Upphävd författning

Tulltaxelag (1987:1068)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-03
Ändring införd
SFS 1987:1068
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Tulltaxan finns ej med här.

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna lag skall utgå tull som föreskrivs i särskild taxa (tulltaxan).

[S2]Avvikelser från tulltaxan kan ske till följd av föreskrifter i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. eller i annan lag eller författning eller genom beslut som har meddelats med stöd av sådan föreskrift.

2 §  Bestämmelse om förfarandet vid förtullning av varor, om betalning av tull och överklagande av beslut om tull finns i tullagen (1987:1065) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

3 §  Vid fastställande av tull för en vara skall varan hänföras till något av de tulltaxenummer som är upptagna i tulltaxan. Därvid skall de i lagen intagna bestämmelserna om klassificering av varor tillämpas.

4 §  Tull beräknas efter den procent av en varas värde eller det belopp för kvantitet som anges i tulltaxan. Tullfrihet anges i tulltaxan med ordet "fri".

[S2]Om tullen skall beräknas efter varans värde, skall värdet bestämmas enligt de föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen meddelar på grundval av överenskommelsen om tillämpningen av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).

[S3]Om tullen skall beräknas efter varans vikt skall det ske efter varans nettovikt, om annat inte anges i tulltaxan.

Allmänna bestämmelser om klassificering av varor

5 §  Vid klassificering av varor enligt tulltaxan skall följande gälla.

 1. Rubriker till avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av lydelsen av tulltaxenumren och av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat är föreskrivet i tulltaxenumren eller i anmärkningarna, med ledning av följande föreskrifter.
 2. a. Anges en viss vara i ett tulltaxenummer, skall varan klassificeras enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick uppvisar de väsentliga kännetecknen på den kompletta eller färdigarbetade varan. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma tulltaxenummer som den hopsatta varan.
 3. a:1. Regel 2 a om en vara som föreligger i delar gäller endast om delarna förtullas gemensamt, om inte annat är föreskrivet.
 4. b. Anges ett visst material eller ämne i ett tulltaxenummer, skall materialet eller ämnet klassificeras enligt detta nummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen. Enligt ett tulltaxenummer som omfattar varor av ett visst material eller ämne skall klassificeras varor som helt eller delvis består av detta material eller ämne. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av regel 3.
 5. När vid tillämpning av regel 2 b eller i annat fall två eller flera tulltaxenummer kan komma i fråga för en vara gäller följande:

[S2]a. det tulltaxenummer som har den mest specificerade varubeskrivningen skall tillämpas framför tulltaxenummer som har en mera allmän varubeskrivning. När i vart och ett av två eller flera tulltaxenummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, skall dock dessa tulltaxenummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra;

[S3]b. blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln, vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, skall klassificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär;

[S4]c. när en vara inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a eller 3 b, skall det tulltaxenummer tillämpas som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma i fråga.

 1. Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående regler skall klassificeras enligt det tulltaxenummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.
 2. Förutom ovanstående bestämmelser skall följande regler gälla för nedannämnda varor:

[S5]a. fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen eller ritbestick samt liknande förvaringsartiklar, som dels är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, skall klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa; denna regel behöver dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvudsakliga karaktär;

[S6]b. om inte annat följer av regel 5 a skall emballage i vilket varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna när det är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna regel behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att emballaget är lämpligt för upprepad användning. Lag (1991:1526).

Tulltaxan finns inte med här

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tulltaxelag (1987:1068)

Lag (1987:1186) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 7 kap, 15 kap, 22 kap, 34 kap, 36 kap, 39 kap, 48 kap, 56 kap, 58 kap, 59 kap, 71 kap, 72 kap, 76 kap, 82 kap, 84 kap, 85 kap, 95, 96, 97 kap, anmärkn. till elfte och sextonde avd.; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:115) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:91
  Omfattning
  ändr. 22 kap
  Ikraftträder
  1988-04-06

Lag (1988:354) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

Lag (1988:1206) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

Lag (1989:470) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 22, 24 kap
  Ikraftträder
  1989-06-09

Lag (1989:507) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:135
  Omfattning
  ändr. 4 kap, 6, 7 kap, 28 kap, 34 kap, 44 kap, 46 kap, 48,49 kap, 56 kap, 59 kap, 61, 63 kap, 70, 71, 72 kap, 82 kap, 84 kap, 90 kap, 93, 94 kap, 96 kap, anmärkn. till elfte avd.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:987) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:24
  Omfattning
  ändr. 8 kap, 59 kap
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:146) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:114
  Omfattning
  ändr. 22, 24 kap
  Ikraftträder
  1990-05-07

Lag (1991:1526) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:28
  Omfattning
  ändr. 5 §, 3, 4 kap 7, 8, 9 kap, 11 kap 19 kap, 21, 22 kap, 25 kap, 28 kap, 34, 35 kap, 42 kap, 61, 62 kap, 64 kap, 71, 72 kap, 84, 85, kap, 87 kap, 90 kap, 95 kap, 97 kap, anmärkn. till elfte avd.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:570) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:116
  Omfattning
  ändr. 15, 22 kap
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1087) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:52, Bet. 1992/93:SkU1
  Omfattning
  ändr. 24 kap
  Ikraftträder
  1992-12-01

Ändring, SFS 1994:1550

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör tullagen (1987:1065) och tulltaxelagen (1987:1068) att gälla. Beslut enligt den upphävda tullagen som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  2. De upphävda lagarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som anmälts till förtullning eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet.
  3. Föreskrifterna i den upphävda tullagen om tullager och frihamn gäller ett år efter ikraftträdandet i fråga om tullager och frihamnar till vilka tillstånd getts före ikraftträdandet.
  4. Bestämmelser om anmälnings- och uppgiftsskyldighet och om Tullverkets kontrollverksamhet enligt den upphävda tullagen skall fortfarande gälla i fråga om krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och produkter som avses i lagen (1991:341) om strategiska produkter när krigsmaterielen eller produkterna förs ut ur landet till ett land som är medlem i Europeiska unionen.
  Bestämmelser om anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt den upphävda tullagen, samt 63 §, 64 § till den del den avser skyldighet att stanna på tullmyndighets anmaning och 65 § samma lag skall fortfarande gälla för varor som skall beskattas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen. Detsamma gäller
  a. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
  b. injektionssprutor och kanyler,
  c. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
  d. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1973:1176),
  e. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande,
  f. kulturföremål som avses i 5 kap.4--6 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.,
  g. hundar och katter för annat ändamål än handel,
  h. spritdrycker, vin eller starköl,
  som förs in i landet från eller förs ut ur landet till ett land som är medlem i den Europeiska unionen om införseln eller utförseln står i strid med förbud eller sker med stöd av tillstånd som föranletts av vilseledande uppgift.
  1. Förekommer det i lag eller i annan författning hänvisning till tullagen (1987:1065) eller tulltaxelagen (1987:1068) skall hänvisningen i stället gälla motsvarande bestämmelser i den nya tullagstiftningen.
  Omfattning
  upph.