Inaktuell version

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2013:1109
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-25

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

[S2]De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. Förordning (2004:95).

2 §  Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

3 §  Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

4 §  Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser Avgift kronor

A 800
B 1 500
C 2 500
D 4 500
E 7 000
F 11 000
G 16 000
H 24 000
I 31 000
J 38 000
K 50 000
L 71 000
M 100 000
N 130 000
O 155 000
P 200 000
Q 295 000
R 540 000
S 930 000
T 1 430 000
U 2 000 000
V 2 500 000
X 3 100 000
Y 3 700 000
Z 4 300 000
Å 5 000 000
Ä 5 700 000
Ö 6 400 000
AA 7 100 000
AB 7 900 000
AC 8 600 000
Förordning (2012:384).

4 a §  I samband med prövning av en ansökan för vilken avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när avgiften senast ska betalas. Förordning (2009:1415).

5 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass E. När det gäller ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar gäller dock för avgiftens storlek 4 §, avgiftsklass G. Förordning (2010:752).

5 a §  Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

 • bank,
 • betalningsinstitut,
 • börs,
 • clearingorganisation,
 • finansiellt institut,
 • fondbolag,
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • försäkringsföretag,
 • institut för elektroniska pengar,
 • juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 • juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • kreditmarknadsföretag,
 • pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 • registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 • understödsförening, eller
 • värdepappersbolag.

[S2]I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.

[S3]I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

[S4]I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

[S5]Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

[S6]För avgiftens storlek enligt första-femte styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller. Förordning (2011:960).

5 b §  Avgift tas ut för intyg avseende verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass C. Förordning (2009:1415).

5 c §  Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2010:752).

5 d §  Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 22 lagen (2004:46) investeringsfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2011:888).

Betalning av avgift för ansökan och anmälan

6 §  Avgift ska, utom i fall som avses i 4 a §, betalas till Finansinspektionen när ansökan eller anmälan ges in. Om betalning inte sker i rätt tid, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan eller anmälan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet. Förordning (2009:1415).

7 §  Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan eller anmälan avser.

Avgift för kungörelsekostnad

8 §  Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

 1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap. 17 § försäkringsrörelselagen,
 3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
 4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Förordning (2011:261).

Gemensamma bestämmelser

9 §  Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det.

10 §  Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

[S2]Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:1032).

11 §  Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

12 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Översyn av avgifter

13 §  Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4-5 d §§ samt i bilagan. Förordning (2011:888).

Bilaga

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser iAvgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §) D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket) E

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §) D
Befrielse från försäkringsplikt (27 §) D
Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn) F
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §) E

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §) D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §) D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §) G
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §) G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §) D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (14 d §) D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §) G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket) F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket) D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b § G
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §) G
Medgivande att tillämpa 7 kap.9 a-10 g §§försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §) G
Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §)R-AC
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)E
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2) D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2) D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §) D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket) D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket) D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §) F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket) D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket) H

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §) G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en förenings rörelse (56, 63 och 64 §§) L

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §) J

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G
Sparbankslagen (1987:619)

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §) D

Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) G
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) G
Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§) L
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§) L
Godkännande och registrering av prospekt avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 16, 25 och 26 §§) J
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 25 och 26 §§) J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§) J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 25 och 26 §§) H
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.13, 25 och 26 §§)H
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.13, 25 och 26 §§) G

Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §) L

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 §) E

Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över till annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §) E

Begäran om överlämnande av intyg om godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (2 kap. 35 §) C

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) O
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) H

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §) F

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) D
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 1) D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) D
Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b) G
Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen (1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden (4 kap. 2 § 10) D
Medgivande att tillämpa 4 kap.14 f och 14 g §§, årsredovisningslagen, angående värdering av vissa tillgångar till verkligt värde (4 kap. 2 § 14) D
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5) D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 4) D

Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 a kap. 14 §) J

Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §) G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) G
Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) F

Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) H

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) G
Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) Q
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) L
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) G
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) G
Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) D
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 6 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) I

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) G
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) D
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) D
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) L

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket) F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket) G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §) K

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) D
Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
Godkännande av avvecklingssystem (3 §) L
Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket F
Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra stycket) D

Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom automatisk databehandling (10 §) J

Medgivande till undantag från förbud mot avyttring enligt 15 § (16 § andra stycket) D

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) Q
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § andra stycket) G
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) G
Lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan) Q
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av seende finansiella instrument (1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) O

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verk samhet inom EES (2 kap. 15 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) G
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §) F

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap.35 och 43 §§) D
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) G

Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §) H

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §) H
Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket) D
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag (11 kap. 1 §) K

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) D
Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §) Q
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §) F
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) Q

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G
Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket) D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) G

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) D

Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §) D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap.20 och 25 §§) G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (10 kap. 36 §) D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) J

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) K

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §) J

Lagen (2004:575) om europabolag

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (9 a §) J

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling avseende livförsäkring (2 kap. 2 §) H

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 §) G

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling avseende både liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 §) H

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling avseende livförsäkring (2 kap. 2 §) I

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 §) H

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling avseende både liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 §) I
Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket) H
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket) I

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling avseende livförsäkring (2 kap. 2 §) F

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 §) D
Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 § första stycket och 3 §) L
Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 3 §) F

Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta filial inom EES (4 kap. 1 § första stycket) D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket) D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 § första stycket) D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket) D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket) D

Aktiebolagslagen (2005:551)

Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §) D
Undantag från förteckning över lån (21 kap. 10 §) C
Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt utgörs av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) F
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) L
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) J

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsrisker i handelslagret enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt kapitalkrav för operativa risker (2 kap. 8 §) G-N
Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt kapital (3 kap. 4 §) K
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (4 kap. 4 §)J-T
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 4 §) J-R
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (4 kap. 7 §) S-Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (4 kap. 7 §) R-Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (4 kap. 7 §) T-Z
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 7 §) J-S
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §) G
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (4 kap. 11 §) G
Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)O
Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i marknadsrisker ingående positionsrisker, valutakursrisker och råvarurisker (5 kap. 3 §) S-V
Tillstånd att utföra metodändring i del av den egna riskberäkningsmodell för marknadsrisker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (5 kap. 3 §) J-S

Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en schablonmetod (5 kap. 4 §) G-S

Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa risker enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §) G-N

Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa risker (6 kap. 5 §) O-S

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker (6 kap. 6 §) S-V
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (6 kap. 6 §) J-S

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (6 kap. 9 §) G-N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §) G-N

Tillstånd att överskrida gränsvärden för stora exponeringar (7 kap. 8 §) G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalkrav m.m. (9 kap. 4 §) G

Undantag från skyldigheten att offentliggöra information på gruppnivå (9 kap. 7 §) G

Tillstånd att beräkna det gruppbaserade kapitalkravet på ett alternativt sätt (9 kap. 8 §) G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (9 kap. 14 §) G

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (10 kap. 15 §) G

Lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371)
om kapitaltäckning och stora exponeringar
Tillstånd att under en övergångsperiod beräkna kapitalkravet för operativa risker på alternativt sätt (10 §) G

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §) Q
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter - utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1-8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1-7) J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) F
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) Q
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket) D
Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet) J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) Q

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) Q

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket) J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) Q

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap.7 § andra och tredje styckena) J
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) K

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) L

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) K
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §) O
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)H
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) K
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket) F

Juridisk persons anmälan av 1-10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) G

Juridisk persons anmälan av 11-49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) I

Fysisk persons anmälan av 1-10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) F

Fysisk persons anmälan av 11-49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 1-10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) G

Betalningsinstituts underrättelse om 11-49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §) G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)D
Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §) G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) G
Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §) H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar (2 kap. 8 och 15 §§) K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §) L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 9 §) H
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §) R
Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (3 kap. 6 §) D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §) D
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket) G
Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2) C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (4 kap. 11 §) G
Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (5 kap. 8 §) G

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra stycket) F

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 6 kap. 3 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 § I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 § I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2 G
Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §) G
Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §) G
Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska solvensmarginalen (7 kap. 16 §) G
Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)H
Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap.7 och 8 §§)H

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§) L

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1) E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§, 12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §) L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §) G

Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 § första och andra styckena får vara stiftare F

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §) G
Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §) G
Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §) R–AC

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §) K

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §) C

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §) O
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) L
Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §) K
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)F
Anmälan av 1-10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)G
Anmälan av 11-49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)H
Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)I
Underrättelse om 1-10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)G
Underrättelse om 11-49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §) G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom
EES (3 kap. 22 §) G
Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §) G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D
Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 §)O
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5) L

Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer (artikel 17.6) J

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för marknadsgarant (artikel 17.9) E

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för primärmarknadsoperationer (artikel 17.10) E
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a)J
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b)J
Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.6, 11.8 och 11.10)J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.7 och 11.9) J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) R

Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart (artikel 15) M
Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) G
Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) K
Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)N
Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41)L–O

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller parametrar (artikel 49) JN

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54) N

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) H
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) Q
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder O
Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § O
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1) G
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2)G
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3) H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra stycket 4) G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation (3 kap. 10 §) G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.3 §§ (4 kap. 4 §) G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket) G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) E
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §) G
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring (4 kap. 11 §) D
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) H
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) G
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §) H
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) G
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) G
Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap.9 och 13 §§) D
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §)G
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §)M
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §) E
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §) D
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) G
Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal), inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall (8 kap.14 och 16 §§) H
Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §) E
Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap.3 och 13 §§) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§) F

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) H
Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) H
Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D
Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder) E
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om värdepappersfonder) D
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder) E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) E

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14) I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) D

Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15) I
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt företagande (artikel 16 a) F
Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) D
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Undantag från tillämpningen av likviditetskrav på individuell nivå för institut i samma medlemsstat (artikel 8.2) G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) G

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) G
Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) G

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41) G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a) G

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b) G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) S–Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) R–Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) T–Z
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J–S
Tillstånd för tillämpning av en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 148) J–T
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149) G
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149) G
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150) G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221) G

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) G
Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256) G
Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) G
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262) G
Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263) G
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283) J–T
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) J–R
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)G

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) G

Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa risker enligt schablonmetoden (artikel 312) G–N
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) G–N
Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) S–V
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) J–S
Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) G–N

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313) GN

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) G–N
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314) J–S
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315) G–N
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317) G–N

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329) JS

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) J–S
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336) G–N
Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337) G
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352) G–N
Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2) G–N

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354) G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358) JS

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) G
Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363) S–V
Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) J–S
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366)G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC modellen (artikel 373) JS

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377) JS

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383) GN

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396) G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) G
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) G
Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2 h) G Förordning (2013:1109).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:150) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2002-04-27

Förordning (2002:1156) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
utgår genom 2003:1064
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1032) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 10 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1064) om ändring i förordningen (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2003:514 utgår

Förordning (2003:1065) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:345) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5, bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1235) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 5, 13 §§, bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:9) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:545) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1131) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 8, 13 §§, bil.; ny 5 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:161) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:622) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:918) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1528) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:738) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:387) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-07-23

Förordning (2008:1299) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1415) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 6 §, bil.; nya 4 a, 5 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:321) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:229, Prop. 2009/10:132, Bet. 2009/10:FiU34
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-04

Förordning (2010:752) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5, 5 a, 13 §§, bil.; ny 5 c §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1438) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:261) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:756) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:888) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
Omfattning
ändr. 13 §, bil.; ny 5 d §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:960) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 5 a §, bil.
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:384) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 4 §, bil.
CELEX-nr
32006R1287
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:737) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0236
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:291) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:595) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2013-09-03

Förordning (2013:1109) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:453) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§; bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:994) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1392) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:309) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:399) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-07-03

Förordning (2015:703) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2015-12-08

Förordning (2015:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 6, 8 §§, bil.; ny 5 e §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:73) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-02-16

Förordning (2016:74) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:736) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 c §§. bil.; ny 5 f §
Ikraftträder
2016-07-03

Förordning (2016:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 a, 5 a, 5 e §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1328) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:715) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2017-07-17

Förordning (2017:812) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2018:1101) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 5 a, 5 d §§, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1233) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 och 5 a §§, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2019-06-10