Samtliga förarbeten

Prop. Prop/1936:253: med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o) och 13:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) örn Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt

7956-04-30

Prop. Prop/1947:279: med förslag till lag om ändrad lydelse av 67 § barnavårdslagen den 6 juni 192A (nr 361)

7947-05-09

Prop. Prop/1945:173: angående ersättning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkes¬ sjukdom

7945-02-23

Prop. Prop/1918:227: angående upp¬ låtande av lägenheter från Kungsörs södra kungsladu¬ gård i Västmanlands län

7918-03-22

Prop. Prop/1868:31: angående det Franska mått- och vigtsystemets införande i Sverige för medicinskt bruk

7868-03-17

Prop. Prop/1918:420: om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersätt¬ ning åt domare, vittnen och parter

4978-05-07

Prop. Prop/1955:48: rörande ratifikation av konvention mellan Sverige och Schweiz rörande social¬ försäkring

4955-01-07

Prop. Prop/1947:137: angående redovisning av vissa kronan tillhöriga markområden i Stockholm m. m.

4947-02-28

Prop. Prop/1917:314: angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter smeden Per Viktor Sjögren från Ledbergs socken m. fl.

4917-04-27

Prop. Prop/1873:3: angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda, jernvägsanläggnin- gar

4873-01-05

Prop. Prop/1921:235: angående avstående av kronans anspråk på äganderätt till vissa delar av de så kallade Skanörs store vång och Skanörs knä- eller norre vång samt Falsterbo vång

3921-02-25

Prop. Prop/1919:403: med förslag till förord¬ ning om rätt för Konungen att i visst fall åsätta sär¬ skild tullavgift

3919-05-09

Dir. 2018:108: Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen

2018-11-07

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

SOU 2018:77: Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

2018-11-01

I detta betänkande redovisas uppdraget att se över specialistsjuksköterskeutbildningen.

Ds 2018:40: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2018-11-01

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv.

SOU 2018:79: Analyser och utvärderingar för effektiv styrning

2018-10-31

Analys- och utvärderingsutredningen har idag överlämnat förslag på en förändrad styrning och organisering av regeringens analys- och utvärderingsmyndigheter. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. Enligt uppdraget ska översynen omfatta Brottsförebyggande rådet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringen, Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys.

SOU 2018:78: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

2018-10-31

Utredaren lämnar i detta slutbetänkande förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

Prop. 2018/19:9: Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

2018-10-18

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2016 genomfördes det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Därigenom genomfördes även rådets direktiv om ändring av direktiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk lag. För närvarande utvärderar det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter (Global Forum) av varje lands lagstiftning. Sveriges lagstiftning utvärderades under 2017. Denna proposition innehåller förslag till de justeringar som behöver göras med anledning av påpekanden vid utvärderingen. Propositionen innehåller dessutom ett förslag till justering av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. I propositionen föreslås vidare att spel på varuspelsautomater, landbaserade värdeautomater, roulettspel, kortspel och tärningsspel, som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen, ska beskattas enligt lagen om skatt på spel på samma sätt som om de tillhandahålls med licens enligt spellagen. Det föreslås också ändringar i bestämmelser om kapitalbeskattning för att säkerställa att vinster i spel som tillhandahålls med tillstånd enligt lotterilagen ska vara skattefria för spelare även efter den 1 januari 2019. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Dir. 2018:107: Tilläggsdirektiv till Samordning för bostads-

2018-10-18

SOU 2018:76: Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt

2018-10-12

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

Prop. 2018/19:7: Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag

2018-10-11

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering. I den nya lagen finns de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019. I lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar. I lagen finns även en bestämmelse om att Finansinspektionen får bestämma att vissa beslut enligt förordningen ska gälla omedelbart. I propositionen föreslås även en ny bestämmelse i försäkringsrörelselagen som krävs för att i svensk rätt fullt ut genomföra EU-direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Den nya bestämmelsen innehåller, som sin motsvarighet i Solvens II-direktivet, en begränsning när det gäller försäkringsföretags användning av en s.k. volatilitetsjustering vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretagen, får ett företag för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter som anges i den rättsakten. Slutligen föreslås att lagen om kommunal bokföring och redovisning ändras på så vis att det av lagen framgår att de kommunala koncernföretagens pensionsförmåner i de sammanställda räkenskaperna inte ska redovisas enligt de bestämmelser som gäller för kommuner och landsting. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2018/19:4: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2018-10-11

Den 1 januari 2018 trädde lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden i kraft. Lagen innehåller de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. det datumet (se prop. 2017/18:4). I denna proposition finns förslag till ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av förordningen om referensvärden. Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen ska föras över. I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt den nya lagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2018/19:3: Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

2018-10-11

I propositionen föreslås att utländska avvecklingssystem på vilka lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska tillämpas och som därför inte omfattas av EU-direktiv om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (benämnt finalitydirektivet) ska kunna likställas med system som omfattas av det direktivet. För avveckling som sker i likställda system ska det finnas samma skydd mot rättsliga risker som vid avveckling i system som omfattas av finalitydirektivet. Förslaget innebär ändringar i lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden och lagen om resolution. Vidare föreslås bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om produktingripande enligt EU-förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förkortad MiFIR) och EU-förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), benämnd Priipsförordningen. Förslaget innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 i fråga om lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden och lagen om resolution och i övrigt den 2 januari 2019.

Ds 2018:39: Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

2018-10-05

I promemorian föreslås att det i den föreslagna lagen om tobak och liknande produkter ska föras in en bestämmelse som gör det möjligt att lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon annan än stat eller kommun.

Ds 2018:38: Anpassad miljöprövning för en grön omställning

2018-10-05

En utredare har sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

Dir. 2018:106: Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

2018-10-04

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

SOU 2018:74: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

2018-10-01

Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2018:75: Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning

2018-09-28

Uppdraget i nu aktuell del av utredningsarbetet har varit att göra de överväganden som krävs och lämna nödvändiga författningsförslag om hur möjligheterna till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens lokaler kan utökas. Uppdraget har också omfattat att kartlägga och analysera domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och överväga samt att föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

SOU 2018:73: Studiemedel för effektiva studier

2018-09-24

Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

Prop. 2017/18:302: Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

2018-09-20

Prop. 2017/18:301: Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018

2018-09-20

Dir. 2018:105: Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

2018-09-17

Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2018.

Dir. 2018:104: Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen

2018-09-07

Regeringen tillsatte den 1 juni 2017 utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

Prop. 2017/18:299: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

2018-09-06

Prop. 2017/18:298: Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018-09-06

I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SOU 2018:70: En arvsfond i takt med tiden

2018-09-06

2017 års arvsfondsutredning har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.

Ds 2018:36: Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

2018-09-06

I promemorian föreslås ändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd. Bland annat föreslås att Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra. Detta om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

Dir. 2018:102: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

2018-09-06

En särskild utredare ska kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.

Dir. 2018:101: Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)

2018-09-06

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir. 2015:120). Delegationen, som antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019, ska bland annat verka för att en samsyn på valideringens innebörd och funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet.

Ds 2018:37: Genomförande av student- och forskardirektivet

2018-09-04

I promemorian lämnas förslag till genomförande av student- och forskardirektivet. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

SOU 2018:71: En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

2018-09-03

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Dir. 2018:97: Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd

2018-09-03

En särskild utredare ska se över reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Meningen är att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen inom bostadsbidrag och underhållsstöd.

Dir. 2018:94: Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur

2018-09-03

En särskild utredare ska göra en översyn av straffbestämmelserna i djurskyddslagen (2018:1192) och brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri. Syftet är dels att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur, dels att överväga om andra sanktioner än straffrättsliga påföljder kan vara ett mer effektivt sätt att upprätthålla regelverket vid mindre allvarliga överträdelser av djurskyddsbestämmelserna.

Ds 2018:35: Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning.

2018-08-31

Förslagen ska ge Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ds 2018:34: Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

2018-08-31

Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Dir. 2018:100: Ökad statlig verksamhet i Härnösand

2018-08-31

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.

Dir. 2018:96: Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

2018-08-31

Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

Dir. 2018:95: Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

2018-08-31

En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Dir. 2018:91: Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet

2018-08-31

En särskild utredare ska bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet.

Prop. 2017/18:296: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

2018-08-30

I propositionen föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden).

Prop. 2017/18:295: Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2018-08-30

Förslagen i propositionen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen och i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Prop. 2017/18:294: Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2018-08-30

I propositionen lämnas vissa förslag för att förbättra förutsättningarna för kontroll av punktskattepliktiga varor. Det föreslås att vissa säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört.

Prop. 2017/18:292: Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

2018-08-30

I propositionen föreslås att det ska införas en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar.

Prop. 2017/18:291: Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

2018-08-30

I propositionen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form

Prop. 2017/18:257: En modernisering av lagen om skiljeförfarande

2018-08-30

Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.

Dir. 2018:103: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2018-08-30

Dir. 2018:99: En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

2018-08-30

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Dir. 2018:98: Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner

2018-08-30

En särskild utredare ska utreda och föreslå nya alternativa och hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.

Dir. 2018:93: Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster

2018-08-30

En särskild utredare ska lämna förslag om hur bil-, motorcykel och mopedpoolstjänster ska kunna främjas. Huvudmotivet är att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

Dir. 2018:92: Skadestånd vid överträdelser av

2018-08-30

SOU 2018:69: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

2018-08-29

Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

SOU 2018:27: Ekonomiska sanktioner mot terrorism

2018-08-29

Betänkande av 2015 års sanktionslagsutredning Uppdraget har varit att analysera behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. I uppdraget har vidare ingått att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer, i fråga om genomförande av berörda FN-resolutioner på sanktionsområdet. Betänkandet mynnar ut i förslag om en ny bestämmelse om interimistiska beslut i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen) samt förslag om en ny lag om frysning av tillgångar.

Dir. 2018:88: Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

2018-08-28

En särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet ges i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, t.ex. genom medie- och informationskunnighet (MIK).

Dir. 2018:86: Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

2018-08-28

En särskild utredare ska närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

Dir. 2018:90: Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård

2018-08-24

Utredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan.

Dir. 2018:89: Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

2018-08-24

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Prop. 2017/18:288: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

2018-08-23

I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Prop. 2017/18:287: Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet

2018-08-23

I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Prop. 2017/18:286: Stärkt skydd för valhemligheten

2018-08-23

För valsystemets legitimitet är det av största vikt att det finns ett stort förtroende för valförfarandets förutsättningar att säkerställa korrekta och demokratiskt legitima valresultat, både bland väljarna och de politiska partierna.

Prop. 2017/18:284: Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

2018-08-23

Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rättssäkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt.

SOU 2018:67: Ett snabbare bostadsbyggande

2018-08-23

Betänkande av Byggrättsutredningen Ur sammanfattningen: Uppdraget är att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan dröjsmål och vid behov förstärka verktygen. Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att snabbt få fram bostäder. Vi har analyserat kommunernas verktyg och beskrivit hur kommunerna arbetar med frågorna. Vidare har vi lyft många goda exempel och även analyserat hur tillämpningen skulle kunna förbättras. En övergripande fråga är markpolitiken. Slutligen har vi identifierat de områden där kommunernas verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning. Det handlar om genomförandetid, exploateringsavtal, expropriation, inlösen och förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner.

Dir. 2018:87: Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)

2018-08-23

Förlängd tid för uppdraget.

SOU 2018:72: Expertgruppen för digitala investeringar

2018-08-22

Expertgruppen för digitala investeringar har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader. Under de tolv månader expertgruppen varit verksam har samarbete påbörjats med 17 myndigheter, varav 14 inom uppdraget. Totalt har 22 analyser påbörjats, varav elva analyser har resulterat i publicerade rekommendationer och sju analyser pågår när detta betänkande färdigställs.

SOU 2018:68: Nya regler om faderskap och föräldraskap

2018-08-22

Betänkande av Utredningen om faderskap och föräldraskap.

Dir. 2018:85: Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier

2018-08-22

Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar, däribland klimat och miljö, hälsa och digital omställning. Den snabba teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen, för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att på resurseffektiva sätt lösa samhällsutmaningar. Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter riskerar att hämma utvecklingen. Regeringens ambition är att det i hela Sverige ska finnas mycket goda förutsättningar för utveckling av nya och innovativa lösningar samt nya affärsmodeller. För att höja nyttogörandet och bättre ta tillvara potentialen som digitalisering och innovation för med sig inrättar regeringen en kommitté inriktad på tvärsektoriell policyutveckling.

Dir. 2018:83: Delegation för främjande av äldre arbetskraft

2018-08-20

Regeringen ger en delegation i uppdrag att jobba för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

Dir. 2018:81: Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

2018-08-20

En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Dir. 2018:84: Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

2018-08-17

Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018. Förlängd tid för uppdraget.

SOU 2018:62: Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

2018-08-16

Delbetänkande av Kamerabevakningsutredningen.

Dir. 2018:82: Välfärdsteknik i äldreomsorgen

2018-08-16

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Dir. 2018:80: En ny myndighet för psykologiskt försvar

2018-08-16

Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas. En särskild utredare ska därför analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Dir. 2018:79: Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

2018-08-16

Sverige behöver en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och då ytterst i krig. Det finns behov av tydligare ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt samordning inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret. En särskild utredare ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.

SOU 2018:66: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

2018-08-15

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt. I uppdraget ingår även att analysera behovet av validering och kompetensutveckling kopplat till ett system för stöd vid korttidsarbete. Dessa frågor kommer att behandlas i utredningens fortsatta arbete under hösten 2018. Utredningen föreslår bland annat att ett nytt stöd införs som komplement till det nuvarande stödet. Det nya stödet ska kunna utgå under en begränsad tid till företag som på grund av tillfälliga men allvarliga ekonomiska svårigheter behöver införa korttidsarbete. Den slutliga utformningen av ett förändrat system kommer att föreslås i utredningens slutbetänkande i december 2018. Det nya stödet föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

SOU 2018:65: Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

2018-08-15

Betänkande av Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

SOU 2018:61: Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

2018-08-14

Slutbetänkande av Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel. (Utredningen hette tidigare Utredningen om datalagring och EU-rätten)

Dir. 2018:62: Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen

2018-08-14

Översiktsplaneutredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta frågan om hur verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov kan regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i byggprocessen samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. natur- och kulturvärden uppnås. Om utredningen bedömer att författningsändringar krävs, ska utredningen lämna sådana förslag. Utredningen ska även se över angränsande bestämmelser och föreslå de författningsändringar som behövs för att göra regleringen mer överskådlig.

Dir. 2018:77: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

2018-08-13

En särskild utredare ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Utredaren ska också lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser bör utvecklas på lång sikt.

SOU 2018:60: Tillträde till Rotterdamreglerna

2018-08-10

Betänkande av 2016 års sjölagsutredning.

Dir. 2018:78: Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

2018-08-10

Regeringen förlänger utredningstiden för Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05). Uppdraget ska nu redovisas senast den 1 april 2019.

SOU 2018:64: Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

2018-08-09

Betänkande av 2017 års fastighetsmäklarutredning.

SOU 2018:63: Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

2018-08-09

Utredningen har haft till uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Dir. 2018:76: Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

2018-08-09

Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

Prop. Prop/1868:22: med förslag till Postverkets ut giftsstater, att galla från början af år 1869

2018-08-08

Prop. Prop/1874:29: angående ändringar i Kongl. Förordningen den SO April ISO! rörande de allmänna grunderna för TTypoteksföreningars bildande och framtida verksamhet

2018-08-08

Prop. Prop/1873:40: angående pension på Allmänna Indragningsstaien för Under¬ löjtnanten vid Andra Lifgrenadier-regementet Johan Eugene Lindhé’ vid afgång ur krig stj eu sten

2018-08-08

Prop. Prop/1874:56: angående Postverkets utgiftsstater för år 181 d

2018-08-08

Prop. Prop/1875:28: angående er¬ sättandet af kostnaderna för Hans Maj:t Konung Carl XV:s begrafning

2018-08-08

Prop. Prop/1879:27: angående afsättande till kronopark af sergeantsbostället Aplahult N:o 1 och andra korporalsbostället Bosahdla N:o 1

2018-08-08

Prop. Prop/1903:39: angående efter¬ skänkande af vissa delar utaf ett lån, som från odling s- lånefonden beviljats för utdikning och odling af mark till, bland annat, Häradsö i Åkers socken af Jönköpings län

2018-08-08

Prop. Prop/1883:32: angående upplåtelse till Vexiö hospital af åtskilliga till indragna hospitalshem- manet */* mantal Vexiö Hospitalsgärd N:o 3 hörande egolotter m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1886:28: med förslag till lag med vissa bestämmelser angående bankbolag med sedelutgifningsrätt, lag angående förändrad lydelse af 17 kap. 3 § Handelsbalken, lag angående bankbolags och sparbanks konkurs samt lag angående tillägg till och än¬ dring i lagen för Rikets Ständers bank den 1 Mars 1830

2018-08-08

Prop. Prop/1909:42: angående ut¬ sträckt rätt att utlämna egnahemslån

2018-08-08

Prop. Prop/1918:328: angående drift¬ kostnader under år 1919 för egnahemslånefonden

2018-08-08

Prop. Prop/1915:73: angående anslag för tillsyn å enskildas skogar i Västerlottens och Norr¬ lottens läns kustland

2018-08-08

Prop. Prop/1919:38: angående anslag till åt¬ gärder för skifteslag sindelning i vissa delar av Koppar¬ bergs län

2018-08-08

Prop. Prop/1919:83: angående understöd från allmänna indragningsstaten åt jägmästaren 0. G. Eng- strömers änka och minderåriga larn

2018-08-08

Prop. Prop/1919:41: angående ändring i vill¬ koren för statsunderstöd åt föreläsning sanstalter och föreningar, som anordna populärvetenskapliga föreläs¬ ningar

2018-08-08

Prop. Prop/1919:129: angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter skrädderiarbetaren Fredrik Albert Appelkvist frän Uppsala m. fl.

2018-08-08

Prop. Prop/1919:143: med förslag till lag om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse

2018-08-08

Prop. Prop/1919:144: angående statsbidrag till avlönande av lärare åt vid vanföranstalter och kustsanatorier intagna barn i skolåldern m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1919:160: angående höjning av an¬ slaget till' kostnader för taxering till skatt å inkomst och förmögenhet

2018-08-08

Prop. Prop/1919:167: angående löne- och pen- sionsreglering för lärarpersonalen vid blindundervisnings¬ anstalterna m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1919:401: med förslag till lag angående befrielse för värnpliktiga av 1918 års klass från fullgörande av viss värnpliktstjänstgöring i fredstid rn. 771.

2018-08-08

Prop. Prop/1920:78: angående ersättning till korpralen F. E. Axelsson i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring

2018-08-08

Prop. Prop/1920:342: angående tillfälliga löne¬ tillägg för viss personal vid tullverket för tiden 1 juli 1920—31 december 1921

2018-08-08

Prop. Prop/1921:99: angående provisorisk för¬ höjning av avgifterna i de för Öresundslotsningen fastställda lotstaxorna

2018-08-08

Prop. Prop/1921:119: med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skötning äl¬ skog å fastighet i enskild ägo

2018-08-08

Prop. Prop/1924:222: angående medgivande att kost¬ nader, som föranledas av den av riksdagen antagna lagen om förmynderskap, må bestridas av vissa anslag under andra huvud¬ titeln

2018-08-08

Prop. Prop/1926:227: med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å sprit¬ drycker, m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1925:231: angående understöd av stats¬ medel i vissa fall på grund av förluster, förorsakade av mul- och klövsjukeepizootien inom landet

2018-08-08

Prop. Prop/1927:252: angående bidrag till återupp¬ rättande av viss industriell verksamhet i Nederkalix socken

2018-08-08

Prop. Prop/1927:250: angående godkännande av en mellan Sverige och Finland den 10 mai 1927 avslutad kon¬ vention rörande ordnandet av det samfällda laxfisket i Torne och Muonio älvar m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1931:94: angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från så¬ dana egendomar

2018-08-08

Prop. Prop/1933:219: angående ändring av det i statsverkspropositionen framlagda förslaget om anslag till tull¬ verket för budgetåret 1933/1934

2018-08-08

Prop. Prop/1933:220: om anstånd för Norrbot¬ tens läns landsting samt Gällivare och Jukkasjärvi kommu¬ ner ävensom Kiruna municipalsamhälle med återbetalning till kronan av erlagda utskylder

2018-08-08

Prop. Prop/1937:91: angående reglering av Falkenbergs järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten

2018-08-08

Prop. Prop/1940:210: angående anslag å till- låggsstat II till viss lagring av jordbruksprodukter m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1942:256: angående vissa frågor rörande undervisningen vid de tekniska högskolorna m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1944:126: angående statsbidrag till avlönande av lärare vid frälsningsarméns skolhem Sandsgården i Hilleshögs socken

2018-08-08

Prop. Prop/1944:123: angående försäljning av stadsägan nr 728 i Hälsingborg

2018-08-08

Prop. Prop/1948:44: med förslag till änd¬ ringar i regeringsformen m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1948:97: angående anslag jör bud¬ getåret 1948/49 till läroboksnämnden

2018-08-08

Prop. Prop/1948:291: angående godkännande av överenskommelse rörande varuutbytet mellan Sverige och Norge

2018-08-08

Prop. Prop/1949:85: angående anslag till skolor tillhörande barna- och ungdomsvården m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1950:225: med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av It § 1 inom. lagen den 20 december 1940 (nr 1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus

2018-08-08

Prop. Prop/1952:146: angående lönegradsplace- ring för viss biträdespersonal m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1965:133: ('angående godkännande av 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss',)

2018-08-08

Prop. Prop/1957:7: med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

2018-08-08

Prop. Prop/1960:61: ('angående statsbidrag till lärarbostäder m.m.',)

2018-08-08

Prop. Prop/1960:69: angåetide vissa avtal med Göteborgs stad berörande Göteborgs universi¬ tet, m. m.

2018-08-08

Prop. Prop/1962:59: ('angående anslag för budget\xad året 1962/63 till journalistutbildning',)

2018-08-08

Prop. Prop/1966:139: med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 3 juni 1960 (nr 258) om utjämningsskatt å vissa varor, m. m.

2018-08-08

Dir. 2018:75: Grönt sparande

2018-08-02

En viktig del av kanaliseringen av kapital till miljöprojekt och finansiering av klimatåtgärder är privata investeringar. En särskild utredare ska därför undersöka hur förutsättningarna för sådana investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås. Utredaren ska bl.a. kartlägga och, om möjligt, kvantifiera i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag, analysera om projekt som bidrar till miljömålen (gröna projekt) under nuvarande marknadsförutsättningar tilldelas investeringar i en sådan omfattning som kan anses vara samhällsekonomiskt optimalt, med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen och analysen ta ställning till om skattereglerna bör ändras för att öka incitamenten för sparande där kapitalet ska användas för att finansiera gröna projekt (grönt sparande), analysera och redogöra för fördelarna och nackdelarna med olika alternativ, oavsett vilken slutsats som utredaren gör i fråga om särskilda regler för beskattningen av grönt sparande bör införas, och förorda och lämna förslag till ett heltäckande system med de författningsändringar, inklusive ändringar i det skatteadministrativa regelverket och i andra regelverk, som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Dir. 2018:74: En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet

2018-08-02

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – får i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt. Kommissionen ska mot denna bakgrund: Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen. Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder. Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommissionen ska vidare verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas. Kommissionen ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om sitt arbete och regelbundet presentera förslag och andra resultat av arbetet. Kommissionens arbete ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Dir. 2018:73: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet

2018-08-01

En särskild utredare ska utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar. Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt. Utredaren ska bland annat • utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, • utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sfi, främst i kurs A och B, kan påskynda genomströmningen i sfi och övergången till andra utbildningar, • undersöka hur stödåtgärder och andra insatser kan användas för att elever, såväl kvinnor som män, ska nå målen med utbildning och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning, • utreda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare inom sfi kan förbättras, och • lämna nödvändiga författningsförslag. Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 28 februari 2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Ds 2018:33: Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter

2018-07-31

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och kommer att remitteras.

Dir. 2018:72: Översyn av yrket personlig assistent

2018-07-28

En särskild utredare ska göra en översyn av yrket personlig assistent. Syftet med översynen är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter.

Prop. 2017/18:285: Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

2018-07-26

Genom avtalet upprättas ett ramverk för förbindelserna mellan EU och Kuba. Syftet med avtalet är att konsolidera redan existerande relationer med Kuba samt att skapa ett instrument som underlättar för EU att stödja reformprocesser i landet och främja europeiska värderingar och intressen.

Dir. 2018:71: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

2018-07-25

En särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

Dir. 2018:70: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

2018-07-19

En särskild utredare ska föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Med negativa utsläpp avses här att Sveriges nettoutsläpp, beräknade i enlighet med propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146), är mindre än noll. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2020.

Dir. 2018:69: Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens

2018-07-19

Dir. 2018:68: Strängare regler om utländska månggiften

2018-07-19

En särskild utredare ska undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

Dir. 2018:67: Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

2018-07-19

Spridning av avloppsslam bör fasas ut och ersättas av tekniker där fosfor återvinns utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids. En särskild utredare ska därför föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom rötning. Utredaren ska redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandling av avloppsslam och utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Utredaren ska även föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts. Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2019.

Prop. 2017/18:281: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

2018-07-16

Prop. 2017/18:279: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

2018-07-12

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare. Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks. Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning. Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas. Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Ds 2018:32: Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

2018-07-12

I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna lämnade in en gemensam rapport i mars 2017.

Ds 2018:31: Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

2018-07-12

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).

Dir. 2018:66: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

2018-07-12

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Dir. 2018:65: Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen

2018-07-09

Regeringen beslutade den 27 juli 2017 kommittédirektiv om en utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser (dir. 2017:79). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 november 2018.

Dir. 2018:64: Näringslivets roll inom totalförsvaret samt

2018-07-05

Dir. 2018:63: Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen

2018-07-05

Dir. 2018:61: Rasistiska symboler

2018-07-05

De senaste åren har extremistiska organisationer framför allt inom vit makt-miljön tagit allt större plats i det offentliga rummet. Detta har föranlett en diskussion om hur straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.

Ds 2018:30: Tillståndsprövning av vapendelar m.m.

2018-07-04

I promemorian lämnas ett antal förslag till ändringar i lagen om bevakningsföretag, vapenlagen, förordningen om bevakningsföretag m.m. och vapenförordningen.

Dir. 2018:60: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

2018-07-03

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Dir. 2018:59: Tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

2018-07-03

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

Dir. 2018:58: Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

2018-07-03

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2019.

Dir. 2018:56: Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

2018-07-02

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

SOU 2018:59: Statens gruvliga risker

2018-06-29

Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ds 2018:29: Brott mot förtroendevalda

2018-06-29

Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället. Av Politikernas trygghetsundersökning 2017 som genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av regeringen framgår att var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. År 2012 var motsvarande andel en femtedel.

Dir. 2018:57: Ett upphandlat fondtorg för premiepension

2018-06-29

En särskild utredare ska ta fram förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension. I uppdraget ingår även att ta fram förslag till en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha till uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget. Utredaren ska därefter förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Uppdraget att utforma ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension och regleringen av den nya myndigheten ska redovisas senast den 1 november 2019. Uppdraget att inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.