Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:623 i lydelse enligt SFS 2020:624
Ikraft
2002-08-01
Upphäver
Förordning (1994:460) om arbetsförmedlingsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-07-01
Övrigt
Rättelseblad 2011:179 har iakttagits.

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas

Begränsningar av ändamål

2 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om begränsningar av de ändamål som anges i 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2007:926).

Uppgifter som får behandlas för att användas i Arbetsförmedlingens verksamhet

/Upphör att gälla U: 2020-10-01/

3 §  För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, kön, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,
 2. löne- och kontouppgifter,
 3. medborgarskap och födelseland,
 4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
 5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd, folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehållskort,
 6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,
 7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel eller särskild anpassning av insatser,
 8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,
 9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en kompletterande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,
 10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb,
 11. uppgifter om eller med betydelse för anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser, beslut om nystartsjobb eller innehåll i och omfattning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser,
 12. uppgifter med betydelse för handläggningen av ärenden enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser samt uppgifter om ersättning från arbetslöshetskassa och om samordning med andra förmåner,
 13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av anvisningarna,
 14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid för skyddstillsyn, och
 15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

[S2]Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller etableringsinsatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S3]Personuppgifter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden än som anges i andra stycket om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förordning (2018:263).

/Träder i kraft I: 2020-10-01/

3 §  För handläggning av ärenden, för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten, kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3, 4 och 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, kön, person- eller samordningsnummer, adress, e- postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,
 2. löne- och kontouppgifter,
 3. medborgarskap och födelseland,
 4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
 5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd, folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehållskort,
 6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,
 7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel eller särskild anpassning av insatser,
 8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,
 9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en kompletterande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,
 10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb,
 11. uppgifter om eller med betydelse för anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser, beslut om nystartsjobb eller innehåll i och omfattning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser,
 12. uppgifter med betydelse för handläggningen av ärenden enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser samt uppgifter om ersättning från arbetslöshetskassa och om samordning med andra förmåner,
 13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av anvisningarna,
 14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid för skyddstillsyn, och
 15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller i ett ärende om etableringsinsatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Personuppgifter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden än som anges i andra stycket om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förordning (2020:624).

3 a §  För publicering av ansökningar om anställning enligt 4 § 2 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får endast följande personuppgifter om den arbetssökande behandlas:

 1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter, och
 2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens, uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt brev och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning.

[S2]Personuppgifterna i första stycket får behandlas för publicering av ansökningar om anställning endast om den arbetssökande har samtyckt till behandlingen. Den arbetssökande har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Efter ett återkallande får personuppgifterna inte längre behandlas för publicering av ansökningar om anställning. Förordning (2018:263).

/Upphör att gälla U: 2020-10-01/

4 §  För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och information om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1–3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetsgivare, kompletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

 1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktpersoners eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en myndighet,
 2. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
 3. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter samt uppgifter om godkännande för F-skatt, momsregistrering, ansvarsförsäkring, näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten,
 4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna, uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer som utför tjänsterna,
 5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av tjänstekvalitet,
 6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av stöd och ersättningar,
 7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,
 8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som behöver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program eller för beslut om nystartsjobb,
 9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats eller som innehar ett nystartsjobb,
 10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
 11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nödvändiga för ett ärendes handläggning. Förordning (2011:1463).

/Träder i kraft I: 2020-10-01/

4 §  För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och information om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten, kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1-4 och 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetsgivare, kompletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

 1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktpersoners eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en myndighet,
 2. när det gäller arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
 3. när det gäller arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter samt uppgifter om godkännande för F-skatt, momsregistrering, ansvarsförsäkring, näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten,
 4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i verksamheten, uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer som utför tjänsterna,
 5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av tjänstekvalitet,
 6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av stöd och ersättningar,
 7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,
 8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som behöver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program eller för beslut om nystartsjobb,
 9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats eller som har ett nystartsjobb,
 10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
 11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nödvändiga för ett ärendes handläggning. Förordning (2020:624).

5 §  I fråga om arbetsgivare och arbetstagare som berörs av varsel om driftsinskränkning enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder får utöver vad som anges i 34 §§ följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgifter om arbetsställe, bransch, kommun och SNI-kod enligt arbetsgivaruppgift,
 2. uppgifter om berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer jämte kontaktmän,
 3. uppgifter om orsak till driftsinskränkningen, dess omfattning och hur många arbetstagare som berörs av den, och 4. uppgifter om berörda arbetstagares yrke eller arbetsuppgift, anställningsdatum och dag för anställningens upphörande samt noteringar som behövs för att genomföra arbetsförmedlingens uppdrag i handläggningen av ett varselärende. Förordning (2014:1443).

Uppgifter som får behandlas för att tillhandahålla information till andra

6 §  För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de personuppgifter behandlas som framgår av

 1. 9 kap. 1 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser,
 2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
 3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
 4. 21 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd, och
 5. 35 § förordningen (2018:1118) om körkortslån. Förordning (2018:1121).

6 a §  För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgifter om vilka personer som är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
 2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,
 3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller delvis arbetslösa,
 4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare,
 5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning eller ersättning från en kommun,
 6. uppgifter om sådant program enligt 5 som är stöd till start av näringsverksamhet,
 7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvsarbetande,
 8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,
 9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till arbetsmarknadens förfogande,
 10. uppgifter om vilka personer som inte längre är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om huruvida skälet till detta är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga arbetsförmedlingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning,
 11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, och
 12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1–10 gäller enligt registrering. Förordning (2017:825).

7 §  För tillhandahållande av information till Skatteverket enligt 5 § 2 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får sådana personuppgifter behandlas som rör anvisningar till de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebidrag, skyddat arbete och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Detsamma gäller det underlag som behövs för utbetalning av stöd till nystartsjobb genom kreditering på en arbetsgivares skattekonto. Förordning (2010:2034).

7 a §  För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas för verksamhet som avser tillsyn och uppföljning:

 1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
 2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
 3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
 4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
 5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens, språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,
 6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör,
 7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om samordning med andra förmåner,
 8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av anvisningarna,
 9. uppgifter ur de arbetssökandes individuella handlingsplaner,
 10. uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgifter än postnummer, och
 11. de uppgifter som i övrigt behövs för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som framgår av 9 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Förordning (2017:825).

7 b §  För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas för verksamhet som avser utfärdande av intyg:

 1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om datum för anmälan,
 2. uppgift om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, och
 3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om Arbetsförmedlingens telefonnummer. Förordning (2013:685).

7 c §  För tillhandahållande av information till Kronofogdemyndigheten enligt 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

 1. namn och person- eller samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
 3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering. Förordning (2013:685).

7 d §  För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

 1. namn och person- eller samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
 3. om en person tillhör någon arbetslöshetskassa enligt registrering,
 4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande med förhinder alternativt om personen är registrerad under en annan sökandekategori,
 5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under vilken tidsperiod, och
 6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmedlingen. Förordning (2017:825).

7 e §  För tillhandahållande av information till Migrationsverket enligt 5 § 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

 1. namn och person- eller samordningsnummer,
 2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,
 3. vilken ersättning som har beviljats,
 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning lämnas eller har lämnats,
 5. att en nyanländ som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning omfattas av ett beslut om anvisning enligt lagen, anvisad kommun, datum för beslutet och datum för när kommunen senast ska ta emot den nyanlände för bosättning, och
 6. att en nyanländ som omfattas av ett beslut om anvisning har avböjt eller inte har kunnat utnyttja en anvisning. Förordning (2016:41).

7 f §  För tillhandahållande av information till kompletterande aktörer enligt 5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress,
 2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,
 3. uppgifter om anvisningar att söka arbete och arbetsmarknadspolitiska program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,
 4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälpmedel eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsnedsättning,
 5. uppgifter om omständigheter som berättigar den kompletterande aktören till resultatbaserad ersättning,
 6. uppgifter som ingår i en individuell handlingsplan, och
 7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den kompletterande aktören ska kunna utföra sitt uppdrag. Förordning (2017:825).

Avskiljande av uppgifter som behövs för Arbetsförmedlingens planering och uppföljning av verksamheten m.m.

/Upphör att gälla U: 2020-10-01/

8 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 37 f §§ får avskiljas för behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i 4 §3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

[S2]Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer. Förordning (2010:2034).

/Träder i kraft I: 2020-10-01/

8 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 3-7 f §§ får avskiljas för behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i 4 §3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer. Förordning (2020:624).

Begränsningar av de känsliga personuppgifter m.m. som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas

Uppgifter om hälsa och sociala förhållanden

9 §  Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden får behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande.

[S2]Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden som grundar sig på muntliga uppgifter får behandlas i en databas om de har lämnats av den arbetssökande i ett ärende som gäller henne eller honom och de är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om sådana personuppgifter har lämnats av någon annan än den arbetssökande får de behandlas i en databas endast om de är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende som gäller den arbetssökande.

[S3]Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller etableringsinsatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S4]Personuppgifter som avses i första och andra styckena och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förordning (2017:825).

Uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 a §  I en databas får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden behandlas endast när de avser sådana uppgifter som framgår av 3 § första stycket 14.Förordning (2014:1443).

Uppgifter om tvångsingripande

10 §  I en databas får personuppgifter som avslöjar att en registrerad har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (2004:168) behandlas endast om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande. Förordning (2014:1443).

Undantag för uppgifter i en aktivitetsrapport

10 a §  Begränsningarna i 910 §§ för vilka personuppgifter som får behandlas i en databas gäller inte uppgifter som har lämnats av den arbetssökande i en aktivitetsrapport enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2013:203).

Ytterligare föreskrifter

11 §  Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Datainspektionen tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får behandlas i en databas och om vilka koder som får användas för uppgifter om hälsa, medborgarskap och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Förordning (2014:1443).

Utlämnande av personuppgifter på ett medium för automatiserad behandling

11 a §  Personuppgifter som får behandlas enligt 3 §1 och 6 får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till arbetsgivare. Förordning (2014:1443).

/Träder i kraft I: 2020-10-01/

11 b §  Arbetsförmedlingen får lämna ut personuppgifter i form av namn och person- eller samordningsnummer på ett medium för automatiserad behandling till kreditinstitut och försäkringsgivare i en begäran enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. Förordning (2020:624).

12 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

[S2]Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Försäkringskassan.

[S3]Personuppgifter som får behandlas enligt 7 a och 7 b §§ får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2014:1443).

12 a §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 e § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Migrationsverket. Förordning (2014:1443).

13 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Skatteverket. Förordning (2014:1443).

13 a §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 c § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1443).

13 b §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 d § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till socialnämnderna. Förordning (2014:1443).

13 c §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till kompletterande aktörer. Förordning (2014:1443).

13 d §  Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning (2014:1443).

14 §  Personuppgifter om en enskild som får behandlas enligt 35 och 9 §§ får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till den enskilde själv. Detsamma gäller för arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 och uppgifter om en arbetsgivares eller en kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i företaget. Förordning (2014:1443).

15 §  Uppgifter om lediga platser får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till de länder som Sverige samarbetar med inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad. Förordning (2014:1443).

Direktåtkomst

16 §  En arbetsgivare får ha direktåtkomst till personuppgifter som får behandlas enligt 3 a §, under förutsättning att arbetsgivaren av Arbetsförmedlingen beviljats särskilda inloggningsuppgifter för att få tillgång till uppgifterna.

[S2]Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b §§, med undantag för uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer.

[S3]Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 7 c §.

[S4]En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 7 d §, under förutsättning att Arbetsförmedlingen först har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter som avser personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

[S5]Migrationsverket får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 7 e §. Förordning (2014:1443).

16 a §  En enskild får ha direktåtkomst till personuppgifter om henne eller honom själv som får behandlas enligt 35 och 9 §§. En enskild får också ha direktåtkomst till arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 samt till uppgifter om en arbetsgivares eller kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detsamma gäller för uppgifter om kontaktpersoners telefonnummer och funktion i företaget. Förordning (2014:1443).

17 § Har upphävts genom förordning (2011:179).

Sökbegrepp

18 §  Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas som sökbegrepp. Förordning (2010:2034).

19 §  Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Datainspektionen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av de sökbegrepp som får användas. Förordning (2014:1443).

Information till den registrerade

20 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den personuppgiftsansvarige lämna följande information till den registrerade:

 1. vilka personuppgifter som får behandlas,
 2. vad som gäller i fråga om utlämnande på ett medium för automatiserad behandling, direktåtkomst, sökbegrepp och gallring, och
 3. vilka sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen. Förordning (2018:263).

Rutiner för säker behandling av personuppgifter

20 a §  Har upphävs genom förordning (2018:263).

20 b §  Arbetsförmedlingen ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter. En sådan behörighet ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Vid tilldelning av behörighet ska det ställas krav på utbildning i behandling av personuppgifter eller på erfarenhet som har gett motsvarande kunskaper.

[S3]Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter. Förordning (2014:1443).

20 c §  Arbetsförmedlingen ska se till att åtkomst till personuppgifter dokumenteras. Arbetsförmedlingen ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

[S2]Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket. Förordning (2011:179).

20 d §  Utöver den begränsning av åtkomst som gäller enligt 11 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personer som behöver få tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter, i den utsträckning det bedöms nödvändigt med hänsyn till känsligheten hos de uppgifter som ska behandlas. Förordning (2011:181).

20 e §  Känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och ömtåliga personuppgifter som avses i 9 § andra stycket eller 10 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får endast behandlas i sådana system för automatiserad behandling där behörigheten kan begränsas tekniskt till de personer som behöver ta del av uppgifterna.

[S2]I övriga system får känsliga och ömtåliga personuppgifter behandlas endast om den enskilde uttryckligen har samtyckt till behandlingen. Den enskilde har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den enskilde får därefter inte behandlas. Förordning (2018:263).

20 f §  Arbetsförmedlingen ansvarar för att myndighetens personal får utbildning i behandling av personuppgifter. Förordning (2011:179).

Gallring

21 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 16 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, för att uppgifter ska kunna bevaras för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Förordning (2018:263).

Ytterligare föreskrifter

22 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna förordning. Förordning (2007:926).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister upphör att gälla.
 2. Den äldre förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts ett arbetsförmedlingsregister och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före den 1 augusti 2002.
 3. Förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller i fråga om sådan manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om behandlingen för detta ändamål påbörjats före den 24 oktober 1998.
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:901) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:604) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2003:1038) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:268) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för personuppgifter hänförliga till åtgärder enligt smittskyddslagen (1988:1472).
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:962) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:524) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2005-07-19

Förordning (2006:136) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 14 §§; ny 16 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1483) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2007-09-01

Förordning (2007:817) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:926) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 11, 17, 19, 22 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:797) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2008:980) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 8, 12, 16 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 13 a, 13 b §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1602) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:2034) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:126, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:AU2
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8, 9, 11, 14, 16, 16 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före 11 a §; nya 3 a, 7 e, 7 f, 11 a, 12 a, 13 c, 13 d §§
Ikraftträder
2011-01-31

Förordning (2011:179) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 17 §; ändr. 20, 21 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:180) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 20 b §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:181) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 20 d §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2011:544) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3 §; ny 9 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1463) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om F-skattsedel som har utfärdats med stöd av skattebetalningslagen (1997:483).
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:203) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 6 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 f §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:1443) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 5, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13, 14, 15, 16, 16 a, 19, 20, 20 b, 20 e §§, rubr. närmast före 11 a §; nya rubr. närmast före 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 §§; omtryck
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:7) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2016:41) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:663) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2016:924) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:536) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:825) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, den upphävda förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare eller den upphävda förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 3 och 9 §§ i den äldre lydelsen.
 3. För uppgifter som framgår av 24 a § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd och 3 kap.12 och 14 §§ den upphävda förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare gäller 6 § i den äldre lydelsen.
 4. För uppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som framgår av 24 d § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 7 a § i den äldre lydelsen.
 5. För uppgifter om etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 7 d § i den äldre lydelsen.
 6. För uppgifter som ingår i en etableringsplan gäller 7 f § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 3, 6, 6 a, 7 a, 7 d, 7 f, 9 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:263) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 20 a §; ändr. 3, 3 a, 20, 20 e, 21 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1121) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2020:624) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§; ny 11 b §
Ikraftträder
2020-10-01