Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

[S2]Förordningen gäller även för de allmänna försäkringskassorna. Vad som i det följande sägs om myndighet skall även gälla allmän försäkringskassa. Förordning (1998:1776).

 • NJA 2007 s. 115:Statens jordbruksverk har inte ansetts berättigat att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på fordran avseende återbetalning av omställningsstöd enligt den numera upphävda förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

2 §  Förordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[S2]Bestämmelserna i 14 och 17 §§ tillämpas dock även på fordringar som omfattas av lagen om indrivning av statliga fordringar m. m. med undantag för

 1. medel som i statsbudgeten redovisas som skatt samt restavgifter och dröjsmålsavgifter på sådana medel,
 2. böter och andra medel som enligt särskilda bestämmelser drivs in på samma sätt som böter.

3 §  Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Betalningsvillkor

4 §  En myndighet skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster.

5 §  När en myndighet träffar avtal om försäljning av varor och tjänster, skall myndigheten upplysa om betalningsvillkoren.

[S2]Om varan eller tjänsten skall betalas mot faktura, skall betalningsvillkoren framgå av fakturan.

Ränta

6 §  Ränta på statens fordringar skall tas ut enligt den räntesats som för varje budgetår fastställs av regeringen (statens utlåningsränta).

 • RÅ 2004:54:Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring.

7 §  Dröjsmålsränta skall tas ut på fordringar och lån som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det eller något annat följer av lånebestämmelserna.

 • RÅ 2005:43:Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 § förvaltningslagen.
 • RÅ 2004:54:Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring.

8 §  Dröjsmålsränta skall tas ut enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsränta enligt andra grunder får dock tas ut efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

[S2]Första stycket gäller inte för Riksgäldskontorets fordringar. Förordning (1998:436).

 • RÅ 2004:54:Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring.

Fakturering

9 §  Andra fordringar än lån skall faktureras så snart som möjligt.

Bevakning och indrivning

10 §  Varje myndighet skall se till att myndighetens fordringar betalas enligt betalningsvillkoren.

[S2]Om fordran inte har betalats senast på förfallodagen, skall myndigheten så snart som möjligt skicka en betalningspåminnelse till den betalningsskyldige.

11 §  Om fordran inte betalas efter påminnelse, skall myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att få betalt.

12 §  En myndighet får, om det är till fördel för staten, uppdra åt en annan myndighet eller åt ett företag som bedriver inkassoverksamhet enligt inkassolagen (1974:182) att bevaka och driva in myndighetens fordringar. Ett sådant uppdrag får inte innefatta överlåtelse av fordran.

[S2]Utan hinder av vad som sägs i första stycket får en allmän försäkringskassa överlåta en fordran avseende en socialförsäkringsförmån eller en bidragsförmån eller en fordran i uppbördsverksamhet till en annan försäkringskassa. Förordning (1998:1776).

Processbehörighet

13 §  En myndighet företräder staten inför domstol i mål eller ärenden som rör myndighetens fordringar. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

Betalningsanstånd

14 §  En myndighet får medge den betalningsskyldige skäligt betalningsanstånd.

[S2]Anstånd utöver ett år från förfallodagen får medges bara om det är till fördel för staten eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

Avbrytande av indrivning

15 §  En myndighet får besluta att indrivningen skall avbrytas tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt.

[S2]Indrivningen skall tas upp på nytt, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt.

Ackord

16 §  En myndighet får anta ett förslag om ackord, om det kan anses fördelaktigt för det allmänna.

[S2]Ett ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion får antas bara om övriga borgenärer som berörs av ackordet godkänner det. Förordning (1996:893).

Eftergift

17 §  En myndighet får helt eller delvis efterge en fordran, om det på grund av den betalningsskyldiges sjukdom eller av någon annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning.

Fordringar myndigheter emellan

18 §  Bestämmelserna i 4, 5 och 7--10 §§ tillämpas även på fordringar som en myndighet har på en annan statlig myndighet. En myndighet får uppdra åt en annan myndighet under regeringen att hantera sådana fordringar.

Samråd

19 §  Innan en myndighet beslutar att avbryta indrivnings- försök, anta ackordsförslag eller efterge en fordran skall myndigheten samråda med Kammarkollegiet. Detsamma gäller innan myndigheten beslutar att ansöka om att en betalningsskyldig skall försättas i konkurs. Samrådsskyldigheten gäller dock inte för affärsverken och Riksgäldskontoret.

[S2]Kammarkollegiet får medge undantag från samrådsskyldigheten.

[S3]I fråga om de allmänna försäkringskassorna skall vad som i första och andra styckena sägs om Kammarkollegiet i stället avse Riksförsäkringsverket. Förordning (1998:1776).

Överklagande

20 §  Ett beslut i ärende om eftergift får, om beslutet fattats av en myndighet som lyder under en central förvaltningsmyndighet, överklagas till den centrala förvaltningsmyndigheten. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]En allmän försäkringskassas beslut enligt första stycket får överklagas till Riksförsäkringsverket. Förordning (1998:1776).

Verkställighetsföreskrifter

21 §  Kammarkollegiet får meddela föreskrifter i fråga om samråd enligt 19 §.

[S2]Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten av denna förordning. Ekonomistyrningsverket skall därvid samråda med Kammarkollegiet i frågor som rör 15-17 §§ och med Skatteverket i frågor som rör kronofogdemyndigheternas verksamhet. Förordning (2003:962).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Genom förordningen upphävs
   • avskrivningskungörelsen (1965:921),
   • förordningen (1981:475) om ränta på statens kapital,
   • förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar,
   • cirkuläret (1940:677) till statsmyndigheterna angående bemyndigande för Kungl. Maj: t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.,
   • Riksrevisionsverkets cirkulär den 27 juni 1966 med föreskrifter om tillämpningen av avskrivningskungörelsen,
   • Riksrevisionsverkets föreskrifter den 17 december 1975 för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar,
   • Riksrevisionsverkets kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar,
   • Riksrevisionsverkets kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar.
  3. Den nya förordningen tillämpas även på fordringar som uppstått före ikraftträdandet.
  4. Om en fordran har lämnats över till en bevakningsmyndighet före ikraftträdandet, skall den myndigheten slutföra handläggningen om inte de berörda myndigheterna kommer överens om något annat.
  5. Föreskrifterna i 11--19 §§ skall, till utgången av juni 1994, i fråga om de myndigheter som anges i bilagorna 1--4 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten i stället gälla för Försvarsmaktens organisationsmyndighet.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:893) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.
  2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1997:1008) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

  Omfattning
  ändr. 8, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:436) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 8, 21 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1776) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 1, 12, 19, 20 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2003:962) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1023) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 1, 12, 19, 20, 21 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:548) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:182) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 16 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:772) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2006-07-01