Inaktuell version

Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2005:966
Upphäver
Förordning (1993:1586) om finansieringsverksamhet
Bankrörelseförordning (1987:647)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2005:566 har iakttagits.
 • FFFS 2016:6: Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner
 • FFFS 2014:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden
 • FFFS 2012:6: Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden
 • FFFS 2012:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2014:12: Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar
 • FFFS 2014:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning
 • FFFS 2014:30: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
 • FFFS 2017:20: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden
 • FFFS 2018:16: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

[K1]1 §  I denna förordning avses med

 1. bank: ett sådant bankföretag som anges i 1 kap. 5 § 2 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. kreditmarknadsföretag: ett sådant kreditmarknadsbolag eller en sådan kreditmarknadsförening som anges i 1 kap. 5 § 11 respektive 12 lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
 4. utländskt bankföretag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 5 § 18 lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 5. utländskt kreditföretag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 5 § 19 lagen om bank- och finansieringsrörelse, och
 6. utländskt kreditinstitut: utländskt bankföretag och utländskt kreditföretag.

Tillämpningsområde

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K1]2 §  För registrering m.m. av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller även aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag av

 1. 1 kap.2, 32, 33 och 37 §§, 2 kap. samt 3 kap.1-6 §§ för bankaktiebolag, och
 2. 1 kap.2, 32, 33 och 37 §§ för kreditmarknadsbolag. Förordning (2005:566).

[K1]2 a §  I fråga om dualistiskt organiserade europabolag skall vad som sägs om styrelseledamöter i 2 kap.1 § första och andra styckena i denna förordning också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet. Förordning (2004:708).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K1]3 §  Vad som föreskrivs i 4-6 §§, 3 kap.5-11 och 24 §§, 4 kap.23 och 26 §§, 5 kap.1 och 2 §§ denna förordning samt i 1 kap.3 och 4 §§ och 1 kap. 52 §aktiebolagsförordningen (2005:559) gäller i tillämpliga delar för utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detsamma gäller, med undantag av 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning, utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2005:566).

Bestämmelser om ansökningshandlingar

[K1]4 §  Sådana ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande.

[K1]5 §  Kopior som ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta.

[K1]6 §  En anmälan eller en ansökan som görs för en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om företagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tillstånd att driva rörelse

[K2]1 §  En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse och godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, reglemente eller stiftelseförordnande enligt sparbankslagen (1987:619) eller stadgar enligt lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga

 1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag,
 2. stiftare i sparbank, och
 3. styrelseledamöter i medlemsbank och kreditmarknadsförening.

[S2]För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från postadressen skall även hemvistet anges. En ansökan i samband med fusion genom kombination skall innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande bankerna eller kreditmarknadsföretagen.

[S3]Ansökningshandlingen skall undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter samt innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[K2]2 §  Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse skall följande handlingar ges in:

 1. en plan för den planerade verksamheten (verksamhetsplan), och
 2. ett förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar eller till ändring av dessa.

[K2]3 §  Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har beviljats tillstånd att driva bankrörelse.

[S2]På motsvarande sätt skall Finansinspektionen underrätta Bolagsverket när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks tillstånd att driva bankrörelse har återkallats och aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen i stället fått tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse. Uppgifterna i bankregistret skall tas in i aktiebolagsregistret eller föreningsregistret.

[S3]Finansinspektionen skall till underrättelserna enligt första eller andra stycket foga bolagsordning samt stämmo- och styrelseprotokoll.

[K2]4 §  Ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsföretag skall underrätta Finansinspektionen när det avser att börja driva bankrörelse respektive finansieringsrörelse.

[S2]Innan ett bankaktiebolag börjar driva bankrörelse skall det ge in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor om att det har ett så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Innan ett kreditmarknadsföretag börjar driva finansieringsrörelse skall det ge in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor om att det har ett så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap. 7 § första eller andra stycket samma lag.

[K2]5 §  Ett utländskt bankföretag eller ett utländskt kreditföretag som skall driva verksamhet enligt 4 kap.1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall anmäla till Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet i Sverige.

Tillstånd att verkställa fusionsplan

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K2]5 a §  Till en ansökan enligt 10 kap. 20 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om tillstånd att verkställa fusionsplan skall fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2005:966).

[K2]6 §  När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret, skall tillståndet registreras även i aktiebolagsregistret, om

 1. det överlåtande bolaget inte är ett bankaktiebolag, eller
 2. dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag.

Tillstånd att använda viss firma

[K2]7 §  Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) att använda ordet sparbank i sin firma.

[S2]En ansökan om sådant tillstånd skall innehålla en redovisning av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern, moderbolaget.

Gemensamma bestämmelser

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]1 §  Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker görs hos Bolagsverket. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]2 §  Anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 2 kap. 11 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall undertecknas av alla styrelseledamöter och verkställande direktör. Andra anmälningar skall undertecknas av minst två styrelseledamöter eller verkställande direktör. Anmälan som görs av en bank eller ett kreditmarknadsföretag i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorer. Förordning (2005:566).

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag och kreditmarknadsföretag

Nybildat bankaktiebolag eller kreditmarknadsföretag

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]3 §  För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag skall en anmälan för registrering enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) också innehålla en försäkran om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. För en kreditmarknadsförening skall en anmälan enligt 4 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 12 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2005:966).

Fusion mellan kreditmarknadsförening och helägt dotterbolag

[K3]4 §  Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 18 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse av att avtal har träffats om fusion mellan en kreditmarknadsförening och ett helägt dotterbolag skall det ges in två kopior av styrelsernas protokoll med besluten.

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

Nybildad sparbank eller medlemsbank

[K3]5 §  En anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlemsbank skall ange

 1. bankens postadress,
 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer:
  1. styrelseledamot,
  2. styrelsesuppleant,
  3. firmatecknare,
  4. person som har fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
  5. revisor,
  6. revisorssuppleant,
  7. lekmannarevisor, och
  8. suppleant för lekmannarevisor,
 3. hur bankens firma tecknas.

[K3]6 §  Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ange

 1. att samtliga huvudmän har utsetts, och
 2. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt reglementet har betalats in.

[K3]7 §  Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank ange

 1. att medlemsbanken har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 2. att medlemmarna har betalat insatsbelopp enligt stadgarna.

[K3]8 §  En anmälan enligt 5 § skall innehålla en försäkran att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Vidare skall anmälan innehålla en försäkran att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 4 a kap.3 § andra och tredje styckena samt 4 §sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap.3 § andra och tredje styckena samt 4 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

[S2]I fråga om de personer som har fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om medlemsbanker krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]En anmälan eller annan handling skall även innehålla undertecknade bekräftelser av revisorerna och lekmannarevisorerna på att de har åtagit sig uppdragen.

[K3]9 §  Tillsammans med en anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlemsbank skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av styrelseledamot och styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor, om dessa uppgifter inte finns intagna i en annan handling som skall ges in samtidigt,
 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken har fattat, och
 3. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare och person som fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen.

[S2]Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall en fotokopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

[K3]10 §  Utöver vad som föreskrivs i 9 § skall en anmälan för registrering av en nybildad sparbank innehålla

 1. en kopia av det godkända reglementet,
 2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
 3. original och en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett, och
 4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden enligt reglementet skall uppgå till har betalats in.

[K3]11 §  Utöver vad som föreskrivs i 9 § skall en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank innehålla

 1. en kopia av de godkända stadgarna, och
 2. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om medlemsbankens bildande.

Ledningen i en sparbank eller medlemsbank

[K3]12 §  Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5 §2 och 3 samt 8 § tillämpas.

[S2]Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress tillämpas 9 § 1.

Sparbanksstämma och föreningsstämma

[K3]13 §  Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 16 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker av beslut om ändring av reglemente respektive stadgar skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av sparbanks- respektive föreningsstämmans protokoll, och
 2. en kopia av det godkända reglementet respektive den godkända stadgan.

Revisorer och lekmannarevisorer

[K3]14 §  Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och revisorssuppleanter enligt 4 a kap. 22 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 22 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 8 § första och tredje styckena tillämpas.

[S2]Detsamma gäller för lekmannarevisor och suppleanter för lekmannarevisor enligt 4 b kap. 20 § sparbankslagen eller 7 b kap. 20 § lagen om medlemsbanker.

[S3]Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress skall 9 § 1 tillämpas.

Likvidation och upplösning av en sparbank eller medlemsbank

[K3]15 §  En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ange dagen för likvidationen om beslutet inte har omedelbar verkan.

[S2]En kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande skall ges in samtidigt med anmälan.

[S3]Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen och 9 kap. 7 § andra stycket lagen om medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges.

[K3]16 §  Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll, och
 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.

[K3]17 §  Vid en anmälan för registrering av att likvidationen skall fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5, 8 och 9 §§ tillämpas.

[K3]18 §  En anmälan för registrering av beslut att likvidationen skall upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall

 1. för sparbank innehålla försäkran att
  1. det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet, och
  2. garantifond eller grundfond inte har återbetalats,
 2. för medlemsbank innehålla försäkran att
  1. det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om medlemsbanker eller stadgarna, och
  2. utskiftning inte har ägt rum.

[S2]En kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande skall ges in samtidigt med anmälan.

[S3]Vid en anmälan skall 5, 8 och 9 §§ tillämpas.

[K3]19 §  Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall det ges in en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis.

Fusion

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]20 §  Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämma enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll,
 2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap.1 och 2 §§sparbankslagen respektive 10 kap.1 och 2 §§ lagen om medlemsbanker har lagts fram på stämman,
 3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen, samt
 4. en försäkran att underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker har skett om fusionsavtalet godkänts av fullmäktige i en medlemsbank. Förordning (2005:566).

[K3]21 §  Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619) av bank som har bildats i samband med fusion enligt 7 kap. 2 § sparbankslagen skall 5 §, 6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 tillämpas.

[S2]Vid en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtal som slutits mellan två eller flera medlemsbanker enligt 10 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5, 8 och 9 §§ samt 11 § 1 tillämpas när det gäller anmälan av den nybildade medlemsbanken.

[K3]22 §  Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal har träffats om fusion mellan en sparbank eller medlemsbank och ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 9 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall det ges in en kopia av styrelsernas protokoll med besluten.

Ombildning till bankaktiebolag

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]23 §  Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll,
 2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen har lagts fram på stämman, och
 3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser eller verkställande direktörer om att ombildningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av ombildningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]24 §  Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen skall 1 kap.3 och 4 §§aktiebolagsförordningen (2005:559) tilllämpas. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]25 §  När ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) skall anmälan för registrering, utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559), innehålla följande handlingar:

 1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och
 2. två kopior av det godkända stiftelseförordnandet. Förordning (2005:566).

Sparbanks eller medlemsbanks bifirma

[K3]26 §  Anmälan för registrering enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) eller 12 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker av bifirma kan tas upp i anmälan av bankens registrering. En kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälan skall ges in samtidigt.

[K4]1 §  Hos Bolagsverket skall det föras ett bankregister för bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska banker med filial i Sverige.

[K4]2 §  Bankregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

[K4]3 §  Bankregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över banker enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som registreras i bankregistret,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser banker som registreras i bankregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

[K4]4 §  Bolagsverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för bankregistret.

[K4]5 §  Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

[K4]6 §  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till bankregistret.

[K4]7 §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

[K4]8 §  I fråga om rättelse av personuppgifter i bankregistret skall 26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

[K4]9 §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

[K4]10 §  I bankregistret registreras uppgifter för varje bank. Registret skall innehålla uppgift om bankens firma och dess organisationsnummer.

[K4]11 §  En alfabetisk förteckning över bankerna skall höra till registret. Förteckningen skall innehålla uppgift om organisationsnumret på varje bank.

[K4]12 §  /Träder i kraft I:200 6-01-01/ Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:566), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall bifogas registret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bank. Förordning (2005:566).

[K4]13 §  Bolagsverket skall snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur bankregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

[S2]Finansinspektionen skall snarast efter det att revisor förordnats enligt 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse underrätta Bolagsverket om det.

Anteckningar i bankregistret

[K4]14 §  Anteckningar i bankregistret skall numreras i löpande följd för varje bank. Vid varje anteckning skall detta nummer anges liksom datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]15 §  När en bank registreras skall följande antecknas i bankregistret:

 1. bankens organisationsnummer,
 2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dagen för anmälan, eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva bankrörelse från filial i Sverige,
 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller bankaktiebolag eller medlemsbank, dagen för bildandet,
 4. bankens firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,
 5. bankens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
 6. den ort i Sverige där bankens styrelse skall ha sitt säte,
 7. sättet för sammankallande av stämma, och
 8. bankens postadress.

[S2]Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, skall detta antecknas i registret. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]16 §  För bankaktiebolag skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,
 2. uppgifter enligt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 §aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,
 3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,
 4. antalet aktier samt i förekommande fall det lägsta och högsta antalet aktier, och
 5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om den har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna. Förordning (2005:566).

[K4]17 §  För sparbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
 2. uppgifter enligt 3 kap. 17 § första stycket, 4 a kap. 22 § och 4 b kap. 20 §sparbankslagen (1987:619),
 3. verksamhetsområdet, och
 4. grundfondens belopp.

[K4]18 §  För medlemsbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
 2. uppgifter enligt 6 kap. 17 § första stycket, 7 a kap. 22 § och 7 b kap. 20 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 3. verksamhetsområde.

[K4]19 §  För utländska bankfilialer skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. det utländska bankföretagets firma, nationalitet och säte,
 2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,
 3. filialens adress,
 4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande direktör och revisor, och
 5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska bankföretaget.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]20 §  Det skall antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller

 1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18, eller 27 § eller 20 kap. 31 §aktiebolagslagen (2005:551),
 2. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 §aktiebolagslagen, eller
 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra vid viss tid eller under vissa villkor.

[S2]När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier.

[S3]När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller skall kunna ges ut. Förordning (2005:566).

[K4]21 §  Det skall antecknas i bankregistret om en sparbanks reglemente innehåller

 1. förbehåll enligt 4 kap. 18 § andra stycket sparbankslagen (1987:619), eller
 2. bestämmelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket andra meningen sparbankslagen.

[K4]22 §  Det skall antecknas i bankregistret om en medlemsbanks stadgar innehåller

 1. förbehåll enligt 7 kap. 19 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller
 2. bestämmelse enligt 7 kap. 13 § andra stycket andra meningen lagen om medlemsbanker.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]23 §  Anteckning i register på grund av anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap.14 och 25 §§ samt 24 kap.16 och 27 §§aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §sparbankslagen eller 10 kap. 4 § lagen om medlemsbanker görs anteckning på både den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.

[S2]Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks likvidation och upplösning skall göras även i den förteckning som anges i 11 §. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]24 §  Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]25 §  Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) skall detta antecknas i registret av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap.27 eller 35 §aktiebolagslagen eller att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare skall följande beslut antecknas i registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att

 1. förklara en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 § tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 2. förklara en fråga om ombildning förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen. Förordning (2005:566).

Kungörelser m.m.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]26 §  I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall bankens firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]27 §  Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning, om

 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och
 2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats. Förordning (2005:566).

[K4]28 §  Finansinspektionen skall göra anmälan till rätten då den får kännedom om att det finns grund för likvidation enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 4 § första stycket 3 lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Registreringsavgifter m.m.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]29 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

[S2]Avgifterna betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 000 kronor,
 2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 000 kronor,
 3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,
 4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om medlemsbanker, 480 kronor,
 5. vid anmälan enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen av fusion genom kombination eller anmälan enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen av delning, 1 000 kr, och
 6. vid annan anmälan till bankregistret, 800 kronor. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]30 §  Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

[S2]Avgift skall inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,
 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
 4. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida annat inte följer av 29 § andra stycket 4,
 5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen.

[S3]Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 §sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap. 5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

[S4]Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. Förordning (2005:566).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]31 §  För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt 25 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall avgift betalas med 475 kronor.

[S2]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2005:566).

[K4]32 §  För utlämnande av utdrag ur bankregistret efter särskild begäran tas avgift ut om utdraget inte utgör expedition i registreringsärende som avgörs samtidigt.

[S2]I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass C skall då tillämpas.

5 kap. Bemyndiganden

[K5]1 §  /Upphör att gälla U:2006-01-01 genom förordning (2005:566)./ Finansinspektionen skall för bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag pröva frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 1 § samt 8 kap.8, 26 och 31 §§aktiebolagslagen (1975:1385).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K5]2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
 2. vilken information en bank eller ett kreditmarknadsföretag skall lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,
 3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap.5-7 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 4. vilka åtgärder som ett kreditinstitut skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, sundhet samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap.1-5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 5. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon annan än kreditsinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 6. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,
 7. vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före den 1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 § första och andra styckena samma lag,
 8. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 9. vilka upplysningar som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial enligt 4 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse skall lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,
 10. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 11. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse skall innehålla samt vilka handlingar som samtidigt därmed skall ges in till Finansinspektionen. Förordning (2005:965).

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Genom förordningen upphävs a) bankrörelseförordningen (1987:647), och b) förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet.
 3. I fråga om anmälningar eller ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före den 1 juli 2004 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:708) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 1 kap 2 a §
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
  1. registrering av aktiebolag som har bildats före den 1 januari 2006,
  2. registrering av beslut som har fattats före den 1 januari 2006, samt
  3. anmälningar och ansökningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
Omfattning
upph. 5 kap 1 §; ändring 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25 §§, 4 kap 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 29, 30, 31 §§; ny 2 kap 5 a, rubr. närmast före 2 kap 6 § sätts närmast före 2 kap 5 a §
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:965) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:966) om ändring i förordningen (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 3 § i 2005:566
CELEX-nr
32004R0139

Förordning (2006:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2 §
CELEX-nr
32003L0058
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:917) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
upph. 1 kap 2 a §; nya 1 a, 1 b kap
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1535) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 7 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:339) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 1 kap 8 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:1468) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 §§, 4 kap 6, 12, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5 a §, 3 kap 2 a, 2 b, 2 c, 27 §§, 4 kap 8 a, 20 a, 25 a, 33 §§, 5 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 27 §, 4 kap 25 a §
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:23) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 5 b §
Ikraftträder
2008-02-15

Förordning (2008:609) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 20, 23 §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:741) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
upph. 4 kap 32 §; ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 29 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:592) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, rubr. närmast före 2 kap. 8 §
CELEX-nr
32007L0044
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:717) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 2 a §§, 1 b kap. 15, 16 §§ samt 4 kap. 29, 30, 33 §§
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:835) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:988) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
upph. 4 kap. 28 §; ny 4 kap. 32 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:61) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 4 kap. 15 a §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2012:200) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2013:596) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:676) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2014:156) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 4 kap. 14 a §
CELEX-nr
32012L0017
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:995) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 2, 2 a §§; ny 1 kap. 9 a §
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2015:127) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 3 kap. 27 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:1036) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §; nya 1 kap. 9 b, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:75) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 4 kap. 20 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:326) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 2 kap. 5 b §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:347) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
nuvarande 5 kap. 2 a § betecknas 5 kap. 2 b §; ändr. 5 kap. 2 §, den nya 5 kap. 2 b §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:585) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 2 a, 2 c §§, 4 kap. 29 §, 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 5 kap. 2, 2 a §§
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:334) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
upph. 4 kap. 7, 8 a, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4, 8, 25 a §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:766) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 a §, 2 kap. 5 b §, 3 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1402) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 5 kap. 2, 2 b §§
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1755) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ny 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2019-09-01

Förordning (2018:1828) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §, 4 kap. 10, 15, 19, 23, 25 a, 26, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §
Ikraftträder
2019-01-01