Inaktuell version

Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-04-01
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2006:701
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller i fråga om preskription av skatt och andra fordringar som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Den tillämpas dock inte på fordringar enligt vattenlagen (1918:523), vattenlagen (1983:291), 25 kap. 8 § miljöbalken, 6 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, rättshjälpslagen (1996:1619), studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395), bötesverkställighetslagen (1979:189) eller fordringar för vilka särskilda bestämmelser om preskription gäller. Lag (1999:1401).

Preskriptionstid

Inledande bestämmelse

2 §  Har för en fordran gällt mer än en sistabetalningsdag, skall fordringen anses ha förfallit till betalning på den betalningsdag som inföll först.

Ordinarie preskriptionstid

3 §  En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Har en fordran fastställts till sitt belopp

 1. sedan den förfallit till betalning eller
 2. sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan redovisning för fordringen gått ut,

[S3]räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dessförinnan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då fastställelsen ägde rum.

[S4]En fordran som har påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483) preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning. Om ett sådant indrivningsuppdrag återtas, upphör beräkningen av preskriptionstid för det belopp som omfattas av återkallelsen. Lag (1997:491).

Preskriptionstid vid anstånd m.m.

4 §  Medges den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis anstånd med betalningen, preskriberas fordringen i motsvarande mån tidigast två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gälla.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1997:491).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

5 §  Har beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion meddelats på grund av en ansökan som gjorts innan fordringen har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upphört eller ett ackord skall vara fullgjort. Inleds skuldsanering innan fordringen har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av det kalenderår då beslutet om att inleda skuldsanering meddelades eller, om skuldsanering beslutas, då återstående skuldbelopp senast skulle ha betalats.

[S2]Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs eller skuldsanering inleds under tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §. Lag (2006:550).

Prop. 2005/06:124: Paragrafens första stycke har ändrats endast redaktionellt på så sätt att när det gäller inledande av skuldsanering det inte längre uttryckligen hänvisas till skuldsaneringslagen.

6 §  Får den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis uppskov med betalningen enligt kronofogdemyndighetens skriftliga medgivande, preskriberas fordringen såvitt gäller honom tidigast vid utgången av det kalenderår då betalningen skall vara fullgjord enligt medgivandet. Fordringen preskriberas härigenom dock inte senare än tio år efter utgången av det kalenderår då preskription annars skulle inträda enligt 3 §.

Preskriptionstid vid beslut om preskriptionsförlängning

7 §  Preskriptionstiden får på Kronofogdemyndighetens ansökan förlängas av länsrätten mot den som svarar för betalning av en fordran, om han

 1. har överlåtit, undanskaffat eller upplåtit särskild rätt till egendom och det kan antas att han gjort detta för att försvåra det allmännas möjligheter att få betalt för fordringen,
 2. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig,
 3. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan eller
 4. har stadigvarande vistats utomlands.

[S2]En förlängning enligt första stycket 2-4 får beslutas endast om de förhållanden som anges där förelegat sedan fordringen överlämnats för indrivning och särskilda skäl inte talar mot en förlängning.

[S3]Mot en juridisk person får förlängning enligt första stycket 2-4 beslutas, om sådana förhållanden som anges där har förelegat i fråga om en företrädare för den juridiska personen och detta med hänsyn till företrädarens inflytande över eller befattning med den juridiska personens verksamhet kan antas ha varit av betydelse för det allmännas möjligheter att få betalt för sin fordran. Lag (2006:701).

 • HFD 2014:4:Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.

8 §  Vid tillämpning av 7 § skall preskriptionstiden förlängas till utgången av femte kalenderåret efter det då preskription annars skulle inträda enligt 3 §.

[S2]Den i första stycket angivna tiden får på förnyad ansökan förlängas med ytterligare fem år om det är påkallat från allmän synpunkt.

 • HFD 2014:4:Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.

9 §  Har ansökan om förlängning av preskriptionstiden ingivits inom den tid och i den ordning som föreskrivs i 13 §, preskriberas fordringen tidigast, när lagakraftägande beslut på grund av ansökningen föreligger.

Innebörden av preskription

10 §  Preskription innebär att åtgärder för att få betalt för en fordran inte får vidtas. Har fordringen innan preskription inträtt helt eller delvis säkerställts genom sådan åtgärd, får dock denna fullföljas efter preskriptionstidens utgång.

[S2]Under tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §, får åtgärd för att få betalt för fordringen inte vidtas utöver vad som krävs för att säkerställa den. Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård får dock säljas.

[S3]Har ansökan om förlängning av preskriptionstiden återkallats eller lämnats utan bifall enligt beslut, som har vunnit laga kraft, skall åtgärd som avses i andra stycket såvitt möjligt återgå.

11 §  Bestämmelserna i 8 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130) tillämpas på fordringar som avses i denna lag. Om flera har gått i borgen för betalning av en fordran gäller 9 § preskriptionslagen.

[S2]Svarar flera solidariskt för betalningen av en fordran i andra fall än som avses i första stycket, inverkar det förhållandet att preskription har inträtt mot någon av dem inte på de övrigas betalningsskyldighet.

12 §  Preskription inskränker inte det allmännas rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken det allmänna har panträtt till säkerhet för fordringen.

 • NJA 2000 s. 252:Resning. Fråga huruvida aktiebolag bort försättas i konkurs på ansökan av staten för en skattefordran, när skattefordringen preskriberats efter konkursansökningen men före konkursbeslutet.

Behöriga myndigheter m.m.

13 §  Mål om preskriptionsförlängning enligt 7 eller 8 § prövas av den länsrätt inom vars domkrets den som svarar för betalning av fordringen har sin hemortskommun samt, beträffande dödsbo, den länsrätt som senast var behörig att pröva en ansökan om preskriptionsförlängning som rörde den avlidne.

[S2]Om ett handelsbolag svarar för betalning av fordringen, prövas målet av den länsrätt inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret senast hade sitt huvudkontor. Beträffande annan juridisk person skall ansökan prövas av den länsrätt inom vars domkrets styrelsen har sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen senast utövades.

[S3]I övriga fall skall målet prövas av den länsrätt inom vars domkrets Kronofogdemyndighetens kontor är beläget.

[S4]Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskriptionstid som gäller enligt 3-6 eller 8 §§. Lag (2006:701).

Prop. 2006/07:99: Paragraferna föreslås ändras med anledning av att det i fortsättningen är Skatteverket, och inte som hittills Kronofogdemyndigheten, som skall företräda staten i mål om preskriptionsförlängning. Forumregeln i 13 § tredje stycket föreslås vidare få en ny konstruktion med anledning av att Skatteverket är en rikstäckande myndighet. Slutligen föreslås en smärre justering i 13 § fjärde stycket.

Ikraftträdande Det föreslås att om ett mål före ikraftträdandet den 1 januari 2008 har ...

Prop. 2005/06:200: Till följd av förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet har bestämmelsen i paragrafens första mening slopats. De nya bestämmelserna om forum i första och andra styckena har 22 kap.11 d §§skattebetalningslagen (1997:483) ...

14 § Har upphävts genom lag (2006:701).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Lag (1984:861) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om fordringar som påförts enligt lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:22
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1987:1195) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Lag (1993:904) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som drivs in enligt bestämmelserna i tullagen (1973:670).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:342) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:772) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet, gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1997:491) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringen i 1 § den 1 december 1997 och i övrigt den 1 november 1997. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om fordringar som har påförts enligt uppbördslagen (1953:272) eller rättshjälpslagen (1972:429).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1092) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:834) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1401) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:688) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:550) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:286, Prop. 2005/06:124, Bet. 2005/06:LU35
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:701) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter i 13 § gäller fortfarande för mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 7, 13 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:326) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
ändr. 7, 13 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:9) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:154, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:JuU1
Omfattning
ändr. 7, 13 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2011:1309) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1539) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ny 9 a §
CELEX-nr
32010L0024
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2016:680) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-11-01