Yrkestrafiklag (2012:210)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
SFS 2012:210 i lydelse enligt SFS 2019:955
Ikraft
2012-06-01
Upphäver
Yrkestrafiklag (1998:490)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik och om tillträde till de internationella marknaderna för godstransporter på väg och persontransporter med buss finns i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, och
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen innehåller en upplysning om de EU-förordningar som reglerar villkoren för att bedriva yrkesmässig trafik och villkoren för tillträde till de internationella marknaderna för godstransporter på väg och persontransporter med buss.

Prop. 1997/98:63: leds av att kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter föreslås upphävd och att motsvarande bestämmelser istället tas in i YTL (4 kap.).

[K1]2 §  Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till förordning (EG) nr 1071/2009 samt bestämmelser om vissa internationella vägtransporter.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen anges lagens innehåll. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till trafiktillståndsförordningen och vissa bestämmelser om internationella vägtransporter.

Prop. 1997/98:63: rar 3 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik (LRL), vilken lag enligt regeringens förslag skall upphävas (se avsnitt 9). Se närmare om det nya trafikhuvudmannabegreppet i prop. 1996/97:115.

[K1]3 §  Förordning (EG) nr 1071/2009 och denna lag ska även tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen behandlar trafiktillståndsförordningens och denna lags tillämpningsområde. I enlighet med artikel 1.4 a i trafiktillståndsförordningen utökas förordningens tillämpningsområde till att även omfatta godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3.3.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 2 § gällande YTL. Beträffande innebörden av de olika begreppen hänvisas till förarbetena till den nuvarande bestämmelsen, prop. 1987/88:78, främst s. 46 ff. Märk att sådan yrkesmässig trafik för persontransporter med tung lastbil, terrängmotorfordon (bl.a. terrängvagnar) eller traktortåg, som inte är linjetrafik, behandlas som beställningstrafik med buss....

[K1]4 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

[S2]Ytterligare definitioner finns i artikel 2 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Prop. 2011/12:80: Paragrafens första stycke motsvarar nuvarande 1 kap. 2 § första stycket YTL och behandlar innebörden av de fordonsbegrepp som används i lagen.

Ett nytt andra stycke läggs till paragrafen. Stycket innehåller en upplysning om att EU-definitioner av ytterligare begrepp finns i artikel 2 i trafiktillståndsförordningen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3.3.

[K1]5 §  I denna lag betyder

1. LinjetrafikSådan yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. En förutsättning är vidare att trafiken inte ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten.
2. BeställningstrafikSådan yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 1 kap. 3 § YTL. I paragrafen definieras de former under vilka yrkesmässiga persontransporter på väg kan bedrivas. Sådana transporter kan bedrivas som linjetrafik eller

beställningstrafik. Vad som avses med att bedriva yrkesmässig trafik samt yrkesmässigt bedrivande av persontransporter på väg anges i artikel 2 i ...

Behörig myndighet

[K1]6 §  Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och ska fullgöra de uppgifter om rapportering som ankommer på Sverige som medlemsstat enligt artikel 26 i samma förordning. Den behöriga myndigheten prövar också frågor enligt denna lag.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen behandlar frågan om vilken myndighet som ska pröva frågor på yrkestrafikområdet.

Av bestämmelsen framgår att regeringen utser den myndighet som ska vara behörig myndighet enligt trafiktillståndsförordningen. Enligt förordningen ska myndigheten bland annat utfärda tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik samt tillfälligt dra in eller återkalla sådana tillstånd. Den behöriga myndigheten ska även fullgöra de uppgifter om rapportering som ankommer på Sverige som medlemsstat ...

Tillståndsplikt

[K2]1 §  Yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett sådant gemenskapstillstånd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1072/2009 eller i artikel 4 i förordning (EG) nr 1073/2009, och som har utfärdats av den behöriga myndigheten, eller ett yrkestrafiktillstånd.

[S2]Den som bedriver linjetrafik får anlita någon annan för att utföra trafiken. Den som utför trafiken ska ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter på väg eller taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Prop. 2011/12:80: I paragrafen behandlas frågan om tillståndsplikt för att bedriva yrkesmässig trafik.

Av första stycket framgår att yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett gemenskapstillstånd utfärdat av den behöriga myndigheten eller ett yrkestrafiktillstånd. Det nuvarande trafiktillståndet ersätts således av två alternativa tillstånd. Ett gemenskapstillstånd ger tillståndshavaren rätt att bedriva yrkesmässig trafik både i Sverige och, i den omfattning som tillåts enligt ...

Prop. 1997/98:63: motsvarar 1 och 6 §§ LRL. I förhållande till nu gällande bestämmelser har i avsnitt 9 förtydligats att det obetingat krävs linjetrafiktillstånd för en trafikhuvudman som vill utföra linjetrafik över en länsgräns.

Krav på gott anseende

[K2]2 §  Vilka som omfattas av prövningen i fråga om kravet på gott anseende framgår av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1071/2009.

[S2]Därutöver ska prövningen i fråga om en privaträttslig juridisk person eller en näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) avse följande personer:

 1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

[S3]Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Prop. 2011/12:80: I första stycket görs en hänvisning till artikel 6.1 i trafiktillståndsförordningen. Av hänvisningen följer att prövningen av kravet på gott anseende ska avse företaget, varmed avses både fysiska och juridiska personer, och de trafikansvariga. Artikeln ger även en möjlighet att nationellt reglera vilka övriga relevanta personer som ska omfattas av prövningen av gott anseende.

Paragrafens andra stycke innehåller en uppräkning av de övriga relevanta personer vars ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen ersätter 4 § första stycket gällande YTL och 4 a § sista stycket gällande YTF. Den har emellertid förtydligats på så sätt att vissa offentligrättsliga juridiska personer uttryckligen omnämns. Detta är en exemplifiering, som inte utesluter att det undantagsvis kan finnas andra offentligrättsliga juridiska personer som kan komma i fråga för trafiktillstånd. De viktigaste privaträttsliga juridiska personerna framgår av 4 §. Uttrycket ”verksamhetens ledning” syftar på sådana juridiska personer ...

[K2]4 §  Vid prövningen av om ett företag, en trafikansvarig eller någon som anges i 2 § andra stycket eller 3 § uppfyller kravet på gott anseende ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

[S2]Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har

 1. dömts för eller på annat sätt påförts en sanktion för en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelser inom de områden som anges i artikel 6.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1071/2009, eller
 2. i annat fall dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 2 kap. 11 § YTL.

I första stycket anges vad som ska beaktas vid prövningen av kravet på gott anseende. I likhet med den nuvarande bestämmelsen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

I andra stycket anges situationer när kravet på gott anseende inte ska anses uppfyllt.

I punkten 1 hänvisas ...

Prop. 1997/98:63: I förhållande till dagens regler görs vissa tillägg och justeringar. I 3 § har en trafikansvarigs roll preciserats. I 4 § nämns uttryckligen kommanditbolag såsom en variant av handelsbolag. Detta klarläggande har föranletts av ett praktiskt behov som visat sig vid tillämpningen. Vidare har lagts till stiftelser, europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och utländska företag (filialer) samt utomlands bosatta näringsidkare. Beträffande EEIG, se lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:1927" ...

 • HFD 2015:65:Kravet i yrkestrafiklagen på gott anseende har i visst fall ansetts vara uppfyllt trots att den sökande haft en ledande ställning i ett bolag som försatts i konkurs.

[K2]5 §  Om en ansökan om tillstånd avslås på grund av omständigheter som avses i 4 § ska en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 12 § YTL.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.16.2.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i sak 6 § första stycket gällande YTL. I paragrafen uppräknas de grundläggande kriterierna för att tillstånd att driva yrkesmässig trafik skall få meddelas. Kriterierna har språkligt anpassats till motsvarande bestämmelse i direktivet 96/26/EG. De närmare bestämmelserna återfinns i 8–12 §§.

Lagrådets inrådan har ett andra stycke lagts till för att klargöra att det är skillnad mellan det grundläggande kravet på betryggande ekonomi som ställs ...

 • HFD 2015:65:Kravet i yrkestrafiklagen på gott anseende har i visst fall ansetts vara uppfyllt trots att den sökande haft en ledande ställning i ett bolag som försatts i konkurs.

Yrkeskunnande

[K2]6 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, anges att regeringen utser den myndighet som ska utforma respektive anordna skriftliga prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i trafiktillståndsförordningen. Det görs alltså skillnad mellan uppgifterna att utforma respektive att anordna skriftliga prov i yrkeskunnande. Uppgifterna kan tilldelas olika myndigheter. Med begreppet anordna avses att erbjuda provtillfällen och att examinera provdeltagare.

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:80#S5-5" ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 6 § andra och tredje styckena gällande YTL. De tillägg och ändringar som föreslås i 3 och 4 §§ medför dock vissa följdändringar i denna paragraf. Beträffande den krets av personer, som utöver de trafikansvariga skall genomgå lämplighetsprövning, hänvisas till prop. 1987/88:78 s. 49 f. Se också prop. 1975:6 s. 139 f. och 199 ...

Villkor för tillstånd

[K2]7 §  Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik får förenas med villkor i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1071/2009, om det finns särskilda skäl. Sådana villkor får beslutas såväl i samband med att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 13 § YTL, med tillägget att villkoren ska vara förenliga med artikel 3.2 i trafiktillståndsförordningen. Detta innebär att villkoren ska vara proportionerliga och ickediskriminerande. Ett villkor kan avse en begränsning till vissa typer av transporter.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.13.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 7 § gällande YTL. Prövningen av tillkommande personer har dock lagts till. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.

Yrkestrafiktillståndets giltighet

[K2]8 §  Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen behandlar yrkestrafiktillståndets giltighet och motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 14 § YTL. Tillståndet gäller tills vidare och kan, om det finns särskilda skäl, begränsas till en viss tid. Någon motsvarighet till den nuvarande uttryckliga möjligheten att begränsa ett tillstånd till vissa transporter finns inte i bestämmelsen, eftersom en sådan begränsning kan ske med stöd av villkor enligt 2 kap. 7 §.

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:80#S5-13" ...

Prop. 1997/98:63: I dag regleras yrkeskunnandet närmare i 5 a § gällande YTF. Reglernas betydelse medför dock att dess huvuddrag bör tas in i lagen. Frågor om undantag regleras i YTF. Beträffande EG-bestämmelsen i tredje stycket se avsnitt 6.4. Regeln behandlas i avsnitt 7.2.

Särskild regel för persontransporter

[K2]9 §  Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods med de fordon som tillståndet avser, under förutsättning att persontransporter utgör den huvudsakliga delen av transportverksamheten.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 18 § YTL, med följande tillägg. Möjligheten att frakta gods med stöd av ett tillstånd till persontransporter förutsätter att den huvudsakliga delen av transportverksamheten utgörs av persontransporter. Genom tillägget tydliggörs att det inte är tillåtet att huvudsakligen utföra godstransporter med stöd av ett tillstånd till persontransporter.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Prop. 1997/98:63: De ekonomiska kraven finns i dag i 5 b § gällande YTF. Liksom i fråga om yrkeskunnandet bör huvuddragen i nu aktuella regler tas in i lagen. Bestämmelserna anger vilka krav som ställs för ett respektive flera motordrivna fordon av det slag som anges i förslaget till 1 kap. 1 § YTL.

Släpfordon, som inte skall yrkestrafikanmälas, beaktas därvid inte. Beträffande ...

Krav på förarbehörighet i vissa fall

[K2]10 §  Traktortåg eller tung terrängvagn får vid yrkesmässiga gods-transporter endast föras av den som har körkort med behörigheten C eller CE.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 3 kap. 10 § YTL. Av artikel 2 i trafiktillståndsförordningen följer att traktortåg och tung terrängvagn endast anses föras i yrkesmässig trafik vid transport av gods. Paragrafen begränsas därför till att behandla sådana transporter. Som en följd av detta begränsas även kravet på förarbehörighet till körkort med behörigheten C eller CE, dvs. behörighet för tung lastbil eller personbil över 3,5 ton, med eller utan släpfordon.

Bestämmelsen ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I bestämmelsen regleras tillståndshavarens skyldighet att styrka att kravet på ekonomiska resurser enligt 9 § fortlöpande är uppfyllt.

[K2]11 §  Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik.

[S2]För internationella transporter inom EES finns det särskilda bestämmelser i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009.

Prop. 2011/12:80: Paragrafens första stycke motsvarar nuvarande 3 kap. 11 § YTL.

Ett nytt andra stycke läggs till paragrafen. Stycket innehåller en upplysning om att särskilda bestämmelser gäller för internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana bestämmelser finns i gods- och bussförordningarna.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.15.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar delar av 6 § gällande YTL och 11 a § gällande YTF. Bestämmelserna bör av samma skäl som anförts om kraven på yrkeskunnande och de ekonomiska kraven tas in i lagen. Uppräkningen av vad som aldrig kan anses utgöra gott anseende har utformats efter motsvarande bestämmelser i direktivet 96/26/EG. Förseelse mot regler om skydd av miljön har tillkommit (se avsnitt 6.4). Under punkt 2 c har tillägget ”i författningar” ...

Inledande bestämmelse

[K3]1 §  Med internationella vägtransporter avses i denna lag yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

[S2]För internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns det särskilda bestämmelser i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap. 1 § YTL. I andra stycket anges uttryckligen att de särskilda bestämmelser som gäller för internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i gods- och bussförordningarna.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.22.

Prop. 1997/98:63: Enligt reglerna i 14 a § gällande YTL krävs särskild förarlegitimation endast i taxitrafik i detta begrepps betydelse enligt 2 § gällande YTL. Närbesläktad härmed är linjetrafik med personbil eller lätt lastbil. Detta slag av trafik utgör ofta s.k. efterfrågestyrd kompletteringstrafik och brukar utföras med vanliga taxifordon. Skäl har därför ansetts föreligga att kräva taxiförarlegitimation även för sådan trafik.

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i Sverige

[K3]2 §  Internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utom landet med fordon som är registrerade i Sverige får bedrivas endast av den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt denna lag.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap. 2 § YTL. I förhållande till den bestämmelsen ersätts begreppet trafiktillstånd med tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.22.

Prop. 1997/98:63: Enligt 4 § andra stycket gällande YTL prövas en ansökan om taxiförarlegitimation av länsstyrelsen i sökandens folkbokföringslän och frågor om återkallelse prövas av den länsstyrelse som har beslutat om legitimationen enligt 14 a § andra stycket gällande YTL. De nu föreslagna reglerna innebär att såväl ansökan som andra frågor om taxiförarlegitimation, liksom när det gäller trafiktillstånd, prövas av länsstyrelsen i det län där vederbörande är folkbokförd vid det aktuella tillfället. Regler saknas ...

[K3]3 §  På grund av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan det vid trafik som avses i 2 § krävas särskilt tillstånd för transport av personer eller gods med ett fordon som är registrerat i Sverige (transporttillstånd).

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Bestämmelserna behandlas i avsnitt 10.1. Kravet i punkt 2 på minst två års innehav av körkort med behörigheten B innebär att sådant körkort skall ha innehafts utan avbrott under denna tid. Visst undantag härifrån regleras i andra

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i utlandet

[K3]4 §  Internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik i Sverige med fordon som är registrerade i utlandet får utföras endast av den som har getts tillstånd av en behörig utländsk myndighet till sådana transporter.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför 7 § sista stycket KKL.

[K3]5 §  På grund av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan det vid trafik som avses i 4 § utöver tillstånd enligt den bestämmelsen krävas särskilt tillstånd av en behörig utländsk myndighet för transport av personer eller gods med ett fordon som är registrerat i utlandet.

[S2]Vid trafik som avses i 4 §, med fordon registrerade i en stat med vilken Sverige inte har någon överenskommelse om vägtransporter, krävs utöver tillstånd enligt den bestämmelsen tillstånd av behörig svensk myndighet.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande YTL. Jämför 17 a § KKL.

Tillståndsprövning

[K3]6 §  Transporttillstånd får endast meddelas den som kan förväntas iaktta de bestämmelser som gäller för trafiken.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen saknar direkt motsvarighet i gällande YTL. Jämför 42 § KKL och 11 § tredje stycket KKF.

[K3]7 §  När ett transporttillstånd meddelas ska det förenas med de villkor som behövs.

Prop. 1997/98:63: Motsvarar 12 d § första meningen i gällande YTF.

[K3]8 §  Ett transporttillstånd får inte överlåtas utan medgivande av den myndighet som har meddelat det.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 4 kap. 3–5 och 7–9 §§ YTL.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.22.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i gällande regler, reglerar karenstiden på grund av bristande vandel vid ansökan på samma sätt som angetts i 2 kap. 12 § för innehavare av trafiktillstånd. Se närmare i avsnitt 10.1.

Olämplighetsförklaring

[K4]1 §  Om ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 på grund av att någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § inte längre uppfyller kravet på gott anseende enligt 2 kap. 4 §, ska den behöriga myndigheten förklara den prövade olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en uttrycklig möjlighet att förklara en s.k. övrigt prövad person olämplig att bedriva yrkesmässig trafik. Motsvarande gäller för trafikansvariga enligt artikel 14 i trafiktillståndsförordningen. Möjligheten att förklara en person olämplig att bedriva yrkesmässig trafik enligt den nuvarande yrkestrafiklagen framgår endast av bestämmelsen om olämplighetstid i 5 kap. 3 §. Ett beslut om olämplighetsförklaring ...

Prop. 1997/98:63: Frågor om de internationella vägtransporterna behandlas i avsnitt 11. I dag regleras frågor om internationella vägtransporter i förordningen (1974:681) om internationella vägtransporter (KIV). Bestämmelsen i första stycket motsvarar 2 § första meningen KIV. Ett andra stycke har lagts till beträffande trafiken inom EES. Härmed åsyftas EG:s regelverk och den ...

Återupprättande av gott anseende

[K4]2 §  En tid på lägst tre och högst fem år, under vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik, ska bestämmas

 1. vid en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009, om inte den trafikansvarige har ålagts att avlägga ett skriftligt examensprov enligt 3 §, eller
 2. vid en olämplighetsförklaring enligt 1 §.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 5 kap. 3 § YTL. Om någon har förklarats olämplig att bedriva yrkesmässig trafik på grund av att kravet på gott anseende inte längre är uppfyllt ska en olämplighetstid bestäm-

mas, för en trafikansvarig enligt punkten 1 och för någon övrigt prövad enligt punkten 2. Under denna tid anses den prövade olämplig att bedriva ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar delvis 3 § KIV. Den omfattar såväl cabotagetrafik som annan yrkesmässig trafik utom landet. Såsom framgår av 1 § med kommentar regleras trafiken inom EES särskilt.

[K4]3 §  Om en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 har sin grund i bristande kunskap i något eller några av de ämnen som anges i bilaga I avsnitt I till förordningen får den behöriga myndigheten, i stället för att besluta en olämplighetstid enligt 2 § 1, ålägga den trafikansvarige att avlägga ett skriftligt examensprov som avses i artikel 8.1 i förordningen eller delar av ett sådant prov.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en möjlighet för den behöriga myndigheten att i samband med en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig ålägga denne att avlägga ett examensprov i yrkeskunnande, eller delar av ett sådant prov, i stället för att besluta en olämplighetstid. Detta får endast ske om förlusten av den trafikansvariges goda anseende bedöms ha sin grund i bristande kunskap i något eller några av de ämnen som omfattas av kunskapskraven i bilaga I till trafiktillståndsförordningen. ...

Prop. 1997/98:63: Härom gäller i dag 4 § KIV. Det transporttillstånd som nämns avser tillstånd som en svensk transportör enligt 6 § ansöker om hos Vägverket i fråga om persontransporter och hos Generaltullstyrelsen, i fråga om godstransporter. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ innebär alltså att det i förekommande fall krävs förutom ett svenskt trafiktillstånd även ett transporttillstånd av Vägverket eller av Generaltullstyrelsen. De överenskommelser som avses är bilaterala avtal. Förhandlingar om sådana avtal och om ...

Tidsfrister

[K4]4 §  Tidsfristerna vid tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i artikel 13.1 a i förordning (EG) nr 1071/2009 ska tillämpas på motsvarande sätt när någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket inte längre uppfyller kravet på gott anseende.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, ges den behöriga myndigheten möjlighet att bevilja ett företag en tidsfrist för att hitta en ersättare för en person som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket yrkestrafiklagen och som inte längre uppfyller kravet på gott anseende. Tillståndet behöver alltså inte tillfälligt dras in eller återkallas direkt. I enlighet med artikel 13.3 i trafiktillståndsförordningen ska dock tillståndet, inom den beviljade ...

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar i stort 5 § första stycket KIV. De tillstånd som krävs enligt bestämmelsen meddelas av den behöriga utländska myndigheten och motsvaras närmast av ett svenskt trafiktillstånd. I 5 § andra stycket KIV ges en möjlighet för Generaltullstyrelsen att efter samråd med Vägverket föreskriva att tillstånd kan krävas för internationella vägtransporter även om de inte utförs i yrkesmässig trafik. De transporter som avses är sådana för egen räkning/firmabilstrafik som utförs av utländska ...

Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på tillståndshavarens begäran

[K4]5 §  Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska återkallas på tillståndshavarens begäran om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en uttrycklig möjlighet att återkalla ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på tillståndshavarens begäran. Detta kan ske när transportverksamhet aldrig har bedrivits eller när transportverksamheten upphör.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.16.1 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelserna saknar motsvarighet i gällande regler och har lagts till för att i förtydligande syfte erinra om det tillståndskrav som kan gälla enligt bilaterala avtal och det tillståndskrav som gäller för det fall att bilateralt avtal saknas. Bestämmelserna innebär således inte någon ändring i nu gällande ordning.

Återkallelse av transporttillstånd

[K4]6 §  När ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas eller tillfälligt dras in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska den behöriga myndigheten även återkalla eller tillfälligt dra in tillståndshavarens transporttillstånd.

[S2]Bestämmelserna om återkallelse och tillfällig indragning av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 och bestämmelserna i 15 §§ ska tillämpas även i fråga om transporttillstånd.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 13 § YTL. Genom ett tillägg till paragrafen införs ett krav att tillfälligt dra in ett företags transporttillstånd när tillståndshavarens tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik tillfälligt dras in. Motsvarande gäller sedan tidigare i fråga om återkallelse av tillstånd.

Även i övrigt ska bestämmelserna ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 4 § respektive 6 § KIV men har justerats i väsentliga avseenden. Vägverket blir enligt bestämmelsen behörig att pröva alla frågor som rör persontransporter utanför EES inklusive cabotage, medan Generaltullstyrelsens behörighet över huvud taget inte omfattar frågor om tillstånd till sådana transporter. Generaltullstyrelsens behörighet omfattar i stället alla frågor om tillstånd till godstransporter utanför EES inklusive frågor om tillstånd till cabotage. Sistnämnda slag av trafik ...

Gemensamma bestämmelser

[K4]7 §  Till grund för tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik med anledning av brottslig gärning, ska beträffande frågan om brott föreligger läggas

 1. en lagakraftvunnen dom,
 2. ett godkänt strafföreläggande,
 3. ett godkänt föreläggande av ordningsbot, eller
 4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 5 kap. 14 § YTL, med tillägget att bestämmelsen även ska tillämpas vid tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.16.3.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 7 § KIV.

[K4]8 §  Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

[K4]9 §  Den som åtgärden gäller ska delges

 1. en underrättelse enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 om att ett företag riskerar att inte längre uppfylla kraven för att bedriva yrkesmässig trafik,
 2. ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009,
 3. ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett transporttillstånd, eller
 4. ett beslut om olämplighetsförklaring enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 1 §.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 5 kap. 16 § YTL. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller av ett transporttillstånd ska oförändrat delges den som beslutet gäller. Nytt är att även beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller ett transporttillstånd och om olämplighetsförklaring av en trafikansvarig eller någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § ska delges den som beslutet gäller. Vidare så ersätts ...

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 9 § KIV. Av yrkestrafiklagens uppbyggnad och utformning följer att tillstånd av olika slag inte får överlåtas. I enlighet med i dag gällande bestämmelser tas här upp ett undantag från denna regel.

Tillsyn

[K4]10 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 17 § första stycket första meningen YTL. Av paragrafen framgår att regeringen utser den myndighet som ska utöva tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Bestämmelser om tillsyn finns också i artikel 12 i trafiktillståndsförordningen. Av artikeln framgår att den behöriga myndigheten ska kontrollera att företag som har tillstånd att bedriva ...

[K4]11 §  Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 18 § YTL.

Olaga yrkesmässig trafik

[K5]1 §  Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 1 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. Även den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt trafiktillståndsförordningen utan tillstånd döms således för olaga yrkesmässig trafik. Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd innefattar även tid då tillståndet är tillfälligt indraget.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.18. ...

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i sak 15 § gällande YTL.

Beställaransvar

[K5]2 §  Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon

 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller
 2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Lag (2018:629).

Prop. 2017/18:209: 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller

2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

I paragrafen finns regler om ansvar för den som köper yrkesmässig trafik. En förutsättning för ansvar enligt bestämmelsen är att yrkesmässig trafik har bedrivits ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 2 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. Även den som slutit avtal om en transport med en trafikutövare som bedrivit yrkesmässig trafik enligt trafiktillståndsförordningen utan tillstånd omfattas således av beställaransvaret. Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd innefattar även tid då tillståndet är tillfälligt indraget.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i vissa fall

[K5]3 §  Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 2 kap.10 eller 11 §första stycket döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 4 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Motsvarande frågor regleras i dag i 11 a § gällande YTF. Här regleras fall av obligatorisk återkallelse, där således varning inte kan komma i fråga. Utformningen följer uppräkningen i direktivet 96/26/EG. I förhållande till dagens regler har bestämmelserna under 2 § 2 b förtydligats i förslaget i syfte att markera att återkallelse skall ske vid överträdelse av alla bestämmelser som är av väsentlig betydelse för trafiken eller trafiksäkerheten. Förseelser mot regler om skydd av miljön har tillkommit ...

[K5]4 §  Den som i fall som avses i 2 kap.10 eller 11 §första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter någon annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 5 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i stort 11 b § gällande YTF. Dock har utbytesmöjligheten nu vidgats så att den omfattar sådana prövade som avses i såväl 2 kap. 6 § som 2 kap. 7 §.

Hindrande av fortsatt färd

[K5]5 §  Om ett fordon framförs i strid mot förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen får en polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får då medge att det fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 6 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. En polisman eller tulltjänsteman kan därmed även hindra fortsatt färd med ett fordon som framförs i strid mot trafiktillståndsförordningen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.18.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 16 § gällande YTL.

Biträde vid förundersökning

[K5]6 §  Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare begära hjälp av Tullverket och ge en tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Polismyndigheten har motsvarande rätt då den leder förundersökningen.

[S2]Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som en polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken. Lag (2016:541).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att en förundersökningsledare får begära hjälp av Tullverket vid förundersökning som gäller olaga yrkesmässig trafik enligt 1 §.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 8 § YTL.

Prop. 1997/98:63: I dag regleras dessa förhållanden i 14 a § andra stycket gällande YTL. Under 1 har utöver brottslig gärning även andra missförhållanden upptagits som en återkallelsegrund. Den nya bestämmelsen medger att återkallelse kan ske även av medicinska skäl samt om föreläggande att ge in läkarintyg inte följs eller innehavaren begär att legitimationen skall återkallas. Jämför 16 § KKL. I andra stycket har möjlighet att meddela varning införts.

6 kap. Överklagande och verkställighet

Yrkesmässig trafik

[K6]1 §  Den behöriga myndighetens beslut i frågor om yrkesmässig trafik får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 2 § YTL. I förhållande till den bestämmelsen anges inte uttryckligen den behöriga myndighetens namn, eftersom denna myndighet utses av regeringen enligt 1 kap. 6 §.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.19.

Prop. 1997/98:63: I förhållande till 21 § gällande YTL höjs straffskalan från böter eller fängelse i högst sex månader till böter eller fängelse i högst ett år. Denna straffskärpning innebär bl.a. att möjligheten för åklagare att besluta om processuella tvångsmedel utökas.

[K6]2 §  Beslut i fråga om skriftliga examensprov som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 får inte överklagas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 7 kap. 6 § 1 YTL och innebär att beslut i fråga om skriftliga examensprov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik inte får överklagas.

I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har beslut om prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation förts över till taxitrafiklagen (xxxx:xx). Vidare så hänvisas i fråga om provet i yrkeskunnande till gällande bestämmelse i trafiktillståndsförordningen. Slutligen anges inte uttryckligen ...

Prop. 1997/98:63: I förhållande till bestämmelsen i 22 § gällande YTL har regeln gjorts generell så att den nu omfattar all yrkesmässig trafik. Vidare ändras straffskalan från böter till böter eller fängelse i högst ett år. Se vidare avsnitt 15.

Transporttillstånd

[K6]3 §  Den behöriga myndighetens beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 3 kap. 5 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 5 § YTL och behandlar frågan om överklagande av beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 3 kap. 5 § andra stycket. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen anges inte uttryckligen den behöriga myndighetens namn, eftersom denna myndighet utses av regeringen enligt 1 kap. 6 §.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.19.

Gemensamma bestämmelser

[K6]4 §  I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

[S2]Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

[S3]Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer som staten, en kommun, ett kommunalförbund eller en region, överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

[S4]Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades. Lag (2019:955).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 7 kap. 6 a § YTL. Även beslut enligt trafiktillståndsförordningen ska omfattas av bestämmelsen, vilket anges i paragrafen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.19.

[K6]5 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 7 kap. 7 § YTL.

Prop. 1997/98:63: Både 4 och 5 §§ är nya. Jämför 35 och 36 §§ KKL.

[K6]6 §  Den behöriga myndigheten får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 8 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen anges inte uttryckligen den behöriga myndighetens namn, eftersom denna myndighet utses av regeringen enligt 1 kap. 6 §.

Prop. 1997/98:63: En motsvarighet till bestämmelsen finns i 18 § KIV. Förande till verkstad är aktuellt exempelvis när taxameterutrustningen inte uppfyller gällande föreskrifter. Se vidare avsnitt 15.

Verkställighet

[K6]7 §  Den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr

[S2]1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och regeringens beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 7 kap. 9 § YTL, med tillägg av en hänvisning till trafiktillståndsförordningen. Även beslut enligt trafiktillståndsförordningen ska alltså gälla omedelbart om inte annat förordnas.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen som saknar motsvarighet i gällande YTL behandlas i avsnitt 15. De olika situationerna i punkterna 2–4 motsvarar i stort de som i dag är upptagna i 2 § förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik och som avses att regleras i nya YTF.

7 kap. Bemyndiganden

Prop. 1997/98:63: 1–3 §§ I förhållande till 23 och 23 a §§ gällande YTL har förbudet att överklaga beslut om varning tagits bort. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. Beträffande 3 § första meningen, se prop. 1988/89:26 s. 20 f. De trafikpolitiska inslagen i frågor rörande linjetrafik är alltjämt så starka att regeringen bör vara högsta instans.

[K7]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag. Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 8 kap. 1 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även meddela föreskrifter om eller medge undantag från trafiktillståndsförordningens bestämmelser. Undantag får endast beslutas om det är förenligt med trafiktillståndsförordningen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.20.

[K7]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. krav för att få bedriva yrkesmässig trafik,
 2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
 3. trafikansvariga,
 4. prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
 5. kontroll av yrkesmässig trafik, och
 6. internationella vägtransporter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 8 kap. 2 § YTL och avser bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i trafiktillståndsförordningen och lagen. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har bemyndigandet att meddela ytterligare föreskrifter preciserats.

Enligt punkten 1 får ytterligare föreskrifter meddelas i fråga om krav för att få bedriva yrkesmässig trafik. Härmed avses kraven på etablering i en medlemsstat, gott anseende, ...

[K7]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter, och
 2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt bestämmelser om cabotagetransport i förordning (EG) nr 1072/2009. Lag (2014:1395). §§ Övergångsbestämmelser

Prop. 2013/14:234: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke enligt vilket regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt bestämmelser om cabotagetransport på väg i förordning (EG) nr 1072/2009. I samband med att regeringen meddelar sådana föreskrifter kommer en sanktionsväxling ske från dagens straffbestämmelser med böter till ett ansvarssystem i form av sanktionsavgifter för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter.

Övervägandena finns i <a ...

Prop. 2021/22:190: 2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och

3. avstängning under viss tid från prov i yrkeskunnande.

Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt bestämmelser om cabotagetransport i förordning (EG) nr 1072/2009.

I paragrafen, som innehåller bemyndiganden, införs en ny tredje punkt. ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 8 kap. 2 § 4 och 6 YTL och avser bemyndiganden att meddela föreskrifter om vissa kunskapskrav och avgifter. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen får föreskrifter enligt punkten 2 även meddelas om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt trafiktillståndsförordningen.

De nuvarande punkterna 1, 2 och 5 förs över till taxitrafiklagen (xxxx:xx).

Vidare tas den nuvarande punkten 3 ...

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013 i fråga om 2 kap. 10 § och i övrigt den 1 juni 2012.
 2. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012.
 3. För krav på förarbehörighet i vissa fall gäller 3 kap. 10 § i den upphävda lagen till och med den 31 maj 2013.
 4. Trafiktillstånd för linjetrafik, beställningstrafik med buss eller godstrafik som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.
 5. Om ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har begränsats till att gälla endast under viss tid, ska begränsningen fortfarande gälla. Även övriga villkor förenade med och begränsningar av ett sådant tillstånd ska fortfarande gälla.
 6. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafiklagen (1998:490) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.
 7. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkestrafiklagen (1998:490) som har ersatts genom en föreskrift i förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.

Ändringar

Yrkestrafiklag (2012:210)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
CELEX-nr
32009R1073
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:748) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1395) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:24, Prop. 2013/14:234, Bet. 2014/15:TU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:541) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:629) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:314, Prop. 2017/18:209, Bet. 2017/18:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:955) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 6 kap. 4 §
Ikraftträder
2020-01-01