SOU 2004:53

Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering - prioritering

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet

Regeringen beslutade den 19 december 2002 om kommittédirektiv angående översyn av verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv (dir. 2002:155). Genom direktivet bemyndigades chefen för Utbildningsdepartementet att, för uppdraget, tillkalla en särskild utredare. Med stöd av detta bemyndigande förordnade departementschefen Thomas Östros den 1 juni 2003 överarkivarie Claes Gränström att vara särskild utredare. Till sakkunniga förordnades samma dag departementssekreterare Elisabeth Bill och VD-assistent Jan-Olof Gurinder, som experter förordnades departementssekreterarna Jon Dunås och Maria Ljungkvist. Den 4 augusti 2003 anställdes Ulla-Britt Nordin Siebolds som utredningssekreterare. Ulla-Britt Nordin Siebolds lämnade uppdraget under hösten 2003. Till utredningen adjungerades den 18 november 2003 generaldirektör Sven Allerstrand och avdelningschef Jan-Erik Billinger. Den 25 november 2003 anställdes Carl Michael Raab som utredningssekreterare. Departementssekreterare Elisabeth Bill förordnades samma dag som expert, förordnandet gällde retroaktivt fr o m den 1 juni 2003. Regeringen beslutade den 27 november 2003 genom tilläggsdirektiv (dir 2003:152) om förlängd utredningstid från den 1 oktober 2003 till den 30 april 2004. Den 3 februari 2004 entledigades departementssekreteraren Jon Dunås och rättssakkunnige Peder Bjursten förordnades som expert.

Utredningen har antagit namnet SLBA-utredningen. Monica Augustsson vid Regeringskansliets Kommittéservice har varit utredningens assistent.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering

prioritering (SOU 2004:53).

Stockholm i maj 2004

Claes Gränström

Carl Michael Raab

Sammanfattning

Bakgrund

I kapitel 1 redogörs för allmänna utgångspunkter inför uppdraget.

Utgångspunkten har varit en koncentration på två huvudfrågor. Den första frågeställningen avser vilka insamlingstekniker som Statens ljud- och bildarkiv skall använda. Utredaren behandlar i betänkandet om Statens ljud- och bildarkiv skall göra egen inspelning (i direktivet benämnt egen referensbandning). Den andra frågeställningen avser förutsättningarna för det långsiktiga bevarandet av Statens ljud- och bildarkivs analoga samlingar. I detta avseende behandlas vad som krävs för att föra över materialet till digitala medier s.k. migrering.

I kapitel 2 redogörs för Statens ljud- och bildarkivs problembeskrivning. I kapitlet tas upp hur myndigheten ser på migrering av de analoga samlingarna samt ett system med egen inspelning av framför allt vissa televisionskanaler.

I kapitel 3 beskrivs Statens ljud- och bildarkivs verksamhet och organisation. Här redogörs för myndighetens förvärvsverksamhet avseende det leveranspliktiga utbudet och för andra förvärv än lagstadgade. Vidare lämnas en kort beskrivning av bevarandeverksamheten och katalogiseringsarbete. I kapitlet tas även upp tillgängliggörandet och tillhandahållandet samt det internationella samarbetet.

I kapitel 4 ges en översikt över de lagar, som är av betydelse för möjligheterna att samla in, bevara, migrera och tillhandahålla ljud och bild i digital form. Regler i dessa avseenden finns i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, personuppgiftslagen (1998:204), yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och radio-_och_TV-lagen (1996:844).

Forskningens behov och användning av det audiovisuella källmaterialet behandlas i kapitel 5. Här redogörs för vilka kategorier

av forskare som huvudsakligen begagnar materialet samt hur tillgängligheten kan ökas vid en digitalisering av materialet.

I kapitel 6 lämnas en redogörelse för radio- och televisionsutbudets utveckling. Inströmningen till Statens ljud- och bildarkiv har ökat kraftigt sedan starten år 1979. Sedan televisions- och radiomonopolet upplöstes har en stor mängd radio- och televisionskanaler etablerats. Mycket tyder på att andelen unika produktioner varierar mellan kanalerna och att en stor mängd av utbudet utgörs av repriser.

De frågor som är förknippade kring det långsiktiga bevarandet av ljud och rörliga bilder samt andra tekniska frågor tas upp i kapitel

7. Här beskrivs det fysiska underlaget, de s.k. informationsbärarna, som de analoga upptagningarna är inspelade på. Dessa har relativt kort livslängd. Detta i kombination med att avspelningsutrustningen efter ett antal år inte längre finns att tillgå, gör det nödvändigt att överföra informationen från analog form till digital form, s.k. migrering. I kapitlet tas också upp det internationella samarbetet och kompetenskrav avseende den tekniska sidan av bevarandet. I kapitel 8 redogörs för de tidigare utredningar som har behandlat frågor om insamling, urval, gallring och pliktleverans av radio- och televisionssändningar. I kapitel 9 görs en genomgång av verksamheten hos andra aktörer inom ljud- och bildområdet. Här återfinns dels Svenska Filminstitutet, dels de program- och produktionsbolag som sänder och bevarar ljud och rörlig bild. Övriga aktörer som arkivmyndigheter och enskilda arkivinstitutioner m.fl. beskrivs också. Det samarbete som finns mellan Statens ljud- och bildarkiv, Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB beskrivs i kapitel 10. Avtalen om leverans och annat samarbete utgör grunden för samarbetet. Därutöver redogörs för arbetet med en nationell bevarandeplan för rörliga bilder.

Överväganden och förslag

I kapitel 11 redogörs för utgångspunkterna för de förslag som presenteras

I kapitel 12 läggs fram förslag till övergripande riktlinjer för insamling och prioritering. De grundläggande principerna i pliktexemplarslagen skall gälla även i fortsättningen. Kostnaderna för

hantering och lagring av de stora och ökande volymerna kan göra att prioriteringar blir nödvändiga. Vidare föreslås att Statens ljud- och bildarkiv ges i uppdrag att samla in radio- och televisionsprogram genom egen insamling.

Enligt gällande bestämmelser i pliktexemplarslagen skall ett pliktexemplar av film som gjorts tillgänglig för allmänheten lämnas till Statens ljud- och bildarkiv. I kapitel 13 föreslås en ändring av kravet på pliktleverans av film. Förslaget syftar till att filmer skall vara undantagna från leveransplikt, i de fall pliktexemplar av videogram av filmen levereras.

I kapitel 14 föreslås grundläggande riktlinjer för migrering av inspelat material. Material, som inte är dubbletter och som samlats in, föreslås bevaras genom överföring av uppgifterna till nya tekniska system (migrering). För att åstadkomma detta föreslås att ett migreringsprojekt startas för att under en tioårsperiod migrera det insamlade materialet

De ekonomiska konsekvenserna av lämnade förslag redovisas i kapitel 15. Redovisningen avser de kostnader som blir följden av förslaget att Statens ljud- och bildarkiv skall göra egen insamling av radio- och televisionsprogram. Vidare redovisas de kostnader som uppkommer för att bevara materialet i digital form. Det migreringsprojekt som föreslås skall fortgå i tio år för att föra över materialet från analog form till digital form. Migreringsprojektets kostnader redovisas i ungefärliga termer. För att finansiera framlagda förslag presenteras de finansieringskällor som står till buds.

Slutligen återfinns i kapitel 16 författningskommentarer till föreslagna ändringar i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokumentet.

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring av lagen (1998:1392) om pliktexemplar av dokument

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 12, 18 och 37 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

Av film som gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet skall ett pliktexemplar lämnas.

Av film som gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet skall ett pliktexemplar lämnas, såvida filmen inte gjorts tillgänglig som videogram för allmänheten här i landet i minst fem exemplar.

Av videogram som gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet i minst fem exemplar skall ett pliktexemplar lämnas.

Av film eller videogram som har granskats av Statens biografbyrå och därvid inte godkänts för visning skall ett pliktexemplar lämnas.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 13 § eller av vad som förskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§.

18 §

Av ljudradio- och televisionsprogram, som skall spelas in enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, skall pliktexemplar lämnas i form av en sådan inspelning av programmet som skall göras enligt bestämmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag, skall ett pliktexemplar lämnas av varje sändning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram än som avses i andra stycket skall ett pliktexemplar lämnas av varje sändning som ägt rum under högst fyra veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta för vilka veckor som pliktexemplar skall lämnas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt första och andra stycket, såvida ljudradio- och televisionsprogram samlas in på annat sätt.

37 §

Beslut som en annan myndighet än regeringen har meddelat enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.

Beslut om undantag enligt 36 § får dock inte överklagas.

Beslut om undantag enligt 18 § fjärde stycket och 36 § får dock inte överklagas.

1. Uppdraget

1.1. Uppdraget

Enligt direktiven har mitt uppdrag bestått i att

 • utreda och utvärdera verksamheten och arbetsformerna vid

Statens ljud- och bildarkiv,

 • se över verksamheten med utgångspunkt i dagens situation avseende uppgifter, organisation och arbetsformer för insamlande, bevarande och tillhandahållande av material.

Jag skall därvid särskilt beakta om myndigheten skall göra egen referensbandning och insamling av digitala filer. Jag skall även se över förutsättningarna för det långsiktiga bevarandet av de analoga samlingarna.

Betänkandet är indelat i två avdelningar. Den första innehåller en bakgrundsbeskrivning. Den andra innehåller mina överväganden och förslag.

1.2. Några allmänna utgångspunkter för uppdraget

Under den tjugofemåriga tid som Statens ljud- och bildarkiv har funnits har samhällsomdaningen varit explosionsartad. Vi har gått från ett industrisamhälle till ett samhälle som kan ges många beteckningar: informationssamhälle, servicesamhälle, postindustriellt samhälle. Utvecklingen inom det s.k. informations- och kommunikationsteknologiområdet har varit mycket snabb och visar inga tecken på att avstanna. Utbudet inom informationssektorn, där Statens ljud- och bildarkiv verkar, är omfattande och ökar kraftigt.

Arkivinstitutionerna, biblioteken och museerna fyller en allt viktigare funktion i denna föränderliga och alltmer globaliserade värld, där den anglosaxiska informationsindustrin kommit att dominera. De fyller flera uppgifter i samhället och bör så göra även

framgent. De har både en kunskapsförsörjande uppgift och en kulturarvsuppgift. Det finns självfallet samband mellan dessa av mångahanda slag. Alla de tre sektorerna har att bemästra en allt stridare och komplexare informationsström. De har en allt svårare uppgift men därmed också en väsentlig sådan. Statens ljud- och bildarkiv har sin självklara plats i detta sammanhang. Myndigheten har alltså enligt min mening att samla in och bevara materialet i den form som det nått mottagaren dvs. formen skall ligga så nära det utsända originalet som möjligt. Denna grundsyn ligger bakom flera av mina ställningstaganden nedan.

Jag skall enligt direktivet utreda och utvärdera arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv och därvid se över verksamheten med utgångspunkt i dagens situation avseende uppgifter, organisation och arbetsformer för insamlande, bevarande och tillhandahållande av material. Jag har studerat verksamheten översiktligt och min åsikt är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och inte föranleder några förslag till förändringar. Statens ljud- och bildarkiv har ett väl etablerat samarbete med såväl nationella som internationella organ inom området. Verksamheten ligger såvitt jag kan bedöma tekniskt sett väl till.

Jag har, som jag tolkat direktivet, koncentrerat mig på två huvudfrågor: insamling (egen inspelning) av materialet i framtiden och förutsättningarna för det långsiktiga bevarandet av de analoga samlingarna (migrering) som förvaras hos Statens ljud- och bildarkiv. Dessa frågor är av avgörande betydelse för den framtida inriktningen av verksamheten, som lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument (fortsättningsvis benämnd pliktexemplarslagen) utgår ifrån. Jag ger därvid förslag till hur dessa frågor skall kunna få en lösning men jag har inte funnit anledning att ändra i de grundläggande principerna i denna. Det finns också omistligt och intressant material hos Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB, som måste migreras. Detta ligger dock utanför mitt uppdrag.

Jag skall föreslå regler och övriga författningsändringar som behövs. Jag av tidsskäl inte behandlat några av de nya distributionsformerna som t.ex. Internet. Av samma anledning har jag inte haft möjlighet att inhämta synpunkter från forskarsamhället.

1.3. Utredningsarbetet

Den effektiva tid som stått utredningen till buds har av skilda omständigheter varit kort.

Jag har under utredningsarbetet haft nio sammanträden med utredningens sekreterare, sakkunnig och experter. Genom adjungerade experter har synpunkter från Statens ljud- och bildarkiv samt från Svenska Filminstitutet inhämtats. Besök har företagits vid Statens ljud- och bildarkiv och dess styrelse har informerats vid ett tillfälle. Möten har också ägt rum med ledningarna för Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB.

Utöver ovanstående har jag haft kontakter med KB-utredaren som haft till uppdrag att göra en översyn av Kungl. Biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer (dir. 2002:156).

Den tekniske chefen vid Statens ljud- och bildarkiv, Martin Jacobson, har för utredningens räkning sammanställt en teknisk rapport. En teknikgrupp bestående av företrädare för Statens ljud- och bildarkiv, Sveriges Television AB, Sveriges Radios Förvaltnings AB och TV4 AB har bistått vid utarbetandet av denna rapport. Jag och sekreteraren har haft fem sammanträden med teknikgruppen. Medarbetare från Statens ljud- och bildarkiv har försett mig med faktauppgifter.

2. Statens ljud- och bildarkivs problembeskrivning

2.1. Migrering av de analoga samlingarna

Statens ljud- och bildarkivs samlingar omfattar i speltid räknat mer än 4,7 miljoner timmar av ljud och rörliga bilder. Den största delen består av analoga magnetband med begränsad hållbarhet och de tekniska systemen som används för att avläsa informationen genomgår successiva generationsväxlingar. Statens ljud- och bildarkiv har material på mer än 50 olika ljud- och videosystem, som sinsemellan inte är kompatibla. Kombinationen av den fysiska bärarens korta livslängd och den snabba omloppstiden för de tekniska formaten innebär, som framgår av den tekniska rapporten, att inspelningarnas faktiska livslängd är begränsad. De undersökningar som Statens ljud- och bildarkiv har gjort visar tydligt att för vissa format är det endast fråga om ett par år innan materialet kan anses vara förlorat.

Statens ljud- och bildarkiv har sedan länge insett svårigheterna med att försöka bevara inspelningarna i den fysiska form som de har idag. Det är i stället det inspelade informationsinnehållet som genom migrering till nya digitala format och nya bärare kan fås att leva vidare till kommande generationer.

Erfarenheterna från den omkopiering som Statens ljud- och bildarkiv utifrån nuvarande resurser har kunnat göra, visar att migrering i den omfattning som det här måste bli fråga om är oerhört resurskrävande. Mycket av arbetet måste ske genom manuella insatser. Statens ljud- och bildarkiv har därför ansett att det är ytterst betydelsefullt att en sådan överföring endast behöver göras vid ett tillfälle. Strategin har därför varit att ta fram ett system, det automatiserade audiovisuella arkivet, som genom datoriserade rutiner kan sköta kommande migrering med ett minimum av manuella insatser. Detta förutsätter en digital hantering, materialet måste därför i ett första skede migreras från analoga till digitala informationsbärare.

Statens ljud- och bildarkiv har genom sina pilotprojekt visat att det finns digitala masslagringssystem som efter viss anpassning kan motsvara de krav som ställs på ett digitalt audiovisuellt arkiv. Förutsättningarna finns således för att migreringen i den här omfattningen kan bli en engångsinsats, och att framtida migreringsinsatser snarare kan skötas genom automatiserade överföringar.

Om inte en storskalig digitaliseringsprocess initieras kommer med all säkerhet inspelningarna i Statens ljud- och bildarkivs samlingar att förstöras osystematiskt och oplanerat och inte som resultat av ett genomtänkt urval. Forskningen kommer därvid att gå miste om ett viktigt källmaterial för den framtida förståelsen av vår tid och vårt samhälle.

I de fall där upphovsrätten kan lösas kan materialet även göras tillgängligt för kunskapsinhämtande, för studiecirklar, i undervisning m.m.

2.2. Insamling av radio- och TV-sändningar

Som framgår av kap. 5 har utbudet ökat kraftigt de senaste åren, framför allt på televisionssidan.

Leveransplikten för radio- och televisionssändningar är kopplad till programbolagens skyldighet att, för andra juridiska ändamål, framställa inspelningar av det totala sändningsflödet (Se avsn. 4.4). Denna koppling har i första hand setts som en praktisk lösning, eftersom det inte har ansetts vara rimligt att kräva av programbolagen att de skall framställa särskilda kopior för arkiveringsändamål. Det har inte heller ansetts rimligt att kräva att programbolagen skall frånhända sig sina originalinspelningar.

Kopplingen till referensbandningen innebär att Statens ljud- och bildarkiv ca sju månader efter sändningstillfället skall få in den totala sändningen från de leveranspliktiga kanalerna. Systemet med att referensbanden också skall utgöra pliktexemplar har blivit allt mer problematiskt för Statens ljud- och bildarkiv, huvudsakligen av följande skäl:

1. Leverans sker även av stora mängder dubblerat material, dvs. i första hand repriser. För vissa kanaler, t.ex. filmkanalerna, är det ett stort problem eftersom man där sänder samma innehåll vid ett stort antal tillfällen. Statens ljud- och bildarkivs undersökningar visar att det dessutom i stor utsträckning är samma programinnehåll, t.ex. utländska komediserier, som sänds i

olika programkanaler. Då sändningarna löpande bandats på VHS-kassetter kan inte Statens ljud- och bildarkiv i efterhand gallra enskilda program.

2. Hos de sändande bolagen är pliktexemplarsbandningen ofta en lågprioriterad verksamhet. Den sköts i många fall slarvigt, och utrustningen underhålls inte, vilket kan innebära att inspelning helt uteblir eller att de levererade banden kan sakna ljud och/eller bild. Då Statens ljud- och bildarkiv erhåller banden långt efter sändningstillfället har man ingen möjlighet att påverka kvaliteten på inspelningarna. De åtgärder som ljud- och bildarkivet kan göra är att informera kanalerna löpande när fel upptäcks.

3. De fysiska bärarna, banden, är ofta av lägsta kvalitet,

4. Den tekniska inspelningsnivån är ofta mycket låg, en ren loggningskvalitet.

Sammantaget medför dagens system att Statens ljud- och bildarkiv på televisionsområdet får leveranser som i stora delar består av identiskt material, som är bristfälligt inspelat på en mycket låg teknisk kvalitet och på bärare som inte är lämpliga för långtidsbevarande.

3. Statens Ljud- och bildarkiv

− verksamhet och organisation

Bakgrund

En kansliordning om pliktleveranser för tryckta skrifter infördes efter fransk modell redan från år 1661. Den föreskrev att allt som framställdes vid Sveriges tryckerier skulle lämnas i två exemplar till det kungliga kansliet, varav det ena exemplaret skulle förvaras vid Riksarkivet och det andra vid Kungl. Biblioteket.

Vid slutet av 1800-talet började tekniken ge möjlighet att spela in och lagra ljud och rörliga bilder. Ljud- och bildmedierna utvecklades och marknaden för filmer, fonografcylindrar och grammofonskivor tog fart. I början fanns ingen ordnad systematisk arkivering av dessa nya medier. Det skulle dröja flera decennier innan någon på allvar tog sig an denna uppgift. Stiftelsen Filmhistoriska samlingarna byggde fr.o.m. mitten av 1930-talet upp en filmarkiv, som 1964 togs över av Svenska Filminstitutet.

1958 startades Nationalfonoteket som en egen avdelning inom Kungl. Biblioteket. Därigenom kunde leveranser från de stora skivbolagen samlas in. Verksamheten var frivillig och omfattade större delen av den svenska skivproduktionen vid denna tid.

Sveriges Radio AB har genom åren systematiskt byggt upp programarkiv för radio och sedermera för television.

Forskare och politiker började i slutet på 1960-talet att reagera mot gallringsprinciperna vid Sveriges Radio AB:s programarkiv och mot att samlingarna var svårtillgängliga för forskning. 1967 beslutades därför att Dataarkiveringskommittén skulle ”utreda frågor om arkivering m.m. av fonogram, den automatiska databehandlingens media och övriga lagringsmedia tillhörande informationsbehandlingens område”. Ett tilläggsdirektiv 1972 innehöll bl.a. formuleringen att Dataarkiveringskommittén även skulle ”utreda allmänna arkiveringsproblem sammanhängande med ljud- och bildupptagningar”.

Dataarkiveringskommittén ansåg i sitt slutbetänkande Bevara ljud och bild (SOU 1974:94) det vara av ”stor vikt att information, opinionsbildning, kulturella framställningar m.m. som läggs fram inför offentligheten genom de moderna medierna såsom radio, television, fonogram, film och videogram blir bevarade i en omfattning som någorlunda svarar mot vad som är fallet med tryckta skrifter”. För att garantera detta föreslogs att pliktexemplarslagen utvidgades till att gälla även vissa ljud- och bildupptagningar.

Kommittén förordade även att en särskild arkivinstitution skulle inrättas som mottagare av pliktexemplaren. Genom kommitténs förslag lades grunden för en utvidgning av pliktexemplarslagen samt inrättandet av det dåvarande Arkivet för ljud och bild (ALB) som en fristående nationell arkivinstitution för audiovisuellt material. Myndigheten bytte 2001 namn till Statens ljud- och bildarkiv.

3.1 Uppdrag och mål

Statens ljud- och bildarkiv är en statlig myndighet med uppdrag att ansvara för det långsiktiga bevarandet och tillhandahållandet av det i Sverige tillgängliga utbudet av inspelat ljud och rörliga bilder. Statens ljud- och bildarkiv har således det nationella ansvaret för de audiovisuella medierna i Sverige. Verksamheten grundar sig huvudsakligen på bestämmelser i pliktexemplarslagen.

I uppdraget ingår även att samla in andra inspelningar som kan vara av betydelse för framtiden. Statens ljud- och bildarkiv lyder under Utbildningsdepartementet och skall tillsammans med övriga forskningsbibliotek och arkivinstitutioner spela en central roll för forskningens infrastruktur och för informationsförsörjningen i landet genom att göra samlingarna tillgängliga för forskning. Inom den del av forskningspolitiken som avser forskningsbibliotek och arkiv, till vilken Statens ljud- och bildarkiv hör, har detta övergripande mål preciserats till att: Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder.

Statens ljud- och bildarkivs uppdrag är indelat i två verksamhetsgrenar: Förvärva och bevara samt Beskriva och tillhandahålla. Målet för verksamhetsgrenen Förvärva och bevara är att pliktexemplar av ljud- och bildupptagningar skall levereras och bevaras med största möjliga fullständighet. Målet för verksamhetsgrenen Beskriva och

tillhandahålla är att bevarat material skall vara katalogiserat med högsta kvalitet samt att öka samlingarnas tillgänglighet.

3.2 Organisation

Statens ljud- och bildarkiv leds av en generaldirektör. Myndigheten är organiserad med en stabsfunktion, en administrativ enhet och en personalenhet samt fem sakenheter: förvärvsenheten, katalogenheten, teknikenheten, enheten för forskarservice och IT-enheten. Myndigheten finansieras med statsanslag som under 2004 uppgår till 41,8 miljoner kronor.

Myndigheten har en styrelse med begränsat ansvar. Styrelsen utses av regeringen och har i huvudsak en rådgivande funktion. Den beslutar enbart i frågor om årsredovisning, delårsrapport, budgetunderlag, revisionsärenden och föreskrifter. Styrelsen består av ordförande, myndighetschefen samt fem ledamöter. Myndigheten representeras även av två personalföreträdare vid styrelsemötena.

Den 1 januari 2004 hade ljud- och bildarkivet 64 personer anställda varav 6 var visstidsanställda.

Statens ljud- och bildarkiv har sina lokaler på Karlavägen i Stockholm. Arkivmagasinen är specialinredda och har ett klimat som är anpassat för långtidsförvaring av magnetband.

3.3 Verksamhet och arbetsformer

3.3.1 Förvärva

Det leveranspliktiga utbudet delas i pliktexemplarslagen och hos Statens ljud- och bildarkiv in i följande kategorier: film, videogram, fonogram, multimedier, radio- och TV-sändningar samt lokala privatmedier.

Upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram

Bandningen hos programbolagen sker löpande och Statens ljud- och bildarkiv har, när dessa i egenskap av pliktexemplar levererats, svårigheter att vid leveranstillfället hinna med att företa gallring och urval. Det är först när materialet skall omkopieras som frågan i realiteten kan aktualiseras.

Närradio, kommersiell lokalradio samt kabel-TV, dvs., televisionssändningar som förs direkt ut i ett kabelnät från till exempel en studio levereras i urval. I denna kategori återfinns nästan uteslutande lokala sändningar. S.k. vidaresändningar via kabel är undantaget leveransplikt liksom radio- och televisionssändningar på Internet. Pliktexemplar av televisionssändningar har uteslutande levererats som videokassetter i olika format. För Sveriges Radio AB har leveranserna skett på ljudband. Fr.o.m. januari 1993 infördes ett digitalt bandningsformat för Sveriges Radio AB:s rikstäckande sändningar.

I avsnitt 10.1 redogörs närmare för de avtal som Statens ljud- och bildarkiv har tecknat med Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB.

I kapitel 6 beskrivs mer utförligt utvecklingen på radio- och televisionsområdet. Här kan bara konstateras att detta material utgör den ojämförligt största volymen av Statens ljud- och bildarkivs samlingar, och att alla tecken tyder på att andelen kommer att växa. År 2003 levererades 42 321 objekt innehållande radio och televisionsmaterial. Av dessa utgjorde 8 780 objekt från urvalsveckorna för de privata lokalmedierna, vilket motsvarar 90–100 procent av det kända utbudet. 20 600 objekt bestod av material från TV4, satellit-TV och markbunden digital-TV, vilket motsvarar 90 procent av det kända utbudet. Om man räknar antalet levererade objekt utgjorde radio- och televisionsmaterialet mer än 70 procent av myndighetens totala pliktleveranser.

Film

Vid bevakning av filmutbudet förlitar sig Statens ljud- och bildarkiv främst på den information som Statens biografbyrå tillhandahåller över de filmer som anmäls för granskning. Pliktleveranser av film skall ske högst en månad efter filmens premiärdatum.

Alltsedan starten av Statens ljud- och bildarkivs verksamhet överförs pliktlevererat filmmaterial till videokassetter av olika system via s.k. filmscannrar. Efter videoöverföring återsänds filmmaterialet till leverantören. Perioden 1984 till 1994 användes för svensk film entums videoband, och fr.o.m. 1995 överförs den till digitala videokassetter. Utländsk pliktlevererad film lagrades från starten på olika format. Fr.o.m. 1995 överförs utländsk film till S-VHS.

Antalet levererade filmer har hållit sig i stort sett konstant under de senaste åren. År 2003 levererades 608 filmer som pliktexemplar, vilket motsvarar 60 procent av det kända utbudet. Denna procentsats är baserad på kalenderår. Över tid levereras även här ca 90 procent av utbudet. Däri inkluderas även reklamfilmer och s.k. trailers. För den kommersiella filmen levereras i de flesta fall även samma innehåll i form av ett eller flera videogram.

Fonogram och multimedier

Fonogram- och multimediamarknaden överblickas genom att Statens ljud- och bildarkiv bevakar bolagens releaseblad och genom besök på hemsidor med information om utbudet. En annan viktig källa till information om utgivningen är facktidskrifter och organisationen Nordic Copyright Bureau (NCB). De flesta leverantörerna av multimedie- och fonogramprodukter skickar sina nya utgåvor löpande.

Fonogram- och multimedieutbudet är relativt konstant med bara små variationer mellan åren. Under 2003 levererades 3 515 fonogram och 406 multimedier till Statens ljud- och bildarkiv, vilket motsvarar 83 respektive 93 procent av det kända utbudet.

Videogram

Statens ljud- och bildarkiv bevakar utbudet genom framförallt branschtidningar, biografbyråns diarium, distributörernas utgivningsinformation samt genom inarbetade kontakter med organisationer och företag. Kännedom om hyr- och köpmarknaden kan betecknas som mycket god för videogram, medan området beställningsvideo är mer svåröverskådligt. Pliktlevererad video (inklusive DVD) levereras som fullständig utgåva. Videogramutbudet ligger på en relativt jämn nivå. År 2003 levererades 4 541 pliktexemplar av videogram till Statens ljud- och bildarkiv, vilket motsvarar 99 procent av det kända utbudet.

Täckningsgraden för leveranspliktigt material

Under de gångna 25 åren har Statens ljud- och bildarkiv upparbetat kontakter med de stora leverantörerna och har fungerande rutiner. Trots detta måste mycket tid ägnas åt inkrävning av pliktexemplar. För de medier som samlas in i ett fyraveckorsurval skall samtliga sändande organisationer informeras om vilka urvalsveckor som gäller, dessutom krävs det ofta påminnelser både i form av telefonsamtal och brev.

Insatserna medför att en stor andel av det leveranspliktiga utbudet levereras. För elva av totalt fjorton mediekategorier låg täckningen år 2003 på mellan 90 och 100 procent.

Andra förvärv

I förordningen (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv anges att myndigheten även som deposition eller gåva får ta emot eller på annat sätt förvärva ljud- och bildupptagningar. Detta s.k. förvärvade material faller emellertid inte under pliktexemplarslagens stadganden.

Forskarförfrågningar resulterar ofta i förvärv från Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB eller från Svenska Filminstitutet. Statens ljud- och bildarkiv tar hand om samlingar som hotas av utplåning vid till exempel lokalförändringar hos produktionsbolag och institutioner, eller när privata samlingar riskerar att förstöras eller skingras. Regelbundna erbjudanden om donationer kommer från företag, institutioner och allmänhet. Statens ljud- och bildarkiv bedriver även uppsökande verksamhet, men tar dock i princip inte hand om depositioner.

Även om de flesta förvärven handlar om upptagningar lagrade på olika ljud- och videosystem innehar Statens ljud- och bildarkiv även en del film på filmbas dvs. film på filmrulle. Totalt rör det sig om 2 700 filmer i formaten 35 mm, 16 mm och 8 mm. De flesta av dessa är undervisnings- och beställningsfilmer. Den största enskilda samlingen är en donation från Mediecenter, som innehåller 1 911 undervisningsfilmer i formatet 16 mm.

Av resursskäl har myndigheten inte kunnat bevaka ljud- och bildmaterial på Internet i den omfattning som man önskat. En undersökning som Statens ljud- och bildarkiv utförde år 2000 visade att det vid den tidpunkten förekom ett relativt begränsat ut-

bud av unika ljud och rörliga bilder på Internet. Huvudsakligen rörde det sig om sådana inspelningar som även gjordes tillgängliga via de traditionella distributionskanalerna. En viss insamlingsverksamhet pågår dock för de musikfiler som är tillgängliga på nätet.

Antalet förvärvade upptagningar varierar kraftigt mellan olika år. För år 2003 förvärvades 4 632 objekt utanför pliktexemplarslagen. Räknat över den senaste femårsperioden utgör förvärvat material nästan tolv procent av den totala accessionen hos myndigheten.

3.3.2 Bevara

Dataarkiveringskommittén ansåg i betänkandet Bevara ljud och bild (SOU 1974:94) förutsättningarna för att bevara ljud- och videoupptagningar i form av magnetband vara relativt goda. För att undersöka livslängden hos magnetband inledde Statens ljud- och bildarkiv tillsammans med Riksarkivet och Statens provningsanstalt omfattande tester med bl.a. påskyndad åldring. Det visade sig dock vara svårt att få fram praktiskt användbara resultat. Då de tekniska systemen, framför allt på videosidan, visade en kort livslängd intog Statens ljud- och bildarkiv ståndpunkten att det säkra sättet att bevara innehållet i samlingarna var att kopiera över informationen till nya informationsbärare och nya tekniska system.

Sedan 1994 har ett större projektarbete pågått med att rädda pliktexemplaren från Sveriges Television AB som innehåller programbolagets fullständiga utsändningar från perioden juli 1978 till oktober 1982. Sammanlagt rör det sig om ca 25 000 videokassetter som förts över till digitala informationsbärare. Arbetet med Sveriges Television AB:s rikssända program blev klart under 2003. Då inleddes även en överföring av Sveriges Television AB:s svenska produktioner mellan åren 1984 till 1987 lagrade på entumsband. Inspelningarna är av återutsändningsbar kvalitet och förs över till digitala informationsbärare. Denna verksamhet, som helt bygger på manuella rutiner, är mycket resurskrävande. Eftersom överföringen har tvingats ske med de begränsade personalresurser som stått till buds, har räddningsarbetet tagit mycket lång tid.

3.3.3 Beskriva

Verksamhetsgrenen Beskriva utgörs främst av uppgifterna att katalogisera det ljud- och bildmaterial som myndigheten förvarar. Målet är att bevarat material skall vara katalogiserat med högsta kvalitet.

Statens ljud- och bildarkiv bedriver löpande katalogisering av filmer, videogram, fonogram, multimedier samt rikssända radioprogram. Övrigt material finns sökbart genom en enklare registrering som görs vid Statens ljud- och bildarkiv och som för radio och television till största delen bygger på den dokumentation som hämtas från programbolagen i digital form. Följande databaser finns utlagda på Statens ljud- och bildarkivs hemsida på Internet:

 • Svensk fonogramförteckning.
 • Svensk film- och videoförteckning.
 • Svenska interaktiva multimedier.
 • Svenska 78-varvsskivor.
 • Statens ljud- och bildarkivs bibliotek.

Under år 2003 registrerades 5,6 miljoner träffar från externa besökare på hemsidan, de flesta besökare utnyttjar databaserna till att söka fram information om arkivets samlingar. Statens ljud- och bildarkivs databaser används av såväl forskare som allmänhet.

Radio- och televisionssändningar

Det huvudsakliga sökinstrumentet för Sveriges Television AB:s sändningar är den databas som producerats av Tevearkivet (programarkivet vid Sveriges Television AB). Statens ljud- och bildarkiv har utöver egna databaser även uppkoppling mot katalogerna vid Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Utbildningsradion AB vilka kan nås från forskarexpeditionen. Sökningar i Sveriges Television AB:s och Utbildningsradion AB:s kataloger får enligt överenskommelser med programbolagen endast utföras av Statens ljud- och bildarkivs personal och forskare. Anledningen är att samma kataloginformation hos respektive programbolag är avgiftsbelagd.

När nya televisionskanaler tillkommer, vilka i regel saknar egna databaser med kataloginformation, registreras dessa kanaler idag i allt större utsträckning genom att Statens ljud- och bildarkiv mot-

tager dataläsliga tablåer från televisionsstationerna. Dagens televisionsregistrering bygger helt på den information som tillhandahålls av televisionsbolagen. Registreringsposterna över televisionssändningarna saknar t.ex. ämnesklassning och information om innehåll i nyhetssändningarna. Registrering av pliktlevererade televisionssändningar sker ca sex månader efter sändningsdatum. Förvärvade televisionssändningar finns registrerade på skilda nivåer. För Sveriges Television AB:s program har i vissa fall information från Tevearkivets databas förts in, i andra fall finns enbart uppgift om titel, kanal och datum registrerat.

Nya katalogiseringsregler

Beskrivning och katalogisering av detta mycket heterogena och omfattande material är en stor uppgift för Statens ljud- och bildarkiv. Katalogverksamheten har successivt vuxit fram, nya databaser har skapats för tillkommande medier. Floran av mindre, specialutformade, databaser har blivit alltmer vildvuxen och sökmöjligheterna har blivit alltmer svåröverskådliga för användarna. Detta har föranlett Statens ljud- och bildarkiv att göra en heltäckande genomlysning av katalogfrågorna. Användarnas behov av enkla och lätt tillgängliga sökmöjligheter har varit styrande för de förslag som nu tas fram inom Statens ljud- och bildarkiv. För att tillgodose dessa behov var man tvungen att ta fram ett nytt enhetligt format för samtliga databaser. Det nya formatet, som kommer att föreligga under 2004, är baserat på nya specialframtagna katalogiseringsregler för alla de ljud- och bildmedier som Statens ljud- och bildarkiv har i sina samlingar. De nya reglerna bygger på Katalogiseringsregler för Svenska bibliotek (KRS). Den främsta anledningen till detta är arkivets ambition att så mycket kataloginformation som möjligt skall göras sökbar via det nationella biblioteksdatasystemet (LIBRIS). En annan utgångspunkt är att det nya formatet skall vara anpassat till en digital hantering också av ljud- och bildmaterialet, så att detta i form av digitaliserade filer skall kunna länkas direkt till kataloginformationen.

3.3.4 Tillhandahålla

Nuvarande praxis

Fokus på tillhandahållandet har sedan myndigheten startades legat på forskningens behov.

Som framgår av avsnitt 4.2 är det enligt 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (fortsättningsvis benämnd upphovsrättslagen) tillåtet för vissa bibliotek och arkiv, däribland Statens ljud- och bildarkiv, att utan upphovsmannens medgivande göra kopior för tre ändamål: forskning, bevarande och komplettering.

Vid sidan av den högre akademiska forskningen godkänner Statens ljud- och bildarkiv annat självständigt arbete på universitet, högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar. Som likställt med forskning bedöms även faktainhämtning för journalistiskt arbete, utredningar, föredrag och konstnärlig verksamhet som till exempel manusarbete, teateruppsättningar, filmproduktion och konserter. Forskningsresultatet skall dokumenteras efter avslutad forskning.

De forskare som använder Statens ljud- och bildarkivs samlingar är i första hand verksamma inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Filmvetenskap och journalistik är exempel på två områden där forskningen i hög grad har behov av Statens ljud- och bildarkivs tjänster. Men även företrädare för andra humanistiska discipliner som litteraturvetenskap och historia är ofta förekommande användare.

För att få tillgång till samlingarna måste en anmälan av forskningsändamål göras. Det önskade materialet överförs avgiftsfritt till studiekopior på VHS eller ljudkassett. Studier kan bedrivas i Statens ljud- och bildarkivs lokaler i Stockholm eller på något av de närmare fyrtio svenska universitets- och folkbibliotek samt vid de fem nordiska institutioner som har godkänts för fjärrlån av myndigheten. I Statens ljud- och bildarkivs lokaler finns möjlighet att boka enskilda uppspelningsrum, grupprum eller videograf för upp till 40 personer. Hemlån eller kopiering av materialet är inte tillåtet. I forskarexpeditionen finns terminaler, där forskare och allmänhet kan söka i Statens ljud- och bildarkivs databaser. Vissa databaser är också tillgängliga via Statens ljud- och bildarkivs hemsida på Internet.

På begäran från forskare kan Statens ljud- och bildarkiv beställa svenskt material från andra arkiv, företrädesvis arkiven vid Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Svenska Filminstitutet. Genom fjärrlånesamarbete med Statens Mediesamling vid Statsbiblioteket i Århus (Danmark), Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana (Norge) och TV-arkivet vid YLE i Helsingfors (Finland), har forskare vid Statens ljud- och bildarkiv även tillgång till danska, norska och finska ljud- och bildsamlingar.

Det sker en kontinuerlig ökning av antalet forskningsprojekt och forskare år från år.

Under 2003 registrerades 739 nya forskningsprojekt och 1 019 nya forskare.

Annan användning

Ett av målen för tillhandahållandet vid Statens ljud- och bildarkiv är att öka tillgängligheten till samlingarna. Arkivet har därför genom avtal med upphovsrättsorganisationerna på musikområdet skapat möjlighet att för allmänheten spela upp inspelad musik på plats i lokalerna. Genom andra avtal kan Statens ljud- och bildarkiv i sina lokaler även fritt tillhandahålla ett antal samlingar av rörlig bild. Bland dessa kan nämnas journalfilmer från Svensk Filmindustri (SF), Kinocentralen och Nordisk tonefilm, experimentell film från Stiftelsen Filmform, samt ett antal dokumentär- och beställningsfilmer.

3.3.5 Internationellt samarbete

Statens ljud- och bildarkiv deltar i internationellt utbyte med sina systerarkiv i andra länder. Under det svenska ordförandeskapet i den Europeiska unionen 2001 organiserade Statens ljud- och bildarkiv ett seminarium under rubriken Safeguarding the European audiovisual heritage – working together. Syftet var att skapa ett europeiskt nätverk av nationella institutioner med ansvar för bevarandet av det europeiska audiovisuella kulturarvet.

Seminariet ledde till att tio europeiska nationella audiovisuella arkiv den 28 november 2002 undertecknade ett Statement of intent by European national audiovisual archives on strategic co-operation. Undertecknade länder var förutom Sverige: Storbritannien,

Tyskland, Österrike, Danmark, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz.

Samarbetet inom gruppen av nationella audiovisuella arkiv omfattar sju huvudområden: standarder för tillgänglighet, ansvar för bevarande, ansvar för insamlande, gemensamma sökmöjligheter, upphovsrättsfrågor, frågor om autenticitet samt slutligen möjligheterna till s.k. benchmarking, dvs. kvalitetsjämförelser mellan de olika institutionerna. Arbetet bedrivs under namnet Standing Council of European National Audiovisual Archives (SCENAA) och innebär ett steg mot en närmare samverkan mellan de nationella audiovisuella arkiven i Europa.

Statens ljud- och bildarkiv deltar även i internationellt samarbete mellan audiovisuella arkiv inom ramen för The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) och i samarbete mellan televisionsarkiv inom ramen för The International Federation of Television Archives (FIAT/IFTA).

4. Lagstiftning

4.1. Pliktexemplarslagen

Grundläggande principer

Pliktexemplarslagen har av tradition byggt på fullständighetsprincipen. Urvalet skall noga definieras i lagstiftningen och så få gallrings- och urvalsbedömningar som möjligt skall överlåtas på myndigheter eller enskilda tjänstemän. I lagen finns därför i detalj angivet de kriterier som skall vara uppfyllda för att leveransplikt skall uppstå.

Nuvarande lagstiftning

Enligt lagen skall följande material levereras till Statens ljud- och bildarkiv:

 • det totala utbudet från Sveriges Radio AB, Sveriges Television

AB, Utbildningsradion AB och TV 4 AB, samt digitala marksända kanaler,

 • det totala utbudet av TV-program till allmänheten som förmedlas från annat svenskt programföretag genom satellitsändningar som utgår från Sverige,
 • ett urval om högst fyra kalenderveckor per år för vissa lokala televisions- och radiosändningar (närradio, privat lokalradio, kabel-TV och radiotidningar),
 • alla filmer som visas offentligt i Sverige,
 • film eller videogram som har anmälts till granskning hos

Statens biografbyrå och därvid inte godkänts för visning,

 • videogram som har gjorts tillgängliga för allmänheten i Sverige i minst fem exemplar,
 • fonogram och s.k. multimedier som har mångfaldigats i Sverige i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängliga för allmänheten,
 • fonogram och s.k. multimedier som har mångfaldigats utomlands och importerats till Sverige i minst 50 exemplar och som rör svenska förhållanden.

För de lokala radio- och televisionssändningarna (förutom Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och TV 4 AB), radiotidningarna och lokalsänd kabel-TV fastställer Statens ljud- och bildarkiv fyra kalenderveckor per år, upptagningarna från dessa veckor levereras sedan till arkivet.

Då pliktexemplarslagen utvidgades 1979 var tanken att leveransplikten skulle omfatta i stort sett alla i Sverige offentliggjorda ljud- och bildupptagningar: radio och television, filmer, videogram och fonogram. Med dagens mått var utbudet då av relativt blygsam omfattning. Sveriges Radio AB hade i stort sett monopol på etersändningar, vilket innebar att antalet programkanaler var mycket begränsat. Videomarknaden hade inte kommit igång på allvar. Ambitionen om ett fullständigt bevarande var därför möjlig att upprätthålla. Sedan dess har medielandskapet drastiskt förändrats. Nya distributionsformer som satellit-TV, närradio, kommersiell lokalradio, och lokala kabel-TV-sändningar har medfört en mycket kraftig ökning av utbudet på ljud- och bildområdet. Då leveransplikt skulle införas för dessa nya distributionsformer år 1994 valde man av praktiska och ekonomiska skäl att frångå fullständighetsprincipen. I stället för total leveransplikt gavs Statens ljud- och bildarkiv rätt att kräva in ett urval om högst fyra kalenderveckor per år för de privata lokalmedierna (närradio, privat lokalradio, lokal kabel-TV samt radiotidningar).

Filmer

Alla filmer, både svenska och utländska, som visas offentligt är leveranspliktiga. Med offentlig visning menas inte bara biografvisningar, utan även filmvisningar på t.ex. museer, bibliotek och hembygdsgårdar. Pliktlevererat filmmaterial samt reklamfilm levereras på filmbas till Statens ljud- och bildarkiv, där de överförs till video via s.k. filmscannrar. Efter videoöverföring återsänds filmmaterialet till leverantören.

Fonogram och multimedier

För fonogram och multimedier gäller leveransplikten sådana produktioner som är framställda i en upplaga om minst 50 exemplar och som har svensk anknytning.

Videogram

Videogram (videokassetter, DVD m.m.) omfattas av pliktexemplarslagen om de framställts och offentliggjorts i fler än fem exemplar. Här utgår lagstiftningen från upphovsrättslagens definition av offentliggörande vilken innebär att även försäljning av videogram i en större sluten krets är grund för leveransplikt. Pliktlevererad video (inklusive DVD) levereras som fullständig utgåva. Om utgåvan ändras, t.ex. genom att omslaget förändras, skall även den nya utgåvan levereras till Statens ljud- och bildarkiv.

Upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram

Leveransplikten för radio- och televisionsprogram är kopplad dels till lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, dels till radio-_och_TV-lagen (1996:844). I båda fallen grundas leveransplikten på de upptagningar som programbolagen har skyldighet att göra för andra juridiska ändamål, de s.k. referensbanden. Det är i allmänhet fråga om en löpande bandning av det totala sändningsutbudet, inkl. repriser, på- och avannonser, reklaminslag mm. Statens ljud- och bildarkiv kan inte föreskriva hur inspelningarna skall gå till, vilken teknisk standard eller kvalitetsnivå som skall användas. Referensbandningarna har hos vissa programbolag låg prioritet, och eftersom skyldigheten att leverera inträder först sex månader efter sändningstillfället, kan det vara svårt att återskapa material som har försummats vid inspelningen.

Total leveransplikt gäller för utbudet från Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Utbildningsradion AB, TV4 AB samt satellitsänd television som utgår från Sverige och som förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag.

För att förse det svenska pliktexemplarssystemet med radio- och televisionssändningar finns bestämmelser i pliktexemplarslagen. Av lagens 18 § framgår att de ljudradio- och televisionsprogram som

skall spelas in också skall lämnas som pliktexemplar. Även för ljudradio- och televisionsprogram som svenskt programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen skall pliktexemplar lämnas av varje sändning. Regeln siktar in sig på sändningstillstånd som meddelas av regeringen dvs. tillstånd att sända radio- och televisionsprogram till hela landet och tillstånd att sända ljudradioprogram till utlandet. Till denna kategori räknas också tillstånd att bedriva digitala ljudradiosändningar

För sändningar från närradio, privat lokalradio och kabel-TV tillämpas ett urvalsförfarandet med inkrävning av fyra veckor per år. Urvalsförfarandet gäller även taltidningar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar under vilken tid leveransplikten inträder. Genom 7 a § i förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument har föreskriftsrätten rörande urvalsförfarandet delegerats till Statens ljud- och bildarkiv. Av delegeringen följer att Statens ljud- och bildarkiv kan bestämma ett lägre antal veckor än fyra. Möjlighet finns också att ge dispenser från kravet på leverans.

4.2. Upphovsrättslagen

Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek

Av 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framgår att vissa i lagen angivna arkiv och bibliotek har rätt att framställa exemplar av skyddade verk för specifikt angiva ändamål. Rätten till exemplarsframställning gäller mångfaldigande av alla typer av verk utom datorprogram. Exemplarsframställning får bl.a. ske för bevarande-, kompletterings-, eller forskningsändamål.

För att samlingar hos arkiv och bibliotek skall kunna bevaras intakt är det alltså tillåtet att kopiera material för bevarandeändamål. Det kan t.ex. ske genom mikrofilmning för att bevara material som på grund av ålder annars skulle gå sönder eller för att fysiskt minska materialet så att det skall ta mindre plats. Det finns ingenting i lagtexten som begränsar vilket material som får kopieras för bevarandeändamål, undantaget datorprogram.

Med exemplarsframställning för kompletteringsändamål avses två situationer, nämligen (1) när ett exemplar av ett verk är ofullständigt eller (2) när ett exemplar inte kan köpas i handeln och kopie-

ringen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen (2 § upphovsrättsförordningen (1993:1212)).

Slutligen tillåter bestämmelsen även exemplarsframställning för forskningsändamål.

För den exemplarsframställning som sker enligt ovan angivna ändamål får vilken teknik som helst användas, exempelvis fotokopiering, scanning in i en databas eller bandinspelning.

Statens ljud- och bildarkiv hör till de arkiv och bibliotek som är berättigade att framställa exemplar med stöd av 16 § upphovsrättslagen.

I det här sammanhanget kan även nämnas ett nyligen lagt förslag från Justitiedepartementet (Ds 2003:35, Upphovsrätten i informationssamhället

genomförande av direktiv 2001/29/EG,

m.m.) I departementspromemorian föreslås införandet av en ny s.k. avtalslicens för att underlätta för vissa bibliotek och arkiv att överföra och sprida exemplar i digital form om avtalslicens gäller. Om förslaget blir verklighet innebär det en möjlighet att med stöd av den nya bestämmelsen kunna sända material med e-post eller skicka över en diskett med materialet om ett avtal har ingåtts enligt den nya avtalslicensbestämmelsen. Har ett sådant avtal ingåtts ger det även rätt för arkivet att förfoga över material, i enlighet med de villkor som bestäms i avtalet, från upphovsmän som inte företräds av den avtalsslutande organisationen. Förslaget har varit ute på remiss. En proposition planeras till hösten 2004.

Bevarande av upptagningar

Det finns ytterligare en bestämmelse i upphovsrättslagen som har betydelse för Statens ljud- och bildarkivs verksamhet, nämligen 26 e §.

För att en statlig myndighet (främst Granskningsnämnden för radio och TV) skall kunna utöva tillsyn över radio- och televisionsföretags sändningar får utsända program spelas in av radio- och televisionsföretagen. Upptagningar som sker av denna anledning får med ett undantag endast användas för tillsynsändamål. Undantaget framgår av 26 e § andra stycket upphovsrättslagen. Enligt detta får upptagningarna bevaras i Statens ljud- och bildarkiv om de har dokumentariskt värde

4.3. Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (1998:204) som är en direkt följd av EUdirektivet (95/46/EC) om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, är teknikoberoende och reglerar hanteringen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter som inte sker med stöd av lagen är otillåten. Den skall tillämpas på all automatiserad behandling av personuppgifter och viss manuell behandling av personuppgifter. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Om det i annan lag eller i annan förordning finns bestämmelser som avviker från lagen skall de bestämmelserna gälla.

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

När det gäller manuell hantering gäller lagen först när uppgifterna har strukturerats på något sätt så att det går att hitta bland uppgifterna på ett enkelt sätt. Detta innebär att uppgifterna i sändningar som lagras analogt i regel inte omfattas av lagen eftersom de inte är strukturerade på ett sådant sätt som gör att det går att hitta personuppgifterna. När motsvarande uppgifter finns i digital form är lagen alltid tillämplig.

Personuppgifter skall behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt i enlighet med god sed. De skall samlas in för särskilda, och uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Efter insamling får uppgifterna inte behandlas för något annat ändamål. Det anses inte oförenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla uppgifterna för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Personuppgifter för dessa ändamål får också bevaras under längre tid. Det är den personuppgiftsansvarige som har ansvaret för att behandlingen uppfyller kravet i personuppgiftslagen.

Första rapporten om genomförandet av dataskyddsdirektivet

Kommissionen skall särskilt undersöka tillämpningen av direktivet på behandling av ljud- och bilduppgifter som rör fysiska personer och framlägga lämpliga förslag, som med beaktande av informationstekniken och informationssamhällets utveckling, visar sig vara nödvändiga (artikel 33).

Kommissionen har i en rapport den 15 maj 2003 om genomförandet av dataskyddsdirektivet, ett avsnitt om denna fråga. Man säger här bl.a. att behandlingen av ljud- och bilduppgifter omfattas av alla nationella lagar som genomför direktivet och att tillämpningen av direktivet på dessa kategorier av behandling inte varit särskilt problematisk. Kommissionen uttalar att det finns ett antal rättsliga och praktiska problem som uppstått vid genomförandet av direktivet som skapat en viss osäkerhet.

Personuppgiftslagsutredningen

Regleringen i personuppgiftslagen har vållat flera svårigheter. Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av personuppgiftslagen och att undersöka om det går att införa regler mot missbruk av personuppgifter i stället för regler om hanteringen av sådana uppgifter. I sitt betänkande rörande översynen av personuppgiftslagen (SOU 2004:6) anser utredningen att det är möjligt i fråga om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material t.ex. i form av löpande text och ljud och bild. Utredningen föreslår därför ett undantag från de allra flesta hanteringsreglerna i personuppgiftslagen för behandling av sådana personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av just personuppgifter, dvs. i praktiken personregister och personuppgiftsanknutna databaser. Utredningens förslag innebär i korthet att hanteringsreglerna inte skall tillämpas på bl.a. sådan vardaglig hantering som publicering av löpande text på Internet eller användning av ljud- och bildupptagningar.

Den behandling som undantas från hanteringsreglerna skall enligt förslaget i stället regleras av en enkel regel till skydd mot missbruk av personuppgifterna. Det föreslås också ett generellt undantag för den händelse det skulle visa sig omöjligt eller skulle innebära oproportionerligt stor arbetsinsats att lämna ett registerut-

drag, t.ex. därför att det är svårt att hitta uppgifter om en viss person i löpande text och i ljud- och bildupptagningar. Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet.

4.4. Yttrandefrihetsgrundlagen, Radio- och TV-lagen m.m.

Inspelningsskyldighetens syfte och omfattning

Av 3 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) framgår att det finns möjlighet att i lag meddela inspelningsskyldighet av radio- och televisionsprogram samt att de inspelade programmen skall bevaras och tillhandahållas för granskning i efterhand. Av samma paragraf framgår även att det i lag får föreskrivas skyldighet att lämna inspelningarna till arkiv. De lagar som åsyftas i grundlagstexten är lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område, radio- och TVlagen (1996:844) samt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Den som sänder radio- och televisionsprogram till allmänheten skall ombesörja att varje program spelas in. Det är i allmänhet fråga om en löpande bandning av det totala sändningsutbudet, inklusive repriser, på- och avannonser, reklaminslag mm. Syftet med inspelningen är att möjliggöra en effektiv utredning och eventuell lagföring av yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern är exklusiv åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott.

5. Forskningens behov

I takt med att 1900-talets medielandskap expanderade och audiovisuella medier med tiden kom att dominera offentligheten, växte insikten om behovet av statligt finansierade bevarandeåtgärder. Det var ur denna process som Statens ljud- och bildarkiv under slutet av sjuttiotalet inrättades som Sveriges centrala institution för medievetenskaplig forskning. Målet för verksamheten är att bevara hela den svenska produktionen av inspelat ljud och rörliga bilder: television, radio, film och video, fonogram och multimedier. Statens ljud- och bildarkiv erbjuder dagens forskare ett brett och omfattande forskningsmaterial som successivt byggts upp under snart 25 år. Arkivets samlingar kan nyttjas för en mängd olika forskningsändamål, och lämpar sig för såväl kvantitativa studier av övergripande medietendenser som för kvalitativa studier av enskilda verk. Statens ljud- och bildarkiv utnyttjas idag främst av samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga forskare. Den samhällsvetenskapliga forskningen bedrivs företrädesvis av statsvetare, sociologer samt medie- och kommunikationsvetare, medan den humanistiska forskningen bedrivs inom film- och musikvetenskap. För den samlade medievetenskapliga forskningen är det viktigt att så mycket av medieutbudet som möjligt bevaras för framtiden, då det är omöjligt att idag avgöra vad som är intressant att studera i morgon. Detta är också grundtanken bakom pliktexemplarslagen som reglerar Statens ljud- och bildarkivs verksamhet.

Efterfrågan från forskningen kommer med all sannolikhet att öka i framtiden. För detta talar bl.a. att den samlade medieforskningen är relativt ung. Under senare år märks en tydlig ökning av medieutbildningar, från gymnasieprogram till kurser på högskolor och universitet, vilket för med sig ett ökat behov av kunskap om, och forskning kring, medier. Redan nu syns tecken på att mediala forskningsarkiv som Statens ljud- och bildarkiv kommer att bli ännu viktigare för den humanistiska och samhällsvetenskapliga

forskningen. Exempelvis har nyligen två svenska doktorsavhandlingar i historia och filmvetenskap tematiserat och diskuterat audiovisuella medier som historiska källor.

Utöver det faktiska arkivinnehållet är tillgängligheten till materialet central. Även om tillgängligheten idag kan anses vara god krävs dock ofta en relativt omständlig hantering vid framtagning av forskningskopior. Utifrån originalmaterial framställs forskningskopior genom överföring till annan informationsbärare – en tidskrävande och ofta tekniskt komplicerad process. Mycket av den äldre utrustningen kräver manuell justering vid överföringen. Från beställning till färdig kopia kan det idag ta flera dagar. För de forskare som befinner sig utanför Stockholm tillkommer dessutom tid för posthanteringen. Med beaktande av att de upphovsrättsliga aspekterna kan lösas kan tillgängligheten till materialet helt förändras genom digitalisering i samband med kommande migreringsinsatser. Vid uppspelning av digitala filer är det enkelt att med hjälp av en mediespelare bläddra sig genom filerna, vilket gör det möjligt att effektivt gå igenom stora mängder material. En digitalisering av materialet skulle kunna ge även forskare som är verksamma utanför Stockholm en betydligt smidigare tillgång till materialet än vad som är fallet idag. Vid sidan om upphovsrättens regler är det därvid viktigt att säkerhetsfrågorna löses. Datafiler kan då enkelt kopieras och skickas via lösenordsskyddade nätverk till fjärrlåneinstitutionerna. Statens ljud- och bildarkiv har nyligen genomfört två mycket uppmärksammade projekt kring digital hantering av större mediematerial, det ena med tidiga fonografinspelningar och det andra med dokumentär journal- och kortfilm. Forskare och allmänhet kan söka i Statens ljud- och bildarkivs kataloger och ta del av materialet med direkt tillgång från ett antal datorer placerade i institutionens lokaler. Framför allt har journal- och kortfilmsmaterialet rönt intresse från forskarhåll. Det pågår nu försök vid universitet ute i landet där forskare har direkt tillgång till de digitala filerna via arbetsstationer vid respektive universitetsbibliotek.

6. Radio och televisionsutbudets utveckling

6.1. Bakgrund

Sedan televisions- och radiomonopolet upplöstes har en mängd nya distributionsformer tillkommit vilket givit plats för en stor mängd radiokanaler och framför allt televisionskanaler, detta har resulterat i ett explosionsartat utbud. Ett antal av dessa kanaler riktar sig mot den svenska marknaden, och skall därmed leverera pliktexemplar till Statens ljud- och bildarkiv. Sett till unika produktioner är det dock en ansenlig andel pliktlevererade radio- och televisionsprogram som består av repriser, material som sänds i flera kanaler, eller av material som levereras till Statens ljud- och bildarkiv som videogram eller som scanneröverförs från pliktlevererad film. Även om det, utifrån de stickprov som Statens ljud- och bildarkiv låtit göra, inte går att exakt uttala sig om hur stor andel av det levererade televisions- och radiomaterialet som utgörs av repriser, står det dock klart att det rör sig om stora mängder.

Då Statens ljud- och bildarkiv bildades hade dåvarande Sveriges Radiokoncernen, nuvarande Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Utbildnings Radion AB, monopol på att sända radio och television i Sverige. Samtliga sändningar distribuerades i det rikstäckande analoga och statligt ägda marknätet. 1979 inleddes de första närradiosändningarna, men det skulle dröja till 1994 innan pliktexemplarslagen kom att omfatta närradion. Mot slutet av åttiotalet förändrades televisionslandskapet radikalt då satellitdistribuerad television med TV3 i spetsen lanserades som ett kommersiellt finansierat alternativ. Då TV3 sände från England omfattades dock inte sändningarna av pliktexemplarslagen, men Statens ljud- och bildarkiv beslöt sedermera att förvärva kanalens sändningar. I början av nittiotalet, en tid efter att monopolet var brutet, gav regeringen TV4 AB tillstånd att sända reklamfinansierad television i det rikstäckande marknätet. Tillståndet var bl.a. förenat med kravet att TV4 AB även skulle sända regionalt. Under nittiotalet

kom lokal kabel-TV och lokal kommersiell radio, följt av lanseringen av nya digitala distributionsformer, att ytterligare öka utbudet av radio och television.

Pliktexemplarslagen har sedan Statens ljud- och bildarkiv bildades omfattat hela utbudet från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Utbildningsradion AB och TV4 AB samt satellitsänd television som utgått från Sverige. Sedan 1994 har lagen även omfattat ett urval om fyra veckor av privata lokalmedier och radiotidningar. Kanal fem, TV3 samt andra kanaler ägda av Modern Times Group (MTG) som riktar sig till en svensk publik, men som sänts via satellit från England och därmed fallit utanför pliktexemplarslagen, har förvärvats genom frivilliga leveranser.

Ovan beskrivna utveckling har inneburit att antalet pliktexemplar och förvärvade sändningar av television och radio som inkommit till myndigheten ökat mycket kraftigt sedan Statens ljud- och bildarkiv inrättades. Framförallt är det intaget av television som ökat, något som översiktligt åskådliggörs i diagrammet nedan. Diagrammet som visar antal inkomna objekt över tid avser Sveriges Radio AB:s riks- och lokalsändningar, samtliga levererade rikssända televisionskanaler samt regionaltelevision från Sveriges Television AB och TV4 AB.

6.2. Förväntade leveranser

Utifrån Statens ljud- och bildarkivs beräkningar förväntas arkivet att under 2004 mottaga ca 240 000 timmar radio- och televisionssändningar. Till denna siffra skall läggas leverans om fyra urvalsveckor av privata lokalmedier. Fördelningen av det förväntade intaget av riks- och regionalsänd television och radio under 2004 fördelar sig enligt följande:

Television

Kanaler Antal timmar 2004 SVT och UR: 6 rikssända och 11 regionala kanaler 25 897 TV4: 4 rikssända och 16 regionala kanaler 19 962 Filmkanalerna TV1000 och Canal+ : 5 rikssända kanaler 39 928 Övriga kanaler: TV3, TV8, ZTV, Kanal fem, Viasat sport m.fl. 50 624 Summa 136 411

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

198

0

19

82

198

4

19

86

19

88

199

0

19

92

199

4

199

7

199

9

20

01

200

3

RADIO TV

Radio

Kanaler Antal timmar 2004 SR: 13 kanaler inklusive 6 digitala kanaler. 26 lokala stationer 95 276 Viasat: 12 kanaler 8 064 Summa 103 340

Även om det totala antalet timmar av radio- och televisonssändningar som levererats till Statens ljud- och bildarkiv är omfattande, består en förhållandevis stor del av materialet av repriser. Detta är särskilt framträdande vad gäller filmkanaler, övriga kommersiella televisionskanaler samt nya digitalt distribuerade kanaler.

Filmkanaler som Canal+ och TV1000 sänder ett likartat utbud av ett förhållandevis begränsat antal filmer som sedan repriseras. Många filmer som sänds i filmkanalerna inkommer även som pliktexemplar till Statens ljud- och bildarkiv i form av utgivna videogram eller vid Statens ljud- och bildarkiv scanneröverförd film. Statens ljud- och bildarkiv har utifrån en urvalsvecka för år 2002 låtit göra nedanstående beräkningar av antal timmar och procent unikt material i förhållande till kanalernas totala sändningstid. Beräkningarna har gjorts på årsbasis för två filmkanaler:

Kanaler antal timmarunikt material/år

% total sändningstid/år

TV1000 312 3 8 760 Canal + 1 092 12 8 760

Kommersiella televisionskanaler har i regel ett nischat utbud riktat mot köpstarka grupper. Då flera av kanalerna riktar sig mot liknande målgrupper har detta fått till följd att de sänder ett i vissa delar överlappande utbud. T.ex. sänds ett stort antal, företrädesvis amerikanska, serier i flera olika kanaler. Utifrån en urvalsvecka för 2002 har nedanstående beräkningar av antalet unikt material i förhållande till kanalernas totala sändningstid gjorts på årsbasis för två av de största kommersiella kanalerna.

Kanaler antal timmarunikt material/år

% total sändningstid/år TV3

TV3

2 756

35

7 852

Kanal fem

2 080

26

7 800

Utvecklingen av digitala marksändningar av television och radio respektive Digital Audio Broadcasting (DAB-radio) har sedan slu-

tet av nittiotalet fört med sig att en rad nya kanaler lanserats. Inom televisionsområdet sänder både Sveriges Television AB och TV4 AB kanaler som endast kan nås digitalt. För att kunna ta del av sändningarna i det digitala marknätet krävs en särskild dekoder. Satsningarna på nytt programinnehåll har hittills varit relativt blygsam. Mycket som sänds digitalt utgörs därför av repriser och ibland av parallellsändningar med det analoga nätet. Sveriges Radios sändningar av DAB-radio kräver speciella mottagare som varit svårsålda vilket lett till att även nyproduktionen av radioprogram som endast sänds digitalt har varit blygsam.

7. Tekniska frågor

Förutsättningarna för Sveriges att fortsättningsvis kunna förse den forskning som behöver tillgång till ljud och rörliga bilder med källmaterial minskar successivt. Orsaken till detta är de analoga informationsbärarnas relativt korta livslängd och de tekniska systemens successiva generationsväxlingar.

Åldersrelaterade problem

Det fysiska underlaget som bär de audiovisuella upptagningarna bryts efter viss tid ner och informationen går förlorad. Processen beskrivs närmare i den tekniska rapporten. För magnetband, som är den vanligaste bäraren hos Statens ljud- och bildarkiv, orsakas de åldersrelaterade problemen av att bandets inspelningsskikt drabbas av sönderdelning genom att syre och fukt tränger in i skiktets bindemedel och orsakar kemiska reaktioner som oxidering respektive hydrolys. Till symtomen hör också att det smörjmedel som finns i bindemedlet mellan bandets olika skikt kan tränga upp mot ytskiktet och försvåra eller omöjliggöra avspelning. På grund av bandens och kassetternas olika egenskaper är respittiden innan detta sker olika lång.

Till problembilden hör att de tekniska systemen som används för att avläsa informationen genomgår successiva generationsväxlingar. Statens ljud- och bildarkiv har material på mer än 50 olika ljud- och videosystem, som sinsemellan inte är kompatibla.

Kombinationen av den fysiska bärarens korta livslängd och den snabba omloppstiden för de tekniska systemen innebär, som framgår av den tekniska rapporten, att inspelningarnas faktiska livslängd är begränsad. Som ett led i kartläggningen av samlingarnas tekniska status och den pågående processen av åldersrelaterat fysiskt söderfall har Statens ljud- och bildarkiv gjort tester på avläsbarheten hos informationsbärarna. Testerna visar tydligt att för vissa format är

det endast fråga om ett par år innan materialet kan anses vara förlorat.

Överföring till digitalt format

Statens ljud- och bildarkiv har sedan länge insett dessa svårigheter och intagit ståndpunkten att det är utsiktslöst att försöka bevara inspelningarna i den fysiska form som de har idag. Det är i stället det inspelade informationsinnehållet som genom överföring till nya tekniska system och till nya informationsbärare (s.k. migrering) kan fås att leva vidare till kommande generationer.

Erfarenheterna från den omkopiering som Statens ljud- och bildarkiv utifrån nuvarande resurser har kunnat göra, visar att migrering i den omfattning som det här måste bli fråga om är resurskrävande med hittills använda metoder. Mycket av arbetet måste ske genom manuella personalinsatser. Statens ljud- och bildarkiv har därför ansett att det är ytterst betydelsefullt att en sådan överföring endast behöver göras vid ett tillfälle. Strategin har därför varit att ta fram ett system, det automatiserade audiovisuella arkivet, som genom datoriserade rutiner kan sköta kommande migrering med ett minimum av manuella insatser. Detta förutsätter en digital hantering, materialet måste därför i ett första skede migreras från analoga till digitala informationsbärare i ett databevaringssystem.

Statens ljud- och bildarkiv har genom projekt förberett för digitala masslagringssystem. Systemet idag fungerar som en prototyp och skulle kunna användas som en stomme att bygga på. De krav som ställs på ett digitalt audiovisuellt arkiv förutsätter dock noggrann planering och helt nya funktioner i systemet. Förutsättningar finns för att migreringen i den här omfattningen kan bli en engångsinsats, och att framtida migreringsinsatser kan skötas genom automatiserade uppdateringar.

För att kunna rädda samlingarna av ljud och rörliga bilder är det nödvändigt att starta en storskalig digitaliseringsprocess. I annat fall kommer med all säkerhet inspelningarna i Statens ljud- och bildarkivs samlingar att förstöras. Informationsbärarna är av olika fabrikat och format, och motstår åldrandet olika länge. Det innebär att förstörelseprocessen kommer att drabba samlingarna på ett osystematiskt och oplanerat sätt, och inte som resultat av ett genomtänkt urval. Forskningen kommer därvid att gå miste om ett

källmaterial som utgör en viktig del av den framtida förståelsen av vår tid och vårt samhälle.

Vid sidan av migreringen, som är nödvändig för att samtiden och kommande generationer skall kunna ta del av ljud- och rörliga bilder från 1970-, 1980- och 1990-talen, kan läggas en annan aspekt. När det analoga materialet är överfört till den digitala miljön uppstår möjligheter att öka tillgängligheten. Ökad tillgänglighet och nya användningsområden samt bättre utnyttjande av innehållet finns exempel på i den tekniska rapporten. Erfarenheten av Statens ljud- och bildarkiv projekt med digitalisering av journalfilmer från svensk Filmindustri (SF) visar de potentiella användningsområdena.

Kvalitetsnivåer

De audiovisuella arkiven har material som kräver olika grad av kvalitetsnivåer för att komma till sin rätt. Dessa har att avgöra inte bara vilket material som skall prioriteras utan även vilken teknisk kvalitetsnivå som skall väljas. Som framgår av den tekniska rapporten kommer valet av kvalitetsnivå att påverka materialets framtida användningsområden, och eftersom dessa ofta är okända måste marginaler finnas som tillåter breda användningsområden.

För att minska lagringsutrymmet hos ljud- och bildupptagningar kan komprimering av materialet göras. Komprimeringstekniker komplicerar dock bevarandet. Vid högre komprimering uppstår praktiska problem eftersom information kan gå förlorad. För video är kostnaderna för lagring fortfarande av betydelse. Där kan det med tanke på de stora kvantiteter som Statens ljud- och bildarkiv har att lagra bli svårt att undvika komprimering.

Teknisk kompetens

Migrering av audiovisuellt material är en kunskapsintensiv verksamhet i och med att en mängd format och uppspelningsmaskiner måste kunna hanteras. Detta kräver specialistkompetens på olika områden. Kunskapsbehovet omfattar personer med erfarenhet av äldre format och system, eftersom flera av systemen inte längre tillverkas. Kunskap måste finnas om hur dessa kan användas för att få ut så mycket som möjligt av källan under det viktiga digitalise-

ringssteget. Detta inkluderar service, justering, optimering och nytillverkning av reservdelar. Men även kompetens som ligger i den audiovisuella teknikens framkant är nödvändigt för att ett migreringsprojekt skall kunna bedrivas effektivt och bli framgångsrikt.

Presto och Presto Space projekten

Både nationella audiovisuella arkivinstitutioner och radio- och televisionsföretag med samlingar av ljud- och rörliga bilder runt om i världen har under senare år uppmärksammat bevarandeproblemen.

För att tackla dessa frågor har flera projekt mellan europeiska samarbetspartners startats. Presto-projektet, som pågick mellan augusti 2000 och mars 2002, startades av den Europeiska Kommissionen. Projektet syftade till att utveckla bevarandetekniker för radio- och televisionsmaterial som att ta fram modeller, metoder, utrustning och nyckeltal för att underlätta migreringen av audiovisuella arkiv.

Som en förlängning av Presto-projektet, som beskrivs närmare i den tekniska rapporten, startades under februari 2004 Presto Spaceprojektet. Det senare projektet är budgeterat till totalt cirka 16 miljoner Euro och stöds av den Europeiska Kommissionen med nio miljoner Euro. Statens ljud- och bildarkiv deltar i projektets användargrupp och kommer att kunna dra nytta av det arbete bedrivs där. Projektets huvudsakliga inriktning är att främja uppbyggnad av s.k. bevarandefabriker i vilka man avser att i industriell skala överföra material från analog form till digital form. I de kalkyler som den Europeiska Kommissionen uppställt har man beräknat att en migrering av tio procent av de audiovisuella bestånden i europeiska arkiv kommer att kosta cirka 2,5 miljarder Euro över tid.

Båda projekten visar att internationellt samarbete är en väsentlig faktor för att nå framgång i bevarande av de kvantiteter som ambitionerna omspänner. Genom satsningen på dessa bevarandefabriker beräknas kostnaderna, med hjälp av stordriftsfördelar och kunskapskoncentration, kunna halveras.

8. Tidigare utredningar

8.1. Dataarkiveringskommittén

År 1974 presenterade Dataarkiveringskommittén delbetänkandet Bevara ljud och bild (SOU 1974:94). Dataarkiveringskommittén hade genom sitt direktiv ett brett mandat att behandla arkivfrågor inom ljud- och bildområdet. Kommitténs överväganden och förslag spände över frågeställningar rörande informationsbärare och inspelningsfrågor, gallring, rättsliga aspekter och organisatoriska frågor. Dataarkiveringskommitténs förslag i den sistnämnda frågan ledde så småningom till inrättandet av Arkivet för ljud och bild, numera Statens ljud- och bildarkiv.

Urval

Dataarkiveringskommittén anförde i betänkandet som sin utgångspunkt att det var av stor vikt för forskningen på skilda områden att ljud- och bildinformation verkligen blev bevarad för framtiden i en omfattning som någorlunda motsvarade vad som var fallet med tryckta skrifter. Kommitténs principiella ställningstagande var att man borde sträva efter totalt bevarande av ljud- och rörliga bilder.

Kommittén var dock inte främmande för en viss gallring på längre sikt. Det som kommittén hade i åtanke var i första hand reprissändningar i radio och dubbletter i övrigt. Regering och riksdag delade uppfattningen att det var angeläget att de ljud- och bildupptagningar som lades fram inför offentligheten bevarades i en utsträckning som i stora drag motsvarade vad som gällde för tryckta skrifter. Detta blev även innehållet i den pliktexemplarslag som trädde i kraft 1979.

Referensbandning

För frågan hur material från radio- och televisionssändningar långsiktigt skulle omhändertas föreslog Dataarkiveringskommittén att referensbanden som upprättats av Sveriges Radio skulle omfattas av leveransplikt. Utgångspunkten var den inspelningsskyldighet som Sveriges Radios programbolag hade enligt bestämmelser i dåvarande kungörelsen (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen.

I kommitténs betänkande gjordes utifrån tekniska skäl uppdelningen på riksprogram och regionala sändningar. Kommittén föreslog att radio- och televisionsprogram med rikstäckning som spelades in centralt i Stockholm borde tjäna både som referensband och som pliktexemplar. För att detta skulle fungera föreslogs att kvaliteten på upptagningarna skulle förbättras. Även referensbanden för de lokala radiosändningarna och de regionala och lokala televisionssändningarna borde enligt kommitténs förslag tjäna som pliktexemplar.

Regeringens proposition 1977/78:97

Dataarkiveringskommitténs betänkande behandlades i regeringens proposition 1977/78:97 om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar. Kommitténs förslag att referensbanden också skulle utgöra pliktexemplar samt att kvaliteten på inspelningarna borde höjas delades av flera remissinstanser. Regeringen föreslog att staten skulle stå för vissa av kostnaderna för denna kvalitetshöjning. I den nya lagen som fick namnet lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar, reglerades frågan om pliktexemplar av ljudradio- och televisionsprogram.

8.2. Ljud- och bildbevarandekommittén

År 1987 presenterade Ljud- och bildbevarandekommittén sitt betänkande Ljud och bild för eftervärlden (SOU 1987:51). Kommittén hade haft två huvuduppgifter. Den första var att undersöka om erfarenheterna sedan 1979, då skyldigheten att leverera ljud- och bildupptagningar infördes genom pliktexemplarslagen, motiverade någon ändring i regelsystemet. Den andra huvuduppgiften var

att pröva om utvecklingen på massmedieområdet under 1980-talet borde föranleda någon utvidgning av skyldigheten av leverera pliktexemplar.

Urval

Ljud- och bildbevarandekommittén för i betänkandet ett utförligt resonemang om de principiella utgångspunkterna i vad som ansågs önskvärt att bevara. Kommittén menade att ett av de viktigaste syftena med leveransplikten är att säkerställa bevarandet av sådant material som skall kunna ge svar på de frågor som dagens och framtidens forskare kommer att ställa. Med detta resonemang som utgångspunkt menade kommittén att det nästan var en omöjlig uppgift att med säkerhet avgöra vilket ljud- och bildmaterial som kommande generationers forskare kan ha behov av. Detta ansåg man talade för att en total leveransplikt vore önskvärd för att tillgodose forskningens behov och att eventuell gallring i materialet egentligen borde ske vid ett senare tillfälle, då förutsättningarna finns för att bättre bedöma värdet av materialet. Kommitténs slutsats var dock att det ur innehållsmässig synvinkel var möjligt att gallra material som bevarats i en identisk motsvarighet.

För närradiosändningarna föreslog Ljud- och bildbevarandekommittén att ett urvalsförfarande skulle införas för att välja ut de sändningar som skulle bli föremål för leveransplikt. Efter ett resonemang om mängdproblematik och urvalsmetoder stannade kommittén för ett urval om två veckor, en vecka under våren och en under hösten.

Pliktexemplar av radio- och televisionsprogram

Ljud- och bildbevarandekommittén kom i sina överväganden fram till att det inte borde göras någon ändring av leveransplikten för de olika programföretagen inom Sveriges Radiokoncernen. I behandlingen av de tekniska förutsättningarna för bevarande av programföretagens material ansåg kommittén att det i och för sig vore önskvärt att kunna höja inspelningsstandarden på radiosändningarna. I detta resonemang anförde man som exempel kvalificerade musikprogram som man menade inte återgavs på ett korrekt sätt. Kostnaderna ansågs emellertid bli för höga om inspelnings-

standarden skulle höjas varför utredningen angående radiosändningarna stannade för status quo. I sitt fortsatta resonemang kring de pliktexemplar som härrörde från referensbandningen anförde kommittén att den tekniska utvecklingen talade för att kvaliteten antagligen skulle komma att höjas vid en förväntad övergång till digital inspelningsteknik.

För televisionssändningarna konstaterade kommittén att stora delar av den svenska produktionen inspelades på band som höll hög kvalitet. De regionala televisionssändningarna spelades dock vid denna tid in på band av lägre kvalitet. Banden återgav inte bara sändningarna sämre, de hade också tekniska begränsningar. Kommittén varnade för att sändningarna som upptagits på dessa band riskerade att över tid försämras och ytterligare förlora i kvalitet vid en framtida konvertering. I övervägandena fann man att program med klart estetiska uttryck som TV-teater, spelfilmer och seriösa musikproduktioner borde spelas in på band med högre kvalitet än som var fallet. Kommittén avslutade dock sitt resonemang med att konstatera att det med hänsyn till de kostnadsramar som var givna för utredningsarbetet inte var möjligt att föreslå en höjning av standarden avseende de regionala televisionssändningarna.

8.3. Pliktleveransutredningen

I början av 1990-talet sågs reglerna för leverans, bevarande och tillhandahållande av skrifter och ljud- och bildupptagningar över. År 1992 lade Pliktleveransutredningen fram sitt betänkande Pliktleverans (SOU 1992:92). Utredningen behandlade flera frågor kring leveransplikt bl.a. fördes ett resonemang om de övergripande målen och skälen för att alls ha ett system av pliktleverans. Utredningen sammanfattade skälen till att omfatta rättsskipningens och förvaltningens krav jämte bevarandet och tillhandahållandet av kulturarvet som avgörande skäl för att behålla det nuvarande systemet.

Urval

Pliktleveransutredningen diskuterade i sitt betänkande hur urval skulle kunna ske. Diskussionen delades därvid upp i två moment; urval vid källan och urval hos mottagande institution. I begreppet urval vid källan avsåg utredningen en utsortering hos leverantören.

Det föreföll omöjligt, menade man, att låta gallra ljud eller bild vid källan och kräva att det ena fonogrammet eller videogrammet skulle levereras, men inte det andra. Om urval skulle komma ifråga menade man att det var den mottagande institutionen som hade att göra detta, också på den grunden att det gäller att avgöra om ett dokument skall betraktas som oförändrat till innehåll och utförande i förhållande till ett redan levererat dokument. Utredningen summerade sitt resonemang med konstaterandet att praktiska skäl talade för att urval vid källan inte borde äga rum.

I fråga om urval hos mottagande institution måste man, enligt utredningen, utgå ifrån att inga kvalitetskriterier kan uppställas. Det bevarande materialet skall ge en bild av Sverige sådant som det är, ej som det enligt vissa uppfattningar borde vara. Man menade också att det är mycket svårt att som kriterium uppställa forskningens framtida behov. Vilka dessa behov av information skulle kunna vara ansågs sig utredningen inte veta tillräckligt mycket om. Så pass mycket kunde dock sägas, att om forskning och studier kräver ett visst material är det av vikt att man bevarat åtminstone det informationstätaste materialet. Utredningen såg i anslutning till detta ställningstagande att det fanns två riktpunkter att gå efter: informationstätheten och ekonomin. Om man inte har råd att tillhandahålla allt för all framtid och tekniken ännu inte kommit så långt att oändliga lagringsmöjligheter med obegränsad tillgång till dokument, borde man kunna göra sig av med sådant material som inte tillför mycket nytt till det som samtiden redan har.

Man såg framför allt två fall av gallring som därvid skulle kunna komma ifråga: dubblettgallring och mängdgallring. Med dubblettgallring menade man gallring av det som bevaras i annat format, även om det inte är frågan om samma utförande och innehåll. Som exempel anfördes en version på annat medium av samma musikverk och obetydligt förändrade tryckningar av samma populärroman. Med mängdgallring menade man gallring av visst material som finns i stor mängd och där varje dokument är intressant framför allt såsom representant för en genre. Det som bevarades skulle med detta synsätt stå som representant för genren ifråga. Utredningen konstaterade att mängdgallring kommer mycket nära gallring enligt kvalitetskriterier, en metod som man tidigare tagit avstånd ifrån. Detta visade att gallring är ett mycket svårt problem och det är, enligt betänkandet, näst intill omöjligt att undvika subjektiva värderingar.

Det principer som anfördes hade, enligt utredningen, en direkt och påtaglig betydelse för de radio- och televisionsprogram som förvarades hos Arkivet för ljud och bild. Det var självklart att urval i mycket stor utsträckning måste tillgripas för dessa medier. Utredningen påpekade i samband med denna uppfattning att särskilt stora krav borde ställas på bevarandet av rikstäckande förstagångssändningar av svenska program, som generellt sett kunde förutsättas ha dokumentariskt värde. I problematiken kring gallring hoppades man på tekniska framsteg som i framtiden eventuellt skulle göra det lättare att gallra och att internationella avtal skulle kunna ge god åtkomst till utländska dokument. Både Kungl. Biblioteket och Arkivet för ljud och bild borde ha möjlighet att gallra ut likartade dokument t.ex. i stort sett oförändrade utgåvor av böcker, videogram etc. Utredningen tillade dock att några stora vinster inte kunde förväntas av detta. Gallring som kräver beslut om enskilda dokument från fall till fall ställde man sig skeptisk till, pga. omständlig och dyr hantering. Utredningen konstaterade avslutningsvis att man inte borde fästa stora förväntningar vid vinster av gallring. Värdet av att bevara nationalexemplaret i så fullständigt skick som möjligt framstod för utredningen som mycket stor i förhållande till eventuella vinster av gallring.

Pliktexemplar av radio- och televisionsprogram

Leveransplikten av radio- och televisionssändningar utvidgades till att omfatta vissa andra sändningar än de som sändes med stöd av den dåvarande radiolagen (1966:755) eller var satellitsändningar som utgick från Sverige. Utvidgningen av leveransplikten gällde även sändningar med begränsad räckvidd som närradio, kabel-TV och lokalradio. Ett representativt urval av sådana sändningar över tiden skulle lämnas. Leveransplikt infördes under högst fyra veckor per kalenderår. I lagen infördes ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde att besluta under vilka veckor leverans skulle ske. Av propositionen framgår att regeringen såg det som naturligt att denna föreskriftsrätt delegerades från regeringen till Arkivet för ljud och bild.

Utredningen la fram förslag till en ny pliktexemplarslag som hade många likheter med den då gällande lagen på pliktleveransområdet. Pliktleveransutredningens lagförslag byggde dock på en något annorlunda systematik än tidigare. I likhet med då gällande

lagreglering utgjorde referensbandningen även i utredningens lagförslag pliktexemplar. Detta åstadkoms genom att man anknöt till bestämmelsen om referensbandning i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område. Utredningen menade att fördelarna med en sådan lagteknisk lösning var att man slapp ändra pliktexemplarslagen så snart nya kanaler började sända.

En nackdel som Pliktleveransutredningen redovisade var att referensbanden ofta var av låg kvalitet. Denna nackdel hade för programbolagen inom Sveriges Radiokoncernen uppvägts genom avtalet med Arkivet för ljud och bild. Man menade att det även i fortsättningen borde överlåtas på Arkivet för ljud och bild att genom samråd och avtal försöka åstadkomma att upptagningarna gjordes på band av så god kvalitet som möjligt. I kvalitetsfrågan, tillade utredningen, vore det önskvärt att den tekniska kvaliteten hos de upptagningar som levereras inte understiger den som uppnås vid normal inspelning för hemmabruk. Bl.a. ansågs det vara angeläget att inspelningen inte skedde med sänkt inspelningshastighet. I urvalsfrågan för närradiosändningar stannade Pliktleveransutredningen för de rekommendationer som 1987 hade framlagts av Ljud- och bildbevarandekommittén. Förslaget innebar att två urvalsveckor, en vecka under våren och en under hösten, också blev Pliktleveransutredningens förslag.

Regeringens proposition 1993/94:10

Pliktleveransutredningens betänkande var utgångspunkten för den lagstiftning som fördes fram i Regeringens proposition 1993/94:10 om pliktexemplar av dokument.

Regeringen anförde att leveransplikt även i fortsättningen skulle föreligga i fråga om sådana radio- och televisionsprogram som tidigare omfattades av leveransplikt. Utgångspunkt var att alla offentliggjorda ljud- och bildupptagningar borde omfattas av leveransplikt. I likhet med Ljud- och bildbevarandekommittén ansåg regeringen att det var särkilt angeläget att åtminstone delar av närradions sändningar bevarades för framtiden.

Propositionen följde också Pliktleveransutredningens förslag att knyta an till bestämmelserna om referensupptagningar. I propositionen togs även upp de nackdelar som referensupptagningarna innebar. I denna del anfördes att de ofta var av låg kvalitet. Arkivet

för ljud och bild hade genom överenskommelse med Sveriges Radios programföretag dittills erhållit band av högre kvalitet än vad som erfordrats för tillgodoseendet av syftet med referensupptagningarna. Det borde, enligt regeringen, även i fortsättningen överlåtas på Arkivet för ljud och bild att genom samråd och avtal försöka åstadkomma att upptagningarna spelades in på band av så god kvalitet som möjligt.

8.4. E-pliktutredningen

E-pliktutredningen presenterade i augusti 1998 betänkandet E-plikt – att säkra det elektroniska kulturarvet (SOU 1998:111). Utredningens huvudsakliga syfte var att överväga om elektronisk information som inte omfattades av pliktexemplarslagen skulle vara föremål för leveransplikt.

Urval

E-pliktutredningen föreslog i betänkandet att den elektroniska online-informationen som fanns tillgänglig i landet och rörde svenska förhållanden borde samlas in. För det material som var avsett att spridas i en större krets borde, enligt utredningen, strävan vara att det skulle samlas in så fullständigt som möjligt. För andra kategorier av online-information som privatpersoners hemsidor, lokal föreningsinformation och liknande bedömdes informationsintresset som lägre och med hänsyn till resursskäl kunde, enligt utredningen, inte ett fullständigt bevarande motiveras. I denna del föreslog man att ett urvalsbevarande borde vara tillräckligt. I sitt allmänna resonemang om urval konstaterade E-pliktutredningen att även om pliktexemplarssystemet bygger på att något kvalitetsmässigt urval inte skall göras har ändå vissa enklare kategorier av tryck alltid varit exkluderade från pliktexemplarslagen. Liksom tidigare utredningar, bl.a. Ljud- och bildbevarandekommittén och Pliktleveransutredningen, stannade E-pliktutredningen för ett urval baserat på tiden och gjorde bedömningen att en total insamling av allmänt tillänglig elektronisk information vid ett antal tillfällen per år var tillräckligt. Av kostnadsskäl ansåg utredningen att det i ett inledningsskede var rimligt att tänka sig en insamling fyra gånger årligen. En av fördelarna med detta var att möjligheten fanns att

urvalet samordnades med de fyra veckor som Arkivet för ljud och bild valde som urval för de privata lokalmedierna. I denna samordning såg utredningen att det skulle bli möjligt för framtida forskare att få en mer komplett bild av medieutbudet i landet vid vissa tillfällen varje år. I anslutning till denna diskussion tillade utredningen att om tekniken utvecklades så att kostnaderna för insamlande, bevarande och migrering sjunker skulle det finnas möjlighet att välja tätare intervall för urvalet.

Det ingick inte i E-pliktutredningens uppdrag att ta ställning till leveransplikt av radio- och televisionsprogram.

8.5. KB-utredningen

Urval

I anslutning till sina egna förslag rörande digitalisering tar KButredningen i sitt betänkande KB – ett nav i informationssamhället (SOU 2003:129) upp inriktningen vid urvalet av objekt. Utredaren anser att en sammanvägning skall göras av följande faktorer: brukarnas behov, hur efterfrågat materialet är, hur tillgängligt det är och i vilket tillstånd materialet befinner sig. Utredaren menar att utbildningens och forskningens behov skall stå i centrum och utgångspunkten för valet av objekt bör vara att det i urvalet ska ingå ett basutbud, en kärna av Sveriges kulturarv. Vidare prioriterar utredningen i första hand svenskt material, men även utländskt material som berör Sverige och svenskarna bör komma ifråga. Hänsyn bör i detta sammanhang tas till material som rör de s.k. ”nya svenskarna”. Prioritering bör också, enligt KB-utredningen, ges till svårtåtkomliga, efterfrågade och skyddsvärda (dyra och sköra) objekt. Det kan, menar man, gälla såväl gamla handskrifter, som nya tidskrifter eller tidningar och enkelt s.k. småtryck. I frågor rörande valet av objekt avslutar utredningen med uppmaningen att man bör också tänka på objektens representationsvärde och symbolvärde.

9. Samarbetspartners

9.1. Sveriges Television AB

Rörliga bilder bevaras internt på Sveriges Television AB inom avdelningen SVT Arkiv. Inom SVT Arkiv ryms funktionerna kundtjänst, samlingar (stillbildsarkiv, filmarkiv, VB-arkiv samt filbaserat digitalt arkiv), dokumentation, arkivvård och referensbandning. På SVT Arkiv arbetar i dag ett fyrtiotal personer. SVT Arkiv är ett programarkiv dvs. arkivet är först och främst inriktat på att serva och förenkla produktion och sändning av nya televisionsprogram. Arkivet skapades redan 1958, men mycket av det som Sveriges Television AB sände under den första tiden har inte sparats. Under perioden fram till 1960 spelades ungefär 70 procent av televisionsprogrammen in på film, dvs. de sändes inte direkt, och finns därför bevarade. Exempel på program som sändes direkt, och som därför inte finns bevarade, är bl.a. studioprogram, som nyhets- och sportmagasin, samt underhållningsprogram.

För SVT Arkiv har rättighetsfrågan för rörligt bildmaterial varit central för arkivverksamheten. För att ett program skall få sparas och dokumenteras utförligt på arkivet måste Sveriges Television AB ha rättigheter till programmet. Förutom att spara egna program, har SVT Arkiv genom åren också förvärvat samlingar med rörliga bilder, företrädesvis film på filmbas, från olika privatpersoner och företag, genom antingen inköp eller donationer. Svensk Filmindustris (SF) journal- och kortfilmsarkiv, med ett unikt äldre bildmaterial, införskaffades till exempel under 1960-talet. Parallellt med detta stora förvärv av äldre filmmaterial inköptes också den presshistoriska stillbildsamlingen på Sveriges Television AB. Svensk Filmindustris journal- och kortfilmsarkiv finns tillsammans med andra äldre kortfilmer lagrade som direktåtkomliga digitala filer i en databas som finns tillgänglig för allmänheten i Statens ljud- och bildarkivs lokaler.

SVT Arkiv har en delvis konverterad kortkatalog med uppgifter om program sända till och med 1 april 1974, samt en databas med uppgifter om program sända från 2 april 1974 och framåt. SVTkatalogen är en central databas som dokumenterar av Sveriges Television AB:s sända program men även annat material som arkiverats av SVT Arkiv. Katalogen innehåller till exempel dokumentation över inköpt material.

Fr.o.m. 1 januari 1998 har SVT Arkiv även en databas med programtablåer över samtliga program som sänds i SVT1 och SVT2. Fr.o.m. 1962 fram till och med hösten 1993 fattade en arkivkommitté på Sveriges Television AB:s beslut om vilket material som SVT Arkiv skulle bevara för framtiden. Det innebär att ett fullständigt bevarande av Sveriges Televisions egna produktioner inte skett. Fr.o.m. hösten 1993 gäller dock en arkivpolicy som säger att alla produktioner där Sveriges Television AB äger rättigheterna skall sparas på utsändningsbar kvalitet.

Under 2002 startade SVT Arkiv det s.k. Rädda VB-projektet. Målet med projektet är att rädda en tum- och två tumsband som riskerar att förstöras, alternativt är svåra att spela upp på grund av att reservdelar och teknisk kompetens kopplad till uppspelningsmaskinerna saknas.

I och med starten av SVT24 1999 så har Sveriges Television AB börjat arbetet med att gå över till att arbeta i en fil- och serverbaserad miljö. Fr.o.m. september 2001 infördes den filbaserade tekniken för hela nyhetsverksamheten. Tekniken har utvecklats ytterligare sedan starten. Dessutom har SVT-nyheter ett nordiskt samarbete med övriga public Service-bolag med utbyte av datafiler. År 2005/2006 ska hela Sveriges Television AB:s produktion vara fil- och serverbaserad.

Sveriges Television AB har sedan i början av år 2000 haft ett digitalt arkiv för nyheter. Från starten skapades arkivet för SVT24 men kom snart att innehålla även distriktsnyheter och fr.o.m. september 2001 innehåller arkivet alla nyhetsinslag som sänts av Sveriges Television AB. Senaste året har arkivet även hanterat Sveriges Television AB:s digitala kanaler 24:an och Barnkanalen. Inom ett till två år ska hela Sveriges Television AB:s produktion lagras i ett filbaserat arkiv.

Nyhetsinslagen/programmen existerar som filer och ett produktionsarkiv arkiverar i det format som produktionen nyttjar.

För att hålla ordning på filerna har Sveriges Television AB utvecklat ett mediehanteringssystem. Systemet håller ordning på

filerna genom hela produktionskedjan och man kan överföra filer inom hela Sveriges Television AB. Detta gör att det centrala digitala arkivet i Stockholm är tillgängligt över hela landet och material kan snabbt flyttas till en lokal server för återbruk.

Sveriges Television AB har för sin digitala miljö ett inspelningsverktyg som möjliggör inspelning till digitala filer från videosignaler.

Det digitala arkivet innehåller det som nyproduceras. Det analoga arkivet innehåller film och bandbaserade material som digitaliseras vid efterfrågan för återbruk. På sikt kommer gamla program som går i repris att kunna återfinnas i det digitala arkivet. Någon strukturerad digitalisering förekommer dock inte av det analoga arkivet.

Arbetet med att hela Sveriges Television AB ska arbeta i digital miljö pågår för såväl infrastruktur som mediehanteringssystemet. Arbetet kommer att fortsätta under de närmaste åren. Tillgängligheten till materialet i Sveriges Television AB:s arkiv begränsas genom bestämmelser i upphovsrättslagen. Sveriges Television AB kan endast besluta om till exempel visningsrättigheter för material där man äger samtliga rättigheter. I regel gäller detta produktioner där medverkande och upphovsmän är anställda inom koncernen.

Genom samarbetet mellan Sveriges Television AB och Statens ljud- och bildarkiv har dock forskare, inom Statens ljud- och bildarkivs lokaler, i princip tillgänglighet till allt material på SVT Arkiv. Även SVT-katalogen är tillgänglig från Statens ljud- och bildarkivs lokaler. Dessutom levereras sedan 1 juli 1978 samtliga av Sveriges Television AB:s sända program genom pliktexemplarslagen. Därtill har SVT Arkiv i vissa fall upplåtit sina lokaler till filmforskare och historiker som haft intresse av att se till exempel film på filmbas.

9.2. Sveriges Radio AB

Ljudarkiven inom Sveriges Radio AB förvaltas av det av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Utbildningsradion AB gemensamt ägda Sveriges Radio Förvaltnings AB. Bolaget servar programbolagen med tjänster som inte är direkt knutna till produktion, men nära förbundna med den som arkiv och bibliotek m.m. Ljudarkiven hos Sveriges Radios Förvaltnings AB omfattar ca

500 000 timmar och användningen av arkiven är stor. Under 2003 lånade Grammofonarkivet 187 200 volymer och Radioarkivet 23 300 volymer.

Sveriges Radio Förvaltnings AB bedriver sedan 2002 ett omfattande arbete som syftar till att långsiktigt bevara samlingarna. Arbetet har inriktats på att svara mot de nya digitala produktionskrav där material förutsätts levereras i digital form eftersom teknik för att spela upp analoga källor blir alltmer sällsynt i produktionsledet. Det totala behovet är att konvertera ca 200 000 ¼ tums band med radioprogram i sändningskvalitet. Parallellt med dessa ambitioner kommer efterfrågade volymer att digitaliseras före leverans. Målsättningen är att 2005 ha digitaliserat mellan 5–10 procent av den totala speltiden i arkiven och då med fokus på format som i dag upplevs ha den kortaste livslängden.

Arbetet inom Sveriges Radio Förvaltnings AB bedrivs i projektform som t.ex. kunskapsinsamlande projekt s.k. arkivpiloter. Dessa ger organisationen stor kunskap om tekniska system, kommande arbetsflöden både vid själva överföringsarbetet och vid användningen av digitaliserat material. Under 2004 planerar man att införa ett system som knyter samman alla de ingående systemen som tillsammans kommer att bilda ett digitalt arkiv.

9.3. Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) bildades 1963 och har en ledande roll inom svenskt filmliv med uppdrag att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i kultur- och samhällslivet.

Svenska Filminstitutets filmarkiv har det nationella ansvaret att bevara film på filmbas, i huvudsak professionell film som är avsedd att visas för publik på biograf. Detta inbegriper såväl lång- som kortfilm, spel- och dokumentärfilm, samt animations- och reklamfilm. Som en följd av regler i bestämmelserna för Svenska Filminstitutets produktionsstöd överlämnas säkerhetsmaterial till ny svensk film till filmarkivet. Utländsk film som visas på biograf deponeras i filmarkivet av respektive distributör.

Uppdraget är vidare att dokumentera och göra filmhistorien levande för studenter, forskare och en filmintresserad allmänhet. I uppdraget ingår också att restaurera det svenska filmarvet för att åter kunna visa det.

Svenska Filminstitutets filmarkiv har material till omkring 20 800 titlar. Ett flertal av dessa titlar föreligger i en visningskopia, andra föreligger i flera visningskopior, och åter andra, endast i någon form av referensmaterial. Omkring 5 000 av titlarna är kortfilmer, resten fiktiva långfilmer

Uppgifter om filmarkivets bestånd av rörlig bild på filmbas registreras i Filminstitutets filmdatabas. Filmdatabasen innehåller uppgifter till omkring 45 000 filmer, både svenska och utländska, att jämföra med de knappt 21 000 filmer till vilka arkivet har filmmaterial. Filmdatabasens svenska del är numera tillgänglig på Filminstitutets hemsida.

I filmarkivets uppdrag ingår att bevara det svenska filmarvet på filmbas. Interna kontroller av informationsbärare med syfte att upptäcka åldringsfenomen, görs i regel i samband med att filmmaterial tas fram för användning, med avseende på såväl visning, som referenskontroll vid restaurering.

Svenska Filminstitutet har av praktiska skäl inte själv möjlighet att bereda forskare insyn i materialet i filmarkivet. Svenska Filminstitutet kan genom ett samarbete med Statens ljud- och bildarkiv göra filmbeståndet tillgängligt i videoformat. Film på filmbas kan beställas fram genom Statens ljud- och bildarkiv, som efter framtagning, scannar filmen till en digital betacam-kopia, som i sin tur överförs till en VHS-kopia för påseende på plats. Den person, institution eller det bolag som äger rättigheten till filmen måste dock först ge sitt godkännande.

Filmarkivet i Grängesberg

Under 2001 fick Svenska Filminstitutet regeringens uppdrag att etablera en filmvårdscentral för ickefiktiv film på filmbas i Grängesberg i Dalarna. Filmarkivets uppdrag är att samla in, dokumentera, bevara och göra den ej biografvisade, dokumentära filmen tillgänglig i Sverige. I och med etableringen av ett filmarkiv i Grängesberg förstärks Svenska Filminstitutets filmpolitiska uppdrag som ett nationellt arkiv för film på filmbas.

9.4. Andra aktörer inom ljud- och bildområdet

Under den senaste femtonårsperioden har televisionsbranschen genomgått stora förändringar. Nya satellit- och kabeldistribuerade televisionskanaler utanför public service-sektorn har tillkommit, samtidigt som en rad nya anknutna marknader vuxit fram, såsom program- och reklamproduktion, samt rättighets- och programformatförsäljning. Innan förändringarna startade bedrevs så gott som all televisionsverksamhet inom Sveriges Television AB och inom Utbildningsradion AB. Sveriges Television AB producerade svenska program och köpte främst via European Broadcasting Union (EBU) in utländska produktioner, samt överförde programidéer från utlandet till svenska förhållanden. Till skillnad mot Sveriges Television AB har de reklamfinansierade kanalerna lagt ut huvuddelen av sin programproduktion på fristående produktionsbolag. Visst material produceras dock av kanalerna själva.

TV4-sfären

I TV4-sfären ingår, förutom televisionskanalen TV4, den nya marksända digitala televisionskanalen TV4+, 16 lokala televisionsstationer, fyra webbstationer samt TV4 Interaktiv som innefattar tv4.se och TV4 text-TV plus televisionskanalen TV4 meditv. Inom TV4 produceras framförallt nyhetssändningar, men även en hel del fakta- och nöjesprogram. I övrigt köper kanalen in material från olika svenska och utländska produktionsbolag.

TV4 bevarar allt programmaterial som kanalen äger rättigheter till. Under 2003 gallrades inköpta serier och filmer som TV4 saknar rättigheter till, bl.a. för att TV4 övergått till ett nytt bildformat anpassat för bredbild. Vad gäller dokumentation katalogiseras egenproducerade nyhets-, sport- samt faktaprogram. Övrigt material registreras på tablånivå samt kompletteras med uppgifter om rättigheter, leverantör och distributör.

För huvudkanalen TV4 gäller i dag utsändning av program från band, men digital utsändning från videoservrar för nyheter, sport, reklam och trailers. För TV4 plus gäller digital filbaserad utsändning för alla programtyper sedan starten i mars 2003.

Arkivering sker på bandmedia för samtliga kanaler i väntan på ett digitalt online-arkiv. Här är målet att snarast komma över i digital lagring på server eller bandrobotsystem för att komma ifrån gene-

rationsförluster vid digitalisering och formatkonvertering, men också för att rationalisera hela mediehanteringen.

Under 2003 installerades ett nätverk mellan TV4 och TV4:s lokalredaktioner för att stödja databaserad överföring av video mellan redaktionerna i hela landet. Nätverket är i dag etablerat och innebär att inslag enkelt kan flyttas mellan TV4s redaktioner över hela landet.

Under 2004 kommer ett digitalt arkiv att etableras för TV4:s samliga programtyper med start under våren 2004 för de nya kanalerna. Som ett resultat av detta kommer ett mediehanteringssystem att etableras för att kontrollera inspelningar, överföringar, utsändning och arkivering av filer.

När systemet väl är etablerat kommer det att stödja filbaserad överföring av utgående bild till Statens ljud- och bildarkiv, för att fasa ut dagens referensbandningar på VHS-format.

TV3, ZTV och TV8

Modern Times Groups (MTG) kanaler TV3, ZTV och TV8 innehar arkiv i Stockholm och i London. Arkivet i Stockholm innehåller huvudsakligen respektive kanals nyhetsinslag – ej hela sändningarna. Kanalernas sändningsband arkiveras i London. Då TV3:s nyhetssändningar fram till 1995 endast bestod av direktsändning från studio finns inget bevarat från den perioden. ZTV har sparat allt råmaterial för ZTV-nytt sedan kanalstarten, vilket bl.a. innefattar ett stort antal intervjuer med olika artister. I arkivet i Stockholm har hittills inget material gallrats. I Stockholm finns databaser över respektive kanals nyhetssändningar.

Kanal fem

Kanal fem sänds likt Modern Times Groups (MTG) kanaler, via satellit till Sverige från Storbritannien, men även i det svenska, digitala marknätet. Sändningarna i det digitala marknätet innebär att Kanal fem omfattas av pliktexemplarslagen. Statens ljud- och bildarkiv har mottagit pliktexemplar från kanalen sedan 1991. Kanal fem har producerat mycket lite eget material. I början på nittiotalet direktsändes nyheter som endast finns bevarade på de referensband som levererats till Statens ljud- och bildarkiv. I dag producerar

kanalen i stort sett uteslutande trailers. Inköpt svenskt material förvaras i London så länge det är aktuellt för utsändning, varefter det skickas till Stockholm för bevarande. Kanal fem har inte gallrat några svenska produktioner sedan starten. Utländskt inköpt material gallras efter det att sändningsrättigheterna förverkats. Dokumentation över arkivets bestånd finns sökbar i en relationsdatabas som tillåter begränsad fritextsökning.

Audiovisuella produktionsbolag

Då de reklamfinansierade televisionskanalerna gjorde entré i början på 1990-talet skapades en ny marknad. En rad entreprenörer med bakgrund i televisionsbranschen bildade produktionsbolag för att möta den nya efterfrågan på program. De större produktionsbolagen köptes efterhand upp av olika mediekoncerner som ville komma in på den nya marknaden.

Produktionsbolagen omfattas inte av pliktexemplarslagen, då lagen gäller för distributörer och inte för producenter av rörlig bild. Bevarandefrågor, gallringsbeslut och andra arkivfrågor handhas internt inom produktionsbolagen. Enligt en överenskommelse mellan Sveriges Reklamfilmproducenter, som består av ett trettiotal reklamfilmsbolag, och Reklamförbundet skall dock reklamfilmsproducenter bevara originalfilmer i fem år efter leverans som säkerhets- och masteroriginal. En del reklamfilm förvaras under femårsperioden vid Svenska Filminstitutet i Rotebro, men mycket filmmaterial ligger kvar där filmerna redigeras och efterbearbetas, alternativt förvaras vid produktionsbolagen. Televisionsprogram samt television- och biografvisad reklamfilm inkommer till Statens ljud- och bildarkiv genom pliktleveranser från televisionsbolag och filmdistributörer.

9.5. Arkivmyndigheter, enskilda arkivinstitutioner m.m.

Inom det svenska arkivväsendet finns rörliga bilder bevarade som arkivhandlingar på en mängd format i en rad arkiv.

Riksarkivet och landsarkiven

Riksarkivet (i vilket Krigsarkivet numera ingår) och landsarkiven har tämligen omfattande bestånd i vilka ljud och rörliga bilder ingår som arkivhandlingar.

Bland de statliga arkiven levererade till Riksarkivet hittar man rörlig bild hos till exempel Postverket, Svenska kyrkans centralråd, Statens institut för läromedel och Skolöverstyrelsen. Även i enskilda arkiv på Riksarkivet och landsarkiven finns bestånd av ljud och rörlig bild.

Folkrörelsearkiven

Ett stort antal olika folkrörelser, till exempel fackförbund, nykterhetsorganisationer och bildningsförbund i Sverige, har i varierande omfattning ljudupptagningar och film- och videosamlingar. Folkrörelsearkiven runt om i landet förvarar en del av dem, men troligtvis finns än mer rörlig bild och ljud hos de olika förbunden, och inte minst hos olika hembygdsföreningar och deras enskilda medlemmar. En av de viktigaste folkrörelsearkiven inom ljud- och bildområdet är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Statliga och kommunala myndigheters arkiv

Statliga verk, kommuner och landsting har stora mängder ljud- och bildupptagningar. Dialekt och ortsnamnsarkiven har också stora samlingar.

Museerna

De flesta museala filmsamlingar har byggts upp genom förvärv, depositioner och insamlingar. Museisektorn besitter således stora samlingar med rörlig bild på videoformat och ljud.

9.6. ABM – samverkan

Frågan om det långsiktiga bevarandet av digitalt material har varit av största vikt för institutionerna inom ABM-sektorn (Arkiv, Bibliotek och Museer), delvis utifrån olika aspekter. Kungl. Biblioteket lagrar svenska digitala publikationer medan man inom arkivsektorn arbetar med handlingar ingående i olika arkiv. Inom arkivsektorn arbetar man mera proaktivt genom att med hjälp av olika regler och genom tillsynsarbete se till att handlingarna bevaras i det skick som de var när de upprättades hos arkivbildaren.

Redan 1992 startades en informell arbetsgrupp för utökad samverkan mellan arkivinstitutioner, bibliotek och museer (ABMgruppen). Regeringen uppdrog den 25 oktober 2001 åt Kungl. Biblioteket, Kulturrådet och Riksarkivet att utföra ett uppdrag för att bedöma förutsättningarna för fortsatt samverkan och att välja ut lämpliga samverkansprojekt. Uppdraget redovisades 2002 till regeringen i rapporten ”ABM-samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer”. Rapporten har remissbehandlats.

Kungl. Biblioteket, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Nationalmuseum beslöt hösten 2003 att samla de nationella kulturinstitutionerna i ett ABM-centrum. De fem myndigheterna skall finansiera ett halvtidskansli.

Den ABM-samverkan som är intressant för denna utredning utgörs av den inriktning som behandlar olika aspekter av långsiktigt bevarande av digitalt material. Det är informationen i sig som skall bevaras och inte informationsbäraren. Problemet är den ständiga hård- och mjukvaruutvecklingen som gör att informationen måste anpassas efter denna.

Det finns inom arkiv- och biblioteksvärlden två huvudsakliga sätt att angripa detta problem, nämligen migrering och emulering (formatet på den ursprungliga datafilen behålls). Att bevara den ursprungliga maskinparken och programvaran är uteslutet. Inom arkivvärlden är den förhärskande uppfattningen att migrering är den bästa lösningen.

Det pågår internationellt ett intensivt arbete med att utveckla modeller, metoder och standarder för att bevara digital information i autentiskt skick på mycket lång sikt. Inom Riksarkivet har påbörjats ett stort forskningsprojekt, Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB), som just arbetar med sådana frågor beträffande digitala allmänna handlingar.

Detta är ett området som lämpar sig mycket väl för ett samarbete mellan Riksarkivet, Kungl. Biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv, även om utgångspunkterna skiljer sig beroende på att det i ena fallet rör sig om pliktexemplar och i det andra om allmänna handlingar. Det gäller att i samverkan på bästa sätt utnyttja befintlig kunskap och kompetens för att undvika dubbelarbete. Det är vidare väsentligt att deltaga i utvecklingsarbetet nationellt och internationellt inom de olika sektorerna samt att utveckla nätverk härför.

10. Samarbete mellan berörda institutioner

10.1. Avtal om leverans och annat arkivsamarbete

I propositionen som föregick 1978 års lag om pliktexemplar anslöt sig regeringen till Dataarkiveringskommitténs förslag om att vissa frågor borde regleras i avtal mellan Sveriges Radios programbolag och staten.

Statens ljud- och bildarkiv (tidigare Arkivet för ljud och bild) och Sveriges Radios programbolag har sedan 1984 i avtal reglerat hur leverans av pliktexemplar och annat arkivsamarbete skall ske. I avtalet finns inskrivet vilket inspelningssystem och vilka informationsbärare programbolagen skall använda vid referensbandningen.

Utöver pliktexemplarsleveranserna åtar sig därmed även Sveriges Television AB att för Statens ljud- och bildarkivs räkning på återutsändningsbar kvalitet banda och leverera de av Sveriges Television AB rikssända televisionsprogram, som Statens ljud- och bildarkiv bedömer har ett dokumentariskt värde – i praktiken samtliga svenska produktioner med undantag av repriser, sportsändningar och minoritetsspråksändningar under dagtid. Även Utbildningsradion AB:s program, vilka sparas i Utbildningsradions bandarkiv, är undantagna.

Enligt avtalet skall Statens ljud- och bildarkiv svara för kostnader samt ersätta Sveriges Television AB med hälften av de underhållskostnader som den bandningen medför. Leverans till Statens ljud- och bildarkiv av dessa band skall ske senast tre år efter inspelningstillfället. Statens ljud- och bildarkiv har enligt avtalet rätt att erhålla kopior eller låna banden under den tid de förvaras vid Sveriges Television AB. Sveriges Television AB har motsvarande rätt att erhålla kopior alternativt låna banden under den tid de förvaras vid Statens ljud- och bildarkiv. I praktiken görs av ekonomiska skäl inga arkivkopior utan det är originalbanden som nyttjas av båda parter.

Statens ljud- och bildarkiv och Sveriges Radio AB tecknade 1996 ett avtal om leverans av pliktexemplarsband och ljudupptagningar. Avtalet tar upp frågor om inspelningssystem, informationsbärare, kopiebeställning, katalogisering och annat samarbete.

10.2. En nationell bevarandeplan för rörliga bilder

Statens ljud- och bildarkiv tog 2002, i samarbete med Svenska Filminstitutet och Sveriges Television AB, initiativ till att ta fram ett underlag för en svensk nationell bevarandeplan för rörliga bilder. Där skall bl.a. den nuvarande gränsdragningen och samordningen mellan institutionerna beskrivas. Vidare skall samarbetet avse hur rörliga bilder behandlas samt volymberäkningar och kostnadsberäkningar för nödvändiga bevarandeinsatser.

Till utredningen har överlämnats ett utkast till bevarandeplanen. Den tar upp frågor som rör nämnda institutioners verksamhetsinriktning och bestånd av rörliga bilder. Utöver initiativtagarnas institutioner finns bidrag från arkivmyndigheter, andra arkivinstitutioner och museer. Även televisionskanaler, produktionsbolag, företag och fria filmare har bidragit med presentationer av sina respektive verksamheter. Bevarandeplanen visar att den absolut största delen av beståndet av rörliga bilder i Sverige finns hos Sveriges Television AB, Svenska Filminstitutet och Statens ljud- och bildarkiv. Dessa tre arkiv har olika system för registrering och katalogisering av sina respektive samlingar. Utöver det så har de olika förutsättningar och praxis för tillhandahållande. Arbetet med den nationella bevarandeplanen är vilande i avvaktan på denna utredning.

11. Inledning till överväganden och förslag

I pliktexemplarslagen stadgas att ljud och rörliga bilder skall bevaras och tillhandahållas för forskning och studier. För att tillgodose detta ändamål förvaras i dag ca tre miljoner speltimmar av ljudupptagningar och ca 1,5 miljoner speltimmar av rörliga bilder hos Statens ljud- och bildarkiv.

Som en del av forskningens infrastruktur strävar institutionen efter att tillhandahålla och tillgängliggöra så stor del som möjligt av kulturarvet i form av audiovisuella medier, såväl svenskt som utländskt material.

Jag delar tidigare utredningars uppfattning att det inte är möjligt att uppställa kvalitetskriterier för vilket material som är mer värt att bevara än annat, eftersom ”det dåliga belyser vårt samhälle lika väl som det goda” (se betänkandet Pliktleverans, SOU 1992:92). Det är i själva verket så att vissa produktioner som kan sägas vara av tidstypisk, alldaglig eller trivial karaktär ses av en stor publik och därmed kan påverka inställningar och attityder. Jag vill understryka att det enligt min mening är nödvändigt att systematiskt samla in och bevara även ljud- och bildmaterial som faller utanför pliktexemplarslagens stadganden. Man kan således ur forsknings- och kulturarvssynvinkel inte göra någon skillnad mellan material som sänds av olika aktörer. Det viktiga är att det utbud som huvudsakligen är avsett för den svenska publiken samlas in och bevaras oavsett om programbolaget är förlagt till Sverige eller inte. Man måste dock ta hänsyn till det mycket kraftigt växande medieutbudet som inte visar någon tendens att minska utan motsatsen är snarare fallet. Medieutbudet när Statens ljud- och bildarkiv grundades var blygsamt i förhållande till dagens utbud. I dag ligger det årliga intaget av radio- och televisionssändningar på ca 250 000 timmar leveranspliktigt material, vartill kommer lokala kabel-TV-sändningar i urval. För enbart Sveriges Radios del beräknas de årliga sändning-

arna för närvarande uppgå till ca 120 000 timmar. Härtill kommer ett stort antal andra radiosändningar.

Detta leder mig till den slutsatsen att allt inte kan samlas in eller bevaras. Detta behöver inte heller vara önskvärt. En minskning av materialet torde heller inte få alltför negativa konsekvenser om minskningen sker på ett planerat sätt och utifrån fastställda kriterier. Jag menar att sådana kanaler som huvudsakligen sänder filmer eller andra program dygnet runt och där varje film eller program sänds ett stort antal gånger inte skall behöva bevaras helt och hållet för forskningens skull eller som en del av vårt kulturarv. Jag har därvid övervägt om man kan plocka bort hela kanaler men kommit till slutsatsen att även kanaler som till övervägande del sänder repriserande material som filmer kan sända en del material i original. Fördelen med att utgå från kanaler är att det är ett enkelt urvalsbegrepp. Jag menar dock att man i första hand skall försöka välja att utgå från programmen. Här finns olika lösningar. Man bör för framtiden försöka utforma tekniska system som redan från början markerar vad som är repriser så att man sedan på ett enkelt sätt kan ta bort dessa eller kanske aldrig samla in sådant material. Jag har därvid från Statens ljud- och bildarkiv inhämtat att man gör den bedömningen att materialet i vissa fall kan nedbringas med ca 50 procent.

Det finns olika lösningar för att tillgodose behovet av att få en helhetsbild av programflödet som t.ex. att bevara programtablåer, etc. Samma resonemang torde gälla för olika televisionskanaler och radiokanaler där programmen inte heller kan anses utgöra yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur (jmf 4 § i pliktexemplarslagen).

Det är inte möjligt att i författningstext exakt ange vilka kanaler eller program som skall samlas in och bevaras. Jag menar att allmänna riktlinjer bör finnas. Regeringen kan fastställa sådana i t.ex. myndighetens instruktion eller regleringsbrev. Statens ljud- och bildarkiv får sedan utfärda föreskrifter med undantag eller sluta överenskommelser med andra aktörer om insamling.

Statens ljud- och bildarkiv skall inrikta sig på att bevara svenska produktioner på högsta möjliga kvalitet. Anknytningen till radiorättsliga regler som görs i pliktexemplarslagen, och som för med sig ett inflöde av radio- och televisionsupptagningar med låg kvalitet, motsvarar inte ambitionsnivån för uppgiften. Snarare återfinns det svenska originalmaterialet vid programbolag och hos andra aktörer på ljud- och bildområdet.

För att kunna utföra sina uppgifter behöver Statens ljud- och bildarkiv riktlinjer för verksamheten. Jag har valt att utforma förslagen i anslutning till de två huvudsakliga frågeställningar som framgår av direktivet (dir. 2002:155). Först lägger jag fram förslag till inriktning för insamling och prioritering. Bakgrunden till förslagen står att finna i det kraftigt växande utbudet på mediemarknaden, framför allt har televisionsutbudet ökat de senaste åren. För att kunna hantera strömmen av inkommande pliktexemplar måste Statens ljud- och bildarkiv kunna göra prioriteringar. Jag har ansett att föreslagna riktlinjer kan rymmas inom ramen för de grundläggande principerna i pliktexemplarslagen.

Flera programbolag har börjat att digitalisera sin utsändningsverksamhet och vissa av dessa har anmält intresse av att till Statens ljud- och bildarkiv leverera radio- och televisionsprogram via överföringar av datafiler. Jag lägger därför fram förslag till att Statens ljud- och bildarkiv skall inleda en verksamhet med egen inspelning av radio- och televisionsändingar. Jag lägger i denna del också fram förslag till ändringar av pliktexemplarslagen.

För att effektivisera och undvika dubbellagring av film förslås att nuvarande rutiner med scanneröverföring till videokopia upphör. En ändring av pliktexemplarslagen är därvid nödvändig.

I takt med det växande historieintresset banar en digitalisering vägen för en ökad återanvändning av material från radio- och televisionens barndom. Migreringen är inget självändamål utan skall övervägas med framtiden i blickfånget. Till svårigheterna med detta hör att vi i dag inte kan veta hur materialet kan komma att användas i framtiden. Dessa frågeställningar brottas de flesta forsknings- och kulturarvsinstitutioner med. Arkivinstitutioner, bibliotek och museer upprätthåller genom sina bestånd och samlingar ett slags nationellt och kollektivt minne. Hos dessa institutioner ryms stora kvantiteter som sällan nyttjas, men som måste finnas där som en beredskap inför kommande generationer. För eller senare kommer detta material att tilldra sig forskningens intresse. För de pappersbaserade arkiven, har detta på senare år kommit till uttryck genom det intresset av kritisk granskning av samhällsfenomen som välfärdspolitiken under 1900-talet (steriliseringsdebatten) och vissa statliga organs övervakning av vänstersympatisörer under det kalla krigets skede (Säkerhetstjänstkommissionen). Detta är exempel på hur arkivmaterial kan användas på ett sätt som de som en gång bildade dessa arkiv antagligen inte hade i åtanke.

Händelser i svensk samtidshistoria som berör många människor i både positivt och negativt avseende, och som endast genom audiovisuella upptagningar till fullo kan spegla dessa händelser riskerar att förloras om bevarandeåtgärder inte vidtas. Listan på sådana radio- och televisionssekvenser kan göras lång, här skall några nämnas. Inom sportens värld är televisionsbilder på t.ex. Ingemar Stenmarks, Björn Borgs eller Ulrika Knapes framgångar under 1970- och 1980-talen klassiska. På nyhetsområdet utgör politiska händelser som regimskifte vid regeringsmakten eller dramatiska nyhetsinslag som mordet på statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh exempel på televisionsmaterial som är väsentliga för många människor, inte minst för uppväxande generationer. Återanvändandet av ljudupptagningar från inspelningar av sång- och musikevenemang är andra exempel på material som är borta inom 1

 • år om migrering inte sker. Visa, rock, opera, jazz eller körmusik
 • det spelar ingen roll. Utan bevarandeinsatser kommer delar av musikhistorien att vara tyst.

De förslag som jag lägger fram för det långsiktiga bevarandet av upptagningar av ljud och rörliga bilder har sin grund i det pågående åldersrelaterade fysiska söderfallet av de analoga informationsbärarna. Detta i kombination med den snabba omloppstiden för de tekniska systemen innebär att överföring från analog form till digital form är nödvändig. Den pågående förstörelseprocessen utplånar på ett osystematiskt och oplanerat sätt det unika audiovisuella källmaterial som Statens ljud- och bildarkiv förvarar.

Jag gör den bedömningen att det inte finns några begränsningar i upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen för vilket material som får samlas in och kopieras för bevarandeändamål.

Överföring av materialet från analog form till digital form leder till att ett automatiserat personregister skapas. Den bedömning jag gör är dock att personuppgiftslagen troligtvis inte kommer att lägga några hinder i vägen för den migrering som föreslås. Däremot leder personuppgiftslagens bestämmelser till en viss begränsning i möjligheterna till indexering och tillgängliggörande av det migrerade materialet. En möjlighet att lösa denna fråga är att regeringen utfärdar en särskild förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter som uppstår till följd av migreringen samt genom katalogisering och upprättande av andra sökverktyg (jmf förordning (2002:287) om behandling av Kungl. Bibliotekets digitala kulturarvsprojekt).

12. Förslag till inriktning för egen insamling och prioritering

12.1. Övergripande riktlinjer för egen insamling och prioritering

Bedömning: De grundläggande principerna i pliktexemplarslagen skall gälla även i fortsättningen. Det material som samlas in skall således vara offentliggjort i Sverige och röra svenska förhållanden. Kostnaderna för hantering och lagring av de stora och ökande volymerna kan dock göra att prioriteringar blir nödvändiga.

Förslag: Följande övergripande prioriteringar föreslås gälla för Statens ljud- och bildarkivs verksamhet. Prioriteringarna avser både pliktexemplar och förvärvat material.

 • Produktioner som innehåller unik information (unicitet) skall ha högsta prioritet. Smärre anpassningar, som t.ex. olika textningar, av i övrigt samma material, är i sig inte grund för att informationen skall betraktas som unik.
 • Produktioner av svenskt ursprung skall ha högre prioritet än produktioner av utländskt ursprung. Detta skall gälla för alla delar av hanteringen: inspelningskvalitet, beskrivningsnivåer, bevarandeinsatser m.m. Enbart svenskt textning eller svensk speaker på ett utländskt innehåll skall inte konstituera svenskt ursprung.

Bakgrund

Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument bidrar till att förse forskningen med material om svenskt samhällsliv. År 1979 utvidgades pliktexemplarssystemet till att omfatta även upptagningar av ljud och rörliga bilder. Statens ljud- och bildarkiv är

ensam mottagare av sådana pliktexemplar som består av ljud och rörliga bilder.

I pliktexemplarslagens portalparagraf står angivet att ”Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskning och studier”. Vidare vägledning vad gäller den moderna pliktexemplarslagens syften och ändamål kan sökas i förarbetena, i första hand betänkandet Pliktleverans (SOU 1992:92) och regeringens proposition (1993/94:10) om pliktexemplar av dokument.

I betänkandet Pliktleverans anges som övergripande mål med pliktexemplarslagstiftningen att ”Vi skall bevara och tillhandahålla yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur för eftervärlden”. Utredningen anför vidare att ”Kvalitetskriterier är omöjliga att uppställa, då det dåliga belyser vårt samhälle lika väl som det goda. Strävan måste i stället vara att behålla så mycket som möjligt av det material som innehåller mycken och unik information. De restriktioner på bevarande och tillhandahållande som måste uppställas är följaktligen av ekonomisk natur.” Regeringen instämde i utredningens målbeskrivning och anförde i propositionen: ”Pliktleverans skall ske för att bevara och tillhandahålla yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur för forskning och studier”. Senare utredningar som E-pliktutredningen och KB-utredningen har inte ifrågasatt dessa mål utan använt dem som utgångspunkt för sina överväganden och förslag. Detta har inneburit att man som mål haft en fullständighetsprincip för insamling inom pliktexemplarssystemet.

Jag ansluter mig till ställningstaganden som gjorts av tidigare utredningar och anser att grundprincipen även i fortsättningen bör vara att så mycket som möjligt av den offentliggjorda informationen skall bevaras för framtiden.

Prioriteringar

Ett ökat utbud kan dock medföra att man av ekonomiska skäl tvingas till att prioritera var bevarandeinsatser i första hand skall sättas in. Denna prioritering skall inte bara gälla material som omfattas av pliktexemplarslagen utan även avse förvärvat material. Prioriteringen skall gälla för alla delar av hanteringen: inspelningskvalitet, beskrivningsnivåer, bevarandeinsatser m.m.

Dessa direktiv är väsentliga för att Statens ljud- och bildarkiv långsiktigt och uthålligt skall kunna fullgöra sina uppgifter.

De förslag som jag lägger fram avser två kategorier av prioriteringar: unicitet och svenskt ursprung.

Unicitet

Jag menar att det räcker att bevara en representation av varje produktion. Därför skall dubbletter av redan inkommet material ha lägre prioritet. Statens ljud- och bildarkiv har mandat att gallra sådana dubbletter (4 § andra stycket förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument).

Det är i dag lätt att genom programtextning anpassa ett internationellt film- och televisionsutbud till nationella marknader. Sådan textning kan variera mellan olika distributionsformer. En videokopia av en film kan vara textad på ett annat sätt än en televisionssändning av samma film. Sådan textning bör i sig inte vara grund för att materialet skall anses vara unikt. Detta bör inte heller gälla för anpassningar i form av smärre redigeringsinsatser. För kommersiellt utgivna videogram, fonogram och multimedier gäller dock att förpackning, omslag m.m. medför att den samlade produkten i sig skall betraktas som unik, även om den inspelade informationen till Statens ljud- och bildarkiv har levererats på annat sätt.

Svenska förhållanden

Enligt definitionen i pliktexemplarslagens 4 § skall ett dokument röra svenska förhållanden om informationen helt eller delvis är avfattad på svenska språket eller helt eller delvis innehåller verk av svensk upphovsman eller framförande av svensk konstnär eller, om inte någon av dessa förutsättningar föreligger dokumentet ändå huvudsakligen är avsett att spridas inom landet.

Med denna definition borde leveransplikten för radio- och televisionsmaterial i princip omfatta alla programkanaler, oavsett innehåll, som huvudsakligen är avsedda att spridas inom landet eller vänder sig till en svensk publik. Material från sådana kanaler borde därför generellt inte undantas eller gallras även om de enbart skulle bestå av produktioner med utländskt ursprung. Programbolag som har sitt huvudkontor i andra länder omfattas inte av svensk lagstiftning, bl.a. pliktexemplarslagen, även om programutbudet huvudsakligen är avsett att spridas i Sverige. Jag menar att det är

nödvändigt att material som inte faller under svensk lagstiftning ändå samlas in och ställs till forskningens förfogande. Statens ljud- och bildarkiv har sedan tidigare, genom överenskommelser och avtal säkerställt insamling och bevarande av upptagningar som tillhör denna kategori. Dessa kanaler har genom sin räckvidd och genomslag påverkat svenskt samhällslivs normer och föreställningar. Statens ljud- och bildarkiv skall, enligt min uppfattning, fortsätta denna inriktning av förvärvsverksamheten.

Enbart det faktum att ett utländskt program är textat på svenska bör inte vara grund för att materialet skall anses vara av svenskt ursprung. Inte heller det faktum att en internationell kanal använder sig av svenska kommentatorer för t.ex. sportsändningar eller gör andra mindre anpassningar av utbudet är ett skäl för att materialet skall anses röra svenska förhållanden. Inom dessa kanaler finns produktioner av både svenskt och utländskt ursprung. Svenska produktioner bör ha högre prioritet.

12.2. Egen inspelning

Bedömning: Jag finner att det inte föreligger några lagtekniska eller tekniska hinder för Statens ljud- och bildarkiv att spela in radio- och televisionsprogram.

Förslag: Statens ljud- och bildarkiv föreslås ges i uppdrag att samla in radio- och televisionsprogram genom egen inspelning. De övergripande prioriteringarna som jag har föreslagit i avsnitt 12.1 föreslås gälla även för egen inspelning. För att säkerställa forskningens behov av berörda radio- och televisionssändningar skall insamling genom egen inspelning även omfatta det totala utbudet under högst fyra veckor per år. Programtablåer och motsvarande dokumentation skall också bevaras som ett komplement och för att spegla programflödet.

Vidare föreslås att Statens ljud- och bildarkiv ges rätten att medge undantag från leveransskyldighet enligt 18 § pliktexemplarslagen. Sådant undantag skall ej kunna överklagas enligt föreslagen ändring.

Insamling i digital form

Allt material som kommit in till Statens ljud- och bildarkiv har hittills nästan uteslutande kommit i form av analoga leveranser. Statens ljud- och bildarkiv har som pilotprojekt dock bedrivit insamling av material i digital form. För att undvika att fortsätta att bygga upp den stora analoga massan, som senare måste migreras till digital form, bör man snarast gå över till digital insamling. Inom en snar framtid kommer sannolikt dessutom vissa, om inte de flesta aktörerna, att vilja lämna materialet i digital form i stället för i analog.

Jag är väl medveten om att detta inte kan genomföras med en gång eller vid ett tillfälle. Man kommer att få leva med att under en viss tid samla in material i både i digital och analog form samt med olika systemtekniska lösningar. Den digitala överföringen kan också ske på olika sätt. Datafilerna kan sändas över ledning eller skickas med bud eller laddas ned av Statens ljud- och bildarkiv direkt (inspelning). Den sista metoden har vissa fördelar bl.a. kan Statens ljud- och bildarkiv begagna den kvalitetsnivå och lagringsform man önskar.

För dessa skiftande metoder att ta emot datafiler behöver Statens ljud- och bildarkiv utveckla rutiner och teknisk kompetens samt inte minst utrustning för att ta emot och lagra materialet.

Jag har övervägt möjligheten att ändra pliktexemplarslagen i syfte att kunna reglera insamlingen av radio- och televisionssändningar. Den metod som har diskuterats har tagit sin utgångspunkt i att förse Statens ljud- och bildarkiv med rätt att föreskriva om leveransplikt för vissa programbolag utifrån på förhand fastställda kriterier. En lösning utefter sådana linjer skulle emellertid innebära flera nackdelar bl.a. att leveransplikten då bara skulle kunna avse hela kanaler. Någon möjlighet att belasta programbolagen med skyldigheten att själva selektera ut program har vid närmare överväganden inte funnits vara möjligt. Utredningen har i dessa diskussioner tagit intryck av de övervägande som Pliktleveransutredningen förde rörande urval vid källan (se avsnitt 8.3).

Utbudsökningen

Först kan konstateras att utbudsökningen på framför allt radio- och televisionsområdet kommer att fortsätta. En övergång till digitala sändningar medför att det blir möjligt att etablera ytterligare programkanaler. Många av dessa kommer med stor sannolikhet att bli mer specialiserade och vända sig till en begränsad målgrupp. Antalet regionala och lokala sändningar kommer troligen också att öka.

Programflödet

Prioriteringarna som jag föreslår i avsnitt 12.1 innebär att det inte längre blir fråga om att lägga bevarandeinsatser på de totala sändningarna från olika programkanaler utan i stället unika program. Utbudet i sin helhet, programflödet, har dock i flera fall ett intresse med vetenskaplig och kulturell signifikans. Ett sätt att garantera tillgång till utbudsflödet är att, för de kanaler för vilka leveransplikt skall gälla eller för vilka överenskommelser träffats, spela in det totala utbudet under högst fyra veckor per år som en parallell till den insamling som i dag görs för de privata lokalmedierna. Vid en sådan dokumentation av flödet är det angeläget att beakta de skillnader som finns i utbudet under olika delar av året till följd av publikens vanor och attityder, annonsmarknaden, sändande företags programmässiga ambitioner m.m. Dessa förhållanden bör i möjligaste mån dokumenteras i det bevarande som sker genom programtablåer och liknande dokumentation för att fånga och spegla programflödet.

Tekniskt systemskifte

När det gäller produktion av ljud och rörliga bilder har de senaste åren ägt rum ett genomgripande tekniskt systemskifte. Den digitala tekniken är på väg att ersätta den analoga på ljud- och bildområdet. Radio- och televisionssändningar, videogram och fonogram produceras i allt högre utsträckning rent digitalt. Även på spelfilmsområdet görs inspelning i dag med hjälp av digital teknik och det är i många fall först inför biograflanseringen som det framställs kopior på 35 mm filmbas. När den elektroniska biografen får större genomslag upphör även den sista användningen av en analog

informationsbärare. I distributionsledet kommer DVD att ersätta VHS som konsumentformat för uthyrning och försäljning. Omfattningen av Statens ljud- och bildarkivs ansvarsområde kommer att fortsätta att öka. Ljud- och bildmaterial kommer att ingå i allt fler produktioner och distribueras via allt fler kanaler. Utvecklingen går, enligt min bedömning, mot att upptagningar huvudsakligen kommer att levereras i form av digitala filer i stället för de fixerade analoga dokument som nu skickas in.

Tillsammans med Sveriges Television AB står Statens ljud- och bildarkiv i begrepp att starta ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna av att Sveriges Television AB:s sändningar levereras i form av digitala filer i stället för de analoga VHS-kassetter som i dag utgör pliktexemplar.

Jag konstaterar att det är nödvändigt att Statens ljud- och bildarkiv tillförs ekonomiska resurser för att påskynda uppbyggnaden av teknisk kompetens för att använda nya digitala insamlingstekniker. Om inte Statens ljud- och bildarkiv håller jämna steg med leverantörerna finns flera risker bl.a. att man kommer att ha svårigheter att över huvudtaget kunna ta emot bl.a. filöverfört material. Andra svårigheter som kan uppkomma är möjligheten att göra de nödvändiga valen av format, standarder och kvalitetsnivå. Det senare är en förutsättning för att materialet skall kunna hanteras i en digital miljö.

Uppdrag för att påbörja egen insamling

Den nuvarande regleringen i 18 § första och andra stycket i pliktexemplarslagen är till sin utformning generell och knyter an till den radiorättsliga regleringen i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt till radio-_och_TV-lagen (1996:844). Utöver hänvisningen till nämnda lagar framgår att också skyldigheten för svenskt programföretag som genom satellitsändning som utgår från Sverige och som förmedlar ljudradio- och televisionsprogram till allmänheten skall lämna ett pliktexemplar av varje sändning.

Det är i skärningspunkten av resonemanget om kvantitet och kvalitet som direktivets uppmaning att undersöka möjligheterna till nya och moderna insamlingstekniker skall ses. Vid egen inspelning och vid leverans av digitala filer kan Statens ljud- och bildarkiv själva välja format, standarder och lämplig kvalitetsnivå för det

material som bevaras. Att slopa 18 § första och andra stycket i pliktexemplarslagen förefaller dock äventyrligt innan de nya insamlingsteknikerna hunnit utvecklas. I det komplexa och ökande medieutbudet behöver Statens ljud- och bildarkiv kunna arbeta med fler än en insamlingsteknik. Anledningen är att programbolagen har olika grad av teknisk kvalitet på inspelningarna. Inte heller möjligheten att nyttja modern teknik vid leverans är likartad hos alla leverantörer.

Det krävs att de upptagningar som förvaras i arkivet når upp till en viss kvalitetsstandard. Detta uttrycks i 32 § tredje stycket pliktexemplarslagen som att pliktexemplar och tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar som är avsedda att göras tillgängliga för allmänheten. Att så inte är fallet med de pliktexemplarsbandningar som programbolagen efter sex månader skall leverera till Statens ljud- och bildarkiv har flera utredningar sedan tidigare konstaterat. Anledningen till att Dataarkiveringskommittén redan 1974 knöt an till den radiorättsliga regleringen var uttalat av lagtekniska och ekonomiska skäl. Det är med de nya insamlingsteknikerna som möjligheten att påverka materialets kvalitet finns. I Statens ljud- och bildarkivs uppgift ligger att i framtiden kunna tillhandahålla upptagningar för ändamål som vi i dag inte närmare kan veta någonting om. Däremot vet vi att upptagningarna måste vara på en sådan kvalitetsnivå att de säkerställer största möjliga användningsområde i framtiden. Det innebär att en så hög teknisk standard som möjligt bör eftersträvas med beaktande av de restriktioner ekonomin sätter upp. Jag vill särskilt peka på möjligheterna att i framtiden genomföra tekniska migreringar till nya informationsbärare samt att kunna återanvända materialet för bearbetning och utsändning.

Undantag från leveransplikt

Vid övergång till ny insamlingsteknik som egen inspelning och filöverföring via ledning måste Statens ljud- och bildarkiv ha möjlighet att begränsa inflödet av radio- och televisionsmaterial. Om inte denna möjlighet finns kommer, vid de fall material också inhämtas genom egen inspelning och filöverföring via ledning, arkivet att tvingas hantera två exemplar med samma innehåll. Det skall i detta sammanhang påpekas att Statens ljud- och bildarkiv i dag har möjlighet att medge undantag från skyldigheten att lämna pliktexem-

plar. Denna möjlighet regleras i 36 § pliktexemplarslagen och är gemensam för Statens ljud- och bildarkiv och Kungl. Biblioteket. Regeln tar sikte på undantag för visst fall och har av Statens ljud- och bildarkiv också tillämpats vid enstaka tillfällen. Jag menar att formuleringen i regeln inger en viss osäkerhet. Att den inte kan tillämpas generellt för att sätta hela 18 § ur spel står klart. Frågan är om regelns räckvidd tillåter undantag för viss leverantör under viss tid eller om avsikten har varit att undantag skall behöva meddelas vid varje leveranstillfälle. Tillfredställande svar har inte stått att finna i lagens förarbeten eller i 9 § förordning (1993:1439) om pliktexemplar av dokument.

Det förslag som jag lägger fram tar sin utgångspunkt i den snabba teknikutveckling och den explosionsartade utbudsökning som har redogjorts för på annat håll i betänkandet. Det ligger i dag inom möjlighetens ramar att de nya insamlingsteknikerna inom en snar framtid kan bli dominerande. Eftersom pliktexemplarslagen knyter an till radiorättsliga regleringar med helt andra syften än de bevarandeändamål som utgör riktmärket för Statens ljud- och bildarkivs verksamhet menar jag att en undantagsregel som är mer precis till inriktning och effekt är nödvändig. Därför förslås en ändring i 18 § pliktexemplarslagen som öppnar för möjligheten till undantag från leverans av referensbanden enligt den radiorättsliga regleringen. Regeln bör villkoras så att den blir tillämplig först om radio- och televisionsprogrammen insamlas på annat sätt. Det finns hos Statens ljud- och bildarkiv kompetens att avgöra när föreslagen undantagsregel skall tillämpas.

Av 37 § andra stycket i pliktexemplarslagen framgår att beslut om undantag enligt 36 § inte kan överklagas. Jag har sett det som rimligt att det inte heller skall vara möjligt att göra det för beslut som grundar sig på den nya föreslagna regeln i 18 §. Bakgrunden till mina ställningstagande ligger i att båda undantagsbesluten är snarlika, med skillnaden att den nya regeln avser endast en mediekategori och att den endast är tillämplig i de fall då insamling sker på annat sätt. Undantagsbeslutet enligt den nya regeln är ämnat för en situation som syftar till att Statens ljud- och bildarkiv inte skall erhålla två upptagningar av samma material. Jag gör därför bedömningen att en begränsning i möjligheten att överklaga inte skadar något intresse.

13. Förslag till ändring av kravet på pliktleverans av film

Förslag: 12 § lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ändras så att filmer skall vara undantagna ifrån kravet på leveransplikt, såvida de levereras i form av videogram.

Filmer och videogram

För filmer och videogram gäller leveransplikt även om det offentliggjorda materialet inte rör svenska förhållanden. Grunden för detta är att utländska filmer har ansetts ha stor påverkan på det svenska samhället och att efterfrågan på utländsk film är stor bland svenska forskare. För videogram har det ansetts särskilt viktigt att kunna följa utveckling och tendenser när det gäller våldsskildringar i rörliga bilder. Pliktlevererat filmmaterial levereras på filmbas till Statens ljud- och bildarkiv, där de överförs till videogram via s.k. filmscannrar. Efter videoöverföring återsänds filmmaterialet till leverantören.

För det videoutbud som utgörs av hyr- och köpkassetter utkommer biografvisade filmer som videogram i många fall kort tid efter filmpremiären.

Det är min uppfattning att överföringen till videogram av de filmer som levereras i form av pliktexemplar av utgivna videogram bör upphöra. Scanneröverföringen är en resurskrävande hantering som i sig ger begränsat mervärde. I många fall finns även filmkopian bevarad hos Svenska Filminstitutet. En ändring av 12 § i pliktexemplarslagen föreslås. I dag skall ett pliktexemplar av film som gjorts tillgänglig för allmänheten i Sverige lämnas till Statens ljud- och bildarkiv. Det är den som har låtit göra filmen tillgänglig för allmänheten som enligt lagen är leveransskyldig. Jag menar att regeln bör utformas så att filmer skall vara undantagna från kravet på leveransplikt, i de fall pliktexemplar av videogram av filmen levereras.

14. Förslag till migrering av inspelat material

14.1. Grundläggande inriktning för migrering

Förslag: Material, som inte är dubbletter och som samlats in, föreslås bevaras genom överföring av informationen till nya tekniska system (migrering). De övergripande riktlinjer för prioriteringar som jag föreslagit i avsnitt 12.1 föreslås gälla även för migreringen. Utöver dessa prioriteringar måste hänsyn tas till material som akut hotas av förstörelse m.m. Den tekniska kvalitetsnivån bör väljas så att upptagningarna i framtiden kan användas på bredast möjliga sätt.

Migrering

Under den tjugofemåriga tid, som Statens ljud- och bildarkiv verkat, har man samlat på sig stora mängder av material. Som ovan sagts växer detta material mycket snabbt. Det är ett faktum att informationen inte kan bevaras i analog form. Ljud- och bildmaterialet lagras i dag på ett stort antal format och system på varierande informationsbärare. Informationen kommer att inom en snar framtid, i vissa fall inom ett eller ett par år, i andra fall inom tio till femton år att förstöras. Min bestämda övertygelse är att detta material som samlats in under decennier och som utgör en oundgänglig del av forskningens infrastruktur och en omistlig del av det svenska kulturarvet inte får gå förlorat.

Denna fråga har behandlats flera gånger men inte tidigare fått någon lösning. Situationen är nu annorlunda genom den tekniska utvecklingen, då det nu står klart att materialet kan överföras i digital form eftersom det nu finns tekniska lösningar som kan appliceras.

Man skulle helst vilja överföra det material som samlats in i sin helhet, men jag bedömer detta nu som omöjligt av främst finansiella skäl. Jag förordar därför ett mellanalternativ.

Omfattning

Utgångspunkten skall vara att så mycket som möjligt av det unika materialet som når svensk publik skall migreras. Detta innebär att repriser och dylikt kan tas bort om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. I kapitel 6 redovisas undersökningar som tyder på att denna del av sändningarna kan vara mycket omfattande för vissa kanaler; i vissa fall har det till och med enligt undersökningar av Statens ljud- och bildarkiv visat sig utgöra stora delar av sändningarna. Det är dock inte helt enkelt att i efterhand identifiera och ta bort repriser. Det inspelade materialet är inte heller strukturerat på ett sätt som underlättar detta. Det är möjligt att man i en första omgång får migrera allt material i vissa fall och selektera i efterhand.

Prioriteringar och hänsyn till tekniska aspekter

Prioriteringarna vid migreringen bör utgå från de innehållsmässiga kriterierna som ställts upp i kapitel 12. Förutom dessa innehållsmässiga kriterier tillkommer åldringsproblematiken. Material som bedöms vara i fara att förstöras av sig självt får prioriteras högt. Hänsyn måste även tas till att vissa tekniska system som skall avläsa informationsbärare är på väg att försvinna ur marknaden.

Kvalitetsnivåer

Tidigare när man tog emot analoga informationsbärare fick man som en slags nödlösning ta emot sändningar på referenskvalitet. Nu har man en möjlighet att påverka kvaliteten både genom migreringsprojektet och genom att hämta in materialet i digital form. Man bör här utgå från de syften som ligger bakom själva verksamheten, som jag inledningsvis anfört, nämligen att Statens ljud- och bildarkiv skall, för forskningen bevara denna del av vårt kulturarv. Det är då självklart att man skall eftersträva att bevara upptagningen i en form som ligger så nära originalet som möjligt så att

bredast möjliga framtida användning säkerställs. Detta hindrar inte att man kan förmedla informationen till olika kategorier av användare med den kvalitet som passar för valt tillfälle.

Enligt min mening ligger inte de stora kostnaderna i lagringen av materialet på den kvalitetsnivå som nedan föreslås när det gäller en digital hantering. Det är vidare inte alltid så att en högre kvalitet påverkar den totala kostnaden nämnvärt. Utvecklingen går snabbt framåt och man bör av kortsiktiga skäl inte välja en låg kvalitet. Kvaliteten kan nämligen inte höjas i efterhand. Jag menar att Statens ljud- och bildarkiv för sina syften vid digital hantering både vid insamling och migrering bör, där det går, eftersträva en kvalitet motsvarande minst återutsändningskvalitet (se den tekniska rapporten). Det är dock inte möjligt att ange en bestämd kvalitetsnorm i alla enskilda fall utan Statens ljud- och bildarkiv har att själv fastslå nivåerna men bör utgå från att återutsändningsnivån skall utgöra basnivån för insamling. Valet av norm/nivå hör enligt min bedömning till de frågor som måste kunna hanteras av Statens ljud- och bildarkiv tillsammans med samarbetspartners i de fall särskilda avtal blir aktuella för verksamheten.

Som framgår av den tekniska rapporten rör det sig om ett stort antal tekniska system och format på vilka bild- och ljuduppgifter för närvarande är lagrade. Kvaliteten på informationsbärarnas kondition samt det tekniska systemets aktualitet och funktion varierar också kraftigt. Det rör sig sammanlagt om över 50 system och format (se annex 1

 • i den tekniska rapporten)

.

Valet av en högre kvalitet behöver inte ge ett stort utslag i den totala kostnadsbilden men det kulturella värdet ökar väsentligt. Det bör påpekas att en högre kvalitet och en digitalisering innebär nya förutsättningar för att tillhandahålla materialet. Man bör således som utgångspunkt vid migreringen eftersträva en kvalitet som utifrån det inspelade materialets kvalitet ger bredast möjliga användningsområde i framtiden. Lagringskostnaderna utgör dessutom en mindre del av totalkostnaderna vid en migrering och minskar fortlöpande genom den tekniska utvecklingen.

Vissa delar av informationen finns såväl hos Statens ljud- och bildarkiv som hos Sveriges Television AB eller Sveriges Radio AB. Vid en migrering bör givetvis det exemplar som har högst kvalitet och är mest fullständigt samt är i bäst kondition användas. En bedömning får ibland göras från fall till fall. Enligt min mening bör man eftersträva en kvalitetsnivå, som motsvarar sändningskvalitet (motsvarande MPEG-2 8 Mbit/s). Även här får ibland en bedöm-

ning ske, bl.a. utifrån parternas önskemål och den framtida användningen.

14.2. Migreringsprojekt

Förslag: Ett migreringsprojekt föreslås startas för att under en tioårsperiod migrera det insamlade materialet. Arbetet skall bedrivas under Statens ljud- och bildarkivs huvudmannaskap, som skall söka samverkan med berörda parter.

Materialet skall bevaras

I Statens ljud- och bildarkivs samlingar har nu ackumulerats ca 4,5 miljoner timmar analogt material. Materialet består för närvarande av ca tre miljoner timmar ljudupptagningar och ca 1,5 miljoner timmar upptagningar av rörliga bilder. Materialet växer mycket snabbt. I båda fallen finns det ett stort antal format/system som upptagningarna lagras på. Dock finns ett par format som överväger, för ljud är det ljudspolar (1/4 tums ljudband, open-reel) och för ljud och bild är det VHS-kassetter. Hittills har endast ca 25 000 timmar migrerats till digitala format och därmed räddats genom ett projekt som pågått under tio år och sammanlagt krävt ca 17,5 manår. Detta projekt har givit värdefulla erfarenheter för att uppskatta kostnader vid en manuell migrering.

De resonemang som ligger bakom tillkomsten av Statens ljud- och bildarkiv är lika giltiga i dag som när myndigheten bildades. Med tanke på den expansion som ägt rum beträffande medieutbudet inom detta område kan det till och med hävdas att det blivit än viktigare att bevara detta material för forskning och studier. Det är dessutom viktigt att börja migreringen snarast, då materialet försämras snabbt, vilket fördyrar eller till och med omöjliggör överföringen (se kap. 12.3 i den tekniska rapporten). En migrering är således nödvändig för att säkra upptagningarnas överlevnad. Även internationellt har det blivit uppenbart att en digitalisering av det analoga materialet är det enda tekniskt och ekonomiskt realistiska alternativet när det gäller det långsiktiga bevarandet (se bl.a. kap. 11.2 i den tekniska rapporten).

Det är av avgörande betydelse att regeringen snarast tar ett principbeslut om att påbörja en migrering och därvid anger under vilka

förutsättningar som arbetet skall bedrivas. Det inspelade materialet befinner sig av flera orsaker i olika tillstånd av aktivt förfall (se bl.a. annex 2 och 3 i den tekniska rapporten). Detta innebär att ju längre man väntar med ett beslut om igångsättning desto dyrare kommer migreringen att bli, eftersom materialet fortlöpande försämras och systemen blir svårare att underhålla och desto mer material kommer oåterkallerligen att förloras. Om inga medel skjuts till, kommer dessa delar av forskningens infrastruktur samt denna del av kulturarvet att förstöras inom viss tid. Det insamlingsarbete som bedrivits kommer därmed att gå till spillo.

Det bör noteras att utöver det material som ackumulerats under den tid Statens ljud- och bildarkiv funnits finns också material, främst i Sveriges Radio AB:s och Sveriges Television AB:s arkiv, som står inför samma problem. Detta material är också för forskningen i hög grad ytterst intressant och i flera fall omistligt. Migreringen av detta material har jag dock uppfattat ligga utanför mitt uttryckliga uppdrag. Sett i det större sammanhanget är dock åtgärder för att bevara även detta material lika angelägna som de som jag föreslår för det material som Statens ljud- och bildarkiv har.

Hur migreringen skall gå till

Det kommer att bli fråga om att migrera stora massor av information, som nu lagras på ett antal format och system. I vissa fall omfattar de tekniska systemen och formaten från omkring ett tusen timmar till system och format med hundratusentals timmar. Den övervägande delen av materialet utgörs som ovan sagts av ljudspolar innehållande ca 2,1 miljoner speltimmar och videokassetter (VHS/VHS-LP) innehållande ca 1,1 miljoner speltimmar. Migreringen kan ske manuellt eller automatiskt, dvs. med hjälp av robotteknik. Hanteringen måste anpassas efter de system och format det är frågan om. I de fall där det är frågan om stora mängder som utgörs så gott som uteslutande av problemfria informationsbärare (dvs. inte visar tecken på förfall) blir det frågan om produktion som lämpligast sker i stordrift. När materialet till stor del visar tecken på förfall eller det är fråga om små bestånd, får man begagna sig av manuell och mer kostnadskrävande migrering.

Det står helt klart att en migrering som skall klara dessa mycket omfattande massor samt olika format och system inte kan ske inom Statens ljud- och bildarkivs ordinarie verksamhet. Det in-

spelade materialet kommer att förstöras om inga åtgärder vidtas snarast. Det finns nu andra tekniska möjligheter att hantera och migrera materialet än det fanns för tio år sedan. Tidigare var det frågan om att migrera från analogt till analogt med tillhörande problem. Den tekniska utvecklingen tillåter att man nu för över upptagningarna till digitala informationsbärare och sedan kan den framtida migreringen ombesörjas digitalt med hjälp av olika robotsystem. Det är således frågan om en stor och nödvändig engångsinsats för att rädda detta material.

Arbetet med att föra över materialet i digital form kräver stor teknisk kompetens och tillgång till, i flera fall, en omfattande och speciell maskinell utrustning. Det gäller att dra nytta av den kunskap och kompetens samt redan befintlig personal och utrustning samt se vilka samarbetspartners som finns. Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB har, som jag tidigare framhållit, också omfattande material som måste migreras. Synegieffekterna är väsentliga för att nå bästa möjliga resultat. Förfarandet får anpassas till såväl de små systemen och formaten som är mer teknik- och tidskrävande per enhet som de stora mer ensartade formaten och systemen, där produktionen är mer enahanda.

Den mer industriliknande produktionen, ställer krav på större antal personer som skall hantera i första hand de stora bestånden av spolband och videokassetter. Detta bygger också på det antagandet att andelen problemfria informationsbärare är hög. Det har gjorts en uppskattning att i de två största formaten andelen problematiska informationsbärare är två procent (ljudspolar) respektive tre procent (VHS). VHS-LP är dock mer problematiskt. Där andelen problematiska informationsbärare är hög, måste migreringen ske manuellt, vilket leder till betydligt högre kostnader (se annex 12 i den tekniska rapporten).

Det är således svårt att bedöma resursåtgången vad gäller personal. Om man utgår från Prestoberäkningen (se avsnitt 11.2 i den tekniska rapporten) skulle en total migrering kosta ca åtta miljarder kronor. Andra beräkningar tyder på att man beroende på materialets skick och användning av bandrobotar med stordriftsfördelar skulle kunna nedbringa kostnaderna väsentligt. Här finns olika beräkningsgrunder som utförts av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Statens ljud- och bildarkiv. Beräkningarna varierar från cirka en till nästan tre miljarder konor (se annex 13 i den tekniska rapporten). Följande resonemang utgår från den uppskattning som gjordes enligt nyckeltalen från Statens ljud- och bildarkiv.

En total migrering skulle då uppgå till närmare en miljard kronor. Det måste dock framhållas att det rör sig om uppskattningar med betydande felmarginaler och ibland utifrån olika beräkningsmetoder. Enda sättet att pröva tillförlitligheten är att snabbt påbörja projektet.

Ett nollalternativ innebär att inga medel tillskjuts alls. Detta skulle få till följd att mycket litet, om ens något, skulle kunna migreras. Detta är enligt min mening helt oacceptabelt. Jag menar att man bör utgå från att allt unikt material skall migreras. Dubbletter i form av repriser etc. bör inte komma ifråga. Det kan dock vara svårt att beroende på lagringen av materialet vid själva migreringen genomföra detta. Vidare bör i likhet med insamlingen vissa filmkanaler endast behöva migreras avseende en kortare tidsperiod (se kapitel 12). Kostnaderna sjunker härigenom. Den största delen av kostnaderna, ca 70 %, ligger på en migrering av videokassetter (VHS och VHS-LP). Genom ovan föreslagna åtgärder kan omfattningen och därmed kostnader för migreringen av videokassetter nedbringas.

Mot bakgrund av att framtida migreringar kan ske med hjälp av robotteknik och att den migrering vi nu står inför är en engångsåtgärd, föreslår jag att denna skall ske i projektform. En lämplig projekttid är tio år med en utvärdering efter tre år. Målet skall vara att allt material som bedömts vara värt att migrera, inom tio år skall vara överfört i digital form. Som jag ovan anfört under insamlingsavsnittet, behöver inte allt som sänts migreras.

Projektet kan helt eller delvis förläggas i anslutning till Statens ljud- och bildarkiv. Här finns också nära tillgång till Sveriges Television AB:s, Sveriges Radio AB:s och andra aktörers tekniska kompetens och utrustning. Synergieffekterna genom samarbete med exempelvis Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB är stora. Dessa har som ovan nämnts också stora bestånd av analogt material som måste migreras. En digitalisering av detta material skulle kräva stora resurser, varför en samverkan synes nödvändig. Kontakter har tagits med dessa och det har visat sig finnas betydande intresse för samverkan som skulle gagna alla parter. Möjligheterna till en samverkan torde öka om insatserna utsträcks till att även omfatta det material som avser tiden före Statens ljud- och bildarkivs tillkomst.

För en annan lokalisering talar att det i andra områden kan finnas alternativa finansieringsmöjligheter som strukturfondsmedel, regionala medel och arbetsmarknads- och regionalpolitiskt inriktade medel. Det finns t.ex. goda erfarenheter av andra digitalise-

ringsprojekt som arbetar under en central myndighets ledning med närmast industriell produktion såsom inom Riksarkivets verksamhetsområde. Även förmånligare hyresvillkor kan erbjudas liksom vissa andra stödåtgärder. Projektet bör byggas upp i etapper. Man får under uppbyggnadsfasen dra nytta av erfarenheterna och den tekniska utvecklingen. Under utredningens gång har enligt det utvecklingsarbete, som redovisas i den tekniska rapporten, kostnaderna sjunkit genom att nya metoder utvecklats och genom att datorutrustning blir billigare. Det är viktigt att projektet får en långsiktighet med hänsyn till verksamheten samt personal och avskrivningar m.m. Det är ju här fråga om en dynamisk process där man får anpassa sig till den tekniska utvecklingen som kan medge att nya tekniker och metoder tas i bruk. Det är dock väsentligt att projektet inte underdimensioneras utan ges en ”kritisk massa”. Med hänsyn till uppskattningarna för migreringskostnaderna och till olika kontakter bedömer jag att en totalkostnad under nuvarande förutsättningar och antaganden skulle ligga på ca 900 miljoner kronor. En absolut minimikostnad för att starta projektet ligger på ca 30 miljoner kronor årligen under en treårsperiod för att uppnå en ”kritisk massa”. Jag menar att man bör börja på denna miniminivå under en uppbyggnadsfas för att efter tre år se hur utfallet har blivit (se avsnitt 15).

Huvudmannaskap och samverkan

Denna migrering skall ske inom Statens ljud- och bildarkivs huvudmannaskap. Samtidigt skall Statens ljud- och bildarkiv givetvis samverka med andra aktörer. Här finns en rad olika frågor som Statens ljud- och bildarkiv har att hantera, som här enbart kan antydas men som måste lösas inom ramen för den fortsatta verksamheten. I vissa fall kan mer eller mindre likartat material finnas hos Statens ljud- och bildarkiv och t.ex. Sveriges Television AB. I sådana fall är det lämpligt att använda underlaget med den bästa kvaliteten och konditionen oavsett vem som förvarar materialet och utföra enbart en migrering som sedan båda parter kan ha tillgång till. Här spelar fullständighet, materialets tillstånd och kvalitet en avgörande roll. Det skulle kunna diskuteras huruvida man vid en sådan migrering skall ta fram en kopia, som båda har tillgång till, eller två nya fysiska kopior, där parterna tar var sin kopia. Frågor av detta slag löses bäst av de inblandade parterna.

Vid migreringen bör sådant som utgör repriser och dylikt tas bort. Självfallet bör samma kriterier för prioriteringar gälla vid migreringen som vid insamlingen. Det bör kännas som en mer meningsfull uppgift att vid insamlingen och migrering avgöra och välja ut vad som skall vara kvar än att rent mekaniskt ta emot allt, vilket skett hittills.

Det finns flera samarbetspartners i ett projekt av denna art, bl.a. har Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och TV4 AB m.fl. visat intresse av att deltaga i ett projekt som ovan skisserats. Även andra institutioner som förvarar mindre bestånd av ljud och rörliga bilder torde visa intresse av att nyttja de möjligheter som ett migreringsprojektet av denna art kan erbjuda.

Ett principbeslut måste enligt min mening tas snarast, dvs. under hösten 2004, då varje fördröjning medför informationsförlust och en fördyrad migrering genom att informationsbärarna snabbt försämras genom nedbrytning .

Ett migreringsprojekt av audiovisuella upptagningar med föreslagen omfattning och komplexitet har inte tidigare genomförts i Sverige. Även på internationell nivå är antalet projekt med denna inriktning och omfattning fåtaliga, även om intresset och behovet ökar starkt.

För att sjösätta projekt av detta slag finns det olika alternativ. Ett är att ge ett uppdrag till Statens Ljud- och bildarkiv att i samverkan med inblandade parter utveckla och förhandla fram lösningar, avtal etc. samt att förbereda igångsättandet genom att anställa personal m.m. Ett annat alternativ kan vara att regeringen tillsätter en organisationskommitté. Jag lämnar till regeringen att föreslå formerna för projektet. Jag menar att Statens ljud- och bildarkiv bör ges huvudmannaskapet för projektet.

Utvärdering

En utvärdering av projektet bör ske efter tre år. Syftet blir då att se hur uppskattningarna av kostnader och produktion har motsvarat förväntningarna. Vidare skall den tekniska utvecklingen utvärderas. Åldringsprocessen av informationsbärarna och de tekniska systemens aktualitet skall också analyseras och utvärderas. Utvärderingen kan ske genom att Statens ljud- och bildarkiv i samverkan med inblandade parter avlägger en rapport härom till regeringen med förslag om hur projektet då skall fortsättas.

15. Kostnader och finansiering

15.1. Kostnader

Enligt direktiven skall utredningen redovisa de ekonomiska konsekvenserna av de förslag som lämnas. Utgångspunkten skall vara att förslag till förändringar som medför ekonomiska konsekvenser skall rymmas inom nu gällande ekonomiska ramar för verksamheten. Vidare skall eventuella konsekvenser som förslagen får för Statens ljud- och bildarkivs personal och framtida kompetensförsörjning redovisas.

Vid min genomgång av Statens ljud- och bildarkivs organisation och uppgifter har jag provat möjligheterna att göra omprioriteringar så att de kostnader som uppstår genom digital insamling och migreringsprojektet skulle kunna täckas. Jag har därvid funnit att detta har varit omöjligt. Jag menar att Statens ljud- och bildarkiv har utfört sina uppgifter på ett adekvat sätt och att utökade resurser behövs för att bibehålla samma ambitionsnivå, dvs. när det gäller att samla in och bevara denna del av forskningens infrastruktur.

I de föregående avsnitten har en rad förslag lämnats som får kostnadskonsekvenser. Skälen härför är att det visat sig stå helt klart att det inte är möjligt att uppfylla uppdraget om inte väsentliga förstärkningar sker.

Kostnadsnivån för att i framtiden göra egen insamling och bevara materialet i digital form samt att migrera det totala insamlade materialet som nu finns uppgår till mycket stora belopp. Migreringen är svårt att kostnadsberäkna och uppskattningarna skiftar mycket, beroende på vilken beräkningsmetod som begagnas. Prestoberäkningarna utgår från delvis andra förutsättningar än som är vid handen i detta fall (broadcastingkvalitet och inga förluster accepteras). Detta underlag är dessutom ett par år gammalt och utvecklingen går snabbt. Statens ljud- och bildarkivs uppskattningar utgår specifikt från arkivets eget material varför det synes lämpligt att

utgå från dessa kalkyler. För både migrering och insamling har jag utgått från bästa möjliga kvalitet utifrån det insamlade materialet oavsett vem som förvarar det.

Migreringsprojektet

Det migreringsprojekt som föreslås skall fortgå i tio år för att föra över materialet från i huvudsak nu befintlig analog form till digital form. Fördelarna är uppenbara och underlättar senare årligen återkommande migreringar, som då kommer att ske helt digitalt. Statens ljud- och bildarkiv skall vara huvudman för projektet.

Jag har därför valt att arbeta med ett alternativ som innebär att migreringsprojektet skulle kosta ca 900 miljoner kronor under en tioårsperiod (med reducering för att repriser/dubbletter inte migreras). I ett sådant alternativ kommer man sannolikt att kunna migrera större delen av det unika insamlade materialet hos Statens ljud- och bildarkiv. På grund av osäkerheterna i produktionstakten och kostnadsunderlaget förslås därför en utvärdering efter tre år.

Kostnaderna kan endast anges i ungefärliga termer. Förslaget innebär enligt denna nivå en årlig kostnad om ca 90 miljoner kronor.

Ett annat alternativ är att börja i mindre skala och att mer stegvis bygga upp verksamheten. En miniminivå för att uppnå en ”kritisk massa” bör uppgå till en årlig kostnad om ca 30 miljoner kronor under de tre första åren. Man skulle under denna period se hur uppskattningarna av kostnader och produktion motsvarat förväntningarna samt hur samverkan med övriga parter utvecklats. Jag förordar detta alternativ om en årlig kostnad om ca 30 miljoner kronor under en initial treårsperiod.

De stora kostnaderna utgörs i båda fallen av personalkostnader. Kostnader för utrustning, som avser material med en volym överstigande 10 000 speltimmar (format och system), har således av Statens ljud- och bildarkiv beräknats till 40 miljoner kronor, med en felmarginal på ca 10 miljoner kronor.

Insamling i digital form

Fördelarna att övergå till insamling i digital form är stora. Man slipper härigenom framtida migrering från analog till digital form vilket kommer att bli synnerligen kostnadsbesparande. De stora leverantörerna kommer dessutom i en nära framtid att upphöra med att sända sitt material i analog form. För att kunna ta emot respektive att ladda ner materialet i digital form krävs i alla fall att Statens ljud- och bildarkiv får tillgång till den tekniska utrustning som är nödvändig samt den lagringskapacitet som behövs för att ta hand om materialet.

Kostnaderna för teknisk utrustning, mjukvara och annan materiel som behövs kan enligt underlag som inhämtats beräknas uppgå till ca tre miljoner kronor per år under den närmaste treårsperioden med reservation för viss felmarginal. Det har förutsatts att samma personal som i dag arbetar med mottagande av analogt material kan arbeta med mottagandet av det digitala materialet, och att viss utrustning kan användas för olika ändamål.

15.2. Finansiering

Samarbetspartners är beträffande migreringsprojektet främst Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Svenska Filminstitutet. Mellan dessa parter och Statens ljud- och bildarkiv finns redan ett väl utvecklat samarbete och ett stort intresse av att förbättra och fördjupa detta samarbete. Andra intressenter som skulle kunna vara aktuella är övriga televisionsbolag och institutioner som förvarar arkivbestånd och samlingar av ljud och rörligt bildmaterial.

För att rädda information till förmån för forskningens infrastruktur krävs att medel skjuts till. Materialet kommer annars att förstöras inom ett till högst femton år. Insatserna nedan är beroende av tillskott av medel från centralt håll. Dessa insatser är aktuella inför beredningen av den forskningspolitiska propositionen.

Alternativa finansieringskällor är bl.a. arbetsmarknadspolitiskt och regionalpolitiskt inriktade medel samt strukturfondsmedel och regionala medel. Arbetsmarknadsmedel för viss del av lönekostnaderna och kommunala insatser för viss del av lokalkostnaderna kan påräknas. Medel för t.ex. utrustning och andra investeringar bör kunna finansieras av strukturfonder och regionala medel.

Efter att ha gått igenom Statens ljud- och bildarkivs verksamhet bedömer jag det som uteslutet att några större egeninsatser kan ske. Man skall dessutom beakta att Statens ljud- och bildarkiv skall leda migreringsprojektet samt förbereda och gå över till en ny insamlingsteknik. Vidare får Statens ljud- och bildarkiv ett utökat ansvar för att besluta om prioriteringar och urval i en helt annan omfattning än tidigare och finna praktiska lösningar för detta. Besparingar kan göras genom att behovet av lagringsutrymmen och hyllinredning minskar genom mina förslag och genom en rationellare hantering vid digital insamling och framtida automatiserade migreringar.

16. Författningskommentar

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1392) om pliktexemplar av dokument

12 §

I första stycket regleras leveransplikt av film. För att leveransplikt skall inträda krävs att den är tillgänglig för allmänheten i Sverige. När så är fallet skall ett pliktexemplar lämnas. Även filmer framställda i utlandet och tillgängliga för allmänheten i Sverige omfattas av leveransplikt. I den förslagna ändringen undantas leveransplikten om filmen levereras som videogram.

Av andra stycket framgår att för videogram inträder leveransplikten om videogrammet gjorts tillgänglig för allmänheten i Sverige. Detta gäller om videogrammet gjorts tillgängligt i minst fem exemplar.

Tredje stycket innehåller en regel som är gemensam för film och videogram. Om filmen eller videogrammet inte har godkänts för visning, efter den granskning som Statens biografbyrå skall göra, inträder leveransplikt för dessa medier. När leveransplikten inträder skall ett pliktexemplar lämnas.

I fjärde stycket återfinns hänvisningar till regler 13, 16 och 17 §§ i pliktexemplarslagen. 13 § fastställer att reglerna i 12 § inte föreligger om filmerna eller videogrammen har samma innehåll och utförande som tidigare framställda dokument, såvida dessa har lämnats som pliktexemplar. I 16 § finns de kriterier som fordras för att villkoret för kombinerat material skall vara uppfyllda. Om föreskrifterna i den senare paragrafen uppfylls gäller inte reglerna i 12 §. När 16 § har företräde framför 12 § skall sju pliktexemplar lämnas av kombinerat material. Den senare skyldigheten gäller i enlighet med 17 § första stycket. I samma paragrafs andra stycke finns ytterligare regler om leverans av kombinerat material.

Ändringen har behandlats i kapitel 13.

18 §

I första stycket stadgas att de ljudradio- och televisionsprogram som skall spelas in enligt radiorättsliga bestämmelser i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden också skall lämnas som pliktexemplar.

Av andra stycket framgår att pliktexemplar av varje sändning skall lämnas av svenska programföretag som sänder med tillstånd beslutade av regeringen enligt 2 kap. 2 § första stycket i radio-_och_TV-lagen (1996:844). Även svenska programföretag som förmedlar sändningar till allmänheten genom satellitsändning vilken utgår från Sverige skall lämna pliktexemplar av varje sändning.

Tredje stycket innehåller bestämmelser som avser leveransplikt av ljudradio- och televisionsprogram förmedlade via sändningar som inte kräver tillståndsbeslut av regeringen eller gäller satellitsändning. Leveransplikten gäller ett urval om högst fyra veckor per kalenderår och avser ett pliktexemplar av varje sändning under denna tid. Vilka veckor som skall omfattas av leveransplikten beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

I fjärde stycket föreslås en ny regel för att medge undantag från bestämmelserna i första och andra stycket. Den föreslagna undantagsregeln har villkorats så att den endast får användas under förutsättning av att ljudradio- och televisionsprogram samlas på annat sätt, t.ex. om Statens ljud- och bildarkiv gör egen inspelning av material. Även överföring av digitala filer bestående av material från ljudradio- och televisionssändningar kan sannolikt inom kort bli en ny teknik som möjliggör insamling på annat sätt. Orden samlas in på annat sätt är en teknikneutral formulering som avser leverans med andra metoder än sådana som är knutna till de radiorättsliga bestämmelser som finns i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden och i 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844). Även leveranser av pliktexemplar av satellitsändningar som utgår från Sverige och som förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag skall kunna undantas när nya tekniker för insamling tas i bruk.

Ändringen har behandlats i avsnittet 12.2.

37 §

I första stycket stadgas att andra myndighetsbeslut än de som fattats av regeringen och som grundar sig på bestämmelser i pliktexemplarslagen får överklagas hos länsrätten.

Av andra stycket framgår att beslut enligt 36 § inte kan överklagas, vilket gäller beslut om undantag för visst fall från skyldigheten att lämna pliktexemplar. Genom ändring i 18 § införs en möjlighet att besluta om ytterligare undantag från leveransplikt. Genom ändring i 37 § andra stycket kommer beslut om att medge undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar inte kunna överklagas, oavsett vilken undantagsregel som tillämpas

Ändringen har behandlats i avsnittet 12.2.

Kommittédirektiv

Översyn av verksamheten och arbetsformerna vid statens ljud- och bildarkiv

Dir. 2002:155

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2002.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att utreda och utvärdera verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv. Utredaren skall se över arkivetsverksamhet med utgångspunkt i dagens situation avseende uppgifter, organisation och arbetsformer för insamlande, bevarande och tillhandahållande av material. Utredaren skall särskilt beakta om arkivet skall göra egen referensbandning och insamling av digitala filer. Utredaren skall även se över förutsättningarna för det långsiktiga bevarandet av arkivets analoga samlingar. Vidare skall utredaren föreslå de regler och övriga författningsändringar som behövs.

Bakgrund

Statens ljud- och bildarkiv har funnits som egen myndighet i drygt 20 år. Arkivet har enligt förordningen (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv till uppgift att ta emot och förvara pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram och vissa andra elektroniska dokument samt upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram som enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument skall lämnas till arkivet. En stor del av det leveranspliktiga utbudet består av radio- och TV-sändningar. Den lagstadgade leveransplikten omfattar även vissa typer av elektroniska dokument, nämligen de som finns i fixerad form och i utgåvor som kan köpas eller lånas, t.ex. cd-rom, disketter, videogram och fonogram. Materialet tillhandahålls för forskning om svensk kultur och svenskt samhälle. Arkivets samlingar är en del av vårt kulturarv och en viktig källa för forskning om svensk kultur och svenskt samhälle. Materialet måste bevaras i så stor utsträckning som

möjligt för att kunna ge eftervärlden kunskap och insyn i vårt samhälle.

Utvecklingen på det informationstekniska området sker allt snabbare. Ljud- och bildmaterial produceras i nya former och på nya tekniska system. För att det material som redan har samlats in skall kunna bevaras för eftervärlden krävs att materialet förs över till modernare digitala medier, s.k. migrering. Grundprincipen för arkiveringen av ljud och rörliga bilder är att det är informationen och inte informationsbäraren som skall bevaras. Det har dock förutsatts att informationen skall finnas tillgänglig i en form som ligger så nära originalinspelningen som möjligt. Så är inte fallet för radio- och TV-inspelningar i dag. Referensbandning sker på många olika system och är i många fall av låg teknisk kvalitet. Detta försvårar bevarandearbetet för ljud- och bildarkivet. Arkivet får lägga mycket tid och resurser på ett undermåligt utgångsmaterial. Urvalskriterierna behöver därför ses över för vissa delar av det leveranspliktiga material som inkommer till ljud- och bildarkivet i dag.

Uppdraget

Utredaren skall se över arbetsformerna och verksamheten som i dag bedrivs vid Statens ljud- och bildarkiv. Utredaren skall särskilt analysera behovet för arkivet att göra egen referensbandning och insamling av filer i digital miljö för att kunna välja format och standarder för bästa långsiktiga bevarande av ljud och rörliga bilder. Utredaren skall vidare redovisa en bedömning av kostnaderna för sådan bandning samt i vilken utsträckning det behövs författningsförändringar. Utredaren skall även se över förutsättningarna för överföringen av äldre material till nya tekniska system samt vilka eventuella samarbetspartners som kan finnas i detta arbete.

Översynen av arkivets verksamhet skall bedrivas förutsättningslöst. Utredaren bör även beakta aktuella utredningar och projekt i Sverige och internationellt som berör utredningsuppdraget.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2003.

Mot bakgrund av de resultat och bedömningar som utredaren gör, skall redovisningen också innehålla förslag till ny instruktion för Statens ljud- och bildarkiv och eventuella andra, av förslagen motiverade, författningsförändringar.

Utredaren skall redovisa ekonomiska konsekvenser av de förslag som lämnas. Utgångspunkten skall vara att förslag till förändringar som medför ekonomiska konsekvenser skall rymmas inom nu gällande ekonomiska ramar för verksamheten. Utredaren skall vidare redovisa eventuella konsekvenser som förslagen får för arkivets personal och framtida kompetensförsörjning.

(Utbildningsdepartementet)

Migrering av audiovisuellt innehåll

Tekniska aspekter

Författad av: Martin Jacobson Bidrag från: Tomas Gertz Göran Konstenius Stig-Lennart Molneryd Översätt från engelska av Lasse Svanberg Godkänd av utredningens teknikgrupp

1 Sammanfattning

Sedan 1979 har SLBA samlat in och arkiverat nära 5 miljoner timmar audiovisuellt material och är därmed det största audiovisuella arkivet i Europa. I jämförelse med bevarandet av andra typer av dokument, som t.ex. papper eller fotografier, är bevarandet av audiovisuellt material en relativt ny företeelse med liten faktisk kunskap om långsiktigt bevarande. Fysiskt sönderfall och föråldrad avspelningsteknisk apparatur har skapat akuta problem. En del bärare har börjat förstöras och andra befinner sig t.o.m. bortom möjligheten att rädda.

Att hålla avspelningsapparaturen i funktion är också ett stort problem på grund av inaktuell teknik och handhavandekunskap som försvinner. Det har blivit alltmer uppenbart för audiovisuella arkiv världen över, inklusive SLBA, att digitalisering utgör den enda tekno-ekonomiskt realistiska lösningen på det långsiktiga bevarandets problem och behov. Internationella arkivorganisationer har ofta just detta ärende överst på sin agenda och Europeiska kommissionen har finansierat ett antal projekt med syfte att komma fram till de praktiskt och ekonomiskt sett mest lämpliga lösningarna. Genom användandet av teknik som utnyttjar SLBA-arkivets volym kan överföringsprocessen för huvuddelen av samlingarna skötas via automatik.

 • Det är absolut nödvändigt att förstå att dessa bärare befinner sig i ett stadium av aktivt förfall och att ju längre vi väntar desto mer kommer vi att förlora och desto dyrare kommer det att bli att rädda de som finns kvar. 12.3.1
 • Bevarande är en kontinuerlig process som går ut på att skydda och säkra innehållet över lång tid. Ett bevarandeprogram innefattar miljökontroll, finansiering, att garantera samlingarnas säkerhet genom katastrofberedskap och långtidsplanering samt konserverings- och restaureringsårgärder.

1

Därutöver måste

samlingarna göras tillgängliga. Migrering och digitalisering är viktiga steg, dock inom ramen för bevarandeprocessen. 10.1

 • Digtalisering innebär förflyttning av innehållet till en datafil inom ett IT-system. Om detta görs korrekt kan den lösa dagens mest akuta åldrandeproblem, men det är långsiktigt

1

Från American Moving Image Archivists website:

http://www.amianet.org/publication/resources/guidelines/videofacts/intro.html

bevarande som ger svaren på frågorna om hur man gör innehållet användbart och tillgängligt. Planeringsstadiet är av avgörande betydelse för ett effektivt och framgångsrikt projekt.

 • Generellt sett finns två metoder för digitalisering, manuell eller robotiserad. Kostnaderna för manuell digitalisering är avsevärt högre än för robotiserad sådan. Både manuell och robotiserad digitalisering måste användas av SLBA på grund av materialens inbördes skillnader vad beträffar format och kondition. 12.3.1
 • När materialet väl har digitaliserats blir den fortsatta bevarandeprocessen avsevärt enklare. SLBAs huvudsakliga vinster med digitalisering blir: 3.3 1) En rimlig möjlighet att rädda och bevara materialet innan det förstörs av fysisk nedbrytning. Det förkortar den tid som krävs för framtida migreringar, vilket gör det möjligt att slutföra dem innan bärarna förstörts bortom all möjlighet till räddning.

2) Avsevärt minskade kostnader för framtida migreringar, det går fortare och blir billigare. 3) Avsevärt ökade möjligheter för tillgänglighet, vilket i sin tur skapar nya användningsområden och bättre användningsformer.

 • Migrering innebär förflyttning av innehållet från en bärare till en annan. Men det är återigen långsiktigt bevarande som ger svaren på frågorna om hur man gör innehållet användbart och tillgängligt. 2.3
 • Migrering är också den en process, men en som utförs i intervaller som är avhängiga maskinernas status (ej längre i bruk) och det fysiska förfallet av bäraren. Diskussioner om migrering tenderar ofta att handla om själva förflyttningsprocessen, överspelningen, men migrering innefattar också urval, logistik, restaurering, metadata och lagring varav alla är viktiga element som inte får negligeras.
 • Eftersom massmigrering innehåller dynamiska möjligheter (de ökar med tiden), är det önskvärt att prioritera men däremot inte att välja bort material i förväg för migreringsprocessen. Detta kan medföra att material kommer med som annars skulle ha valts bort.
 • Urvalet av material för digitalisering kan bli mer praktiskt om det göras på grundval av hela bärare och inte på program på enskilda bärare, detta i avsikt att i möjligaste mån förenkla överföringsprocessen. När materialet väl har digitaliserats kan, om så önskas, ytterligare urval göras.
 • Kvalitetsnivåer bör väljas baserade på förväntade framtida användningsformer och inte på den vanliga missuppfattningen att högre kvalitet automatiskt innebär högre totalkostnader. De ekonomiska konsekvenserna av att välja en kvalitetsnivå som fyller framtida behov är mycket små jämfört med de totala bevarandekostnaderna. Att välja en teknisk kvalitetsnivå med tillräcklig ”framtidsmarginal” ökar programmaterialets kulturella värde och bidrar i framtiden till att garantera enklare och billigare migrering. Väl digitaliserat så kan materialets kvalitet inte ökas i efterhand. 6
 • Kompetensbegränsningar består främst i det faktum att det finns väldigt få skickliga och motiverade tekniker som kan handha, underhålla och modifiera äldre audiovisuell utrustning. De flesta av dem finns idag hos SVT, SR, UR, Filmteknik och SLBA. 12.3.2
 • Tekniska begränsningar utgörs i huvudsak av bärare i olika stadier av förfall och föråldrad avspelningsapparatur, därutöver är det mesta möjligt med dagens teknologi. 5
 • Presto Space, ett audiovisuellt bevarandeprojekt som finansieras av Europeiska Kommissionen, och National Audio-Visual Conservation Center hos Library of Congress kommer att utarbeta nyckelfunktioner på bevarandeområdet och det är i högsta grad önskvärt att detta utnyttjas. SLBA har nyligen blivit medlem i Presto Space’ användargrupp och kommer på så vis att kunna följa och bli involverad i utvecklingen av deras ”Preservation Factory”-koncept. 11.2
 • Den Europeiska Kommissionen har räknat ut att räddandet av bara 10 % av materialet i de europeiska audiovisuella arkiven kommer att kosta 2,5 miljarder Euro, och att den Preservation Factory-strategi som presenterats av Presto Space skulle kunna halvera denna kostnad. 11.2.5
 • Tillsammans har de fyra största audiovisuella arkiven i Sverige

(SLBA, SVT, SR, TV4) beräknat att det kommer att kosta

224 miljoner Euro (2,06 miljarder SEK) att rädda allt material i sina samlingar. 12.3.1

 • SLBAs samlingar innehåller alla kvalitetsnivåer. Den senaste innehållsinventeringen visar emellertid tydligt att huvuddelen av materialet består av VHS för video och 1/4-tums ljudband (open-reel) för ljud. 12.1.1.
 • Informationstekniken (IT) kan idag fylla många av de audiovisuella arkivens och broadcast-företagens behov. Detta är inte bara möjligt, IT används ju idag över hela världen och dess användning är därför både tekniskt och ekonomiskt motiverad.
 • De investeringar i masslagringssystem som gjorts av SLBA till dags dato uppgår till 5,52 MSek. Detta system ger en indikation på förväntade investeringsbehov för IT-hårdvara och mjukvara i en facilitet för massmigrering. Notera dock att det rör sig om en prototyp som bör speglas (till ett identiskt system) på annan ort av rena datasäkerhetsskäl. 12.2.1

2 Introduktion

2.1 Dokumentets syfte

Huvudsyftet med detta dokument är att tjäna som en teknisk bakgrund till de rön om migrering som presenterats i SLBA-utredningen (U2003:8). Dokumentet har skrivits av Martin Jacobson (teknisk chef vid Statens ljud- och bildarkiv) på uppdrag av utredningen och är godkänd av dess teknikgrupp. Denna består av Björn Blomberg (Sveriges Radios Förvaltning AB), Jonas Collsiöö (TV4), Eva-Lis Green (Sveriges Television) och Martin Jacobson (SLBA).

När man ställs inför utmaningen att rädda (migrera) bokstavligen miljontals timmar av programmaterial i varierande grad av tekniskt förfall och åldringssymptom, finns det en rad begrepp som skapar ett ramverk inom vilket man kan verka. Inom detta ramverk kan man välja mellan olika alternativ som standarder, format, kvalitetsnivåer och modeller. Ambitionen i detta dokument är inte att

presentera en slutgiltig lösning, utan snarare att generellt presentera alternativen och ge läsaren en bättre förståelse för ramverket.

Avsnitten 3–11 ägnas i huvudsak åt att förklara de förutsättningar som SLBA – i egenskap av nationellt audiovisuellt arkiv – har och baserar sin planering och beslutsfattande är grundat på. Vissa, som exempelvis materialets förfall, styrs av naturen medan andra som t.ex. standarder är stipulerade av människan. Det finns andra faktorer, som blotta mängden av material, vilka allvarligt påverkar förutsättningarna. Det avslutande avsnittet (12) ger viss insikt i kostnaderna för migrering av befintligt material. – Vilka mängder av media hanterar vi idag? – Hur många timmar? – Exempel på resulterande datamängder. – Kostnadsexempel på datalagring i olika kvalitetsnivåer, etc.

2.3. Definition av migrera, migrering

Ordet ”migrera” härrör från latinets ”migro” som betyder vandra, flytta. Och det är just det som det är frågan om även i detta sammanhang; att flytta, föra över innehållet i SLBAs samlingar till en ny miljö.

Det innebär i första hand att migrera materialet från analog till digital miljö. Första steget i denna process är att digitalisera samlingarna, göra om dem till ettor och nollor, och lagra dem som datafiler, filer som senare kommer att hamna på datalagringsband i ett datasystem.

När databanden blivit 3–7 år gamla blir det nödvändigt att migrera (flytta) över innehållet på de gamla banden till nya band. Den här gången kan man, till skillnad från den initiala migreringen (digitaliseringen), automatisera en stor del av processen, vilket alltid går mycket fortare och inte kräver manuella insatser på samma sätt. Denna migreringsprocess kommer att behöva upprepas med ett intervall av 3–7 år för att säkra materialet och hålla det levande

3 Digitalisering

3.1. Definition

Det finns ingen entydig definition av digitalisering. Är en CDskiva eller en DV-tape digitaliserad? De är naturligtvis digitala, men SLBA har valt att benämna dem digitala, inte digitaliserade. Ett objekt måste lagras som en datafil i ett system som tillhandahåller intag, beskrivning, administration, lagring och access för att få kallas digitaliserat.

3.2. Varför digitalt?

Vi lever i en analog värld. Våra sinnen, inklusive syn och hörsel, läser och översätter information på ett kontinuerligt sätt. Om lufttrycket oscillerar med en frekvens av ungefär 20–20 000 svängningar per sekund kan våra öron översätta denna information till något som vår hjärna kan förstå.

Den information som överförs till ögats näthinna är också den en kontinuerligt oscillerande signal, men här handlar det om magnetiska laddningar som oscillerar och som kommer från många ställen samtidigt. Om de har en våglängd av ungefär 400–700 nanometer blir det möjligt för ögat att översätta även denna information till något som vår hjärna kan förstå.

Om man tar prov (samples) av dessa kontinuerliga vågformer, mäter och fixerar dessa värden med vissa intervaller, då får dessa prov någon typ av siffervärden som motsvarar mätvärdena vid intervallerna. Jämför t.ex. en analog klocka med en digital. En analog klocka visar tiden i form av en kontinuerlig ström, medan en digital klocka samplar tiden och visar den i åtskilda fasta steg,

Varför använda digital teknik när vi ändå lever i en analog värld? Därför att digital teknik ger oss förmågor som vi annars inte skulle ha. Väl inne i den digitala domänen kan de diskreta numren läsas, förflyttas, analyseras och manipuleras utan att någon information går förlorad. Den analoga klockan lämnar utrymme för tolkning, medan den digitala visar tiden i åtskilda fasta steg som inte ger något utrymme för tolkning. Tolkningen har där redan gjorts.

Detta leder oss till betydelsen av tolkningsprocessen (från analogt till digitalt). Den bör göras med största möjliga precision i inläsningen av den analoga källan och med hög uppmärksamhet på

den analoga-digitala konverteringsprocessen. Detta är en av de mest krävande faserna i bevarandeprocessen, och kräver en myckenhet av tid, ansträngningar och pengar. Om den utförs korrekt behöver den bara utföras en gång.

SLBA, liksom resten av världen, har fördel av den digitala representationen av audiovisuellt material därför att den digitala är mer robust än den analoga, den skapar nya möjligheter och tillhandahåller dessutom tillräcklig upplösning för att rekonstruera originalet för de flesta ändamål.

3.3. Varför digitalisera?

När arkivmaterialet väl befinner sig i den digitala domänen och är en del av ett datasystem, separeras de fysiska och logiska formaten (se avsnitt 8). Bortsett från de fördelar som nämnts ovan, blir det nu möjligt att närma sig bevarandeproblematiken på ett helt nytt sätt. Innan denna separation skedde var det nödvändigt att lagra både det fysiska och logiska formatet som en enhet. Detta gäller även digitala AV-format som Compact Disc, Mini Disc, DV, DVC-PRO, Digital Betacam etc. Med undantag för en del nyare digitala format innebär migrering realtidsöverföring av varje bärare, vilka i de flesta fall innehåller liten inspelningstid och som utgör en tidskrävande process som vanligtvis ger kvalitetsförluster.

Väl digitaliserat ligger inte fokus längre på det fysiska formatet. Det är naturligtvis fortfarande av stor betydelse, men nu blir det möjligt och enkelt att migrera med automatik och utan kvalitetsförluster. Mycket mer programtid får plats på varje individuell bärare, överföring kan ske betydligt snabbare än realtid, och automatiska stickprov kan göras för att känna av fysiskt förfall, vilket kan resultera i att en ny kopia skapas med automatik. Detta handlar endast om migreringsvinsterna. Som nämns i avsnitt 12.3 har SLBA framgångsrikt (och relativt problemfritt) migrerat 5 550 äldre svenska nyhetsfilmer (SF-Journalerna) från DLT- till LTO-band som lagringsformat.

Eftersom fokus inte längre ligger på det fysiska formatet flyttas det istället till det logiska formatet och IT-systemet. Logiska format tenderar att vara mycket mer dynamiska, t.o.m. mer sårbara till sin karaktär, än de fysiska. De kräver uppsikt och kontroll med kortare tidsintervaller, uppföljning av utveckling åtminstone några gånger om året, helst kontinuerligt.

Utöver de mycket stora fördelarna ur bevarandesynpunkt erbjuder digitaliseringen också möjligheter att starkt öka tillgängligheten. Detta skapar nya användningsområden och ett bättre utnyttjande av innehållet. Här följer två konkreta exempel från SLBAs digitalisering av SFs Journalfilmer. 1) Innan digitaliseringen hade blott en handfull människor till-

gång till dessa filmer, och de var i sin tur tvungna att vänta i dagar för att få se filmerna. Efter digitaliseringen är filmerna inte bara omedelbart tillgängliga för vem som helst, utan deras kataloguppgifter integrerades tätt med filmerna så att man kan göra en fri textsökning och direkt få se den film som matchar textsökningen.

2) Transkodering, (återanvändning av existerande fil för nya

ändamål) är en annan av digitaliseringens vinster. Det innebär möjligheten att läsa in en befintlig fil och skapa en kopia, emellertid med nya parametrar och för ett nytt syfte. Nyhetsfilmerna har exempelvis en bevarandefil i hög kvalitet lagrad i den jämförelsevis långsamma bandroboten. Användarkopior har gjorts och görs fortfarande utifrån denna bevarandefil men nu i en lägre upplösning som är bättre anpassad till intra- och internets behov och är billigare att lagra on-line för direkt access. Att skapa dessa filer för ett nytt syfte är något som måste göras regelbundet. Det här är en process som tidigare varit arbetskrävande men som nu blivit enkel och snabb på grund av digitaliseringen.

3.4. Arbetsflöde

Migrering och digitalisering är till sin natur mycket omfattande åtgärder och planeringsstadiet blir därför avgörande för projektets effektivitet och grad av framgång. The Library of Congress har planerat i åratal, PRESTO har studerat ämnet i två år och PRESTO SPACE kommer att fortsätta sina studier i ytterligare fyra år.

Enligt en EBU rapport

2

bör en checklista för arbetsflödet se ut

på följande sätt:

2

European Broadcasting Union: Archives in Digital Broadcasting, SPG 03-12602_E, 12

September 2003.

Denna checklista bör användas i alla arbetsflöden för digitalisering: Urval – Kriterier, Kvantitet, Kvalitet Fysisk förberedelse – Konservering, Specialutbildad personal Capture – Realtid, Snabbare än realtid Katalogisering – Detaljnivå Skapande av Metadata – Automatisk, Manuell Lagring – Format, On Line, Near On Line, Komprimering Access (tillgång) – Web Server, Site Hosting Migrering – Bevarandestrategi

4 Utvecklingsvägar

Under uppbyggnaden av SLBAs befintliga system för masslagring, och efter val av utrustning och systemintegratör, visade det sig bl.a. att det finns två tydliga vägar att välja mellan: broadcast-industrins eller bank- och försäkringssektorns. Det kan tyckas vara naturligt för SLBA att välja broadcast-industrins väg, men även om SLBA hanterar stora mängder radio- och TV-program, visar det sig att broadcast-industrins produktionsbehov (som innefattar hög tillgänglighetsgrad och redigeringsmöjligheter för en jämförelsevis stor mängd klienter) ställer helt andra krav på system.

SLBAs främsta prioritet är lång livslängd, vilket mer liknar bank- och försäkringssektorns behov och system. Dessa är ofta lagstiftade och kräver lagring av stora mängder data under långa tidsperioder. Sådana system har funnits i decennier, är tidstestade och kräver mindre frekvent uppgradering än broadcast-systemens spjutspetsteknologi.

SLBAs mest ekonomiska val blir med största sannolikhet att följa bank- och försäkringssektorns exempel men samtidigt vid behov integrera element från broadcast-industrin.

5 Tekniska begränsningar

Det finns ett antal tekniska begränsningar när det gäller att migrera programinnehåll, varav den mest signifikanta utgörs av gammal uppspelningsapparatur. Att på papper planera en storskalig migrering är en sak, att utföra den i verkligheten är en helt annan. Mest

beror detta på den typ av äldre utrustning som kommer att användas. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att förutse tillförlitligheten hos en gammal bandspelare under åratal av migreringsarbete. Bristen på tillgänglig teknisk service, support, reservdelar, erfarenhet och handhavandekunskap utgör ett väsentligt hinder.

En begränsning när man arbetar med videoöverföringar av analogt källmaterial är att de sannolikt kommer att ske i realtid. Ljudöverföringar däremot har andra förutsättningar bl.a. för att de longitudinella (längsmedgående) spår som används i dessa format kan göra det möjligt att höghastighetskopiera dessa. Detta måste dock ske med noggrann kontroll av både EQ (equalisation), och följdförändringar av s.k. ”time stretching”. För videobandinspelningar finns dock naturliga hinder för höghastighetskopiering. Detta beror på att videoinformationen är tidssamplad och inspelad på snedspår eller transversala spår vilket gör det svårt, men inte omöjligt, att synkronisera en höghastighetsavläsning av videospåren. Viktigare än så är att mängden inspelad information på ett givet område är mycket högre än på ljudband vilket skapar bandbreddsproblem. Det har gjorts en del försök med höghastighetskopiering av analog video i form av direktöverföring av bandets magnetiska inspelningsmönster till ett nytt band efter att ha upphettat detsamma till Curie-punkten. Utöver att detta är en ganska komplicerad och kostnadskrävande process ligger det också en begränsning i att det resulterande formatet är detsamma som det ursprungliga.

SLBAs tester med existerande ljudapparatur har fram till idag resulterat i en genomsnittlig ökning av uppspelningshastigheten med 100 % utan märkbar distorsion eller förlust av bandbredd. Pågående modifiering och testning av ljudbandspelare, främst 1/4tums rullbandspelare, inriktas nu mot en ytterligare höjning av avspelningshastigheten.

Sönderfallet hos bärarna utgör en definitiv begränsning. I vissa fall är det möjligt att förbättra avläsningsbarheten hos annars oläsbara bärare genom t.ex. ”bakning” eller polering. I andra fall går det inte att avläsa delar av eller i värsta fall hela bäraren.

Bandbredd, lagring, arbetsflöden etc. kan också utgöra begränsningar men dessa är inte av teknisk natur längre. Tidsfaktorn kan vara avgörande för uppfyllande av dessa behov, men i övrigt tenderar begränsningarna att vara av finansiell eller administrativ karaktär.

6 Kvalitet

Kvalitetsnivåerna bör väljas baserade på förväntad framtida användning och inte på den vanliga missuppfattningen att högre kvalitet automatiskt innebär högre totalkostnader. Att välja en kvalitetsnivå med tillräcklig marginal kommer att öka det kulturella värdet hos materialet och bidra till en både enklare och billigare framtida migrering genom att möjliggöra förändring av det logiska formatet utan märkbara kvalitetsförluster.

En låg kvalitet på källmaterial (t.ex. VHS) innebär inte automatiskt val av en låg kvalitet på den digitala kopian.

Mycket av kodningseffektiviteten slösas bort på brusreducering och slutresultatet kan bli ännu sämre än originalet om bithastigheten är för låg. Kodningseffektiviteten är beroende av programinnehållet, vilket inkluderar rörelse, redundans, brusnivå och upplösning. När originalkopian är av låg kvalitet innebär det paradoxalt nog att högre bithastighet krävs eftersom kompressionen blir mindre effektiv.

3

Att definiera kvalitet är naturligtvis avhängigt av vad man beskriver. I det här fallet är korrekt audiovisuell återgivning av största vikt eftersom kvalitetsnivåerna måste sättas under själva digitaliseringsprocessen och på en nivå som inte kan höjas i efterhand. Andra faktorer, som t.ex. tillgänglighet, kan utarbetas i efterhand.

Kvalitetsmätning av avkodat ljud eller video kan göras subjektivt eller objektivt. Problemet med objektiva kvalitetsmätningar är att kvantifierings- och komprimeringseffekter kanske inte påverkar mätningarna. Detta beror på att bandbredd vanligtvis är den huvudsakliga måttstocken. Subjektiv kvalitetsmätning lämpar sig generellt bättre för hårt komprimerat material eftersom de digitala bieffekterna vanligtvis är höga. Med låg- eller okomprimerat material rekommenderas en kombination av de två. Utrustningstillver-

3

PRESTO dokument: PRESTO-WP3-INA-001218.

karna har nyligen gett sig i kast med dessa problem genom att utveckla automatiska subjektiva mätmetoder som är kvantifierbara.

6.3. Komprimering

Komprimering är ett brett begrepp som innebär minskning av mängd i någon form. Det är möjligt att komprimera både i analog och digital miljö. Analog komprimering har använts både i ljud- och videosammanhang sedan dess introduktion. En annan benämning för digital komprimering är bitreduktion.

Det finns två anledningar till att man komprimerar; endera för att spara utrymme i form av bandbredd eller lagringskapacitet, eller också för att göra något tekniskt möjligt som annars vore omöjligt.

Ett exempel på det senare är att utnyttja en existerande kanal som har mindre bandbredd än de data man önskar överföra. Ett annat exempel är ett lagringsmedium som har mindre kapacitet än den mängd data man önskar lagra.

Utifrån ett långsiktigt perspektiv är komprimering inte önskvärd. Den komplicerar bevarandeprocessen och tar ofta bort unik information. Det finns emellertid milda former av komprimering som är icke-destruktiv och tillåter total rekonstruktion av ursprungsdata. Tyvärr reducerar dessa metoder datamängden bara obetydligt, samtidigt som de utgör en komplikationsfaktor. Detta innebär att de små utrymmesbesparingar de erbjuder sker till priset av ökad komplexitet och att de i slutänden troligen inte visar sig vara värda besväret.

Med de enorma mängder material som SLBA hanterar kommer komprimering av video att vara motiverad under åtminstone ett decennium framåt. Dagens komprimeringsalgoritmer tillåter en bitreduktion på upp till 10 gånger utan märkbara subjektiva kvalitetsförluster. Detta betyder naturligtvis en motsvarande minskning av lagringskostnaderna (systemkostnadsbesparingar ej inräknade).

Av förenklingsskäl rekommenderar SLBA emellertid att ljud inte komprimeras. De ekonomiska vinsterna är alltför små för att motivera att man gör sig av med unik information, och icke-destruktiv komprimering ger inte mer än 10 %:s besparing vid datalagring. MPEG-ljud kommer fortfarande att finnas som en rekommenderat alternativ eftersom SLBAs kunder ofta levererar filer i MPEG-format och det vore meningslöst att transkodera dessa till ett okomprimerat format.

Ljudfiler som SLBA själva producerar skall dock inte vara komprimerade.

Det bör noteras att när en lågkvalitativ, brusig input-signal komprimeras, så reduceras kodningseffektiviteten på grund av att stora mängder bitar ödslas på brus. En sådan programkälla kräver vanligtvis en högre bithastighet om man vill uppnå samma slutresultat som med en input-signal av högre kvalitet. Bortsett från brusreducering är det dock inte möjligt att förbättra bild- och ljudkvaliteten utöver den som finns i originalmaterialet.

7 Standardisering

7.1. Behovet av standarder

Begreppen standard och format används ibland på ett utbytbart sätt, trots att de betyder två helt olika saker. Ett format är en struktur, ett mönster eller ett sätt att organisera någonting som kan utarbetas av egentligen vem som helst. Ett format kan eventuellt bli en standard. En standard är avsedd att fungera som en modell och en norm som måste accepteras av instanser som t.ex. de organisationer som listas här nedan. Det finns emellertid också något som kallas ”de facto” standard, något som inte tagits fram av standardsättande organisationer, men som har blivit så allmänt accepterat och använt att det blivit en ”informell” standard. Microsofts Wave-format är ett exempel på detta.

Standarder är viktiga därför att pålitlig avspelning och programutbyte är beroende av att hård- och mjukvaror skall kunna ”prata samma språk”. Detta är standardernas grundsyfte och när de väl blivit allmänt accepterade förenklar de hanteringen betydligt. De kan fungera på många olika nivåer, t.ex. från datablock till systemnivå. SLBA har traditionellt sett bara engagerat sig i audiovisuella standarder. Konvergensen mellan ljud, video och IT kräver numera inte bara vaksamhet vad beträffar audiovisuell standardutveckling utan också för IT-standarder på alla nivåer.

Open Archival Information Standard (OAIS) är en mycket viktig modell som kan utvecklas till en standard. Mer om detta i kapitlet om modeller.

7.2. Standardiserande organ

Här nedan följer en förteckning över de mest inflytelserika standardiseringsorganen som ägnar sig åt ljud-, video- och metadatafrågor:

International Organization for Standardization – http://www.iso.ch/ European Broadcasting Union (EBU) – http://www.ebu.ch American National Standards Institute (ANSI) – http://web.ansi.org/ Audio Engineering Society (AES) – http://www.aes.org/ International Asssociation of Sound Archives (IASA) http://www.iasa-web.org National Association of Broadcasters (NAB) – http://www.nab.org Society of Broadcast Engineers – http://www.sbe.org/ Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) – http://www.smpte.org Society of Professional Audio Recording Services (SPARS) – http://www.spars.com

7.3. Några standardiseringsinitiativ

Advanced Authoring Format (AAF) Association – http://www.aafassociation.org/ The Dublin Core Metadata Initiative – http://dublincore.org/ International Federation of Television Archives FIAT/IFTA – http://www.fiatifta.org/ The Professional Motion Picture Expert Group (MPEG) Forum – http://www.pro-mpeg.org/

7.4. Bristen på standarder

Det råder en generell brist på standarder och format på arkivområdet. Det är en liten och trög marknad som inte har tillräcklig potential för att väcka tillverkningsindustrins intresse. Det är i huvudsak broadcast-företag och statliga institutioner som har tagit initiativ till de framsteg som har skett. De har nämligen båda ett stort intresse av att utbyta och bevara information. The National

Aeronautics and Space Administration (NASA) och deras Open Archival Information Standard (OAIS) är ett bra exempel på detta.

Med undantag för Broadcast Wave är standarderna i sektion 7.6 i realiteten strömmade (gränssnitts) standarder. Detta beror på bristen på användbara lagrings- och filformatsstandarder. Standardiseringsarbetet har fram till idag fokuserats på strömsyntax. SMPTE 360Ms General Exchange Format (GXF) kan komma att fylla det tomrummet, men alla indikationer från broadcast- och arkivsektorerna pekar mot Material Exchange Format (MXF) när det väl formaliserats av SMPTE.

MXF är ett format för fildelning i form av ett paket, en s.k. wrapper. Det är kompressions-, nätverks- och operativsystemsoberoende och kan hantera metadata. MXF stödjer okomprimerad video, MPEG (SDTI-CP), DV- och DVC-PROströmmar. Även om MXF tillför komplexitet, kommer det att bli en filformatsstandard (liksom Broadcast Wave-formatet är på ljudområdet).

7.5. Överensstämmelsekontroll (s.k. compliance testing)

Traditionell ljud och video har ofta standardiserats i både lagrings- och gränssnittsformat. Kassett-, band- och diskformaten är reglerade, liksom själva inspelningsmönstret och in- och utgående signaler. Det betyder att det alltid har funnits ett bra utbud av testutrustning och okomplicerade testmetoder att välja mellan. Så är emellertid inte fallet med valda digitala AV-filer (med undantag för Broadcast Wave). Som tidigare nämnts är det endast strömsyntaxen som standardiserats, vilket innebär att överensstämmelsekontroll endast kan göras efter avkodning av filen och tolkning av utgående signal. Ett typiskt exempel är European Telecommunications Standards Institute’s (ETSI) ETR290s riktlinjer för mätning av DVB-system, i vilka den kodade signalen konverteras till en seriell digital bitström. Det är en användbar standard, men kan tyvärr inte appliceras på det SLBA vill göra.

Det vore önskvärt att kunna köra ett testprogram på ett stort antal filer för att testa överensstämmelse. Även om det vore tekniskt möjligt att konstruera ett sådant program, har SLBA inte lyckats hitta något sådant på marknaden. De program och den

utrustning för tester av överensstämmelse har endera varit för digital sändning eller inriktade på kvalitativa aspekter.

Detta gäller speciellt MPEG där huvuddelen av uppmärksamheten koncentrerats på systemspecifikationen ISO/IEC 13818–1, vilket gör det svårt att genomföra övergripande tester av överensstämmelse och standarduppfyllelse.

7.6. SLBAs val

Följande faktorer har beaktats vid val av logiskt lagringsformat:

 • Standardisering
 • Acceptans och utbreddhet inom industrin
 • Förväntad livslängd
 • Kvaliteten hos den audiovisuella återgivningen
 • Lagringseffektivitet
 • Enkelhet

Påseendekopior har oftast kort livslängd och tjänar speciella syften. De betraktas därför allmänt som ersättningsbara. Eftersom arkiverings- och inte påseendeformatet här är föremål för intresse, blir viktningen av ovannämnda kriterier enbart beroende av hur viktigt originalmaterialet anses vara. Visst material anses kanske ha ett högre kulturellt värde och rättfärdigar därför en högre bithastighet. Den huvudsakliga variabeln är lagringseffektiviteten, vilken naturligtvis kan översättas till kostnader.

För att öka flexibiliteten beskrivs varje formats egenskaper så generellt som möjligt.

Ljud, okomprimerat

Broadcast Wave Format (BWF) enligt European Broadcasting Union dokument Tech 3285

Lineär pulskodmodulering (PCM)

Ljud, komprimerat

MPEG–1 enligt ISO/IEC 11172–standarden

Layer 2 Layer 3 (MP3)

Video med ljud, okomprimerat

Digital Video enligt ITU-R BT.601/ITU-R BT.656-standarden

625 Linjer 50 Hz 4:2:2 Bildsamplingsstruktur

Rekommendation ITU-R BT.601 beskriver de digitala videosignalerna 4:2:2 och 4:4:4 och Rekommendation ITU-R BT.656 de gränssnitt, både seriella och parallella, som används för att förflytta videosignalen ITU-R BT.601 4:2:2 mellan olika typer av videoapparatur. Resultatet blir vanligtvis en .avi-fil, som är Microsoft-specifik och icke standardiserad.

Video med ljud, komprimerat

MPEG-2 enligt ISO/IEC 13818-standarden.

Standard Quality High Quality Main Level @ Main Profile Main Level @ 4:2:2 Profile 2 – 15 Mb/s 15 – 50 Mb/s 625 Lines 50 Hz 625 Lines 50 Hz

DVC-PRO enligt SMPTE 314M-1999 Television –

Datastruktur för DV-baserad ljud, data och komprimerad video – 25 och 50 Mb/s

Standard Quality High Quality DVC-PRO 25 DVC-PRO 50 25 Mb/s 50 Mb/s 625 Lines 50 Hz 625 Lines 50 Hz 4:1:1 Image Sampling Structure 4:2:2 Image Sampling Structure

Denna SMPTE 314M-1999-standard definierar den DV-baserade strukturen för gränssnitten för digitalt ljud, subkoddata och komprimerad video. Resultatet blir vanligtvis en .dif-fil, som inte är standardiserad.

Det bör noteras att DVC-PRO 25s 4:1:1 samplingsstruktur inte är helt kompatibel med MPEG-2 ML@MPs 4:2:0 som tillämpas i DTV-standarden. Med reservation för interpolering blir slutresultatet 4:1:0 och en avsevärd förlust av färginformation.

MPEG-1 enligt ISO/IEC 11172-standarden

Low Quality 1 – 2 Mb/s

8 Format

Så som påpekades i avsnitt 7.1 anses termerna format och standard vara utbytbara, trots att de betyder olika saker. En standard avses fungera som en modell, en norm och måste ratificeras av ett allmänt ansett standardiseringsorgan. Ett format är en struktur, ett mönster eller organiserandet av något som kan formas av i princip vem som helst. Ett format kan vara, men behöver inte vara en standard. När man pratar om audiovisuella format är det vanligast att man pratar om lagringsformat i form av bärar- eller filformat. Då inkluderar man också vanligtvis avspelningsapparaturen (tillsammans med bäraren) i sin inre bild. En av digitaliseringens konsekvenser är emellertid separerandet av fysiskt och logiskt format. De är inte längre sammanlänkade i ett fixerat, fast system.

Fysiska system innefattar:

 • Lagringsmedier
 • Avspelningsapparatur

I dagsläget hanterar SLBA mer än 50 olika audiovisuella format. Varje enskilt format kräver lagring, dokumentation och operativ kunskap om avspelningsapparatur och mjukvara. En av digitaliseringens målsättningar är att begränsa antalet format. Om det lyckas skulle det innebära avsevärda förenklingar.

Logiska format innefattar bl.a.:

 • Samplingsstruktur
 • Komprimering
 • Multiplexering
 • Felkorrigering
 • Container/Wrapper
 • Filformat
 • Filsystem
 • Ytterligare komprimering i lagringsmediet

Av ovanstående lista framgår tydligt att logiska format innebär en betydligt högre grad av komplexitet i form av antalet variabler. De är variabler just nu på grund av särskiljandet av fysiska och logiska format. Det bevarandearbete som går ut på att följa olika formats

livscykler förändras i samband med digitalisering. Logiska format kräver idag betydligt mer uppmärksamhet än fysiska format.

Det finns egentligen ett överflöd av format, dock inga givna arkiveringsformat. Som nämnts tidigare, är det en liten och trög marknad som saknar potential för att väcka tillverkningsindustrins intresse. Försök att etablera arkiveringsformat har gjorts av bl.a. International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), International Federation of Television Archives (FIAT/IFTA) och Association of Moving Image Archivists (AMIA), dock utan större framgång.

9 Metadata

Metadata beskrivs ofta som ”data om data”. Varje funktionellt arkiv har alltid varit i behov av basinformation om sina samlingar för att kunna beskriva och hitta ett specificerat innehåll. Det har kanske också funnits teknisk information om bäraren och det tekniska system som krävs för att kunna avläsa innehållet, kanske också administrativ information om versioner, ägarskap, bevarandeinformation etc.

Följande typ av information kan betraktas som ”metadata”:

 • Beskrivande
 • Teknisk
 • Administrativ

En jämförelse är en burk soppa. Innehållet är soppa, och metadata är det som står på burkens etikett.

 • Beskrivande metadata beskriver det som finns inuti; namn, innehållsbeskrivning etc.
 • Tekniska metadata beskriver vad som måste göras för att kunna använda innehållet; öppna burken, tillsätt vatten, värm upp och låt sjuda, etc.
 • Administrativa metadata berättar innehållets historia; var det tillverkades, batch-nummer, tillverkningsdatum, etc.

Den tekniska och administrativa informationen har blivit allt viktigare i digitalåldern. Detta beror främst på att innehåll numera förflyttas, kopieras, förändras och används mycket oftare än tidigare. I likhet med andra arkiv har SLBA traditionellt koncentrerat sig på beskrivande metadata i form av kataloger. Dessa måste nu kompletteras med omfattande tekniska och administrativa metadata.

Digitaliseringen innebär bl.a. att innehåll numera kan bli intimt integrerat med metadata. Detta skapar en situation där innehållet och den beskrivande informationen kan komma att bli betraktade som en integrerad enhet ett informationspaket, som tillhandahåller allt vi behöver för att kunna använda det, nu och i framtiden. Häri ligger en av grundprinciperna för National Aeronautics and Space Administrations (NASA) Open Archival Information Standard (OAIS) som nämnts här i avsnitten om standarder och modeller. Detta representerar ett helt nytt sätt att tänka för de flesta a/v arkivanställda, ett sätt som måste bli mer utbrett för både bevarandearbetets och effektiva arbetsflödens skull.

Under migreringsprocessen bör utvinning av metadata optimeras, vilket betyder att alla existerande, betydelsefulla metadata skall behållas och att nya metadata (t.ex. teknisk information från överföringsprocessen) skall skapas och lagras. Det kan också vara värdefullt att använda automatisk fångst av beskrivande metadata i form av tal- och bildigenkänning, vilket kan fungera som ett supplement till den vanliga kataloginformationen.

När metadata väl har skapats måste de lagras någonstans. Detta kan ske i en databas, i den aktuella datafilen, eller i en kombination av de två. Generellt sett bör den senare lösningen användas, främst av bevarandeskäl. Databaser kommer självklart att fungera mycket bättre i den vardagliga användningen, med tillgång till index, tesaurer etc. Vad det gäller teknisk metadata bör den om möjligt tillfogas (embed) datafilen för att göra den självbeskrivande i det fall systemsammanbrott sker. Det är fullt möjligt att lägga in underordnad information i de flesta tänkbara datafilsformaten, vilket stödjer tidigare nämnda ambition. Det bör noteras att insat-

ser för att hålla information i filen aktuell kan bli både dyr och svår. Det kan därför vara önskvärt att minska kraven vad det gäller aktualiteten av denna information.

Metadata är ett stort ämnesområde som här bara kan beröras kort. Under senare år har intresset för metadata ökat kraftigt runt om i världen på grund av de förändringar digitaliseringen medfört. Enligt Library of Congress är det möjligt att kostnader relaterade till metadata i vissa fall kommer att fördubbla migreringskostnaderna. Detta understryker såväl metadatas betydelse som behovet av att ha goda insikter om metadatas olika aspekter inom organisationen.

De viktigaste standardiseringsinitiativen på metadataområdet är idag:

 • The Material Exchange Format (MXF) från Pro-MPEG Forum
 • MPEG 7 och MPEG 21 från International Standards Organisation (ISO)
 • The Dublin Core Metadata Initiative
 • SMPTE 335M och Unique Material Indentifier (UMID) från

Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)

 • Project P-Meta från European Broadcasting Union (EBU)
 • The Advanced Authoring Format (AAF) från The AAF Association

Dessa organisationer finns uppräknade i kapitel 7.

The Netherlands Instituut voor Beeld en Geluid har producerat en text som ger en god insikt i ämnet metadata: Metadata in the Audiovisual Production Environment, An Introduction by Annemieke de Jong, 2003.

10 Restaurering, konservering och bevarande

Följande definitioner kommer från AMIA (Association of Moving Image Archivists)

4

:

CPR: Definition av termer

De engelska termerna ”conservation”, ”preservation” och ”restoration” används ofta på ett utbytbart sätt. Det finns ett definitivt släktskap men var och en för sig har de distinkt separata betydelser. Preservation

Det beskriver och omfattar sådana aktiviteter och funktioner som går ut på att skapa en lämplig och trygg miljö som förlänger arkivsamlingars användbara liv. Ett bevarandeprogram innefattar miljökontroll, kapitalanskaffning samt att garantera samlingarnas säkerhet genom katastrofberedskap och långsiktig planering. Undersökning och dokumentation av arkivets bandinnehav är andra viktiga aktiviteter i en ansvarsfull skötsel av mediamaterial. Bevarande inkluderar också konservering och restaurering.

Conservation Termen anses allmänt vara en integrerad del av ett generellt bevarandeprogram. Dess syfte är att stabilisera och förebygga ytterligare skador och förfall, och därmed ge magnetbanden ett längre användbart liv. Sådana åtgärder inkluderar exempelvis rengöring av banden och underhåll av avspelningsapparaturen liksom följandet av korrekta handhavande- och lagringsprocedurer. Att förse användarna med visningskopior av originalmaterialet är ett viktigt sätt att skydda originalen från användningsskador. Restaurering

För magnetiska medier finns två slags restaurering; restaurering av det fysiska mediet och restaurering av den inspelade informationen.

Restaurering av det fysiska mediet kan innefatta vidtagandet av nödvändiga åtgärder för att det skadade eller åldrade bandet skall återföras så nära sitt ursprungsskick som möjligt. Dessa åtgärder går ut på att ett skadat band vid avspelningen skall ha en kvalitetsnivå som motsvarar originalinspelningen. I vissa fall krävs restaureringsåtgärder för att överhuvudtaget komma åt det inspelade materialet, oavsett kvalitetsnivå. Restaurering av det fysiska mediet (bandet) kan krävas för att

4

Association of Moving Image Archivists:

http://www.amianet.org/publication/resources/guidelines/videofacts/intro.html

kunna producera en masterkopia och en brukskopia av originalinspelningen. Restaurering av den inspelade signalen på ett originalmaterial, i avsikt att förbättra ljud- och/eller bildkvaliteten, innebär att man förändrar informationen. Restaurering som inkluderar signalbehandling bör inte genomföras på originalmaterial eftersom manipulation av originalinformationen är ett brott mot arkiveringens etiska grundregler och förvaltarskap. I de fall där signalförbättring bedöms vara absolut nödvändig, bör sådana ingrepp bara ske på kopior av originalmaterialet.

Sedan 1979 har SLBA samlat in och arkiverat nästan fem miljoner timmar audiovisuellt material vilket gör SLBA till det största audiovisuella arkivet i Europa. Jämfört med bevarande av andra typer av material, som t.ex. papper och film, är audiovisuellt bevarande en jämförelsevis ny företeelse som därför har liten ackumulerad kunskap om långsiktigt bevarande. Papper och film har visat sig vara förhållandevis stabila och förutsägbara.

Arbetet med att undersöka bevarandeegenskaper hos magnetiska band har, i förhållande till många andra lagringsmedior, inte pågått särskilt länge.

Liknande arbete med inspelningsbara optiska skivor är oftast inte meningsfullt eftersom den snabba tekniska utvecklingen tenderar att göra testresultaten inaktuella i samma ögonblick som de publiceras. Magnetband har (lagrade i en arkivmiljö) en generell livslängd på 10–30 år, i bästa fall 50 år. SLBAs samlingar består till 96 % av just magnetband och dessa är i mer akut behov av räddningsaktioner än andra bärare, möjligen med undantag för inspelningsbara skivor. Livslängden för optiska skivor är betydligt svårare att avgöra.

Pressade skivor är i allmänhet mer stabila än inspelningsbara. Oberoende tester visar en förväntad livslängd på mellan 30 och drygt 100 år för pressade skivor, och mellan 1 och drygt 100 år för inspelningsbara. Detta skapar naturligtvis en mycket stor osäkerhetsfaktor, speciellt för inspelningsbara skivor.

Varför är det då så svårt att förutspå livslängden hos olika audiovisuella bärare?

 • Därför att bärarna inte föråldras i kronologisk ordning, åldringen beror också på fabrikat, typ, behandling och lagringshistoria.
 • Därför att utvecklingen av konstruktionstekniken är så snabb.
 • Därför att de (speciellt magnetbanden) har en mer komplex kemisk sammansättning, vilket skapar snabbare reaktiva processer.

Samtliga bärare hos SLBA lagras i samma arkivmiljö: 18°C och 30 % RH (relativ fuktighet). Detta är en kompromiss som tillåter snabb och enkel förflyttning ur arkivet utan acklimatisering, men som sker på bekostnad av vissa bärares livslängd. Imation, en av de ledande tillverkarna av lagringsmedia, hävdar att metallpartikelband (vilket är den vanligaste sorten inom SLBA och andra stora a/v- arkiv) som lagras i 20 °C och 40 % RH är säkra 10–15 år samt att det optimala lagringsklimatet för sådana band är 8 °C och 25 % RH. Men det finns en gräns för hur låg temperatur och fuktighet får bli om man vill undvika uttorkning och att smörjmedlet i bindemedlet tränger upp till ytan av bandet (vilket slammar igen videohuvudena). Ytterligare studier måste göras för att förlänga de befintliga (SLBAs) bärarnas liv tillräckligt länge för att de skall hinna migreras.

10.2.1. Konstruktion

Magnetband

Basskiktet av polyester är magnetbandets mest stabila del. Det bakre skiktet brukar inte heller vara något problem. Inspelningsskiktet är däremot bandets mest komplicerade del. Upp till 20 % av dess volym utgörs av porer som tillåter syre och fukt att tränga in i bindemedlet. Uretaner, som används i bindemedlet är förmodligen det mest instabila och samtidigt det mest exponerade materialet i bandet. En kombination av hydrolys och oxidering är huvudorsaken till magnetbandens åldrande.

Recording surface

Substrate

0,2 - 5

µm

6 - 25

µm

CROSS SECTIONAL VIEW

7- 30 µ m

 • Recording Surface: Magnetic particles (approx 40%) + usually polyester- polyurethane binder + possibly lubricant and other chemicals.
 • Substrate: PET Polyester
 • Backcoat (Optional): Usually graphite with a polymer based binder.

CD-Recordable (CD-R)

 • Lacquer: acrylic
 • Reflective Layer: Gold or Silver Halide
 • Dye layer: cyanine, metalstabiliserad cyanine, phthalocyanine or azo-dye
 • Substrate: Polycarbonate

Stamped CD

 • Lacquer: acrylic, polymer
 • Reflective Layer: Aluminum, gold or silver
 • Substrate: Polycarbonate

10.2.2. Nedbrytning

Magnetband

 • Nedbrytning/Upplösning av polymeriska kedjor
 • Oxidering av magnetiska partiklar
 • Minskat magnetflöde

Label (5 µm) Lacker (10-13 µm) Reflective Layer (0,1µ m)

Dye Substrate (1,2 mm)

Label (5 µm) Protective laquer layer (10-20 µm) Reflective Layer (0,05-0,1µ m)

Substrate (1,2 mm)

 • Smörjmedlet i bindemedlet tränger upp mot ytskiktet
 • Utveckling av mögel

Efter det att symptom uppkommit, accelererar förfallet snabbt i form av en s.k. knäkurva. Det leder till att överföringskostnaderna ökar avsevärt.

Inspelningsbar CD (CD-R)

 • Förlust av kontrast mellan simulerade fördjupningar och upphöjningar
 • Formförändringar av simulerade fördjupningar och upphöjningar
 • Oxidering och repning av det reflekterande skiktet
 • Brytningsfel pga. basskiktsförändring
 • Minskad vidhäftning mellan de olika skikten

Pressad CD

 • Oxidering och repning av det reflekterande skiktet
 • Brytningsfel pga. basskiktsförändring
 • Minskad vidhäftning mellan de olika skikten

10.3. Avspelningsapparatur

Avspelningsutrustningen är minst lika viktig som själva bärarna (banden) eftersom bägge behövs för att spela upp innehållet. Bärarna ägnas alltför ofta större uppmärksamhet än utrustning för avspelning. Restaurering, konservering och bevarande innefattar också själva maskinerna. Konservering betyder i det här fallet, regelbunden service och underhåll, att lagra maskinerna i lämplig miljö och att testköra dem regelbundet. Dessa åtgärder är en del av den innehållsbevarande processen. Parallellt med detta är tillgång till skickliga och erfarna tekniker på det här området av avgörande betydelse (se vidare 12.3.2).

10.4. Innehåll

Det är naturligtvis innehållet som är viktigast. En del av bevarandeprocessen innebär ibland restaurering av innehållet till ursprunglig

återgivning. För SLBA skulle det göras elektroniskt med hjälp av bl.a. följande åtgärder:

 • Tidbaskorrektion (Time base correction)
 • Felkorrigering (Error correction)
 • Dölja fel (Error concealement)
 • Smuts- och repborttagning (Dirt and scratch concealment)
 • Brusreducering (Noise reduction)
 • Avlägsna kornighet (De-graining)
 • Färgjustering
 • Ljusnivåjustering

En tumregel för alla kulturarvsarkiv är att använda sig av restaureringsteknik på arkivoriginal endast när det är absolut nödvändigt. Därmed tillhandahåller man bästa möjliga omanipulerade kopia, och lämnar utrymme för användning av bättre framtida restaureringsteknik.

10.5. Kommersiella intressen

Inom vissa delar av det audiovisuella bevarandet har det lyckligtvis dykt upp ett ökande antal kommersiella intressenter. Det finns åtminstone några företag som ägnar sig åt att försöka återvinna information ur äldre audiovisuella format. De två nedan nämnda företagen är skickliga på att få ut bästa möjliga resultat ur varje enskilt objekt, men är inte utrustade för att hantera miljoner eller ens tusentals timmar av material.

 • Vidipax (USA) http://www.vidipax.com/
 • Specs Bros (USA) http://www.specsbros.com/

SLBA och SVT använder detta företag för att serva och uppgradera videohuvudena på sina 2-tums Quadraplex-spelare:

 • Videomagnetics (USA) http://www.videomagnetics.com

När det gäller massmigrering har påtagliga kommersiella intressen aktiverats som en följd av PRESTO- och PRESTO SPACE-projekten, i vilka ju en rad företag ingår som utvecklingspartners. Detta ger dem ju en unik möjlighet att hitta kommersiella utvecklingsmöjligheter på ett tidigt stadium.

Det amerikanska företaget Media Matters är förmodligen ledande i U.S.A. på området massmigrering av audiovisuellt innehåll. De har en ny produkt under utveckling, SAMMA (System for Automated Migration of Media Archives), om vilken kan läsas på deras webbsida, http://www.media-matters.net/. Ägaren, Jim Lindner, är f.d. ägare till det ovannämnde företaget Vidipax, vilket tillfört Media Matters en mängd värdefull kunskap om själva överföringsprocessen. Lindner är också en av chefskonsulterna för Library of Congress nya Conservation Center (se vidare 11.2).

11 Modeller och arbete för långsiktigt bevarande

Här följer en lista över några av de mest inflytelserika institutioner, organisationer och bolag inblandade i detta arbete. Tid och utrymme ges inte för att beskriva allihop, en kortare beskrivning görs dock av PRESTO-projektet och Library of Congress’s National Audio-Visual Conservation Center (NAVCC), eftersom deras arbete har direkt anknytning till migreringsfrågor.

11.1. Nationellt

 • SVT (Sveriges Television) http://svt.se
 • SR (Sveriges Radio) http://www.sr.se
 • SRF (Sveriges Radios Förvaltning) http://www.srf.se/
 • Riksarkivet http://www.ra.se
 • Kungliga Biblioteket http://www.kb.se/

11.2. Internationellt

 • IASA (International Association of Sound and Audiovisual

Archives) http://www.iasa-web.org/

 • FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) http://www.fiatifta.org
 • AMIA (Association of Moving Image Archivists) http://www.amianet.org/
 • Nasjonalbibilioteket (Norwegian National Library) http://www.nb.no/
 • YLE (Finnish Broadcasting Corporation) http://yle.fi/
 • ORF (Austrian Broadcasting Corporation) http://orf.at
 • BBC (British Broadcasting Corporation) http://www.bbc.co.uk
 • RAI (Italian Broadcasting Corporation) http://www.rai.it/
 • Interpares (International Research on Permanent Authentic

Records in Electronic Systems) http://www.interpares.org/

 • OAIS (Open Archival Information System)OAIS referensmodell har blivit allmänt accepterad som en nyckelstandard för digitalt bevarande. Swedish Space Agency (Rymbolaget) har fungerat som en s.k. observer agency. En introduktion till denna referensmodell och dess användning finns på: http://www.ccsds.org/documents/650x0b1.pdf
 • PRESTO http://presto.joanneum.ac.at/index.asp

Presto-projektet (IST-1999-20013) var ett försök av TV-arkiv och teknikforskare att angripa bevarandefrågor och problem relaterade till audiovisuell arkivering på ett problemlösande sätt. Projektet finansierades av den europeiska kommissionen och dess 5:e ramprogram inom området informationsteknologi, underrubrik kulturarvsapplikationer. Projektet pågick under 18 månader, augusti 2000 till mars 2002 och hade en totalbudget på 4,8 miljoner Euro, varav EU satsade 2,4 miljoner Euro på att utveckla bevarandeteknik för radio- och TV arkiv. Projektet leddes av British Broadcasting Corporation (BBC) med Institut National de l’Audiovisuel (INA) och Radio Televisione Italiana (RAI) som huvud partners. Därutöver fanns en större grupp tekniska samarbetspartners och en användargrupp bestående av tio större europeiska TV-arkiv (bl.a. SVT) i avsikt att klargöra samlingarnas storlek, status och bevarandebehov.

Kommissionen och inblandade parter bedömde i det stora hela projektet såsom varande framgångsrikt. Detta berodde förmodligen på att en stor del av det krävande detaljarbetet inte bara baserats på behoven hos europeiska arkiv, utan också på att skapa ekonomiskt högeffektiva modeller, och på att öka arkivinnehållens tillgänglighet. Huvudargumentet var att ökad tillgänglighet och användning också ökar intäkterna och ger högre avkastning på tekniska investeringar mer än traditionell s.k. en-till-en-migrering (like-to-like). Detta, i kombination med optimerad effektivitet i

bevarandeprocessen, kommer att motivera investeringar hos enskilda arkiv och skapa en fungerande affärsmodell. Det står dock klart att den huvudsakliga drivkraften, hos både Kommissionen och projektets partners, då och nu med PRESTO SPACE-projektet, är att rädda de miljontals timmar av oersättliga europeiska kulturskatter som finns i form av ljud, video och film.

Huvuddelen av den omfattande dokumentationen är offentligt tillgänglig, bortsett från en del dokument som innehåller affärshemligheter. Mer info via http://presto.joanneum.ac.at/index.asp

 • PRESTO SPACE http://presto.space.org

Presto Space är en förlängning av Presto-projektet och är i likhet med detta finansierat av Europeiska Kommissionen, fast nu inom det 6:e ramprogrammet. Det kommer att pågå i 40 månader med start i februari 2004. Budgeten är i runda tal 16 miljoner Euro, varav Kommissionen står för 9 miljoner.

Presto Space är del av en projektsamling som inkluderar bl.a. Brava, Collate, AMICITIA, ECHO och FIRST. Kommissionen har beräknat att räddandet av 10 % av innehållet i de europeiska arkiven kommer att kosta 2,5 miljarder Euro, och att den idé om ”bevarandefabriker” som Presto Space presenterat kommer att halvera den kostnaden.

Tillsammans med Library of Congress och deras bevarandeplaner kommer Presto Space att utföra grundforskning på det här området och bör därför utnyttjas. SLBA har nyligen blivit medlem i Presto Space användargrupp och blir på detta sätt involverad i utvecklingen.

Några utdrag ur Information Society Technologies (IST) webbsida följer nedan:

http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/presto.htm

Presto Space: Bevarande inriktat mot lagring och åtkomst. Standardiserad praxis för audiovisuellt innehåll i Europa. Syfte: Audiovisuella bevarandetjänster

Projektets syfte är att tillhandahålla tekniska lösningar och integrerade system för digitalt bevarande av alla slags audiovisuella samlingar. Institutioner som traditionellt har ansvar för bevarandet av audiovisuella samlingar (TV-företag, forskningsinstitutioner, bibliotek, museer etc.) står nu inför avgörande tekniska, organisatoriska, resursmässiga

och rättsliga utmaningar i samband med migreringen till digitala format och bevarandet av redan digitaliserat material. Teknisk föråldrande och fysisk nedbrytning av deras tillgångar ställer krav på gemensamma policyåtgärder och effektiva tekniska tjänster för att åstadkomma ett långsiktigt digitalt bevarande.

Audiovisuellt innehåll får stor spridning och arkivens ägare är vitt skilda till karaktär och storlek; institutioner, företag, regionala och lokala myndigheter. De höga kostnaderna och den teknologiska komplexiteten har fram till idag förhindrat dessa insamlare från att utveckla och driva sin egen nedärvda policy, och de är tvungna att invänta offentliga regler och subventioner från centralt håll.

Projektets huvudsakliga syfte är att bygga upp bevarandefabriker som tillhandahåller rimligt prissatta tjänster för alla slags samlingar och för att sköta och distribuera deras tillgångar. Partnerskap: Arkiv, serviceföretag, industrier, universitet och forskningsinstitut En stark användargrupp, serviceföretag och representanter för industrin kommer att stå för användarkrav, för funktionell feed-back och kunskap om gällande praxis samt för tester av de lösningar som utvecklas. Dessa partners bidrar till att direkt tackla arkiveringsproblemen, att implementera forskningsresultaten och bygga upp arbetsverktyg och komponenter för bevarandekedjan, för uppfinningar inom restaurering och för lösningar av åtkomstproblemen.

 • 8 arkivinstitutioner och deras FoU-avdelningar: INA, BBC, B&G, ORF, RAI, Nederlands FilmMuseum, Österreichischer Mediatek och NOB.
 • 3 FoU-institutioner: Joanneum Research, CRCDG-CNRS, IT Innovation.
 • 6 universitet: University of Sheffield, Gdansk University, Surrey University, Trinity College Dublin, Université de la Rochelle, University Roma Tor Vergata.
 • 15 industriella partners (samtliga små eller medelstora företag): ACS, CTM Debrie, Eurix, CubeTec, Hi-Stor, HS-Art Digital, Centrimage, Sirma AI Ltd, Media-Matters, Snell&Wilcox,

SSL, StreamUK, TI Partners, Studio Hamburg och Vectracom. Arbetsplan: Fyra arbetsområden och en integreringsprocess

Utvecklingen kommer att ske inom fyra särskilda arbetsområden (groups of Workpackages).

 • Preservation Work Area: tillhandahållande och integrering av verktyg för bevarandeprocessen.
 • Restoration Work Area: tillhandahållande och integrering av verktyg för restaureringsprocessen.
 • Storage and Archive Management Work Area: planering, finansiella och förvaltande uppgifter för processen och olika aspekter av lagringsteknik
 • Metadata, Access and Delivery Work Area: garantera korrekta leveranser till arkiven, med verktyg för åtkomst (access).
 • LIBRARY OF CONGRESS National Audio-Visual Conservation Center (NAVCC).http://www.loc.gov/

The Motion Picture, Broadcasting & Recorded Sound Division hos Library of Congress förvaltar världens största samling av TV-, film-, radio- och ljudobjekt. Detta i kombination med att de har ett nationellt bevarande ansvar skapar ett slags släktskapsförhållande till SLBA. Exempelvis har SLBA mer gemensamt med Library of Congress än med broadcast företagen.

Library of Congress har insett behovet av ett långsiktigt bevarandeprogram. Det har resulterat i NAVCC som för närvarande är under uppbyggnad i Culpeper, Virgina. Det kommer att bli ”en central anläggning för lagring och bevarande som hyser bibiliotekets audiovisuella samlingar och inrättar specialdesignade bevarandelaboratorier för audiovisuella media

5

”. Anläggningen beräknas bli

invigd i mars 2006.

Nedan följer några utdrag ur Library of Congress’ webbsida:

NAVCC kommer att göra det möjligt för biblioteket att bli av med nuvarande begränsningar gällande förmågan att lagra, bevara och tillgängliggöra sina samlingar av rörliga bilder och inspelat ljud. Det kommer att ske på bl.a. följande sätt:

 • Lagring av samlingarna

Bibliotekets samlingar av rörliga bilder och ljud finns för närvarande arkiverade i fyra delstater och District of Columbia. När NAVCC öppnar kan biblioteket för första gången koncentrera sina samlingar till en enda central lagringsfacilitet som erbjuder tillräckligt utrymme för tillväxt under de närmaste 25 åren.

 • Bevarandekopiering

Film and Sound & Video Preservation Laboratories hos NAVCC utvecklas för att markant öka det antal objekt som bevaras för alla

5

http://www.loc.gov/loc/lcib/9807/culpeper.html.

typer av audiovisuella format. Utan NAVCC skulle bibliotekets bevarandekapacitet begränsas till 5 % av den totala mängden hotat ljud- och videomaterial fram till 2015. Under samma tioårsperiod räknar vi med att de nya NAVCC-laboratorierna gör det möjligt för oss att bevara mer än 50 % av det hotade materialet.

 • Digital förvaringsplats och åtkomst

NAVCC innefattar också ett Digital Audio-Visual Preservation System som kommer att bevara och för forskningsändamål tillhandahålla såväl nyligen inkommet digitalt innehåll som donationer i analoga format. Det nya systemet bidrar till bibliotekets utveckling som en förvaringsplats för digitalt innehåll och använder en ny paradigm, ett nytt synsätt när det gäller att producera och sköta datorbaserad digital information.

12 SLBAs beräkningar

12.1.1. Inventering av antal bärare

Inventeringen av antalet bärare har skett dels genom en inventering utifrån de poster som finns inlagda i SLBAs databas, dels genom manuell räkning av antalet band i arkivet. Samtliga format vid SLBA har inventerats.

Resultatet visar att den övervägande mängden arkivmaterial ligger på VHS för bild och på 1/4-tums band för ljud – se annex 1.

12.1.2. Inventering av systemens tekniska status

En av SLBAs viktigaste uppgifter är att kunna detektera och avspela den information av ljud- och bildinnehåll som finns lagrat på olika bärare i arkivet. För att arkivet skall kunna hålla systemen i avspelningsbart skick så bör följande faktorer löpande följas upp: bärarens kondition och det tekniska systemets aktualitet, kondition och funktion. Alla tekniska system försvinner så småningom från marknaden, och det är viktigt att kontinuerligt bevaka den tekniska utvecklingen för att kunna planera för inköp av utrustning. Beskrivningen av ett tekniskt system bör därför beakta följande:

 • Systemets aktualitet
 • Möjlighet till inköp av reservdelar och service på den tekniska utrustningen
 • Möjligheten att rekonstruera och återskapa systemet och avspelningsutrustningarna i framtiden.

En sådan beskrivning har tagits fram för bild i annex 2 och ljud i annex 3.

Utifrån föregående resonemang har inventeringen av systemens tekniska status delats in i följande delinvesteringar:

 • inventering av bärare med syfte att belägga åldersfenomen
 • inventering av systemens relativa kvalitet
 • inventering av uppspelningsmaskinernas tekniska status samt tillgängligt antal maskiner per system
 • redovisning av förutsättningarna för att underhålla alternativt nyinförskaffa uppspelningsmaskiner.

Nedan följer en allmän presentation av respektive delinventering och den metod som använts.

Tester av bärare med syfte att belägga åldersfenomen.

På grund av den stora mängden bärare har testerna gjorts genom ett urvalsförfarande. Testerna av förekommande åldersfenomen har utgått från följande urval:

 • olika fabrikat
 • olika tillverkningsår
 • olika leverantörer
 • band med olika speltider eller andra tekniska skillnader.

Testerna har utförts i början, mitten och slutet av banden, och varje kontrollpunkt har motsvarat ca 2 minuters uppspelning.

Följande uppgifter har registrerats i samband med kontrollerna av åldringsfenomen:

 • Om spolningen av videobanden fungerar väl åt båda håll – alternativt kärvar
 • Förekomst av nedsmutsning av videohuvud vid uppspelning pga. bindemedlet släpper (sticky shed syndrome)
 • Åldringsrelaterade bildstörningar som ”drop-outs” (korta signalbortfall)

Utifrån testerna har varje testat band bedömts och redovisats utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1) Bandet slammar på video- och ljudhuvuden och behöver åtgär-

das (ev. bakas). Även problem med bandföringen som kärvar i kassetten.

2) Bandet kärvar i kassetthuset men ger bra bild vid avspelning.

Kan ha tendenser till slamning och brusig bild.

3) Bra eller förväntad kvalitet vid avspelning. Normala störningar

som kan förekomma är drop-outs (korta signalbortfall) som ej bedömts vara åldersbetingade. Vid behov har även andra relevanta noteringar om den tekniska inspelningskvalitén förts in i anslutning till redovisningen av respektive band.

Exempel på testprotokoll – se annex 4.

Resultat av inventering av bärare med syfte att belägga åldersfenomen, U-matic som exempel

Vid avspelningsprov på olika U-maticmaskiner av ett och samma band visade det sig att bildkvaliteten varierade något. Vid testerna användes Sony VP-9000 SP (VO-9600 SP) som underlag för bedömningen av inspelningskvaliteter, då dessa bedömdes som mest stabila.

Resultatet av testerna visar att framförallt band av märket AGFA (ca 1 300 kassetter) innehållande referensinspelningar från SVT uppvisar åldringsfenomen. Problemen visar sig genom en förhöjd friktion på bandets baksidesskikt. Styrpinnarna som leder magnetbandet i kassetthuset ger en så hög friktion vid bandföringen att maskinerna inte klarar att spola banden. Bilden är dock oftast bra vid uppspelning. Försök med att värma banden (s.k. bakning) under 2 dygn i 55°C värme resulterade i att banden blev spolbara igen. Detta betyder att en stor del av AGFA-banden troligtvis måste bakas i samband med en eventuell omkopiering.

I övrigt har testerna visat att arkivets U-matic-inspelningar varit möjliga att avspela men att det är osäkert hur länge dessa inspelningar kommer att vara i spelbart skick. Det är känt att stora AVarkiv, såsom t.ex. vid SVT och BBC (England) har haft stora problem med U-matic. För testresultat – se annex 5

Redovisning av systemens relativa bildkvalitet

De testade systemen har bedömts utifrån dess tekniska specifikationer samt utifrån andra relevanta och generella fakta om formaten. Syftet är, förutom att ge en generell bild av systemens relativa kvalitet, att vid identifiering av dubletter på skilda format kunna bedöma vilket format som i första hand bör konverteras.

Tabell över relativ bildkvalitet för videoformat – se annex 6. Tabell över relativ ljudkvalitet för ljudformat – se annex 7. Det är dock viktigt att skilja på ett systems tekniska specifikationer och den uppspelningskvalitet som kan förväntas. Uppspelningskvaliteten kan variera kraftigt beroende på t.ex. inspelningsmaskinernas kondition, signalkälla och kvaliteten på de bärare som utnyttjats.

Inventering av uppspelningsmaskinernas tekniska status samt tillgängligt antal maskiner per system

Antal tillgängliga maskiner har sedan tidigare inventerats av teknikavdelningen vid SLBA. I samband med bandtesterna kontrolleras dock huruvida uppgifterna om antal maskiner och maskinernas tekniska status är aktuella. Det görs även en bedömning av möjligheten att föra över arkivets arkivmaterial med det antal maskiner som finns tillgängliga.

Redovisning av förutsättningarna för att underhålla, alternativt nyinförskaffa uppspelningsmaskiner

Inventering av reservdelar och förutsättningarna för service och nyinförskaffning görs i samband med genomgången av respektive system. Många av arkivets tekniska system är svåra att finna utanför SLBA och det finns skäl att trygga kompetensen att reparera äldre apparater. En bedömning av förutsättningarna för nyinförskaffning av maskiner och reservdelar samt möjligheten till extern service av maskiner görs bland annat genom att maskintillverkare och distributörer kontaktas.

SLBA har en befintlig infrastruktur för digitala media, systemet är en vidareutveckling av en prototyp framtaget för att göra 5 550 SFjournaler tillgängliga on-line för besökare i SLBAs lokaler. En

annan viktig ambition var att samla praktiska kunskaper och erfarenheter från ett digitalt system för masslagring. Ribban lades högt och dagens system utgör en utmärkt grund för en fortsatt digitaliseringsprocess. Datalagringstekniken är väldimensionerad och robust. Det som saknas är en övergripande förmåga för mediahantering, t.ex. effektiv hantering av mediafiler, intag, katalogisering, sökning, kopiering etc. Se systemdiagram i annex 8.

12.2.1. Hittills genomförda investeringar

Nedanstående belopp anger nettokostnaderna för lagring beräknade efter dagspris (februari –04) och utan hänsyn till framtida sänkningar av datalagringspriser. 200 GB Linear Tape Open (LTO) 2 är det format som SLBA f.n. använder och beräkningarna har gjorts med denna som utgångspunkt, med undantag för ca 150 LTO 1-band (100 GB) som fortfarande används.

Fas 1: 1,5 MSEK (robot och HSM-system) Fas 2: 2,8 MSEK (disksystem, server, nytt bandformat Fas 3: 1 MSEK (disksystem, nytt bandformat)

Återstående kostnader för att fylla befintlig robotkonfiguration med band: 220 000 SEK

Den totala kapaciteten blir då 110 TB. Total investeringskostnad för ett fullt utnyttjat masslagringssytem i enlighet med dagens konfiguration (robot @ 110 TB och disksystem @ 3 TB) = 5,52 MSEK

I enlighet med ovanstående beräkning motsvarar detta 50 SEK/GB eller 50 000 SEK/TB.

En backup-kopia skall också finnas, denna skall lagras utanför roboten och på annan plats, vilket medför ett lagringsbehov av ytterligare 110 TB, motsvarande uppskattningsvis 300 000 SEK.

Detta medför en justerad kostnad enligt följande: 53 SEK/GB eller 53 000 SEK/TB.

Denna kostnad bör jämföras med kostnaden under 12.2.2 nedan.

Ej inkluderat i denna kalkyl är kostnader för personal, extern service- och support och licenser. De är inte medräknade därför att de

utgör årliga driftskostnader och inte investeringar, men blir naturligtvis avsevärda när man räknar fram den totala livslängdskostnaden (life cycle cost) för medieinnehållet.

Årskostnaden för underhåll, service och licenser för SLBAs nuvarande system ligger på ca 225 000 SEK, eller 4,8 % av den totala investeringen (bandkostnader ej inräknade), vilket bör jämföras med en allmänt accepterad praxis på 10–20 % av totala investeringar i hård- och mjukvara, per år.

Idag beräknas en fast intern tjänst för uppskattningsvis 500 000 SEK/år krävas för att betjäna systemet.

12.2.2. Utvidgning av befintligt system

Nedanstående kostnader inkluderar en extra backup-kopia att lagras utanför roboten på annan plats.

Varje nytt robotkabinett har 520 bandfack och om det fylls med LTO 2-band blir den totala datamängden 520 x 200 GB = 104 TB.

520 LTO bandfack = 550 000 SEK 1 extra kabinett = 150 000 SEK Kostnad för varje ytterligare modul: 6,7 SEK/GB eller 6 700 SEK/TB ADIC AML/J, SLBAs nuvarande bandrobot, blir fullt utnyttjad när en basmodul och nio tilläggsmoduler blivit installerade. En trolig modell för en fullt utnyttjad robot innefattar också 8st LTO drives och två I/O-enheter. Den nuvarande konfigurationen måste således kompletteras med följande: 6 moduler med enbart bandfack, inkl. bandkostnader = 4,2 MSEK 1 modul med bandfack och 2st LTO drives, inkl. bandkostnader = 920 000 SEK 1 modul med bandfack, I/O-enhet och 2st LTO drives , inkl. bandkostnader = 1,1 MSEK Totalkostnad: 6,22 MSEK Tidigare investeringar: 5,82 MSEK Totalkostnad för masslagringssystem med fullt utnyttjad robot: 12,04 MSEK Total lagringskapacitet: 890 TB

Detta medför en kostnad enligt följande: 13,53 SEK/GB Denna kostnad bör jämföras med kostnaden under ”Hittills genomförda investeringar” (se ovan).

Ej inkluderat i denna kalkyl är kostnader för personal, externa service- och support och licenser. De är inte medräknade därför att de utgör årliga driftskostnader och inte investeringar, men blir naturligtvis avsevärda när man räknar fram den totala livslängdskostnaden (life cycle cost) för medieinnehållet.

Värt att notera: Varje komponent inom SLBAs system för masslagring har en odefinierad livslängd som tyvärr är kortare än vad som är önskvärt. Medellivslängden har visat sig ligga på 3–7 år.

Såväl hård- som mjukvara måste ersättas eller uppgraderas med vissa intervaller därför att erforderlig kapacitet saknas eller att support och garantier inte längre finns tillgängliga.

Detta leder till kontinuerliga nyinvesteringar för att bibehålla systemets funktionalitet. Kontinuerligt bevarande måste innefatta migrering av databärare som genomförs med intervaller som betingas av bärarnas symptom på åldrande och nödvändig uppdatering av de logiska formaten när de närmar sig gränsen för att försvinna från marknaden. SLBA har genomfört detta framgångsrikt en gång (och relativt problemfritt) i samband med migreringen av de 5 553 gamla svenska SF-journalfilmerna, mellan lagringsformaten DLT och LTO.

12.3. Resurser

12.3.1. Introduktion

Migrering kan ske endera manuellt eller med hjälp av robot. Vilken metod man väljer beror främst på antalet bärare i ett givet format och på den kondition dessa bärare befinner sig i. Med andra ord, bedöms det vara ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt? Stora mängder bärare som inte visat tecken på förfall lämpar sig naturligtvis väl för storskalig robotiserad migrering. När väl materialet eller avspelningsapparaturen börjat visa tecken på förfall, vilket kan inträffa plötsligt, kommer en automatisk migrering att bli svår, för att inte säga omöjlig. Såväl robotiserad som manuell migrerings-

teknik måste användas av SLBA på grund av de stora skillnaderna i format och kondition.

Det är inte alltid självklart vilken teknik som bör användas för varje enskild bärare.

I en robotiserad överföringsprocess måste det finnas möjlighet att identifiera och avlägsna ”dåliga” bärare, antingen för specialbehandling och återförsök, eller manuell migrering. Den manuella migreringen kräver naturligtvis fler mantimmar och innebär en högre osäkerhetsgrad, vilket leder till högre kostnader och längre tid för migrering. Det är oerhört viktigt att förstå att dessa bärare befinner sig i ett aktivt tillstånd av förfall och att ju längre vi väntar desto fler förlorar vi och desto dyrare blir det att rädda dem som finns kvar för eftervärlden.

SLBA har gjort beräkningar på andelen bärare som bäst lämpar sig för robotiserad respektive manuell migrering, detta framgår av annex 12. Kostnadskalkyler granskas närmare i avsnitt 12.3.3.

12.3.2. Personal

Sedan starten 1979 har SLBA drivits mer som ett bibliotek än som ett audiovisuellt arkiv. Teknikresurserna har i huvudsak koncentrerats mot att ta fram påseendekopior och att ”konservera” arkivets originalmaterial. I och med det växande antalet bärare och format har det nu blivit klart att teknikprioriteringar måste göras inom två nyckelområden: äldre uppspelningsapparatur och nyare mediahanteringssytem.

Äldre AV-utrustning kräver specialistkunskap i form av utbildade och motiverade tekniker som kan sköta, serva och modifiera utrustning under den tid som migrationsprocessen pågår. Det finns endast ett fåtal personer som besitter denna speciella kunskap, varav ett flertal har pensionerats eller är på väg att uppnå pensionsåldern. Erfarna service- och driftstekniker när det gäller äldre AV- teknik finns idag främst hos SVT, SR, UR, Filmteknik och SLBA. De borde idag vara de mest eftersökta.Många är tyvärr tvungna att dra sig tillbaka på grund av brist på långsiktiga bevarandestrategier vid dessa institutioner.

Alternativet är yngre elektroingenjörer som saknar erfarenhet av äldre teknik. Dessa personer riskerar emellertid att låsa sin karriär genom att ägna åratal av arbete endast åt gammal teknik.

De måste ges någon form av incitament, en morot i form av en möjlighet till personlig utveckling som kan användas även när ett migreringsprojekt är slutfört. Bara att hålla liv i gammal utrustning är nog inte lockande nog, att få tänka i helt nya tekniska banor kan dock vara ett lockbete. Ett större utvecklingsprojekt som använder betydande delar av sin budget till ingenjörstekniskt nyskapande borde rimligen involvera tekniska högskolor och högteknologiska företag. Vilket i sin tur borde utgöra en lockande utmaning för yngre elektroingenjörer.

Att bygga upp och arbeta med mediahanteringssystem kräver andra kunskaper och färdigheter än de tidigare nämnda. I och med informationsteknikens intåg hos broadcast-industrin blev det uppenbart att många vinster skulle kunna göras den vägen när det gäller åtkomst- och bevarandeteknik, också för SLBA.

1998 startade SLBA ett projekt med att digitalisera Svensk Filmindustris gamla nyhetsfilmer (SF-Journalerna), vars främsta syfte var att öka deras (liksom andra liknande samlingars) offentliga tillgänglighet, men även för att skaffa sig nya erfarenheter och lärdomar inför framtida bevarandelösningar. Ur detta embryo växte SLBAs nuvarande system för masslagring fram. Detta system (beskrivet i 12.2) är väldimensionerat och robust men saknar en övergripande mediehanteringsfunktion, vilket främst beror på att SLBAs organisation ännu inte hunnit anpassa sig till ett datacentrerat audiovisuellt arbetsflöde. Ett sådant mediehanteringssystem är också svårt att rymma i en budget som i huvudsak täcker driftskostnader. Interna personalförflyttingar vad beträffar yrkeskompetens bedöms inte kunna skapa tillräckliga marginaler för nödvändiga utvecklings- och inköpskostnader.

Även om mycket redan är gjort finns det en del viktiga luckor i de kompetensförutsättningar som erfordras för att framgångsrikt bevara och tillgängliggöra innehållet i SLBAs arkiv.

Dessa innefattar bl.a. effektiv behandling av mediafiler, intag, katalogisering, spårning, kopiering, spridning och livslängdsfrågor.

IT-centrerad audiovisuell hantering har bara funnits i några få år, vilket gör denna nya yrkeskunskap svår att definiera. En konvergering (både tekniskt och mentalt sett) mellan audio/video- och ITfolket har vuxit fram. Det finns emellertid en risk att personerna inom respektive område inte blir tillräckligt motiverade att utveckla sig inom det för dem nya området, särskilt om inte ledningen identifierar problemen och fyller kunskapsluckorna. En förändring av den yrkeskunskapsmässiga balansen inom SLBA är nödvändig, det

gäller också nya kunskapsområden som SLBA ännu inte tagit till sig. Balansförskjutningen handlar främst om att flytta fokus från manuellt till automatiserat arbete. För att lyckas med detta måste fler IT- och ingenjörstekniskt kunniga personer finnas inom organisationen, samtidigt som ledning måste besitta nödvändiga insikter för att kunna hantera förändringar och därmed sammanhängande processer.

När det gäller nya yrkesområden ger Library of Congress’ webbsida för lediga jobb en viss insikt, där söker de minst fyra typer av bibliotekarier: Preservation Specialist, Catalogues, Administrative och Acquisition Specialist, annonserna kan ses som exempel på bibliotekariefunktionens förändrade karaktär.

Idag diskuteras ofta inrättandet av speciella ”IT-bibliotekarier”. Funktionen är svår att definiera, men bör rimligen handla om någon med erfarenhet av traditionellt bibliotekariearbete kombinerat med praktisk erfarenhet från databaser och arbete med ITsystem. Med andra ord någon som kan spåra och följa innehåll och metadata inom IT-systemen och även föreslå/utföra problemlösning.

Ett annat exempel på nya kunskapsområden inom IT-industrin är s.k. ”digital conversion specialists” (specialister på digital konvertering). Detta blir säkert en vanlig funktion inom migrationsprocessen, vilken SLBA redan har fem års erfarenhet av. Sådana specialister optimerar den viktiga konverteringsprocessen, levererar bästa möjliga kvalitet, de deltar aktivt i valet av logiska format och parametrar, och skickar de nya digitaliserade kopiorna till sin slutliga destination. Eventuellt kopplar de även metadata till innehåll.

12.3.3. Ekonomi

För att kalkylera kostnaderna för migrering (förutom behov av investeringar i gammal och ny utrustning, personalkostnader etc.) måste man känna till antalet inspelade timmar, kvalitetsnivå, digitaliserings- och lagringskostnader i stort. Mängden av mantimmar är avhängig samlingarnas storlek och möjligt utfall av urvalet. De valda kvalitetsnivåerna måste motsvara arkivets nuvarande och förväntade framtida syften. Kostnaderna för digitalisering måste också inkludera kostnader som normalt sett är dolda inom organi-

sationen. Lagringskostnaderna är dynamiska i så måtto att desjunker med tiden.

”Digitalisering och masslagring är ungefär 50 % dyrare, men förväntas fördubbla användningen av ett objekt.”

6

Ett intressant påstående som emellertid i första hand gjorts med broadcast-företagen i åtanke och i en jämförelse mellan ”en-fören”-migrering och digitalisering/masslagring. Om materialet sedan antas ha en livscykel och en beräknad användning under denna livscykeln, då kommer den digitaliserade kopian troligen att visa sig bli billigare under livscykeln på grund av ökad användning och alltså ge en lägre kostnad per användningstillfälle. Broadcast-företagen genererar generellt sett högre intäkter per enskilt objekt.

Det blir svårt för SLBA, i egenskap av nationellt arkiv som sällan genererar intäkter från sina samlingar, att direkt utnyttja denna möjlighet. Hur lång skall livslängden på ett program i SLBAs samlingar vara? Enligt uppdraget finns ingen tidsbegränsning.

De största vinsterna med en digitalisering är att det ger SLBA en rimlig chans att bevara samlingarna innan de förstörs, samt att minska framtida (digitala) migreringskostnader.

Som tidigare nämnts har SLBA gjort beräkningar om vilka bärare som bäst lämpar sig för robotiserad respektive manuell migrering (se annex 12). Där redovisas uppskattade kostnader per teknikkategori, format och totalt. Dessa beräkningar bygger på en del antaganden och innehåller därför ett antal osäkerhetsfaktorer, men de ger i alla fall en indikation på bärarnas nuvarande kondition och på vad det kommer att kosta att migrera dem. Ett antagande är att manuell migrering i genomsnitt kommer att bli tre gånger så dyr som robotiserad sådan.

Den kalkylmodell som SLBA använt bygger på erfarenheterna från det manuella migreringsprojekt som pågått sedan 1994. I detta projekt har 25 000 timmar material på Philips VCR-format migrerats till Digital Betacam- och DVC-PRO-formaten. I snitt arbetade 1,75 anställda med detta under tio år och kostnaden per timme har beräknats till 600 SEK. Denna siffra har använts för beräkning av kostnader för manuell migrering. Det finns också en beräkningsmodell för robotiserad migrering eftersom SLBA har en digital infrastruktur i form av ett system för masslagring. Denna modell är emellertid inte lika tillförlitlig eftersom SLBA inte har erfarenhet av att migrera analogt material med detta system. En tredje modell

6

PRESTO dokument: PRESTO-WP3-INA-001218: Existing and Emerging Technologies.

utgörs av PRESTO-projektet och de beräkningar som Library of Congress gjort. PRESTOs beräkningar grundar sig tills vidare på en enkät som besvarades av tio av de största broadcast-arkiven i Europa. Det finns två saker man bör känna till om de rön som framkommit: 1) Utgångspunkten (och målet) är material av mycket hög kvali-

tet, vilket avviker från SLBAs förutsättningar.

2) Rapporten påpekar att en stor del viktiga detaljer saknas i

materialet, vilket kan vara en felkälla. Å andra sidan uppvägs detta av det faktum att ett rimligt genomsnitt uppnåddes. Rapporten betraktas allmänt som en god indikation på verkliga kostnader för migrering av broadcast-arkivens material.

SLBA har besökt The Library of Congress och diskuterat deras planer för ett National Audiovisual Conservation Center (se 12.2), vars kostnadsberäkningar också har använts av SLBA. Deras institutionella målsättningar ligger också närmare SLBAs än broadcastarkivens, vilket kastar nytt ljus över kvalitets- och kvantitetsfrågorna. Att dessa två frågor påverkar kostnaderna på ett avgörande sätt framgår tydligt i annex 12 och 13.

Annex 9, 10 och 11 kommer från SVT, SRF och TV4 och har också karaktären av uppskattningar. Diskussionerna inom SLBA utredningens teknikgrupp visar att SVT och TV4 har baserat sina beräkningar på det som framkommit av PRESTOs enkätundersökning

7

och sedan justerat siffrorna i relation till uppskattade svå-

righetsgrader och vinster från automatisering. SRF har gått ett steg längre i så måtto att man detaljkalkylerat både investerings- och driftkostnader.

Annex 13 visar en jämförelse som använder PRESTOs, SVTs, SRFs, TV4s och SLBAs beräkningsmodeller direkt tillämpade på SLBAs arkivsamlingar.

7

PRESTO dokument: PRESTO-W2-BBC-001218: Archive Preservation and Exploitation

Requirements.

Generellt förhållande datahastighet och datamängd

Källa: PRESTO dokument: PRESTO-WP3-INA-001218, Created by INA Recherche “Systemes de compression” – Mars 1998

Nedan visas några beräkningar av datakvantitet vid olika kvalitetsnivåer och resulterande kostnader för datalagring baserade på siffror från SLBAs befintliga system för masslagring av data. Tre nominella kvalitetsnivåer för ljud och video har valts representerande tre olika ändamål; ett för påseende (sökning), ett för sändning och ett för produktionsändamål. Vi har valt dem som kategoriska representanter och som jämförelseobjekt, men de är på intet sätt bundna till dessa kvalitetsnivåer. Det är i realiteten fullt möjligt att justera dem uppåt eller nedåt.

Datamängd per lagrad timme video vid tre olika kvalitetsnivåer. MPEG-1 @ 1.5 Mbit/s (Jämförbar med referens- påseendekvalité) MPEG-2 @ 8 Mbit/s Long GOP (Jämförbar med sändningskvalité) MPEG-2 @ 50 Mbit/s I frame only (Jämförbar med produktionskvalité)

Gigabyte

0 5 10 15 20 25

GB/timme

0,76

3,6

22,5

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-2

1,5 Mbit/s

8 Mbit/s

50 Mbit/s

Datamängd per lagrad timme ljud vid tre olika kvalitetsnivåer.

MPEG-1 layer-3, 160 Kb/s (Jämförbar med referens- påseendekvalité)

BWF 16 bit,48 KHz (Jämförbar med sändningskvalité) BWF 24 bit,96 KHz (Jämförbar med produktionskvalité)

Gigabyte

0 0,5

1 1,5

2 2,5

GB/timme

0,072

0,675

2,025

MPEG-1, layer-3 BWF

BWF

160 Kb/s 16 bit, 48 KHz 24 bit, 96 KHz

Datamängd vid ackumulerade timmar vid tre olika kvalitetsnivåer

Video

Kvatitetsnivå MPEG-1,1.5 Mbit/s MPEG-2,8 Mbit/s MPEG-2,50 Mbit/s 1 timme 0.76 GB 3.6 GB 22.5 GB 100 timmar 76 GB 360 GB 2.18 TB 10 000 timmar 7.4 TB 35 TB 220 TB 100000 timmar 74 TB 352 TB 2.15 PB

Audio

MPEG-1 BWF BWF

Kvatitetsnivå

layer-3, 160 Kb/s 16 bit,48 KHz 24 bit,96 KHz

1 timme

0.072 GB

0.675 GB

2.025 GB

100 timmar

7.2 GB

67.5 GB

202.5 GB

10 000 timmar

720 GB

6.59 TB

19.78 TB

100000 timmar

7.0 TB

65.9 TB

197.8 TB

Lagringskostnader i befintligt system för masslagring, med backupkopia lagrad på annan plats.

De slutsatser som dragits här ovan i ”SLBAs befintliga masslagringssytem” visar tre kostnader per GB-scenario. En för den konfiguration systemet har idag (53 SEK/GB), en andra för systemet med fullt utnyttjad bandrobot (13,53 SEK/GB) och en tredje för enbart bandlagring (5,3 SEK/GB).

Dessa belopp används i nedanstående kalkyl därför att de utgör värdefulla basfakta. Notera också att när storskalig migration väl sker kommer två faktorer definitivt att sänka lagringspriserna; större och mer kostnadseffektiv lagringsutrutning samt med tiden sjunkande lagringspriser per GB.

Video Befintlig robot

53 SEK/GB

Fullt utbyggd robot 13,53 SEK/GB

Enbart bandkostnad 5,3 SEK/GB

MPEG-1 @ 1.5 Mbit/s

40 10,3 4,0

a

MPEG-2 @ 8 Mbit/s

191 48,7 19,1

b

1 timme

MPEG-2 @ 50 Mbit/s

1192 304,0 119,2

c

MPEG-1 @ 1.5 Mbit/s

3 922 000 1 001 000,0 392 200,0

MPEG-2 @ 8 Mbit/s

18 656 000 4 763 000,0 1 865 600,0

100 000 timmar

MPEG-2 @ 50 Mbit/s

113 950 000 29 090 000,0 11 395 000,0

Ljud

53 SEK/GB 13,53 SEK/GB 5,3 SEK/GB

MPEG-1, layer 3 (MP3)

3,

0,97

0,38

d

BWF 16bit/48 KHz

35,8 9,1 3,58

e

1 timme

BWF 24bit/96 KHz

107,3 27,4 10,73

MPEG-1, layer 3 (MP3)

371 000,0

94 700,0

37 100,0

BWF 16bit/48 KHz

3 493 000,0 892 000,0 349 300,0

100 000 timmar

BWF 24bit/96 KHz

10 483 000,0 2 676 000,0 1 048 300,0

Anmärkning:

a

Jämförelsepris, VHS: 5 kr/timme

b

Jämförelsepris, DVCPro: 76,5 kr/timme

c

Jämförelsepris, DigitalBetacam: 173,5 kr/timme

d

Jämförelsepris, QIC: 13,3 kr/timme

e

Jämförelsepris, CD-R: 3,1 kr/timme

12.3.4. Tid

Rent allmänt finns det två aspekter av SLBAs samlingar som talar för en reducering av den tid som krävs för att migrerera bärarna:

1) Absolut optimerad kvalitet kommer inte att vara nödvändig.

Smärre förluster, t.ex. i bandbredd eller som tillfälliga dropouts, kan accepteras.

2) Det stora antalet bärare och deras långa speltider lämpar sig

mycket väl för automation och reducerad manuell hantering.

Detaljkalkyler har inte gjorts för speciella format. Detta är ett omfattande område som kräver mer kunskap om grundförutsättningarna. Ett undantag utgörs av SLBAs 1/4-tums ljudband (open-reel) vilka har egenskaper som starkt skiljer sig från de traditionella studio- och masterband som SR lagrar. SLBA har ungefär 2 miljoner timmar inspelade på band med en speltid på 24 timmar vardera. De är 4-spårsband med 6 timmar på varje spår och en bandhastighet på 4,75 cm/sek. SLBA har kommit fram till att samtliga fyra spår skulle kunna överföras med åtminstone dubbla bandhastigheten, och att en person manuellt skulle kunna sköta 12 bandspelare samtidigt. Detta måste kompletteras med en ljudingenjör och möjligen någon som hanterar metadata. En sådan lösning skulle reducera tiden för migrering betydligt.

12.3.5. Utrymme

Datalagring kräver betydligt mindre utrymme än traditionell lagring av ljud eller video. Det är dyrt att upprätthålla rätt arkiveringsklimat och bästa möjliga bevarandevillkor på året-runtbasis. SLBA betalade under 2003 enbart för detta, 1,3 MSEK. Om databärare skall lagras on-line, eller ”near on-line”, måste de lagras i ett speciellt datorrum som också kostar en hel del. Datalagring förväntas emellertid bli allt mindre utrymmeskrävande under de närmaste åren.

Inga särskilda kalkyler har gjorts av utrymmesbehov för ett tänkt överföringsprojekt. Mängder av maskiner kräver emellertid stora utrymmen, speciellt med tanke på att de regelbundet måste genomgå service och underhåll.

13 Referenser

Information Society Technologies website: http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/presto.htm

PRESTO document: PRESTO-WP3-INA-001218: Existing and Emerging Technologies

PRESTO document: PRESTO-W2-BBC-001218: Archive Preservation and Exploitation Requirements

International Telecommunication Union ITU-R BT.601-5 Studio Encoding Parameters of Digital Television for Standard 4:3 and Wide-Screen 16:9 Aspect Ratios

International Telecommunication Union ITU-R BT.656-4 Interfaces for Digital Component Video Signals in 525-Line and 625-Line Television Systems Operating at the 4:2:2 Level of Recommendation ITU-R BT.601

Society of Motion Picture Television Engineers SMPTE 314M-1999 Television — Data Structure for DV-Based Audio, Data and Compressed Video — 25 and 50 Mb/s

International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission ISO/IEC 11172 (MPEG-1) Information technology -– Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s

International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission ISO/IEC 13818 (MPEG-2) Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information

European Broadcasting Union report: Archives in Digital Broadcasting SPG 03-12602_E, 12 September 2003

ANNEX 1

Magnetband - förhållande antalet

inspelade timmar och videoformat

2" videoband

0,088%

1" EL3402 Philips

0,018%

1" Ampex

0,006%

1" A-format ospec.

0,027%

1"B LP 3,797%

1"B (standard)

0,016%

1"C 0,022%

1/2" olika format

0,006%

DVCPRO

1,286%

U-matic LB + HB

0,863%

VCR 1500

1,585%

Betamax

0,109%

Video2000

0,044%

Betacam

0,004%

Betacam SP

0,013%

Digital Betacam

1,383%

VHS +VHS-LP + S-

VHS 90,727%

1" EL3400 Philips

0,008%

Inspelningar på videoband 2003-04-14 är 1.434 542 tim

Ljudspole 1/4" 4-

kanal +4-spår

QIC 2,5MByte

15,797%

DAT 0,033%

VHS HiFi

1,084%

Ljudspole 1/4" 7-

kanal 0,831%

Diskett 0,003%

DDS Reff

2,504%

DDS Tracker

0,491%

DDS Eventide

3,629% DDS ej spec.

0,700%

DAT-DDS

0,066%

Magnetband - förhållande antalet inspelade timmar och ljudformat

Statens ljud- och bildarkiv 2003-11-05 / SLM

ANNEX 2

Bedömningar av kvalite och funktion 1 - 3

Avspelningskvalite Systemets akualitet Reservdelar / Support Avspelningsutr. möjlig att rekonstruera

1. Akuta åldringsproblem

1. Helt ute

1. Går ej att uppbringa

1. Omöjligt

2. Påbörjade åldringsproblem

2. Avveckling pågår

2. Finns fortfarande på olika institutioner

2. Mycket arbete och kostsamt

3. Förväntad och bra kvalite

3. Finns idag

3. Kan köpas

3. Lätt att återskapa

Tekniska bedömningar av åldringsproblem på arkivinspelningar - Rörlig bild (videoband/bildfiler/film)

Bedömingar av kvalite och funktion 1 - 3 Avspelbara

Tekniska system Arkivmaterial /

Arkiv- Avspelnings- Systemets Reservdelar / Möjlig att på SLBA Omkopierade Är över-

och format

Fabrikat

timmar

kvalite aktualitet Support rekonstruera ytterligare band

fört till

VIDEO U-matic

Sony

5 600 tim

3

1

5 år 358 DVCPRO

U-matic

Maxell

2 775 tim

3

1

5 år

U-matic

AMPEX

200 tim

3

1

5 år

U-matic

BASF

1 500 tim

3

1

5 år

U-matic

Fuji

40 tim

3

1

5 år

U-matic

AGFA

1 300 tim

1

1

2 år

Betamax Märkt USA …

700 tim

2

1

3 år 1 DVCPRO

Betamax Märkt Japan …

700 tim

3

1

5 år

Video2000 Olika fabrikat

630 tim

3

1

5 år

VHS Maxell mfl. 0,70 milj tim

3

3

15 år

VHS LP Maxell mfl. 0,42 milj tim

3

2

10 år

Video8 / Hi8 Sony mfl

8 tim

2

2

3 år

VCR 1500 AGFA mfl. 22 739 tim

2

1

3 år 22 699 Digibeta /DVCPRO

1" EL 3400 Scotch / 3M

119 tim

1

1

2 år 141 DVCPRO

1" EL 3402 Scotch / 3M

255 tim

1

1

2 år 314 DVCPRO

1" AMPEX Scotch / 3M

83 tim

1

1

2 år 105 DVCPRO

1" A-format ospec. Scotch / 3M mfl.

385 tim

1

1

3 år 30 DVCPRO

1/2" Sony CV Sony mfl

16 tim

1

1

2 år

1/2" Sony AV Sony

30 tim

1

1

1 år

1/2" Sony AV Scotch / 3M

40 tim

2

1

3 år

1" C

Fuji mfl

313 tim

3

1

5 år 1 Digibeta

1"B, BCN LP BASF

7 000 tim

2

1

4 år 22 Digibeta

1"B, BCN LP AMPEX 30 000 tim

3

1

5 år

1"B, BCN LP Fuji 15 000 tim

3

1

5 år

1"B, BCN Fuji mfl.

3

1

2" videoband Scotch mfl.

1 259 tim

2

1

3 år 113 Digibeta

Betacam Sony mfl

54 tim

3

2

4 år

Betacam SP Sony mfl

182 tim

3

2

4 år

Digital Betacam Maxell, Fuji, Sony 19 837 tim

3

3

10 år

DVCPRO25 Fuji mfl 18 454 tim

3

3

10 år

Mini DV

Fuji mfl.

2 tim

3

3

8 år

BILDFILER MPEG 2 Backup tape LTO 2,7 TByte x2(1 kop) 3

3

1 8 år migrering

MPEG 1 + WMA Hårddisk

1 Tbyte

3

3

1 8 år migrering

FILM 16 mm

Kopior

1353 tim

2

3

15 år

8 mm Kodachrome/reversal ej invent.

2

3

15 år

35 mm

Kopior ej invent.

2

3

15 år

Statens ljud- och bildarkiv 2003-11-05 / SLM

ANNEX 3

Bedömningar av kvalite och funktion 1 - 3

Avspelningskvalite Systemets akualitet Reservdelar / Support Avspelningsutr. möjlig att rekonstruera

1. Akuta åldringsproblem

1. Helt ute

1. Går ej att uppbringa

1. Omöjligt

2. Påbörjade åldringsproblem

2. Avveckling pågår

2. Finns fortfarande på olika institutioner

2. Mycket arbete och kostsamt

3. Förväntad och bra kvalite

3. Finns idag

3. Kan köpas

3. Lätt att återskapa

Tekniska bedömningar av åldringsproblem på arkivinspelningar - Ljudinspelningar (AV)

Bedömingar av kvalite och funktion 1 - 3 Avspelbara

Tekniska system / Arkivmaterial / Arkiv- Avspelnings- Systemets Reservdelar / Möjlig att på SLBA Omkopierade Är över-

och format

Fabrikat

timmar kvalite aktualitet Support rekonstruera ytterligare band

fört till

LJUD magnetband Ljudspole 1/4" 7kanal Scotch 25 326 tim

2

1

1

2

3 år

Ljudspole 1/4" 4-kanal BASF LP Polyester 442 992 tim

3

1

1

2

15 år

Ljudspole 1/4" 4-spår BASF LP Polyester 1,58 milj tim

3

1

1

2

15 år

Ljudspole 1/4" ljudb. BASF LP Polyester 69 000 tim

3

2

1

2

15 år

Ljudspole 1/4" ljudb. EMI mfl. Acetat 9 000 tim

1

2

1

2

<5 år 639 st

DAT

Ljudspole 1/2" ljudb. BASF mfl

190 tim

3

1

1

1

5 år

Ljudspole 1" ljudb. BASF mfl

35 tim

3

1

1

1

5 år

Ljudspole 2" ljudb.

26 tim

3

1

1

1

5 år

Kompaktkassetter Maxell, Fuji mfl. 174 543 tim

3

2

2

2

10 år

Ljudtråd Uddeholm …

2 968 tim

3

1

1

2

10 år

VHS Hi Fi Maxell mfl. 30 015 tim

2

2

2

1

10 år

U-matic PCM

Sony

8 tim

1

1

1

1

1 år

QIC Tandberg 50TB Imation 581 176 tim

3

1

2

1

8 år

DAT

Sony

995 tim

2

2

2

1

5 år

DDS ej spec.

Sony mfl 21 336 tim

2

2

2

1

3 år

DDS Eventide

Fuji mfl 110 544 tim

2

1

1

1

3 år

DDS Tracker

Fuji mfl 14 952 tim

2

1

1

1

3 år

DDS Ref

Fuji mfl 76 272 tim

2

1

1

1

3 år

DAT-DDS

Fuji mfl

2 016 tim

2

1

1

1

3 år

Diskett

Fuji mfl

104 tim

2

2

2

1

5 år

LJUD mekanisk avspelning Fonografcylindrar Vax …

129 tim

1

1

1

3

3 år alla Server linjära filer

Vinyl LP / EP- skivor pressade 31 000 tim

3

2

2

3

30 år

Lackskivor direktgraverade

387 tim

1

1

1

3

<5 år

Acetat (78or)

pressade 12 356 tim

3

2

2

3

30 år

Matriser etsade metall

314 tim

3

2

2

3

30 år

LJUD och AV - optiska inspelningar CD Audio pressade 30 749 tim

3

3

3

1

20 år

CD-R

TDK mfl 72 816 tim

3

3

3

1

15 år

DVD-R ljudinsp. TDK mfl 37 800 tim

3

3

3

1

15 år

Minidisk MD

Fuji mfl

265 tim

3

3

3

1

10 år

Laserdisc LD

pressade

24 tim

3

1

1

1

3 år

DVD Video

pressade

4 725 tim

3

3

3

1

15 år

LJUDFILER Ljudfiler mp3, waw mfl Hårddisk /Backuptape 204,5 Gbyte 3

3

3

1 10 år migrering

ANNEX 4

U-matic inspelningar

Bandkvalite med åldringsymptom:

SVT 1982 - 1983

1 - Mycket dåligt, banden slammar, snarast omkopiering

SLBA - SFI, F -serien mfl

2 - Bandet kärvar i kassetthuset, tendenser till slamning, osäker kvalite

Bandfabrikat: AGFA KCA

3 - Bra och förväntad avspelningskvalite

Inspelningsstandard Ljudinspelning U-matic avspel.mask. Övrigt LB (LowBand) Kanal 1 / Kanal 2 VP9000 / ….. Fröken Ur ljudkanal 1, på SVT

Tidpunkt / Acc Bandlängd Bandkvalite Katalog Anmärkningar: (olika tendenser och yttringar) / Antal ….. KCA nivåer 1-2-3 X Bild och ljudkvalite´, åldringsproblem, maskinproblem TV1 83/2789 60 1 x Problem spolning bakåt, kärvar, bild bra, tendenser till slamm TV1 83/2785 60 1 x Kärvade gick ej att spola bakåt, Bilden bra (slammade vid stopp) TV1 83/2970 60 1 x Bandet kärvar vid spolning.Tendenser till slamm, Bilden bra TV1 84/576 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/577 60 1 Bandet kärvar hög friktion. Bakad 2 dygn fungerar OK, mycket dropouts. Bildstörningar slutet TV1 84/578 60 1 Bandet kärvar hög friktion. Bakad 2 dygn fungerar OK, mycket dropouts. Bildstörningar slutet TV1 84/579 60 2 Missljud vid spolning TV1 84/594 60 1 x Bandet kärvar vid spolning. Bilden bra TV1 84/606 60 1 x Bandet kärvar, tendens slammning, bilden bra TV1 84/656 60 2 Spolade bra på VP5040, missljud vid spolning TV1 84/657 60 1 Bakad 2 dygn fungerade bra, mycket dropouts i början TV1 84/658 60 1 Bakad 2 dygn fungerade bra. Endast 26 min TV1 84/659 60 1 Bakad 2 dygn fungerade bra TV1 84/666 60 1 Friktionsproblem vid spolning sedan bakning 2 dygn fungerat OK "mycket dropouts" TV1 84/667 60 1 Friktionsproblem vid spolning, missljud TV1 84/681 60 2 Missljud vid spolning TV1 84/682 60 2 Tendenser till problem vid spolning TV1 84/695 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/696 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/702 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/703 60 1 Friktionsproblem vid spolning sedan bakning 2 dygn fungerat OK "mycket dropouts" TV1 84/741 60 1 Friktionsproblem vid spolning. Slamningstendenser TV1 84/742 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/796 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/797 60 1 Friktionsproblem vid spolning TV1 84/841 60 1 x Bandet kärvar vid spolning. Bilden bra TV1 84/862 60 1 Friktionsproblen vid spolning

Tester av U-matic kassetter (SVT- och SLBA-inspelningar)

ANNEX 5

OBS! efter bakning i 2 dygn fungerade AGFA-banden OK (tot 6 st bakades alla fungerade)

Videobandspelare / Kvalite

Bandfabrikat

VP-9000/ 1 VP-9000/ 2

VP-9000/ 3 Testade (aca antal i arkivet Testade %

Sony KCA

9

240 253

6600

4%

Kvalitetsnivåer 1-3,

Agfa Chromd.

6

1

60

1300

4% 1 - motsvarar sämsta kvalite "slamning och friktionsproblem -

Maxell

0

42

42

3700 1% omedelbar ätgärd"

Fuji H520

0

13

13

40

32% 2 - osäker kvalite behöver omkopieras

AMPEX 197

0

9

9

200

4% 3 - fungerar bra, förväntad normal kvalite

BASF Chromd.

1

52

53

1500

4%

Summa

16

357 430 Se testprotokoll

Sony KCA

Agfa Chromd.

Maxell

Fuji H520

AMPEX 197

BASF Chromd.

VP-9000/ 1

VP-9000/ 2

VP-9000/ 3

Testade (antal)

253

60

42

13

9

53

240

1

42

13

9

52

9

6

0

0

0

1

4

53

0

0

0

0

0 50 100 150 200 250 300

Antal

Bandfabrikat

Kvalite

Tester av åldringsfenomen på U-matic kassetter

VP-9000/ 1 VP-9000/ 2 VP-9000/ 3 Testade (antal)

Kvalitsnivåer 1-3

1 - motsvarar sämsta kvalite "slamning och friktionsproblem - omedelbar ätgärd" 2 - osäker kvalite behöver omkopieras 3 - fungerar bra, förväntad normal kvalite

ANNEX 6

Videoformatens relativa bildkvalite´

20 20

25 25 25

45 45

50 50

55 55 55

60 60 60

70

90 90 90

100 100 100 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1" EL3400 1/2" Sony CV

1" EL3402 1" AMPEX 1/2" Sony AV

VHS LP Video2000 VCR 1500

Betamax

VHS Video8

MPEG1 (VCD)

U-matic LB

S-VHS

Hi8

U-matic HB MPEG2 (DVD)

DVCPRO25 1"B (BCN LP)

Betacam SP

MII

2" Quad 1"B (BCN)

1"C

Digital Betacam

Videoformat

Bildkvalite´ PAL 625 i %

TV-system PAL: 625 linjer maximal kvalite´ 100%

Arkivinspelningar på SLBA idag (skuggade)

Tekniska specifikationer:

Linjeupplösning - färg/svartvit - Signalbrus - Kontraster

Relativ ljudkvalite

5 5 5

15

20

35 35

45 45

50

55 55

60

75

100 100

0

10 20

30 40 50

60 70 80 90 100 110 120

Ref, DDS

Tracker, DDS

Eventide,DDS

1/4" hast 2,37cm/sek

VHS analogljud

1/4" hast 4,75cm/sek

Kompaktkassett 1/4" hast 9,5cm/sek

MPEG L2 112kb/s

VHS HiFi

1/4" hast 19 cm/sek

DAT 16/32 kHz MPEG L3 (MP3)

CD 16/44,1 kHz

1/4" hast 38 cm/sek

DAT 16/48 kHz

1/4" hast 76 cm/sek

PCM 24/96 kb/s

SACD (Super Audio)

Ljudformat

Relativ %

Intranet

PC

100Mbit/s Ethernet

SUN

Enterprise 450

Solaris BRS Databas

Apache Webserver

PC

PC

Internet

FC-SCSI

ADIC

AML/J Bandrobot

SUN V480

Solaris

HSM Backup

1TeraByte

MPEG-1 Journalfilmer

Påseende

200 GigaByte Streaming Journalfilmer

150 GigaByte Övrigt

Compaq ProLiant Windows Streaming

server

Fujitsu/

Siemens

Solaris BRS Databas

Apache Webserver

FC SAN

Switch

RAID Kontroller

300 GigaByte MPEG-1 SVT-referens

350 GigaByte MPEG-2 Arkivkopior

350 GigaByte MPEG-1 Forskarkopior

RAID Kontroller

Disksystem

Hitachi

Hitachi

9200

200 GigaByte MPEG-1 TV4-referens

PC

150 GigaByte MPEG-2 Journalfilmer Arkiv

Hitachi

9200

UPPSKATTNING UTIFRÅN ETT TOTALPERSPEKTIV. ALLT SKA DIGITALISERAS TILL BÄSTA MÖJLIGA KVALITÈ

ANNEX 9 SVT

Tabell innehåller Nyckeltal från PRESTO och BBC Genomsnittssiffror Euro Kronor Video /generellt 200 1 860 Film

5 till 10 ggr banden genomsnitt 1500

13 950

Tidsperiod

Innehåll

FORMAT Antal timmar Nyckeltal för digitalisering Totalkostnad Kommentar

1959-1978 Blandade program

2" band

12 000

2000 24 000 000 Dubblett?

1978-1995 Blandade program

1"

25 000

1750 43 750 000 Dubblett?

1995-200 Blandade program Digitalbeta

70 000

1500 105 000 000 Dubblett?

1982-198

Nyheter

u-matic

5 000

2000 10 000 000

1985-2002

Nyheter

Beta-sp

30 000

1500 45 000 000

1953-2000

Program

FILM/LJUD

50 000

10 000 500 000 000 Dubblett?

1956-1985

Nyheter

FILM/LJUD

15 000

15 000 225 000 000

207 000 952 750 000

Främst 1984-Påseende / många kopior SLBA VHS

100 000

500 50 000 000

1897-1960 SF-inköpta arkiv FILM /digibeta

1 250

1500 1 875 000

1984-2004 Gemensamt med SLBA BCN - dvcpro25 stäms av med SLBA

?

Nya lagringsmedier och ssystem (kostnad som sjunker)

1000 207 000 000

Katalogisering/konvertiering

30 000

300 9 000 000

1 220 625 000

UPPSKATTNING MED FÖLJANDE ANTAGANDEN:

1. För vissa bandtyper kan effektivare metoder hittas för digitalisering

2. 20 % inom vissa formatgrupper kan vara dubletter

3. Påseendematerial digitaliseras inte 4.Nya lagringsmedia och system tas inte med i beräkningen Tidsperiod Innehåll FORMAT Antal timmar Nyckeltal för digitalisering Totalkostnad Kommentar 1959-1978 Blandade program 2" band 10 000 2000 20 000 000 1978-1995 Blandade program 1" 20 000 1750 35 000 000 1995-200 Blandade program Digitalbeta 60 000 1000 60 000 000 1982-198 Nyheter u-matic 5 000 2000 10 000 000 1985-2002 Nyheter Beta-sp 30 000 1000 30 000 000 1953-2000 Program FILM/LJUD 40 000 10 000 400 000 000 1956-1985 Nyheter FILM/LJUD 15 000 15 000 225 000 000 1897-1960 SF-inköpta arkiv FILM /digibeta 1 250 1500 1 875 000 Katalogisering/konvertiering 30 000 300 9 000 000

180 000

780 000 000

TILLKOMMER Främst 1984-Påseende / många kopior SLBA VHS

?

1984-2004 Gemensamt med SLBA BCN - dvcpro25

?

Nya lagringsmedier och ssystem (kostnad som sjunker)

?

IS-avdelningen

Referens Datum Dokumentbeteckning Version Sida

Björn Blomberg 2004-05-04 Beräkningsunderlag 1.0 1(3)

Beräkningsgrund för kostnadsuppskattning av digitalisering av SRFs ljudarkiv

Förutsättningar

Det kan tyckas förvillande att olika arkiv har olika nyckeltal för digitalisering av samma typ av bärare. Orsakerna till detta är flera:

 • En viss typ av bärare har genom åren haft flera olika tillverkare. De specifika egenskaperna hos varje fabrikat påverkar tiden för digitalisering. Som exempel kan nämnas analoga ¼ tums band där vissa modeller av band från AGFA och AMPEX behöver en tidsödande förprocess (sk ”bakning”) medan andra modellen kan användas direkt som de är.. Sammansättningen av band i ett arkiv varierar mycket. Så har t.ex. Radioarkivet i princip inga av de mest krävande banden, vilket gör att kostnaden per överförd timme blir lägre än hos andra arkiv.
 • Graden av för-katalogisering är också en viktig faktor. Om lite möda behöver läggas på katalogisering vid digitaliseringen, sjunker kostnaden avsevärt eftersom katalogisering är en tidsödande process. Katalogerna hos SRF har byggts upp under många år, där man konsekvent beskrivit innehållet på skivor och band. Detta har SRF stor nytt av i digitaliseringsarbetet. Visserligen måste viss kompletterande katalogisering ändå utföras, men insatsen är ändå begränsad.
 • Metoderna för själva överföringen förfinas kontinuerligt, vilket betyder att vi kan dra nytta av erfarenheter och misstag som andra redan hunnit göra. Men det får inte tolkas som om man därigenom kan kapa kostnader genom att ytterliggare uppskjuta en massdigitalisering. Tvärtom inträffar det att ju längre tid vi nu väntar, desto svårare blir det att genomföra en löpande band-digitalisering eftersom kvaliteten på medierna sjunker. Det betyder att det blir mer handpåläggning i processen ju längre vi väntar och därigenom högre kostnader.

Osäkerhetsfaktorer hos SRF

I beräkningarna från SRF finns två scenarior; ett baserat på ”traditionell” avspelning och ett där ny teknik och nya metoder används. För den sistnämnda har vi gjort detaljerade uträkningar på tidsåtgång, investeringsbehov, löpande underhåll, stödfunktioner och lokalkostnader. Trots vår ambitionsnivå måste siffror och belopp betraktas med en stor nypa salt eftersom det finns en rad osäkerhetsfaktorer:

IS-avdelningen

Referens Datum Dokumentbeteckning Version Sida

Björn Blomberg 2004-05-04 Beräkningsunderlag 1.0 2(3)

Tillkommande kostnader

För at den digitaliseringsprocess ska vara meningsfull måste ett antal grundstenar finnas i organisationen.

1. Lagring. En grundinvestering har redan gjorts hos SRF.

2. System för tjänster, tillgänglighet och säkerhet. Alla in- och utleveranser samt all access till ett digitalt arkiv måste ske genom ett regelverk. Detta regelverk implementeras som ett datorsystem, ofta kallat MAM (Media Asset Management).

3. Administration

4. Drift, förvaltning och underhåll

I de kostnadsberäkningar som vi presenterar är ovan angivna funktioner inte inkluderade. Det är troligt att kostnaden för dessa uppgår till ett antal 10-tals miljoner i investering samt en driftskostnad på flera miljoner kronor årligen. Här är osäkerheten mycket stor vilket minskar siffrornas relevans i sammanhanget.

Slutsats

Sammantaget kan man säga att de presenterade beräkningarna endast tjänar som en fingervisning och därför endast kan betraktas som ett försök att hitta en nivå för ett kommande arbete.

Frågor och kommentarer kring det presenterade materialet kan ställas till undertecknad.

2004-03-18

Björn Blomberg Projektledare Sveriges Radio Förvaltnings AB e-post:

IS-avdelningen

Referens Datum Dokumentbeteckning Version Sida

Björn Blomberg 2004-05-04 Beräkningsunderlag 1.0 3(3)

Innehåll och uppskattade kostnader för migrering av ljudarkiven som förvaltas av Sveriges Radio Förvaltnings AB

UPPSKATTNING UTIFRÅN ETT TOTALPERSPEKTIV. ALLT SKA DIGITALISERAS TILL BÄSTA MÖJLIGA KVALITÈ Tabell innehåller Nyckeltal från egna uträkningar (baseras på tidigare erfarenheter samt uppgifter från Presto) Kostnader för administration, selektering, underhåll mm är för de stora mediagrupperna inkluderat (Analoga 1/4"-band, DAT, CD, Vinyl)

Tidsperiod

Innehåll

FORMAT Antal timmar

Nyckeltal för

digitalisering

Totalkostnad för

migrering

1890-1958 Kommersiellt utgiven musik Stenkakor

17 000

900 15 300 000

1905-1928 Kommersiellt utgiven musik Pianorullar

1 805

1200

2 166 000

1931-1956 Radioarkivsmaterial Lackskivor

1 000

800

800 000

1945-2004 Radioarkivsmaterial Analoga 1/4"-band

170 000

800 136 000 000

1952-Kommersiellt utgiven musik Vinylskivor

120 000

800 96 000 000

1972-2003 Kommersiellt utgiven musik Kassettband

1 500

400

600 000

1982-Kommersiellt utgiven musik CD

110 000

100 11 000 000

1986-Radioarkivsmaterial

DAT

60 000

400 24 000 000

1975-Radioarkivsmaterial Multikanalsband

1 500

2 000

3 000 000

2000-Radioarkivsmaterial CD-recordable

15 000

250

3 750 000

497 805 292 616 000

292 616 000

Tillkommer: System för datalagring, tjänster, administration och säkerhet, samt drift och underhåll av dessa

UPPSKATTNING MED FÖLJANDE ANTAGANDEN:

1. För vissa bandtyper kan effektivare metoder hittas för digitalisering.

2. Att de förluster som uppstår med effektivare metoder kan anses vara acceptabla i förhållande till den effektivisering som uppnås

3. 20 % inom vissa formatgrupper kan vara dubletter eller kan gallras bort av annan orsak Kostnader för administration, selektering, underhåll mm är för de stora mediagrupperna inkluderat (Analoga 1/4"-band, DAT, CD, Vinyl)

Tidsperiod

Innehåll

FORMAT Antal timmar

Nyckeltal för digitalisering Totalkostnad

1890-1958 Kommersiellt utgiven musik Stenkakor

13 500

900 12 150 000

1905-1928 Kommersiellt utgiven musik Pianorullar

1 805

1200

2 166 000

1931-1956 Radioarkivsmaterial Lackskivor

1 000

800

800 000

1945-2004 Radioarkivsmaterial Analoga 1/4"-band

136 000

300 40 800 000

1952-Kommersiellt utgiven musik Vinylskivor

95 000

320 30 400 000

1972-2003 Kommersiellt utgiven musik Kassettband

1 500

200

300 000

1982-Kommersiellt utgiven musik CD

110 000

74

8 140 000

1986-Radioarkivsmaterial

DAT

60 000

220 13 200 000

1975-Radioarkivsmaterial Multikanalsband

1 500

3 000

4 500 000

2000-Radioarkivsmaterial CD-recordable

15 000

200

3 000 000

435 305

115 456 000

Tillkommer: System för datalagring, tjänster, administration och säkerhet, samt drift och underhåll av dessa

Uppskattade kostnader för migrering / digitalisering av TV4:s program- och nyhetsarkiv.

ANNEX 11 TV4

UPPSKATTNING UTIFRÅN ETT TOTALPERSPEKTIV. ALLT SKALL DIGITALISERAS TILL BÄSTA MÖJLIGA KVALITET. Tabellen innehåller nyckeltal baserade på uppgifter från Presto och BBC. Urvalet omfattar enbart egenproducerat eller utlagda produktioner med TV4-rättigheter.

Tidsperiod Innehåll

FORMAT Antal timmar Nyckeltal för digitalisering Totalkostnad

1990-2004 Nyheter och Sport

Beta-sp

15 000

1500 22 500 000

1990-1994 Blandade program

1"

2 000

3 500 000

1995-2004 Blandade program Digitalbeta

29 000

1500 43 500 000

1933-1968 Inköpt arkiv Svensk Talfilm Film (16 + 35 mm) och 1" band

1 500

180 000

46 120 69 680 000

VIDEO

111

1 018

LJUD 23

212

FILM 815

7 500

Nyckeltal Total

FORMAT

Total antal

timmar

Antal timmar

Andel i procent

Robotiserad

överföring

Kostnad per digitaliserad

timme

Kostnad problemfria

bärare Antal

Andel i procent

Kostnad per timme

Kostnad

problematiska

bärare

Kostnad per

timme Totalkostnad

VHS

700 000 679 000 97% Ja

500 339 500 000 21 000 3% 1 500 31 500 000

530 371 000 000

VHS-LP

420 000 294 000 70% Ja

500 147 000 000 126 000 30% 1 500 189 000 000

800 336 000 000

1" BCN-Long Play

54 000 46 980 87% Nej

600 28 188 000 7 020 13% 1 800 12 636 000

756 40 824 000

VCR (överförda)

22 800 19 380 85% Nej

600

0 3 420 15% 1 800

Digitalbeta

19 800 19 404 98% Ja

800 15 523 200 396 2% 2 400

950 400

832 16 473 600

dvcpro25

18 500 17 760 96% Ja

800 14 208 000 740 4% 2 400 1 776 000

864 15 984 000

U-matic

11 500 10 235 89% Ja

800 8 188 000 1 265 11% 2 400 3 036 000

976 11 224 000

DVD-video

5 000 4 900 98% Ja

100

490 000 100 2%

30 000

104 520 000

MPEG1 - hårddisk

3 750

Ja

0 0

MPEG2 - LTO-tape

2 500

Ja

0 0

Övriga format

1 500 300 20% Nej

1 200

360 000 1 200 80% 3 600 4 320 000

3 120 4 680 000

Betamax

1 400 700 50% Nej

600

420 000 700 50% 1 800 1 260 000

1 200 1 680 000

film (överväg. 16mm) 1 350 1 080 80% Nej

5 000 5 400 000 270 20% 10 000 2 700 000

6 000 8 100 000

2" band

1 259 1 171 93% Nej

1 200 1 405 044 88 7% 3 600

317 268

1 368 1 722 312

Video 2000

650 624 96% Nej

600

374 400 26 4% 1 800

46 800

648 421 200

1 263 359 1 095 534 81%

515 553 877 200 162 225 19% 1 540 244 508 400

655 808 629 112

Nyckeltal

FORMAT

Total antal

timmar

Antal timmar

Andel i procent

Robotiserad

överföring

Kostnad per digitaliserad

timme

Kostnad problemfria

bärare Antal

Andel i procent

Kostnad per timme

Kostnad

problematiska

bärare

Kostnad per

timme Totalkostnad

Ljudspole 1/4 tum 2 100 000 2 058 000 98% Nej

12 24 696 000 42 000 2%

50 2 100 000

13 26 796 000

QIC Tandberg

581 000 551 950 95% Ja

9 4 857 160 29 050 5%

50 1 452 500

11 6 309 660

DDS olika format

225 000 191 250 85% Nej?

200 38 250 000 33 750 15%

600 20 250 000

260 58 500 000

kompaktkassett

175 000 166 250 95% Nej

200 33 250 000 8 750 5%

600 5 250 000

220 38 500 000

CD-R

72 800 69 160 95% Ja

80 5 532 800 3 640 5%

644 2 344 160

108 7 876 960

Vinyl-skivor

31 000 30 380 98% Nej

300 9 114 000 620 2%

558 000

312 9 672 000

CD-audio

30 750 30 135 98% Ja

80 2 410 800 615 2%

396 060

91 2 806 860

VHS Hi-Fi

30 000 24 000 80% Ja

100 1 800 000 6 000 20%

300 1 800 000

120 3 600 000

Shellack

12 500 12 250 98% Nej

300 3 675 000 250 2%

150 000

306 3 825 000

ljudtråd

3 000 2 850 95% Nej

300

855 000 150 5%

90 000

315 945 000

övriga system

1 500 1 350 90% Nej

500

675 000 150 10% 1 000

150 000

550 825 000

DAT

1 000 920 92% Nej

200

184 000 80 8%

48 000

232 232 000

Ljudfiler, wav och mp3 900

Ja

0

3 264 450 3 138 495 93%

40 125 115 760 125 055 7%

278 34 540 720

49 159 888 480

BILD

LJUD

Problematiska bärare

Problemfria bärare

Problemfria bärare Problematiska bärare

Genomsnittssiffror

Euro

Kronor

VIDEO

84

768

LJUD 97

891

FILM 1204

11 074

Tidsperiod Innehåll

FORMAT Antal timmar

Nyckeltal för digital-

isering Totalkostnad

Nyckeltal

för digital-

isering Totalkostnad

Nyckeltal

för digital-

isering Totalkostnad

1984i huvudsak.refband med TV-material VHS

700 000 920 644 000 000 500 350 000 000

530 371 000 000

1984i huvudsak.refband med TV-material VHS-LP

420 000 920 386 400 000 500 210 000 000

800 336 000 000

1984-1999 företrädesvis svenska TV-program SVT 1" BCN-Long Play

54 000 3 284 177 336 000 1 000 54 000 000

756 40 824 000

1978-1983

huvudsakl. SVTref.b.(Det mesta överfört till Digibeta/DVC-PRO) VCR

22 800

1995i huv.sak SVT-refband överf. från VCR Digitalbeta

19 800 2 760 54 648 000 1 000 19 800 000

832 16 473 600

1999företrädesvis svenska TV-progr. SVT dvcpro25

18 500 2 760 51 060 000 1 000 18 500 000

864 15 984 000

1984huvudsakl. SVTref.b och scan. Utl. film U-matic

11 500 3 164 36 386 000 2 000 23 000 000

976 11 224 000

1998företrädesvis utländsk utgiven video DVD-video

5 000 100 500 000 100

500 000

104 520 000

2000-SF-Kino (Finns på Digibeta) MPEG1 - hårddisk

3 750

2000-SF-Kino (Finns på Digibeta) MPEG2 - LTO-tape

2 500

? i huvudsak förv. saml. mkt. överfört Övriga format

1 500 2 760 4 140 000 2 760 4 140 000 3 120 4 680 000

1981-1989 företrädesvis utländsk utgiven video Betamax

1 400 920 1 288 000 920 1 288 000 1 200 1 680 000

? i huvudsak undervisningsfilm film (överväg. 16mm)

1 350 17 222 23 249 700 10 000 13 500 000 6 000 8 100 000

1959-1976 företrädesvis förvärv/gåva från SVT/UR 2" band

1 259 1 619 2 038 321 2 000 2 518 000 1 368 1 722 312

1981-1989 företrädesvis utländsk utgiven video Video 2000

650 920 598 000 920

598 000

648 421 200

1 263 359 1 098 1 355 758 000 552 681 228 000

655 808 629 112

Tidsperiod Innehåll

FORMAT Antal timmar

Nyckeltal för digital-

isering Totalkostnad

Nyckeltal

för digital-

isering Totalkostnad

Nyckeltal

för digital-

isering Totalkostnad

1950 - 2003 närmast uteslutande radiosändningar Ljudspole 1/4 tum 2 100 000 2 189 4 596 900 000 300 630 000 000

13 26 796 000

1993 -SR-referensband QIC Tandberg

581 000 1 656 962 136 000 1 656 962 136 000

11 6 309 660

1994 -Reklam- och närradio (urvalsveckor) DDS olika format

225 000 1 656 372 600 000 1 656 372 600 000

260 58 500 000

1970 - överväg. Utg.musik- och närradio kompaktkassett

175 000 1 656 289 800 000 200 35 000 000

220 38 500 000

1999 -Övervägande reklam- och närradio CD-R

72 800 644 46 883 200 200 14 560 000

108 7 876 960

1955 utgivna fonogram Vinyl-skivor

31 000 2 750 85 250 000 320 9 920 000

312 9 672 000

1984 utgivna fonogram

CD-audio

30 750 644 19 803 000

74 2 275 500

91 2 806 860

1994 -Reklam- och närradio (urvalsveckor) VHS Hi-Fi

30 000 1 656 49 680 000 1 656 49 680 000

120 3 600 000

1900 - utgivna fonogram

Shellack

12 500 2 750 34 375 000 1 000 12 500 000

306 3 825 000

äldre förvärvat material

ljudtråd

3 000 1 656 4 968 000 1 656 4 968 000

315 945 000

i huvudsak äldre förvärvat material övriga system

1 500 1 656 2 484 000 1 656 2 484 000

550 825 000

i huvudsak överfört förvärvat material DAT

1 000 1 794 1 794 000 220

220 000

232 232 000

Diverse bevarande och studiekopior

Ljudfiler, wav och mp3 ca. 200GB

3 264 450 1 981 6 466 673 200 642 2 096 343 500

49 159 888 480

SLBA

PRESTO

SRF

SLBA

BILD

LJUD

PRESTO

SVT

SLBA-utredningens teknikgrupp

Teknikgrupp

Björn Blomberg, Sveriges Radios Förvaltnings AB Jonas Collsiöö, TV4 AB Eva-Lis Green, Sveriges Television AB Martin Jacobson, Statens ljud- och bildarkiv

Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek eller Statens ljud- och bildarkiv lämna exemplar av dokument (pliktexemplar).

Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskning och studier enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2000:663).

2 § I denna lag förstås med

dokument ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller visning,

skrift ett dokument som lagrar text eller fast bild, dagstidning en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga,

skrift i mikroform en skrift i förminskad form som kan läsas endast med hjälp av apparat,

film ett dokument som består av bilder avsedda att projiceras i snabb följd,

dokument för elektronisk återgivning ett dokument som i fixerad form lagrar text, ljud eller bild och vars innehåll kan återges enbart med hjälp av elektroniskt hjälpmedel,

fonogram ett dokument för elektronisk återgivning som uteslutande lagrar ljud,

videogram ett dokument för elektronisk återgivning som lagrar rörliga bilder, med eller utan ljud.

3 § Ett dokument görs tillgängligt för allmänheten här i landet när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten eller när informationen i dokumentet

återges offentligt eller i förvärvsverksamhet inför en större sluten krets.

4 § Ett dokument skall anses röra svenska förhållanden, om informationen i dokumentet helt eller delvis är avfattad på svenska språket eller dokumentet helt eller delvis innehåller verk av svensk upphovsman eller framförande av svensk konstnär eller, om inte någon av dessa förutsättningar föreligger, dokumentet ändå huvudsakligen är avsett att spridas inom landet.

Dokument som skall lämnas

Skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen

5 § Av skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och som har framställts och utgivits här i landet skall sju pliktexemplar lämnas, om annat inte följer av 7, 8 eller 9 §.

6 § Av skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och som har framställts utomlands skall sju pliktexemplar lämnas,

1. om skriften är sådan periodisk skrift för vilken utgivningsbevis finns eller skall finnas, eller

2. om skriften inte är periodisk och har lämnats ut för spridning här i landet inte bara i enstaka exemplar och rör svenska förhållanden.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 9 §.

7 § Om en skrift som avses i 5 eller 6 § har samma innehåll och utförande som en tidigare framställd skrift, skall endast två pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Av skrift som har framställts i punktskrift skall två pliktexemplar lämnas, om annat inte följer av vad som föreskrivs i 9 §.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 5 och 6 §§ omfattar inte ett radioprogram eller en teknisk upptagning som enligt 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen skall jämställas med en bilaga till en periodisk skrift. Lag (1998:1447).

8 § I fråga om tryckt dagstidning gäller, i stället för vad som följer av 5, 6 och 7 §§, följande.

Av tidningen skall tre pliktexemplar lämnas. Om tidningen ges ut i flera olika editioner, skall pliktexemplar lämnas av den edition som har utgivits först och, om tidningen ges ut i minst tre olika editioner, också av den edition som har utgivits sist.

Har en sida eller löpsedel ändrats, skall pliktexemplar lämnas av varje ändrad sida eller löpsedel. Detta gäller dock inte om den ändrade sidan eller den ändrade löpsedeln ingår i pliktexemplar som lämnas enligt tredje stycket.

9 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 5–8 §§ föreligger inte i fråga om

1. visitkort, etikett, blankett och emballagetryck eller därmed jämförlig skrift,

2. protokoll, arbetspromemoria eller liknande skrift, som har framställts hos myndighet,

3. skrift som har framställts i punktskrift och som har samma innehåll som en tidigare framställd skrift eller som är en sammanställning av utdrag ur tidigare framställda skrifter, under förutsättning att pliktexemplar av den eller de tidigare framställda skrifterna lämnas i stället eller har lämnats tidigare,

4. skrift som skall lämnas som tillbehör till pliktexemplar enligt 32 §. Lag (1995:1375).

Annan skrift

10 § Av skrift som utgör dokument för elektronisk återgivning och av skrift i mikroform skall sju pliktexemplar lämnas, om skriften har framställts här i landet i minst 50 exemplar och har gjorts tillgänglig för allmänheten här.

Av skrift som avses i första stycket och som har framställts utomlands och gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet i minst 50 exemplar skall sju exemplar lämnas, om skriften rör svenska förhållanden.

Föreskrifterna i första och andra styckena gäller inte om annat följer av 11 §.

11 § Om en skrift som avses i 10 § har samma innehåll som en tidigare eller samtidigt framställd skrift som avses i 5 eller 6 § eller har samma innehåll och utförande som en tidigare framställd skrift som avses i 10 §, skall endast två pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av den tidigare eller samtidigt framställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Film och videogram

12 § Av film som har gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet skall ett pliktexemplar lämnas.

Av videogram som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet i minst fem exemplar skall ett pliktexemplar lämnas.

Av film eller videogram som har granskats av Statens biografbyrå och därvid inte godkänts för visning skall ett pliktexemplar lämnas.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 13 § eller av vad som föreskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§.

13 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 12 § föreligger inte i fråga om sådant dokument som har samma innehåll och utförande som tidigare framställt dokument, av vilket pliktexemplar har lämnats.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Fonogram och vissa andra dokument för elektronisk återgivning

14 § Av fonogram som har framställts här i landet i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängligt för allmänheten här skall ett pliktexemplar lämnas.

Av fonogram som har framställts utomlands och har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet i minst 50 exemplar skall ett pliktexemplar lämnas, om fonogrammet rör svenska förhållanden.

Vad som sägs om fonogram i första och andra styckena skall tillämpas även på dokument för elektronisk återgivning som är av annat slag än som avses i 10 § och som inte är videogram eller fonogram.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 15 § eller av vad som föreskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§.

15 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 14 § föreligger inte i fråga om sådant dokument som har samma innehåll och utförande som tidigare framställt dokument, av vilket pliktexemplar har lämnats.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Kombinerat material

16 § Med kombinerat material förstås material, som innehåller dels en eller flera skrifter, dels ett eller flera dokument som utgörs av film, videogram, fonogram eller dokument för elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket. Med skrifter och andra dokument som kan ingå i kombinerat material avses endast sådana som var för sig har medfört eller skulle medföra skyldighet att lämna pliktexemplar.

17 § Av kombinerat material skall sju pliktexemplar lämnas.

Om kombinerat material har samma innehåll och utförande som tidigare framställt kombinerat material, skall endast två pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av det tidigare framställda kombinerade materialet har lämnats eller lämnas samtidigt.

Ljudradio- och televisionsprogram

18 § Av ljudradio- och televisionsprogram, som skall spelas in enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, skall pliktexemplar lämnas i form av en sådan inspelning av programmet som skall göras enligt bestämmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige förmedlas till allmänheten från

svenskt programföretag, skall ett pliktexemplar lämnas av varje sändning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram än som avses i andra stycket skall ett pliktexemplar lämnas av varje sändning som ägt rum under högst fyra veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta för vilka veckor som pliktexemplar skall lämnas. Lag (1996:859).

Vem som skall lämna pliktexemplar

19 § Pliktexemplar av skrift, som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen, skall lämnas

1. när det gäller skrift, som har framställts här i landet, av framställaren,

2. när det gäller periodisk skrift, som har framställts utomlands, av utgivaren här i landet,

3. när det gäller annan skrift än periodisk skrift, som har framställts utomlands, av förläggaren här i landet eller, om sådan förläggare inte finns, av den som har låtit lämna ut skriften för spridning här i landet.

20 § Pliktexemplar av filmer eller dokument för elektronisk återgivning skall lämnas av den som har låtit göra filmerna eller dokumenten tillgängliga för allmänheten här i landet.

När det gäller filmer eller videogram som har granskats av Statens biografbyrå och därvid inte godkänts för visning skall pliktexemplar dock lämnas av den som har begärt granskningen hos byrån. Lag (1995:1375).

21 § Pliktexemplar av skrift i mikroform skall lämnas

1. om skriften har framställts här i landet, av den som har framställt skriften,

2. om skriften har framställts utomlands, av den som har låtit föra in skriften till landet. Lag (1995:1375).

22 § Pliktexemplar av kombinerat material skall lämnas

1. när det gäller material, som har framställts inom landet, av den som har beställt framställningen eller, om sådan beställare inte finns, av den som har låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten här i landet,

2. när det gäller material, som helt eller delvis har framställts utomlands, av förläggaren här i landet eller, om sådan förläggare inte finns, av den som har låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten här i landet.

23 § Pliktexemplar av ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas av den som enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden skall ombesörja att programmet spelas in.

Vem som pliktexemplar skall lämnas till

24 § Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som skall lämnas i två eller tre exemplar skall ett eller två exemplar lämnas till Kungl. biblioteket och ett exemplar lämnas till Lunds universitetsbibliotek.

Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som skall lämnas i sju exemplar skall ett exemplar lämnas till vart och ett av Kungl. biblioteket och Stockholms, Uppsala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek.

25 § Pliktexemplar av film, av annat dokument för elektronisk återgivning än sådant som avses i 10 § eller av upptagning av ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas till Statens ljud- och bildarkiv. Lag (2000:663).

26 § Den som har lämnat pliktexemplar av film har rätt att återfå filmen och skall beredas tillfälle att hämta filmen sedan Statens ljud- och bildarkiv har haft skälig tid för att framställa en kopia. Lag (2000:663).

Tid då pliktexemplar skall lämnas

27 § Pliktexemplar av tryckt dagstidning skall lämnas enligt följande.

Utgivningsmånad Lämnas före utgången av

januari, februari mars mars, april maj maj, juni juli juli, augusti september september, oktober november november, december januari

28 § Pliktexemplar skall lämnas av

1. annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen än tryckt dagstidning, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket skriften utgavs,

2. videogram, så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet,

3. skrift i mikroform, film eller annat dokument för elektronisk återgivning än videogram, inom en månad från den dag då dokumentet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i landet.

Av film eller videogram som har granskats av Statens biografbyrå och därvid inte godkänts för visning skall dock pliktexemplar lämnas inom en månad från den dag då beslut i granskningsärendet vunnit laga kraft.

29 § Pliktexemplar av kombinerat material som har gjorts tillgängligt för allmänheten i fullständigt skick skall lämnas inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket materialet gjordes tillgängligt.

I annat fall än som anges i första stycket skall pliktexemplar av material som utgör en del av kombinerat material lämnas i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i 28 § för varje dokumentslag.

30 § Pliktexemplar av ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas inom en månad från den dag då skyldigheten att bevara upptagningen enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden upphörde.

Särskilda föreskrifter för videogram

31 § Statens ljud- och bildarkiv skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett särskilt register över pliktexemplar av video-

gram som har lämnats till arkivet. I registret skall antecknas ett nummer för varje videogram. Statens biografbyrå får ha terminalåtkomst till detta register.

Statens ljud- och bildarkiv skall underrätta den som har lämnat pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret.

Den som är skyldig att lämna pliktexemplar till Statens ljud- och bildarkiv skall föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer som de ingivna pliktexemplaren har fått. Lag (2000:663).

Gemensamma föreskrifter

32 § Pliktexemplar som skall lämnas enligt föreskrifterna i denna lag skall även omfatta

1. bildband, diabilder och liknande material som utgör tillbehör till det dokument av vilket pliktexemplar skall lämnas,

2. omslag, fodral, folder, broschyr och liknande mindre tillbehör som följer med varje exemplar när detta görs tillgängligt för allmänheten,

3. såvitt gäller dokument för elektronisk återgivning, datorprogram i maskinläsbar form eller andra sådana särskilda anvisningar som kan fordras för att användaren skall kunna tillgodogöra sig innehållet i dokumentet.

Den som beställer framställning av ett dokument, som framställaren skall lämna pliktexemplar av enligt 19 § 1 och 21 § 1, skall tillhandahålla framställaren sådant material som enligt första stycket skall lämnas med pliktexemplaret.

Pliktexemplar och tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar som är avsedda att göras tillgängliga för allmänheten. Lag (1995:1375).

33 § Varje försändelse med pliktexemplar skall vara åtföljd av en förteckning över det material som ingår i försändelsen. Förteckningen skall vara underskriven av den som är skyldig att lämna pliktexemplar och lämnas i två exemplar. Det ena exemplaret skall återställas med anteckning om att materialet har mottagits.

Om en försändelse omfattar kombinerat material eller sådant tillbehör som avses i 32 §, skall detta särskilt anges i förteckningen.

34 § Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt denna lag kan av den myndighet som regeringen bestämmer vid vite föreläggas att fullgöra sin skyldighet.

35 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att föra en förteckning enligt 31 § tredje stycket eller den som underlåter att tillhandahålla material enligt 32 § andra stycket skall dömas till böter.

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för visst fall medge undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt denna lag.

37 § Beslut som en annan myndighet än regeringen har meddelat enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.

Beslut om undantag enligt 36 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1993:1392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall upphöra att gälla.

När samtliga omständigheter som enligt den nya lagen skulle grunda skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har inträffat före ikraftträdandet tillämpas dock den upphävda lagen på det dokumentet.

1995:1375

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. När samtliga omständigheter som grundar skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har inträffat före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna på det dokumentet.

Förordning (1993:1439) om pliktexemplar av dokument

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådant material som omfattas av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Förordning (2000:1105).

Bevarande av pliktexemplar

2 § Dokument som har lämnats till Kungl. biblioteket utgör nationalexemplar och dokument som har lämnats till Lunds universitetsbibliotek utgör nationella reservexemplar. De skall bevaras för framtiden.

Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som, efter respektive biblioteks prövning, befinnes utgöra dubblett av ett redan lämnat dokument eller en oförändrad ny utgåva av ett tidigare lämnat dokument.

I fråga om de två exemplar av tryckta dagstidningar som lämnas till Kungl. biblioteket gäller skyldigheten att bevara bara det ena exemplaret.

3 § Dokument som har lämnats till Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek bevaras enligt föreskrifter som meddelas av respektive universitet.

4 § Dokument som har lämnats till Statens ljud- och bildarkiv skall bevaras för framtiden.

Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som, efter arkivets prövning, befinnes utgöra dubblett av ett redan lämnat dokument eller en oförändrad ny utgåva av ett tidigare lämnat dokument.

Upptagning av ljudradio- eller televisionsprogram som har gjorts med stöd av 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får bevaras i arkivet endast om de har dokumentariskt värde eller rättighetshavarna har medgett att upptagningarna bevaras. Förordning (2000:1105).

Tillhandahållande av pliktexemplar

5 § De dokument som förvaras hos Kungl. biblioteket hålls tillgängliga i bibliotekets lokaler i den utsträckning som biblioteket bestämmer.

De dokument som förvaras hos Stockholms, Uppsala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek hålls tillgängliga enligt föreskrifter som meddelas av respektive universitet och beträffande Lunds universitet, efter samråd med Kungl. biblioteket.

I fråga om kombinerat material som förvaras hos bibliotek gäller utom vad avser skrift bestämmelserna i 6–7 §§.

6 § De dokument som förvaras hos Statens ljud- och bildarkiv hålls tillgängliga i arkivets lokaler och tillhandahålls med hjälp av arkivets apparatur i den utsträckning som arkivet bestämmer.

De dokument som förvaras hos arkivet får efter prövning i varje särskilt fall hållas tillgängliga på motsvarande sätt som föreskrivs i första stycket på en institution utanför arkivet. Efter utnyttjandet skall dokumentet lämnas tillbaka till arkivet.

Arkivet eller institutionen får inte låna ut dokument som har lämnats som pliktexemplar och som förvaras hos arkivet eller som har lämnats ut till en institution. Bestämmelser om utlåning av kopior finns i 7 §. Förordning (2000:1105).

7 § Bestämmelser om framställning av exemplar bl.a. inom Statens ljud- och bildarkiv finns i 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

När en kopia av ett pliktexemplar lånas ut utanför arkivet skall arkivet upplysa mottagaren om innebörden av tillämplig upphovsrättslig lagstiftning.

Efter utnyttjandet skall kopian återlämnas till arkivet. Sådant exemplar får därefter bevaras i arkivet. Förordning (2000:1105).

Övriga föreskrifter

7 a § Statens ljud- och bildarkiv skall besluta för vilka veckor som pliktexemplar av vissa ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas enligt 18 § tredje stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Förordning (2000:1105).

8 § Föreläggande att vid vite fullgöra skyldighet att lämna pliktexemplar meddelas av Statens ljud- och bildarkiv i fråga om dokument som skall lämnas till arkivet och av Kungl. biblioteket i fråga om övriga dokument. Förordning (2000:1105).

9 § Undantag från skyldighet att lämna pliktexemplar får medges av Statens ljud- och bildarkiv i fråga om dokument som skall lämnas till arkivet och av Kungl. biblioteket i fråga om övriga dokument. Förordning (2000:1105).

10 § Ytterligare föreskrifter om bevarande och tillhandahållande av pliktexemplar som lämnas till Statens ljud- och bildarkiv får meddelas av arkivet. Förordning (2000:1105).

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Kungl. biblioteket, ett universitet eller Statens ljud- och bildarkiv i fråga om tillhandahållande av bevarat material får dock inte överklagas. Förordning (2000:1105).

Övergångsbestämmelser

1993:1439

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall upphöra att gälla.

1995:252

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.