Inaktuell version

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2004:1178
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar som omfattas av lagen (1972:262) om understödsföreningar. Vid tillämpningen av denna lag skall en understödsförening anses som ett livförsäkringsföretag.

[S2]Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

[S3]Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undantag får även medges för understödsföreningar som meddelar kapitalförsäkring för dödsfall, om försäkringsförmånerna uppgår till belopp som inte överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår eller utgår som naturaförmån. Detsamma gäller för understödsföreningar som meddelar annan livförsäkring, om stadgarna medger uttaxering eller nedsättning av förmåner och premieinkomstens storlek normalt inte överstiger 500 000 euro. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

[S4]För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla. Lag (1999:1114).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Paragrafen har nyligen ändrats till följd av en ny beslutsordning på bank- och försäkringsområdet (prop. 1997/98:186, bet 1998/99:FiU14, SFS 1999:228).

Ändringen i första stycket innebär att understödsföreningar har tagits med bland de företag som omfattas av ÅRFL. Detta innebär bl.a. att balans- och resultaträkningarna i sådana föreningar ...

Prop. 2012/13:95: Ändringen i tredje stycket innebär att regeringens befogenhet att undanta vissa försäkringsföretag från lagens tillämpningsområde upphör. Sådana ärenden ska i första instans endast prövas av Finansinspektionen.

Prop. 2018/19:158: I första stycket ändras definitionen av försäkringsföretag. I första stycket 2, som är ny, anges att tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som omfattas av den nya lagen om tjänstepensionsföretag ska anses vara försäkringsföretag. Definitionen av försäkringsföretag delas upp i två punkter för tydlighets skull. Genom tillägget ”i denna lag” tydliggörs att det endast är i denna lag som tjänstepensionsföretag ska anses vara försäkringsföretag. ...

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

[K1]2 §  När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S2]Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar skall tillämpas på understödsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S3]Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Lag (1999:1114).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Eftersom årsredovisningslagens tillämpningsområde har utsträckts till att omfatta andra företag är aktiebolag och handelsbolag, har begreppet ”bolag” i den lagen ersatts med ”företag”, medan begreppen ”moderbolag” och ”dotterbolag” ersatts med begreppen ”moderföretag” och ”dotterföretag”. Vissa tillämpningsbestämmelser i förevarande paragraf som berott på att ...

Definitioner

[K1]3 §  Följande bestämmelser i 1 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

[S2]3 § andra stycket om definition av andelar,

[S3]4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

[S4]6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt

[S5]7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar. Lag (1999:1114).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen anger vilka bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen som skall tillämpas av försäkringsföretag. Bland dessa har tillkommit en hänvisning till 7 §. Av denna paragraf, som är ny, framgår att ledningen av ett företag som har blivit moderföretag skall meddela detta till dotterföretaget samt att dotterföretaget skall lämna moderföretagets ledning upplysningar som ...

 • RÅ 2004:71:Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Normgivningsbemyndigande

[K1]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och
 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § tredje stycket.

[K1]5 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansnspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag

[K1]6 §  För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1114).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 5 § i kommitténs förslag.)

Hänvisningen i paragrafen har ändrats till följd av att 1976 års bokföringslag ersätts med en ny bokföringslag.

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

[K2]1 §  Om rörelsen i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag omfattar flera försäkringsgrenar eller om rörelsen i en understödsförening omfattar flera verksamhetsgrenar, skall även en resultatanalys ingå i årsredovisningen. Lag (1999:1114).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 2 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Det tidigare första stycket, som föreskrev att försäkringsföretag för varje räkenskapsår skall upprätta en årsredovisning har tagits bort. Skyldigheten att upprätta årsredovisning följer nu av 6 kap. 1 § bokföringslagen.

Ändringen i det kvarstående stycket innebär att understödsföreningar som ...

Årsredovisningslagens tillämpning

[K2]2 §  Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna är föranledda av att vissa bestämmelser i årsredovisningslagen har fått ändrad placering.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 2 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisning i företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Bestämmelserna har utformats som hänvisningar till bestämmelser i 2 kap. årsredovisningslagen. De ändringar som görs där får därmed betydelse även för företag som omfattas av ÅRFL.

I paragrafen har gjorts samma slag av ...

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

[K3]1 §  Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K3]2 §  Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

I uppräkningen av de bestämmelser i 3 kap. årsredovisningslagen som skall tillämpas av försäkringsföretag har tillkommit hänvisningar till 9 och 10 §§ som behandlar avsättningar. I sak innebär detta dock ingen ändring, eftersom 4 kap. 1 § tidigare hänvisade till 4 kap. 16 och 17 § årsredovisningslagen, ...

Särskilda regler om sammanslagning av poster och åtaganden

[K3]3 §  De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

 1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror gäller inte för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som skall tas upp under Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE).
 2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande anges. Lag (1999:603).

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

[K3]4 §  Förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver inte tas upp som ansvarsförbindelse eller åtagande.

Årsredovisningslagens tillämpning

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]1 §  Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmelser om värderingen i 4 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

[S2]2 § om immateriella anläggningstillgångar,

[S3]3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

[S4]4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

[S5]5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

[S6]6-8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,

[S7]9 § första-fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

[S8]10 § om värdering av pågående arbeten,

[S9]11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,

[S10]12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

[S11]13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

[S12]13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

[S13]14 § om egna aktier,

[S14]14 a-14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

[S15]14 e § om värdering av säkrade poster,

[S16]14 f och 14 g §§ om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde, samt

[S17]15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån. Lag (2004:1178).

Prop. 2011/12:26: I paragrafen finns en uppräkning av de värderingsbestämmelser i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) som ska tillämpas av försäkringsföretag.

Ändringen i paragrafen är av samma slag som ändringen i 4 kap. 1 § lagen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna innebär dels att hänvisningen till 4 kap. 9 § årsredovisningslagen har formulerats om, dels att hänvisningarna till 4 kap. 16 och 17 §§ har utgått (jfr kommentaren till 3 kap. 2 § ovan).

Hur värderingsreglerna skall tillämpas på ett försäkringsföretags tillgångar

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]2 §  De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

 1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
 2. 3 § skall tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta kapitel.
 3. 4 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 4. a) 5 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  1. 5 § andra stycket skall tillämpas endast på placeringar i koncernföretag och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1-7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och skall tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande skall innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  1. Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.
 6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).
 7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden för att täcka förlust får inte tillämpas.
 8. 9 § skall tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande skall brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 9. 12 § skall tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
 10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.
 11. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 12. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) skall alltid tas upp till sitt verkliga värde.
 13. 14 f och 14 g §§ får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i de bestämmelserna. Lag (2004:1178).

Prop. 2011/12:26: I paragrafen anges vilka avvikelser som ska göras när de i 1 § angivna bestämmelserna tillämpas.

Ändringen i paragrafen är av samma slag som ändringen i 4 kap. 2 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

Prop. 2002/03:121: (Ändringarna saknar motsvarighet i promemoriorna.)

I paragrafen klargörs att de ändrade bestämmelserna i årsredovisningslagen om värdering av finansiella instrument inte ska tillämpas av försäkringsföretag.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 4 kap. 4 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.6.2.

Genom den nya punkten 12 framgår att den nya värderingsbestämmelsen i 4 kap. 14 b § tredje stycket årsredovisningslagen får tillämpas av samtliga företag som omfattas av ÅRFL. Att bestämmelsen även blir tillämplig på koncernredovisningen ...

3 § Har upphävts genom lag (2004:1177).

Periodisering av överkurs och underkurs

[K4]4 §  Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.

[S2]Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

[S3]En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not. Lag (2004:1177).

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

[K4]5 §  Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde även av andra försäkringsföretag än sådana företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt. Lag (2004:1177).

Prop. 2011/12:26: Paragrafen behandlar värdering av placeringstillgångar som inte är finansiella instrument, däribland försäkringsföretagens innehav av byggnader och mark. Sådana placeringstillgångar får försäkringsföretagen, såväl företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket årsredovisningslagen som andra försäkringsföretag, värdera till verkligt värde. Bestämmelsen har sin grund i rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut ...

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]6 §  Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap.14 a, 14 e eller 14 f §§årsredovisningslagen (1995:1554) skall redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket eller 14 g § andra stycket samma lag. Lag (2004:1178).

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]7 §  Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, skall upplysningar om en värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna skall lämnas fördelade på de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 § eller 4 kap.14 a, 14 e eller 14 f §§årsredovisningslagen (1995:1554), skall på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not. Lag (2004:1178).

Förutbetalda anskaffningskostnader

[K4]8 §  Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång, om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

[K4]9 §  De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Lag (2004:1177).

Årsredovisningslagens tillämpning

[K5]1 §  Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§ nedan. Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

Prop. 2002/03:6: Paragrafen innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar.

Ändringen innebär att även sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag skall lämna tilläggsupplysningar om sjukfrånvaro.

Prop. 2009/10:235: I paragrafen finns en uppräkning av de bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) som försäkringsföretag ska tillämpa.

Ändringarna i paragrafen är av samma slag som ändringarna i 5 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut ...

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar.

Ändringen innebär att sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 1 § i kommitténs förslag och 5 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Ändringen innebär att en hänvisning till 5 kap. 21 § årsredovisningslagen har tillkommit. Denna innebär att försäkringsföretagen skall lämna vissa upplysningar om arvoden och ersättningar till revisorer. I övrigt är ändringarna av redaktionell art.

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka av årsredovisningslagens bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas på försäkringsföretag. Att notera är således att reglerna i denna del är tillämpliga även på understödsföreningar. Se vidare författningskommentaren till 5 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Av 7 kap. 4 § framgår att de nya bestämmelserna skall tillämpas ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 5 kap. 1 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.3 och avsnitt 5.4.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar som ska tillämpas. Uppräkningen har kompletterats med ...

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

[K5]2 §  De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

 1. Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 2 § skall det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.
 2. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intresseföretag (C.II).
  1. 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas.
 3. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
 4. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven återförsäkring.
 5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
 6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tillämpas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.
 7. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).
 8. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier skall redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.
 9. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.
 10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp. Lag (2004:1177).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har inte behandlats i promemorian.)

En ny punkt 7 har tillkommit med anledning av nya bestämmelser i 5 kap. 14 § årsredovisningslagen om redovisningen vid förvärv och avyttring av egna aktier. Den avser livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst. Som tidigare behandlats skall försäkringsrörelselagens bestämmelser om ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är en följd av att en del av de paragrafer i årsredovisningslagen till vilka paragrafen hänvisar har fått nya beteckningar.

Prop. 2002/03:121: 10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

(Ändringen saknar motsvarighet i promemoriorna.)

I paragrafen klargörs att upplysningsreglerna om fond för verkligt värde inte skall tillämpas av försäkringsföretag.

Upplysningar om tillgångar

[K5]3 §  Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om tillgångar:

 1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall anges.
 2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.
 3. Större belopp i posterna Övriga finansiella placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III), skall specificeras till storlek och art.
 4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.
 5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.
 6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och summan av underskridande belopp skall anges för sig. Lag (2000:75).

Upplysningar om eget kapital och avsättningar

[K5]4 §  Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget kapital och avsättningar:

 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.
 2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för verkligt värde. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.
 3. I skadeförsäkringsföretag skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.
 4. I understödsföreningar skall som eget kapital tas upp Fond för verkligt värde, Övriga fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.
 5. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.
 6. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.
 7. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets slut.
 8. Villkorad återbäring (EE.1) skall delas upp på avsättningar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.
 9. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 1 a § första stycket och 12 kap. 2 § tredje stycketförsäkringsrörelselagen (1982:713) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.
 10. Livförsäkringsaktiebolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag skall lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordningen.
 11. Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har garantikapital i annan valuta än redovisningsvalutan, skall detta räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång skall
  • i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst, föras mot Balanserad vinst eller förlust, och
  • i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst föras mot Andra fonder. Lag (2004:1177).

Prop. 1999/2000:23: En ny tionde punkt har införts. Bestämmelserna gäller redovisning av garantikapital som är bestämt i annan valuta än redovisningsvalutan. Bestämmelsen tar främst sikte på garantikapital som är bestämt i annan valuta än redovisningsvalutan på grund av att försäkringsbolaget bytt redovisningsvaluta efter det att tillskottet gjordes. Till sin ordalydelse omfattar den dock även tillskott som har gjorts direkt i annan valuta än redovisningsvalutan.

Enligt bestämmelsen skall ...

Upplysningar om resultaträkningens poster

[K5]5 §  Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 1. I fråga om skadeförsäkring skall anges
  1. premieinkomsten, brutto,
  2. premieintäkter, brutto,
  3. försäkringsersättningar, brutto,
  4. driftskostnader, brutto, samt
  5. resultat av avgiven återförsäkring.

[S2]Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.

 1. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser
  1. olycksfall och sjukdom,
  2. motorfordon, ansvar mot tredje man,
  3. motorfordon, övriga klasser,
  4. sjöfart, luftfart och transport,
  5. brand och annan skada på egendom,
  6. allmän ansvarighet,
  7. kredit och borgen,
  8. rättsskydd,
  9. assistans, samt
  10. övriga försäkringsklasser.
 2. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.
 3. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande indelningsgrunder
  1. I premier för individuell försäkring,

[S3]II gruppförsäkringspremier,

 1. I periodiska premier,

[S4]II engångspremier,

 1. I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

[S5]II premier för återbäringsberättigade avtal, samt

[S6]III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.

 1. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som tecknats av företaget i
  1. Sverige,
  2. andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt
  3. övriga länder.
 2. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räkenskapsåret skall anges i en not.
 3. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke- teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överföringen lämnas i en not. Lag (1999:603).

Upplysningar om koncern- och intresseföretag

[K5]6 §  Utöver vad som följer av 1 § skall för var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) uppgifter lämnas om de belopp som avser koncernföretag och om de belopp som avser intresseföretag. Lag (2004:1177).

Årsredovisningslagens tillämpning

[K6]1 §  Följande bestämmelser i 6 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning. Övervägandena finns i avsnitt 5.2–5.5. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

Tillägget i första stycket innebär att försäkringsföretag ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt reglerna i 6 ...

Prop. 2005/06:196: Paragrafen innebär att för försäkringsföretag skall bl.a. vissa bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL) gälla i fråga om innehållet i förvaltningsberättelsen.

I det nya andra stycket har tillagts en bestämmelse innebärande att vad som sägs i ÅRL i fråga om upplysningar om kvotvärde för egna aktier i förvaltningsberättelsen i stället skall avse nominellt belopp. Tillägget innebär att försäkringsföretag ...

Prop. 2005/06:186: Se författningskommentaren till 6 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Endast de försäkringsföretag som

är skyldiga att besluta om riktlinjer omfattas av bestämmelsen, dvs. försäkringsaktiebolag som är aktiemarknadsbolag (se 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagen). ...

Prop. 2005/06:140: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen, som är placerad i kapitlet om förvaltningsberättelse och resultatanalys, har lagts till en hänvisning till den nya bestämmelsen om information om målbolaget i årsredovisningslagen. För en kommentar hänvisas till kommentaren till lagen om ändring i årsredovisningslagen.

Prop. 2002/03:121: (Jfr 6 kap. 1 § ÅRFL i förslaget i Finansdepartementets promemoria .)

I paragrafen klargörs att förslaget om upplysningar om användningen av finansiella instrument inte skall lämnas av försäkringsföretag. Det kan dock erinras om att liknande upplysningar ändå skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:21) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 6 kap. 1 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.3.

Ett nytt fjärde stycke har införts i paragrafen. Av detta framgår att försäkringsaktiebolag, vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, även ska tillämpa ...

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

[K6]2 §  Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen upplysningar lämnas om

 1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och
 2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys

[K6]3 §  Försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag skall i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat. Understödsföreningar skall lämna upplysningar om intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar. Lag (1999:1115).

Koncernredovisningens upprättande

[K7]1 §  Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K7]2 §  Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) tilllämpas:

[S2]2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

[S3]4 § första stycket om koncernredovisningens delar,

[S4]5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,

[S5]6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

[S6]7 § andra stycket om valuta,

[S7]8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

[S8]9 § om minoritetsandelar,

[S9]10 § om balansdag,

[S10]12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

[S11]13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

[S12]15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

[S13]16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,

[S14]18-23 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen, samt

[S15]25-30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen. Lag (2004:1177).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning beträffande koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Tillägget i första stycket innebär att moderföretag som är försäkringsföretag eller finansiella holdingföretag ska upprätta en ...

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till årsredovisningslagen. Bestämmelsen innebär att redovisningsvalutan i årsredovisningen också skall användas i koncernredovisningen.

Det kan anmärkas att koncernbalansräkningen för det gamla räkenskapsåret skall räknas om på det sätt som föreskrivs i nya 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna beror på att de bestämmelser till vilka paragrafen hänvisar har fått ändrade beteckningar.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 2 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen om koncernredovisning som ska tillämpas. Uppräkningen har kompletterats med en hänvisning till 7 kap. 31 § andra och tredje styckena ...

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

[K7]3 §  De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

 1. a) I stället för vad som sägs i 2 § första stycket 3 skall gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv av den 19 december 1991 (91/674/EEG).
  1. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap.5 och 6 §§ denna lag.
 2. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
 3. Vad som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall skall upplysning härom lämnas i en not.
 4. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen. Lag (1999:1114).

Prop. 2007/08:35: Av paragrafen framgår att flera av bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) om koncernredovisning tillämpas också i försäkringsföretag, dock med vissa avvikelser.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna beror på att de bestämmelser till vilka paragrafen hänvisar har fått ändrade beteckningar.

Prop. 2006/07:65: Första stycket första punkten a) har ändrats till följd av de ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) som trädde i kraft den 1 januari 2007 (se prop. 2005/06:116, SFS 2006:871) och som innebar bl.a. vissa ändringar avseende koncernredovisning. Bestämmelserna om att ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern under vissa förhållanden inte behöver ...

Allmänna regler för koncernredovisningen

[K7]4 §  För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap.1-3 §§årsredovisningslagen (1995:1554),
 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),
 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
 4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap.8, 9, 18 a och 26 §§årsredovisningslagen, samt
 5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap.1 och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningslagen. Lag (2004:1177).

Prop. 2002/03:6: I paragrafen regleras bl.a. vilka tilläggsupplysningar som skall göras i koncernredovisningen för försäkringsföretag. Ändringen innebär att upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom inte behöver tas in i koncernredovisningen.

Prop. 2009/10:235: I paragrafen anges vilka bestämmelser i lagen som ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas.

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 7 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Övervägandena finns i ...

Prop. 2005/06:186: Paragrafen motsvarar 7 kap. 14 § årsredovisningslagen (1995:1554). Se författningskommentaren till den paragrafen och till 7 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Prop. 2002/03:121: (Ändringen saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Ändringen avser paragrafens lydelse enligt SFS 2002:1064 som träder i kraft den 1 juli 2003.

Det undantag för 2 § 3 som avses i fjärde punkten klargör att upplysningar om förändringar i storlek eller sammansättning av fond för verkligt värde i förekommande fall skall lämnas i koncernredovisning som upprättas av försäkringsföretag som är moderföretag. Vidare har hänvisningen till fjärde punkten i denna paragraf ...

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

[K7]5 §  Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder13 skall tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
 2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
  1. 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
  2. 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
  3. 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
 3. 3 §1 a och b samt 3 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
  1. 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,
  2. 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap.årsredovisningslagen:
  • 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
  • 12 § om lån till ledande befattningshavare,
  • 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
  • 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
  • 20 § första stycket 1 och andra stycket samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,
  • 22 § om pensioner och liknande förmåner,
  • 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
  • 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
  • 25 § om avtal om avgångsvederlag,
  1. 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
  2. 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
  3. 5 kap. 4 § 1-3, 5 och 7-9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
  4. 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första-tredje styckenaårsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, samt
  5. 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

[S2]Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2004:1177).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning beträffande koncernredovisning i moderföretag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Den nya punkten 2 e i första stycket innebär att moderföretag ...

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser som ska tillämpas av företag som omfattas av artikel 4 i EU:s s.k. IAS-förordning.

Ändringarna i paragrafen är av samma slag som ändringarna i 7 kap. 32 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Prop. 2006/07:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen finns en uppräkning av de regler i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag som gäller för de företag som upprättar koncernredovisning med stöd av IAS-förordningen. I första stycket 4 f) har lagts till en hänvisning till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen för noterade aktiebolag. För en kommentar ...

Prop. 2005/06:186: Se författningskommentaren till 7 kap. 7 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Prop. 2008/09:71: 3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när kocernredovisning inte behöver upprättas,

[K7]6 §  Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 5 §. Lag (2004:1177).

Registreringsmyndighet

Årsredovisningslagens tillämpning

[K8]2 §  Följande bestämmelser i 8 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas

[S2]14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen, samt

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Ändringen reglerar hur försäkringsföretag ...

Prop. 1997/98:118: Av paragrafens nya lydelse följer att också företag som omfattas av ÅRFL har rätt att tillämpa bestämmelsen i 8 kap. 16 § andra stycket årsredovisningslagen.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i paragrafen är en följd av ändringar i årsredovisningslagen.

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.) . Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.2.

Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till 8 kap. 15 a § årsredovisningslagen om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport. Hänvisningen innebär ...

[K8]16 §  2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen. Lag (1999:1114).

[S2]Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

[S3]3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om anmärkningar enligt 10 kap.11 b och 11 c §§ samt 11 d § andra stycketförsäkringsrörelselagen (1982:713). Lag (2004:976).

[S4]Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

[S5]4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma. Lag (1999:1115).

[S6]Ingivande till registreringsmyndighet

[S7]5 § Försäkringsföretag skall ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten så snart det kan ske efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda. På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen fastställts med uppgift om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om stämmans beslut beträffande försäkringsföretagets vinst eller förlust.

[S8]Kungörande

[S9]6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 § har getts in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta i en tidning.

[S10]Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

[S11]Vite

[S12]7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

[S13]Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten. Lag (2000:824).

[S14]Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

[S15]8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Överklagande

[K9]1 §  Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

[S2]Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:824).

Prop. 2006/07:65: I denna paragraf erinras om den skyldighet att upprätta delårsrapport som framgår av bestämmelserna om regelbunden finansiell information i 5 a kap. lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.3.

2 § har upphävts genom lag (1999:228).

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I Goodwill
II Andra immateriella tillgångar
C. Placeringstillgångar
I Byggnader och mark
II Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. till, Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån
koncernföretag
3. Aktier och andelar i intresseföretag
4. till, intresseföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån
III Andra finansiella placeringstillgångar
1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar
IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring
D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
1.Tillgångar för villkorad återbäring
2.Fondförsäkringstillgångar
E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
1.Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2.Livförsäkringsavsättning
3.Oreglerade skador
4.Återbäring och rabatter
5.Övriga försäkringstekniska avsättningar
6. försäkringstagaren bär riskAvsättning för livförsäkringar för vilka
a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden
F. Fordringar
IFordringar avseende direkt försäkring
IIFordringar avseende återförsäkring
IIIÖvriga fordringar
G. Andra tillgångar
IMateriella tillgångar och varulager
IIKassa och bank
IIIÖvriga tillgångar
H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
IUpplupna ränte- och hyresintäkter
IIFörutbetalda anskaffningskostnader
IIIÖvriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
AA. Eget kapital
IAktiekapital eller Garantikapital
IIÖverkursfond
IIIUppskrivningsfond
IVKonsolideringsfond
VAndra fonder
1.Reservfond
2.Kapitalandelsfond
3.Fond för verkligt värde
4.Övriga fonder
VIBalanserad vinst eller förlust
VIIÅrets resultat
BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
1.Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2.Livförsäkringsavsättning
3.Oreglerade skador
4.Återbäring och rabatter
5.Utjämningsavsättning
6.Övriga försäkringstekniska avsättningar
EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)
1.Villkorad återbäring
2.Fondförsäkringsåtaganden
FF. Andra avsättningar
1.Pensioner och liknande förpliktelser
2.Skatter
3.Övriga avsättningar
GG. Depåer från återförsäkrare
HH. Skulder
ISkulder avseende direkt försäkring
IISkulder avseende återförsäkring
IIIObligationslån
IVSkulder till kreditinstitut
VÖvriga skulder
II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I anskaffningskostnaderÅterförsäkrares andel av Förutbetalda
IIÖvriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
POSTER INOM LINJEN
I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

II Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

III Ansvarsförbindelser
 1. Garantier
 2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet
 3. Övriga ansvarsförbindelser
IV Åtaganden
 1. Åtaganden till följd av återköpstransaktioner
 2. Övriga åtaganden Lag (2004:1177).

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen
I. 1.TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) b. Premier för avgiven återförsäkring (-) c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-) d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)
2.Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)
3.Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
4.Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) a. Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-)
5.Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)
6.Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
7. 8.Driftskostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
9. 10.Förändring i Utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)
II. 1.TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
2. 3. 3a.Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar
3b. 4.Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
5.Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) a. Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-)
6.Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-) a. Livförsäkringsavsättning aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk aa) Villkorad återbäring bb) Fondförsäkringsåtaganden
c.Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)
7.Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
8. 9. 10. 10a.Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar
10b. 11.Värdeminskning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
12.Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4)
13.Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)
III. 1.ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)
2.Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)
3a.Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen
3b. 4.Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)
5a.Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen
5b. 6.Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lag (1999:603).Övriga intäkter Övriga kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i 11 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713) som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
  4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra anläggningstillgångar, om det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i not.
  5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § denna lag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1146) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:56, Prop. 1996/97:32, Bet. 1996/97:LU3
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:56, Prop. 1996/97:167, Bet. 1997/98:JoU8
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:1551) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:228) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.
 3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:130, Prop. 1997/98:186, Bet. 1998/99:FiU14
Omfattning
upph. 9 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 samt tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 1999.
 2. Försäkringsbolag som med stöd av punkten 2 i övergångs- bestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkrings- rörelselagen (1982:713) tillämpar där angivna äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpa äldre föreskrifter i 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 5 kap.3-5 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 § och bilaga 1 och 2 till lagen.
 3. Äldre föreskrifter i 4 kap. 2 § 6 gäller för den uppskrivningsfond som livförsäkringsbolag innehar vid ingången av det räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2000. Uppskrivningsfonden skall redovisas som bundet eget kapital, om inte föreskrifterna i 2 skall tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:227, Prop. 1998/99:87, Bet. 1998/99:FiU28
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 2, 9 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 3. Understödsföreningar får tillämpa äldre föreskrifter i 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar för det första räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. En sådan tillämpning skall anmälas till Finansinspektionen före den 1 januari 2000.
 4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för den första årsredovisning som en understödsförening upprättar enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.
 5. Föreskrifterna i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen skall inte tillämpas på nedskrivning som en understödsförening har gjort före ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2, 3, 6 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §
CELEX-nr
391L0674
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1115) om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 § i 1999:603

Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 3 §§, bil. 1
CELEX-nr
391L0674
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:824) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:8, Prop. 1999/2000:131, Bet. 2000/01:FiU7
Omfattning
ändr. 8 kap 1, 7 §§, 9 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1064) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:43, Prop. 2002/03:6, Bet. 2002/03:LU1
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:488) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:221, Prop. 2002/03:56, Bet. 2002/03:LU7
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:773) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:26, Prop. 2002/03:121, Bet. 2003/04:LU2
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:254) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:585) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:976) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:24, Prop. 2003/04:157, Bet. 2004/05:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1177) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004.
 2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
 3. Äldre bestämmelser i 4 kap.1, 2 och 5 §§ får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006.
 4. Företag som tillämpar punkten 3 skall tillämpa 4 kap.3 och 6 §§, 5 kap. 4 § samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
upph. 4 kap 3 §, rubr. närmast före 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§, 5 kap 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 5 §, bil. 1; nya 7 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 5 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 2, 6, 7 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:937) om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 5 §§
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:572) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:873) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
upph. 9 kap; ändr 7 kap 3 §; nya 9, 10 kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:543) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:2007:874) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:28, Prop. 2006/07:112, Bet. 2007/08:CU2
Omfattning
ändr. 7 kap 5 §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1462) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:120, Prop. 2007/08:35, Bet. 2007/08:FiU9
Omfattning
ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 8 kap 5 c §§
CELEX-nr
391L0674
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:1234) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:161, Prop. 2008/09:71, Bet. 2008/09:CU11
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
CELEX-nr
32006L0046
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2010:688) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 2, 5 §§
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:692) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1264) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1526) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2058) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
upph. 8 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1556) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2011/12:72, Prop. 2011/12:26, Bet. 2011/12:CU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:438) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 8 kap. 5 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:452) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2012/13:211, Prop. 2012/13:95, Bet. 2012/13:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-07-15

Lag (2015:713) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:818) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 5 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:949) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2018:803) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01