Allmän bestämmelse

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning. Förordning (2004:902).

Normgivningsbemyndiganden

2 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter

 1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen,
 2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,
 3. om särskild ersättning enligt 7 kap. 6 § lagen om allmän försäkring som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon deltar i,
 4. om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring, samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte,
 5. om särskilt läkarutlåtande enligt 3 kap. 8 a § tredje stycket 1 lagen om allmän försäkring, och
 6. om i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 2 § lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration samt om användningen av elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 3 § samma lag. Förordning (2009:1186).

Verkställighetsföreskrifter

3 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. lagen (1962:381) om allmän försäkring när det gäller 1, 3, 4, 7–9 och 16–17 kap., 20 kap.4 och 8 §§ samt 22 kap.,
 2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
 3. lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
 4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade,
 5. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
 6. socialförsäkringslagen (1999:799), i samråd med Pensionsmyndigheten i frågor som berör även den myndighetens verksamhet,
 7. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, därvid ska Försäkringskassan samråda med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor innan föreskrifter meddelas,
 8. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning enligt 20 § lagen om sjuklön.

[S2] Förordning (2009:1186).

4 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

Övriga bemyndiganden

5 §  Försäkringskassan får genomföra försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om arbetslivsinriktad rehabilitering samt bedriva därmed sammanhängande forskning. Förordning (2004:902).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För tid till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01