Upphävd författning

Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2004:346
Upphäver
Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som skall betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna skall finansiera den verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för sådan verksamhet som finansieras med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen eller avgiftsförordningen (1992:191) samt sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

2 §  Avgifterna enligt denna förordning skall uppgå till ett belopp som motsvarar Finansinspektionens årliga kostnader för den verksamhet som enligt 1 § skall finansieras med avgifterna.

[S2]Avgifterna enligt denna förordning skall redovisas mot inkomsttitel på det sätt som bestäms i regleringsbrev för Finansinspektionen. Förordning (2004:94).

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

3 §  Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

Beräkning och uttag av avgifter

4 §  Avgifterna från de företagsgrupper och myndigheter som anges i 5-9 §§ skall ge inspektionen full kostnadstäckning för gruppen respektive myndigheten i fråga, om inte något annat anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje företagsgrupp och myndighet skall svara för både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till gruppen respektive myndigheten.

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

5 §  Varje företagsgrupp som anges nedan skall påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på gruppen, dels den timkostnad som inspektionen har bestämt, om inte något annat anges i denna paragraf.

[S2]Inspektionen skall fastställa procentsatser för de intervall som anges i punkterna 1-9 nedan så att full kostnadstäckning uppnås för varje företagsgrupp. Dessa procentsatser får högst uppgå till de belopp som anges för intervallen.

[S3]När Finansinspektionen har beräknat det samlade avgiftsbeloppet för respektive företagsgrupp skall det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen skall betala en avgift som är beräknad utifrån företagets balansomslutning för det närmast föregående räkenskapsåret. Avgiften beräknas genom att företagets balansomslutning först delas upp i de intervall som anges i den punkt som enligt nedan är tillämplig på företaget. Den del som hänförs till respektive intervall multipliceras därefter med den procentsats som fastställts enligt andra stycket.

 1. Företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-1 miljard kr0,04
1-10 miljarder kr0,03
10-60 miljarder kr0,006
60 miljarder kr och däröver0,0055
Lägsta avgift är 10 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan eller lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-1 miljard kr0,015
1-60 miljarder kr0,001
60-100 miljarder kr0,0008
100 miljarder kr och däröver0,0006
Lägsta avgift är 10 000 kr.
Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och som är värdepappersbolag skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-1 miljard kr0,2
1-5 miljarder kr0,05
5 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 20 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som är livförsäkringsbolag skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 20 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som rikstäckande skadeförsäkringsbolag skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 20 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som lokala skadeförsäkringsbolag skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 3 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 3 000 kr.

[S4]Understödsföreningar som medgetts undantag enligt 2 § andra stycket lagen om understödsföreningar (begränsad tillsyn) betalar ingen avgift.

 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,1 miljard kr0,9
0,1-1 miljard kr0,45
1-5 miljarder kr0,11
5 miljarder kr och därutöver0,03
Lägsta avgift är 20 000 kr.
Förordning (2004:346).

6 §  Företag med tillstånd att driva fondverksamhet enligt den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller lagen (2004:46) om investeringsfonder (fondbolag) skall påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på denna företagsgrupp, dels den timkostnad som inspektionen har bestämt.

[S2]När inspektionen har beräknat det sammanlagda avgiftsbeloppet för denna företagsgrupp skall det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen skall betala en avgift som är beräknad utifrån det sammanlagda värdet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret av de fonder som företaget förvaltar. Avgiften för ett företag får motsvara högst 0,02 procent av detta värde.

[S3]Lägsta avgift är 10 000 kr. Förordning (2004:94).

7 §  Premiepensionsmyndigheten och Sjunde AP-fonden skall betala en avgift som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på respektive myndighet, dels den timkostnad som inspektionen har bestämt.

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kr.

8 §  En försäkringsmäklare som är fysisk person med tillstånd enligt 3 och 5 §§ lagen (1989:508) om försäkringsmäklare skall betala en avgift på 5 000 kr. En fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift.

[S2]En försäkringsmäklare som är juridisk person med tillstånd enligt 3 och 4 §§ lagen om försäkringsmäklare skall betala en avgift på 5 000 kr för varje fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen.

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

8 a §  Företag registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall betala en avgift på 20 000 kr. Förordning (2004:346).

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

8 b §  Fysiska och juridiska personer anmälda enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet skall betala en avgift på 3 000 kr för fysisk person och 10 000 kr för juridisk person. Förordning (2004:346).

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

8 c §  Ett institut med tillstånd enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer skall betala en avgift på 25 000 kr. Förordning (2004:346).

/Träder i kraft I: 2004-07-01/

9 §  Utländska företag skall betala avgift enligt nedan.

 1. Sådant fondföretag som avses i 7 a § den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall betala 10 000 kr.
 2. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 7 b § den upphävda lagen om värdepappersfonder skall betala 5 000 kr.
 3. Sådant företag från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 3 c § 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt sådant annat företag, med filial i Sverige, som avses i 2 kap. 7 § samma lag skall betala 20 000 kr.
 4. Sådan försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige och som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial skall betala 20 000 kr.
 5. Sådant företag för elektroniska pengar från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall betala 10 000 kr.
 6. Sådant förvaltningsbolag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall betala 5 000 kr.
 7. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder skall betala 5 000 kr.
 8. Sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om investeringsfonder skall betala 10 000 kr.
 9. Sådant fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder skall betala 10 000 kr.
 10. Sådant kreditinstitut från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall betala 10 000 kr. Förordning (2004:346).

Gemensamma bestämmelser

10 §  Om tillsynen av ett företag eller en myndighet som skall betala avgift enligt 5-9 §§ har omfattat endast en del av ett år eller, i fråga om fondbolag, om bolaget förvaltat en fond endast under en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån.

[S2]Om tillsynen av ett företag omfattar ett helt år men grunden för avgiftsuttag enligt 5-9 §§ ändrats under året, skall beräkningen av avgiften baseras på den tid företaget har tillhört respektive företagsgrupp.

[S3]Avgiften enligt första och andra styckena skall, för det kalenderår då tillsynen börjar eller när företag under året bytt från en företagsgrupp till en annan, betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

[S4]Avgiften enligt första och andra styckena skall bestämmas med utgångspunkt i förhållandena under räkenskapsåret närmast före det kalenderår då tillsynen upphörde eller företaget övergick från en företagsgrupp till en annan. Förordning (2004:94).

11 §  Finansinspektionen skall varje år fastställa avgiftens storlek och senast den 30 november till varje avgiftspliktig skicka en faktura på det belopp som skall betalas samt ange den tid inom vilken betalning skall ske.

[S2]Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens post- eller bankgirokonto.

[S3]Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

[S4]Finansinspektionen skall i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje företagsgrupp och myndighet. Resultatet av denna jämförelse skall beaktas när avgift för nästföljande år fastställs för företagsgruppen respektive myndigheten i fråga. Förordning (2004:94).

12 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

13 §  Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:852) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:94) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:346) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5, 9 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:546) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1132) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 9 §§; ny 8 d §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:162) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
nuvarande 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§ betecknas 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§; ändr. 3, 9, 11 §§; nya 8, 8 a §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:623) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:966) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1368) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 8, 8 a, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:739) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8, 9 §§; ny 8 f §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2007:1135

Omfattning
upph.