anslutning till hus som utan att vara nybyggnad i väsentlig mån förbättrar sådana grundläggande funktioner som krävs för att huset skall fungera tillfredsställande för bostadsändamål, dels åtgärder som syftar till att underhålla eller förbättra husets grundläggning eller dess huvudsakliga försörjningssystem för el, uppvärmning, vatten och avlopp, ventilation samt transporter och andra kommunikationer, och

[S6]värdeår: det värdeår som gäller för huset enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S7]Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av ord och uttryck i denna paragraf. Förordning (2006:1586).

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag lämnas under de förutsättningar som anges i 4--8 §§.

[S2]Bidragstagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om bidrag som regeringen föreskriver.

Bostäder för permanent bruk m.m.

4 §  Bostäderna skall vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende. I fråga om bostäder som skall upplåtas med hyresrätt skall det självständiga boendet garanteras genom hyresavtal av normalt slag eller hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt. Avsteg från kravet på självständigt boende får göras i fråga om bostäder som är avsedda för speciella ändamål eller om det annars finns särskilda skäl.

[S2]Boverket får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket. Förordning (2002:665).

Utrymmes- och utrustningsstandard m.m.

5 §  Byggnadsprojektet skall uppfylla de grundläggande krav rörande permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (1987:10). Vad gäller ombyggnad skall dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara standard enligt 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av första stycket. Förordning (2001:1055).

Bygglov

6 a § har upphävts genom förordning (1997:59).
7 § har upphävts genom förordning (1994:824).

Konsumentskydd vid nybyggnad av bostadsrättssmåhus

8 §  Om projektet avser nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som upplåts med bostadsrätt, skall det till skydd för husägaren finnas

 1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal (produktionsgaranti) och
 2. ett betryggande åtagande att avhjälpa sådana väsentliga skador på huset som består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion, utförande eller material och som upptäcks och anmäls under tiden från utgången av den garantitid som anges i köpe- eller entreprenadavtalet till dess tio år har gått, räknat från dagen för slutbesiktningen.

[S2]Är uppförandet och färdigställandet av huset tryggat på annat sätt än genom en produktionsgaranti får bidrag dock lämnas, om det finns särskilda skäl. I sådant fall skall dock åtagande enligt första stycket 2 även avse fel eller brister som upptäcks och anmäls under vad som vid tiden för ansökan återstår av den i köpe- eller entreprenadavtalet angivna garantitiden. Förordning (2006:1586).

Bidragets storlek

Allmänt

9 §  Bidrag lämnas med en procentuell andel av ett beräknat räntebelopp. Räntebeloppet utgörs av ett bidragsunderlag multiplicerat med en räntesats (subventionsränta). Bidragsunderlag, subventionsränta och bidragsandelens storlek bestäms enligt 10--14 §§.

Bidragsunderlaget

10 §  För nybyggnad skall bidragsunderlaget beräknas på grundval av antalet kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark för bostäder. Bidragsunderlaget skall, om inte annat följer av andra-fjärde styckena, motsvara 11 000 kronor per kvadratmeter upp till och med 35 kvadratmeter per bostadslägenhet.

[S2]Om den bidragsgrundande arean är större än som anges i första stycket minskas det i första stycket angivna underlaget för varje ytterligare tillkommande kvadratmeter med 35 kronor per kvadratmeter för hela den bidragsgrundande arean.

[S3]Om nybyggnaden avser särskilda boendeformer för personer som behöver tillsyn eller vård och detta medför en väsentlig fördyring av bostäderna, får utöver det bidragsunderlag som följer av första och andra styckena ett särskilt tillägg göras till bidragsunderlaget med 2 000 kronor per kvadratmeter upp till och med 35 kvadratmeter per bostadslägenhet.

[S4]Bidragsunderlaget får beräknas på högst 120 kvadratmeter per lägenhet. Area utanför lägenheterna skall därvid fördelas lika på dessa efter antalet lägenheter.

[S5]Boverket får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första-fjärde styckena. Förordning (1998:1376).

10 a §  I fråga om sådana nybyggnadsprojekt som får bidrag enligt förordningen (1995:801) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder eller förordningen (1996:1371) om statligt investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder skall bidragsunderlaget enligt 10 § minskas med bidragsbeloppet. Förordning (1996:1370).

11 §  För ombyggnad skall bidragsunderlaget, om inte annat följer av tredje eller fjärde stycket, motsvara 90 procent av skälig, faktisk kostnad för ombyggnaden, till den del kostnaden överstiger 100 000 kronor. Om projektet även får annat statligt bidrag skall bidragsunderlaget dock motsvara 90 procent av den skäliga faktiska kostnad som överstiger summan av 100 000 kronor och beviljat bidrag, såvida bidraget inte

 1. lämnats enligt förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.,
 2. lämnats enligt förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder,
 3. lämnats enligt förordningen (1998:1025) om stimulansbidrag för äldrebostäder m.m.,
 4. lämnats enligt förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter,
 5. lämnats enligt förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande,
 6. lämnats enligt förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist,
 7. lämnats enligt förordningen (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus,
 8. utgör stimulans enligt förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder, eller
 9. utgör stöd enligt förordningen (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen.

[S2]Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka slag av kostnader som skall anses utgöra ombyggnadskostnader.

[S3]Bidragsunderlaget för ombyggnaden får uppgå till högst 80 procent av det bidragsunderlag som enligt 10 § skulle ha beräknats för en motsvarande nybyggnad av det ombyggda huset, minskat med husets värde före ombyggnaden. Som utgångspunkt för bestämmande av husets värde före ombyggnaden skall användas taxeringsvärdet för byggnad, till den del det avser bostäder. Boverket skall meddela närmare föreskrifter för beräkning av husets värde före ombyggnaden.

[S4]Vad som föreskrivs i första stycket om bidragsunderlag till den del kostnaderna överstiger 100 000 kronor tillämpas inte i fråga om handikappanpassning av bostäder. Bidragsunderlaget för sådana åtgärder skall motsvara 90 procent av skälig faktisk kostnad för åtgärderna. Har statligt eller kommunalt bidrag beviljats för en sådan åtgärd, får dock endast den del av kostnaden som inte täcks av bidraget beaktas. Förordning (2005:69).

11 a §  Om det för en ny- eller ombyggnad lämnas bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden får det bidragsunderlag som beräknas enligt 10 § eller 11 § första stycket höjas med ett belopp för kostnaden för konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Höjningen får dock inte överstiga det lägsta av följande belopp:

 1. 25 kronor per kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark för bostäder,
 2. 3 000 kronor per bostadslägenhet. Förordning (1993:565).

Subventionsränta

12 §  Subventionsräntan skall motsvara den räntesats som Boverket bestämmer med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år.

[S2]Vid tillämpningen av 15 d § skall subventionsräntesatsen bestämmas med utgångspunkt från en räntesats för lån med rörlig ränta. Förordning (1997:429).

Bidragsandelens storlek

13 §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts senast den 31 december 2006 och om det för fastighetstaxeringsåret 2007 inte utgår någon fastighetsskatt för byggnaden enligt 3 § andra stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 20 procent,
 2. för 2008 till 14 procent,
 3. för 2009 till 10 procent,
 4. för 2010 till 7 procent, och
 5. för 2011 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts 2002, 2003, 2004, 2005 eller 2006 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 20 procent,
 2. för 2008 till 14 procent,
 3. för 2009 till 10 procent,
 4. för 2010 till 7 procent, och
 5. för 2011 till 4 procent. Förordning (2007:625).

13 a §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts senast den 31 december 2006 och om det för fastighetstaxeringsåret 2007 utgår fastighetsskatt för byggnaden enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 14 procent,
 2. för 2008 till 10 procent,
 3. för 2009 till 7 procent, och
 4. för 2010 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts 2001 eller tidigare och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 14 procent,
 2. för 2008 till 10 procent,
 3. för 2009 till 7 procent, och
 4. för 2010 till 4 procent. Förordning (2007:625).

13 b §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2007 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2007 uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 20 procent,
 2. för 2008 till 14 procent,
 3. för 2009 till 10 procent,
 4. för 2010 till 7 procent, och
 5. för 2011 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2007 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 20 procent,
 2. för 2008 till 14 procent,
 3. för 2009 till 10 procent,
 4. för 2010 till 7 procent, och
 5. för 2011 till 4 procent. Förordning (2007:625).

13 c §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2007 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2006 eller tidigare uppgår bidragsandelen

 1. för 2007 till 14 procent,
 2. för 2008 till 10 procent,
 3. för 2009 till 7 procent, och
 4. för 2010 till 4 procent. Förordning (2006:1586).

13 d §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2008 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2008 uppgår bidragsandelen

 1. för 2008 till 14 procent,
 2. för 2009 till 10 procent,
 3. för 2010 till 7 procent, och
 4. för 2011 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2008 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

 1. för 2008 till 14 procent,
 2. för 2009 till 10 procent,
 3. för 2010 till 7 procent, och
 4. för 2011 till 4 procent. Förordning (2007:625).

13 e §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2008 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2007 eller tidigare uppgår bidragsandelen

 1. för 2008 till 10 procent,
 2. för 2009 till 7 procent, och
 3. för 2010 till 4 procent. Förordning (2006:1586).

13 f §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2009 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2009 uppgår bidragsandelen

 1. för 2009 till 10 procent,
 2. för 2010 till 7 procent, och
 3. för 2011 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2009 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

 1. för 2009 till 10 procent,
 2. för 2010 till 7 procent, och
 3. för 2011 till 4 procent. Förordning (2007:625).

13 g §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2009 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2008 eller tidigare uppgår bidragsandelen

 1. för 2009 till 7 procent, och
 2. för 2010 till 4 procent. Förordning (2006:1586).

13 h §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2010 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2010 uppgår bidragsandelen

 1. för 2010 till 7 procent, och
 2. för 2011 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2010 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

 1. för 2010 till 7 procent, och
 2. för 2011 till 4 procent. Förordning (2007:625).

13 i §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2010 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2009 eller tidigare uppgår bidragsandelen för 2010 till 4 procent. Förordning (2006:1586).

13 j §  För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2011 och om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2011 uppgår bidragsandelen för 2011 till 4 procent.

[S2]För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2011 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen för 2011 till 4 procent. Förordning (2007:625).

14 §  Om en ny- eller ombyggnad avser ett bostadsrättshus och bostadsrättsföreningens lån för ny- eller ombyggnaden inte uppgår till ett belopp som motsvarar bidragsunderlagets storlek skall bidragsandelen enligt 13-13 j §§ i stället för räntebeloppet avse ett belopp som motsvarar föreningens lån multiplicerat med subventionsräntan. Förordning (2006:1586).

Bidragstid m.m.

15 §  Bidragstiden räknas från dagen då ny- eller ombyggnaden färdigställs. Om ansökan om bidrag kommer in till länsstyrelsen efter dagen för färdigställandet, räknas bidragstiden från dagen då ansökan kommer in. Boverket får meddela närmare föreskrifter om när ett projekt skall anses färdigställt.

[S2]Räntebidrag lämnas inte för tid då det eller de hus bidraget avser ingår i ett konkursbo. Vad som nu föreskrivits gäller inte bidrag i ärenden som omfattar sådana överlåtelser eller pantförskrivningar som avses i 20 a §, om konkursförvaltaren godkänner att bidraget betalas ut till långivaren. Förordning (1995:399).

15 a §  Bidragstiden delas in i femårsperioder. Den första femårsperioden räknas från och med den dag då bidragstiden börjar i ärendet enligt 15 § första stycket. Den kan dock på begäran av bidragstagaren senareläggas enligt 15 b §. Under varje femårsperiod beräknas bidraget efter den subventionsränta som enligt Boverkets föreskrifter gäller vid ingången av femårsperioden.

[S2]För bidragstiden efter den 30 september 2011 gäller dock i stället att bidraget beräknas efter den subventionsränta som gäller den 30 september 2011. Förordning (2006:1586).

15 b §  Den första femårsperioden får senareläggas till den dag som bidragstagaren anger. Den får dock senareläggas längst ett år från och med den dag då bidragstiden börjar enligt 15 § första stycket. Om bidragstidens början bestäms med ledning av Boverkets föreskrifter om medelfärdigställande skall ettårsperioden räknas från den dag projektet är helt färdigställt. Förordning (1995:399).

15 c §  Om senareläggning gäller i övrigt följande:

 1. Begäran om senareläggning skall göras senast i samband med ansökan om bidrag.
 2. Den första femårsperioden får påbörjas tidigast den dag då begäran om senareläggning kommer in till bidragsmyndigheten.
 3. Om bidragstagaren begär senareläggning utan att ange en viss dag, får den första femårsperioden påbörjas tidigast vid den tidpunkt då bidragstagaren kommer in med kompletterande uppgift om sådan dag. Om ingen sådan uppgift kommer in inom ettårsperioden, skall den första femårsperioden räknas från utgången av ettårsperioden. Förordning (1995:399).

15 d §  Har den första femårsperioden senarelagts beräknas bidraget för den del av bidragstiden som ligger före denna period efter den subventionsränta som enligt Boverkets föreskrifter gäller då bidragstiden börjar enligt 15 § första stycket. Förordning (1995:399).

16 §  Om det under bidragstiden inträffar någon ändring av betydelse för rätten till bidrag, skall bidragstagaren genast lämna länsstyrelsen uppgift om detta.

[S2]En bostadsrättsförening skall förbinda sig att till länsstyrelsen i god tid anmäla minskningar av sådana lån som avses i 14 § utöver vad som följer av en normal amortering av lånen. Förordning (1993:1120).

Ansökningsförfarandet m.m.

17 §  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där huset finns. Förordning (2006:1586).

18 §  En ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2007. Förordning (2006:1586).

19 §  Om länsstyrelsen finner att bidrag kan lämnas, skall den meddela ett bidragsbeslut om storleken av bidragsunderlaget. I annat fall skall ansökan avslås.

[S2]Om länsstyrelsen har meddelat ett bidragsbeslut skall länsstyrelsen, om sökanden ansöker om utbetalning av bidraget, meddela ett beslut om utbetalning. Förordning (2006:1586).

19 a §  En ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen

 1. om projektet har färdigställts före den 1 januari 2007, senast den 30 juni 2007 eller, om länsstyrelsens bidragsbeslut meddelats efter den 30 april 2007, inom två månader från bidragsbeslutet,
 2. om projektet har färdigställts efter den 30 september 2011, senast den 31 mars 2012, och
 3. i övriga fall, inom sex månader från det att projektet har färdigställts. Förordning (2006:1586).

19 b §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. när en ny- respektive ombyggnad skall anses påbörjad,
 2. att ansökningar enligt 18 och 19 a §§ skall göras på särskilt formulär,

[S2]och

 1. den utredning som skall bifogas en ansökan. Förordning (2006:1586).

19 c §  Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. Förordning (2006:1586).

20 §  Bidrag betalas ut i efterskott fyra gånger per bidragsår. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivnings- myndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare.

[S2]Den som enligt första stycket är mottagare av bidraget skall skriftligen utfästa sig att inte till annan överlåta, pantförskriva eller på annat sätt överföra den rätt till bidrag som bidragsbeslutet innebär. Mottagaren skall dessutom förbinda sig att vid överlåtelse av huset tillse att den nye ägaren lämnar en motsvarande förbindelse såvitt avser rätten till bidrag.

[S3]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utbetalning av bidrag. Förordning (1993:1120).

20 a §  Utan hinder av 20 § andra stycket får överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag ske till förmån för sådana långivare som står under Finansinspektionens tillsyn, för hela eller delar av tid som låneavtalet eller låneavtalen gäller. Krav från låntagaren att utbetalning av bidrag skall ske direkt till denne saknar verkan för tid då överlåtelsen eller pantförskrivningen gäller. Förordning (1993:1590).

20 b §  Räntebidraget upphör när det totala räntebidraget för den period aviseringen avser är lägre än 500 kronor. Förordning (1998:1641).

Återkallelse av beslut

21 §  Ett beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis, om

 1. projektet när det färdigställts inte uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet,
 2. det senare görs sådana ändringar i fråga om fastighetens eller byggnadens användningssätt som innebär att förutsättningarna inte längre är uppfyllda eller
 3. rätten till bidrag har övergått till annan i strid mot bestämmelserna i 20 och 20 a §§. Förordning (1993:1590).

Återkrav av bidrag

22 §  Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om

 1. bidragsberättigande utrymmen i huset helt eller delvis används för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades,
 2. mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 3. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Om det beslutas om återkrav av bidrag, skall länsstyrelsen besluta att det vid senare utbetalning av bidrag till mottagaren av det återkrävda bidraget skall hållas inne skäligt belopp i avräkning på det belopp som återkravet avser. Om återbetalningen inte kan fullgöras på detta sätt, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen. Förordning (1993:1120).

23 §  Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet enligt 22 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna bakom den felaktiga utbetalningen eller till bidragsmottagarens ekonomiska situation.

Övriga bestämmelser

24 §  Länsstyrelsens beslut i fråga enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1164).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas i ärenden i vilka ny- eller ombyggnaden har påbörjats efter utgången av år 1992. Uppfyller ett sådant projekt även förutsättningarna för bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, tillämpas förordningen dock bara om sökanden särskilt begär att bidrag lämnas enligt de nya bestämmelserna i stället för enligt de äldre.
  2. I fråga om nybyggnad tillämpas förordningen även i andra fall än som avses i 1, om
   1. projektet beviljats eller kan beviljas bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder,
   2. projektet inte är färdigställt den 20 april 1995 och
   3. bidragssökanden begär det och i förekommande fall medger att tidigare beslut om räntebidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder återkallas av bidragsmyndigheten.
  3. För sådana nybyggnadsprojekt som påbörjats år 1994 eller tidigare och som på sökandens begäran beviljas bidrag enligt förordningen (1995:801) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder skall bidragsandelen för det första året av bidragstiden vara
  52,0 procent, om bidraget avser hyres- eller bostadsrättshus och
  31,4 procent, om det avser egnahem. Förordning (1995:803).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1768) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-11

Förordning (1993:86) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:76, Bet. 1992/93:BoU9
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1992:986
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:165) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 april 1993. Bestämmelserna i 11 § i sin nya lydelse tillämpas även för projekt som har påbörjats eller fått bidragsbeslut.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:206, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU10
  Omfattning
  ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-04-15

Förordning (1993:344) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ombyggnader som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:282, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU16
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:565) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Omfattning
  ny 11 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1120) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraft- trädandet.
  Omfattning
  ändr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1590) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:115, Prop. 1993/94:76, Bet. 1993/94:BoU6
  Omfattning
  ändr. 15, 21 §§; ny 20 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:824) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1342) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1994-12-01

Förordning (1994:1995) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:399) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.
  2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om projekt som färdigställts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.
  3. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om projekt som färdigställts före ikraftträdandet, om ansökan om utbetalning av bidrag kommer in till bidragsmyndigheten sedan förordningen trätt i kraft och sökanden begär senareläggning av den första femårsperioden. I dessa fall skall dock bidragstiden räknas från dagen för färdigställandet och ettårsperioden från dagen för ikraftträdandet.
  4. Vad som föreskrivs om begäran om senareläggning i 15 c § 1 tillämpas inte om ansökan om bidrag för projektet kommit in till bidragsmyndigheten före ikraftträdandet och projektet färdigställts efter det att bestämmelserna trätt i kraft. I sådana fall får begäran om senareläggning göras senare, dock senast inom tre månader från dagen för projektets färdigställande.
  Omfattning
  ändr. 12, 15 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:604) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Bestämmelserna i 2 § om vad som avses med ombyggnad och 11 § om beräkning av bidragsunderlaget vid ombyggnad i paragrafernas äldre lydelse tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bidrag kommit in till länsstyrelsen före ikraftträdandet.
  3. De nya bestämmelserna i 13 § andra stycket om den årliga sänkningen av bidragsnivån under bidragstiden tillämpas -- såvitt gäller ärenden i vilka bidragstiden påbörjas före utgången av år 1994 -- från och med det bidragsår som påbörjas efter utgången av juni 1995 och i övrigt från och med utgången av det första bidragsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:311, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU13
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 11, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:803) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:396, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:BoU21
  Omfattning
  ändr. övergångsbest.; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:349) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1996.
  2. De nya föreskrifterna i 6 a § tillämpas i fråga om projekt som påbörjas efter ikraftträdandet. De skall dock inte gälla för beslut som fattats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:227, Prop. 1995/96:101, Bet. 1995/96:BoU10
  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
  Ikraftträder
  1996-06-15

Förordning (1996:1370) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Den nya förordningen tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:51, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU11
  Omfattning
  ändr. 10 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1506) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:92, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:BoU1
  Omfattning
  ny 20 b §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:59) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:143, Prop. 1996/97:30, Bet. 1996/97:BoU5
  Omfattning
  upph. 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:429) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:670) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i ärenden i vilka ny- eller ombyggnaden färdigställts före utgången av år 1999 eller där bidragsbeslut fattats senast den 19 mars 1998.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:306, Prop. 1997/98:119, Bet. 1997/98:BoU10
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1030) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förarbeten
Rskr. 1997/98:307, Prop. 1997/98:113, Bet. 1997/98:SoU24
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-09-01

Förordning (1998:1164) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1376) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998.
 2. I fråga om ärenden där ny- eller ombyggnaden färdigställts före utgången av år 1999 eller där bidragsbeslut fattats senast den 19 mars 1998 gäller 10 § i sin lydelse före den 1 juli 1998.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1998:1641) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förarbeten
Rskr. 1998/99:59, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Omfattning
ändr. 20 b §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:589) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-07-15

Förordning (2000:1387) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förarbeten
Rskr. 2000/01:90, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:BoU1
Omfattning
ändr. 11 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1055) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:665) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:509) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förarbeten
Rskr. 2002/03:215, Prop. 2002/03:98, Bet. 2002/03:BoU9
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-08-15

Förordning (2004:686) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2005:69) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2005 och skall tillämpas från och med den 10 februari 2005.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-03-22

Förordning (2006:1586) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadsubvention

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid beräkning av bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 16 §, rubr. närmast före 18, 19 §§; ändr. 1, 1 a, 2, 8, 13, 14, 15 a, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 8, 17 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g, 13 h, 13 i, 13 j, 19 a, 19, b, 19 c §§
Ikraftträder
2007-01-23

Förordning (2007:625) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 23 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:222, Prop. 2006/07:100, Bet. 2006/07:FiU21
Omfattning
ändr. 13, 13 a, 13 b, 13 d, 13 f, 13 h, 13 j §§
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2008:746) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Omfattning
ändr. 19 a §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:364) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1116) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:6) om upphävande av förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Omfattning
upph.