Prop. 1970:72

('med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965:274), m.m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

1

Nr 72

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i statstjänstemannalagen (1965:274) , m.m.; given Stockholms slott den 3 april 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksda­ gen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965: 274), 2) lag om ändring i lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m.

GUSTAF ADOLF

Bertil Löfberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att statstjänstemannalagen (1965: 274) skall änd­ ras så att den kommer att gälla även justitieråd, regeringsråd och justitie- kanslern.

Vidare föreslås ändrad utformning av det i lagen intagna förbudet för tjänsteman att inneha bisyssla som kan rubba förtroendet för hans opar­ tiskhet i tjänsten. Syftet med ändringen är bl. a. att det klart skall komma till uttryck att man skall beakta också risken för sådan förtroendeskada som hänför sig till annan tjänsteman vid samma myndighet eller till myndig­ heten själv.

I propositionen föreslås slutligen en ändring i lagen (1965: 576) om ställ­ företrädare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. När statens av- talsverk företräder kommun vid domstol, skall kommunen enligt förslaget bli skyldig att ersätta staten dess kostnad med anledning härav.

1 — Bihang till riksdagens protokoll. 1 saml. Nr 72

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

1) Förslag

till

Lag

om ändring i statstjänstemannalagen (1965:274)

Härigenom förordnas, att 1, 10, 13, 27, 29 och 38 §§ statstjänstemannala­

gen (1965: 274) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

1

Denna lag-------------------------------

Lagen gäller icke statsrådets, högs­

ta domstolens eller regeringsrättens

ledamöter, justitiekanslern eller

riksdagens ombudsmän. Den är ej

heller tillämplig på den som innehar

eller uppehåller prästerlig tjänst.

Lagens bestämmelser------- -— — -

(Föreslagen lydelse)

§•

--------- såsom arbetstagare.

Lagen gäller icke statsrådets leda­

möter eller riksdagens ombudsmän.

Den är ej heller tillämplig på den

som innehar eller uppehåller präs­

terlig tjänst.

----------------------------ej anges.

10

Tjänsteman skall —--------------------

Oberoende av------- -----------------------

13

Tjänsteman må ej åtaga sig upp­

drag eller utöva verksamhet som

kan rubba förtroendet till hans oväld

i tjänsteutövningen. Närmare be­

stämmelser härom meddelas för vis­

sa fall i lag och i övrigt av Konung­

en.

§•

—----------- -— hans tjänsteutövning.

-— ----------- förman bestämmer.

Om justitieråds och regeringsråds

allmänna åligganden i tjänsten före-

skrives i regeringsformen och med

stöd därav meddelade författningar.

§•

Tjänsteman må ej inneha anställ­

ning eller uppdrag eller utöva verk­

samhet som kan rubba förtroendet

till hans eller annan tjänstemans

opartiskhet i tjänsteutövningen eller

skada myndighetens unseende. När­

mare bestämmelser härom meddelas

för vissa fall i lag och i övrigt av

Konungen.

3

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

27 §.

Tjänsteman som - - omedelbart hävas.

Beslut om avstängning enligt förs­ ta stycket eller om läkarundersök­ ning som avses där meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dömas till disciplinstraff, av Konungen och eljest av myndighet som Konungen bestämmer. I sådant ärende skola bestämmelserna i 23 § andra styc­ ket iakttagas. Tillfälle skall beredas tjänstemannen att skriftligen eller, om han påfordrar det eller det eljest finnes lämpligt, muntligen utlala sig i ärendet. Därvid äger han anlita bi­ träde som med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet fin­ nes lämplig för uppdraget.

Närmare bestämmelser---------------------------------------------av Konungen

29 §.

Tjänsteman må-----------------------------------denna lag.

Om skiljande från tjänsten av justitieråd eller regeringsråd på grund av ämbetsbrott eller efter an­ mälan av riksdagen föreskrives i re­ geringsformen.

38 §.

Om anställnings - -— Konungen bestämmelser.

Om förbud för justitieråd och re­ geringsråd att tillika inneha eller ut­ öva annan statlig tjänst föreskrives i regeringsformen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

2) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa

avtalsförhandlingar m. m.

Härigenom förordnas, att 5 § lagen (1965:576) om ställföreträdare för

kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. skall ha nedan angivna

lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

5 §.

j tvist________________________________statens avtalsverk.

När avtalsverket enligt första styc­

ket företräder kommun vid domstol,

skall kommunen ersätta staten dess

kostnad med anledning härav.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970. Äldre lag gäller fortfarande

beträffande mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

5

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 27 februari 1970.

N ärvarande: Statsministern

P

alme, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, L

ange

, H

olmqvist

, A

spling

, L

undkvist

, G

eijer

, O

dhnoff

, W

ick

-

man

, M

oberg

, L

öfberg

, L

idbom

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler statsrådet Löfberg fråga om ändring i statstjänstemannalagen (StjL), m. in., och anför.

1. Inledning

Genom 1965 års förhandlingsrättsreform tillerkändes statliga och kommu­ nala tjänstemän samma rätt att kollektivt förhandla med arbetsgivaren om anställningsvillkoren som tidigare tillkommit arbetstagare i allmän­ het (prop. 1965:60, K2LU 1, rskr 267, SFS 1965:277). Grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens rättsställning meddelades i en sär­ skild lag, StjL (1965:274), vilken trädde i kraft den 1 januari 1966. Me­ dan ändringen i fråga om förhandlingsrätten avsåg alla offentliga tjänsle- män, undantogs från StjL:s tillämpningsområde bl. a. högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter samt justitiekansler!! (JK).

Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t tillkallade chefen för justitiede­ partementet den 11 februari 1966 en sakkunnig1 för att se över de för­ fattningsbestämmelser som rör justitieråds, regeringsråds och JK:s of­ fentligrättsliga anställningsvillkor och arbetsrättsliga ställning i övrigt (direktiv se 1967 års riksdagsberättelse s. 60).

Utredningsmannen avlämnade den 19 december 1967 betänkandet »Ju­ stitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns arbetsrättsliga ställning» (Stencil Ju 1967:16). 1 betänkandet föreslås att särskild lagstiftning be­ träffande justitieråds och regeringsråds rättsställning f. n. inte skall ge­ nomföras annat än i fråga om avstängning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkarundersökning. Utredningsmannen fö­ reslår däremot att StjL i sin helhet görs tillämplig på JK.

över betänkandet har efter remiss yttranden avgetts av högsta domsto­

1 F.d. överståthållaren Johan Hagander.

G

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

lens och regeringsrättens ledamöter, JK, arbetsdomstolens ordförande,

statens avtalsverk, grundlagberedningen, ämbetsansvarskommittén, ju­

stitieombudsmannen Bexelius (JO), dåvarande militieombudsmannen

Henkow (MO), Statstjänstemannens riksförbund (SR), Sveriges akademi­

kers centralorganisation (SACO) och Tjänstemännens centralorganisations

statstjänstemannasektion (TCO-S).

Frågan om offentliga tjänstemäns rätt till bisysslor överlämnades i

samband med 1965 års förhandlingsrättsreform i princip till reglering i

avtal. I fråga om bisysslor som kan rubba förtroendet till oväld i tjänste­

utövningen infördes emellertid en allmän bestämmelse i 13 § StjL. Vi­

dare skedde viss översyn av de talrika, i offentligrättslig ordning medde­

lade specialreglerna om begränsningar i möjligheterna för tjänstemän att

ha bisysslor.

Med stöd av bemyndigande av Kungl. Maj :t tillkallade chefen för civil­

departementet den 3 maj 1966 en sakkunnig1 för att se över de offentlig-

rätlsliga bestämmelser som reglerar rätten för statstjänstemän m. fl. att

inneha bisysslor. Han skulle främst undersöka räckvidden av de allmän­

na stadgandena i bl. a. StjL och behovet av specialregler för vissa förvalt­

ningsområden eller personalgrupper. Undersökningen skulle enligt direk­

tiven omfatta även de domare, utom justitieråd och regeringsråd, för vilka

år 1965 hade meddelats föreskrift om fortsatt tillämpning tills vidare av

ett i statens allmänna avlöningsreglemente (Saar, 1948:436) stadgat ab­

solut förbud mot vissa bisysslor. Utredningen, som antog namnet bisyssle-

utredningen, överlämnade i maj 1969 betänkandet »Offentliga tjänstemäns

bisysslor» (SOU 1969: 6). Bisyssleutredningen föreslår att 13 § StjL skall

lämnas i stort sett utan annan ändring än att där tas in en föreskrift om

att den som utövar domartjänst måste ha tillstånd för att få ha vissa bi­

sysslor. Enligt förslaget skall myndigheterna bli skyldiga att lämna tjäns­

temännen besked om bisysslors tillåtlighet på begäran i varje särskilt fall.

Vidare föreslås bl. a. att en särskild myndighet, bisysslenämnden, inrättas

för att kunna höras i tillstånds- och beskedsärenden.

över betänkandet har efter remiss yttranden avgetts av JK, riksåkla­

garen (RÅ), hovrätten för Övre Norrland, rikspolisstyrelsen, kriminalvårds­

styrelsen, försvarets civilförvaltning, fortifikationsförvaltningen, försvarets

fabriksverk, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, postverket, televerket,

statens järnvägar (SJ), kammarrätten, byggnadsstyrelsen, bankinspektio­

nen, riksrevisionsverket, universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen,

lantmäteristyrelsen, patent- och registreringsverket, överstyrelsen för ekono­

miskt försvar, arbetsdomstolens ordförande, arbetsmarknadsstyrelsen, sta­

tens avtalsverk, statens personalutbildningsnämnd, statens vattenfallsverk,

Sveriges geologiska undersökning, statens provningsanstalt, statens skepps-

1 Generaldirektören Ivar Löfqvist.

7

provningsanstalt, länsstyrelserna i Malmöhus, Örebro, Gävleborgs, Jämt­ lands och Västerbottens län, domkapitlen i Uppsala ärkestift samt Lunds och Göteborgs stift, riksdagens förvaltningskontor, justitieombudsmannen Lundvik (JO), Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Sveriges advokatsam­ fund, Svenska arbetsgivareföreningen, Försäkringskassornas förhandlings­ organisation, Statstjänarkarteilen (SK), SR, SACO och TCO-S. Flera remiss­ instanser har överlämnat yttranden även från andra organ.

De frågor som aktualiseras av förslagen i nämnda båda betänkanden har nu närmare övervägts inom finansdepartementet.

I samband härmed har också tagits upp en fråga om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. (i det följande kallad ställföreträdarlagen).

Statens avtalsverk föreslår i framställning till Kungl. Maj :t den 7 no­ vember 1969 att 5 § ställföreträdarlagen skall ändras så att, när avtalsverket företräder kommun vid domstol, kommunen skall vara skyldig att ersätta staten dess kostnad för avtalsverkets arbete.

Efter remiss har yttranden över framställningen avgetts av Göta hov­ rätt, riksförsäkringsverket, arbetsdomstolens ordförande, Svenska kom­ munförbundet, Svenska landstingsförbundet, stadskollegiet i Stockholm, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Landsorganisationen i Sverige (LO), SR och SACO.

Jag anhåller nu att få ta upp ifrågavarande spörsmål. Bland bisyssleut- redningens förslag finns flera som inte fordrar beslut av riksdagen. För överblickens och sammanhangets skull redovisas dock kortfattat även en del av dessa förslag.

I fråga om justitierådens, regeringsrådens och JK:s arbetsrättsliga ställ­ ning samt beträffande domares bisysslor har jag samrått med chefen för j ustitiedepartementet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

2. Justitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns arbetsrättsliga

ställning

2.1. Nuvarande ordning

2.1.1. Justitieråd och regeringsråd

Regeringsformen (RF) innehåller vissa allmänna bestämmelser om dem

som utövar den högsta dömande makten. I 17 § föreskrivs att »Konungens

domsrätt skall uppdragas minst tolv av Honom utnämnda lagkunniga, er­

farna och redliga personer, vilka fullgjort vad författningarna föreskriva

dem, som uti domarämbeten må nyttjas. De kallas justitieråd och ut­

göra Konungens högsta domstol». I 18 § ges motsvarande bestämmelser i

fråga om prövningen i högsta instans av administrativa besvärsmål. Denna

befogenhet skall enligt paragrafen uppdras åt »minst sju av Konungen ut­

nämnda personer, som förvaltat civil beställning samt däruti ådagalagt

insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och utgöra Konung­

ens regeringsrätt». I paragrafen stadgas också att minst två tredjedelar av

regeringsråden skall ha fullgjort »vad författningarna föreskriva dem, som

uti domarämbetena må nyttjas».

Enligt 17 och 18 §§ RF meddelas närmare bestämmelser om högsta dom­

stolens och regeringsrättens sammansättning och tjänstgöring i lag, som

stiftas i den ordning 87 § 1 mom. föreskriver. Sådana bestämmelser har

meddelats i lagen (1946:879) om högsta domstolens sammansättning och

tjänstgöring och lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt. I

lagarna föreskrivs bl. a. att domstolarna skall vara delade i avdelningar och

hur tjänstgöringen på dessa skall vara ordnad. Den närmare fördelningen

av tjänstgöringsskyldigheten bestäms enligt 9 § i 1946 års lag och 1 § i

1909 års lag av domstolarnas ledamöter.

I RF finns även vissa ytterligare föreskrifter som direkt reglerar justitie­

råds och regeringsråds rättsställning. 21 § innehåller regler om deras skyl­

dighet att tjänstgöra i lagrådet. Närmare bestämmelser härom har med

stöd av denna paragraf meddelats i lagen (1965: 186) om lagrådet. Enligt

34 § får justitieråd eller regeringsråd inte inneha eller utöva »annat

ämbete». I 101 §, till vilken 102 § ansluter sig, regleras deras ämbetsansvar.

Enligt dessa bestämmelser skall åtal anställas inför särskild domstol, riks­

rätten, om ledamot av högsta domstolen eller regeringsrätten gör sig skyl­

dig till sådant grövre fel vid domarämbetets utövning som anges i 101 §.

Rätt att besluta om riksrättsåtal tillkommer riksdagens ombudsmän och

JK. Vid sidan av ämbetsansvaret har justitieråd och regeringsråd enligt

103 § ett politiskt ansvar, som inte är knutet till någon brottslig gärning

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

9

'

utan till det allmänna omdömet om deras sätt att sköta sitt ämbete. Detta ansvar utkrävs av en utav riksdagen tillsatt nämnd, den s. k. opinions- nämnden (jfr 69 § riksdagsordningen).

Utöver de nu berörda grundlagsbestämmelserna bör även erinras om två andra stadganden i RF som äger tillämpning på högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter, nämligen föreskrifterna i 28 § om tjänste­ tillsättning och reglerna i 36 § om domares oavsättlighet m. m. Eftersom den förra paragrafen gäller samtliga statstjänstemän, torde i detta sam­ manhang dock kunna bortses från bestämmelserna i denna. I första stycket av 36 §, vilken fick ny lydelse i samband med förhandlingsrättsreformen, fö­ reskrivs att den som utnämnts till domare får skiljas från tjänsten endast av domstol efter åtal eller genom beslut om entledigande i samband med pensionering. Om det krävs av organisatoriska skäl, får han dock förflyttas till annan jämställd domartjänst. Enligt paragrafens andra stycke med­ delas grundläggande bestämmelser i övrigt om statstjänstemännens rätts­ ställning i lag, stiftad i den ordning som föreskrivs i 87 § 1 mom. RF.

Den ställning högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter intar i arbetsrättsligt hänseende bestäms — vid sidan av regleringen i RF och därtill anslutande lagar — genom föreskrifter om offentligrättsliga anställ­ ningsvillkor i olika författningar och av innehållet i för dem gällande kol­ lektivavtal.

I fråga om förhandlingsrätt gäller sedan den 1 januari 1966 att justitie- råd och regeringsråd liksom andra statstjänstemän med ämbetsansvar har rätt att genom facklig organisation som de tillhör förhandla med arbetsgi­ varen om anställningsvillkoren, se 1 och 4 §§ lagen (1936:506) om före­ nings- och förhandlingsrätt. Lagen (1928: 253) om kollektivavtal äger till- lämpning på kollektivavtal som sluts mellan staten och sådan fackorganisa­ tion. Tvist rörande kollektivavtalet tas upp av arbetsdomstolen enligt regler­ na i lagen (1928: 254) om arbetsdomstol.

Genom en år 1965 vidtagen ändring i 20 kap. 4 § brottsbalken (BrB) skall det inte i något fall anses som tjänstefel att ämbetsmän deltar i strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd efter beslut av arbetstagarförening som an­ ordnat åtgärden. Bestämmelsen avser visserligen alla offentliga tjänstemän med ämbetsansvar men torde med hänsyn till 101 § RF sakna egentlig be­ tydelse i fråga om justitieråd och regeringsråd.

Som har anmärkts inledningsvis äger StjL inte tillämpning på högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter, se 1 § andra stycket StjL. Undantagna är också statsrådets ledamöter, JK, riksdagens ombudsmän och den som innehar eller utövar prästerlig tjänst. I fråga om justitieråd och regeringsråd saknas direkta motsvarigheter till åtskilliga av lagens be­ stämmelser. Här kan särskilt erinras om StjL:s bestämmelser om in­ skränkning i rätten att träffa avtal om anställningsförhållandena (3 §), om rätt till bisysslor (13 §), om rätt att vidta stridsåtgärd vid arbetskonflikt

10

(15 §), om skadeståndsskyldighet vid otillåten stridsåtgärd (16 §), om rätt

till neutralitet vid arbetskonflikt (17 §), om avstängning på grund av sjuk­

dom och läkarundersökning tvångsvis (27 §) och om rätt att lämna an­

ställningen efter uppsägning (35 §). På en del andra punkter motsvaras

däremot StjL:s regler för justitierådens och regeringsrådens vidkomman­

de helt eller delvis av bestämmelser i RF och därtill anslutande författ­

ningar. Detta gäller StjL:s regler om villkor för innehav och utövande av

tjänst (4 §), om tillsättning av tjänst (5 §), om tjänstemans åligganden

(10 §), om åtal (18 §), om tjänstemans skiljande från tjänsten (29 §) och

om förflyttning av tjänsteman (34 §).

I fråga om vissa ämnen som regleras i StjL gäller särbestämmelser för

domare i allmänhet. Beträffande villkor för innehav och utövande av do­

martjänst (jfr 4 och 28 §§ StjL) finns sålunda allmänna bestämmelser i

4 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Om avstängning av domare som miss­

tänks för brott (jfr 26 § StjL) ges föreskrifter i lagen (1955:21) om av­

stängning av domare.

Justitieråds och regeringsråds skyldighet att avgå i samband med ålders­

pensionering (jfr 31 § StjL) regleras ■—- liksom är fallet med de flesta andra

statstjänstemän — i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959: 287)

och vissa i anslutning därtill meddelade bestämmelser. Enligt reglementet

(SPR) inträder i regel avgångsskyldighet för ordinarie domare — och såle­

des även för högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter — vid ut­

gången av den månad varunder domaren uppnår 67 års ålder. Fråga om

anställnings upphörande i samband med ålderspensionering prövas av

Kungl. Maj:t (jfr 37 § första stycket StjL).

I fråga om skyldighet för justitieråd och regeringsråd att i vissa fall av­

gå från tjänsten oavsett uppnådd ålder gäller f. n. bestämmelserna

i 5 § första stycket a—c och andra stycket SPR. Bestämmelserna över­

ensstämmer i huvudsak med reglerna i 32 § första och tredje styckena

StjL. Fråga om anställnings upphörande i nu berörda fall prövas av Kungl.

Maj:t (jfr 37 § första stycket StjL).

Som har nämnts tidigare innehåller 34 § RF förbud för justitieråd och

regeringsråd att tillika inneha eller utöva »annat ämbete». Bestämmelsen

torde innefatta förbud för dessa domare att vid sidan av sin domartjänst

inneha eller utöva annan statlig tjänst. Betydande inskränkningar i justi­

tieråds och regeringsråds rätt att ha bisysslor gäller härutöver enligt

föreskrifterna i 7 § Saar. Föreskrifterna i reglementet, vilket för tjänstemän

i allmänhet upphörde att gälla vid utgången av 1965 men såvitt avser 7 §

gavs fortsatt giltighet i fråga om bl. a. justitieråd och regeringsråd (se SFS

1965: 886), innebär att tjänst som justitieråd eller regeringsråd inte får före­

nas med tjänstebefattning eller uppdrag, som är jämförligt med tjänstebe­

fattning, eller med uppdrag som ordförande eller ledamot i styrelse för

verk, bolag, förening eller inrättning, som har till ändamål att driva rörel­

se inom industri, handel, transport-, bank- eller försäkringsväsen eller

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

11

annan näringsgren eller vars verksamhet eljest har huvudsakligen ekono­ miskt syfte. Enligt paragrafen får justitieråd eller regeringsråd inte heller inneha skiljemannauppdrag. De nu nämnda förbuden i 7 § Saar är ovill­ korliga. För justitieråd gäller härutöver liksom i fråga om annan lagfaren

•domare vid allmän domstol vissa särskilda regler i RB m. fl. lagar som in­ skränker hans rätt att åta sig privata uppdrag inom området för hans tjäns- teuppgifter. Härvidlag kan hänvisas till den redogörelse som lämnas i bi- syssleutredningens betänkande (s. 47). Det kan tilläggas att justitieråd och regeringsråd enligt 36 § 6 mom. riksdagsordningen inte får delta i riks­ dagsutskott1.

Vad angår de kollektivavtal som har ingåtts mellan staten och stats- tjänstemännens organisationer kan till en början erinras om att justitieråd och regeringsråd omfattas av det år 1965 träffade huvudavtalet om för­ handlingsordning m. m. (»Slottsbacksavtalet»), Bland övriga avtal märks främst »Allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän»

(AST)2 3 , som innehåller bestämmelser om bl. a. vissa allmänna anställ­ ningsvillkor samt om avlöning och andra förmåner av tjänst, och »Allmänt tjänsteförteckningsavtal» (ATF)2, vilket reglerar bl. a. frågor om löne­ gradsplacering. Medan AST omfattar bl. a. justitieråd och regeringsråd, är dessa tjänstemän — jämte andra — undantagna från ATF:s tillämpnings­ område, se bilaga 2 till ATF.

Frågor om lönegradsplacering av tjänster som justitieråd och regerings­ råd regleras genom bestämmelser som meddelats av Kungl. Maj :t. Bestäm­ melserna är intagna i de regleringsbrev som gäller för de domstolar till vilka tjänsterna är knutna. Om bakgrunden till dessa föreskrifter kan an­ märkas följande. Enligt 2 § instruktionen (1965:642) för statens avtals- verk är verket central förvaltningsmyndighet för förhandling om anställ­ nings- eller arbetsvillkor för bl. a. arbetstagare hos staten med undantag av riksdagen och dess verk. Kungl. Maj :t beslöt emellertid den 30 december 1965 att från avtalsverkets handläggning undanta frågor om lönegradsplace­ ring av eller arvode för de tjänster som anges i bilaga A (numera bilaga 2) till ATF, dvs. bl. a. tjänster som justitieråd och regeringsråd.» Den 28 decem­ ber 1985 ägde överläggningar rum mellan företrädare för chefen för civilde­ partementet samt SACO och SR. Enligt därvid fört protokoll förklarade sig parterna förutsätta, att frågor om lönegradsplacering av eller arvode för de i bilaga A till ATF angivna tjänsterna tills vidare skulle regleras genom bestämmelser meddelade av Kungl. Maj :t, att sådana frågor skulle tas upp till behandling mellan chefen för civildepartementet och de båda tjänstemannaorganisationerna i anslutning till förhandlingar med statens

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

1 Föreskriften föreslås i prop. 1970:40 bli upphävd (jfr 43 § första stycket riksdagsordningen i

dess föreslagna nya lydelse).

2 Gällande avtal slutet den 18 juli 1969. 3 Beslutet har den 6 juni 1968 ersatts av ett nytt beslut med samma innebörd.

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

avtalsverk om lönegradsplacering m. m. för sådana tjänster som omfattas av

ATF och att stridsåtgärder inte skulle vidtas beträffande de i bilaga A till

ATF angivna tjänsterna. En motsvarande överenskommelse träffades vid

överläggningar den 30 april 1968 mellan företrädare för civilministern och

TCO-S.

Vissa anställningsvillkor som i StjL förutsätts skola regleras genom av­

tal mellan staten och tjänstemannaorganisationerna, t. ex. pensionsförmå­

ner, har ännu inte blivit föremål för sådan reglering. På sådana områden

gäller alltjämt av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifter, t. ex. SPR.

2.1.2. Justitiekanslern

I 35 § RF återfanns fram till den 1 januari 1966 en uppräkning av så­

dana befattningshavare som innehade förtroendesysslor, varifrån Kungl.

Maj :t kunde entlediga dem, när han ansåg rikets tjänst fordra det. Till

de uppräknade tjänstemännen hörde — utom statsråden — bl. a. JK. I

samband med de år 1965 vidtagna ändringarna i 36 § RF ändrades 35 §

så, att den blev tillämplig endast i fråga om statsråd (prop. 1964: 140, KU

19, KU 1965: 29, rskr 264, SFS 116).

Om JK finns — bortsett från vad som gäller för tjänstemän i allmänhet

— sedan den 1 januari 1966 inte någon annan grundlagsbestämmelse än 27

§ RF. Där föreskrivs bl. a. att Kungl. Maj :t till JK kan »nämna en lagfaren

skicklig och oväldig person, som i domarevärv varit nyttjad».

Vad som har anförts under 2.1.1. om den ställning högsta domstolens

och regeringsrättens ledamöter intar i arbetsrättsligt avseende gäller i till­

lämpliga delar JK. En viktig skillnad är dock att StjL:s regler inte på

någon punkt motsvaras av bestämmelse i RF i fråga om JK. I likhet med

justitieråd och regeringsråd är JK undantagen från ATF:s tillämpnings­

område. Bestämmelser om lönegradsplacering av tjänst som JK meddelas

sålunda av Kungl. Maj :t. Det kan tilläggas att JK enligt SPR är skyldig av­

gå vid utgången av den månad varunder han uppnår 66 års ålder.

2.2. Ur förarbetena till regeringsformen och statstjänstemannalagen

I det förslag till StjL som den 27 november 1964 remitterades till lag­

rådet föreslogs att statsrådets, högsta domstolens och regeringsrättens le­

damöter, riksdagens ombudsmän och innehavare av prästerlig tjänst skulle

undantas från lagens tillämpningsområde. Något undantag föreslogs däre­

mot inte beträffande JK. Lagförslaget överensstämde på dessa punkter med

vad som föreslagits i den departementspromemoria som låg till grund för

lagrådsremissen (SOU 1963:51). I motiveringen till den föreslagna undan­

tagsbestämmelsen anförde chefen för civildepartementet bl. a. följande

(prop. 1965:60 s. 138). Grundläggande bestämmelser om dem som inne­

hade den högsta styrande eller dömande makten var upptagna i grundlag.

13

Samma gällde beträffande bestämmelser om JO och MO. Såsom föreslagits i departementspromemorian borde genom ett särskilt stadgande anges att lagen inte avsåg statsrådets, högsta domstolens eller regeringsrättens ledamöter, liksom inte heller riksdagens ombudsmän. I ett par remissvar över promemorian hade gjorts gällande att undantagsbestämmelsen borde omfatta även JK. Eftersom RF:s bestämmelser om JK inte avsåg fråga som reglerades i lagen, ansåg emellertid departementschefen skäl inte före­ ligga för den ifrågasatta utvidgningen av undantagskretsen.

I lagrådsremissen påpekade departementschefen vidare (prop. s. 139), att några remissinstanser i sina yttranden över departementspromemorian uttalat tvekan om vilken ställning i arbetsrättsligt hänseende de tjänste­ män kom att inta som inte omfattades av StjL. Han framhöll i anslut­ ning härtill att dessa liksom andra tjänstemän med ämbetsansvar fick förhandlingsrätt enligt 1936 års lag. Förhandlingsområdet begränsades i den mån deras anställningsförhållanden var reglerade i lag eller med stöd av lag utfärdad administrativ författning samt genom ämbetsansvaret. Nå­ got lagligt hinder mot reglering i kollektivavtal av löner och andra för­ handlingsbara frågor förelåg inte. Enligt den av departementschefen före­ slagna, ändrade lydelsen av 20 kap. 4 § BrB ansågs inte som tjänstefel att tjänsteman deltog i strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd beslutad av arbetstagarförening han tillhörde.1 Detta stadgande gällde samtliga tjänste­ män underkastade ämbetsansvar. Departementschefen anförde vidare att frågan om villkoren i övrigt för rätten till stridsåtgärder, såvitt gällde tjäns­ temän som inte omfattades av StjL, syntes ha övervägande teoretiskt in­ tresse. Skulle frågan uppkomma, borde enligt departementschefens mening reglerna i 15 § StjL anses analogt tillämpliga.

I sitt yttrande över förslaget till StjL hemställde lagrådet (prop. s. 271), att JK skulle hänföras till kretsen av dem som var undantagna från lagens bestämmelser. Enligt lagrådet intog JK en speciell, regeringen närstående ställning, vartill kom att hans ämbetsåligganden till väsentlig del var täm­ ligen likartade med riksdagens ombudsmäns. Lagrådet förklarade sig hysa tvekan om 15 § StjL kunde tillämpas analogt, när det gällde befattnings­ havare som uttryckligen undantagits från lagens tillämpningsområde. Be­ träffande exempelvis justitieråd och regeringsråd borde beaktas den sär­ skilda ställning de intog såsom ledamöter av rikets högsta dömande organ. Bedömningen av frågan om rätten till stridsåtgärder för de från StjL un­ dantagna kategorierna av tjänstemän — vilken fråga såsom departements­ chefen framhållit hade övervägande teoretiskt intresse — kunde sålunda enligt lagrådets mening inte ske enbart med ledning av regleringen i StjL utan borde grundas även på andra överväganden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

1 De sista två orden hänför sig till den lydelse av lagrummet som föreslogs av departements­ chefen. 1 enlighet med riksdagens beslut ändrades lydelsen att avse deltagande i stridsåtgärd efter beslut av arbetstagarförening »som anordnat åtgärden».

14

Vad lagrådet förordat i fråga om JK beaktades i prop. 1965: 60. Lagrådets

uttalande rörande analog tillämpning av 15 § StjL fann departementsche­

fen inte ge anledning till erinran från hans sida (prop. s. 299).

I prop. 1964: 140 med förslag till ändring i bl. a. 35 och 36 §§ RF framhöll

chefen för justitiedepartementet (prop. s. 100) bl. a., att bestämmelser om

förtroendetjänstemännens (däribland JK:s) rättsställning borde uteslutas

ur 35 §, eftersom 36 § — från vilken 35 § var ett undantag — enligt förslaget

inte skulle avse andra tjänstemän än domare. Det kunde förväntas att för­

troendetjänstemännens anställningsförhållanden blev reglerade i StjL. De­

partementschefen föreslog i enlighet härmed att 35 § skulle ändras så, att

den blev tillämplig endast i fråga om statsråd.

I lagrådsremissen med förslag till StjL upptogs i 7 § första stycket bl. a.

en bestämmelse om att annan ordinarie tjänst än domartjänst skulle till­

sättas med fullmakt eller konstitutorial eller, om särskilda skäl förelåg,

med förordnande. I motiven till bestämmelsen anförde chefen för civilde­

partementet (prop. 1965: 60 s. 156), att huvudregeln om tillsättning av or­

dinarie tjänst med fullmakt eller konstitutorial borde kompletteras med ett

stadgande som gjorde det möjligt att bl. a. tjänstemän i förtroendeställ­

ning anställdes med förordnande. Departementschefen fann inte tillräck­

liga skäl föreligga att vid sidan av anställningsformen förordnande tills

vidare behålla institutet med förtroendeämbetsmän.

Vid behandlingen av prop. 1965:60 i K2LU påpekade utskottet att JK

till följd av ändringen i 35 § RF inte längre kom att inneha förtroende­

ämbete. Till skillnad från övriga i 1 § StjL undantagna ämbetsmän skulle

därmed för JK saknas särskilda i lag givna ansvarighetsregler. Det torde,

fortsatte utskottet, ankomma på Kungl. Maj :t att överväga vilka åtgärder,,

som fordrades med anledning därav (K2LU s. 53).

2.3. Tidigare behandling av frågan om justitieråds och regeringsråds rätt till

bisysslor

Vid sidan av bestämmelsen i 34 § RF, vilken — bortsett från att rege­

ringsråd fördes in under paragrafen 1909 — fick sin nuvarande lydelse

genom en ändring i bestämmelsen vid 1844/45 års riksdag (jfr KU 1840: 20,

35 och 71, mom. 3, samt 1844: 3), har sedan senare delen av 1800-talet från

statsmakternas sida gjorts olika inskränkningar i justitieråds och regerings­

råds rätt till bisysslor. Som skäl härför har främst anförts vikten av att de

högsta dömande instansernas ledamöter intar en från allmänna eller en­

skilda intressen helt oberoende ställning. De alltjämt gällande bestämmel­

serna i 7 § Saar om förbud för justitieråd och regeringsråd att inneha vis­

sa bisysslor tillkom väsentligen i samband med en 1926 företagen revision

av dessa domares ställning i löne- och pensionshänseende (prop. 1926: 1

andra huvudtiteln s. 26, SU 149, rskr 316). I fråga om det då införda för­

budet för justitieråd och regeringsråd att åta sig skiljemannauppdrag fram­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

höll chefen för justitiedepartementet att sådana åtaganden inte kunde an­ ses förenliga med den ställning som dessa tjänstemän intar i egenskap av ut­ övare av landets högsta domarmakt. Redan från synpunkten att denna do­ marmyndighet borde stå fri från varje angrepp i berörda hänseende syn­ tes en restriktiv bestämmelse av sådant slag påkallad. Enligt departements­ chefen innefattade dessa uttalanden också skäl att inte begränsa förbudet till att avse skiljemannauppdrag som meddelats av endast en part eller av överexekutor i parts ställe. I statsutskottets av riksdagen godkända utlåtan­ de förklarade sig utskottet dela departementschefens uppfattning i frå­ gan. Utskottet sade sig dock inte kunna förneka att vissa omständigheter kunde andras till förmån för att justitieråd och regeringsråd i viss ut­ sträckning borde få behålla rätten att åta sig skilj emannauppdrag.

Frågan om justitieråds och regeringsråds rätt till bisysslor har efter 1926 års lönereglering vid åtskilliga tillfällen behandlats i riksdagen. I 1930 års dechargememorial behandlades sålunda frågan om dessa tjänstemäns rätt till offentliga uppdrag (KU 1930:26 p. 6). I memorialet gjordes anmälan enligt 107 § RF mot föredragande departementschefen i ett ärende, vari Kungl. Maj :t utsett ett regeringsråd att mot visst årligt arvode vara ordfö­ rande i en regionplanekommission. Anmärkningen lades av riksdagen till handlingarna. Vid åtskilliga tillfällen har föreslagits uppmjukningar av föreskrifterna i 7 § Saar, särskilt i fråga om förbudet mot skilj emanna­ uppdrag (se SU 1946: 126 s. 1, prop. 1947:281 s. 210, SU 1947:233 s. 20 och 29, 1951:89, 1957:155 och 1964:149). Förslagen har genomgående avvisats av riksdagen. Vid sist åsyftade tillfälle erinrade statsutskottet bl. a. om att domstolskommittén enligt sina direktiv skall överväga att inom domstolsväsendets ram tillskapa ett processinstitut som kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till skiljemannaförfarandet. Utskottet påpe­ kade också att frågan om en översyn av reglerna om bl. a. domares rätt att inneha bisysslor bragts under Kungl. Maj :ts prövning genom en av JO 1963 gjord framställning i ämnet.

Författningsutredningen har i sitt betänkande med förslag till ny RF inte funnit någon motsvarighet till bestämmelsen i 34 § tredje punkten RF böra tas upp i en ny grundlag (SOU 1963: 17 s. 276 och 280).

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

15

2.4. 1967 års betänkande

2A.1. Justitieråd och regeringsråd

Utredningsmannen redogör i betänkandets inledande avsnitt för 1965 års förhandlingsrättsreform och de kollektivavtal som i samband därmed tillkommit på statstjänstemannaområdet. Därvid uppmärksammas särskilt frågan om avtalens tillämplighet på justitieråd, regeringsråd och JK (jfr vad som anförts tidigare under 2.1.).

I det följande avsnittet av betänkandet diskuterar utredningsmannen

16

närmare den ställning i arbetsrättsligt hänseende som justitieråd och rege­

ringsråd intar efter tillkomsten av den nya lagstiftningen om statstjänste­

män. För att belysa rättsläget för dessa tjänstemän behandlas till en bör­

jan frågan om sambandet mellan ämbetsansvaret och för­

handlingsrätten. I betänkandet erinras om att ämbetsansvaret före

1965 års lagstiftning i rättspraxis ansetts utgöra hinder för reglering i

kollektivavtal av i vart fall frågor om antagande, entledigande eller skyl­

digheter i tjänsten för tjänstemän som var underkastade sådant ansvar (se

arbetsdomstolens domar år 1939 nr 7 och 1963 nr 7). Denna praxis är ut­

gångspunkten för den lagstiftning som ledde fram till StjL och därmed

sammanhängande författningar. I förarbetena till den nya lagstiftningen

uttalades sålunda bl. a. att det med gällande straffrättsliga regler om tjäns­

tefel syntes ofrånkomligt, att ämbetsansvaret alltjämt tillädes arbets-

rättslig betydelse i så måtto som avtal inte kunde få slutas om åligganden

i tjänsten för tjänstemän med ämbetsansvar. Däremot syntes hinder inte

möta att frågor om antagande och entledigande av ämbetsansvarig tjäns­

teman reglerades i avtal. 1 anslutning härtill förordade chefen för civilde­

partementet övergång till en i princip privaträttslig reglering av de offent­

liga tjänstemännens anställningsvillkor och till förhandlingsrätt enligt la­

gen om förenings- och förhandlingsrätt även för tjänstemän underkastade

ämbetsansvar (prop. 1965: 60 s. 104).

Den radikala ändring i fråga om ämbetsansvariga tjänstemäns ställning

i avtalshänseende som åsyftades med den nya lagstiftningen har fått sitt

uttryck i 3 § StjL, framhåller utredningsmannen vidare. I anställningsför­

hållande på vilket lagen är tillämplig gäller enligt paragrafens första styc­

ke vad som är bestämt i avtal. I andra stycket föreskrivs emellertid bety­

delsefulla undantag härifrån, som bl. a. innefattar förbud mot att träffa

avtal om åligganden i tjänsten. Om bakgrunden till 3 § andra stycket an­

märks i betänkandet följande.

Under erinran om att arbetsgivarna på den privata arbetsmarknaden

kunnat utan stöd av lag ta till vara sitt intresse av att behålla vissa äm­

nen åt sitt ensidiga bedömande ifrågasatte arbetsdomstolens ordförande i

sitt yttrande över förhandlingsrättsutredningens betänkande (SOU 1960:

10), om inte staten skulle ha samma möjligheter att utan stöd av lagstift­

ning hävda uteslutande bestämmanderätt inom de områden där en sådan var

motiverad av hänsyn till speciella samhällsintressen. Med en sådan ord­

ning skulle man även undgå vissa olägenheter som var förenade med lag­

stadgade inskränkningar i förhandlingsrätten, bl. a. svårigheten att klart

skilja mellan ämnen som skulle höra till förhandlingsrätten och andra

ämnen (se 1963 års departementspromemoria s. 47). Såväl departements­

promemorian (s. 61) som departementschefen (prop. s. 117) tog emeller­

tid avstånd från tanken: det allmännas möjligheter att hävda sin bestäm­

manderätt i hithörande frågor borde inte bero av i vad mån dess förhand-

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

17

lingsorgan lyckades hålla frågorna utanför avtalsreglering. Detta borde ankomma på lagstiftningen.

Författningsutredningen tog i sitt betänkande med förslag till ny RF (SOU 1963: 17 s. 267 och 410) upp frågan om formerna för fastställande

av statstjänstemännens avlöningsförmåner och därmed sammanhängande spörsmål. I samband därmed uttalade utredningen bl. a. att frågor rörande förvaltnings- och tjänsteorganisationens uppbyggnad samt över huvud ta­ get organisatoriska förändringar inte borde avgöras genom förhandlings- överenskommelse.

Beträffande de nu berörda och vissa andra i departementspromemorian upptagna begränsningar i avtalsfriheten yttrade departementschefen (prop. s. 117, jfr s. 105) bl. a., att det även enligt hans mening inom det offentliga tjänsteområdet fanns frågor som inte lämpligen borde regleras i kollek­ tivavtal. Han syftade i första hand på sådana frågor av rent eller över­ vägande organisatorisk art som vad slags verksamhet det allmänna skulle bedriva och hur denna verksamhet lämpligen borde handhas. Departe­ mentschefen ansåg därför att i lag borde meddelas förbud mot avtal om den offentliga tjänsteorganisationens utformning och vidare om offentlig myndighets arbetsuppgifter samt ledningen och fördelningen av arbetet in­ om myndigheten, arbetstidens förläggning och rätt till annan ledighet än semester. Av förbuden torde — framhåller utredningsmannen — det som rör tjänsteorganisationen avses i 3 § andra stycket a StjL. De övriga är upptagna under b.

Av närmare anförda skäl (prop. s. 117) — bl. a. erinrades om 28 och 36 §§ RF — fann departementschefen allmänna intressen tala för att även frågor om antagande och entledigande av statstjänsteman liksom dittills reglerades i offentligrättslig ordning och således utan rätt att träffa avtal därom. Bestämmelse härom återfinns i 3 § andra stycket c.

Enligt utredningsmannens mening är det en vansklig uppgift att ur bestämmelserna i 3 § andra stycket StjL avskilja dem som omedelbart har sin grund i ämbetsansvaret eller direkt hänger samman med detta. Att det inte i samtliga punkter i lagrummet är fråga om åligganden i tjänsten är uppenbart. Utredningsmannen erinrar om att K2LU föreslog den ändringen 1 paragrafen, att orden »arbetstidens förläggning eller rätt till annan ledig­ het än semester» skulle utgå och frågorna därom hänföras till det avtals- fria området (K2LU 1965: 1 s. 55). Riksdagen följde emellertid proposi­ tionen.

I betänkandet framhålls att det av en jämförelse mellan 1 § kollektivav­ talslagen och 4 § lagen om förenings- och förhandlingsrätt torde framgå, att kollektivavtal kan slutas rörande alla frågor som avser anställnings­ villkor ävensom förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det ligger emellertid i sakens natur att förhandlingsrätt och rätt att sluta avtal föreligger bara i frågor över vilka förfoganderätt tillkommer de för-2 — Bihang till riksdagens protokoll. 1 samt. Nr 72

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

18

handlande parterna. Undantagna är följaktligen frågor som regleras genom

tvingande lagbestämmelser. Som exempel härpå nämns i betänkandet 1946

års lag om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring och 1909

års lag om Kungl. Maj :ts regeringsrätt, vilka lagar innehåller föreskrift om

en tjänstgöringstid av minst 40 veckor om året. Trots att en fråga om arbets­

tidens längd i och för sig tillhör det fria avtalsområdet, är den alltså bär

undantagen från förhandlingsrätt. Den kan inte regleras i kollektivavtal.

Ytterligare begränsningar i avtalsfriheten föreskrivs i 3 § StjL. Eftersom

justitieråd och regeringsråd är undantagna från lagens tillämpningsområde,

gäller begränsningarna inte för dessa tjänstemän. För dem föreligger inte

annan begränsning utöver vad som nyss sagts än att — med hänsyn till

ämbetsansvaret — avtal inte får slutas om åligganden i tjänsten.

Utredningsmannen behandlar härefter frågan om rätten till fack­

liga stridsåtgärder. Inledningsvis erinras om att departements­

chefen i prop. 1965:60 (s. 107—110) anslöt sig till ett i departementspro­

memorian gjort uttalande alt det från principiella, rättsliga synpunkter in­

te syntes möta hinder att jämställa oavsättlig tjänsteman med arbetstaga­

re i enskild tjänst i fråga om tillgång till kollektiva stridsmedel. Han fram­

höll även att fria kollektivavtal förutsatte tillgång till effektiva fackliga

påtryckningsmedel, om inte någon form av skilj enämndsförfarande i in-

Lressetvister infördes. Sammanfattningsvis anförde departementschefen i

propositionen att, om de offentliga tjänstemännen tillerkändes förhand­

lingsrätt enligt förenings- och förhandlingsrättslagen, man också i princip

borde godta lockout och strejk som lovliga stridsmedel inom detta arbets­

område.

Enligt utredningsmannens åsikt är det obestridligt att den sålunda häv­

dade uppfattningen om stridsåtgärder lovlighet krävt ett direkt lagbud

för att kunna genomföras beträffande statstjänstemännen. Utan detta skulle

den inte kunna anses vara gällande rätt. I departementspromemorian, var­

till departementschefen också i denna del anslöt sig, hade också framhål­

lits att förslaget till StjL innehöll eu uttrycklig bestämmelse att, om inte

annat följde av lag eller avtal, lockout eller strejk fick vidtas vid konflikt

om tjänstemans anställnings- och arbetsvillkor, varom avtal kunde slutas.

Bestämmelsen återfinns med endast en redaktionell ändring i 15 § första

stycket StjL. Då det är uppenbart att en tjänsteman, som nedlägger arbetet

vid en i enlighet med vad nu sagts lovlig strejk, inte gör sig skyldig till

tjänstefel, har den tidigare anmärkta ändringen i 20 kap. 4 § BrB vidtagits.

I betänkandet påpekas i sammanhanget att enligt 15 § StjL — utom

lockout -—- endast strejk är tillåten stridsåtgärd. Till fackliga stridsmedel

som är att jämföra med strejk hör bl. a. sådana aktioner som partiell ar­

betsvägran och nedsättning av arbetstakten, s. k. maskning. Dessa är enligt

lagrummet inte tillåtna stridsåtgärder vid sidan av strejk (prop. s. 111).

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

19

Enligt lydelsen av 20 kap. 4 § BrB där det talas om strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd, är emellertid inte heller deltagande i stridsåtgärd av sistnämnda art underkastat straffansvar (prop. s. 113).

Utredningsmannen erinrar härefter om att frågor om åligganden i tjäns­ ten enligt gällande rätt inte kan regleras i kollektivavtal och att detta även gäller beträffande tjänstemän som är undantagna från StjL:s tillämpnings­ område. Sammanställs detta med vad som tidigare anförts rörande 4 § för­ handlingsrättslagen och 20 kap. 4 § BrB torde — framhålls det i betänkan­ det resultatet bli följande beträffande justitieråd och regeringsråd.

Dessa tjänstemän omfattas av AST och Slottsbacksavtalet. Till följd härav gäller lagen om kollektivavtal i alla avseenden för dessa tjänstemän, således även i fråga om stridsåtgärder. Någon längre gående begränsning i rätten att vidta sympatiåtgärder än som följer av lagen om kollektivavtal föreligger inte — i motsats till vad som är fallet beträffande tjänstemän som omfattas av StjL. Bortsett från förhållandena under kollektivavtals- bunden tid äger justitieråd och regeringsråd -— genom tjänstemannaorgani­ sation som de tillhör — påkalla förhandlingar rörande varje deras för­ hållande till staten-arbetsgivaren som inte angår deras förhållande i tjäns­ ten och inte regleras genom tvingande bestämmelser utanför StjL:s områ­ de. För genomdrivande av deras krav får stridsåtgärder vidtas. Någon be­ gränsning i fråga om dessas art finns inte. Enda förutsättningen är, att det skall vara en organisationsmässig stridsåtgärd. Den situationen kan därför föreligga att — fastän en av vederbörande Ijänstemannaorganisation beslu­ tad stridsåtgärd enligt 15 § StjL får utgöras endast av strejk i detta ords inskränkta bemärkelse— justitieråd och regeringsråd kan vidta även med strejk jämförlig stridsåtgärd, t. ex. nedsättning av arbetstakten. Samma är uppenbarligen förhållandet, om justitieråd och regeringsråd genom en in­ om deras krets bildad organisation önskar tillgripa stridsåtgärd. Även om dessa tjänstemän skulle vidta stridsåtgärd i syfte att få till stånd kollektiv­ avtal om åligganden i tjänsten eller om fråga som reglerats genom tvingan­ de lagbestämmelser annorstädes än i StjL, kan stridsåtgärden, om den är organisationsmässig, inte för den enskilde tjänstemannen föranleda straff­ påföljd.

Eftersom justitieråd och regeringsråd har undantagits från StjL:s tillämp­ ningsområde, anför utredningsmannen vidare, lär det inte ens i ett fall där en stridsåtgärd har ett olovligt syfte kunna bli fråga om någon sådan ska- deståndsskyldighet för dem som sägs i 16 § StjL. Detta torde vara ofrån­ komligt såvitt angår enskild tjänsteman eller en organisation, som endast omfattar justitieråd och regeringsråd. Det kan möjligen diskuteras om en organisation, som omfattar även andra tjänstemän, skulle ådra sig skade- ståndsskyldighet genom att för förstnämnda tjänstemäns del påbjuda en stridsåtgärd som är otillåten enligt 15 § StjL. Frågan besvaras inte i betän­ kandet, i vilket däremot framhålls att skadeståndsskyldighet enligt 8 § la­

Kungl Maj:ts proposition nr 72 år 1970

20

gen om kollektivavtal inträder, om en stridsåtgärd innebär åsidosättande av

förpliktelse enligt kollektivavtal eller kollektivavtalslagen.

Utredningsmannen diskuterar härefter om staten äger tillgripa lockout

mot justitieråd och regeringsråd. Han erinrar om att rätten att tillgripa

stridsåtgärd tillerkänts parterna på ömse sidor genom uttryckligt stad­

gande i 15 § SljL. För tjänstemän som har undantagits från lagens till-

lämpningsområde följer rätten att tillgripa stridsåtgärd av de vidtagna

ändringarna i förhandlingsrättslagen och i BrB. Därigenom är för deras

del sörjt för det — liksom på den privata arbetsmarknaden — naturliga

sambandet mellan rätten till fria förhandlingar, som skall kunna leda till

kollektivavtal, och rätten till effektiva påtryckningsmedel för uppnående

av detta syfte. Men utanför StjL saknas lagbud som medger rätt för staten-

arbetsgivaren att tillgripa lockoutvapnet. Och här kommer oavsättligheten

in i bilden. Väl utgår den nya lagstiftningen om statstjänstemän från att

rättsliga hinder inte möter mot att i fråga om tillgång till kollektiva strids­

medel jämställa oavsättlig tjänsteman med arbetstagare i enskild tjänst.

Det har dock ansetts oeftergivligt, att en sådan ordning kräver ett uttryck­

ligt lagstadgande. Då så inte skett utanför SljL:s område, drar utrednings­

mannen för sin del härav den slutsatsen, att lockout över huvud taget inte

får __ således vare sig under kollektivavtalsbunden tid eller eljest — till­

gripas mot justitieråd och regeringsråd. En konsekvens härav är, att den

balans i fråga om stridsmedlens användbarhet, den ömsesidighet mellan ar-

betsgivar- och arbetstagarparten, som eftersträvats och även får anses ha

vunnits enligt StjL, saknas i förhållandet mellan staten-arbetsgivaren och

de tjänstemän-arbetstagare, som inte omfattas av denna lag, dvs. här

justitieråd och regeringsråd. I

I betänkandet tas i det följande upp frågan om analogisk tillämp­

ning av StjL beträffande de tjänstemän som inte omfattas av lagen.

Utredningsmannen konstaterar först att som skäl för att inte göra StjL

tillämplig på justitieråd och regeringsråd i prop. 1965: 60 endast anförts att

grundläggande bestämmelser om dem som innehar den högsta dömande

makten f. n. tillhör grundlag. De grundlagsbestämmelser om vilka i detta

hänseende över huvud taget kan vara fråga är — utom 28 och 36 §§ RF

17, 18, 34, 101—102 samt 103 §§ RF. Från de båda förstnämnda paragra­

ferna kan genast bortses. I 17 och 18 §§ ges bestämmelser om tillsättande

av justitieråd och regeringsråd, 34 § innehåller förbud för dessa att inneha

eller utöva annat ämbete och i 101 § samt den därtill sig anslutande 102 § är

intagna bestämmelser om åtal jämte föreskrifter av närmast straffproces-

suell natur. Inte någon av dessa bestämmelser torde i och för sig — eller

alla tillsammantagna — ha en innebörd, som utgjort hinder mot att StjL

gjorts tillämplig på justitieråd och regeringsråd, ev. i något fall med

en erinran om förekomsten av vederbörande grundlagsbestämmelse. Utred-

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 är 1970

21

ningsmannen påpekar vidare beträffande 17 och 18 §§, att 5 § StjL i fråga om tillsättning av tjänst hänvisar till att annat än vad som stadgas därom i paragrafen kan vara särskilt föreskrivet, och beträffande 34 §, att den låter väl förena sig med 13 § StjL. I fråga om åtal skulle 18 § StjL inte utgöra hinder mot tillämpning av 101 § RF. En särställning intar 103 § RF. Men dennas förekomst kan knappast anses lägga hinder i vägen för justiiieråds och regeringsråds inrangering under StjL. Utredningsmannen erinrar om att vid den år 1965 genomförda ändringen av 36 § RF, trots den kategoriska avfattningen av dess första stycke, någon erinran inte an­ setts erforderlig om den i 103 § inneslutna möjligheten att i där angiven ordning skilja justitieråd eller regeringsråd från ämbetet.

Enligt utredningsmannens mening beror det med hänsyn härtill inte i första hand på grundlagsbestämmelserna i och för sig att justitieråd och regeringsråd har undantagits från StjL:s tillämpningsområde utan på att — liksom i fråga om statsrådets ledamöter åberopats att de innehar den högsta styrande makten — justitieråden och regeringsråden innehar den högsta dömande. Av ålder brukar man tala om Kungl. Maj :t i statsrådet och Kungl. Maj :t i högsta domstolen — jfr »Konungens domsrätt» i 17 § RF — eller i regeringsrätten. Det ter sig helt naturligt att ledamöterna i dessa »institutioner» jämställs ■— den högsta dömande myndigheten med den högsta styrande — och inte inrangeras under StjL med dess i skilda hänseenden detaljerade föreskrifter.

Utredningsmannen frågar sig mot denna bakgrund vilken betydelse som analogivis kan tilläggas 15 § StjL — liksom bestämmelser i övrigt i lagen — i fråga om tjänstemän som uttryckligen undantagits från lagens tillämp­ ningsområde. Särskild vikt måste enligt hans mening härvidlag tillmätas lagrådets uttalanden, mot vilka departementschefen inte fann anledning till erinran. Helt klar är emellertid inte innebörden av dessa. Till en början kan frågan ställas, vilken betydelse som i detta sammanhang är att tillägga det åberopade förhållandet att justitieråd och regeringsråd intar en sär­ ställning som ledamöter av rikets högsta dömande organ. Det är just detta förhållande, påpekar utredningsmannen, som har föranlett deras undanta­ gande från StjL:s tillämpningsområde. Och då lagrådets slutsats härefter blivit, att bedömningen av rätten til! stridsåtgärder, dvs. fråga om tillämp­ ningen av lagens 15 §, beträffande de från lagen undantagna kategorierna av tjänstemän inte kunde ske enbart med ledning av regleringen i Stj L utan borde grundas även på andra överväganden, är det ovisst vad som åsyftats härmed. I vad mån skulle alltså StjL dock tjäna till ledning vid sidan av överväganden, som bygger på andra lagbud och all­ männa rättsgrundsatser? Med hänsyn till de utgångspunkter som har legat till grund för den nya lagstiftningen om statstjänstemän och de särskilda lagbestämmelser som från dessa utgångspunkter varit nödvändiga stannar utredningsmannen för sin del vid den uppfattningen, att StjL i förevaran­

22

de hänseende — liksom beträffande andra frågor som regleras i lagen —

inte skall komma till analogisk användning.

Trots de skillnader som föreligger mellan justitieråd och regeringsråd

samt de tjänstemän som omfattas av StjL beträffande förhandlings- och

avtalsrätt och möjligheter till stridsåtgärder är enligt utredningsmannens

åsikt särskilda lagstiftningsåtgärder inte påkallade. De spörsmål varom är

fråga har — såsom understrukits av såväl departementschefen som lagrå­

det — övervägande teoretiskt intresse. Några som helst praktiska olägenhe­

ter kan inte antas uppkomma som följd av den särställning justitieråd och

regeringsråd intar. Att vid sådant förhållande genom särskild lagstiftning

närmare fastställa dessa tjänstemäns rättsläge — dvs. främst utjämna de

föreliggande olikheterna — synes inte böra komma i fråga. De grundläggan­

de bestämmelserna i RF, 4 kap. 1 § RB, stadgandena i lagen om kollektiv­

avtal samt gällande bestämmelser om åligganden i tjänsten torde få anses till

fyllest. Med ett sådant ståndpunktstagande — tillägger utredningsmannen

— lär stadgandet i andra stycket av 36 § RF inte innebära någon förplik­

telse till särskild lagstiftning av berört slag.

I betänkandet anmärks ytterligare följande. Grundlagsbestämmelserna

om justitieråd och regeringsråd bör som har antytts tidigare ses mot

bakgrund av den vid RF:s tillkomst rådande uppfattningen om den högsta

domarmaktens anknytning till Konungen (»Konungens domsrätt»). Vid en

författningsrevision lär ett annat betraktelsesätt komma till uttryck (jfr

SOU 1963: 17 s. 275). Eftersom en sådan revision är förestående, torde

även av andra skäl än dem som hänger samman med justitieråds och re­

geringsråds ställning i arbetsrättsligt hänseende nya bestämmelser om

högsta domstolen och regeringsrätten komma att införas såväl i grundlag

som i annan lag. Då praktiska skäl inte oavvisligen påkallar lagstiftnings­

åtgärder i förevarande hänseende, föreligger alltså en ytterligare anledning

att inte redan nu skrida till sådana.

Vad gäller justitieråds och regeringsråds avgångsskyldighet på

grund av ålder och sjukdom (jfr 31 och 32 §§ StjL) saknas

enligt utredningsmannens mening anledning att f. n. göra någon ändring

i den offentligrättsliga reglering som gäller i dessa avseenden för nämnda

tjänstemän. I

I fråga om rätten till bisysslor konstaterar utredningsmannen

till en början att någon motsvarighet till föreskriften i 13 § StjL att tjänste­

man inte får åta sig uppdrag eller utöva verksamhet, som kan rubba

förtroendet till hans oväld i tjänsteutövningen, inte finns beträffande

justitieråd eller regeringsråd. Föreskriften ger emellertid enligt hans me­

ning endast uttryck åt en grundsats, som följer redan av den offentliga

tjänstens beskaffenhet (jfr JO:s på s. 168 i prop. 1965: 60 återgivna remiss-

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

23

yttrande över SOU 1963: 51). Efter att ha erinrat om bl. a. bestämmelserna i 7 § Saar berör utredningsmannen vidare föreskriften i 8 § AST angående skyldighet för tjänsteman att lämna uppgift om bisyssla till arbetsgivaren. Enligt utredningsmannens mening kan stadgandet knappast anses stå i god överensstämmelse med den ställning som grundlagsenligt tillkommer dem som innehar den högsta dömande makten. Förhandlingar bör därför tas upp om att det inte skall gälla ledamöterna av högsta domstolen och regerings­ rätten.

I betänkandet påpekas i det följande att bisyssleutredningen enligt sina direktiv skall se över den offentligrättsliga regleringen av statstjänstemän- nens rätt att inneha bisysslor och att samråd därvid förutsatts skola ske med utredningsmannen i fråga om domares rätt till bisysslor. Bisyssleut­ redningen väntades emellertid inte fullgöra sitt uppdrag förrän i slutet av 1968. Även om de för justitieråd och regeringsråd gällande bestämmelserna om bisyssla — kanske särskilt i fråga om skiljemannauppdrag — kan be­ höva omprövas, bör enligt utredningsmannens mening sådan omprövning inte göras annat än i samband med den allmänna översyn av föreskrifterna om innehav av bisysslor som innefattas i bisyssleutredningens uppdrag. Han redovisar därför inte något eget förslag i frågan.

I det avsnitt av betänkandet som rör justitieråd och regeringsråd under­ söks avslutningsvis i vad mån bestämmelser som svarar mot StjL:s före­ skrifter behöver införas i andra avseenden än som har berörts i det före­ gående.1 Av framställningen i denna del redovisas här endast vad som an­ förs om sådana särskilda spörsmål med anledning av Stj L, där fråga om tillämpning av bestämmelse i lagen över huvud kan uppkomma. Vad som nämns i betänkandet om andra paragrafer i StjL för­ bigås i det följande.

Någon motsvarighet till de allmänna bestämmelserna i 1 och 4 §§ StjL behövs enligt utredningsmannens mening inte. Regeln i 1 § tredje stycket om vikariat saknar intresse i sammanhanget, eftersom tjänst som justitie­ råd eller regeringsråd inte kan uppehållas av vikarie. 4 § första stycket innehåller endast en erinran om föreskrifter i andra författningar om vill­ kor för tjänstetillsättning samt för innehav och utövande av tjänst (jfr

28 § RF och 4 kap. 1 § RB). Vad gäller 4 § andra stycket, som stadgar att särskilda villkor för innehav eller utövande av tjänst fastställs av Kungl. Maj :t eller behörig myndighet i den mån de inte framgår av särskilda be­ stämmelser, erinrar utredningsmannen bl. a. om de kvalifikationskrav som beträffande justitieråd och regeringsråd är upptagna i 17 och 18 §§ RF samt 4 kap. 1 § RB.

Inte heller i fråga om reglerna i 5—9 §§ om anställning av tjänsteman anser utredningsmannen någon motsvarighet behövlig. Frågan om vem som 1

1 I det föregående har behandlats 3, 13, 15—17, 31 och 32 §§ StjL.

24

tillsätter tjänst (5 §) regleras beträffande justitieråd och regeringsråd i 17

och 18 §§ RF. Att sådan tjänst tillsätts med fullmakt är — om det inte

anses framgå av 17 och 18 §§ RF — grundat på fast praxis, varför bestäm­

melse som svarar mot 7 § första stycket första punkten StjL kan undva­

ras. Bestämmelserna i 8 § om anställningsbevis torde beträffande tjänst

som tillsätts med fullmakt bara återge den praxis som före StjL:s tillkomst

tillämpats för sådan tjänst och som alltjämt får anses gälla i fråga om justi­

tieråd och regeringsråd. Lagbestämmelse i ämnet för dessa tjänstemäns del

behövs inte.

Av reglerna i 10—12 och 14 §§ om tjänstemans åligganden uppehåller sig

utredningsmannen först vid föreskriften i 10 § första stycket att tjänste­

man skall ställa sig till efterrättelse instruktion, arbetsordning och andra

allmänna bestämmelser om arbetet samt särskilda föreskrifter rörande hans

tjänsteutövning. I betänkandet påpekas att föreskriften för justitierådens

del i huvudsak torde motsvaras av bestämmelser i 1946 års lag om högsta

domstolens sammansättning och tjänstgöring. I 9 § nämnda lag föreskrivs

att närmare grunder för avdelningarnas sammansättning och målens för­

delning samt tjänstgöringen i högsta domstolen beslutas av högsta dom­

stolen samfällt. Enligt lagen tillkommer det vidare högsta domstolens ord­

förande att i samråd med ordförandena på övriga avdelningar tillämpa de

sålunda beslutade grunderna, såvitt angår ledamöternas indelning och må­

lens fördelning, samt att övervaka tjänstgöringen i dess helhet. Det åligger

ordföranden på varje avdelning att leda arbetet på avdelningen. Vad angår

regeringsrättens ledamöter har 10 § första stycket StjL i viss mån motsva­

righet i 1909 års lag om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Av intresse i föreva­

rande hänseende är bl. a. föreskriften i 1 §, att den närmare fördelningen av

tjänstgöringsskyldigheten bestäms av de i regeringsrätten tjänstgörande re­

geringsråden, samt stadgandet i 6 §, att Kungl. Maj :t efter regeringsrättens

hörande förordnar om anmälan till föredragning och om föredragningstu-

rer. Utredningsmannen erinrar även om föreskrifterna rörande tjänstgö­

ringen i lagrådet i 1965 års lag om lagrådet. Med hänsyn till att justitieråds

och regeringsråds tjänsteutövning således redan är reglerad i lag saknas

enligt utredningsmannens mening skäl att göra 10 § första stycket StjL

eller motsvarighet därtill tillämplig på dessa befattningshavare.

Regeln i 10 § andra stycket StjL att tjänsteman oberoende av fastställd

arbetsfördelning skall lämna det biträde förman bestämmer anses i betän­

kandet inte passa för tjänstgöringsförhållandena i högsta domstolen och

regeringsrätten. En bestämmelse som svarar mot föreskriften i 11 § första

stycket andra punkten1 om skyldighet att utöva annan domartjänst skulle i

fråga om justitieråd och regeringsråd sakna betydelse. Bestämmelserna i

12 § om tjänstebostad m. in. saknar aktualitet i förevarande sammanhang.

1 11 § andra stycket första punkten i stadgandets lydelse enligt lag 1969: 251 och kungörelse

1969: 252.

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

25

I 14 § förbjuds tjänsteman att utan tillstånd av Kungl. Maj:t uppbära med

tjänsten förenade gåvo- eller donationsmedel eller därmed jämförlig för­

mån. Något behov av motsvarande förbud för justitieråd och regeringsråd

anser utredningsmannen inte föreligga.

I betänkandet konstateras att av föreskrifterna i 18—25 §§ om åtal och

disciplinär bestraffning justitieråd och regeringsråd berörs endast av re­

geln i 18 § första stycket att brott i tjänsten av den som innehar ordinarie

domartjänst beivras efter åtal. Under erinran om de särskilda ansvarighets-

bestämmelserna i 101 § RF för högsta domstolens och regeringsrättens le­

damöter framhåller utredningsmannen, att det vid sidan av dessa bestäm­

melser inte finns något utrymme för ett stadgande som det nyss återgivna.

I fråga om reglerna i 26—28 §§ om avslängning m. m. påpekas i betän­

kandet beträffande 26 § att 1955 års lag om avstängning av domare om­

fattar även högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. Någon mot­

svarighet till 28 §, som innehåller en erinran om tjänstemans plikt att en­

ligt särskilda föreskrifter från träda utövningen av tjänsten, behövs enligt

utredningsmannens mening inte (jfr vad som anförts beträffande 4 §

andra stycket).

I fråga om 27 § anför utredningsmannen följande. Enligt första stycket

får tjänsteman som inte fullgör sin tjänst tillfredsställande avstängas från

utövning av tjänsten med omedelbar verkan, om den bristande tjänst­

dugligheten beror av sjukdom, vanförhet, lyte eller annat därmed jämförligt

förhållande eller om den sannolikt har sådan orsak och tjänstemannen

vägrar att låta sig undersökas av läkare som anvisas honom. Finns inte

längre skäl för avstängning, skall denna omedelbart hävas. Enligt andra

stycket meddelar Kungl. Maj :t närmare bestämmelser om tillämpningen

av första stycket och om läkarundersökning söm avses där. Tidigare fanns

bestämmelser om avstängning på grund av sjukdom och om läkarunder­

sökning tvångsvis i kungörelsen (1935:459) angående skyldighet

för

tjänsteman, tillhörande den civila statsförvaltningen, att i vissa fall under­

kasta sig läkarundersökning m. in. Dessa bestämmelser ansågs tillämpliga

även på justitieråd och regeringsråd (se prop. 1955: 148 s. 5). Sedan 1935

års kungörelse upphävts i samband med StjL:s införande (se SFS 1965:

886), finns inte längre bestämmelser i ämnet för justitieråd och regerings­

råd. Även om behovet av sådana bestämmelser inte är särskilt framträdan­

de, är avsaknaden av sådana enligt utredningsmannens uppfattning inte

tillfredsställande. Det kan t. ex. inte uteslutas, att ledamot av högsta dom­

stolen eller regeringsrätten drabbas av mental sjukdom och under infly­

tande av sjukdomen vägrar att underkasta sig läkarundersökning. Även

om möjligheten för riksdagens opinionsnämnd att få justitieråd eller rege­

ringsråd entledigad på grund av sjuklighet inte är formellt utesluten (jfr

SOU 1963: 17 s. 516) — motsvarighet till 103 § RF lär för övrigt inte kom­

ma att tas upp vid en författningsrevision — kan denna möjlighet uppen­

26

Kungl. Majrts proposition nr 72 år 1970

barligen inte ersätta bestämmelser av nu avsett slag. Sådana torde därför

böra komma till stånd, framhålls det i betänkandet. Enklast sker detta —

att det måste ske genom lag torde vara obestridligt — genom ett tillägg till

1955 års lag om avstängning av domare att i fråga om ledamot av högsta

domstolen och av regeringsrätten föreskrifterna i 27 § första stycket StjL

skall äga motsvarande tillämpning. I anslutning härtill bör meddelas be­

stämmelser motsvarande dem som tagits upp i 21 § första stycket och 22 §

andra stycket statstjänstemannastadgan.

Några motsvarigheter till reglerna i 29, 34, 35, 37 och 38 §§ StjL om an­

ställnings upphörande anses i betänkandet inte vara aktuella. Enligt 29 §

får tjänsteman skiljas från tjänsten endast av allmän domstol efter åtal

eller av Kungl. Maj :t eller myndighet med stöd av bestämmelse i StjL.

Frågan i vilka fall den som utnämnts till domare — och således även justi-

tieråd och regeringsråd — får skiljas från tjänsten, är reglerad i 36 § första

stycket RF. I 34 §, som innehåller bestämmelser om förflyttning av tjänste­

man, erinras om att i RF (36 §) föreskrivs angående förflyttning av den

som utnämnts till domare. Enligt 35 § första punkten kan tjänsteman, som

är anställd med fullmakt, konstitutorial eller förordnande tills vidare, läm­

na tjänsten efter skriftlig uppsägning. Detta innebär, att även oavsättlig

tjänsteman, t. ex. ordinarie domare, har uppsägningsrätt. Före tillkomsten

av StjL gällde för statstjänstemän i allmänhet skyldighet att avvakta myn­

dighets beslut om entledigande (jfr prop. 1965: 60 s. 216). Fastän det i

praktiken knappast torde ha förekommit att tjänsteman som önskade

lämna statstjänsten av myndighet kvarhållits mot sin vilja utöver fast­

ställd eller skälig uppsägningstid, ansågs nyssnämnda ordning mindre väl

förenlig med ett system som förutsatte frihet att avtala om lönen och rätt

att vid lönekonflikt nedlägga arbetet. Eftersom justitieråd och regerings­

råd är undantagna från StjL:s tillämpningsområde, är uppsägningsrätt en­

ligt paragrafen inte tillerkänd dem. Emellertid innehåller AST i 9 § 1 mom.

en bestämmelse att ordinarie tjänsteman som är anställd med fullmakt skall

iaktta en uppsägningstid av sex månader. Enligt utredningsmannens me­

ning tillkommer uppsägningsrätt följaktligen även justitieråd och rege­

ringsråd. Reglerna i 37 § första stycket om när prövning av fråga om an­

ställnings upphörande ankommer på Kungl. Maj :t och när den åvilar myn­

dighet är utan intresse för justitieråds och regeringsråds vidkommande.

Enligt 38 § ankommer det på Kungl. Maj :t att meddela bestämmelser om

anställnings upphörande utan iakttagande av eljest gällande bestämmel­

ser om uppsägning för det fall att tjänsteman är eller blir innehavare av

annan allmän tjänst. Enligt utredningsmannens mening saknar en regel

av detta innehåll praktisk betydelse för justitieråd och regeringsråd. I pa­

ragrafen föreskrivs vidare att Kungl. Maj:t meddelar bestämmelser om

förening av tjänster. Utredningsmannen erinrar på denna punkt om att

justitieråd och regeringsråd enligt 34 § RF inte tillika får inneha eller utöva

annat ämbete.

27

I 39 § första stycket föreskrivs att rätten att föra talan mot myndighets beslut enligt StjL eller enligt bestämmelse som meddelats med stöd av la­ gen inte får inskränkas. Utredningsmannen anser att utrymme saknas föl­ en motsvarande föreskrift beträffande ledamöter av högsta domstolen och regeringsrätten.

Någon motsvarighet till de i 40 § upptagna bestämmelserna om tjänste­ mäns anställningsvillkor vid krig m. m. behövs enligt utredningsmannens åsikt knappast i fråga om justitieråd och regeringsråd.

2Å.2. Justitiekanslern

I det avsnitt av betänkandet som rör JK erinrar utredningsmannen först om att andra grundlagsbestämmelser om JK inte finns än i 27 § RF och att dessa bestämmelser inte avser fråga som regleras i StjL1. Beträf­ fande JK torde — framhålls vidare i betänkandet — i fråga om förhand- lings- och avtalsrätt i tillämpliga delar gälla vad som anförts om justitie­ råd och regeringsråd. StjL bör alltså inte heller analogivis vara tillämplig på JK. Även i fråga om JK:s avgångsskyldighet på grund av ålder och sjuk­ dom (jfr 31 och 32 §§ StjL) hänvisas i betänkandet till vad som anförts därom beträffande justitieråd och regeringsråd. Detsamma gäller frågan om JK:s rätt att inneha bisysslor.

Utredningsmannen går i det följande igenom de bestämmelser i StjL — bortsett från 3, 13, 15—17, 31 och 32 §§ — som kan tänkas beröra JK. Till en början erinras om att Kungl. Maj:t den 3 december 1965 — således efter tillkomsten av StjL men före ikraftträdandet — utfärdat instruktion för JK (SFS 1965: 629). Enligt 1 § instruktionen skall allmänna verksstadgan (1965:600) tillämpas på JK. Enligt utredningsmannens mening är emel­ lertid dessa båda författningar utan intresse i förevarande sammanhang. De har utfärdats utan åberopande av StjL.

Vad gäller de allmänna bestämmelserna i 1 och 4 §§ StjL anför utred­ ningsmannen följande. Enligt 1 § sista stycket äger lagens bestämmelser om tjänst motsvarande tillämpning på vikariat, om annat inte anges (jfr 9 §). Eftersom JK inte omfattas av lagen, torde -— såsom förstnämnda lagrum avfattats — denna inte heller vara tillämplig på vikarie för JK eller på den som förordnats att i vissa delar bestrida på honom ankommande göromål. En tjänsteman som i sin ordinarie tjänst omfattas av StjL blir alltså inte underkastad dess bestämmelser vid ett uppehållande — helt eller delvis — av JK:s ämbete. Beträffande 4 § andra stycket — liksom i fråga om 7 § — hänvisas i betänkandet till vad som anförs beträffande föreskrifterna om avstängning och anställnings upphörande.

Något praktiskt behov av en bestämmelse som svarar mot regeln i 11 § första stycket om skyldighet att utöva annan tjänst föreligger enligt utred­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

1 I betänkandet påpekas att författningsutredningen i sitt tidigare nämnda betänkande i fråga om JK endast föreslagit en mindre ändring av 27 § RF (SOU 1963:17 s. 257.)

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

ningsmannen inte beträffande JK. Motsvarighet till det i 14 § upptagna

förbudet torde inte heller fordras.

I betänkandet anförs vidare att JK, oavsett regeln i 18 § första stycket,

enligt 3 kap. 3 § RB kan ställas under åtal för brott i tjänsten. Visserligen

saknas numera uttrycklig bestämmelse om vem som äger utföra åtal mot

JK. Tidigare stadgades härom i 22 § instruktionen (1947: 1014) för justitie-

kanslersämbetet att åtal utfördes av den person som Konungen förordnade

därtill. Något motsvarande stadgande finns inte i den instruktion som nu

gäller för JK. Avsaknad av sådant stadgande lär emellertid inte innebära

någon inskränkning i den befogenhet som i sådant hänseende tillkommer

Kungl. Maj:t såsom högste åklagare (jfr 7 kap. 2 § RB). Med hänsyn härtill

kan ifrågasättas om inte reglerna i 26 § första och andra styckena StjL

om avstängning i samband med åtal bör ges motsvarande tillämpning be­

träffande JK.

Vad som har anförts angående 27 § i fråga om justitieråd och regerings­

råd gäller enligt utredningsmannen i huvudsak också beträffande JK.

Sedan den tidigare berörda kungörelsen från år 1935 upphävts, saknas så­

ledes för JK regler motsvarande dem som är upptagna i 27 §. Detta måste

betecknas som en brist. Om inte lagstiftning anses påkallad i större ut­

sträckning beträffande JK, kan behövliga lagstiftningsåtgärder vidtas på

det sätt som förordats ifråga om högsta domstolens och regeringsrättens

ledamöter. Rubriken till 1955 års lag om avstängning av domare får då

justeras.

I fråga om föreskrifterna i 29, 30 och 34—38 §§ StjL om anställnings

upphörande erinrar utredningsmannen först om att JK enligt 35 § RF i

dess fram till den 1 januari 1966 gällande lydelse hörde till de s. k. för­

troendeämbetsmännen. Han påpekar vidare att alla de tjänstemän som vid

nämnda tidpunkt uteslöts från lagrummet har hänförts under StjL utom

JK. Någon bestämmelse som svarar mot 35 § RF har emellertid inte tagits

upp i StjL. Efter att ha redogjort för vissa uttalanden under förarbetena

till lagen (se under 2.2.), däribland uttalandet av K2LU att efter ändringen

i 35 § RF särskilda i lag givna ansvarighetsregler skulle komma att saknas

för JK till skillnad från övriga i 1 § StjL undantagna ämbetsmän, frågar

sig utredningsmannen vad som f. n. gäller i förevarande hänseende för JK,

vilken obestridligen intar förtroendeställning. Kan tjänsten tillsättas med

förordnande tills vidare och JK av Kungl. Maj:t skiljas från tjänsten, om

han inte längre åtnjuter Kungl. Maj:ts förtroende? Att i fråga om formen

för tillsättande uttrycket »nämna» i 27 § RF lika litet som »utnämna»

i 28 § innebär förpliktelse att anlita anställningsformen fullmakt är, såvitt

angår tjänsteman som omfattas av StjL, tydligt. Men det måste betecknas

som en öppen fråga hur det härvidlag förhåller sig med JK — den ende

av de förutvarande förtroendeämbetsmännen, frånsett statsrådets leda­

möter, som ställts utanför StjL. Denna oklarhet anser utredningsmannen

29

inte böra bestå. Att tjänsten som JK skulle kunna tillsättas med förord­ nande tills vidare, om vissa bestämmelser i StjL gjordes tillämpliga på den­ ne, framgår otvivelaktigt av departementschefens yttrande beträffande 7 § StjL (se under 2.2.). I samma riktning talar för övrigt de skäl som anför­ des av lagrådet för att JK skulle undantas från StjL:s tillämpning.

Enligt utredningsmannens uppfattning fordras sålunda bestämmelser om JK såväl i fråga om formen för anställning som rörande anställningens upp­ hörande, i sistnämnda avseende utom beträffande avgång på grund av ålder eller på grund av sjukdom m. m. I första hand blir härvid fråga om bestämmelser i de hänseenden som i SLjL regleras i 7, 29 och 30 §§. Även bestämmelser motsvarande 34 § första och andra styckena, 35 och 36 §§, 37 § — utom beträffande frågor som avses i 31 och 32 §§ — samt

38 § bör göras tillämpliga på JK. Vad angår 31 och 32 §§ tillkommer det redan nu Kungl. Maj :t att pröva fall som avses där. I fråga om 35 § anmär­ ker utredningsmannen, att uppsägningsrätt tillkommer JK av samma skäl som anförts beträffande justitieråd och regeringsråd. Att med beaktande av JK:s förtroendeställning (jfr lagrådet: »en speciell, regeringen när­ stående ställning») och den av lagrådet gjorda jämförelsen mellan JK:s och riksdagens ombudsmäns ämbetsåligganden begränsa regleringen av JK:s tjänst till att avse bara det fallet att tjänsten tillsätts med förord­ nande tills vidare — då kanske bara 7 § första stycket andra punkten och andra stycket samt 30 § StjL behöver göras tillämpliga på JK — synes föga lämpligt.

I betänkandet berörs härefter frågan hur JK:s ställning bör regleras i lagtekniskt hänseende. Under det att justitieråd och regeringsråd undan- tagits från StjL:s tillämpning med hänsyn till de grundlagsbestämmelser som gäller för dem, är så inte fallet med JK, påpekar utredningsmannen. JK har på andra skäl tillförts undantagskretsen i 1 § StjL i enlighet med lagrådets hemställan. Fråga uppkommer då, hur en reglering av JK:s rätts­ ställning över huvud skall ske med den av lagrådet intagna ståndpunkten. Att den måste ske genom lag framgår av andra stycket i 36 § RF. Att i en särskild lag ta in samtliga de bestämmelser i StjL vilka till sitt innehåll anses böra äga tillämpning på JK är i själva verket detsamma som att göra StjL direkt tillämplig på denne. Alt med sistnämnda lösning åtskilliga av lagens bestämmelser — liksom för många andra tjänstemän — saknar be­ tydelse för JK ändrar inte den lagtekniska situationen.

Utredningsmannen anser för sin del att regleringen bör ske enligt den i och för sig naturliga metoden, att genom ändring av 1 § andra stycket StjL JK inte tas upp i den där angivna undantagskretsen, dvs. att lagrum­ met återförs till den lydelse det hade enligt det till lagrådet remitterade förslaget. Om så sker, kommer JK att i fråga om förhandlings- och avtals­ rätt — i motsats till justitieråd och regeringsråd — i alla avseenden inta samma ställning som övriga statstjänstemän enligt SLjL. Detsamma gäller

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

30

beträffande avgångsskyldighet på grund av sjukdom m. m. I stället för be­

stämmelserna i 5 § SPR blir föreskrifterna i 32 § StjL tillämpliga på JK.

Och något tillägg till 1955 års lag om avstängning av domare eller annan

motsvarande lagstiftningsåtgärd krävs inte.

2.5. Remissyttrandena

Utredningsmannens förslag att särskild lagstiftning beträffande justitie-

råds och regeringsråds rättsställning f. n. inte skall genomföras annat än i

fråga om avstängning på grund av sjukdom och i fråga om skyldighet att

underkasta sig läkarundersökning godtas av JO och SACO. Förslaget läm­

nas utan erinran av arbetsdomstolens ordförande och MO. Högsta domsto­

lens ledamöter, vilka inte gör något allmänt uttalande i ämnet, finner det

obestridligt att bestämmelser om avstängning på grund av sjukdom och om

skyldighet att underkasta sig läkarundersökning bör finnas även för högsta

domstolens och regeringsrättens ledamöter.

Statens avtalsverk delar utredningsmannens uppfattning om behovet av

lagstiftning utom så till vida att verket ifrågasätter om inte också bestäm­

melser om avgångsskyldighet på grund av sjukdom bör meddelas i lag be­

träffande justitieråd och regeringsråd. TCO-S förklarar sig i stort sett dela

utredningsmannens uppfattning att det praktiska behovet av särskild lag­

stiftning är ringa.

Regeringsrättens ledamöter anser att frågan om kodifiering i lag av före­

varande rättsområde bör tas upp i lämpligt sammanhang. Ett skäl att låta

något anstå därmed kan vara, att det fortsatta arbetet på en författnings-

reform möjligen kommer att ge nya utgångspunkter för den författnings-

mässiga regleringen av ämnet. Även grnndlagberedningen säger sig vara

närmast benägen att förorda att frågan om de högsta domarnas arbets-

rättsliga ställning löses i samband med en kommande författningsreform.

Enligt beredningens mening finns det emellertid knappast något hinder

att redan dessförinnan i lag reglera dessa domares ställning. En liknande

ståndpunkt intas av ämbetsansvarskommittén, som förklarar sig inte stå

främmande för att StjL görs tillämplig också på högsta domstolens och

regeringsrättens ledamöter. Skulle någon mer genomgripande lagstiftning

i arbetsrättsligt hänseende inte genast komma till stånd, har kommittén

dock inte någon erinran mot att tills vidare endast frågorna om avstäng­

ning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkar­

undersökning regleras i lag.

Förslaget i betänkandet att StjL skall göras tillämplig på JK tillstyrks

eller lämnas utan erinran av alla remissinstanser som uttalar sig i frågan

utom JK, som ger uttryck för en kritisk inställning till förslaget.

Remissinstanserna godtar i allmänhet utredningsmannens bedömning av

vad som gäller beträffande justitieråds och regeringsråds

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

förhandlings- och avtalsrätt efter StjL:s ikraftträdande. Från några håll uttalas dock avvikande mening på en del punkter.

Efter en utförlig diskussion av sambandet mellan ämbetsansvaret och förhandlingsrätten framhåller ämbetsansvarskommittén att som rättsregel tydligen allmänt måste erkännas att ämbetsansvaret utesluter avtalsfrihet i varje fall beträffande åligganden i tjänsten. Rannsakar man innebörden av regeln närmare, fortsätter kommittén, lär man finna att det inte är äm­ betsansvaret som sådant som hindrar avtalsfriheten. Det är i stället intres­ set av att all tjänsteutövning skall uppfylla vad tjänstens bästa fordrar som inte vill låta sig bindas av de intressen som kan finnas hos arbetstagar­ sidan i ett tjänsteavtalsförhållande. Det är ytterst detta som i rättspraxis ansetts böra utesluta avtalsfrihet och ämbetsansvaret spelar bara rollen att trygga detta intresse. Det torde i och för sig vara riktigt att ämbetsansvar inte kan utkrävas för avtalsbrott, men därav följer inte att ämbetsansvaret måste utesluta avtal om tjänsteåligganden. Kommittén finner det angelä­ get att beroendeförhållandet mellan ämbetsansvar och avtalsfrihet hävs. För dem som inte sorterar under tjänstemannalagarna synes detta inte kunna ske på annat sätt än att ämbetsansvarets betydelse ersätts med ut­ tryckliga lagregler om de inskränkningar i avtalsfriheten som finnes påkal­ lade. En sådan lagreglering skulle kunna bana väg för en ordning där äm­ betsansvaret varken utesluter avtalsfrihet eller självt behöver vara uteslu­ tet vid avtalsbrott. Intresset av en lagreglering ter sig principiellt inte mindre, anser kommittén, i fråga om justitieråd och regeringsråd än be­ träffande övriga offentliga funktionärer med ämbetsansvar som står utan­ för tjänstemannalagstiftningen. För förstnämnda befattningshavares del kan detta intresse tillgodoses antingen genom att särskild lagstiftning sker för dem eller genom att StjL:s regler i ämnet görs tillämpliga på dem.

I fråga om ämbetsansvarets betydelse för avtalsfriheten konstaterar JO, att reglerna om ämbetsbrott inte kan utnyttjas till att beivra åsidosättande av förpliktelse som grundas enbart på avtal och att å andra sidan juridiskt ansvar skall kunna utkrävas av en tjänsteman, om han åsidosätter tjänste­ plikt. Under sådana förhållanden synes det med fog kunna göras gällande, anför JO, att tjänsteåligganden inte kan eller i varje fall inte lämpligen bör regleras avtalsvägen, eftersom det juridiska ansvaret inte kan utkrävas vid åsidosättande av avtalade åligganden. Justitieråds och regeringsråds juri­ diska ansvar är emellertid enligt 101 § RF begränsat till grova brott i do­ marämbetet. För åligganden som hänför sig till annat än den rent dömande gärningen gäller alltså för dem inte ämbetsansvar enligt 20 kap. BrB. Det synes därför JO svårt att hävda att ämbetsansvar hindrar avtalsreglering angående sådana åligganden. JO:s slutsats av det förda resonemanget blir att teoretiskt sett visst lagligt utrymme finns för avtalsreglering även av justitieråds och regeringsråds åligganden i tjänsten.

SACO anser det oklart i vad mån reformen beträffande statstjänstemän-

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

31

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

nens förhandlingsrätt medfört en ändring av rättsläget i fråga om avtals-

reglering av åligganden i tjänsten. Konstruktionen av den nya lagstiftning­

en tyder närmast på att avsikten varit att öppna vägen för avtalsreglering

av alla frågor som inte uttryckligen undantagits från det avtalsbara om­

rådet. Oavsett hur det förhåller sig härmed är det enligt SACO uppenbart

att ett utrymme föreligger för reglering genom avtal för justitieråd och re­

geringsråd av vissa frågor som för andra tjänstemän är förbehållna offent­

ligrättslig reglering.

Vad angår rätten till fackliga stridsåtgärder framhåller

högsta domstolens ledamöter att det kan göras gällande att användning av

stridsmedel över huvud taget är utesluten med hänsyn till den ställning

som enligt RF getts justitieråden och regeringsråden såsom utövare av be­

fogenheter tillkommande Kungl. Maj :t. Eftersom problemet uppenbarligen

har uteslutande teoretiskt intresse, anser de sig emellertid sakna anledning

att närmare diskutera skälen för och mot olika tolkningsalternativ. Sex

ledamöter av regeringsrätten understryker att en ordning som förutsätter

möjlighet att använda fackliga stridsmedel i anställningsförhållandet mel­

lan staten och ledamöterna i de båda högsta dömande instanserna är mindre

väl förenlig med dessa domstolars statsrättsliga ställning enligt nu gällan­

de RF. Frågan har emellertid enligt deras mening uppenbarligen endast

teoretiskt intresse.

Utredningsmannens slutsats rörande lockout — att sådan stridsåtgärd

över huvud taget inte får tillgripas mot justitieråd och regeringsråd — kri­

tiseras av regeringsrättens flesta ledamöter, statens avtalsverk, JO, MO och

TCO-S. Även ämbetsansvarskommittén anmäler tvekan mot utrednings­

mannens slutsats. Regeringsrättens flesta ledamöter, vilkas yttrande kan

anses representativt även för avtalsverket, MO och TCO-S, utvecklar sin

uppfattning i frågan på följande sätt. I samband med 1965 års reform av

statstjänstemannarätten ändrades 36 § RF om domares oavsättlighet. Sam­

bandet mellan grundlagsändringen och förhandlingsrättsreformen under­

ströks av såväl departementschefen som riksdagen. Redan detta förhållan­

de talar mot antagande att oavsättlighet förbjuder lockout. Dessutom fram­

går av 15 § StjL att lockout kan vidtas mot oavsättlig domare. Uppenbarli­

gen kan 15 § StjL inte anses strida mot 36 § RF. Av sistnämnda paragraf

kan inte heller utläsas att lockout av ordinarie domare kräver positivt lag­

bud. 15 § StjL har sin betydelse framför allt i det hänseendet att paragrafen

begränsar rätten till stridsåtgärder. Det förhållandet att för justitieråd

och regeringsråd inte finns motsvarighet till föreskriften i 15 § StjL om lock­

out lär därför knappast kunna föranleda antagandet att denna stridsåtgärd

inte får vidtas mot dem. Justitieråd och regeringsråd torde ha rätt att vidta

stridsåtgärder, vilket får anses följa av att de har förhandlingsrätt enligt

lagen om förenings- och förhandlingsrätt och rätt att sluta kollektivavtal.

33

Godtar man att justitieråd och regeringsråd fått tillgång till fackliga strids­ åtgärder, synes konsekvensen bjuda att arbetsgivarsidan fått rätt alt an­ vända lockoutvapnet mot dem.

JO, som med utgångspunkt från reglerna i de arbetsrättsliga lagarna finner att staten skulle ba lockouträtt mot justitieråd och regeringsråd, för­ klarar sig dock närmast böjd att dela utredningsmannens uppfattning så till vida som JO i 36 § första stycket RF vill se ett skydd mot juslitieråds och regeringsråds skiljande från tjänsten. Detta skydd ger enligt JO en lönegaranti men knappast en garanti mot skiljande från tjänstens utövan­ de. Det skulle i enlighet härmed visserligen vara möjligt att utestänga des­ sa ämbetsmän från arbetsplatsen genom lockout men inte att beröva dem deras lön under lockouttiden. Lockouten skulle därmed såsom i det när­ maste verkningslös inte vara användbar i praktiken.

MO påpekar att utredningsmannens påstående att lockout inte får till­ gripas mot justitieråd och regeringsråd torde vara riktigt såvitt avser oor­ ganiserade sådana tjänstemän. Därmed skulle en bristande balans före­ ligga i fråga om stridsmedlens användbarhet, eftersom även oorganiserad tjänsteman kan delta i organisationsmässig stridsåtgärd utan att göra sig skyldig till tjänstefel.

Högsta domstolens ledamöter påpekar att betänkandet inte behandlar frågan om oorganiserad domstolsledamots ställning i förhållande till staten—arbetsgivaren. Även om detta spörsmål inte är nå­ got speciellt för de två högsta dömande instansernas ledamöter ulan är av mer allmän räckvidd, anser de dock anledning finnas att beröra frågan nå­ got. De erinrar om att den ordning som gällde före 1965 års förhandlings- rättsreform karakteriserades av att staten ensidigt utfärdade generella be­ stämmelser angående anställningsförhållandena. Hade å andra sidan be­ stämmelser av visst innehåll blivit gällande för en viss tjänsteman, ansågs en av staten gjord ändring som regel inte utan vidare äga verkan mot tjänstemannen. Det ankom i princip på denne att avgöra om han ville låta de nya bestämmelserna bli tillämpliga för honom. Den nya ordningen ut­ märks av elt motsatt betraktelsesätt, i vart fall i fråga om dem som tillhör kollektivavlalsslutande organisation. Ersätts ett äldre kollektivavtal med ett nytt, blir de nya bestämmelserna utan vidare gällande för tjänsteman som tillhör den avtalsslutande organisationen och oavsett om de nya be­ stämmelserna för tjänstemannen är mindre förmånliga än de äldre. Trygg­ heten för tjänstemannen ligger i organisationens styrka och ställning och dess möjligheter att därigenom påverka avtalets innehåll. Vad angår den oorganiserade tjänstemannen är väl naturligt att anse, framhåller högsta domstolens ledamöter, att vid anställningens början samma bestämmelser skall gälla för honom som då är tillämpliga för de organiserade. Men har därefter träffats nytt kollektivavtal som innebär ändringar, är det diskuta- 3 -— Bihang till riksdagens protokoll. 1 saml. Nr 72

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

belt om dessa ändringar gäller beträffande den oorganiserade. Godtar lian

dem, blir de tillämpliga, men bär uttryckligt avtal inte träffats därom, är

det oklart vilka omständigheter som skall krävas för att ett godtagande

skall anses föreligga. Enligt högsta domstolens ledamöter måste det så­

lunda anses tveksamt om de bestämmelser i AST som innefattar avvikelser

eller nyheter i förhållande till de regler som gällde till den 1 januari 1966

är bindande för oorganiserade ledamöter som utnämnts dessförinnan.

MO anser att en fullständig bedömning av justitieråds och regeringsråds

arbetsrättsliga ställning inte kan ske utan att även oorganiserades förhål­

landen uppmärksammas.

Behovet av lagstiftning i fråga om rätten att sluta avtal och

rätten att tillgripa fackliga stridsåtgärder diskuteras i åtskilliga remiss­

yttranden.

Regeringsrättens ledamöter säger sig vara benägna att instämma i ut­

redningsmannens mening att särskilda lagstiftningsåtgärder inte är på­

kallade i fråga om justitieråds och regeringsråds rätt att sluta avtal och

rätt till stridsåtgärder. I vart fall synes anledning inte finnas att ta upp

endast dessa frågor till lagstiftning. Frågorna har övervägande teoretiskt

intresse. Även om rättsläget beträffande statens rätt att tillgripa lockout

skulle vara det som utredningsmannen antagit, torde inte några som helst

praktiska olägenheter behöva uppkomma. En liknande uppfattning före­

träds av statens avtalsverk.

I konsekvens med avtalsförbudet i 3 § StjL borde i fråga om justitieråd

och regeringsråd ett särskilt förbud mot avtalsreglering motsvarande nämn­

da bestämmelse stadgas i lag, påpekar JO. Med hänsyn till den reglering av

tjänsteåliggandena som finns i RF och i särskilda lagar skulle dock ett

sådant avtalsförbud få mycket begränsad praktisk betydelse. På grund

härav och då det synes helt osannolikt att organisationerna skulle vilja hävda

förhandlings- och avtalsrätt i större omfattning för justitieråd och rege­

ringsråd när det gäller anställningsförhållandena än de har möjlighet att

göra för tjänstemän i allmänhet, synes det utgöra en överloppsgärning att

införa ett sådant lagstadgat avtalsförbud. JO anser sig därför inte böra för­

orda ett sådant förbud. Justitieråds och regeringsråds rätt att använda

stridsmedel måste på samma sätt som avtalsfriheten rörande åligganden i

tjänsten betraktas som rent teoretisk för att inte säga illusorisk. Särskilda

lagstiftningsåtgärder som förbjuder sådana stridsmedel synes därför inte

påkallade. JO delar också uppfattningen att det inte är nödvändigt att in­

föra någon motsvarighet till den skadeståndsskyldighet som gäller enligt

16 § StjL. Den bristande balans som enligt JO:s mening skulle föreligga

mellan å ena sidan statens och å andra sidan justitierådens och regerings­

rådens tillgång till stridsmedel framstår givetvis, anför JO, som i och för

sig otillfredsställande. JO delar emellertid utredningsmannens uppfattning

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

35

att frågan har så övervägande teoretiskt intresse att tillräckliga skäl för särskilda lagstiftningsåtgärder inte föreligger.

SACO:s konstaterande att ett utrymme föreligger för reglering genom avtal för justitieråd och regeringsråd av vissa frågor som för andra tjänste­ män är förbehållna offentligrättslig reglering har enligt organisationens mening väsentligen teoretiskt intresse. Det är därför överflödigt att in­ skränka det avtalsbara området genom särskild lagstiftning. Utrednings­ mannens påpekanden i fråga om användande av stridsmedel i öppen kon­ flikt, vari justitieråd och regeringsråd vore indragna, bör enligt SACO:s mening bedömas på samma sätt. På sistnämnda punkt anmäls en avvi­ kande uppfattning av TCO-S. Denna organisation anser att — om utred­ ningsmannens uppfattning att justitieråd och regeringsråd inte kan bli fö­ remål för lockout är rikiig — det från principiella synpunkter är önskvärt att full ömsesidighet beträffande stridsmedlens användbarhet åstadkoms mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan, även om frågan har över­ vägande teoretiskt intresse.

Några remissinstanser diskuterar behovet av lagstiftning från mer all­ männa synpunkter. Regeringsrättens ledamöter framhåller att det i vissa stycken är oklart vad som är gällande rätt i fråga om justitieråds och rege­ ringsråds arbetsrättsliga ställning. Visserligen utgör betänkandet ett värde­ fullt bidrag till klarläggande av rättsläget, men full klarhet om de mång­ skiftande spörsmål som detta rättsområde rymmer lär knappast stå att vinna på annat sätt än lagstiftningsvägen. Den frågan kan ställas om man bör godta bristfälligheter av sådant slag när det gäller domare i de högsta instanserna. Justitieråds och regeringsråds rättsställning är delvis, även i frågor av relativt central betydelse, reglerad i andra författningar än så­ dana som har karaktär av lag. Det kan hävdas att denna ordning står i mindre god överensstämmelse med 36 § RF.

Grundlagberedningen säger sig inte vilja bestrida att frågan om justitie- och regeringsrådens ställning beträffande rätten att avtala om anställ­ ningsvillkor och rätten att vidta stridsåtgärder har övervägande teoretiskt intresse. Det kan dock sägas att det finns ett särskilt behov att hålla dessa domare, som är bärare av den högsta domsmakten, utanför fackliga strider.

Det är en främmande tanke att de skall dras in i fackliga konflikter och kanske bli försatta i lägen som innebär konflikter mellan tjänstens krav och lojaliteten mot en facklig organisation. Förtroendet för deras tjänste­ utövning kräver att statsmakterna så långt som möjligt söker hålla dem utanför sådana situationer. Enligt beredningens mening ligger det nära till hands att påstå att det allmännas möjligheter att hävda sin bestämmande­ rätt i hithörande frågor inte bör bero av i vad mån dess förhandlingsorgan lyckas hålla frågorna utanför avtalsreglering. Beredningen anser därför att frågorna om avtalsrätt och rätt till stridsmedel beträffande justitieråd och regeringsråd bör lösas genom bestämmelser i lag. Beredningen fortsätter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Frågan om de högsta domarnas arbetsrättsliga ställning har ett vissi

samband med de högsta domstolarnas ställning i det konstitutionella

systemet. Beredningen är därför närmast benägen att förorda att frågan

icke löses i detta sammanhang utan först i samband med den författnings-

reform, som det är beredningens uppgift att förbereda. Skulle en lösning

synas angelägen, finns det likväl enligt beredningens mening knappast nå­

got hinder att redan före författningsreformen i lag föreskriva att justitie-

och regeringsråden inte kan få sina anställningsvillkor fastställda genom

avtal och att de följaktligen inte har förhandlingsrätt enligt 1936 års lag.

Justi tie- och regeringsråden skulle därigenom försättas i samma position

som de intog före den 1 januari 1966. Däremot vill beredningen avstyrka,

att ett uttryckligt förbud mot fackliga stridsåtgärder stadgas i lag. Frågan

om stridsåtgärder torde knappast ha någon betydelse, om det blir klarlagt

att anställningsvillkoren inte får fastställas på privaträttslig väg. Därtill

kommer att det kan göras gällande att ett förbud mot stridåtgärder skulle

komma i konflikt med de begränsningar av ämbetsansvaret som följer av

101 § regeringsformen. En lämpligare utväg synes vara att förse 20 kap. 4 §

tredje stycket brottsbalken med ett förbehåll för ämbetsmän, vilkas an­

ställningsförhållanden enligt lag icke får regleras genom avtal.

Om man väljer att nu reglera frågorna om avtals- och förhandlingsrätt

i lag, hör man samtidigt ta upp vissa andra problem angående de högsta

domarnas arbetsrättsliga ställning. I motsatt fall kan emellertid dessa se­

nare problem utan större olägenhet förbli oreglerade tills vidare. Det är väl

rikligt, som utredningsmannen anför (s. 41), att det inte är tillfredsstäl­

lande, att det saknas bestämmelser om avstängning från tjänstgöring på

grund av sjukdom in. m. samt om läkarundersökning i motsvarande fall.

Behovet av sådana bestämmelser kan likväl inte anses trängande. Man kan

här peka inte bara på den möjlighet regeringsformen erbjuder att genom

beslut av opinionsnämnden skilja justi tie- eller regeringsråd från hans

tjänst utan även på bestämmelserna om förtidspensionering (bet. s. 31).

Som exempel på frågor som för de högsta domarnas del bör regleras i lag

nämner beredningen följande: avgångsskyldighet på grund av ålder och

sjukdom m. m., rätt till bisyssla, tillsättningsdokument och anställnings­

bevis, avstängning på grund av sjukdom och läkarundersökning, uppsäg-

ningsrätt och prövning av fråga om anställnings upphörande efter upp­

sägning. Enligt beredningens mening måste dock dessa frågor övervägas

ytterligare, innan förslag kan föreläggas riksdagen.

Ämbetsansvarskommiitén diskuterar närmare möjligheten att göra StjL

tillämplig på justitieråd och regeringsråd. Utredningsmannens uttalande att

det ter sig helt naturligt att den högsta dömande och den högsta styrande

myndigheten jämställs och inte inrangeras under StjL med dess detaljerade

föreskrifter förefaller kommittén inte helt övertygande. För justitieråden

och regeringsråden gäller i arbetsrättsligt hänseende åtskilliga författningar

och andra rättskällor som i detaljrikedom inte står StjL efter. Frågan om

dessa regler eller bestämmelserna i StjL bör äga tillämpning på justitie-

råd och regeringsråd bör enligt kommitténs mening avgöras med hänsyn

endast till reglernas sakliga innehåll. Utredningsmannens ståndpunkt att

37

det inte synes böra komma i fråga att genom särskild lagstiftning fast­ ställa justitierådens och regeringsrådens rättsställning och utjämna de föreliggande olikheterna ter sig, anför kommittén, helt befogad vid första ögonkastet. Vid en närmare granskning av de särregler som gäller för dessa ämbetsmän anmäler sig dock en viss tveksamhet. Det synes kom­ mittén i ochför sig föga motiverat att för justitierådens och regeringsrå­ dens del upprätthålla sådana särregler. I vart fall synes otillräckligt som motiv att reglerna må vara oförargliga. Konstaterandet i betänkandet alt bestämmelserna i StjL till största delen saknar betydelse för juslilicråd ocn regeringsråd kan enligt kommitténs mening kompletteras med iaktta­ gelsen att sådana bestämmelsers tillämpning på dessa ämbetsmän inte kan antas vålla någon olägenhet, om man finner skäl att inrangera dem under lagen. Ett särskilt moliv lör tillämpning på justitieråd och regeringsråd av StjL:s regler om avtalsfrihet är — påpekar kommittén — intresset av att med uttryckliga lagregler ersätta den roll ämbetsansvaret f. n. spelar vid bestämmandet av det avtalsförbjudna området. Kommittén diskuterar här­ efter de bestämmelser i StjL som lämpligen bör omfatta justitieråd och re­ geringsråd. Kommittén nämner, utom bestämmelsen i 27 § om avstängning, regeln i 7 § att ordinarie domartjänst tillsätts med fullmakt, bestämmel­ serna i 8 § om anställningsbevis, föreskriften i 35 § om uppsägningsrätt samt reglerna i 3 § och 15—17 §§ om det avtalsfria områdets omfattning och om arbetskonflikter. Kommitténs slutsats av det förda resonemanget blir att den inte står främmande för att StjL görs tillämplig även på justitie­ råd och regeringsråd. Kommittén anser emellertid inte att skäl föreligger som påkallar omedelbara lagstiftningsåtgärder.

Regeringsrättens ledamöter, statens avtalsverk, grundlagberedningen och JO kritiserar att justitieråds och regeringsråds skyldighet att av­ gå på grund av sjukdom m. in. är reglerad i pensionsförfalt- ningar. Regeringsrättens ledamöter framhåller att regleringen inte synes stå i god överensstämmelse med kravet i 36 § RF på lagform i fråga om grund­ läggande bestämmelser rörande statstjänstemännens rättsställning, trots att pensionsförfattningarna antagits av riksdagen. Liknande uttalanden görs av grundlagberedningen och JO. Enligt JO:s mening kan regleringen dock god­ tas som ett provisorium. Beredningen påpekar att regleringen skulle te sig än mindre tillfredsställande, om frågorna om avstängning och läkarunder­ sökning reglerades i lag. Enligt avtalsverkets mening kan bestämmelser om avgångsskyldighet på grund av sjukdom lämpligen tas in i en särskild lag tillsammans med bestämmelser om avstängning på grund av sjukdom.

Grundlagberedningen diskuterar också frågan vem som skall ha befogen­ het att besluta i ärende om skyldighet för justitieråd och regeringsråd att avgå på grund av sjukdom m. in. Beredningen erinrar om att sådana ärenden f. n. prövas av Kungl. Maj :t i statsrådet men påpekar att det betonats under

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

förarbetena till StjL att frågor om skiljande från tjänst annorledes än i sam­

band med förflyttning är rättsfrågor. Besvär i sådana frågor handläggs ock­

så numera av regeringsrätten. Beslut som regeringen fattar kan emellertid

inte föras under regeringsrättens prövning. Ledamöterna av högsta domsto­

len och regeringsrätten åtnjuter till följd härav inte det skydd mot obehörigt

entledigande på grund av sjukdom som ligger i att frågan om avgångsskyl-

dighet i sista hand prövas av domstol. Samma gäller avstängning. En översyn

av justitieråds och regeringsråds arbetsrättsliga ställning bör enligt bered­

ningens mening omfatta denna procedurfråga. Beredningen uttalar inte nå­

gon bestämd åsikt i frågan men anger som en möjlighet att högsta domstolen

prövar frågor om avgångsskyldighet för regeringsråd och regeringsrätten

frågor om motsvarande skyldighet för justitieråd (jfr 5 § regeringsrättsla­

gen). En annan möjlighet är att prövningen visserligen ligger kvar hos rege­

ringen men att regeringsrätten skall avge yttrande.

Flera remissinstanser kritiserar regleringen i 7 § Saar om förbud för

justitieråd och regeringsråd att inneha vissa bisysslor. Högsta

domstolens ledamöter framhåller att reglering av inskränkningar i rätten

till bisysslor utöver vad som följer av tjänstens beskaffenhet och ämbetsan-

svaret är ett ämne som ligger inom det område som skall regleras genom

avtal. Bestämmelserna i 7 § Saar sträcker sig uppenbarligen längre än så.

I den mån begränsningar skall gälla inom ett sålunda utsträckt område, bör

bestämmelser därom tillkomma genom avtal. Om den gällande ordningen är

att betrakta på annat sätt än som en provisorisk lösning, önskar högsta dom­

stolens ledamöter understryka att ordningen strider mot de grundsatser på

vilka det gällande systemet vilar. Skall inskränkningar utöver sådana som

följer av sakens beskaffenhet gälla framdeles, bör förhandlingar i frågan in­

ledas med vederbörande organisation. Regeringsrättens ledamöter påpekar

att frågan om behovet av ändring i reglerna alltjämt är öppen och att det

kan befaras att den kommer att så förbli. Enligt deras mening synes detta

inte motsvara vad riksdagen uttalade, när frågan behandlades 1964 (jfr SU

149). Även om reglerna lämnas oförändrade i sak, bör bestämmelser i ämnet

meddelas i lag. Också statens avtalsverk ifrågasätter om inte reglerna i Saar

bör ersättas av bestämmelser i lag. SACO anser att det kunde godtas som en

provisorisk lösning 1965 att justitieråd och regeringsråd särbehandlades men

finner det otillfredsställande att frågan fortfarande inte är utredd. Enligt

JO:s mening bör såsom utredningsmannen funnit nuvarande provisorium

bestå tills vidare och de slutgiltiga övervägandena anstå till dess utredningen

om statstjänstemännens bisysslor slutförts.

Regeringsrättens ledamöter ansluter sig till utredningsmannens uppfatt­

ning att justitieråd och regeringsråd bör undantas från skyldighet att lämna

uppgift i fråga om bisysslor enligt 8 § AST. Högsta domstolens ledamöter

har i och för sig ingenting att erinra mot förslaget att förhandlingar tas upp

därom men framhåller att anledning dock inte föreligger att från ledamöter­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

39

nas sida påfordra en sådan ändring. Enligt statens avtalsverks mening bör frågan behandlas i samband med upphävande av 7 § Saar.

Utredningsmannens synpunkter på vissa särskilda spörsmål med anledning av StjL godtas i allmänhet av remissinstanserna. På några punkter framförs dock erinringar.

Ämbetsansvarslcommittén anser att föreskriften i 7 § StjL att ordinarie domare tillsätts med fullmakt och bestämmelserna i 8 § om anställnings­ bevis bör gälla även för justitieråd och regeringsråd. Att regler som svarar mot dessa bestämmelser till följd av praxis gäller även nämnda tjänstemän utesluter enligt kommitténs mening inte lämpligheten av att lagbestämmel­ serna uttryckligen ges tillämpning på högsta domstolens och regeringsrät­ tens ledamöter.

I några remissyttranden diskuteras frågan om vem som skall ha beslutan­ derätten i ärenden om avstängning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkarundersökning.

Högsta domstolens ledamöter finner det vara mindre väl förenligt med högsta domstolens och regeringsrättens statsrättsliga ställning enligt gäl­ lande RF att dessa domstolars ledamöter i det speciella hänseende varom nu är fråga skulle vara underställda Kungl. Maj :t i statsrådet. Införandet av lagbestämmelser med sådant innehåll skulle ha en principiell innebörd som inte bör förbises. Det kan visserligen framhållas, fortsätter högsta domsto­ lens ledamöter, att fråga om avstängning på grund av sjukdom har ett nära samband med regler om tjänstemans skyldighet att avgå före uppnådd pen­ sionsålder och att fråga härom för justitierådens och regeringsrådens vid­ kommande f. n. prövas av Kungl. Maj :t i statsrådet. De föreslagna bestäm­ melserna är emellertid i viss mån av annan karaktär och skulle i ett särskilt avseende ge Kungl. Maj :t i statsrådet ställning som chefsmyndighet för justitieråd och regeringsråd som är i tjänst. Från konstitutionell synpunkt förefaller det naturligare att överlämna åt högsta domstolen respektive rege­ ringsrätten att själv besluta. Att en sådan intern prövning av frågor av denna grannlaga art kan vara förbunden med vissa vanskligheter är självklart. Inte desto mindre torde enligt högsta domstolens ledamöter detta alternativ vara att föredra även från praktisk synpunkt. Härvidlag är det av betydelse att vikarie inte förordnas för justitieråd och regeringsråd som av sjukdom är förhindrad tjänstgöra. I stället ankommer det på vederbörande domstol att besluta den omfördelning av arbetet som kan fordras. Bland annat med hän­ syn härtill förefaller det högsta domstolens ledamöter lämpligt att i de säll­ synta fall, då fråga kan uppstå om avstängning på grund av konstaterad eller förmodad sjukdom, även detta avgörande ligger i domstolens egen hand.

Även regeringsrättens ledamöter anser att det från konstitutionell syn­ punkt kanske kan ifrågasättas om frågor om avstängning av justitieråd och regeringsråd på grund av sjukdom bör överlämnas åt administrativ prov­

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

ning. Med hänsyn till att Kungl. Maj:t i statsrådet prövar fråga om justitie-

råds och regeringsråds skyldighet att avgå på grund av sjukdom synes det

dock regeringsrättens ledamöter inte finnas tillräcklig anledning till gensaga

mot att fråga om avstängning på grund av sjukdom prövas i samma ordning.

Grundlagberedningen hänvisar till vad beredningen anfört om samma

problem vid avgångsskyldighet på grund av sjukdom och framhåller vidare

att det finns anledning att på längre sikt eftersträva en judiciell prövning.

SACO anser att en lyckligare lösning än att frågan skulle prövas av Kungl.

Maj:t i statsrådet kanske är att låta uppgiften ankomma på domstolen själv.

Regeringsrättens ledamöter och statens avtalsverk kritiserar förslaget att

bestämmelser om avstängning av justitieråd och regeringsråd på grund av

sjukdom skall tas in i lagen om avstängning av domare. Avtalsverket ifråga­

sätter om det inte är lämpligare att frågan regleras i särskild lag.

Statens avtalsverk vänder sig mot utredningsmannens uppfattning att 9 §

1 mom. AST, vari föreskrivs att ordinarie tjänsteman som är anställd med

fullmakt skall iaktta en uppsägningstid av sex månader, medför att upp-

sägningsrätt tillkommer även justitieråd och regeringsråd. Avtalsverket

framhåller att bestämmelsen inte grundar någon rätt till uppsägning.

För statstjänstemän i allmänhet tillhör denna fråga inte förhandlings- och

avtalsområdet utan är reglerad i StjL (35 §, jfr 3 §). Bestämmelsen i 9 §

1 mom. AST reglerar endast uppsägningstidens längd i de fall då uppsäg-

ningsförfarandet kan komma i fråga. Avtalsverket anser sig inte ha anled­

ning att ta ställning till frågan om behovet av författningsbestämmelser om

uppsägningsrätt för justitieråd och regeringsråd. Liknande synpunkter an­

förs av ämbetsansvarskommittén och TCO-S.

Enligt MO:s mening bör som en beredskapsåtgärd övervägas om inte reg­

ler bör meddelas med syfte att i händelse av krig eller krigsfara hindra justi­

tieråd och regeringsråd att lämna tjänsten. Som skäl för sin uppfattning

anför MO att sådana bestämmelser finns i StjL och att en allvarlig situation

med hänsyn till allmänna intressen skulle kunna uppstå särskilt om samt­

liga utövare av högsta domarmakten lämnade tjänsten på en gång. Enligt

MO:s mening torde det inte kunna uteslutas att fall av sådan art kan in­

träffa under politiskt oroliga tider.

Utredningsmannens förslag att JK :s rättsställning skall regle­

ras genom alt StjL görs tillämplig på denne tillstyrks eller lämnas utan erin­

ran av arbetsdomstolens ordförande, statens avtalsverk, grundlagberedning­

en, ämbetsansvarskommittén, JO, MO, SACO och TCO-S. De nämnda instan­

serna motiverar i allmänhet inte närmare sin uppfattning härvidlag. JO

anser det vara tydligt att en lagreglering behövs som på en rad punkter pre­

ciserar och klargör JK:s arbetsrältsliga ställning. Det synes JO inte möjligt

att undvara särskilda tjänstemannarättsliga regler på samma sätt som för

justitierådens och regeringsrådens del. Ämbetsansvarskommittén hänvisar

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

41

beträffande frågan om ämbetsansvarets betydelse för avtalsfriheten till vad kommittén anfört därom angående justitieråd och regeringsråd.

Som nämnts tidigare ställer sig JK kritisk till utredningsmannens förslag i denna del. Mot bakgrund av vad som förekom vid StjL:s tillkomst finner JK det vara svårt att instämma i utredningsmannens uttalande, att det är en i och för sig naturlig metod att regleringen av JK:s rättsställning sker genom sådan ändring av SljL att JK inte tas upp bland dem som undantas från lagens tillämpningsområde. Man kan förvisso ha delade meningar i fråga om vilka som skall vara inbegripna i undantagskretsen. En naturlig gräns­ dragning kunde vara att undanta endast statsrådets ledamöter, vilka inne­ har sina mandat på politisk grund och för vilka särskilda ansvarighetsregler gäller. Att på nytt ta upp frågan om JK:s hänförlighet under SljL, sedan denna fråga nyligen prövats av de lagstiftande organen, synes JK föga när­ liggande. JK anför vidare bl.a.

Frågan om inskränkningar i JK:s rätt att inneha bisyssla synes, såsom utredningsmannen framhållit, böra övervägas vid översynen av de offentlig- rältsliga bestämmelserna om rätt för statstjänstemän m. fl. att inneha bi­ sysslor. Även bestämmelserna för justitieråd och regeringsråd om bisyssla är enligt utredningsmannen i behov av omprövning. Bestämmelser härom för riksdagens ombudsmän synes icke finnas. Avsaknaden av regler om av­ stängning av JK vid ämbetsfel eller sjukdom och om skyldighet för honom att i visst fall underkasta sig läkarundersökning är en brist som hänför sig icke endast till honom utan även till såväl justitieråd och regeringsråd som riksdagens ombudsmän. Såvitt gäller formen för JK:s anställning synes oklarhet råda. Tjänsten är för närvarande tillsatt genom fullmakt och inne­ börden härav kan vara tveksam. Frågan härom synes icke vara berörd i betänkandet. Det förefaller för övrigt dunkelt vad som åsyftas med utskot­ tets uttalande, att för JK saknas särskilda i lag givna ansvarighetsregler. For­ men för JK:s anställning — fullmakt eller förordnande tills vidare —- torde i och för sig kunna väljas av Kungl. Maj:t utan stöd av lagregler.

Avslutningsvis framhåller JK att det synes mest ändamålsenligt att de berörda frågorna, som till största delen är gemensamma för den krets som undantagits från StjL, regleras i ett sammanhang.

Övriga remissinstanser som närmare diskuterar JK:s ställning behandlar endast frågan om formen för JK:s anställning. Grundlagberedningen finner det väl förenligt med JK:s ställning som regeringens högste ombudsman att tjänsten tillsätts med förordnande tills vidare. Även JO tillstyrker denna anställningsform, eftersom härigenom skulle vinnas nära överensstämmelse med vad som enligt 97 § RF gäller för riksdagens ombudsmän.

JO tar också upp frågan om riksdagens ombudsmäns a r- betsrättsliga ställning. Eftersom ett av skälen till att JK undan- togs från StjL:s bestämmelser var att riksdagens ombudsmän var undan­ tagna och då JK:s ämbetsåligganden till väsentlig del är tämligen likartade med ombudsmännens, finns det enligt JO:s mening anledning att fråga sig

42

om några slutsatser kan dras av att JK nu anses böra återbördas till StjL.

JO berör något vad som gäller för riksdagens ombudsmän i arbetsrättsligt

hänseende och vissa frågor som bör regleras samt framhåller vidare att det

utan närmare undersökning inte är möjligt att ta ställning till vilka lagstift­

ningsåtgärder som kan vara påkallade. JO inskränker sig därför till att

fästa uppmärksamheten på att det här finns frågor som väntar på utredning

och förslag till lösningar.

2.6. Föredraganden

Den reform av de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt som trädde

i kraft den 1 januari 1966 innebar en genomgripande ändring av tjänste­

männens rättsställning. Genom reformen fick tjänstemän med ämbetsansvar

samma rätt att kollektivt förhandla med arbetsgivaren om anställningsvill­

koren som andra arbetstagare i offentlig tjänst. Samtidigt skedde en över­

gång till en i princip privaträttslig reglering av tjänstemännens anställnings­

förhållanden. Vidare erkändes strejk och lockout som tillåtna stridsmedel i

intressetvist mellan offentlig arbetsgivare och tjänstemannaorganisation.

Författningsmässigt innebar förhandlingsrättsreformen — utom att 1936

års lag om förenings- och förhandlingsrätt gjordes tillämplig på tjänstemän

med ämbetsansvar — bl. a. att grundläggande bestämmelser om statstjänste-

männens rättsställning samlades i en särskild lag, StjL. Denna innehåller

allmänna regler om begränsningar i avtalsområdet, anställning av tjänste­

man, åligganden i tjänsten, fackliga stridsåtgärder, åtal och disciplinär be­

straffning, avstängning från tjänsten och anställnings upphörande. Vid re­

formen gjordes också en ändring i 20 kap. 4 § BrB av innebörd att det inte i

något fall skall anses som tjänstefel att ämbetsman deltar i strejk eller där­

med jämförlig stridsåtgärd efter beslut av arbetstagarförening som anord­

nat åtgärden.

Medan ändringarna i 1936 års lag och BrB avsåg alla tjänstemän med

ämbetsansvar, undantogs från StjL:s tillämpningsområde bl. a. högsta dom­

stolens och regeringsrättens ledamöter samt JK. För justitierådens och rege­

ringsrådens del motiverades undantaget med att grundläggande bestämmel­

ser om dem som innehar den högsta dömande makten f. n. tillhör grundlag.

1 fråga om JK, som hänfördes till undantagskretsen på hemställan av lag­

rådet, hänvisades till att han intar en speciell, regeringen närstående ställ­

ning och att hans ämbetsåligganden till väsentlig del är tämligen likartade

med dem som gäller för riksdagens ombudsmän, vilka också undantogs från

lagens tillämpningsområde.

Under förarbetena till StjL diskuterades vilken ställning i arbetsrättsligt

hänseende de tjänstemän kom att inta som inte omfattades av lagen. Från

en del håll yppades bl. a. tvekan om hur rätten till stridsåtgärder skulle be­

dömas i fråga om sådana tjänstemän. I samband med StjL:s ikraftträdande

tillkallades med anledning härav en särskild utredningsman för att se över

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

43

de författningsbestämmelser som rör justitieråds, regeringsråds och JK:s offentligrättsliga anställningsvillkor och arbetsrättsliga ställning i övrigt. Utredningsmannen avgav år 1967 ett betänkande i ämnet. Betänkandet har remissbehandlats.

I sitt betänkande konstaterar utredningsmannen att de grundlagsbestäm­ melser som rör högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter inte i och för sig torde ha en innebörd, som utgjort hinder mot att StjL gjorts till­ lämplig också på dessa tjänstemän. Under erinran om den vid RF:s tillkomst rådande uppfattningen om den högsta domarmaktens anknytning till Konungen (jfr uttrycket »Konungens domsrätt» i 17 § RF) finner han det dock naturligt att ledamöterna i de högsta dömande myndigheterna jäm­ ställs med ledamöterna i statsrådet och i likhet med dessa inte inordnas under StjLrs bestämmelser. Även om vissa olikheter härigenom kommer att finnas i jämförelse med de tjänstemän som omfattas av lagen anser ut­ redningsmannen att några olägenheter inte kan antas uppkomma som följd av den särställning justitieråd och regeringsråd intar. Att vid sådant för­ hållande närmare fastställa dessa tjänstemäns rättsläge genom särskild lagstiftning bör enligt hans mening inte komma i fråga. Som ett ytterligare skäl härför anförs i betänkandet att nya bestämmelser om högsta domsto­ len och regeringsrätten kan komma att införas såväl i grundlag som i an­ nan lag i samband med den förestående författningsrevisionen. På en punkt anser han dock att en lagreglering bör komma till stånd redan nu be­ träffande dessa domare, nämligen i fråga om avstängning på grund av sjukdom och beträffande skyldighet att i samband därmed underkasta sig läkarundersökning.

Vad gäller JK ifrågasätter utredningsmannen om inte lagbestämmelser bör införas såväl beträffande formen för dennes anställning som beträffande an­ ställningens upphörande. Utredningsmannen finner det vidare vara en brist att det för JK saknas regler om avstängning i samband med åtal och på grund av sjukdom samt om skyldighet att underkasta sig läkarundersökning. Med hänsyn till att JK:s ställning också i en del andra avseenden är i behov av reglering föreslår utredningsmannen att JK inte längre skall vara undan­ tagen från StjL:s tillämpningsområde.

Vid remissbehandlingen av betänkandet har i allmänhet vitsordats att det praktiska behovet av särskilda lagstiftningsåtgärder beträffande justitie- rådens och regeringsrådens arbetsrättsliga ställning är ringa. Från de flesta håll säger man sig vara benägen att instämma i utredningsmannens förslag att tills vidare bara reglera frågorna om avstängning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkarundersökning. En remissinstans — statens avtalsverk -— ifrågasätter dock om inte lagbestämmelser bör med­ delas även beträffande frågan om avgångs skyldighet på grund av sjukdom. Ytterligare några remissinstanser ger uttryck för uppfattningen att det knap­ past finns något hinder att redan nu ta upp frågan om att i lag fullständigt

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

44

reglera dessa domares ställning men att frågan lämpligen kan anstå i av-

bidan på en kommande författningsreform. Denna uppfattning företräds av

bl. a. grundlagberedningen.

Utredningsmannens förslag att StjL skall göras tillämplig på JK tillstyrks

eller lämnas utan erinran av alla remissinstanser som uttalar sig i frågan

utom JK.

När det gäller att ta ställning till frågan om lagstiftning är behövlig för

att klargöra den ställning högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter

intar i arbetsrättsligt hänseende efter förhandlingsrättsreformens genomfö­

rande finns till en början anledning att uppehålla sig något vid de av utred­

ningsmannen påtalade olikheterna i rättsläget mellan dessa tjänstemän och

de tjänstemän som omfattas av StjL. I fråga om rätt att förhandla och träffa

avtal om anställningsförhållandena gäller för tjänstemän i allmänhet vissa

begränsningar enligt 3 § StjL. För justitieråd och regeringsråd gäller där­

emot inga andra begränsningar i detta avseende än som följer av tvingande

författningsbestämmelser och ämbetsansvaret. Det sistnämnda utesluter —•

som utredningsmannen framhåller — avtal om åligganden i tjänsten. Avtals­

området är därför formellt sett mer vidsträckt för dessa domare än för exem­

pelvis innehavare av andra ordinarie domartjänster. Betydelsen härav bör

dock inte överdrivas. Som framhålls av JO synes det osannolikt att de fack­

liga organisationerna skulle vilja hävda förhandlings- och avtalsrätt i större

omfattning för justitie- och regeringsråd beträffande deras anställningsför­

hållanden än de har möjlighet att göra för andra tjänstemän.

Utredningsmannens åsikt att för justitieråd och regeringsråd inte gäller

annan begränsning i rätten att vidta stridsåtgärder än som följer av lagen

om kollektivavtal har i allmänhet inte föranlett någon erinran från remiss­

instansernas sida. Även jag biträder utredningsmannens uppfattning härvid­

lag. För dessa tjänstemän gäller alltså formellt sett en mer vidsträckt rätt i

detta avseende än för de tjänstemän som omfattas av StjL.

I betänkandet hävdas att staten inte äger företa lockout av justitieråd eller

regeringsråd. Som skäl härför åberopas deras oavsättlighet och avsaknaden

av uttryckligt lagbud som tillåter lockout beträffande dessa tjänstemän. Ut­

redningsmannens åsikt på denna punkt kritiseras av flera remissinstanser,

däribland regeringsrättens flesta ledamöter och statens avtalsverk. Inte hel­

ler jag finner utredningsmannens argumentation på denna punkt bärande.

Jag vill här inskränka mig till att erinra om att 15 § StjL, som ger staten

möjlighet att besluta om lockout mot andra oavsättliga domare, har sin

betydelse främst i att paragrafen begränsar rätten till stridsåtgärder. Det

förhållandet att för justitieråd och regeringsråd inte finns en motsvarighet

till föreskriften i 15 § om lockout lär därför inte kunna åberopas som ett

avgörande skäl för att staten beträffande dessa tjänstemän — i motsats till

vad som är fallet beträffande övriga tjänstemän — inte skulle ha rätt att

använda lockoutvapnet. Med denna ståndpunkt är jag inte heller beredd att

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

45

instämma i utredningsmannens uttalande att det i det nu berörda avseendet skulle ha uppkommit en bristande balans i den ömsesidighet mellan arbets- givar- och arbetstagarparten som eftersträvats vid förhandlingsrättsrefor- men.

Utöver de nu diskuterade olikheterna i rättsläget mellan ledamöterna i de högsta dömande organen och övriga statstjänstemän berör utredningsman­ nen även en del andra skillnader som uppstått genom 1965 års reform. I betänkandet påpekas sålunda att bestämmelser motsvarande föreskrifterna i 7 och 8 §§ StjL om tillsättningsdokument och anställningsbevis saknas för högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter i motsats till vad som är fallet beträffande andra ordinarie domare. Utredningsmannen anser dock att bestämmelser härom kan undvaras. En liknande situation föreligger i fråga om reglerna i 27 § om avstängning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkarundersökning. Som nämnts tidigare föreslår utred­ ningsmannen att dessa frågor uttryckligen regleras i lag också beträffande högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. I betänkandet pekas ock­ så på att frågan om pensionsavgång på grund av sjukdom m. m. för dessa tjänstemän regleras i administrativ ordning (5 § SPR), medan den för tjäns­ temän i allmänhet regleras i StjL (32 §). Någon ändring härvidlag anser utredningsmannen dock inte behövlig f. n. Han erinrar vidare om alt före­ skriften i 35 § StjL om uppsägningsrätt saknar motsvarighet för juslilie- rådens och regeringsrådens del. Eftersom 9 § 1 mom. AST, vilket kollektiv­ avtal gäller också dessa tjänstemän, innehåller en regel om den uppsäg­ ningstid som skall iakttas av ordinarie tjänsteman som är anställd med fullmakt, anser utredningsmannen dock uppsägningsrätt tillkomma även justitieråd och regeringsråd. Riktigheten av utredningsmannens slutsats på denna punkt ifrågasätts av bl. a. statens avtalsverk, som påpekar att frågan om uppsägningsrätt för tjänstemän i allmänhet inte tillhör det avtalsbara området och att regeln i 9 § 1 mom. AST följaktligen inte kan sägas grunda någon sådan rätt. Jag delar avtalsverkets uppfattning i denna fråga. Spörs­ målet om uppsägningsrätt föreligger för högsta domstolens och regerings­ rättens ledamöter synes sålunda f. n. få anses oreglerat.

Som framgår av den nu lämnade redogörelsen uppvisar den offentligrätts­ liga regleringen av justiticrådens och regeringsrådens ställning vissa olik­ heter i förhållande till vad som numera gäller för bl. a. andra ordinarie domare. På några punkter intar sålunda de förra en annan ställning än de senare, medan det beträffande vissa andra frågor saknas regler för de högsta dömande organens ledamöter eller råder ovisshet om vad som gäller. I ett avseende — frågan om pensionsavgång på grund av sjukdom m. m. — reg­ leras deras ställning i administrativ ordning, medan motsvarande föreskrif­ ter för tjänstemän i allmänhet tagits in i StjL. Även om de nu påpekade bristerna i författningsregleringen — såsom framhållits i olika sammanhang — har mer teoretiskt än praktiskt intresse, framstår det dock som otillfreds­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

46

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

ställande att låta dem bestå, om de kan avhjälpas utan vidlyftiga lagstift­

ningsåtgärder. Jag vill här erinra om att motsvarande lagstiftningsfråga

uppkommer beträffande JK och att utredningsmannen i fråga om denne

förordat den lagtekniskt enkla lösningen att JK inte längre skall tas upp i

den undantagskrets som anges i 1 § andra stycket StjL. Det förtjänar enligt

min mening att övervägas om inte samma lösning bör väljas också beträf­

fande ledamöterna av högsta domstolen och regeringsrätten. Innan jag går

närmare in härpå vill jag dock beröra några frågor av statsrättslig karaktär

som aktualiserats under remissbehandlingen av utredningsmannens betän­

kande.

Som jag påpekat tidigare intar utredningsmannen den ståndpunkten att

RF:s bestämmelser om högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter

inte i och för sig torde ha en innebörd som hindrar att StjL görs tillämplig

på dessa domare. Jag delar denna uppfattning. De grundlagsbestämmelser

som här är i fråga är upptagna i 17 och 18 §§ RF, vilka reglerar tillsättandet

av tjänst som justitieråd eller regeringsråd, 34 §, vilken innehåller förbud

för dessa tjänstemän att inneha eller utöva annat ämbete, 101 och 102 §§,

vilka innehåller bestämmelser om åtal för brott i tjänsten, samt 103 §, som

reglerar justitie- och regeringsrådens politiska ansvar inför riksdagens opi-

nionsnämnd. Av de nämnda bestämmelserna torde endast 103 § ha sådant

innehåll att den principiellt avviker från den reglering av statstjänstemän-

nens rättsställning som ryms i StjL. Som författningsutredningen framhållit

i sitt betänkande med förslag till ny RF (SOU 1963: 17 s. 517) står

opinionsnämndens funktion inte i överensstämmelse med grundsatsen om

domstolarnas självständighet. Reglerna om justitierådens och regerings­

rådens politiska ansvar torde också i praktiken numera ha spelat ut sin roll.

Enbart förekomsten av dessa regler kan därför enligt min mening inte anses

lägga hinder i vägen för att nämnda tjänstemän inordnas under StjL. Vad

gäller övriga berörda grundlagsbestämmelser bör anmärkas att den i 17 §

RF begagnade formuleringen »Konungens domsrätt» numera saknar reellt

innehåll. Som påpekats av författningsutredningen (SOU 1963: 17 s. 273) är

högsta domstolens dömande verksamhet endast till namnet ett utövande av

konungens domsrätt. I sin dömande verksamhet står högsta domstolen givet­

vis lika självständig i förhållande till regeringen som övriga domstolar. Det­

samma gäller regeringsrätten. Dess utslag är bara till namnet ett utövande

av »Konungens rätt» att pröva administrativa besvär.

Vad som anförts nu utesluter inte att det från annan synpunkt skulle stå

i mindre god överensstämmelse med gällande konstitutionell praxis att de

som utövar den högsta dömande makten helt inordnas i ett förhandlings-

rättsligt system som bl. a. förutsätter tillgång till fackliga stridsmedel. Be­

tänkligheter av sådant slag synes i själva verket ha varit avgörande för

utredningsmannens ställningstagande i frågan och har också framförts från

några håll under remissbehandlingen. Grundlagberedningen hävdar sålunda

i sitt remissyttrande att det finns ett särskilt intresse av att hålla bärarna

47

av den högsta domsmakten utanför fackliga strider. Enligt beredningens mening är det en främmande tanke att de skulle dras in i fackliga konflik­ ter och kanske bli försatta i lägen som innebär motsättningar mellan tjäns­ tens krav och lojaliteten mot en facklig organisation. Beredningen framhåller också att förtroendet för deras tjänsteutövning kräver att statsmakterna så långt som möjligt söker hålla dem utanför sådana situationer. Vad bered­ ningen anfört ger mig anledning att erinra om att statsmakterna vid för- handlingsrättsreformen avvisade tanken på att lagstiftningsvägen ingripa i tjänstemännens föreningsrätt (jfr prop. 1965:60 s. 122). I konsekvens här­ med gjordes 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt tillämplig på alla kategorier av statstjänstemän och sålunda också på justitieråd och rege­ ringsråd. De av grundlagberedningen anförda synpunkterna synes inte ut­ göra tillräcklig anledning att nu frångå den principståndpunkt som intogs vid 1965 års reform. Härav torde följa att ledamot av högsta domstolen eller regeringsrätten inte heller i förhandlingsrättsligt hänseende bör placeras i en särställning i förhållande till övriga statstjänstemän. Det nu sagda utesluter inte att särskilda bestämmelser meddelas angående justitieråds och rege­ ringsråds rätt att vidta fackliga stridsåtgärder. Från konstitutionell syn­ punkt synes emellertid hinder inte möta mot att de bibehålls vid denna rätt. Vad grundlagberedningen åberopat angående vikten av att de som utövar den högsta domsmakten hålls utanför fackliga strider äger enligt min me­ ning tillämpning också på andra ordinarie domare. Det synes inte heller stå i god överensstämmelse med den nyss intagna ståndpunkten till frågan om justitieråds och regeringsråds förenings- och förhandlingsrätt att för deras vidkommande inskränka möjligheten att delta i eller vidta fackliga strids­ åtgärder. Härtill kommer att frågan — som framhållits från flera håll — har nästan uteslutande teoretiskt intresse. Det torde nämligen inte vara förenligt med den rådande uppfattningen i frågan att justitieråd och rege­ ringsråd dras in i arbetskonflikt. Särbestämmelser i berörda hänseende torde därför kunna undvaras beträffande högsta domstolens och regerings­ rättens ledamöter.

Även om det från konstitutionell synpunkt inte möter något hinder att av­ hjälpa de förut påpekade bristerna i nuvarande författningsreglering av justitieråds och regeringsråds arbetsrättsliga ställning kan tvekan dock råda om inte de härför behövliga lagstiftningsåtgärderna lämpligen bör anstå i avbidan på resultatet av pågående arbete på en total författningsreform. Eftersom en lösning av den nu diskuterade lagstiftningsfrågan inte kan an­ ses föregripa en kommande författningsrevision, saknas enligt min mening anledning att ytterligare uppskjuta ett ställningstagande i frågan. Jag vill också erinra om att utredningsmannen med instämmande av samtliga remissinstanser föreslagit att lagbestämmelser meddelas redan nu i fråga om avstängning från tjänsten på grund av sjukdom och beträffande skyl­ dighet att underkasta sig läkarundersökning. Jag övergår därför till att när­ mare undersöka om hinder av annat slag än som har diskuterats i det före­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

48

gående möter mot att utsträcka StjL:s tillämpningsområde till att omfatta

även högsta domstolens och regeringsräLtens ledamöter.

Till en början kan konstateras att åtskilliga av StjL:s föreskrifter på

grund av sitt innehåll saknar betydelse för justitieråd och regeringsråd. Jag

syftar här bl. a. på föreskrifter som endast gäller vissa särskilt angivna tjäns­

temannakategorier, t. ex. tjänsteman hos riksdagen (2 §). Denna omständig­

het utgör knappast något hinder mot att i princip göra lagen tillämplig på

högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. StjL innehåller vidare på

en del andra punkter hänvisningar till vad som är föreskrivet i särskilda

författningar (se 4 och 5 §§, 26 § tredje stycket, 28 § och 34 § tredje stycket).

Inte heller dessa bestämmelser synes vålla någon olägenhet, om StjL görs

tillämplig på justitieråd och regeringsråd.

Med hänsyn till vad som framhållits tidigare om de olikheter i rättsläget

som efter förhandlingsrättsreformen uppkommit mellan de tjänstemän som

omfattas av SljL och de som står utanför den torde det vara till fördel om

följande regler i lagen blir gällande också för högsta domstolens och rege­

ringsrättens ledamöter, nämligen föreskrifterna i 3 § om begränsning av

avtalsområdet, regeln i 7 § första stycket första punkten om tillsättnings-

dokument, föreskrifterna i 8 § om anställningsbevis, bestämmelserna i 15—•

17 §§ om rätt till fackliga stridsåtgärder m. m., reglerna i 27 § om avstäng­

ning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkarunder­

sökning, föreskriften i 31 § om skyldighet att avgå i samband med ålders­

pensionering samt bestämmelserna i 32 § om pensionsavgång i samband

med sj ukdom m. m. och i 35 § om uppsägningsrätt. Eftersom övriga be­

stämmelser i lagen inte synes hindra alt den i princip görs tillämplig också

på högsta domstolens och regeringsräLtens ledamöter, föreslår jag att lagens

tillämpningsområde utsträcks att omfatta även dessa. Lagtekniskt synes

delta enklast kunna ske genom att berörda tjänstemän inte längre tas upp i

den i 1 § andra stycket angivna undantagskretsen. Den nu föreslagna änd­

ringen i StjL aktualiserar även vissa ändringar i 10, 27 och 38 §§ i lagen,

för vilka jag strax skall redogöra. I fråga om justitieråds och regeringsråds

rätt till bisysslor hänvisas till avsnill 3.

Som framhålls av utredningsmannen motsvaras den allmänna föreskrif­

ten i 10 § första stycket SljL om tjänstemans åligganden i huvudsak av

bestämmelser i 1946 års lag om högsta domstolens sammansättning och

tjänstgöring, i 1909 års lag om regeringsrätten och i 1965 års lag om lag­

rådet. Inte heller föreskriften i 10 § andra stycket att tjänsteman oberoende

av fastställd arbetsfördelning skall lämna det biträde förman bestämmer

passar för tjänstgöringsförhållandena i högsta domstolen och regeringsrät­

ten. Om StjL görs tillämplig på ledamöterna i dessa domstolar bör därför

enligt min mening uttryckligt undantag göras för bestämmelserna i 10 §.

Detta synes lämpligen kunna ske så, att till paragrafen fogas ett nytt stycke

som innehåller erinran om att i fråga om justitieråds och regeringsråds all­

männa åligganden i tjänsten gäller vad som är föreskrivet i RF och med stöd

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

49

därav meddelade bestämmelser.

Vad gäller föreskrifterna i 27 § om avstängning på grund av sjukdom och om skyldighet att underkasta sig läkarundersökning skall jag till en början uppehålla mig vid frågan om vem beslutsbefogenheten skall tillkomma i sådana ärenden. Under remissbehandlingen av betänkandet har olika me­ ningar kommit till uttryck på denna punkt. Högsta domstolens ledamöter finner det vara mindre väl förenligt med högsta domstolens och regerings­ rättens statsrättsliga ställning enligt gällande RF att dessa domstolars leda­ möter i det avseende varom nu är fråga skulle vara underställda Kungl. Maj :t i statsrådet. Det synes högsta domstolens ledamöter naturligast att överlämna åt de två domstolarna att själva besluta i fråga som avses i 27 §. En liknande inställning kommer till uttryck i SACO:s yttrande. Regerings­ rättens ledamöter anser det visserligen kunna ifrågasättas om fråga om av­ stängning av justitieråd och regeringsråd på grund av sjukdom bör över­ lämnas åt administrativ prövning men finner inte tillräcklig anledning att motsätta sig en sådan ordning, eftersom Kungl. Maj :t i statsrådet f. n. prövar fråga om justitieråds och regeringsråds skyldighet att avgå på grund av sjukdom. Grundlagberedningen uttalar inte någon bestämd åsikt i frågan men anger som en tänkbar möjlighet att högsta domstolen prövar frågor om avstängning av regeringsråd och regeringsrätten motsvarande frågor beträf­ fande justitieråd. En annan möjlighet är enligt beredningen att prövningen visserligen ligger kvar hos regeringen men att regeringsrätten skall avge yttrande. Det kan tilläggas, att beredningens uttalanden också avser frågan om beslutsbefogenheten i ärenden om skyldighet att avgå på grund av sjuk­ dom.

För tjänstemän i allmänhet prövas f. n. frågor som avses i 27 § StjL enligt vissa bestämmelser i den med stöd av StjL utfärdade statstjänstemannastad- gan. Enligt 21 § stadgan meddelas beslut om läkarundersökning i fråga om tjänsteman, som inte kan dömas till disciplinstraff, av Kungl. Maj :t. Fråga om sådan undersökning av annan tjänsteman prövas, om tjänstemannen är anställd hos central förvaltningsmyndighet eller hos myndighet eller inrätt­ ning som lyder under central förvaltningsmyndighet, av denna och i annat fall av den myndighet som har befogenhet att döma tjänstemannen till dis­ ciplinstraff. På grund av hänvisning i 27 § andra stycket i stadgan äger bestämmelserna i 21 § motsvarande tillämpning vid prövning av fråga om avstängning enligt 27 § StjL. I de fall då talan kan föras hos Kungl. Maj :t i nu avsedda frågor ankommer prövningsrätten i besvärsmålet enligt 2 § 17 :o) regeringsrättslagen på regeringsrätten.

Den nuvarande regleringen av beslutsbefogenheten i ärenden enligt 27 § StjL innebär bl. a. att Kungl. Maj :t i statsrådet prövar frågor av sådant slag beträffande den som innehar ordinarie domartjänst. Enligt min mening kan det knappast anföras bärande skäl för att regleringen av beslutsbefogenheten i dessa frågor skulle utformas på annat sätt beträffande justitieråd och rege­ ringsråd. Från konstitutionell synpunkt finns det ingenting att invända mot 4 — Bihang till riksdagens protokoll. 1 saml. Nr 72

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

att regeringen prövar sådana frågor under parlamentariskt ansvar. En sådan

ordning för prövningen torde också ha gällt enligt 7 § kungörelsen (1935:

459) angående skyldighet för tjänsteman, tillhörande den civila statsförvalt­

ningen, att i vissa fall underkasta sig läkarundersökning m. in., vilken upp­

hävdes vid StjL:s ikraftträdande. Jag vill vidare erinra om att det f. n. an­

kommer på Kungl. Maj :t i statsrådet att pröva fråga om justitieråds och

regeringsråds skyldighet att avgå på grund av sjukdom. Med hänsyn till vad

nu anförts förordar jag att ärende enligt 27 § StjL som avser justitieråd eller

regeringsråd skall prövas av Kungl. Maj :t i statsrådet. Jag förutsätter att

därvid samråd kommer att ske med vederbörande domstol. En bestämmelse

om beslutsbefogenheten i sådana ärenden bör tas in i StjL. Bestämmelsen

bör dock inte inskränkas att avse enbart nämnda domare utan gälla alla

tjänstemän som inte är underkastade disciplinärt ansvar (jfr 26 § andra

stycket första punkten StjL). I fråga om övriga tjänstemän bör det liksom

hittills kunna överlämnas till reglering i administrativ ordning vilken myn­

dighet som har befogenhet att meddela beslut. Om en föreskrift av nu nämnt

slag tas in i 27 §, bör den lämpligen kompletteras med en hänvisning till

bestämmelsen i 23 § andra stycket om vad som skall gälla i fråga om om­

röstning, när flera deltar i avgörandet, och med regler om hörande av

tjänstemannen och om hans rätt att därvid anlita biträde (jfr 26 § andra

stycket andra punkten).

I StjL anges uttömmande i vilka fall tjänsteman får skiljas från tjänsten

mot sin vilja. Enligt den allmänna regeln härom i 29 § får tjänsteman skil­

jas från tjänsten endast av allmän domstol efter åtal eller av Kungl. Maj:t

eller myndighet med stöd av bestämmelse i StjL. Eftersom frågan om do­

mares oavsättlighet är reglerad i grundlag (36 § RF), torde föreskriften

i 29 § sakna självständig betydelse beträffande innehavare av ordinarie

domartjänst. Även om föreskriften i formellt hänseende inte helt överens­

stämmer med de speciella ansvarighetsregler som enligt RF gäller för

justitieråd och regeringsråd (se under 2.1), synes någon uttrycklig erinran

om dessa regler inte behöva tas in i paragrafen.

Som jag nämnt tidigare ankommer det f. n. på Kungl. Maj :t i statsrådet

att besluta i fråga om pensionering enligt 5 § SPR beträffande justitieråd och

regeringsråd. Av skäl motsvarande dem som anförts i fråga om beslutsbefo­

genheten i ärenden enligt 27 § StjL anser jag beslutanderätten i ärenden

enligt 32 § StjL liksom hittills böra tillkomma Kungl. Maj :t i statsrådet be­

träffande högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. Detta överens­

stämmer med föreskrifterna i 37 § första stycket StjL, varför någon ändring

i sistnämnda bestämmelse inte behövs.

Någon motsvarighet till bestämmelsen i 32 § andra stycket StjL finns f. n.

inte beträffande justitieråd och regeringsråd (jfr 5 och 17 §§ SPR). Efter­

som något undantag för bestämmelsen inte gjorts i fråga om andra domare

vid StjL:s tillkomst, saknas enligt min mening anledning att nu göra ett så­

Öl

dant beträffande ledamöterna i de två högsta dömande instanserna (jfr prop. 1965: 60 s. 238, 288 och 302).

Kungl. Maj:t bär i 38 § StjL tillagts befogenhet att meddela bestämmel­ ser om bl. a. förening av tjänster. Eftersom justitieråd och regeringsråd en­ ligt 34 § RF är förbjudna att tillika inneha eller utöva annan statlig tjänst, synes lämpligen böra tas in en erinran härom i 38 §.

De skäl som i det föregående åberopats för att högsta domstolens och rege­ ringsrättens ledamöter inte längre skall vara undantagna från StjL:s till- lämpningsområde äger till stor del motsvarande tillämpning i fråga om JK. Jag syftar här främst på de olikheter i arbetsrättsligt hänseende som efter förhandlingsrättsreformen uppstått mellan JK och tjänstemän som omfattas av StjL. De oklarheter som f. n. råder i fråga om JK:s rättsställning är i själva verket större än vad som är fallet beträffande den ställning justitieråd och regeringsråd intar. Det torde vara tillräckligt att erinra om de av utred­ ningsmannen påtalade bristerna i fråga om regleringen av formen för JK:s anställning och av sättet för dess upphörande. Med hänsyn till JK:s förtro­ endeställning bör det enligt min mening vara möjligt att tillsätta tjänsten med förordnande tills vidare. Detta har också uttryckligen tillstyrkts av grundlagberedningen och JO. Det bör vidare vara möjligt att under de förut­ sättningar som anges i StjL skilja JK från tjänsten, om han inte längre åtnjuter Kungl. Maj :ts förtroende.

JK har vid remissbehandlingen intagit en kritisk ståndpunkt till utred­ ningsmannens förslag att StjL skall göras tillämplig på JK. De frågor som behandlas av utredningsmannen är enligt JIi:s mening till största delen gemensamma för den krets som undantagits från StjL och bör därför regle­ ras i ett sammanhang. Med hänsyn till att jag tidigare förordat att lagen görs tillämplig också på högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter, synes den av JK framförda invändningen förlora åtskilligt av sin tyngd. Delade meningar torde inte råda om att statsrådets ledamöter bör stå utan­ för StjL:s tillämpningsområde. De skäl som i prop. 1965: 60 (s. 139) anförts för att lagen inte skall vara tillämplig på den som innehar eller uppehåller prästerlig tjänst äger alltjämt giltighet. Med hänsyn till att JK:s ämbets- åligganden är tämligen likartade med riksdagens ombudsmäns kan däremot ifrågasättas, om inte också de senares ställning i arbetsrättsligt hänseende bör prövas i förevarande sammanhang. Som framhållits av JO synes det dock inte vara möjligt att utan närmare utredning ta ställning till denna fråga. Jag vill också påpeka att anställningsförhållandena för riksdagens ombudsmän i flera viktiga hänseenden reglerats i 96—98 §§ RF, medan motsvarande reglering saknas för JK:s del. Den omständigheten att riks­ dagens ombudsmäns ställning inte f. n. tas upp till prövning synes mig därför inte utgöra ett avgörande skäl mot att nu ta ställning till utred­ ningsmannens förslag beträffande JK.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

52

Mot bakgrund av vad nu anförts förordar jag att sådan ändring görs i 1 §

andra stycket StjL att JK inte längre tas upp i den där angivna undantags-

kretsen.

Avslutningsvis vill jag anföra följande. De föreslagna ändringarna av den

personkrets för vilken StjL skall gälla utgår från ett kollektivavtalsrättsligt

betraktelsesätt. Under remissbehandlingen har av högsta domstolens leda­

möter framhållits att rättsläget i vissa avseenden är oklart beträffande dom-

stolsledamot som inte tillhör facklig organisation. Jag vill med anledning

härav erinra om att frågan om rätt för tjänsteman att ställa sig utanför för-

handlingsrättssystemet ingående diskuterades vid tillkomsten av StjL (prop.

1965: 60 s. 57, 100, 136, 292 och 299 samt K2LU 1 s. 63) och att tanken på

en särskild övergångsbestämmelse i frågan då avvisades av statsmakterna.

Någon sådan bestämmelse torde inte heller fordras i nu förevarande sam­

manhang.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

53

3. Statstjänstemannens bisysslor

3.1. Gällande bestämmelser

Av 36 § andra stycket RF framgår att grundläggande bestämmelser om statstjänstemäns rättsställning — utom i vad rör utnämnda domares oav- sättlighet — ges i särskild lag. Den åsyftade lagen, StjL, äger tillämpning på anställning med staten som arbetsgivare och tjänsteman som arbetstagare (1 § första stycket StjL). Anställningsformen avgör om en anställd är tjäns­ teman eller inte (jfr 8 §). Från lagens tillämpningsområde undantas f. n., förutom statsrådets, högsta domstolens och regeringsrätttens ledamöter, även justitiekanslern och riksdagens ombudsmän (jfr avsnitt 2). Den som innehar eller uppehåller prästerlig tjänst är också undantagen (1 § andra stycket).

I 3 § första stycket StjL fastslås att i anställningsförhållande varå lagen är tillämplig gäller vad som är bestämt i avtal. Från avtal undantas emeller­ tid, enligt 3 § andra stycket c, bl. a. anställnings- eller arbetsvillkor som reg­ leras i lagen. Bland dessa märks tjänstemans åligganden. Under den rubri­ ken har i 13 § första punkten StjL — i visst samband med gällande jävs- regler (se bisyssleutredningens betänkande s. 40) — intagits en allmän be­ stämmelse om förbud för tjänsteman att »åtaga sig uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet till hans oväld i tjänsteutövningen». Bestämmelsen får ses som ett uttryck för statsmakternas strävan att skapa garantier för en opartisk handläggning av myndigheternas ärenden. Frå­ gan om tjänsteman bör vara skyldig att också i övrigt avhålla sig från bi­ sysslor har av lagstiftaren överlämnats för reglering i kollektivavtal. Det har nämligen ansetts som en fråga närmast av lönereglerings natur i vad mån tjänsteman bör få inneha sådan bisyssla, som inte med hänsyn till sysslans art är i och för sig oförenlig med tjänsten, men som med hänsyn till sin omfattning kan inverka på tjänsteutövningen (prop. 1965: 60 s. 168).

Enligt 13 § andra punkten StjL meddelas närmare bestämmelser om det allmänna förbudet i första punkten för vissa fall i lag och i övrigt av Kungl. Maj :t.

Åtskilliga offentligrättsliga specialregler gäller om bisysslor (jfr betän­ kandet s. 44). Bland dem som har meddelats i lag kan nämnas 12 kap. 3 och 22 §§ samt 21 kap. 3 § RB. Flertalet bestämmelser har tillkommit i administrativ ordning och återfinns vanligen i instruktioner för myn­ digheterna. Reglerna är av skiftande slag. Ofta innefattar de förbud för tjänsteman vid viss myndighet att utan tillstånd åtaga sig uppdrag av kom­ mun eller enskild i ärende som kan komma att handläggas av myndigheten

54

eller ta del i företag vars verksamhet faller inom myndighetens arbetsom­

råde. För lagfarna tjänstemän vid domstolar m. m. gäller speciella regler,

nämligen 24 a § domsagostadgan (1943:290), 52 § arbetsordningen (1947:

960) för rikets hovrätter, 39 § arbetsordningen (1948:494) för nedre justi-

tierevisionen, 64 § stadgan (1959: 545) för kammarrätten, 12 § stadgan

(1960: 306) för vattendomstolarna och 22 § rådhusrättsstadgan (1964: 857).

Genom bestämmelsen i 1 § 10 kungörelsen (1965: 886) om upphävande av

vissa författningar och beslut i anslutning till genomförandet av förhand-

lingsrättsreformen för offentliga tjänstemän, m. m., har som förut nämnts

Saar upphört att gälla vid utgången av år 1965. Enligt 2 § andra stycket

kungörelsen äger dock bestämmelserna i 7 § Saar1 om förbud för — utom

justitieråd och regeringsråd — häradshövding, borgmästare och vatten -

rättsdomare att inneha vissa bisysslor tills vidare fortsatt giltighet. Det

i 7 § Saar stadgade kravet på särskilt tillstånd för förening av tjänst med

tjänstebefattning eller uppdrag har helt slopats.

Enligt 3 § i 1965 års kungörelse skall författning, som inte angetts i 1 §

kungörelsen och som rör anställnings- eller arbetsvillkor för statligt reglerad

tjänst, upphöra att gälla i den mån villkoret regleras genom kollektivavtal.

Detta gäller dock inte författning som beslutats av eller med riksdagen.

Gällande AST äger i princip tillämpning på alla tjänstemän inom avtals­

området som har lönegradsplacerad tjänst. Enligt 8 § första stycket får

arbetsgivaren, om han med hänsyn till tjänstemannens sätt att sköta tjänsten

finner anledning därtill, avkräva tjänsteman uppgift om bisyssla. Tjänste­

mannen är skyldig att på anfordran lämna uppgift till arbetsgivaren huru­

vida och i vilken omfattning han innehar bisyssla. Arbetsgivaren kan enligt

andra stycket ålägga tjänsteman att helt eller delvis upphöra med bisyssla

som enligt arbetsgivarens bedömande inverkar hindrande på tjänsteutöv­

ningen. Bestämmelserna i 8 § AST eller likalydande regler tillämpas för åt­

skilliga grupper av tjänstemän utanför detta kollektivavtal (bisyssleutred-

ningens betänkande s. 51). I vissa andra kollektivavtal på det statligt regle­

rade området finns särskilda bestämmelser om bisysslor.

Under förarbetena till StjL framhöll chefen för civildepartementet (prop.

1965: 60 s. 169), att fråga om ansvar för fel eller försummelse i tjänsten

naturligtvis kan uppkomma, om tjänstemannen missköter sin tjänst, oavsett

om misskötseln beror av att han i alltför stor omfattning ägnat sig åt bisyss­

lor. Detta gäller enligt departementschefens mening även om frågan om rätt

att ha bisysslor inte regleras i lagen eller på annat sätt. Bestämmelser om

ämbetsansvar för tjänstefel ges i 20 kap. 4 § BrB. Vidare stadgas i 18—25 §§

StjL om åtal och disciplinär bestraffning och i 30 § om uppsägning. Såväl

ämbets- som disciplinansvaret avser åsidosättande av vad som åligger tjäns- * 7

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

1 Senaste lydelse av

7 § A 1957:467,

7 § B 1964:866.

55

temannen enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift

eller tjänstens beskaffenhet. Stadgandena om ämbetsansvar och om disci­

plinstraff torde inte avse försummelse av förpliktelse, som har sin grund i

avtal (prop. 1965: 60 s. 42, jfr SOU 1969: 20 s. 28).

Slutligen bör nämnas att för vissa grupper kommunalt anställda tjänste­

män — bl. a. huvuddelen av lärarna — gäller bestämmelserna i stadgan

(1965: 602) om vissa tjänstemän hos kommuner in. fl. Stadgans 16 § är lika-

lydande med 13 § första punkten StjL. Av 2 § kungörelsen (1965: 729) med

vissa bestämmelser om anställning som präst framgår att föreskriften i 16 §

stadgan är tillämplig också för präster.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

3.2. Avtalsregler m. m. för kommunala och privata tjänstemän

Bisyssleutredningen redovisar i sitt betänkande (s. 188) en del uppgifter

om regler angående rätten för kommunaltjänstemän och för några grupper

tjänstemän i enskild tjänst att ha bisysslor.

De i betänkandet omnämnda reglerna för kommunaltjänstemän har i viss

mån ändrats. Den 5 december 1969 har Svenska kommunförbundet och

Svenska landstingsförbundet träffat överenskommelser med personalorgani­

sationerna om nya allmänna bestämmelser för tjänstemän (ABT 70/LABT

70). Inom sitt materiella tillämpningsområde gäller bestämmelserna samt­

liga primärkommuner och landsting. De är tillämpliga på varje arbetstagare

som har anställts såsom tjänsteman. Den ändringen har skett i förhållande

till tidigare gällande regler att det inte längre behövs tillstånd i förväg till bi­

syssla. Inte heller erfordras normalt anmälan därom. Kommunen ges dock

möjlighet att kontrollera bisyssleinnehavet. Enligt 8 § ABT 70 är tjänsteman

skyldig att »efter anfordran» anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som

arbetsgivaren anser behövliga för bisysslas bedömande. Om arbetsgivaren

finner bisysslan inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller kunna påver­

ka tjänstemannens handläggning av ärenden i tjänsten, kan han förbjuda

bisysslans fortsatta utövande. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska

eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla i 8 § ABT 70. Enligt

12 § lokala tjänstemannastadgan för primärkommuner (TST 70) prövas

hithörande frågor av lönenämnden. Myndigheten skall föra förteckning över

bisyssleanmälningar. De allmänna bestämmelserna och stadgorna på den

kommunala sidan gäller bara i den mån statlig författning inte föranleder

annat. I betänkandet framhålls att, enligt uppgift från kommunförbund och

personalorganisationer, ingripanden eller tvister i bisysslefrågor har varit

sällsynta.

För många privatanställda tjänstemän gäller avtalsbestämmelser om för­

bud mot sådana bisysslor, som avser med arbetsgivaren konkurrerande

verksamhet eller verksamhet som kan inverka menligt på hans arbete i

56

tjänsten, och om samråd med arbetsgivaren innan tjänstemannen åtar sig

bisyssla av mera omfattande slag. Offentliga och fackliga förtroendeuppdrag

torde i allmänhet inte omfattas av regleringen. Även inom den privata sek­

torn har tvister i bisysslefrågor uppgetts vara relativt sällsynta. Det kan här

erixrras om att i lag har meddelats bisysslebestämmelser avseende tjänste­

män hos banker m. fl. I betänkandet redovisas utfallet av en statistisk un­

dersökning av privata tjänstemäns bisyssleförhållanden, vilken gjorts av

statistiska centralbyråns utredningsinstitut (s. 136, 177).

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

3.3. Förhållandena i andra nordiska länder

I betänkandet lämnas en redogörelse för bisyssleregler i några främman­

de länder (s. 194). Av denna framgår beträffande Danmark att de stats­

tjänstemän, vilkas anställningsvillkor regleras av lagen den 7 juni 1958

nr 154, bara får ha »beskseftigelse» utanför statstjänsten »for så vidt og i det

omfång» detta är förenligt med ett samvetsgrant utförande av hans plikter

som tjänsteman och med »den for stillingen nodvendige agtelse og tillid».

Dessa tjänstemän är vidare skyldiga att hos tillsättningsmyndigheten skrift­

ligen anmäla avsikt bl. a. att påbörja verksamhet av ekonomisk karaktär.

Myndigheten kan sedan förbjuda tjänstemannen att åtaga sig en bisyssla

som faller utanför det tillåtna området. I Finland torde det anses ligga i

sakens natur att en tjänsteman bör undvika sådan verksamhet, som kan

göra honom jävig att handlägga uppgifter i tjänsten eller som är ägnad att

rubba förtroendet till hans opartiskhet i tjänsteutövningen. I lag har upp­

ställts krav på tillstånd för den som innehar tjänst eller befattning att mot­

taga annan avlönad befattning, vilken tjänstemannen är berättigad att av­

säga sig. För den vars anställningsförhållanden är privaträttsligt reglerade

gäller enligt lag att han inte utan arbetsgivarens samtycke får åtaga sig nytt

arbete som inkräktar på hans förmåga att fullgöra det tidigare arbetsavtalet.

I Norge har stadgats förbud för en del högre tjänstemän att åtaga sig andra

än vissa statliga bisysslor. Vidare finns regler om att offentliga tjänstemän

inte får åtaga sig bisysslor som på något sätt kan »hemme eller sinke deres

pliktige arbeid». — I samtliga tre länder har meddelats specialregler för

vissa grupper.

3.4. Bisyssleutredningen

Bisyssleutredningen har som underlag för översynen av reglerna om de

offentliga tjänstemännens bisysslor låtit göra statistiska urvals­

undersökningar av deras bisyssleförhållanden. Syftet därmed har

främst varit att få kartlagt omfattningen och i några hänseenden även be­

skaffenheten av bisysslor bland de offentliga tjänstemännen överhuvud­

taget och bland en del på olika sätt bestämda grupper av sådana tjänstemän.

Vidare har åsyftats att få en bild av bisyssleförhållandena också bland privatanställda tjänstemän. Undersökningarna, som blivit ingående och omfattande, har efter anvisningar utförts av statistiska centralbyråns utred­ ningsinstitut. De har avsett förhållandena i oktober och november 1967 och har grundats på intervjuer med tjänstemän. Därjämte har bisyssleut- redningen haft kontakt bl. a. med chefer inom statliga myndigheter och med personalorganisationer.

Enligt utredningens bedömande ger resultatet av de statistiska undersök­ ningarna — framför allt i fråga om de offentliga tjänstemännen — i stort sett korrekta bilder av omfattningen och i viss mån också av beskaffenhe­ ten av bisyssleförhållandena. Undersökningarna ger vid handen att bisyss- leväsendet är mera utbrett och omfattande på den offentliga sektorn än på den privata. Skillnaderna består väsentligen i att offentliga bisysslor är förhållandevis mycket vanligare bland de offentliga tjänstemännen än bland de privatanställda. Bland offentliga tjänstemän över huvud är omkring hälften av alla bisysslor offentliga. Särskilt i grupper av tjänstemän i hög löneställning finns stora andelar bisysslehavare, likaså i grupper med högre utbildning. Inom sådana grupper torde bisysslor av offentlig karaktär vara betydligt vanligare än enskilda sådana. Huvudanledningen till innehavet av bisyssla är beträffande de högst avlönade tjänstemännen tjänsteålig­ gande eller önskemål från huvudarbetsgivarens sida.

Vad beträffar förhållandena för de granskade grupperna i sin helhet anser utredningen att de statistiska undersökningarna inte gett vid handen att missbruk förekommer av rådande frihet att utan förhandskontroll ha bi­ sysslor.

Enligt utredningens uppfattning ger det gällande stadgandet i 13 § StjL uttryck för en grundsats som får anses följa redan av den offentliga tjäns­ tens beskaffenhet. Sin egentliga betydelse skulle stadgandet därför ha som ett förbud mot kollektivavtal om sådana bisysslor som kan rubba förtroendet till tjänstemans oväld i tjänsteutövningen. Bisysslor, som är straffbara såsom allmänt brott eller ämbetsbrott (tjänstefel) eller som eljest är reglerade i lag, anges dessutom såsom undantagna från avtals­ området — jfr 3 § andra stycket c StjL. Utredningen föreslår att stats- tjänstemännens rätt att ha bisysslor fortfarande skall regleras delvis i of­ fentligrättslig ordning, delvis genom avtal (s. 66). Gränsen mellan området för avtalsförbud och området för avtalsbarhet bör bestämmas bl. a. genom att förbudsområdet beskrivs i en allmänt hållen lagbestämmelse av huvud­ sakligen samma innehåll som nu.

Förbudet mot bisysslor i 13 § första punkten StjL innebär bl. a. att de bisysslor är otillåtna som leder till viss risk för att tjänstemannen måste anmäla jäv i sin huvudtjänst. I betänkandet understryks att förbudet träffar också vissa fall av bisyssleinnehav där det inte föreligger någou risk

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

37

58

för att jävssituation uppkommer. Det är ibland tydligt att bisysslan leder

till risker för s. k. indirekt jäv eller eljest för bristande förtroende till annan

tjänstemans oväld, t. ex. om bisysslehavaren är direkt överordnad den hand­

läggande tjänstemannen eller gift med denne eller om den handläggande

tjänstemannen är ekonomiskt beroende av bisysslehavaren. Denna verkan

av bisysslor kan, såsom en del av de intervjuade cheferna påpekar, vara sär­

skilt svår att skönja för utomstående. Ibland kan det bero av tillfälligheter,

om bisysslan leder till fara för att förtroendet till den bisysslande tjänste­

mannens eller någon arbetskamrats oväld rubbas. Blotta samröret mellan

tjänstemannen och uppdragsgivaren kan vara ägnat att hos allmänheten

uppväcka misstankar om otillbörligt hänsynstagande (JO 1964 s. 517).

Utredningen föreslår därför att 13 § ändras så att där uttryckligen för­

bjuds också bisysslor som innefattar fara för bristande förtroende till an­

nan tjänstemans oväld eller till myndighetens anseende

för att oväld iakttas i dess verksamhet (s. 79). Att också sådana bisysslor

redan nu i och för sig är otillåtna följer av den offentliga tjänstens beskaf­

fenhet (s. 71, NJA 1960 s. 186).

Utredningen påpekar att begreppet bisyssla inte har något klart

avgränsat innehåll och att såsom bisysslor i och för sig kan räknas syssel­

sättningar av skilda slag vid sidan av uppgifterna i tjänstemannens huvud­

tjänst. Vikten av att förtroendet till ovälden bevaras orubbat kräver att

bisysslor i vidsträckt mening träffas av förbudsbestämmelsen. De för­

bjudna sysslorna kan liksom hittills anges med uttrycket »åtaga sig upp­

drag eller utöva verksamhet». Det intresse som skall skyddas medför att

även enstaka transaktioner ibland kan vara oförenliga med den offentliga

tjänsten. Emellertid bör inte alla aktiviteter omfattas av förbudet i 13 §

StjL. Utanför ramen för utövandet av verksamhet faller sålunda sådan

verksamhet som typiskt sett får anses höra hemma på privatlivets område

och vad därmed omedelbart har samband. Som exempel anförs dispositio­

ner ingående i den gängse hushållningen eller dispositioner av familjerätts-

lig karaktär, om de gäller tjänstemannen själv eller sådan närstående — ma­

ke, trolovad, barn, förälder, syskon, syskonbarn, svåger m. fl. — som anges

i domarjävsregeln i 4 kap. 13 § 2 RB. I den praktiska tillämpningen av för­

budet bör skälig hänsyn tas till den utsträckning i vilken uppdraget eller

verksamheten berör tjänstemannen personligen.

Utredningen redovisar synpunkter på hur bedömningen av en b i-

sysslas tillåtlighet enligt lagrummet bör ske (s. 79). En samlad

bedömning bör ske av de omständigheter som kan ha betydelse för att be­

vara allmänhetens förtroende till ovälden. Storleken av risken i det aktuella

fallet och den försvarliga riskgraden bör alltså bedömas. Utredningen anför

därom följande. Den närmare beskaffenheten av såväl tjänstemannens som

myndighetens uppgifler bör tillmätas betydelse. Till omständigheter som

medför att endast en jämförelsevis låg riskgrad bör accepteras hör exempel­

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

59

vis att tjänstemannen eller myndigheten har typiskt maktutövande funktio­ ner eller har att förvalta allmän egendom, befatta sig med upphandlings- frågor o. d. eller utöva tillsyn över offentlig eller enskild verksamhet. Vi­ dare är bisysslans omfattning och beskaffenhet av betydelse. En omfattan­ de bisyssla kan anses vara riskfylld redan på grund av svårigheten att be­ stämma vad dess utförande kan kräva för åtgärder. Om uppgifterna i bi­ sysslan är av mera kvalificerat slag, ligger däri ofta nog högre risker, likaså om bisysslan eller bisysslegivaren har beröring med myndighetens arbetsområde. Om bisysslan utförs för enskilds räkning, kan riskerna också ibland vara större, sammanhängande med att man mera sällan har att räkna med att offentliga myndigheter står i motsatsförhållande till var­ andra. Risken för tvåinstansjäv och liknande situationer bör emellertid beaktas. För riskbedömningen kan det vidare ha betydelse, om med bisyss­ lan följer ekonomiska förmåner för tjänstemannen. Tillåtligheten röner enligt utredningen inflytande av att allmänna intressen kan tala för att tjänstemannen åtar sig sysslan. I en del fall kan ett mera typiskt arbets- givarintresse ges ett visst beaktande. Det påpekas att riskgraden kan sänkas genom organisatoriska åtgärder av myndigheten. Utredningen anser att, när det gäller fackliga uppdrag, det ibland kan finnas anledning för myndigheterna att överväga sådana åtgärder för att undanröja risker för bristande förtroende. Det nämns också att — som något har berörts — ett starkt personligt intresse hos tjänstemannen för en viss bisyssla i en del fall bör medföra att en högre risk godtas, t. ex. när det gäller ideella uppdrag. Ibland kan det böra beaktas att det kan vara av vikt för någon att få anlita en tjänsteman som expert.

De specialregler som rör olika tjänstemannagruppers rätt att ha bisysslor leder enligt utredningen till en del sakligt sett omotiverade skillna­ der, särskilt på domstolsväsendets område. Skillnaderna bör så långt som möjligt utjämnas. Åtskilliga av specialbestämmelserna kan ses som typ­ situationer, vilka återger en del av innehållet i den allmänna regeln. Vissa bestämmelser avseende sådana typfall av otillåtna sysslor bör närmast av pedagogiska skäl bibehållas. Om tjänstemännen, såsom föreslås, ges en all­ män rätt att av myndighet få besked om en bisysslas tillåtlighet, bör vid lägligt tillfälle bestämmelser om tillståndstvång i princip utmönstras. Ut­ redningens förslag rörande domare redovisas i det följande.

Av vad som nu sagts framgår att bisysslebestämmelserna i StjL och andra lagar grundas främst på en kvalitativt präglad bedömning, dvs. avser bisysslor av viss beskaffenhet. Frågan om reglering av bisysslorna från andra synpunkter tillhör enligt utredningen området för avtals- barhet. Dit bör sålunda en reglering av bisysslor som på grund av sin omfattning hindrar tjänstemannen att sköta sitt huvudarbete eller som konkurrerar med myndigheten.

I den mån specialbestämmelser, som inte beslutats av eller med riks­

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

dagen, innehåller föreskrifter om prövning av bisysslor från kvantita­

tiv synpunkt, har de enligt utredningen upphört att gälla genom

stadgandet i 3 § i den tidigare nämnda kungörelsen 1965: 886 (jfr 8 § AST).

Ifall en bisyssla utövas inom området för en av myndigheten driven

näringsverksamhet, kan bisysslan — bortsett från risken för förtroende-

skada — enligt vad utredningsmannen konstaterar (s. 72) ibland med­

föra ekonomisk skada för myndigheten. Som tidigare nämnts berör många

av specialreglerna tjänstemans befogenhet att ha bisyssla inom myndig­

hetens arbetsområde. Med utgångspunkt från att frågan om rätt att driva

sådan konkurrerande verksamhet hör hemma på området för

avtalsbarhet och att en begränsning av detta område inte bör ske utan

tvingande skäl anser utredningen det principiellt otillfredsställande att det

förekommer föreskrifter av sådant innehåll. Till förmån för att frågan

alltjämt bör vara avtalsbar anförs bl. a. att området för avtalsbarhet bör vara

bestämt lika för alla tjänstemän, medan förbud mot konkurrerande verk­

samhet behövs bara för en del speciella grupper av tjänstemän. Som skäl

för sin inställning anför utredningen vidare att frågan torde ha en renodlat

ekonomisk prägel, eftersom den inte berör andra myndigheter än sådana

som producerar varor eller tjänster att tillhandahållas allmänheten mot

ersättning efter principen om full kostnadstäckning. Dessutom anser utred­

ningen att gränsdragningssvårigheterna i praktiken inte torde behöva bli

kännbara.

Frågan om konkurrensbisysslor har av förhandlingsparterna hittills hål­

lits utanför kollektivavtalsreglering. Utredningen förordar att initiativ fas

till förhandlingar om avtalsbestämmelser om begränsningar i möjligheterna

för vissa grupper av tjänstemän att driva med vederbörande myndighet kon­

kurrerande verksamhet i den mån tillvaratagande av det allmännas ekono­

miska intressen motiverar att sådana begränsningar tillskapas. En kollek­

tivavtalsreglering skulle medföra att de offentligrättsliga bestämmelserna

om förbud mot konkurrensbisysslor upphör att gälla enligt 3 § i 1965 års

kungörelse. Med hänsyn därtill anser utredningen det inte påkallat att föreslå

annat än att berörda offentligrättsliga bestämmelser får utgå ur författ­

ningar i samband med att av annan anledning översyn av dem sker.

Enligt nuvarande bestämmelser ankommer det i stor utsträckning på

tjänstemannen att på eget ansvar avgöra om en bi­

syssla är sådan att han får åtaga sig den. Detta kan innefatta olägenheter

både för tjänstemannen och det allmänna. Om man vill ha en tämligen hård

kontroll över bisysslorna kan man, framhåller utredningen

(s. 61), tänka sig antingen att återgå till tillståndssystemet eller att ålägga

tjänstemännen anmälningsplikt och tillerkänna myndigheten förbudsmöjlig­

het eller att ge myndigheten befogenhet att avfordra tjänstemännen uppgift

om bisysslor och att förbjuda sådana. Alla tre lösningarna skulle kunna

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

61

användas oberoende av om rätten att ha bisysslor regleras genom författ­ ning eller genom avtal. Utredningen avvisar de antydda systemen och anger bl. a. följande skäl för sitt ställningstagande på denna centrala punkt. Ett tillstånds- eller anmälningstvång som gäller alla bisysslor fordrar •— med hänsyn till att den statistiska undersökningen visar på förekomsten av flera hundra tusen bisysslor årligen — ett vidlyftigt administrativt arbete. En partiell reglering åter torde inte bli effektiv. Det är med alla lösningarna svårt att förena ett tillfredsställande beaktande av en offentlig bisysslegivares berättigade intressen. Regleringarna skulle givetvis inne­ bära olägenheter för tjänstemännen. Utredningen framhåller också att erfarenheterna från det generella tillståndskrav som gällde före 1966 måste anses ogynnsamma (jfr JO 1964 s. 479). Ett system med obligato­ risk kontroll förutsätter ett komplex av författningsbestämmelser med be­ skrivningar av typsituationer, som skulle bli rätt omfattande och som skulle fordra fortlöpande modernisering för att passa de skiftande krav som ställs (s. 69).

Bisyssleutredningen föreslår ett i huvudsak frivilligt kontroll­ system enligt följande.

Tjänstemännen skall —- med vissa undantag som rör domare — liksom hittills i första hand själva stå för bedömningen av om en bisyssla får innehas av hänsyn till faran för bristande förtroende till oväld i tjänste­ utövningen (s. 69). Den nyheten föreslås att tjänsteman ges rätt att av anställnings myndig heten få förhandsbesked om en bisyssla är tillåtlig från oväldssynpunkt (s. 86). Ett positivt besked kan uppenbarligen inte innebära någon dispens från kravet på att förtroendet till ovälden skall bevaras orubbat. Dess betydelse skulle i praktiken vara att det för tjänstemannen knappast skulle bli aktuellt med påföljd för över­ trädelse av förbudet i 13 § första punkten StjL. En rådgivande, central nämnd, varom mera i det följande, föreslås skola inrättas. Bestämmelser om beskedsrätt m. m. föreslås skola utfärdas i särskild ordning.

Myndigheterna föreslås bli ålagda att i görlig mån informera sina tj änstemän om sådana områden, där beskaffenheten av myndighe­ tens verksamhet eller andra omständigheter lätt kan innefatta risker för bristande förtroende till ovälden, m. m.

Utredningen framhåller att de befogenheter som enligt 8 § AST tillkommer myndigheterna i tillfredsställande grad kan hindra missbruk av friheten att åtaga sig bisysslor. Befogenheterna måste dock utnyttjas på ett riktigt sätt. Utredningen utvecklar detta sålunda att varje myndighet i egenskap av arbetsgivare redan av allmänna effektivitets- hänsyn har att bilda sig en uppfattning om bakgrunden till en anställd tjänstemans dåliga prestationer. Om myndigheten därvid får uppfattningen

62

att tjänstemannens otillfredsställande sätt att sköta sitt arbete kan ha

samband med alltför omfattande bisysslor, ger 8 § AST myndigheten möj­

ligheter att komma till rätta med missförhållandena. Tjänstemannen å

sin sida torde för övrigt möjligen kunna genom förvaltningsbesvär få det

befogade i en förfrågan eller ett åläggande överprövat (s. 44). Utredningen

anser det sakligt motiverat att befogenheterna enligt 8 § AST används i

något större utsträckning än hittills har skett (s. 88). Vidare anser utred­

ningen att befogenheterna bör utsträckas att gälla även andra tjänstemän

än dem som för närvarande omfattas av 8 § AST eller motsvarande be­

stämmelser i andra statliga kollektivavtal (s. 51).

Det framhålls att effektivitetshänsyn också talar för att frågan om en

statstjänsteman bör tas i anspråk för en offentlig bisyssla avgörs efter en

avvägning av de fördelar och nackdelar som därigenom kan uppkomma

för det allmänna, närmast för huvudarbetsgivaren och för den myndighet

som vill ha bisysslan utförd (s. 89). Utredningen, som har övervägt att

föreslå författningsbestämmelser om samråd mellan de berörda

myndigheterna, finner det vara att föredraga att uttala en allmän

rekommendation om att samråd mellan myndigheter bör förekomma, när

en myndighet vill anlita tjänsteman vid annan myndighet för bisyssla, som

inte är av enklare beskaffenhet.

Några förslag i fråga om sanktionerna för olovligt bisys s-

leinnehav förs inte fram.

Utredningen anser att de arbetsuppgifter som utövas av domare stäl­

ler sådana krav på att förtroendet till oväld bevaras orubbat att föreskrif­

ter om tillståndsprövning inte synes kunna undvaras (s. 90). De olägen­

heter som enligt vad förut har anförts vidlåder tillståndssystemet gör sig

inte gällande med samma styrka, när tillståndskravet inte rör annat än

smärre tjänstemannagrupper. Bestämmelser därom skulle tas in som ett

andra stycke i 13 § StjL. Skyldig att söka tillstånd skulle vara den som ut­

övar domartjänst, varmed skall förstås varje tjänst för vars utövning ford­

ras avlagd domared (jfr prop. 1965: 60 s. 281). En tjänstledig domare skulle

således inte omfattas av bestämmelsen. Tillståndskravet bör avse dels dri­

vande av näringsverksamhet, dvs. ekonomiskt inriktad aktivitet av någon

permanens (s. 76), dels vissa uppdrag i den mån de är ersättningsgivande,

nämligen som skiljeman eller som rådgivare m. m. åt annan i rättslig ange­

lägenhet eller bl. a. som styrelseledamot i inrättning som tjänar ett huvud­

sakligen ekonomiskt syfte. En del uppdrag åt närstående skulle, såsom

utredningen har framhållit i tidigare sammanhang, inte anses som bisyssla.

Uppdrag, för vilka bara utgår förmån av blygsamt värde, som tydligt inte

står i proportion till värdet av det arbete som bisysslehavaren uträttar, bör

inte anses som ersättningsgivande. Förfarandet i tillståndsärenden bör

utformas på motsvarande sätt som i beskedsärenden. Myndigheten har

Kungl. Maj:ts proposition, nr 72 år 1970

63

bara att pröva frågan från oväldssynpunkt. Prövningen skall alltså inte

syfta till att reglera exempelvis omfattningen av vederbörandes bisysslor.

De föreslagna föreskrifterna bör medföra att bestämmelserna i 7 § Saar

kan undvaras. Specialreglerna i 24 a § domsagostadgan m. fl. domstols-

instruktioner (3.1) föreslås också skola upphävas. I övrigt föreslås ingen

ändring i förevarande del (s. 74).

Bisyssleutredningen redovisar att något samråd inte har förekommit med

utredningsmannen Hagander i fråga om justitierådens och regeringsrådens

rätt att ha bisysslor.

Utredningen anser att kravet på enhetlighet i myndigheternas bedöm­

ning av bisysslefrågor inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att

man låter en fristående instans, som har överblick över förhållandena på

olika områden av förvaltningen, få inflytande på prövningen av tillåtlighe­

ten från oväldssynpunkt. En ny central myndighet, bisysslenämn-

d e n, bör därför inrättas. Nämnden skall kunna höras i beskeds- och till-

ståndsärenden på föranledande av tjänstemannen eller myndigheten. Dess

utlåtanden skall inte ha bindande verkan utan bara tjäna till vägledning.

Nämnden bör vidare vara verksam för att sprida information i bisyssle­

frågor. Utredningen föreslår att nämnden skall bestå av ordförande med

domarerfarenhet och två andra ledamöter, varav den ene bör vara för­

trogen med den offentliga förvaltningen och den andre företräda allmänna

intressen. För envar av dessa tre bör utses en ersättare. Vidare bör nämn­

den ha en sekreterare. Uppdragen beräknas kunna fullgöras utan att syssel­

sätta någon av ledamöterna eller sekreteraren på heltid. Nämnden bör

naturligen ha tillgång till skrivhjälp. Den årliga kostnaden beräknas till

högst 50 000 kr.

3.5 Remissyttrandena

Av de 66 myndigheter och organisationer från vilka yttranden inkommit

tillstyrker omkring hälften utredningens förslag eller lämnar dem utan

någon erinran.

Femton remissinstanser intar en kritisk hållning till något eller några av

utredningens viktigare förslag. Sålunda anser tre av dem att rätten att driva

en med myndigheten konkurrerande verksamhet hör hemma på området

för avtalsförbud. Systemet med rätt till besked och inrättandet av en bi-

sysslenämnd möter också invändningar från ett par håll. Några anser

att ett anmälningssystem beträffande bisysslor bör övervägas eller att

arbetsgivarens befogenheter att infordra upplysningar beträffande bisyssle-

innehav bör göras vidsträcktare än de nu är. De femton remissinstanserna

är JK, RÅ, Föreningen Sveriges statsåklagare, postverket, kammarrätten,

riksrevisionsverket, rektorsämbetet vid Lunds universitet, statens avtals-

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 är 1970

64

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

verk, Sveriges geologiska undersökning, statens skeppsprovningsanstalt,

länsstyrelserna i Malmöhus och Västerbottens län, Uppsala och Lunds dom­

kapitel samt Svenska arbetsgivareföreningen. Av dessa instanser intar kam­

marrätten en övervägande negativ inställning till flertalet förslag. JO för

fram förslag om tillståndsprövning eller anmälningsskyldighet beträffande

åtminstone vissa bisysslor och är kritisk mot vissa förslag i övrigt.

Nio instanser tillstyrker de viktigare förslagen eller lämnar dem utan

erinran, men för fram kritiska synpunkter avseende bl. a. önskemål om all

få behålla specialregel om bisysslor, bisysslenämndens organisation eller

avgränsningen av skyldigheten för den som utövar domartjänst att söka

tillstånd till innehav av vissa bisysslor. I denna grupp ingår hovrätten för

Övre Norrland, rikspolisstyrelsen, bankinspektionen, skolöverstyrelsen,

överlantmätarna i Malmöhus och Värmlands län, Sveriges advokatsamfund,

SK, SACO och TCO-S.

Det statistiska grundmaterialet förbigås i flertalet yttran­

den. Det alldeles övervägande antalet remissinstanser ansluter sig till eller

lämnar utan erinran uppfattningen att förhållandena på bisyssleområdet

inte visats vara sådana att en annan ordning än den nuvarande behöver

införas.

SK anser det sålunda naturligt att offentliga tjänstemän i högre grad

än privata anlitas exempelvis för bisysslor av offentlig natur. Skäl saknas

för misstanken att det förhållandevis stora antalet bisysslor skulle i nega­

tiv riktning påverka arbetsinsatserna i huvudtjänsterna. Möjligheten att

göra förfrågningar enligt 8 § AST talar för att bisysslor inte inverkat nega­

tivt. SK anser vidare att det inte är förvånande att andelen tjänstemän med

fler bisysslor är väsentligt högre i de högre än i de lägre löneskikten. Ris­

ken för negativ påverkan på huvud tjänsten är enligt SK givetvis större ju

fler och ju mera tidskrävande bisysslorna är. Enligt SK:s åsikt kan risken

dock inte anses motivera att inskränkningar görs i rådande frihet att ha

bisysslor. Av flera remissyttranden från myndigheter — däribland riks­

polisstyrelsen, försvarets fabriksverk, rektorsämbetet vid universitetet i

Lund och patentverket ■— framgår att bisysslorna för deras del inte utgör

något problem. Några myndigheter meddelar att de inte har haft anledning

att tillämpa 8 § AST. Andra myndigheter lämnar uppgifter om arten av

tjänstemännens bisysslor. Enligt socialstyrelsen är övervägande delen av de

bisysslor som innehas av styrelsens tjänstemän offentliga uppdrag av skilda

slag, likaså bland tjänstemännen vid styrelsen underställda myndigheter.

Lantmäteristyrelsen påpekar att lantmäteritjänstemännen, i synnerhet lant­

mätarna, genom sin mångsidiga utbildning och sin verksamhet inom sam-

hällsbyggnadssektorn är efterfrågade för bisysslor inom åtskilliga fackområ­

den såsom expropriation, fastighetstaxering och planering avseende markan-

65

vändning. Lunds domkapitel uppger att de för prästernas del rätt höga bisyssletalen i undersökningen hänger samman med att kyrkokommunala uppdrag och förtroendeuppdrag i kyrkliga organisationer är nära för­ bundna med prästernas tjänster.

JO framför kritik mot den föreslagna allmänna avgränsningen av området för avtalsförbud. Han konstaterar att utredningens för­ slag uppbärs av samma grundsyn som den som anlades vid tjänstemanna- rättsreformen vad gäller indelningen av bisysslor. Han förklarar sig inte vara helt övertygad om att denna grundsyn är i allo riktig. Det förefaller honom inte möjligt att dra en skarp gräns mellan jävsgrundande och icke jävsgrundande bisysslor. Bland de omständigheter som spelar in vid avgö­ randet om bisyssla skall anses ägnad att rubba förtroendet till oväld är sysslans omfattning en inte oväsentlig faktor. Om bisysslan kräver ringa tid och även eljest framstår som föga omfattande, kan det sålunda tole­ reras att den drar med sig en viss avlägsen risk för uppkomsten av jävs- siluationer. Ökar bisysslan i omfattning, ökar automatiskt antalet tänk­ bara jävssituationer och risken kanske stiger över gränsen för det tolerabla.

Det torde enligt JO:s uppfattning för övrigt förhålla sig så, att redan den omständigheten att en tjänsteman har ett stort antal bisysslor eller ett mindre antal men mycket tidskrävande bisysslor kan vara ägnad att rubba allmänhetens förtroende till hans oväld, i allt fall om bisysslorna är av enskild natur. Distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa synpunk­ ter på bisyssleproblemen framstår som en schematisk förenkling av proble­ men, vilken inte kan tillmätas utslagsgivande betydelse när regler för fram­ tiden skall utformas. Emellertid anser JO att hans erfarenheter som JO hittills inte gett honom belägg för att den nuvarande ordningen med upp­ delning på ett område för avtalsreglering och ett för författningsreglering skulle medföra direkta praktiska olägenheter, varför han inte anser sig ha tillräcklig anledning att motsätta sig att man behåller nuvarande ordning med avtalsreglering jämsides med författningsreglering. Kammarrätten erinrar om att den i remissyttrande över förslaget till förhandlingsrätts- reform uttalat sig för en offentligrättslig reglering av hela frågan om rätlen att ha bisysslor, men anser det nu vara orealistiskt att kräva en så genom­ gripande ändring av rådande ordning, eftersom några olägenheter därav inte förmärkts.

Remissinstanserna har genomgående tillstyrkt eller lämnat utan erinran förslaget att området för lagreglering uttryckligen skall utsträckas till att avse också bisysslor, som kan rubba förtroendet till annan tjänste­ mans oväld eller till myndighetens anseende för att oväld iakttages i dess verksamhet. Bland de remissinstanser som tillstyrker denna ändring kan nämnas kriminalvårdsstyrelsen, försvarets civilför­ valtning, kammarrätten, lantmäteristyrelsen, statens avtalsverk, länssty-5 — Bihang till riksdagens protokoll. 1 samt. Nr 72

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

66

relserna, JO, Svenska arbetsgivareföreningen och de fyra tjänstemannaorga­

nisationerna. Flera instanser uttalar sig för ett förtydligande av den före­

slagna lagtexten. Sålunda förordar JK formuleringen »hans eller annan

tjänstemans oväld i tjänsteutövningen», likaså —- med tillägget »eller till

myndighetens oväld» — skolöverstyrelsen. Länsstyrelsen i Örebro län å sin

sida finner ordet oväld alltför ålderdomligt och föreslår att det ersätts med

objektivitet eller opartiskhet. Föreningen Sveriges statsåklagare, som har

samma inställning, nämner också ordet saklighet.

Den innebörd som utredningen anser att uttrycket uppdrag el­

ler verksamhet i 13 § StjL bör äga föranleder ett uttalande från SR,

som ifrågasätter om inte bisysslebegreppet bör närmare definieras i lämplig

författning med hänsyn till att tjänstemännen i allmänhet inte kan förväntas

ha den vida innebörden klar för sig. TCO-S anmärker att utredningen bara i

förbigående berört frågan om vissa tjänstemäns rätt att åtaga sig uppdrag

i fackliga organisationer. Hovrätten för Övre Norrland påpekar att lagregeln

måste ha en allmän avfattning eftersom den skall gälla för ett stort antal

skilda grupper av tjänstemän. Hovrätten anser det emellertid tveksamt om

regeln kan ge erforderlig vägledning vid bedömandet av om en bisyssla är

tillåtlig eller inte och tar därför upp frågan om man inte borde i någon

form av anvisningar samla det mest betydelsefulla i de nu gällande särskilda

bestämmelserna.

Förslaget om utmönstring av specialregler angående så­

dana bisysslor som förbjudits i 13 § StjL tillstyrks av hovrätten för Övre

Norrland, lantmäteristyrelsen, länsstyrelsen i Malmöhus län, TCO-S m. fl.

Sveriges geologiska undersökning anför att utmönstringen bör ske med

största varsamhet och att vissa specialregler av pedagogiska skäl bör stå kvar.

Flera myndigheter vill som komplettering till den allmänna bestämmelsen

behålla specialregler i sina instruktioner, nämligen rikspolisstyrelsen, krimi­

nalvårdsstyrelsen, skolöverstyrelsen, statens skepp sprovning sanstalt, bank­

inspektionen, länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens län samt kammar­

rätten. Även JO avvisar förslaget i denna del. Utredningens tanke, att

specialbestämmelserna skulle bli obehövliga, om man inrättade en bisyssle-

nämnd och i övrigt genomför dess förslag, synes honom knappast hållbar.

Vid sidan av centrala bestämmelser, vilka ofrånkomligen måste få en mera

generell utformning som kan medföra tolkningssvårigheter, fyller de komp­

letterande bestämmelserna för skilda förvaltningsområden enligt hans me­

ning ett verkligt behov.

Utredningens förslag om kollektivavtalsreglering av konkurrensbi­

sysslor har av den alldeles övervägande delen av remissinstanserna

antingen uttryckligen tillstyrkts eller också lämnats utan erinran. Post­

verket, SJ och lantmäteristyrelsen framhåller därvid vikten av att arbets­

givaren vid en avtalsreglering ges inflytande över tjänstemännens konkur­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

67

rensbisysslor. Tre myndigheter — kammarrätten, statens avtalsverk och

Sveriges geologiska undersökning — uttalar sig emellertid i första hand

för en lagreglering. Enligt avtalsverket talar mot den föreslagna ordningen

främst att en konkurrensbisyssla innebär att tjänstemannen åsidosätter

en lojalitetsförpliktelse gentemot arbetsgivaren. Avtalsverket delar inte upp­

fattningen att frågan om rätt att driva en konkurrerande verksamhet har

en renodlat ekonomisk prägel. Frågan om konkurrensbisysslorna torde en­

ligt avtalsverkets mening inte ha uppmärksammats under förarbetena till

StjL. Dessa bisysslor bör hänföras till det avtalsförbjudna området, om

övervägande skäl talar härför. Utredningens påpekande att förbud behövs

endast för en del tjänstemän och att området för avtalsfrihet bör vara be­

stämt lika för alla ger avtalsverket anledning erinra om att StjL innehåller

en del bestämmelser som är av betydelse för endast speciella grupper, t. ex.

om skyldighet att bo i viss tjänstebostad. Ett förbud att avtala om kon­

kurrensbisysslor kan utformas så att Kungl. Maj:t ges befogenhet att

meddela bestämmelser om begränsning av tjänstemans rätt att inneha sådan

bisyssla. -— Den föreslagna utmönstringen av specialregler rörande konkur­

rensbisysslor ur verksinstruktioner etc. möter kritik av JO, som förklarar

sig inte kunna biträda förslaget, om det är meningen att strykningar skall gö­

ras även i instruktionerna för verk där förbud mot konkurrensbisysslor inte

införs genom kollektivavtal. Att tjänsteman åtar sig bisyssla på den egna

myndighetens verksamhetsområde kan stundom vara mycket olämpligt och

direkt ägnat att undergräva förtroendet för myndigheten, framhåller JO.

Utredningens ståndpunkt att man inte behöver införa några mer eller

mindre generella system med tillståndsprövning, an­

mälningsplikt eller uppgiftsskyldighet för att reglera

bisysslorna från kvantitativ eller kvalitativ synpunkt biträds eller lämnas

utan erinran i flertalet remissyttranden. I allmänhet har de instanser

som berört hithörande frågor gjort det genom att ansluta sig till utredningens

uppfattning att befogenheterna enligt 8 § AST — till vilka jag strax åter­

kommer — är tillfyllest för att stävja att tjänstemännen åtar sig för många

eller för omfattande bisysslor. Bara ett fåtal instanser har en annan me­

ning. Sålunda ifrågasätter om inte tjänstemännen alltid borde vara

skyldiga att anmäla sina bisysslor. Och Lunds domkapitel föreslår att an­

mälningsplikt skall åvila varje tjänsteman som har bisysslor av längre el­

ler större omfattning. JO ifrågasätter om inte regleringen bör få ett annat

och mera vittgående innehåll än utredningen föreslagit. Man bör enligt

hans mening överväga att — antingen avtalsvägen eller genom offentlig­

rättsliga bestämmelser — genomföra ett mer eller mindre generellt system

med tillståndsprövning eller med anmälningsskyldighet jämte förbudsmöj­

lighet. Ett sådant system skulle på samma gång kunna lösa frågan huru­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

vida hinder möter mot en viss bisyssla och tillgodose intresset att tjänste­

männen inte åtar sig mera arbete på sin fritid än de orkar med. Det synes

nämligen JO självklart att myndigheten vid sin prövning skall kunna

beakta både kvalitativa och kvantitativa synpunkter. För att undvika ad­

ministrativ belastning kan begränsningar göras dels i fråga om uppdragens

art så att offentliga, ideella, fackliga eller andra uppdrag undantas, dels i

fråga om personkretsen så att bara vissa grupper av tjänstemän omfattas

av skyldigheten. I sistnämnda hänseende tänker JO —- förutom på do­

marna — närmast på åklagare, utmätningsmän och polisbefäl, men också

på länsstyrelsernas tjänstemän m.fi. och kammarrätten är i likhet

med JO inne på tanken att utsträcka regler om tillståndsprövnixrg beträf­

fande domare till att avse även en del andra tjänstemän inom rättsvården.

Från lantmäteristijrelsens sida erinras om förrättningslantmätarnas domar-

liknande funktioner.

Tjänstemannaorganisationerna har genomgående tillstyrkt förslaget att

beskedsrätt skall införas. Exempelvis SR anför att förfrågningar till

SR tyder på att det inte sällan är svårt för en tjänsteman att bedöma tillåt­

ligheten med hänsyn till eventuell fara för förtroendet. SR hälsar med stor

tillfredsställelse att myndigheterna åläggs hjälpa tjänstemännen med denna

bedömning. Inställningen från myndighetshåll är varierande. Några instan­

ser ställer sig avvisande. Man bör sålunda enligt riksrevisionsverket kunna

förutsätta att offentliga tjänstemän själva kan rätt bedöma om en bisyssla

är av den arten att den kan rubba tilltron till ovälden i tjänsteutövningen.

Inte heller finns enligt riksrevisionsverket anledning antaga annat än att

tjänstemännen har omdöme att i tveksamma fall begära besked av verks­

ledningen om hur den bedömer saken eller att betvivla att vederbörande

chefer är beredda att lämna besked. I likhet med riksrevisionsverket anser

kammarrätten att tjänsteman, som är tveksam i fråga om tillåtligheten, i

praktiken inte förmenas att få ett underhandsuttalande i saken från verks­

ledningens sida. Ändring i det nuvarande systemet har inte visat sig på­

kallad. Kammarrätten menar att ett positivt besked innebär att tjänsteman­

nen fritas från ansvar. Även Föreningen Sveriges statsåklagare anser att

vinsten av en frivillig förhandsprövning blir rätt obetydlig, eftersom tjänste­

mannen saknar anledning att begära besked i andra fall än då han själv är

tveksam. Och då bör han enligt grunderna för bisyssleförbudet i regel avstå

från bisysslan. Ett frivilligt system kommer inte heller åt den illojale tjäns­

temannen. Föreningen tillägger att en bidragande orsak till att ett system

med besked och bisysslenämnd nu är umbärligt är tillkomsten av bisyssle-

utredningens klarläggande av tillåtlighetsfrågan. — De övriga remiss­

instanser, som särskilt har yttrat sig om förslaget om rätt att få besked,

ställer sig positiva till detta. JK framhåller att ett uttalande av en myndig­

het, att en viss bisyssla är tillåtlig, inte i princip rubbar tjänstemannens

69

ansvar. Skulle vid en senare bedömning av exempelvis JK eller JO befinnas att bisysslan inte kan anses tillåtlig, kan myndighetens uttalande inte i och för sig avlyfta ansvaret för tjänstemannen för innehavet av den otillåtna bisysslan. Däremot, fortsätter JK, är naturligen ett uttalande av myndig­ heten ägnat att i hög grad påverka bedömningen av frågan om eventuell påföljd för tjänstemannen för hans bisyssleinnehav. Postverket anför att tjänstemannen i vanlig ordning bör ha besvärsrätt, om myndighetens beslut går honom emot.

SR finner det synnerligen önskvärt att ökad information ges av myndigheten — den bör helst redan i samband med anställning av en tjänste­ man klarlägga för honom vilka begränsningar som gäller i hans rätt att åtaga sig bisysslor. Svenska arbetsgivareföreningen framhåller att om utred­ ningens förslag om ett system av frivillig karaktär följs så är det av största vikt att tjänstemännen verkligen hålls effektivt informerade om situationer där ett bisyssleinnehav kan medföra fara för rubbat förtroende till ovälden.

Medverkan från personalorganisationerna i dessa frågor måste anses värde­ full. Också från myndighetshåll betonas i flera yttranden vikten av allmän upplysning till tjänstemännen. Riksdagens förvaltningskontor tar upp frågan om informationsplikten inte är så generell att den bör inskrivas i allmänna verksstadgan (1965: 600).

Länsstyrelsen i Malmöhus län ifrågasätter starkt om inte möjligheterna för myndighet att fråga tjänsteman om hans bisysslor enligt 8 § första stycket AST är alltför snäva. Länsstyrelsen — som bedömer missför­ hållanden i tjänsten på grund av innehav av bisysslor som mycket sällsynta — anser att befogenheterna även framdeles kommer att utnyttjas i ringa mån och inte, som utredningen förutsätter, i större utsträckning än för när^ varande. Detta sammanhänger enligt länsstyrelsens mening med att en för­ frågan kan uppfattas som en prickning och ett eljest gott samarbete däri­ genom rubbas. Vidgade möjligheter till förfrågningar bör inte anses inkräkta på tjänstemannens personliga frihet. Länsstyrelsen finner befogenheterna enligt 8 § andra stycket AST att ålägga tjänsteman att upphöra med bisyssla lämpliga. Svenska arbetsgivareföreningen erinrar om att 8 §

AST enligt utredningsförslaget förutsätts ge tillfredsställande möjligheter att undanröja faktiska missbruk av friheten att ha bisysslor. Om så skall bli förhållandet, är det dock enligt föreningens mening påkallat att paragrafen används i större utsträckning än vad nu sker. Försvarets civilförvaltning, fortifilcationsförvaltningen och televerket ansluter sig till uttalandena i betänkandet att det bör tillses att befogenheter enligt 8 § tillkommer myndighet gentemot tjänstemän i de fall där dessa befogenheter eller andra sådana nu saknas, såsom i fråga om arvodesanställda.

Svenska arbetsgivareföreningen påpekar vidare att utredningens förslag om samverkan mellan myndigheter kräver en förändring av

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

70

nuvarande ordning för att medföra en begränsning av innehavet av offent­

liga bisysslor. Överlantmätaren i Värmlands län understryker vikten av att de

offentliga bisysslorna — som är omfattande och fyller en viktig funktion

inom förvaltningen — innefattas i rationaliseringsverksamheten. Utred­

ningens förslag om samverkan mellan myndigheter torde vara lämpligt även

från den utgångspunkten. SR biträder utredningens uppfattning att en

samverkan kan leda till en viss minskning av bisysslevolymen inom grupper

där bisysslor nu förekommer i förhållandevis stor omfattning. SK vill starkt

understryka behovet av en samverkan mellan myndigheterna, när det gäller

att välja innehavare av offentliga bisysslor, bl.a. för att undvika att alltför

mycket belasta en av ordinarie och andra arbetsuppgifter redan fullt

sysselsatt tjänsteman med bisysslor eller uppdrag. Även statens personalut­

bildningsnämnd delar utredningens uppfattning om samverkan och påpekar

att personalutbildningen är beroende av att tjänstemän får och vill åtaga sig

uppdrag som lärare vid annan myndighet än anställningsmyndigheten.

Lantmäteristgrelsen åberopar JO 1969 s. 400 och betonar vikten av att

uppdragslämnande myndighet i tveksamma fall samråder med huvudarbets­

givaren i frågan om tillåtligheten av viss bisyssla.

Ett tiotal instanser berör utredningens förslag om särskilda regler

för domare.

Bland dem som förklarar sig inte ha någon erinran i denna del kan näm­

nas riksrevisionsverket, lantmäteristgrelsen och statens avtalsverk. I yttran­

det från Sveriges advokatsamfund erinras om att samfundets styrelse tidi­

gare förordat ett absolut förbud för domare att ägna sig åt vissa bisysslor

(jfr TSA 1948 s. 40, 1953 s. 217). Med hänsyn till domarkårens uppgift i sam­

hället och det därmed förknippade kravet på objektivitet, opartiskhet och

oberoende av obehöriga sidointressen har styrelsen alltjämt i princip samma

inställning. Den restriktiva praxis som numera kan anses råda på området

bör dock garantera att någon större skillnad praktiskt sett inte torde komma

att bli följden om man tillämpar förbuds- eller tillståndslinjen. Styrelsen

kan därför vara beredd att ansluta sig till utredningens förslag. Föreningen

Sveriges statsåklagare avstyrker förslaget om särreglering för dem som

utövar domartjänst. Föreningen anser skälen härför föga övertygande. Det

finns enligt föreningen större anledning till särbehandling av tjänstemän

hos vissa administrativa tillståndsgivande organ än av yrkesdomarna.

Hovrätten för Övre Norrland påpekar att en viss utvidgning i fråga om

personkretsen och bisysslorna föreslagits, trots att några egentliga nack­

delar med det hittillsvarande systemet inte torde ha försports. Hovrätten

erinrar om att anställda inom förvaltningen helt befriats från skyldighet

att söka tillstånd till bisysslor och att många av dem — exempelvis högre

tjänstemän vid länsstyrelsernas planeringssektioner — handlägger ärenden

av den största vikt såväl för den enskilde medborgaren som för samhället.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

71

Kammarrätten anser från principiell synpunkt återgången till ett system med tillståndsprövning vara en nackdel hos förslaget. Kammarrätten, JO och Sveriges advokatsamfund ifrågasätter om inte en särreglering avseende domare borde träffa också den som under kortare eller längre tid är tjänst­ ledig från sin domartjänst. Advokatsamfundet anser vidare att det är omo­ tiverat att i förevarande hänseende vidmakthålla någon särbedömning be­ träffande justitieråden och regeringsråden i förhållande till domarkåren i övrigt.

I fråga om vilka bisysslor som ett eventuellt tillståndskrav bör gälla delar

SACO utredningens uppfattning beträffande drivande av näringsverksamhet i allmänhet, men hävdar att drivande av jordbruk och innehav av hyres­ fastighet bör undantas från kravet. Fyra remissinstanser är kritiska mot förslaget att domares skiljemannauppdrag i fortsättningen alltid skulle kräva tillstånd. Med den utbredning som skiljemannainstitutet för närva­ rande har torde det, enligt JK, från rättssäkerhetssynpunkt vara angeläget att dess handhavande inte försvagas. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att i erforderlig utsträckning anlita erfarna och skickliga domare som skiljemän. Det kan inte uteslutas att ett tillståndskrav kan verka som en broms i detta hänseende. JK är på grund härav närmast benägen att för­ orda att uppdrag som ordförande eller ensam skiljedomare undantas från tillståndstvång. Hovrätten för Övre Norrland för fram i stort sett liknande synpunkter. JO påpekar att det torde vara sällsynt att utförandet av ett skilj emannauppdrag sätter förtroendet till ovälden i fara och att situationen knappast lär framträda i sin klarhet på det stadium då tillståndsprövningen sker. Tillståndsprövningen kan också medföra praktiska olägenheter genom den ofrånkomliga tidsutdräkten. JO framhåller därför att det knappast synes motiverat att domare skall behöva inhämta tillstånd till skilj emanna­ uppdrag överhuvudtaget. På i huvudsak samma grunder avstyrker SACO utredningens förslag i denna del. Man finner det i varje fall inte rimligt med ett tillståndskrav i fråga om de internationella skilj emannauppdragen.

Tanken att vissa andra uppdrag skulle kräva tillstånd avvisas likaledes av

SACO, som därvid framhåller att just domare på grund av sin utbildning och yrkeserfarenhet kan förväntas ha särskilda förutsättningar att på egen hand avgöra vad hänsyn till ovälden kräver. Härav följer enligt organisa­ tionens mening att redan tvekan hos domaren om lämpligheten av bisyssle- innehavet måste leda till att domaren avböjer uppdraget. SACO vill också peka på att allmännyttan kan tillgodoses, om den erfarenhet som finns inom domarkåren tas i anspråk för uppdragen. Hovrätten för Övre Norrland påpekar att domare i varje fall inte bör åläggas att begära särskilt tillstånd för sådant ställföreträdarskap som han enligt 11 kap. 8 § föräldrabalken eller eljest enligt lag är skyldig att åtaga sig eller för att vara ledamot i drätselkammare eller kommunalnämnd. Likaså vill hovrätten uttryckligen undantaga dels vissa uppdrag åt närstående, dels uppdrag som inbringar

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

endast så obetydlig förmån att den står i tydligt missförhållande till det ned­

lagda arbetet. Kammarrätten stryker under intresset av att de yngre juris­

terna vid domstolen — de som inte är ordinarie ledamöter eller assessorer

— även i framtiden får möjlighet att ta uppdrag i taxerings- eller prövnings-

nämnd (jfr 64 § andra stycket stadgan för kammarrätten).

Grunderna för tillståndsprövningen behandlas av JO som förklarar att

utredningens inställning, att frågan om tillstånd skall bedömas endast med

hänsyn till vad bevarandet av förtroendet till oväld kräver, förefaller inte

bara opraktisk utan även ägnad att leda till direkt stötande konsekvenser.

Enligt hans mening bör tillstånd rimligen inte ges till ytterligare bisyssla,

om man klart ser att domaren redan har för många. Sveriges advokatsam­

fund betonar vikten av en restriktiv och enhetlig bedömning. Med hänsyn

därtill bör tillståndsprövningen enligt advokatsamfundets uppfattning över­

lämnas till den föreslagna centrala bisysslenämnden. Hovrätten för Övre

Norrland förordar av delvis samma skäl att tillståndsprövningen skall an­

komma på Kungl. Maj :t eller, i fråga om den mindre del av domartjänster-

na som tillsättes av lägre myndighet, på denna.

Förslaget att en central rådgivande nämnd skall inrättas har

fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. Åtskilliga —- bland dem

tjänstemannaorganisationerna — ställer sig positiva och framhåller svå­

righeterna i bedömningen av bisysslefrågorna och betydelsen av enhetlighet.

Flera instanser anser det tveksamt om en fristående nämnd behövs, andra

åter intar en mera bestämt avvisande hållning till förslaget. Bland de av­

styrkande instanserna pekar man på att ett centralt organ knappast kan

skaffa sig erforderlig inblick i de skiftande förhållandena och speciella in­

tressena vid varje myndighet och vidare på att det är orealistiskt att räkna

med att nämnden skulle kunna skapa en enhetlig praxis. Flera instanser

anser att det räcker med samråd mellan tjänstemannen och hans myndighet.

Postverket menar att det för allmän information i bisysslefrågor skulle

vara nog att myndigheterna rapporterade sina avgöranden enligt 13 § StjL

till en redan befintlig central instans, som i sin tur kunde informera andra

myndigheter. JK anser att de skäl utredningen åberopat till stöd för för­

slaget om nämnden naturligen har vikt, men ifrågasätter om skälen är så

starka att de bör föranleda inrättandet av nämnden. I allt fall bör man kunna

något avvakta erfarenheterna av den ökade aktiviteten från myndigheternas

sida i bisysslefrågor. JK påpekar att eftersom nämnden endast skall ha råd­

givande funktion gäller om dess uttalanden i förhållande till tjänsteman­

nens ansvar i princip vad som angetts om beskeden. Han tillägger att om

uttalandena från nämnden görs bindande närmar man sig lätt den äldre

ordningen med tillståndsgivning.

Bisysslenämndens organisation och arbetssätt har behandlats bl. a. av

tjänstemannaorganisationerna. Av dessa föreslår SK, SACO och TCO-S

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

73

att organisationerna blir representerade i nämnden. SR understryker nöd­ vändigheten av snabbhet i handläggningen av ärendena och både SK och

TCO-S föreslår möjlighet till muntlig förhandling. SK ifrågasätter om inte en bisysslenämnd kan inrymmas inom finansdepartementet, varvid kansli­ funktionerna kan utföras av departementets personal. Även från myndig­ hetshåll föreligger synpunkter i denna del. Domkapitlet i Göteborg för­ ordar, liksom personalorganisationerna, att dessa får representanter i nämnden, länsstgrelsen i Örebro län anser att det på grund av antalet ären­ den kan bli aktuellt att utse en särskild föredragande och statens vattenfallsverk framhåller att nämndens utlåtanden, trots kravet på skyndsam­ het, bör övervägas och utformas noggrant.

3.6. Föredraganden

Frågan om rätten för statstjänstemän m. fl. att inneha bisysslor och de begränsningar som bör göras i denna rätt tillhör de ämnen som ofta åter­ kommer i den offentliga debatten. Detta gäller inte minst bisysslor som med hänsyn till sin art skulle kunna äventyra förtroendet för tjänstemännens och därmed också för myndigheternas objektivitet och opartiskhet. I en framställning till Kungl. Maj :t den 3 juli 1963 begärde JO en allmän över­ syn av bestämmelserna rörande rätten för statstjänstemän att inneha bisyss­ lor (JO 1964 s. 479).

En reglering av statstjänstemännens rätt att vid sidan av tjänsten inneha anställning eller uppdrag eller driva annan verksamhet har ansetts påkallad från två skilda synpunkter (jfr prop. 1965: 60 s. 167). Å ena sidan har det gällt att ta till vara statens intresse av att tj änstemannen i behörig utsträck­ ning ägnar sin arbetskraft åt den uppgift för vilken han får lön. Denna syn­ punkt kom före förhandlingsrättsreformen till uttryck i generella bestäm­ melser i bl. a. 7 § 1 mom. Saar. Å andra sidan har en reglering av frågan bedömts nödvändig med hänsyn till rättsordningens krav att privata intres­ sen inte obehörigen skall inverka på tjänstens utövande eller att eljest all­ mänhetens förtroende för myndigheterna inte skall sättas i fara. Från denna senare synpunkt har regler getts bl. a. i myndigheternas instruktioner. I äldre tider låg tonvikten i huvudsak på den förra synpunkten, kvantitetssyn- punkten. Efter hand har den senare synpunkten kommit mer i förgrunden.

Grundläggande bestämmelser om statstjänstemäns rättsställning medde­ las nu i StjL. I fråga om rätten till bisysslor görs den uppdelningen att upp­ drag eller verksamhet som kan rubba förtroendet till tjänstemannens oväld i tjänsteutövningen är förbjudna enligt 13 § StjL och vissa andra offentlig­ rättsliga bestämmelser, medan rätten till bisysslor i övrigt överlämnas för reglering i avtal. Bland de kollektivavtal som har träffats i samband med tjänstemannarättsreformen märks AST. Enligt 8 § AST ges arbetsgivaren möjlighet att avkräva tjänsteman uppgift om hans bisysslor och att förbjuda

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

tjänstemannen att ha viss bisyssla. Denna möjlighet till ingripande är be­

roende av tjänstemannens sätt att sköta sin huvudtjänst.

Gällande offentligrättsliga regler om bisysslor har meddelats vid olika tid­

punkter för olika områden och personalkategorier utan att någon gång en

allmän och grundligare översyn har skett. Det var bl. a. av detta skäl som

chefen för civildepartementet år 1966 tillkallade en sakkunnig med uppdrag

att se över de offentligrättsliga bestämmelserna om rätt för statstjänstemän

m. fl. att inneha bisysslor.

Bisyssleutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 1969:6) bl. a. föl­

jande. I huvudsak på samma sätt som nu skall rätten att ha bisyssla regleras

delvis i offentligrättslig ordning och i övrigt genom avtal. Gränsen mellan

områdena för författningsreglering och avtalsreglering föreslås skola behål­

las i stort sett oförändrad genom förbudsbestämmelsen i 13 § StjL. Viss

ändring av lagrummet föreslås för att det tydligare skall komma till uttryck

att man skall beakta också risken för förtroendeskada avseende annan

tjänsteman vid samma myndighet eller myndigheten själv. Utredningen an­

ser att ett system för allmän kontroll av bisysslevolymen bland tjänstemän­

nen för att bli effektivt medför olägenheter av framför allt administrativ art.

För det allmänna är olägenheterna klart större än fördelarna. Enligt betän­

kandet skall myndigheterna i stället bli skyldiga att lämna tjänstemännen

besked om bisysslors tillåtlighet både genom allmän information och genom

besked på begäran i enskilda fall. När det gäller vissa bisysslor bör tillstånds­

prövning införas för domare i tjänst. Vidare föreslås att en rådgivande bi-

sysslenämnd inrättas. De talrika specialreglerna i olika författningar bör

efter hand i huvudsak utmönstras. Utredningen förordar också att initiativ

tas till avtalsförhandlingar med syfte att begränsa möjligheterna för vissa

tjänstemannagrupper att driva med anställningsmyndigheten konkurreran­

de verksamhet.

Under remissbehandlingen har ett stort antal myndigheter och organisa­

tioner beretts tillfälle att yttra sig över förslagen. Remissinstanserna har i

stort sett anslutit sig till utredningens viktigare förslag eller lämnat dem

utan erinran. På en del punkter har dock kritiska synpunkter förts fram.

I fråga om det aktuella läget finner utredningen, som har låtit göra in­

gående och omfattande statistiska undersökningar av tjänstemännens bi-

syssleinnehav, att undersökningarna inte har visat på något missbruk av

tjänstemännens frihet att ha bisysslor. Inte heller under remissbehandlingen

eller eljest har framkommit några omständigheter som tyder på att det i

någon utsträckning bland de offentliga tjänstemännen förekommer sådana

sysslor vid sidan av tjänsten, som kan antas vara ägnade att skada allmän­

hetens förtroende för tjänstemännens och myndigheternas objektivitet och

opartiskhet eller som på grund av sin omfattning kan antas hindra arbetet i

75

huvudtjänsten. Som SK framhållit är det naturligt att offentliga tjänstemän i högre grad än privata anlitas exempelvis för bisysslor av offentlig natur. SK finner att risken för negativ påverkan på huvudtjänsten inte motiverar att man genomför ytterligare restriktioner i tjänstemännens rätt att ha bi­ sysslor. Jag ser saken på samma sätt. De offentliga uppdragsgivarnas intresse av att få de arbetsuppgifter utförda som avses med vederbörande uppdrag måste också beaktas.

Från principiell synpunkt kan det enligt min mening inte utan starka skäl komma i fråga att beträffande bisysslorna överväga en utökning av det lag- reglerade området på bekostnad av det avtalsbara. Några sådana skäl har inte förebragts. Inte heller JO — som jämte kammarrätten är den remiss­ myndighet som har de allmänt starkaste invändningarna mot utrednings­ förslaget i denna del — har funnit att den nuvarande uppdelningen på ett område för avtalsreglering och ett för författningsreglering medför praktis­ ka olägenheter. Med tillgång till den utredning i frågan som redovisas i be­ tänkandet torde gränsdragningssvårigheterna i fortsättningen inte heller behöva bli särskilt kännbara.

Liksom utredningen har jag den uppfattningen att 13 § StjL bör ändras på sådant sätt att det framgår att man skall beakta också faran för att all­ mänheten får minskat förtroende till opartiskheten hos annan tjänsteman vid samma myndighet eller till myndighetens anseende för opartiskhet. I likhet med utredningen anser jag att en sådan ändring har väsentligen formell karaktär. I anslutning till vad som har anförts under remissbe­ handlingen finner jag dock att ändringen bör utformas som ett tillägg till lagtexten. Vidare anser jag liksom ett par remissinstanser att det i para­ grafen använda uttrycket oväld är föråldrat och för många svårbegrip­ ligt. Det bör därför bytas ut mot opartiskhet, vilket uttryck förekommer i hl. a. 4 kap. 13 § 9 RB (se även SOU 1964:27 s. 136, 1968:27 s. 118). Lagrummet bör också förtydligas så att det står klart att även anställning kan vara att anse som otillåten bisyssla. Med dessa ändringar torde lagrum­ met bli lättare att tolka inte minst för den enskilde tjänstemannen.

Enligt utredningen träffar förbudet i 13 § StjL varjehanda sysslor vid sidan av den anställning som får anses vara tjänstemannens huvudtjänst. Även extraarbete för huvudarbetsgivarens eller annan myndighets räkning kan vara att betrakta som bisyssla. Det är givet att också tillfällig eller kort­ varig verksamhet på fritid kan vara oförenlig med tjänsten. Lika givet är att — som utredningen framhåller — förbudet inte skall anses träffa sådan verksamhet som typiskt sett får anses höra hemma på området för den anställdes privatliv och vad därmed omedelbart har samband. Detta behö­ ver knappast sägas ut i lagtexten. Utredningen har anfört en rad synpunk­ ter på hur en bisysslas tillåtlighet enligt lagrummet bör bedömas. Dessa synpunkter synes kunna bli till god ledning vid bedömningen i framtiden. Jag vill särskilt stryka under följande. Inom ramen för prövningen av ris­ ken för förtroendeskada skall hänsyn tas också till omfattningen av en

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

76

tjänstemans bisysslor och till om bisysslan berör myndighetens arbetsom­

råde. Bland bisysslor som mindre ofta torde omfattas av förbudet kan näm­

nas fackliga, politiska eller andra ideella förtroendeuppdrag, uppdrag på

grund av domstols förordnande enligt föräldrabalken och statliga eller

kommunala uppdrag i allmänhet. Särskild försiktighet bör iakttas beträf­

fande bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för tjänstemän

eller myndigheter som bär mer eller mindre utpräglat maktutövande eller

rättsvårdande uppgifter. Jag avser här — förutom domstolar m. fl. -—-

exempelvis patent- och registreringsverkets besvärsavdelning, vissa tjänste­

män inom polisorganisationen och länsstyrelserna samt åklagare, utmät-

ningsmän, förrättningslantmätare m. fl. Anställning hos enskild torde för

tjänstemän med sådana arbetsuppgifter i stor utsträckning få anses för­

bjuden. Även andra typer av privata bisysslor kan för deras del ofta vara

otillåtna, t. ex. näringsverksamhet i egen regi eller ersättningsgivande, en­

skilda uppdrag med rättslig anknytning eller styrelseuppdrag i affärsföre­

tag.

Bestämmelsen i 13 § StjL måste enligt sakens natur ges ett allmänt inne­

håll. Av tydlighetsskäl eller eljest kan det emellertid behövas närmare be­

stämmelser i en del fall. Inom finansdepartementet har påbörjats en översyn

av verksinstruktioner in. m. från denna utgångspunkt. Översynen bedöms

bli tidskrävande. Som riktlinje för översynen gäller att sådana specialreg­

ler som inte av pedagogiska eller andra skäl är nödvändiga bör upphävas.

Därigenom minskas risken för missförstånd rörande de fall där specialregler

saknas. Föreskrifter om tillståndskrav bör i varje fall slopas, om beskedsrätt

införs.

Som utredningen påpekar har specialbestämmelser, som inte har be­

slutats av eller med riksdagen, genom den förut nämnda kungörelsen 1965:

886 upphört att gälla i den mån de innehåller föreskrifter som rör endast

omfattningen av en tjänstemans bisysslor. Denna fråga regleras uteslutande

genom avtal, främst genom bestämmelsen i 8 § AST. Dylika specialbestäm­

melser bör vid tillfälle avlägsnas ur författningarna.

Som jag nyss har anfört föreligger enligt min mening inte tillräckliga skäl

för att utsträcka den nuvarande lagregleringen till att omfatta frågor som

enligt principerna för förhandlingsrättsreformen bör regleras genom avtal.

Detta gäller också sådana bisysslor vilkas utövande innebär att tjänsteman­

nen konkurrerar med anställningsmyndigheten i dess näringsverksamhet,

men som inte inverkar på förtroendefrågan. Såvitt kan bedömas av bisyssle-

utredningens undersökningar, förefaller en sådan situation i praktiken upp­

komma relativt sällan. Jag delar utredningens mening att frågan om dylika

s. k. konkurrensbisysslor bör regleras av förhandlingsparterna. Jag erinrar

därvid om att det åligger myndigheterna att med statens avtalsverk ta upp

frågor som man anser påkalla avtalsreglering. Nuvarande författningsbe­

stämmelser om konkurrensbisysslor bör efter hand upphävas.

Det är naturligtvis en avvägningsfråga hur stort tvångsmoment som bör

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

77

innefattas i kontrollen av att tjänstemännen följer bestämmelserna om bi­ sysslor. Kontrollsystem, som grundar sig på obligatoriskt tillståndskrav el­ ler på en kombination av obligatorisk anmälan och möjlighet till förbud, måste för att bli effektiva medföra ett förhållandevis betungande administ­ rativt arbete. Man blir även med sådana system i ganska stor utsträckning beroende av tjänstemännens lojalitet och deras förtrogenhet med reglernas närmare innebörd. Mot tanken på en mer eller mindre obligatorisk kon­ troll bör därför ställas utredningsförslaget, där den allmänna beskedsrät- ten är den viktigaste nyheten. Jag anser övervägande skäl tala för utred­ ningens förslag i denna del, även om jag är medveten om att också detta kan innebära en viss arbetsbelastning för myndigheterna. Hittills har tjäns­ temännen i stor utsträckning varit hänvisade till att på eget ansvar av­ göra om en bisyssla är förenlig med 13 § StjL eller inte. Även fram­ deles bör ansvaret för bedömningen åvila tjänstemännen själva. Emel­ lertid är det givet att en myndighet har bättre allmän överblick över sin verksamhet än en enskild tjänsteman och därmed också i åtskilliga fall lät­ tare kan bedöma om innehav av en bisyssla kan skapa risker för allmänhe­ tens förtroende till tjänstemännens eller myndighetens opartiskhet. Tjänste­ mannen bör därför tillerkännas rätt att inhämta myndighetens uppfattning i frågan. Det förutsätts att han begagnar sig av denna möjlighet, när han tve­ kar om sitt ställningstagande. Vad angår den rättsliga innebörden av ett meddelat förhandsbesked har under remissbehandlingen olika meningar kommit till uttryck. I likhet med JK delar jag utredningens uppfattning i frågan. Ett positivt besked kan i och för sig inte fritaga tjänstemannen från ansvaret för att bisysslan är förenlig med 13 § StjL, men myndighe­ tens uttalande är — som JK framhåller — naturligen ägnat att i hög grad påverka bedömningen av frågan om ev. påföljd för tjänstemannen för hans bisyssleinnehav. Ett negativt besked, som befinns riktigt, bör på motsvaran­ de sätt kunna åberopas mot tjänstemannen vid bedömningen av påföljds- frågan.

Innehar den anställde en tjänst som tillsätts av Kungl. Maj .t, bör beskeds- ärendena prövas av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t be­ stämmer. I annat fall bör denna prövning ankomma på tillsättningsmyn­ digheten. Liksom i andra förvaltningsärenden torde myndigheterna inte sällan få komplettera materialet på eget initiativ. Beskeden bör ges skrift­ lig form. Besked som går tjänstemannen emot bör kunna överklagas i van­ lig ordning. Bestämmelser om besked kan lämpligen föras in i statstjänste- mannastadgan (1965: 601).

Jag förutsätter att myndigheterna är verksamma för att uttalanden av principiellt intresse publiceras på lämpligt sätt. På så sätt kan rättstillämp­ ningen bli känd och därmed tjäna till vägledning för tjänstemän, personal­ organisationer och myndigheter. Det är självklart önskvärt att uppnå en­ hetlighet i praxis.

I likhet med bisyssleutredningen anser jag det viktigt att myndighet i

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

görligaste mån lämnar sina tjänstemän allmän upplysning om otillåtna bi­

sysslor m.m. Sådan information kan lämnas i samband med att tjänsten

tillträds. Den bör också lämnas fortlöpande, exempelvis i cirkulär eller i in­

terna tidningar och inte minst vid kontakter med de anställdas organisa­

tioner. Jag lägger sådan vikt vid denna skyldighet för myndigheterna att

jag ämnar föreslå att bestämmelser även härom tas in i statstjänsten) an -

nastadgan.

Som utredningen har framhållit bör de befogenheter som enligt 8 § AST

tillkommer myndighet användas något oftare än hittills. Det bör därför ex­

empelvis under utbildningskurser för tjänstemän i chefsställning betonas

både att myndigheterna i egenskap av arbetsgivare med hänsyn främst till

sina personalvårdande uppgifter är skyldiga att söka bilda sig en riktig upp­

fattning om varför en anställd inte sköter sitt arbete tillfredsställande och

att därvid i vissa fall kan finnas anledning att utnyttja de möjligheter 8 §

AST erbjuder. — Jag delar utredningens uppfattning att man bör sträva ef­

ter att myndigheterna får befogenheter motsvarande dem i 8 § AST också

i fall där sådana f. n. saknas, t. ex. i fråga om en del arvodesanställda.

Bland statstjänstemännen utförs de flesta bisysslorna på uppdrag av

offentliga myndigheter. Utredningen föreslår att en myndighet, som vill an­

lita en tjänsteman vid annan myndighet för bisyssla, i allmänhet bör sam­

råda med huvudarbetsgivaren innan uppdraget lämnas. En sådan samver­

kan måste anses vara både i myndigheternas och tjänstemannens intresse. I

många fall kan risker för förtroendeskada därigenom undvikas på ett smi­

digt sätt. En rationellare fördelning av bisysslorna kan också uppnås. Även

om man kan utgå från att samråd mellan myndigheterna redan nu före­

kommer i stor utsträckning, anser jag det lämpligt att också denna fråga

regleras i författning. Jag ämnar därför föreslå att i statstjänstemanna-

stadgan tas in en bestämmelse om sådant samråd. Det kan påpekas att en

liknande föreskrift finns i 4 § andra stycket kungörelsen (1969:248) om

fastighetsdomstol.

Vad jag tidigare har anfört i detta avsnitt (3.6) avser i princip alla kate­

gorier av tjänstemän som omfattas av StjL. Som har framgått av redo­

görelsen i avsnitten 2.1 och 3.1 förekommer vissa offentligrättsliga special­

regler om domares rätt till bisysslor. Dessa regler har tillkommit före 1965

års förhandlingsrättsreform och har inte reviderats i samband därmed.

Utöver särskilda bestämmelser i RB och några andra lagar finns i 7 § Saar

regler vilka innefattar förbud för justitieråd, regeringsråd, häradshövding,

borgmästare och vattenrättsdomare att ha vissa anställningar och uppdrag.

Förbuden i Saar har enligt 2 § andra stycket kungörelsen 1965: 886 endast

provisorisk giltighet. Vidare kan erinras om de förbud som är intagna i

domsagostadgan m. fl. domstolsinstruktioner. Bisyssleutredningen föreslår

— vad gäller de domare som omfattas av utredningsuppdraget — att regle­

ringen i Saar och domstolsinstruktionerna ersätts med en obligatorisk till­

79

ståndsprövning för dem som utövar domar tjänst och som vill driva närings­ verksamhet eller åtaga sig betalda uppdrag av närmare angivet slag.

Som jag förut har påpekat är ett kontrollsystem som grundar sig på obligatoriskt tillståndskrav behäftat med nackdelar. Den beskedsrätt som har föreslagits för tjänstemän i allmänhet torde i allt väsentligt kunna fylla samma funktion för domarnas del som för andra tjänstemän. Allmänhetens berättigade intresse av att förtroendet för domare och domstolar inte sätts i fara kan sålunda enligt min mening i förevarande hänseende fullt ut till­ godoses redan genom de inskränkningar i möjligheterna att ha bisysslor som följer av tjänstens beskaffenhet och utformningen av 13 § StjL. Som utred­ ningen framhåller har domarna på grund av sin utbildning och yrkeserfa­ renhet särskilda förutsättningar att själva avgöra om en bisyssla strider mot kravet på opartiskhet i tjänsteutövningen. Enligt min mening saknas därför skäl att befara att en övergång till ett enhetligt system som omfattar även domare skulle leda till att förtroendet för domarkåren och domstolarna minskas.

Vad beträffar skiljemannauppdrag vill jag nämna att domstolskommittén enligt sina direktiv skall överväga att inom domstolsväsendets ram skapa ett användbart alternativ till skilj emannaförfarandet. Det finns ingen anledning antaga att ett slopande av de speciella förbuden för vissa domare att åtaga sig skilj emannauppdrag kommer att få särskilt stor betydelse. Jag erinrar om att för det stora flertalet domare något sådant speciellt förbud f. n. inte gäller. Deras rätt att ta skilj emannauppdrag regleras av bestämmelsen i 13 § StjL. Med hänsyn till den restriktiva hållning som från statsmakternas sida har intagits i fråga om vissa domares — främst justitieråds och rege­ ringsråds — möjligheter att åtaga sig skilj emannauppdrag och till vad jag nyss har anfört anser jag mig kunna förutsätta att domare iakttar stor för­ siktighet beträffande sådana uppdrag.

På grund härav anser jag mig inte böra föreslå att särskilda regler angå­ ende domares rätt till bisysslor skall införas i StjL. Ändring av de särskilda bestämmelser i RB m. fl. lagar, vilka i vissa avseenden inskränker domares rätt att åtaga sig uppdrag som har samband med hans tj änsteuppgifter, har inte föreslagits av utredningen eller remissinstanserna och synes inte vara påkallad. Något behov av att behålla de administrativa specialreglerna i äm­ net föreligger däremot inte. Ett upphävande av dem bör ses som en anpass­ ning till regleringen i StjL. Beträffande förbuden i Saar och domstolsinstruk- tionerna i den del de sträcker sig längre än 13 § StjL hänvisar jag till vad jag har anfört om andra författningsbestämmelser som rör omfattningen av bisysslor m. in. Hithörande frågor får — som högsta domstolens ledamöter har understrukit i sitt yttrande över 1967 års betänkande — regleras genom avtal i den mån så inte redan har skett (jfr 8 § AST).

Under remissbehandlingen har bl. a. JK satt i fråga om de skäl, som ut­ redningen åberopar för sitt förslag att en särskild rådgivande bisysslenämnd

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

so

skall inrättas, är så starka att de bör föranleda att en sådan nämnd tillska­

pas. Innan det nu föreslagna systemet prövats en tid, är det enligt min me­

ning inte möjligt att i tillräcklig mån överblicka om det för att uppnå en­

hetlighet på detta område eller eljest kommer att finnas ett verkligt behov

av en ny centralinstans. Jag är därför inte beredd att föreslå en sådan nämnd.

Jag kommer emellertid att uppmärksamt följa bisysslefrågornas vidare ut­

veckling för att, om det behövs, senare föreslå Kungl. Maj :t att återkomma

till riksdagen i saken.

De förordade författningsändringarna om statstjänstemännens rätt att

ha bisyssla bör medföra motsvarande ändringar i den tidigare nämnda 16 §

stadgan om vissa tjänstemän hos kommuner m. fl.

Några övergångsbestämmelser torde inte behöva meddelas.

Kimgl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

81

4. Skyldighet för kommun att ersätta statsverket vissa

rättegångskostnader

4.1. Gällande bestämmelser

Enligt 1 § första stycket ställföreträdarlagen (prop. 1965: 153, KU 43, rskr 390) skall statens avtalsverk på kommuns vägnar föra förhandling samt sluta och uppsäga kollektivavtal om avtalsbara anställnings- eller ar­ betsvillkor för arbetstagare hos kommun eller på annat sätt enhetligt reg­ lera sådant villkor. Stadgandet avser endast anställnings- eller arbetsvill­ kor som enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen skall fastställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer.

Med kommun likställs i lagen landstingskommun, municipalsamhälle, kommunalförbund, tingslag, församling, kyrklig samfällighet, skogsvårds- styrelse, allmän försäkringskassa och annan allmän inrättning.

Intill den 1 januari 1968 var ställföreträdarlagen enligt en övergångs­ bestämmelse tillämplig även på annat anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kommun eller därmed likställd arbetsgivare än som avses i 1 § första stycket lagen, om villkoret fick bestämmas genom avtal och närmast före den 1 januari 1966 reglerats genom bestämmelse som meddelats av Kungl. Maj :t eller statlig myndighet.

Riksdagen beslöt år 1967 (prop. 131, SU 134, rskr 327) att avtalsbara an­ ställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning, som avses i ställföreträdarlagen, från och med den 1 januari 1968 skall fastställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myn­ dighet som Kungl. Maj :t bestämmer, om villkoret närmast före nämnda dag omfattats av övergångsbestämmelsen till lagen eller, utan att så var fallet, reglerats genom statliga bestämmelser. I propositionen (s. 10) förut­ sätts att fråga om tillämpning av ställföreträdarlagen, som kan uppkom­ ma i fortsättningen på grund av ändrade förhållanden, skall underställas riksdagen särskilt.

Enligt 5 § ställföreträdarlagen skall kommun såväl vid som utom dom­ stol företrädas av avtalsverket i tvist om avtal angående anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § eller om påföljd för otillåten stridsåtgärd vid konflikt om sådant villkor. Om talan väcks vid domstol i sådan tvist, som avses i 5 §, blir den kommun som tvisten rör part i målet. Av paragrafen följer att avtalsverket i sådant fall skall vara ställföreträdare för kommu­ nen, dvs. föra kommunens talan. Av förarbetena framgår att lagregeln är 6 — Bihang till riksdagens protokoll. 1 saml. Nr 72

82

tillämplig oberoende av om tvisten skall prövas av arbetsdomstolen eller

av allmän domstol.

I fråga om rättegångskostnader i här avsedda mål gäller bestämmelser­

na i 18 kap. RB. Av dessa bestämmelser följer att endast part och inter-

venient kan erhålla ersättning för rättegångskostnad. Enligt 18 kap. 8 § skall

ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara kostnaden för rättegångens

förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde,

såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

Ersättning skall enligt lagrummet också utgå för partens arbete och tids­

spillan i anledning av rättegången. Kostnad som uppstått för ställföreträdare

eller ersättning för dennes arbete och tidsspillan torde vara ersättningsgill

endast om parten är skyldig att gottgöra ställföreträdaren härför.

Under förarbetena till ställföreträdarlagen togs i flera remissyttranden

upp frågan om vem som slutgiltigt bör svara för kommuns kostnader när

avtalsverket företräder kommun i rättstvist vid eller utom domstol. Kom­

munförbunden anförde sålunda att staten som regel bör svara för kommuns

kostnader i sådana tvister. I denna fråga framhöll föredragande departe­

mentschefen i prop. 1965:153 (s. 35) att, om arbetsgivaren av domstol

ålagts att ersätta motparten dennes rättegångskostnader eller att utge ska­

destånd till motparten och kostnaderna åsamkats arbetsgivaren utan den­

nes förslcyllan, det kan vara skäligt att arbetsgivaren får ersättning för

dessa kostnader av statsmedel. Däremot bör i princip arbetsgivaren själv

slutligt svara för kostnader som hänför sig till tvistens handläggning utom

domstol. Departementschefen framhöll att det knappast kan meddelas

några författningsbestämmelser om skyldighet för staten att svara för kost­

nader i rättstvist. Frågan om ersättning av statsmedel torde därför få tas

upp från fall till fall efter framställning från arbetsgivaren till Kungl.

Maj :t. Innan erfarenhet vunnits av den nya ordningen ansåg sig departe­

mentschefen inte böra hemställa om anvisande av särskilda medel för dessa

ändamål eller om bemyndigande för Kungl. Maj :t att utanordna medel för

bestridande av sådana kostnader.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

4.2. Avtalsverkets framställning

Avtalsverket framhåller följande. I en rättegång, där avtalsverket enligt

5 § ställföreträdarlagen företräder kommun, utförs huvuddelen av arbetet av

avtalsverket. Det är sålunda verket som utarbetar stämningsansökan eller

svaromål. Kommunen företräds också vid muntlig förberedelse och huvud­

förhandling av tjänstemän från avtalsverket. I mål vid arbetsdomstolen

hörs dessutom ofta en eller flera tjänstemän från avtalsverket. Den kommun

som är part i målet medverkar i allmänhet endast på så sätt i rättegången,

att kommunen till avtalsverket sänder in handlingar och går avtalsverket

83

till handa med muntliga upplysningar om sakförhållandena. Arbetsgivarsi­ dans kostnader i här avsedda mal kommer därför helt eller till övervä­ gande del att utgöras av kostnader för avtalsverkets medverkan i målet.

Det finns varken i ställföreträdarlagen eller i annan författning någon bestämmelse som ålägger kommun att ersätta statsverket de kostnader som avtalsverkets arbete med målet medfört. Sådan skyldighet torde inte heller föreligga på annan grund. Denna fråga har inte behandlats i moti­ ven till ställföreträdarlagen.

Av det anförda torde enligt avtalsverket följa att, när avtalsverket före­ träder kommun i rättegång, kommunen inte kan tillerkännas ersättning för avtalsverkets kostnader i målet. Inte heller kan ett av avtalsverket för egen del framställt yrkande om sådan ersättning bifallas, eftersom avtals­ verket inte är part utan endast ställföreträdare för part.

Avtalsverket framhåller att det alltså f. n. föreligger bristande balans i dessa mål, när det gäller möjligheten att få ersättning för rättegångskost­ nader. Om arbetstagarparten vinner målet, kan den få ersättning av mot­ parten för samtliga sina rättegångskostnader. Arbetsgivarsidan däremot kan få ersättning av motparten endast för de kostnader som kommunen själv kan ha haft i målet. För huvuddelen av kostnaderna, nämligen av­ talsverkets kostnader, kan däremot ersättning inte utdömas. Rättsläget i dessa mål är sålunda annorlunda än i de mål om statstjänstemäns anställ­ nings- eller arbetsvillkor där avtalsverket företräder staten. Om statens ta­ lan bifalles i dessa mål, kan staten få ersättning för alla sina rättegångs­ kostnader. Enligt avtalsverkets mening är detta i hög grad otillfredsstäl­ lande. Avtalsverket föreslår därför att i 5 § ställföreträdarlagen införs en bestämmelse som ålägger kommun att ersätta staten kostnaderna för avtalsverkets medverkan i tvist vid domstol. Genom en sådan bestäm­ melse blir den ersättning, som kommun skall utge till staten, rättegångs­ kostnad för kommunen enligt 18 kap. 8 § RB. Motparten kan då, om han förlorar målet, förpliktas ersätta kommunen denna kostnad. Om däremot arbetsgivarsidan förlorar målet eller eljest inte tillerkänns ersättning av motparten för sina rättegångskostnader, får kommunen enligt förslaget stå kostnaderna för avtalsverkets medverkan i målet. Kommuns ersättnings­ skyldighet till staten bör sålunda enligt avtalsverkets förslag inte begränsas till de fall där arbetsgivarsidan tillerkänns ersättning för hela eller en del av sina rättegångskostnader. Om en sådan begränsning gäller, kan ifråga­ varande kostnader under vissa förutsättningar vara rättegångskostnad en­ ligt 18 kap. 8 § RB och under andra förutsättningar inte. En sådan ordning förefaller från principiella synpunkter mindre lämplig.

De merkostnader som kan uppkomma för berörda kommuner bedöms av avtalsverket vara relativt obetydliga. Hittills har avtalsverket företrätt kommun bara i ett eller två mål om året.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

6* — Bihang till riksdagens protokoll. 1 saml. Nr 72

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

4.3. Remissyttrandena

Avtalsverkets förslag lämnas ntan erinran av remissinstanserna. Svenska

landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska kyrkans för­

samlings- och pastoratsförbund förutsätter emellertid, att den föreslagna

lagändringen inte inverkar på den av departementschefen i prop. 1965: 153

(s. 35) anvisade möjligheten för kommun att få ersättning av statsmedel

för bl. a. rättegångskostnader.

4.4. Föredraganden

Enligt 1 § ställföreträdarlagen skall statens avtalsverk företräda kommun

vid bl. a. avtalsförhandlingar när det är fråga om avtalsbart anställnings-

eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kommun och villkoret enligt lag

eller riksdagsbeslut skall fastställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller

myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer. Enligt 5 § skall kommun såväl

vid som utom domstol företrädas av avtalsverket i tvist om avtal an­

gående anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § eller om påföljd för

otillåten stridsåtgärd vid konflikt om sådant villkor. Om talan väcks vid

domstol i sådan tvist blir kommunen part i målet och avtalsverket ställföre­

trädare för kommunen.

När avtalsverket företräder kommun vid domstol utför verket huvudde­

len av arbetet i rättegången. Kommunen medverkar i allmänhet bara på

så sätt, att den sänder in handlingar till avtalsverket och går det tillhan­

da med muntliga upplysningar. Kostnaderna på arbetsgivarsidan kommer

därför helt eller till övervägande del att utgöras av de kostnader som avtals­

verket har för sin medverkan i målet. Avtalsverket torde emellertid författ­

ningsenligt inte kunna få ersättning av kommunen för sin medverkan. Kom­

munen får således inga utgifter härför och kan därför inte tillerkännas

någon ersättning i detta hänseende. Inte heller kan avtalsverket tillerkännas

ersättning i målet för de kostnader som hänför sig till dess medverkan, efter­

som verket i egenskap av ställföreträdare inte torde ha någon självständig

rätt att erhålla ersättning av kommunens motpart. För att kommun skall

kunna tillerkännas ersättning för kostnaden för avtalsverkets medverkan,

föreslår avtalsverket att i 5 § ställföreträdarlagen skall införas en bestäm­

melse enligt vilken kommun skall ersätta staten dess kostnad med anledning

av att avtalsverket har företrätt kommunen vid domstol.

Förslaget har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Som avtals­

verket framhållit föreligger f. n. i dessa mål bristande balans, när det gäller

möjligheten att få ersättning för rättegångskostnader. Om arbetstagarpar-

ten vinner målet kan han sålunda få ersättning av motparten för samtliga

sina rättegångskostnader. Arbetsgivarsidan kan däremot få ersättning av

motparten endast för de kostnader som kommunen själv kan ha haft i

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 dr 1970

85

målet.

Kommunförbunden har i sina remissyttranden förutsatt att den före­ slagna lagändringen inte inverkar på den i prop. 1965: 153 anvisade möj­ ligheten föi kommun att fa ersättning av statsmedel för bl. a. rättegångs­ kostnader. Den av avtalsverket föreslagna lagändringen anser jag vara av pi ocessteknisk natur och närmast beröra förhållandet mellan avtalsverket och kommunen samt indirekt kommunens motpart. Den inverkar därför enligt min mening inte på de i förenämnda proposition angivna möjlig­ heterna för kommun att efter prövning från fall till fall få ersättning av statsverket för bl. a. rättegångskostnader.

Avtalsverket har enligt min mening framlagt övertygande skäl för den föreslagna lagändringen. Det torde inte finnas något sakligt skäl till att rätts­ läget i förevarande hänseende skall vara ett annat när avtalsverket företrä­ der kommun än när avtalsverket företräder staten. Jag förordar därför att lagändringen vidtas. Som avtalsverket har föreslagit bör ändringen träda i kraft den 1 juli 1970 med den inskränkningen att äldre lag fortfarande skall gälla i fråga om mål som anhängiggjorts vid domstol före ikraftträdandet.

5. Hemställan

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats för­ slag till

1) lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965: 27b), 2) lag om ändring i lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar in. m.

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilagad Den nya lagstiftningen bör träda i kraft den 1 juli 1970. Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över det under 1 angivna lagför­ slaget inhämtas enligt 87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats­ rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

1 Bilagan, som — bortsett från ändringen i 29 § statstjänstemannalagen — är likalydande med de vid propositionen fogade förslagen, har uteslutits här.

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 2 april 1970.

N

ärvarande:

f. d. justitierådet R

egner

,

regeringsrådet M

artenius

,

justitierådet

B

ernhard

,

justitierådet

H

esser

.

Enligt lagrådet den 13 mars 1970 tillhandakommet utdrag av protokoll

över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 27

februari 1970, hade Kungl. Maj:t förordnat, att enligt 87 § regeringsformen

lagrådets utlåtande skulle inhämtas över upprättat förslag till lag om änd­

ring i statstjänstemannalagen.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av hovrättsassessorerna Trygve Hellners och Lennart Aspegren.

Lagrådet yttrade:

Den utredning som ligger till grund för förslaget att göra statstjänste­

mannalagen tillämplig på justitieråd och regeringsråd behandlade i hu­

vudsak dessas arbetsrättsliga ställning. Utredningsmannen fann enligt be­

tänkandet att några olägenheter icke kunde antagas uppkomma som följd

av den särställning justitieråd och regeringsråd intoge samt att det vid

sådant förhållande ej syntes böra ifrågakomma att närmare fastställa dessa

tjänstemäns rättsläge genom särskild lagstiftning. Endast på en punkt an­

såg han att en lagstiftning borde komma till stånd redan nu beträffande

dessa domare, nämligen i fråga om avstängning på grund av sjukdom och

beträffande skyldighet att i samband därmed underkasta sig läkarunder­

sökning.

Betänkandet utgår i allt väsentligt från ett kollektivavtalsrättsligt betrak­

telsesätt. Frågan om rätten att använda lockout och strejk såsom strids­

medel bedömes sålunda främst med hänsyn till de enskilda tjänstemännens

ställning, särskilt deras oavsättlighet och ämbetsansvar. Väsentligen från

enahanda synpunkter behandlas frågan i flertalet av de yttranden som av­

givits av de i ärendet hörda myndigheterna. Det får antagas att föredragan­

de statsrådet anlagt samma synsätt då han i remissprotokollet anför, att

han delar den av utredningsmannen intagna ståndpunkten att regerings­

formens bestämmelser om högsta domstolens och regeringsrättens leda­

87

möter inte i och för sig torde ha en innebörd som hindrar att statstjänste- mannalagen göres tillämplig på dessa domare.

Enligt lagrådets uppfattning bör vid frågans bedömande i första rummet uppmärksammas icke de berörda domstolsledamöternas förhållanden utan själva domstolarnas ställning och uppgifter från statsrättslig synpunkt och huruvida därmed kan vara förenligt att arbetsinställelse tillätes eller det är lämpligt att arbetsinställelse må förekomma. I anslutning härtill erinras om grundlagberedningens uttalande, att frågan om de högsta domarnas arbetsrättsliga ställning hade ett visst samband med de högsta domstolar­ nas ställning i det konstitutionella systemet samt att beredningen därför närmast vore benägen att förorda att frågan icke löstes i nu förevarande sammanhang utan först i samband med den författningsreform, som be­ redningen hade till uppgift att förbereda. Högsta domstolens ledamöter och regeringsrättens flesta ledamöter har ej närmare berört denna konstitutio­ nella fråga. En minoritet av regeringsrättens ledamöter har understrukit, att en ordning som förutsatte att möjlighet förelåge att använda fackliga stridsmedel, ensidigt eller ömsesidigt, i anställningsförhållandet mellan sta­ ten och ledamöterna i de båda högsta dömande instanserna vore mindre väl förenlig med dessa domstolars statsrättsliga ställning enligt nu gällande regeringsform.

De två högsta domstolarna tillhör enligt regeringsformen de främsta or­ ganen för statsmaktens utövande. De intager därutinnan en särställning i förhållande till andra i regeringsformen omnämnda statsmyndigheter, bort­ sett naturligtvis från statsrådet. Sett från denna synpunkt ter det sig i hög grad främmande att ens teoretiskt antaga såsom grundlagsenligt, att dessa domstolar skulle kunna bringas ur verksamhet genom lockout eller strejk. Såsom grundlagberedningen framhållit finns det också från andra syn­ punkter ett särskilt intresse att hålla bärarna av den högsta domsmakten utanför fackliga stridsåtgärder.

De grundläggande bestämmelserna om högsta domstolen och regerings­ rätten återfinnes i 17 och 18 §§regeringsformen. Den utformning bestäm­ melserna har är betingad av historiska skäl. Bestämmelserna kan icke an­ ses blott reglera tillsättningen av domstolarnas ledamöter. Reellt sett inne­ bär de att för utövande av domsrätt i högsta instans skall finnas en högsta domstol bestående av minst tolv ledamöter och en regeringsrätt bestående av minst sju ledamöter. Liksom det skulle strida mot 17 och 18 §§ om Kungl. Maj :t underläte att tillsätta föreskrivet antal ledamöter i dessa domstolar, synes det vara oförenligt med bestämmelsernas angivna innebörd att leda­ möterna skulle genom lockout kunna utestängas från tjänstgöring med på­ följd att domstolarna blott funnes till namnet, eller att de som mottagit befattning som ledamot skulle äga underlåta att tjänstgöra. Såsom en pa­ rallell må hänvisas till 96 § regeringsformen, som innebär att det skall fin­ nas minst två riksdagens ombudsmän; uppenbart synes vara att lockout

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

88

Kungl. Maj. ts proposition nr

72

år 1970

eller strejk icke kan vara tillåtna i fråga om ombudsmännen. Vad som an­

märkts giver grund för åsikten att lockout och strejk icke är tillåtna beträf­

fande högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. Enligt denna åsikt

blir 15 § statstjänstemannalagen, som icke gäller då annat följer av lag,

icke tillämplig även om undantagsbestämmelsen i 1 § för justitie- och re­

geringsråd borttages. Härvid må ock erinras om bestämmelserna i 2 § 1946

års lag om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring samt 1 §

1909 års lag om regeringsrätten, vilka innehåller att arbetet i domstolarna

skall fortgå minst 40 veckor om året och beträffande högsta domstolen

dessutom att en avdelning alltid skall kunna sammankallas.

Förslaget 1963 till regeringsform (5 kap.) synes icke innebära att föreva­

rande fråga skulle komma i ett annat läge vid en författningsreform i en­

lighet med förslaget.

Bland övriga bestämmelser i regeringsformen som angår högsta domsto­

len och regeringsrätten må erinras om 26 §, enligt vilken nådeansökningar

icke kan av Kungl. Maj:t bifallas utan att högsta domstolen eller regerings­

rätten hörts.

Enligt 87 § regeringsformen i gällande lydelse skall lagrådet höras över

förslag rörande civil-, kriminal- och kyrkolag. I lagråd skall enligt 21 § re­

geringsformen tjänstgöra minst två justitieråd och ett regeringsråd. En

arbetsinställelse omfattande justitie- och regeringsråd skulle följaktligen

förhindra lagstiftning på nämnda områden. Bland annat skulle bliva omöj­

ligt att i grundlagsenlig ordning genomföra tjänsteplikt vid samhällsfarliga

konflikter, något som ansetts böra kunna ifrågakomma. Sedan det såsom

vilande antagna förslaget till ändring av 87 § regeringsformen blivit gällan­

de upphör väl skyldigheten att obligatoriskt höra lagrådet; det förutsättes

dock att ett lagråd skall finnas och kunna höras över lagförslag som i och

för sig är av sådan beskaffenhet att det bör remitteras till lagrådet.

I sammanhanget må ytterligare påpekas att om, efter en lockout omfat­

tande högsta domstolens ledamöter och andra domare, någon skulle vid all­

män domstol föra talan med krav på mistad lön under förmenande att han

obehörigen avstängts, målet eventuellt icke skulle kunna prövas i högsta

domstolen, eftersom dess ledamöter skulle kunna vara jäviga och ersättare

icke får förordnas.

Vad som anförts innebär att enligt lagrådets mening skäl finns att anse

lockout och strejk vara grundlagsstridiga i fråga om justitie- och rege­

ringsråd samt att användande av dessa stridsmedel i vart fall föranleder

allvarliga betänkligheter. Från alla håll har också vid frågans behandling

understrukits att den har nästan uteslutande teoretiskt intresse. Under alla

omständigheter synes frågan ej böra upptagas förrän i samband med en

författningsreform.

Rörande de särskilda paragraferna i statstjänstemannalagen anmärkes

följande.

Kungl. Maj. ts proposition nr 72 år 7970

89

Såsom föredragande statsrådet konstaterat saknar 2 § betydelse för justi- tie- och regeringsråd.

Då justitie- och regeringsråd redan har förhandlings- och avtalsrätt, är

3 § av intresse endast såvitt gäller där stadgade inskränkningar i avtalsrät­ ten. Det är emellertid ej nödvändigt att stadga sådana inskränkningar i fråga om justitie- och regeringsråd. Om så ej sker får dessa visserligen for­ mellt möjlighet att begära att sådana frågor som avses med inskränkning­ arna dragés in i avtalsregleringen. Uteslutes användning av stridsmedel kan avtalsverket emellertid alltid motsätta sig att så sker och kommer själv­ fallet också att begagna sig av denna möjlighet. Även om 3 § ej blir till­ lämplig i fråga om justitie- och regeringsråd, kommer alltså bestämmande­ rätten i här avsedda frågor också för dessa befattningshavare att i prak­ tiken ligga hos det allmänna.

Av föreskrifterna i 4—12 §§ är åtskilliga utan betydelse för justitie- och regeringsråd eller onödiga vid sidan av bestämmelser i regeringsformen. Icke innehållet i någon av dessa paragrafer påkallar att statstjänstemanna- lagen göres tillämplig på dessa domare. Vad angår 11 § må erinras om justitie- och regeringsråds skyldighet att tjänstgöra i lagrådet.

Motsvarighet till bestämmelserna i 13 § och möjligen även 14- § bör finnas för justitie- och regeringsråd.

Vad lagrådet förut anfört innebär att 15—17 §§ icke bör gälla ledamöter­ na i högsta domstolen och regeringsrätten.

Av stadgandena i 18—25 §§ är icke något tillämpligt beträffande justitie- och regeringsråd. I sammanhanget erinras att i fråga om ansvar för tjänste­ fel dessa domare icke är underkastade ansvar utöver vad som föreskrives i 101 § regeringsformen (jfr motiven till 1963 års förslag till regerings­ form s. 280 f). Åtal jämlikt 20 kap. 4 § brottsbalken kan alltså icke ifråga- komma; i stället kan entledigande ske jämlikt 103 § regeringsformen efter beslut av opinionsnämnden.

I stället för bestämmelsen i 26 § gäller beträffande domare lagen om av­ stängning av domare. Huruvida denna lag är tillämplig å justitie- och rege­ ringsråd annat än vid åtal vid riksrätt lämnades vid lagens tillkomst öppet

(se prop. 1955: 148 s. 28 och 29, NJA II 1955 s. 43); denna fråga är ej heller

löst i förevarande förslag.

Bestämmelserna i 27 § äger visst samband med reglerna i 31 och 32 §§ och behandlas tillsammans med dessa.

2830 §§ saknar betydelse för justitie- och regeringsråd. Vad särskilt an­ går 29 § må framhållas att vad där sägs, å ena sidan, såvitt avser dessa domare, följer av 36 § regeringsformen och, å andra sidan, endast utgör en ofullständig beskrivning av rättsläget för dessa befattningshavares del, eftersom bestämmelsen icke beaktar att de kan skiljas från tjänsten även genom beslut av riksrätten eller av Kungl. Maj:t jämlikt 102 och 103 §§regeringsformen.

90

Kunyl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Bestämmelserna i 31 och 32 §§ angående tjänstemans skyldighet att avgå

i vissa fall har i fråga om domare närmast innebörden av en komplettering

av 36 § regeringsformen genom att de närmare anger vilka rekvisit som

skall föreligga för att pensionering skall få äga rum. I samband härmed bör

även beaktas reglerna i 27 § statstjänstemannalagen om avstängning av

tjänsteman på grund av sjukdom och om läkarundersökning.

För justitie- och regeringsråd gäller för närvarande i fråga om pensione­

ring vissa bestämmelser i SPR, vilka motsvarar 31 § samt 32 § första och

tredje styckena statstjänstemannalagen. Däremot gäller för närvarande

icke för dem några regler som motsvarar 32 § andra stycket eller 27 §.

Lagrådet delar uppfattningen att sådana närmare bestämmelser om pen­

sionering av justitie- och regeringsråd som fordras för komplettering av 36 §

regeringsformen bör ges i lag. Lagrådet biträder även meningen att be­

stämmelser om avstängning på grund av sjukdom och om läkarundersök­

ning bör meddelas för dem och därvid ges i lag. I och för sig synes det icke

vara något att erinra mot att bestämmelser i nu berörda ämnen får samma

innehåll som 31 och 32 samt 27 §§ statstjänstemannalagen.

I fråga om högre tjänster som Kungl. Maj :t tillsätter prövas fråga om an­

ställnings upphörande enligt 31 och 32 §§ av Kungl. Maj :t, jfr 37 §. Även frå­

ga om avstängning på grund av sjukdom eller om läkarundersökning enligt

27 § prövas, när det gäller sådan tjänst, av Kungl. Maj:t; enligt det remit­

terade förslaget följer detta av vissa från statstjänstemannastadgan till 27 §

andra stycket statstjänstemannalagen överförda bestämmelser. Under re­

missbehandlingen har framförts på konstitutionella överväganden grunda­

de betänkligheter mot att Kungl. Maj :t i statsrådet sålunda skall kunna be­

sluta om entledigande av justitie- eller regeringsråd på grund av sjukdom

liksom om avstängning eller om läkarundersökning av sådan befattnings­

havare. Lagrådet finner dessa betänkligheter icke sakna fog. Invänd­

ningar av samma natur kan även riktas mot att det, såsom enligt förslaget,

skall tillkomma Kungl. Maj :t i statsrådet att besluta om entledigande av

justitie- eller regeringsråd enligt 32 § andra stycket. Utöver de konstitutio­

nella skälen bör även beaktas att bedömningen huruvida en ledamot av

högsta domstolen eller regeringsrätten fullgör sin tjänst tillfredsställande

av naturliga skäl knappast kan företagas annat än av den domstol han till­

hör. Själva beslutet om entledigande, avstängning eller läkarundersökning

synes dock kunna fattas av Kungl. Maj :t i statsrådet. Enligt lagrådets me­

ning kan de skilda synpunkter som här anförts tillgodoses genom att befo­

genheten för Kungl. Maj:t i statsrådet att besluta i ärenden av förevarande

beskaffenhet göres beroende av att framställning i saken göres av vederbö­

rande domstol.

De materiella stadgandena i 33 och 3i §§ saknar tillämplighet beträffan­

de justitie- eller regeringsråd.

Regeln i 35 § om tjänstemans rätt att lämna tjänsten efter skriftlig upp­

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

91

sägning saknar motsvarighet för justitieråds och regeringsråds del. Såsom framhålles i remissprotokollet torde uppsägningsrätt för dem ej heller kun­ na grundas på bestämmelsen i 9 § 1 mom. AST. Justitie- och regeringsråd som begärt avsked torde alltså enligt gällande ordning ha att avvakta Kungl. Maj:ts beslut om entledigande. När det gäller tjänstemän i allmän­ het har en sådan ordning ansetts mindre väl förenlig med ett system som förutsätter frihet att avtala om löner och rätt att vid lönekonflikt nedlägga arbetet. Med hänsyn till vad som förut sagts angående justitie- och rege­ ringsråds statsrättsliga ställning och rätt att vidtaga fackliga stridsåtgär­ der finns enligt lagrådets mening icke anledning att nu ändra gällande ord­ ning och för deras del införa en lagstadgad uppsägningsrätt. Något praktiskt behov av en sådan ändring föreligger icke heller.

Vad slutligen angår 36—41 §§, i den mån de överhuvud skulle få bety­ delse beträffande justitie- och regeringsråd, hänvisas till anmärkningarna rörande 30, 31, 32 och 35 §§.

Sammanfattningsvis anför lagrådet följande. På grunder som förut utvecklats kan lagrådet icke tillstyrka att stats- tjänstemannalagens regler i 15—17 §§ om fackliga stridsåtgärder nu göres tillämpliga på justitieråd och regeringsråd. Ej heller bör 35 § göras till­ lämplig på dessa befattningshavare.

Såsom lagrådet anfört förefinns icke behov av motsvarighet till reglerna i 3 § om begränsning av avtalsområdet, 7 § första stycket första punkten om tillsättningsdokument och 8 § om anställningsbevis.

Flertalet av övriga bestämmelser i lagen saknar med hänsyn till sitt in­ nehåll betydelse beträffande justitieråd och regeringsråd.

Göres lagen tillämplig å dessa domare måste i vissa fall hänvisningar ske till regeringsformen eller andra för dem gällande författningar. Förutom, såsom enligt förslaget, i 10 och 38 §§ torde sådana hänvisningar böra göras i 11 och 29 §§.

Vad lagrådet anfört innebär att för justitie- och regeringsråd bör medde­ las lagbestämmelser i de frågor som behandlas i 13 §, eventuellt också 14 §, i 27 § samt i 31, 32 och 37 §§. I princip torde bestämmelserna kunna över­ ensstämma med dem som enligt statstjänstemannalagen med föreslagna ändringar skall gälla för andra statstjänstemän. Sådana bestämmelser kan införas såvitt angår justitieråd i 1946 års lag om högsta domstolens sam­ mansättning och tjänstgöring samt i fråga om regeringsråd i 1909 års lag om regeringsrätten. I vardera lagen bör då även införas sådana särregler om ordningen för fattande av beslut om avstängning och om avgångsskyl- dighet som lagrådet föreslagit.

Vid ovan angivna förhållanden finnes icke tillräckliga skäl att göra stats­ tjänstemannalagen tillämplig även på justitieråd och regeringsråd. Lagrådet avstyrker därför förslaget om upphävande av undantagsbestämmelsen i 1 §

92

andra stycket statstjänstemannalagen angående högsta domstolens och

regeringsrättens ledamöter samt föreslår att de bestämmelser som enligt

vad nyss sagts erfordras för dem intages i de nämnda domstolslagarna.

När justitiekanslern undantogs från statstjänstemannalagens tillämp­

ningsområde anfördes som skäl härför att denne intager en speciell, rege­

ringen närstående ställning och att hans ämbetsåligganden till väsentlig del

är tämligen likartade med riksdagens ombudsmäns. Dessa skäl synes allt­

jämt äga giltighet. Lagrådet avstyrker därför även förslaget att upphäva

den för justitiekanslern gällande undantagsregeln i 1 § statstjänstemanna­

lagen.

Ändringarna i 13 § statstjänstemannalagen angående tjänstemäns rätt

att åtaga sig bisysslor och det föreslagna andra stycket i 27 § om besluts­

befogenhet beträffande avstängning in. m. berör även andra tjänstemän.

Yad som föreslagits i dessa delar föranleder icke erinran från lagrådets

sida.

Kungl. Maj:ts proposition nr

72

år 1970

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

93

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför HansMaj.t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 april

1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, A

spling

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

,

G

eijer

, O

dhnoff

, W

ickman

, M

oberg

, B

engtsson

, N

orling

, L

öfberg

,

Lidbom.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

statsrådet Löfberg lagrådets utlåtande över förslag till lag om ändring i

statstjänstemannalagen (1965: 274) och anför.

Lagrådet avstyrker förslaget om sådan ändring i 1 § andra stycket stats-

tjänstemannalagen (StjL) att lagen görs tillämplig även på högsta domsto­

lens och regeringsrättens ledamöter. Till grund för sin uppfattning härvid­

lag åberopar lagrådet främst att skäl kan anföras för att anse lockout och

strejk vara grundlagsstridiga i fråga om justitieråd och regeringsråd samt

att användande av fackliga stridsmedel beträffande dessa tjänstemän i vart

fall föranleder allvarliga betänkligheter. Reglerna i 15—17 §§ StjL om rätt

till fackliga stridsåtgärder in. m. bör därför inte gälla dessa tjänstemän. En­

ligt lagrådets mening finns inte heller i övrigt tillräckliga skäl att göra

StjL tillämplig också på justitie- och regeringsråd. Lagrådet föreslår därför

att de lagbestämmelser som behövs angående dessa domares arbetsrättsliga

ställning i stället tas in i lagen (1946: 879) om högsta domstolens samman­

sättning och tjänstgöring resp. lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj :ts re­

geringsrätt.

I remissprotokollet erinrade jag om att rättsförhållandet mellan staten

och dess tjänstemän i viktiga hänseenden ändrades genom 1965 års för-

handlingsrättsreform. Samtidigt som alla tjänstemannakategorier fick rätt

att kollektivt förhandla med arbetsgivaren om anställningsvillkoren, erkän­

des strejk och lockout som tillåtna stridsmedel i intressetvist mellan sta­

ten och tjänstemannaorganisation. Härmed uppgavs bl. a. det ovillkorliga

anspråk på tjänsteuppgifternas fullgörande som före reformen kunnat rik­

tas i vart fall mot statens ordinarie tjänstemän. I den nya lagstiftningen

gjordes inte något undantag för sådana offentliga verksamhetsområden där

en arbetsinställelse kunde drabba verksamheten särskilt hårt. I förarbetena

till StjL underströks att man vid en bedömning av frågan med vilka medel

samhället borde skydda sig mot samhällsfarliga konflikter inte borde göra

94

principiell skillnad mellan allmän och enskild verksamhet. Vidare betona­

des att de preliminära huvudavtal som träffats mellan staten och kom-

munförbunden, å ena, och de offentliga tjänstemännens organisationer, å

andra sidan — det statliga avtalet har numera ersatts av det s. k. Slotts-

backsavtalet — innebar avsevärda garantier mot samhällsfarliga konflikter

inom det offentliga tjänstemannaområdet. I förarbetena konstaterades också

att ingen ifrågasatte Kungl. Maj :ts och riksdagens rätt att tillgripa tvångs-

lagstiftning till skydd för vitala samhällsintressen (prop. 1965:60 s. 108,

264 och 298 samt K2LU 1 s. 61).

Varken vid tillkomsten av de grundlagsändringar som genomfördes i sam­

band med förhandlingsrättsreformen eller vid införandet av övrig lagstift­

ning på området synes från något håll ha gjorts gällande att det förhållandet

att i grundlag ges bestämmelser som reglerar de viktigaste statsorganens

verksamhet skulle utgöra hinder för facklig stridsåtgärd beträffande tjäns­

teman hos sådant organ. Som jag påpekade vid remissen till lagrådet av­

visade statsmakterna 1965 också tanken på att lagstiftningsvägen eller ge­

nom avtal tillskapa en frikrets avseende högre tjänstemän. Inte heller vid

diskussionen av frikretsfrågan synes ha hävdats att en sådan specialregle­

ring skulle vara nödvändig för att inte de statsorgan, som i grundlag före­

skrivs eller åtminstone förutsätts skola finnas, sätts ur spel genom arbets­

inställelse. Som framhållits av bl. a. tre ledamöter av lagrådet vid deras

granskning av förslaget till StjL 1965 torde det i själva verket möta närmast

oöverstigliga svårigheter att i lag avgränsa de offentliga verksamhetsom­

råden där med hänsyn till samhälleliga intressen arbetsinställelse inte kan

tolereras (jfr prop. 1965:60 s. 265). Någon sådan gränsdragning har vid

förhandlingsrättsreformen inte ansetts nödvändig ens beträffande tjänste­

män hos de två främsta statsorganen, regeringen och riksdagen. Denna be­

dömning synes inte ha påverkats av det förhållandet att exempelvis 5 § RF

föreskriver att statsdepartement skall finnas för särskilda grenar av rikets

styrelse och 80 § riksdagsordningen förutsätter att hos riksdagen finns

ett kansli, som sätter upp och expedierar riksdagens skrivelser. Enligt min

mening torde det inte kunna anföras bärande skäl för att nu anlägga ett

annat synsätt såvitt gäller ledamot av högsta domstolen eller regeringsrät­

ten. Jag vill i detta sammanhang även erinra om att den av föredraganden

i prop. 1965: 60 gjorda hänvisningen till grundlag beträffande högsta dom­

stolens och regeringsrättens ledamöter inte torde ha grundats på antagan­

det att arbetsinställelse i och för sig skulle vara utesluten beträffande dessa

tjänstemän (jfr prop. s. 139). Mot bakgrund av vad nu anförts kan jag inte

finna några konstitutionella hinder mot att StjL görs tillämplig på do­

marna i de båda högsta rättskipande organen utan att undantag samtidigt

görs för lagens bestämmelser om arbetskonflikt. Även om ett sådant un­

dantag görs, torde f. ö. dessa domare ha förhandlingsrätt enligt 1936

års lag om förenings- och förhandlingsrätt och rätt att sluta kollektivavtal.

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

Detta medför i och för sig att enligt vedertagna arbetsrättsliga principer även stridsåtgärder kan vidtagas i händelse av arbetskonflikt.

Lagrådet har som ett ytterligare skäl mot framläggande av förslaget på­ pekat att om, efter en lockout omfattande högsta domstolens ledamöter och andra domare, någon skulle vid allmän domstol föra talan med krav på mistad lön under påstående att han obehörigen avstängts, målet eventuellt inte skulle kunna prövas i högsta domstolen, eftersom dess ledamöter skulle kunna vara jäviga och ersättare inte får förordnas. Även bortsett från att det synes i hög grad tveksamt om enbart den omständigheten att domare dragits in i en arbetskonflikt skulle göra honom jävig vid handläggningen av ett mål som har anknytning till konflikten, har jag svårt att se att lagrådets påpekande innefattar ett avgörande hinder mot det remitterade förslaget. En liknande jävssituation kan uppenbarligen i det av lagrådet anförda fallet uppkomma även i andra dömande instanser. Eftersom en jävssituation av nu tänkt slag inte ansetts utgöra något hinder mot att göra StjL:s regler om arbetskonflikter i princip tillämpliga på domare i allmänhet, kan enligt min mening inte heller motsvarande omständighet åberopas som ett avgörande skäl häremot såvitt angår domare i de två högsta domstolarna.

Som understrukits också av lagrådet har emellertid den nu diskuterade frågan nästan uteslutande teoretiskt intresse. Det torde nämligen inte vara förenligt med den rådande uppfattningen hos berörda parter att justitie­ råd och regeringsråd dras in i arbetskonflikt. Ett uttryck härför är resulta­ tet av de överläggningar mellan företrädare för chefen för civildepartemen­ tet och tjänstemannaorganisationerna som fördes åren 1965 och 1968 och som jag omnämnt i remissprotokollet. Som framgår av detta förutsattes vid överläggningarna, vilka berörde ett större antal högre tjänstemän, däribland justitieråd och regeringsråd, uttryckligen att fredsplikt skulle gälla för des­ sa tjänstemän.

Vad lagrådet i övrigt anfört till stöd för sin uppfattning att StjL inte bör göras tillämplig på justitieråd och regeringsråd har delvis sin grund i det av lagrådet förda resonemanget i fråga om användande av fackliga strids­ medel beträffande dessa domare. Jag syftar här bl. a. på lagrådets uttalan­ de beträffande föreskrifterna i 3 § StjL om begränsning av avtalsområdet. Med den av mig i det föregående redovisade inställningen i berörda fråga torde de av lagrådet åberopade skälen för att inte göra 3 § i lagen tillämplig på justitie- och regeringsråd väsentligt minska i betydelse. Enligt min me­ ning är det av vikt att detta lagrum, som bl. a. ger huvudreglerna om av­ talsområdets avgränsning, kommer att gälla också för dessa domare. Med den ståndpunkt jag nu intagit synes det även vara till fördel att före­ skriften i 35 § om uppsägningsrätt blir gällande för justitieråd och regerings­ råd.

Vad gäller övriga av lagrådet andragna omständigheter mot att StjL görs

Kungl. Maj:ts proposition nr 72 år 1970

95

96

tillämplig på justitie- och regeringsråd vill jag här inskränka mig till att

nämna följande. Visserligen saknar åtskilliga av lagens föreskrifter bety­

delse för dessa domare. Detta utgör dock knappast något hinder mot att la­

gen i princip blir gällande även för dessa. Som påpekas även av lagrådet

bör å andra sidan meddelas bestämmelser i lag för högsta domstolens och

regeringsrättens ledamöter i vissa andra frågor som behandlas i StjL. Lag­

rådet nämner i detta sammanhang föreskrifterna i 13, 14, 27, 31, 32 och

37 §§ StjL. Med hänsyn härtill och under hänvisning till vad jag i övrigt

anfört i remissprotokollet finner jag övervägande skäl tala för att justitie-

råd och regeringsråd bör omfattas av StjL. Jag anser mig därför inte ha

anledning att frångå detta förslag. Vad lagrådet anfört angående besluts­

befogenheten i ärenden enligt 27 och 32 §§ StjL och om lämpligheten att —

om lagen görs tillämplig på justitie- och regeringsråd — göra uttryckliga

hänvisningar till RF:s bestämmelser inte bara i 10 och 38 §§ utan också i 11

och 29 §§ har inte övertygat mig om att jag bör frångå det remitterade för­

slaget i vidare mån än att jag nu föreslår att i 29 § StjL tas in en erinran om

de särskilda ansvarighetsregler som enligt RF gäller för justitie- och rege­

ringsråd.

Lagrådet avstyrker även förslaget att upphäva den för justitiekanslern

gällande undantagsregeln i 1 § StjL. Under åberopande av vad jag anfört vid

remissen till lagrådet i denna del anser jag mig böra vidhålla detta förslag..

Lagförslaget lämnas i övrigt utan erinran av lagrådet.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagens

att antaga

dels det av lagrådet granskade förslaget till lag om ändring i statstjänste-

mannalagen (1965: 27i) med angiven ändring,

dels det vid statsrådsprotokollet den 27 februari 1970 fogade förslaget till

lag om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid'

vissa avtalsförhandlingar m. m.

Ärendet bör behandlas under riksdagens vårsession.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas propo­

sition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 72 år 1970

Kungl. Maj. ts proposition nr 72 år 1970

97

Innehållsförteckning

Propositionen ........................................................................................................................ 1

Propositionens huvudsakliga innehåll .............................................................................. 1

Lagförslag ................................................................................................................................. 2

Förslag till

lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965:274) ............................................... 2 lag om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa

avtalsförhandlingar m. m............................................................................................... 4

Utdrag av statsrådsprotokollet den 27 februari 1970 ................................................. 5

1

Inledning

........................................................................................................................ 5

2

Justitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns arbelsrättsliga ställning

8

2.1 Nuvarande ordning................................................................................................... 8 2.1.1 Justitieråd och regeringsråd.......................................................................... 8 2.1.2 Justitiekansler n ............................................................................................... 12 2.2 Ur förarbetena till regeringsformen och statstjänstemannalagen............ 12 2.3 Tidigare behandling av frågan om justitieråds och regeringsråds rätt till bisysslor..................................................................................................... 14 2.4 1967 års betänkande .............................................................................................. 15 2.4.1 Justitieråd och regeringsråd.......................................................................... 15 2.4.2 Justitiekanslern ............................................................................................... 27 2.5 Remissyttrandena .................................................................................................. 30 2.6 Föredraganden ...................................................................................................... 42

3

Statstjänstemännens bisgsslor

................................................................................. 53

3.1 Gällande bestämmelser .......................................................................................... 53 3.2 Avtalsregler m. m. för kommunala och privata tjänstemän........................... 55 3.3 Förhållandena i andra nordiska länder............................................................. 56 3.4 Bisyssleutredningen .............................................................................................. 56 3.5 Remissyttrandena ........................................................ 63 3.6 Föredraganden ...................................................................................................... 73

4

Skyldighet för kommun att ersätta statsverket vissa rättegångskostnader

81

4.1 Gällande bestämmelser ........................................................................................ 81 4.2 Avtalsverkets framställning ................................................................................. 82 4.3 Remissyttrandena .................................................................................................. 84 4.4 Föredraganden ...................................................................................................... 84

5

Hemställan

................................................................................................................... 85

Utdrag av lagrådsprotokollet den 2 april 1970 ......................................................... 86

Utdrag av statsrådsprotokollet den 3 april 1970 ............................................................ 93