Inaktuell version

Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1135 i lydelse enligt SFS 2016:77
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-25

Förordningens tillämpningsområde

/Träder i kraft I: 2016-04-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

 1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
  1. avgiftsförordningen (1992:191), eller
  2. förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen,
 2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, och
 3. sådan verksamhet som hör samman med samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

[S2]Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns verksamhet som avser insamling och behandling av uppgifter åt Finansinspektionen enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Förordning (2015:1062).

2 §  Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som motsvarar Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns årliga kostnader för den verksamhet som enligt 1 § ska finansieras med avgifterna.

[S2]Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel på det sätt som beslutas i regleringsbrev för Finansinspektionen. Förordning (2014:502).

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

3 §  Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

Beräkning och uttag av avgifter

4 §  Avgifterna från de fysiska personer, företag och myndigheter som anges i 618 §§ ska ge Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån full kostnadstäckning för respektive avgiftsgrupp, om inte något annat anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje avgiftsgrupp ska svara för både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till gruppen. Med avgiftsgrupp avses en sådan grupp av fysiska personer, företag eller myndigheter som anges i 618 §§. Förordning (2014:502).

5 §  För varje avgiftsgrupp som anges i 610 §§ ska Finansinspektionen beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel av inspektionens och Statistiska centralbyråns kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen och Statistiska centralbyrån har beräknat för det aktuella kalenderåret.

[S2]Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för respektive avgiftsgrupp 1, 2, 3 och 5 på de företag som ingår i gruppen. Balansomslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska utgöra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är proportionell i förhållande till företagets storlek.

[S3]Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för avgiftsgrupp 4 på de företag som ingår i gruppen. Respektive företags andel av den tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår ska utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett enskilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma fördelningsgrund och med beaktande av typ av verksamhet enligt 9 §.

[S4]Den lägsta avgiften är 30 000 kr, om inte något annat anges i denna förordning. Förordning (2014:502).

Avgiftsgrupper

Huvudgrupper

Avgiftsgrupp 1 - Banker och värdepappersbolag

6 §  Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

 1. bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller
 2. värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och är värdepappersbolag.

Avgiftsgrupp 2 - Kreditmarknadsföretag m.fl.

7 §  Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

 1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, eller
 2. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]Lägsta avgift ska betalas av Svenska skeppshypotekskassan. Förordning (2011:1179).

Avgiftsgrupp 3 - Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl.

8 §  Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

 1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar, eller
 2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

[S2]Den lägsta avgiften är 7 000 kr för

 1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och
 2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag.

[S3]Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 § andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar och försäkringsföretag som har helt undantag enligt 1 kap.19 och 20 §§försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska inte betala någon avgift. Förordning (2011:1179).

/Träder i kraft I: 2016-03-01/

Avgiftsgrupp 4 – Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler

/Träder i kraft I: 2016-03-01/

9 §  Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

 1. reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 2. clearingverksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller
 3. verksamhet som värdepapperscentral enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012. Förordning (2016:77).

Avgiftsgrupp 5 – Fondförvaltare

10 §  Avgift enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att

 1. driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller
 2. förvalta en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

[S2]I stället för balansomslutningen ska det sammanlagda värdet av de fonder som ett fondbolag respektive en AIF-förvaltare som avses i första stycket förvaltar vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret utgöra grund för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

[S3]AIF-förvaltare som är registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska betala en avgift på 10 000 kr. Förordning (2013:597).

Försäkringsförmedlare

11 §  Försäkringsförmedlare som är en fysisk person och registrerad enligt 2 kap.3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 2 000 kr.

[S2]Försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad enligt 2 kap.3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 2 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast föregående år utövade försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för den juridiska personen är 2 000 kr.

[S3]Första och andra styckena gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning (2011:1179).

12 §  Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 3 000 kr.

[S2]Första stycket gäller inte, om försäkringsföretaget ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

Vissa pensionsstiftelser

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

13 §  Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 13 000 kr. Förordning (2015:705).

Valutaväxling, finansiell verksamhet, betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar

14 §  Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska betala en avgift på 3 000 kr för fysiska personer och 13 000 kr för juridiska personer.

[S2]Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning (2013:1110).

14 a §  Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 13 000 kr för fysiska personer och 26 000 kr för juridiska personer. Förordning (2012:738).

14 b §  Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 65 000 kr. Förordning (2012:738).

14 c §  Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska betala en avgift på 26 000 kr. Förordning (2012:738).

14 d §  Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska betala en avgift på 65 000 kr. Förordning (2012:738).

Inlåningsverksamhet och viss verksamhet med konsumentkrediter

15 §  Företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska betala en avgift på 25 000 kr. Förordning (2014:1394).

15 a §  Företag som har tillstånd enligt 4 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska betala en avgift på 30 000 kr. Förordning (2014:454).

Vissa emittenter

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

16 §  Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 40 000 kr, om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv. Förordning (2015:705).

Vissa statliga myndigheter

17 §  Avgift som baseras på dels myndighetens andel av Finansinspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret, ska betalas av

 1. Pensionsmyndigheten, och
 2. Sjunde AP-fonden.

[S2]Lägsta avgift är 30 000 kr. Förordning (2011:1179).

Utländska företag

18 §  Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

 1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial, ska betala 20 000 kr.
 2. Utländskt förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 5 000 kr.
 3. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värdepappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 7 000 kr per fond.
 4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska betala 20 000 kr.
 5. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, ska betala 3 000 kr.
 6. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr.
 7. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.
 8. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska betala 20 000 kr.
 9. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska betala 20 000 kr.
 10. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en specialfond, ska betala 7 000 kr per fond.
 11. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i Sverige, ska betala 5 000 kr.
 12. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 3 000 kr per fond.
 13. Utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i Sverige, ska betala 5 000 kr. Förordning (2013:597).

Avgift i vissa fall

Uttag av avgift när någon tidigare inte har stått under tillsyn av Finansinspektionen

19 §  Ett företag som ska betala avgift enligt någon av bestämmelserna i 6-10 §§ det första året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, ska betala den lägsta avgiften.

20 §  Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet ska betala avgift enligt någon av bestämmelserna i 11-18 §§ det första året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, och det inte har stått under tillsyn från början av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller myndigheten inte har stått under tillsyn.

Uttag av avgift när någon upphör att stå under tillsyn av Finansinspektionen

21 §  Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala avgift enligt någon av bestämmelserna i 6-18 §§ upphör att stå under tillsyn av Finansinspektionen under året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller myndigheten därefter inte har stått under tillsyn.

Uttag av avgift när någon byter avgiftsgrupp

22 §  Om tillsynen av en fysisk person eller ett företag omfattar ett helt år men grunden för uttag av avgift enligt 6- 18 §§ ändrats under året, ska beräkningen av avgiften baseras på den tid som personen eller företaget har tillhört respektive avgiftsgrupp.

Uttag av avgift som uppgår till mindre än 300 kr

23 §  Om den avgift som beräknas enligt 20 eller 21 § uppgår till mindre än 300 kr, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att någon avgift inte ska tas ut.

Betalning och slutavräkning

24 §  Finansinspektionen ska varje år besluta avgiftens storlek och senast den 30 november till varje fysisk person, företag och myndighet som ska betala avgift skicka en faktura på det belopp som ska betalas samt ange när avgiften senast ska vara betald.

[S2]Avgiften ska betalas genom insättning på det konto som Finansinspektionen anger på fakturan.

[S3]Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Sveriges riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

[S4]Finansinspektionen ska i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje avgiftsgrupp. Resultatet av denna jämförelse ska beaktas när avgift för nästföljande år beräknas för avgiftsgruppen. Förordning (2012:383).

Minskning av avgift

25 §  Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att minska avgiften.

Överklagande

26 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2008.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:389) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-23

Förordning (2009:1416) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 14, 17 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:322) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:229, Prop. 2009/10:132, Bet. 2009/10:FiU34
Omfattning
ändr. 3 §; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-04

Förordning (2010:753) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 13 och 18 §§ samt i övrigt den 1 augusti 2010.
Omfattning
ändr. 3, 11, 13, 14, 18 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 14 a, 14 b §§
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:263) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 8 §§
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:466) om ändring i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
utgår genom 2011:757
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2011:757) om ändring i förordningen (2011:466) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 2011:466 utgår

Förordning (2011:758) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
upph. 15 a §, rubr. närmast före 15 a §; ändr. 3, 7 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 14 c, 14 d §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1179) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:383) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 18, 24 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:738) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 18 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:292) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:597) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:1110) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 14 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:454) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3 §; rubr. närmast före 15 §; ny 15 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:502) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:997) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1394) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:705) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. För försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller 3 § i dess äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 3, 13, 16 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:1062) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:77) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta att driva sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016.
Omfattning
ändr. 3, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:735) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5, 19 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 16 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:1177) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 18 §§, rubr. närmast före 15 §; ny 15 b §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1329) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 13, 16, 18 §§
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:234) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:673) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 3, 14 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1191) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
upph. 7, 17 §§, rubr. närmast före 7, 17 §§; nuvarande 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9 §§; ändr. 3, 4, 5, 6, den nya 7, 11, 12, 13, 14, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 a, 16, 16 a, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 6, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 7, 8, 9 §§; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1193) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2018:1028) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1102) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-07-21

Förordning (2018:1234) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 11, 12, 18 §§
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:2051) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 16, 18 §§, rubr. närmast före 6, 10, 16 §§; ny 9 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:294) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 4, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 17 §
Ikraftträder
2019-06-10