Inaktuell version

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2004:345
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-25

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

[S2]De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. Förordning (2004:95).

2 §  Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

3 §  Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

4 §  Avgift enligt 3 § skall betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

AvgiftsklasserAvgift kronor
A275
B800
C1 700
D2 900
E4 700
F7 300
G11 000
H16 500
I24 500
J49 000
K107 000
L219 000
Förordning (2003:1065).

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

5 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.

[S2]Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i försäkringsbolag, bank, värdepappersbolag, börs, auktoriserad marknadsplats, clearingorganisation, kreditmarknadsföretag, institut för elektroniska pengar, fondbolag, företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet eller finansiella institut. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2004:345).

Betalning av avgift för ansökan och anmälan

6 §  Avgift skall betalas till Finansinspektionen när ansökan eller anmälan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan eller anmälan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

7 §  Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan eller anmälan avser.

Avgift för kungörelsekostnad

8 §  Sökanden skall ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

 1. godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
 3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
 4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Gemensamma bestämmelser

9 §  Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det.

10 §  Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

[S2]Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:1032).

11 §  Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

12 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Översyn av avgifter

13 §  Finansinspektionen skall varje år se över och vid behov föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4 § och i bilagan.

Bilaga

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser iAvgiftsklass
Atomansvarighetslagen (1968:45)
Godkännande av försäkring (22 §)D
Befrielse från försäkringsplikt (27 §)D
Lagen (1972:262) om understödsföreningar
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn) F Registrering av understödsförening (3 och 65 §§) J Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §) D Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §) D Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §) D Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §) G Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket) F Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket) D Medgivande att tillämpa 7 kap.9 a-10 g §§försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §) G Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §) D Undantag från gruppbaserad redovisning (26 f §) G Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2) D Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2) D Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §) D Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket) D Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket) D Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §) G Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket) D Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket) G Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §) G Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av förenings rörelse (56, 63 och 64 §§) G
Medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §) D Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (8 kap.8, 26 och 31 §§) D Undantag från 12 kap. 7 § (12 kap. 8 §) D

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G
Försäkringsrörelselagen (1982:713)
Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §) G Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §) G Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag (1 kap. 10 §) G Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §) G Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession (2 kap. 3 §) K Förlängning av koncession (2 kap. 3 §) H Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidgning av koncession (2 kap. 3 § åttonde stycket) H Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § åttonde stycket) G Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 §) G Underrättelse om ändrad sekundäretablering (2 a kap. 3 §) D Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 §) G Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 6 §) D Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §) G Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §) G Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket G Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § G Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § G Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket D Intyg för den som biträtt ett försäkringsbolag (7 kap. 16 §) D Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (7 kap. 18 §) G Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap.22, 24, 26 och 27 §§) G Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §) G Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap.26 och 27 §§) G Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap.7 och 8 §§) G Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom EES (8 kap.4 och 13 §§) D Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör (8 kap. 5 §) D Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §) D Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auktoriserad revisor (10 kap. 4 §) D Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapitalet (12 kap. 4 §) G Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall (12 kap. 13 §) D Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §) G Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd (14 kap. 26 §) I Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §) I Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap.13 och 22 §§) G
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom EES (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §) D Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) D Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §) G Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) G Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) G
Lagen (1989:508) om försäkringsmäklare
Registrering som försäkringsmäklare, fysisk person (3 §) F Registrering som försäkringsmäklare, juridisk person (3 §) E Registrering av fondandelsförmedling (3 §) C Ändring av registrering som försäkringsmäklare (3 §) C Intyg för försäkringsmäklare eller den som biträtt en försäkringsmäklare (7 a §) D
Förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare
Omregistrering av försäkringsmäklare (4 § tredje stycket) Medgivande att teckna ansvarsförsäkring i utländskt försäkringsföretag (6 §) Godkännande av avvikelser från vissa bestämmelser (6 §)C D G
Den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (10 § andra stycket) Tillstånd att inneha andelar i fond med anknytning till den egna fonden (22 §) Tillstånd att registreras som förvaltare (31 a § andra stycket) Medgivande för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (33 § tredje stycket) Tillstånd till sammanläggning eller delning av värdepappersfond (33 a §) Medgivande för förvaringsinstitut att överlåta fondförvaltningen till ett fondbolag (34 §) Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (38 §)E E G E H E E
Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Registrering av nyemissionsprospekt (2 kap.2 och 4 §§) F Registrering av erbjudandeprospekt (2 kap.3 och 4 §§) C Registrering av prospekt som har godkänts av behörig myndighet i ett annat land inom EES (2 kap. 5 §) D Undantag från offentliggörande av anmälan om aktieinnehav (4 kap. 5 §) D
Lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (1 kap. 3 §) K Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (1 kap. 4 §) G Underrättelse om filialetablering (1 kap. 5 §) G Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering (1 kap. 6 a §) D Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (1 kap. 6 b § första stycket) G Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhet (1 kap. 6 b § tredje stycket) D Godkännande av ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § andra stycket) G Medgivande om undantag från högre kapitalkrav (2 kap. 5 § andra stycket) G Tillstånd till utländsk filialetablering i Sverige (2 kap. 7 §) K Tillstånd till organisationsförvärv (3 kap. 1 § andra stycket) G Tillstånd till fortsatt innehav av skyddsförvärvad egendom (3 kap. 2 § andra stycket) G Tillstånd att lämna råd i finansiella frågor (3 kap. 4 § första stycket 1) G Tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring (3 kap. 4 § första stycket 2) G Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 4 § första stycket 3) G Tillstånd att ta emot medel på konto och lämna kredit mot säkerhet (3 kap. 4 § första stycket 4 och 5) J Tillstånd att lämna kredit mot säkerhet (3 kap. 4 § första stycket 5) G Tillstånd att utföra valutaväxlingstransaktioner (3 kap. 4 § första stycket 6) G Tillstånd att driva valutahandel (3 kap. 4 § tredje stycket) G Medgivande att utöva annan verksamhet (3 kap. 4 § fjärde stycket) G Medgivande att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (4 kap. 3 §) G Tillstånd till förvärv av aktier i ett värdepappersbolag (6 kap. 3 a §) G
Lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Auktorisation som börs (1 kap. 1 § första stycket) K Auktorisation som marknadsplats (1 kap. 1 § första stycket) K Tillstånd att driva clearingverksamhet (1 kap. 1 § andra stycket) K Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadga (2 kap. 4 §) G Auktorisation som börs för utländsk filial i Sverige (2 kap. 7 §) K Medgivande att optioner eller terminer får godkännas för notering och handel (4 kap. 1 § fjärde stycket) G Tillstånd att driva annan verksamhet (4 kap. 5 § eller 9 kap. 6 §) G Tillstånd till organisationsförvärv (4 kap. 6 § eller 9 kap. 7 §) G Dispens från kravet på disciplinnämnd (4 kap. 8 § tredje stycket) G Auktorisation som marknadsplats för utländsk filial i Sverige (7 kap. 2 §) K Tillstånd att driva clearingverksamhet för utländsk filial i Sverige (8 kap. 3 §) K Godkännande av beslut att efterge kravet på säkerhet (9 kap. 3 §) D Undantag från handelsstopp (10 kap. 2 §) D Tillstånd till förvärv av aktier i en börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation (11 kap. 2 a §) G
Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §)K G D
Sjölagen (1994:1009)
Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycketB
Lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
Medgivande att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln (2 kap. 4 §) G Medgivande att räkna vissa kapitaltillskott och reserver som primärt eller supplementärt kapital (2 kap. 6 § fjärde stycket) G Medgivande att använda en särskild metod för beräkning av kapitalkravet vid garantigivning vid emissioner (4 kap. 4 §) G Medgivande att beräkna kapitalkravet för avvecklingsrisker enligt en alternativ metod (4 kap. 5 § andra stycket) G Medgivande att använda annan beräkningsmetod vid beräkning av kapitalkravet för marknadsrisker (4 kap. 9 §) K Medgivande att överstiga gränsvärden för exponering (5 kap. 6 §) G Medgivande att använda klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden vid upprättande av gruppbaserad redovisning (6 kap. 8 §) G Medgivande att undanta exponeringar mot vissa företag inom koncernen vid beräkning av gränsvärden för stora exponeringar (6 kap. 10 § andra stycket) G Medgivande att undanta vissa företag inom en finansiell företagsgrupp vid beräkning av kapitalkrav och upprättande av tillsynsredovisning för gruppen (7 kap. 8 § första stycket) G Anstånd med att nedbringa exponeringar till föreskrivna gränsvärden (7 kap. 11 § andra stycket) D
Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 1) Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2)D D D
Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) D Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b) G Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 4) D Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 4) D
Lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §) G Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom EES (6 kap.3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §) D Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §) G Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) G
Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) E Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) G
Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)G G G K G G G D G G G D G D D I
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §) K Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket) G Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket) G Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) G Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) G Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §) G

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D
Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
Godkännande av avvecklingssystem (3 §) J
Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket F
Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra stycket) D Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom automatisk databehandling (10 §) I Medgivande till undantag från förbud mot avyttring enligt 15 § (16 § andra stycket) D
Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §) K Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) G Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap. 6 §) G Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta en filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §) G Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här i landet (2 kap. 8 §) K Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige (5 kap. 6 §) G Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket) G Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för elektroniska pengar (6 kap. 10 §) G
Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § första stycket) Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket)K G G
Lagen (2004:46) om investeringsfonder
Tillstånd för fondbolag med tillstånd enligt den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder att driva fondverksamhet (omauktorisation) (1 kap. 4 §) J Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd att förvalta någon annans finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) K Tillstånd för fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) K Tillstånd för fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument (1 kap. 4 §) K Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) K Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §) J Underrättelse från fondföretag om ändrat tillstånd med anledning av nya regler i hemlandet (1 kap. 7 §) B Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §) E Anmälan av fondföretag om ändring av under-fonder (1 kap. 7 §) D Underrättelse från fondföretag avseende under-fonder med anledning av nya regler i hemlandet (1 kap. 7 §) A Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial i Sverige (1 kap. 8 §) K Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 § (1 kap. 9 §) J Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filial etablering inom EES (2 kap. 14 §) D Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket) G Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket) D Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) G Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) H Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) I Godkännande av fondbestämmelser för fond vars fondbestämmelser tidigare godkänts enligt den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (4 kap. 9 §) E Godkännande av fondbestämmelser för ny fond i samband med tillstånd för fondbolag med tillstånd enligt den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) I Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §) E Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) G Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) G Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond (8 kap. 1 §) H Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket) E Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) E Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (10 kap. 4 §) G
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) D Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §) K Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §) G Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) K Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) D Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) G Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 §) D Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) F Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) G Prövning om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) D Medgivande till nedsättning av aktiekapitalet utan rättens tillstånd (10 kap. 4 §) G Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap.22 och 27 §§) G Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (10 kap. 30 §) D Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §) G Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 2 §) G
Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §) I Förordning (2004:345).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:150) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2002-04-27

Förordning (2002:1156) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
utgår genom 2003:1064
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1032) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 10 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1064) om ändring i förordningen (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2003:514 utgår

Förordning (2003:1065) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:345) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5, bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1235) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5, 13 §§, bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:9) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:545) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1131) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 8, 13 §§, bil.; ny 5 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:161) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:622) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:918) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1528) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:738) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:387) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-07-23

Förordning (2008:1299) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1415) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 6 §, bil.; nya 4 a, 5 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:321) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:229, Prop. 2009/10:132, Bet. 2009/10:FiU34
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-04

Förordning (2010:752) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5, 5 a, 13 §§, bil.; ny 5 c §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1438) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:261) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:756) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:888) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 13 §, bil.; ny 5 d §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:960) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 a §, bil.
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:384) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
CELEX-nr
32006R1287
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:737) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0236
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:291) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:595) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2013-09-03

Förordning (2013:1109) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:453) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§; bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:994) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1392) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:309) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:399) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-07-03

Förordning (2015:703) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2015-12-08

Förordning (2015:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 6, 8 §§, bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:73) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-02-16

Förordning (2016:74) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:736) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 c §§. bil.; ny 5 f §
Ikraftträder
2016-07-03

Förordning (2016:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 a, 5 a, 5 e §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1328) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:715) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2017-07-17

Förordning (2017:812) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2018:1101) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 d §§, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1233) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 och 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2019-06-10