Upphävd författning

Förordning (1993:1126) om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m.m. enligt vissa äldre bestämmelser

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
SFS 1993:1126
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sedan länsbostadsnämnden upphört skall länsstyrelsen pröva frågor om bidrag enligt de förordningar som anges i bilagan till denna förordning.

2 §  Sådana underrättelser till länsbostadsnämnden om ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidrag och som föreskrivs i de förordningar som anges i bilagan till denna förordning skall lämnas till länsstyrelsen.

3 §  Länsstyrelsens beslut med stöd av denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Bilaga

 1. Bostadslånekungörelsen (1967:552),
 2. Förordningen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler,
 3. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),
 4. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,
 5. Förordningen (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus,
 6. Förordningen (1982:642) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus,
 7. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 8. Förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,
 9. Förordningen (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus,
 10. Förordningen (1983:40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall,
 11. Förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.,
 12. Förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus,
 13. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868),
 14. Förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall,
 15. Nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder,
 16. Ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder,
 17. Förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag,
 18. Förordningen (1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad,
 19. Förordningen (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder,
 20. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem,
 21. Förordningen (1987:530) om ungdomsbostadsstöd,
 22. Förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder,
 23. Förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1126) om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m.m. enligt vissa äldre bestämmelser

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (2016:481) om upphävande av förordningen (1993:1126) om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m.m. enligt vissa äldre bestämmelser

Omfattning
upph.