Inaktuell version

Lag (2004:575) om europabolag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-06-10
Ändring införd
SFS 2004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen).

[S2]Vad som sägs i denna lag om europabolag gäller, om annat inte anges, endast europabolag med säte i Sverige.

[S3]För europabolag som har beviljats koncession att driva försäkringsrörelse gäller bestämmelserna i denna lag endast i den omfattning som framgår av 1 a kap.försäkringsrörelselagen (1982:713).

Arbetstagarinflytandet i europabolag

2 §  Regler om arbetstagarinflytande i europabolag finns i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag.

Firma

3 §  Ett europabolags firma skall innehålla beteckningen SE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det register som avses i 7 §.

Bildandet av ett europabolag

Deltagande i bildandet av ett europabolag

4 §  Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europabolag, om bolaget

 1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
 3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen skall vad som sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 48 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Redovisningsvaluta vid bildande av ett europabolag genom fusion

5 §  Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall vad som sägs om redovisningsvaluta i 14 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) inte tillämpas på aktiebolaget.

[S2]Första stycket gäller också när europabolaget skall ha sitt säte i en annan stat.

Utfärdande av intyg vid bildande av ett europabolag genom fusion

6 §  Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 14 kap.17 eller 18 §aktiebolagslagen (1975:1385) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 31 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen har orden ”Skatteverket eller” utgått som en följd av att bestämmelserna om Skatteverkets rätt att motsätta sig en fusion har upphävts. Se vidare 5 a §.

Prop. 2008/09:180: Hänvisningen till 5 a § tas bort eftersom den paragrafen upphör att gälla.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Bolagsverket vid en viss tidpunkt ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SEförordningen. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

Register över europabolag, m.m.

Registreringsmyndighet

7 §  Bolagsverket skall föra ett register över europabolag (europabolagsregistret). I fråga om registrering i europabolagsregistret tillämpas vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (1975:1385) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse, bankregistret.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
 2. handläggningen av registreringsärenden.

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

8 §  Bolagets styrelse eller lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 8.2, 32.2, 33.3, 37.4 och 66.3 i SE- förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall utan dröjsmål kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt.

Flyttning av ett europabolags säte

Tillämpliga bestämmelser

9 §  Vid flyttning av ett europabolags säte från Sverige till en annan stat, tillämpas bestämmelserna i 10-15 §§. När det gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap.33-35 §§ respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Underrättelse till bolagets borgenärer

10 §  Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har beslutat att bolagets säte skall flyttas till en annan stat, skall bolaget skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

[S2]Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt artikel 8.4 i SE-förordningen ta del av förslaget om flyttning och av en sådan redogörelse som avses i artikel 8.3. Vidare skall underrättelsen innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt 12 § motsätta sig flyttningen.

Ansökan om tillstånd

11 §  Bolaget skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-förordningen. Ansökan skall ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flyttning.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning fattades,
 2. en kopia av förslaget om flyttning,
 3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE- förordningen, och
 4. intyg från bolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller verkställande direktör om att bolagets kända borgenärer har underrättats enligt 10 §.

[S3]Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i andra stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall Bolagsverket förelägga bolaget att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om bolaget inte gör detta, skall ansökan avvisas.

Handläggning hos Bolagsverket

12 §  Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 11 §, skall verket kalla bolagets borgenärer. Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket.

[S2]Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket och till kronofogdemyndigheten i den region där bolaget har sitt säte.

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

13 §  Om en borgenär som har blivit kallad enligt 12 § motsätter sig flyttningen av säte inom föreskriven tid, skall Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol i den ort där bolagets lednings- eller förvaltningsorgan har sitt säte. Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall verket meddela bolaget det begärda tillståndet.

Handläggning hos allmän domstol

14 §  Om ett ärende om flyttning av bolagets säte till en annan stat har överlämnats till allmän domstol, skall tillstånd till flyttningen meddelas, om bolaget visar att de borgenärer som har motsatt sig denna har fått full betalning eller betryggande säkerhet för fordringar som har uppkommit före den dag som har angetts i föreläggandet enligt 12 § första stycket. I annat fall skall domstolen avslå bolagets ansökan.

Utfärdande av intyg

15 §  Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-förordningen när beslut om tillstånd enligt 13 eller 14 § har meddelats och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om det föreligger sådant förhållande som avses i artikel 8.15 i SE-förordningen.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 15 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen behandlas utfärdandet av ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-förordningen. Intyget ska innehålla en slutgiltig bekräftelse av att allt som krävs i fråga om handlingar och formaliteter före flyttningen av ett europabolags säte har fullgjorts. I paragrafen har ett tilllägg gjorts av innebörd att Bolagsverket inte får utfärda sådant intyg om Finansinspektionen har motsatt sig flyttningen. En motsvarande bestämmelse ...

Europabolagets organisation

Dualistiskt organiserade europabolag

16 §  I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE- förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) gäller följande.

[S2]Om inte annat följer av SE-förordningen, skall bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385) och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

[S3]Vad som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S4]8 kap. 2 § om suppleanter,

[S5]8 kap.5 § första och andra styckena om arbetsordning,

[S6]8 kap. 7 § om uppdrag i andra företag,

[S7]8 kap. 8 § om bosättningskrav,

[S8]8 kap. 9 § om obehörighetsgrunder,

[S9]8 kap. 11 § om förtida avgång,

[S10]8 kap. 17 § första stycket om inträde av suppleant,

[S11]8 kap. 18 § andra stycket om beslutsunderlag,

[S12]8 kap. 20 § om jäv,

[S13]8 kap. 21 § om protokoll,

[S14]8 kap. 36 § om registrering,

[S15]8 kap. 37 § om anmälan om aktieinnehav,

[S16]9 kap.22 och 23 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,

[S17]9 kap.39-41 §§ om klander av bolagsstämmobeslut,

[S18]9 kap. 42 § om talan mot bolaget,

[S19]9 kap. 43 § om skiljeförfarande,

[S20]10 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

[S21]10 kap. 16 § om revisorsjäv,

[S22]10 kap. 27 § första stycket om revisionsberättelsen,

[S23]10 kap. 39 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,

[S24]11 kap. 11 § om jäv för lekmannarevisor,

[S25]11 kap. 14 § om lekmannarevisorns granskningsrapport,

[S26]12 kap.7-9 §§ om förbud mot vissa lån m.m.,

[S27]13 kap. 10 § om tvångslikvidation,

[S28]13 kap.44 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upphörande av likvidation,

[S29]13 kap. 45 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

[S30]15 kap.1 och 5-14 §§ om skadestånd, och

[S31]18 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.

Prop. 2013/14:86: Paragrafen anger vilka bestämmelser i aktiebolagslagen som ska tilllämpas på tillsynsorganet och dess ledamöter i dualistiskt organiserade europabolag. Hänvisningen i tredje stycket till 8 kap. 6 § första stycket aktiebolagslagen tas bort eftersom den bestämmelsen utgår. I stället hänvisas till den nya bestämmelsen med motsvarande innehåll för publika aktiebolag ...

Prop. 2005/06:186: Paragrafens tredje stycke innehåller en uppräkning av de bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen eller dess ledamöter som skall tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter i ett dualistiskt organiserat europabolag (om sådana bolag, se prop. 2003/04:112 s. 87 ff.). I uppräkningen har den nya bestämmelsen om arvoden och annan ersättning till styrelseledamot ...

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser för dualistiskt organiserade europabolag. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

17 §  Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet blir gällande från tidpunkten för registreringen.

[S2]Tillsynsorganet skall till varje bolagsstämma som skall pröva frågan om fastställelse av europabolagets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning. Beträffande tillhandahållande av detta yttrande skall 9 kap. 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas.

18 §  Ordföranden i tillsynsorganet skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Tillsynsorganet skall alltid sammankallas om en ledamot i tillsynsorganet begär det.

19 §  Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 39.3 i SE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader.

20 §  Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel 40.1 i SE-förordningen.

21 §  Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar och påpekanden som revisorn framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt 10 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Monistiskt organiserade europabolag

22 §  I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE- förordningen (monistiskt organiserade europabolag) skall, om inte annat följer av SE-förordningen, bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385) och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Antalet ledamöter i europabolagets organ

23 §  Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag skall ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

[S2]Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europabolag skall ha minst tre ledamöter.

Den verkställande direktören

24 §  I ett europabolag skall det finnas en verkställande direktör.

[S2]I ett dualistiskt organiserat europabolag skall den verkställande direktören utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får i ett sådant fall inte vara ledamot i tillsynsorganet.

[S3]I ett monistiskt organiserat europabolag skall den verkställande direktören utses av förvaltningsorganet.

25 §  I ett dualistiskt organiserat europabolag skall såväl tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 41 i SE-förordningen och i 20 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tilllämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

26 §  I ett monistiskt organiserat europabolag skall förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 41 i SE- förordningen och i 20 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

Övriga bestämmelser

Aktieägares initiativrätt

27 §  En aktieägare har, oberoende av det antal aktier som han eller hon innehar, rätt att begära att ett eller flera nya ärenden skall tas upp på dagordningen för en bolagsstämma. Begäran skall framställas skriftligen hos förvaltnings- eller ledningsorganet.

[S2]Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till förvaltnings- eller ledningsorganet

 1. senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt 9 kap. 13 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) tidigast får utfärdas, eller
 2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Sammankallande av bolagsstämma genom länsstyrelsens försorg

28 §  Om en bolagsstämma som skall hållas enligt SE- förordningen, aktiebolagslagen (1975:1385), bolagsordningen eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, skall länsstyrelsen i det län där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte på anmälan av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet eller på anmälan av den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare genast på bolagets bekostnad sammankalla stämman.

Sanktioner mot europabolag med säte och huvudkontor i olika stater

29 §  Om ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 i SE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att bolaget inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket förelägga bolaget att inom viss tid göra rättelse. Därvid skall 13 kap. 23 § aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran om att bolaget kommer att förpliktas att gå i likvidation om bolaget inte gör rättelse.

[S2]Om bolaget inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket besluta att bolaget skall gå i likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

[S3]Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft.

Straff och vite

30 §  Bestämmelserna om straff i 19 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975: 1385) skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ samt, i den utsträckning som följer av 16 § tredje stycket, på tillsynsorganet eller dess ledamöter.

31 §  Bestämmelserna om vite i 19 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ.

Överklagande

32 §  Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 15 § samt verkets beslut enligt 31 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas hos allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S3]Vid överklagande enligt andra stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 32 § i departementspromemorians förslag.)

I andra stycket har det lagts in nya bestämmelser om överklagande av Skatteverkets beslut om att det under en viss tid föreligger hinder mot att flytta ett europabolags säte till en annan stat. De tidigare bestämmelserna om överklagande av Skatteverkets beslut att motsätta sig flyttning av säte eller fusion har upphävts, eftersom verket enligt förslaget inte längre ska kunna meddela sådana beslut.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Ändringar

Lag (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:680) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:270, Prop. 2004/05:128, Bet. 2004/05:LU24
Omfattning
ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2005-10-07

Lag (2005:935) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:570) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:598) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 23, 32 §§; nya 5 a, 9 a, 26 a §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a, 26 a §§
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:740) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:8) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
ändr. 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2009:712) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
upph. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §; ändr. 6, 32 §§
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:694) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1508) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 26 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2068) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 1, 6, 7, 9, 15, 16, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 9 a § sätts närmast före 9 b §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:770) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2013:734) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:1, Prop. 2012/13:166, Bet. 2012/13:CU22
Omfattning
ändr. 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §
Ikraftträder
2013-11-01

Lag (2014:544) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2016:217) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 32 §; ny 33 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 3, 32 §§
Ikraftträder
2019-01-01