Inaktuell version

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:911 i lydelse enligt SFS 2021:906
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-15

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

[S2]De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. Förordning (2004:95).

2 §  Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

3 §  Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

4 §  Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

AvgiftsklasserAvgift kronor
A700
B1 300
C2 300
D4 000
E6 500
F10 000
G15 000
H22 000
I28 000
J35 000
K46 000
L65 000
M90 000
N120 000
O150 000
P200 000
Q350 000
R450 000
S600 000
T850 000
U1 300 000
V1 800 000
X2 300 000
Y2 800 000
Z3 400 000
Å3 900 000
Ä4 500 000
Ö5 200 000
AA5 800 000
AB6 500 000
AC7 100 000
AD7 800 000
AE9 100 000
AF10 400 000
AG11 700 000
Förordning (2021:527).

4 a §  I samband med prövning av en ansökan eller anmälan för vilken avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när avgiften senast ska betalas. Förordning (2016:1178).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

5 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Avgift tas även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1, 3-5 och 7-9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G. Förordning (2021:527).

/Träder i kraft I: 2021-11-10/

5 a §  Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

 • bank,
 • betalningsinstitut,
 • börs,
 • clearingorganisation,
 • finansiellt institut,
 • fondbolag,
 • företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 • företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • försäkringsföretag,
 • försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • institut för elektroniska pengar,
 • juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • kreditmarknadsföretag,
 • leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster,
 • pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 • registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 • tjänstepensionsföretag,
 • understödsförening, eller
 • värdepappersbolag.

[S2]I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

[S3]I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

[S4]I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

[S5]I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

[S6]I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

[S7]Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

[S8]För avgiftens storlek enligt första-sjunde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller. Förordning (2021:906).

5 b §  Avgift tas ut för intyg om verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2014:453).

5 c §  Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass I. Förordning (2020:483).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

5 d §  Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 26 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2021:527).

5 e §  Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 §försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande:

 1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
 2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp. Avgiftsklass M.
 3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod. Avgiftsklass P.
 4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
 5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.
 6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.
 7. Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje kvartal. Avgiftsklass G. Förordning (2016:1178).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

5 f §  Avgift tas ut vid anmälan om förvärv där motprestation för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigande i 16 kap. 1 § 16 lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Förordning (2021:527).

5 g §  Avgift tas ut för ett intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 12 § 3 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass C. Förordning (2019:466).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

5 h §  Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 41 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande:

 1. Godkännande av poster i kapitalbasen i ett sådant företag som framgår av 16 kap. 2 § 3 b och c lagen om tjänstepensionsföretag och som är ett mellanliggande holdingföretag. Avgiftsklass G.
 2. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H. Förordning (2021:527).

Betalning av avgift för ansökan och anmälan

6 §  Avgift ska betalas till Finansinspektionen på det sätt som inspektionen anvisar. Handläggningen av ansökan eller anmälan kommer att påbörjas först när betalningen har kommit inspektionen till handa. Ansökan eller anmälan kan avvisas om betalning inte har kommit inspektionen till handa inom 30 dagar från det att inspektionen har anvisat hur betalningen ska ske. Förordning (2015:704).

7 §  Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan eller anmälan avser.

Avgift för kungörelsekostnad

8 §  Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

 1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen,
 3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
 4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
 5. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
 6. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 27 § lagen om tjänstepensionsföretag. Förordning (2019:816).

Gemensamma bestämmelser

9 §  Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det.

10 §  Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

[S2]Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:1032).

11 §  Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

12 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Översyn av avgifter

13 §  Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4-5 d §§ samt i bilagan. Förordning (2011:888).

Bilaga

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser iAvgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §) D
Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de bestämmelser som gäller enligt 9 a § andra stycket (31 d § första stycket) E
Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de bestämmelser som gäller enligt 9 a § första och andra styckena (31 d § andra stycket) E

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §) D
Befrielse från försäkringsplikt (27 §) D
Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn) F
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §) E

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §) D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §) D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §) G
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §) G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §) D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (14 d §) D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §) G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket) F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket) D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b § G
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §) G
Medgivande att tillämpa 7 kap.9 a10 g §§försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §) G
Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §)N–AD
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)E
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2) D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2) D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §) D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket) D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket) D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §) F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket) D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket) H

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §) G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en förenings rörelse (56, 63 och 64 §§) L

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §) J

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G
Sparbankslagen (1987:619)

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (3 kap. 3 § och 4 kap. 2 §) D

Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) G
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) G
Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Godkännande och registrering av tillägg till erbjudandehandling enligt artikel 23.1 och 23.2 i EU:s prospektförordning (2 a kap. 11 §) E

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) O
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) H

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §) F

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3) D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) D
Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (4 kap. 2 § 5 b) G
Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen (1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden (4 kap. 2 § 10) D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5) D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5 ) D

Den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 a kap. 14 §) J

Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §) G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) G
Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5-12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (2 §) J
Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) K
Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5-12 lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 §) K
Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) L

Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt förvärv av aktier i institutet (3 § tredje stycket) E

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) G
Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) U
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) L
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) G
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) G
Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) D
Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §) G
Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §) D
Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) N–P
Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) G–N
Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) G–N
Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) K
Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) Q–S
Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) G–N
Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) N–AD
Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) M–U
Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) H–T
Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) M–S
Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)G
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)D
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)D
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)L
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 9 § )M

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) G

Bokföringslagen (1999:1078)

Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier utomlands (7 kap. 3 a §) C

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) D
Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
Godkännande av avvecklingssystem (3 §) L
Likställande av avvecklingssystem (9 a §) L
Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket F

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) Q
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § andra stycket) G
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) G
Lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan) Q
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 § första stycket 1) O

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (1 kap. 4 § första stycket 2) G

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) G
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) H
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) I
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)G
/Träder i kraft I:2021-07-01/ Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 § ) J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 § ) G

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap.35 och 43 §§) D

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) G
Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §) H

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §) H
Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket) D
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag (11 kap. 1 §) I

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G

Tillstånd att använda ordet bank i sitt företagsnamn (1 kap. 9 §) D
Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §) T
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §) E
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) T

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap.1 och 2 §§ ) Q-V
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap.1 och 2 §§) O-R
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap.1 och 2 §§) M
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 3 §)M–S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 11 §) G

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) G

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) H

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §) G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap.20 och 25 §§) M

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn (10 kap. 36 §) D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) J
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknadsförening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §) G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 § ) I

Den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Anmälan av företag som driver inlåningsverksamhet om direkt eller indirekt förvärv av aktier i företaget (6 § tredje stycket) E
Registrering av företag som driver inlåningsverksamhet (7 § )K
Lagen (2004:575) om europabolag

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (9 a §) J

Aktiebolagslagen (2005:551)

Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §) D
Undantag från förteckning över lån (21 kap. 10 §) C
Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Godkännande och registrering enligt 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av kontanter (2 kap. 3 §) G

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1–7) Q
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7) M
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9) Q–Y

Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9) M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) F
Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §) G
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige, utom i fråga om att driva en MTF- eller OTF-plattform (4 kap. 4 §) Q
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva en MTF- eller OTF-plattform från filial i Sverige (4 kap. 4 §) Q-Y
Tillstånd för utländsk filial till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter - utvidgat tillstånd (4 kap. 4 §) M
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 §) första stycket) J
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 § första stycket) G
Underrättelse från svenskt kreditinstitut om filialetablering genom anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES (5 kap. 1 § andra stycket) G
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)D
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)G
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 § )D
Underrättelse från svenskt kreditinstitut om anknutet ombud etablerat i Sverige vid gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 6 §) G
Underrättelse från värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut om åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för deltagare att på distans få tillträde till företagets handelsplattform (5 kap. 7 §) G
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) G
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) H
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §) G
Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 22 § andra stycket)D
Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som systematisk internhandlare (8 kap. 32 §) G
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap.2 och 3 §§)Q-V
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap.2 och 3 §§) O-R
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap.2 och 3 §§)M
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §)M–S
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §) G
Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, CTP-leverantör eller ARM-leverantör (10 kap. 1 § första stycket)Q–V
Ansökan om kontroll av att den som driver en handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör (10 kap. 1 § tredje stycket) N
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 § )M
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)R-AE

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) M

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) F
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket) G

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) R-AE

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) M

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) N

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) M

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § femte stycket) J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) G

Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §) G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) R-AG

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) R-AG

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) H
Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap.7 § andra och tredje styckena) J
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) I
Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden) I
Lagen (2010:751) om betaltjänster
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap. 6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §)D

Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) M

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) L
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H
Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)O
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)H
Anmälan från företag som driver verksamhet enligt
1 kap. 6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §)D
Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 § )N
Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 § ) M
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 § ) H
Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 § )P
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 § )H
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) I
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket) F

Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) G

Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) I

Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) F

Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) G

Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §) G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek (1 kap.19 eller 19 b §§) G
Undantag från försäkringsrörelselagen för större understödsförening som inte är tjänstepensionskassa i samband med tillstånd att driva försäkringsrörelse (1 kap. 19 d § första stycket och 2 kap. 4 § ) L
Undantag från försäkringsrörelselagen för mindre understödsförening som inte är tjänstepensionskassa i samband med tillstånd att driva försäkringsrörelse (1 kap. 19 d § andra stycket och 2 kap. 4 § ) I

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet (1 kap. 20 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §) G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) G
Tillstånd för tjänstepensionsföretag (omvandling) eller för understödsförening att driva försäkringsrörelse (2 kap.4 eller 4 a §) T
Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)H
Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd att driva försäkringsrörelse (2 kap.8, 15 och 17 §§) U

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §) L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 9 §) G
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §) S
Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (3 kap. 6 §) D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §) D
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket) G
Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §)H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2) C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (4 kap. 11 §) G
Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §) N–P
Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §) G–N
Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §) G–N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §) M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §) P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §) Q–T

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod (8 kap. 8 §) G–N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §) N–AD

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § andra stycket) M–U

Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket) H–T
Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §) M–S
Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket) G
Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket)D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1) E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller 13 kap. 33 § ) M
Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterföretag (11 kap. 37 § eller 12 kap. 86 § ) M
Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §) G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §) G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§) M

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §) I

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §) C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (19 kap. 11 §) H

Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holdingföretag (19 kap.13 eller 14 §) I
Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet (19 kap. 17 §) K

Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp (19 kap. 23 §) N–AD

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från tredjeland (19 kap. 30 §) L
Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §)M
Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod (19 kap. 36 §)P
Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)K
Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (19 kap.39 eller 40 §) H
Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning på gruppnivå (19 kap. 42 §) K
Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (19 kap. 43 §)G

Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvens- och verksamhetsrapport (19 kap. 55 §) G

Kontroll av likvärdighet – tillsyn (19 kap. 66 §) L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §) L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §) M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §) U

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för specialföretag (20 kap. 4 §) H
Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen (punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043]) G
Lagen (2011:755) om elektroniska pengar
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)O
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)M
Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H
/Träder i kraft I:2021-07-01/ Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)P
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 § )N
Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 § ) H
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §) I
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)F
Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)G
Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)H

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) I

Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) G

Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 22 §) G

Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 § ) O

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5) L
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5) D
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5) G
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) J
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5) C
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5) F
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) H
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5) B
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5) D
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) F

Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer (artikel 17.6) J

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för marknadsgarant (artikel 17.9) E

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för primärmarknadsoperationer (artikel 17.10) E
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a)J
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b)J

Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet till transaktionsregistret (artikel 9.1 fjärde stycket) F

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.6, 11.8 och 11.10) J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.7 och 11.9) J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) S–AD
Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart (artikel 15) M–AD
Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) G
Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) I
Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)N
Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41)M-Å

Ansökan om validering av en betydande ändring av modeller eller parametrar (artikel 49.1a) J-X

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54) N

Ansökan om undantag från clearingkravet för OTC-derivat (artikel 89.2) H

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) I
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) Q
Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1 §) H
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder O
Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § O
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1) G
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2)G
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3) H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra stycket 4) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 a §) G
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) I
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 §) F
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.13 §§ (4 kap. 4 §) G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket) G
/Träder i kraft I:2021-07-01/ Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) I
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 § ) G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 § ) H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 § ) H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.1-3 §§ (4 kap. 4 § ) I
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket) G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §) E
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) D
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §) G
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring (4 kap. 11 §) D
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) I
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) H
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §) I
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) H
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) H
Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap.9 och 13 §§) D
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §) G
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §) F
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 11 §) M
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §) G
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) J
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) G
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) E
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande av tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse) (6 kap. 1 §) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §) E
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §) D
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §) D
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) G
Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal), inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall (8 kap.14 och 16 §§) H
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §) E
Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap.3 och 13 §§) I
Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap.3 och 13 §§) G /Träder i kraft I:2021-07-01/ Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §) E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§) J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§ ) G

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) H
Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) H
Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D
Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder) E
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om värdepappersfonder) D
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder) E
Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) E
Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder I

Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a) I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) D

Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder I
Ansökan om registrering av godkända fonder för socialt företagande för vilka beteckningen EuSEF ska användas (artikel 15a) I
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt företagande (artikel 16 a) F
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) D
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) T /Träder i kraft I:2021-07-01/ Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) D
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) T

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) G

Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15) H

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) G
Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) E
Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3)H
Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31)K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41) G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1) G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a) I

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b) I

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) G
/Träder i kraft I:2021-07-01/ Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G

Tillstånd för reducering av kapitalbasen (artiklarna 77.1 och 78) J

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) T–Å
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) S–Å
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) U–Å
Tillstånd att utföra metodändring i del av den
internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J–T
Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143) J–U
Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)I
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149) I
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149) I
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150) I
Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5) G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221) I

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) G
Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256) G
Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) G
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262) G
Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)G
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283) J–U
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) J–S
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)J
Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) G
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) G–P
Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) T–X
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) J–T
Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) G–P

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313) G–P

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) G–P
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314) J–T
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315) G–P
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317) G–P
Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329)J–T
Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) J–T
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336) G–P
Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)G
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352) G–P
Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2)G–P

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354) G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358) J–T

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) G
Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363) S–X
Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) J–T
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366)G
Tillstånd gällande omfattningen för den interna
IRC-modellen (artikel 373)J–T

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377) J–T

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383) G–N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396) G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) G
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) G
Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2) G
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8) N
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9) T
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4) N
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5) T
Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa vissa exponeringar (artikel 429.7) H
Förhandstillstånd att dra tillbaka beslut i fråga om tillämpning av arrangemang enligt artikel 473a (artikel 473a.9) H

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3) G

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (4 §) L
Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige (8 §) L
Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat land (9 §) G
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter (10 §) I Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §) F

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag (1 kap.7 och 8 §§ ) P
Undantag från kravet på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag (1 kap.7 och 9 §§ ) M
Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES (3 kap. 4 §) G
Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (4 kap. 10 §)I
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 2.2) T

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 29.1) N
Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 29.1 (artikel 29.2) T
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 34.1) N
Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 34.1 (artikel 34.2) T
Undantag från begränsningen av andelen inflöden som får reducera utflöden med 75 procent av utflödena (artikel 33.2–33.4) N
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II)
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Återbetalning och inlösen (Artikel 71.1.h, 71.1.k, 71.1.m, 73.1.d, 73.1.h, 73.1.j, 77.1.d och 77.1.h)K
Återbetalning och inlösen (artiklarna 71.1 h, 71.1 k, 71.1 m, 73.1 första stycket d, 73.1 första stycket h, 73.1 första stycket j, 77.1 första stycket d, 77.1 första stycket h och 333) K
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012
Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral (artikel 16.1) S–Ö
Underrättelse om väsentliga förändringar som påverkar efterlevnaden av villkoren för auktorisationen (artikel 16.4) G
Ansökan om auktorisation av utkontraktering av en huvudtjänst (artiklarna 19.1 a–e och 30.4)Q–U

Ansökan om auktorisation av utvidgning av verksamheter och tjänster (artiklarna 19.1 a–e och 48.2) N–Ö

Anmälan om upprättande av samverkande länkar (artiklarna 19.5, 48.2 och 50) N

Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8) J
Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 23.3) J
Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3 och 23.7) J
Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b) I
Ansökan om auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 a) Q–Y
Ansökan om auktorisation att utse ett eller flera auktoriserade kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 b) Q–Y
Anmälan om väsentliga förändringar som påverkar villkoren för auktorisation av tillhandahållande av anknutna banktjänster (artikel 54.7) J
Ansökan om utvidgning av auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 56.1) N–U
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG
Begäran om förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid (artikel 17.6) K
Ansökan om fastställande av det datum som ska vara utgångspunkten för beräkningen av revisionsuppdragets varaktighet (artikel 17.8) K
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e)J
Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditgivarens bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § första stycket) N

Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en kreditgivare (2 kap. 5 §) I

Tillstånd för en svensk kreditgivare att inrätta filial i annat land (2 kap. 6 §) G

Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet från filial i Sverige (2 kap. 7 §) L
Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §) N
Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §)F
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en kreditförmedlare (3 kap. 3 §) I
Anmälan från en svensk kreditförmedlare som vill driva verksamhet med kreditförmedling eller rådgivning av bostadskrediter i ett annat land inom EES (3 kap. 4 §) G
Tillstånd för en svensk kreditförmedlare att inrätta filial i ett land utanför EES (3 kap. 5 §) G Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §) L
Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2) H
Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen av en auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond (artikel 5.2) G
Underrättelse om ändringar av den dokumentation som avses i artikel 5.1 och 5.2 (artikel 5.4) G
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra orderinformation om aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 4) H
Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 7) H
Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra order information om obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 9) H
Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 11) H
Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 20) H
Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21) H
Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en central motpart (artikel 35.2) J
Tillstånd för en central motpart att använda sig av övergångsarrangemang när det gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument för att inte omfattas av kraven i artikel 35 (artikel 35.5) H
Tillstånd för en central motpart att få tillträde till en handelsplats (artikel 36.2)J
Undantag för en handelsplats från att tillämpa artikel 36 när det gäller börshandlade derivat (artikel 36.5) H
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e)J
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet
Underrättelse om undantag från clearingkrav (artikel 3.2 andra stycket e)J
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster
Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster om utkontraktering av kritiska funktioner (artikel 6.6) D
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser
Anmälan från en handelsplats om godkännande av utkontraktering av kritiska operativa funktioner för en handelsplats (artikel 6.5 b) M
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014
Godkännande av uppförandekod (artikel 15.5)Q
Underrättelse om upphörande av ett kritiskt referensvärde (artikel 21.1) P
Underrättelse från administratör om bedömning av hur ett referensvärdes förmåga att mäta den underliggande marknaden och ekonomiska verkligheten påverkas (artikel 23.3) P
Underrättelse om undantag från särskilda krav för signifikanta referensvärden (artikel 25.2)P
Anmälan av försäkran om efterlevnad avseende icke-signifikanta referensvärden (artikel 26.3)H–P
Ansökan om förhandserkännande av administratör i ett tredjeland (artikel 32.5)T
Ansökan om godkännande av referensvärden från ett tredjeland (artikel 33.1)N-V
Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a)S-Ö
Ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b)R
Ansökan om registrering som administratör av icke-signifikant referensvärde (artikel 34.1 c)R
Godkännande av fondbestämmelser för en penningmarknadsfond i form av en ny värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (artikel 4) I
Godkännande av ändring i fondbestämmelser för en värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen om värdepappersfonder i samband med att fonden auktoriseras som penningmarknadsfond (artikel 4) G
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelser för fonden som specialfond enligt 12 kap. 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5) I
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som inte är specialfond (artikel 5)H
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som är specialfond, inklusive godkännande av ändring i fondbestämmelserna för fonden enligt 12 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5) G
Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1) H
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) H
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) G
Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1) I
Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) I
Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) H

Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) F

Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) D
Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är fysisk person att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap. 1 § (2 kap. 2 § och 4 §fjärde stycket) H
Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är juridisk person att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investerings-produkter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap. 1 § (2 kap. 2 § och 4 §fjärde stycket) I
Tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i Sverige (3 kap. 3 § första stycket och 4 §) L
Utvidgning av tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i Sverige (3 kap. 4 §) F
Underrättelse från försäkringsförmedlare att inrätta filial eller en permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid inrättande av filial eller en permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 6 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 6 § första stycket) D

Lagen (2019:284) om röstningsrådgivare

Anmälan om verksamhet som röstningsrådgivare (3 § ) F
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012
Tillstånd för andra än kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 första stycket) H
Tillstånd för kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 andra stycket) J
Tillstånd för en tredje part att bedöma om värdepapperiseringar uppfyller STS-kriterier (artikel 28.1)H
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder
Undantag från skyldighet att upprätta en beredskapsmekanism enligt artikel 33.4 (artikel 33.6) M
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG
Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6)L
Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6)J
Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) I
Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6)I
Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) H
Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) G
Godkännande och registrering av grundprospekt (artikel 8)K
Godkännande och registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9)J
Registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9)C
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) J
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) H
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) F
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) I
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) G /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) F
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) K /Träder i kraft I:2021-07-01/ Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) F

Godkännande och registrering av EU-återhämtningsprospekt (artikel 14a) J

Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) K
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) H
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) G
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) I Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) G
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) F

Överlämnande av ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i ett annat land inom EES (artikel 20.8) E

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (artikel 23) E

Lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Granskning av om en erbjudandehandling vid ett offentligt uppköpserbjudande innehåller den information som krävs (2 kap. 5 §) K

Granskning av om ett dokument vid en fusion eller en delning innehåller den information som krävs (2 kap. 6 § ) J

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) G
Tillstånd för försäkringsföretag (omvandling) eller understödsförening att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap.4 eller 5 §) T
Förlängning av tillstånd (2 kap. 7 § andra stycket)H
Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap.9, 12 och 14 §§) U

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 10 §) L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 10 § ) G
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande tjänstepensionsaktiebolag enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (2 kap. 10 § och 10 kap. 2 § ) S
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 2 § )G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 8 § första stycket) D

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 7 §) H
Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett tjänstepensionsföretag enligt 4 kap. 9 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §) C
Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet enligt 4 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §) G
Undantag från krav på årlig beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna i ett enskilt fall (5 kap. 5 § ) G
Godkännande av poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)G

Godkännande av nedsättning av garantibelopp i ett enskilt fall (8 kap. 14 § ) H

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (9 kap. 5 § fjärde stycket) D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 § andra stycket) E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol enligt 11 kap. 23 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 2 § ) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 11, 41 eller 62 § ) M

Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterbolag (10 kap. 15 eller 45 § ) M

Tillstånd till återbetalning av garantikapital enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 21 § ) G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (11 kap. 4, 18 eller 27 § ) M
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett tjänstepensionsaktiebolag enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 § ) I
Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras enligt 15 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 §) C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (16 kap. 11 § ) H

Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holdingföretag (16 kap. 12 eller 13 § ) I

Godkännande av poster i kapitalbasen i sådana holdingföretag som avses i 16 kap. 22 § (16 kap. 22 § ) G
Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (16 kap.25 eller 26 § ) H Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (16 kap. 31 §) G
/Upphör att gälla U:2021-07-01/ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil
Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte har väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4) D
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.5) G
/Träder i kraft I:2021-07-01/ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil
Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte har väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4) D
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.5) G
Tillstånd för värdepappersbolag att tillämpa kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (artikel 1.5) H
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av delarna två (kapitalbas), tre (kapitalkrav), fyra (koncentrationsrisk), sex (offentliggörande av information) och sju (rapportering) (artikel 6.1) N

Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av del sex (offentliggörande av information) (artikel 6.2) N

Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av del fem (likviditet) (artikel 6.3) N
Tillstånd för moderföretag enligt artikel 7.3 att undantas från efterlevnad av kraven i del fem (likviditet) på grundval av sin konsoliderade situation (artikel 7.4) J
Tillstånd för värdepappersföretagskoncern att tillämpa gruppkapitaltest i stället för konsolidering under tillsyn (artikel 8.1) K
Tillstånd för värdepappersbolag att få räkna ytterligare instrument eller medel som kapitalbas (artikel 9.4) J
Tillstånd för värdepappersbolag att beräkna K-CMG för alla positioner som omfattas av clearing eller på portföljbasis, om hela portföljen omfattas av clearing eller marginalsäkerhet (artikel 23.1) K
Tillstånd för värdepappersbolag att undanta transaktioner med vissa motparter från beräkningen av K-TCD (artikel 25.3) K
Tillstånd för värdepappersbolag att använda alternativa metoder för att beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt och de transaktioner som avses i artikel 25.1 första stycket b-f och beräkna de relaterade kapitalbaskraven (artikel 25.4) H
Tillstånd för värdepappersbolag att använda en alternativ modell för beräkningar av det regulatoriska deltat för optioner och swapoptioner (artikel 29.6) J-T
Tillstånd för värdepappersbolag att minska sitt innehav av likvida tillgångar (artikel 44.1) I
/Träder i kraft I:2021-11-10/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937
Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 12)P

Ansökan om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13) M

Underrättelse om väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisation (artikel 15.3) G
Underrättelse från leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om gränsöverskridande verksamhet (artikel 18.1) G Förordning (2021:906).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:150) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2002-04-27

Förordning (2002:1156) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
utgår genom 2003:1064
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1032) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 10 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1064) om ändring i förordningen (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2003:514 utgår

Förordning (2003:1065) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:345) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5, bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1235) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 5, 13 §§, bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:9) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:545) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1131) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 8, 13 §§, bil.; ny 5 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:161) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:622) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:918) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1528) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:738) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:387) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-07-23

Förordning (2008:1299) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1415) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 6 §, bil.; nya 4 a, 5 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:321) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:229, Prop. 2009/10:132, Bet. 2009/10:FiU34
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-04

Förordning (2010:752) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5, 5 a, 13 §§, bil.; ny 5 c §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1438) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:261) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:756) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:888) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 13 §, bil.; ny 5 d §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:960) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 5 a §, bil.
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:384) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §, bil.
CELEX-nr
32006R1287
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:737) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0236
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:291) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:595) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2013-09-03

Förordning (2013:1109) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:453) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§; bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:994) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1392) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:309) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:399) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-07-03

Förordning (2015:703) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 8 december 2015.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015.
Omfattning
ändr. bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2015-12-08

Förordning (2015:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. De äldre bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Omfattning
ändr. 3, 6, 8 §§, bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:73) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-02-16

Förordning (2016:74) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta att driva sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:736) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2016.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 c §§. bil.; ny 5 f §
Ikraftträder
2016-07-03

Förordning (2016:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4 a, 5 a, 5 e §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1328) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:715) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2017-07-17

Förordning (2017:812) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2018:1101) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 5 d § och i övrigt den 21 juli 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 d §§, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1233) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 och 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. I fråga om ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om övriga ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Förordning (2018:2050).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2019-06-10

Förordning (2019:466) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 4 och 5 a §§, bil.; ny 5 g §
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
 3. För prospekt som har godkänts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser till utgången av den 21 juli 2020 i fråga om ärendeslagen enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument som avser
  1. godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 § ), och
  2. begäran om överlämnande av intyg om godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (2 kap. 35 § ).
 4. I fråga om ansökningar enligt EU:s prospektförordning eller lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet får avgift tas ut enligt denna förordning även före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2019-07-21

Förordning (2019:816) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
Ikraftträder
2019-12-15

Förordning (2020:483) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 c, bil.
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:610) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-08-01

Förordning (2020:1048) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:113) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-03-15

Förordning (2021:527) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. För ansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller dock för övriga ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 5 d, 5 f §§, bil.; ny 5 h §
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:906) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2021-11-10

Förordning (2021:1212) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2022-01-01