RSFS 2002:13

Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

RSFS 2002:13

Innehåll i databas

Utkom från trycket

den 24 juni 2002

Riksskatteverkets föreskrifter

om vilka uppgifter som får behandlas enligt

2 kap. 3 § lagen ( 2001:181 ) om behandling av

uppgifter i skatteförvaltningens beskattnings-

verksamhet;

beslutade den 19 juni 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen

(2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskatt-

ningsverksamhet följande.

1 § I beskattningsdatabasen far beträffande en fysisk persons identi-

tet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden samt beträf-

fande en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande, firmatecknare

och andra företrädare bl.a. behandlas uppgifter om

1. personnummer,

2. samordningsnummer,

3. organisationsnummer,

4. särskilt registrerings- och redovisningsnummer,

5. namn,

6. adress,

7. e-postadress,

8. civilstånd,

9. folkbokföringsförhållanden,

10. medborgarskap,

11. bosättningsland,

12. firma,

13. juridisk form,

14. delägare,

15. huvudkontor,

16. säte,

17. bokslutsdatum,

18. ombud,

19. företrädare,

20. konkursförvaltare,

21. god man,

22. förmyndare,

23. samband mellan personnummer eller organisationsnummer,

24. telefonnummer,

25. telefaxnummer,

26. verksamhetsbeskrivning, eller

27. näringsgrensindelning.

2

SRSFS 2002:13

2 § I beskattningsdatabasen får bl.a. behandlas uppgifter från aktie-

bolagsregistret om

1. styrelseledamöter,

2. verkställande direktör,

3. firmatecknare,

4. revisor,

5. antal aktier,

6. aktiekapital,

7. aktievaluta, '

8. att styrelsen inte är fulltalig,

9. att årsredovisning inte har lämnats i tid,

10. företagsrekonstruktion, och

11. fusion.

3 § I beskattningsdatabasen får bl.a. behandlas uppgifter från vägtra-

fikregistret om

1. innehav av fordon,

2. registreringsnummer,

3. märke,

4. typ,

5. årsmodell/tillverkningsår,

6. karosserinummer,

7. tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490), och

8. tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

4 § I beskattningsdatabasen får beträffande registrering för skatter

och avgifter bl.a. behandlas uppgifter om

1. registrering av skyldighet att betala skatt, göra skatteavdrag eller

betala arbetsgivaravgifter,

2. slag av näringsverksamhet,

3. innehav av skattsedel på preliminär skatt,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas,

5. registrering enligt skattebetalningslagen (1997:483) och lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter och

6. beslut om återkallelse av F-skattsedel.

5 § I beskattningsdatabasen får beträffande underlag för skatter och

avgifter bl.a. behandlas uppgifter om

1. innehållet i självdeklarationer och kontrolluppgifter samt vad

som i övrigt inhämtas med stöd av lagen (1990:325) om självdeklara-

tion och kontrolluppgifter, lagen (2001:1227) om självdeklarationer

och kontrolluppgifter samt taxeringslagen (1990:324),

2. vad som behövs för att bestämma skatt enligt inkomstskattelagen

(1999:1229), lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs-

inkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utlands

bosatta och lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt på

ackumulerad inkomst,

3. innehållet i sådan särskild uppgift som avses i 3 § lagen

(1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen

3

RSFS 2002:13

(1962:381) om allmän försäkring,

4. innehållet i skattedeklaration, preliminär självdeklaration och vad

som i övrigt inhämtas med stöd av skattebetalningslagen (1997: 483),

uppbördslagen (1953:272) och lagen (1984:668) öm uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare,

5. vad som behövs för att bestämma skatt enligt mervärdesskatte-

lagen (1994:200),

6. innehållet i deklarationer och vad som i övrigt inhämtas med stöd

av lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

7. innehållet i deklarationer och vad som i övrigt inhämtas med stöd

av kupongskattelagen (1970:624),

8. innehållet i deklarationer, bouppteckningar och vad som i övrigt

inhämtas med stöd av lagen (1941:416) om arvs- och gåvoskatt,

9. fastigheter, nuvarande och tidigare ägare, beteckning, köpeskil-

ling, basvärde, delvärde, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskatt-

ningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget, upp-hörda fastighets-

beteckningar, andelens storlek om fastigheten har flera ägare och öv-

riga uppgifter som behövs för beräkning av skatt enligt inkomstskatte-

lagen, statlig fastighetsskatt enlig lagen (1984:1052) om statlig fastig-

hetsskatt samt uppgift som behövs for värdering av bostad på fastighet,

10. pensionsförmån som en person är berättigad till enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, i den mån det behövs för att debitera

socialförsäkringsavgift, och

11. vad som behövs för beräkning av skattereduktion för fackföre-

ningsavgift, skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduk-

tion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen (1995:1623)

om skattereduktion för riskkapital-investeringar, lagen (1996:725) om

skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen

(1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid

1997-2001 års taxeringar, och lagen (2000:1380) om skattereduktion

för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

6 § I beskattningsdatabasen får beträffande fastighetstaxering och

förberedelsearbetet inför fastighetstaxering bl.a. behandlas uppgifter

om

1. innehållet i fastighetsdeklarationer samt vad som i övrigt inhämtas

med stöd av fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

2. tidigare och nuvarande ägare, köpeskilling i förekommande fall,

taxeringsuppgifter, överlåtelsedatum, sättet för överlåtelse, identifika-

tionsuppgifter beträffande värdeområden och prisutvecklingsområden

samt vad som i övrigt inhämtas med Stöd av 19 kap. 8 § fastighets-

taxeringslagen,

3. vad som behövs till ledning för fastighetstaxeringsarbetet från

Jordbruksverket och Skogsvårdsstyrelsen,

4. vad som inhämtas med stöd av 18 kap. 11-12 §§ fastighetstaxe-

ringslagen, och

5. innehållet i Lantmäteriverkets Geografiska Sverigedata.

__________

4

SRSFS 2002:13

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2002.

På Riksskatteverkets vägnar

ALF NILSSON

Anna-Karin Storsten

(Verksamhetsstödsavdelningen