Elsäkerhetslag (2016:732)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2016-06-09
Ändring införd
SFS 2016:732 i lydelse enligt SFS 2022:1135
Ikraft
2017-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

1 §  Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för att el orsakar personskada eller sakskada.

[S2]Särskilda bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Prop. 2015/16:163: I paragrafens första stycke anges lagens syfte.

Andra stycket motsvarar nuvarande 9 kap. 8 § ellagen (1997:857) och är en upplysning om att det i en annan lag finns särskilda bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ordförklaringar

2 §  Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning för produktion, överföring eller användning av el med de särskilda föremål som finns i anläggningen och som behövs för driften av den.

[S2]Om olika delar av en och samma anläggning har skilda innehavare, anses varje sådan del som en särskild anläggning. Om en anläggning för användning av el är ansluten till en eller flera andra sådana anläggningar och anläggningarna har samma innehavare, ska anläggningarna anses som en och samma anläggning.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen förklarar vad som i lagen menas med uttrycket ”elektrisk anläggning” och motsvarar i sak nuvarande 1 kap. 2 § ellagen med några språkliga moderniseringar. Enligt definitionen avses med elektrisk anläggning såväl en anläggning för produktion, överföring eller användning av el som de särskilda föremål som finns i anläggningen. Till skillnad från ellagens ...

3 §  I denna lag avses med

[S2]starkströmsanläggning: en elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom,

[S3]elektrisk utrustning: en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el eller en komponent i en sådan utrustning eller i en starkströmsanläggning, och

[S4]säkerhetsbrist i el: el som inte är så säker som skäligen kan förväntas.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen, som delvis motsvarar 2 § starkströmsförordningen (2009:22), 2 § elinstallatörsför¬ordningen (1990:806) och 10 kap. 2 § ellagen, förklarar vad som i lagen menas med uttrycken ”starkströmsanläggning”, ”elektrisk utrustning” och ”säkerhetsbrist i el”.

Förklaringen av ...

4 §  Med elinstallationsarbete avses i denna lag arbete som avser

 1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
 2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
 3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen förklarar vad som i lagen menas med ”elinstallationsarbete” och motsvarar 3 § elinstallatörsförordningen.

Av definitionen följer att elinstallationsarbete är sådant arbete som avser utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning samt fast anslutning av elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning och losskoppling av fast ansluten elektrisk utrustning från en sådan ...

5 §  I denna lag avses med

[S2]elinstallationsföretag: en näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete, och

[S3]elinstallatör: en fysisk person som är auktoriserad att utföra elinstallationsarbete.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 2 § elinstallatörsförordningen, förklaras ord som används för olika aktörer i lagen.

Ordet ”elinstallationsföretag” saknar motsvarighet i gällande rätt. Ett elinstallationsföretag är en näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete. Med yrkesmässigt avses att elinstallationsarbetet utförs inom ramen för yrkesverksamhet, antingen på en egen anläggning eller på annans ...

Skyldigheter i fråga om elektriska anläggningar

6 §  Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att 1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och

 1. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen innehåller bestämmelser om grundläggande skyldigheter för innehavare av starkströmsanläggningar och motsvarar delvis 4 och 5 §§starkströmsförordningen.

Enligt bestämmelserna ska den som har en starkströmsanläggning se till att det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ...

7 §  Om en tillkommen elektrisk anläggning kan vålla personskada eller sakskada eller driftstörning genom inverkan på en annan redan befintlig elektrisk anläggning, ska innehavaren av den förstnämnda anläggningen vidta de åtgärder som behövs vid den anläggningen för att förebygga sådan skada eller störning.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 9 kap. 2 § första stycket ellagen. Bestämmelsen bygger på den s.k. prioritetsprincipen enligt vilken innehavaren av en yngre anläggning ska vidta åtgärder till skydd för redan befintliga, äldre, anläggningar. Denna tidsmässiga aspekt har i jämförelse med ellagens bestämmelse uttryckts tydligare i lagtexten. De ändringar som gjorts är endast ...

8 §  Om en tillkommen elektrisk anläggning kan vålla sakskada genom inverkan på en redan befintlig naturgasledning, som det krävs koncession för enligt naturgaslagen (2005:403), ska innehavaren av den elektriska anläggningen vidta de åtgärder som behövs vid den anläggningen för att förebygga sådan skada.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 9 kap. 2 § andra stycket ellagen. Bestämmelsen innebär att skyldigheten att vidta skyddsåtgärder även gäller i förhållande till redan befintliga koncessionspliktiga naturgasledningar. Med redan befintlig avses att naturgasledningen tagits i bruk. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 ...

9 §  Om det på en elektrisk ledning eller en skyddsanordning som hör till den ledningen ska utföras arbete som är farligt på grund av närhet till en luftledning för starkström och innehavaren av den förstnämnda ledningen begär det, ska innehavaren av starkströmsledningen ta den ur drift så länge som det är nödvändigt för arbetet.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 9 kap. 2 a § första stycket ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 2008/09:57 s. 9 och 13.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

10 §  Den som begär ett driftavbrott enligt 9 § ska ersätta den kostnad och skada som avbrottet medför för innehavaren av starkströmsledningen.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 9 kap. 2 a § andra stycket ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 2008/09:57 s. 9 och 13.

11 §  Den som innehar en starkströmsanläggning med en spänning som överstiger 1 000 volt mellan fasledare där det vid enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än 500 ampere och får kännedom om att det har tillkommit en elektrisk anläggning för svagström eller för starkström med en spänning av högst 1 000 volt mellan fasledare, ska vidta de åtgärder som behövs vid den förstnämnda anläggningen för att förebygga skada eller störning.

[S2]Åtgärderna ska vara ändamålsenliga för att förebygga att anläggningen genom induktion eller förhöjda markpotentialer påverkar den andra anläggningen och orsakar person- eller sakskada eller annan störning än ljudstörning.

12 §  Om en innehavare av en tillkommen anläggning har orsakat att kostnaden för åtgärder enligt 11 § blivit väsentligt högre än nödvändigt, ska innehavaren svara för merkostnaden.

Prop. 2015/16:163: Paragraferna motsvarar 9 kap3 och 4 §§ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 176 f. ...

13 §  Vid tillämpningen av 7, 8, 11 och 12 §§ ska en elektrisk anläggning anses tillkomma

 1. när den tas i bruk och, om olika delar av anläggningen tas i bruk vid skilda tidpunkter, varje sådan del anses som en särskild tillkommen anläggning, och
 2. om den flyttas eller ändras i fråga om utförande eller drift och därigenom ökar risken för skada eller störning.

Prop. 2015/16:163: Av paragrafen, som motsvarar 9 kap.5 och 6 §§ellagen, framgår när en elektrisk anläggning ska anses ha tillkommit. Av punkten 1 följer att anläggningen tillkommer när den tas i bruk och, om olika delar av anlägg-...

14 §  Om nödvändigt skydd enligt 7, 8 eller 11 § kan uppnås med bättre verkan eller till lägre kostnad genom någon åtgärd vid en annan anläggning ska innehavaren av den anläggningen utföra åtgärden.

[S2]Den som utfört åtgärden har rätt att få ersättning för de utgifter som varit nödvändiga av den som enligt 7, 8 eller 11 § är skyldig att vidta åtgärder. Om åtgärden inneburit en fördel för anläggningen i form av minskning av utgifterna för dess underhåll och drift eller annan stadigvarande förbättring av driften, ska ersättningen minskas i motsvarande mån.

15 §  Om ett område för sjötrafik i avsevärd omfattning kommer att trafikeras av fartyg som kräver större segelfri höjd än en elektrisk ledning medger, är innehavaren av ledningen skyldig att vidta de åtgärder med ledningen som behövs för att ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Ledningens innehavare ska svara för kostnaderna för åtgärderna.

Prop. 2015/16:163: Paragraferna motsvarar 9 kap7 och 9 §§ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 178 f. (14 ...

Skyldigheter i fråga om elektrisk utrustning

16 §  Den som tillverkar, representerar den som tillverkar, importerar, distribuerar eller installerar en elektrisk utrustning ska se till att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 § första stycket förordningen om elektrisk materiel.

I paragrafen anges att den som tillverkar, representerar den som tillverkar, importerar, distribuerar eller installerar elektrisk utrustning ska se till att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav.

De aktörer som avses med den som tillverkar, representerar den som tillverkar, importerar eller distribuerar utrustning grundar sig på de definitioner av ekonomiska aktörer ...

17 §  Den som innehar en elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 3 § andra stycket förordningen om elektrisk materiel. De ändringar som gjorts är endast redaktionella.

Enligt bestämmelsen ska den som innehar elektrisk utrustning se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

18 §  Den som använder en elektrisk utrustning ska försäkra sig om att den är säker för användning.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 3 § tredje stycket förordningen om elektrisk materiel. De ändringar som gjorts är endast redaktionella.

Enligt bestämmelsen ska den som använder elektrisk utrustning försäkra sig om att den är säker för användning.

19 §  Den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning ska se till att

 1. det fortlöpande kontrolleras att utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
 2. arbete som utförs på eller i anslutning till utrustningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheter för innehavare av sådan elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en elektrisk starkströmsanläggning och motsvarar delvis 4 och 5 §§starkströmsförordningen.

Av bestämmelserna följer att den som innehar elektrisk utrustning ...

Auktorisation för elinstallationsarbete

20 §  Den som har tillfredsställande utbildning och praktisk erfarenhet och är lämplig ska efter ansökan ges auktorisation som elinstallatör.

[S2]Auktorisation ges för alla slag av elinstallationsarbeten eller för visst slag av sådant arbete.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som saknar direkt motsvarighet i gällande rätt, anges förutsättningar för auktorisation som elinstallatör.

Enligt första stycket ska den som har tillfredsställande utbildning och praktisk erfarenhet och är lämplig efter ansökan ges auktorisation som elinstallatör. Av 47 § framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för att meddelas auktorisation som elinstallatör. ...

21 §  Tillsynsmyndigheten prövar frågor om auktorisation av elinstallatörer.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 9 § elinstallatörsförordningen, anges att tillsynsmyndigheten är den myndighet som prövar frågor om auktorisation av elinstallatörer.

22 §  Den som uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen ska vid tillämpningen av denna lag anses vara auktoriserad.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, anges att den som uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som följer av lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer vid tillämpningen av elsäkerhetslagen ...

Elinstallationsföretag

23 §  Ett elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad elinstallatör som ska verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, anges att elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad elinstallatör som ska verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Genom att det finns minst en auktoriserad elinstallatör i företaget säkerställs tillgången till den nödvändiga kompetens som behövs för att företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Den särskilda roll som den utsedda elinstallatören ...

24 §  Ett elinstallationsföretag ska

 1. utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
 2. se till att elinstallationsarbete endast utförs av en elinstallatör eller av någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt 1.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, finns regler om egenkontroll. Ett elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att kraven i 26 § uppfylls, att den som ska utföra arbetet har nödvändig kompetens för arbetet och att det finns tillfredsställande rutiner för kontroll före ibruktagande av en starkströmsanläggning. Egenkontrollprogrammet är ett verktyg för elinstallationsföretaget att utforma verksamheten på ett sådant sätt att reglerna för elinstallationer ...

Skyldighet att anmäla elinstallationsarbete

25 §  Ett elinstallationsföretag som ska utföra arbete på andras anläggningar ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan kan göras för alla slag av elinstallationsarbeten eller för visst slag av sådant arbete. Arbetet får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, finns regler om krav på anmälan till tillsynsmyndigheten för elinstallationsföretag vars verksamhet innebär elinstallationsarbete på annans anläggning. Anmälan behöver alltså inte göras för arbete på den egna anläggningen. Anmälan kan göras för alla slag av elinstallationsarbeten eller för visst slag av så-

dant ...

Utförande av elinstallationsarbete

26 §  Elinstallationsarbete ska utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, innehåller ett allmänt aktsamhetskrav vid elinstallationsarbete. Enligt bestämmelsen ska elinstallationsarbete utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

27 §  Elinstallationsarbete får utföras endast av

 1. en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller
 2. någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt 24 §.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 6 § elinstallatörsförordningen, regleras vad som krävs för att utföra elinstallationsarbete.

Av bestämmelsen följer att det är förbjudet för annan än elinstallatör eller någon som omfattas av elinstallationsföretagets egenkontrollprogram att utföra elinstallationsarbete. En person som inte är auktoriserad elinstallatör kan alltså inte utföra elinstallationsarbete utanför yrkesverksamhet, ...

Ansvar för skada som orsakas av el från en starkströmsanläggning

28 §  Om en personskada eller sakskada orsakas av el från en starkströmsanläggning, ska innehavaren av den starkströmsanläggning som elen senast kommit från ersätta skadan. Skadeståndsansvaret gäller även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. den som innehar en starkströmsanläggning för produktion av el där generatorn har en märkeffekt om högst 50 kilovoltampere,
 2. den som innehar en starkströmsanläggning som är avsedd för användning av el och som tillförs el med en spänning av högst 250 volt mellan en ledare och jord eller, vid icke direkt jordat system, mellan två ledare,
 3. om skadan skett på en annan elektrisk anläggning eller på en naturgasledning som det krävs koncession för enligt naturgaslagen (2005:403), eller
 4. om starkströmsanläggningen utgörs av en inrättning för godsbefordran eller är avsedd för en sådan inrättnings behov och skadan uppkommit på egendom som har blivit mottagen för sådan befordran.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 1 § ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 180 f.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

 • NJA 2020 s. 807:Strikt ansvar för skada som uppstått genom inverkan av el har ansetts föreligga efter överföring av skadlig el till en innehavare av en starkströmsanläggning (28 § elsäkerhetslagen). Ett produktansvar för säkerhetsbrist i el enligt 29 § elsäkerhetslagen utesluter inte ett skadeståndsansvar enligt 28 § för samma skada.

Ansvar för skada som orsakas av säkerhetsbrist i el

29 §  Om en personskada eller sakskada orsakas av säkerhetsbrist i el som satts i omlopp från en elektrisk anläggning med egen generator eller transformator, ska anläggningens innehavare ersätta skadan.

[S2]I fråga om sakskada gäller första stycket endast skada på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål och som den skadelidande vid tiden för skadan använde huvudsakligen för enskilt ändamål.

[S3]Avtalsvillkor som inskränker skadeståndsskyldigheten är utan verkan.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 2 § ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 182.

 • NJA 2020 s. 807:Strikt ansvar för skada som uppstått genom inverkan av el har ansetts föreligga efter överföring av skadlig el till en innehavare av en starkströmsanläggning (28 § elsäkerhetslagen). Ett produktansvar för säkerhetsbrist i el enligt 29 § elsäkerhetslagen utesluter inte ett skadeståndsansvar enligt 28 § för samma skada.

30 §  Skadeståndsansvaret enligt 29 § gäller inte den som

 1. visar att elen sattes i omlopp utanför en näringsverksamhet,
 2. gör sannolikt att säkerhetsbristen har uppkommit efter att elen sattes i omlopp,
 3. visar att säkerhetsbristen beror på att elen måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet, eller
 4. visar att det med hänsyn till det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då elen sattes i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 3 § ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 182.

Ansvar för skada vid driftstörning

31 §  Om en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada orsakas av att el från en elektrisk anläggning stör driften vid en annan elektrisk anläggning och störningen uppstått till följd av uppsåt eller vårdslöshet hos innehavaren av den förstnämnda anläggningen, ska den innehavaren ersätta skadan.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 4 § ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 183.

Ägares skadeståndsansvar

32 §  Ägaren till en elektrisk starkströmsanläggning som upplåtit nyttjanderätten helt eller delvis till någon annan svarar ändå för skada som ska ersättas enligt denna lag som om ägaren är innehavare. Ägaren är dock inte ansvarig med annan egendom än den som har upplåtits.

[S2]Om ägaren har betalat ersättning i ett sådant fall som avses i första stycket får ägaren kräva tillbaka den av nyttjanderättshavaren.

Bestämmande av skadestånd

33 §  Vid bestämmande av ersättning för skada enligt 28, 29 eller 31 § ska 5 kap.skadeståndslagen (1972:207) tillämpas. När ersättning för sakskada bestäms enligt 29 § ska ett belopp om 3 500 kronor avräknas.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 6 § ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 184.

Skadelidandes medvållande

34 §  Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skada, ska

 1. i fråga om ersättning enligt 28 § första stycket eller 31 §, bestämmelserna om jämkning i 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) tillämpas, och
 2. i fråga om ersättning enligt 29 §, skadeståndet bestämmas efter vad som är skäligt.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 5 § ellagen. De ändringar som gjorts är endast redaktionella. Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 183.

Preskription

35 §  Talan om ersättning ska väckas

 1. i fråga om ersättning enligt 28 § första stycket eller 31 § inom två år från det att skadan inträffade, och
 2. i fråga om ersättning enligt 29 § inom tre år från det att den som vill ha ersättning fick eller borde ha fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande, dock senast tio år från det att den som påstås vara skadeståndsskyldig tillhandahöll elen.

[S2]Den som inte väcker talan i tid har inte rätt till ersättning enligt de angivna bestämmelserna.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen motsvarar 10 kap. 8 § ellagen.

I punkten 1 föreskrivs en preskriptionstid på två år i de fall skadestånd ska utgå enligt bestämmelserna om ansvar för skada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning (28 § första stycket) och ansvar för skada vid driftstörning (31 §). I 10 kap. 8 § första stycket ellagen anges ...

Tillsynsmyndighet

36 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Tillsynen omfattar inte bestämmelserna om skadestånd i 2835 §§.

Prop. 2015/16:163: Av paragrafen, som delvis motsvarar 12 kap. 1 § ellagen, framgår att den myndighet som regeringen bestämmer är tillsynsmyndighet enligt lagen.

Myndighetens tillsyn omfattar inte bestämmelserna om skadestånd. Bestämmelserna om skadestånd reglerar kort uttryckt vem som ska bära det ekonomiska ansvaret för skador som uppstår genom inverkan av el. Om berörda parter inte kan komma överens om hur bestämmelserna ...

Upplysningar och handlingar

37 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och ta del av de handlingar som myndigheten begär för tillsynen.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 12 kap. 2 § ellagen, finns regler om att tillsynsmyndigheten har rätt att få upplysningar och ta del av handlingar. Till skillnad från ellagens bestämmelse anges inte att en begäran gäller omedelbart och får förenas med vite. Med stöd av 41 § kan tillsynsmyndigheten genom ett föreläggande begära att en skyldighet som avses i paragrafen ...

Tillträde och provning

38 §  För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som motsvarar den del av 12 kap. 5 § första stycket ellagen som gäller elsäkerhet, ges tillsynsmyndigheten tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen för tillsyn. Det gäller dock inte bostäder.

Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 197 f.

39 §  Om det behövs för tillsynen, får tillsynsmyndigheten hos den som tillverkar, representerar den som tillverkar, importerar eller distribuerar en elektrisk utrustning ta ut ett eller flera exemplar för provning av elektrisk utrustning som

 1. är avsedd att anslutas till en elektrisk anläggning, eller
 2. har införts eller ska införas på marknaden.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som i huvudsak motsvarar 12 kap. 5 § andra stycket ellagen, finns bestämmelser om tillgång till exemplar för provning av elektrisk utrustning. De ändringar som gjorts är en anpassning till den terminologi som används för ekonomiska aktörer i direktiv 2014/35/EU, se författningskommentaren till 16 §.

Motiven finns i prop. ...

40 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen enligt 38 och 39 §§.

Prop. 2015/16:163: Enligt paragrafen, som motsvarar 12 kap. 5 § fjärde stycket ellagen, ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för tillsynen enligt 38 och 39 §§. De ändringar som gjorts är endast redaktionella.

Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 197 f.

Förelägganden

41 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att de föreskrifter som omfattas av tillsynen ska följas.

[S2]Ett sådant föreläggande gäller omedelbart och får förenas med vite.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som motsvarar den del av 12 kap. 3 § ellagen som gäller elsäkerhet, ges tillsynsmyndigheten möjlighet att meddela de förelägganden som behövs för att de föreskrifter som omfattas av tillsynen ska följas. De ändringar som gjorts är endast redaktionella.

Motiven finns i prop. 1996/97:136 s. 196. ...

42 §  Om någon inte följer ett föreläggande enligt 41 §, får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska göras på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot.

Prop. 2015/16:163: Enligt paragrafen, som motsvarar 12 kap. 4 § 1 ellagen, får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska ske på bekostnad av den som inte följer ett föreläggande enligt 41 §. De ändringar som gjorts är endast redaktionella.

Motiven finns i 1996/97:136 s. 197.

Förbud

43 §  Tillsynsmyndigheten får

 1. förbjuda användning av en elektrisk anläggning som är i ett sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egendom kan uppstå,
 2. förbjuda tillhandahållande eller användning av elektrisk utrustning som är i ett sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egendom kan uppstå eller som inte är kontrollerad, provad, besiktigad eller dokumenterad enligt gällande föreskrifter, och
 3. helt eller delvis förbjuda tillhandahållande av elinstallationstjänster som inte uppfyller kraven i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om ett föreläggande enligt 41 § inte följts och det finns skäl att befara att det medför fara för elsäkerheten.

[S2]Ett förbud enligt första stycket gäller omedelbart, får förenas med vite och får verkställas.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 12 kap. 4 § ellagen, ges tillsynsmyndigheten rätt att i vissa fall förbjuda användningen av en elektrisk anläggning och förbjuda tillhandahållande eller användning av elektrisk utrustning.

Nytt i jämförelse med ellagen är att första stycket 1 har utgått och finns i 42 §. Vidare har första stycket 4 fått en ...

Återkallelse av auktorisation

44 §  Tillsynsmyndigheten får återkalla eller inskränka en auktorisation som har getts enligt 20 §, om elinstallatören visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete eller på annat sätt visar sig uppenbart olämplig för auktorisationen.

[S2]En auktorisation får återkallas eller inskränkas för viss tid.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 10 § elinstallatörsförordningen, finns regler om återkallelse eller inskränkning av auktorisation.

I första stycket anges att återkallelse eller inskränkning av auktorisationen får ske om elinstallatören visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete eller på annat sätt visar sig uppenbart olämplig att inneha sådan auktorisation. Elinstallatören ska ...

Varning

45 §  I stället för att återkalla eller inskränka en auktorisation får tillsynsmyndigheten i mindre allvarliga fall varna en elinstallatör.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 10 § elinstallatörsförordningen, anges att tillsynsmyndigheten i mindre allvarliga fall får meddela en varning i stället för att återkalla eller inskränka auktorisationen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.8. ...

Dispens

46 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge dispens från kraven i denna lag.

Prop. 2015/16:163: Enligt paragrafen, som delvis motsvarar 4 § elinstallatörsförordningen, 20 § starkströmsförordningen och 11 § förordningen om elektrisk materiel, får den myndighet som regeringen bestämmer i det enskilda fallet ge dispens från kraven i lagen.

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

Marknadskontroll

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 a §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet. Lag (2022:1135).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 b §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1135).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 c §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas. Lag (2022:1135).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 d §  Ett beslut om föreläggande enligt 46 b eller 46 c § får förenas med vite. Lag (2022:1135).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 e §  Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 46 b eller 46 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Lag (2022:1135).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 f §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 46 b §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1135).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

46 g §  Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1135).

Bemyndiganden

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

47 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. beskaffenhet, placering, provning, kontroll, besiktning, användning och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning samt om arbete på eller i anslutning till sådana anläggningar och sådan utrustning,
 2. tillståndsplikt eller anmälningsplikt för uppförande, ändring eller borttagning av starkströmsanläggningar,
 3. skyldighet för innehavare av nätkoncession enligt ellagen (1997:857) eller en starkströmsanläggning att anmäla olycksfall eller driftstörningar,
 4. skyldigheter vid framdragande av svagströmsledning,
 5. säkerhetskrav som avses i 16–18 §§,
 6. skyldigheter i fråga om information som ska följa med elektrisk utrustning,
 7. skyldigheter att i fråga om elektrisk utrustning vidta skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att sådan utrustning inte överensstämmer med säkerhetskraven,
 8. vilken utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för att bli auktoriserad som elinstallatör,
 9. de slag av elinstallationsarbete för vilka auktorisation kan ges enligt 20 § andra stycket och de för vilka anmälan kan göras enligt 25 §,
 10. vad ett egenkontrollprogram ska innehålla,
 11. avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag,
 12. ersättning för uttaget prov enligt 39 § och om skyldighet att ersätta kostnaderna för provningen, och
 13. sådana undantag från kraven i 16–27 §§ som det finns särskilda skäl för.

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

47 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. beskaffenhet, placering, provning, kontroll, besiktning, användning och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning samt om arbete på eller i anslutning till sådana anläggningar och sådan utrustning,
 2. tillståndsplikt eller anmälningsplikt för uppförande, ändring eller borttagning av starkströmsanläggningar,
 3. skyldighet för innehavare av nätkoncession enligt ellagen (1997:857) eller en starkströmsanläggning att anmäla olycksfall eller driftstörningar,
 4. skyldigheter vid framdragande av svagströmsledning,
 5. säkerhetskrav som avses i 16-18 §§,
 6. skyldigheter i fråga om information som ska följa med elektrisk utrustning,
 7. skyldigheter att i fråga om elektrisk utrustning vidta skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att sådan utrustning inte överensstämmer med säkerhetskraven,
 8. vilken utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för att bli auktoriserad som elinstallatör,
 9. de slag av elinstallationsarbete för vilka auktorisation kan ges enligt 20 § andra stycket och de för vilka anmälan kan göras enligt 25 §,
 10. vad ett egenkontrollprogram ska innehålla,
 11. avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag,
 12. ersättning för uttaget prov enligt 39 § och om skyldighet att ersätta kostnaderna för provningen, och
 13. sådana undantag från kraven i 16-27 §§ som det finns särskilda skäl för.

[S2]Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 får meddelas. Lag (2022:1135).

Prop. 2015/16:163: Paragrafen, som delvis motsvarar 9 kap. 1 § andra stycket ellagen, innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Med stöd av motsvarande bemyndigande i ellagen och i den äldre ellagen 1902:71 s. 1 har regeringen ...

Straff

48 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

 1. en skyldighet som en innehavare av starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning har enligt 6 eller 19 §,
 2. krav för att få utföra elinstallationsarbete enligt 27 §, eller
 3. ett förbud enligt 43 § första stycket 3.

Prop. 2015/16:163: Paragrafen, som delvis motsvarar 13 kap. 1 § 3 ellagen, innehåller bestämmelser om straff. Genom bestämmelserna straffsanktioneras att någon bryter mot de bestämmelser till vilka paragrafen hänvisar.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser med påföljden böter eller fängelse i högst ett år. Överträdelser mot 6 och 19 §§ avser skyldigheter för innehavare av starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning som är ...

49 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot skyldigheten att ha auktoriserad elinstallatör enligt 23 §,
 2. bryter mot skyldigheten att ha egenkontrollprogram enligt 24 § 1,
 3. utför elinstallationsarbete utan att ha gjort anmälan enligt 25 §, eller
 4. bryter mot ett säkerhetskrav i 16, 17 eller 18 § eller en föreskrift som meddelats med stöd av 47 § 5, 6 eller 7.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen finns straffbestämmelser med påföljden böter. Bestämmelserna tar sikte på dels sådana skyldigheter som gäller elinstallationsföretag i vissa närmare angivna fall, dels skyldigheter i fråga om elektrisk utrustning.

Punkterna 1–3 saknar motsvarighet i gällande rätt och träffar den som bryter mot skyldigheten att ha auktoriserad elinstallatör ...

50 §  Till ansvar enligt denna lag ska inte dömas i ringa fall eller om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. 51 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande får inte dömas till straff enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som motsvarar 13 kap. 1 § tredje stycket och 2 §, anges att det inte ska dömas till ansvar i ringa fall eller om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Detta överensstämmer med gällande rätt.

Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

Förverkande

52 §  En elektrisk anläggning eller elektrisk utrustning som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för sådan egendom kan värdet av egendomen förklaras förverkat. Även utbytet av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som motsvarar 13 kap. 4 § ellagen, anges att en elektrisk anläggning eller en elektrisk utrustning som varit föremål för brott enligt lagen ska förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. Det kan t.ex. röra sig om en elektrisk utrustning som tillhandahålls på marknaden i strid med säkerhetskraven.

Motiven finns i prop. ...

Överklagande

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

53 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 20, 37–39 och 41–46 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

53 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 20, 37-39 eller 41- 46 §§ samt marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 46 b eller 46 c § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1135).

Prop. 2015/16:163: I paragrafen, som delvis motsvarar 13 kap. 7 § 2 och 13 kap. 8 § ellagen, finns regler om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut.

Nytt jämfört med gällande rätt är reglerna om överklagande av beslut i frågor om auktorisation och förbud för den som tillhandahåller elinstallationstjänster att fortsätta sin verksamhet. Motiven finns i övrigt i prop. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Elsäkerhetslag (2016:732)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har fått behörighet som elinstallatör ska vid tillämpningen av denna lag anses vara auktoriserad enligt 20 §.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:265, Prop. 2015/16:163, Bet. 2015/16:FöU12
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2022:1135) om ändring i elsäkerhetslagen (2016:732)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 47, 53 §§; nya 46 a, 46 b, 46 c, 46 d, 46 e, 46 f, 46 g §§, rubr. närmast före 46 a §
Ikraftträder
2022-07-25