Upphävd författning

Försäkringsrörelseförordning (1982:790)

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1982-06-24
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2004:704
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan om koncession m.m.

1 §  Ansökan om koncession för försäkringsbolag och stadfästelse av bolagsordning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ges in till Finansinspektionen. Ansökan skall undertecknas av samtliga stiftare och ange

 1. fullständigt namn, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för stiftarna och, om ett handelsbolag är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman,
 2. namn och postadress för stiftarombud, om sådant ombud har utsetts.

[S2]Ansökan skall innehålla

 1. en försäkran att stiftarna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som skall utses enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och
 3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad innehavare av aktier i bolaget. Förordning (2002:349).

2 §  När koncession och stadfästelse söks enligt 1 § skall bolagsordning och verksamhetsplan ges in i original och en avskrift. Bolagsordningen och verksamhetsplanen skall vara försedda med stiftarnas bevittnade namnunderskrifter.

[S2]Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om vad verksamhetsplanen skall innehålla. Förordning (1995:790).

3 §  Ansökan om ändring av en stadfäst bolagsordning för försäkringsbolag skall göras av styrelsen eller verkställande direktören. Till ansökningshandlingen skall fogas en avskrift av det protokoll som upptar ändringsbeslutet. Förordning (1995:790).

4 §  Ansökan om förlängning av en koncession för försäkringsbolag skall göras av styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan skall göras senast sex månader före utgången av den löpande koncessionen. Till ansökningshandlingen skall fogas en avskrift av det protokoll som upptar beslutet om förlängningen.

4 a § har upphävts genom förordning (1995:790).

Anmälan för registrering

5 §  Anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) görs skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).

[S2]Anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § och 12 kap. 4 §försäkringsrörelselagen skall undertecknas av alla styrelseledamöter och verkställande direktören. Andra anmälningar eller ansökningar skall undertecknas av minst två styrelseledamöter eller verkställande direktören. Anmälan som görs av ett bolag i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorerna. Förordning (2004:366).

6 §  Anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolag skall ange

[S2]för samtliga försäkringsbolag

 1. bolagets postadress,
 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer;
  1. styrelseordförande, b) annan styrelseledamot, c) styrelsesuppleant, d) verkställande direktör, e) vice verkställande direktörer, f) firmatecknare, g) person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen, h) revisor, i) revisorssuppleant, j) lekmannarevisor, k) suppleant för lekmannarevisor,
 3. hur bolagets firma tecknas,

[S3]för försäkringsaktiebolag

 1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital),
 2. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom,
 3. apportegendomens beskaffenhet,

[S4]för ömsesidiga försäkringsbolag

 1. inbetalt garantikapital.

[S5]Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets organisationsnummer anges.

[S6]Anmälan skall innehålla en försäkran att de i första stycket 2 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de i 10 kap.3 och 4 §§försäkringsrörelselagen angivna behörighetskraven samt att lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor inte är obehöriga enligt 11 kap. 10 § samma lag. I fråga om personer som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1999:1207).

7 §  Vid anmälan som avses i 6 § skall följande handlingar ges in:

[S2]för samtliga försäkringsbolag

 1. två avskrifter av den stadfästa bolagsordningen,
 2. en avskrift av protokollet vid den konstituerande stämman,
 3. en avskrift av protokoll eller någon annan handling som bestyrker val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor, om dessa inte har valts på den konstituerande stämman,
 4. en avskrift av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem som har utsetts till verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare och vem som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkrings- rörelselagen (1982:713) samt hur bolagets firma tecknas,
 5. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelse- suppleant, verkställande direktören, varje vice verkställande direktör, firmatecknare och enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen bemyndigad person har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen,

[S3]för försäkringsaktiebolag

 1. original och en avskrift av de teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
 2. original och en avskrift av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 7 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av de balans- och resultaträkningar som anges i samma stycke,
 3. sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen,

[S4]för ömsesidiga försäkringsbolag

 1. original och en avskrift av de teckningslistor på vilka teckning av försäkringar har skett,
 2. ett intyg från revisor om att garantikapital enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen har betalats in. Förordning (1999:1207).

9 §  Anmälan för registrering enligt 3 kap. 1 § sista stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av omvandling av aktier skall ange de aktieslag som berörs av omvandlingen och hur många aktier av varje slag som omvandlas. Förordning (1992:1642).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

Särskilda bestämmelser för europabolag

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 a §  Bestämmelserna i 9 b-9 h §§ skall tillämpas på europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen) som driver försäkringsrörelse. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 b §  Av 1 a kap. 1 § första stycket och andra stycket 2 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt 7 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag följer att bestämmelserna i denna förordning om registrering i försäkringsregistret skall tillämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning skall även i övrigt tillämpas på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen eller försäkringsrörelselagen. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 c §  Europabolag med säte i Sverige som har beviljats koncession att driva försäkringsrörelse skall registreras i europabolagsregistret. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 d §  Anmälan för registrering av europabolag enligt artikel 12 i SE-förordningen och anmälan för registrering av återbetalning av garantikapital i ett europabolag skall undertecknas av den verkställande direktören samt

 1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), alla ledamöter i ledningsorganet, eller
 2. när gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE-förordningen (monistiskt organiserade europabolag), alla ledamöter i förvaltningsorganet.

[S2]Andra anmälningar eller ansökningar skall undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller dualistiskt organiserade europabolag, två ledamöter i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller monistiskt organiserade europabolag, två ledamöter i förvaltningsorganet. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 e §  Vid ansökan om koncession enligt 1 a kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall vad som sägs i 1 § denna förordning om stiftare

 1. i dualistiskt organiserade europabolag tillämpas på verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant i ledningsorganet och tillsynsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europabolag tillämpas på verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

[S2]I fråga om undertecknande av ansökan gäller 9 d § andra stycket. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 f §  För europabolag gäller 4, 5 och 7-11 §§ förordningen (2004:703) om europabolag.

[S2]Vad som sägs i 4 § första och andra styckena förordningen om europabolag om tillämpningen av 2 och 3 §§aktiebolagsförordningen (1975:1387) skall i stället avse 6 och 7 §§ denna förordning.

[S3]Vad som sägs i 11 § förordningen om europabolag om tillämpningen av 52 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) skall, vid registrering i europabolagsregistret, i stället avse 47 § denna förordning. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 g §  Vid tillämpning av 6 och 7 §§ denna förordning på europabolag skall vad som sägs i 6 § första stycket2 a-c och tredje stycket samt 7 § 3-5 om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant

 1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet. Förordning (2004:704).

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

9 h §  I fråga om dualistiskt organiserade europabolag skall vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna förordning tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter eller suppleanter:

 1. 19 § om anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare,
 2. 26 § om anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen av beslut att likvidationen skall upphöra och val av en styrelse,
 3. 28 d § om anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen av ett försäkringsaktiebolag som har bildats genom kombination, och
 4. 28 e § om anmälan enligt 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen om att talan om skadestånd har väckts enligt 16 kap. 5 § samma lag.

[S2]Av 1 a kap. 1 § försäkringsrörelselagen samt 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag följer att de i första stycket angivna bestämmelserna skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter eller suppleanter. Förordning (2004:704).

Om garantikapital

10 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång skall ange det belopp som garantikapitalet skall ökas med.

[S2]Tillsammans med en anmälan som avses i första stycket skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med beslutet samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen,
 2. original och en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garantikapital,
 3. ett intyg från revisor om att minst hälften av det belopp som garantikapitalet skall ökas med har betalats in.

[S3]Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapitalet, skall detta anmälas för registrering. Till anmälan skall ett intyg fogas om att garantikapitalet har betalats in helt inom sex månader från registreringen enligt första stycket. Förordning (1999:1207).

11 §  Tillsammans med en ansökan om tillstånd att återbetala garantikapital enligt 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall följande handlingar ges in:

 1. en avskrift av protokollet från bolagsstämmans beslut om återbetalning,
 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen. Förordning (1999:1207).

Ökning av aktiekapitalet

12 §  Anmälan för registrering enligt 4 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nyemission skall ange

 1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya aktier efter avdrag för de aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av någon annan (ökningen av aktiekapitalet),
 2. det belopp som skall betalas med pengar eller med apportegendom eller genom kvittning,
 3. apportegendomens beskaffenhet.

[S2]Avser anmälningen en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits. Förordning (1994:1949).

13 §  Vid anmälan som avses i 12 § skall ges in

 1. en avskrift av protokoll rörande emissionsbeslutet samt, när teckning har skett i protokollet, detta i original,
 2. en avskrift av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt 4 kap. 3 § andra stycket och 4 § samma lag,
 3. original och en avskrift av det avtal som ligger till grund för bestämmelse som avses i 4 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
 4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om emissionsbeslutet har varit införd,
 5. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant skall upprättas,
 6. original och en avskrift av de teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
 7. ett intyg om att hälften av det belopp som skall betalas med pengar för aktierna i kapitalökningen har betalats in,
 8. sådant yttrande av revisor angående apportegendom som anges i 4 kap. 14 § första stycket 5 försäkringsrörelselagen.

[S2]Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall en avskrift av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingarna. Förordning (1994:1949).

14 §  Anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om betalningen för nyemitterade aktier skall ange

 1. hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående aktierna som har blivit helt betalda,
 2. hur många aktier som har betalats med pengar eller genom kvittning.

[S2]Vid anmälan skall bolaget ge in ett intyg från en auktoriserad eller en godkänd revisor som bestyrker uppgiften enligt första stycket 1.Förordning (1992:1642).

15 §  Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission skall ges in

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. en avskrift av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen.

16 §  Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av beslut om fondemission, skall ges in

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. en avskrift av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen,
 3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om emissionsbeslutet har varit införd, när det är fråga om avstämningsbolag. Förordning (1992:1642).

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning

16 a §  En anmälan för registrering enligt 5 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om emission av skuldebrev skall ange det belopp varmed aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmälan konvertibla skuldebrev, skall den innehålla en försäkran att villkoren för utbyte har bestämts så att ersättningen för varje skuldebrev, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid utbytet, inte understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid utbyte.

[S2]I fråga om vilka handlingar som skall ges in vid anmälan tillämpas 13 § första stycket1-5 samt andra stycket samma paragraf.

[S3]Har styrelsen eller styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap. 5 § femte stycket försäkringsrörelselagen, skall skriftlig uppgift från styrelsen eller styrelseledamoten om beslutets innehåll samt en kopia av uppgiften fogas till anmälningshandlingen.

[S4]Avser anmälningen en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig, skall anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket den lagen har följts. Förordning (1999:1207).

16 b §  Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev tillämpas 15 §. Förordning (1999:1207).

16 c §  Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 5 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av hur många aktier som har getts ut i utbyte eller som har nytecknats och till fullo betalats skall följande handlingar ges in:

 1. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett, när anmälningen görs på grund av nyteckning,
 2. intyg av auktoriserad eller godkänd revisor
  1. vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag till ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som har getts ut i utbyte,
  2. vid nyteckning, att aktierna till fullo har betalats,
 3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig. Förordning (1999:1207).

Nedsättning av aktiekapitalet

17 §  Anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet skall, när nedsättningen helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till en fri fond, innehålla en försäkran att det efter nedsättningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

[S2]Vid anmälan skall ges in

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. en avskrift av de handlingar som anges i 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen.

[S3]Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörelselagen skall i stället följande handlingar ges in:

 1. en avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall lösas in, och
 2. en avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkning. Förordning (1994:1949).

18 §  Till anmälan för registrering enligt 6 kap. 8 b § försäkringsrörelselagen (1982:713) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt förbehåll i bolagsordningen skall ges in

 1. en avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall lösas in, och
 2. en avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen. Förordning (1994:1949).

Bolagets ledning

19 §  Vid anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkringsrörelse- lagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare och av postadress skall 6 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket samma paragraf tillämpas.

[S2]Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress skall 7 § 3-5 tillämpas.

20 §  I anmälan för registrering enligt 8 kap. 18 § försäkrings- rörelselagen (1982:713) av bolagets aktuarie skall dennes fullständiga namn, personnummer, medborgarskap, hemvist och postadress anges.

[S2]Till anmälan skall en försäkran fogas att aktuarien inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att aktuarien uppfyller de behörighetskrav som avses i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen. Förordning (1999:1207).

Revisorer

21 §  Vid anmälan för registrering enligt 10 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter tillämpas 6 § första stycket 2 samt andra och tredje styckena i samma paragraf.

[S2]Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress tillämpas 7 § första stycket 3.Förordning (1999:1207).

Lekmannarevisor

21 a §  Vid anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor tillämpas 6 § första stycket 2 och tredje stycket samma paragraf.

[S2]Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress tillämpas 7 § första stycket 3.Förordning (1999:1207).

Reservfonden

22 §  Om reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret har nedsatts enligt 12 kap. 9 § tredje stycket 3 försäkringsrörelselagen (1982:713), skall tillsammans med redovisningshandlingarna ges in en avskrift av rättens beslut med lagakraftbevis. Förordning (1995:1601).

Ombildning av livförsäkringsbolag

22 a §  Tillsammans med en ansökan om stadfästelse av bestämmelse om vinstutdelning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag i andra fall än som avses i 1 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med bolagsstämmans beslut enligt 12 kap. 15 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som underrättats enligt 12 kap. 15 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens innehåll samt en försäkran att underrättelsen skett på sätt som anges i samma paragraf tredje stycket,
 3. ett intyg från revisor att förutsättningarna enligt 12 kap. 15 § första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas inställning är uppfyllda,
 4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar enligt 12 kap. 15 § första stycket 4 försäkringsrörelselagen och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen.

[S2]Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, skall utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel skall gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkring enligt 12 kap. 16 § försäkringsrörelselagen. Förordning (1999:1207).

22 b §  Vid ansökan om stadfästelse av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag tillämpas 22 a § första stycket 4.Förordning (1999:1207).

Likvidation och upplösning

23 §  Anmälan för registrering enligt 14 kap. 6 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av likvidationsbeslut skall ange

 1. dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan,
 2. fullständigt namn, personnummer, hemvist och postadress för likvidator och suppleant för denne samt firmatecknare,
 3. hur bolagets firma tecknas under likvidationen.

[S2]Vid anmälan skall ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll eller rättens förordnande.

[S3]Finansinspektionens underrättelse enligt 14 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Förordning (2000:826).

24 §  Vid anmälan för registrering enligt 14 kap. 16 § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning skall följande handlingar ges in

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.

25 §  Vid anmälan för registrering enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidationen skall fortsätta tillämpas 6 § första stycket1-3, tredje stycket samma paragraf samt 7 § 3-5. Förordning (1999:1207).

26 §  Anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av beslut att likvidationen skall upphöra och bolagets verksamhet återupptas skall innehålla försäkran

 1. att likvidationsanledning enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen inte föreligger,
 2. beträffande försäkringsaktiebolag att bolagets eget kapital beräknat enligt 14 kap. 2 § tredje-femte stycketförsäkringsrörelselagen uppgår till hälften av det registrerade aktiekapitalet,
 3. att utskiftning inte har ägt rum.

[S2]Vid anmälan skall ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll och en avskrift av revisorernas yttrande.

[S3]Vid anmälan skall 6 § första stycket1-3, tredje stycket samma paragraf samt 7 § 3-5 tillämpas. Förordning (1999:1207).

27 §  Vid anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av att ett likvidationsbeslut har upphävts skall en avskrift av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

27 a §  Vid anmälan för registrering enligt 15 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av att avtal om frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd har godkänts av bolagsstämman skall ges in

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. en avskrift av de handlingar som enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen har lagts fram på stämman. Förordning (1998:116).

28 §  I en ansökan om godkännande av avtal om eller tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § eller 15 kap. 3 §försäkringsrörelselagen (1982:713), där det ingår risker som är belägna eller åtaganden som skall fullgöras utomlands, skall det anges i vilka länder riskerna finns respektive åtagandena skall fullgöras. Förordning (1998:116).

Fusion

28 a §  Tillsammans med ansökan om godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller tillstånd till verkställighet av avtal om överlåtelse av beståndet enligt 15 kap. 3 § samma lag skall, när en livförsäkring skall övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 22 a § första stycket2-4 ges in. Förordning (1999:1207).

28 b §  Tillsammans med en ansökan enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om tillstånd att verkställa en fusionsplan skall följande handlingar ges in:

 1. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår,
 2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget, och
 3. när en livförsäkring skall övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 22 a § första stycket2-4.Förordning (1999:1207).

28 c §  Anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nyemission med anledning av fusionen skall ange antalet utgivna aktier och deras sammanlagda nominella belopp.

[S2]Om intyg från revisor finns bestämmelser i 15 a kap. 15 § andra stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (1994:1949).

28 d §  Vid en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett försäkringsaktiebolag som har bildats i samband med fusion genom kombination skall 6 § första stycket1-6 andra och tredje styckena samma paragraf samt 7 § 3-5 och 7 tillämpas.

[S2]Om intyg från revisor finns bestämmelser i 15 a kap. 15 § andra stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (1999:1207).

28 f §  Till ansökan enligt 15 a kap. 22 § skall fogas besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår. Förordning (1994:1949).

Gemensamma bestämmelser

28 g §  Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande. Förordning (1999:690).

Försäkringsbolagets firma

29 §  Anmälan för registrering enligt 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bifirma kan tas upp i anmälan om bolagets registrering. Till anmälningshandlingen skall fogas en avskrift av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälningen.

30 § har upphävts genom förordning (1992:1642).
31 § har upphävts genom förordning (1992:1642).
32 § har upphävts genom förordning (1992:1642).

Förkortningsformer

33 §  Uppgifter som anges i 3 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) får i aktiebrev anges enligt följande

 1. "konvertibel" ("konvertibla") i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket försäkringsrörelselagen,
 2. "hembud" i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
 3. "avstämningsbolag" i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen,
 4. "inlösen" i fråga om förbehåll enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörelselagen. Förordning (1994:1949).

Försäkringsregistret

34 §  Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.

[S2]Registret skall vara uppdelat i fyra avdelningar enligt följande

 1. livförsäkringsaktiebolag,
 2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,
 3. skadeförsäkringsaktiebolag,
 4. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Förordning (2000:826).

34 a §  Försäkringsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) utövar över försäkringsbolag,
 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av bolag som registreras i försäkringsregistret,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser bolag som registreras i försäkringsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:1009).

34 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för försäkringsregistret. Förordning (2001:1009).

34 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1009).

34 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 34 a § medge direktåtkomst till försäkringsregistret. Förordning (2001:1009).

34 e §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:1009).

34 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:1009).

34 g §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1009).

35 §  I försäkringsregistret registreras uppgifter för varje försäkringsbolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets firma och dess organisationsnummer. Förordning (2000:826).

36 §  Till försäkringsregistret hör en alfabetisk förteckning över försäkringsbolagen med uppgift om organisationsnumret på varje bolag. Förordning (2000:826).

37 §  Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) skall biläggas försäkringsregistret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bolag.

38 §  Registreringsmyndigheten skall snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur försäkringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:826).

Införingar i försäkringsregistret

39 §  Införingar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall detta nummer anges samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2000:826).

40 §  När ett försäkringsbolag registreras antecknas

[S2]för samtliga försäkringsbolag

 1. bolagets organisationsnummer,
 2. dagen för koncessionens beviljande,
 3. dagen för konstituerande stämman,
 4. bolagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordningen,
 5. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
 6. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,
 7. begränsningar i bolagsordningen i fråga om området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,
 8. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 9. sättet för sammankallande av bolagsstämman,
 10. uppgifter enligt 8 kap. 17 § första stycket, 10 kap. 15 § och 11 kap. 20 §försäkringsrörelselagen (1982:713),
 11. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolaget förlust,
 12. tiden för den ordinarie bolagsstämman, om den anges i bolagsordningen,
 13. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
 14. bolagets postadress,

[S3]för försäkringsaktiebolag

 1. aktiekapitalet och, i förekommande fall, minimikapitalet och maximikapitalet, samt uppgift om bolagskategori,
 2. aktiernas nominella belopp,
 3. syftet med bolagets verksamhet, om denna har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna,

[S4]för ömsesidiga försäkringsbolag

 1. den krets av försäkrade som skall vara delägare, om inte endast försäkringstagarna är delägare,
 2. garantikapitalets storlek,
 3. reglerna för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade,
 4. om garanterna skall ha rösträtt,
 5. sättet att lämna meddelanden till delägarna,
 6. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna samt hur uttaxeringen skall genomföras,
 7. hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna vid bolagets upplösning. Förordning (1999:1207).

41 §  Innehåller bolagsordningen

 1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 § eller 9 kap. 21 § andra stycketförsäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 3 § första stycket eller 9 kap. 13 § andra stycket andra meningenförsäkringsrörelselagen,
 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tid eller under vissa villkor, skall det antecknas.

[S2]I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket försäkringsrörelselagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har utgivits eller skall kunna utges. Förordning (1994:1949).

42 §  Anteckning i registret på grund av anmälan eller underrättelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) görs på bolagets upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 15 kap.2 och 5 §§ samt 15 a kap.9 och 15 §§ samma lag, görs anteckningen på det överlåtande bolagets upplägg.

[S2]Anteckning om ändring av ett bolags firma och om ett bolags likvidation och upplösning skall ske även i den i 36 § angivna förteckningen. Förordning (1994:1949).

43 §  Om rättens tillstånd fordras för nedsättning av aktiekapitalet, antecknas vid registreringen av nedsättningsbeslutet enligt 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) att nedsättningen inte är verkställd. Förordning (1992:1642).

44 §  Följande beslut skall antecknas av registreringsmyndigheten i registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att

 1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 15 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje stycket försäkringsrörelselagen,
 3. förklara att frågan om övertagande av försäkringsrörelse har förfallit enligt 15 kap. 3 § första stycket försäkringsrörelselagen,
 4. förklara frågan om fusion förfallen enligt 15 a kap. 17 § försäkringsrörelselagen. Förordning (2000:826).

45 §  I kungörelse enligt 20 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall anges bolagets firma och organisationsnummer samt styrelsens säte, eller om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

46 §  Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapital eller ett ärende om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden eller överkursfonden

 1. om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet,
 2. om lagakraftvunnen dom, varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats.

[S2]Registreringsmyndigheten skall göra anmälan till rätten då den får kännedom om förhållande som avses i 14 kap. 3 § första stycket 5 och 6 försäkringsrörelselagen (1982:713). Förordning (2000:826).

Prövning av vissa ärenden m.m.

Registreringsavgifter m.m.

47 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, 2 000 kronor,
 2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 000 kronor,
 3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), 480 kronor,
 4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen av fusion genom kombination, 1 000 kronor,
 5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 800 kronor.

[S2]Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

[S3]Avgift skall inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,
 2. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida inte annat följer av första stycket 3,
 3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 4. anmälan från rätten, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen.

[S4]Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen, 15 a kap.17 och 24 §§ och 20 kap. 5 §försäkringsrörelselagen.

[S5]Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan om registrering avser har påbörjats. Förordning (2004:43).

48 §  För utlämnande efter särskild begäran av utdrag ur försäkringsregistret tas avgift ut om utdraget inte utgör expedition i registreringsärende som avgörs samtidigt. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20 - 24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass C tillämpas. Förordning (2001:912).

48 a §  Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner i försäkringsrörelselagen (1982:713) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av samma lag, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 9 § sjätte stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (1995:1601).

49 §  Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713) meddela närmare föreskrifter om

 1. indelning i försäkringsklasser beträffande koncession för återförsäkring enligt 2 kap. 3 c §,
 2. begränsningar för upplåning enligt 5 kap. 1 § andra stycket,
 3. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt 7 kap. 1 §,
 4. innehåll i en redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer enligt 7 kap. 8 a §,
 5. lämplig riskspridning av tillgångar som används för skuldtäckning, inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c § första stycket,
 6. lokalisering av tillgångar enligt 7 kap. 10 d § andra stycket,
 7. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument får användas enligt 7 kap. 17 b §,
 8. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar enligt 7 kap. 23 § fjärde stycket,
 9. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när handlingar skall ges in till Finansinspektionen enligt 7 a kap. 6 §.

[S2]Finansinspektionen skall i fråga om försäkringsrörelselagen meddela närmare föreskrifter om

 1. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna och dem som erbjuds att teckna en försäkring enligt 1 kap. 1 a §,
 2. vilka risker som hänför sig till de försäkringsklasser som anges i 2 kap.3 a och 3 b §§,
 3. beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 3 a §,
 4. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 § andra stycket 2 skall innehålla,
 5. beräkning av livförsäkringsavsättning enligt 7 kap. 2 § andra-fjärde styckena,
 6. vilka utländska stater och centralbanker samt internationella organisationer som avses i 7 kap. 10 § första stycket 2-4, 7 och 9-12,
 7. inomläget för panträtter och om värdering av fastigheter eller tomträtter för tillämpning av 7 kap. 10 § första stycket 14,
 8. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e §,
 9. vilket värde tillgångar enligt 7 kap. 10 § första stycket 13 högst får tas upp till vid skuldtäckning,
 10. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g § andra stycket och om vilka försäkringar som inte omfattas av informationsskyldigheten,
 11. beräkning av kostnader för utförd assistans enligt 7 kap. 25 §,
 12. beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap. 25 §,
 13. beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 7 a kap. 5 §,
 14. villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 8 kap. 18 §,
 15. vilka upplysningar ett försäkringsbolag skall lämna till Finansinspektionen enligt 19 kap. 3 §,
 16. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 11 § tredje stycket.

[S3]Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (2003:513).

 • FFFS 1999:23: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:1) om skyldighet att redogöra för beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna
 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 1999:2: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:11) om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter för beräkning av premiereserv
 • FFFS 2011:18: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas
 • FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar
 • FFFS 2000:17: Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2011:24: Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
49 a § Har upphävts genom förordning (2001:912).

Övriga bestämmelser

50 §  Handlingar, som enligt denna förordning skall ges in i avskrift, får även ges in i fotokopia. Avskrift eller fotokopia skall vara bestyrkt.

[S2]En originalhandling skall återställas om handlingen även givits in i avskrift eller fotokopia. Förordning (1993:1436).

51 §  En anmälan eller en ansökan som skall göras för ett registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer.

Utländska försäkringsgivare

52 §  Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande. Förordning (1999:690).

53 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

 1. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt 5 kap. 5§,
 2. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §.

[S2]Finansinspektionen skall i fråga om samma lag meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar en försäkringsgivare skall lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,
 2. vad en verksamhetsplan skall innehålla och vilka ytterligare handlingar som skall fogas till en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,
 3. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 5 kap. 9 § och om vilka försäkringar som inte omfattas av informationsskyldigheten,
 4. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 6 kap. 9 § första stycket 1,
 5. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring i bolaget enligt 8 kap. 1 a §. Förordning (2003:513).

 • FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar

53 a §  I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna eller åtaganden som skall fullgöras utomlands, skall det anges i vilka länder riskerna finns respektive åtagandena skall fullgöras. Förordning (1998:303).

54 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Förordning (1998:303).

55 §  Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Förordning (1993:1436).

Understödsföreningar

56 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1972:262) om understödsföreningar meddela föreskrifter om den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när handlingar skall ges in till Finansinspektionen enligt 26 e §.

[S2]Finansinspektionen skall i fråga om samma lag meddela föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 26 d §. Förordning (2001:912).

 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2011:25: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:20) om svenska tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter

Ändringar och övergångsbestämmelser

Försäkringsrörelseförordning (1982:790)

  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1982:1183) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 48 §

Förordning (1987:467) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:934) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1358) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:480) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  nya 52 §, rubr. närmast före 52 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1505) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 1, 6, 23 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1193) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 34, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 52 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:762) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  nya 49 a, 49 b §§, rubr. närmast före 49 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1642) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  upph. 8, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 9, 12, 14, 16, 17, 18, 41, 43, 44 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1436) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  nuvarande 52 § betecknas 54 §; ändr. 1, 2, 6, 7, 10, 48, 49, 49 a, 50, den nya 54 §; nya 4 a, 52, 53, 55 §§, rubr. närmast före 52 §
  CELEX-nr
  390L0619
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1436

Förordning (1994:1949) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 33, 40, 41, 42, 44, 49 a §§; nya 8, 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f §§, rubr. närmast före 28 a §
  CELEX-nr
  378L0855
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:790) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  upph. 4 a §; ändr. 1, 2, 3, 7, 40, 44, 47, 48, 49, 49 a, 52, 53 §§
  CELEX-nr
  392L0096
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1601) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr, 22, 26, 46, 48, 49, 49 a, 53 §§; ny 48 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:116) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före nuvarande 28 §; nuvarande 28 § betecknas 27 a §; ny 28 §, rubr. närmast före 27 a §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:303) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 49 a §, 52, 53, 54 §§; ny 53 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1999:690) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
upph. 28 a, 47 §§; rubr. närmast före 47 § sätts närmast före 48 §; ändr. 1, 21, 28 b, 48, 49 a, 52 §§; ny 28 g §, rubr. närmast före 28 g §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1207) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden som avser tidigare räkenskapsår.
 3. Äldre föreskrifter som grundas på sådana bestämmelser som får tillämpas av försäkringsbolag enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) skall alltjämt gälla för försäkringsbolag som tillämpar sådana övergångsbestämmelser.
Omfattning
upph. 48 §; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 28 b, 28 d, 28 e, 40, 49, 49 a, 53 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 21 a, 22 a, 22 b, 28 a §§, rubr. närmast före 16 a, 21 a, 22 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:826) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 5, 23, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 46 §§, rubr. närmast före 49 a §; ny 47 §, rubr. närmast före 47 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:912) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
upph. 49 a §; nuvarande 49 b § betecknas 48 §; ändr. 48, 49 §§; ny 56 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1009) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1128) om ändring i förordningen (2000:826) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 49 a § i 2000:826; ändr. 47 § i 2000:826

Förordning (2002:349) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32000L0026
Ikraftträder
2003-01-20

Förordning (2003:513) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 53 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:43) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:366) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:704) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast före 9 a §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2005:561) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 9 f, 28 b, 28 f §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:735) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2005:1130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 52, 53, 54, 56 §§, rubr. närmast före 52 §; ny 57 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:629) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 18 a, 56 a §§
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:921) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 9 f §; nya 19 i §, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 §§, rubr. närmast före 58 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2007:1469) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nuvarande 34 e, 34 f, 34 g, 48 a §§ betecknas 34 f, 34 g, 34 h, 48 b §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d, 9 g, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16 a, 16 c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 a, 28 d, 28 e, 29, 37, 47, 48, 50, 61 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 34 e, 41 a, 46 a, 48 a, 50 a, 51 a, 51 b §§, rubr.närmast före 46 a, 51 a, 51 b §§
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:103) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 53 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:212) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2008-05-15

Förordning (2008:606) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 28 b, 28 f §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:742) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
upph. 48 §; ändr. 6, 47 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:589 ) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e §§
CELEX-nr
32008L0037
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:718) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 9 h, 28 b, 28 c, 28 d, 47 §§; ny 28 h §
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2010:1501) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 56 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:257

Omfattning
upph.