Samtliga förarbeten

Prop. Prop/1936:253: med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o) och 13:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) örn Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt

7956-04-30

Prop. Prop/1947:279: med förslag till lag om ändrad lydelse av 67 § barnavårdslagen den 6 juni 192A (nr 361)

7947-05-09

Prop. Prop/1945:173: angående ersättning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkes¬ sjukdom

7945-02-23

Prop. Prop/1918:227: angående upp¬ låtande av lägenheter från Kungsörs södra kungsladu¬ gård i Västmanlands län

7918-03-22

Prop. Prop/1868:31: angående det Franska mått- och vigtsystemets införande i Sverige för medicinskt bruk

7868-03-17

Prop. Prop/1918:420: om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersätt¬ ning åt domare, vittnen och parter

4978-05-07

Prop. Prop/1955:48: rörande ratifikation av konvention mellan Sverige och Schweiz rörande social¬ försäkring

4955-01-07

Prop. Prop/1947:137: angående redovisning av vissa kronan tillhöriga markområden i Stockholm m. m.

4947-02-28

Prop. Prop/1917:314: angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter smeden Per Viktor Sjögren från Ledbergs socken m. fl.

4917-04-27

Prop. Prop/1873:3: angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda, jernvägsanläggnin- gar

4873-01-05

Prop. Prop/1921:235: angående avstående av kronans anspråk på äganderätt till vissa delar av de så kallade Skanörs store vång och Skanörs knä- eller norre vång samt Falsterbo vång

3921-02-25

Prop. Prop/1919:403: med förslag till förord¬ ning om rätt för Konungen att i visst fall åsätta sär¬ skild tullavgift

3919-05-09

Dir. 2022:46: Tilläggsdirektiv till Läkemedelsstatistikutredningen

2022-05-30

Regeringen ändrar läkemedelsstatistikutredningens uppdrag. Meningen med förändringen är främst att förtydliga E-hälsomyndighetens författningsstöd när myndigheten framställer nationell läkemedelsstatistik och fullgör vissa uppgiftsskyldigheter.

Dir. 2022:47: Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning

2022-05-27

En särskild utredare ska analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakterier och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas. Hänsyn ska tas till intresset av att undvika ökad administrativ börda för berörda myndigheter och slakterier.

Prop. 2021/22:250: Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

2022-05-25

I proposi­tionen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mot­tagande av asyl­sökande m.fl. för att åstad­komma en jämnare fördel­ning över landet av boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Dir. 2022:45: En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut

2022-05-25

En särskild utredare ska lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat. Syftet är att dessa personer ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats i Sverige.

Dir. 2022:44: Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

2022-05-25

En kommitté ska lämna förslag med syftet att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna.

Dir. 2022:43: Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

2022-05-25

En särskild utredare ska dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket. Syftet med utredningen är bl.a. att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Dir. 2022:42: Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor

2022-05-25

En särskild utredare ska utreda och ta fram förslag på åtgär­der som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etable­ring på arbets­marknaden.

SOU 2022:22: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

2022-05-20

Delegationen för ökad tillgänglighet har på regeringens uppdrag verkat för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider

SOU 2022:24: Materielförsörjningsstrategi

2022-05-19

Utredningens uppdrag har varit att med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) redovisa en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

SOU 2022:21: Rätt för klimatet

2022-05-18

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

Prop. 2021/22:246: Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater

2022-05-16

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari i år har tydliggjort att Ryssland inte anser sig bundet av den regelbaserade världsordningen som Sverige bygger sin säkerhet på. Det råder ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. I ljuset av förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön ser Sverige över hur den egna säkerheten kan stärkas.

SOU 2022:23: En oavvislig ersättningsrätt?

2022-05-13

Betänkande av Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet.

Ds 2022:7: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige

2022-05-13

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Överläggningarna har letts av utrikesminister Ann Linde. Försvarsminister Peter Hultqvist har också deltagit.

Dir. 2022:40: Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

2022-05-13

En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­

Dir. 2022:39: Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

2022-05-13

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kommittédirektiv om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (dir. 2021:44). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 17 juni 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2022.

Prop. 2021/22:242: En förstärkt spelreglering

2022-05-12

Regeringen förslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

Dir. 2022:41: Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård

2022-05-12

Regeringen beslutar att en särskild utredare ska analysera befintliga möjligheter till sekundäranvändning av hälsodata. Utredaren ska föreslå utökade sådana möjligheter. Meningen är att utveckla möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata för att direkt eller indirekt stärka hälso- och sjukvården.

Prop. 2021/22:244: Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

2022-05-06

Regeringen föreslår att det ska införas en lag om egenvård. Ordet egenvård betyder, enligt den nya lagen, en hälso- och sjukvårdsåtgärd som hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en patient kan utföra själv.

Prop. 2021/22:243: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

2022-05-05

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under det senaste året. Det beror främst på att oljepriset har stigit kraftigt, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Med hänsyn till de höga drivmedelspriserna bör den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Därmed undviks att reduktionsplikten leder till högre priser på bensin och diesel under 2023.

Prop. 2021/22:240: BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

2022-05-05

I propositionen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Prop. 2021/22:238: Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

2022-05-05

Regeringen föreslår nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i ett antal lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

Dir. 2022:33: En ny livsmedelsberedskap

2022-05-02

En särskild utredare ska föreslå en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen inklusive styrmedel för näringslivets medverkan. Förslagen ska utgöra en del av underlaget för regeringens fortsatta arbete för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen i syfte att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret i enlighet med målet för det civila försvaret.

SOU 2022:19: Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

2022-04-29

Delbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

Dir. 2022:37: Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter

2022-04-29

En särskild utredare ska lämna förslag på för­bätt­rade möjlig­heter till informa­tions­utbyte mellan brotts­bekämpande myndig­heter och vissa andra statliga och kom­munala myndig­heter samt enskilda huvudmän för fri­stående skolor. Syftet är att arbetet med att före­bygga och bekämpa brott ska effektivi­seras genom att möjlig­heterna att utbyta infor­mation för­bättras i så stor utsträck­ning det är möjligt utan att det medför ett opropor­tioner­ligt intrång i enskildas person­liga integritet.

Dir. 2022:36: En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

2022-04-29

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen.

Dir. 2022:35: Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

2022-04-29

Regeringen beslutar utse en särskild utredare som ska ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) om en individuell klagomålsmekanism.

Dir. 2022:32: Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

2022-04-29

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Prop. 2021/22:235: Sekretess hos två kommissioner

2022-04-28

Regeringen föreslår att nya sekretessbestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreslås gälla till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden i den granskande verksamhet som utförs av sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och av sanningskommissionen för det samiska folket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2022.

Prop. 2021/22:223: Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

2022-04-28

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef.

Dir. 2022:34: Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06)

2022-04-28

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kom­mitté­direktiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovis­ningar (dir. 2021:46). Ytter­ligare krav på före­tags rapportering förväntas i EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring som antas inom kort. Vidare har frågan om vad som ska krävas för att en års­redo­vis­ning ska anses färdig­ställd aktuali­serats.

Dir. 2022:31: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet

2022-04-22

En särskild utredare ska överväga olika författningsändringar för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Syftet är både att förbättra situationen för de anställda och att värna den offentliga verksamheten.

Prop. 2021/22:239: Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

2022-04-21

I propositionen lämnas förslag som syftar till att åtgärda problemen med fordonsmålvakter och den därmed sammanhängande brottsligheten.

Prop. 2021/22:234: Fordon ska kunna klampas i fler fall

2022-04-21

I propositionen föreslås att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Åtgärder – omhändertagande av vissa föremål eller fastlåsning av fordon (klampning) – får enligt lagen bl.a. vidtas i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter. Detta är möjligt när det enligt andra författningar har meddelats ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden på grund av att ett förskott för sanktionsavgift inte har betalats omedelbart vid kontrollen.

Prop. 2021/22:222: Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

2022-04-21

Regeringen har fattat beslut om en proposition som innehåller förslag till vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

SOU 2022:20: Privatkopieringsersättningen i framtiden

2022-04-21

Betänkande av Utredningen om privatkopieringsersättning.

Prop. 2021/22:100: 2022 års ekonomiska vårproposition

2022-04-19

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2023.

Prop. 2021/22:237: Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer

2022-04-13

Regeringen föreslå att vissa undantagsbestämmelser för att tillgodoräkna försäkringstid avskaffas. Det gäller dels garantipension för personer födda 1938 eller senare, dels garantipension till omställningspension. De som får dessa förmåner när förslagen träder i kraft kommer inte att påverkas.

Prop. 2021/22:233: Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

2022-04-13

Den tilltalades ålder har stor betydelse för straffmätning, påföljdsval och utvisning på grund av brott. När nya uppgifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under processen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ändamålsenlig hantering av nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Prop. 2021/22:232: Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

2022-04-13

I propositionen föreslås riktlinjer för ett nytt centralt och modernt system för offentlig belöning samt riktlinjer om Sveriges allmänna flaggdagar.

Prop. 2021/22:231: Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

2022-04-13

För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Prop. 2021/22:229: Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

2022-04-13

Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget dock betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

Prop. 2021/22:228: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

2022-04-13

I propositionen föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor.

Prop. 2021/22:227: Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

2022-04-13

Den 4 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen i kraft. Förordningen innebär bland annat att Europeiska gräns- och kustbevaknings­byråns (Frontex) mandat och resurser utvidgas. För att förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs vissa komplet­terande nationella bestämmelser.

Prop. 2021/22:226: Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

2022-04-13

I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Prop. 2021/22:221: Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser

2022-04-13

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Prop. 2021/22:99: Vårändringsbudget för 2022

2022-04-13

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2022.

SOU 2022:18: EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

2022-04-13

Slutbetänkande av Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online.

Dir. 2022:29: Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen

2022-04-13

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2021 kommittédirektiv om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 16 maj 2022. Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprungliga direktiven, bl.a. i uppdrag att göra en översyn av det tullrättsliga sanktionssystemet, överväga om Tullverket ska ges möjlighet att i större utsträckning behålla förverkad egendom, som t.ex. vapen eller fordon, för att använda i utbildningssyfte, överväga om Tullverket ska ges möjlighet att kunna biträda åklagare vid utredningar om självständigt förverkande, och lämna nödvändiga författningsförslag. Till följd av riksdagens tillkännagivanden om utökade befogenheter för Tullverket (bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414) ska utredaren även analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor, analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 14 juli 2023. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle slutredovisa den 16 maj 2022 ska i stället redovisas i form av en delredovisning den 2 september 2022.

Prop. 2021/22:216: Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2022-04-12

I propositionen lämnas förslag till vissa lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Ds 2022:6: Straff för del­tagande i en terrorist­organisation

2022-04-12

I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Prop. 2021/22:225: Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

2022-04-07

Regeringen föreslår en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Lagen genomför Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Prop. 2021/22:224: Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

2022-04-07

Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlän­nings­lagen och brotts­balken som syftar till att skärpa reglerna om utvis­ning på grund av brott.

Prop. 2021/22:220: Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

2022-04-07

Regeringen föreslår att socialförsäkringsbalken ändras så att tryggheten stärks för dem som under lång tid har haft nedsatt arbetsförmåga.

Prop. 2021/22:219: Ordning och reda på avfallet

2022-04-07

I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter vid utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023.

Prop. 2021/22:217: Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

2022-04-07

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka kvaliteten i folkbokföringen.

Prop. 2021/22:209: Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

2022-04-07

Regeringen har fattat beslut om en proposition som innehåller förslag med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden.

SOU 2022:15: Sveriges globala klimatavtryck

2022-04-07

Miljömålsberedningen har lämnat sitt delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck till regeringen. Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Dir. 2022:28: Tilläggsdirektiv till utredningen En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn

2022-04-07

Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om en uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (dir. 2021:97). Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. Detta uppdrag ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2023. Den särskilda utredaren får även i uppdrag att utreda och föreslå hur undantagsregeln i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna bör utformas eller anpassas för att vara förenlig med EU-rätten, samtidigt som det ska beaktas att reglerna ska förebygga skatteundandraganden och inte ska kunna kringgås. Detta uppdrag ska redovisas i samband med slutbetänkandet den 1 november 2023.

Dir. 2022:27: Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

2022-04-07

En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Dir. 2022:26: Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning

2022-04-07

En särskild utredare ska utreda regeringens roll som överinstans på vissa delar av miljöområdet. Syftet är att åstadkomma en prövningsordning som innebär att regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas rymmer tydliga politiska avvägningar. Den särskilda utredaren ska även, till viss del, se över processen för ärenden som får tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. miljöbalken i syfte att åstadkomma snabba prövningsprocesser. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

SOU 2022:12: Startlån till förstagångsköpare av bostad

2022-04-04

Utredningen om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Dir. 2022:25: Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag

2022-04-01

En särskild utredare ska undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd, motsvarande det som i bidragsbrottslagen finns för ekonomiska förmåner och stöd till enskilda personer, kan införas även för statliga stöd till företag och andra juridiska personer.

Prop. 2021/22:218: Hittegods i kollektivtrafiken

2022-03-31

Regeringen föreslår en ny lag om kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom vid transport med tåg, spårvagn, tunnel­bana, buss eller fartyg. Lagen ska gälla för kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom ombord på fordonet och inom vissa anslutande om­råden. Lagen ska ersätta den reglering av upp­hittad egen­dom som finns i dag för sådan trafik.

Prop. 2021/22:215: En ny lag om företagsrekonstruktion

2022-03-31

Det är viktigt att företag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ända­måls­enligt rekon­struktions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om företags­rekon­struktion.

Prop. 2021/22:212: Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

2022-03-31

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

Prop. 2021/22:211: Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

2022-03-31

I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

Prop. 2021/22:210: Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

2022-03-31

För att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft behöver regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft förtydligas. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen ska kvarstå, men formerna för detta regleras. Lagändringarna om kommunernas skyldighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en sådan begäran ska innehålla samt rättelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Prop. 2021/22:208: Vägar till hållbara vattentjänster

2022-03-31

I denna proposition lämnas lagförslag som syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.

Prop. 2021/22:207: Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

2022-03-31

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i miljöbalken och skogsvårdslagen.

Prop. 2021/22:206: Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

2022-03-31

Regeringen föreslår ändringar i utsök­nings­balken för att effekti­visera verk­ställig­heten av förvalt­nings­myndig­heters beslut om åter­krav och annan betal­nings­skyldighet.

Prop. 2021/22:204: Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

2022-03-31

Regeringen föreslår att lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicin-tekniska produkter ändras. Detta till följd av Europaparlamentets och rådets beslut om att ändra övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicin-tekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Prop. 2021/22:200: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

2022-03-31

Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

SOU 2022:16: Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet

2022-03-31

Uppdraget handlar om myndigheters utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), så kallad försvarssekretess, till utländska aktörer.

SOU 2022:13: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

2022-03-31

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2022:17: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

2022-03-30

Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat.

SOU 2022:14: Sänk tröskeln till en god bostad

2022-03-30

Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Prop. 2021/22:197: Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

2022-03-29

Regeringen lämnar förslag för att utöka möjligheterna till distansutmätning och underlätta Kronofogdemyndighetens tillgångsutredningar i mål om utmätning.

Dir. 2022:21: Tilläggsdirektiv till Kreativa Sverige (Ku 2021:03)

2022-03-29

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 augusti 2022.

Prop. 2021/22:199: Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

2022-03-25

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Prop. 2021/22:214: Proposition: Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

2022-03-24

Regeringen föreslår att det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ska tas bort från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Prop. 2021/22:202: Betaltjänster – några förtydliganden

2022-03-24

I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i betaltjänstlagen med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i EU:s andra betaltjänstdirektiv, vilka reglerar bevisbördans placering, har genomförts på ett tillräckligt klart och precist sätt i svensk rätt.

Prop. 2021/22:201: Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

2022-03-24

I propositionen föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin.

Prop. 2021/22:198: Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

2022-03-24

I de fall brott inte kan förhindras behöver sam­hällets resurser rikta in sig på att minska skade­verk­ningarna av brott och hjälpa de brotts­drabbade. Att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brottsoffer är en viktig del i det arbetet. Regeringen föreslår därför lagändringar för att utvidga brotts­offers rätt till skadestånd och möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det över­gripande syftet med lagänd­ringarna är att stärka brotts­offers ställning och minska skade­verk­ningarna av brott.

Dir. 2022:23: Översyn av karens och sjuklön

2022-03-24

En särskild utredare ska se över reglerna för karens och sjuklön. Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro.

Prop. 2021/22:176: Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

2022-03-22

I propositionen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Prop. 2021/22:171: Tryggare bostadsrätt

2022-03-22

Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.

Prop. 2021/22:169: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

2022-03-22

EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter ska, med vissa undantag, börja tillämpas den 12 augusti 2022. Propositionen innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till EU- förordningen.

Prop. 2021/22:168: En ökad differentiering av strandskyddet

2022-03-22

I denna proposition lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för strandnära bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.

Prop. 2021/22:158: Ett mer likvärdigt skolval

2022-03-22

I denna proposition föreslås ändringar i skollagen (2010:800) om urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola för ett mer rättvist skolval och förtydliganden av bestämmelserna om villkor för nyetablering av fristående skolor. Förslagen syftar till att öka likvärdigheten i skolan och minska skolsegregationen.

Prop. 2021/22:154: Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

2022-03-22

I propositionen föreslås tillägg till reglerna om överlåtelse av helt försäkringsbestånd i inkomstskattelagen och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Ds 2022:5: En effektivare upphandlingstillsyn

2022-03-22

I promemorian lämnas förslag som syftar till en effektivare tillsyn. En effektiv tillsyn bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Dir. 2022:18: Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna

2022-03-22

En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddet för de areella näringarna i 7 kap. 16 § första stycket 1 miljöbalken. Syftet är att säkerställa att regleringen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare.

Dir. 2022:19: Tilläggsdirektiv till Biometriutredningen (Ju 2021:05)

2022-03-18

Utvidgning av uppdraget

Dir. 2022:16: Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)

2022-03-18

Ändring i uppdraget

Dir. 2022:14: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)

2022-03-18

Förlängd tid för uppdraget

Dir. 2022:13: Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

2022-03-18

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Prop. 2021/22:196: Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

2022-03-17

Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fotboja mer effektiv föreslås att Kriminal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.

Prop. 2021/22:195: Skärpt straff för gravfridsbrott

2022-03-17

För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot grifte­frid komplet­teras med en särskild straff­skala för grovt brott.

Prop. 2021/22:194: Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

2022-03-17

För att säker­ställa ett starkt och ända­måls­enligt skydd mot intrång i bostäder och andra platser behöver det straff­rätts­liga skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång moderni­seras och stärkas.

Prop. 2021/22:193: Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

2022-03-17

Prop. 2021/22:192: Skärpta straff för knivbrott

2022-03-17

Det finns behov av en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Prop. 2021/22:190: Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

2022-03-17

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avstängning från prov på transportområdet. Det föreslås också att illegal utbildningsverksamhet på transportområdet ska straffbeläggas i större utsträckning än tidigare och att befintliga straffbestämmelser ska skärpas.

Prop. 2021/22:189: Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

2022-03-17

Regeringen föreslår komplet­terande lag­stift­ning till EU:s nya Bryssel II-förordning. Förslagen syftar till att stärka skyddet för barn i inter­nationella situa­tioner.

Prop. 2021/22:188: Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

2022-03-17

Regeringen föreslår – med utgångs­punkt i barnets bästa – jämlika, inklu­derande och ända­måls­enliga regler om föräldra­skap i inter­nationella situa­tioner.

Prop. 2021/22:187: Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

2022-03-17

I propositionen föreslås de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Prop. 2021/22:186: En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

2022-03-17

För att brott ska klaras upp är det avgö­rande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tyst­nads­kulturen gentemot rätts­väsen­det bryts. Sam­hället måste reagera kraft­fullt mot brott som innebär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påver­kar möjlig­heterna att upp­rätt­hålla straff­systemets effekti­vitet.

Prop. 2021/22:185: Sekretess för ljuddämpare

2022-03-17

Prop. 2021/22:184: Regional fysisk planering i Hallands län

2022-03-17

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen som innebär att regional fysisk planering ska ske i Hallands län.

Prop. 2021/22:183: Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

2022-03-17

Det är mycket vanligt att oregist­rerade och ano­nyma kontantkort till mobil­telefoner används i samband med brottslig verk­samhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgörande information.

Prop. 2021/22:182: Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

2022-03-17

Regeringen föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas till barn som vårdas eller bor i familjehem, bostad med särskild service, stödboende eller HVB-hem som bekostas av det allmänna. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som gäller för underhållsstöd till barn i motsvarande situationer. Barnet bedöms i dessa situationer få sitt behov av grundtrygghet tillgodosett av det allmänna på ett sådant likvärdigt sätt som också säkerställs av efterlevandestödet.

Prop. 2021/22:181: Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

2022-03-17

Regeringen föreslår att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem höjs med ett år 2023. Från och med 2026 knyts åldersgränserna till riktåldern för pension.