Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000:634 i lydelse enligt SFS 2023:612
Ikraft
2000-08-01
Upphäver
Förordning (1997:1159) om IT-utbildning
Förordning (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Förordning (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar
Förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2005:632 och 2008:1434 har iakttagits.

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen

 1. arbetsmarknadsutbildning,
 2. validering,
 3. arbetspraktik,
 4. stöd till start av näringsverksamhet,
 5. förberedande insatser, och
 6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

[S2]Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs. Förordning (2017:1163).

2 § Har upphävts genom förordning (2012:425).

3 §  I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns det bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning. Förordning (2017:1163).

3 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Gemensamma bestämmelser

4 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

Anvisningar till program

5 §  En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

[S2]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:395).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

7 §  En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst 6 månader.

[S2]Dock får anvisningar till

 1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med utbildningen uppnåtts,
 2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18-19 a §§ förlängas, om det behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för verksamheten har blivit försenat,
 3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, längst 6 månader, och
 4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap.skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan enligt 30 § andra stycket 5, avse en tidsperiod som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier.

[S3]En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket får pågå i längst 3 veckor. Förordning (2020:811).

7 a §  En anvisning till ett program ska avse verksamhet på heltid.

[S2]En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

 1. sjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 2. föräldraledighet, eller
 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsvarar arbetsutbudet.

[S4]En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om han eller hon samtidigt arbetar, tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800). Den sammanlagda tiden ska i dessa fall motsvara hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2016:465).

7 b §  För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i ett program och får aktivitetsstöd.

[S2]För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 7 a § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid. Förordning (2010:1712).

7 c § Har upphävts genom förordning (2017:1163).

7 d §  Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:1130).

Vem som får anvisas program

8 §  En anvisning får göras för en person som är minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

[S2]Särskilda villkor för stöd till start av näringsverksamhet finns i 18 §. Förordning (2017:1163).

9 §  Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller inte för

 1. unga med funktionsnedsättning,
 2. personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen,
 3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet enligt 18-19 a §§,
 4. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och
 5. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förordning (2019:1156).

10 §  En person som är sjukfrånvarande på heltid från ett program ska skrivas ut från programmet om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

[S2]Arbetsförmedlingen ska inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt första stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas eller genom att den sjukfrånvarande anvisas till ett annat program.

[S3]Ärenden om utskrivning ur program ska handläggas skyndsamt. Förordning (2009:1601).

10 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Bestämmelser om de enskilda programmen

Arbetsmarknadsutbildning

11 §  Med arbetsmarknadsutbildning avses yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden.

12 §  Uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå får utnyttjas som arbetsmarknadsutbildning om utbildningen motsvarar längst 6 månaders heltidsstudier. Förordning (2021:1284).

Validering

13 a § Har upphävts genom förordning (2007:816).
13 b § Har upphävts genom förordning (2007:816).

Arbetspraktik

14 §  Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

[S2]För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet får arbetspraktiken eller delar av den bestå av en bedömning av den enskildes yrkeskompetens. Förordning (2015:947).

14 a §  Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt verka för att risken för att reguljära arbetstillfällen undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att omfatta en längre tidsperiod än den normala säsongen.

[S2]Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande inte anställs hos anordnaren efter avslutad praktik. Om det ingår i praktiken att den arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även denna bedömning. Anordnaren ska även ha åtagit sig att ansvara för att den arbetssökande får handledning av en utsedd handledare. Förordning (2022:1349).

14 b § Har upphävts genom förordning (2015:947).
14 c § Har upphävts genom förordning (2010:1463).
14 d § Har upphävts genom förordning (2010:1463).
15 § Har upphävts genom förordning (2017:1163).
16 § Har upphävts genom förordning (2017:1163).
17 § Ny beteckning 33 a § genom förordning (2010:80).

Stöd till start av näringsverksamhet

18 §  Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

[S2]En anvisning till programmet får göras för den som har fyllt 18 år och som bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning.

[S3]För den som är bosatt inom ett sådant stödområde 1 eller 2, som avses i 2 § förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företags-stöd, gäller inte kravet i 8 § första stycket att han eller hon ska vara eller riskera att bli arbetslös för att kunna få stöd. Förordning (2021:1325).

19 §  Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till start av näringsverksamhet. Förordning (2007:1031).

19 a §  Stödet ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Arbetsförmedlingen ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning. Förordning (2016:817).

20 § Ny beteckning 14 c § genom förordning (2010:80).
21 § Ny beteckning 14 d § genom förordning (2010:80).
22 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
23 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
24 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
25 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
25 a § Har upphävts genom förordning (2003:625).
25 b § Har upphävts genom förordning (2003:625).
26 § Har upphävts genom förordning (2007:816).
27 § Har upphävts genom förordning (2007:816).
28 § Har upphävts genom förordning (2007:816).
29 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

Förberedande insatser

30 §  Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

[S2]Insatserna kan bestå av

 1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
 2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
 3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för personer som har fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,
 4. kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap.skollagen (2010:800), eller motsvarande utbildning vid folkhögskola, som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, och
 5. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

[S3]Den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och har studerat kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, eller motsvarande utbildning vid folkhögskola, med stöd av andra stycket 4 får efter de studierna även delta i annan utbildning i enlighet med andra stycket 4 eller 5. Den utbildningen får kombineras med fortsatta studier i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. I övrigt gäller att när en person har tagit del av en insats enligt andra stycket 4 eller 5 under en tidsperiod som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier får personen inte delta i en ny insats enligt någon av dessa punkter inom tre år. Förordning (2023:612).

30 a § Har upphävts genom förordning (2015:947).
30 b § Har upphävts genom förordning (2015:947).
30 c § Har upphävts genom förordning (2015:947).

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

31 §  Med projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning avses insatser som

 • sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden, och
 • inte kan anordnas inom ramen för de övriga programmen men inte heller strider mot bestämmelserna om andra program. Förordning (2007:1031).

32 §  Arbetsförmedlingen ska ingå en överenskommelse med den som ska samverka om ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. När överenskommelsen ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt beakta att projektet är förenligt med de huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som anges i 2 och 3 §§ förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

[S2]Av överenskommelsen ska följande framgå:

 • projektets syfte, innehåll och omfattning,
 • formerna för Arbetsförmedlingens medverkan i projektet,
 • hur projektet ska finansieras,
 • avtalat projektstöd till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar projektet, och
 • hur projektet ska följas upp och utvärderas.

[S3]Medel som avsatts till ett projekt får inte användas till ersättning som avser försörjning av den som tar del av ett projekt. Förordning (2007:1031).

32 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Övriga bestämmelser

Program utanför Sverige

33 §  Ett program eller del därav får förläggas till Sveriges närområde om det finns särskilda skäl till att förlägga verksamheten utanför Sverige. Den som anordnar arbetspraktik utanför Sverige måste dock vara en svensk juridisk person. För att stöd till start av näringsverksamhet skall lämnas måste verksamheten vara registrerad i och till viss del bedrivas i Sverige. Förordning (2006:1557).

Ekonomiskt stöd

33 a §  Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen.

[S2]När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2017:1163).

33 b § Har upphävts genom förordning (2015:947).

Handläggning av stödfrågor m.m.

34 §  Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stöd och ersättningar som gäller program enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen beslutar. Belopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

[S2]Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat underlag för beräkningen av stödbeloppet, ska anordnaren lämna sådant underlag till Arbetsförmedlingen inom 180 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid, förlorar anordnaren rätten till det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2015:508).

35 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2007:1031).

Återbetalning och återkrav

36 §  En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

[S2]Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:395).

36 a §  Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 36 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Förordning (2010:395).

36 b §  Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

[S2]Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

[S3]Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2010:395).

36 c §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 36 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 36 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:395).

36 d §  Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 36 a § eller ett krav på ränta enligt 36 b eller 36 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:395).

36 e §  Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 36 b eller 36 c §. Förordning (2010:395).

Återkallelse av anvisningar m.m.

37 §  Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om den som anvisats

 1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt förhinder,
 2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt, eller
 3. missköter sig eller stör verksamheten.

[S2]En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2014:877).

37 a § Har upphävts genom förordning (2007:415).
37 b § Har upphävts genom förordning (2007:415).
38 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

38 a §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för den myndighetens granskning av handläggningen av och rutiner för handläggningen av ärenden om återkallande av arbetsmarknadspolitiska anvisningar till program. Förordning (2007:1031).

Omprövning och överklagande

39 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:395).

39 a §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2018:991).

Bemyndigande

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. 31 och 32 §§ träder dock i kraft den 1 januari 2001.
 2. Genom förordningen upphävs
  • förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar,
  • förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år,
  • förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, och
  • förordningen (1997:1159) om IT-utbildning.
 3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:751) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Bet. 1999/2000:AU7
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2001:557) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2001:1301) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 2, 3 §§; nya 3 a, 32 a §§, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:236) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:289) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30, 34 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:322) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2002/03:200, Prop. 2002/03:44, Bet. 2002/03:AU8
Omfattning
ändr. 2, 22 §§; nya 10, 10 a §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:498) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2002/03:200, Prop. 2002/03:44, Bet. 2002/03:AU8
Omfattning
ändr. 23, 37 §§; nya 37 a, 37 b §§
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2003:559) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 2, 8 §§; nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2003:625) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §; ändr. 1, 2, 8 §§
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2003:754) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ny 19 a §
CELEX-nr
32001R0006
Ikraftträder
2003-12-15

Förordning (2004:222) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2004:625) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ny 38 a §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:1325) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om 7, 8, 14, 14 a och 26 §§ och i övrigt den 1 januari 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium enligt den förordningen.
Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 14, 16, 17, 26, 32 a, 33, 34 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:605) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar och åtaganden om finansieringsbidrag som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:303, Prop. 2004/05:100, Bet. 2004/05:FiU21
Omfattning
ändr. 2, 7, 15, 16, 30, 34, 36 §§; ny 7 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:632) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ny 30 a §
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2005:1200) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 2, 8, 21, 23, 30 §§; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:64) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 14 c §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:277) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och tillämpas för första gången i fråga om finansieringsbidrag för maj 2006.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2006:292) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 14, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2006-06-15

Förordning (2006:1004) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.
 2. När det gäller överenskommelser enligt den upphävda 15 § är anordnaren betalningsskyldig endast för sådant finansieringsbidrag som avser arbetspraktik fram till och med utgången av juni 2006.
Omfattning
upph. 15, 16 §§; ändr. 37 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1557) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet anvisats friåret, arbetsmarknadsutbildning enligt de upphävda 10, 10 a och 13 §§, plusjobb, datorteksverksamhet eller beviljats ett interpraktikstipendium.
 3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande för arbetsmarknadsutbildning som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:88, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:AU5
Omfattning
upph. 3 a, 10, 10 a, 13, 14 b, 14 c, 14 d, 30 a, 32 a §§, rubr. närmast före 10, 14 b, 32 a §; ändr. 2, 3, 5, 8, 12, 21, 23, 30, 33, 35 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:415) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
 2. Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin kan ta del av den tills anvisningen till det program eller den insats han eller hon deltar i upphör. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet har anvisats aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är arbetslös anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.
Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och förvärvsarbetar eller senare börjar förvärvsarbeta, och som senast den 1 april 2008 blir arbetslös och inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Förordning (2007:1301).
 1. Äldre föreskrifter om ekonomiskt stöd för merkostnader som föranleds av arbetspraktik gäller fortfarande för den som anvisats arbetspraktik före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 2, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37 a, 37 b §, rubr. närmast före 1, 4, 21 §§; ändr. 1, 3, 5, 7, 8, 17, 19 a, 30, 37 §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:816) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.
 2. En person, som vid ikraftträdandet inte fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, får fullfölja deltagandet i insatsen. Äldre föreskrifter gäller då fortfarande. Vid anvisningstidens slut anvisas de personer, som uppfyller villkoren enligt 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, till jobbgarantin.
Omfattning
upph. 13 a, 13 b, 26, 27, 28, 29, 38 §§, rubr. närmast före 13 a, 26, 27, 28 §§; ändr. 7, 8, 9, 39 §§; ny 2 §
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
nuvarande 39 § betecknas 39 a §; ändr. 1, 5, 7 a, 8, 12, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a, den nya 39 a, 40 §§, rubr. närmast före nuvarande 39 §; ny 39 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1301) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och ska tillämpas från och med den 2 juli 2007.
Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:415
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1443) om ändring i förordningen (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 26 § i 2007:1031 utgår

Förordning (2008:270) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 a, 14 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1434) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 8 §§; ny 14 b §, rubr. närmast före 14 b §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:1601) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Vid tillämpning av 10 § första stycket ska endast sjukdagar från och med den 1 januari 2010 beaktas.
Omfattning
ändr. 1, 3, 7, 7 a, 8, 9, 14 a, 18 §§; nya 7 b, 7 c, 10, 20, 21, 30 a, 30 b, 30 c §§, rubr. närmast före 20, 30 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:45) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-03-08

Förordning (2010:62) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 a, 7 b §§
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:80) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
nuvarande 17, 20, 21 §§ betecknas 33 a, 14 c, 14 d §§; ändr. den nya 33 a §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före den nya 14 c §; ny rubr. närmast före den nya 33 a §
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:227) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 a §; ny 33 b §
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:260) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 a, 30 §§
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2010:395) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 5, 33 a, 36, 39, 39 a, 40 §§, rubr. närmast före 5, 36, 39, 40 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1130) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.
 2. Vid tillämpningen av 7 a och 30 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare även förstås motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100).
Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ändr. 7 a, 9, 30 §§; ny 7 c §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1463) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat det arbetsmarknadspolitiska programmet lyft.
Omfattning
upph. 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 c §; ändr. 1, 7, 33 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1712) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 b, 30 b §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1910) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2011-01-15

Förordning (2010:2026) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 9, 30 §§
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:416) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2011-05-25

Förordning (2011:1607) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:170) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 7 a, 9, 30 §§
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:425) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:637) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 b §
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2012:982) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 33 a §§; nya 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:684) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:877) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:149) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-05-04

Förordning (2015:508) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9, 30, 34 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:947) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 30 a, 30 b och 33 b §§ dock fortfarande.
 3. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 1, 7, 8, 9 och 39 a §§ i den äldre lydelsen.
Omfattning
upph. 14 b, 30 a, 30 b, 30 c, 33 b §§, rubr. närmast före 14 a, 14 b, 30 a §§; ändr. 1, 7, 8, 9, 12, 14, 14 a, 30, 33 a, 39 a §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:465) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 7, 7 a, 16, 30 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:817) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 9, 18, 19 a, 30 §§
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2016:1268) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:106) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 7 c och 15 §§ fortsätta att gälla, så länge den planen gäller. För den som vid ikraftträdandet deltar i insatsen praktiskt basår enligt 16 § ska den bestämmelsen fortsätta att gälla.
 3. För den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 1, 7, 8, 9, 30 och 33 a §§ fortsätta att gälla i den äldre lydelsen, så länge den planen gäller.
Omfattning
upph. 7 c, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 30, 33 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:991) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 39 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:1156) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, dock längst till och med den 20 september 2020.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:215) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-05-01

Förordning (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Förordning (2020:1190).
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2020:809) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Förordningen träder i kraft den 1 november 2020.
 2. För insatser som har lämnats före ikraftträdandet gäller 30 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 7, 30 §§
Ikraftträder
2020-11-01

Förordning (2020:811) om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 § i 2020:216

Förordning (2020:1190) om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:216

Förordning (2021:1284) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2022-02-01

Förordning (2021:1325) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2022-01-25

Förordning (2022:1349) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 14 a §
Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2022:1550) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2023:612) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2023-12-01