SOU 2021:63

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

Till statsrådet Peter Hultqvist

Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare (dir. 2019:73) med uppdrag att lämna förslag till anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och att överväga behovet av vissa ytterligare krav på nätverks- och informationssystem till skydd för Sveriges säkerhet.

Den 3 februari 2020 förordnades lagmannen Nils Cederstierna som särskild utredare. Som sakkunniga förordnades den 2 mars 2020 rättssakkunniga Karin Byström, Försvarsdepartementet, ämnesrådet Catharina Hallström, Försvarsdepartementet, ämnesrådet Richard Henriksson, Utrikesdepartementet, departementssekreteraren Linnéa Jannes, Utrikesdepartementet, numera kanslirådet Staffan Lindmark, Infrastrukturdepartementet, numera kanslirådet Emelie Smiding, Justitiedepartementet, och militärsakkunniga Anna Weibull, Försvarsdepartementet. Samma dag förordnades bedömningsledaren Curt-Peter Askolin, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), verksjuristen Charlotte Hakelius, Säkerhetspolisen, verksamhetschefen Ronny Harpe, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kommendör Per-Ola Johansson, Försvarsmakten, juristen Britt-Marie Jönson, Post- och telestyrelsen, director Mats F. Nilsson, Teknikföretagen, ordföranden för Cyberförsvarsgruppen Richard Oehme, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), handläggaren Tommy Schönberg, Vinnova, och chefen för FMV/CSEC Dag Ströman, Försvarets materielverk, som experter i utredningen. Den 13 mars 2020 förordnades även kanslirådet Anneli Hagdahl, Försvarsdepartementet, som sakkunnig i utredningen och biträdande säkerhetsskyddschefen Ylva Söderlund, Trafikverket, som expert. Den 8 oktober 2020 entledigades Anna Weibull som sakkunnig. Ämnessakkunnige Christer Hellsten, Försvarsdepartementet, förordnades som sakkunnig den 25 november 2020. Catharina Hallström och

Curt-Peter Askolin entledigades den 12 december 2020. Samma dag förordnades som expert utredaren Magnus Pedersen, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). Ylva Söderlund entledigades den 24 februari 2021.

Som sekreterare i utredningen anställdes den 3 februari 2020 hovrättsassessorn Patrik Roos. Seniora rådgivaren Thomas Wallander anställdes som huvudsekreterare den 10 februari 2020.

Utredningen har tagit namnet Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:1).

Genom tilläggsdirektiv den 14 maj 2020 förlängdes utredningstiden för den del av uppdraget som avser anpassningar med anledning av EU:s cybersäkerhetsakt (dir. 2020:57). Den 18 februari 2021 beslutade regeringen i tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2021:10) att förlänga utredningstiden för den del som avser ytterligare krav på verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet.

Utredningen överlämnade delbetänkandet EU:s cybersäkerhetsakt

– kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

(SOU 2020:58) i september 2020. Härmed överlämnar utredningen slutbetänkandet Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks-

och informationssystem (SOU 2021:63).

Utredningens uppdrag är därmed slutfört.

Stockholm i juli 2021

Nils Cederstierna

/Thomas Wallander / Patrik Roos

Förkortningar

AI Artificiell intelligens CC Common Criteria CCRA Common Criteria Recognition Arrangement CSEC Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet CERT Computer Emergency Response Team cPP collaborative Protection Profile COTS Commercial off-the-shelf CSIRT Computer Security Incident Response Team DIGG Myndigheten för digital förvaltning Ds Departementsserien ENISA European Union Agency for Cybersecurity EU Europeiska Unionen EAL Evaluation Assurance Level FMV Försvarets materielverk FN Förenta nationerna FOI Totalförsvarets forskningsinstitut FRA Försvarets radioanstalt Fö Försvarsdepartementet IKT Informations- och kommunikationsteknik IT Informationsteknik IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

LAN Local Area Network MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MUST Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten NATO North Atlantic Treaty Organisation NCSA National Communications Security Authority NDA National Distribution Authority NSA National Security Authority OECD Organisation on Economic Cooperation and Development PP Protection Profile Prop. Proposition PTS Post- och telestyrelsen RK Regeringskansliet SAMFI Samverkansgruppen för informationssäkerhet SIS Svenska Institutet för Standarder SOG-IS MRA Senior Officials Group Information Systems Security – Mutual Recognition Agreement SOU Statens offentliga utredningar Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ST Security target Vinnova Verket för innovationssystem

Sammanfattning

Uppdraget

Europeiska unionen (EU) har antagit ett antal strategier, policys och förordningar för att stärka cybersäkerheten i unionen och medlemsstaterna. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/ 2013 (cybersäkerhetsakten) trädde i kraft den 27 juni 2019. Det huvudsakliga syftet med förordningen är att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, cyberresiliens och förtroende inom unionen och säkerställa en väl fungerande inre marknad. Det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering, dvs. EU:s cybersäkerhetsakt och de genomförandeakter som utfärdas med stöd av cybersäkerhetsakten, kommer att reglera den cybersäkerhetscertifiering som följer av en europeisk certifieringsordning för cybersäkerhetscertifiering som fastställts av kommissionen.

Utredningens uppdrag i den första delen var att föreslå de anpassningar och kompletterande nationella författningsbestämmelser som EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och som behöver finnas på plats när förordningen i sin helhet börjar tillämpas den 28 juni 2021. Vidare ingick att även överväga och föreslå vilken befintlig nationell myndighet som ska utses att fullgöra de uppgifter och tilldelas de ansvarsområden som följer av EU:s cybersäkerhetsakt, bl.a. uppdraget att utöva tillsyn över efterlevnaden av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering.

Utredningen överlämnade sitt delbetänkande Kompletterande be-

stämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt (SOU 2020:25) i september 2020.

Regeringen har efter remissbehandling av utredningens delbetänkande överlämnat proposition 2020/21:186 Kompletterande bestäm-

melser till EU:s cybersäkerhetsakt till riksdagen och i den lämnat

förslag på en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. I den föreslagna lagen finns kompletterande nationella bestämmelser om bl.a. nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering. Riksdagen har den 9 juni 2021 beslutat i enlighet med vad som föreslås i angivna proposition och fattat beslut om att lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt ska träda i kraft den 28 juni 2021. Regeringen har i anslutning till att lagen ska börja tillämpas utsett Försvarets materielverk till nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering med de uppgifter som följer av det europeiska ramverket för cybersäkerhethetscertifiering, dvs. EU:s cybersäkerhetsakt och de genomförandeförordningar som ska utfördas med stöd av cybersäkerhetsakten.

Samtidigt kan noteras att åtgärder som bl.a. rör försvar och nationell säkerhet faller utanför EU:s kompetens (art. 4.2 EU-fördraget). I artikel 1.2 EU:s cybersäkerhetsakt anges därför att förordningen inte ska påverka medlemsstaternas befogenheter i fråga om nät- och informationssäkerhet, särskilt inte verksamhet som berör allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet och statens verksamhet på strafflagstiftningens område.

Regeringen framhåller i direktiven till utredningen att det måste kunna ställas särskilda krav på säkerhet på nätverks- och informationssystem för att skydda nationell säkerhet och att det finns anledning att nu överväga om ytterligare nationella krav bör införas för att säkerställa att nätverks- och informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet uppfyller de krav som behövs för att upprätthålla skyddet av sådana verksamheter.

Utredningens uppdrag innefattar därför att bedöma om det finns anledning att införa nationella särskilda krav på att IKT-produkter, -tjänster och -processer, som ingår i ett nätverks- och informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet, ska vara certifierade enligt en nationell särskilt anpassad certifieringsordning utformad för säkerhetskänslig verksamhet.

I uppdraget ingår även att överväga om det finns anledning att införa krav på godkännande från en myndighet för att sådana IKTprodukter, -tjänster och -processer ska få tas i drift i viss eller all säkerhetskänslig verksamhet.

I uppdraget ingår att göra en internationell jämförelse av lagstiftning som innebär särskilda krav med anledning av nationell säkerhet för IKT-produkter, -tjänster och -processer som ingår i ett nätverks- eller informationssystem i de länder som bedöms vara av intresse.

För nätverks- och informationssystem som används i eller har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet finns i dag särskilda krav i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Det rör sig bl.a. om förberedande åtgärder inför driftsättning av informationssystem och om säkerhetskrav som kontinuerligt ställs på informationssystemen. Bestämmelserna innehåller även krav på samråd med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten i de fall informationssystemen kan komma att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter av visst slag och informationssystem där obehörig åtkomst till systemen kan medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig. Bestämmelserna föreskriver att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att se till att informationssystemen upprätthåller kraven på informationssäkerhet.

Digitaliseringsutvecklingen och kravet på informations- och cybersäkerhet

Digitaliseringen beskrivs som vår tids starkaste förändringsfaktor och innebär att en allt större andel av aktiviteterna i samhället är beroende av nätverks- och informationssystem som används av myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. Digitaliseringen har skapat nya former av kommunikation, datahantering och datalagring, och som medför stora möjligheter att förbättra och effektivisera olika verksamheter.

Digitaliseringen påverkar hela samhället och området kan beskrivas som horisontellt, bl.a. för att det omfattar alla samhällssektorer. Den pågående globala digitala utvecklingen och i Sverige går på många plan mycket fort och statliga myndigheter, regioner och kommuner och aktörer i näringslivet bedriver sedan många år olika digitaliseringsarbeten. I dag bygger många system för att hantera information huvudsakligen på digital informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Med den tilltagande globaliseringen och digitaliseringen, som ökar beroenden över nations-, sektors- och ansvarsgränser, har även följt

en ökad betoning på cyberfrågor i samhället. Beroende av digital infrastruktur och tjänster genom utbredd uppkoppling till internet och anslutna enheter medför ökade sårbarheter vilket ställer högre krav på informations- och cybersäkerhet. Samtidigt som digitala utvecklingen går snabbt ökar inte informations- och cybersäkerheten i samma takt. Detta gap, och om det ökar ytterligare, medför att riskerna för att drabbas av cyberangrepp eller andra it-incidenter också ökar. Gapet kan dock minska genom olika åtgärder som bidrar till att stärka informations- och cybersäkerheten.

Nya hot, sårbarheter och risker

På samma sätt som digitaliseringen av samhällets olika verksamheter kontinuerligt medför fördelar kan den också föra med sig nya eller förändrade hot, sårbarheter och risker som påverkar informations- och cybersäkerheten i bl.a. nätverks- och informationssystem hos olika verksamhetsutövare. Det innebär att risken för cyberangrepp ökar mot olika samhällsverksamheter, särskilt vad gäller säkerhetskänsliga och andra samhällsviktiga verksamheter, som många har höga skyddsvärden. Hoten kommer främst från statliga aktörer som genomför cyberangrepp i olika syften, bl.a. som förberedelser för cyberangrepp och som industrispionage. Hoten kommer även från kriminella aktörer och ideellt motiverade aktörer, som har förmåga till cyberangrepp för olika syften.

Olika förändringsfaktorer, som utvecklingen av t.ex. 5G-system, molntjänster, artificiell intelligens och kvantdatorer, medför nya möjligheter men även ökade sårbarheter och risker som kan utnyttjas och orsaka skada på olika säkerhetskänsliga och samhällsviktiga funktioner och verksamhet men också i näringslivet, t.ex. försvarsindustrin.

Vidare skapar beroendeförhållanden mellan olika samhällsviktiga verksamheter, t.ex. elektronisk kommunikation och energisektorn, sårbarheter och risker, och cyberangrepp mot en samhällsviktig verksamhet kan få allvarliga och omfattande följder för en eller flera andra sådana verksamheter och även för totalförsvarets verksamhet.

Allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten

En tillräcklig informations- och cybersäkerhet kan endast uppnås när alla de olika förutsättningar som krävs för en sådan säkerhet är uppfyllda, dvs. enhetlig styrning och organisering av arbetet med informations- och cybersäkerhet, ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i verksamheten och tekniska åtgärder samt tillsyn av efterlevnaden av regelsystem och ställda krav.

Av offentliga utredningar och myndighetsrapporter framkommer att det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten på många olika områden inom en rad olika samhällsverksamheter. Detta gäller såväl statliga myndigheters verksamhet som regioner och kommuner men även organisationer och näringslivet. Av utredningarna och rapporterna framkommer att allvarliga brister finns hos många verksamhetsutövare, både vad avser det systematiska informationssäkerhetsarbetet och vad avser säkerhet i olika nätverks- och informationssystem. Vidare framkommer att det finns allvarliga brister i styrning och organisering, kunskap och kompetens samt resurstilldelning inom området för informations- och cybersäkerhet.

Utredningen gör ingen annan bedömning av redovisade brister i och nivån på informations- och cybersäkerheten än den som redovisas i de offentliga utredningar och rapporter som offentliggjorts under den senaste femårsperioden och lägger dessa till grund för slutsatsen att det måste anses behövas kraftfulla och omfattande åtgärder på många olika områden för att stärka informations- och cybersäkerheten, dels mer allmänt i samhällets olika verksamheter men särskilt vad avser säkerhetskänsliga och andra samhällsviktiga verksamheter. De allvarliga bristerna innebär uppenbara risker för cyberangrepp mot nätverveks- och informationssystem som kan medföra allvarliga konsekvenser för såväl hela samhället som aktörer inom olika verksamhetsområden, och som därigenom även kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten i totalförsvaret.

Uppdraget är avgränsat till att överväga om det finns anledning att införa en nationell särskilt anpassad certifieringsordning för IKTprodukter, -tjänster och -processer i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet och/eller krav på godkännande av en myndighet innan sådana IKT-produkter, -tjänster och -processer i nätverks- och informationssystem får driftsättas. Utredningen kan samtidigt konstatera att enskilda åtgärder av detta slag inte ensamt

utgör varken tillräckliga åtgärder för att möta generella krav på informations- och cybersäkerhet eller ens möta kraven på säkerhet i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet, då även övriga förutsättningar för en fullgod informations- och cybersäkerhet måste föreligga. Eftersom utredningens uppdrag är inriktat på att överväga de åtgärder som tas upp i utredningsdirektiven har utredningen därför inte närmare övervägt de övriga åtgärder som bör vidtas för att stärka informations- och cybersäkerheten mer allmänt eller i den säkerhetskänsliga verksamheten, utom när det gäller behovet av styrning och samordning då dessa behov även utgör grundläggande förutsättningar för de överväganden som utredningen gör i betänkandet.

Behov av ökad styrning och samordning

Flera offentliga utredningar och rapporter har pekat på behovet av att stärka styrningen och samordningen av digitaliseringen, särskilt när det gäller utbyggnad av infrastruktur och samordning av arbete med informations- och cybersäkerhet. Den nationella marknaden utgör en avreglerad marknad med olika skikt av infrastrukturproducenter, operatörer och tjänsteutvecklare. Sverige är nationellt i en situation där nästan alla grundläggande samhällsfunktioner förutsätter och bygger på en fungerande digital infrastruktur. Det saknas dock regler och systematik för och samordning av den digitala utvecklingen och utbyggnaden.

Mot bakgrund av mängden offentliga aktörer är detta en uppgift av betydande omfattning då frågan berör bl.a. fler än 200 statliga förvaltningsmyndigheter, 21 länsstyrelser, 20 regioner, 290 kommuner, 80 domstolar, 37 lärosäten, och 40 helägda statliga bolag. Det är en omfattande förvaltning som kompliceras av stora skillnader mellan verksamheterna vad gäller uppdrag, storlek, finansiella resurser och kompetens. Till detta kommer näringslivets verksamheter och alla företag som på något sätt utvecklar, driver och förvaltar samhällets digitala infrastruktur.

Motsvarande gäller det övergripande arbetet med att stärka informations- och cybersäkerheten i samhället i stort men även inom säkerhetskänslig och annan samhällsviktig verksamhet. Varje verksamhetsutövare har ansvar för sin egen informations- och cybersäkerhet, bl.a.

vad avser säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det saknas emellertid i dag tillsyn över såväl statliga myndigheters verksamhet som regioners och kommuners verksamhet avseende nätverks- och informationssystem, utom såvitt avser säkerhetskänslig verksamhet och verksamhet som avser vissa samhällsviktiga och digitala tjänster. Ansvaret för tillsynsverksamhet av informations- och cybersäkerhet på dessa reglerade områden utövas dock av flera olika samråds- och tillsynsmyndigheter med i vissa fall tillämpning av olika regelsystem. Ansvaret för informations- och cybersäkerhet finns således hos många olika aktörer och styrningen och samordningen brister på både statlig, regional och kommunal nivå. Bristen på styrning och samordning medför ökade sårbarheter och risker i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänsliga och andra samhällsviktiga verksamheter. Utredningen bedömer att det bl.a. finns behov av nationell styrning och samordning vid framtagande av en gemensam hot-, sårbarhets- och riskbedömning till stöd i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Berörda myndigheter och övriga aktörer behöver därför i större utsträckning än vad som nu sker samverka och samråda i frågor som avser informations- och cybersäkerhet.

Bristande förutsättningar för en nationell certifieringsordning för nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet

En nationell särskilt anpassad certifieringsordning för IKT-produkter, -tjänster och -processer som används i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet kan – när vissa förutsättningar är uppfyllda – vara en åtgärd som kan stärka säkerheten i dessa system.

Utredningen bedömer att bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen redan ger berörda myndigheter möjlighet att föreskriva att certifierade IKT-produkter, -tjänster och -processer, som uppfyller vissa säkerhetskrav, ska användas i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig och även medge undantag från en sådan skyldighet.

En nationell särskilt anpassad ordning för säkerhetskänslig verksamhet ställer krav på att det finns en nationellt framtagen gemensam hot-, sårbarhets- och riskbedömning som kan ligga till grund

för säkerhetskrav och framtagande av s.k. skyddsprofiler för olika IKT-produkter, -tjänster och -processer i dessa system. En sådan bedömning är också en förutsättning för inriktning av det nationella arbetet med det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering. I dag saknas emellertid nationellt organisation och verksamhet som ansvarar för och tar fram en sådan nationell hot-, sårbarhets- och riskbedömning.

Vidare är det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering under framtagande och utveckling. Det råder dock i dag oklarhet om i vilken omfattning som certifierade IKT-produkter, -tjänster och -processer kommer att vara tillgängliga med stöd av detta ramverk, bl.a. vad gäller IKT-produkter, -tjänster och -processer på den högsta assuransnivån och som även kan användas – vid behov efter anpassning – i säkerhetskänslig verksamhet.

Det råder även osäkerhet om det finns marknadsmässiga förutsättningar att införa en nationell särskilt anpassad certifieringsordning för säkerhetskänslig verksamhet då den svenska marknaden bedöms vara allt för liten för att företag ska få ekonomiska incitament för att låta certifiera IKT-produkter, -tjänster och -processer för användning i nätverk- och informationssystem i sådan verksamhet. Även om det skulle införas krav på obligatorisk certifiering innebär det inte någon skyldighet att tillhandhålla sådana produkter på den svenska marknaden.

Härtill kommer att det nationella certifieringsorganet CSEC vid Försvarets materielverk redan i dag ansvarar för en nationell ordning för certifiering av it-säkerhet i produkter och system, även om den nationella Common Criteria-baserade certifieringsordningen kan komma att ersättas av en europeisk ordning för cybersäkerhetscertifiering (EUCC). Den nationella certifieringsordningen kan på sikt utvecklas till att omfatta certifiering av IKT-produkter, -tjänster och -processer i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

Sammantaget gör utredningen bedömningen att det för närvarande inte föreligger tillräckliga skäl att föreslå att det införs en nationell särskilt anpassad certifieringsordning för IKT-produkter, -tjänster och -processer som används i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

Det finns dock behov av att berörda myndigheter gemensamt tar fram hot-, sårbarhets- och riskbedömningar samt skyddsprofiler för

olika IKT-produkter, -tjänster och -processer som ska användas i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

Utredningen föreslår därför att regeringen ger Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att, i samråd och samverkan med främst de myndigheter som ingår i det nationella cybersäkerhetscentret, utveckla formerna för hur gemensamt framtagna hot-, sårbarhets- och riskbedömningar samt skyddsprofiler kan tas fram till stöd för kravställning på IKT-produkter, -tjänster och -processer som ska användas i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. En sådan nationellt framtagen bedömning med åtföljande kravställning kan även till del utgöra underlag i det nationella arbetet inom ramen för det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering.

Utredningen bedömer vidare att informations- och cybersäkerheten i statliga myndigheters verksamhet i övrigt behöver stärkas. Åtgärder bör därför vidtas som bidrar till att myndigheterna använder certifierade IKT-produkter, -tjänster och -processer i nätverks- och informationssystem i verksamheten om inte detta framstår som olämpligt eller omöjligt att genomföra. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedöms redan i dag ha bemyndigande att i föreskrifter ange sådant krav på statliga myndigheter. En sådan ordning kan även bidra med kunskap och erfarenheter om behov och användning av certifierade IKT-produkter, -tjänster och -processer i nätverks- och informationssystem i statlig verksamhet och även ligga till grund för det nationella arbetet med hot-, sårbarhets- och riskbedömningar, som utredningen föreslår ska genomföras.

Utvidgad samrådsskyldighet och möjligheter att besluta åtgärdsföreläggande och förbud mot driftsättning av informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet

Med utgångspunkt i utredningsdirektiven och mot bakgrund av de allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten som framkommer av offentliga utredningar och myndighetsrapporter, finner utredningen skäl att överväga ett antal åtgärder som berör driftsättning och väsentlig förändring av informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. Det rör sig bl.a. om kontrollstationer såsom krav på godkännande, särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning, samråd, förelägganden och förbud.

Utredningen kan konstatera att ett eventuellt införande av krav på att informationssystem som behandlar hemliga och/eller kvalificerat hemliga uppgifter ska godkännas av en utpekad central myndighet innan driftsättning, kan bidra till att stärka skyddet av informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Denna typ av godkännandeförfarande är vanligt förekommande i andra länder och kan i sig anses utgöra en rimlig åtgärd för att stärka skyddet för nationell säkerhet.

Utredningen bedömer att nu pågående lagstiftningsåtgärder, däribland de av regeringen föreslagna ändringarna i säkerhetsskyddslagen (prop. 2020/21:194), inte kan likställas med ett formellt myndighetsgodkännande och inte heller kan anses utgöra tillräckliga åtgärder för att skydda informationssystemen i säkerhetskänslig verksamhet. Ett krav på formellt förhandsgodkännande från en central myndighet torde i och för sig medföra en oberoende tredjepartsbedömning som bidrar till skapandet av en minimistandard för kontroll av säkerhet och mer enhetliga säkerhetskrav hos verksamhetsutövarna.

Utredningen gör samtidigt bedömningen att ett nationellt införande av ett generellt krav på myndighetgodkännande av informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet medför ett betydande behov av omorganisering och ökade resurser hos samråds- och tillsynsmyndigheter. Vidare skulle ett sådant krav på godkännande behöva utformas i linje med övriga krav på säkerhetsskydd för informationssystem, vilket alltjämt medför att en stor mängd säkerhetskänslig information, om än på lägre nivå, faller utanför regleringen. Innan införandet av ett krav på godkännande övervägs ytterligare bör därför utvärderas om redan föreslagna författningsändringar på säkerhetsskyddsområdet i förening med en stärkt samrådsroll för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten utgör tillräckliga åtgärder när det gäller informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet (se nedan). Till detta kommer att vissa centrala myndigheter redan inom befintliga mandat kan föreskriva om bl.a. krav på certifierade IKT-produkter, -tjänster och -processer i informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet (se ovan) och även som en säkerhetsskyddsåtgärd förelägga en verksamhetsutövare att använda sådana produkter, tjänster och processer.

Ett utvidgat samrådsförfarande och utökade befogenheter

För att göra användningen av ett informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet säkrare, och därmed stärka skyddet för Sveriges säkerhet, föreslår utredningen ändringar i säkerhetsskyddslagen. Föreslagna ändringar innebär bl.a. följande åtgärder. – Säkerhetsskyddsförordningens bestämmelser om förberedande

åtgärder inför driftsättning av informationssystem ska överföras till säkerhetsskyddslagen. – Befintligt krav på verksamhetsutövare att göra en särskild säker-

hetsskyddsbedömning utvidgas till att även omfatta planerade väsentliga förändringar av informationssystem som kan ha betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. – Verksamhetsutövare ska pröva lämpligheten av en planerad drift-

sättning eller väsentlig förändring av informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt ska det inte inledas. – Lämplighetsprövningen ska, liksom den särskilda säkerhetsskydds-

bedömningen, dokumenteras. – I fall verksamhetsutövarens lämplighetsprövning leder till bedöm-

ningen att det planerade förfarandet inte är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt ska verksamhetsutövaren – om övriga rekvisit för samråd är uppfyllda – samråda med samrådsmyndigheten (Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten). – Verksamhetsutövares skyldighet att, inför driftsättning eller väsent-

lig förändring av vissa informationssystem, samråda med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten ska inte begränsas till att ske i form av en skriftlig process. – Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska, i egenskap av samråds-

myndigheter enligt säkerhetsskyddslagen, få inleda samråd och inom ramen för ett samråd besluta åtgärdsföreläggande mot verksamhetsutövaren att vidta en säkerhetsskyddsåtgärd i berört informationssystem. – Samrådsmyndigheterna ska även få möjlighet att förbjuda en ur

säkerhetsskyddssynpunkt olämplig driftsättning eller förändring

av informationssystem och besluta sanktionsavgift mot den som åsidosätter samrådsskyldigheten eller agerar i strid med meddelat förbud.1– Tillsynsmyndigheterna får en ny undersökningsbefogenhet genom

möjligheten att, vid äventyr av vite, få tillgång till verksamhetsutövares informationssystem.

Konsekvenser

Utredningen bedömer att skyddet för Sveriges säkerhet stärks genom förslagen.

Utredningens förslag att Försvarets materielverk (FMV) ska ges i uppdrag att i samråd och samverkan med andra myndigheter och aktörer ta fram formerna för arbetet med en nationell gemensam hot-, sårbarhets- och riskbedömning kan antas medföra vissa kostnader. Med anledning av dessa kostnader bör FMV:s anslag ökas. Eventuella kostnader för övriga berörda myndigheter bedöms rymmas inom befintliga anslagsramar.

För de verksamhetsutövare som kommer att träffas av övriga förslag kan de medföra vissa administrativa bördor och ökade kostnader som bedöms vara begränsade, främst när det gäller det utvidgade samrådsförfarandet.

Förslagen innebär även vissa ökade förvaltningskostnader för de myndigheter som kommer att vara samrådsmyndigheter (Säkerhetspolisen och Försvarsmakten). Dessa kostnader är främst beroende av i vilken omfattning som samråd kommer att ske och är i dag svåra att uppskatta. Eventuella kostnader bedöms emellertid vara begränsade och kunna rymmas inom befintlig anslagsram och förväntat utökat anslag (se prop. 2020/21:30). Förslagen bedöms också medföra ökat behov av samverkan mellan samråds- och tillsynsmyndigheter som kan generera vissa begränsade kostnader, vilka bedöms kunna rymmas inom myndigheternas anslag.

1 De utökade befogenheterna motsvarar i allt väsentligt vad som föreslås gälla (prop. 2021/21:194) för tillsynsmyndigheter vid verksamhetsutövares anskaffning och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. När det gäller verksamhetsutövarens skyldigheter är dock särskilt långtgående krav på säkerhet motiverade vid just driftsättning och väsentlig förändring av informationssystem som kan komma att behandla säkerhetsklassificerade uppgifter.

Förslaget om en ny undersökningsbefogenhet för tillsynsmyndigheterna ökar möjligheten till effektiv tillsyn och bedöms inte påverka kostnaderna för tillsynsmyndigheterna i nämnvärd utsträckning.

Förslaget om att tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att få tillgång till verksamhetsutövares informationssystem kan leda till att Kronofogdemyndighetens hjälp behövs vid ett antal tillfällen, men ökningen bedöms inte bli särskilt stor och förväntas inte påverka myndighetens verksamhet mer än att konsekvenserna kan hanteras inom befintliga anslag för myndigheten.

Också den nya bestämmelsen om sanktionsavgift kan komma att bidra till en ökad efterlevnad av regelsystemet och effektivare tillsyn samt i begränsad omfattning öka antalet indrivningsärenden hos Kronofogdemyndigheten.

Vidare medför förslagen i fråga om överklagande av samrådsmyndighetens beslut att de allmänna förvaltningsdomstolarna får något ökad måltillströmning och därmed fler arbetsuppgifter. Utredningen bedömer emellertid att ökningen av antalet mål kommer att bli begränsad och att kostnadsökningarna för domstolarna bör rymmas inom befintliga anslagsramar.

Förslagen påverkar i viss mån den kommunala självstyrelsen. Den föreslagna regleringen går dock inte utöver vad som är nödvändigt för att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället.

Även om någon ny kriminalisering inte föreslås kan förslagen antas ha vissa brottsförebyggande effekter. Eftersom de utökade befogenheterna torde underlätta för Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet på säkerhetsskyddsområdet, och då skärpta krav ställs för driftsättning respektive förändring av informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet, bedöms förslagen bl.a. motverka dataintrång.

Utredningen bedömer att nu nämnda förslag, utöver vad som anförts ovan, inte berör andra områden som anges i 15 § kommittéförordningen. Förslagen och bedömningarna i övrigt, bl.a. att certifierade IKT-produkter, -tjänster och -processer i ökad utsträckning bör användas av statliga myndigheter, bedöms inte medföra några konsekvenser som behöver redovisas närmare i konsekvensanalysen.

Summary

Remit

The European Union (EU) has adopted a number of strategies, policies and regulations to strengthen cybersecurity in the EU and its Member States. Regulation (EU) 2019/881 of the European Parlia-

ment and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) entered into force on 27 June

2019. The main purpose of this Regulation is to achieve a high level of cybersecurity, cyber resilience and trust within the Union, and to support the proper functioning of the internal market. The European cybersecurity certification framework, i.e. the EU Cybersecurity Act and implementing acts issued pursuant to the Cybersecurity Act, will regulate cybersecurity certification ensuing from a European cybersecurity certification scheme laid down by the Commission. The Inquiry’s remit for this first part consisted of proposing the adaptations and supplementary national statutory provisions necessitated by the EU Cybersecurity Act and which must be in place when the entire Regulation begins to apply on 28 June 2021. The remit also included considering and proposing which existing national authority should be designated to perform the tasks and be assigned the areas of responsibility ensuing from the Cybersecurity Act, including the task of supervising compliance with the European cybersecurity certification framework. The Inquiry submitted its interim report, Supplementary provi-

sions to the EU Cybersecurity Act (SOU 2020:25) in September 2020.

Subsequent to the Interim Report of the Inquiry being circulated for comment, the Government has submitted a Bill 2020/21:186 Kom-

pletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt [Supplementary

provisions to the EU Cybersecurity Act] to the Riksdag proposing a new act containing supplementary provisions to the EU Cybersecurity Act. The proposed act includes supplementary national provisions on a national authority for cybersecurity certification, supervision, fines, and the procedure for cybersecurity certification. On 9 June 2021, the Riksdag passed the government bill and decided that the Act with supplementary provisions to the EU Cybersecurity Act will enter into force on 28 June 2021. In connection with the act entering into force, the Government has designated the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) as the national authority for cybersecurity certification with the tasks ensuing from the European cybersecurity certification framework, i.e. the EU Cybersecurity Act and the implementing regulations to be issued with the support of the Cybersecurity Act.

At the same time, it should be noted that measures relating to areas such as defence and national security fall outside the competences of the EU (Article 4(2) of the EU Treaty). Article 1(2) of the EU Cybersecurity Act therefore states that the Regulation is without prejudice to the competences of the Member States regarding activities concerning public security, defence, national security and the activities of the State in areas of criminal law.

In the terms of reference of the Inquiry, the Government stresses that it must be possible to impose special security requirements on network and information systems in order to protect national security and that there is now reason to consider whether additional national requirements should be introduced to ensure that network and information systems that will be used in security-sensitive activities meet the requirements necessary to maintain the protection of such activities.

The Inquiry’s remit therefore includes assessing whether there is reason to introduce national special requirements that ICT products, services and processes which are part of a network and information system that will be used in security-sensitive activities must be certified under a specially adapted national certification scheme designed for such operations.

The remit also includes considering whether there is reason to introduce administrative approval requirements for such ICT products, services and processes before they may be deployed in certain or all security-sensitive activities.

The remit includes an international comparison of legislation that entails special national security requirements on ICT products, services and processes that are part of a network or information system in countries deemed to be of interest.

For network and information systems used in or of importance to security-sensitive activities, there are currently special requirements in the Protective Security Ordinance (2018:658). These include preparatory measures prior to the deployment of information systems and ongoing security requirements imposed on these information systems. The provisions also contain requirements for consultation with the Swedish Security Service or the Swedish Armed Forces in cases where the information systems may process classified information of a certain type and information systems where unauthorised access to these systems could cause harm to Sweden’s security that is not insignificant. The provisions prescribe that the operator is responsible for ensuring that information systems comply with the information security requirements.

The growth of digitalisation and the requirement on information security and cybersecurity

Digitalisation is described as the most powerful force for change in our time and has resulted in a growing proportion of societal activities becoming dependent on networks and information systems, which are used by government agencies, organisations, companies and private individuals. Digitalisation has created new forms of communication, data processing and data storage that offer major opportunities to improve and streamline different activities.

Digitalisation affects the whole of society and this area can be described as horizontal in that it covers all sectors of society. Digital transformation is progressing very rapidly on many levels, globally as well as in Sweden, and central government authorities, regions, municipalities and actors in the business community have been pursuing various digitalisation projects for many years. Today, many information processing systems are based primarily on digital information and communications technology (ICT).

Following in the wake of increasing globalisation and digitalisation, which increase dependencies over national and sectoral borders

and across areas of responsibility, is also an increased focus on cyber issues in society. Dependency on digital infrastructure and services through widespread Internet connectivity and connected devices results in increased vulnerability, which places higher demands on information security and cybersecurity. Even though digital transformation is progressing rapidly, information security and cybersecurity are not keeping pace. This gap, and if it increases further, also increases the risk of being subjected to cyber-attacks or other IT incidents. However, this gap can be reduced by means of various measures that help to strengthen information security and cybersecurity.

New threats, vulnerabilities and risks

Just as the digitalisation of society’s various activities continues to bring benefits, it can also bring with it new or changed threats, vulnerabilities and risks which can have an impact on information security and cybersecurity in the network and information systems of various operators. This means that the risk of cyber-attacks against various critical infrastructures is increasing, in particular against security-sensitive activities and other essential services, many of which have critical assets. The threats come primarily from state actors who carry out cyber-attacks for various purposes, including preparations for cyber-attack and as industrial espionage. The threats also come from criminal actors and ideologically motivated actors who have the capacity to carry out cyber-attacks for various purposes.

Various factors that can cause significant change, such as the development of 5G systems, cloud services, artificial intelligence and quantum computers, bring with them new opportunities, but also increased vulnerabilities and risks that can be exploited and cause harm to various security-sensitive and essential services and activities, but also to business and industry, such as the defence industry.

Furthermore, dependencies between various essential services and activities, such as electronic communications and the energy sector, create vulnerabilities and risks, and cyber-attacks on an essential service can have serious and extensive consequences for one or more of these services and also for the activities of Sweden's total defence.

Serious shortcomings in information security and cybersecurity

Adequate information security and cybersecurity can only be achieved when all the different conditions required for such security are met: uniform governance of information security and cybersecurity measures and how they are organised; systematic information security work in activities and technical measures; and supervision of compliance with the regulations and set requirements.

It has emerged from Swedish Government Official Reports and government agency reports that there are serious shortcomings in information security and cybersecurity in many different areas in a range of societal activities. This includes the activities of central government authorities as well as the regions and municipalities, but also the activities of organisations and the business community. It has emerged from Swedish Government Official Reports and government agency reports that there are serious shortcomings within the activities of many operators, both in terms of systematic information security work and the security of various network and information systems. Furthermore, there are serious shortcomings in governance and how information security is organised, as well as knowledge and skills and resource allocation in the area of information security and cybersecurity.

The Inquiry makes no other assessment of the identified shortcomings in and level of information security and cybersecurity than that which is described in the Swedish Government Official Reports and government agency reports published over the last five years, and these have been the foundation for the conclusion that a need for powerful and comprehensive measures in many different areas to strengthen information security and cybersecurity must be deemed to exist; on the one hand, more generally in various societal activities, but in particular with regard to security-sensitive activities and other essential services. The serious shortcomings entail manifest risks of cyber-attacks against network and information systems that can have serious consequences for society as a whole as well as for actors in different spheres of activity, which thus can also have serious consequences for activities in Sweden’s total defence.

The remit is limited to considering whether there is reason to introduce a specially adapted national certification scheme for ICT

products, services and processes in network and information systems in security-sensitive operations and/or to introduce requirements for administrative approval before such ICT products, services and processes in network and information systems can be deployed. At the same time, the Inquiry can conclude that individual measures of this kind do not alone constitute sufficient measures to meet general requirements on information security and cybersecurity, or even to meet the security requirements of network and information systems in security-sensitive operations, since other conditions for adequate information security and cybersecurity must also exist. Because the Inquiry’s remit is focused on considering the measures set out in the terms of reference of the Inquiry, the Inquiry has therefore not considered in detail the other measures that ought to be taken to strengthen information security and cybersecurity more generally or in security-sensitive activities, apart from the need for governance and coordination, since these needs also constitute fundamental conditions for the Inquiry’s considerations in its report.

Need for increased governance and coordination

Swedish Government Official Reports and government agency reports have highlighted the need to strengthen the governance and coordination of digitalisation, in particular with regard to the expansion of infrastructure and the coordination of work with information security and cybersecurity. The national market is a deregulated market with different layers of infrastructure producers, operators and service developers. Nationally, Sweden is in a situation where almost all basic social functions presuppose and are based on a functioning digital infrastructure. However, rules and a systematic approach to and coordination of the digital transformation and its expansion are lacking.

In view of the large number of public actors, this is a considerable task, since the matter concerns, among others, more than 200 central government administrative authorities, 21 county administrative boards, 20 regions, 290 municipalities, 80 courts, 37 higher education institutions, and 40 wholly state-owned companies. This is an extensive administration which is complicated by large differences between these activities in terms of remit, size, financial resources and powers. In addition, there are the activities of the business community and

all companies that develop, operate and manage society’s digital infrastructure in some way.

The same applies to the overall work to strengthen information security and cybersecurity in society at large, but also in securitysensitive activities and other essential services. Each operator is responsible for their own information security and cybersecurity, including the security of their network and information systems. However, there is currently no supervision of either the activities of central government authorities or those of the regions and municipalities in the area of network and information systems, except in the area of national security and activities relating to certain essential and digital services. However, supervision of information security and cybersecurity in these regulated areas is exercised by a number of responsible consultation and supervisory authorities with, in some cases, the application of different regulations. Responsibility for information security and cybersecurity thus lies with many different actors, and governance and coordination are lacking at the central, regional and municipal levels. The lack of governance and coordination increases the vulnerability of and risks in network and information systems in security-sensitive activities and other essential services. The Inquiry considers that there is a need for national governance and coordination in the development of a common threat, vulnerability and risk assessment to support work with information security and cybersecurity. The relevant authorities and other actors therefore need to cooperate and consult more extensively than is currently the case on questions relating to information security and cybersecurity.

Insufficient conditions for a national certification scheme for network and information systems of importance to national security

A specially adapted national certification scheme for ICT products, services and processes used in network and information systems in security-sensitive activities may – when certain conditions are met – be a measure that can strengthen the security of these systems.

The Inquiry considers that the provisions in the Protective Security Act and the Protective Security Ordinance already give the relevant authorities the powers to prescribe the use of certified ICT

products, services and processes that meet certain security requirements in network and information systems in security-sensitive activities, and additionally admit the possibility of derogation from such a requirement.

A specially adapted scheme for security-sensitive activities is predicated on the existence of a nationally developed and common threat, vulnerability and risk assessment that can serve as the basis for security requirements and the development of protection profiles for different ICT products, services and processes in these systems. Such an assessment is also essential to the focus of national efforts with the European cybersecurity certification framework. Today, however, there is no organisation or activity that is responsible for and produces such a national threat, vulnerability and risk assessment.

Furthermore, the European cybersecurity certification framework is still in the process of being produced and developed. However, there is currently a lack of clarity on the extent to which certified ICT products, services and processes will be available under this framework, including ICT products, services and processes at the highest assurance level, that can also be used – if necessary after adaptation – in security-sensitive activities.

There is also uncertainty as to whether the market conditions exist for introducing a specially adapted national certification scheme for security-sensitive activities, as the Swedish market is judged to be too small for companies to have any financial incentives for having their ICT products, services and processes certified for use in networks and information systems in such activities. Even if mandatory certification were to be introduced, it would not imply any requirement to sell such products on the Swedish market.

In addition, the national certification body CSEC of the Swedish Defence Materiel Administration is already responsible for a national scheme for the certification of IT security in products and systems, although the national Common Criteria-based certification scheme may come to be replaced by a European cybersecurity certification scheme (EUCC). Ultimately, the national certification scheme can be developed to cover the certification of ICT products, services and processes in network and information systems in security-sensitive activities.

All in all, the Inquiry considers that there are currently insufficient grounds for proposing the introduction of a specially adapted

national certification scheme for ICT products, services and processes used in network and information systems in security-sensitive activities.

However, there is a need for affected government agencies to produce joint threat, vulnerability and risk assessments and protection profiles for the ICT products, services and processes to be used in network and information systems in security-sensitive activities.

The Inquiry therefore proposes that, in consultation and cooperation with the government agencies that are part of the nationellt

cybersäkerhetscenter [national cybersecurity centre] in particular, the

Government tasks the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) with developing the forms for how common threat, vulnerability and risk assessments and protection profiles can be produced to support prescribing requirements on ICT products, services and processes to be used in network and information systems in security-sensitive activities. Such a nationally developed assessment with attendant prescribing of requirements can also be used as the basis for national efforts in the context of the European cybersecurity certification framework.

Furthermore the Inquiry considers that information security and cybersecurity in the activities of central government authorities in general need to be strengthened. Measures should therefore be taken that contribute to the use of certified ICT products, services and processes in network and information systems by government agencies in their activities unless this seems inappropriate or impossible to implement. The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is already judged to have the authority to specify such requirements for central government authorities in regulations. Such a system could also contribute knowledge and experience about the needs and uses of certified ICT products, services and processes in network and information systems in public sector activities and also serve as the basis for work with threat, vulnerability and risk assessments at the national level, which the Inquiry proposes should be implemented.

Expanding the consultation requirement and powers to issue remedial orders and prohibitions in relation to the deployment of information systems in securitysensitive operations

Based on the terms of reference of the Inquiry and in light of the serious shortcomings in information security and cybersecurity that have emerged from Swedish Government Official Reports and government agency reports, the Inquiry finds that there is reason to consider a number of measures relating to the deployment of and substantial changes in information systems in security-sensitive activities. These include checkpoints such as requiring administrative approval, special protective security assessment, suitability assessment, consultation, orders and prohibitions.

The Inquiry can conclude that introducing requirements on information systems that process secret and/or top secret information to be approved by a designated central government agency prior to deployment could help to strengthen the protection of information systems of importance to national security. This type of approval procedure is common in other countries and can in itself be regarded as a reasonable measure for strengthening the protection of national security.

The Inquiry considers that the ongoing legislative measures, including the amendments proposed by the Government to the Protective Security Act (Govt Bill 2020/21:194), cannot be equated with a formal administrative approval, nor can they be considered to constitute sufficient measures to protect information systems in security-sensitive activities. A requirement for formal prior approval by a central authority ought in itself to entail an independent thirdparty assessment which would contribute to the creation of a minimum standard for checking security and more uniform security requirements among operators.

At the same time, the Inquiry assesses that the introduction nationally of a general requirement for administrative approval of information systems in security-sensitive activities would entail a significant need for reorganisation and increased resources for the consultation and supervisory authorities. In addition, such an administrative approval requirement would need to be designed in line with other protective security requirements for information systems,

which would still mean that a large amount of security-sensitive information, albeit at a lower level, would fall outside the scope of the regulation. Therefore, before further consideration is given to the introduction of an administrative approval requirement, there ought to be an evaluation of whether already proposed legislative amendments in the area of protective security, combined with a strengthened consultative role for the Swedish Security Service and the Swedish Armed Forces, constitute sufficient measures when it comes to information systems in security-sensitive activities (see below). In addition, within their existing mandates certain central authorities can already make provision for requiring certified ICT products, services and processes in information systems in securitysensitive activities (see above) and also, as a protective security measure, order an operator to use such products, services and processes.

An expanded consultation procedure and greater powers

In order to make the use of an information system in securitysensitive activities more secure, and thereby strengthen the protection of Sweden’s security, the Inquiry proposes amendments to the Protective Security Act. The proposed amendments include the following measures. – The provisions of the Protective Security Ordinance on preparatory

measures prior to the deployment of information systems should be transferred to the Protective Security Act. – Existing requirements on operators to perform a special security

assessment are extended to also cover planned substantial changes in information systems that may be of importance to securitysensitive activities. – Operators are to examine the suitability of a planned deployment

of or substantial change in an information system that is of importance to security-sensitive activities. If the suitability assessment leads to the conclusion that the planned procedure is unsuitable from a protective security point of view, the procedure is not to be commenced. – The suitability assessment, as well as the special security assess-

ment, must be documented.

– If the operator’s suitability assessment leads to an assessment

that the intended procedure is not unsuitable from a protective security point of view, the operator – provided that other necessary prerequisites for consultation are met – is to consult with the consultation authority (the Swedish Security Service or the Swedish Armed Forces). – The operator’s requirement to consult with the Swedish Security

Service or the Swedish Armed Forces prior to the deployment of, or a substantial change in, certain information systems, should not be limited to a written process. – In their capacity as consultation authorities under the Protective

Security Act, the Swedish Security Service and the Swedish Armed Forces are to be permitted to initiate consultation and within the context of a consultation to issue remedial orders to the operator to take a protective security measure in the information system. – The consultation authorities are to also be given the power to

prohibit a deployment of, or change in, an information system that is unsuitable from a protective security point of view, and to impose an administrative fine on a person who fails to comply with the consultation requirement, or acts in contravention of a prohibition that has been issued.1– The supervisory authorities are given a new power of investiga-

tion through the possibility, under penalty of a fine, of gaining access to operators’ information systems.

Consequences

The Inquiry assesses that its proposals strengthen the protection of Sweden’s security.

The Inquiry’s proposal that the Swedish Defence Materiel Administration (FMV), in consultation and collaboration with other authorities, should be given the task of developing the forms for a common threat, vulnerability and risk assessment at national level entails

1 The expanded powers correspond in substance to what is proposed to apply (Govt Bill 2021/ 21:194) for supervisory authorities when operators acquire and transfer ownership of securitysensitive activities. However, with regard to requirements on the operator, especially farreaching security requirements are justified in particular in connection with the deployment of, and substantial changes in, information systems which may process classified information.

certain costs. Due to these costs, FMV's appropriations should be increased. Any costs for other authorities are assessed to be within the existing appropriations.

For the operators who will be affected by the proposals, they may entail certain administrative burdens and increased costs, particularly in respect of the expanded consultation procedure, which are assessed as being limited.

The proposals also entail certain increased administrative costs for the authorities that will be the consultation authorities (the Swedish Security Service and the Swedish Armed Forces). These costs will depend primarily on the extent to which consultations will take place and are currently difficult to estimate. However, any costs are assessed as being limited and able to be accommodated within the existing appropriation framework and the anticipated increased appropriation (see Govt Bill 2020/21:30). Furthermore, the proposals are expected to lead to an increased need for collaboration between the consultation and supervisory authorities, which may generate limited costs. These costs are assessed as being accommodated within the authorities’ appropriations.

The proposal for a new power of investigation for the supervisory authorities increases the chances of effective supervision and is not considered to have any significant impact on the costs for the supervisory authorities.

The proposal that the supervisory authorities should have the right to gain access to operators’ information systems may lead to the need for assistance from the Swedish Enforcement Authority on a number of occasions, but the increase is not assessed as being particularly great and is not anticipated to affect the Authority’s activities more than that the consequences can be accommodated within the existing appropriation for the Authority.

The new provision on an administrative fine may also contribute to increased compliance with the regulations and more effective supervision, and to a limited extent increase the number of enforcement cases at the Swedish Enforcement Authority.

Furthermore, the proposals concerning appeals against the decisions of the consultation authority mean that the administrative courts may have a slightly higher influx of cases and thus more tasks. However, the Inquiry assesses that the increase in the number of cases will be limited and that the increase in costs for the courts

ought to be accommodated within the existing appropriation frameworks.

The proposals affect municipal self-government to some extent. However, the proposed regulation does not go beyond what is necessary to protect the society’s most critical assets.

Even if no new criminalisation is proposed, the proposals can be assumed to have some crime prevention effects. Since the increased powers ought to facilitate the Swedish Security Service’s law enforcement activities in the area of protective security, and since more stringent requirements are imposed on the deployment of, and changes in, information systems in security-sensitive activities, it is assessed that the proposals will counteract computer fraud, among other things.

Beyond what has been stated above, the Inquiry assesses that the aforementioned proposals do not concern other areas specified in section 15 of the Committees Ordinance. The proposals and assessments otherwise, including that certified ICT products, services and processes should be used by government agencies to a greater extent, are assessed to have no consequences that need to be reflected in more detail in the impact assessment.

1. Författningsförslag

1.1. Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Härigenom föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen (2018:585)

dels att 6 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 9 § samt 8 kap. 4 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., och en ny para-

graf, 7 kap. 2 a §, av följande lydelse.

3 a kap. Skyldigheter inför driftsättning av informationssystem

1 § Innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift, eller i väsentliga avseenden förändras, ska verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning ta ställning till vilka säkerhetskrav i informationssystemet som är motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om driftsättningen eller förändringen av informationssystemet är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Verksamhetsutövaren ska också samråda enligt 2 §.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen ska dokumenteras.

Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, får det inte inledas.

2 § Om lämplighetsprövningen enligt 1 § leder till bedömningen att det planerade förfarandet inte är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, ska verksamhetsutövaren samråda med den myndighet som regeringen bestämmer (samrådsmyndigheten), innan ett informationssystem som kan förutses komma att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre tas i drift, eller i väsentliga avseenden förändras.

Samrådsskyldigheten gäller även i fråga om andra informationssystem än sådana som anges i första stycket, om obehörig åtkomst till systemen kan medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig.

Samrådsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

3 § Om verksamhetsutövaren inte samråder med samrådsmyndigheten trots att det finns en skyldighet att göra det, får samrådsmyndigheten inleda samrådet.

4 § Ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet får inte tas i drift förrän det har godkänts från säkerhetsskyddssynpunkt av verksamhetsutövaren. Godkännandet ska dokumenteras.

5 § Om ett beslut om föreläggande enligt 2 § inte följs eller om det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får samrådsmyndigheten besluta att driftsättningen eller förändringen av informationssystemet inte får genomföras (förbud).

Lydelse enligt proposition 2020/21:194

Föreslagen lydelse

6 kap.

3 §

Tillsynsmyndigheten har i den omfattning som det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra ut-

Tillsynsmyndigheten har i den omfattning som det behövs för tillsynen rätt att få tillgång till

informationssystem och tillträde

rymmen, dock inte bostäder, som används i verksamhet som omfattas av tillsyn.

till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som används i verksamhet som omfattas av tillsyn.

4 §

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga den som står under tillsyn att tillhandahålla information och ge tillträde enligt 2 och 3 §§. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga den som står under tillsyn att tillhandahålla information och ge tillgång eller tillträde enligt 2 och 3 §§. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

7 kap.

2 a §

Samrådsmyndigheten får besluta att ta ut en sanktionsavgift av en verksamhetsutövare som

1. har åsidosatt sin skyldighet enligt 3 a kap. 2 § första och andra stycket,

2. har driftsatt eller förändrat ett informationssystem i strid med ett förbud som har meddelats med stöd av 3 a kap. 5 §, eller

3. har lämnat oriktiga uppgifter i samband med samråd enligt 3 a kap. 2 §.

9 §

En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

En sanktionsavgift ska betalas till samråds- eller tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

En sanktionsavgift tillfaller staten.

8 kap.

4 §

Beslut om föreläggande enligt 4 kap. 9 och 15 §§ och 6 kap. 4 och 6 §§ eller sanktionsavgift enligt 7 kap. 1 och 2 §§ får överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. När ett sådant beslut överklagas är tillsynsmyndigheten motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om föreläggande enligt

3 a kap. 2 §, 4 kap. 9 och 15 §§ och

6 kap. 4 och 6 §§ eller sanktionsavgift enligt 7 kap. 1, 2 och 2 a §§

eller beslut om förbud enligt 3 a kap. 5 § får överklagas till Förvalt-

ningsrätten i Stockholm. När ett sådant beslut överklagas är sam-

råds- eller tillsynsmyndigheten

motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud enligt 4 kap. 11, 17 och 18 §§ och föreläggande enligt 4 kap. 12 och 19 §§ får överklagas till regeringen.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om samråd som har inletts före ikraftträdandet.

3. En sanktionsavgift enligt 7 kap. 2 a § får beslutas endast för överträdelser som skett efter ikraftträdandet.

1.2. Förslag till förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Härigenom föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att 3 kap. 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §

Innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift ska verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning ta ställning till vilka säkerhetskrav i systemet som är motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses. Säkerhetsskyddsbedömningen ska dokumenteras.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är samrådsmyndigheter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) inom sina respektive tillsynsområden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

2. Uppdraget

2.1. Inledning

Cybersäkerhetsutredningens uppdrag består av två delar, dels att analysera och lämna förslag på kompletterande nationella bestämmelser till EU: cybersäkerhetsakt, dels överväga om det finns behov av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

Uppdragets första del har fullgjorts i och med att delbetänkandet

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58) överlämnades till statsrådet

Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet, i september 2020.

I detta slutbetänkande behandlas uppdragets andra del, dvs. överväganden och förslag när det gäller frågan om det finns behov av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

2.2. Bakgrund

Digitaliseringen beskrivs som vår tids starkaste förändringsfaktor och innebär att en allt större andel av aktiviteterna i samhället är beroende av nätverks- och informationssystem som används av myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att förbättra och effektivisera människors vardag och olika verksamheter. Digitaliseringen har skapat nya former av kommunikation, datahantering och datalagring. I dag bygger många system för att hantera information huvudsakligen på digital informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Med den tilltagande digitaliseringen och globaliseringen, som ökar beroenden över nations-, sektors- och ansvarsgränser, har följt en ökad betoning på cyberfrågor i samhället. Informations- och cyber-

säkerhetsarbete, av såväl offentliga som privata aktörer, ses som nödvändigt vid digitaliseringsprocesser för att samhället ska kunna fungera och utvecklas i linje med de mål som finns inom olika politikområden.

Samtidigt som allt fler länder utvecklar strategier, doktriner och förmågor inom cyberområdet ökar förekomsten av cyberattacker mot olika intressen och verksamheter. Hoten kan utgöras av politiskt, ekonomiskt och brottsligt motiverade angrepp, men även oavsiktliga incidenter som påverkar cybersäkerheten ökar. Den kraftiga tillväxten av bl.a. sakernas internet (IoT), molnet (cloud) och stordata (Big Data) medför större utsatthet för säkerhetsbrister.

Cyberangrepp och -incidenter kan störa tillhandahållandet av nödvändiga tjänster som elektricitet, vatten, hälso- och sjukvård, mobila tjänster, m.m. Möjligheterna till påverkan i nätverks- och informationssystem i demokratiska valprocesser och desinformationskampanjer är också en utmaning. Genom att samhället och människorna blir alltmer beroende av digital infrastruktur och tjänster genom anslutna enheter och utbredd uppkoppling till internet ökar sårbarheten mot cyberattacker till alltmer oroande nivåer. Vidare finns en ökad hotbild avseende antagonistiska aktörer med hög förmåga till cyberattacker. Vikten av fullgod informations- och cybersäkerhet ökar därför i motsvarande grad.

Det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering

EU har antagit ett antal strategier, policys och förordningar för att stärka cybersäkerheten i unionen och medlemsstaterna.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) trädde i kraft den 27 juni 2019. Förordningen började tillämpas direkt med undantag för vissa artiklar som kräver kompletterande bestämmelser på nationell nivå och som därför ska börja tillämpas den 28 juni 2021. Det huvudsakliga syftet med förordningen är att

1 En närmare redogörelse för EU:s strategier och policy finns i utredningens delbetänkande

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

(SOU 2020:58).

uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, cyberresiliens och förtroende inom unionen och säkerställa en väl fungerande inre marknad.

EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering, dvs. EU:s cybersäkerhetsakt och de genomförandeakter som utfärdas med stöd av cybersäkerhetsakten, kommer att reglera den cybersäkerhetscertifiering som följer av en europeisk certifieringsordning för cybersäkerhetscertifiering som fastställts av kommissionen. Cybersäkerhetsakten är en EU-förordning vars bestämmelser har direkt effekt och tillämpning i medlemsstaten samt ger utrymme för medlemsstaten att besluta om kompletterande nationell lagstiftning och annan författningsreglering.

Utgångspunkten kommer att vara att certifieringen även i framtiden ska vara frivillig, oavsett om en europeisk ordning för cybersäkerhetscertifiering finns på plats eller inte. Detta är dock upp till varje medlemsstat att bestämma. Den största skillnaden är att när en sådan europeisk ordning för cybersäkerhetscertifiering finns på plats, får inte längre nationella cybersäkerhetscertifieringar utföras inom det område som täcks av den europeiska ordningen för cybersäkerhetscertifiering. Förordningen innebär också att när en europeisk ordning för cybersäkerhetscertifiering ska användas reglerar förordningen vilka krav som ställs på certifieringen, certifieringsorganen och de leverantörer och producenter som innehar ett sådant certifikat.

Utredningens uppdrag i den första delen har varit att föreslå de anpassningar och kompletterande nationella författningsbestämmelser som EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och som behöver finnas på plats när hela förordningen i sin helhet börjar tillämpas den 28 juni 2021. I uppdraget har ingått att överväga och föreslå vilken befintlig nationell myndighet som ska utses att fullgöra de uppgifter och tilldelas de ansvarsområden som följer av EU:s cybersäkerhetsakt, bl.a. uppdraget att utöva tillsyn över efterlevnaden av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering. Det har även ingått att undersöka vilka kompletterande nationella bestämmelser, bl.a. processuella bestämmelser och bestämmelser om sanktioner, som förordningen kräver eller som det annars finns anledning att införa.

Regeringen har efter remissbehandling av utredningens delbetänkande i proposition 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till

EU:s cybersäkerhetsakt lämnat förslag på en ny lag med komplette-

rande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. I den föreslagna lagen finns kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt, bl.a.

om nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, vissa handläggningsregler vid cybersäkerhetscertifiering, tillsyn och sanktioner. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021. Riksdagen har den 9 juni 2021 beslutat i enlighet med vad som föreslås i propositionen.

2.3. Uppdragets andra del

I utredningsdirektivet konstateras att åtgärder för att skydda nationell säkerhet faller utanför EU:s kompetens (art. 4.2 EU-fördraget). I artikel 1.2 i EU:s cybersäkerhetsakt anges också att förordningen inte ska påverka medlemsstaternas befogenheter i fråga om nät- och informationssäkerhet, särskilt inte verksamhet som bl.a. berör allmän säkerhet och försvar. Samtidigt framhålls i direktivet att särskilda krav på säkerhet måste kunna ställas på nät- och informationssystem för att skydda nationell säkerhet. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).

För nätverks- och informationssystem som används i eller har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet finns särskilda krav i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Det rör sig bl.a. om förberedande åtgärder inför driftsättning av nätverks- och informationssystem och om säkerhetskrav som kontinuerligt ställs på dessa system. Bestämmelserna innehåller även krav på samråd med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten i vissa fall. Detta gäller för nätverks- och informationssystem som kan komma att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter av visst slag och informationssystem där obehörig åtkomst till systemen kan medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig. Bestämmelserna innebär att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att se till att nätverks- och informationssystemen upprätthåller kraven på informationssäkerhet.

Enligt direktivet finns det anledning att nu överväga om ytterligare krav bör införas för att säkerställa att nätverks- och informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet uppfyller de krav som behövs för att upprätthålla skyddet av sådana verksamheter. En möjlighet kan vara – enligt direktivet – att införa krav på att IKTprodukter, -tjänster och -processer i nätverks- och informations-

system som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet ska vara certifierade enligt särskilda certifieringsordningar som ställer krav anpassade för användning i säkerhetskänslig verksamhet. En kompletterande eller alternativ möjlighet är att införa krav på godkännande från en utpekad myndighet innan en sådan produkt, tjänst eller process tas i drift i säkerhetskänslig verksamhet.

Utredningen ska enligt direktivet därför: – bedöma om det finns anledning att införa särskilda krav på att

IKT-produkter, -tjänster och -processer som ingår i ett nätverks- och informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet, ska vara certifierade enligt särskilda certifieringsordningar utformade för säkerhetskänslig verksamhet, – överväga om det finns anledning att införa krav på godkännande

från en myndighet för att sådana produkter, tjänster och processer ska få tas i drift i viss eller all säkerhetskänslig verksamhet, – göra en internationell jämförelse av andra länders lagstiftning

som ställer särskilda krav med anledning av nationell säkerhet på IKT-produkter, -tjänster och -processer som ingår i ett nätverks- och informationssystem, – lämna förslag, förenliga med EU-rätten, på hur ett sådant regel-

verk skulle kunna se ut, inklusive vilken eller vilka myndigheter som skulle ansvara för uppgiften och vilka sanktioner en sådan reglering bör förenas med, – lämna nödvändiga författningsförslag som behövs och är lämpliga.

Utredningen ska enligt direktiven i denna del att förhålla sig till betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) som förberetts i Regeringskansliet. Regeringen har efter remissbehandling av betänkandet i proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för

Sveriges säkerhet föreslagit ett flertal ändringar i säkerhetsskyddslagen

(2018:585).2

2 Se vidare kapitel 8 och 13.

2.4. Definitioner

Utredningen behandlar frågor och verksamheter som rör begrepp som digitalisering, cyber, informations- och cybersäkerhet, m.m. Begrepp som informationssäkerhet, it-säkerhet och cybersäkerhet förekommer i många olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt.

Figur 2.1 Av figuren framgår hur begreppen cybersäkerhet, it-säkerhet och informationssäkerhet förhåller sig till varandra

Som framgår av delbetänkandet förekommer begreppen i såväl olika författningar som i nationella styrdokument, handlingsplaner och allmänna råd. Att begreppen används med delvis olika betydelse i olika sammanhang kan ge upphov till begreppsförvirring om vad som egentligen avses med begreppet i det sammanhang det används. Det finns skäl för att begreppen – som utredningen tidigare framhållit i delbetänkandet – i största möjliga utsträckning bör ges samma betydelse när det tillämpas nationellt och internationellt, särskilt när det gäller det europeiska samarbetet. Det kan i detta sammanhang noteras att EU:s cybersäkerhetsakt, som är en unionsrättslig författning som är direkt tillämplig i medlemsstaterna, innehåller definitioner av de

olika begrepp som förekommer i akten, bl.a. cybersäkerhet3 och nätverks- och informationssystem4. Eftersom cybersäkerhetsakten är direkt tillämplig på nationell nivå bör i akten förekommande begrepp och deras innebörd i största möjliga utsträckning användas även i frågor och på områden som formellt inte omfattas av aktens tillämpningsområde, om det inte finns skäl att använda ett annat begrepp eller ge det ett annat innehåll. Det kan då finnas skäl att begrepp kan behöva anpassas till nationella förhållanden. Ett exempel på begrepp som används i nationell reglering är begreppet informationssystem i säkerhetsskyddsförordningen, med vilket avses ett system av sammansatt mjuk- och hårdvara som behandlar information5. I det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering respektive i NISdirektivet används begreppet nätverks- och informationssystem.

I betänkandet används ett antal begrepp som är centrala för utredningens arbete. Några av begreppen har definierats i författning eller andra styrdokument medan andra saknar legaldefinition. Begrepp som certifiering, informationssystem, nätverks- och informations-

system samt säkerhetskänslig verksamhet förekommer i olika författ-

ningar med angivande av kriterier för begreppen. Andra begrepp, bl.a. godkännande, driftsättas, nät- och informationssäkerhet samt natio-

nell säkerhet, saknar i många fall dock tydliga och fastlagda defini-

tioner varför de används med den betydelse som framgår av det sammanhang som de används i betänkandet.

2.5. Uppdragets omfattning

Enligt direktivet ska utredningen analysera behovet av stärkt säkerhet i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. överväga om ytterligare krav bör införas för att säkerställa att nätverks- och informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet uppfyller de krav som behövs för att upprätthålla skyddet av sådana verksamheter. Som ovan framgår kan en åtgärd vara att införa krav på att IKT-produkter, tjänster och processer i nätverks- och

informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet

ska vara certifierade enligt särskilda certifieringsordningar som ställer

3 All verksamhet som är nödvändig för att skydda nätverks- och informationssystem, användare av dessa system och andra berörda personer mot cyberhot. 4 Ett nätverks- och informationssystem enligt definitionen i artikel 4.1 i direktiv (EU) 2016/1148. 55 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

krav anpassade för användning i säkerhetskänslig verksamhet. En annan möjlighet är att införa krav på godkännande från en utpekad myndighet innan en sådan produkt, tjänst eller process tas i drift i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhet i nätverks- och informationssystem

Utredningen kan konstatera att säkerhet i nätverks- och informationssystem, oavsett om dessa finns i verksamheter som är säkerhetskänsliga eller i annan typ av samhällsviktig verksamhet, inte endast berör säkerhet i tekniska funktioner utan graden av säkerhet definieras även av bl.a. om och hur ett systematiskt informationssystemsäkerhetsarbete bedrivs av verksamhetsutövaren och graden och omfattningen av it-säkerhetsåtgärder som verksamhetsutövaren vidtagit eller vidtar för att skydda nätverks- och informationssystemen i sin verksamhet.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet omfattar organisation, styrning, administration, tekniska åtgärder, resurstilldelning, uppföljning, m.m. Av stor betydelse för säkerhet i nätverks- och informationssystem är – utöver att alla de åtgärder vidtagits som omfattas av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete – att dessa även är skyddade genom olika tekniska åtgärder som säkerställer konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i systemen. Därtill kommer att nätverks- och informationssystem i olika former av samhällsverksamheter uppställer varierande krav på organisatoriska, administrativa, och tekniska säkerhetsåtgärder för att uppnå fullgod säkerhet i den aktuella verksamheten. Säkerhet i nätverks- och informationssystem är därför beroende av både organisation, styrning, administration, resurser, mänskligt handlade och teknisk funktionalitet. Graden av säkerhet i nätverks- och informationssystem grundas således på ett antal olika förutsättningar och kriterier och för att man ska kunna anse att det föreligger en tillräcklig säkerhet i nätverks- och informationssystem i en verksamhet måste därför många olika åtgärder ha vidtagits. En analys av brister och behov av ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem är därför såväl komplicerad som omfattande och förutsätter tillgång till ett antal olika expertresurser.

Vad som utgör säkerhetskänslig verksamhet

Som ovan framgår ska utredningen analysera behovet av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. När det gäller nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet utgör skyddsföremålet inte endast sådan in-

formation (uppgifter) som omfattas av säkerhetsskyddsregleringen

utan regleringen syftar även till att skydda nätverks- och information-

ssystem i övrigt som är av betydelse för Sveriges säkerhet, dvs. oavsett

om systemen i sig innehåller säkerhetskänsliga uppgifter eller inte.

Enligt direktiven är uppdraget avgränsat till nätverks- och informationssystem i den säkerhetskänsliga verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet utgörs enligt säkerhetskyddsregleringen av sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Varken säkerhetsskyddslagen eller den till lagen anslutande säkerhetsskyddsförordningen innehåller någon legaldefinition av vad som avses med verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. I lagmotiven till säkerhetsskyddslagen, och i den utredning som låg till grund för propositionen med förslag om ny säkerhetsskyddslag kan viss vägledning fås i frågan om vilken samhällsverksamhet som kan anses ha betydelse för Sveriges säkerhet och därför utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt den angivna regleringen. I lagmotiven framhålls att utöver verksamhet inom det militära försvaret är även civil samhällsverksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet, t.ex. verksamhet som berör statsledningen, energiområdet, kommunikationer, rättsväsendet, m.m. Även viss verksamhet inom näringslivet kan vara av betydelse för Sveriges säkerhet och bedöms som säkerhetskänslig verksamhet. Samtidigt framhålls att det endast är sådan verksamhet som är särskild skyddsvärd som ska omfattas av regleringen, även om samhällsutvecklingen över tiden kan komma att påverka omfattningen av vilken verksamhet som ska bedömas var av betydelse för Sveriges säkerhet.

Utredningen kan konstatera att i begreppet säkerhetskänslig verksamhet ligger utöver verksamhet på det militära området även en omfattande civil samhällsverksamhet och då särskilt många verksamheter inom det civila försvaret som, i vart fall i dagsläget, inte är helt enkel att avgränsa från annan verksamhet som inte utgör säkerhetskänslig verksamhet. Som framgår nedan pågår en uppbyggnad och utveckling av bl.a. det civila försvaret inom ramen för totalförsvaret

och det fortsatta arbetet på området kan i framtiden komma att tydliggöra den närmare avgränsningen.

2.6. Utredningsarbetet

Arbetet i denna del av uppdraget inleddes i oktober 2020. Utredningen har inledningsvis inhämtat underlag i form av offentliga utredningar, propositioner, faktapromemorior, nationella strategier, olika studier m.m.

Utredningen har haft tre utredningssammanträden med sakkunniga och experter. Möjligheten till sedvanliga sammanträden med sakkunniga och experter närvarande har begränsats av rådande omständigheter och begränsningar i förutsättningarna att hålla digitala möten för att behandla frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet. Utredningen har dock varit angelägen om att – där det varit möjligt – ha en öppen dialog och samverka med myndigheter och andra aktörer/intressenter som på olika sätt har bedömts beröras av och ha intresse av utredningens arbete. Utredningen har därför när så förutsättningar förelegat fortlöpande haft möten (digitala) och kontakter med olika företrädare för myndigheter och olika aktörer. Syftet har varit att både informera om utredningens arbete och att inhämta synpunkter.

Utredningen har som stöd i arbetet haft flera kontakter med företrädare för vissa närmare berörda myndigheter, bl.a. Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen och Säkerhetspolisen. Sekretariatet har haft enskilda möten med experter i utredningen i syfte att inhämta fördjupad kunskap inom vissa av de sakområden som behandlas i uppdraget samt haft möten (digitala) med privata aktörer med en nära koppling till området.

Utredningen har också inhämtat underlag om informations- och cybersäkerhetsverksamhet i andra länder som bedömts vara av intresse för utredningen.

Utredningen har i enlighet med direktiven hållit sig informerad om arbetet i Regeringskansliet med betänkandet Kompletteringar till

den nya säkerhetsskyddslagen(SOU 2018:82).

Utredningen har samverkat med It-driftsutredningen (SOU 2021:1) i frågor som har beröringspunkter med bl.a. säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Utredningen har även hållit sig uppdaterad om Utredningen om

civilt försvar (Ju 2018:05) som under våren 2021 lämnat slutbetän-

kandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).

Utredningen har också hållit sig underrättad om utvecklingen av cybersäkerhet i EU, bl.a. vad gäller arbetet med att ta fram genomförandeakter med stöd av EU:s cybersäkerhetsakt och arbetet med NIS2-direktivet.

Utredningen har löpande hållit företrädare för Försvarsdepartementet respektive Justitiedepartementet informerade om utredningsarbetet.

Det har funnits begränsningar, bl.a. av sekretesskäl, att kunna ta in ett tillräckligt detaljerat underlag från berörda verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet. Det har påverkat förutsättningarna för att i grunden kunna analysera behovet av att kunna stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem på området som är betydelse för utredningsfrågorna. Härtill kommer att verksamhet som bedöms vara säkerhetskänslig och därför omfattas av regleringen om säkerhetsskydd naturligen även omfattas av sekretess i stora delar, vilket också påverkar uppdraget med att analysera behovet av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i sådan verksamhet.

Utredningen har initialt i utredningsarbetet noterat förekomsten av ett relativt stort antal offentliga utredningar och rapporter som antingen haft som uppdrag att analysera frågor som berör nätverks- och informationssäkerheten hos framför allt offentliga aktörer i form av myndigheter, regioner och kommuner eller som annars inom ramen för sitt uppdrag berört dessa frågor. Det föreligger även rapporter som behandlar nätverks- och informationssäkerheten i näringslivet (kapitel 8 Det kan noteras att utöver de brister som kan observeras i mer allmänna termer och som till stor del grundas på öppna källor, bl.a. offentliga utredningar och myndigheters rapporter, omfattas uppgifter om förekommande brister i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet av sekretess, i vissa fall av kvalificerad sekretess.

Utredningen gör bedömningen att en sammanställning av offentliga utredningar och rapporter som behandlar nätverks- och informationssäkerheten i samhället ger förutsättningar att kunna få en

översiktlig och samlad bild av nivån på och omfattningen av säkerheten i nätverks- och informationssystem allmänt hos berörda aktörer, men även i begränsad utsträckning vad gäller säkerheten i nätverks- och informationssystem hos verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Utredningens analys av brister och behovet av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet grundas därför till stor del på offentliga utredningar och rapporter på området samt under utredningstiden inhämtade uppgifter från ett begränsat antal berörda verksamhetsutövare i förening med synpunkter som lämnats av utredningens sakkunniga och experter.

2.7. Betänkandets disposition

I kapitel 1 lämnas författningsförslag.

I detta kapitel (2) presenteras uppdraget, definitioner, uppdragets omfattning och avgränsningar, utredningsarbetets genomförande samt betänkandets utformning.

I kapitel 3 redogörs för mer centrala utgångspunkter som ligger till grund för utredningsarbetet.

I kapitel 4 behandlas mer allmänna frågor om digitalisering och informations- och cybersäkerhet.

I kapitel 5 redogörs för utvecklingen av hot, sårbarhet och risker inom informations- och cybersäkerhet.

I kapitel 6 behandlas vissa frågor om regleringen av säkerhetsskydd i säkerhetskänslig verksamhet.

I kapitel 7 lämnas en närmare beskrivning av begreppet informationssäkerhet i säkerhetskänslig verksamhet.

I kapitel 8 lämnas en översiktlig redogörelse för offentliga utredningar och rapporter som berör informations- och cybersäkerhet.

I kapitel 9 redogörs översiktligt för regelsystem om informations- och cybersäkerhet i några andra länder.

Del två av betänkandet innehåller utredningens överväganden och förslag (se nedan).

I kapitel 10 lämnas en redogörelse för utredningens allmänna överväganden om digitaliseringen och behoven av ökad säkerhet i nätverks- och informationssystem.

I kapitel 11 redogörs närmare för utredningens överväganden om behovet av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

I kapitel 12 behandlas frågan om behov av en nationell särskilt anpassad certifieringsordning för certifiering av IKT-produkter, -tjänster och -processer i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

I kapitel 13 analyseras behovet av krav på myndighetsgodkännande inför driftsättning av IKT-produkter, -tjänster och -processer inom nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet, dvs. system som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter av visst slag eller som i övrigt är av betydelse för Sveriges säkerhet.

I kapitel 14 behandlas frågan om tillgång till nätverks- och informationssystem i samband med tillsyn.

I kapitel 15 behandlas vissa processuella frågor om handläggningsregler och överklagande av beslut.

I kapitel 16 behandlas frågor om sekretess. I kapitel 17 lämnas en konsekvensbeskrivning. I kapitel 18 finns författningskommentarer. Bilagorna 1–3 innehåller kommittédirektiven. I bilaga 4 återfinns utredningens formella skrivelse med frågor till myndigheter i andra länder.

3. Utgångspunkter

3.1. Inledning

I detta kapitel tar utredningen upp några av de utgångspunkter som bör beaktas i den fortsatta analysen av behovet av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. Frågan om ökad informations- och cybersäkerhet behandlas i många olika sammanhang, bl.a. i frågor som rör den mer generella utvecklingen av digitaliseringen inom olika samhällsområden. Flera av dessa samhällsområden innefattar verksamheter som bedöms vara säkerhetskänsliga eller som rör samhällsviktiga och digitala tjänster och som är beroende av säkerhet i nätverk och informationssystem i verksamheten.

Riksdagen och regeringen har också i olika styrdokument och beslut understrukit vikten av informations- och cybersäkerhet i samhället allmänt och särskilt i totalförsvarets verksamhet, bl.a. i den säkerhetskänsliga verksamheten, men även i andra viktiga samhällsverksamheter.

En utgångspunkt är regeringens beslut om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter och de olika myndighetsuppgifter som följer av beslutet. Berörda myndigheter har även tagit fram samlad informations- och cybersäkerhetsplan med beskrivning av olika åtgärder som ska genomföras för att bl.a. stärka informations- och cybersäkerheten i samhället.

Ytterligare en utgångspunkt är de olika författningar som berör informations- och cybersäkerhetsområdet samt offentliga utredningar och myndighetsrapporter som behandlar frågor om informations- och cybersäkerhet på olika områden.

En annan utgångspunkt är utvecklingen av EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering och regleringen av samhällsviktiga och digitala

tjänster (NIS-direktivet) samt förslaget till reviderat NIS-direktiv, s.k. NIS2-direktivet.

3.2. Informations- och cybersäkerhet i olika styrdokument

Frågor som rör behovet av stärkt informations- och cybersäkerhet i olika samhällsverksamheter behandlas bl.a. i 2020 års försvarsbeslut för perioden 2021–20251, den nationella säkerhetsstrategin,2 den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet3 samt den nationella digitaliseringsstrategin4.

3.2.1. Försvarsbeslutet för perioden 2021–2025

Regeringens försvarspolitiska proposition (prop. 2020/21:30) Total-

försvar 2021–2025 behandlar, inom ramen för förslag om övergri-

pande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret, behovet av stärkt informations- och cybersäkerhet. Verksamhetsområdet totalförsvar omfattar den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. I propositionen anges att det civila försvaret ska ha förmåga att bl.a. säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan. Det ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Vidare anges att genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen är ett ansvar för hela samhället, och en fråga som berör samtliga politikområden. Utvecklingen av det civila försvaret kommer att förutsätta åtgärder från många aktörer, bl.a. statliga myndigheter, regioner och kommuner, näringsliv, frivilligorganisationer och enskilda individer. Vidare förutsätter den föreslagna utvecklingen mot en ökad militär förmåga att det civila försvaret har förmåga att ge stöd till Försvarsmakten i händelse av

1Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136. 2Nationell säkerhetsstrategi, Statsrådsberedningen, januari 2017. 3Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, Skr. 2016/17:213. 4 Regeringens skrivelse 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliser-

ingens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning.

höjd beredskap. I propositionen betonas bl.a. att Sveriges cyberförsvarsförmåga ska stärkas ytterligare och att det systematiska arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver stärkas ytterligare hos alla aktörer inom totalförsvaret. Investeringar för att stärka arbetet med säkerhetsskydd och cybersäkerhet ingår i satsningen.

Hotbilden inom cyberområdet

I propositionen konstaterar regeringen att den teknologiska utvecklingen, utbredningen av digitala lösningar och ökade datavolymer skapar stora möjligheter men samtidigt risker och sårbarheter för samhället i stort och för myndigheter och andra aktörer. Sårbarheter finns i alltifrån elektroniska kommunikationer, sjö- och luftfart till elnät, industriella styrsystem och i det finansiella systemet. Även den data som genereras medför i sig såväl sårbarheter som möjligheter. Många av de system som är kritiska för att upprätthålla samhällets funktionalitet är redan i fredstid sårbara för störningar. Det pågår ständigt intrångsförsök mot internetanslutna system.

I propositionen framhåller regeringen vidare att den delar Försvarsberedningens bedömning att en högre grad av nationell samordning behövs på cyberområdet. En viktig komponent i detta arbete är inrättandet av ett cybersäkerhetscenter, som ska ge konkret effekt på Sveriges förmåga att förebygga och hantera antagonistiska hot. Centret ska, i enlighet med vad regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2021, stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska sårbarheter (se nedan).

Cyberförsvar

I propositionen anges vidare att ett cyberangrepp kan inför eller under hela eller delar av en konflikt komplettera politiska, diplomatiska, ekonomiska eller militära medel. Sådana angrepp kan hota en stats handlingsfrihet och ytterst dess suveränitet. Effekterna av ett antagonistiskt cyberangrepp kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system som ett konventionellt väpnat angrepp. Regeringen konstaterar att antalet statsunderstödda

cyberangrepp ökar fortlöpande och angriparnas metoder utvecklas.5Många stater har byggt upp avsevärda resurser i syfte att kunna verka offensivt genom cyberattacker. Förutom att dessa stater utvecklar avancerade metoder och offensiva verktyg har de skapat förmåga att slå brett mot många mål och att upprätthålla uthållighet över tid.

I propositionen framhålls att förmågan att i fredstid hantera antagonistiska hot behöver förbättras, bl.a. vad avser cyberattacker. Sårbarheter behöver minskas och verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet ska stärka sitt säkerhetsskydd. I detta sammanhang betonas vikten av förmågan att kunna agera samlat för att möta utmaningar och hot såväl i fred som vid höjd beredskap, bl.a. vad avser arbetet med att stärka informations- och cybersäkerheten och minska sårbarheten för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.6 Många av de system som är kritiska för att upprätthålla samhällets funktionalitet är redan i fredstid sårbara för störningar. Verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet behöver därför stärka sitt säkerhetsskydd. Det framhålls att bl.a. Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat behov av åtgärder för att stärka cybersäkerheten.

Regeringen framhåller vidare att Sveriges cyberförsvar bidrar till att försvåra och höja tröskeln för en aktör som överväger att angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige eller svenska intressen. Mot bakgrund av hotbilden anser regeringen,7 att Sveriges cyberförsvarsförmåga8 bör stärkas ytterligare inklusive förmågan att genomföra offensiva9 och defensiva10 operationer i cyberdomänen. Utvecklingen av offensiv och defensiv cyberförsvarsförmåga bygger på tre samverkande delar:

5 Se även 5 kap. om hotbilder, sårbarheter och risker. 6 I propositionen noteras att även Försvarsberedningen anser att stärkt informations- och cybersäkerhet, ökad redundans och förbättrat säkerhetsskydd är viktigt i den fortsatta utvecklingen (s. 148). 7 Detta i likhet med Försvarsberedningens bedömning och i enlighet med vad regeringen framhåller i budgetpropositionen för 2021. 8Cyberförsvar kan definieras som en nations samlade förmågor och åtgärder, såväl defensiva som offensiva, till skydd för dess kritiska samhällsfunktioner samt förmågan att kunna försvara sig mot cyberangrepp från kvalificerade motståndare. 9Offensiva operationer syftar till att förhindra motståndaren att använda sina system eller att tvinga motståndaren att avbryta angrepp mot svenska system. 10Defensiva operationer syftar till att försvara informationssystem inklusive elektroniska kommunikationsnät för att på så sätt förhindra motståndare att påverka information, informationssystem, datorer eller nätverk.

– kunskap om hoten, – skyddsåtgärder, och – motåtgärder.

I propositionen framhålls att Försvarsmakten ansvarar för Sveriges offensiva cyberförsvarsförmåga. Cyberdomänen är en av flera domäner där myndigheten ska kunna möta ett antagonistiskt hot med stöd av andra myndigheter, t.ex. Försvarets radioanstalt (FRA) och övriga försvarsunderrättelsemyndigheter, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det systematiska arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver dock stärkas ytterligare hos aktörer inom totalförsvaret.11 Det finns ett betydande värde av samarbetet mellan FRA, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om utvecklat skydd för de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige mot de allvarligaste hoten. Det finns även skäl att överväga om kvalificerat stöd bör kunna lämnas även till enskilda verksamheter som är att anse som särskilt skyddsvärda.

Regeringen konstaterar vidare att kvalificerad personal krävs för att långsiktigt kompetensförsörja och stärka både den offensiva och defensiva cyberförsvarsförmågan. Vidare krävs till följd av den snabba teknikutvecklingen kontinuerlig forskning och utveckling för att bidra till vidmakthållande och utveckling av cyberförsvarsförmågan.

I propositionen betonar regeringen att en förutsättning för ett starkt cyberförsvar är, i enlighet med vad regeringen även framhåller i budgetpropositionen för 2021, att samtliga aktörer inom totalförsvaret har en god informations- och cybersäkerhet. Det systematiska arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver stärkas ytterligare hos dessa aktörer.12 För att säkerställa en hög informations- och cybersäkerhet i totalförsvaret är det nödvändigt att informations- och cybersäkerhetsperspektivet beaktas redan i anskaffningsfasen av exempelvis nätverk och it-system.

Regeringen, liksom Försvarsberedningen, understryker vikten av det förebyggande arbetet och av att öka medvetenheten såväl som

11 Den cyberrelaterade hotbilden beskrivs utförligt i bl.a. Försvarsberedningens rapporter, den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213) och i flera myndigheters årsrapporter. 12 Regeringen framhåller att en del i detta är en ökad rapportering av it-incidenter till MSB enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, liksom anmälan vid säkerhetshotande händelser och verksamhet till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

förmågan hos alla användare av it-system för att skapa förutsättningar för utvecklingen av en säkerhetskultur i hela samhället.

Regeringen framhåller även att den delar Försvarsberedningens bedömning att en god ledningsförmåga ställer krav på att metoder och infrastruktur för säkra samband fungerar även under störda förhållanden och med beaktande av krav på sekretess. Myndigheter och organisationer med ansvar inom totalförsvaret behöver, i enlighet med vad regeringen anger i budgetpropositionen för 2021, ha tillgång till säkra och robusta kommunikationstjänster samt nätlösningar med höga säkerhetskrav som är ändamålsenliga för hantering och kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerad information. Av särskild vikt är den it-infrastruktur som stöder verksamheten så att information kan utbytas på ett säkert och robust sätt.

3.2.2. Den nationella säkerhetsstrategin

Under 2017 antogs en nationell säkerhetsstrategi som innehåller en samlad redovisning av regeringens syn på säkerhet ur ett brett perspektiv.13 Strategin syftar till att stärka förmågan att samordnat och effektivt förebygga och möta omedelbara och långsiktiga hot och utmaningar. I strategin anges inriktningen och den utgör ett övergripande ramverk för det arbete som krävs för att gemensamt värna Sveriges säkerhet, inom och mellan olika politikområden. I strategin noteras att förutsättningarna för säkerhetsarbetet i Sverige förändras snabbt. I ökad utsträckning påverkas Sverige av vad som sker både nationellt som internationellt. De interna och externa hot som samhället i dag möter bedöms vara mer komplexa än tidigare samt uppstår och förändras snabbare än förr. Det handlar om nya sorters hot från nya konstellationer av aktörer. Det går dock inte att förutse exakt vilka nya hot som mest sannolikt kommer att tränga sig på eller vilka strategiska vägval som Sverige kan behöva göra för att avvärja dessa. Men genom att tydligt rikta in det samlade säkerhetsarbetet mot de prioriterade områden och nationella intressen som strategin stakar ut kommer Sverige att kunna stå bättre rustat att förebygga och förhindra samt möta både dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar.14

13Nationell säkerhetsstrategi, Statsrådsberedningen, januari 2017. 14 S. 5.

Strategin tar sin utgångspunkt i ett antal brett definierade mål för säkerhet och de värden som ligger till grund för dessa mål. I strategin identifieras ett antal områden där Sverige har särskilda intressen att försvara och där det behövs ett förstärkt säkerhetsarbete. Sammantaget utgör detta kärnan i den nationella säkerhetsstrategin.

Digitala risker och informations- och cybersäkerhet

I den nationella säkerhetsstrategin framhålls att digitaliseringen påverkar alla delar av samhället. I stort sett hela samhället är i dag beroende av fungerande it-system. Det sker en ständigt växande hantering av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system och även i industriella och andra styrsystem. It-tjänster i moderna verksamheter är ofta komplexa och utspridda. Det gäller såväl fysiskt och organisatoriskt som nationellt och globalt. Information blir i allt högre grad allmänt tillgängliga. Samtidigt som digitaliseringens fördelar välkomnas står det klart att de risker och hot som den är förknippad med är några av våra mest komplexa säkerhetsutmaningar. Detta medför att hot blir svårare att upptäcka, att riskerna blir mer svårbedömda och att beroenden blir svårare att överskåda. Exempel på sådana utmaningar är antagonistiska hot såsom informationsoperationer och elektroniska angrepp mot skyddsvärda informations- och kommunikationssystem, t.ex. i form av dataintrång, sabotage eller spionage mot bl.a. totalförsvarets verksamhet. It-angrepp för att bedöma, påverka eller störa samhällsviktiga funktioner som ett förstadium till en väpnad konflikt hör också hit. It-angrepp riskerar också att otillbörligt påverka utgången av demokratiska val. När det uppstår brister i hanteringen av information, och i synnerhet i dess säkerhet, riskerar detta att få omfattande konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda invånares integritet. Tilliten till digitaliseringen kan äventyras.

I strategin noteras att målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. I strategin för den samlade digitaliseringspolitiken ska ingå att hantera den sårbarhet som ofrånkomligen följer av digitaliseringen. It-system med hög driftsäkerhet och starkt skydd mot externa attacker är av mycket stor vikt för säkerheten i samhället och för möjligheterna att hantera olika krisförlopp. En god informations- och cybersäkerhet utmärks

av att samtliga aktörer känner tillit till information och dess hantering på alla nivåer i samhället. Bästa möjliga förutsättningar ska skapas för alla att ta del av, ha ansvar för och känna tillit till det digitala samhället.

I strategin anges vidare att för att bemästra utmaningarna inom informations- och cybersäkerhetsområdet är det viktigt att fortlöpande arbeta för att minska sårbarheter. Detta är en uppgift för alla aktörer i samhället. Förmågan att förebygga, identifiera och hantera it-incidenter och antagonistiska attacker behöver därtill förbättras inom alla samhällsviktiga funktioner. De mest skyddsvärda verksamheterna ska dessutom svara upp mot de krav som ställs i säkerhetsskyddslagstiftningen. Arbetet med att minska sårbarheter tar sin grund i verksamhetens risk-och sårbarhetsanalys och/eller säkerhetsanalys. En förutsättning för arbetet är en utvecklad samordning och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, för att identifiera vad som ska skyddas och vilka ytterligare säkerhetsåtgärder som behöver sättas in. Enligt strategin kommer genomförandet av EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet) att spela stor roll. Därtill är en robust cyberförsvarsförmåga en viktig del av den samlade ansatsen att stå emot riktade angrepp och försök till påverkan.

I strategin betonas vidare att syftet med den nationella strategin för informations-och cybersäkerhet, som bl.a. bygger på NIS-direktivet, är att skapa nödvändiga förutsättningar för kapacitetsutveckling, effektiv samverkan och arbete mot en gemensam målbild för att skydda det öppna samhället mot de sårbarheter som följer i digitaliseringens spår. De utmaningar som Sverige står inför delas med flertalet andra länder. Internationellt samarbete på cyberområdet, inte minst inom EU-kretsen, är en viktig del av den svenska förmågan att främja säkerheten. Därtill bör arbetet med de globala dimensionerna av informations- och cybersäkerhetsfrågorna intensifieras.

3.2.3. Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

År 2017 antogs även den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet.15 De huvudsakliga syftena med den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet är dels att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället dels att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet.

I strategin pekar regeringen ut ett antal strategiska prioriteringar varav en är att säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Målsättningen i denna del är bl.a. att offentlig förvaltning ska ha kännedom om hot och risker, ta ansvar för sin informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. För att förbättra förutsättningarna för, i första hand, statsförvaltningen att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete på ett mer samordnat sätt uttalar regeringen att det ska finnas en nationell modell till stöd för detta arbete. Vidare ska det finnas en ändamålsenlig tillsyn som skapar förutsättningar för ökad informations- och cybersäkerhet i samhället. Regeringen framhåller att en förutsättning för att reglerna på informationssäkerhetsområdet ska få det genomslag som är avsett är att det finns en tillsyn som kan utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Huvudsyftet med strategin är att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället. Det övergripande ansvaret för den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet är regeringens. Justitie- och inrikesministern är det statsråd som ansvarar för att samordna genomförande och uppföljning av strategin. Alla politikområden är i olika utsträckning berörda av informations- och cybersäkerhetsfrågorna.

Den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet innehåller sex strategiska prioriteringar: – säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med infor-

mations- och cybersäkerhet, – öka säkerheten i nätverk, produkter och system,

15Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, Skr. 2016/17:213. Med begreppet cybersäkerhet avses i skrivelsen informationssäkerhet för digital information.

– stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker

och andra it-incidenter, – öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brotts-

lighet, – öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen, – stärka det internationella samarbetet.

Under respektive prioriterat område finns ett antal målsättningar för hur regeringen ska verka inom området. I juni 2018 kompletterades strategin men en bilaga som innehåller en uppdatering om genomförandet. I bilagan beskrivs en styrningsram som definierar olika aktörers ansvar och roll vid genomförandet av strategin.

I samband med att strategin kompletterades gav regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ett uppdrag att för deras arbete utifrån målen i strategin ta fram en samlad handlingsplan för åren 2019–2022 (se nedan).

Inom Regeringskansliet sker viss uppföljning av arbetet med handlingsplanen och koordinering mellan departementen och arbetet leds av Justitiedepartementet.

3.2.4. Nationell digitaliseringsstrategi

Regeringen fattade 2017 även beslut om en nationell digitaliseringsstrategi.16 Det övergripande målet i digitaliseringsstrategin är det av riksdagen beslutade målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter17. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om

16 Regeringens skrivelse 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliser-

ingens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning.

17Prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12: TU1, rskr. 2011/12:87.

digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Delmålen i digitaliseringsstrategin formuleras enligt följande: – i Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kom-

petens (D-kompetens), – i Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på

ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället (D-trygghet), – i Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt

drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas (D-innovation), – i Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering

och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering (D-ledning), – hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt

bredband och stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering (D-infrastruktur).

Regeringen har uttalat att ett mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.18 I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Förutom bl.a. digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet.19

Delmålet digital trygghet innebär att människor, företag och organisationer ska känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att det är enkelt att använda dem. Eftersom digitalisering förändrar samhället i grunden på fler sätt än de som tidigare kopplats ihop med teknikutveckling, ser regeringen ett behov av ett vidare trygghetsperspektiv. Utöver informationssäkerhet och personlig integritet behöver även frågor om människors och företags syn på hur samhället klarar av att hantera de risker som digitaliser-

18 Budgetpropositionen för 2018, prop. 2017/18:1, utg.omr. 2 s. 93. 19 www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-trygghet/ (publicerad 2018-06-14, hämtad 2020-05-09).

ingen innebär inkluderas. Förutom bl.a. digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet. Privata och offentliga aktörer behöver agera på ett ansvarsfullt sätt. Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala tjänster och både vilja och kunna bidra till användningen av dessa. Det krävs dessutom säkra digitala system, som värnar den personliga integriteten och att identifierade sårbarheter hanteras när människor och samhället i allt högre grad blir beroende av att teknik är uppkopplad och kommunicerbar via internet. Digitaliseringskommissionen har identifierat förstärkt säkerhet och integritet liksom tillit till tekniken och till samhället som viktiga frågor att hantera inom ramen för en framåtriktad digitaliseringspolitik.20

3.3. Det nationella cybersäkerhetscentret

Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Genom digitalisering och teknikutveckling blir hoten och sårbarheterna fler vilket gör att säkerheten behöver stärkas. I regeringsförklaringen i september 2019 aviserade regeringen att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska inrättas 2020. Regeringen uppdrog den 26 september 2019 åt Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen att tillsammans vidta förberedande åtgärder och lämna förslag för att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska kunna inrättas under 2020. Uppdraget redovisades den 16 december 2019.

Regeringens beslutade i december 202021 att uppdra åt Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen (myndigheterna) att fördjupa samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom att utvecklas samarbetet inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret. Myndigheterna ska fortsatt ha en nära samverkan med Försvarets materielverk, Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen som ska ges möjlighet att medverka i cybersäkerhetscentrets verksamhet. Myndigheterna ska även fortlöpande informera Regeringskansliet (Försvarsdeparte-

20 Digitaliseringsstrategin, s. 11. 21 Uppdrag om fördjupad samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom ett nationellt cybersäkerhetscenter, Regeringsbeslut 2020-12-10, Fö2019/01330.

mentet och Justitiedepartementet) om den verksamhet som bedrivs inom cybersäkerhetscentret.22

Enligt regeringsbeslutet ska samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret inledas 2020 och utvecklas stegvis 2021–2023. Samarbetets innehåll och former ska fastställas genom skriftliga överenskommelser mellan myndigheterna. Regeringen avser att under 2023 ta ställning till hur cybersäkerhetscentrets verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas efter 2023.

Närmare om uppdraget

Det övergripande målet med den fördjupade samverkan inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. Samverkan med privata och offentliga aktörer ska utgöra en central del av uppdraget i syfte att stärka cybersäkerheten i samhället. Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna: – koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyber-

angrepp och andra it-incidenter, – förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker, – utgöra en nationell plattform för samverkan och informations-

utbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis 2021–2023 inom följande områden: – samlokalisering av relevanta förmågor från myndigheterna, – stöd vid hanteringen av cyberangrepp och andra it-incidenter, – upprättande av en plan för samlad hantering på nationell nivå vid

allvarliga cyberangrepp, – tillhandahållande av anpassade och aggregerade lägesbilder och

analyser avseende hot, sårbarheter och risker,

22 En gemensam redovisning av arbetet ska lämnas årligen till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet) i samband med att myndigheternas årsredovisning lämnas till regeringen. Redovisningen ska innehålla såväl en verksamhetsuppföljning som en ekonomisk redovisning.

– riktade och samordnade varningar avseende hot och cyberangrepp, – samordning av stödet till förebyggande skyddsåtgärder, exempel-

vis tekniska säkerhetsanalyser och kartläggning av verksamheters beredskap vid it-incidenter, – samordning av, och utgöra kontaktpunkt för, internationella sam-

arbeten på myndighetsnivå inom cybersäkerhetscentrets verksamhet, – kunskaps-, kompetens- och informationsutbyte och samverkan

med offentliga och privata aktörer, exempelvis avseende detektion, sårbarheter, hot, risker, analys, verktyg och metoder samt internationellt samarbete, – dialog med aktörer inom forsknings-, kunskaps- och kompetens-

uppbyggnad, och – erbjudande av kompetenshöjande insatser, exempelvis övningar

och utbildningar för identifierade målgrupper.

Cybersäkerhetscentrets verksamhet ska komma till bred nationell nytta inom såväl offentlig som privat verksamhet. Vad gäller målgruppsanpassade insatser ska dessa under 2021–2023 fokusera på ett urval av prioriterade målgrupper utifrån myndigheternas respektive uppdrag. Myndigheterna som samverkar genom cybersäkerhetscentret ska bidra till verksamheten inom ramen för sina befintliga uppgifter. Den fördjupade samverkan inom cybersäkerhetscentret ska inte ta över det ansvar som ligger på de ingående myndigheterna och andra aktörer.

3.4. Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2020–2023

Regeringen beslutade 2018 att uppdra åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att ta fram en samlad handlingsplan för dessa myndigheters arbete utifrån målen i den nationella strategin för samhällets

informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). Handlingsplanen ska omfatta åren 2019–2022.23

Av handlingsplanen ska framgå planerade åtgärder som myndigheterna enskilt eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. Den samlade handlingsplanen bör – enligt regeringen – syfta till att bidra till att det sker en samordning avseende myndigheternas åtgärder och aktiviteter. I framtagandet av handlingsplanen ska myndigheterna särskilt samverka bl.a. med den eller de myndigheter som utövar tillsyn med stöd av lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheterna bör även på ett systematiskt sätt inhämta idéer och råd och i övrigt samverka med andra relevanta statliga myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner, företag och andra organisationer som kan bidra i arbetet. Handlingsplanen kan även omfatta planerade åtgärder inom ramen för internationella samarbeten. Enligt regeringen finns i det fortsatta arbetet ett behov av en samlad redovisning av vilka åtgärder de sju myndigheterna på eget initiativ planerar att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället inom ramen för sina befintliga ansvarsområden de kommande åren. Med en samlad handlingsplan kommer – enligt regeringen – styrningen av de sju myndigheterna för att genomföra strategin bli mer ändamålsenlig. Uppdraget bidrar till att ge regeringen ett bättre underlag för att kunna analysera om myndigheternas planerade åtgärder är tillräckliga för att nå målsättningarna i strategin och vilka ytterligare åtgärder regeringen behöver vidta. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska vara sammanhållande för en årlig redovisning av den samlade handlingsplanen.24

Regeringen anger vidare att utöver uppdraget om en samlad handlingsplan avser den att återkomma med specifika uppdrag som myndigheterna ska utföra i samverkan. Ett prioriterat uppdrag är framtagandet av en nationell modell för systematiskt informationssäkerhetsarbete

23Uppdrag om en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022, regeringsbeslut 2018-07-12, Ju2018/03737/SSK. 24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara sammanhållande för en årlig redovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet) av dessa myndigheters arbete med att genomföra handlingsplanen. Den första redovisningen lämnades i mars 2020 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet). En redovisning ska därefter lämnas den 1 mars varje år fram till att uppdraget slutredovisas den 1 mars 2023. I samband med de årliga redovisningarna bör myndigheterna vid behov uppdatera handlingsplanen så att den ger en rättvisande bild av myndigheternas huvudsakliga aktiviteter.

som utgör en av målsättningarna i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. Den nationella modellen syftar till att utgöra en gemensam plattform för det systematiska informationssäkerhetsarbetet genom at samordna och samla regelverk, metoder, verktyg, utbildningar med mera på ett lättillgängligt sätt.

Regeringen anger att strategin ger uttryck för regeringens övergripande prioriteringar och målsättningar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete. Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna på detta område. När flera aktörer arbetar mot samma mål är det särskilt viktigt med samverkan och en gemensam riktning. Tillsammans med strategin bidrar den samlade handlingsplanen till en sådan riktning och risken minskar för till exempel överlappande arbete eller att centrala behov inte tillgodoses.25 Regeringen framhåller att myndigheterna i detta uppdrag har centrala ansvarsområden i arbetet för en god informations-och cybersäkerhet i samhället. För ett effektivt genomförande av strategin krävs att myndigheterna i detta uppdrag i så stor utsträckning som möjligt samordnar sitt arbete. Myndigheterna ska därför i sin egen planering och prioritering av verksamheten när så är relevant för myndigheten beakta arbetet med handlingsplanen för att ta tillvara effektivitets- och kvalitetsnyttor i arbetet med hela samhällets informations- och cybersäkerhet. Löpande arbete med informations- och cybersäkerhet i den egna organisationen ska dock i enlighet med ansvarsprincipen bedrivas kontinuerligt och självständigt. Den typen av åtgärder ska inte ingå i handlingsplanen.

De berörda myndigheterna offentliggjorde i mars 2021 en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för 2019–2022.26Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som berörda myndigheter enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. I 2021 års redovisning har ett antal åtgärder avslutats, vissa har uppdaterats och ett fåtal har tillkommit. Åtgärderna i handlingsplanen ligger inom ramen för de an-

25 Försvarsberedningen har i sin rapport Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och ut-

formningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) betonat vikten av ett kontinuerligt

och systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet för en trovärdig totalförsvarsförmåga. För att öka förmågan inom totalförsvaret är det enligt Försvarsberedningen centralt att bygga vidare på arbetet inom krisberedskapen och de strukturer för samhällets informations- och cybersäkerhet som redan är etablerade. 26 Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 – redovisning 2021, publikationsnummer: MSB1635 – mars 2021.

svarsområden och uppdrag som myndigheterna har. Handlingsplanen ska dock inte ses som en komplett redovisning av alla de åtgärder som de olika myndigheterna avser att genomföra inom sina respektive verksamheter på informations- och cybersäkerhetsområdet. Samtliga åtgärder i handlingsplanen ansluter till någon eller några av de sex strategiska prioriteringar som regeringen beslutat i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). Huvuddelen av åtgärderna syftar till att: – säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med infor-

mations- och cybersäkerhet, – öka säkerheten i nätverk, produkter och system, – stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker

och andra it-incidenter, och – öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen.

Av redovisningen framgår vilken myndighet som är ansvarig för respektive åtgärd, vilka som deltar i arbetet samt vad åtgärden omfattar.

3.5. Författningsbestämmelser om informations- och cybersäkerhet

Bestämmelser om myndigheters och övriga aktörers ansvar för informationssäkerhet och säkerhetsskydd finns i flera olika former av författningar. Vissa typer av regleringar som avser ansvar för information utgår från att skydda eller tillvarata särskilda intressen, bl.a. informationssäkerhet, offentlighet, sekretess, integritetsskydd, effektiv förvaltning, m.m. Här finns anledning att även nämna dataskyddsreglernas krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter liksom arkivregleringens krav rörande bevarande av handlingar och uppgiftssamlingar över lång tid. Vidare kan sektorsspecifik reglering om hantering av information också innehålla bestämmelser om informationssäkerhet.

Bestämmelser som reglerar informationssäkerhet återfinns i flera olika regelverk. I huvudsak reglerar författningarna antingen skydd för information i viss typ av verksamhet eller särskilt skydd för viss typ av information samt skydd av nätverks- och informationssystem

i vissa typer av verksamheter. Reglering finns i huvudsak inom områdena för säkerhetskänslig verksamhet (säkerhetsskydd) respektive annan samhällsviktig verksamhet, dvs. närmare angivna samhällsviktiga och digitala tjänster. I övrigt finns reglering om informationssäkerhet inom bl.a. området för skydd av personuppgifter (dataskyddsförordningen).

Figur 3.1 I figuren finns en översiktlig skiss över indelning i de verksamhetsområden som innehåller reglering av informations- och cybersäkerhet

Nedan följer översiktlig redogörelse av regleringen av nätverks- och informationssäkerhet som är av mer central betydelse för den fortsatta analysen av utredningsfrågorna.

3.5.1. Säkerhetsskydd

En ny säkerhetsskyddslag (2018:585) och den till lagen anslutande säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) har trätt i kraft den 1 april 2019. I lagen och förordning finns bestämmelser som ställer krav på särskilda skyddsåtgärder (säkerhetsskydd) för den information och informationssystem som kan påverka rikets säkerhet. Med säkerhetsskydd avses bl.a. skydd av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen jämte skydd av informations-

system i övrigt som rör Sveriges säkerhet. Informationssäkerhet är en av tre grundläggande säkerhetsskyddsåtgärder i säkerhetsskyddslagen och ska förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs. Vilka uppgifter som en myndighet ska hålla hemliga med hänsyn till rikets säkerhet avgörs efter en säkerhetsanalys hos respektive myndighet. Ytterligare bestämmelser om kraven på informationssäkerhet finns i säkerhetsskyddsförordningen.

Lagen gäller vid verksamhet hos staten, regioner och kommunerna, men även aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regionerna och kommunerna utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Lagen gäller också för enskilda om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet. Lagstiftningen har därefter kompletterats med bestämmelser om skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddslagstiftningen genomgår fortsatt ett omfattande reformarbete (se kapitel 6, 8 och 13).

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och andra tillsynsmyndigheter ansvarar för tillsyn och kontroll av säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för.

3.5.2. Samhällsviktiga och digitala tjänster

NIS-direktivet27 ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i vissa angivna samhällsviktiga verksamheter.28 Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både offentlig och privat sektor. Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i sju sektorer:

27 Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för

en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

28 Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

– bankverksamhet, – digital infrastruktur, – energi, – finansmarknadsinfrastruktur, – hälso- och sjukvård, – leverans och distribution av dricksvatten, – transport.

I NIS-direktivet används begreppet ”samhällsviktiga tjänster” vilket har ett snävare fokus än ”samhällsviktig verksamhet”. Det är verksamhetsutövaren själv som ansvarar för att identifiera sig som en samhällsviktig tjänst under NIS, och att anmäla detta till berörd tillsynsmyndighet.

Lagen (2018:1174) respektive förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trädde i kraft den 1 augusti 2018. Den angivna lagen ställer krav på leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom de sju utpekade sektorerna samt, under vissa förutsättningar, leverantörer av digitala tjänster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har meddelat föreskrifter om vilka tjänster inom dessa sektorer som ska anses som samhällsviktiga. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta adekvata åtgärder för att skydda de nätverks- och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.29 De ska även rapportera till MSB om incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsterna. Ett antal myndigheter har genom föreskrift fått i uppgift att bedriva tillsyn över regelverket inom sina respektive sektorer. En sådan tillsynsmyndighet ska ha befogenhet och medel för att kontrollera att leverantörerna uppfyller sina skyldigheter samt fastställa regler om sanktioner vid överträdelse av regelverket. Den nya lagen gäller även för digitala tjänster

En leverantör av samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med sitt informationssäkerhetsarbete. Kraven för leverantörer av samhällsviktiga tjänster beskrivs mer detaljerat i Myn-

29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för

leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:8).

digheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:8). I föreskrifterna beskrivs hur leverantören ska gå tillväga för att bedriva ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Föreskrifterna ger bland annat kunskap, och stöd, om resurser för att identifiera, införa och utvärdera ändamålsenliga och proportionerliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Den angivna regleringen ställer således krav på att verksamhetsutövare som omfattas av regleringen ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i sin verksamhet.,

I detta sammanhang kan noteras att NIS-direktivet är föremål för översyn och att kommissionen i december 2020 har offentliggjort ett utkast till ett nytt NIS2-direktiv, som bl.a. utökar tillämpningsområde till fler sektorer i samhällsverksamheten (se kapitel 12

3.5.3. Det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering

Utredningen lämnade delbetänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kom-

pletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

(SOU 2020:58) till regeringen i september 2020. I delbetänkande lämnar utredningen förslag om att Försvarets materielverk ska utses till nationell cybersäkerhetsmyndighet med uppgift att fullgöra de skyldigheter som följer av EU:s cybersäkerhetsakt. Vidare lämnades förslag om författningsbestämmelser avseende tillsyn, sanktioner, sekretess, m.m. Delbetänkandet har remissbehandlats under 2021.

Regeringen överlämnade den 29 april 2021 till riksdagen propositionen Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt (prop. 2020/21:186) med anledning av utredningens delbetänkande. Utredningen har tagit del av vad regeringen anför i propositionen och kommer på motsvarande sätt som gäller för remissinstansernas synpunkter att beakta vad som anförs i propositionen i den utsträckning det har betydelse för utredningsarbetet.

I EU:s cybersäkerhetsakt anges att regleringen i akten inte påverkar medlemsstaternas befogenheter i fråga om verksamhet som berör allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet och statens verksamhet på straffrättens område, dvs. verksamheter som till stor del bedöms utgöra säkerhetskänslig verksamhet enligt den nationella säkerhetsskyddslagstiftningen.

Utredningen har i delbetänkandet gjort bedömningen att många av de IKT-produkter, -tjänster och -processer som kan komma att omfattas av regleringens tillämpningsområde även kommer att användas i verksamheter som berör samhällsviktiga tjänster och i verksamhet som berör säkerhetskänslig verksamhet och därför även det svenska totalförsvaret, såväl det militära som det civila försvaret.30

En av utgångspunkterna för utredningens arbete i denna del har därför varit – på motsvarande sätt som i delbetänkandet – att i de analyser och de överväganden som gjorts i olika frågor avseende den säkerhetskänsliga verksamheten även beakta hur utredningens ställningstaganden och förslag kan komma att beröra informations- och cybersäkerhet inom tillämpningsområdet för EU:s cybersäkerhetsakt.

3.5.4. Regleringen avseende statliga myndigheter

Grundläggande krav på statliga myndigheters informationssäkerhet finns i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Av förordningen framgår att varje myndighet ansvarar för att egna informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt.31 Behovet av säkra ledningssystem för informationssäkerhet ska särskilt beaktas. Vidare regleras en skyldighet för myndigheterna att rapportera it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förordningen kompletteras av myndighetens föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet32, föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter33 och om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter.34 I anslutning till föreskrifterna har myndigheten tagit fram allmänna råd som förtydligar innebörden av bestämmelserna i föreskrifterna och ger generella rekommendationer om tillämpningen.

30 Se avsnitt 2.4 i delbetänkandet. 3119 och 20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. 32 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för

statliga myndigheter (MSBFS 2020:6).

33 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informa-

tionssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7).

34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rapportering av it-incidenter

för statliga myndigheter (MSBFS 2020:8).

3.5.5. Regioner och kommuner

För regioner och kommuner gäller lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att regioner och kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Regioner och kommuner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Regioner och kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Regioner och kommuner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser. Regleringen omfattar emellertid inte specifika bestämmelser med krav på eller om informationssäkerhet.35

3.6. Offentliga utredningar och rapporter

Under den senaste femårsperioden har ett antal offentliga utredningar och myndighetsrapporter offentliggjorts som berör informations- och cybersäkerhet och, till viss del, säkerhetsskydd i olika verksamheter. Både utredningar och rapporter visar det finns besvärande brister i informations- och cybersäkerheten i många offentliga aktörers verksamhet och att det därför finns befogad anledning anta att även informations- och cybersäkerheten i den säkerhetsskyddade verksamheten kan vara bristfälligt. En redogörelse för vad som framkommer av utredningarna och rapporterna finns i kapitel 8.

35 Det kan dock nämnas att vissa föreskrifter som gäller hälso- och sjukvården anger krav på informationssäkerhet när vårdgivare behandlar patienters personuppgifter (HSLF-FS 2016:40).

3.7. Digitaliseringen och kraven på informations- och cybersäkerhet

Utredningen kan konstatera att digitaliseringen och hanteringen av information i nätverks- och informationssystem ökar i alla delar av samhället och inom alla samhällsverksamheter. I takt med att den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter uppstår nya säkerhetsutmaningar och hela samhället behöver därför kunna hantera både nationella och globala säkerhetsutmaningar. När det uppkommer sårbarheter och brister i olika nätverks- och informationssystem riskerar det att få omfattande säkerhets- och integritetsmässiga konsekvenser för samhället i stort och för enskilda. En betryggande nätverks- och informationssäkerhet på alla samhällsområden och på alla nivåer är därför grundläggande för den fortsatta utvecklingen av en säker, innovativ och effektiv digital samhällsverksamhet och förvaltning. Den påverkan som den mer generella utvecklingen av samhällets digitalisering, och därtill kopplade krav på bl.a. säkra nätverks- och informationssystem, medför går inte att bortse från när en analys ska göras av behovet av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. Detta blir även en utgångspunkt för utredningens fortsatta analys och överväganden i de frågor som tas upp i utredningsdirektiven.

4. Digitalisering och informations- och cybersäkerhet

Bedömning: Digitaliseringen i samhället sker snabbt och i stor

omfattning inom de flesta samhällssektorer. Digitalisering medför nya arbetssätt, som bygger på nya tekniska möjligheter att samla in stora mängder data. Förändringsfaktorer, bl.a. utvecklingen av ny teknik, medför att nya sårbarheter och risker uppstår. Informations- och cybersäkerhet i samhället i stort och inom olika samhällsviktiga områden utvecklas inte i motsvarande grad vilket innebär att gapet mellan digitalisering och informations- och cybersäkerhet ökar över tiden. Detta medför även ökade risker för cyberangrepp mot eller it-incidenter i säkerhetskänsliga och andra samhällsviktiga verksamheter.

4.1. Inledning

Den pågående digitala utvecklingen i Sverige och i världen går på många plan mycket fort och statliga myndigheter, regioner, kommuner och aktörer i näringslivet bedriver sedan många år olika digitaliseringsarbeten. Digitaliseringen påverkar hela samhället och området kan beskrivas som horisontellt, bl.a. för att det omfattar alla samhällssektorer. På samma sätt som utvecklingen av digitaliseringen kan föra med sig fördelar kan den också föra med sig nya eller förändrade hot och sårbarheter. Covid-19-pandemin under 2020 är ett exempel som har tydliggjort detta genom att många anställda, både i offentlig sektor och i näringslivet, mot bakgrund av rådande omvärldsläge har behövt utföra sina arbetsuppgifter på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Det har fört med sig att myndigheter och företag i större omfattning behövt nyttja internet och olika system

för fjärruppkoppling, anskaffa teknisk utrustning och nyttja olika tekniska tjänster.

Mot bakgrund av utvecklingen av digitalisering inom olika samhällsverksamheter, bl.a. säkerhetskänslig verksamhet, och betydelsen av stärkt informations- och cybersäkerhet behandlas dessa frågor översiktligt i detta kapitel. Syftet är att belysa betydelsen av informations- och cybersäkerhet när frågor om digitaliseringen behandlas, med fokus bl.a. på olika förändringsfaktorer som utgör utmaningar och ökade sårbarheter och risker för denna säkerhet.

4.2. Bakgrund

Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen fått ta ställning till propositioner och skrivelser om digitaliseringen och informationsteknikens betydelse för samhällets utveckling inom många olika områden. Regeringen har lämnat förslag till mål, strategier och ett antal andra åtgärder, lagförslag, lägesrapporter om den digitala utvecklingen och lyft fram statens och den offentliga förvaltningens ansvar och uppgifter i denna utveckling, m.m. Regeringen har även tillsatt utredningar i kommittéväsendet för att utreda och lämna förslag om olika frågor som har med digitalisering och it att göra inom olika samhällsområden och om förvaltningens digitala organisering och utveckling. Regeringen har också tillsatt utredningar i kommittéväsendet med operativa uppgifter att utveckla e-förvaltningen. Regeringen har dessutom tillsatt arbetsgrupper, som har utrett olika frågor om e-förvaltning och tillsatt olika så kallade råd för att utveckla e-förvaltningen i samverkan med aktörerna i den offentliga sektorn och med näringslivet.

Samtidigt har myndighetsansvaret för digitaliserings- och it-frågorna, och då även informations- och cybersäkerheten, skiftat under åren. Regeringen har gett olika myndigheter uppgifter som har med samhällets och det offentliga åtagandet för förvaltningens digitalisering att göra samt inrättat och lagt ner flera myndigheter med uppgifter att utveckla och stödja förvaltningens användning av it. De organisatoriska lösningarna har varit tillfälliga och kortsiktiga. Regeringen har även gett statliga myndigheter inom olika politikområden och sektorer uppdrag om förvaltningens digitalisering, bl.a. e-förvaltning, i regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut. Samman-

fattningsvis kan noteras att det har sedan 1970-talet nästan konstant funnits en kommitté, arbetsgrupp eller myndighetsuppdrag med uppgift att behandla digitalisering och it-frågor.1

Dagens digitaliseringsstrategier föregås en rad utredningar under 1980- och 1990-talen som har behandlat frågor om ADB (automatisk databehandling) och sedermera it. Bl.a. inrättade den så kallade ITkommissionen ett ”observatorium för IT-infrastrukturfrågor” i slutet av 1990-talet i syfte att skapa ett forum för diskussioner och rekommendationer kring frågor rörande den grundläggande infrastrukturen för it.2

Digitaliseringskommissionen, som bildades av regeringen i juni 2012 och som utgjorde IT-kommissionens arvtagare, fick till uppgift att verka för att det it-politiska målet uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs.3 Digitaliseringskommissionen har utkommit med en rad delbetänkanden på temat Sveriges digitala agenda.4 Kommissionen arbete sammanfattades med slutbetänkandet För digitalisering i tiden (SOU 2016:89).

De rapporter som publicerats av Digitaliseringskommissionen och andra aktörer visar att analyserna har vidgats från ett infrastruktur- och teknikfokus till ett bredare samhällsperspektiv som betraktar digitaliseringen som en transformerande kraft som påverkar samhället på alla nivåer. Även begreppen förändras från ADB till IT till det nuvarande begreppet digitalisering.

1SOU 2017:23, s. 51 ff. I delbetänkandet lämnas en översiktlig redogörelse för regeringens ambitioner för utvecklingen och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och det organiserade stödet av denna utveckling under den senaste tjugoårs-perioden. 2 Se t.ex. Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige (SOU 1999:134). 3Digitaliseringskommissionen – en kommission för den digitala agendan, Dir. 2012:61. 4En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31); En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13); Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28); Om Sverige i fram-

tiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:65); Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) och Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter (SOU 2016:85). Kommissionens arbete avslutades i och med slutbetänkandet För digitalisering i tiden (SOU 2016:89).

4.3. Politikens mål för digitalisering

4.3.1. Digitaliseringsstrategier

I Sverige har det tagits fram en rad strategier för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det övergripande målet i den nuvarande digitaliseringsstrategin är, som tidigare berörts, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå detta mål har ett antal delmål avseende digital kompetens m.m. formulerats (kapitel 3).

Regeringen inrättade i mars 2017 Digitaliseringsrådet – inom Regeringskansliet – som stöd i arbetet med att förverkliga dessa mål. Digitaliseringsrådets uppgift är att bidra till bättre samordning och ett effektivt genomförande av regeringens strategiska arbete med digitalisering. Digitaliseringsrådet är direktrapporterande till digitaliseringsministern. Rådets uppgift är i korthet att: – följa och stödja regeringens arbete med digitalisering, – följa digitaliseringen i Sverige, – följa digitaliseringen i omvärlden och jämföra hur Sverige preste-

rar mot andra länder, och – lämna förslag till konkreta insatser samt samråda med andra funk-

tioner som regeringen inrättat för att arbeta med samhällets digitalisering.

Den övergripande digitaliseringsstrategin är dock inte den enda strategin av relevans för digitaliseringsfrågor. I Digitaliseringsrådets rapport En lägesbild av digital ledning5 2018 ges en översikt av närliggande strategidokument som också har påverkan på digitaliseringsfrågorna.6

Digitaliseringsrådet lämnar i rapporten även en uppdaterad lägesbild av de fem delmål som anges i digitaliseringsstrategin. Lägesbilderna, tillsammans med Digitaliseringskommissionens slutbetänkande7, utgör en bas för det vidare arbetet när gäller förståelse om viktiga utmaningar och möjligheter. Under 2019 inriktades rådets verksam-

5En lägesbild av digital ledning, Digitaliseringsrådet, 2018. 6 Bl.a. Nationell strategi för informations- och cybersäkerhet, Demokratistrategin, Regeringens

strategi för standardisering, Bredbandsstrategin, Nationell inriktning för artificiell intelligens (inte

formellt en strategi), Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, m.m. 7 Digitaliseringskommissionens slutbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – väg-

val för framtiden (2015:91).

het på att fortsätta följa utvecklingen, där analysarbetet är en stor utmaning.8

4.3.2. Utvecklingen

Digitaliseringskommissionen konstaterar att digitaliseringen utgör katalysator och motor i samhällsutvecklingen sedan ett par decennier. Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar för samhället och människan. Digitaliseringen och användningen av ny teknik förändrar förutsättningar och villkor för offentlig sektor och företag, för arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning i samhället. Det som är särskilt kännetecknande för den av digitaliseringen drivna samhällsutvecklingen är hastigheten. Utvecklingen är exponentiell. Det beror på att informations- och kommunikationstekniken (IKT) kontinuerligt och snabbt utvecklar nya användningsområden och funktioner, högre prestanda samt att användarnas intresse för och kompetens att använda tekniken ständigt växer och driver utvecklingen.9 Digitalisering innebär digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker, dvs. möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt större kvantiteter av data. Interaktionen via digitala plattformar gör att transaktionskostnaderna för kontakt och kommunikation, varor och tjänster blir låga. Det innebär en växande marknad även för digitala mellanhänder. Traditionell administrativ handläggning minskar betydligt i det digitala samhället. Eftersom allt som sker digitalt lämnar digitala spår möjliggörs insamling och tolkning av stora mängder data. Dessa data kan tillämpas för olika saker, såsom kunskapsuppbyggnad och analys, utveckling av tjänster och varor och för kvalitets- och förbättringsarbete inom de flesta områden. Analys av stora mängder data innebär att kunskap om och förståelse av människan, samhället och miljön kommer att förändras. Det påverkar sättet att arbeta med olika utmaningar inom de flesta samhällsområden.

Begreppet digitalisering har även blivit ett ledord för många aktörer som vill lyfta fram innovation, utveckling, framtid, förändring och – som det uttrycks – en pågående revolution. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bedömer att

8 https://digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/vaart-uppdrag/ (hämtad 2021-05-09). 9 Digitaliseringskommissionens slutbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – väg-

val för framtiden (2015:91), s. 57.

digitaliseringen innebär en mycket snabb och genomgripande samhällsförändring, en fjärde industriell revolution.10

Innebörden av denna revolution brukar beskrivas i termer av djupgående förändringar som påverkar såväl strukturer som individer. Digitaliseringens globala och gränsöverskridande karaktär påverkar alla samhällssektorer men begränsar samtidigt enskilda staters makt i förhållande exempelvis till globalt verkande företag. Det offentliga har dock fortfarande ett ansvar eftersom enskilda företag inte behöver eller förmår att ta ansvar för helheten eller konsekvenser av digitaliseringen som uppstår i andra eller tredje ledet.

I vid mening syftar begreppet digitalisering på processer som förändrar eller skapar något nytt genom användning och integrering av digital teknik. En förutsättning för att digitalisera är att information finns tillgänglig i digitalt format. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bedömer att på senare tid har det skett en tydlig ambitionshöjning vad gäller den digitala förvaltningen i Sverige. Sedan bildandet av DIGG år 2018 har flera större projekt initierats. Det handlar framför allt om etablerandet av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, etableringen av flera nationella grunddatadomäner och ett intensifierat arbete med öppna data. Även styrningen av den offentliga sektorns digitalisering, som tidigare präglades av fragmentering och ett stort självbestämmande, har ändrat fokus och handlar i dag mycket om att öka helhetssynen och konsolidera och standardisera de komponenter och lösningar som behövs i hela eller stora delar av förvaltningen. Denna utveckling bedöms kunna ha stor positiv inverkan på den svenska förvaltningens förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.11

Arbetet med digital infrastruktur

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) leder ett arbete med att etablera en hållbar digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Utvecklingen av infrastrukturen ska främja nya förvaltningsgemensamma tjänster och lösningar för framtiden. Om Sverige ska kunna

10Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2019, s. 7. 11 www.digg.se/om-oss/nyheter/2021/sveriges-digitala-forvaltning-ar-bra-men-flera-andraar-battre (hämtad 2021-05-09).

möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar, tillsammans. Digitalisering är det viktigaste verktyget för att skapa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning för framtiden. Ökad tillgång till data och ett ökat informationsflöde mellan aktörer bäddar för stora effekthemtagningar i form av bl.a. tidsvinster, minskad administrativ börda och lägre kostnader inom det offentliga. Infrastrukturen möjliggör även att nya datadrivna tekniker, såsom artificiell intelligens (AI), kan användas för att öka innovationsförmågan och ge bättre service. En fullt utvecklad digital infrastruktur ska underlätta för medborgare och företagare i deras myndighetskontakter både nationellt och inom EU, där en uppgift till exempel bara ska behöva lämnas en gång.

DIGG har – inom ramen för två regeringsuppdrag – tillsammans med ett stort antal andra myndigheter påbörjat etableringen av de beståndsdelar som ska ingå i den digitala infrastrukturen. Under 2021 och framåt intensifieras arbetet med att bygga upp en hållbar infrastruktur som ska vara säker, enkel och effektiv att använda. Infrastrukturen består i sin enklaste form av ett antal så kallade byggblock som tillsammans utgörs av standarder, modeller, ramverk, strukturer och tjänster. Till detta finns även ett nationellt ramverk för grunddata och en struktur för styrning.12

4.4. Internationella jämförelser (index)

Digitaliseringsrådets uppgift är att följa Sveriges utveckling ur ett internationellt perspektiv. Det sker bland annat genom uppföljningen av ett antal internationella index. Indexen presenterar av olika internationella aktörer och uppdateras i regel en gång per år. Syftet med ett index är att på ett åskådligt sätt jämföra länder med varandra och är uppbyggt genom att mätpunkter inom utvalda områden sammanvägs för att ranka länder.

12 De myndigheter som har uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur och ett nationellt ramverk för grunddata är Bolagsverket, DIGG, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket.

Sammanfattning av Sveriges placeringar

Sverige har under många år presterat bra i internationella jämförelser och rankas genomgående högt. Utifrån de index som redovisas presterar Sverige bra vad gäller infrastruktur och individers användning i form av till exempel internetanvändning. Några av indexen visar på en lägre rankning för företagens användning av digitalisering. Det område där Sverige presterar lägst är e-förvaltning, vilket går igenom alla index där det finns indikatorer som mäter detta. I varierande grad stämmer de internationella indexen med de fem delmål som den svenska digitaliseringsstrategin innefattar. I jämförelserna finns stor övervikt av indikatorer som mäter infrastruktur och kompetens ur ett globalt perspektiv. De indikatorer som försöker fånga aspekter av t.ex. innovation, ledning och trygghet bygger ofta på kvalitativa insamlingar vars metoder – enligt rådet – kan ifrågasättas. Ett annat generellt problem med indexen är att indikatorerna inte alltid mäter det som man avser att fånga.

Såväl Digitaliseringsrådet som Digitaliseringskommissionen anser att de internationella jämförelserna täcker endast in delar av de aspekter och trender som bör följas. Djupare kunskap behöver utvecklas för att få en adekvat uppfattning om hur Sverige ligger till i förhållande till det yttersta målet ”att bli bäst i världen att använda digitaliseringens möjligheter”. T.ex. behövs det tas fram nya indikatorer. Statistiken bör även kompletteras med andra typer av studier som ger kunskap om variationer, mönster och orsakssamband.

EU-kommissionens index, DESI, publiceras varje år och kartlägger EU-ländernas prestation inom digitalisering. Under 2020 publicerades nya beräkningar som placerar Sverige på en andra plats efter Danmark. Det är en förbättring med en placering sedan förra året. Sverige räknas tillsammans med Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Luxemburg, Belgien och Estland som de högpresterande länderna i Europa.13

13 Se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi.

4.5. Digitala sårbarheter

De visioner och strategier som framhåller digitaliseringens möjligheter påpekar att utvecklingen i Sverige verkar gå långsammare jämfört med andra länder. Samtidigt finns risk för att digitaliseringen medför att säkerhetsfrågorna förs in alltför sent i processen, vilket negativt kan påverka olika digitaliseringssatsningar.

Regeringens delmål digital ledning pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Digitaliseringsrådet menar att den svenska förvaltningen behöver moderniseras och effektiviseras och drar slutsatsen att offentlig sektor behöver kunna svara upp mot växande krav på både ökad informations- och cybersäkerhet och effektivitet i verksamheterna i förening med ökad servicegrad och digitala tjänster.

Digitaliseringens möjligheter beror även på i vilken grad metoderna, bl.a. tillämpning av AI och automatisering, kommer att leda fram till målen om ökad kvalitet och effektivitet. Strävan att automatisera olika processer sker i syfte att uppnå ökad kostnadseffektivitet och besparingar. Många offentliga utredningar och rapporter framhåller att en ökad digitalisering kan skapa större kostnadseffektivitet. Forskning om kostnader för implementering av nya tekniska system visar dock att det kan dröja länge innan ny teknik ger avkastning i termer av ökad produktivitet och/eller minskade kostnader.14Vad gäller att digitalisering av komplexa verksamheter kan i själva verket kostnaden vara avsevärd, bl.a. genom att införandet av ny teknologi och nya arbetssätt och som medför en längre process där olika mål och behov behöver beaktas samtidigt.

Som tidigare berörts medför digitaliseringen såväl ökade tekniska möjligheter som nya risker och sårbarheter. I Digitaliseringsrättsutredningen betänkande 2018 konstaterades att den politiska inriktningen i Sverige är att den offentliga förvaltningen ska leda vägen när det gäller den digitala omvandlingen och att ny teknik gärna ska tas i bruk tidigt. I betänkandet påpekas att detta mål samtidigt medför att det kommer att finnas ett växande behov av ett informations- och cybersäkerhetsarbete i myndigheternas informationshantering. Ett ökande behov av arbete med informations- och cybersäkerhet med-

14 Vilse i lasagnen? – En upptäcktsfärd i den svenska digitaliseringens mångbottnade problem-

struktur, s. 21, (FOI-R--4814--SE), Totalförsvarets forskningsinstitut, 2020.

för kostnader, vilket erfarenhetsmässigt dock många gånger inte beaktas när kostnader för verksamheten ska beräknas. Om kostnadsbesparingar utgör en drivande kraft för att digitalisera finns en tydlig risk för att bl.a. behovet av informations-och cybersäkerhet inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Det finns således en risk att sådant som på kort sikt ses som kostnadsdrivande, som t.ex. säkerhetsaspekter, åsidosätts när nya digitaliseringsprojekt ska genomföras. Ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv kan därmed åtgärder för att spara kostnader innebära en risk om säkerhetsarbetet prioriteras ned.

Ett argument för en ökad digitalisering av olika samhällsverksamheter är att ökad automatisering kan frigöra resurser från mer rutinartad administration och i stället tillföras verksamhetens kärnuppgifter. Automatisering brukar dock inte bara presenteras i termer av behov utan också i termer av nya möjligheter. Bl.a. Vinnova har i en rapport om artificiell intelligens (AI)15 betonat att utvecklingen av nya systemlösningar, tjänster och varor inom både offentlig sektor och näringslivet rymmer en stor potential för bl.a. ökad effektivitet. Vinnova pekar även på ett antal utmaningar och risker, bl.a. risken att AI-lösningar baseras på bristfälliga eller felaktiga algoritmer och data och att säkerhetsrisker kan uppstå genom medvetet skadlig dataanvändning och datamanipulering.

I vilken grad digitalisering kan möta olika typer av utmaningar och t.ex. öka kvaliteten och effektiviteten i olika samhällsverksamheter är dock en fråga som inte är begränsad till enbart tekniska aspekter. Avgörande är samtidigt hur dessa utmaningar ser ut och vad som menas med begrepp som kvalitet och effektivitet i samhällets olika verksamheter samtidigt som säkerheten i nätverks- och informationssystem kan uppnås.

Ett grundläggande problem som uppkommer kan handla om underskattningar av den tid som krävs för att skapa säkra och användarvänliga system, vilket kan medföra bristfälliga lösningar. Detta kan få allvarliga följdverkningar genom sårbarheter och säkerhetsbrister byggs in i de nya systemen. Samtidigt som signalen från strategidokumenten är att myndigheterna ska vara drivande vad gäller digitalisering finns det ett gap mellan behovet av säkerhet och förutsättningarna att bedriva säkerhetsarbete.

15Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – Analys av utveckling och potential, Vinnova, 2018.

Sammantaget förmedlas dock i flera rapporter att möjligheterna för ökad effektivitet många gånger väger tyngre än riskerna, oavsett om det gäller digitalisering i allmänhet eller användningen av AI eller ökad automatisering.

Brister i styrningen och samordningen

Flera utredningar och rapporter har identifierat behovet i Sverige av att stärka styrningen och samordningen av digitaliseringen, särskilt när det gäller utbyggnad av infrastruktur och samordning av informationssäkerhetsarbetet.16 Mot bakgrund av mängden offentliga aktörer är detta en uppgift av betydande omfattning då frågan berör bl.a. fler än 200 statliga förvaltningsmyndigheter, 21 länsstyrelser, 20 regioner, 290 kommuner, fler än 100 andra offentliga aktörer och cirka 40 helägda statliga bolag. Det är en omfattande förvaltning som kompliceras av stora skillnader mellan verksamheterna vad gäller storlek, geografi, uppdrag, finansiella resurser och kompetens. Alla ska dock med i den digitala transformationen.17 Dessutom tillkommer alla de privata företag som på något sätt driver och förvaltar samhällets infrastruktur.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) påpekar i rapporten Digitalisering för ökad konkurrenskraft att Sverige har en avreglerad marknad med olika skikt av infrastrukturproducenter, operatörer och tjänsteutvecklare, som å ena sidan har många fördelar men som å andra sidan lider av bristande helhetssyn och samordning. Sverige är mycket nära en situation där alla vitala samhällsfunktioner kräver en välfungerande digital infrastruktur. Denna förutsätts fungera minst lika säkert som annan infrastruktur men det saknas regler och planer för drift och utbyggnad. Ansvaret ligger i stället på många händer och samordningen brister på både statlig och kommunal nivå.

Enligt IVA är grundläggande infrastruktur för digital kommunikation i Sverige är av de viktigaste områdena att styra och samordna. Den svenska digitala infrastrukturen är, menar IVA, uppbyggd enligt en lasagnemodell med olika lager av verksamheter, men styrning och samordning är inte fullt ut anpassade till detta. Modellen för-

16Digitalisering för ökad konkurrenskraft, IVA, 2019, s. 49 och 50; Vetenskapsrådets guide till

infrastrukturen, Vetenskapsrådet, 2018; Digitalisering av det offentliga Sverige (ESV 2018:31),

Ekonomistyrningsverket (ESV), 2018. 17 Digitaliseringsrådet, 2018, s. 48.

utsätter att statliga myndigheter och kommuner både investerar och utövar tillsyn, samtidigt som privata aktörer är ansvariga för vitala delar av infrastrukturen. Syftet med samordning och styrning är att se till att både befintliga och nya delar av infrastrukturen har tillräcklig säkerhet, robusthet och kapacitet. Styrningen och samordningen av digitaliseringsfrågorna är, menar IVA, dock svag och otillräcklig.18

I betänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen 2017 påpekas att risken för att de krav på informations- och cybersäkerhet som utfärdas i praktiken fördröjs eller aldrig blir utförda på grund av oklara ansvarsförhållanden.19 Utredningen påpekar vidare att det finns en risk för ökad fragmentering av kravställningar när fler aktörer utan samordning utfärdar regler på området, något som kan leda till att samma typ av information riskerar att få helt olika skydd beroende på var i förvaltningssystemet som den hanteras.20

En fråga som kan uppkomma när behovet av digitalisering behandlas är skillnaden mellan förväntningar och verklighet. Förväntningar kan leda till missförstånd om vad digital teknik kan åstadkomma. För aktörerna på den öppna marknaden, som i många avseenden styr hur infrastrukturen och nätverks- och informationssystemen ska utveckla, strävar ofta efter låga kostnader och effektivitet snarare än säkerhet på samhällsnivå och genomtänkt systemfunktion för offentlig verksamhet. Detta leder till en betydande risk att behovet av säkerhet och tillförlitlighet på den högre systemnivån inte tillgodoses, bl.a. vad gäller stora system och i systemet ingående kommunikationer, elförsörjning och påverkan på samhällseffekter. Ett scenario med ett större cyberangrepp och sammanbrott i samhällets funktionalitet, t.ex. mot elförsörjningen, kan få mycket allvarliga och svåra följder för hela eller vitala delar av samhällets funktion.21

Brister i infrastrukturen och sårbarheter med ny teknik

Enligt IVA finns i dag ett gap mellan infrastrukturens kapacitet och de digitala tjänsternas faktiska behov av kapacitet. Hos viktiga beslutsfattare såväl som i samhället i stort saknas dock kunskap om att

18 IVA, 2019, s. 49 och 50. 19SOU 2017:114, s. 164. 20 A.a. 21SOU 2019:59, s. 19 (jfr även s. 22 och 23).

detta gap existerar.22 Detta är allvarligt anser IVA, som menar att det saknas en omfattande kontroll av kvalitet och driftsäkerhet för den digitala infrastrukturen. Det innebär en mycket stor riskaggregering när man utgår från att många funktioner ska fungera. En bakgrund till dessa förhållanden är – enlig IVA – bristande samordning av utbyggnaden av infrastrukturen. Dagens nationella it-infrastruktur har byggts ut där det funnits affärsmässiga skäl som talat för detta, och bristande koordinering har medfört att det finns för få mötesplatser för fiber, vilket i sin tur leder till bristande redundans. Några få operatörer har etablerat redundanta vägar, men långt ifrån i den utsträckning samhället behöver.23

Nya tekniker medför ofta även brister i tekniken som i sig innebär sårbarheter. Ny teknik behöver därför testas i skyddade miljöer och introduceras med försiktighet och i lagom takt. För att åstadkomma en kontrollerad och strukturerad utbyggnad av ett nytt system, eller en ny teknik, krävs agenda och planering. Tekniska standarder kan fylla denna funktion och tillämpas ofta just med det syftet. En utmaning är att det kan finnas olika incitament att bygga ut eller exploatera teknik, och att alla incitament inte innebär att tekniken blir säker när den väl är på plats. Om teknik byggs ut i stor skala, med många latenta fel eller sårbarheter kan stora tekniska och säkerhetsmässiga utmaningar följa för att åtgärda problemen. Om tekniken, och därmed dess sårbarheter, sprids okontrollerat kan betydande problem uppstå. I bästa fall åtgärdas sårbarheterna löpande, men om utvecklingen är snabb kan detta vara svårt, särskilt om sårbarheterna initialt är okända. Ett exempel som framhålls är utvecklingen av IoT, vilket kommer att medföra stora utmaningar när det gäller säkra produkter och tjänster ur ett informations- och cybersäkerhetsperspektiv. Ett annat exempel är bristfälligt genomförda satsningar på ”smarta städer” som inte beaktar risker och sårbarheter med att koppla upp och ihop många olika typer av sensorer och funktioner. Denna typ av digitala tjänster möjliggör potentiellt effektiviseringar men också att många funktioner kan slås ut samtidigt. Om produkter förses med uppkopplingsmöjligheter ger det utrymme för tekniken att användas t.ex. i en säkerhetskänslig miljö. Om uppkopplingsmöjligheten till en början är okänd, t.ex. för att den införts

22 IVA, 2019, s. 7. 23Att motverka överbelastning av samhällsviktiga webbplatser – Slutrapport 2018 från projekt

Särimner, Vetenskapsrådet, 2018.

längre bak i leverantörskedjan, kan det initialt finnas svårigheter till spårbarhet I detta fall är risken att de tekniska installationerna, särskilt om de är mångfaldigade, kan bli en, vissa fall dold, hävstång för angrepp mot t.ex. kritisk infrastruktur eller i övrigt säkerhetskänsliga informationssystem.

En av de mer i dag uppmärksammade teknikerna är den femte generationens telekommunikation (5G). Tekniken innebär en kapacitetshöjning, dvs. högre dataöverföringshastigheter, större antal samtidigt anslutna enheter och kortare svarstider. Dessa tekniska förbättringar innebär i sin tur att förutsättningar för att bygga digitalt smarta hem och städer ökar då fler uppkopplade enheter kan anslutas. Risker och sårbarheter med tillämpningen av 5G har uppmärksammats i olika sammanhang, bl.a. av Enisa och olika medlemsstater.24

Andra exempel som medför risker och sårbarheter är produkter och tjänster med många användare, t.ex. operativsystem, molntjänster och sökverktyg. När många är beroende av funktion och säkerhet i en enda produkt eller tjänst kan en sårbarhet där orsaka stora konsekvenser om den nyttjas av en angripare eller på annat sätt utsätts för oväntade händelser.

När en ny eller befintlig teknik ska byggas ut för att tillgodose framtidens krav så måste även infrastrukturen och säkerheten, och den redundans som krävs, stärkas i motsvarande takt och omfattning. Det kan många gånger vara svårt för verksamheten att förstå hur system är uppbyggda och vilka beroenden som finns, speciellt om de upphandlas från en extern part. En enskild leverantör kan svara för funktioner hos många olika verksamheter, till exempel inom myndigheter och andra offentliga aktörer.

En annan utmaning i detta sammanhang är att det i dag är ett fåtal stora teknikföretag som tillsammans har stor makt över det som sker på t.ex. internet. Företagen står för står för en betydande del av den informationshantering och teknik som används i dag. Denna marknad fungerar i dag som ett oligopol, vilket bör beaktas när frågan om informations- och cybersäkerhet diskuteras och hanteras.

24 Se bl.a. Enisa: SECURITY IN 5G SPECIFICATIONS – Controls in 3GPP Security Specifica-

tions (5G SA), 2021.

4.6. Digitalisering och informations- och cybersäkerhet i otakt

Informations- och cybersäkerhetsarbete är en stödjande verksamhet som syftar till att bl.a. öka säkerheten i nätverks- och informationssystem i olika samhällsverksamheter. I och med den ökande digitaliseringen är informations- och cybersäkerhet en förutsättning för att nya verksamheter som uppstår, och ny teknik som utvecklas, ska kunna fungera och användas på ett säkert sätt. Informations- och cybersäkerhet innebär en strävan efter att skydda information så att den alltid finns när den behövs (tillgänglighet), att det går att lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet), att endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet) och att det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunicerats (spårbarhet). Den syftar även till att skydda nätverks- och informationssystem i övrigt.

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) övergripande arbete med att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet inriktas på strategisk nivå av den nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin, som anger sex strategiska prioriteringar:

 • Säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations och cybersäkerhet.
 • Öka säkerheten i nätverk, produkter och system.
 • Stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter.
 • Öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet.
 • Öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen.
 • Stärka det internationella samarbetet.

Förutom MSB finns en rad statliga aktörer som har olika roller för det nationella arbetet med informations- och cybersäkerhet, bl.a. Säkerhetspolisen Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Post- och telestyrelsen (PTS) och Polismyndigheten. Myndigheternas arbete samordnas sedan 2020

genom det nationella cybersäkerhetscentret. Regeringen har också gett berörda myndigheter uppdrag att ta fram en samlad handlingsplan med förslag på olika åtgärder som kan stärka Sveriges arbete med informations- och cybersäkerhet. Dessa förslag konkretiserar behov och rekommendationer som identifierats på en mer övergripande nivå i den nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin.

Digitaliseringsrådet konstaterar att det ser ut ungefär på samma sätt i andra undersökta länder, dvs. att det finns en digitaliseringsstrategi men även ett antal andra strategier som berör specifika aspekter av digitaliseringen och ofta på liknande områden som i Sverige.Samtidigt kan noteras att det i Sverige finns en grupp av myndigheter som fokuserar på digitaliseringens möjligheter, t.ex. ur ett effektiviseringsperspektiv, och en annan grupp som fokuserar på olika typer av hot, risker och sårbarheter. I takt med ökad digitalisering kommer en ökad samverkan och samordning mellan dessa grupper att få stor betydelse för utvecklingen i sin helhet, annars riskerar gapet mellan digitalisering och informations- och cybersäkerhet att öka ytterligare (se nedan).

Gapet mellan digitalisering och informations- och cybersäkerhet ökar

Den digitala utvecklingen i samhället går snabbt men däremot ökar inte informations- och cybersäkerheten i samma takt. Det innebär att informations- och cybersäkerhetsgapet som uppstår ökar riskerna för att drabbas av ett cyberangrepp eller en it-incident, vilket illustreras nedan i figuren nedan.

Figur 4.1 Digitalisering och informationssäkerhet i otakt

Gapet kan dock minska genom olika åtgärder, bl.a. genom ett ökat systematiskt informationssäkerhetsarbete och åtgärder som stärker it-säkerheten.

Inom informations- och cybersäkerhetsområdet betonas ofta vikten av att verksamheter inför ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Ledningssystem för informations-säkerhet är ett stöd för hur informations- och cybersäkerhetsarbetet styrs i en verksamhet.25 En central del är att verksamheten måste ha ledningens uttalade stöd i sitt arbete med informationssäkerhet. Det finns olika typer av svenska och internationella standarder som underlättar arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet. Utifrån sådana standarder tar ledningssystem för informationssäkerhet sin utgångspunkt i en verksamhetsanpassad riskanalys och informations- och cybersäkerhetsarbetet följer en tydlig process.26

God informations- och cybersäkerhet bidrar till att en verksamhet kan bedrivas på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt, att risken för att drabbas av avbrott eller störningar i driftmiljön minskar. God informations- och cybersäkerhet är också en grundläg-

25 MSB har utvecklat ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Metodstödet finns tillgängligt på webben: www.informationssakerhet.se. 26 Se t.ex. den svenska och internationella standardserien SS-ISO/IEC 27000.

gande byggsten för den fortsatta utvecklingen av en säker, innovativ och effektiv digital förvaltning.

Samtidigt som digitaliseringens fördelar välkomnas står det klart att de risker och hot som behöver hanteras i dessa sammanhang är några av våra mest komplexa säkerhetsutmaningar. Säkerhetspolisen konstaterar att den största risken för samhället och totalförsvaret utgörs av bristande informationssäkerhet.27 Försvarets radioanstalt (FRA) framhåller att säkerheten generellt hos myndigheter och statliga bolag inte är dimensionerad för den befintliga hotbilden.28Dessa uttalanden ska ses i ljuset av att det sker en ständigt växande hantering av information i nätverks- och informationssystem, både i offentlig och enskild verksamhet. Om det uppstår brister i hanteringen av information i nätverks- och informationssystem, och i skyddet av densamma, riskerar det att få omfattande konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda. Brister i informations- och cybersäkerheten, t.ex. bristande säkerhetsrutiner, kan medföra allvarliga och upprepade störningar i myndigheters nätverks- och informationssystem som kan sprida sig till andra sektorer och aktörer.

Utvecklingen och användningen av ny teknik och nya innovationer innebär att nya hot och risker behöver hanteras. Hot och riskskalan inom det informationsteknologiska området spänner från mindre omfattande risker till väl planerade, och med precision riktade, angrepp mot vitala delar av samhällets funktionalitet. Även antagonistiska hot såsom informationsoperationer och elektroniska angrepp mot skyddsvärda nätverks- och informationssystem, t.ex. i form av dataintrång, sabotage eller spionage behöver mötas. Detsamma gäller olika former av störningar i mjuk- eller hårdvara eller störningar i driftmiljö. Yttre fysiska händelser som t.ex. bränder, avgrävda kablar, översvämningar och solstormar utgör också en del av hotbilden. I andra fall är det den mänskliga faktorn som kan utnyttjas vid cyberangrepp eller som ligger bakom it-incidenter.

27 Säkerhetspolisens årsbok 2016, s. 40. 28 FRA:s årsrapport 2016, s. 19.

Sammantaget finns således en rad inriktande initiativ och flera olika styrande dokument som anger vikten av att digitalisering sker i Sverige och att informations- och cybersäkerheten behöver stärkas på många olika verksamhetsområden. Sverige placerar också sig bra i internationella digitaliseringsindex samtidigt som det finns en bekymmersam bild över utvecklingen när det gäller informations- och cybersäkerheten inom många olika samhällssektorer (se även kapitel 8).

5. Utvecklingen av hot, sårbarheter och risker

5.1. Inledning

I detta kapitel lämnas en översiktlig redogörelse över hot, sårbarheter och risker som påverkar behov av stärkt informations- och cybersäkerhet, såväl allmänt som vad gäller säkerhet i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med redogörelsen är dock inte att beskriva alla olika typer av hot, risker och sårbarheter som föreligger då sådana sammanställningar redan finns tillgängliga.1

5.2. Hot, sårbarheter och risker

Digitaliseringen påverkar hela samhället och vår säkerhet och ekonomiska välstånd vilar allt mer på digitala grunder. I dag betraktar därför de flesta länder informations- och cybersäkerhet som en stor nationell utmaning och denna säkerhet anses vara av såväl säkerhetspolitisk som utrikespolitisk och därigenom även av strategisk betydelse. Flera av de samhällsviktiga system som är kritiska för att upprätthålla samhällets funktionalitet är redan i fredstid sårbara för angrepp och störningar. Den teknologiska utvecklingen, utbredningen av digitala lösningar och ökade datavolymer skapar stora möjligheter men innebär samtidigt sårbarheter och risker för såväl samhället i stort som för enskilda myndigheter och andra aktörer, bl.a. i näringslivet.

1 Se bl.a. World Economic Forum, 2019. Hotbilden inom it-området beskrivs närmare av World Economic Forum som genomför en årlig undersökning över de största riskerna som världen står inför I rapporten för 2019 ligger cyberangrepp på femte plats när det gäller sannolikhet och sjunde plats när det gäller konsekvens (www.weforum.org/press/2019/10/cyberattacksand-fiscal-crises-top-list-of-business-risks-in-2019/).

De hot, sårbarheter och risker som digitaliseringen medför utgör komplexa säkerhetsutmaningar. Hoten blir svårare att upptäcka, beroenden blir svårare att överskåda och sårbarheterna och riskerna blir mer svårbedömda. Exempel på sådana utmaningar är antagonistiska hot som informationsoperationer och cyberangrepp mot skyddsvärda nätverks- och informations, t.ex. i form av spionage, sabotage och dataintrång mot totalförsvarets verksamhet.

Ett cyberangrepp eller storskalig it-incident bedöms i dag kunna få allvarliga konsekvenser för såväl samhällsviktig och ekonomisk verksamhet som kritisk infrastruktur. Det kan även medföra påverkan på både militär och civil verksamhet inom totalförsvaret. Cyberangrepp för att bedöma, påverka eller störa samhällsviktiga funktioner som ett förstadium till en väpnad konflikt utgör ett allvarligt hot. Utflyttning av väsentliga funktioner i samhällsviktig verksamhet till utlandet, t.ex. inom energiförsörjningen, har också inneburit att sårbarheten har förändrats. När det uppstår brister i informations- och cybersäkerheten kan detta få omfattande konsekvenser både för samhället i stort och för olika samhällssektorer (se även kapitel 4 och 8).

Uppkopplad samhällsviktig verksamhet

Stora delar av den samhällsviktiga infrastrukturen, t.ex. energi, och kommunikationer, har industriella informations- och styrsystem2som är uppkopplade mot internet. Dessa system behöver inte alltid vara internetanslutna, men av effektivitetsskäl är de ofta uppkopplade mot internet, som ger åtkomst från distans. Många av dessa system är äldre och har därför ofta sårbarheter som en hotaktör kan utnyttja (se kapitel 8). Antalet sårbarheter som är specifika för industriella informations- och styrsystem har ökat kraftigt under senare år. Det är ofta en utmaning att på ett ändamålsenligt sätt säkerhetsuppdatera systemen då de inte är byggda för att regelbundet uppdateras. Detta förstärks av att verksamhetsutövare ofta inte har utrymme eller resurser att tillåta att dessa system får förändras, är avstängda eller att åtgärder som medför fördröjningar i datatrafiken införs. Dessa system och de processer de upprätthåller måste dock ha ett adekvat skydd över hela livslängden, som i vissa fall kan uppgå

2 S.k. Industrial control systems/supervision control accusation data (ICS/SCADA).

till mer än 20 år, och verksamhetsutövarna måste ha kunskap om de hot, sårbarheter och risker mot säkerheten i systemen som finns.

Sårbarhet genom kritiska beroenden

Kritiska beroenden uppstår när funktionen i en samhällsviktig verksamhet kräver att en annan verksamhet fungerar och där det saknas alternativ. Sådana beroendeförhållanden är en orsak till att samhällsviktiga verksamheter är sårbara Flera av dessa viktiga funktioner styrs och övervakas med stöd av avancerade nätverks- och informationssystem. När ett cyberangrepp eller tekniskt fel inträffar kan det påverka flera delar av samhället samtidigt och konsekvenserna kan i vissa fall bli svåra att överblicka. Ett exempel på ett sådant förhållande är beroendet mellan elförsörjning och elektroniska kommunikationer. Det uppkopplade samhället är nämligen beroende av fungerande elförsörjning och elektroniska kommunikationer.

Att allt fler verksamhetsutövare digitaliserar hela eller delar av sin verksamhet innebär ökade krav på tillgänglighet av el och fungerande uppkoppling. En följd av digitalisering och effektivisering är att även förmågan att leverera el och upprätthålla kommunikationer är digitaliserad, och är därmed sårbar för samma svagheter och utsatt för liknande risker som övrig digitaliserad verksamhet. I de fall styr- och kontrollsystem är exponerade mot internet uppkommer risken för att hotaktörer att utnyttja sårbarheter i systemen för cyberangrepp med betydande konsekvenser för samhället som följd. Förutom de omedelbara konsekvenserna med omfattande strömavbrott så skulle många system som är beroende av fungerande informationsteknologi upphöra att fungera. Det skulle i dag leda till betydande problem på flera nivåer i samhället. Denna utveckling förstärks i och med det ökade utbudet av IoT. Det skapar stora vinster, men som en följd av detta ökar beroendet av el, och i viss mån ökar de sårbarheter som kommer ur det stora elberoendet.

Den internationella dimensionen får samtidigt en alltmer ökad betydelse. Infrastrukturen är i dag sammanflätad och korsar nationsgränser och många privata företag som driver och äger infrastrukturen är verksamma i flera länder. Störningar i informationssystem kan därför snabbt röra sig mellan nationell och internationell nivå. En annan sårbarhet i samhället är därför koncentrationen av ett begrän-

sat antal stora leverantörer som skapar nya sårbarheter i samhället. Vissa verksamheter tillhandahåller så väsentliga tjänster att när deras funktionalitet upphör eller kraftigt reduceras hotas möjligheten att värna samhällets grundläggande värden.

Digitaliseringen och teknikutvecklingen innebär även ändrade förutsättningar för säkerhetsskyddet och informations- och cybersäkerheten. Efter att regleringen av säkerhetsskydd trädde i kraft har informationstekniken och användningen av den genomgått en betydande utveckling. Den tekniska utvecklingen och informationstekniken påverkar i stort sett alla aspekter av säkerhetskänsliga och samhällsviktiga verksamheter.

I dag hanteras stora informationsmängder i såväl öppna som hemliga nätverks- och informationssystem. Den ökade öppenheten medför t.ex. större risk för att aktörer med antagonistiska avsikter utnyttjar de möjligheter som den brett åtkomliga informationen ger för hot och angrepp. Även tillgången till och öppenheten kring stora mängder av information på t.ex. myndigheters webbplatser kan ge användaren nya möjligheter att söka och sammanställa information på ett sätt som kan få konsekvenser för säkerhetsskyddet. Lagring av stora mängder uppgifter i digitala system har ökat kraftigt och fortsätter öka i takt med ökade tekniska möjligheter och ökade ambitioner i samhället. Sammanställningar över t.ex. känsliga anläggningar och objekt kan snabbt och enkelt tas fram genom effektiva sökmotorer. Effekten av detta kan bli att uppgifter, som var för sig inte är skyddsvärda, i aggregerad form kan komma att utgöra en stor sårbarhet. Skyddet av de egna informationstillgångarna, bl.a. nätverks- och informationssystemen, blir därför en grundläggande fråga för samhället i stort men även för många olika aktörer inom samhällsviktiga och säkerhetskänsliga verksamheter. Det är av även grundläggande betydelse att infrastrukturen med väl fungerande elektroniska kommunikationer är säker, tillgänglig och robust (se kapitel 4).

Som framgår av kapitel 4 är en av de stora utmaningarna som finns på informations- och cybersäkerhetsområdet att tekniken ofta utvecklas betydligt snabbare än säkerhetsarbetet. Den snabba tekniska utvecklingen på it-området i kombination med myndigheternas ökande nyttjande av teknik och privatägd infrastruktur innebär även en utmaning för myndigheter och andra aktörer att upprätthålla egen teknisk kompetens. Bristande kunskap och kontroll över vilka itprodukter som nyttjas i nationell infrastruktur och olika nätverks-

och informationssystem ger nya förutsättningar och möjligheter för olika aktörer att genom olika it-angrepp inhämta information om eller påverka nationella skyddsintressen och tillgångar av strategisk betydelse. Informations- och cybersäkerhet kräver därför i dag en helhetssyn eftersom det är ett komplext och gränsöverskridande område, såväl geografiskt som vad avser bl.a. teknik, administration, ekonomi och juridik.

5.3. Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden 2020

I den myndighetsgemensamma rapporten Cybersäkerhet i Sverige –

Hot, metoder, brister och beroenden 2020 redogör Säkerhetspolisen,

Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för den aktuella hotbilden.3Myndigheterna konstaterar att metoder och verktyg för cyberangrepp utvecklas ständigt och hotaktörernas agerande förändras i takt med teknikutvecklingen. Bland de svenska mål som utsätts för cyberangrepp finns verksamheter som är väsentliga för samhällets grundläggande funktioner. Att kunna skydda sig mot cyberangrepp från kvalificerade hotaktörer är därför en nationell angelägenhet.

Statliga aktörer

Av rapporten framkommer att ett stort antal stater bedöms ha förmåga att genomföra cyberangrepp och statliga aktörer använder cyberangrepp för att uppfylla olika nationella intressen. I de flesta länder är aktörerna nationella underrättelse- och säkerhetstjänster eller grupperingar som har kopplingar till dessa. Vissa statliga aktörer är mycket kvalificerade och genomför cyberangrepp på ett sätt som är storskaligt, systematiskt, uthålligt och globalt för att tillgodose

3 Regeringen har uppdragit åt FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen att tillsammans vidta förberedande åtgärder och lämna förslag för att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska kunna inrättas under 2020. Parallellt med detta sker en fördjupad myndighetssamverkan som syftar till att främja denna uppgift. Som en del i detta har myndigheterna tillsammans med Polismyndigheten gemensamt tagit fram denna rapport. Syftet är att tillsammans – utifrån de lägesuppfattningar som respektive myndighet har – sammanställa en lägesbild som på ett enkelt och tillgängligt sätt beskriver cybersäkerhet ur ett nationellt perspektiv.

det egna landets intressen.4 Cyberangrepp erbjuder även goda möjligheter till anonymitet, förnekbarhet och vilseledning för den bakomliggande aktören jämfört med mer traditionella metoder. Detta öppnar upp för nya möjligheter att agera utan att hamna i öppna konflikter med andra länder. Myndigheterna konstaterar att cyberangrepp från statliga aktörer mot svenska mål sker hela tiden. Aktörerna utvecklar metodik och verktyg och blir allt mer sofistikerade. Samtidigt fortsätter de att använda sig av äldre kända metoder så länge dessa fortsatt ger resultat. Även cyberangrepp från statliga aktörer i syfte att inhämta underrättelser pågår ständigt mot svenska mål. De angriper bl.a. verksamheter som hanterar känslig eller skyddsvärd information som rör Sveriges säkerhet, men även öppen information kan vara av intresse. Det förekommer att cyberangrepp genomförs för att påverka skeenden i Sverige eller utomlands. Allt ifrån stulen information som används för att misskreditera makthavare och splittra landet, till angrepp som syftar till att slå ut infrastruktur, skada tilliten till institutioner, eller på annat sätt framtvinga eller förhindra att en stat agerar. Statliga aktörer genomför även angrepp för att få åtkomst till individers personliga information. Angreppen sker exempelvis i syfte att få fram känsliga uppgifter som kan användas i utpressningssyfte mot personer i maktposition eller personer som har tillgång till information som aktören vill åt. Det sker även i syfte att bedriva flyktingspionage för att kontrollera oppositionella eller tysta opinioner utomlands. För att komma åt information om individer kan verksamheter som hanterar stora mängder av denna typ av uppgifter angripas. Angrepp sker även direkt mot individers personliga it-utrustning.

Militär förmåga

Statliga aktörer studerar – som förberedelse för att använda cyberangrepp i konflikter – sårbarheter som kan utnyttjas och utvecklar därefter verktyg som behövs för att genomföra cyberoperationer. Sårbarheterna utnyttjas för att ta sig in i system och infektera dessa

4 Det kan handla om att ge det egna landet utrikes- och säkerhetspolitiska fördelar, gynna det egna landets forskning och utveckling och skapa konkurrensfördelar för inhemska företag, eller skaffa fram underlag för att utföra påverkansoperationer. Det kan även handla om förberedande angrepp som genomförs i syfte att skapa förutsättningar att vid ett senare tillfälle kunna genomföra operationer vars syfte exempelvis kan vara att orsaka skada för den verksamhet som utsätts.

för att kunna slå ut systemet i det fall en konflikt uppstår. Attackerna förbereds i fredstid och kan sedan koordineras med konventionella stridsmedel om det gynnar operationen. Stater kan även genomföra angrepp som stör eller avbryter försvarsrelaterade eller samhällsviktiga funktioner i syfte att minska ett lands förmåga att stå emot ett kommande militärt angrepp eller försvaga ett lands motståndskraft mot påtryckningar. I konflikter mellan stater är cyberoperationer ett av de medel som kan användas för att minska ett lands försvarsvilja, bl.a. genom påverkansoperationer där information som stjäls genom cyberangrepp sedan kan manipuleras och publiceras för att påverka opinionen.5

I rapporten konstateras att många länder utvecklar förmåga att genomföra avancerade cyberoperationer, bl.a. i form av offensiva cyberangrepp. Statliga aktörer bedriver även underrättelseinhämtning mot svenska myndigheter och försvarsindustri, bl.a. söker man information genom cyberangrepp, i syfte att kartlägga Sveriges förmåga och sårbarheter med koppling till Sveriges försvarsförmåga. Den tekniska utvecklingen är hög och det upptäcks kontinuerligt nya sårbarheter, varför det pågår en ständig kapplöpning mellan medel och motmedel. Det krävs därför ett konstant utvecklingsarbete för att upprätthålla en förmåga till avancerade cyberoperationer.

Ekonomiska intressen

Kunskap och innovationer är stöldbegärliga för de stater som vill ta genvägar i sin egen teknikutveckling. Genom cyberangrepp och industrispionage uppvägs brister i det egna landets innovationsförmåga. Av rapporten framkommer även att vissa stater bedriver omfattande program som syftar till att stjäla företagshemligheter från andra länder. Cyberangrepp i syfte att genomföra industrispionage mot svenska mål är vanligt förekommande och innebär att svenska företag som utvecklar ny teknik kan komma att konkurreras ut av sina egna lösningar som stulits av statliga aktörer. Det finns även exempel där statliga aktörer har använt cyberangrepp för att skaffa

5 Genom att välja vilka mål hotaktören inriktar sig mot och hur stor effekt som ska uppnås, finns möjlighet för en statlig aktör att operera i ett tillstånd av fred där krigets lagar inte är tillämpliga. Problematiken kring attribuering och förnekbarhet stärker denna möjlighet. I det fall ett cyberangrepp orsakar skada på samma sätt som ett konventionellt väpnat angrepp kan det under vissa förutsättningar vara att betrakta som ett väpnat angrepp.

sig monetära tillgångar, exempelvis genom att angripa banker för att stjäla pengar, kryptovaluta eller genom att angripa verksamheter och infektera dem med utpressningstrojaner (ransomware) för ekonomisk utpressning. I tider av sanktioner kan stater sättas under stor ekonomisk press och då kan cyberangrepp för att stjäla pengar vara en lösning för landets överlevnad.

Ideologiskt motiverade aktörer

I rapporten konstateras att det finns ideologiskt motiverade aktörer som betraktar angrepp mot svenska mål som legitima, även om förmågan inte motsvarar vilja och ambition att genomföra sådana angrepp. Försök till cyberangrepp med enklare metoder och tekniska medel bedöms dock fortsätta, t.ex. genom distribuerade överbelastningsattacker (DDoS) och kapade hemsidor.

Kriminella aktörer

I rapporten konstateras att cyberkriminalitet är en internationell och gräns- överskridande verksamhet som genomförs där det finns möjligheter till ekonomisk vinning. Vilket mål aktören väljer är vanligen inte intressant, utan det viktigaste är den vinst man kan räkna med. Ransomware, bedrägerier, stölder och liknande kriminella aktiviteter drabbar såväl företag som myndigheter och deras leverantörer, ofta verksamheter med höga skyddsvärden.

I rapporten konstateras att en tillbakablick på inträffade händelser visar att hotaktörer har en tendens att använda de verktyg som fungerar för stunden. I stället för att använda nya och avancerade metoder väljer de att förfina existerande metoder och det blir allt svårare för användare att upptäcka förfalskningar och bedrägerier. DDoS-angreppen fortsätter där det vanligaste motivet är utpressning men också många gånger med intentionen att endast orsaka målet skada. Spridningen av utpressningstrojaner har skiftat från att riktas brett och urskillningslöst, till att i stället riktas mot specifika företag. Kriminella hotaktörer fokuserar även på att in- hämta uppgifter som antingen används av dem själva, eller så säljs uppgifterna vidare på Darkweb. Tidigare har ett tillvägagångssätt varit att använda phishing av olika slag för att lura till sig sådana uppgifter direkt från

enskilda individer. Ett skifte är att aktörer flyttat fokus från angrepp direkt mot individer till att i stället angripa mindre e-handelsplatser där de får större effekt av sina cyberangrepp.

Metoder för initial åtkomst

Ett viktigt steg i ett cyberangrepp är den initiala kontroll angriparen behöver skaffa sig i systemet man vill få åtkomst till. Målsättningen med detta steg är vanligen att angriparen vill få möjlighet att exekvera skadlig kod i systemet för att på så sätt exempelvis erhålla möjligheter att påverka systemet i sig eller kunna nå priviligierad information i detsamma. För att dessa metoder ska kunna användas förutsätts att det finns en eller flera sårbarheter som kan utnyttjas av angriparen. I rapporten redogörs för vanliga eller effektiva metoder som används för att få initial kontroll, vilka ofta benämns attack- eller angreppsvektorer. Dessa metoder används ofta vid cyberangrepp men ska inte betraktas som en uttömmande lista, utan en delmängd av de metoder som ofta används av flera typer av aktörer (se även kapitel 6).

I rapporten konstateras vidare att det pågår ständig forskning i jakt på nya och okända sårbarheter, s.k. zero-day-sårbarheter. Okända sårbarheter som upptäcks av hotaktörer kan utnyttjas utan omvärldens vetskap och utan skydd mot dessa sårbarheter. Till följd av detta har det uppstått en marknad för zero-days där både statliga och kriminella aktörer utgör köpare och säljare. På denna marknad säljer individer och företag sårbarheter till mäklare, som sedan säljer vidare till andra tillverkare, kriminella eller statliga aktörer.

5.4. Cyberangrepp mot myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar årligen en sammanställning och analys av de rapporter om allvarliga it-incidenter som mottagits från statliga myndigheter sedan april 2016. Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

MSB mottog under 2020 sammanlagt 286 rapporter från 93 myndigheter. Den vanligaste incidentkategorin var handhavandefel, följt av angrepp, störning i mjukvara eller hårdvara samt störning i driftmiljö. I ungefär hälften av fallen angavs incidenten ha fått begränsade konsekvenser och i ungefär en fjärdedel angavs incidenten ha fått stora konsekvenser.6

Förutom redogörelse för de incidenter som inkommit innehåller rapporten även ett antal lärande exempel på incidenter som inträffat och rekommenderade åtgärder.

En analys av de rapporterade incidenterna visar att: – Covid-19-pandemin förefaller inte bara ha påverkat informations-

och cybersäkerheten genom hur och var vi arbetar utan även incidentrapporteringen. – Andelen rapporterade angrepp har minskat medan andelen inci-

denter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel har ökat. – Komplexa system och miljöer får större konsekvenser.

Baserat på den inkomna rapporteringen bedömer MSB att myndigheterna bl.a. behöver höja lägstanivån, analysera beroendet till externa leverantörer samt se över sin incidenthantering och incidentrapportering.

5.5. Cyberangrepp mot företag

I rapporten Cyberhoten mot Sverige 2019 – En undersökning om hur

100 större svenska bolag ser på cyberbrott nu och i ett framtidsperspektiv7 redovisas en helhetsbild över hur 100 större svenska bolag

ser på cyberhot i dag och i framtiden. Av rapporten framkommer att när det gäller det egna företaget så väntas allt fler attacker mot den egna verksamheten och att cyberbrottsligheten förväntades öka markant under 2019. Närmare hälften (49 procent) av företagen blev utsatta för en cyberattack under 2018, vilket var i nivå med det föregående årets undersökning (47 procent). 65 procent av företagen räknade

6 MSB:s årsrapport Statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 – Utmaningar för en säker

och robust informationshantering.

7 Cyberhoten mot Sverige 2019 – En undersökning om hur 100 större svenska bolag ser på cyber-

brott nu och i ett framtidsperspektiv, PricewaterhouseCoopers (PwC), 2020.

med att 2019 skulle bli ett besvärligare år med fler cyberattacker mot den egna organisationen. Vidare ansåg 81 procent av företagen att ny teknik som robotik och automatisering ökar riskerna för cyberattacker. Närmare hälften (48 procent) av företagen ansåg att tredjepartsrisker, dvs. risker som uppkommer till följd av tekniksamarbeten, samarbeten med leverantörer och andra former av samarbeten, ökade under 2018.

Av rapporten framkommer vidare att en majoritet av företagen anser att Sverige är inte tillräckligt rustat för att möta de ökade cyberhoten. Undersökningen visar tydligt att de ökade hotbilderna när det gäller cyberbrott har en stor påverkan på hela samhället och att det finns en enighet i näringslivet om problemets omfattning.

Enligt rapporten visar resultaten från undersökningen att det återstår mycket arbete när det gäller prioritering av frågorna om cybersäkerhet i de svenska storföretagen. Undersökningen visar att få företag inser att cybersäkerhet är en verksamhetskritisk fråga med påverkan på hela företagets existens. T.ex. rapporterar endast 28 procent av informationssäkerhetscheferna (CISO) direkt till verkställande direktören eller styrelse och av dessa är det endast fyra procent som rapporterar till styrelsen. I rapporten framhålls att skillnaden är markant i jämförelse med omvärlden, t.ex. visade den globala undersökning Global State of Information Security Survey 2018 att 67 procent av företagens CISO:s rapporterar direkt till vd eller styrelse och 27 procent till styrelsen. Anmärkningsvärt är även att närmare hälften (43 procent) av företagen inte tycker eller inte vet om styrelsen är tillräckligt engagerad i cybersäkerhetsfrågorna. 43 procent av företagen tycker inte att eller vet inte om styrelsen är tillräckligt engagerad i cybersäkerhetsfrågorna.

Av rapporten framkommer även att 83 procent av företagen anser även att det svenska samhället inte är tillräckligt rustat för att klara av de ökade cyberhoten. Många företag anser att det görs för få insatser från politiskt håll. 76 procent av tillfrågade företag anser att svenska politiker inte tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar i dagsläget, andelen som ansåg att politikerna tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar i dagsläget minskade också från 22 procent till 14 procent. Företagen anser vidare att politikerna gör för lite för att möta den här negativa utvecklingen.

5.5.1. CYBERHOTEN – Så ser hotbilden och attackerna ut mot svenska teknikföretag (2019)

I rapporten CYBERHOTEN – Så ser hotbilden och attackerna ut mot

svenska teknikföretag8 framhålls att industrin och företag i Sverige

genomgår en omfattande digitalisering. Utvecklingen innebär att utrustning och verktyg både kan kopplas upp och kopplas ihop till en rimlig kostnad, samt att data som skapas i olika processer kan fångas upp och användas. Detta ger möjlighet till ökad produktivitet, nya affärsmöjligheter och en ökad miljömässig hållbarhet. Parallellt med dessa möjligheter så har också förväntningarna och kraven ökat från kunder och leverantörer att tjänster ska finnas att tillgå digitalt. Med digitaliseringen kommer samtidigt en ökad sårbarhet som gäller alla företag, oavsett storlek. Digitaliseringen ger upphov till stora risker som måste hanteras. För mindre teknikföretag och underleverantörer är det tre faktorer som, enligt rapporten, är särskilt utmanande: – frekvensen, såväl som konsekvensen, av cyberattacker har ökat, – attackerna har även blivit diversifierade, mer sofistikerade och

riktade mot specifika sektorer, samt – mindre teknikföretag och underleverantörer är numera primära

måltavlor.

Hälften av teknikföretagen har angripits det senaste året

I rapporten anges att antalet cyberattacker mot olika företag och myndigheter i Sverige har ökat och uppgår till över 100 000 per år. Angreppen mot företagen sker i olika former. I början av 2020 var över 17 000 datorer infekterade i Sverige, dvs. de var bl.a. angripna av virus eller utgjorde delar av ett botnät. Motsvarande siffra för mobila enheter uppskattas till omkring 400 000. Denna mängd datorer och mobiler kan sedan användas för koordinerade attacker mot enskilda företag eller specifika branscher och riskerar då att slå ut exempelvis kritiska produktionssystem. Den mest frekventa formen av angrepp som företagen identifierat sker genom elakartad programvara som virus och trojaner samt genom att sårbarheter i de digitala systemen utnyttjas för intrång.

8CYBERHOTEN – Så ser hotbilden och attackerna ut mot svenska teknikföretag, Teknikföretagen, 2019.

Av rapporten framkommer vidare att bland Teknikföretagens medlemmar, dvs. tillverkande företag och industrinära tjänsteföretag, uppgav nära hälften att de blev utsatta för cyberangrepp under 2018–2019. Andelen för företag i övriga sektorer i näringslivet var knappt 25 procent. En särskild utmaning är att cyberattackerna som riktas mot företagen bedrivs långsiktigt och systematiskt där bitar av information läggs samman. I detta perspektiv är mindre teknikföretag och underleverantörer nyckelkomponenter för att komma över uppgifter.

Olika aktörer utför olika typer av angrepp

Av rapporten framkommer att sedan ett antal år tillbaka kommer cyberhoten som möter industrin i Sverige i stor utsträckning från främmande makter. Dessa stater utför själva attackerna eller ger direkt stöd åt kriminella grupperingar för riktade intrångsförsök. Sammantaget är det ett femtontal länder som aktivt opererar med sikte på svenska företag. Attackerna kombineras med påverkansoperationer, traditionella underrättelseaktiviteter och strategiska uppköp, vilket riktas mot bl.a. företag inom elektronik, kommunikationsteknik och industriella produkter. I sammanhanget kan noteras att en del av de företag som är måltavlor, tillhandahåller civila komponenter och produkter, som har dubbla användningsområden. Genom att produkterna även kan användas för militära ändamål är de av särskilt intresse för främmande makter.

Angrepp för miljarder och stort mörkertal

Av rapporten framkommer även att på samma sätt som attackerna varierar, på samma sätt skiftar konsekvenserna. För Teknikföretagens medlemmar innebar cyberattackerna under 2019 att system blev otillgängliga och att data blev publikt eller att affärshemligheter stulits. Bedömningen var att denna utveckling skulle fortsätta med ökande styrka även under år 2020. Samtidigt kan noteras att företag ogärna offentliggör när de blivit attackerade, varför redovisade uppgifter – enligt rapporten – sannolikt döljer ett stort mörkertal. Dessutom förblir många företag ovetandes om att de överhuvudtaget har blivit utsatta för angrepp.

I rapporten anges att en rimlig uppskattning är att de samlade direkta kostnaderna uppgår till cirka 16 miljarder kronor för svenska företag, vilket främst drabbar de forskningsintensiva industriföretagen och företag som arbetar med dem, exempelvis underleverantörer. Även störningar och avbrott som följer av cyberattacker är riskabla och kan bli kostsamma. Under 2019 rapporterades exempelvis 50 allvarliga och betydande incidenter. Kostnaden för dessa har inte bl.a. uppskattats, men totalt beräknas en nedstängning eller blockering av datatrafiken i Sverige generera en kostnad för samhället på omkring 6 miljarder kronor om dagen.

5.5.2. Cybersäkerhet – En kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och framtidsutsikter för branschen

I studien Cybersäkerhet – En kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och

framtidsutsikter för branschen

9

redovisas bl.a. nuläget och framtids-

utsikter för cybersäkerhetsbranschen vad gäller utbildning, företag och kompetens inom området.10 Sammanfattningsvis framkommer av studien att den snabba och omfattande digitaliseringen driver utvecklingen av cybersäkerhetsmarknaden framåt. Det finns dock ett stort behov av kompetens på området, både när det gäller utbildningar och när det gäller den interna kompetensen hos anställda på myndigheter och företag. Cybersäkerhet är dessutom ett brett område som sträcker sig utanför it-avdelningar och rena teknikbolag och därför krävs också olika kompetenser i kombination med cybersäkerhet. Det saknas dock teknisk kompetens i form av ingenjörer men också inom andra yrken som jurister och statsvetare.

I studien lyfter respondenterna11 genomgående människan som den största risken när det kommer till cybersäkerhet, liksom brist-

9 Kartläggningen utfördes av Unitalent på uppdrag av Linköpings Science Park, Tillväxtverket och Security Link, en centrumbildning vid Linköpings universitet, KTH, Chalmers och FOI. 10 Kartläggningen är avgränsad till att undersöka den svenska marknaden för cybersäkerhet. etta görs främst ur ett nationellt perspektiv, i viss mån sker även en internationell utblick. Begreppet cybersäkerhet är i vissa sammanhang synonymt med it-säkerhet och informationssäkerhet – i den här rapporten särskiljs dock begreppen. Cybersäkerhet definieras som en delmängd av it-säkerhet och informationssäkerhet, där det finns ett fokus på att skydda den digitala informationen i system och processer mot ett antagonistiskt hot. Vidare är cybersäkerhet något som berör många olika typer av verksamheter, med cybersäkerhetsmarknaden respektive cybersäkerhetsbranschen avses i det här fallet de företag och organisationer som arbetar direkt med frågor, produkter eller tjänster gällande cybersäkerhet. 11 Kartläggningen är baserad på aktuell litteratur, rapporter från myndigheter, medierapportering samt semi-strukturerade intervjuer med erfarna personer med kunskaper inom olika områden kopplat till cybersäkerhet.

fälliga riskanalyser och bristande, kontinuerligt säkerhetsarbete. Därtill lyfts att utvecklingen av nya tekniker såsom AI och IoT skapar nya möjligheter men också risker. Enligt studien visar kartläggningen på att det finns stora utvecklingsområden och behov av insatser på området.

6. Säkerhetskänslig verksamhet

6.1. Inledning

I säkerhetsskyddslagen (2018:585) finns bestämmelser om säkerhetsskydd i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) innehåller kompletterande bestämmelser till säkerhetsskyddslagen.1

I direktiven framhålls att för informationssystem som används i eller har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet finns särskilda krav i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Det rör sig dels om förberedande åtgärder inför driftsättning av sådana informationssystem, dels om säkerhetskrav som kontinuerligt ställs på informationssystemen.

Bestämmelserna innebär att det är verksamhetsutövaren som an-

svarar för att se till att informationssystemen upprätthåller kraven

på informationssäkerhet.

Bestämmelserna innehåller även krav på samråd med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten i vissa fall. Detta gäller för informationssystem som kan komma att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter av visst slag och informationssystem där obehörig åtkomst till systemen kan medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig.

Enligt direktiven finns det anledning att överväga om ytterligare

krav bör införas för att säkerställa att nätverks- och informationssystem

som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet uppfyller de krav som behövs för att upprätthålla skyddet av sådana verksamheter.

I detta avsnitt redogörs översiktligt för relevanta bestämmelser om säkerhetsskydd i säkerhetsskyddslagen respektive den anslutande förordningen. I efterföljande kapitel 7 lämnas en närmare redogörelse för det nationella regelsystemet för informationssäkerhet i säkerhets-

1 Ord och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen.

känslig verksamhet, som är det begrepp som används i regleringen för

att beskriva åtgärder som syftar till säkerhet i bl.a. nätverks- och informationssystem (informationssystem). I 1 kap. 5 § angivna förordning anges att med informationssystem avses ett system av sammansatt

mjuk- och hårdvara som behandlar information.

6.2. Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetskänslig verksamhet är enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen

(2018:585)2 sådan verksamhet

 • som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller
 • som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åta-

gande om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddslagens bestämmelser gäller för den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövare).

6.2.1. Sveriges säkerhet

Säkerhetsskydd har traditionellt uttryckts som olika åtgärder för att skydda totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Uttrycket rikets säkerhet är i säkerhetsskyddslagen numera ersatt av Sveriges säkerhet men liksom tidigare finns ingen tydlig definition angiven i säkerhetsskyddslagen. Uttrycket förekommer dock även i annan lagstiftning och kan sammanfattas som Sveriges oberoende – i betydelsen självständighet och suveränitet – och bestånd. Detta innefattar rätt till okränkta landsgränser, ett bevarande av det svenska självstyret och det demokratiska statsskicket samt av nationens grundläggande funktionalitet.

Såväl myndigheter som enskilda driver ett stort antal samhällsviktiga verksamheter som i helhet eller delar kan vara av större eller mindre betydelse. Detta brukar illustreras med en pyramid där den översta delen utgörs av de verksamheterna som är av betydelse för Sveriges säkerhet ur ett nationellt perspektiv (se figuren i avsnitt 3.5).

2 I lagen finns också bestämmelser som gäller den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet och om internationell samverkan på säkerhetsskyddsområdet.

Dessa verksamheter har ett kvalificerat skyddsbehov och omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Uttrycket ”Sveriges säkerhet” tar sikte på sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige. I detta ingår bland annat det militära och civila försvaret, den nationella ekonomin, de brottsbekämpande myndigheterna, domstolarna och sådana leveranser av exempelvis livsmedel, elkraft, dricksvatten och drivmedel som är nödvändiga för samhällets funktionalitet på nationell nivå. Anläggningar, objekt, system och liknande verksamhet identifieras och graderas utifrån vilken typ och grad av skada som direkt eller uppenbart indirekt kan uppstå för Sveriges yttre säkerhet, för Sveriges inre säkerhet, på nationellt samhällsviktig verksamhet och för Sveriges ekonomi. Detsamma gäller för anläggningar och objekt där det bedrivs verksamhet som vid en antagonistisk handling kan generera skadekonsekvenser på nationell nivå på andra säkerhetskänsliga verksamheter (s.k. skadegenererande verksamhet).

Vad som är av betydelse för Sveriges säkerhet kan förändras över tid och i takt med att samhället utvecklas. Ett exempel är hur samhällets funktionalitet de senaste åren blivit mer beroende av datasystem och mobiltelefoni. Av denna anledning är det viktigt att verksamhetsutövare med regelbundenhet uppdaterar sin säkerhetsskyddsanalys (se nedan) och bedriver ett fortlöpande säkerhetsskyddsarbete.

6.2.2. Internationellt åtagande om säkerhetsskydd

Med internationellt åtagande om säkerhetsskydd avses att Sverige förbundit sig att skydda något åt en annan stat eller mellanfolklig organisation, t.ex. uppgifter som utbytts inom militära samarbeten eller samarbeten mot terrorism.

6.3. Vad som avses med säkerhetsskydd

I 1 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen anges att med säkerhetsskydd avses:

 • Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage,

terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt

 • Skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd behövs för att skydda säkerhetskänsliga verksamheter mot olika typer av antagonistiska handlingar från hotaktörer med varierande avsikt och förmåga (se kapitel 5).

Säkerhetsskydd som ett system av samverkande åtgärder

Säkerhetsskydd kan övergripande beskrivas som ett system av samverkande åtgärder som syftar till att skapa ett heltäckande skydd. Olika verksamhetsutövare har många gånger olika förutsättningar för verksamheten och säkerhetsskyddsåtgärderna måste därför anpassas efter den säkerhetskänsliga verksamhetens förutsättningar. Detta gör säkerhetsskydd till ett många gånger komplext område där olika åtgärder måste fogas samman för att värna Sveriges säkerhet eller det Sverige åtagit sig att skydda åt andra stater och mellanfolkliga organisationer.

Säkerhetsskydd kan beskrivas som ett system av åtgärder som utifrån säkerhetsskyddsanalysen tillsammans skyddar den säkerhetskänsliga verksamheten. Merparten av åtgärderna inom säkerhetsskydd kan sorteras in i någon av de tre säkerhetsskyddsåtgärderna infor-

mationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Andra åtgärder

som ingår i systemet av säkerhetsskydd är exempelvis anmälan av säkerhetshotande händelser och säkerhetsskyddsavtal med leverantörer.

En grundförutsättning för ett heltäckande säkerhetsskydd är samspelet mellan olika typer av åtgärder som överlappar varandra. Exempelvis räcker det inte att enbart skydda ett informationssystem med informationssäkerhet som hindrar intrång via internet. Det krävs även fysisk säkerhet för att förhindra att obehöriga kommer åt datautrustningen samt personalsäkerhet för att förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får arbeta med systemet.

Utöver samspelet måste hela kedjan av åtgärder vara jämnstark så att det inte finns några svaga länkar. Om exempelvis personal reser med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mellan arbetsplatser måste transporten regleras så den inte utgör en sårbarhet. I annat fall kan en angripare utnyttja detta och slå till på en plats där nivån av säkerhetsskydd är lägre än på arbetsplatserna.

Begreppet säkerhetskänslig verksamhet omfattar således såväl militär som civil verksamhet och är oberoende av om verksamheten bedrivs av det offentliga eller av enskilda aktörer. Inom många verk-

samheter är endast en viss del, tillgång eller funktion av betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamhetsutövaren måste då analysera vilka delar som är säkerhetskänsliga så att säkerhetsskyddsåtgärderna inte görs onödigt omfattande men inte heller missar delar som omfattas av säkerhetsskyddslagens krav.

Utgångspunkten är att verksamheten ska ha direkt betydelse för Sveriges säkerhet men även verksamhetsutövare som t.ex. levererar driftstjänster såsom data och telekommunikation, kan anses bedriva verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det kan då vara den samlade betydelsen som indirekt aktualiserar behovet av säkerhetsskydd även om de enskilda uppdragen sedda var och en för sig inte är säkerhetskänsliga.

Den som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter anses redan på den grunden bedriva säkerhetskänslig verksamhet eftersom uppgifterna i sig är av betydelse för Sveriges säkerhet. Detta oavsett om uppgifterna rör den egna verksamheten eller härrör från någon annan verksamhetsutövare, t.ex. vid arkivförvaring av handlingar. Även verksamheter som hanterar allmänt åtkomlig information såsom meteorologiska data och kartor kan vara säkerhetskänsliga. Uppgifterna kan exempelvis behöva vara tillgängliga för nationell flygtrafikledning eller olika former av beredskap för reparationer av nationellt viktig infrastruktur.

De internationella åtagandena om säkerhetsskydd som staten Sverige har åtagit sig omfattar framför allt hantering av uppgifter.

Sverige har förbundit sig att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för ett trettiotal andra stater och mellanfolkliga organisationer, bl.a. EU och NATO.

Därutöver har Sverige även andra internationella åtaganden gällande exempelvis luftfartsskydd. Verksamheter som omfattas av sådana

åtaganden är att anse som säkerhetskänsliga. Det förekommer att myn-

digheter vid samarbete med utländska myndigheter självständigt kommer överens om olika typer av skyddsåtgärder. Denna typ av egna överenskommelser gör dock inte att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddsanalys är grunden för säkerhetsskydd. Själva be-

dömningen av om en verksamhet är säkerhetskänslig eller inte har sin grund i verksamhetens säkerhetsskyddsanalys. Efter det initiala

konstaterandet att verksamheten är säkerhetskänslig följer en mer detaljerad analys av på vilket sätt och i vilken utsträckning.3

Skillnaden mellan säkerhetsskydd och andra säkerhetsåtgärder 4

Utöver behovet av säkerhetsskydd försöker de flesta verksamheter skydda sig mot olika risker för att inte drabbas av exempelvis produktionsavbrott. I många fall är skyddet inriktat på olyckor, men det kan även i likhet med säkerhetsskydd ta höjd för antagonistiska handlingar såsom anlagda bränder eller industrispionage. Säkerhetsskyddet och andra säkerhetsåtgärder kan mycket väl sammanfalla men det är i så fall viktigt att klargöra vilka perspektiv som är grunden för respektive åtgärd.

Säkerhetsåtgärder som utgår från verksamhetens egna krav och incitament är valfria, medan skyddet av det som faller inom ramen för säkerhetsskydd är tvingande genom lag. Denna skillnad i perspektiv påverkar det grundläggande arbetet med analyser och efterföljande val av åtgärder och hur omfattande dessa behöver vara. I exempelvis en affärsriskanalys kan den bedömda sannolikheten för olika händelser vägas mot kostnaden för åtgärder och vilka möjliga förluster organisationen är beredd att acceptera.

I en säkerhetsskyddsanalys beaktas inte sannolikheten, utan utgångspunkten är i stället de konsekvenser som måste undvikas. Utrymmet att själv välja vad som är en lagom skyddsnivå är begränsat eftersom principen är att skyddet för en säkerhetskänslig verksamhet ska vara detsamma oavsett vem som är verksamhetsutövare.

Säkerhetsskyddets huvudsakliga inriktning att skydda mot anta-

gonistiska handlingar gör att säkerhetsåtgärder som renodlat syftar

till att minska konsekvenserna av olyckor i regel inte utgör fullgoda säkerhetsskyddsåtgärder. Det finns vissa åtgärder som är förbehållna säkerhetskänslig verksamhet. Merparten av dessa finns inom personalsäkerhetsområdet i form av de registerkontroller som ska utföras innan och under anställning. Med detta perspektiv blir det ännu tydligare hur viktigt det är att hålla isär åtgärder som vidtas med avseende på säkerhetsskydd från verksamhetens övriga behov.

3 För dessa moment har Säkerhetspolisen gett ut en separat vägledning, Säkerhetsskyddsanalys, där begreppen utvecklas. 41 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen.

6.4. Konsekvenskategorier

Verksamhetsutövare ska identifiera anläggningar, objekt, system eller

liknande verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet utifrån

vilken typ av skada en antagonistisk handling direkt eller uppenbart indirekt skulle kunna medföra. Identifieringen ska göras enligt följande konsekvenskategorier5:

 • Skada för Sveriges yttre säkerhet: Sveriges yttre säkerhet kan delas in i förmågan att upprätthålla nationellt försvar (territoriell suveränitet) samt Sveriges integritet, oberoende och handlingsfrihet (politisk självständighet). Utöver Försvarsmakten finns andra verksamheter, till exempel vissa myndigheter och enskilda inom försvarsindustrin, som är viktiga för det militära försvarets förmåga att utföra sitt uppdrag inom ramen för totalförsvaret.
 • Skada för Sveriges inre säkerhet: Sveriges inre säkerhet rör förmågan att upprätthålla och säkerställa grundläggande strukturer i form av det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och den brottsbekämpande förmågan på nationell nivå. Säkerhetsskyddet för Sveriges inre säkerhet handlar till stor del om att skydda särskilt kritiska anläggningar, funktioner och informationssystem.
 • Skada på nationellt samhällsviktig verksamhet: Verksamheter som rör leveranser, tjänster och funktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet på nationell nivå. Dessa verksamheter finns ofta inom, men är inte begränsat till, sektorerna energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, elektroniska kommunikationer, vattenförsörjning, transporter och finansiella tjänster.
 • Skada för Sveriges ekonomi: Verksamheter som är nödvändiga för den nationella betalningsförmågan och där en ekonomisk skada kan få negativa konsekvenser för Sveriges suveränitet, handlingsfrihet och oberoende.
 • Skadegenererande verksamhet: Verksamheter som, om de utsätts för antagonistisk handling, kan generera direkta eller uppenbara indirekta skadekonsekvenser på andra säkerhetskänsliga verksamheter på nationell nivå genom påverkan på liv, hälsa och infrastruktur.

5 2 kap. 2 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

6.4.1. Konsekvensnivåer

Säkerhetskänslig verksamhet som identifierats tillhöra en konsekvenskategori enligt ovan ska därefter graderas utifrån konsekvensnivåer beroende på hur allvarlig skada en antagonistisk handling skulle kunna medföra.6 Till skillnad från konsekvenskategori kan en verksamhet som helhet bara tillhöra en konsekvensnivå. Om verksamheten återfinns i flera konsekvenskategorier väljs den konsekvensnivå där den potentiella graden av skada för Sveriges säkerhet är som störst.

Indelningen i konsekvensnivåer sker enligt följande:

 • Nivå 5: Synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
 • Nivå 4: Allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
 • Nivå 3: Inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.
 • Nivå 2: Ringa skada för Sveriges säkerhet.
 • Nivå 1: Inte mätbar eller inte relevant konsekvens med bäring på

Sveriges säkerhet.

De verksamheter som bedöms tillhöra konsekvensnivåerna 4 och 5 benämns särskilt säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av särskilda bestämmelser (se nedan). Verksamheter som vid ett angrepp endast bedöms kunna medföra skada enligt nivå 1 omfattas inte av kraven på säkerhetsskydd.

6.4.2. Särskilt säkerhetskänslig verksamhet

Verksamhet som tillhör de ovannämnda konsekvensnivåerna 4 och 5 benämns som särskilt säkerhetskänsliga verksamheter och omfattas av två särskilda krav:7– rapportering till tillsynsmyndighet, – dimensionering med hjälp av dimensionerande hotbeskrivning

(DHB).

6 2 kap. 3 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 7 2 kap. 6 och 8 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Rapportering till tillsynsmyndighet

Verksamhetsutövare som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet ska rapportera till respektive tillsynsmyndighet att sådan verksamhet bedrivs. Syftet med rapporteringen är att tillsynsmyndigheterna ska kunna ha en samlad bild över vilka verksamhetsutövare som är verksamma inom respektive tillsynsmyndighets ansvarsområde. Detta så att såväl tillsyn som rådgivning ska kunna prioriteras för de verksamheterna som är av störst betydelse för Sveriges säkerhet. De verksamhetsutövare som står direkt under Säkerhetspolisens tillsynsansvar ska rapportera dit.8 De verksamhetsutövare som står direkt under Försvarsmaktens tillsynsansvar ska rapportera dit.

Dimensionerande hotbeskrivningar (DHB)

Säkerhetspolisen tar i samråd med tillsynsmyndigheterna fram dimen-

sionerande hotbeskrivningar (DHB) till de verksamhetsutövare som

bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet. En DHB syftar till att ge en långsiktigt hållbar beskrivning av en antagen angripares förmåga, oberoende av om det för stunden föreligger ett konkret hot mot verksamheten. Verksamhetsutövaren ska använda den DHB:n för att dimensionera sitt säkerhetsskydd vilket innebär att DHB i praktiken utgör en lägstanivå för vad säkerhetsskyddet ska klara av att skydda mot.9

6.5. Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd

Skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet

I 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen anges att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säker-

hetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verk-

8 Se vidare information på Säkerhetspolisens webbplats. 9 Närmare beskrivning av DHB finns i Säkerhetspolisens vägledning Säkerhetsskyddsanalys.

samhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt den angivna lagen. Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.

Säkerhetsskyddsåtgärder

Med säkerhetsskyddsåtgärder avses i den angivna lagen åtgärder som syftar till informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

I 2 kap. 2 § samma lag anges att informationssäkerhet ska

1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen

röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och

2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informations-

system som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

I 3 § anges att fysisk säkerhet ska

1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och

andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhets-

skyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och

2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anlägg-

ningar eller objekt som avses i 1.

I 4 § anges att personalsäkerhet ska

1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt

deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och

2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har

tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Som inledningsvis nämnts kan säkerhetsskydd övergripande beskrivas som ett system av samverkande åtgärder som syftar till att skapa ett heltäckande skydd. Merparten av åtgärderna inom säkerhetsskydd kan sorteras in i något av de tre huvudområdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet vilka här förklaras översiktligt. Säkerhetsskyddslagen benämner dessa tre områden säkerhetsskyddsåtgärder och för respektive område har Säkerhetspolisen gett ut specifika vägledningar.

6.5.1. Informationssäkerhet

Alla verksamheter är beroende av att kunna inhämta, lagra, bearbeta och kommunicera information i olika former. Den tekniska utvecklingen har på senare år gjort informationssystem till viktiga verktyg i hanteringen, men även pappersdokument används fortfarande. Säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet syftar till att skydda information oavsett form och förekomst, elektronisk såväl som fysisk. Informationssäkerhet ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs.10

Informationssäkerhet ska även förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

I likhet med fysisk säkerhet är informationssäkerhet inte begränsat till tekniska åtgärder utan inkluderar även bl.a. rutiner och är beroende av en god personalsäkerhet med relevanta utbildningar. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan förekomma i pappersform som utskrivna dokument, fotografier, ritningar etc. Informationssäkerhet kan då exempelvis innebära att dokumenten förses med anteckning om aktuell säkerhetsskyddsklass och att förvaring sker på ett betryggande sätt i brandskyddade och låsbara skåp. Behovet av samordning mellan olika säkerhetsskyddsåtgärder blir tydligt i detta exempel. Personalen som hanterar dokumenten behöver utbildas i anteckningens innebörd och förvaringsskåpen måste dimensionerats i förhållande till den fysiska säkerheten i övrigt. Rutiner för hantering, delning, kopiering och destruktion är andra exempel på åtgärder.

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter sker i dag ofta i informationssystem. De flesta verksamhetsutövare använder

102 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen.

e-post och digitala meddelandetjänster för kommunikation samt olika former av dataprogram för textbehandling och dokumenthantering. Informationssystemen kan på detta sätt komma att innehålla stora mängder säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter vilket gör dem skyddsvärda.

Ett informationssystem behöver dock inte innehålla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att vara skyddsvärt. Även informationssystem som t.ex. samlar in väderdata till flygledning eller styrsystem på kraftverk kan vara viktiga för säkerhetskänslig verksamhet.

I fråga om informationssystem kan informationssäkerhet exempelvis bestå av att systemen ska separeras från andra informationssystem med logiska funktioner såsom t.ex. brandväggar som hindrar kommunikation eller genom att ha fysiskt avskilda nätverk som inte kan kommunicera med varandra eller internet.

En vanlig åtgärd är att använda kryptografiska funktioner, s.k. signalskydd, då säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter överförs mellan informationssystem. Då informationssäkerhet inte bara handlar om skydd mot att uppgifter röjs behöver informationssystemen också skyddas mot olika former av hot som är inriktande på att störa eller förstöra och sådana som är inriktade mot att obehörigen ändra informationen. Exempel på sådana säkerhetsskyddsåtgärder kan vara säkerhetskopiering, s.k. backup, för att säkerhetsställa tillgänglighet och digitala signaturer som ett sätt att kontrollera så att uppgifter inte obehörigen ändrats.

I 7 kapitel behandlas närmare begreppen skyddsvärda uppgifter och

informationssäkerhet när det gäller regleringen om säkerhetsskydd.

6.5.2. Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska förebygga obehörigt tillträde till och skadlig inverkan på områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter finns eller där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs.11 Fysisk säkerhet är även en viktig förutsättning för att obehöriga inte på annat sätt ska få insyn i verksamheten eller ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

112 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen.

6.5.3. Personalsäkerhet

Personalsäkerhet består av två delar, säkerhetsprövning och utbildning. Säkerhetsprövning syftar till att förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetsynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet eller på annat sätt ges tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utbildning syftar till att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd för att uppfylla det krav på behörighet och kompetens som deltagandet kräver.12 Säkerhetsprövningen görs för att klargöra om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Viktiga aspekter att utreda är eventuella dubbla lojaliteter, intressekonflikter, bristande säkerhetsmedvetandet och andra sårbarheter.

6.5.4. Behörighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet

I 1 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen anges att behörig att ta del

av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt delta i säkerhetskänslig verksamhet är, om inte något annat följer av bestämmelser i

lag, endast den som

1. har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt,

2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och

3. behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att

kunna utföra sitt arbete eller på annat sätt delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.

6.6. Särskild säkerhetsskyddsbedömning

Inom säkerhetsskydd förekommer uttrycket särskild säkerhetsskydds-

bedömning vid vissa upphandlingar, driftsättning eller ändringar i in-

formationssystem och förändringar i hotbild eller verksamhet.13

122 kap. 4 § säkerhetsskyddslagen. 13 Se Säkerhetspolisens vägledning Säkerhetsskyddsanalys om metod för särskild säkerhetsskyddsbedömning.

6.6.1. Statliga myndigheter vid upphandling

Statliga myndigheter ska vid vissa upphandlingar samråda med Säkerhetspolisen.14 Innan samrådet kan ske ska en särskild säkerhetsskydds-

bedömning göras för att identifiera och dokumentera vilka säkerhets-

skyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänsliga informationssystem som leverantören kan få del av och som kräver säkerhetsskydd.

6.6.2. Inför driftsättning av informationssystem

Verksamhetsutövare, oavsett om det är en myndighet eller enskild, ska innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning.15

Genom den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska verksamhetsutövaren ta ställning till vilka säkerhetskrav som är motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses. I vissa fall ska även samråd med Säkerhetspolisen ske.16

6.6.3. Vid förändringar av hotbild eller verksamhet

Vid förändringar i hotbilden eller om verksutövaren genomför en

förändring som kan antas få betydlig påverkan på verksamheten ska en

särskild säkerhetsskyddsbedömning genomföras.17 En förändring av hotbild kan identifieras av såväl tillsynsmyndigheten som verksamhetsutövaren vid exempelvis säkerhetshotande händelser eller genom omvärldsbevakning. Exempel på förändringarna i verksamheten är upphandlingar, nyetablering, förändringar av säkerhetskänsliga system eller flytt till nya lokaler.

142 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen. 153 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen. 16 Se avsnitt 6.7.2 om samråd gällande informationssystem samt Säkerhetspolisens Vägledning

i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet, juni 2019.

17 2 kap. 12 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

6.7. Samråd

Inom säkerhetsskydd finns olika situationer som medför skyldighet att samråda mellan myndigheter, verksamheter och Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten.

6.7.1. Upphandling av myndigheter

Statliga myndigheter som avser genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal ska innan förfarandet inleds samråda med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Innan samrådet kan ske ska verksamhetsutövaren genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning. Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten kan inom ramen för samrådet förbjuda myndigheten att genomföra upphandlingen.

6.7.2. Samråd avseende informationssystem

Verksamhetsutövare ska i vissa fall skriftligen samråda med Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten innan ett informationssystem tas i drift eller i väsentliga avseenden förändras.18 Kravet gäller oavsett om det är en myndighet eller enskild som är verksamhetsutövare.

Samråd ska ske vid driftsättning eller väsentlig förändring av: – informationssystem som behandlar eller kan komma att behandla

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen

konfidentiell eller högre, eller

– andra informationssystem om det vid obehörig åtkomst till systemet

kan medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig.

6.7.3. Samråd och information vid registerkontroll

En tillsynsmyndighet som beslutar om placering i säkerhetsklass eller ansöker om registerkontroll för personal hos en enskild verksamhetsutövare ska vid behov samråda med verksamhetsutövaren i fråga om säkerhetsprövningsåtgärder.

183 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen.

Samråd ska ske löpande under hela den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Det är särskilt viktigt att samråd sker i de fall det vid registerkontroll framkommer uppgifter som kan antas ha betydelse för säkerhetsprövning.

6.7.4. Samråd avseende ytterligare föreskrifter och undantag

En tillsynsmyndighet som avser meddela föreskrifter som kompletterar eller ger undantag från bestämmelser i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd ska innan beslut fattas samråda med Säkerhetspolisen.19

Samrådet är en del i att koordinera kravbilden så att en myndighet inte fattar beslut som leder till en obalans i skyddet för Sveriges säkerhet. Denna obalans kan uppstå om en säkerhetskänslig verksamhet bedrivs i en sektor men påverkar verksamheten i en annan. Så är exempelvis förhållandet i fråga om elförsörjningsverksamhet och elektronisk kommunikation som hanteras av Affärsverket Svenska kraftnät respektive Post- och Telestyrelsen (PTS).

6.7.5. Samråd vid sänkning av säkerhetsskyddsklass

Om det finns skäl att omklassificera en handling med kvalificerat hemlig uppgift krävs samråd innan så sker.20 Samråd ska ske med verksamhetens högsta chef eller motsvarande organ och med den som upprättat handlingen.21 Samråd kan även vara lämpligt i fråga om uppgifter i lägre säkerhetsskyddsklass än kvalificerat hemlig men detta är inget krav.22

6.8. Säkerhetsskyddsavtal

Av 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen följer att statliga myndigheter,

regioner och kommuner som avser att genomföra en upphandling och

ingå ett avtal om bl.a. varor och tjänster ska se till att det i ett säker-

197 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen och 9 kap. 1 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 20 3 kap. 8 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 21 Anteckning om samrådet ska göras på handlingen. 22 Samråd och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar utvecklas ytterligare i Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd, Informationssäkerhet, 2020.

hetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 2 kap. 1 § ska tillgodoses av leverantören om – det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller – upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säker-

hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Dessa bestämmelser gäller även för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om bl.a. varor och tjänster med utomstående leverantörer. Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet.

6.9. Roller och ansvar

Då säkerhetsskydd omfattar flera typer av verksamheter hos såväl myndigheter som enskilda finns ett stort antal aktörer med olika roller och ansvar.23 Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är som tillsynsmyndigheter övergripande ansvariga för att bl.a. utöva tillsyn och meddela föreskrifter. Försvarsmakten ansvarar för den egna myndigheten, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt de myndigheter som ligger under Försvarsdepartementets ansvarsområde. Säkerhetspolisen ansvarar för övriga myndigheter samt regioner och kommuner.

Utöver Säkerhetspolisen och Försvarsmakten finns ett antal ytterligare tillsynsmyndigheter vilka redogörs för nedan.

Tillsynsmyndigheterna får meddela kompletterande föreskrifter inom sitt respektive ansvarsområde. Därutöver har vissa myndigheter rätt att meddela föreskrifter inom speciella områden, exempelvis Försvarsmakten om kryptografiska funktioner och Regeringskansliet samt Försvarets materielverk om utfärdande av säkerhetsintyg för personer respektive leverantörer.

237 kap.111 §§säkerhetsskyddsförordningen, 9 kap. 1 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

6.9.1. Säkerhetspolisens roll och uppgifter

Säkerhetspolisen är Sveriges nationella säkerhetstjänst med ansvar för Sveriges inre säkerhet. En av myndighetens uppgifter är enligt 3 § polislagen (1984:387) att fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetspolisen utövar tillsyn av säkerhetsskydd i syfte att kontrollera att verksamhetsutövare följer lag och annan författning. Vidare har Säkerhetspolisen rätt att meddela föreskrifter inom säkerhetsskyddsområdet och ett uppdrag att lämna råd till Regeringskansliet, Justitiekanslern, riksdagen och dess myndigheter.

När Säkerhetspolisen lämnar råd kan detta t.ex. bestå av utbildningar, föreläsningar och tester av säkerhetsskyddsåtgärder. Det är viktigt i sammanhanget poängtera att det alltid är verksamhetsutövaren som har ansvaret för sina skyddsvärden och de åtgärder som vidtas för att skydda dessa.

Säkerhetspolisen har även en central roll att verka som samrådsmyndighet, exempelvis i vissa upphandlingssituationer och vid förändring och idrifttagande av informationssystem (se avsnitt 6.7 Samrådsdialoger). Vidare är det Säkerhetspolisen som tar emot anmälningar vid säkerhetshotande händelser och verksamhet, bl.a. itincidenter eller om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan ha röjts.

Säkerhetspolisen ansvarar även för att utföra registerkontroll vid säkerhetsprövning av de personer vars anställning eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet har placerats i säkerhetsklass.24

6.9.2. Försvarsmaktens roll och uppgifter

Försvarsmakten har motsvarande uppgifter och roll som Säkerhetspolisen inom myndighetens eget ansvarsområde.

6.9.3. Tillsynsmyndigheternas roll

Utöver de två huvudaktörerna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten finns ytterligare ett antal tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över enskilda verksamhetsutövare inom en avgränsad sektor eller ett geo-

24 Kontrollen innebär slagning mot bland annat belastningsregistret och misstankeregistret. Registerkontroll beskrivs mer utförligt i Säkerhetspolisens vägledning Personalsäkerhet.

grafiskt område. Följande myndigheter har ansvar för respektive område: – Affärsverket Svenska kraftnät: elförsörjning. – Post- och Telestyrelsen (PTS): elektronisk kommunikation och

posttjänst. – Transportstyrelsen: civil flygtrafiktjänst, militär flygtrafiklednings-

tjänst och verksamhet som i övrigt är av betydelse för luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. – Länsstyrelserna: andra enskilda verksamhetsutövare än de som

täcks in av ovanstående myndigheters ansvar.

Det bör förtydligas att tillsynsmyndigheterna endast har ansvar för tillsyn av enskilda verksamhetsutövare inkluderat statliga, kommunala och regionala bolag.

Säkerhetspolisen utövar tillsyn av tillsynsmyndigheterna samt andra myndigheter som tangerar en sektor, t.ex. Trafikverket och Energimyndigheten.

Tillsynen får även utövas hos leverantörer som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal och hos enskilda verksamhetsutövare som leverantören i sin tur anlitat inom ramen för avtalet.

I det fall en tillsynsmyndighet vid tillsyn upptäcker allvarliga brister som trots tidigare påpekanden inte rättats till ska myndigheten informera Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Undantag från informationsplikten finns gällande vissa verksamhetsutövare som är leverantörer.25

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan utöva tillsyn även i de fall en verksamhet sorterar under en tillsynsmyndighets ansvarsområde.

Tillsynsmyndigheterna har utöver tillsyn ett ansvar för rådgivning och är den huvudsakliga kontakten för enskilda verksamhetsutövare vid frågor om säkerhetsskydd och tillämpning av bestämmelser. Det är tillsynsmyndigheterna som beslutar om placering i säkerhetsklass för enskilda verksamhetsutövare.26 Tillsynsmyndigheterna har även rätt att efter samråd med Säkerhetspolisen medge undantag

25 Se Säkerhetspolisens vägledning Säkerhetsskyddad upphandling. 26 Se Säkerhetspolisens vägledning Personalsäkerhet.

från Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd och inom respektive område meddela ytterligare kompletterande föreskrifter.

6.9.4. Närmare om verksamhetsutövarens ansvar

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har grundläggande skyldigheter att utreda behovet av säkerhetsskydd, planera och vidta säkerhetsskyddsåtgärder samt kontrollera det egna säkerhetsskyddet.27 Det finns dock ingen förteckning, tillståndsprövningsprocess eller liknande som tydligt pekar ut vilka som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det är i stället, i likhet med vad som gäller inom många andra lagreglerade områden, varje verksamhetsutövares egna ansvar att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet.

Arbetet med säkerhetsskydd behöver inledas med ett aktivt ställningstagande om huruvida en verksamhet till någon del är säkerhetskänslig. I praktiken medför detta att verksamhetsutövare, om svaret inte är uppenbart, behöver genomföra det första steget av processen för säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetsskyddsanalys är grunden för säkerhetsskydd. För den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är ansvaret långtgående. Verksamhetsutövaren ska planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.28

Om säkerhetskänslig verksamhet utkontrakteras sträcker sig ansvaret även utanför den egna organisationen, i och med behovet av att reglera och kontrollera säkerhetsskyddet hos den anlitade leverantören. Även om verksamhetsutövarens ansvar är långtgående finns utrymme att utforma och bedriva säkerhetsskyddsarbetet på det sätt som passar den egna organisationen, detta så länge en tillräcklig nivå av säkerhetsskydd uppnås enligt principen att skyddet bör vara detsamma oavsett var, hur och av vem som verksamheten bedrivs.

272 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen. 28 I Säkerhetspolisens vägledning Säkerhetsskyddsanalys finns ett antal indikatorer att använda som grund för en initial bedömning.

6.10. Säkerhetsskyddsregleringen och NIS-direktivet

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet behöver ofta förhålla sig till krav även i annan lagstiftning. Detta kan i likhet med behovet av säkerhetsskydd och andra säkerhetsåtgärder (se ovan). Skillnaden mellan säkerhetsskydd och andra säkerhetsåtgärder, innebära såväl utmaningar som möjligheter till synergieffekter. Verksamhetsutövare bör därför på ett eller annat sätt inventera och bedöma vilka lagkrav som ställs på verksamheten för att få en samlad bild och kunna skapa ett effektivt säkerhetsskydd.

Vissa lagkrav kan uppfyllas med samma eller liknande typer av åtgärder som behövs för säkerhetsskydd, exempelvis skydd mot intrång i informationssystem som hanterar personuppgifter eller skydd mot otillbörligt tillträde i hamnar och på kärnkraftverk. I andra fall finns motstridiga syften som måste uppfyllas, exempelvis krav skydd mot olika former av angrepp samtidigt som viss tillgänglighet måste säkerställas. I vissa fall framgår gränsdragningar och undantag av författning vilket gör det tydligt om ett krav står över ett annat. Ett sådant exempel är de regler som implementerats i svensk rätt till följd av det så kallade NIS-direktivet. I Sverige har NIS-direktivet implementerats genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen gäller för leverantörer inom sju sektorer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster som är centrala för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet samt vissa leverantörer av digitala tjänster.29 Genom lagen ställs krav på bland annat skydd av informationssystem och incidentrapportering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Verksamhetsutövare i de sju sektorerna eller verksamhetsutövare som levererar digitala tjänster bedriver i vissa fall även säkerhetskänslig verksamhet vilket kan skapa en möjlig konfliktsituation med krav från olika lagar. Det finns dock ett undantag i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, som gör att den lagen inte gäller för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen. För verksamhetsutövare som endast till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet innebär det att vissa delar av verksamheten kan då omfattas av kraven på säkerhetsskydd och andra delar av lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Detta kan ha betydelse vid

298 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster.

exempelvis anmälan av säkerhetshotande händelser så att känslig information om en sårbarhet i informationssystem kommuniceras på ett tillräckligt säkert sätt och till rätt myndighet.

7. Informationssäkerhet

7.1. Inledning

Informationssäkerhet handlar om att skydda information ur olika aspekter. I och med den ökade digitaliseringen ökar informationsmängderna och olika verksamheter är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem (informationssystem). Information kan inhämtas, lagras, kommuniceras och bearbetas i olika former. En verksamhet har i allmänhet stora mängder information som av olika anledningar kan vara skyddsvärd. Detta innebär att en verksamhetsutövare kan behöva identifiera och skydda den information som är värdefull (skyddsvärd information)1. Det kan uppstå stora negativa konsekvenser för en verksamhet, och i vissa fall även för samhället i stort, om skyddsvärd informationen blir röjd för obehörig, om den obehörigen förändras eller om den inte finns till hands när den behövs. Att säkerställa en tillräcklig informationssäkerhet innebär att vidta åtgärder för att skydda informationen så att negativa konsekvenser inte uppstår. För att få en effektiv och säker informationshantering är en förutsättning att informationssäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt.2 Som framgår av kapitel 6 ska den informationssäkerhet som bedrivs inom ramen för säkerhetsskyddarbetet samordnas med det övriga informationssäkerhetsarbetet i verksamheten.

7.2. Informationssäkerhet

Begreppet informationssäkerhet infördes i 1996 års lagstiftning om säkerhetsskydd som en ersättning till det tidigare begreppet sekretesskydd. I dag är termen informationssäkerhet allmänt spridd och accep-

12 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). 2 På bl.a. webbplatsen www.informationssakerhet.se finns stöd i hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan bedrivas.

terad, och den används inom skilda verksamheter där kraven och behoven av skydd skiljer sig åt. Begreppet avser skydd av olika slag av information hos såväl myndigheter som enskilda. Åtgärder som avser informationssäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen kan inte särskiljas från informationssäkerhet i en vidare bemärkelse. Exempel på detta är skydd mot skadlig kod och användarautentisering som är relevanta åtgärder även för nätverks- och informationssystem (informationssystem) som inte är av betydelse för Sveriges säkerhet.3

7.2.1. Informationssäkerhetens beståndsdelar

Informationssäkerhet enligt regleringen om säkerhetsskydd innebär

åtgärder av olika slag för att skydda information som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Sådan information förekommer i olika miljöer och verksamheter och hanteras och används på flera olika sätt. Därför måste säkerhetsskyddsåtgärderna anpassas för att passa för dessa skiftande förutsättningar. Uppgifternas form saknar i sammanhanget betydelse och åtgärderna måste avse såväl elektroniskt lagrade och kommunicerade uppgifter som uppgifter på papper samt uppgifter som kan läsas ut ur t.ex. bilder eller materiel.

Man kan beskriva informationens livscykel från det att den skapas till det att den upphör eller förstörs och att utifrån denna beskrivning identifiera moment som har betydelse för säkerheten. Dessa moment i informationshanteringen kan skyddas genom administrativa, fysiska eller tekniska säkerhetsskyddsåtgärder eller genom en kombination av dessa. För att beskriva åtgärdernas karaktär kan de indelas i tre kategorier:4– administrativ informationssäkerhet, – it-säkerhet, – kommunikationssäkerhet.

3 Redogörelsen för Informationssäkerhet i detta kapitel grundas bl.a. på uppgifter som finns i Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd, Informationssäkerhet, 2020. Motsvarande uppgifter finns även i Försvarsmaktens Handbok Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informations-

säkerhet, H Säk Infosäk 2013.

4 Indelningen följer i princip Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser

för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2013/488/EU).

Syftet med denna kategorisering är dels att åtgärderna riktar sig mot olika målgrupper, dels att genomförandet av åtgärderna kräver olika typer av kompetens.

Administrativ informationssäkerhet

Till de administrativa informationssäkerhetsåtgärderna hör åtgärder som tar sikte på rutiner, arbetsflöden och arbetsledning. Här kan nämnas bestämmelser om registrering, distribution, kopiering, kvittering och inventering av handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Ett exempel på en sådan bestämmelse är att handlingar som placerats i informationssäkerhetsklass konfidentiell eller

högre ska kvitteras av den som tar del av handlingen. En för säkerhets-

skyddet central fråga är reglerna om behörighet till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Behörighetskriteriet innebär att en person för att vara behörig till hemliga uppgifter ska vara pålitlig från ett säkerhetsperspektiv, ha relevanta kunskaper om säkerhetsskyddet och ha behov av uppgifterna för sin tjänst eller för sitt uppdrag.

It-säkerhet

It-säkerheten innefattar regler om handhavande och rutiner för in-

formationssystem (nätverks- och informationssystem) jämte tekniska krav på säkerhetsfunktioner i systemen och komponenter. För att även säkerställa att tillgängligheten är i enlighet med verksamhetens krav bör informationssystem som används i säkerhetskänslig verksamhet vara föremål för kontinuitetsplanering. Säkerhetskopiering är också en viktig åtgärd som ger ett skydd i termer kring tillgänglighet och riktighet. Till it-säkerheten hör även bestämmelser som rör krav på säkerhetsgodkännande av it-system inför driftsättning. Ett exempel på en säkerhetsskyddsbestämmelse inom it-säkerheten är att lagringsmedia som innehåller säkerhetsklassificerade uppgifter ska förvaras och hanteras på samma sätt som säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Åtgärder som behörighetskontroll och skydd mot obehörig avlyssning är också viktiga beståndsdelar av it-säkerheten.

Kommunikationssäkerhet

Termen signalskydd används för att beskriva det i huvudsak kryptografiska skyddet för information i s.k. signalskyddssystem. Bestämmelser om signalskydd och kryptografiska funktioner förekommer i dag i flera olika författningar. Försvarsmakten har i uppgift att leda och bedriva militär säkerhetstjänst samt leda och samordna signalskyddstjänsten. Det innebär arbete med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information samt även biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet. Bestämmelsen om vad säkerhetsskyddslagen ska skydda mot.

Syftet med informationssäkerhet

I säkerhetsskyddslagen anges att säkerhetsskyddsåtgärden informa-

tionssäkerhet ska:

1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen

röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och

2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informations-

system som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Även om det finns flera olika definitioner av begreppet informationssäkerhet så är tre kriterier vanligen återkommande: konfidentialitet,

riktighet och tillgänglighet.

Konfidentialitet

Informationssäkerhet syftar till att förhindra att information röjs för

obehöriga.

Riktighet

Informationen som är av betydelse för en verksamhet behöver ofta även skyddas så att den inte kan förändras av obehöriga. I många fall är en behörighetsstyrning som säkerställer att endast behörig person kan förändra informationen en tillräcklig skyddsåtgärd. En annan

säkerhetsskyddsåtgärd för att skydda information där riktigheten är kritisk, kan vara att använda kryptografiska funktioner så som exempelvis elektronisk signering.5 Även här handlar det i en säkerhetsskyddskontext om att skydda uppgifter och informationssystem som är av betydelse för en säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot.

Tillgänglighet

Förutom att säkerställa att information inte röjs för obehöriga, syftar också informationssäkerhetsarbetet till att säkerställa att informationen finns tillgänglig när den behövs. I en säkerhetsskyddskontext handlar det om att säkerställa att skyddet av uppgifter och informationssystem som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet skyddas så att en antagonist inte kan göra dessa otillgängliga. En säkerhetsskyddsåtgärd kan inriktas mot att skydda verksamheten, snarare än ett informationssystem, med så kallade kontinuitetsåt-

gärder. Sådana åtgärder kan exempelvis vara så enkla som att se till

att skyddsvärd information finns utskriven på papper, eller finns tillgänglig i flera informationssystem. Sådana alternativa åtgärder måste dock utformas så att eventuella säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ges ett erforderligt säkerhetsskydd.6

Standarder till stöd för informationssäkerhet

I syfte att öka informationssäkerheten finns flera etablerade svenska standarder, bl.a.: – SS-ISO/IEC 27000, – SS-ISO/IEC 27001, – SS-ISO/IEC 27002, – SS-ISO/IEC 27003.

Standarderna i ISO 27000-serien är framtagna av internationella expertgrupper inom ISO/IEC (International Organization for Standardiza-

5 4 kap. 22 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 6 2 kap. 19 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

tion/International Electrotechnical Commission) där Sverige medverkar genom SIS, (Swedish Standards Institute). SIS deltar aktivt i det internationella arbetet i såväl ISO/IEC som på europeisk nivå inom CEN-CENELEC (European Committee for Standardization – European Committee for Electrotechnical Standardization).

7.2.2. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är uppgifter som rör säkerhets-

känslig verksamhet och som omfattas av sekretess enligt offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle omfattas av sekretess om lagen var tillämplig.7 För verksamheter där offentlighets- och sekre-

tesslagen inte är tillämplig behöver verksamhetsutövaren således göra en fiktiv sekretessprövning.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan också vara uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Sådana avtal har Sverige ingått med ett antal olika länder och mellanfolkliga organisationer. Det kan t.ex. röra sig om EU-klassificerad information. Hur och i vilken nivå en klassificering sker regleras vanligen i bi- eller multilaterala avtal om säkerhetsskydd.

7.2.3. Indelning i säkerhetsskyddsklasser

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetsskydds-

klasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra

för Sveriges säkerhet.8 Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:

 • kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
 • hemlig vid en allvarlig skada,
 • konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller
 • begränsat hemlig vid endast ringa skada.

71 kap. 2 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585). 82 kap. 5 § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585), 3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 2 kap. 2 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

I förarbetena till den nya säkerhetsskyddslagen ges ingen närmare förklaring till vad som avses med respektive skadenivå. Det är därför ytterst upp till rättstillämpningen att avgöra vad som utgör en skada för Sveriges säkerhet.

Vid indelningen av uppgifter i säkerhetsskyddsklasser bör eventuella konsekvenser av ett röjande som framstår som helt orimliga inte beaktas. Bedömningen bör ske utifrån vad som är det rimliga scenariot om uppgifterna röjs.9 Att klassificeringen ska ske utifrån den skada som ett röjande kan medföra för Sveriges säkerhet innebär dock att det inte ska beaktas vilken skada det kan medföra om uppgifterna blir otillgängliga för verksamhetsutövaren eller om de manipuleras och inte längre kan anses riktiga.

Syftet med indelningen av uppgifter i säkerhetsskyddsklasser är att fastställa en korrekt lägsta skyddsnivå för uppgifterna i respektive säkerhetsskyddsklass.10 En verksamhetsutövare som tar emot en säkerhetsskyddsklassificerad handling av en annan verksamhetsutövare är inte bunden av den tidigare säkerhetsskyddsklassificeringen av uppgifterna i handlingen, förutom när det gäller uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Utgångspunkten bör dock ändå vara att den ursprungliga säkerhetsskyddsklassificeringen ska godtas om det inte tillkommit några nya omständigheter sedan indelningen i säkerhetsskyddsklass gjordes. Det är normalt den verksamhetsutövare som upprättat handlingen som har bäst förutsättning att bedöma vilken skada ett röjande skulle medföra för Sveriges säkerhet, särskilt om uppgifterna rör verksamhetsutövarens egen verksamhet.

7.2.4. Uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett interna-

tionellt åtagande om säkerhetsskydd ska delas in i säkerhetsskyddsklass,

om de inte redan har klassificerats av en annan stat eller en mellan-

9 Enligt samma princip bör man inte heller beakta vad som skulle hända om andra uppgifter skulle röjas vid samma tidpunkt. I annat fall riskerar indelningen i säkerhetsskyddsklasser att leda till att i princip samtliga uppgifter delas in i någon av de högre klasserna, vilket inte är syftet med lagstiftningen. 10 Indelningen i säkerhetsskyddsklass är därför inte avgörande vid en prövning av om sekretessen hindrar ett utlämnande av en säkerhetsskyddsklassificerad handling.

folklig organisation.11 En befintlig klassificering ska då godtas, om det inte tillkommit några nya omständigheter sedan indelningen i säkerhetsskyddsklass gjordes, och ligga till grund för bestämmande av skyddsnivå.12

I vissa internationella samarbeten förekommer det att en svensk verksamhetsutövare upprättar handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. I sådana fall ska uppgifterna delas in i säkerhetsskyddsklass utifrån den skada ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges förhållande till den andra staten eller den mellanfolkliga organisationen.

7.2.5. Aggregerade och ackumulerade uppgifter

Aggregerade uppgifter innebär att olika typer av uppgifter samlas och

tillsammans utgör ett nytt skyddsvärde, medan ackumulerade uppgif-

ter betyder en ökad volym av samma typ av uppgifter.

Om enskilda uppgifter som saknar säkerhetsskyddsklass eller är indelade i en av säkerhetsskyddsklasserna begränsat hemlig, konfiden-

tiell eller hemlig samlas, kan det i vissa fall medföra att en högre säker-

hetsskyddsklass ska tillämpas på uppgiftssamlingen. Så är fallet om den aggregerade eller ackumulerade informationen gör att en antagonist kan dra andra, nya slutsatser av uppgiftssamlingen än av varje enskild uppgift.13

Av förarbetena till säkerhetsskyddslagen framgår att en klassificering av en samling av uppgifter inte bör göras i större utsträckning och med placering i högre klass än vad som är nödvändigt. Detta för att bl.a. begränsa onödiga administrativa kostnader och onödiga ingrepp i enskildas integritet. Endast i undantagsfall, där det finns ett tydligt samband mellan uppgifterna som gör att skadan av ett röjande skulle bli mer allvarlig, bör det vara aktuellt att höja klassificeringen på en sammanställning av uppgifter.

112 kap. 5 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585). 12 Se Säkerhetspolisens vägledning Introduktion till säkerhetsskydd för mer information om internationella åtaganden om säkerhetsskydd och de internationella motsvarigheterna till de svenska säkerhetsskyddsklasserna. 13 4 kap. 6 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

7.3. Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Nedan följer en översiktlig sammanställning av hanteringsreglerna för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i respektive säkerhetsskyddsklass. Dessa utgör minimikrav och en verksamhetsutövare kan komplettera reglerna i interna styrdokument.

7.3.1. Anteckning om säkerhetsskyddsklass

En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har, i syfte att klargöra vilka hanteringsregler som gäller för handlingen.14Kravet på anteckning gäller både för fysiska och elektroniska säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Om det i samma handling förekommer uppgifter som är indelade i olika säkerhetsskyddsklasser ska den högsta säkerhetsskyddsklassen anges. Anteckningen bör vara röd och omgärdas av en enkel ram upp till och med säkerhetsskyddsklassen hemlig. För säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig bör anteckningen omgärdas av en dubbel ram.15 För elektroniska handlingar eller uppgiftsamlingar där formatet inte stödjer en anteckning kan uppgift om säkerhetsskyddsklass i stället anges i filnamnet.

Även enskilda verksamhetsutövare kan behöva hänvisa till tillämpliga sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, detta för att underlätta hanteringen av handlingar som distribueras mellan enskilda och offentliga verksamhetsutövare och för att åstadkomma transparens i säkerhetsskyddsklassificeringen.

Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling inte längre ska vara indelad i säkerhetsskyddsklass eller ska delas in i annan säkerhets-

145 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 1 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), 3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 3 kap. 4–6 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 15 Anteckningen bör även innehålla hänvisning till tillämplig sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, datum då anteckningen gjordes, samt vilken verksamhetsutövare som har gjort anteckningen. På så sätt uppfyller även anteckningen kriterierna för en sekretessmarkering. För allmänna handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska det på anteckningen även framgå om det är chefen för Justitie-, Utrikes-, eller Försvarsdepartementet som prövar om handlingen efter begäran kan utlämnas till en enskild.

skyddsklass än vad som anges på handlingen, ska detta antecknas på handlingen.16

7.3.2. Förvaring

En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förvaras i ett förvaringsutrymme med säkerhet som motsvarar den skyddsnivå som skyddsdimensioneringen kräver.17

7.3.3. Märkning av lagringsmedium

Lagringsmedium för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säker-

hetskyddsklass konfidentiell eller högre ska märkas med säkerhetsskyddsklass och identifieringsuppgift. Om lagringsmediet är fast monterat i annan utrustning ska i stället utrustningen märkas så att det fortfarande framgår att lagringsmediet innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Om ett sådant lagringsmedium i efterhand avlägsnas från utrustningen ska lagringsmediet märkas.18 Med den fastställda identiteten kan en förteckning över verksamhetsutövarens lagringsmedia avseende säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upprättas, utifrån vilken en inventering kan ske.

7.3.4. Distribution

Verksamhetsutövaren ska som en del i säkerhetsskyddsarbetet upprätta dokumenterade rutiner över hur denne avser att i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre distribuera säkerhetsskyddsklassificerade

16 Det bör i anteckningen framgå vem som har fattat beslut om att ändra säkerhetsskyddsklass och datum för beslutet. Om handlingen är allmän ska beslutet om att säkerhetskyddsklassen ändrats antecknas i det register där handlingen är diarieförd. För säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska ett sådant beslut föregås av samråd med den som har upprättat handlingen och med verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ, eller den som sådan chef eller organ bestämmer. 17 3 kap. 10 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Se även Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd – Fysisk säkerhet, 2020, för mer information om förvaring. 18 3 kap. 13 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Märkningen med säkerhetsskyddsklass syftar till att uppmärksamma den som hanterar lagringsmediet på att det innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt i vilken säkerhetsskyddsklass. Märkning med identifieringsuppgift syftar till att fastställa en specifik identitet för ett lagringsmedium som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

fysiska handlingar och lagringsmedia med säkerhetsskyddsklassificerade elektroniska handlingar.19

För försändelser av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar till och från utlandet ska Utrikesdepartementets kurirförbindelse anlitas, såvida inte handlingen skyddas av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten. Tillsynsmyndigheterna får medge undantag från detta krav.

7.3.5. Förstöring

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska förstöras på ett sätt som omöjliggör åtkomst och återskapande av uppgifterna. Metoder för förstöring är t.ex. dokumentförstörare eller bränning. Vid användning av dokumentförstörare ska verksamhetsutövaren säkerställa att spånet efter förstöring inte går att utläsa och att det inte går att återskapa handlingen.20

Förstöring av en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig ska dokumenteras.

Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan även utföras av en leverantör. Verksamhetsutövaren behöver då reglera de säkerhetsskyddsåtgärder som leverantören behöver vidta i ett säkerhetsskyddsavtal.

7.4. Säkerhetsskyddsanalys

En verksamhetsutövare som utvecklar ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet är ansvarig för att säkerhetsskyddet kring ett sådant informationssystem utformas så att författningarna avseende säkerhetsskydd efterlevs. Säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet ska, utöver att skydda säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter, också skydda andra uppgifter samt själva informationssystemen som hanterar uppgifter i en säkerhetskänslig verksamhet.

Sådana skyddsåtgärder tar framför allt sikte på att tillgodose behovet

193 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 3 kap. 14 och 16 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 20 3 kap. 25 och 26 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

av tillgänglighet och riktighet.21 Vilka åtgärder som är motiverade att vidta ska analyseras och bedömas i verksamhetens säkerhetsskydds-

analys22 samt i förekommande fall i ett informationssystems särskilda säkerhetsskyddsbedömning.

Verksamhetsutövaren ska vid en särskild säkerhetsskyddsbedömning enligt 3 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) beakta såväl de enskilda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna som den

totala mängden sådana uppgifter som kan komma att behandlas i in-

formationssystemet, dvs. aggregerad och ackumulerad information i systemet.

7.5. Särskild säkerhetsskyddsbedömning

7.5.1. Allmänt om särskild säkerhetsskyddsbedömning

Av 3 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår att

innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskäns-

lig verksamhet tas i drift ska verksamhetsutövaren genom en särskild

säkerhetsskyddsbedömning ta ställning till vilka säkerhetskrav i syste-

met som är motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen utgör grunden för det säkerhetsskyddsarbete som ska bedrivas för ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Då den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska klargöra vilka säkerhetskrav som är motiverade för ett sådant informationssystem blir den ett viktigt stöd för verksamhetsutövaren under utvecklingsprocessen. Säkerhetsskyddsbedömningen ska dokumenteras.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen bör kunna ge svar på ett antal frågor: – hur ska informationssystemet användas och av vem? – på vilket sätt är informationssystemet av betydelse för säkerhets-

känslig verksamhet? – hur exponeras informationssystemet mot andra informations-

system? – vilka säkerhetskrav gäller för informationssystemet?

212 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). 22 Se bl.a. Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd – Säkerhetsskyddsanalys, 2019.

– vilka säkerhetsskyddsåtgärder behöver införas i och kring infor-

mationssystemet?

7.5.2. Hur ska informationssystemet användas?

En särskild säkerhetsskyddsbedömning för ett informationssystem ska klarlägga vad informationssystemet ska användas till och av vem det ska användas, detta gäller också om informationssystem är avsett att användas i flera verksamheter. I vissa fall sker utveckling av informationssystemet för en specifik verksamhet, men det är inte ovanligt att informationssystem över tid kan komma att användas i andra verksamheter där behovet av säkerhetskyddsåtgärder är annorlunda. Förändringar av säkerhetsskyddsåtgärder som behöver ske i efterhand kan medföra betydande kostnader och det är därför många gånger en fördel att verksamhetsutövaren har ett långsiktigt perspektiv och vid behov planerar för ett bredare användningsområde.

7.5.3. På vilket sätt är informationssystemet av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet?

En verksamhetsutövare behöver även klarlägga på vilket sätt informationssystemet har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. I denna bedömning kan olika frågeställningar bli aktuella för att identifiera berörda skyddsvärden: – ska säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behandlas i systemet? – vilken skada för Sveriges säkerhet kan uppstå om uppgifterna som

informationssystemet behandlar röjs? – ska informationssystemet behandla uppgifter som omfattas av ett

för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd? – vilken skada för Sveriges säkerhet kan uppstå om uppgifterna som

informationssystemet ska behandla görs otillgängliga eller obehörigen förändras?

Säkerhetsskyddsklassificering och vad som framgår av verksamhetsutövarens säkerhetsskyddsanalys är viktiga ingångsvärden för bedömningen.

7.5.4. Hur exponeras informationssystemet mot andra informationssystem?

I bedömningen kan verksamhetsutövaren även behöva analysera hur informationssystemet kan komma att exponeras mot och interagera med andra informationssystem. Verksamhetsutövaren kan dokumentera detta genom att ta fram en övergripande design som beskriver hur informationssystemet ska kommunicera med andra informationssystem och andra logiska samband som finns till informationssystemet.

7.5.5. Vilka säkerhetskrav gäller för informationssystemet?

När samtliga skyddsvärden är identifierade och bedömda ska kraven på säkerhet fastställas för skyddet av informationssystemet. Dessa krav framgår främst av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd samt Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2019:2) Fortsättningsvis refereras i första hand till Säkerhetspolisens föreskrifter om informationssäkerhet i säkerhetskänslig verksamhet. I Försvarsmaktens förskrifter finns i allt väsentligt motsvarande bestämmelser om informationssäkerhet och de gäller inom myndighetens tillsynsområde.

Vilka krav som är tillämpliga beror på vilken typ av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ska hanteras i informationssystemet. Om informationssystemet även ska behandla uppgifter som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd måste också de krav som följer av den internationella överenskommelsen identifieras och dokumenteras.

7.5.6. Vilka säkerhetsskyddsåtgärder behöver införas i och kring informationssystemet?

När säkerhetskraven är identifierade måste verksamhetsutövaren analysera vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är motiverade att vidta i och kring informationssystemet.

De krav på säkerhetsskyddsåtgärder som följer av bestämmelserna i de angivna författningarna kräver ofta en bredare analys för att fastställa på vilket sätt de ska tillämpas. Det framgår t.ex. inte av bestämmelserna var i ett informationssystem säkerhetskyddsåtgärderna ska appliceras och hur de ska dimensioneras.

Huvudprincipen är att säkerhetsskyddsåtgärderna ska anpassas utifrån det högsta identifierade skyddsvärdet som informationssystemet avser att hantera, vilken hotbild som föreligger mot dessa skyddsvärden, hur och av vem informationssystemet ska användas samt hur det ska exponeras. Det kan därutöver finnas skäl till att vidta ytterligare säkerhetsåtgärder än vad som framgår av författningarna.

När behovet av säkerhetsskyddsåtgärder analyseras bör en utgångspunkt vara att de utformas så att de kompletterar och överlappar varandra, dvs. säkerhetsskyddsåtgärderna bör byggas i flera lager. Fördelen med detta är att även om en säkerhetsskyddsåtgärd visar sig vara otillräcklig, finns flera andra säkerhetsskyddsåtgärder som kan träda in och exempelvis förhindra ett försök till intrång.23

I följande avsnitt redogörs översiktligt för några olika säkerhetsskyddsåtgärder som kan implementeras i ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.24

7.6. Omvärldsbevakning

7.6.1. Allmänt om omvärldsbevakning

En verksamhetsutövare måste förhålla sig till de hot som ett informationssystem kan vara exponerat mot och de sårbarheter som finns i och kring informationssystemet. För att en verksamhetsutövare ska kunna få en uppfattning om nya eller förändrade hot, uppkomst av nya sårbarheter, t.ex. i programvaror som används, behöver verk-

23 Inom engelsk facklitteratur brukar denna princip beskrivas som defence in depth. 24 Se Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd, Informationssäkerhet, 2020, och Försvarsmaktens Handbok Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationssäkerhet, H Säk Infosäk, 2013.

samhetsutövaren löpande bevaka händelser i omvärlden som kan påverka säkerheten i verksamhetsutövarens informationssystem.

Bestämmelser om omvärldsbevakning finns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. I 4 kap. 2 § anges att verksamhetsutövaren ska kontinuerligt anpassa säkerhetsskyddsåtgärder i informationssystem för att möta förändringar av hot och sårbarheter. Verksamhetsutövaren ska även fastställa hur detta ska genomföras och vem som ansvarar för att identifiera förändringarna. Denne behöver därför ha förmåga att bedöma hur en sårbarhet, t.ex. i en programvara, kan påverka säkerheten i verksamhetsutövarens informationssystem och därefter ta ställning till om sårbarheten behöver åtgärdas omgående eller inte.

De stora tillverkarna av programvara publicerar normalt säkerhetsuppdateringar (s.k. säkerhetspatchar) när en sårbarhet i en programvara blir känd. Tillverkaren har ofta redan gjort någon form av värdering av hur allvarlig sårbarheten är som säkerhetsuppdateringen ska åtgärda, vilket kan ligga till grund för verksamhetsutövarens bedömning av hur sårbarheten kan påverka verksamhetsutövarens informationssystem.

Information om nya attackmetoder och sårbarheter i hård- och mjukvara publiceras löpande i omvärlden och det kan därför vara svårt att manuellt inhämta och distribuera denna typ av information. Som stöd i detta kan en verksamhetsutövare behöva använda ett system som automatiskt hämtar in och distribuerar relevant information till berörd personal. Oavsett om omvärldsbevakning sker manuellt eller med ett tekniskt stöd är det av vikt att verksamhetsutövaren har en inventarieförteckning för den mjuk- och hårdvara som förekommer i verksamhetsutövarens informationssystem eftersom det annars kan uppstå problem för verksamhetsutövaren att veta vilka sårbarheter som är relevanta att ta ställning till.

7.6.2. Kompetens och resursplanering

Om en verksamhetsutövare ska ha förutsättningar att kunna hålla ett informationssystem i drift och upprätthålla säkerheten krävs både resurser och kompetens. Utan en planering för detta riskerar säkerhetsarbetet att åsidosättas. Bestämmelser relaterade till kompetens

och resursplanering återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2).

Av bestämmelserna i 2 kap. 16 § PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet.

Av bestämmelserna i 4 kap. 3 § PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska se till att den som deltar i utveckling, framtag-

ning av arkitektur, testning och drift av informationssystem som har

betydelse för säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kompetens avseende informationssäkerhet och sårbarheter i aktuellt informationssystem.

Utveckling av informationssystem eller mjukvara i ett informationssystem kan ske i olika plattformar och baseras på en mängd olika programmeringsspråk. Var och en av dessa it-plattformar kan ha inneboende sårbarheter som både kan nyttjas av en hotaktör vid ett angrepp och som kan påverka driftsäkerheten i informationssystemet. Den som deltar i utveckling av informationssystem måste av därför ha adekvat och aktuell kompetens om de sårbarheter som finns i de plattformar där utveckling sker för att sårbarheter ska kunna omhändertas. Motsvarande förhållningssätt till kompetens gäller även för den som arbetar med drift av informationssystem. Utveckling av informationssystem är ett arbete som ofta bedrivs i projektform av ett utvecklingsteam som är skräddarsytt för det specifika utvecklingsprojektet. Inte sällan är den personal som utvecklar informationssystemet inhyrd eller i övrigt organisatoriskt frånskild från den personal som ska arbeta med drift och förvaltning av informationssystemet. Av denna anledning är det av vikt att den mottagande organisationen (driftorganisationen) som ska arbeta med drift och förvaltning av informationssystemet har rätt kompetenser och resurser innan informationssystemet tas i drift. Detta bidrar även till att driftorganisationen kan upprätthålla tillräcklig funktionalitet och säkerhetsskydd för informationssystemet över tid. Verksamhetsutövaren bör därför innan ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift planera för drift och förvaltning av informationssystemet. I detta ligger att fastställa vilka resurser och kompetenser som erfordras för drift och förvaltning av informationssystemet. Att utbildning av personal eller nyrekryteringar tar tid och

är ytterligare aspekt, varför planeringen för drift och förvaltning bör ske på ett tidigt stadium.

I 8 § anges att verksamhetsutövaren även ska – innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift – dokumentera de resurser och kompetenser som krävs för att bibehålla fastställt säkerhetsskydd under informationssystemets förväntade livstid.

7.7. Utveckling av informationssystem

7.7.1. Allmänt om utveckling av informationssystem

Att utveckla ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet kan vara en resurs- och tidskrävande aktivitet. Det kräver en tydlig kravbild utifrån en särskild säkerhetsskydds-

bedömning, men också ett strukturerat arbetssätt och god kompetens

om de risker och sårbarheter som kan kopplas till de plattformar i vilket utvecklingen sker.

7.7.2. Behovet av process för utveckling av informationssystem

Utveckling av informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet är en aktivitet som kräver noggrann planering och ett systematiskt arbetssätt. Om verksamhetsutövaren inte tar fram en egen process för utvecklingen, finns vedertagna koncept och processer för hur utveckling av ett informationssystem kan genomföras. Oavsett vilken metod eller process som används vid utveckling behöver verksamhetsutövaren planera med ett långsiktigt perspektiv för hanteringen av informationssystemet, dvs. från utvecklingen av systemet till avveckling av detsamma (systemets livscykel).25 En sådan process bör bl.a. innefatta: – planering, – utveckling,

25 Ett exempel på en sådan process utgör Software Development Life Cycle (SDLC), som är en vedertagen term för att beskriva en utvecklingsprocess där säkerhet tas i beaktande genom utvecklingsprocessens alla faser.

– testning, – implementation, – drift, och – avveckling av ett informationssystem.

Oavsett val av modell för utveckling är det viktigt att verksamhetsutövaren säkerställer en integration av säkerhetsarbetet som en naturlig del av utvecklingsprocessen för att tillvarata säkerhetsskyddskraven i hela livscykelperspektivet för informationssystemet.

7.7.3. Systemdesign och systemutveckling

Allmänt om systemdesign och systemutveckling

Genom att införa olika säkerhetsrelaterade aktiviteter i varje steg under en utvecklingsprocess för ett informationssystem ökar möjligheterna att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv säkerhet. För att uppnå en säker systemdesign och systemutveckling behöver ett antal aktiviteter genomföras, t.ex.: – utbildning av utvecklare i säker systemutveckling (kodning, kod-

hantering och ramverk), – hotmodellering, – statisk och dynamisk kodanalys.

Verksamhetsutövaren bör även upprätta en separation av utvecklingsmiljön från test- och produktionsmiljöerna.26

Hotmodellering

Hotmodellering är en process där potentiella tillvägagångssätt som

en hotaktör kan tänkas nyttja för att angripa ett informationssystem identifieras.27 Syftet med hotmodellering är att utifrån en systematisk

26 4 kap. 4 och 5 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 27 Organisationen MITRE har tagit fram ett ramverk (ATT&CK framework) som beskriver olika attackmetoder, vilka kända aktörer som använt dessa och hur de kan motverkas eller upptäckas.

analys få en bild av vilka typer av angrepp en verksamhetsutövare kan drabbas av. Vid genomförandet av en hotmodellering identifieras systemets olika komponenter, kommunikationsvägar, flöden av data och potentiella hot samt attacker mot dessa. Detta arbete ska resultera i en lista med säkerhetsfunktioner som ska implementeras och potentiella säkerhetsbrister som ska hanteras i den fortsatta utvecklingen av informationssystemet. En sådan hotmodellering kan t.ex. göras i samband med framtagandet av den särskilda säkerhetsskydds-

bedömningen för informationssystemet.

Säker kodning och kodhantering

Vid systemutveckling bör man utveckla arbetssätt som ger god kod-

kvalitet och stabil funktionalitet, t.ex. kan det ske i testdriven utveck-

ling, där koden kontrolleras löpande för att upptäcka säkerhetsbrister. En verksamhetsutövare kan t.ex. använda automatiserad statisk kodanalys för att identifiera enklare säkerhetsbrister i koden. Utvecklaren får då information om vilka problem som upptäckts i källkoden och hur dessa kan åtgärdas. Verksamhetsutövaren kan även genomföra återkommande kodgranskning under hela utvecklingsprocessen.

Proprietära28 säkerhetslösningar tenderar ofta att bli sårbara. Av denna anledning bör standardiserade och väletablerade produkter, protokoll och algoritmer i den omfattning det är möjligt användas. Vid utveckling av informationssystem bör även standardiserade och välbeprövade programvarubibliotek användas.

Tredjepartsbibliotek används ofta i utvecklingsprojekt för att skynda

på utvecklingen, då dessa kan erbjuda en genväg för att uppnå en viss funktionalitet. Dessa bibliotek bör dock granskas innan de inkluderas i projektet då de kan innehålla sårbarheter. Har biblioteket hunnit användas brett i projektet kan det vara svårt att ta bort eller byta ut biblioteket i efterhand. Det är även viktigt att alla tredjepartsbibliotek som används i projektet kontinuerligt uppdateras, så att eventuella säkerhetsuppdateringar som publiceras inkluderas i projektet.

28 Proprietär programvara är programvara som har restriktioner, t.ex. satta av ägaren, vad gäller att använda, modifiera eller kopiera.

7.7.4. Allmänt om arkitektur

Med begreppet arkitektur i ett informationssystem avses vanligen en detaljerad specifikation över vilka ingående komponenteter ett informationssystem ska bestå av och gränssnitten mellan dessa. Komponenter kan exempelvis utgöras av hårdvara, t.ex. infrastrukturkomponenter, eller mjukvara i form av applikationer och plattformar. Ett gränssnitt kan t.ex. vara kommunikationsprotokoll eller hur komponenterna ska sammankopplas rent fysiskt.

Med begreppet arkitektur avses även uppbyggnaden inom ett informationssystem, exempelvis i fråga hur olika entiteter inom informationssystem tillåts kommunicera med varandra, samt beroenden mellan entiteter.

7.7.5. Separation

Allmänt om separation

Ett informationssystem och programvaror och komponenter som ingår i det innehåller i regel både kända och okända sårbarheter som under vissa omständigheter kan nyttjas av en hotaktör. Vilken insats som krävs av en hotaktör för att utnyttja en sådan sårbarhet är till stor del beroende av hur informationssystemet exponeras.

Ett informationssystem som inte kommunicerar med något annat informationssystem har generellt sett en låg grad av exponering gentemot externa hotaktörer. Ett informationssystem som kommunicerar med ett eller flera andra informationssystem har däremot en högre exponering, vilket också öppnar upp fler möjliga vägar till angrepp.

För att minska exponering av informationssystem som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är separation mellan informationssystem en viktig säkerhetsskyddsåtgärd.

Bestämmelser relaterade till separation av informationssystem återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Av bestämmelserna i 4 kap. 20 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfidentiell, logiskt separeras från infor-

mationssystem eller nätverk som inte omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd.

Av 21 § samma föreskrifter framgår att verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig, fysiskt separeras från informationssystem eller nätverk som inte omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd. Informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalifi-

cerat hemlig, ska tillåta endast envägskommunikation vid import re-

spektive export av data.

Logisk separation

Med logisk separation avses att möjligheten till kommunikation mellan informationssystem förhindras med stöd av mjuk- eller hårdvara. En verksamhetsutövare ska säkerställa att ett informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfiden-

tiell, logiskt separeras från informationssystem eller nätverk som inte

omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd.

Ett informationssystem avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller konfidentiell kan i vissa fall dela infrastrukturkomponenter med ett informationssystem som inte omfattas av säkerhetsskydd. De tekniska lösningar som finns tillgängliga för att dela infrastruktur medför både risker och sårbarheter som en verksamhetsutövare behöver hantera. Att dela infrastrukturkomponenter mellan sådana informationssystem bör därför ske restriktivt.

Vid logisk separation föreligger bl.a. följande risker: – sårbarheter i tekniken, – sårbarheter i implementationen av tekniken, – felaktiga konfigurationer.

Om den virtuella infrastrukturen delas mellan ett informationssystem som behandlar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ett informationssystem som inte omfattas av säkerhetsskydd kan en hotaktör

angripa den virtuella infrastrukturen och får åtkomst till det andra informationssystemet med hjälp av en sårbarhet i det ena informationssystemet.

Även om informationssystem avsedda för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hem-

lig eller konfidentiell inte ska kommunicera med informationssystem

eller nätverk som saknar motsvarande krav på säkerhetsskydd, föreligger ibland behov av sådan kommunikation. Om sådan kommunikation ska kunna realiseras måste verksamhetsutövaren ansöka om

undantag. Både Säkerhetspolisen och tillsynsmyndigheterna har möj-

lighet att medge undantag från bestämmelserna i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Innan en tillsynsmyndighet fattar beslut om undantag ska myndigheten samråda med Säkerhetspolisen.

Fysisk separation

Med fysisk separation avses att ett informationssystem inte har några fysiska sammankopplingar med ett annat informationssystem, om det inte omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd.

En verksamhetsutövare ska se till att informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig, fysiskt separeras från informationssystem eller nätverk som inte omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd.

7.7.6. Import och export av data

Om data ska importeras till informationssystem avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen be-

gränsat hemlig eller konfidentiell, från ett informationssystem som

inte omfattas av säkerhetsskydd, behöver verksamhetsutövaren tillse att import görs på ett sådant sätt att informationssystemen inte kan kommunicera med varandra. En metod för genomföra sådan import kan vara att importera data via bärbar lagringsmedia.

För informationssystem avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalifi-

cerat hemlig, får import och export av data endast ske via envägskom-

munikation. Med envägskommunikation avses att information enbart

kan flöda åt ett håll. Om import och export behöver utföras samtidigt ska dessa funktioner, så långt det är möjligt, separeras för att göra det svårt att öppna upp en dubbelriktad kommunikationskanal.

Vid import av data kan verksamhetsutövaren behöva en funktion som kan detektera förekomst av skadlig kod, eller på annat sätt verifiera integriteten i data som importeras. Ett tillvägagångsätt kan vara att exekvera data i ett fristående informationssystem, s.k. sandlåda (sand box). Med denna metod kan verksamhetsutövaren kontrollera innehållet och i förkommande fall ”tvätta” filerna eller förhindra filerna från att importeras.

7.7.7. Säkerhetszoner och kontrollerad kommunikation

Allmänt

Ett sätt att minska exponeringen av ett informationssystem är att säkerställa att det kommunicerar på ett kontrollerat sätt. Ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet bör därför utformas enligt principen om kontrollerad kommunikation. Med detta avses att verksamhetsutövaren först fastställer hur och på vilket sätt ett sådant informationssystem får kommunicera. Därefter bör verksamhetsutövaren införa lämpliga säkerhetskyddsåtgärder som säkerhetsställer att informationssystem endast tillåts kommunicera på ett kontrollerat sätt.

Bestämmelser relaterade till kontrollerad kommunikation återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 19 § framgår att verksamhetsutövaren ska se till att informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet kommunicerar på ett kontrollerat sätt med komponenter eller delsystem inom samma informationssystem, och kommunicerar på ett kontrollerat sätt med informationssystem eller nätverk som inte omfattas av krav på säkerhetsskydd.

7.7.8. Säkerhetszoner

Ett teoretiskt koncept som brukar användas för att åskådliggöra olika principer för att minska exponeringen av ett informationssystem är att modellera olika säkerhetszoner. I denna kontext placeras ett informationssystem i en säkerhetszon baserat på hur skyddsvärt det är. Säkerhetskyddssåtgärder bör säkerställa att endast tillåten kommunikation kan ske från en zon till en nästliggande zon.29 Informationssystem som omfattas av motsvarande krav på säkerhetsskydd kan placeras i samma säkerhetszon.

En hotaktör med ett slumpmässigt mål har oftast inte kunskap och resurser som krävs för att få åtkomst till de mest skyddsvärda zonerna. En målinriktad hotaktör med mer kunskap och resurser kan försöka komma åt de mer skyddsvärda informationssystemen. En avancerad hotaktör kan förfoga över stora resurser, vilket kan möjliggöra kompromettering av det mest skyddsvärda informationssystemen.

Informationssystem kan i vissa fall vara placerade inom samma säkerhetszon och kan kommunicera direkt med varandra och dela infrastrukturkomponenter. Kommunikation mellan dessa bör dock ske på ett kontrollerat sätt, t.ex. med hjälp av brandvägg.

7.7.9. Nödvändig kommunikation

För att fastställa vilken kommunikation som ska tillåtas i ett informationssystem och vilka skyddsåtgärder som är lämpliga för att förhindra otillåten kommunikation kan en verksamhetsutövare genomföra en hotmodellering.

Kommunicering på ett kontrollerat sätt

Ett informationssystem innehåller flera olika entiteter (användare, funktioner m.m.), som kommunicerar med varandra för att utbyta information. När en entitet tillåts att kommunicera med en annan öppnas möjliga vägar till angrepp som kan nyttjas av en hotaktör. Ett annat sätt att beskriva detta är att entiteterna exponerar en angreppsyta.

29 Det bör därför exempelvis inte vara möjligt att upprätta kommunikation direkt från zon 4 till zon 2 eller 1, utan att passera mellanliggande zon(er) där data verifieras innan de skickas vidare.

Med begreppet kommunicerar på ett kontrollerat sätt avses att verksamhetsutövaren har gjort ett medvetet ställningstagande kring hur entiteter tillåts kommunicera sinsemellan, samt hur dessa får kommunicera med entiteter i andra informationssystem. Med begreppet avses även att verksamhetsutövaren har infört säkerhetsskyddsåtgärder som förhindrar kommunikation som inte är tillåten. En viktig princip att beakta för att kunna uppnå kontrollerad kommunikation är att endast nödvändig kommunikation mellan entiteter ska tillåtas, och övrig kommunikation förhindras.

För att minska exponering av angreppsytor bör verksamhetsutövaren tillse att informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet endast kommunicerar på ett kontrollerat sätt med komponenter eller delsystem inom samma informationssystem, samt kommunicerar på ett kontrollerat sätt med informationssystem eller nätverk som inte omfattas av krav på säkerhetsskydd. Åtkomstkontroll avgör vilka funktioner som får kommunicera med varandra, vilket medför att möjliga vägar till angrepp kraftigt reduceras. Endast specifikt utpekade funktioner bör kunna kommunicera med varandra.

Kommunikation mellan entiteter kan även begränsas genom exempelvis VLAN och brandväggar som endast tillåter godkänd kommunikation mellan olika nätsegment. Stödjande eller säkerhetsrelaterade funktioner i ett informationssystem, t.ex. administration (management), loggning eller säkerhetskopiering bör utföras och hanteras i avskilda nätsegment. Syftet med detta är att minska exponering av angreppsytor och begränsa möjligheter för en hotaktör att få åtkomst till känsliga resurser som kan ge administrativa behörigheter eller påverka spårbarheten. Vidare bör kommunikation till sådana nätsegment, när så är möjligt, krypteras för att förhindra obehörig insyn och påverkan.

Vid kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter över förbindelser utanför verksamhetsutövarens kontroll, krävs kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.

7.7.10. Kryptering

Allmänt om kryptering

Datakommunikation som inte är krypterad kan med enkla medel avlyssnas av någon som har tillgång till kommunikationen. Detsamma gäller för information på lagringsmedia. Kryptering är därför en viktig åtgärd för att skydda information från obehörig åtkomst när den transporteras i ett nätverk, eller när den lagras. Kryptering kan även användas för att skydda information mot förändring genom så kallad elektronisk signering, vilket också kan användas för att bevisa en identitet (autentisering) med exempelvis smarta kort.

Av bestämmelserna i 3 kap. 5 § och 7 kap. 5 § i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår att innan säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behandlas i ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll ska denne försäkra sig om att säkerhetsskyddet för uppgifterna i systemet är tillräckligt. Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll ska uppgifterna skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.

Bestämmelser om kryptering finns även i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.30

Av bestämmelserna i 4 kap. 22 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska analysera behovet av användning av kryptografiska funktioner till skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och uppgifter som behöver skyddas från ett riktighetsperspektiv. En verksamhetsutövare behöver analysera behovet av kryptografiska funktioner för data i vila och data under transport och därefter införa de skyddsåtgärder som är motiverade. Med data i vila menas att den lagras på ett lagringsmedium såsom exempelvis en hårddisk eller en mobil enhet. Med data under transport menas att den rör sig mellan olika komponenter i ett datanätverk.

För att kryptering av information ska bli robust krävs en kedja av fungerade åtgärder. I detta ingår bl.a. säker hantering av kryptonycklar, skydd av kryptografisk utrustning och teknisk implementation av den kryptografiska funktionaliteten i informationssystemet.

30 3 kap. 21 § och 4 kap. 22 och 28 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Chiffersviter

Chiffersviter används bl.a. vid handskakning i kommunikationsprotokollet Transport Layer Security (TLS), som är vanligt förekommande

för kryptering av datakommunikation. Vid handskakningen förhandlar parterna om vilka algoritmer som ska användas vid kommunikationen. I detta sammanhang är det viktigt att handskakningen endast tillåter algoritmer som verksamhetsutövaren har godkänt för ändamålet. Med jämna mellanrum upptäcks sårbarheter i de algoritmer som används för kryptografi. Att genomföra omvärldsbevakning för att inhämta av information om sådana sårbarheter är därför viktigt för att verksamhetsutövaren ska ha möjlighet att byta ut bristfälliga algoritmer eller implementationer i god tid.

Public Key Infrastructure (PKI)

För att användare och komponenter inom ett informationssystem på ett enkelt sätt ska kunna verifiera identiteter och andra entiteter i informationssystemet kan s.k. Public Key Infrastructure (PKI) användas. PKI innebär att verksamhetsutövaren implementerar en infrastruktur för certifikat och nyckelhantering, där en eller flera certifikatutfärdare31 är utgivare av digitala certifikat. Digitala certifikat knyter en publik nyckel till ett subjekt, t.ex. ett användarnamn, på certifikatet och signeras elektroniskt av certifikatutfärdaren. Förlitande parter kan sedan verifiera att en motpart har en privat nyckel som står i relation till en publik nyckel och som i sin tur är elektroniskt signerad av, en av dem, betrodd certifikatutfärdare.

PKI-infrastrukturen kan användas för olika tillämpningar, bl.a. krypterade anslutningar mellan klienter och servrar, signerad och/ eller krypterad e-post eller tvåfaktorsinloggning med s.k. smarta kort.32

Krypteringsnyckel

Hur krypteringsnycklar skyddas är avgörande för hur säker en funktion för kryptering kan anses vara. Att säkerställa att ingen obehörig kan få åtkomst till de nycklar som används vid kryptering, och i före-

31 Certificate Authority. 32 Hantering av PKI-miljön och rutiner kring utfärdande av digitala certifikat beskrivs i ett så kallat Certificate Practice Statement (CPS).

kommande fall signering, är därför viktigt. En verksamhetsutövare kan behöva reglera nyckelhantering både ur administrativt och tekniskt perspektiv, t.ex. genom bestämmelser om hur och när krypteringsnycklar utfärdas, byts ut och förstörs.

Krypteringsnycklar bör säkerhetskopieras centralt så att dekryptering är möjlig även om originalnyckeln har försvunnit.33 Signeringsnycklar bör dock inte säkerhetskopieras då det påverkar signeringens oavvislighet, d.v.s. att innehavaren av signeringsnyckel kan hävda att någon annan har signerat ett objekt i dennes namn.

Kryptografiska funktioner som godkänts av Försvarsmakten

Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll, ska uppgifterna skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.

Med begreppet kontroll menas att verksamhetsutövaren ska ha sådan kontroll över den förbindelse som används för att överföra (kommunicera) de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna, att obehörig avlyssning kan sägas vara utesluten.

Om verksamhetsutövaren saknar sådan kontroll ska i stället kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten användas för att skydda de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna vid överföring. I praktiken innebär begreppet kontroll att verksamhetsutövaren ska besitta både administrativ kontroll över informationssystemet/datanätet och fysisk kontroll över förbindelsen så att obehörig åtkomst för avlyssning kan förhindras.

Försvarsmakten är den myndighet som får utfärda föreskrifter om kryptografiska funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet. Vid behov av kryptografiska funktioner som godkänts av Försvarsmakten kan en verksamhetsutövare i första hand kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har i uppdrag att samordna beställningar av signalskydd.

33 S.k. Key Escrow.

7.7.11. Identitets- och behörighetshantering

Allmänt

För att säkerställa att endast behöriga får åtkomst till ett informationssystem och spårbarhet till olika händelser är en verksamhetsutövares identitets- och behörighetshantering ett viktigt arbete. Detta arbete innefattar många delar, allt från ID-kontroll för att verifiera identiteten på en person som ska tilldelas ett användarkonto i ett informationssystem, till att följa upp och säkerställa att en användare har rätt behörigheter över tid.

Bestämmelser om identitets och behörighetshantering återfinns bland annat i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Behörighetsstyrning

Åtkomst inom ett informationssystem baseras som regel på en användare (eller ett användarkonto) till vilket det tilldelas behörigheter som styr vad användaren kommer åt. Med behörighetsstyrning avses främst administrativa åtgärder för att styra och hantera åtkomst till och inom ett informationssystem. De administrativa åtgärderna handlar främst om processer, rutiner och regler som beskriver hur verksamhetsutövarens ska hantera användare och deras behörigheter i ett informationssystem. Viktiga perspektiv att beakta vid behörighetsstyrning är tilldelning, förändring och uppföljning av användare och behörigheter.

Huvudprincipen vid behörighetsstyrning för ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet är att en användare av ett sådant informationssystem endast tilldelas de behörigheter som denne behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.34En annan viktig princip att beakta vid behörighetsstyrning är att tilldelade behörigheter bör tidsbegränsas.

34 Denna princip beskrivs bl.a. i internationella standarder och facklitteratur. I engelsk facklitteratur används begreppet ”least privileged access” som benämning för denna princip.

Identitetshantering och spårbarhet över tid

En digital identitet kan beskrivas som en representation av en fysisk individ i ett informationssystem. För att en individ ska kunna använda ett informationssystem skapas en digital identitet, i de flesta fall i form av ett användarkonto. Ett användarkonto tilldelas i sin tur behörigheter som ger åtkomst till olika resurser i informationssystemet.

Alla utställda identiteter i ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet ska vara unika över tid, det vill säga över hela informationssystemets livstid. Anledningen till detta är att identiteten ska kunna knytas till en unik fysisk person under hela informationssystemets livstid, samt att spårbarheten för vad olika individer gjort i informationssystemet ska vara tillförlitlig.

Åtkomst inom ett informationssystem ska vara spårbar till antingen individ, system eller resurs. Spårbarheten till individ är viktigt vid brottsutredningar samt för att kunna upptäcka och utreda incidenter. Det finns dock ofta konton i informationssystem som inte kan kopplas till en fysisk individ, t.ex. tjänstekonton som används främst för att utföra automatiserat bakgrundsarbete i ett informationssystem. Även om tjänstekonton inte går att koppla till en fysisk individ är det lika viktigt att dessa identiteter är och förblir unika över tid.

Identiteter kan ställas ut på många sätt och i olika former. När verksamhetsutövare tar fram processer, rutiner och regler inom ramen för sin behörighetsstyrning är det viktigt att säkerställa att: – användarkonton inte återanvänds under informationssystemets

livstid, – användarkonton aldrig tas bort från ett informationssystem, utan

i stället avaktiveras om de inte används, – det sker kontinuerlig uppföljning av tilldelade användarkonton

och deras behörighet.

Det är även viktigt att verksamhetsutövaren har processer som säkerhetsställer att alla identiteter i ett informationssystem har utgivits på ett tillförlitligt sätt.

Behörighetskontrollsystem

En teknisk funktion som styr användarnas åtkomst i ett informationssystem, eller mellan informationssystem, benämns behörighetskontrollsystem. Ett behörighetskontrollsystem baseras ofta på olika roller som kan tilldelas till användarna. Dessa roller styr användarnas skriv- och läsrättigheter till den information som finns i informationssystemet. För att förenkla hantering samt uppföljning av behörigheter hanteras detta många gånger i en central funktion, ofta benämnd centralt behörighetskontrollsystem.

Ett centralt behörighetskontrollsystem kan utgöra ett intressant angreppsmål. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren vidtar adekvata säkerhetsskyddsåtgärder för att förhindra att systemet utgör den svagaste kedjan i länken, i fråga om kontrollen av åtkomst till information.

Ett centralt behörighetskontrollsystem ska ges ett säkerhetsskydd som motsvarar det högsta säkerhetsskydd som de anslutna informationssystemen omges av. Vid val av skyddsåtgärder för ett centralt behörighetskontrollsystem blir därför säkerhetsskyddsklassificeringen av informationen i de anslutna informationssystemen ett viktigt ingångsvärde. Skyddsåtgärderna bör omfatta såväl tekniska som administrativa säkerhetsåtgärder.

7.7.12. Intrångsskydd och intrångsdetektering

Allmänt

Intrångsskydd beskrivs som administrativa eller tekniska åtgärder som vidtas för att skydda informationssystem mot obehörig åtkomst.35Bestämmelser om intrångsskydd och intrångsdetektering finns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. I föreskrifterna beskrivs intrångsdetektering som administrativa eller tekniska åtgärder som vidtas för att detektera intrång eller försök eller förberedelse till intrång i informationssystem.

Av bestämmelserna i 4 kap. 29 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska förse ett informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskydds-

353 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 4 kap. 29–30 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

klassen konfidentiell eller högre och som kommunicerar med andra

informationssystem, med funktioner för intrångsskydd och intrångs-

detektering.

Av 30 § framgår att verksamhetsutövaren även ska förse ett informationssystem som kommunicerar med andra informationssystem och där en incident kan medföra mer än ringa skada för Sveriges säker-

het med funktioner för intrångsdetektering och intrångsskydd.

Tekniska hjälpmedel

Intrångsskydd (Intrusion Prevention) har som funktion att stoppa

eller blockera oönskade aktiviteter som pågår i ett nätverk eller i ett informationssystem.

Syftet med intrångsdetektering (Intrusion Detection) är att identifiera och göra verksamhetsutövaren uppmärksam på oönskade aktiviteter som pågår i ett nätverk eller i ett informationssystem.

Funktioner för och intrångsskydd och intrångsdetektering kan i praktiken se ut på olika sätt, från nätverksbaserade produkter36 till programvara som installeras i någon del av informationssystemet37. Det är viktigt att de system som avses användas kan analysera de protokoll som används inom systemet samt identifiera angrepp på dessa protokoll eller tjänster. En verksamhetsutövare måste således analysera var informationssystemet är exponerat och var sådana säkerhetsfunktioner ska implementeras.

Nätverksbaserade produkter för intrångsdetektering och intrångsskydd kan dock bli mindre effektiva till följd av den tekniska utvecklingen, där en stor del av all nätverkstrafik är krypterad och därmed svårare att inspektera. I vissa fall är det möjligt att t.ex. placera servertjänster bakom en lastbalanserare som handhar kryptering gentemot klienter. Dekryptering av nätverkstrafiken sker då innan denna skickas vidare till servern, vilket möjliggör inspektion av nätverkstrafiken.

Systemnära intrångsskydd och intrångsdetektering kan ge bättre skydds- och detekteringsförmåga än nätverksbaserade motsvarigheter,

36 Nätverksbaserade produkter tar oftast sikte på att upptäcka skadliga aktiviteter i nätverkstrafik benämns Network Intrusion Detection System (NIDS). Produkter som även förhindrar skadliga aktiviteter i nätverkstrafik benämns vanligen Network Intrusion Prevention System (NIPS). 37 Operativsystemnära mekanismer för detektion eller prevention benämns Host Intrustion

Detection System (HIDS) respektive Host Intrusion Prevention System (HIPS). Utöver dessa

finns även applikationsnära skydd som är specialiserade på vissa nätverksprotokoll, t.ex. Web

Application Firewalls (WAF) för webbaserad kommunikation.

eftersom de ligger närmare systemet där händelsen sker. Det är dock av vikt att även implementera säkerhetsövervakning som kan agera på larm då en hotaktör i de flesta fall kan ta sig runt dessa skydd om tid ges.

7.7.13. Granskning vid anskaffning och utveckling

Under arbetet med anskaffning eller utveckling av ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet är den särskilda

säkerhetsskyddsbedömningen central. Genom denna fastställer verk-

samhetsutövaren vilka säkerhetsskyddsåtgärder (säkerhetskrav) i informationssystemet som är motiverade utifrån hur informationssystemet ska användas. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen blir därefter ett stöd för verksamhetsutövaren när säkerhetsskyddet ska utformas och granskas så att dessa krav tillgodoses.

I 4 kap 4 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd anges att verksamhetsutövaren ska se till att egenutvecklad

programvara i informationssystem som har betydelse för säkerhets-

känslig verksamhet granskas för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister och sårbarheter.

I 5 § anges att verksamhetsutövaren ska se till att tredjepartspro-

gramvara i informationssystem som har betydelse för säkerhetskäns-

lig verksamhet granskas för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister och sårbarheter, eller att programvaran på annat sätt bedöms vara tillförlitlig från säkerhetsskyddssynpunkt.

7.7.14. Drift- och testmiljö

Om ett informationssystem ska implementeras i en befintlig it-miljö (driftmiljö) bör testning av informationssystemet utföras i åtskild itmiljö (testmiljö), som på ett realistiskt sätt efterliknar den it-miljö där informationssystemet ska implementeras. Syftet med testmiljön är att säkerställa att sårbarheter inte införs i driftmiljön, att undvika störningar i driftmiljön, samt att testerna i övrigt blir tillförlitliga.

Förutom att driftmiljön bör vara separerad från testmiljön, bör även testmiljön vara separerad från den it-miljö där utveckling sker. Verksamhetsutövaren bör således även upprätta en så kallad utvecklingsmiljö.

7.8. Säkerhetskonfiguration av informationssystem

7.8.1. Allmänt om säkerhetskonfiguration

Säkerhetskonfigurering, s.k. härdning, innebär att operativsystem, nät-

verkskomponenter, andra komponenter, inbyggda programvaror, databaser och andra applikationer som ingår i ett informationssystem konfigureras på ett så säkert sätt som möjligt.38 Exempelvis kan åtkomsträttigheterna i systemet och de delar som ingår begränsas, möjliga vägar till angrepp via sårbara funktioner i infrastrukturkomponenter och applikationer skäras av och exponering mot andra informationssystem eller externa enheter förhindras.

Bestämmelser om säkerhetskonfigurering återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 23 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska för informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tillämpa konfiguration som använder lämpliga säkerhetsfunktioner, stänger av funktioner som inte används och även i övrigt reducerar sårbarheter.

S.k. härdning utgår från principen att det som inte behövs för informationssystemets definierade funktion ska vara begränsat avseende åtkomst, avstängt eller borttaget ur informationssystemet. I arbetet med härdning behövs dock en avvägning av vilka åtgärder som ska vidtas, där man särskilt bör beakta hur informationssystemet exponeras samt vilken hotbild verksamhetsutövaren har att förhålla sig till. Härdning bör ske utan att informationssystemets stabilitet påverkas och därutöver kan användarvänligheten vara en aspekt att beakta. Härdning bör vara en del av en standardkonfiguration och automatiseras så långt det är möjligt för att minimera risken för felkonfigurationer.

För att härda ett informationssystem finns det olika rekommen-

dationer från både tillverkare och andra aktörer på marknaden. Till-

verkarspecifika rekommendationer eller andra allmänt kända och verifierade inställningar bör i första hand användas om sådana finns. Kvaliteten på rekommendationerna kan dock vara svår att bedöma, och varierar från tillverkare till tillverkare.

383 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 4 kap. 23 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Som alternativ till dessa finns olika standarder utgivna av olika

oberoende organisationer. Dessa är oftast mer konceptuella och om-

fattar de vanligaste delarna i ett informationssystem.

För att säkerställa att en hotaktör inte ska kunna påverka ett informationssystem behöver säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de kompletterar och överlappar varandra. Ett sätt att åstadkomma detta är att säkerhetsskyddsåtgärderna byggs i flera lager.39

7.8.2. Skydd mot skadlig kod

Allmänt om skydd mot skadlig kod

Skadlig kod är ett samlingsnamn för olika typer av programvaror som

orsakar avsiktlig störning eller skada.40 I begreppet skadlig kod ingår bl.a. virus, maskar, trojaner, exploits och rootkits.

Skydd mot skadlig kod syftar till att skydda informationssystemet mot programkod som är tänkt att användas för att otillbörligt ändra, röja, exfiltrera, förstöra eller avlyssna uppgifter, filer eller programvara som lagras eller kommuniceras till eller från ett informationssystem.

Bestämmelser om skydd mot skadlig kod finns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.41 Av bestämmelserna i 4 kap. 27 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska för informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet analysera behovet av och i förekommande fall besluta att använda de funktioner för skydd mot skadlig kod som är nödvändiga från säkerhetsskyddssynpunkt.

39 Säkerhetsskyddåtgärder att implementera kan t.ex. vara: – fysisk plombering för att upptäcka eventuell manipulation av hårdvara, – Secure Boot för verifiering av uppstartsprocess, – hårddiskkryptering, – skydd av systemfiler (åtkomstkontroll), – vitlistning av godkända hårdvaruenheter, – vitlistning och signering av godkända applikationer, – användning av lokal brandvägg, – skydd mot skadlig kod, – detektering och skydd mot skadliga aktiviteter (intrångsdetektering/intrångsskydd). 40 I engelsk facklitteratur används begreppet malicious code eller kortformen malware. 413 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 4 kap. 27 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Tekniska hjälpmedel

En verksamhetsutövare som har ett informationssystem som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet behöver i första hand göra en analys av vilka funktioner för skydd mot skadlig kod som är lämpliga utifrån hur informationssystemet ska användas. Därefter behöver verksamhetsutövaren besluta vilka funktioner som ska användas, och slutligen införa dessa funktioner till skydd av informationssystemet.42

Det vanligaste skyddet mot skadlig kod är antivirusprogramvara, som med hjälp av signaturer söker efter hela eller delar av filer som kan ha ett skadligt beteende. Det är dock enkelt för en hotaktör att skapa nya versioner av skadlig kod som inte upptäcks av antivirusprogramvaran då signaturen inte längre matchar. Antivirusprogramvara kan därför vara ett svagt skydd mot en kvalificerad aktör, men ska ses som ett grundläggande skydd av informationssystem.

Utöver antivirusprogramvaror finns olika säkerhetsprodukter som ytterligare kan stärka skyddet. Initialt bör dock inbyggda funktioner användas så långt det är möjligt för att minimera kostnader och komplexitet. Vidare bör rutiner för att kontrollera att skyddet mot skadlig kod är aktivt tas fram och dokumenteras.

7.9. Funktionstester och säkerhetsgranskning

7.9.1. Allmänt om funktionstester och säkerhetsgranskning

Funktionstester och säkerhetsgranskning syftar till att säkerhetsställa

att informationssystemet lever upp till den kravställning som ställs på systemet.43

Funktionstester kan säkerställa att systemet är robust och att informationen i systemet är tillgänglig och korrekt. Med säkerhets-

42 Effektivt skydd mot skadlig kod kan bestå av: – programexekveringskontroll (så kallad vitlistning) så att enbart godkända program kan exekveras, – behörighetsstyrning (begränsning av administratörsrättigheter), – begränsning av möjlighet att exekvera scriptkod inom olika dokumenttyper såsom exempelvis Microsoft Office dokument och PDF-filer, – lokala brandväggar som hindrar skadlig programvara från att sprida sig vidare till andra system, – funktioner som försvårar att exploatera sårbarheter, exempelvis buffertöverskridning, och – antivirusprogramvara. 433 kap.1 och 4 §§säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), 2 kap. 17 § och 4 kap. 12–17 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

granskning utökas detta till att även säkerhetsställa att informationssystemet kan motstå angrepp och andra incidenter som kan utsätta systemet eller informationen för exponering. Dessa tester och granskningar bör genomföras löpande under utvecklingsarbetet för att minimera arbetet med rättningar av avvikelser vid driftsättning.

I detta avsnitt beskrivs åtgärder som en verksamhetsutövare bör vidta vid funktionstester och säkerhetsgranskning av ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

7.9.2. Funktionstester

Bestämmelser om granskning av informationssystem återfinns bl.a. i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 4 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska se till att egenutvecklad programvara i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet granskas för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister och sårbarheter.

Av 5 § följer att verksamhetsutövaren ska se till att tredjeparts-

programvara i informationssystem som har betydelse för säkerhets-

känslig verksamhet granskas för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister och sårbarheter, eller att programvaran på annat sätt bedöms vara tillförlitlig från säkerhetsskyddssynpunkt.

För att säkerställa att programvaran eller systemet fungerar enligt kravställning bör därför tester utföras för att säkerställa att integritet och tillgänglighet kan garanteras.

Funktionstester kan bestå av t.ex. belastningstester, redundans-

tester och verifiering av indata. Funktionsrelaterade tester av ett informationssystem benämns ofta acceptanstest. Acceptanstest innebär att informationssystemet testas mot olika fördefinierade testfall som beskriver en händelse och hur informationssystem ska bete sig vid givna parametrar. Under sådana tester är säkerhetsfunktionerna ofta bara en delmängd av flera funktioner som testas.

7.9.3. Säkerhetsgranskning

Säkerhetsgranskning kan bestå av:

– granskning av styrning i fråga om rutiner och regelverk, – teknisk granskning som syftar till att verifiera säkerheten i olika

tekniska implementationer i ett informationssystem.

Vid utveckling av egen programvara bör tekniska säkerhetsgranskningar genomföras löpande under utvecklingsprocessen för att enklare kunna upptäcka och åtgärda säkerhetsproblem i ett tidigt skede. Verksamhetsutövaren kan därför behöva ta fram rutiner och metodstöd för ändamålet så att tekniska säkerhetsgranskningar blir en naturlig del av utvecklingsprocessen.

Även om granskning av delkomponenter genomförs under en utvecklingsprocess bör en sammantagen säkerhetsgranskning genomföras, där alla komponenter i informationssystemet testas tillsammans. Detta kan lämpligen ske i slutskedet av utvecklingsprocessen, t.ex. genom ett penetrationstest (se nedan).

Efter att upptäckta brister och sårbarheter har åtgärdats kan ytterligare en granskning behöva ske för att verifiera att dessa i praktiken är åtgärdade, eller på annat sätt motverkats. Säkerhetsgranskningar bör därutöver även genomföras löpande efter att driftsättning har skett.

Granskning av programvara från tredje part

Vid användning av programvara som inte utvecklats av verksamhetsutövaren (s.k. tredjepartsprogramvara), är det viktigt att verksamhetsutövaren undersöker om denna programvara har oönskad funktionalitet som negativt kan påverka säkerheten i ett informationssystem där programvaran ska användas. Om det kan antas att tredjepartsprogramvara inte granskats av en part som verksamhetsutövaren bedömer som tillförlitlig, bör verksamhetsutövaren själv genomföra en grundlig säkerhetsgranskning av programvaran innan den implementeras i ett informationssystem. Syfte med en sådan grundlig säkerhetsgranskning är att upptäcka oönskad funktionalitet samt skydda informationssystemet mot exempelvis dolda kanaler och skadlig kod som kan finnas i tredjepartsprogramvaran. Där det är lämpligt bör även

säkerhetskonfigurationen granskas så att produkten implementeras på ett korrekt sätt.

7.9.4. Sårbarhetsskanning

En sårbarhetsskanning är en metod som används för att automatiskt kontrollera att säkerhetsuppdateringar är installerade på en it-infrastruktur, system och applikationer. En sårbarhetsskanner kan även hitta enklare brister i konfiguration.

En sårbarhetsskanning är ofta ett verktyg som används under ett penetrationstest, men kan även automatiseras för regelbunden kontroll av applikationer och infrastruktur i it-miljön i syfte att över tid ha kontroll över uppdaterings- och säkerhetsnivån i nätverken. En sårbarhetsskanning kan genomföras både med och utan inloggning i målsystemen.44

7.9.5. Penetrationstest

Ett penetrationstest är en metod som används för att säkerställa att itinfrastruktur, system och applikationer kan stå emot ett angrepp genom att använda samma metoder som en hotaktör.

Penetrationstester kan utföras med olika metodik och det finns ett antal standarder att använda som stöd i testningen samt i bedömningen av brister. Ett penetrationstest kan utföras på allt från en hel it-infrastruktur till enskilda system eller applikationer. Metoderna kan skilja sig mellan olika testscenarier. Det finns i huvudsak tre vanligt

44 Flertalet sårbarhetsskannrar erbjuder möjlighet att genomföra aggressiva tester som t.ex.

Denial-of-Service-attacker (DoS-attacker). Flertalet sårbarhetsskanners erbjuder även möjlighet

att genomföra webbapplikations-skanningar. Det finns också lösningar som enbart genomför skanningar på webbapplikationer. Dessa kan ses som ett komplement till renodlade penetrationstester.

förekommande koncept för penetrationstester som benämns black-

box45, whitebox

46

och greybox47.

Ett penetrationstest med godkänt resultat kan dock inte ses som

en garant för att inte bli utsatt för obehörigt intrång, eftersom det inte

finns några garantier att samtliga sårbarheter upptäckts under testet. Ett penetrationstest ger däremot en indikation av hur väl säkerhetsarbetetsarbetet fungerar.

De brister som upptäcks vid granskning bör dokumenteras och graderas.48 Graderingen kan sedan ligga till grund för i vilken ordning säkerhetsbristerna ska åtgärdas eller på annat sätt motverkas. Efter åtgärdens införande bör ytterligare test ske för att säkerställa att åtgärden har gett avsedd effekt. Rapportering och dokumentation efter ett penetrationstest bör delges berörda inom en organisation så att de får en djupare kunskap om bl.a. upptäckta sårbarheter.

7.10. Inför driftsättning

7.10.1. Allmänt om åtgärder inför driftsättning

Innan ett informationssystem tas i drift behöver verksamhetsutövaren säkerställa att informationssystemet är färdigställt och att det kan användas operativt i den säkerhetskänsliga verksamheten. Detta innefattar bl.a. att verifiera funktions- och säkerhetskrav, tillse att relevant

systemdokumentation är upprättad, genomföra ett eventuellt samråd

45Blackbox är ett koncept där de penetrationstestare som ska utföra testerna inte får någon förhandsinformation om organisationens it-miljö. Även om detta koncept är realistiskt i förhållande till de förutsättningar en hotaktör har används konceptet väldigt sparsamt. Anledning till detta är att ett penetrationstest enligt konceptet black-box är extremt tidsödande och sällan ger heltäckande resultat då ett penetrationstest vanligtvis genomförs inom en begränsad tidsperiod. 46Whitebox är ett koncept där de penetrationstestare som ska utföra testerna får fullständig tillgång till information om organisationens it-miljö innan testet påbörjas. Vanligtvis ges penetrationstestarna även fullständig åtkomst till nätverk, konton, applikationer samt eventuell källkod. Denna metodik är vanligtvis mest effektiv och ger ofta ett heltäckande resultat då tiden kan nyttjas mer effektivt och fler sårbarheter kan upptäckas och graderas. 47Greybox är ett koncept som utgör en kombination av blackbox och whitebox. Här kan informationstilldelning och åtkomst anpassas efter behov och förutsättningar. Denna metodik används ofta i övningar med s.k. blue- och red-team mellan säkerhetsövervakning och penetrationstestare för att testa upptäckandeförmågan och rutiner för incidenthantering inom organisationen. 48 Gradering av säkerhetsbrister kan ske med hjälp av t.ex. Common Vulnerability Scoring System (CVSS). CVSS beaktar olika aspekter av en sårbarhet som t.ex. attackvektor, komplexitet och påverkan på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Baserat på dessa parametrar räknas ett värde från 0 till 10 fram, där 0 innebär låg risk för informationssystemet och 10 innebär kritisk risk.

med Säkerhetspolisen samt fatta beslut om driftgodkännande.49Driftsättning är det sista steget i en utvecklingsprocess innan ett informationssystem kan börja användas operativt av verksamhetsutövaren.

Bestämmelser om driftsättning finns bl.a. i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 7 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska, innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift, genomföra tester av säkerhetsskyddsåtgär-

derna. Resultatet ska dokumenteras och jämföras med de säkerhets-

krav som gäller för informationssystemet. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska uppdateras med eventuella avvikelser och de kompensatoriska åtgärder som måste vidtas.

Av bestämmelserna i 4 kap. 9 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska, innan samråd enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) sker med Säkerhetspolisen, kontrollera och dokumentera att de säkerhetskrav som identifierats i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen har implementerats och att säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt.

Av bestämmelserna i 4 kap. 25 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren även ska ha dokumentation som visar logiska samband och inbördes beroenden mellan komponenter som används i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

Av 26 § följer att verksamhetsutövaren ska för informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, dokumentera vilken hård- och mjukvara som används i informationssystemet och deras inbördes beroenden. Kraven gäller även informationssystem där en incident kan medföra synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

I nästa avsnitt beskrivs närmare de åtgärder som en verksamhetsutövare behöver genomföra innan driftsättning sker av informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

49 Se 3 kap.13 §§säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 3 kap. 1 § och 4 kap. 7–9, 25 och 26 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

7.10.2. Dokumentation

Upprättad systemdokumentation är normalt en förutsättning för att få översikt över ett informationssystem. Det är också en förutsättning för att effektivt kunna hantera driftrelaterade problem och incidenter. Systemdokumentationen är även ett hjälpmedel för att identifiera vilka delar av informationssystemet som berörs av en säkerhetsuppdatering som ska installeras, vilka delar som berörs av en inträffad incident samt i övrigt för att kunna identifiera beroenden mellan olika komponenter i ett informationssystem.

Verksamhetsutövaren ska upprätta systemdokumentation för informationssystemet innan det driftsätts. Systemdokumentation kan behövas i olika delar av en organisation, och den måste därför utformas på ett sådant sätt att den är till nytta för de olika avsedda mottagarna.50 Systemdokumentation bör även finnas i pappersform så att den är möjlig att ta del av även om den elektroniskt lagrade dokumentationen är otillgänglig, t.ex. vid större störningar i nätverken.

7.10.3. Verifiering av funktions- och säkerhetskrav

För att en verksamhetsutövare ska kunna säkerhetsställa att ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet uppfyller säkerhetskraven och att de säkerhetskyddsåtgärder som identifierats i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ger önskad effekt, behöver informationssystemet ha genomgått testning innan driftsättning. Resultatet av dessa ska jämföras mot verksamhetsutövarens funktionella och säkerhetsrelaterade krav för informationssystemet. Detta är ett sätt att verifiera att informationssystemet uppfyller de krav som verksamhetsutövaren fastställt. Kraven identifieras och fastställs av verksamhetsutövaren i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen, och i förkommande fall genom hotmodellering. Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen är ett styrande dokument för alla delar i utvecklingen av ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet. Detta gäller inte minst i den

50 Systemdokumentation kan innehålla bl.a.: – beskrivningar av informationssystemets arkitektur med ingående hård- och mjukvara (Solution Architecture Document, SAD), – förklaring av hur varje komponent inom systemet fungerar, och – beskrivningar av hur systemet bör underhållas och vad som ska göras vid vissa kända problem.

del i utvecklingsprocessen där en verksamhetsutövare ska genomföra tester och säkerhetsgranskningar.

7.10.4. Driftgodkännande

Av 3 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen framgår att ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet inte får tas i drift förrän det har godkänts ur säkerhetsskyddssynpunkt av

verksamhetsutövaren. Godkännandet ska dokumenteras.

Under vissa omständigheter är en verksamhetsutövare skyldig att även samråda med Säkerhetspolisen innan ett informationssystem tas i drift eller i väsentliga avseenden förändras.

7.11. Drift och underhåll

7.11.1. Allmänt om drift och underhåll

Arbetet med drift och underhåll av informationssystem avser dels att hantera olika driftrelaterade problem som kan uppstå, dels att tillse att säkerheten i informationssystemet upprätthålls över tid. Viktiga delar i detta arbete är att tillse att informationssystemet hålls uppdateras, att föråldrad programvara byts ut samt att förändringar och avveckling genomförs på ett kontrollerat sätt.51

Bestämmelser relaterade till drift och underhåll finns bl.a. i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2).

7.11.2. Styrning av drift och underhåll

För att tillgodose att säkerheten i ett informationssystem upprätthålls över tid är det viktigt att en verksamhetsutövare har en tydlig

styrning av hur drift och underhåll av ett informationssystem ska han-

teras. Om drift och underhåll av ett informationssystem inte hanteras på ett medvetet och strukturerat sätt av verksamhetsutövaren, kan det leda till att systemets tillförlitlighet påverkas, t.ex. genom tillgänglighetsrelaterade problem eller andra sårbarheter i informationssystemet.

51 Se 3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 3 kap. 3, 25–27 §§ och 4 kap. 2, 10, 24, 34 och 38 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Av bestämmelserna i 4 kap. 10 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska fastställa rutiner för hanteringen av informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet under systemets förväntade livstid.

Traditionellt styrs drift och underhåll av ett informationssystem med stöd av ett skriftligt ramverk som innehåller både över gripande principer och anvisningar för hur olika driftrelaterade frågor ska hanteras i praktiken. Oavsett styrmodell är det viktigt att styrdokumenten anpassas utifrån den egna verksamhetens förutsättningar och informationssystemets komplexitet och omfattning. En allt för detaljreglerad styrning kan i vissa fall medföra att driften blir för svårhanterad, och en allt för svag reglering kan medföra att kontrollen över informationssystemet blir bristfällig.

Vid framtagande av styrning för hur drift av informationssystem bör verksamhetsutövaren bl.a. beakta perspektiven: – felhantering, – förändringshantering, – uppdateringar, – incidenthantering, – kontinuitetshantering.

Det är av vikt att verksamhetsutövaren etablerar tydliga roller med beskrivning av vem som gör vad, vem som har vilket ansvar och vem som har vilka befogenheter. I sammanhanget är det även av vikt att ansvaret för säkerheten i ett informationssystem tydligt anges. Förändringar i styrande dokument för drift bör endast genomföras efter att de har godkänts av en kompetent och specifikt utpekad person eller funktion hos verksamhetsutövaren. Den praktiska hanteringen av driften av ett informationssystem bör, där det är tekniskt möjligt, hanteras konsekvent med samma verktyg och hjälpmedel.

Förändringshantering

En grundläggande princip är att informationssystem som används i säkerhetskänslig verksamhet ska hållas uppdaterade så att säkerhetsbrister och sårbarheter motverkas. I praktiken innebär detta att verk-

samhetsutövaren måste förse både mjuk- och hårdvaran i informationssystemet med de säkerhetsuppdateringar som publiceras av tillverkaren, samt i övrigt byta ut äldre versioner av programvara som inte längre kan förses med säkerhetsuppdateringar. Större förändringar i ett informationssystem, särskilt när ny programvara implementeras, kan påverka både säkerheten och tillgängligheten. Förändringar av befintlig programvara eller implementation av ny programvara som kan komma att påverka informationssystemet bör därför ske under kontrollerade former. En annan viktig aspekt att beakta vid förändringar i ett informationssystem är att förändringar inte genomförs på ett sådant sätt som åsidosätter säkerhetsfunktioner i informationssystemet, antingen tillfälligt eller permanent.

Säkerhetsuppdatering

Informationssystem som innehåller programvara som inte är uppdaterad är i många fall ett tacksamt mål för en hotaktör. Sårbarheter i programvaror identifieras löpande och blir ibland publikt kända redan innan tillverkaren av programvaran hunnit åtgärda sårbarheten och publicerat en säkerhetsuppdatering. Regelbunden uppdatering av programvara genom säkerhetsuppdateringar (s.k. säkerhetspatchar) är en åtgärd som utgör en del av det grundläggande skyddet av ett informationssystem.

Syftet med säkerhetsuppdateringar är att användaren ska ha en möjlighet att åtgärda publikt kända sårbarheter i programvaran och på så sätt minska risker för att drabbas av ett angrepp via dessa. Hur en känd sårbarhet i programvara kan nyttjas av en hotaktör skiljer sig naturligtvis åt och beror till stor del på hur programvaran är implementerad och konfigurerad av användaren.

Säkerhetsuppdateringar publiceras inte bara för mjukvara såsom applikationer och operativsystem, utan även för hårdvara i infrastruktur såsom exempelvis switchar, routrar och servrar.

Utbyte av programvara

Av bestämmelserna i 4 kap. 24 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska se till att programvara i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet hålls uppdaterad så att

säkerhetsbrister och sårbarheter motverkas. Om det finns särskilda skäl får verksamhetsutövaren besluta om undantag från dessa krav.

Informationssystem som innehåller föråldrade versioner eller utgåvor av programvara är också ett tacksamt mål för en hotaktör. När en tillverkare släpper en ny version eller utgåva av en programvara upphör ofta publiceringen av säkerhetsuppdateringar till äldre versioner av programvaran. Äldre versioner av programvaran kan ha tillgång till support under en övergångsperiod som fastställs av tillverkaren. Det är därför av vikt att verksamhetsutövaren har kännedom om när tillverkarens support för en programvara upphör (s.k. ”end-of-life”) och har en plan för när avveckling av den föråldrade programvaran ska ske. Programvara som inte längre erhåller säkerhetsuppdateringar från tillverkaren bör därför avvecklas och ersättas.

Ett informationssystem som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte anslutas direkt mot internet för hämtning av uppdateringar. Säkerhetsuppdateringar behöver därför hämtas till ett separat informationssystem och därefter, på ett kontrollerat sätt, föras över till informationssystemet som hanterar de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna.

Om möjligt bör ny programvara testas i ett informationssystem som är separerat från det informationssystem där programvaran ska installeras och användas. Detta ger verksamhetsutövaren möjlighet att testa och granska hur den nya programvaran beter sig, utan att det kan påverka informationssystemet som är i drift. Samma testförfarande bör om möjligt även tillämpas vid uppdatering av och utbyte av befintlig programvara. Informationssystem som beskrivs ovan benämns ofta i termer av testmiljö respektive driftsmiljö.

7.11.3. Beslut om undantag av säkerhetsuppdateringar

En grundläggande princip är att informationssystem som används i säkerhetskänslig verksamhet ska hållas uppdaterade så att säkerhetsbrister och sårbarheter motverkas. Som ovan framgår innebär detta att verksamhetsutövaren måste förse både mjuk- och hårdvaran i informationssystemet med de säkerhetsuppdateringar som publiceras av tillverkaren, samt i övrigt byta ut äldre versioner av programvara som inte längre kan förses med säkerhetsuppdateringar.

Om det finns särskilda skäl får en verksamhetsutövare besluta om

undantag från kravet på att programvara i ett informationssystem

som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet hålls uppdaterad. Så kan vara fallet om det inte är tekniskt möjligt att installera säkerhetsuppdateringarna eller i det fall verksamhetsutövaren konstaterat att det uppenbarligen är obehövligt då andra kompenserade åtgärder har vidtagits.

7.11.4. Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering är många gånger en livlina och det kan få stora konsekvenser om den är bristfällig, eftersom information som regel är en verksamhetsutövares viktigaste resurs. Brister i säkerhetskopieringen kan vid dataförlust åsamka verksamhetsutövaren stor skada. Även förlust av till synes ganska oviktig information kan skada verksamheten. Verksamhetsutövaren bör därför ta fram rutiner för hur säkerhetskopiering ska hanteras.

7.12. Allmänt om operativ säkerhet

Med operativ säkerhet avses det operativa arbete som syftar till att upptäcka, försvåra och hantera skadlig inverkan på informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till och nyttjande av informationssystemet. Inom detta område är säkerhetsloggning, logg-

uppföljning, säkerhetsövervakning och incidenthantering viktiga om-

råden. Bestämmelser relaterade till operativt säkerhetsarbetet återfinns i säkerhetsskyddsförordningen.

Av bestämmelserna i 3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen framgår att en verksamhetsutövare som ansvarar för ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet ska vidta lämpliga skyddsåtgärder för att kunna upptäcka, försvåra och hantera skadlig

inverkan på informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till och nyttjande av informationssystemet. Verksamhetsut-

övaren ska också se till att spårbarhet finns för händelser som är av betydelse för säkerheten i systemet.

7.12.1. Säkerhetsloggning

Allmänt om säkerhetsloggning

Loggning kan göras med olika syften. En verksamhetsutövare som är ansvarig för ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet bör primärt logga händelser med syfte att kunna upptäcka och utreda skadlig eller otillåten påverkan, obehörig åtkomst och funktionsstörningar i informationssystemet.52

En logg kan beskrivas som insamlad information om en händelse och om när händelsen inträffat i ett informationssystem. Loggar är ett hjälpmedel för att kunna veta vad som hänt i ett informationssystem vid ett givet tillfälle.

Loggar är en förutsättning för att en verksamhetsutövare kunna uppnå spårbarhet till olika händelser som inträffar i ett informationssystem. Spårbarhet är i sin tur en förutsättning för att en verksamhetsutövare ska kunna leda i bevis vem som har gjort vad i ett informationssystem vid ett givet tillfälle, t.ex. vem som haft åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Detta är viktigt vid misstanke om brott. Vid en eventuell misstanke om brott måste en verksamhetsutövare kunna försäkra sig om vem som gjort vad i informationssystemet och där är loggar en viktig förutsättning. I övrigt är loggar även ett hjälpmedel för att i efterhand kunna identifiera orsaken till incidenter av olika slag.

Bestämmelser om loggning återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Av bestämmelserna i 4 kap. 31 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska logga händelser som kan påverka säkerheten i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet (säkerhetsloggning).

Av 32 § framgår att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för loggning av händelser som kan påverka säkerheten i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Rutinerna ska omfatta hur verksamhetsutövaren ska kunna upptäcka skadlig eller obehörig åtkomst eller påverkan samt funktionsstörningar. Rutinerna ska även omfatta vad som behövs i övrigt samt vilka åtgärder som ska vidtas vid upptäckta händelser.

Av 33 § framgår att för informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska rutinerna om-

52 Se 3 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 4 kap. 31–35 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

fatta loggning av användning och ändring av behörigheter med systemadministrativ åtkomst och av roller med särskild behörighet i informationssystemet.

Av 34 § framgår att verksamhetsutövaren ska bevara säkerhetsloggar i minst 10 år. För informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska säkerhetsloggar bevaras i minst 25 år.

Av 35 § framgår att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder för att skydda säkerhetsloggar mot obehörig åtkomst, ändring eller förstöring.

Vad ska loggas?

Vad som ska loggas i ett informationssystem är beroende av flera olika faktorer, bl.a. hur och av vilka informationssystemet ska användas och hur det exponeras samt syftet med loggningen.

Loggar kan generas från olika typer av loggkällor. Loggning kan t.ex. ske i en programvara, i ett operativsystem eller i olika komponenter i infrastrukturen för ett informationssystem. Vad som ska loggas och vilka loggkällor som ska användas behöver verksamhetsutövaren fastställa innan ett informationssystem tas i drift.

Logguppföljning och åtgärder vid upptäckta händelser

Logguppföljning är en viktig åtgärd för att kunna upptäcka skadlig eller otillåten påverkan, obehörig åtkomst och funktionsstörningar i ett informationssystem. Logguppföljning kan ske med jämna intervaller eller i realtid som en del av en funktion för säkerhetsövervakning. För att arbetet med logguppföljning ska ge önskad effekt behöver verksamhetsutövaren ta fram rutiner som beskriver hur verksamhetsutövarens personal ska arbeta med logguppföljning. Det är även viktigt att rutinerna innehåller en tydligt beskriven eskaleringsordning som stöd i beslut om åtgärd vid en upptäckt händelse, t.ex. att incidenthantering ska påbörjas.

Hantering av säkerhetsloggar

Att upprätthålla tillförlitligheten till de loggar som genereras är en mycket viktig aspekt som en verksamhetsutövare behöver beakta. En av anledningarna till detta är att loggar ofta används som underlag i internutredningar som kan leda till disciplinära åtgärder eller vid bevisföring i brottsmål. Om riktigheten i loggarna kan ifrågasättas kan det leda till att ansvar inte kan utkrävas av den som gjort sig skyldig till brott. En annan aspekt som en verksamhetsutövare behöver beakta är att loggar kan innehålla skyddsvärda uppgifter och att konfidentialiteten för loggarna därmed behöver upprätthållas.

Loggar kan skyddas på flera olika sätt, där en grundläggande åtgärd för att skydda både riktigheten i loggarna och samtidigt upprätthålla konfidentialiteten är att begränsa åtkomsten till loggarna genom en strikt behörighetshantering. Tillförlitligheten kan stärkas ytterligare med hjälp av kryptografiska funktioner, t.ex. genom elektronisk signering.53

7.13. Säkerhetsövervakning

7.13.1. Allmänt om säkerhetsövervakning

Med säkerhetsövervakning avses en funktion som arbetar med aktiv övervakning av ett informationssystem med syfte att kunna upptäcka, försvåra och hantera skadlig inverkan på informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till och nyttjande av ett informationssystem.

Säkerhetsövervakning är en funktion där personal med hjälp av olika tekniska hjälpmedel aktivt söker efter oönskade aktiviteter i ett informationssystem. Vid upptäckt agerar funktionen genom att försöka förhindra t.ex. ett intrångsförsök. Skulle ett intrångsförsök lyckas utreder funktionen hur, var och varför intrånget skedde samt vad som behövs för att förhindra framtida intrång.

53 För att kunna använda loggar vid en utredning är det viktigt att säkerställa att informationssystemen och dess loggar har korrekta tidsangivelser. Ett sätt att hantera detta är att använda standardprotokollet Network Time Protocol (NTP) för synkronisering mot gemensamma tidkällor.

Bestämmelser om säkerhetsövervakning återfinns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.54

Av bestämmelserna i 4 kap. 36 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska använda funktion för säkerhetsövervakning av informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalifi-

cerat hemlig. Kraven gäller även informationssystem där en incident

kan medföra allvarlig eller synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

Av 37 § framgåratt verksamhetsutövaren ska ha rutiner för säker-

hetsövervakning enligt 36 §. Rutinerna ska omfatta vad som ska över-

vakas och vem som ansvarar för övervakningen. Rutinerna ska även omfatta vad som behövs i övrigt samt vilka åtgärder som ska vidtas vid upptäckta händelser.

En funktion för säkerhetsövervakning är beroende av både en teknisk plattform och av kompetent personal. Personal som arbetar med säkerhetsövervakning tillhör ofta en del i en verksamhet som benämns Security Operations Center (SOC). Vid sidan av en SOC finns ofta även en funktion för driftövervakning som benämns Net-

work Operations Center (NOC). En NOC fokuserar oftast på över-

vakning av informationssystem med syfte att upprätthålla tillgänglighet och prestanda. Båda dessa funktioner kompletterar varandra och utgör sammantaget en viktig funktion för att upprätthålla säkerheten i ett informationssystem.

Hur arbetet med säkerhetsövervakning ska genomföras behöver verksamhetsutövaren fastställa och därefter reglera i interna styrdokument. Styrdokumenten bör innehålla en beskriven eskaleringsordning som stöd i beslut om åtgärd när ett potentiellt intrång eller en annan oönskad händelse upptäcks.

7.13.2. Åtgärder vid upptäckta händelser

När funktionen för säkerhetsövervakning upptäcker ett potentiellt intrång eller en annan oönskad händelse i ett informationssystem bör det även finnas en tydlig beskriven eskaleringsordning att ta stöd

543 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 4 kap. 36 och 37 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

av. Utifrån denna kan de som arbetar med säkerhetsövervakning fatta beslut om vidare åtgärd. Fortsatta åtgärder kan exempelvis vara: – att inleda fördjupad analys av händelsen, eller – incidenthantering.

En fördjupad analys kan bestå av granskning av loggar i en loggkälla, t.ex. ett operativsystem, en programvara eller i infrastrukturkomponenter.55 Även analys av minnesavbilder, nätverkstrafik och eventuell skadlig kod kan vara en del av den fördjupade analysen.

7.13.3. Tekniska hjälpmedel

Som ett stöd för arbetet med säkerhetsövervakning finns olika programvaror anpassade för ändamålet. Security Information and Event

Management (SIEM) är en vanlig benämning på en sådan program-

vara som kan vara ett stöd vid säkerhetsövervakning av skyddsvärda system.

SIEM sköter insamling och aggregering av loggar som genererats av olika loggkällor i ett informationssystem. Baserat på innehållet i loggarna identifierar och kategoriserar SIEM möjliga incidenter och händelser som skett i informationssystemet och gör sedan en automatisk analys av dem. SIEM har därefter två syften: – Tillhandahålla rapporter gällande säkerhetsrelaterade incidenter

och händelser såsom förekomst av skadlig kod, misslyckade inloggningsförsök, avaktiverade användarkonton som återaktiveras och andra potentiellt skadliga aktiviteter i informationssystemet. – Generera larm, om det under den automatiska analysen visar att

sig att det förekommer potentiellt skadliga aktiviteter i informationssystemet (den automatiska analysen utgår från ett fördefinierat regelverk där det framgår vilka parametrar och tröskelvärden som ska generera ett larm).

Att bygga upp en funktion för säkerhetsövervakning, t.ex. SOC, är ett tidskrävande arbete. För att minska risken för inlåsningseffekter

55 Fördjupad analys kan även göras i switchar, routrar, brandväggar, VPN-koncentratorer och i de inbyggda skyddsfunktionerna i samma komponenter, t.ex. intrångsdetektering eller innehållsfiltrering.

kan verksamhetsutövaren, innan tekniska hjälpmedel införskaffas, definiera hur säkerhetsövervakningen ska bedrivas både under en uppbyggnadsfas och på sikt.

7.13.4. Övning och utvärdering

Ett sätt att testa och utvärdera styrdokument, personella resurser och tekniska hjälpmedel som används i en funktion för säkerhetsövervakning är att genomföra övningar. Genom samarbete med penetrationstestare kan funktionen för säkerhetsövervakning öva olika angreppsscenarion i informationssystemet, vilket gör att t.ex. tröskelvärden för generering av larm kan testas och finjusteras. Genom ett oannonserat angrepp med hjälp av penetrationstestare kan även verksamhetsutövarens incidenthantering sättas på prov och utvärderas.

7.14. Uppföljning och kontroll

7.14.1. Allmänt om uppföljning och kontroll

Uppföljning och kontroll är viktiga verktyg för att kunna säkerhetsställa att säkerhetsskyddet för ett informationssystem upprätthålls över tid och ger avsedd effekt. Ett viktigt förhållningssätt som verksamhetsutövaren bör tillämpa i fråga om uppföljning och kontroll är att det sker med ett organisatoriskt oberoende mot den som utför drift, förändringar och underhåll i informationssystemet. Detta för att uppföljning och kontroll ska kunna ske med ett oberoende. Bestämmelser relaterade uppföljning och kontroll finns i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.56

Av bestämmelserna i 2 kap. 26 § PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska regelbundet – utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt, – identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet och genom-

föra förbättringar, – kontrollera och följa upp det säkerhetsskyddsarbete som bedrivs

på uppdrag av verksamhetsutövaren hos externa aktörer, och

56 Se 2 kap. 13 och 26 §§ och 4 kap. 2, 11 och 13 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

– i övrigt kontrollera och följa upp att verksamheten följer regel-

verket för säkerhetsskydd.

Verksamhetsutövaren ska dokumentera åtgärderna i en plan som ska uppdateras löpande. I planen ska det anges vilken funktion som är ansvarig för åtgärderna.

Av bestämmelserna i 4 kap. 11 § PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska årligen granska säkerheten i informationssystem som är avsett för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig eller i informationssystem där en incident kan medföra allvarlig eller synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

Uppföljning och granskning av säkerheten i ett informationssystem bör vara av såväl administrativ som teknisk karaktär.

Administrativ säkerhetsgranskning kan exempelvis ta sikte på: – att identifiera brister i verksamhetens efterlevnad av den styrning

som reglerar drift, förändring och underhåll av informationssystemet, eller – att identifiera brister i användarnas efterlevnad av de regler och

rutiner som reglerar hur informationssystemet får användas.

En teknisk säkerhetsgranskning kan exempelvis ta sikte på: – att identifiera generella brister och sårbarheter i funktioner i och

kring informationssystemet, – att granska om informationssystemet är skyddat mot publikt kända

sårbarheter som borde vara omhändertagna inom ramen för verksamhetsutövarens omvärldsbevakning, eller – att identifiera brister i efterlevnad av den styrning som reglerar

drift och underhåll av informationssystemet, exempelvis gällande hantering av tjänstekonton och användarkonton med systemadministrativ åtkomst.

7.14.2. Efterlevnad av kravställning

De säkerhetskrav som identifierats i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen bör följas upp med regelbundna kontroller. Dessa kontroller kan t.ex. vara i form av säkerhetsgranskningar, sårbarhetsskanningar och penetrationstester. Syftet med dessa kontroller är att verifiera att de säkerhetsfunktioner och den säkerhetskonfiguration som initialt applicerades vid driftsättning upprätthålls över tid. Säkerhetsarbetet måste kontinuerligt revideras och skyddet blir oftast mest effektivt om det iterativt anpassas och uppdateras.

Nya attackvägar och sårbarheter kräver att skyddet anpassas och det är inte ovanligt att säkerhetsåtgärder avaktiveras eller av andra orsaker blir ineffektiva med tiden.

Ny funktionalitet förs in, vilket både kan introducera nya sårbarheter och ändra hur verksamheten använder systemet. Därför är det en fördel om granskningar genomförs systematiskt och är årligt återkommande, men också att det rutinmässigt genomförs vid större förändringar.

7.14.3. Kontroll av åtkomst och behörigheter

Uppföljning av åtkomst och behörigheter är nödvändigt då: – förändringar kan ske i användarens anställning (t.ex. kan använ-

daren byta enhet eller arbetsuppgifter, vara tjänstledig under en längre tid eller lämna projektdeltagande i förtid), – insiders kan ha tilldelat sig otillbörliga behörigheter, – externa hotaktörer eller insiders kan ha skapat helt nya behörig-

heter, eller – gamla användarkonton felaktigt kan ha återaktiverats (av misstag

eller av en insider).

7.14.4. Uppdatering av dokumentation

Lika viktigt som att upprätta dokumentation vid driftsättning av ett nytt informationssystem, system eller applikation är arbetet med att se till att dokumentationen uppdateras över tid. Vid ny eller föränd-

rad funktionalitet i it- miljö, system eller applikation ska befintlig dokumentation ses över.57

7.15. Allmänt om incidenthantering

En it-incident kan bero på såväl ett avsiktligt som ett oavsiktligt agerande av egen personal eller av en hotaktör. De konsekvenser som kan uppstå vid en sådan incident är exempelvis att informationssystemet blir otillgängligt eller att information i systemet har förvanskats, förstörts eller röjts till obehörig. Oavsett orsak är det viktigt att incidenter hanteras på ett strukturerat sätt för att den säkerhetskänsliga verksamheten så snart som möjligt ska kunna återgå till normalläge.

Begreppet it-incident återfinns i 2 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) där det av rubriksättningen framgår att en itincident är en typ av säkerhetshotande händelse. Bestämmelser relaterade till hantering av säkerhetshotande händelser finns därutöver i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Av bestämmelserna i 2 kap. 20 § PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för hantering av säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd.

Av 21 § framgår att verksamhetsutövaren ska vid säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd vidta åtgärder så att skadlig inverkan på den säkerhetskänsliga verksamheten minimeras och så att den säkerhetskänsliga verksamheten så snart som möjligt kan återgå till normalläge.

Av 22 § framgår att verksamhetsutövaren ska utvärdera inträffade säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd. Utifrån utvärderingen ska verksamhetsutövaren införa de förbättringar som krävs för att minimera skadeeffekten av liknande händelser i framtiden.

I nästa avsnitt redogörs för åtgärder som en verksamhetsutövare ska och bör beakta i fråga om incidenthantering för ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.

57 Det kan beröra policydokument, systemdokumentation, rutiner, driftsdokumentation, förvaltningsdokumentation, utvecklardokumentation, nätverkskartor, inventarielistor, m.m.

7.15.1. Grundläggande förutsättningar

För att en verksamhetsutövare ska kunna hantera it-incidenter på ett tillfredställande sätt krävs att två grundläggande komponenter finns på plats redan på förhand. Den viktigaste komponenten är att verksamhetsutövaren format en arbetsgrupp som är redo att ta sig an de utmaningar en it-incident medför. I en sådan grupp är god teknisk it- och säkerhetskompetens viktigt, likväl som insikt i och förståelse för it-miljön. En incidenthanteringsgrupp bör även bestå av personal som kan hantera rättsliga frågor, personal- och arbetsgivarfrågor samt kommunikationsfrågor.

Den andra viktiga komponenten är att verksamhetsutövaren tagit fram en incidenthanteringsplan. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd i den praktiska incidenthanteringen. En incidenthanteringsplan bör vara konkret och kärnfull för att vara praktiskt användbar. En incidenthanteringsplan bör även innehålla beskrivningar av roller och ansvarsområden, mandat, prioriteringsordning, utredning, minimering av skador, återställning, dokumentering och rapportering.

7.15.2. Genomförande

Att hantera en it-incident kan vara komplicerat och tidskrävande och syftar till att: – minimera skadeverkan i informationssystemet, – utreda omfattning och orsak, – återställa informationssysteminformationssystemet till normal-

läge, – dokumentera och rapportera incidenten till berörda intressenter,

och – utvärdera och dra lärdom av incidenten för att kunna införa de

förbättringar som krävs för att minska sannolikheten för, eller minimera skadeeffekten av, liknande händelser i framtiden.

7.16. Avveckling

7.16.1. Allmänt om avveckling

En vanligt förekommande orsak till avveckling är att ett befintligt informationssystem ska ersättas av ett annat. Att övergången från det befintliga till det nya kan ske utan oplanerade avbrott i den säkerhetskänsliga verksamheten, är ofta en viktig fråga att beakta i sådana sammanhang. Andra viktiga frågor som kan bli aktuella vid avveckling är migrering och arkivering av data. Att avveckla ett informationssystem är därför ett arbete som ofta kräver noggrann planering.

Utbyte och avveckling av komponenter i ett informationssystem är något som normalt sett sker mer frekvent än utbyte av hela informationssystem.

Av bestämmelserna i 4 kap. 10 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska fastställa rutiner för hanteringen av informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet under systemets förväntade livstid.

Av bestämmelserna i 3 kap. 3 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar. Rutinerna ska reglera vad som gäller för spårbarhet, upprättande, kopiering, utskrift, utdrag, kvittering, förvaring, distribution, medförande, inventering och destruktion samt vad som behövs i övrigt för att upprätthålla ett fullgott säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av uppgifter som behöver skyddas från ett tillgänglighets- eller riktighetsperspektiv.

Av bestämmelserna i 3 kap. 27 § i PMFS 2019:2 framgår att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för avveckling eller återanvändning av lagringsmedium som används i säkerhetskänslig verksamhet. Rutinerna ska säkerställa att information på lagringsmediet inte kan återskapas.58

58 Rutiner för avveckling av informationssystem bör omfatta hur: – avveckling av lagringsmedier ska hanteras, – avveckling av komponenter ska hanteras, – migrering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övrig data ska hanteras, – arkivering av data ska hanteras samt hur länge data ska bevaras, och – avvecklingen ska dokumenteras.

7.16.2. Avveckling av komponenter

Vissa komponenter som används inom ett informationssystem innehåller systemrelaterad information som beskriver hur säkerhetsåtgärder i informationssystemet, helt eller i vissa delar, är konfigurerade eller uppbyggda. Om en hotaktör får åtkomst till sådan information kan den i vissa fall användas för att underlätta ett angrepp på informationssystemet. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren gör en bedömning av om den typen av information är skyddsvärd och hur den i så fall ska hanteras vid avveckling av de komponenter där den förekommer.

Även om systemrelaterad information raderas, t.ex. genom en systemåterställning, är det inte alltid en heltäckande åtgärd då informationen kan finnas kvar i en minneskrets inom komponenten. Förekomst av minneskretsar bör därför beaktas särskilt vid avveckling av komponenter som innehåller säkerhetsskyddsklassificerad eller på annat sätt skyddsvärd information.

7.16.3. Avveckling och återanvändning av lagringsmedia

En verksamhetsutövare är skyldig att ta fram rutiner för avveckling eller återanvändning av lagringsmedia som använts i säkerhetskänslig verksamhet. Dessa rutiner ska säkerställa att information på lagringsmediet inte kan återskapas och bör beskriva vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas för respektive säkerhetskyddsklass.

En vanlig metod för att förhindra möjligheten att återskapa information på lagringsmedia är överskrivning av data. Detta innebär att befintligt data vid upprepade tillfällen skrivs över och ersätts av annan data. En annan metod är att förstöra nyckeln till krypterade lagringsmedia. Båda dessa metoder har vid tillfällen visat sig innehålla sårbarheter som inneburit att den som har tillgång till lagringsmediet kunnat återskapa delar av informationen. Med anledning av detta bör återanvändning av lagringsmedia ske restriktivt och endast i de fall då lagringsmediet kommer att återanvändas i ett informationssystem som omfattas av säkerhetsskydd.

För lagringsmedia som inte ska återanvändas av verksamhetsutövaren bör avveckling ske genom fysisk destruktion.

7.17. Samråd om informationssystem

59

7.17.1. Allmänt om samråd

Av bestämmelserna i 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår att innan ett informationssystem som kan förutses komma att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre tas i drift, eller i väsentliga avseenden förändras, ska verksamhetsutövaren skriftligen samråda med Säkerhetspolisen.60 Om verksamhetsutövaren hör till Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 7 kap. 1 § första stycket 1, ska denne i stället samråda med Försvarsmakten.

Samrådsskyldigheten gäller även i fråga om andra informations-

system än sådana som anges i första stycket, om obehörig åtkomst

till systemen kan medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är

obetydlig. Vid ett sådant samråd lämnar Säkerhetspolisen ett yttrande

kring de säkerhetsskyddsåtgärder verksamhetsutövaren har vidtagit, eller har för avsikt att vidta, samt hur dessa förhåller sig till bestämmelserna om säkerhetsskydd i författningarna.

7.17.2. Samråd inför driftsättning av ett informationssystem

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen är central när en verksamhetsutövare ska samråda med Säkerhetspolisen. En verksamhetsutövare kan inleda ett samråd med Säkerhetspolisen redan vid framtagandet av design och arkitektur för ett informationssystem för att i ett tidigt skede få stöd i bedömningen av om säkerhetsskyddsåtgärderna för informationssystemet uppfyller bestämmelserna om säkerhetsskydd.

I de fall en verksamhetsutövare har för avsikt att utveckla ett informationssystem som ska nyttjas av andra verksamhetsutövare, föreligger samrådsskyldighet primärt för den verksamhetsutövare som utvecklar informationssystemet.

Ett samråd avslutas alltid med ett slutligt yttrande från Säkerhetspolisen till verksamhetsutövaren inför driftsättning. I yttrandet lämnar myndigheten synpunkter på de säkerhetsskyddsåtgärder verk-

59 Se även kapitel 13. 603 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 4 kap. 9 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

samhetsutövaren har vidtagit, eller har för avsikt att vidta, och hur dessa förhåller sig till bestämmelserna om säkerhetsskydd i författningarna.

Säkerhetspolisen anger att för myndigheten ska kunna lämna ett ”kvalitativt” yttrande förutsätts att verksamhetsutövaren har: – genomfört tester och verifierat att de säkerhetsskyddsåtgärder

(säkerhetskrav) som identifierats i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen har implementerats och att de ger avsedd effekt, – säkerställt att samtliga identifierade sårbarheter och säkerhets-

brister i informationssystemet som kan medföra negativ påverkan för den säkerhetskänsliga verksamheten har omhändertagits, och – säkerställt att eventuella undantag och kompenserande åtgärder

som vidtagits i förhållande till säkerhetskraven i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen är dokumenterade.

7.17.3. Samråd vid väsentlig förändring av ett informationssystem

Vad som utgör en väsentlig förändring i ett informationssystem kan vara svårt att entydigt definiera. En väsentlig förändring kan ta sig uttryck på många olika sätt, t.ex. när: – ett befintligt informationssystem ska hantera uppgifter med en

högre säkerhetsskyddsklassificering än tidigare, – ett befintligt informationssystem ska integreras eller kommuni-

cera med andra informationssystem, eller när exponering av annat skäl väsentligen ökar, eller – ett befintligt informationssystem ska användas i en annan säker-

hetskänslig verksamhet.

En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av vad som kan anses utgöra en väsentlig förändring. För stöd i en sådan bedömning kan verksamhetsutövaren samråda med Säkerhetspolisen. Innan en väsentlig förändring av ett informationssystem genomförs bör verksamhetsutövaren genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning. Genom den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen sätter verksamhetsutöva-

ren ramarna för vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas i och med att förändringen genomförs.

På motsvarande sätt som vid ett samråd innan ett informationssystem ska tas i drift, lämnar Säkerhetspolisen ett skriftligt yttrande till verksamhetsutövaren. I yttrandet lämnar myndigheten synpunkter på de säkerhetsskyddsåtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit, eller har för avsikt att vidta, och hur dessa förhåller sig till bestämmelserna om säkerhetsskydd i författningarna.

8. Offentliga utredningar och myndighetsrapporter

Bedömning: Av offentliga utredningar och myndighetsrapporter

framkommer en mycket bekymmersam bild över nivån och omfattningen av informations- och cybersäkerhet i samhället allmänt och särskilt vad gäller i säkerhetskänslig verksamhet och annan samhällsviktig verksamhet. Av utredningarna och rapporterna framkommer bl.a.: – att cybersäkerhet föreslås utgöra ett särskilt beredskapsområde

och inte någon egen beredskapssektor då regeringen inte har utsett någon samordnande myndighet för cybersäkerhetsområdet, – att det behöver etableras samverkansformer med övriga sär-

skilda beredskapsområden, – att det behöver finnas en nationell funktion med uppgift att

stödja myndigheter och samhället i övrigt i arbetet med att förebygga och hantera angrepp inom informations- och kommunikationsområdet samt upprätthålla en aktuell lägesbild över samhällets digitala miljö, vilket är en viktig verksamhet för bl.a. det civila försvaret, – att myndigheter som bedriver de mest skyddsvärda verksam-

heterna i många fall har svårt att bedöma vad som är skyddsvärt med hänsyn till Sveriges säkerhet, – att myndigheter också vanligtvis har svårt att bedöma hot-

bilden mot den egna verksamheten, – att myndigheter i stor utsträckning även saknar förmågan att

bedöma den egna verksamhetens sårbarheter,

– att som en följd av dessa brister har många myndigheter svårt

att vidta ändamålsenliga och kostnadseffektiva säkerhetsskyddsåtgärder, – att det finns allvarliga brister i arbetet med informations- och

cybersäkerhet samt att arbetet med informations- och cybersäkerhet och säkerhetsskydd dessutom inte är tillräckligt integrerade, – att det på nationell nivå saknas enhetlig styrning och sam-

ordning av arbetet med informations- och cybersäkerhet, – att det är svårt att få en sammanhängande bild av samtliga regel-

verk om informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd och hur de ska tolkas, – att avsaknaden av en samlad statlig strategi leder till att varje

myndighet gör egna utredningar, bedömningar och bygger egna lösningar för att uppfylla krav på informations- och cybersäkerhet, – att krav på digitalisering och kostnadseffektiva lösningar ofta

ställs mot höga krav på informations- och cybersäkerhet, – att höga krav på informations- och cybersäkerhet påverkar i

sig möjligheterna att nyttja kostnadseffektiva it-driftstjänster, – att det finns svårigheter med att formulera ändamålsenliga

krav för it-drift som påverkar kostnadseffektiviteten, – att informations- och cybersäkerhet inte prioriteras och att

det inte avsätts tillräckligt med resurser för denna verksamhet hos många verksamhetsutövare, – att det finns föråldrade nätverks- och informationssystem hos

ett stort antal myndigheter som dessutom är verksamhetskritiska system, – att teknikskulden avseende nätverks- och informationssystem

påverkar förutsättningarna att arbeta med informations- och cybersäkerhet i systemen, – att föråldrade nätverks- och informationssystem medför ris-

ker för bristande informations- och cybersäkerhet samt säker-

hetsskydd, vilket även medför bristande hushållning med statens medel, – att det finns allvarliga brister i arbetet med systematisk infor-

mationssäkerhet hos många verksamhetsutövare, – att det brister bl.a. i förmågan att genomföra informations-

klassificering, som ligger till grund för säkerhetsskyddsåtgärder hos verksamhetsutövare, – att det är svårt att finna personer med kompetens inom it,

säkerhet och upphandling, – att bristen på relevant kompetens upplevs som ett stort hinder

för säker it-drift, och – att myndigheterna har kommit olika långt i sitt informations-

och cybersäkerhetsarbete.

8.1. Inledning

Ett antal offentliga utredningar och myndighetsrapporter samt andra rapporter som berör informationssäkerhet i olika verksamheter har offentliggjorts under den senaste femårsperioden. I några av utredningarna och rapporterna berörs även frågor om informationssäkerhet inom ramen för regleringen av säkerhetsskydd i olika verksamheter. I detta kapitel redogörs för ett urval av dessa utredningar och rapporter i de delar som behandlar frågor om informationssäkerhet mer allmänt och informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd, såväl i offentlig som enskild verksamhet.

Urvalet har skett med utgångspunkt i direktiven att utredningen ska analysera om det finns behov av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. Urvalet grundas på behovet av att – om möjlig – få en översiktlig bild över nivån på och omfattningen av nätverks- och informationssäkerheten i angivna verksamheter, särskilt vad avser den säkerhetskänsliga verksamheten, men även hur arbetet med att stärka informationssäkerheten allmänt och i säkerhetskänslig verksamhet har utvecklats över tiden, eftersom dessa två frågor har beröringspunkter.

8.2. Offentliga utredningar och rapporter

År 2014

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:223)

Riksrevisionen konstaterade i granskningsrapporten Informations-

säkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:223) att reger-

ingen gett olika myndigheter flera uppdrag med stor betydelse för informationssäkerheten i statsförvaltningen men att regeringen i liten utsträckning hade informerat sig om status på informationssäkerheten. Man noterade att regeringen i regleringsbreven inte hade ställt krav på myndigheternas nivå för informationssäkerhet. I de fall regleringsbreven innehöll krav på it handlar det mer om effektivisering av myndighetens it eller krav på enskilda system. Vidare utgjorde enligt regeringen risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar viktiga underlag för att möjliggöra en effektiv uppföljning, styrning och inriktning av den sammantagna krisberedskapen i samhället. Påpekanden om brister i risk- och sårbarhetsanalyserna hade dessutom gjorts under flera år.

Riksrevisionens bedömning av den aktuella handlingsplanen för informationssäkerhet var att mål och åtgärder var av blandad karaktär. Det fanns heller ingen central funktion i Regeringskansliet med ett utpekat ansvar för att dels vara mottagare av strategiskt viktig information som underlag för styrning från regeringens sida, dels bereda ärenden som rör informationssäkerheten i statsförvaltningen. Riksrevisionen framhöll att den granskat om informationssäkerheten i den civila delen av statsförvaltningen är ändamålsenlig utifrån ökande hot. Riksrevisionens samlade slutsats av granskningen var att arbetet med informationssäkerheten inte är ändamålsenligt sett till de hot och risker som finns och påpekade att granskningen visade på omfattande brister i statsförvaltningen. Regeringen hade inte heller någon samlad lägesbild som inkluderar hot, i vilken omfattning och mot vilka hoten realiseras samt vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. Det hade inte heller någon av regeringens stöd- och tillsynsmyndigheter. Det innebar att den samlade förmågan att kunna hantera de konsekvenser som kan bli följden av en allvarlig incident till stora delar var okänd. Av det skälet var det nödvändigt att regeringen och dessa myndigheter vidtar åtgärder, så att det går att få en samlad

bild av läget och utifrån detta anpassa säkerheten till de behov som finns. Riksrevisionen framhöll att granskningen visade att – regeringen inte utövat en effektiv styrning av informationssäker-

heten i den civila statsförvaltningen och – regeringens stöd- och tillsynsmyndigheter endast delvis hade vid-

tagit nödvändiga åtgärder för att informera sig och regeringen om vilka hot som finns mot den civila statsförvaltningen, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärder som vidtas.

Riksrevisionen framhöll hade vidare att den som ett led i granskningen uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen att hämta in och analysera uppgifter om läget för informationssäkerheten i statsförvaltningen. Redovisningen av dessa uppdrag innebar ny och väsentlig, ny information om läget. Vart och ett av myndigheternas yttranden pekade dessutom entydigt i samma riktning. Riksrevisionen drog till följd av granskningen slutsatsen att läget var allvarligt för de myndigheter som fått sina skydd testade mot intrång av FRA, och även för flera av de myndigheter vars säkerhetsskydd kontrollerats av Säkerhetspolisen. Enbart det faktum att myndigheterna har ett ansvar för sin informationssäkerhet verkar inte vara tillräckligt för att uppnå en god informationssäkerhet i statsförvaltningen. Säkerhetspolisen hade i sin tillsyn funnit systematiska brister i säkerhetsskyddsarbetet, framför allt i fråga om it- och informationssäkerhet hos de mest skyddsvärda myndigheterna. Det handlar till exempel om skadekonsekvensbeskrivningar som antingen saknas eller innehåller ekonomiska eller andra konsekvenser för den egna verksamheten i stället för de som rör rikets säkerhet eller terrorism. Det kan också handla om att det saknas förmågebedömningar av tänkta angripare, vilket medför att det blir oklart hur informationssäkerheten ska dimensioneras. Dessa brister ledde sammantaget till att dessa myndigheter inte kan ta fram ändamålsenliga kravspecifikationer för att värna de mest skyddsvärda informationstillgångarna.

Riksrevisionen betonade att det var betydande brister i säkerhetsarbetet som hade upptäckts. FRA:s penetrationstester som sker på begäran av en myndighet visade på att säkerhetsnivån är otillräcklig på flertalet av de myndigheter som blivit testade. FRA testar dessutom informationssäkerheten på en avgränsad del av statsförvaltningen,

vilket innebär att FRA saknar kännedom om statusen på informationssäkerhet för merparten av myndigheterna i statsförvaltningen. Om inte ens de mest skyddsvärda verksamheterna hade ägnat frågan tillräcklig uppmärksamhet var risken stor att motsvarande brister återfinns även i övriga förvaltningen.

Riksrevisionen konstaterade vidare att statusen på kunskapsläget för informationssäkerheten i statsförvaltningen var oklart. Varken regeringen eller någon av stöd- och tillsynsmyndigheterna hade en bra och systematiskt underbyggd lägesbild, vilket är en förutsättning för att kunna säkerställa att man vidtar rätt åtgärder. För att arbetet med informationssäkerhet i förvaltningen ska vara effektivt krävs kunskap om såväl hot och risker som vilka hot som förverkligas och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. Regeringen hade organiserat arbetet på ett sätt som gör att man får kunskap om hot och risker på en övergripande nivå. Genom Säkerhetspolisens tillsyn får man även kunskap om realiserade hot och vidtagna skyddsåtgärder för de mest samhällskritiska verksamheterna. Vilka hot eller risker som realiseras mot de myndigheter som inte omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen eller vilka skyddsåtgärder dessa myndigheter vidtar fanns dock ingen myndighet som kontrollerar. Regeringen hade inte heller genom regleringsbrev eller på annat sätt krävt att myndigheterna lämnar sådan information. MSB och FRA hade i avrapporteringen av regeringsuppdragen om obligatorisk incidenthantering och ett tekniskt detektering- och varningssystem uttryckt att dessa åtgärder åtminstone delvis skulle kunna ge sådan information. Dessa frågor bereddes dock – flera år efter att behovet uttryckts – fortfarande i Regeringskansliet. Regeringen hade således i visst avseende styrt mot en förbättrad säkerhet genom att ge dessa myndigheter uppdrag. När sedan uppdragen redovisats blev de liggande länge i Regeringskansliet utan åtgärd, vilket försvårade att få till stånd en gemensam lägesbild att utgå från när säkerheten ska förbättras.

Riksrevisionen konstaterade även att eftersom varken regeringen eller stöd och tillsynsmyndigheterna hade den fulla bilden av i vilken omfattning hot realiseras eller vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar saknades en nödvändig förutsättning för ett effektivt arbete med informationssäkerhet.

Riksrevisionen fann att även myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser hade omfattande brister när det gäller informationssäkerhet. Trots att det ställs uttryckliga krav på att informationssäkerhet ska

beaktas i analyserna, var det inte alla myndigheter som gjorde det. Det var dessutom stora variationer mellan myndigheter på hur analyserna struktureras. Av dessa skäl var det svårt att aggregera informationen från flera myndigheter, vilket gjorde det omöjligt att upprätta en gemensam lägesbild av informationssäkerheten på central nivå. Detta ledde i sin tur till att det blir svårt att analysera vilka brister som finns och därmed kunna göra en grundlig riskbedömning. Då blir det naturligtvis också svårt att vidta lämpliga åtgärder för att bygga upp nödvändig förmåga.

Riksrevisionen noterade vidare att både Säkerhetspolisen, genom sin tillsyn, och FRA, genom sin stödjande och rådgivande verksamhet, får kunskap om brister i enskilda myndigheters informationssäkerhet. Ingen av myndigheterna har dock lämnat någon mer aggregerad redovisning av bristerna och vilken status det är på myndigheternas informationssäkerhet till Regeringskansliet. Ett skäl som angavs till varför så inte har skett är att det saknas en naturlig mottagare i Regeringskansliet.

Riksrevisionen konstaterade vidare att MSB har inget mandat att utöva tillsyn över myndigheternas informationssäkerhet. Avsaknaden av dessa verktyg försvårar för MSB att arbeta effektivt. Det fanns sedan fem år föreskrifter för ledningssystem för informationssäkerheten (LIS) utfärdade av MSB. LIS-föreskrifterna ska stödja uppbyggnaden och vidmakthållandet av informationssäkerheten på myndigheterna. Efterlevnaden visade sig dålig när föreskrifterna 2014 hade utvärderats då inte ens hälften av myndigheterna – enligt Riksrevisionens bedömning – kunde anses uppfylla kraven i föreskrifterna, vilket talar starkt för att många myndigheter inte prioriterar informationssäkerheten. Det tyder också på att utfärdande av föreskrifter behöver kompletteras med ett uppföljnings- eller tillsynsansvar. Ett tydligt och väl anpassat regelverk är dessutom en förutsättning för att uppnå effektivitet i arbetet med informationssäkerhet. Riksrevisionen drog därför slutsatsen att det regelverk som styr myndigheternas arbete med informationssäkerhet bättre kan behöva anpassas till olika typer av statlig verksamhet för att kunna nå önskvärda mål.

Riksrevisionen konstaterade att även om frågan om informationssäkerhet i hög grad var aktualiserad av regeringen fanns det således stora brister. Ett skäl till problemen att få till stånd en bättre informationssäkerhet var sannolikt – enligt Riksrevisionen – att det

inte finns någon funktion som ansvarar för informationssäkerheten som helhet i statsförvaltningen, inklusive Regeringskansliet, och som är mottagare av viktig information om denna. Inte heller hade något av statsråden ett uttalat ansvar för just informationssäkerheten i statsförvaltningen. Frågor om informationssäkerhet hanterades antingen på det departement som respektive myndighet lyder under eller bereds i samråd med andra departement, även om informationssäkerhet är en dimension som spänner över hela statsförvaltningen och dessutom har bäring på flera funktioner såsom förvaltningspolitik, intern styrning och kontroll, krishantering samt brottsbekämpning. Beroende på vilken funktion som anses mest styrande kommer ansvaret för att samordna ärendet att variera mellan olika departement. Dessa förhållanden gör att i praktiken är det inget departement som har ett samlat ansvar för informationssäkerheten i statsförvaltningen. Det innebär att det inte finns en given funktion i Regeringskansliet som kan stå för styrning och samordning av informationssäkerheten, såsom fallet är med till exempel krisberedskap där ett visst departement har ett utpekat ansvar. Det betyder dessutom att det saknas en självklar mottagare av information i Regeringskansliet när det gäller informationssäkerhet. Riksrevisionen ansåg att detta var en brist som orsakar svårigheter att styra och följa upp statusen på myndigheternas informationssäkerhet.

Riksrevisionen noterade vidare att regeringens tillsyns- och stödmyndigheter, framför allt MSB, Säkerhetspolisen och FRA, är på olika sätt aktiva när det gäller informationssäkerhet. MSB verkar brett över hela den offentliga sektorn med uppdrag att främja en god informationssäkerhet, men har inte till uppgift att utöva tillsyn över informationssäkerheten i enskilda myndigheter. Dåvarande Rikspolisstyrelsen genom Säkerhetspolisen utövar tillsyn, men har av resursskäl inte möjlighet att göra det i hela förvaltningen utan har inriktat sin tillsyn på de myndigheter som har den allra mest skyddsvärda verksamheten. FRA agerar endast på begäran av enskilda myndigheter, och har i praktiken inte möjlighet att testa säkerheten på alla myndigheter. Dessa myndigheter samverkar också tillsammans med PTS, Försvarsmakten och Försvarets materielverk när det gäller informationssäkerhet (SAMFI). Trots dessa myndigheters verksamhet och samverkan visade granskningen att det skulle behöva göras mer, och att myndigheterna saknar mandat för det. Säkerhetspolisen bedriver viss tillsyn inriktad på särskilt skyddsvärd verksamhet, vilket utgör en

mindre del av den samlade statsförvaltningen. MSB utfärdar föreskrifter om ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), men har inte till uppgift att utöva tillsyn över myndigheters arbete med informationssäkerhet. Riksrevisionen bedömde att resurser för tillsyn generellt inte har prioriterats i tillräcklig utsträckning.

Riksrevisionen ansåg vidare att när det gäller stödet till myndigheterna fanns resursaspekter som var värda särskild uppmärksamhet. Den första aspekten var att det saknas en samlad avvägning för staten hur mycket resurser som behöver satsas på skyddsåtgärder sett till de risker som finns. Det fanns inte en samlad riskvärdering, utan i stället råder osäkerhet om hur starkt skyddet är, vilka händelser som ägt rum och hur hoten utvecklas. En samlad lägesbild hade gett förutsättningar för en samlad värdering av riskerna och sannolikheten att hot realiseras. Detta hade i sin tur kunnat vägas mot hur omfattande stödet behöver vara. Inträffade händelser har visat att kostnaderna kan bli betydande dels för att hantera händelsen, dels för att ställa till rätta efteråt. Risker för informationssäkerheten kan således potentiellt leda till omfattande skada, inte minst i form av extra kostnader. Därför är det angeläget att åtgärder vidtas och prioriteras för att kontrollera dessa risker.

Den andra aspekten var att varje myndighet har ett eget ansvar för hela sin verksamhet i såväl normalläge som i krisläge, vilket är nödvändigt för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. Det är dock sannolikt inte tillräckligt eftersom de flesta myndigheter har svårt att rekrytera och upprätthålla den kompetens som behövs för att möta behoven. De av regeringen utpekade stödmyndigheterna har dessutom begränsade resurser och saknar möjlighet att lämna operativt stöd till enskilda myndigheter i någon större utsträckning. Riksrevisionen menade att det fanns behov av ett bättre utbyggt stöd som riktar sig till hela statsförvaltningen, och som kompletterar de enskilda myndigheternas egen kompetens. Det skulle kunna leda till en bättre säkerhet totalt i statsförvaltningen, samtidigt som den totala kostnaden för informationssäkerhet borde bli väsentligt lägre än om varje myndighet håller sig med specialistkompetens.

Riksrevisionen konstaterade att granskningen visade att det råder oklarhet om läget i informationssäkerheten i statsförvaltningen och lämnade bl.a. följande rekommendationer till regeringen och regeringens stöd- och tillsynsmyndigheter:

– angivna brister förelåg redan 2007, och då bristerna fortfarande

inte är åtgärdade är det angeläget med en skyndsam hantering, – låt utreda om regelverket som styr arbetet med informations-

säkerheten är ändamålsenligt i sin nuvarande utformning och om ansvaret för att utöva tillsyn över informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen kan samlas och koordineras på ett bättre sätt än i dag, – utöka tillsynen av informationssäkerheten i den civila statsför-

valtningen, så att den omfattar väsentligt mer än endast de allra mest skyddsvärda delarna, – överväg att låta tillsynsmyndigheten få mandat att utfärda sank-

tioner mot myndigheter som inte vidtar nödvändiga åtgärder efter en tillsyn som visat på brister, – se till att det finns en funktion och en process i Regeringskansliet

med syfte att samlat hantera informationssäkerheten och som även ska vara mottagare av information om en samlad lägesbild och annan nödvändig information om läget för informationssäkerheten i statsförvaltningen, – Säkerhetspolisen och FRA bör var för sig systematiskt avge agg-

regerade rapporter om säkerhetsläget till Regeringskansliet och MSB.

En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 – tillämpning av MSB:s föreskrifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde

2014 även en kartläggning1 (enkätundersökning) av hur statliga myndigheter tillämpar myndighetens föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (2009:10) och i övrigt arbetar med informationssäkerhet. Enkäten lämnades till 351 myndigheter varav 334 myndigheter besvarade enkäten. Frågor om hur det praktiska informationssäkerhetsarbetet går till, och som redovisas i rapporten, ställdes till de 227 myndigheter som själva har hand om sitt informationssäkerhetsarbete. Enligt myndigheten gav kartläggningen en god

1 En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 – tillämpning av MSB:s föreskrifter (MSB740).

bild av hur myndigheterna själva uppfattade sitt arbete med informationssäkerhet och hur de arbetar med föreskrifternas olika krav. Av resultaten från enkäten framkom bl.a. att 84 procent av myndigheterna har en informationssäkerhetspolicy men att 26 procent av myndigheterna kontrollerar inte efterlevnaden, dvs. att policyer och riktlinjer följs av medarbetarna. Vidare framkom att 38 procent av de som leder och samordnar informationssäkerhetsarbetet i myndigheterna uppges sakna tillräcklig kompetens, resurser eller mandat för att utgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Det fram gick även att 67 procent av myndigheterna har en informationsklassningsmodell för att identifiera informationstillgångarna och kunna ställa rätt krav på informationssäkerheten samtidigt som 41 procent av myndigheterna uppgav att det inte är tydligt uttalat vem som ansvarar för att informationsklassning genomförs och 59 procent av myndigheterna uppgav att det inte är fastslaget när informationsklassning ska ske.

Av resultaten framkom vidare att 78 procent av myndigheterna har en metod för riskanalys men att 42 procent saknar regler för vad riskanalyser ska omfatta eller när det ska ske, samtidigt som 35 procent av myndigheterna saknar ett uttalat ansvar för vem som ska initiera riskanalyserna. Det framkom också att 45 procent av de myndigheter som besvarat enkäten uppgav att myndighetens ledning i stor utsträckning löpande håller sig informerade om arbetet med informationssäkerhet medan 37 procent av myndigheterna har ingen eller en mycket begränsad utvärdering av informationssäkerhetsarbetet på myndigheten. I samband med enkäten angav myndigheterna de önskade mer stöd, bl.a. med kravställning, uppföljning, informationsklassning och kontinuitetsplanering.

År 2015

En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisade i en

rapport 2015 resultaten av en granskning av informationssäkerheten i kommunerna2 varvid myndigheten fann att fler än 70 procent av kommunerna inte arbetade systematiskt med informationssäkerhet, att över 40 procent inte hade någon utpekad funktion för informa-

2 En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015, Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap (MSB), 2015.

tionssäkerhet och att ungefär samma andel inte genomförde någon riskanalys i informationssäkerhetsarbetet.

År 2016

Informationssäkerheten i Sveriges kommuner – Analys och rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)3 redovisade i en

ny rapport en analys och rekommendationer av den enkätundersökning som gjordes 2015 (se ovan). MSB konstaterade i rapporten att resultatet tyder på att informationssäkerheten i kommunerna bör stärkas på flera områden. En klar majoritet av kommunerna arbetar inte systematiskt med informationssäkerhet. Kontroll och tillsyn av säkerheten i informationssystemen genomförs i liten omfattning. En majoritet av kommunerna saknar en plan för bortfall av information i kommunens kritiska verksamhetsprocesser. Övning och utbildning är eftersatta områden. Kommunerna har i och för sig påbörjat införandet av ett ramverk för informationssäkerhet och utsett ansvar, men har inte implementerat ett arbete med informationsklassning och riskhantering i någon större utsträckning. Enbart en tredjedel av kommunerna har ett systematiskt arbetssätt i sitt arbete med informationssäkerhet och huvuddelen av kommunerna har otillräcklig riskhantering. Sju av tio kommuner lägger tio procent eller mindre av en arbetskraft på att säkra informationen i kommunen. Enkätsvaren tyder vidare på att det finns ett gap mellan det som står i kommunens informationssäkerhetspolicy och det som operationaliseras i verksamheten. Det finns därmed sannolikt större verksamhetsrisker hos kommunerna avseende informationssäkerheten än de är medvetna om. När det gäller hur kommuner arbetar med informationssäkerhet är det mycket som liknar arbetet hos de statliga myndigheterna. En avgörande skillnad är dock att arbetet med informationssäkerhet vid myndigheterna med stor sannolikhet gynnats av att myndigheten har föreskriftsrätt inom området. Föreskrifterna innehåller en hänvisning till standarder inom området (SS-ISO/IEC 27001 och 27002) vilket troligen ytterligare fungerat som stöd för myndigheterna i arbetet med att driva informationssäkerhetsfrågor. Sveriges kommu-

3Informationssäkerheten i Sveriges kommunerAnalys och rekommendationer utifrån MSB:s kom-

munenkät 2015, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, december 2016, MSB1045.

ner har inte motsvarande informationssäkerhetsföreskrifter, vilket troligen bidragit till att det finns större brister i kommunerna, exempelvis i fråga om informationsklassning och riskanalyser.

Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter – En andra granskning av informationssäkerhet i staten (RiR 2016:8)

Riksrevisionen genomförde 2016 en andra granskning av informations-

säkerhet i staten och granskade hur ett antal myndigheter arbetar med sin informationssäkerhet. Resultatet av granskningen redovisades i granskningsrapporten Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter –

en andra granskning av informationssäkerhet i staten (RiR 2016:8). Syf-

tet med denna granskning var att åter granska informationssäkerhetsarbetet vid de myndigheter som Riksrevisionen granskade 2005–20074och undersöka om regeringen säkerställer att de granskade myndigheterna har en effektiv intern styrning och kontroll av sin informationssäkerhet. Granskningen omfattar de myndigheter vars arbete med informationssäkerhet granskades under åren 2005–2007.5

Riksrevisionen konstaterade i rapporten att granskningen visade att det ännu omkring tio år efter de granskningar Riksrevisionen då gjorde av informationssäkerhet fortfarande fanns allvarliga brister i myndigheternas arbete med informationssäkerhet.6 Granskningen visade även att det fanns enskilda delar av arbetet som fungerar väl, vilket till stor del kan förklaras av vissa initiativ från enskilda individer eller delar av en verksamhet snarare än som ett resultat av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete förankrat på ledningsnivå. Riksrevisionen framhöll att det fanns ett ansenligt behov av ännu fler insatser för att bygga upp och förvalta en informationssäkerhet som håller jämna steg med de ökande hoten som framkom genom Riksrevisionens förra granskning av informationssäkerhet.7

4 Riksrevisionens granskningsrapport Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23). 5 Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Bolagsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Migrationsverket, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket och Statens tjänstepensionsverk. Regeringen, Regeringskansliet och Ekonomistyrningsverket har också ingått i granskningen. 6 S. 4. 7 Se Riksrevisionens granskningsrapport Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23).

År 2017

Säkerhetspolisens rapport om generella brister i säkerhetsskyddet

Säkerhetspolisen fick 2016 i uppdrag av regeringen att redovisa dels

en samlad bild av vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet hos de myndigheter Säkerhetspolisen har tillsyn över som bedriver mest skyddsvärd verksamhet, dels vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att hantera dessa brister.8 I Säkerhetspolisens redovisning av inventeringen av säkerhetsskyddet hos myndigheter och institutioner som utifrån sin verksamhet är av högt skyddsvärde, t.ex. energiförsörjning, telekommunikation och finanssektor, framkom att ju mer frekvent en myndighet hanterar generella säkerhetsfrågor i sin kärnverksamhet, desto bättre är den på säkerhetsskydd. Hos ett flertal myndigheter fanns dock brister i arbetet med t.ex. den egna säkerhetsanalysen.

digitalforvaltning.nu ( SOU 2017:23 )

Regeringen beslutade i 2016 att tillkalla en särskild utredare för att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. I uppdraget ingick bl.a. analysera och lämna förslag till utformning av organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna, åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna. Regeringen beslutade i november 2016 att utvidga uppdraget och i tilläggsdirektivet fick utredaren även i uppdrag att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet. Den del av uppdraget som avsåg att samla ansvaret för digitaliseringen i den offentliga sektorn skulle redovisas senast den 15 mars 2017.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster lämnade delbetänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) i mars 2017. I delbetänkandet konstaterade bl.a. att digitaliseringen av för-

8 Säkerhetspolisens pressmeddelande den 16 mars 2017, www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/ pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-03-16-sakerhets-skyddet-maste-starkas/gapet-mellan-hotoch-skydd-vaxer-sakerhetsskyddetmaste starkas.html.

valtningen inte en intern angelägenhet utan en vital del av arbetet med att utveckla den nationella digitala infrastrukturen. Digitalisering har därför inte bara som syfte att underlätta för enskilda (medborgare) och företag. Den syftar också till att främja konkurrenskraften. Med detta breda perspektiv finns det – enligt utredningen – också skäl att uppmärksamma de risker som följer av en alltmer utvecklad användning och spridning av individrelaterad information. Utredningen har därför valt att integrera frågor om bl.a. informationssäkerhet i utvecklingen och genomförandet av den digitala förvaltningen. Bl.a. denna fråga har därför kommit att ta en större plats i utredningsarbetet än direktivet gett uttryck för och utredningen lämnar även flera förslag som rör frågor om bl.a. informationssäkerhet. Utredningen påpekade att Sverige har halkat efter jämförbara länder när det gäller digital förvaltning. Orsaken är främst ett medvetet val att delegera ansvaret för arbetet med e-förvaltning till myndigheterna. Att arbetet varit framgångsrikt i många avseenden kompenserar inte för de begränsningar detta har inneburit. Utredningen fann att regeringen har avstått från att använda de styrinstrument som står till buds, t.ex. genom att inte förtydliga vilka uppdrag myndigheterna har när det gäller digitalisering. Vidare saknas styrande mål för vad som ska uppnås. Det är inte heller tydligt vad som ska anses vara offentliga åtaganden i den nationella digitala infrastrukturen.9 Utredningen menade att politiken för digital förvaltning bör utformas mot bakgrund av dess roll i den nationella digitala infrastrukturen. En prioriterad fråga är vilket som ska vara det offentliga åtagandet i denna infrastruktur, både i principiella termer och vilka tjänster som det offentliga ska tillhandahålla.10 Vidare behöver säkerhetsfrågorna integreras i digitaliseringen av den offentliga sektorn. Stödet till statliga och kommunala myndigheter behöver stärkas i dessa frågor. Detta inte minst för att informationssäkerhet täcks in av flera olika lagar som bitvis överlappar varandra. Detsamma kan – enligt utredningen – sägas om ansvaret för de myndigheter som har uppdrag inom områdena för bl.a. informationssäkerhet. Samtidigt skiljer sig myndigheternas befogenheter betydligt. Frågor om bl.a. informationssäkerhet har under utredningens arbete kommit upp i många sammanhang. Det är avgörande att myndigheternas informationssystem är uppbyggda för att klara av en ökad användning och är motstånds-

9 S. 89 ff. 10 S. 97 ff.

kraftiga mot eventuella angrepp.11 Utredningen ansåg att det behövs en övergripande plan för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Enligt planen, som enligt utredningen bör bestå av sju punkter varav en är att bl.a. informationssäkerhet ska beaktas i varje skede av arbetet med att bygga ut den digitala förvaltningen.

Utredningen ansåg vidare att eftersom frågan om bl.a. informationssäkerhet är av avgörande betydelse för att digitaliseringen ska lyckas bör området ska utgöra ett särskilt prioriterat område i uppdraget. Det behöver beaktas redan från början i förberedelserna inför att axla det samlade ansvaret för den offentliga sektorns digitalisering. Det ska då knytas sådan kompetens till den myndighet som får uppdraget, som behövs för att beakta bl.a. informationssäkerhetsskydd i ett tidigt skede av olika projekt och uppdrag. I uppdraget ska även ingå att ansvara för samverkan med bl.a. MSB och PTS för att säkerställa att frågorna om informationssäkerhet ständigt är närvarande när digitaliseringen genomförs. Utredningen föreslog vidare att det i uppdraget för den nya digitaliseringsmyndigheten ingå att bl.a. samverka med MSB och PTS för att underlätta myndigheternas arbete med bl.a. informationssäkerhet. Enligt utredningen behöver säkerhetsfrågorna integreras i digitaliseringen av den offentliga sektorn. Utredningens bedömning är att stödet till statliga och kommunala myndigheter därför behöver stärkas i dessa frågor.

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen ( SOU 2017:114 )

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster framhöll i slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) att för att digitaliseringen och dess effekter ska åtnjuta alla aktörers, inklusive individernas, förtroende och leva upp till förväntningarna om trygghet och säkerhet måste informationssäkerhetsarbetet inom offentliga myndigheter styras på ett mer kraftfullt sätt och därmed genomsyra samtliga digitaliseringsprocesser. En kombination av krav på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, incidentrapportering och tillsyn tillsammans med ett ändamålsenligt stöd ska säkerställa att samhällets aktörer ges möjlighet att hantera och prioritera informationssäkerhetsbehoven. Utredningen konstaterade samtidigt att det ofta är svårt att motivera

11 S. 102 ff.

investeringar i informationssäkerhet eftersom det sällan ger en synbar eller upplevd nytta direkt vid investeringstillfället. Informationssäkerhet kan t.o.m. av vissa betraktas som något som endast fördyrar, försvårar och riskerar att försena och till och med stoppa projekt. Många organisationer undviker därför att sätta sig in i vilka värden säker hantering av information ger på längre sikt. Inte sällan betraktas också informationssäkerhetsfrågor som enbart it-frågor vilket innebär att säkerhetsåtgärder av administrativ och organisatorisk art mer eller mindre förbises, exempelvis utformning och följsamhet till arbetssätt och rutiner. Dessutom hänvisas resursförfrågningar till att ingå i rådande it-budget som i sin tur inte behöver vara föremål för någon strategisk satsning. Utredningen framhöll att informationssäkerhet ska genomsyra alla processer som handlar om digitalisering, vilket även påpekats i tidigare utredningar och rapporter.12 Utredningen noterade även att Riksrevisionen hade påpekat att det behövs en starkare styrning från regeringen gentemot myndigheterna, så att nödvändiga säkerhetsåtgärder verkligen blir genomförda. Att enbart ta fram ett övergripande regelverk är inte tillräckligt för att säkerheten ska bli god.13

Utredningen noterade att arbetet med informationssäkerhet är dag till stor del varje organisations eget ansvar. I och med att organisationer i dag är allt mer beroende av andra för sin informationshantering, exempelvis i de förvaltningsgemensamma digitala funktionerna, är det nödvändigt med samordnade åtgärder för att reducera risker och behålla säkerhetsnivån. Möjligheterna att ytterligare kraftigt öka resurser som läggs ned på informationssäkerhetsarbetet är dock begränsade inom många organisationer.

Utredningen konstaterade vidare att det nationella informationssäkerhetsarbetet är i dag uppdelat i olika, delvis överlappande, ansvarsområden, både på departements- och på myndighetsnivå. Detta gör att det i dag saknas ett enhetligt regelverk för och ett enhetligt arbetssätt med samhällets informationssäkerhetsarbete och att det finns få gemensamma krav på informationssäkerhet. Expert- och sektorsmyndigheter har, utifrån sitt specifika ansvarsområde eller expertområde, gett ut föreskrifter som i olika grad har bäring på informa-

12Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23), betänkande av NISU 2014. Utredningen föreslog bl.a. att det bör etableras en nationell modell för att styra samhällets informationssäkerhet. 13Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter – En andra granskning av informationssäker-

het i staten (RiR 2016:8).

tionssäkerhet. Genom att fler aktörer – utan samordning – utfärdar regler på området finns dessutom en stor risk att fragmenteringen av kravställningen på området ökar. Detta får inte sällan till resultat att erfarenheter och kunskap som finns inte nyttjas effektivt, att de resurser som allokeras inte används inom de områden där bristerna är som störst och att utfärdade informationssäkerhetskrav fördröjs eller aldrig blir utförda på grund av oklara ansvarsförhållanden.

Utredningen menade att det fragmenterade arbetet leder till att det saknas gemensamma riktlinjer för vilket skydd olika typer av informationstillgångar minst bör ha. Detta leder till att samma typ av information riskerar att få helt olika skydd beroende på var i förvaltningssystemet som den hanteras. Detta innebär inte sällan även effektivitetsbrister då lösningar får olika utformning vilket skapar en minskad interoperabilitet som i sin tur leder till en ökad kostnad.

Utredningen ansåg att även bristen av samordnat rättsligt stöd medför svårigheter att säkerställa att offentliga aktörer har rätt förutsättningar i sitt arbete med att genomföra och förvalta digitaliseringsarbetet på ett sådant sätt att de tjänster som erbjuds uppfyller tillräckliga krav på tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.

Utredningen noterade vidare att den inte har kunnat finna någon samordnad tillsyn av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Viss tillsyn finns, t.ex. Post- och telestyrelsen (PTS) inom området elektronisk kommunikation samt Försvarsmakten och Säkerhetspolisen gällande säkerhetsskyddet. När det gäller kommuner, de som kanske kommer att erbjuda flest digitala tjänster, finns dock inte några lagkrav på att arbeta systematiskt med informationssäkerhet, inga krav på att rapportera incidenter och inte heller någon tillsyn. Inom vissa delar av det offentligas verksamhet kommer tillsynen utökas genom NIS-direktivet, men den tillsynen är endast gentemot samhällsviktig verksamhet inom de sju sektorerna energi, transporter, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur. Detta är dock bara en delmängd av de elva sektorer som MSB identifierat som samhällsviktiga sektorer. Utöver de samhällsviktiga sektorerna finns all övrig offentlig verksamhet som i dagsläget i stort är helt utan tillsyn. Utredningen framhöll att vid införande av tillsyn är det viktigt att regleringens olika delar samspelar så att det inte uppstår en obalans mellan dem. Om t.ex. vissa delar av tillsynsverksamheten är detaljerat reglerad med avseende på vilka prestationer en tillsynsmyn-

dighet ska åstadkomma medan andra delar har mer övergripande målformuleringar finns en risk att den detaljerade regleringen får en starkt styrande inverkan på tillsynen, med den konsekvensen att annan mer strategiskt inriktad tillsyn får stå tillbaka. Det finns också en stor risk att organisationer som är utsatta för tillsyn fokuserar arbetet på de delar som granskas mer specifikt och att arbetet att jobba med informationssäkerhet över hela linjen får stå tillbaka. De uppföljningar som har gjorts inom området informationssäkerhet har bl.a. visat att myndigheternas granskning av sitt eget informationssäkerhetsarbete behöver effektiviseras. Granskningen kan bedrivas med olika metoder och på olika nivåer. Den kan också behöva kombineras med rapportering av resultatet av genomförda granskningar för att uppnå avsedd effekt. Olika alternativa vägar för att stärka både granskning och rapportering av informationssäkerhetsarbetet bör övervägas.

Utredningen föreslog mot den ovan angivna bakgrunden bl.a. att regeringen: – inleder ett arbete att samordna och strukturera reglering inom in-

formationssäkerhetsområdet, – ger digitaliseringsmyndigheten i uppdrag att ta fram och mäta

nyckeltal för informationssäkerhetsrelaterade aspekter i syfte att följa informationssäkerhetsmognaden i förhållande till digitaliseringen, – tar fram rättsliga krav som omfattar samtliga offentliga myndig-

heter att införa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, och – ger MSB i uppdrag att utreda hur tillsyn över informationssäker-

hetsområdet och incidentrapportering kan genomföras.

Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav 2017 Hög-

skolan i Skövde, institutionen för Informationsteknologi, i uppdrag att genomföra en studie med syfte att kartlägga länsstyrelsernas faktiska möjligheter och hur de arbetar med att samordna och stödja kommunernas arbete avseende informationssäkerhet. I rapporten

framhålls att resultatet visar att länsstyrelserna behöver ett tydligt uppdrag med tillhörande mandat och resurser för att ha förutsättningar att kunna samordna och stödja kommunerna i deras informationssäkerhetsarbete. Detta anser de involverade länsstyrelserna saknas i nuläget. Dessutom visar resultatet på att det finns omfattande kompetensbrist inom informationssäkerhetsområdet. Kompetensbristen finns såväl i det interna arbetet som i det externa arbetet ut mot kommunerna, allt från ledningsnivå till operativ nivå. Det finns även behov av tydligare roller både strategiskt och operativt för att sätta igång arbetet och möjliggöra en tydligare överblick. Detta behövs för att ge förutsättningar till länsstyrelserna för att kunna samordna och stödja kommunerna i informationssäkerhetsarbetet relaterat till kris och höjd beredskap men även för att erhålla en strategisk helhetssyn på informationssäkerhetsarbetet utifrån ett samhällsperspektiv.

Bevakningsansvariga myndigheters informations- och cybersäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick 2017 i uppdrag

av regeringen att, i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, redovisa en sammanvägd rapport utifrån samtliga bevakningsansvariga myndigheters redovisningar av analyser och bedömningar av sin informationssäkerhet i de delar av den egna verksamheten som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har i samverkan bidragit med sina respektive perspektiv på den bild och den analys som MSB sammanställt baserat på redovisningarna.

MSB konstaterade att redovisningarnas varierande kvalitet och omfattning beror på myndigheternas varierande mognad i informationssäkerhetsarbetet. En mogen organisation identifierar många risker som är relevanta och organisationen har ett systematiskt arbetssätt för att åtgärda bristerna. En mindre mogen organisation identifierar färre brister och inte nödvändigtvis de som är mest kritiska för verksamheten. Därutöver tenderar en mindre mogen organisation att inte heller precisera vilka åtgärder som ska genomföras för att minska de identifierade riskerna. Det är av största vikt att alla myndigheter uppnår en nivå av informations- och cybersäkerhet där de har förmåga att arbeta systematiskt så att de kan identifiera sina risker och

åtgärda brister på ett adekvat sätt. MSB drar bl.a. följande övergripande slutsatser av redovisningarna: – det finns brister i koppling mellan verksamhetsansvar och infor-

mations- och cybersäkerhetsansvar, – få myndigheter följer myndighetens föreskrifter i sin helhet, – underlaget från bevakningsansvariga myndigheter kan förbättras

gällande både omfattning och kvalitet, – arbetet med informations- och cybersäkerhet och säkerhetsskydd

är inte tillräckligt integrerat.

År 2018

Säkerhetspolisens offentliga redovisning – Säkerhetsskydd hos myndigheter med mest skyddsvärd verksamhet

Säkerhetspolisen rapporterade 2018 att de myndigheter som bedriver

de mest skyddsvärda verksamheterna i många fall har svårt att bedöma vad som är skyddsvärt med hänsyn till Sveriges säkerhet. Enligt Säkerhetspolisen har myndigheter också vanligtvis svårt att bedöma hotbilden mot den egna verksamheten. I stor utsträckning saknar även myndigheter förmågan att bedöma den egna verksamhetens sårbarheter. Som följd av dessa brister har många myndigheter svårt att vidta ändamålsenliga och kostnadseffektiva säkerhetsskyddsåtgärder. Säkerhetspolisen finner det därför angeläget att alla myndigheter genomför säkerhetsanalyser och bedömer vilken information och verksamhet som är skyddsvärd. Dessutom framhålls att säkerhetsarbetet bör prioriteras högre.14

Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift ( Ds 2018:6 )

Regeringen beslutade den 3 augusti 2017 att en utredare skulle granska den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under 2014 och 2015 och som har medfört att säkerhetskänslig och av

14 Säkerhetspolisens offentliga redovisning Säkerhetsskydd hos myndigheter med mest skydds-

värd verksamhet, 2018-02-13.

andra skäl sekretessbelagd information har hanterats på ett sätt som strider mot svensk lag.15

Utredaren lämnade departementspromemorian Granskning av

Transportstyrelsens upphandling av it-drift (Ds 2018:6) till regeringen

i februari 2018. Utredaren konstaterade i promemorian att granskningen har funnit brister i Transportstyrelsens hantering av hemliga uppgifter och andra skyddsvärda uppgifter, bl.a. känsliga personuppgifter. Utredaren drog slutsatsen att den grundläggande orsaken till varför Transportstyrelsens upphandling och outsourcing kom att dras med dessa brister var att man i allt för hög grad saknade relevant kunskap om vilken information myndigheten hade och saknade kännedom om hur denna information ska hanteras. Utredaren konstaterade att arbetet med informationssäkerhet vid myndigheten var eftersatt under lång tid och att säkerhetsfunktionerna vid myndigheten var utspridda och saknade tillräcklig samordning. Vidare har de som haft kännedom och kunskap om säkerhetsfrågorna av säkerhetsskäl inte velat tala om dem. Man har även saknat tillräckliga kunskaper om relevanta regler och hur de ska tillämpas.

Utredaren bedömde vidare att den andra huvudsakliga orsaken till att upphandlingen av it-driften ledde till olyckliga konsekvenser var en orealistisk tidplan. Transportstyrelsen inledde tre upphandlingar samtidigt. Det fanns en snäv tidsgräns för leverantörens övertagande av it-driften och slutpunkten för Trafikverkets leverans. Vidare var dokumentation och analys av befintlig information i itsystemen bristfällig. Den tredje grundläggande orsaken var bristen på kommunikation, såväl inom myndigheten som med andra berörda aktörer. Organisationen kring upphandlingen var komplex och därför ett hinder för effektiv kommunikation inom myndigheten. Kontakterna med Trafikverket kunde ha varit mer omfattande och på högre nivå. Vidare verkar styrelsen endast ha fått översiktlig information om händelseförloppet och regeringen har inte involverats för att hantera de uppkomna svårigheterna.

Utredaren ansåg att när det gäller ansvarsfrågan kunde dessa tre huvudsakliga brister härledas främst till myndighetens ledning. Utredaren ansåg bl.a. att det innebar att styrelsen och de tidigare generaldirektörerna hade ett ansvar för hur myndigheten varit organiserad, prioriterat sina resurser och agerat i praktiken. Även andra befattningshavare bar också ett ansvar, bl.a. ansvariga avdelningschefer, projekt-

15 N2017/04991/SUBT.

ledare och säkerhetsfunktioner, som alla brustit i olika hänseenden när det gäller de tre ovan angivna bristerna.16

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering ( SOU 2018:25 )

Digitaliseringsrättsutredningen lämnade betänkandet Juridik som

stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) i mars 2018. Ut-

redningen framhöll att av direktiven framgår att den ska särskilt beakta behovet av informationssäkerhet i sitt arbete. Utredningen noterade att under kartläggningsarbetet, och utifrån övriga kontakter den har haft inom ramen för utredningen, har det tydliggjorts att informationssäkerhet är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av en trygg, innovativ och effektiv digitalt samverkande förvaltning. I betänkandet framhöll utredningen att förvaltningens digitalisering inte kan diskuteras utan att frågor om informationssäkerhet belyses särskilt. Utredningen konstaterade att god informationssäkerhet behövs för att möta nya risker i verksamheten. Utredningen fann att i digitaliseringsarbetet står myndigheterna inför många gemensamma utmaningar. Det gäller inte minst informationssäkerheten. Flera aktörer har påtalat att ju mer information som samlas in och hanteras desto svårare blir det att leva upp till säkerhetskraven.17 Varje myndighet ansvarar självständigt för att informationsklassa sin information.18 Men när myndigheter samverkar och utbyter information framhålls att det behövs en enhetlig informationsklassning för att informationen ska få likvärdigt skydd hos alla myndigheter som hanterar den. Inom ramen för myndighetsgemensamma system uppstår dessutom ofta nya informationsmängder och även dessa måste kunna hanteras korrekt ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

I utredningen kartläggningsarbete efterfrågande myndighetsrepresentanter mer styrande reglering kring myndigheternas informationssäkerhetsarbete. Man framförde att det vore lämpligt med en förvaltningsgemensam reglering av behörighetsstyrning. På så sätt skulle man kunna säkerställa tillgänglighet till information av god kvalitet till

16 Departementspromemorian Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift (Ds 2018:6), s. 3 ff. 17Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan statliga myndigheter samt kommuner och

landsting (ESV 2017:54).

18 Med informationsklassning avses att genom konsekvensanalys identifiera skyddsbehovet för en viss informationsmängd. Se 4 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1).

dem som har ett konstaterat behov av att ta del av informationen från en viss källa. Vidare framfördes att ett bredare tillsynsuppdrag över myndigheters arbete med informations- och cybersäkerhet behövs. Vidare framhölls att varje myndighet ansvarar dessutom för sina bedömningar och informationssäkerhets-, dataskydds- och sekretessfrågor måste beaktas såväl ur ett individ- som ur ett samhällsperspektiv. Det finns en oro över att uppgifter som en myndighet publicerar på aggregerad nivå ska kunna återskapas till personuppgifter om de kombineras med uppgifter som t.ex. har hämtats från en annan källa, eller att något säkerhetsrelaterat hot kan uppstå som en enskild myndighet inte har överblick över. Ett par aktörer har därför uppmärksammat behovet av en central aktör som har överblick över samtliga öppna data som publiceras av myndigheterna. Myndigheterna måste också beakta eventuella verksamhetsrisker som kan uppstå till följd av publicering av öppna data som rör verksamheten.

Utredningen framhöll att den uppmärksammat att många av de utmaningar kring informationssäkerhet som myndigheterna står inför är gemensamma för hela förvaltningen. Det är en avgörande förutsättning för att informationssäkerhetsfrågorna ska få den uppmärksamhet de förtjänar att frågorna prioriteras av myndighetsledningen. Verksamheten behöver avsätta tillräckliga resurser, såväl tidsmässiga som personella, för att kunna arbeta aktivt och löpande med informationssäkerheten. Om det saknas tillräckliga resurser för informationssäkerhetsarbetet finns det en risk för att verksamhetens fokus läggs på leveranserna i kärnverksamheten i första hand och på säkerheten i andra hand.

Utredningen noterade att flera aktörer har framhållit behovet av att hantera frågor om informationssäkerhet vid myndighetssamverkan. Det gäller särskilt myndighetssamverkan eller som inkluderar informationsutbyten. Information som utbyts mellan myndigheter behöver ha ett tillräckligt skydd hos alla aktörer som hanterar den. Informationsutbyten kan också medföra att nya informationsmängder uppstår. Det behöver finnas en beredskap för att hantera dessa informationsmängder på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Avsaknaden av reglering tenderar att medföra att varje myndighet uppfinner sina egna rutiner för informationssäkerhet när det gäller klassning av informationstillgångar, utformning av roller och behörighetstilldelning för åtkomst till information i it-system, val av tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder, m.m. En tydligare

reglering som lägger grunden till en förvaltningsgemensam syn på informationssäkerheten i den offentliga förvaltningen efterfrågas.

Utredningen konstaterade att reglering av informationssäkerhet som träffar olika aktörer och information, med delvis olika syften, finns spridd i olika föreskrifter. Utredningen menade att ett mer sammanhållet arbete med informationssäkerhet i den offentliga förvaltningen har potential att effektivisera den digitala utvecklingen utan att säkerheten åsidosätts. Det gäller inte minst när myndigheter samarbetar i gemensamma utvecklingsarbeten som innefattar informationsutbyten. Mot den bakgrunden bedömer utredningen att det även efter genomförandet av bl.a. NIS-direktivet och ikraftträdandet av en ny säkerhetsskyddslag, kommer att vara angeläget att utforma en generell informationssäkerhetsreglering som omfattar hela förvaltningen, dvs. också kommuner och regioner. I syfte att stärka informationssäkerheten i hela den offentliga förvaltningen föreslår utredningen därför att regeringen låter utreda förutsättningarna för att ta fram en kompletterande reglering om informationssäkerhet som omfattar hela den offentliga förvaltningen.

Utredningen framhöll att förutsättningarna att tillhandahålla viss samordnad it-drift till den offentliga förvaltningen i stort bör fortsatt övervägas. Behovet av författningsreglering avseende en sådan samordnad it-drift bör övervägas i detta sammanhang. Reglering torde bl.a. ge ökad rättslig tydlighet vad avser förhållandet till upphandlingsregelverket.

Utredningens påpekade samtidigt att inom informationssäkerhetsområdet saknas viss reglering som träffar hela den offentliga förvaltningen. För att uppnå nödvändig säkerhet och skydd för information och upprätthålla enskildas förtroende för den digitala utvecklingen i hela den offentliga förvaltningen är det angeläget att etablera ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågorna som omfattar den offentliga förvaltningen i stort. Informationssäkerheten bör som utgångspunkt angripas på ett enhetligt sätt av samtliga myndigheter. Ett mer sammanhållet arbete med informationssäkerhet i den offentliga förvaltningen har potential att effektivisera den digitala utvecklingen i offentlig förvaltning utan att säkerheten åsidosätts. Det gäller inte minst när myndigheter samarbetar i gemensamma utvecklingsarbeten som innefattar informationsutbyte. För att reducera risker och behålla en god säkerhetsnivå hos alla samverkande myndigheter är det angeläget att myndigheter vidtar samord-

nade informationssäkerhetsåtgärder. Regeringen bör därför låta utreda förutsättningarna för att ta fram en kompletterande reglering om informationssäkerhet som omfattar hela den offentliga förvaltningen.

Utredningen noterade i detta sammanhang vad Utredningen om

effektiv styrning av nationella digitala tjänster föreslår i sitt slutbetän-

kande om att regeringen tar fram rättsliga krav för ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete för samtliga offentliga myndigheter.19 Utredningen uttalade att den ansluter till de bedömningar som den utredningen har gjort men anser att det finns skäl att utveckla förslaget ytterligare. Enligt utredningens bedömning behövs ett rättsligt styrmedel som utgör ett tydligt incitament för myndighetsledningar att prioritera och ge nödvändiga resurser till arbetet med informationssäkerhet, samtidigt som ledning ges i fråga om vilka åtgärder som behöver vidtas. Ytterligare förvaltningsgemensamma rättsregler kan ge såväl styrning som stöd inom informationssäkerhetsområdet. Vissa generella och grundläggande krav på informationssäkerhetsarbetet för hela den offentliga förvaltningen skulle kunna regleras i form av lag. En sådan informationssäkerhetslag, för den offentliga förvaltningen i stort, i kombination med föreskriftsrätt, kan – enligt utredningens uppfattning – vara en lämplig form för ytterligare styrning och stöd inom informationssäkerhetsområdet. En lag om informationssäkerhet har möjlighet att lägga grunden till en mer enhetlig ansats i informationssäkerhetsarbetet inom den offentliga förvaltningen. Ett större mått av enhetlighet ger bättre förutsättningar att t.ex. effektivisera gemensamma utvecklingsarbeten i den offentliga förvaltningen.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen ( SOU 2018:82 )

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen (dir. 2017:32). Förslagen skulle komplettera de förslag som lämnats i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). Utredningen skulle enligt direktiven kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontrak-

19SOU 2017:114, kapitel 9.

tering och upplåtelse. Utredningen lämnade betänkandet Komplet-

teringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) i november

2018.

Utredningen konstaterade att det finns flera brister i säkerhetsskyddsarbetet som t.ex. yttrar sig vid utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet men också vid vissa upplåtelser och andra förfaranden där utomstående involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten. Vissa av bristerna gäller säkerhetsskyddet generellt, t.ex. att verksamhetsutövaren inte tillämpar säkerhetsskyddsreglerna eller har bristande kunskap om sina skyddsvärden. Sådana brister accentueras när verksamhetsutövaren utkontrakterar en del av den säkerhetskänsliga verksamheten eller på annat sätt kopplar in utomstående i verksamheten. Andra brister handlar specifikt om olika förfaranden där utomstående involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten, däribland utkontraktering och upplåtelse men också andra förfaranden. Bristerna handlar om att man inte alltid prövar om förfarandet är lämpligt eller att det är svårt att pröva lämpligheten, att säkerhetsskyddsavtal kan vara bristfälliga, att man inte följer upp förfarandet medan det pågår och att det saknas tillräckliga möjligheter för samhället att ingripa mot förfaranden som är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt.

Utredningen konstaterade att stora konsekvenser kan uppstå när it-drift läggs ut hos privata företag. Utkontraktering kan innebära att flera kunders system och information samlas i samma lagringsmedium eller lagringsmiljö, vilket innebär en ökad exponering. Vissa företag ser ett bra säkerhetsarbete som en konkurrensfördel och satsar därför resurser på säkerhet. Andra företag har inga incitament för att investera i säkerhetshöjande åtgärder som ofta är kostsamma och produktionshämmande.

Utredningen noterade att det finns verksamhetsutövare som inte tillämpar säkerhetsskyddslagen. I betänkandet En ny säkerhetsskydds-

lag (SOU 2015:25) anges att det antagligen finns verksamheter av

stor betydelse för Sveriges säkerhet som över huvud taget inte tilllämpar säkerhetsskyddslagstiftningen (s. 477). Denna bild stöds av det som framkommit under utredningens möten med myndigheter, enskilda och utredningens experter. Att verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inte tillämpar säkerhetsskyddslagstiftningen är i sig allvarligt eftersom det innebär en sårbarhet för de värden som lagstiftningen ska skydda. Inte minst innebär det en

överhängande risk för att man inte gör en säkerhetsskyddsanalys, vilket i sin tur kan leda till bristande kunskap om de egna skyddsvärdena. Det framstår som särskilt allvarligt med brister i tillämpningen vid utkontraktering och upplåtelsen eftersom säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter därigenom kan utsättas för ytterligare sårbarheteter. En utebliven eller bristande säkerhetsskyddsanalys kan leda till att verksamhet utkontrakteras eller andra slags förfaranden inleds i fall där det av säkerhetsskyddskäl inte borde ske. I andra fall kan det leda till att en i och för sig lämplig utkontraktering, upplåtelse eller något annat förfarande äger rum utan att det ingås ett säkerhetsskyddsavtal. Detta innebär också en ökad risk för att motparten i avtalet inte vidtar de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs, vilket kan leda till sårbarheter och skador för Sveriges säkerhet. Den omständigheten att den nya säkerhetsskyddslagen i större utsträckning än tidigare kommer att gälla för enskilda verksamhetsutövare underströk – enligt utredningen bedömning – behovet av förebyggande åtgärder.

Utredningen ansåg vidare att det finns bristande kunskaper om egna skyddsvärden. En bild som tydligt framträdde under utredningens möten med experter, myndigheter och enskilda var att många verksamhetsutövare saknar tillräcklig kunskap om vilka skyddsvärden som finns i den egna verksamheten. Sådana brister har ofta blivit synliga inför och under utkontrakteringar. Utredningen framhöll att Säkerhetspolisen har bl.a. observerat att det har förekommit utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet utan säkerhetsskyddsavtal, att säkerhetsskyddet vid utkontraktering har dimensionerats på fel sätt och att verksamhetsutövare har saknat kunskap om verksamhetens roll i samhället, dess betydelse för Sveriges säkerhet och om beroenden mellan den utkontrakterade verksamheten och annan verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Bristerna kan i stor utsträckning härledas till bristande kunskaper om den egna verksamhetens skyddsvärden, bl.a. har verksamhetsutövare inte känt till vilka känsliga uppgifter som hanterats i verksamheten. Vidare har verksamhetsutövare inte varit medvetna om vilka beroenden som finns till den egna verksamheten och hur dessa beroenden påverkar Sveriges säkerhet. Sådana brister utgör ett påtagligt problem vid utkontrakteringar eftersom kunskap om egna skyddsvärden är en förutsättning för att verksamhetsutövaren ska kunna formulera krav på hur leverantören ska tillgodose kraven på säkerhetsskydd. Bristande kunskaper

om skyddsvärden utgör ett problem vid bl.a. utkontrakteringar. Utredningen menade det behöver införas förebyggande åtgärder som syftar till att höja verksamhetsutövarnas kunskap om egna skyddsvärden. Detta är inte bara viktigt för att förebygga negativa konsekvenser vid utkontraktering utan också vid upplåtelser, upphandlingar och andra förfaranden där utomstående får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet.

Med utgångspunkt i kartläggningen av utvecklingsbehovet föreslog utredningen en bred ansats och ett antal förebyggande åtgärder som inte enbart är inriktade på utkontraktering och upplåtelse, utan som kan aktualiseras även vid vissa andra förfaranden med utomstående parter.

Regeringen har i den påföljande lagstiftningsprocessen delat merparten av utredningens bedömningar (prop. 2020/21:194). I kapitel 13 redogörs närmare för regeringens lagförslag.

År 2019

Granskningsrapport: Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering (RIR 2019:28)

Riksrevisionen har granskat förekomsten av föråldrade it-system hos

ett drygt 60-tal större myndigheter. Fokus för granskningen har varit om myndigheterna och regeringen har gjort tillräckligt för att hantera de problem som föråldrade it-system innebär. Granskningen, som redovisades i granskningsrapporten Föråldrade it-system

– hinder för en effektiv digitalisering (RIR 2019:28), visar att det finns

föråldrade it-system hos ett stort antal myndigheter. Hos många myndigheter är det dessutom ett flertal av de verksamhetskritiska itsystemen som är föråldrade. Riksrevisionen bedömer att detta dessutom är ny kunskap. Det har således inte funnits någon bred bild av problemet med föråldrade it-system i förvaltningen. Digitaliseringen går fort och nya it-system utvecklas och blir ständigt mer effektiva. Föråldrade it-system är vanligen förknippade med risker för bristande informationssäkerhet. Det finns stor risk för att föråldrade it-system även innebär bristande hushållning med statens medel. Föråldrade itsystem kräver även mycket resurser som innebär en undanträngning av myndighetens innovationsförmåga. Det blir färre resurser över till att ta till sig ny digital teknik och att utveckla och anamma nya och

mer effektiva it-system. Många föråldrade system gör det också svårt eller omöjligt att, baserat på det befintliga systemet, utveckla nya tjänster eller funktionalitet eller att förändra och utveckla befintliga verksamhetsprocesser. Därmed påverkar it-systemen också myndigheternas verksamhetsutveckling. Närmare hälften av myndigheterna uppger att myndighetens fortsatta digitaliseringsarbete i ganska eller mycket stor utsträckning försvåras av problem i enskilda it-system eller av it-miljön i stort. Ett föråldrat it-system och problem med det enskilda systemet hos en myndighet innebär stora konsekvenser för möjligheterna att bedriva verksamheten hos en annan myndighet eller privat aktör. It-kostnaderna för de myndigheter som var föremål för granskning är ungefär 19 miljarder. Den bristande effektiviteten som kan kopplas till föråldrade it-system är därmed väsentlig även ur ett budgetperspektiv. Vidare svararade ungefär 80 procent av myndigheterna att man har svårigheter att upprätthålla eftersträvad nivå av informationssäkerhet för något eller några verksamhetskritiska system och 12 procent svararade att det är ett problem för samtliga eller en majoritet av de verksamhetskritiska systemen. Föråldrade it-system innebär därmed även en väsentlig risk ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Riksrevisionens slutsats är sammantaget att problemet med föråldrade it-system är så allvarligt och utbrett att det innebär ett hinder för en fortsatt effektiv digitalisering av statsförvaltningen. Riksrevisionen drar även slutsatsen att en stor del av de undersökta myndigheterna inte har eller använder de verktyg som behövs. Det innebär i sin tur man får svårigheter att analysera och förstå hur förändringar påverkar verksamhetens mål och det blir därmed också svårare att definiera ett framtida önskvärt läge. Det kan noteras att ungefär 70 procent av myndigheterna svarade att it-miljön är komplex på grund av ett stort antal heterogena system. Mer än hälften har en arkitektur som strävar i flera olika riktningar till förfång för helheten (spretig arkitektur). Riksrevisionen bedömer vidare att frånvaron av målarkitektur och arkitekturstyrning är en av flera bakomliggande förklaringar till att många myndigheter i dag har it-system som kan anses vara föråldrade utifrån verksamhetens behov. En arkitekturstyrning utifrån en målarkitektur är därmed centralt för att vidmakthålla och utveckla en it-miljö som effektivt stödjer verksamhetens behov. Behovet av målarkitektur och arkitekturstyrning accentueras med storleken på myndighetens totala it-miljö. Riksrevisionen be-

dömer att myndigheternas bristande arbete med digitaliseringsstrategier kan även de vara en förklaring till att många myndigheter brottas med en it-miljö bestående av föråldrade it-system i varierande omfattning. En sådan strategi anger en riktning för vad myndigheten totalt sett vill uppnå med sin digitalisering. Det ger därmed en riktlinje som varje enskilt projekt som rör it-utveckling eller förvaltning i någon utsträckning behöver förhålla sig till. Omvänt blir det utan en strategi svårt att åstadkomma en effektivt fungerande helhet.

Kommunernas informationssäkerhetsarbete – en övergripande kartläggning av kommunernas systematiska informationssäkerhetsarbete

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomförde under våren

2019 en webbenkät om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. SKR utarbetade webbenkäten tillsammans med MSB. Enkäten var utformad för att kartlägga om resurser avsatts för att driva informationssäkerhetsarbetet, om grundläggande åtgärder vidtagits och vilken mognadsgrad den svarande kommunen själv skattade att den nått. Sammanfattningsvis framkom av enkäten att det finns en djup och bred förståelse av hur viktigt ett grundläggande systematiskt informationssäkerhetsarbete är för all fortsatt digitalisering. Det som fortfarande återstår på många håll är styrning, ledning, avsatta medel och resurser för arbetets planering och genomförande samt en tydlig uppföljning som är integrerad i övrig verksamhetsuppföljning. Det återstår fortsatt arbete i införandet av ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, inom samtliga undersökta områden i enkäten, bl.a. informerar sig färre än 3 av 10 kommunledningar om statusen för informationssäkerhetsarbetet, i endast 2 av 10 kommuner omsätts ledningens mål i konkreta handlingsplaner. I strax över 5 av 10 kommuner finns en hantering av informationssäkerhetsriskerna. Strax över 5 av 10 kommuner har ett etablerat arbetssätt för klassning av informationstillgångar. I 6 av 10 kommuner finns ett etablerat arbetssätt för hantering av informationssäkerhetsincidenter/-avvikelser. I 4 av 10 kommuner finns ett etablerat arbetssätt för planering som säkerställer verksamhetens kontinuitet. Få kommuner uppger nya säkerhetsskyddslagen eller NIS-direktivet som en faktor till att informationssäkerhet hamnat högre på prioriteringsordningen. Av resultatet från undersökningen kan dras slutsatsen att ett införande av ett systematiskt och risk-

baserat informationssäkerhetsarbete beror ofta på ledningens aktiva engagemang, och här uppvisar många kommuner brister. Snarare förefaller ledningen delegera ned även styrningen av arbetet i organisationen. Vissa av de kommuner som själva skattat sitt arbete högt verkar ha kommit så långt tack vare intresserade och motiverade medarbetare som givits utrymme att utforma informationssäkerhetsarbetet. Vidare verkar det som om många kommuner själva tar fram sina arbetsmetoder. En gemensam nämnare bland de kommuner som inte skattat sitt arbete högt är att ledningen delegerat ansvaret för uppdraget, men inte tilldelat resurser. Att engagera ledningen verkar vara kopplat till frågan om medvetenhet. Det förefaller ofta saknas tillräcklig kunskap om den egna organisationens behov av informationssäkerhet hos såväl den politiska- som tjänstemannaledningen. Den ökade graden av digitalisering och högre krav från allmänheten att få ta del av information verkar driva arbetet med informationssäkerhet. De som lyckats med sitt arbete förefaller ha tagit ett enhetligt grepp om frågan och arbetat aktivt med att förenkla sina arbetssätt och anpassar dem efter lokala förhållanden. Avsaknaden av ett systematiskt angreppssätt verkar begränsande på kommunens arbete, även där medarbetare uppmärksammat behovet av informationssäkerhet. Här verkar det vanligare med ad hoc-insatser med situationsanpassade lösningar, som troligtvis kostar större resurser men inte nödvändigtvis med högre kvalitet.

En struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen – Redovisning av regeringens uppdrag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick 2019 även

regeringens uppdrag att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.20

MSB redovisade myndighetens svar i skrivelsen En struktur för upp-

följning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen. I svaret påpekade myndigheten att en uppföljning av

informationssäkerhetsarbetet upplevs ofta som en utmaning, samtidigt som det är en förutsättning för att en organisation ska kunna uppnå

20 Ju2019/03058/SSK, Ju2019/02421/SSK.

och bibehålla ett adekvat skydd. Målsättningen med uppföljningsstrukturen är att statliga myndigheter, kommuner och regioner ska erbjudas stöd i sitt uppföljnings- och förbättringsarbete och att regeringen ska få en samlad nivåbedömning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. Myndigheten utvecklade i samverkan med företrädare för målgruppen en uppföljningsmodell. Modellen delar in det systematiska informationssäkerhetsarbetet i fyra nivåer, som är tänkta att motsvara ett stegvis utvecklingsarbete. Genom att besvara uppföljningsmodellens frågeformulär får en organisation automatisk återkoppling om sin nivå, styrkor och utvecklingsområden. Kompletterande återkoppling (benchmarking) erhålls efter inrapportering till MSB. I analysen av det samlade underlaget kan MSB dra slutsatser om vad för stöd och satsningar som är påkallade på nationell nivå. Uppföljningsstrukturen löper över två år, med lansering planerad till 2021. Därefter kommer uppföljningen att genomföras regelbundet i tvåårscykler, vilket bl.a. ger möjlighet att identifiera utvecklingstrender över tid. MSB bedömer att myndighetens uppföljningsstruktur bör kunna bidra till ett förbättrat och mer enhetligt arbete med informationssäkerhet inom offentlig förvaltning. Detta förutsätter dock ett brett deltagande från den offentliga förvaltningen, främjande av en positiv och bejakande uppföljningskultur, samt resurssättning av identifierade förbättringsområden.

År 2020

Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden 2020

Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och säkerhet (MSB) och Säkerhetspolisen har i en fördjupad

myndighetssamverkan tillsammans med Polismyndigheten gemensamt tagit fram rapporten Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, bris-

ter och beroenden 2020.21 I rapporten påpekas att det finns en avsak-

nad av ett strukturerat säkerhetsarbete. Cybersäkerhet är en viktig del i nästan allt säkerhetsarbete eftersom digital information och digitala tjänster används i de flesta verksamheter. Samtidigt har det visat sig att arbetet med cybersäkerhet i Sverige går trögt, med brister i cyber-

21 Rapporten är framtagen av Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inom ramen för en fördjupad samverkan.

säkerheten som följd. Genomförda granskningar och tillsyner visar att arbetet med cybersäkerhet inte är ändamålsenligt sett till de hot och risker som finns.

I rapporten görs bedömningen att det är vanligt förekommande med brister i systematiskt cybersäkerhetsarbete. Planering och genomförande av säkerhetsarbete är en dynamisk process som kräver fortlöpande uppföljning och utvärdering. De framsteg som sker inom informationsteknik gör att samhället behöver förhålla sig till nya teknologier i samband med sin verksamhetsutövning. Dessa tekniksprång ställer krav på att verksamheterna förstår och kan bedöma förändringar i sin teknikanvändning. När ny teknik introduceras kan det ske gradvis och det kan vara svårt att fastställa en tidpunkt när man behöver revidera en säkerhetsanalys. Det är dock ofta svårt att tydligt definiera ett särskilt tillfälle när en verksamhet har infört ny teknik i sådan omfattning att den påverkar tidigare gjorda bedömningar.

I rapporten pekas också på förekomsten av bristande kravställning vid upphandling och utkontraktering. I Sverige är många verksamhetsutövare i hög utsträckning beroende av informationsteknologi. Kraven på hur en verksamhet ska hantera sin cybersäkerhet ställs genom reglering, men de finns även i form av marknadsmässiga krav på effektivitet, kvalitet och säkerhet för att kunna upprätthålla verksamhetens konkurrenskraft. Det är svårt för vissa verksamhetsutövare att helt på egen hand uppfylla de krav som ställs på säkerhet. En lösning för dessa verksamheter kan vara att utkontraktera sina behov till en tjänsteleverantör som har bättre möjligheter att möta säkerhetskraven. Genom att utkontraktera dessa delar av verksamheten kan verksamhetsutövarna lägga ett större fokus på sin kärnverksamhet samtidigt som cybersäkerheten blir bättre. En utmaning – som noteras i rapporten – är att väl beskriven kravställning är en förutsättning för en bra upphandling. Att kravställa cybersäkerhet kräver kompetens, både när det gäller anskaffning av varor, tjänster och vid utkontraktering. Det finns tillfällen där anskaffning av varor och tjänster som hanterar information med ett högt skyddsvärde har genomförts utan tillräcklig identifiering och värdering av systemets skyddsvärden. Det har skapat risker för den information eller verksamhet som systemet hanterar, vilket innebär att krav på säkerhet i stället arbetas in i efterhand, vilket medför risk för att upphandlingen kan behöva göras om. Även i de fall en helt ny upphandling inte behöver ske är säkerhet kostsamt och ibland svårt att arbeta in i

efterhand. Med en korrekt kravställning kan i vissa fall en utkontraktering av it-infrastruktur till tjänsteleverantörer vara en säkerhetshöjande åtgärd. Vid ett beslut om utkontraktering behöver beställaren emellertid förstå hur tjänsterna som ska levereras är konstruerade och vad en sådan lösning innebär ur säkerhetssynpunkt. För att avgöra om en utkontraktering ger ett tillräckligt skydd krävs att den som beställer har en förmåga att bedöma helheten i den lösning som erbjuds. Då krävs också en förståelse för hur olika tekniska säkerhetsfunktioner fungerar och hur de tillsammans skapar en sammanhållen säkerhetslösning, men dessa bedömningar sker ofta – enligt rapporten – på ett otillräckligt sätt. Det är vanligt att flera tjänsteleverantörer delar på hanteringen av utkontrakterad it-infrastruktur, exempelvis som underleverantörer.

I rapporten noteras att det kan vara svårare för kunden att ställa krav på en kontinuerlig säkerhetsnivå som följs av samtliga leverantörer. Större tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster gentemot svenska verksamhetsutövare bedriver i regel sin verksamhet i flera länder och omfattas på så vis av en annan jurisdiktion än den svenska. Det medför att utländsk lagstiftning kan bli tillämplig för de tjänster man levererar i Sverige, och den ger i vissa fall leverantören – och dess underleverantörer – rätt att ta del av information som hanteras inom ramen för den tjänst som levereras.

I rapporten påpekas att utkontraktering av it-infrastruktur innebär även att det skapas ett beroende av tjänsteleverantören. När ittjänster utkontrakteras sker det inte sällan till globala tjänsteleverantörer, vilket innebär att det beroende som uppstår är internationellt. Detta uttrycks ibland som en risk för förlust av digital suveränitet, ett begrepp som använts i EU-sammanhang och innebär att en stat förlorar delar av sin kontroll över sitt oberoende, självständighet och handlingsfrihet på det digitala området. En annan effekt av utkontraktering av it-tjänster är att tjänsteleverantörer samlar flera kunder med verksamheter som innehåller skyddsvärden. Det innebär att den samlade mängden av kundernas information och tjänster hos en tjänsteleverantör gör att leverantören behöver beakta om dess verksamhet – till följd av kundernas skyddsvärden – når en nivå där den i sig är att betrakta som säkerhetskänslig. För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt för tjänsteleverantören måste dock kunden kommunicera detta, då leverantören inte som regel själv kan identifiera detta genom sin leverans av det avtalade uppdraget.

I rapporten noteras även att en vanlig form av utkontraktering sker via delade molntjänster, dvs. att en verksamhet i stället för att på egen hand investera i egen hård- och mjukvara hyr de resurser som behövs, vilket kan vara allt från enskilda applikationer till hela eller delar av efterfrågad it-infrastruktur. Det innebär dock säkerhetsutmaningar eftersom verksamhetsutövaren i praktiken lämnar över kontroll över system och information till en tjänsteleverantör. Användandet av molntjänster innebär dessutom att insynen försämras för verksamhetsutövaren jämfört med om man hade hanterat behovet inom den egna verksamheten. En annan utmaning med delade molntjänster är att informationen i de allra flesta fall är indirekt exponerade mot såväl andra kunder som övriga på internet. Med andra ord kan en sårbarhet, såväl administrativ som teknisk, eller en felaktig konfiguration innebära att informationen direkt blir exponerad och sannolikt snabbt spridd till obehöriga. Det innebär att verksamhetsutövare måste hantera problematiken kring överförda hotbilder. Hotbilden mot en molntjänst blir den sammanlagda hotbilden mot alla kunder som använder molntjänsten. Molnlösningar innebär också att en hotaktör inte längre enbart är hänvisad till att angripa ägaren till den information eller tjänst man vill påverka. Förutom molntjänstleverantören har alla övriga kunder en logisk access till den gemensamma it-infrastrukturen hos en leverantör. Det innebär att man är beroende av ett gott it-säkerhetsarbete hos såväl de andra kunderna som sin leverantör. Sådana hot är både svåra att bedöma och att hantera. Svårigheter att logga och spåra datatrafik i komplexa molnmiljöer kan dessutom göra det svårt att utreda incidenter ur såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv.

I rapporten påpekas att en annan samhällsutmaning är att molntjänsterna koncentreras till ett fåtal leverantörer. Det innebär att en hotaktör kan inhämta från eller slå ut flera samhällskritiska system samtidigt om man får tillgång till miljön. Den sammanlagda konsekvensen för samhället av ett angrepp blir i dessa fall högre än konsekvensen för ett angrepp mot ett enskilt system. Samtidigt kan en stor leverantör ha större resurser att fördela till sitt säkerhetsarbete, vilket kan göra dem svårare att angripa.

År 2021

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering ( SOU 2021:1 )

Regeringen beslutade den 26 september 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. Utredaren ska också analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar för samordnad statlig it-drift och lämna förslag på mer varaktiga former för sådan it-drift, om det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver. Utredaren ska även analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och regioner att med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer och vid behov lämna författningsförslag.

Genom tilläggsdirektiv den 2 juli 2020 förlängdes utredningstiden i den del som avser att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift till den 15 oktober 2021.

It-driftsutredningen lämnade i december 2020 sitt delbetänkande

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1). I delbetänkande redogör utredningen bl.a.

för kartläggningen av statliga myndigheters it-drift, omvärldsanalysen och analysen av de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till privata tjänsteleverantörer. I slutbetänkande fokuserar utredningen på frågan om samordnad statlig it-drift, utvärderingen av Försäkringskassans uppdrag om samordnad it-drift, exempel på samordnad it-drift mellan myndigheter i Sverige, en analys av de säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningarna för samordnad statlig it-drift samt eventuella förslag om samordnad, säker och kostnadseffektiv statlig it-drift jämte en konsekvensanalys.

Utredningen redogör i delbetänkandet för ett antal kartläggningar som gjorts under de senaste åren och som rör frågor om säker och kostnadseffektiv it-drift i den offentliga förvaltningen. Med utgångspunkt i direktiven bedömer den att det finns behov av att dels följa upp några av de frågeställningar som ingått i tidigare kartläggningar, dels bredda och fördjupa kunskapen om it-driften i dag och behoven framåt liksom säkerhetsaspekter och hinder kopplade till statliga myndigheters it-drift.

I delbetänkandet redogörs för den första delen i kartläggningen som omfattar en enkät till 200 statliga myndigheter. I urvalet ingår myndigheterna i den statliga redovisningsorganisationen, exklusive försvarsmyndigheter, myndigheter med en värdmyndighet och små myndigheter med särskilt låg omsättning. Syftet med enkäten är att få en representativ bild av myndigheternas informationshantering och säkerhet, hur deras it-drift och kostnader för it-drift ser ut i dag, deras framtida behov och vilka eventuella hinder för säker och kostnadseffektiv it-drift som finns. Bakgrundsvariabler som myndighetsstorlek, finansieringsform och departementstillhörighet har ingått i analysen. Enkäten genomfördes mellan den 16 mars 2020 och den 30 juni 2020. Totalt förväntades 180 myndigheter inkomma med svar. Totalt har 158 myndigheter besvarat hela eller delar av enkäten, fyra myndigheter har meddelat att de avstår och 18 myndigheter har inte svarat. Svarsfrekvensen uppgår till 88 procent. En bortfallsanalys visar att de myndigheter som inte svarat omfattar såväl små som medelstora myndigheter och med olika typer av verksamhet och verksamhetsområden. Enkätens representativitet är därmed mycket god.

I delbetänkandet redovisar utredningen kartläggningen, fallstudier av fem myndigheter och en digital workshop med 16 myndigheter. I kartläggningen har frågor ställts om bl.a. verksamhet, informationssäkerhet och uppgiftshantering, it-drift och kostnader, hinder för itdrift samt behoven framåt. Parametrar för analysen har varit myndigheternas storlek, verksamhet och uppgiftshantering samt vilka krav som utifrån detta ställs på it-driften.

Utredningen konstaterar att olika verksamheter har olika behov av säker och kostnadseffektiv it-drift. För samhällskritisk verksamhet ställs högre krav på säkra it-driftslösningar än för verksamheter som inte är samhällskritiska. Icke samhällskritiska verksamheter kan dock hantera känsliga personuppgifter som i sig ställer krav på säkerhet. Myndigheternas verksamhet och vilka uppgifter de hanterar påverkar vilka krav som ställs på it-driften och i sin tur vilka behov av säker och kostnadseffektiv it-drift som finns i den statliga förvaltningen. Den första delen i enkäten hanterar denna typ av frågeställningar.22

Utredningen beskriver samhällsviktig verksamhet som ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upp-

22 S. 64 ff.

rätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Med samhällsviktig verksamhet avses dels verksamhet som måste fungera för att inte dess bortfall ska leda till en samhällsstörning, dels verksamhet som måste finnas för att hantera en samhällsstörning när den väl inträffar. Ett drygt 20-tal myndigheter har ett särskilt utpekat ansvar för att inom olika samverkansområden planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.23 I detta ansvar ingår bl.a. att beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete. Samverkansområdena omfattar teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet och skydd samt undsättning och vård. Övriga myndigheter, som inte har ett särskilt sektors- eller bevakningsansvar ska själva bedöma om de bedriver samhällsviktig verksamhet eller inte.

I enkäten fick myndigheterna ange om de bedriver verksamhet som kan bedömas vara samhällsviktig. 55 av 158 svarande myndigheter (35 procent) bedömer att de bedriver samhällsviktig verksamhet, medan 100 myndigheter (63 procent) bedömer att de inte gör det. Tre myndigheter anger att de inte vet om de bedriver samhällsviktig verksamhet.

Av kartläggningen framkommer att det finns ett visst samband mellan samhällsviktig verksamhet och storlek på myndighet. Större myndigheter bedriver i högre utsträckning samhällsviktig verksamhet jämfört med mindre myndigheter. Av svaren framgår att myndigheternas samhällsviktiga verksamhet finns inom flera samhällssektorer, med viss övervikt på skydd och säkerhet, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster.

Av kartläggningen framkommer att en mindre andel av myndigheterna hanterar uppgifter som kräver den högsta formen av skydd, dvs. säkerhetsskyddsklassificerad information. Flertalet av myndigheterna (cirka 90 procent) hanterar någon form av skyddsvärd information i sin verksamhet. Endast 14 av 158 myndigheter bedömer att de inte hanterar någon form av skyddsvärda eller i övrigt känsliga uppgifter, varvid olika typer av sekretessreglerade uppgifter är vanligast förekommande liksom känsliga personuppgifter.

23 Se förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Av kartläggningen framgår att av 152 svarande myndigheter hanterar 61 myndigheter (40 procent) säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter medan 85 myndigheter (56 procent) inte gör det. Större myndigheter hanterar i högre grad säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter jämfört med mindre myndigheter. Myndigheternas säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter fördelar sig på olika säkerhetsskyddsklasser. Ett fåtal myndigheter anger att de inte vet om de hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.24 Majoriteten av myndigheterna hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information som klassats som hemlig, konfidentiell eller begränsat hemlig. Ett fåtal myndigheter hanterar uppgifter i den högsta säkerhetsskyddsklassen. Några myndigheter anger att de inte vet vilka säkerhetsskyddsklasser uppgifterna ligger inom, alternativt att de inte vet om de har säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i verksamheten.

Av kartläggningen framkommer att drygt 123 myndigheter (80 procent) hanterar någon form av sekretessreglerade uppgifter i övrigt i kärnverksamheten. 29 myndigheter svarar att de inte gör det och fem myndigheter vet inte om de gör det. 90 myndigheter uppger att de hanterar uppgifter med absolut sekretess, vilket ställer särskilda krav på säkerhetslösningar i it-driften. 80 procent av myndigheterna hanterar sekretessreglerade uppgifter som omfattas av ett omvänt skaderekvisit, dvs. med en presumtion för sekretess.

Av kartläggningen framkommer även att myndigheterna kommit olika långt i arbetet med informationssäkerhet i verksamheten. I enkäten fick myndigheterna uppskatta hur långt de kommit i sitt informationssäkerhetsarbete. Detta utifrån en skala från 1–6, där nivå 1 innebär att myndigheten inte påbörjat något systematiskt informationssäkerhetsarbete och nivå 6 innebär att det finns ett systematiskt och dokumenterat informationssäkerhetsarbete i hela organisationen.25

Av kartläggningen framgår att framgår att medianen ligger på nivå 4. Flest antal myndigheter (43 av 158 svarande) har uppskattat att de ligger på nivå 4. Det finns därefter en övervikt för nivå 2 och 3 (totalt 64 av 158 myndigheter), dvs. den något lägre nivån. 13 myndigheter har angett att de ligger på nivå 1, och 12 myndigheter att de ligger på nivå 6. Informationsklassning ingår som en del i informationssäkerhetsarbetet enligt kategori 4 i enkäten. Knappt hälften av myndig-

24 S. 67 f. 25 Skalan utgick från de då gällande föreskrifterna och allmänna råden för myndigheters informationssäkerhetsarbete (MSBFS 2016:1).

heterna har angett att de ligger på nivå 1–3. Enligt svaren har hälften av myndigheterna således inte genomfört någon informationsklassning. Samtidigt har de flesta av myndigheterna kunnat svara på enkätfrågorna om vilken typ av uppgifter som de hanterar i verksamheten.

I delbetänkandet noteras att tidigare kartläggningar om myndigheters it-kostnader och it-mognad också har omfattat frågor om informationssäkerhet och hur långt myndigheterna bedömt att de kommit i sitt informationssäkerhetsarbete.26

Utredningen noterar att Myndigheten för digital förvaltning (Digg) redovisar i sin rapport Myndigheters digitala mognad och it-kostnader (2019) resultatet av en enkät till statliga myndigheter. 14 procent av de myndigheter som ingick i enkätundersökningen hade en väl fungerande informationssäkerhetsstrategi på plats som var införd och tillämpades fullt ut på myndigheten. 25 procent av myndigheterna hade implementerat en informationssäkerhetsstrategi i verksamheten som skulle utvärderas och utvecklas. Ungefär lika stor andel hade påbörjat implementeringen av en strategi, medan 30 procent antingen hade påbörjat ett arbete med att ta fram en strategi eller beslutat om en strategi. Knappt tio procent av myndigheterna uppgav att de endast påbörjat en diskussion om att göra något på området.

Utredningen konstaterar att även om svarsalternativen i Digg:s enkät skiljer sig åt jämfört med vad som redovisas i dess kartläggning är de någorlunda jämförbara. Vissa myndigheter har kommit långt i sitt informationssäkerhetsarbete, medan andra avser att påbörja arbetet inom kort eller arbetar med frågorna. En mindre andel myndigheter har inte gjort något alls på området.

Utredningen noterar att Digg:s enkät dock ger en något mer positiv bild av hur långt myndigheterna kommit i sitt arbete jämfört med utredningen enkät. I Digg:s enkät har myndigheterna även fått uppskatta hur arbetet med informationssäkerhet kommer att se ut på myndigheten år 2021 jämfört med 2019. Drygt 70 procent av myndigheterna har svarat att de bedömer att de år 2021 kommer att ha implementerat en informationssäkerhetsstrategi eller ha en väl fungerande informationssäkerhetsstrategi som tillämpas fullt ut på myndigheten, vilket skulle innebära nästan en dubblering jämfört med läget år 2019.

Utredningens kartläggning visar även att 77 procent av myndigheterna har svarat att de utgår från en standard som stöd för ett

26 Kapitel 3 i delbetänkandet.

systematiskt informationssäkerhetsarbete. Bland dessa utgår alla myndigheter utom en från ISO 27001, vilket är en av de standarder som rekommenderas i de nya föreskrifterna från MSB. Knappt 20 procent av myndigheterna anger att de inte utgår från någon standard och sex myndigheter (4 procent) har svarat att de inte vet om de gör det.

Utredningen konstaterar att fallstudierna av de fem typmyndigheterna bekräftar till stora delar den bild som enkätundersökningen ger avseende verksamhet, uppgifter och informationssäkerhet. Av de fem fallstudiemyndigheterna bedriver såväl en stor som en mindre myndighet samhällsviktig verksamhet, vilket ställer särskilda krav på säkerhet och it-driftslösningar. Samtliga fem myndigheter hanterar i större eller mindre omfattning skyddsvärda uppgifter, där olika typer av sekretessreglerade uppgifter och känsliga personuppgifter är vanligast förekommande. Två av myndigheterna hanterar även säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Några fallstudiemyndigheter lyfter svårigheten att bedöma skyddsvärdet på aggregerade uppgifter i verksamheten. De upplever också att det är svårt att få stöd i denna typ av bedömningar, t.ex. från expertmyndigheter.

Av kartläggningen framkommer att företrädare för några fallstudiemyndigheter anser att det kan vara svårt att avgöra vilka krav på itdriftslösningar som ställs för olika typer av uppgifter som hanteras i verksamheten. Det gäller framför allt känsliga personuppgifter och uppgifter som omfattas av ett omvänt skaderekvisit, dvs. där det finns en presumtion för sekretess. För att värna säkerheten hanterar de aktuella myndigheterna denna typ av uppgifter i egen regi.

Utredningen konstaterar vidare att fallstudiemyndigheterna har kommit olika långt i sitt informationssäkerhetsarbete. Det finns ingen tydlig koppling till myndighetsstorlek. Stora myndigheter hanterar i regel en större mängd uppgifter och måste därför lägga mer tid på informationsklassificering jämfört med mindre myndigheter. En av de mindre myndigheterna pekar på att informationssäkerhetsarbetet kräver att myndigheten har egen kompetens och förmåga att arbeta med informationssäkerhet, vilket kan vara svårt att uppnå.

I utredningens enkät fick myndigheterna även besvara ett antal frågor om informationssäkerhet vid it-upphandling. Myndigheterna har fått uppskatta var de står på en tre-gradig skala, där den lägsta nivån innebär att man inte reflekterat över frågan på myndigheten och den högsta att myndigheten har ett etablerat arbetssätt på plats. Svaren på de fyra frågorna visar i sig myndigheternas mognadsgrad i

olika steg i upphandlingsprocessen.27 Av svaren framgår att en majoritet av myndigheterna har påbörjat en diskussion om kravkatalog eller har en kravkatalog med säkerhetskrav på plats som används vid upphandling och för att värdera anbudssvar. Av svaren framkommer att myndigheterna inte har kommit lika långt när det gäller att verifiera säkerhetskrav vid leverans och driftsättning eller att verifiera kraven under avtalets giltighetstid.28

Utredningen noterar att den sammantagna bilden är att kraven på it-drift styrs av vilken typ av verksamhet en myndighet bedriver och vilken typ av uppgifter myndigheten hanterar. Små myndigheter kan därmed behöva ställa lika höga krav på säkra it-driftslösningar som större myndigheter.

Utredningen noterar att det kan finnas flera hinder för myndigheter att säkerställa en säker it-drift. Hindren kan finnas både inom den egna myndigheten och utanför myndigheten. Hinder utgörs av bl.a. – svårigheter att tolka lagstiftning, – avsaknad av relevant kompetens inom verksamheten, – bristande informationsklassificering, – svårigheter att hitta lösningar som möter verksamhetens krav,

och – stora kostnader för de lösningar som verksamheten kräver.

Av utredningens kartläggning framkommer att 143 myndigheter uppger att svårigheter att tolka lagstiftning tillsammans med bristande informationsklassificering och avsaknad av relevant kompetens inom verksamheten utgör de största hindren för säker it-drift. Detta är särskilt tydligt för de stora myndigheterna. Mindre myndigheter anger i rangordning avsaknad av relevant kompetens, svårigheter att tolka lagstiftning och stora kostnader för de lösningar som verksamheten kräver som hinder. Myndigheternas uppgifter om bristande informationsklassificering överensstämmer med myndigheternas uppskattningar av det egna informationssäkerhetsarbetet.

27 MSB har gett ut en särskild vägledning om att upphandla informationssäkert (MSB1177). I vägledningen beskrivs bl.a. aktiviteter för att uppnå informationssäkerhet i upphandlingens tre steg – förbereda, upphandla och realisera. 28 S. 74 f.

Utredningen noterar att när det gäller bristande informationsklassificering pågår arbete på flera myndigheter. Myndigheterna har i flera fall klassat delar av informationen, men inte all information. Bristande kompetens och resurser lyfts fram som problem i sammanhanget, men även tidsbrist anges. En myndighet anger att de saknar systemstöd för informationsklassificering. En annan myndighet menar att det är svårt att översätta informationsklassificeringen till konkreta säkerhetsnivåer i både hård- och mjukvara. Ytterligare ett problem som lyfts fram är svårigheten att informationsklassa aggregerad information.

Utredningen noterar vidare att avsaknad av relevant kompetens upplevs som ett lika stort hinder för säker it-drift som bristande informationsklassificering. Flera små myndigheter uppger att det är svårt att som liten myndighet ha egen kompetens inom it, säkerhet och beställarkompetens. Det kan också vara svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens, t.ex. när nyckelpersoner slutar. Enligt flera myndigheter ses kompetensbrist som en riskfaktor. Flera myndigheter köper in kompetens från antingen en annan myndighet eller från företag, vilket i sig innebär ett beroende av extern kompetens.

Av kartläggningen framgår att det tredje största hindret som myndigheterna ser är svårigheter att tolka gällande lagstiftning. Oklarheter vad gäller användning av molntjänster verkar vara vanligast. Svårigheten att göra bedömningar av säkerhetsskydd lyfts också fram som ett problem av flera myndigheter, liksom oklarheter kring krav på datalagring och dataskydd. En myndighet menar att det är svårt att få en sammanhängande bild av samtliga regelverk och hur de ska tolkas beroende på vilken tjänst som ska utvärderas. En annan myndighet pekar på att det är svårt att få juridik, it och informationssäkerhet att mötas. Ytterligare en myndighet lyfter fram att det inte är tolkningen av lagstiftningen som är problemet, utan snarare effekterna av tolkningen som medför svårigheter att genomföra upphandlingar och upprätthålla en stabil it-drift över tid.

Av kartläggningen framgår även att stora kostnader för de lösningar som verksamheten kräver utgör ytterligare ett hinder för säker it-drift. Flera myndigheter framhåller att säkerhet kostar och alternativet med egen drift bedöms som relativt kostsamt av flera myndigheter. Någon myndighet påpekar att även samordnad it-drift kan vara en relativt dyr lösning.

Även svårigheter att hitta lösningar som möter verksamhetens krav upplevs som ett hinder. När fler tjänster blir molnbaserade blir det svårare att hitta lösningar som uppfyller säkerhetskraven. Hårda säkerhetskrav påverkar i sig möjligheterna att nyttja billigare och effektiva it-driftstjänster. Flera myndigheter lyfter svårigheten att kravställa. Verksamhetens krav på digitalisering och kostnadseffektiva lösningar ställs ofta mot krav på säkerhet.

Andra hinder för säker it-drift som lyfts fram i enkäten är bl.a. att det finns för lite resurser för it och säkerhet och att säkerhet inte prioriteras tillräckligt i verksamheten. Några myndigheter lyfter att de har en teknikskuld att hantera, vilket påverkar förutsättningarna att arbeta med säkerhetsfrågor. En myndighet menar att avsaknaden av en samlad statlig strategi leder till att varje myndighet gör egna utredningar, bedömningar och bygger egna lösningar för att uppfylla säkerhetskraven.

Utredningen har också undersökt vilka hinder som myndigheterna ser för att kunna upprätthålla en kostnadseffektiv it-drift. Flera myndigheter upplever höga krav på säkerhet och leverantörsberoende eller andra inlåsningseffekter som hinder för en kostnadseffektiv it-drift. Stora myndigheter uppger även svårigheten att formulera ändamålsenliga krav på it-drift som ett hinder. Flera myndigheter anger att säkerhet kostar och att säkerhetskrav påverkar möjligheterna att använda kostnadseffektiva it-lösningar. Svårigheter att formulera ändamålsenliga krav för it-drift kan också påverka kostnadseffektiviteten. Att hitta rätt kravnivå som dessutom håller under hela avtalsperioden är en stor utmaning.

It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-

drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) har

remissbehandlats under arbetet med detta slutbetänkande och remisssvar har lämnats i maj 2021. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas utredningens slutbetänkande senast den 15 oktober 2021.

Struktur för ökad motståndskraft ( SOU 2021:25 )

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå.29 En viktig del av att stärka det civila försvaret är att skapa tydliga lednings- och ansvarsförhållanden för att åstadkomma samordning såväl inom det civila försvaret som mellan det civila och det militära försvaret, Denna struktur ska också stärka samhällets krisberedskap.

Utredningen lämnade sitt betänkande Struktur för ökad motstånds-

kraft (SOU 2021:25) i mars 2021. Utredningen föreslår att samver-

kansområdena avvecklas och ersätts av tio beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden. I dessa ingår myndigheter med ansvar för verksamheter och funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under kris, höjd beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskapssektor föreslås få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn, en sektorsansvarig myndighet. Utredningens definition av begreppet samhällsviktig verksamhet är att med detta avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Med stöd av definitionen har utredningen identifierat vilka statliga myndigheter som ansvarar för samhällsviktig verksamhet och därefter sammanfört myndigheter med ansvar inom samma samhällssektor. Utredningen föreslår att tio sådana beredskapssektorer inrättas med var sin sektorsansvarig myndighet. Med en indelning av statliga myndigheter i sektorer skapas – enligt utredningen – en organisatorisk plattform för såväl planering som operativ hantering av fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. I princip samtliga viktiga samhällsfunktioner är direkt beroende av el, vatten och elektroniska kommunikationer. På samma sätt är de flesta beroende av transporter och fungerande betalningssystem. Arbetet i respektive beredskapssektor ska skapa förutsättningar för att kunna upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten under svåra påfrestningar och därigenom stärka samhällets säkerhet. Det gemensamma arbetet i sektorerna ska bidra till ökad försvarseffekt i händelse av ett väpnat angrepp och en god förmåga att hantera fredstida kriser. Myndigheterna inom beredskapssektorerna ska arbeta tillsammans. Samtidigt betonar utredningen vik-

29 Dir. 2018:79.

ten av samverkan mellan sektorerna. Sektorerna är ömsesidigt beroende av varandra.

Utredningen har – utöver de tio föreslagna sektorerna med sektorsansvariga myndigheter – identifierat fyra särskilda beredskapsområden som ska ses som en del av beredskapssystemet. Enligt utredningen är verksamheterna av en sådan karaktär att de inte kan utgöra beredskapssektorer med en sektorsansvarig myndighet. Några av dessa områden omfattar enbart en myndighet och i några av verksamheterna ingår myndigheter utanför det civila försvaret såsom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA). Samtidigt fyller dessa verksamheter en viktig funktion i beredskapssystemet som helhet, bl.a. cybersäkerhet.

Utredningen framhåller att den delar Försvarsberedningens bedömning att ett systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet spelar en avgörande roll för att en trovärdig totalförsvarsförmåga ska kunna uppnås. Detta gäller såväl hos staten, kommuner, regioner och näringsliv. Det behöver finnas en nationell funktion med uppgift att stödja myndigheter och samhället i övrigt i arbetet med att förebygga och hantera angrepp inom informations- och kommunikationsområdet samt upprätthålla en aktuell lägesbild över samhällets digitala miljö. Verksamheten är viktig för det civila försvaret. Utredningen föreslår att cybersäkerhet ska vara ett särskilt beredskapsområde. Utredningen bedömer att det inte är möjligt att föreslå verksamheten som en beredskapssektor eftersom både Försvarsmakten och FRA ingår i arbetet med cybersäkerhetscentret samt att regeringen hittills inte har pekat ut någon samordnande myndighet för cybersäkerhetsområdet. Det finns i dag ett etablerat samarbete och samverkan mellan myndigheterna inom cybersäkerhetsområdet genom bl.a. Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). Formerna för samverkan med de föreslagna beredskapssektorerna kommer att behöva byggas upp när dessa etablerats. Det behöver även etableras samverkansformer med de övriga tre särskilda beredskapsområdena.

Betänkandet är föremål för remissbehandling under utredningens arbete med detta slutbetänkande och remissinstansernas synpunkter har därför inte kunnat beaktas inom ramen för detta arbete.

9. Internationell utblick

9.1. Inledning

När det gäller utredningens uppdrag att överväga om det bör införas ytterligare krav på certifiering och godkännande till skydd för Sveriges säkerhet ingår att göra en internationell jämförelse. Jämförelsen ska avse lagstiftning som innebär särskilda krav med anledning av nationell säkerhet för IKT-produkter, -tjänster och -processer som ingår i ett nätverks- eller informationssystem i länder som utredaren bedömer vara av intresse. Utredningen har mot denna bakgrund sökt information om systemen i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Arbetet har bedrivits främst genom undersökning av lagstiftning och i förekommande fall förarbeten samt övrig information från officiella webbplatser. Vad gäller materialinsamlingen bör beaktas att materialet funnits tillgängligt på originalspråk, i något fall kompletterat av mer eller mindre officiella översättningar till engelska. Skriftliga frågor har ställts till nationella myndigheter i de undersökta länderna (se den formella skrivelsen i bilaga 3 till betänkandet) och svar har inkommit från merparten av de kontaktade myndigheterna. I ett par fall har de skriftliga svaren även kompletterats med uppgifter som lämnats vid digitala möten med företrädare för myndigheterna.1

Avsnitten för respektive land inleds med en beskrivning av centrala aktörer med särskilt ansvar för nationell informations- och cybersäkerhet. Efter denna redovisning av organisation m.m. redogörs för landets arbete med att stärka informations- och cybersäkerheten, med fokus på särskilda krav på godkännande och/eller certifiering av IKT i säkerhetskänslig verksamhet. En sammanfattning av sådana krav

1 Australien och Nya Zeeland har emellertid inte inkommit med svar inom angiven tidsfrist. Utredningen har haft digitala möten med Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge och Traficom i Finland (se nedan).

i andra länder lämnas också i kapitel 12 och 13. I de fall där den nationella regleringen är omfattande och/eller behandlar flera relevanta områden överlappande sammanfattas de särskilda kraven även i förevarande kapitel.

Det kan inledningsvis noteras att vissa länder i sin reglering av informationssäkerhet gör en tydlig distinktion mellan samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet medan somliga nationella system behandlar kritisk infrastruktur och nationell säkerhet tillsammans. Vidare tillskriver länder dessa begrepp olika betydelser. I vissa länder definieras nationell säkerhet i författning medan somliga inte har någon vedertagen definition eller premierar annan begreppsanvändning på området. I flera länder använder man begreppet kritisk infrastruktur i stället för samhällsviktig verksamhet. Också användningen av tekniska termer varierar något mellan länderna, t.ex. i fråga om it- respektive IKT-säkerhet och -incidenter.

De flesta länderna har bestämmelser om informationssäkerhet som reglerar klassificeringen av skyddsvärd information, vilket motsvarar det svenska klassificeringssystemet i säkerhetsskyddslagen. Det föreligger emellertid inte full överensstämmelse mellan antalet klassificeringsnivåer.2 När begreppet klassificerad (”Classified”) används avses i första hand skyddsvärd information.

Även om vissa säkerhetsskyddsrättsliga skillnader mellan länderna kan identifieras framgår inte av den öppet tillgängliga information som utredningen samlat in från andra länder närmare hur den faktiska tillämpligheten ser ut i respektive land och därmed inte heller i vilken utsträckning det i praktiken förekommer undantag från ordningarna och speciallösningar.

9.2. Finland

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Det finska transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som ansvarar för nationella frågor som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Verket främjar bl.a. cybersäkerheten i landet.

2 Detta kan bl.a. skapa utmaningar när det gäller att dela skyddsvärd information mellan länder.

Nationellt cybersäkerhetscenter

Vid Traficom finns Finlands cybersäkerhetscenter.3 Centret bedriver bl.a. verksamhet för nationell informations- och kommunikationssäkerhet (NCSA-FI, se nedan) och som ansvarar för säkerhetsfrågor vid elektronisk dataöverföring och hantering av säkerhetsklassificerat material. Cybersäkerhetscentret har till uppgift att se till att nationella författningar om informationssäkerhet, störningsfrihet och skydd vid konfidentiell kommunikation efterlevs. Centret utfärdar vidare föreskrifter och rekommendationer, genomför utredningar inom sina verksamhetsområden samt utövar tillsyn över berörda aktörer. Centret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas4 tillförlitlighet och säkerhet. Centrets verksamhetsområden innefattar bl.a. televerksamhet, digitala tjänster enligt NISdirektivet, stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (eIDAS). Centret tar också fram lägesbilder inom cybersäkerhet.5

Vidare kan det nationella cybersäkerhetscentret bevilja det s.k. Cybersäkerhetsmärket som visar att en produkt eller tjänst som försetts med märket uppfyller kraven på informationssäkerhet. Märket används i smarta konsumentprodukter som kan ansluta till internet, s.k. IoT-enheter, och applikationer nära sammankopplade med sådana produkter.6

Centret har även en CERT-verksamhet (CERT-FI) med uppgifterna att undersöka hot och angrepp mot informationssäkerheten i nät- och kommunikationstjänster och informera om frågor som gäller informationssäkerhet.7

NCSA-FI är den nationella godkännandemyndigheten för säkerhetsackreditering (SAA)8. NCSA-FI arbetar med att stödja olika aktörers förebyggande säkerhetsarbete. Myndighetens uppgifter innefattar

3 Cybersäkerhetscentret är en del av Traficom med vissa självständiga funktioner som styrs av lag. 4 Ett kommunikationsnät är ett system för överföring av signaler som används för att tillhandahålla tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Elektroniska kommunikationstjänster utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. 5 I juni 2020 lämnade den finska regeringen en proposition till riksdagen med förslag till författningsändringar bl.a. med anledning av EU:s cybersäkerhetsakt (RP 98/2020 rd). I denna utnämns Cybersäkerhetscentret vid Traficom till nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt cybersäkerhetsakten, både vad avser uppgiften att bevilja cybersäkerhetscertifiering och utövandet av tillsyn. 6Traficom definierar förfaringssätt för testningen. Standarden ETSI EN 303645, som beskriver grundläggande cybersäkerhetskrav på IoT, utgör här grunden varav Traficom valt ett antal krav att tillämpas. 7 Utöver allmän information om informationssäkerhet kan CERT-FI bistå med teknisk utredning av allvarliga informationssäkerhetskränkningar. 8Security Accreditation Authority.

bedömning och godkännande av informationssystem som behandlar säkerhetsklassificerad information. Tjänsterna erbjuds åt myndigheter och företag som behandlar nationellt eller internationellt säkerhetsklassificerad information. NCSA-FI är även den nationella godkännandemyndigheten för krypteringsprodukter.

Övriga säkerhetsmyndigheter

Utrikesministeriet har det samlade ansvaret för internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Utrikesministeriet är den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA)9 som styr den nationella verksamheten i dessa frågor och bl.a. ansvarar för beredningen av internationella säkerhetsavtal samt övervakar att internationellt särskilt känslig information skyddas och hanteras korrekt.

Försvarsministeriet, Huvudstaben och Skyddspolisen är övriga utsedda säkerhetsmyndigheter (DSA)10.

Nationell cybersäkerhetsstrategi och cybersäkerhetsdirektör

2013 antog Finland en nationell cybersäkerhetsstrategi.11 Målsättningar med strategin är bl.a. att främja samverkan på området mellan dels myndigheter och andra aktörer, dels internationellt, samt att förbättra lägesbilden respektive kunskapen i fråga om cybersäkerheten. Att stärka förmågan att avvärja cyberhot mot samhällsviktig verksamhet är ett annat mål.

Den nationella cybersäkerhetsstrategin uppdaterades 2019 och inkluderade då inrättande av en nationell cybersäkerhetsdirektör. Uppdraget som statens cybersäkerhetsdirektör grundar sig på ett principbeslut som statsrådet godkände 2019, som en del av den nationella cybersäkerhetsstrategin. Enligt strategin ska cybersäkerhetsdirektören samordna utvecklingen, planeringen och beredskapen i fråga om cybersäkerheten. De tre strategiska riktlinjerna i principbeslutet är internationellt samarbete, ledning av cybersäkerhet, förbättrad samordning av planering och beredskap samt utveckling av kompetens inom cybersäkerhet.

9National Security Authority. 10Designated Security Authority. Traficom har också DSA-uppgifter. 11 Se https://turvallisuuskomitea.fi/sv/strategi-for-cybersakerheten.

Förverkligandet av den nationella cybersäkerheten anknyter till

Säkerhetsstrategin för samhället (2017) och till de i strategin beskrivna

allmänna principerna om samordning av beredskapen och säkerheten. Strategin och genomförandet av den är också ett led igenomförandet av EU:s cybersäkerhetsstrategi. Den nationella cybersäkerhetsstrategin ska såväl granskas som utvärderas kontinuerligt.12

Övergripande reglering av informationssäkerhet

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) beskriver de minimikrav på informationssäkerhet som

ska iakttas inom den offentliga förvaltningen. I lagen om tjänster

inom elektronisk kommunikation (917/2014) finns angivet vissa av

Traficoms uppgifter samt skyldigheter för kommunikationsförmedlare att sörja för informationssäkerhet.13

Enligt lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndig-

heternas informationssystem och datakommunikation (1406/2011) har Traficom till uppgift att på begäran göra bedömningar av överens-

stämmelse med kraven på informationssäkerhet i informationssystem och datakommunikation som en myndighet innehar eller planerar att anskaffa. Statliga myndigheter får, för bedömning av informationssäkerheten i sina informationssystem och sin datakommunikation, bara använda sig av det förfarande som anges i lagen (Traficoms bedömning) eller av ett sådant bedömningsorgan som har godkänts av Traficom enligt lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011). Traficom gör utredningar om nivån på informationssäkerheten och utfärdar även intyg som visar att informationssystemet eller datakommunikationen godkänts. Bedömningsgrunderna för informationssäkerheten utgörs bl.a. av EU:s bestämmelser om informationssäkerhet eller informationssäkerhetskrav i en fastställd

12 De nationella arrangemangen för cybersäkerhetsarbetet i Finland är för närvarande under granskning och kommer sannolikt att genomgå förändringar inom en snar framtid. Landet har två nyligen utvecklade program för cybersäkerhet som är relaterade till målet att förbättra cybersäkerheten: rapporten Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä

toimialoilla och Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen – Genomförandeplan Haukka 2020–2023.

13Traficom får bl.a. meddela föreskrifter om kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster, om informationssäkerhet och om kompatibilitet gällande klassificering i viktighetsordning och säkrande, om elektroniskt och fysiskt skydd av kommunikationsnät och tillhörande utrustningsutrymmen samt om standarder som ska iakttas respektive andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

standard. Bedömningen av informationssystemen ska göras i enlighet med nu nämnda lagar (1406/2011 respektive 1405/2011).

Lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011)

innehåller bestämmelser om ett förfarande genom vilket företag tillförlitligt kan visa en utomstående att de i sin verksamhet sörjt för en viss informationssäkerhetsnivå. Enligt lagen godkänner Traficom bedömningsorganen för informationssäkerhet och övervakar deras verksamhet. Den i lagen angivna ackrediterings- och bemyndigandeprocessen avseende organen för bedömning av överensstämmelse motsvarar i allt väsentligt vad som anges i EU:s cybersäkerhetsakt. Kraven på dessa organ är dock delvis annorlunda, vilket betyder att ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt den nationella lagen inte får ställning som ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt EU-förordningen. Därför måste ackrediteringen och bemyndigandet enligt cybersäkerhetsakten genomföras separat.14

När det gäller behovet att använda cybersäkerhetscertifiering har verksamhetsutövaren själv att göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att nå en tillräckligt säker nivå. Även andra sätt än certifiering kan användas för att uppnå tillräcklig säkerhet.

Särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

I den nyss nämnda lagen om bedömning av informationssäkerheten i

myndigheternas informationssystem och datakommunikation (1406/2011)

delegeras en rätt till statsrådet att föreskriva att en myndighet är skyldig att skaffa ett intyg om godkännande från Traficom i fråga om informationssystem där säkerhetsklassificerade handlingar behandlas (8 a §).15 Detta gäller handlingar som hör till säkerhetsklass I eller II, dvs. på de två högsta nivåerna (av fyra) där störst skada för nationell säkerhet riskeras.16 Den som önskar ett intyg om godkännande ska förbinda sig att upprätthålla informationssäkerhetsnivån och ge Traficom

14 Se prop. RP 98/2020 rd s. 110. 15 Några nationella krav på certifiering av sådana system har dock inte framkommit. 16 Indelning i säkerhetsklass I ska ske om obehörigt röjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i handlingen kan orsaka särskilt stor skada för försvaret, för förberedelser inför undantagsförhållanden, för internationella relationer, för brottsbekämpningen, för den allmänna säkerheten eller för stats- och samhällsekonomins funktion, eller på något annat jämförbart sätt för Finlands säkerhet. Säkerhetsklass II aktualiseras om röjande eller användning kan orsaka betydande skada för ett sådant skyddat intresse som anges ovan. Det finns ytterligare två säkerhetsklasser som kan komma i fråga vid risk för skada respektive lindrig skada för skyddade intressen.

tillträde till informationssystemen för utredning. Den nu nämnda föreskriftsrätten har emellertid aldrig utnyttjats, vilket innebär att det i nuläget inte är obligatoriskt att skaffa godkännande för informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. I stället kan verksamhetsutövare frivilligt ansöka om ett sådant intyg. Eftersom förfarandet är frivilligt är något sanktionssystem inte knutet till det.17

Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019) innehåller bestämmelser om säkerhets-

klassificering av skyddsvärda handlingar och om informationssäkerhetsåtgärder som gäller behandlingen av sådana handlingar. I förordningen uppställs vissa säkerhetskrav på informations- och datakommunikationssystem som används för behandling av säkerhetsklassificerade handlingar.18

9.3. Norge

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

Ansvariga departement

I Norge har Justitie- och beredskapsdepartementet ett särskilt ansvar för nationell cybersäkerhet i den civila sektorn och ska forma regeringens politik för cybersäkerhet, inklusive upprättande av nationella krav och rekommendationer för offentliga och privata verksamheter.

Försvarsdepartementet har det yttersta ansvaret för cybersäkerheten

i försvarssektorn.19

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) är en sektorsövergripande expert-

och tillsynsmyndighet inom nationell säkerhet. NSM är underordnat Justitie- och beredskapsdepartementet och den ledande aktören i landet på informations- och cybersäkerhetsområdet. NSM tar emot anmälningar om allvarliga cyberattacker mot samhällsviktig verksamhet och IKT-säkerhetsincidenter samt rapporterar till ovan angivna

17 Inom social välfärd och hälsovård. 18 Bl.a. ska säkra krypteringslösningar användas. 19 Departementen har ett brett spektrum av instrument för att ta hand om sitt respektive ansvar för cybersäkerhet, bl.a. genom utveckling av regelverk och kunskap, tillsynsverksamhet och rådgivning respektive vägledning.

departement.20 NSM ger vidare information, råd och vägledning om förebyggande säkerhetsarbete. NSM utövar certifieringsverksamhet avseende it-säkerhet i produkter och system (SERTIT, se nedan) och ansvarar för det nationella cybersäkerhetscentret (NCSC, se nedan), som i sin tur inrymmer den nationella CERT-funktionen (se nedan).21 Myndigheten har även en roll att evaluera respektive god-

känna vissa produkter, tjänster och skyddsvärda informationssystem

av avgörande betydelse för säkerhetskänslig verksamhet (se nedan).

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) är en avdelning som ingår i

NSM och har till uppgift att stärka landets motståndskraft och beredskap i den digitala domänen. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med operatörer av infrastruktur och övriga aktörer i näringslivet.

NCSC hjälper till att skydda grundläggande nationella funktioner, offentlig förvaltning och företag mot cyberattacker. Centret ger råd och rekommendationer till såväl statliga myndigheter som privata företag, bl.a. när det gäller hantering av cyberattacker, samt uppställer informationssäkerhetskrav för IKT. Dessutom erbjuder centret en rad tekniska informationssäkerhetstjänster,22 och det producerar även en gemensam lägesbild. IKT-säkerhetstjänsterna inbegriper tekniska säkerhetsutredningar, kartläggning av sårbarheter i offentlig verksamhet och kritisk infrastruktur, certifiering av it-säkerhet (SERTIT, se nedan)23 samt penetrationstestning. Vissa av tjänsterna är endast tillgängliga för verksamheter som omfattas av den nationella säkerhetslagen (se nedan).24

20 NSM får riktlinjer från både Justitie- och beredskapsdepartementet och Försvarsdepartementet på deras respektive områden. 21 NSM har cirka 300 anställda. 22 Se bl.a. NSM:s grundprinciper för IKT-säkerhet, den 15 april 2020, v. 2.0, som definierar en uppsättning principer och åtgärder för att skydda informationssystem och data. 23 Certifieringen baseras på standardiserade krav och metoder som är internationella erkända, som Common Criteria. 24 Med tekniska säkerhetstjänster avses ett antal för samhället centrala strategiska tjänster som NSM erbjuder till samhällets aktörer. Dessa är för det stora flertalet frivilliga men för de aktörer som omfattas av landets säkerhetsskyddslag obligatoriska, exempelvis ansvaret för nationella certifieringslösningar.

Centrets huvudsakliga operativa uppgifter kommer till uttryck genom CERT-arbetet25 och genom Varslingssystem for digital infra-

struktur (VDI, Nationellt sensorsystem)26 och detektering respektive

hantering av it-incidenter.

Nationellt certifieringsmyndighet för it-säkerhet – SERTIT

Den nationella säkerhetsmyndigheten NSM har ansvar att vara certifieringsmyndighet för it-säkerhet i produkter och system i Norge enligt Common Criteria. Certifieringsorganet vid NSM, SERTIT, som representerar Norge i det internationella arrangemanget CCRA, är också internationellt erkänt som certifikatutgivare inom CCRA. NSM, representerat av SERTIT, är också del av den europeiska överenskommelsen SOG-IS MRA27.

Utöver att driva den Common Criteria-baserade nationella certifieringsordningen övervakar SERTIT den professionella statusen hos ackrediterade evalueringsföretags personal.

Nationell cybersäkerhetsstrategi

Norge antog en ny nationell cybersäkerhetsstrategi 2019.28 Med strategin vill regeringen skapa en gemensam grund för att hantera digitala säkerhetsutmaningar. Vidareutvecklingen av strategin baseras på behovet av ett stärkt offentlig-privat, civil-militärt29 och internationellt samarbete. Ett av de övergripande målen med strategin är att kritiska samhällsfunktioner ska stödjas av en robust och pålitlig digital infrastruktur. Delmål är att myndigheterna ska ha en överblick över nationell kritisk digital infrastruktur och ställa krav på säkerhet i denna.

25Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) är en funktion i NCSC som ansvarar för Norges nationella CERT-funktion och utgör bl.a. en koordinerande enhet för incidenter kring it-säkerhet. Enhetens verksamhetscenter hanterar allvarliga cyberattacker mot kritisk social infrastruktur och information.

26

VDI drivs av NCSC och består av sensorer som används för verksamheter inom Norges

kritiska infrastruktur. VDI är ett slags digitalt inbrottslarm som utlöses vid misstänkt aktivitet i nätverket. 27 NSM är även certifikatutgivare under SOG-IS MRA. 28 Se www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet/id2627177. 29 Strategin identifierar att också cyberattacker mot civil infrastruktur kan utmana landets förmåga att skydda nationell säkerhet.

Sektorslagstiftning

Norge har inte genomfört NIS-direktivet i nationell lag. För närvarande behandlas dock ett förslag till en lag om säkerhet i nätverk och informationssystem på området.30

I Norge finns ett flertal författningar om cybersäkerhet som gäller olika sektorer, däribland regleringar om användning av IKT i finanssektorn (FOR-2003-05-21-630), elektronisk kommunikation i telekomindustrin (LOV-2003-07-04-8 och FOR-2004-02-16-401), samt säkerhet och beredskap i energisektorn (FOR-2012-12-07-1157).

Informations- och cybersäkerhet inom nationell säkerhet

Nationell säkerhet

I Norge finns en lag om nationell säkerhet (sikkerhetsloven, LOV-2018-06-01-24). Begreppet nationell säkerhet31 definieras i lagen och täcker Norges suveränitet, territoriella integritet och demokratiska statliga system och allmänna politiska säkerhetsintressen.

Varje nationellt säkerhetsintresse avser grundläggande nationella funktioner. Dessa funktioner är tjänster, produktion och andra typer av aktiviteter som är så viktiga att en helt eller delvis förlust av funktionen skulle få allvarliga konsekvenser för nationella säkerhetsintressen.

Departementen och NSM ska inom sina respektive ansvarsområden peka ut, klassificera och övervaka skyddsvärda infrastrukturer och objekt. Vid denna klassificering i enlighet med säkerhetslagen ska tonvikt läggas på i vilken utsträckning grundläggande nationella funktioner beror på den aktuella infrastrukturen eller objektet samt den berörda aktörens skadebedömning.

Säkerhetslagen gäller för: – alla statliga myndigheter (och motsvarande) och kommuner, – efter beslut av ansvarigt departement,32 för privata aktörer som

hanterar klassificerad information, informationssystem, föremål

30 Se www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2018-14-ikt-sikkerhet-i-alle-ledd-ogutkast-til-lov-som-gjennomforer-nis-direktivet-i-norsk-rett/id2623252/?expand =horingsnotater. 31 ”Nasjonale sikkerhetsinteresser”. 32 Varje departement pekar således ut grundläggande nationella funktioner och identifierar verksamheter som är av avgörande betydelse för dessa funktioner.

eller infrastruktur, eller deltar i aktiviteter som är av avgörande betydelse för grundläggande nationella funktioner, och – privata tillhandahållare av varor eller tjänster som kan medföra till-

gång till klassificerad information eller kritiska objekt respektive infrastrukturer.33

Information, informationssystem, infrastruktur och objekt som omfattas av lagen ska förses med en lämplig nivå av säkerhet. Skyddsåtgärder ska identifieras utifrån en riskbedömning och med beaktande av tillämplig klassificeringsnivå.

Krav på evaluering och certifiering

I en föreskrift om verksamheters arbete med förebyggande säkerhet,

virksomhetsikkerhetsforskriften (FOR-2018-12-20-2053)34, uppställs

olika säkerhetskrav på berörda aktörer, bl.a. för att skydda vissa informationssystem. Verksamheter som hanterar risker förknippade med skyddsvärda informationssystem ska uppnå en försvarlig säkerhetsnivå genom att data och tjänster skyddas mot oönskad påverkan (49 §). Vissa säkerhetsåtgärder ska genomföras och kontrolleras (jfr 9, 11 och 15 §§).

I nu nämnda föreskrift finns en allmän bestämmelse om evaluering respektive certifiering. När en verksamhet väljer säkerhetsåtgärder ska den använda evaluerade produkter och tjänster om dessas funktion är avgörande för att personer inte obefogat ska få tillgång till hemlig eller kvalificerat hemlig information och inte heller ska kunna påverka driften av kritisk infrastruktur. Evalueringen ska ske genom metodisk utveckling och testning av produkten eller tjänsten och vara verifierbar. Evalueringen ska utföras av den nationella säkerhetsmyndigheten, NSM, eller ett ackrediterat laboratorium som utsetts av NSM (16 §).35 Kraven på evalueringen kan uppfyllas genom en certifiering utfärdat av NSM eller ett ackrediterat certifierings-

33 Lagen ger kungen rätt att föreskriva om skyddsvärda informationssystem, utpekande av godkännandemyndigheter och krav för leverantörer. 34 Ansvarigt departement är Justitie- och beredskapsdepartementet. 35 Av NSM:s handbok framgår att behövliga säkerhetsåtgärder ska evalueras och certifieras i enlighet med NSM:s krav. NSM utgår från ISO-certifierade produkter och tjänster. Om tillfredsställande standarder inte finns kommer NSM att ställa uttryckliga krav anpassade till den aktuella klassificeringsnivån. Det kan tilläggas att evalueringsuppdrag kan tillställas SERTIT.

organ som utsetts av NSM.36 NSM kan vidare godkänna användningen av produkter och tjänster som har evaluerats eller certifierats i andra länder (17 §).

Krav på godkännande av informationssystem

För att kunna använda informationssystem som antingen behandlar säkerhetsklassificerad information eller är av avgörande betydelse för grundläggande nationella funktioner ska en godkännandemyndighet bedöma om kraven på säkerhet i systemen är uppfyllda och meddela beslut om godkännande.

Säkerhetsåtgärder som skyddar ett informationssystem ska ha en acceptabel risk- och säkerhetsnivå för att erhålla ett säkerhetsgodkännande. För informationssystem som hanterar säkerhetsklassificerad information ska säkerhetsgodkännandet beslutas innan systemet kan tas i drift (6–3 § sikkerhetsloven). Ett beslut om säkerhetsgodkännande är giltigt i upp till fem år eller tills betydande ändringar av informationssystemet gjorts.

Säkerhetsåtgärder definieras i närmare detalj i föreskrifter som meddelats med stöd av säkerhetslagen och i allmänna råd som utfärdats av NSM. De åtgärder som ska vidtas differentieras av klassificeringsnivån för informationen som behandlas i informationssystemet, eller systemets klassificeringsnivå när själva systemet är att bedöma som infrastruktur av avgörande betydelse för grundläggande nationella funktioner.

När en verksamhet beslutat att utveckla ett skyddsvärt informationssystem ska den informera NSM. Skyldigheten att lämna information gäller dock bara om NSM behöver godkänna systemet. I annat fall måste verksamhetsutövarna se till att informationssystem som ska behandla säkerhetsklassificerad information är godkända innan de används. Andra skyddsvärda informationssystem ska godkännas så snart som möjligt (50 § virksomhetsikkerhetsforskriften).37

Verksamhetsutövaren ska dokumentera att den bedömt och hanterat risken på ett tillfredsställande sätt och i samband med detta

36 NSM ställer således krav på aktörer som utför certifiering och utvärdering av produkter och tjänster. Ackreditering av laboratorier och certifieringsorgan ska ske i enlighet med ISO- och IEC-standarder. Organen för bedömning av överenstämmelse ackrediteras av Norsk Akkredi-

tering som är Norges nationella ackrediteringsorgan i enlighet med EU-förordningen om krav

för ackreditering (EG 765/2008). 37 Det är verksamhetsutövaren som har att täcka kostnaderna för godkännandet.

– identifiera behovet av skydd utifrån informationssystemets funk-

tion och driftsmiljö, – fastställa säkerhetskrav baserade på behovet av skydd, – etablera säkerhetsåtgärder som uppfyller säkerhetskraven under

informationssystemets livstid, och – kontrollera att säkerhetsåtgärderna fungerar som avsett.

Om verksamheter hanterar särskilt skyddsvärd information och säkerhetsklassificerade uppgifter ska åtgärderna säkerställa att informationen inte med enkla medel går förlorad, ändras eller görs oåtkomlig och inte heller kan offentliggörs för obehöriga. Om risken motiverar det måste informationen också skyddas mot avancerade attackmetoder. När det gäller konfidentiell, hemlig eller kvalificerat hemlig information förutsätter en tillräcklig säkerhetsnivå att obehöriga inte obemärkt kan komma åt informationen.

NSM genomför kontroller och utövar tillsyn38 över efterlevnaden av säkerhetslagen. NSM ska på förhand godkänna informationssystem som behandlar säkerhetsklassificerad information och vilka – ska användas utomlands eller har anslutning utanför den egna verk-

samheten, – har användare som inte är säkerhetsgodkända för rätt nivå, re-

spektive – bearbetar kvalificerat hemlig (”strengt hemmelig”) eller hemlig

information.

NSM godkänner vidare skyddsvärda informationssystem som är utpekade som, eller har avgörande betydelse för, infrastruktur eller objekt klassificerade som mycket kritiska eller kritiska.

Godkännandet av ett skyddsvärt informationssystem innefattar en planerad och systematisk granskning av om verksamheten upp-

38 Tillsyn enligt lagen kan också utföras av sektorsmyndigheter efter beslut av berört departement. Som tidigare berörts ger NSM även verksamheter vägledning om identifiering av risker och sårbarheter. Om behövliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits kan NSM förelägga verksamhetsutövaren att åtgärda bristerna, t.ex. en undermålig riskanalys, vid äventyr av vite. Administrativa sanktioner är en annan ingripandemöjlighet som står till buds vid överträdelser. I sista hand anmäler NSM brott mot säkerhetsregleringen till Politiets sikkerhetstjeneste en varpå en process förs vid domstol.

nått en rimlig säkerhetsnivå.39 Processen utgörs av en dokumentationsgenomgång som bl.a. tar fasta på om och hur IKT-incidenter hanteras. Vid granskningen utvärderas vidare informationssystemets operativa miljö, dess behov av skydd och om föreslagna säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att uppnå lämpligt skydd.

Även kryptosystem som ska användas för att skydda säkerhetsklassificerad information ska godkännas av NSM. Kraven på beslut av NSM om förhandsgodkännande av informationssystem gäller således även på försvarsområdet.40 Som en del av godkännandeprocessen finns som sagt också krav på evaluering av komponenter (se ovan).

Behörigt departement kan bestämma att godkännande av informationssystemet ska göras av en tillsynsmyndighet. Vidare kan NSM bestämma att en tillsynsmyndighet eller verksamhetsutövare ska godkänna berört informationssystem. En verksamhetsutövare som har ett skyddsvärt informationssystem och som inte omfattas av nämnda krav på förhandsgodkännande ska godkänna systemet själv (51 §).41

Överträdelser av skyldigheterna enligt säkerhetslagen är straffbelagda. Till detta kommer att NSM har ett antal undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta åtgärdsföreläggande vid vite.

Kontaktpersoner på NSM har framfört att en av de största fördelarna med det nationella godkännandeförfarandet är att det skapar en minimistandard för kontroll av säkerhet och mer enhetliga säkerhetskrav hos verksamhetsutövarna på de aktuella nivåerna. Vidare anser man att då det rör sig om de största riskerna för nationell säkerhet finns ett större behov av en oberoende tredjepartsbedömning (av en central myndighet).

39 Om det finns ett särskilt behov av att använda ett skyddsvärt informationssystem innan det godkänts kan godkännandemyndigheten bevilja ett tillfälligt tillstånd vid behov och om det finns särskilda skäl. 40 NSM har alltså ansvar för godkännanden inom samtliga sektorer. Försvaret har flest system som behandlar säkerhetsklassificerad information och är den sektor som har störst behov av NSM:s godkännanden. 41 NSM och relevanta tillsynsmyndigheter ska informeras om sådana informationssystem.

9.4. Danmark

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

Nationellt cybersäkerhetscenter

Center for Cybersikkerhed är Danmarks nationella it-säkerhetsmyn-

dighet och har i uppdrag att stödja en hög nivå av informationssäkerhet i den informations- och kommunikationsteknologiska infrastruktur som kritiska funktioner är beroende av. En del av uppdraget är att ge råd om cybersäkerhet till nationella samhällsviktiga myndigheter och privata företag. Centret är en del av Försvarets underrättelsetjänst och hör till Försvarsministeriet.

Cybersäkerhetscentret tillhandahåller en nätverkssäkerhetstjänst som innefattar analys och hantering av säkerhetsincidenter hos myndigheter och företag som anslutit sig till tjänsten. Centret har distribuerat intrångsdetekteringssystem för ett antal nätverk i verksamheter som avser kritisk infrastruktur och där känslig myndighetsinformation förekommer, inklusive försvar. De högsta statliga organen och myndigheterna kan på begäran anslutas till tjänsten. Regioner, kommuner och företag inom samhällsviktig verksamhet kan anslutas till tjänsten om centret bedömer att det kommer att bidra till en högre nivå av informationssäkerhet i samhället.42 Centret övervakar också nätkommunikationen i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.

Säkerhets- och underrättelsetjänst

Den danska säkerhets- och underrättelsetjänsten, Politiets Efterret-

ningstjeneste (PET), är ansvarig för att identifiera, förhindra, utreda

och svara på hot mot friheten, demokratin och säkerheten i det danska samhället. PET ger rådgivning inom ett antal områden, däribland informationssäkerhet.

42 Försvarsministeriet kan fastställa närmare regler om villkoren för anslutning samt förelägganden om medverkan (vid äventyr av böter).

Reglering av informations- och cybersäkerhet

Allmänt

Graden av digitalisering i Danmark är mycket hög. I landet finns ingen nationell övergripande säkerhetslagstiftning. Det finns emellertid en regeringsförordning som reglerar informationssäkerhet inom statliga myndigheter samt särskilda krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem i vissa sektorer (se nedan).

Nationell cybersäkerhetsstrategi

Danmark har antagit en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet för åren 2018–2021.43 Under dessa år ämnar regeringen att markant öka investeringarna i landets informations- och cybersäkerhet. Genom den nationella strategin lanserar regeringen även 25 initiativ och 6 riktade strategier för de mest kritiska sektorernas informationssäkerhetsarbete, med fokus på att öka den tekniska motståndskraften i den digitala infrastrukturen och den allmänna medvetenheten samt stärka nationell samordning och samarbete på området. Enligt den nationella strategin är följande områden s.k. kritiska sektorer som ska ta fram egna informations- och cybersäkerhetsstrategier: – telekommunikation, – hälsa, – energi, – ekonomi, – sjöfart, och – transport.44

Med den nationella strategin har det således blivit ett krav att en dedikerad informations- och cybersäkerhetsenhet skapas för var och en av de kritiska sektorerna i samhället – och central finansiering ges för detta. Varje sektor måste utveckla en specifik strategi med hänsyn till de specifika hot och sårbarheter som gäller i sektorn. Sektors-

43 Se https://digst.dk/media/16815/national_strategi_for_cyber-_og_ informationssikkerhed_ pdfa.pdf. 44 Samtliga sektorer förutom telekommunikation täcks av NIS-direktivet.

strategierna ska godkännas av en central statlig kommitté. Respektive sektor har vidare inrättat en decentraliserad cyber- och informationssäkerhetsenhet (DCIS).45

Cybersäkerhetscentrets befogenheter

Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed är en lag som

reglerar det nationella cybersäkerhetscentrets uppgifter och befogenheter. Bl.a. får centrets nätverkssäkerhetstjänst, utan föregående domstolsbeslut, behandla en mängd olika uppgifter som härrör från berörda organisationer samt vidta diverse utredningar.

Informationssäkerhet hos myndigheter i säkerhetskänslig verksamhet

Det finns en regeringsförordning (”sikkerhedscirkulæret”) som reglerar informationssäkerhet inom statliga myndigheter, inklusive krav på ackreditering av informationssystem som används för klassificerad information. Sådana system kan vara föremål för certifiering och/eller godkännande. Ärenden som rör nationell säkerhet samordnas av en ministerkommitté för säkerhet medan hanteringen av större cyberincidenter samordnas av cybersäkerhetscentret.

Säkerhet i nätverk och informationssystem i vissa sektorer

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

(LOV nr 441, 2018-05-08) reglerar bl.a. säkerhetskrav för tillhandahållare av viktiga transporttjänster. Dessa ska vidta lämpliga och proportionerliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten i sina nätverk och informationssystem.

Transport-, byggnads- och bostadsministern fastställer närmare regler

om nödvändiga åtgärder och att dokumentation ska ske genom ackrediterad certifiering i enlighet med reglerna och en internationellt erkänd standard för kontroll av säkerheten i nätverk och informationssystem. Ministern kan slutligen fastställa regler om den information som han eller hon ska få om valet av certifieringsordning.

45 Den danska näringsmyndigheten och Rådet för Digital Sikkerhed har inlett en säkerhetskontroll baserad på standarden ISO 27001 som genererar en översikt och riktmärke för företags digitala säkerhet och riktlinjer för hur man kan förbättra den.

I 3 kap. 5 § Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssyste-

mer i transportsektoren (verkställande order: BEK nr 1042, 2018-08-06)

anges att tillhandahållare av viktiga transporttjänster inom två år från sin utnämning ska dokumentera till Transport-, byggnads- och bo-

stadsverket att tillhandahållaren har erhållit en ackrediterad certi-

fiering i enlighet med den verkställande ordern och en internationellt erkänd standard för kontroll av säkerheten i nätverk och informationssystem., t.ex. DS/EN ISO/IEC 27001 eller motsvarande.

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads (verkställande order: BEK

nr 46, 2019-01-15) föreskriver att tillhandahållare av sjöfartstjänster, inom två år efter det att de utsetts, måste vara certifierade i enlighet med en internationellt erkänd standard för kontroll av säkerheten i nätverk och informationssystem, t.ex. DS/EN ISO/IEC 27001 eller motsvarande. Certifieringen ska omfatta den del av operatörens nätverk och informationssystem som operatören är beroende av för att tillhandahålla sjötjänsten och där en händelse kan komma att ha en betydande inverkan på fartygssäkerhet och dess navigering. Certifieringen måste utföras som en ackrediterad certifiering av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt relevant standard. Ackrediteringen måste i sin tur göras av antingen det nationella ackrediteringsorganet DANAK eller ett liknande ackrediteringsorgan, som är medsignatär till EA:s (European cooperation for Accreditation) eller IAF:s (International Accreditation Forum) multilaterala avtal om ömsesidigt erkännande som täcker relevant certifieringsstandard (se 4 kap. 6 och 7 §§).

Sammanfattning av särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

I Danmark finns krav på cybersäkerhetscertifiering i fråga om säkerheten i nätverks- och informationssystem främst i vissa sektorer (såsom transport och sjöfart). För statliga myndigheter finns också krav på ackreditering av informationssystem som används för skyddsvärd information. Sådana system kan vara föremål för certifiering och/ eller godkännande.

9.5. Nederländerna

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

Justitiedepartementet och nationellt cybersäkerhetscenter

Justitie- och säkerhetsdepartementet, Ministerie van Justitie en

Veiligheid, har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten

i Nederländerna.

Nederländerna har valt att samla huvuddelen av sin IKT-säkerhetsexpertis och incidenthantering på nationell nivå i ett nationellt cybersäkerhetscenter, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Detta inkluderar både en nationell rapporteringspunkt, CERT-funktion, samordningsansvar för IKT-händelser, övervakning och informationsutbyte (se nedan). I landet hanteras således cybersäkerhetsrelaterade ärenden centralt hos NCSC. NCSC driver också ett offentligt anmälningssystem riktat till mindre verksamheter och allmänheten. Centret fungerar som en kontakt mellan de olika ansvariga organen inom cybersäkerhet och ska därmed säkerställa samordning av de olika aktiviteterna. NCSC utgör en del av Justitie- och säkerhetsdepartementet.

NCSC:s lagstadgade uppgifter på cybersäkerhetsområdet anges i den nationella lagen om säkerhet i nätverk och informationssystem (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, Wbni). Centret tar fram olika riktlinjer för it-säkerhet.46 Centret samlar även in och delar med sig av kunskap om cyberhot och -sårbarheter. Centret har vidare till uppgift att ge råd till industrin inom de samhällsviktiga sektorerna. Råden till allmänheten avser främst it-säkerhetshot och incidenthantering.

Myndigheter och organisationer inom samhällsviktig sektor är skyldiga att rapportera allvarliga cybersäkerhetsincidenter till NCSC. I lagen anges att NCSC även är CSIRT för leverantörer av samhällsviktiga tjänster47.

När det gäller implementeringen av det kommande NIS2-direktivet är avsikten att National Coordinator for Security and Counter-

terrorism, som är en del av säkerhets- och justitiedepartementet, ska

ansvara för samordning av tillsynen.48

46 Säkerhetsriktlinjerna avser bl.a. mobilapplikationer och transportlagersäkerhet (TLS). 47 Se NIS-direktivet. 48 Ansvar för regleringen av och tillsyn över sektorerna vattenhantering, transport och hamnar ska ligga hos Ministeriet för infrastruktur och vattenhantering (Infrastructuur & Waterstaat).

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) – den allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten

Nederländernas allmänna underrättelse- och säkerhetstjänst, Algemene

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), är ett generaldirektorat vid

inrikesministeriet (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties, BZK) och lyder under inrikesministern. AIVD spelar en vik-

tig roll för den nationella säkerheten och försöker identifiera risker och hot mot nationell säkerhet så tidigt som möjligt.

NBV – nationell byrå för kommunikationssäkerhet

Den nationella byrån för kommunikationssäkerhet, Nationaal Bureau

voor Verbindingsbeveiliging (NBV), är en enhet vid AIVD som evalue-

rar och utvecklar tekniska säkerhetsprodukter för skydd av känslig, sekretessbelagd, information av avgörande betydelse för regeringen. NBV har till uppgift att evaluera säkerhetsprodukter innan dessa ska godkännas för att skydda särskild information. De kriterier som tillämpas vid evalueringen beror främst på klassificeringen av den särskilda information49 som utrustningen måste kunna bearbeta och säkra. NBV ger också råd om säkerhetsprodukternas användning till potentiella användare och organisationer. Med sin expertkompetens om informationssäkerhet bidrar NBV till nationell säkerhet i Nederländerna. NBV ansvarar vidare för produktion och distribution av nyckelmaterial för olika kryptografiska utrustningar.50

NBV har till uppgift att lämna råd i fråga om it-produkter och -tjänster relaterade till nationell säkerhet. Om NBV bedömer att en utvärderad produkt är lämplig utfärdar man ett särskilt råd till en arbetsgrupp för särskild informationssäkerhet, Werkgroep Bijzondere

Informatiebeveiliging (WBI, se nedan), som fattar beslut om att god-

Ekonomiministeriet (Economische Zaken) svarar för sektoriell reglering och tillsyn avseende

energi, olja och digitala tjänster. Övervakningen för dessa sektorer genomförs av Agentschap

Telecom.

49 Informationen inbegriper statshemligheter och annan speciell information som, hos obehöriga, kan påverka statens, dess allierades eller ett eller flera ministeriers intressen negativt. 50 NBV kan hjälpa regeringen med utformningen av en säker och högkvalitativ IKT-infrastruktur. NBV kan också arbeta med andra ämnen som påverkar viktiga delar av den nederländska infrastrukturen.

känna produkten. Råden innehåller samtliga förutsättningar för säker användning av produkten.51

WBI – arbetsgrupp för informationssäkerhet

WBI är en arbetsgrupp för informationssäkerhet i vilken försvars-, inrikes-, justitie- och säkerhets- samt utrikesministerierna ingår.52Ministerier vänder sig till WBI för råd om speciell informationssäkerhet.53 WBI får i sin tur instruktioner från en kommitté för underrättelsetjänst, Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN).

WBI:s uppgifter inbegriper – politisk rådgivning avseende särskild informationssäkerhet, – råd till inrikesministeriet om att – efter evalueringsundersökningar

– bevilja godkännande av användning av tekniska informationssäkerhetssystem eller komponenter av dessa för att skydda särskild information, – råd till AIVD när det gäller tillhandahållande av nationellt ut-

vecklade tekniska informationssäkerhetssystem eller -komponenter till tredje part som godkänts eller kommer att godkännas efter evaluering av säkerheten för särskild information, och – rådgivning om nationell kryptoverksamhet.54

Nationellt cybersäkerhetsråd

Det nederländska cybersäkerhetsrådet Cyber Security Raad (CSR), inrättat av NCSC, är ett nationellt oberoende organ som har till uppgift att tillhandahålla strategiska råd om cybersäkerhet till den nederländska regeringen och näringslivet samt att övervaka utvecklingen

51 Det yttersta ansvaret för installation av en säkerhetsprodukt ligger inte på NBV eller WBI utan hos en avdelnings generalsekreterare, och en säkerhetschef ansvarar för genomförandet av en säkerhetspolicy. Nu nämnda personer kan avvika från NBV:s råd men avdelningen får då ta ansvar för eventuellt tillkommande risker. 52 Även en representant från AIVD ingår i WBI. Denna representant är också ordförande för WBI. 53 Medlemmarna i WBI har rätt att inspektera säkerhetsklassificerade dokument. 54 Se den nederländska förordningen nr 2350225/01 om inrättandet av arbetsgruppen för särskild informationssäkerhet den 27 juni 2005 (Instellingsregeling WBI).

på cybersäkerhetsområdet. Rådet levererar även olika typer av produkter.

Certifieringsorgan

TÜV Rheinland Nederland B.V. (TÜV Rheinland) ansvarar för att

implementera och driva den nederländska certifieringsordningen för it-säkerhet (NSCIB). TÜV Rheinland är ett certifieringsorgan ackrediterat av det nederländska ackrediteringsrådet RvA55 som certifierar säkerheten i it-produkter och -system i enlighet med de förfaranden som anges i NSCIB-dokumentationen och Common Criteria (CC) respektive The Common Evaluation Methodology (CEM). I detta sammanhang är certifieringsorganet ansvarigt för att utfärda samtliga produktcertifikat, och organet offentliggör alla certifikat utfärdade enligt NSCIB i enlighet med villkoren i CCRA och SOG-IS MRA för internationellt erkännande.56

TÜV Rheinland har också till uppgift att licensiera evalueringsföretag enligt NSCIB och bedöma dessa företags tekniska rapporter. Personalen vid evalueringsföretagen måste genomgå en utbildning godkänd av TÜV Rheinland för att bli licensierade.

Agentschap Telecom

Den övergripande implementeringen av EU:s cybersäkerhetsakt handhas av Ministeriet för Ekonomi och Klimatpolitik som utsetts till nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i enlighet med akten. De uppgifter som följer av cybersäkerhetsakten har ministeriet delegerat till landets telestyrelse, Agentschap Telecom. Agentschap Telecom kommer därmed att certifiera och utöva tillsyn enligt cybersäkerhetsakten.57

55 Registrerat enligt C078 för Common Criteria. 56 Beroende på mandat kan tillsynsmyndigheter och regelgivare ingripa i vissa stadier av produktlivscykeln. 57Agentschap Telecom föreslås vidare ha ansvaret för tillsyn enligt NIS2-direktivet över sektorer inom energi, olja och tillhandahållande av digitala tjänster.

Övergripande reglering av informations- och cybersäkerhet

Nationell cybersäkerhetsstrategi

I sin nationella cybersäkerhetsstrategi från 2018 konstaterar Nederländerna att cybersäkerhet är nära kopplad till nationell säkerhet till följd av digitaliseringen i samhället. I strategin anges att förmågan ska förbättras för att kunna hantera IKT-överträdelser som hotar den nationella säkerheten. Vidare finns intresse av att tillsammans med privata aktörer bevaka utvecklingen av en certifieringsordning för leverantörer av cybersäkerhetstjänster.58

I cybersäkerhetsstrategin presenteras sju mål och nödvändiga åtgärder för att uppnå dessa mål. Bland dessa åtgärder ingår obligatorisk rapportering av cyberhot och incidenter samt krav på att kritiska processer utvecklar sin förmåga att stå emot cyberattacker.59

Det kan konstateras att Nederländerna lägger särskilt stort fokus på att förbättra cybersäkerheten i landet genom att upprätta informationsdelningsstrukturer och samarbete mellan offentlig och privat sektor. Det senaste årtiondet har allt fler nya aktörer, från både offentlig och privat sektor involverats i arbetet med att utveckla den nationella strategin.

Färdplan för cybersäkerhet i hård- och mjukvara

I det strategiska dokumentet Roadmap for Digital Hard- and Soft-

ware Security60 erbjuds en uppsättning åtgärder för att eliminera

säkerhetsgap i hård- och mjukvara, upptäcka sårbarheter och mildra deras konsekvenser under produktens hela livscykel. Som åtgärder för ökad digital säkerhet och transpararens föreslår färdplanen bl.a. standardisering och certifiering. Man önskar harmonisera de olika standardiserings- och certifieringsinitiativen så mycket som möjligt och aktivt bidra till ett brett ömsesidigt erkännande av standarder

58National Cyber Security Agenda – A cyber secure Netherlands, se www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/national-cybersecurity-strategies-interactive-map/strategies/national-cyber-security-strategy-1. Strategin ska utvärderas årligen. 59 2017 utarbetade Nederländernas regering även en internationell cybersäkerhetsstrategi:

Building Digital Bridges. International Cyber Strategy: Towards an integrated international cyber policy.

60 Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (2018). Roadmap for Digitally Secure

Hardware and Software. The Hague: Ministry of Economic Affairs and Climate Policy.

och certifikat.61 Vidare insisterar man på en aktiv utveckling av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering enligt EU:s cybersäkerhetsakt och ett snabbt antagande av obligatorisk certifiering för specifika IKT-produktgrupper, dvs. produkter som utgör den största risken. På lång sikt bör enligt landet obligatorisk certifiering eller efterlevnad av en CE-märkning för alla produkter med internetanslutning implementeras genom gradvis utvidgning.

Grundläggande informationssäkerhet i offentlig sektor

Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) är ett grundläggande

ramverk för informationssäkerhet som omfattar hela den offentliga sektorn. Det är Inrikesministeriet som svarar för regleringen. Ramverket syftar till att – öka samordningen mellan statliga och privata aktörer och där-

igenom förbättra informationssäkerheten, – minska den administrativ bördan för regeringen och industrin, – möta internationella regleringar och standarder, och – minska underhållskostnaderna.

Nationella it-säkerhetsordningar

När det gäller produktcertifiering har en nederländsk certifieringsordning på it-säkerhetsområdet, NSCIB, inrättats för att möjliggöra evaluering och certifiering i landet av it-säkerhetsprodukter och -system på ett sätt som överensstämmer med Common Criteria-metodiken (ISO-standard 15408). AIVD62/NLNCSA63 är ägare av certifieringsordningen. Självbedömning tillåts inte.

Vidare finns en nationell ordning för grundläggande bedömning av säkerhetsprodukter, BSPA (Baseline Security Product Assessment), som är avsedd att bedöma lämpligheten av it-säkerhetsprodukter64 i den ”känsliga men oklassificerade” domänen, på grundläggande evaluer-

61 Nederländerna strävar efter att proaktivt skapa kopplingar till globala standardiserings- och certifieringsinitiativ via NEN-standardiseringsplattformen. 62Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (den allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten). 63 Nederländernas nationella byrå för kommunikationssäkerhet. 64 Bl.a. IoT omfattas.

ingsnivå. Kraven uttrycks i det nederländska Baseline Informatie-

beveiliging Rijksdienst (BIR).

Särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Informationssäkerhet i produkter och system

Som ovan berörts genomgår produkter som är av avgörande betydelse för säkerheten hos särskild offentlig information evaluering av den nationella byrån för kommunikationssäkerhet, NBV, innan dessa ska godkännas för skydd av informationen. Efter framgångsrik evaluering lämnar en arbetsgrupp för särskild informationssäkerhet, WBI, råd till Inrikesministeriet som har att besluta om godkännande för användning av systemet eller dess komponenter.65 Några andra nationella krav på certifiering av nämnda system och produkter har dock inte kunnat noteras.

ABDO 2017 – försvarskontrakt

Det nederländska försvarsdepartementets dokument ABDO 2017 innehåller cybersäkerhetskrav för försvarskontrakt där bl.a. leverantörer ska vidta vissa säkerhetsåtgärder. I dokumentet finns krav på att viss utrustning, såsom krypto eller specifik mjukvara för säker anslutning, endast får användas om den godkänts av ett s.k. säkerhetskontor (DISS/ISO). Godkännandet är automatiskt applicerbart också på utrustning som har godkänts av NBV. Sådan utrustning är föremål för en evaluering av NBV. Byråns godkännande gäller i princip för staten. Det automatiska godkännandet av säkerhetskontoret innebär att utrustningen också kan användas utanför staten med hänsyn till ett hemligt avtal av försvarsdepartementet. En lista över utrustning godkänd av NBV finns tillgänglig på nätet. Säkerhetskontors godkännande gäller också automatiskt för utrustning som har godkänts av försvarsdepartementets säkerhetsmyndighet. Säkerhetskontoret kan också godkänna utrustning själv.

65 Detta följer av den nederländska förordningen nr 2350225/01 om inrättandet av arbetsgruppen

för särskild informationssäkerhet (Instellingsregeling WBI, 2005-06-27).

9.6. Tyskland

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

BSI – federal byrå för informationssäkerhet

I Tyskland har den federala byrån för informationssäkerhet, Bunde-

samt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), till uppgift att

på nationell nivå främja säkerhet inom it och försvara mot cybersäkerhetshot. BSI är även det nationella certifieringsorganet för federal it-säkerhet.66 Byrån är underordnad det federala inrikesministeriet, das Bundesministerium des Innern, och ska informera ministeriet om sin verksamhet. Uppgifterna inbegriper bl.a. – testning och evaluering av säkerheten i it-system, – utfärdande av säkerhetscertifikat, – drift av krypto- och säkerhetshanteringssystem för federala in-

formationssäkerhetssystem som används inom statlig säkerhet (eller andra av myndigheten särskilt utpekade områden), – rådgivning om och genomförande av tekniska tester för att skydda

viss officiellt hemlig information mot obehörig åtkomst, – utveckling av säkerhetskrav för federal it och lämplighetskrav på

entreprenörer inom it-området med speciella skyddsbehov, och – tillhandahållande av it-säkerhetsprodukter och stöd till federala

myndigheter som ansvarar för it-säkerhet.

För att fullgöra sina uppgifter kan BSI bl.a. rekommendera säkerhetsåtgärder och användning av vissa säkerhetsprodukter. BSI kan vidare fastställa minimistandarder avseende säkerhetskrav för att säkra federal it.67 BSI tillhandahåller även tekniska riktlinjer och specifikationer som används av de federala myndigheterna som en ram för utveckling av krav på entreprenörer och it-produkter vid upphandling.68I nationell rätt kan föreskrivas att federala myndigheter är skyldiga att införskaffa it-säkerhetsprodukter av BSI. Som certifieringsorgan har BSI även att erkänna, bedöma och utbilda evalueringsföretag.

66 Vid BSI finns bl.a. funktionerna CERT-Bund och Nationales IT-Lagezentrum. 67 Beträffande framtagandet av minimistandarder för it-säkerhet i vissa sektorer, se nedan. 68 BSI bör involveras i ett tidigt skede i större federala digitaliseringsprojekt.

BSI får dock inte utfärda någon säkerhetscertifiering om det finns motstridande tvingande allmänna intressen, särskilt avseende nationella säkerhetsangelägenheter.69

Om it-säkerhetsbrister upptäcks kan BSI, i samråd med behöriga tillsynsmyndigheter70, beordra utövare av kritisk verksamhet att åtgärda bristerna.71

Allians för cybersäkerhet

Allianz für Cyber-Sicherheit grundades 2012 och ger nationella myn-

digheter, företag och föreningar en samarbetsplattform genom vilken information om aktuella hot och praktiska cybersäkerhetsåtgärder kan utbytas. Deltagarna drar nytta av kunskapen och de många engagerade partnerna och kan därmed förbättra skyddet av sin egen it-infrastruktur. Som medlem kan man även få tillgång till BSI:s expertis på området.

ZITiS – centralkontor för it i säkerhetssektorn

I syfte att kontinuerligt utveckla säkerhetsmyndigheternas tekniska färdigheter och förhindra skada till följd av cyberaktivitet inrättades under det federala inrikesministeriet ett kontor för it i säkerhetssektorn, Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS). ZITiS är en del av Tysklands cybersäkerhetsstrategi (se nedan). Kontoret tillhandahåller på detta område tjänster till säkerhetsmyndigheterna i Tyskland. ZITiS uppgifter utgår från de nationella säkerhetsmyndigheternas behov. Uppgifterna inbegriper bl.a. telekommunikationsövervakning, analys av krypto och stordata samt tekniska frågor om säkerhet. Också kvalitetssäkring av de produkter som används ingår i tjänsterna. Kontoret bidrar med rådgivning och support

69 Se lagen om BSI: Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz – BSIG). 70 T.ex. utövar den federala myndigheten Bundesnetzagentur tillsyn över områdena elektricitet, gas, telekommunikation, post och järnväg. 71 Enligt konstitutionell lag har den federala regeringen ingen behörighet att anta regler beträffande organisationen och funktionen av de offentliga tjänster eller funktioner som tillhandahålls av federala stater, utan den behöriga myndigheten på nationell nivå är BSI. Det är BSI som ansvarar för att förebygga och bedöma cyberhot samt utgör den primära tillsynsmyndigheten för IKT-system i kritisk infrastruktur.

men har inga befogenheter att ingripa och är inte någon upphandlingsorganisation.

Sektorsmyndigheter

I specifika sektorer, t.ex. banksektorn, kan den behöriga sektorsmyndigheten fastställa minimistandarder för it-säkerhet.

Övergripande reglering av informations- och cybersäkerhet

Nationell cybersäkerhetsstrategi

2016 antog Tyskland en uppdaterad nationell cybersäkerhetsstrategi72 som tillhandahåller ett strategiskt ramverk för federal cybersäkerhetsverksamhet. Strategin uppmärksammar bl.a. behovet av att såväl statliga institutioner samarbetar för att säkerställa cybersäkerhet som att regeringen arbetar tillsammans med industrin.

Att staten har egna säkra informationssystem framhålls som särskilt angeläget. Inrättandet av ZITiS är en del av strategin. Att riskanalyser görs och säkra system används, genom tillämpning av lämpliga säkerhetsprodukter och standarder, är vägledande principer enligt strategin. Det ska ske återkommande utvärderingar av strategin som syftar till att hålla det rättsliga ramverket uppdaterat i förhållande till den snabba tekniska utvecklingen.

Reglering och certifiering av it-säkerhet

BSI:s övergripande uppgifter och befogenheter regleras i en särskild lag, den s.k. BSI-lagen.73 It-säkerhet hos kritiska infrastrukturer behandlas särskilt. Verksamhetsutövare i samhällsviktiga sektorer åläggs vissa skyldigheter i lagen, såsom att vidta lämpliga och proportionella säkerhetsåtgärder för sina it-system, -komponenter eller -pro-

72 Se www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/nationalcyber-security-strategies-interactive-map/strategies/cyber-security-strategy-certifiering forgermany. Den föregående cybersäkerhetsstrategin var från 2011. 73 Genom en lag för att öka säkerheten för it-system (Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informa-

tionstechnischer Systeme) från 2015 har införts diverse ändringar av it-säkerhetsregleringar i

sektorslagar för kritisk infrastruktur samt befintlig lag om BSI så att byråns uppgifter och befogenheter utvidgats.

cesser samt att rapportera cybersäkerhetsincidenter till BSI. Certifiering är ett sätt som verksamhetsutövarna kan visa på överensstämmelse med säkerhetskraven. Ingen särskild certifieringsordning eller godkännandeförfarande krävs enligt lag. Överträdelser av skyldigheterna i fråga om it-säkerhet74 och rapportering kan föranleda administrativa sanktioner.

Genom Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer

Systeme, som är en lag om it-säkerhet, har den tyska lagstiftaren före-

skrivit obligatoriska åtgärder för att uppnå en enhetlig nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem inom vissa kritiska infrastrukturer. I lagen har införts bestämmelserna om kritisk infrastruktur i BSI-lagen som till stor del är i överensstämmelse med säkerhetskraven i NIS-direktivet.75

BSI får utfärda cybersäkerhetscertifikat efter att överensstämmelse med uppställda krav bedömts. När BSI gör sin granskning kan den använda sig av en kvalificerad oberoende tredje part.76 Utfärdandet av certifikat förutsätter att det federala inrikesministeriet bestämt att certifikatutfärdande inte skulle strida mot tvingande allmänna intressen, i synnerhet nationella säkerhetsangelägenheter.

I enlighet med förordningen om utfärdande av säkerhetscertifikat och erkännanden av BSI, BSI-Zertifizierungs- und -Anerkennungs-

verordnung – BSIZertV, fastställer BSI förfaranden för certifiering

av it-produkter, -komponenter, -system och skyddsprofiler vad gäller testkriterier, krav på utrustning och tillförlitlighet.77 Regleringen ger även BSI i uppdrag att erkänna och kontrollera behöriga expertorgan.78

74 Det är obligatoriskt att åtgärda it-säkerhetsbrister. 75 I den utsträckning som kraven i NIS-direktivet inte redan fastställdes i it-säkerhetslagen ändrades BSI-lagen i enlighet med detta 2017. En andra version av it-säkerhetslagen håller på att utarbetas. Den nya lagen strävar efter att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och stärka den rättliga ramen inom tre området: (1) skydd av kritisk infrastruktur i den privata sektorn inklusive kritiska komponenter och företag av särskilt allmänintresse, (2) konsumentskydd, och (3) skydd av federala it-system. 76 BSI kan i sammanhanget definiera krav för hur säkerhetsgranskning och certifiering ska implementeras och vilka bevis som behöver tillhandahållas. 77 BSI ska som utgångspunkt publicera listor över certifierade it-system, -produkter och -komponenter samt skyddsprofiler på internet. Sökande underkastar sig ett flertal skyldigheter att bistå och tillmötesgå BSI. BSI kan när som helst kontrollera om vissa krav för certifiering är uppfyllda. 78Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) är det nationella ackrediteringsorganet i Tyskland i enlighet med förordningen (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering.

Riktlinjer för federal cybersäkerhet

Regimen för cybersäkerhet inom den federala administrationen fastställs i Umsetzungsplan Bund-riktlinjerna. Dessa är endast bindande för den federala administrationen och föreskriver att ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS) måste implementeras och underhållas i enlighet med BSI IT-Grundschutz.

Statliga myndigheter kan certifieras enligt ISO 27001 på grundval av BSI IT-Grundschutz. Certifikatet bekräftar då att it-säkerhetskonceptet uppfyller kraven i ISO 27001.

Särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Allmänt om it-system som behandlar klassificerad information

En förutsättning för användning av it-system för klassificerad information är ett informationssäkerhetskoncept i enlighet med standarderna för BSI IT-Grundschutz, som it-säkerhetsansvariga ansvarar för. Dessutom finns krav på sekretesskydd som går utöver det grundläggande it-skyddet och som ska definieras av säkerhetschefer enligt

VSA Bund.

Certifiering enligt tekniska riktlinjer

Utöver certifieringen av it-produkter och -system med avseende på deras säkerhetsfunktioner tillhandahåller BSI även tjänsten att certifiera enligt tekniska riktlinjer avseende särskilda funktionskrav. En certifiering enligt tekniska riktlinjer krävs om implementeringen av särskilda funktionskrav är avgörande för driften av en it-produkt eller ett it-system. Detta gäller i synnerhet it-produkter eller -system som är avsedda att sättas in i säkerhetskänsliga domäner i Tyskland. Stor vikt läggs här vid krav som rör elektronisk manipulationsresistens, driftsäkerhet och interoperabilitet.79

Befintliga tekniska riktlinjer gäller för bl.a. smartkortläsare, lagring av kryptografiskt signerade dokument och kommunikations-

79 Tekniska riktlinjer som specificerar dessa krav har utvecklats och släppts av BSI i nära samarbete med industrin.

processer80 för officiella dokument. Nya tekniska riktlinjer utvecklas för att möta krav på nationell säkerhet eller för att tillgodose vissa behov av allmänt intresse.

Tillverkare och distributörer kan ansöka om certifiering enligt tekniska riktlinjer och få en bedömning av överensstämmelse av sina it-produkter eller -system utfärdad av BSI. Vid certifieringsförfarandet genomgår it-produkten eller -systemet en oberoende evaluering av överensstämmelse baserat på de testspecifikationer som definieras i den tekniska riktlinjen. Evalueringen av överensstämmelse sker under överinseende av BSI. Efter framgångsrik bedömning av överensstämmelse utfärdar BSI ett certifikat för it-produkten eller -systemet.

Allmänna administrativa instruktioner för skyddet av klassificerat material

2006 utfärdade det federala inrikesministeriet Verschlusssachenan-

weisung – VSA Bund

81

som är allmänna administrativa instruktioner

för det fysiska och organisatoriska skyddet av klassificerat material82. Instruktionerna riktar sig till statliga organisationer som arbetar med klassificerat material83 och därmed måste vidta försiktighetsåtgärder för att skydda det. Instruktionerna anger att vissa åtgärder för itsäkerhet ska vidtas. Enligt instruktionerna ska ”State-of-the-art”-åtgärder vidtas för att skydda klassificerat material mot risk för förlust av konfidentialitet, tillgänglighet eller integritet.84 Klassificerat material får endast bearbetas på it-system som är begränsade till att an-

80 Kommunikationsmodellen som beskrivs i BSI-TR-03132 gäller för kommunikation mellan myndigheter och skapare av dokument. En del av kommunikationen kräver certifikat. Kryptering är också en säkerhetsåtgärd som måste vidtas för vissa meddelandetyper. Utöver denna tekniska riktlinje finns en tillhörande testspecifikation som definierar testkrav för att bestämma riktigheten av genomförandet av kraven som anges i den tekniska riktlinjen. 81Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum materiellen und

organisatorischen Schutz von Verschlusssachen.

82

Klassificerat material avser information, föremål eller fakta som i allmänhetens intresse måste

hållas hemliga, i synnerhet för att skydda den federala regeringens eller en federal stats välfärd, oavsett i vilken form materialet presenteras. Affärs-, drifts-, uppfinnings-, skatte- eller andra privata hemligheter eller omständigheter i den personliga sfären kan också vara föremål för sekretess i allmänhetens intresse enligt VSA Bund. 83 Med klassificerat material avses alla uppgifter och föremål som behöver hållas hemliga i allmänhetens intresse, oavsett form. 84 Departement som använder it för att bearbeta klassificerat material ska tillsätta it-specialister med ansvar för informationssäkerheten. Bara personer med vederbörligt godkännande får arbeta med klassificerat material. Behovet av godkännande för militära säkerhetsändamål ska bestämmas av det federala försvarsministeriet. Se även lagen Sicherheitsüberprüfung om säkerhetskontroll och -godkännande av personer som ska utöva säkerhetskänslig verksamhet, där Bundesamt für Verfassungsschutz utför kontroll på uppdrag av anställande myndighet.

vända hård- och mjukvara som godkänts av chefer på myndigheten. Vidare kräver säkerhetsrelaterade ändringar av auktoriserade it-system förhandsgodkännande av berörda säkerhetsansvariga. Tekniska medel för att skydda klassificerat material måste inspekteras av BSI och bedömas lämpliga. It-system som ska behandla klassificerat material måste inspekteras av säkerhetsansvariga före användning. När det gäller undersökningen av om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits för komplexa it-system bör BSI konsulteras.

BSI ska hjälpa till med genomförandet av instruktionerna.85 Bl.a. ska BSI bedöma lämpligheten av tekniska medel som ska skydda klassificerat material.

BSI ska vidare godkänna produkter med säkerhetsfunktioner för it, bl.a. produktion av nyckelmaterial, kryptering och nätseparation som ska användas till klassificerat material måste ha godkänts av.86Godkännandet måste också innehålla nödvändiga specifikationer angående användnings- och driftsvillkor. Produkter som har funktioner för kontroll av systemåtkomst, produktion av klassificerat material, loggning, förebyggande av manipulering av it-system, eller registrering – och som används för material som klassificeras som konfidentiellt – bör ha godkänts av BSI. Myndighetschefer kan tillåta användning av andra produkter, särskilt om inga lämpliga godkända produkter finns tillgängliga och det inte är möjligt att få några sådana i tid. Sådana andra produkter inkluderar särskilt produkter som certifierats av BSI i enlighet med Common Criteria, med användning av nationella skyddsprofiler. Tills nationella skyddsprofiler blir tillgängliga kan andra BSIcertifierade produkter också användas.87

Godkännanden ska rangordnas efter behovet av skydd för itapplikationer för klassificerat material, på grundval av allmänt vedertagna säkerhetskriterier och förfaranden, som ska kompletteras med särskilda attackskyddstester när det är nödvändigt. Ytterligare detaljer ska anges av BSI i en s.k. godkännandeplan som ska godkännas av federala inrikesministeriet.

Om it-system ska användas för hemligt material måste säkerhetsansvariga låta BSI utföra vissa tekniska tester av it-systemet för

85 Hjälpen inkluderar teknisk testning och utbildning. BSI kan anlita tjänster från andra organ för stöd i detta arbete, men om privata organ ska vara inblandade krävs förhandsgodkännande av det federala inrikesministeriet. Inom försvarsministeriets område ska dessa uppgifter utföras av den militära underrättelsetjänsten MAD i samarbete med BSI. 86 För begränsat hemligt material avser kraven bara kryptering. 87 Vid valet av alternativa produkter ska BSI:s upphandlingsguide användas.

att se om nödvändiga it-säkerhetsfunktioner implementerats korrekt. När nätverksbaserade it-system används för klassificerat material kan även säkerhetsansvariga behöva genomföra ett penetrationstest.

9.7. Frankrike

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

ANSSI – nationell cybersäkerhetsmyndighet

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) är

den nationella myndigheten för cyberförsvar och nätverks- och informationssäkerhet. ANSSI är vidare behörig myndighet för skyddsvärda informationssystem. Myndigheten rapporterar till generalsekreteraren för försvar och nationell säkerhet (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, SGDSN).88 ANSSI fastställer tekniska och organisatoriska cybersäkerhetsregler för samhällsviktiga sektorer och godkänner aktörer som ska utöva verksamhet i dessa sektorer. ANSSI:s godkännande är även nödvändigt när det gäller vissa produkter och system med säkerhetsfunktioner som ska användas i verksamhet som avser nationell säkerhet (se nedan).89

Vid ANSSI finns ett certifieringsorgan som utfärdar certifikat för it-produkter och föreskriver metoder och evalueringskriterier. Vidare behöver evalueringsföretag licensieras av ANSSI. ANSSI prövar sedan att evalueringsföretagen upprätthåller kompetensen i förhållande till dess licens.90

88 På nationell nivå har generalsekreteraren för försvar och nationell säkerhet, SGDSN, å premiärministerns vägnar ansvaret för att styra den nationella politiken för säkerheten hos informationssystem, inbegripet definiering och koordinering av policy gällande skydd för klassificerad information. För att göra detta är SGDSN beroende av ANSSI. 89 ANSSI ger vidare säkerhetsrekommendationer i fråga om tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster. Kvalificering av en tjänsteleverantör intygar att denne uppfyller kraven från ANSSI på kompetens och i standarder. Det finns bl.a. kvalificerade granskare av säkerhet i informationssystem (PASSI). 90 ANSSI har tagit fram en vägledning för certifieringsprocessen och en guide för utarbetandet av en säkerhetspolicy för informationssystem (PSSI Guide). Målet med PSSI-guiden är att ge support till informationssystemens säkerhetschefer för att utveckla en it-säkerhetspolicy inom sina organisationer. Den fokuserar på 16 domäner inom cybersäkerhet, särskilt informationssystem, säkerhetsriskhantering, assurans och certifiering, incidenthantering samt planering av företagskontinuitet. ANSSI anger även detaljerade regler för säkerheten hos informationssystem i små och medelstora företag i sin guide om god it-praxis, Guide des bonnes

pratiques de l’informatique.

AQSSI – Kvalificerade myndigheter för säkerhet i informationssystem

På lokal nivå finns en organisation, Autorité qualifiée pour la sécurité

des systèmes (AQSSI), med ansvar för informationssystemsäkerhet i

förvaltning, offentliga anläggningar och decentraliserade tjänster. Chefen för organisationen ska definiera en säkerhetspolicy för informationssystem och säkerhetsställa genomförandet av gällande reglering. AQSSI ska också utse s.k. godkännandemyndigheter för berörda system (se nedan).

CESTI – evalueringscenter

Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information

(CESTI) utför oberoende och opartiska evalueringar vid certifieringsprocesser enligt Common Criteria och/eller den nationella ordningen för grundläggande säkerhetscertifiering av it-produkter (CSPN). Evalueringscentret är godkänt av ANSSI.

Övergripande reglering av informations- och cybersäkerhet

Nationell strategi och informationssystem

Frankrike har antagit en nationell cybersäkerhetsstrategi som gäller sedan 201591 – och i samband med det har man framhållit vikten av att prioritera införlivandet av cybersäkerhet i kritisk infrastruktur, s.k. skydd av kritisk informationsinfrastruktur (CIIP).

Alla informationssystem i statlig förvaltning omfattas av särskilda säkerhetskrav (se nedan). Behovet av att använda produkter och tjänster som är kvalificerade enligt ANSSI samt att skydda myndigheternas mest känsliga uppgifter på det nationella territoriet är framträdande i det nationella systemet.

ANSSI har länge rekommenderat en process för säkerhetsgodkännande av informationssystem för att bygga förtroende för systemen och deras framtida drift. Som utgångspunkt är det dock chefen för den berörda organisationen som ska fatta beslutet om godkännande.

91 Se www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/nationalcyber-security-strategies-interactive-map/strategies/information-systems-defence-andsecurity-frances-strategy.

Nationell certifieringsordning

Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) är en nationell

certifieringsordning för säkerhetscertifiering av it-produkter på grundläggande nivå, som tagits fram, ägs och drivs av ANSSI, där evaluering ska utföras av en oberoende tredje part licensierad av ANSSI.92Certifieringsordningen avser att uppfylla kraven i artikel 54 i EU:s cybersäkerhetsakt (om minimikomponenter) och är redan delvis kompatibel med akten. Syftet med evaluering och certifiering enligt ordningen är att bedöma en produkts motståndskraft mot en måttlig nivå av angrepp. ANSSI är certifieringsorgan och utfärdar nationellt giltiga certifikat.

Riktlinjer för grundskydd av myndigheters it-system

Référentiel Général de Sécurité (RGS) är riktlinjer som tillhandahålls

av ANSSI, avser ett grundskydd93 som gäller för it-system som används av administrativa myndigheter. Myndigheterna är skyldiga att säkerställa säkerheten hos sitt elektroniska datautbyte och sin kommunikation. Här är dataskydd en viktig aspekt.

Industriella informations- och styrsystem

ANSSI har tagit fram ett dokument med rekommendationer och direktiv till stöd för ökad cybersäkerhet i industriella informations- och styrsystem där certifiering och godkännandeprocesser är återkommande inslag.94 Bl.a. ska vissa tjänster95, produkter96, metoder och personer97 vara certifierade.

92 Även verksamhetsutövare omfattas av certifieringsordningen. Ordningen tillåter för övrigt inte självbedömning. 93 Lägsta rekommenderade skyddsnivå för informationssystem och organisation. 94Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), (2014): Cybersecurity

for Industrial Control Systems. Detailed measures. Paris.

95 T.ex. riskanalys av verksamheten, cybersäkerhetsträning och säkerhetsgranskning. 96 T.ex. datadioder samt enheter som används i trådlösa nätverk. 97 Fysisk tillgång till enheter på plats ska förbehållas certifierad personal.

IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Skyddsvärd information i system

Alla informationssystem som hanterar säkerhetsklassificerad information ska godkännas så att systemet är kvalificerat att hantera sådana uppgifter i enlighet med eftersträvade säkerhetsmål och återstående säkerhetsrisker accepteras. Sådana informationssystem ska godkännas av en s.k. godkännandemyndighet. Om informationssystemet behandlar information som klassificerats som kvalificerat hemlig är SGDSN godkännandemyndighet.98 Dessutom måste säkerhetsfunktionerna för dessa system godkännas av ANSSI.99 Godkännandebeslut måste som utgångspunkt fattas innan informationssystemet tas i drift (”l’homologation du système”).100 Det ovan anförda följer av Instruction générale interministérielle n°1300 (IGI 1300) – en instruktion som bl.a. fastställer regler för skydd av information som rör nationella försvarshemligheter. Instruktionen anger villkor för att hantera känsliga och klassificerade uppgifter och säkerställa deras skydd. Instruktionen uppställer organisatoriska, tekniska och kontraktuella villkor för att säkerställa tillräcklig tillförlitlighet. T.ex. måste varje entitet som hanterar skyddsvärd information definiera roller och ansvar enligt instruktionen och berörda informationssystem ska ackrediteras på lämplig nivå av behörig myndighet före bearbetning av klassificerad information. ANSSI har deltagit i utarbetandet av instruktionen genom att definiera regler för att skydda informationen när den behandlas i informationssystem.101

98 Godkännandeorgan för berörda system utses annars av berörd AQSSI i de fall systemet tillhör en organisation eller enhet under ledning av en minister. Det kan vara den kvalificerade myndigheten. När SGDSN ska godkänna systemet är ANSSI medlem i godkännandekommittén. När informationssystemet tillhör en privat organisation ligger godkännandeauktoritetens ansvar hos det eller de organ som berörs av systemet. 99 Godkända säkerhetsanordningar i informationssystemen syftar till att skydda mot obehörig åtkomst. Godkännande begärs vanligtvis av den myndighet som ansvarar för utvecklingen eller användningen av systemet. Intyg om godkännande av förmågan att skydda relevant information utfärdas efter en säkerhetsevaluering av licensierade laboratorier. Ett tillstånd kan återkallas före giltighetstidens utgång beroende på utvecklingen av hot eller upptäckten av sårbarheter. 100 Godkännandebeslutet gäller för en period om maximalt fem år för ett informationssystem på konfidentiell säkerhetsnivå respektive två år på hemlig eller kvalificerat hemlig nivå. Godkännandemyndigheten fastställer villkoren för att upprätthålla säkerhetsgodkännande för informationssystemet. 101 Skyddsmärket ”Diffusion restreinte” kan användas när avslöjande av information sannolikt skulle påverka suveräna intressen. Används känsliga informationssystem, eller Diffusion restreintemärkta system, måste använda betrodda säkerhetsprodukter. I det senare fallet ska använda säkerhetsprodukter vara godkända på rätt nivå, kvalificerade eller certifierade av ANSSI.

Ett säkerhetsgodkännande innebär ett formellt erkännande att den bedömda säkerhetsprodukten kan skydda information upp till angiven nivå eller att bedömt informationssystem kan bearbeta information på en viss klassificeringsnivå i enlighet med säkerhetsmålen och att återstående säkerhetsrisker accepteras. Den ansvarige organisationen intygar således, efter riskbedömning, att skyddet av informationen och systemet säkerställs till önskad nivå.

Kritiska informationssystem

Utöver vad som krävs av EU-lagstiftningen är operatörer av s.k. kritiska informationssystem skyldiga enligt en fransk lag om militär planering, Les Lois de Programmation Militaire, att skydda sina informationssystem genom cyberresiliens. Här har ANSSI en stor roll när det gäller att bidra med stöd till verksamhetsutövarna, förebygga cyberattacker och samla rapporter. Vidare kan certifiering vara av vikt för verksamhetsutövarna i de samhällsviktiga sektorerna.

La loi n°2018-607 relative à la programmation militaire pour les années 2019–2025 är en lag som rör militär programmering och

innehåller bestämmelser om förstärkning av kapaciteten att detektera, karaktärisera och förhindra cyberattacker för att höja nationens säkerhet (se artikel 34). Samtidigt stärks mandatet för ANSSI att agera mot händelser som kan påverka nationell säkerhet och organisationers informationssystem. Om en attack rör kritisk infrastruktur kan ANSSI, tillsammans med den angripne, fastställa lämpliga skyddsåtgärder.

Systèmes d’information d’importance vitale är en särskild CIIP-lag

som fastställer gemensamma minimikrav för cybersäkerhet hos kritiska verksamhetsutövare. Det rör sig om infrastrukturer som anses behöva särskilt skydd. Lagens säkerhetskrav gäller för såväl offentliga som privata verksamhetsutövares mest kritiska informationssystem.102 Verksamhetsutövarna är bl.a. skyldiga att meddela ANSSI om incidenter som inträffar i deras kritiska informationssystem. En noggrann evalueringsprocess, framtagen av ANSSI, möjliggör kvalifi-

102 ANSSI har upprättat tekniska och organisatoriska regler som är sektorsöverskridande och huvudsakligen består av grundläggande cybersäkerhetsåtgärder, inbegripet bl.a. nätverksmappning, nätverkssegmentering, implementering av tillförlitliga detekteringsfunktioner och ackreditering. Bortom säkerhetskraven bidrar ramverket till att bygga nationens motståndskraft.

cering av kandiderande cybersäkerhetsleverantörer103 och produkter som uppfyller tillräckliga säkerhetskrav.104

Pågående reform av regelverket

Frankrike genomför för närvarande en reform av sina föreskrifter om skyddet av nationell säkerhet. Den nya regleringen ska träda i kraft den 1 juli 2021 och bygger huvudsakligen på dekret nr 2019-1271 om metoder för klassificering och skydd av nationella försvarshemligheter105 samt IGI 1300.

Övriga kontroller av IKT

Frankrike tillämpar kontroller för export av programvara och hårdvara för informationssäkerhet, inklusive kryptering. Dessutom kontrollerar Frankrike leverans och import av kryptering till Frankrike.

Instruction interministérielle n°901 definierar särskilda regler för

skydd av känsliga informationssystem, särskilt de som hanterar information märkt ”Restricted”, mot alla typer av hot. Målet med instruktionen är säkerställa kontinuitet hos verksamheter och förhindra att känslig information röjs.

En allmän bestämmelse i försvarskoden, Code de la Défense, tilllåter franska myndigheter som står inför ett hot, mot t.ex. dess nationella intressen, att vidta alla tekniska åtgärder som anses nödvändiga för att tillskriva eller mildra en attack genom att få tillgång till information. Frankrike kräver också godkännande av utländska investeringar i känsliga sektorer som är avgörande för Frankrikes nationella intresse.

103 Leverantörer kan t.ex. kvalificeras för tjänster inom säkerhetsgranskningar. 104 Berörda organ ackrediteras av den franska ackrediteringskommittén COFRAC och licensieras av ANSSI. 105Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection

du secret de la défense nationale.

Sammanfattning av särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Av inhämtade uppgifter framgår att det finns centrala myndigheter i Frankrike med ansvar för nationell informations- och cybersäkerhet och IKT-evaluering och -godkännande av informationssystem och dess säkerhetsfunktioner där behandlad information är av betydelse för nationell säkerhet. När det gäller informationssystem som behandlar information som klassificerats som kvalificerat hemlig ska generalsekreteraren för försvar och nationell säkerhet (SGDSN) godkänna systemet. Några nationella krav på certifiering av sådana system har dock inte framkommit.

9.8. Storbritannien

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

GCHQ – underrättelse- och säkerhetstjänst

Government Communications Headquarters (GCHQ) är en under-

rättelse- och säkerhetstjänst som har till uppgift att skydda Storbritannien och dess medborgare från individer, grupper och länder som vill orsaka skada. Det finns bl.a. nationella krav på att GCHQ ska säkra (”assure”) kryptoutrustning som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet. Vid GCHQ finns det nationella cybersäkerhetscentret (se nedan).

Nationellt cybersäkerhetscenter

Det nationella cybersäkerhetscentret, National Cyber Security Centre (NCSC), besitter expertkunskap om cybersäkerhet samt tillhandahåller råd för offentlig och privat sektor. NCSC är en del av GCHQ och svarar för informationssäkerheten.106 Centret utgör landets tekniska myndighet för cyberhot.107 Centrets uppgifter är bl.a. att motverka cyberbrott och svara på cybersäkerhetsincidenter och säkra nätverk för att minimera skador i samhället. Kritiska samhällssektorer

106 Ytterst är det premiärministern och kabinettet som är ansvariga för regeringens säkerhet. 107 I Storbritannien kategoriseras cyberhot som ett ”tier 1 threat”. Under 2011 uppskattade den brittiska regeringen, i sin rapport, Detica, Cabinet Office (2011): The cost of cyber crime, att nationen förlorade 27 miljarder pund årligen på grund av brist på cybersäkerhet.

är ett fokusområde. Centret erbjuder vidare certifiering som täcker en rad produkter, tjänster och organisationer – även på assuransnivån hög (främst kryptografiska produkter).108 Som certifieringsorgan har centret också till uppgift att godkänna evalueringsföretag.

I fråga om utveckling av produkter som hanterar särskilt känslig information, t.ex. information som klassificeras som hemlig eller kvalificerat hemlig, rekommenderar emellertid centret att utvecklaren söker ytterligare specialistsråd om de särskilda hot som behöver beaktas i sammanhanget.

CERT-UK

Ansvaret för hantering av IKT-incidenter i Storbritannien har på nationell nivå tilldelats CERT-UK. CERT-UK grundades 2014 och var en viktig investering som en uppföljning av den nationella cybersäkerhetsstrategin (se nedan). CERT-UK fokuserar på att ha en uppdaterad lägesbild, incidenthantering på nationell nivå samt stödja verksamheter med samhällskritisk infrastruktur.

Reglering av informations- och cybersäkerhet

Nationell cybersäkerhetsstrategi

Storbritannien antog en nationell cybersäkerhetsstrategi 2016 som utvärderas kontinuerligt för att hålla det rättsliga ramverket uppdaterat i förhållande till den tekniska utvecklingen.109 Ett mål med strategin är att fördjupa det internationella samarbetet på området. Strategin identifierar också ett behov av utvidgat nationellt samarbete mellan regeringen och privat respektive offentlig sektor för ökat säkerhetsmedvetande kring internet. Storbritannien lägger stort vikt vid att förbättra cybersäkerheten genom att upprätta informa-

108 För vissa hotmodeller och teknologier genomför centret oberoende utvärderingar av produkter (främst kryptografiska produkter) som kräver ett certifikat från centret på nivå hög. Bedömningen görs i enlighet med en viss assuransordning innehållande detaljerade krav som härstammar från vissa principer avseende hög assurans: produkter ska komma från betrodda leverantörer med bevisad hög kunskap om hotdomänen, utvecklare som följer bästa praxis, produkter med specifika säkerhetsfunktioner med identifierade sårbarheter, oberoende bedömning av anspråkgjord säkerhetsfunktion, avsiktlig drift, och ett betrott läge. 109 Se www.gov.uk/government/publications/national-cyber-security-strategy-2016-to-2021.

tionsdelningsstrukturer och samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Även i tidigare nationella strategier har klargjorts att myndigheternas inställning till cybersäkerhet är riskbaserad och att arbetet måste göras i partnerskap med privata aktörer. Man har följaktligen inlett ett gemensamt initiativ mellan myndigheterna och industrin om informationsdelning och samarbete för att möta de digitala hoten, kallat Cyber-Security Information Sharing Partnership (CiSP).

Cyberattacker mot kritisk infrastruktur bedöms kunna ha störst inverkan på den nationella säkerheten. Därför är det en strategisk prioritering att vidta åtgärder för att öka cybersäkerheten hos kritisk nationell infrastruktur.

Den nationella cybersäkerhetsstrategin framhåller att kryptografisk kapacitet är grundläggande för att skydda landets mest känsliga information och användningen av nationella säkerhetsfunktioner. För att upprätthålla tillräcklig förmåga kräver man kompetens och teknik från privat sektor som är garanterad av GCHQ.110

Storbritannien köper inte produkter eller tjänster ”från hyllan” när det gäller kvalificerat hemliga (”highly classified”) eller känsliga tekniker.111

Strategin framhåller att NCSC ska vara en auktoritet när det gäller nationella cybersäkerhetsangelägenheter. Därutöver syftar lanseringen av två nya cyberinnovationscenter till att driva utvecklingen av avancerade cyberprodukter och nya dynamiska cybersäkerhetsföretag.

Det kan konstateras att Storbritannien, i likhet med Tyskland, har organ med mandat vars syfte är att säkerställa kritisk infrastruktur och kritiska samhällsfunktioner, oavsett om detta är civilt eller militärt.

Ramverk för säkerhetspolicy

Den brittiska regeringen har antagit en säkerhetspolicy, The security

policy framework,112 som beskriver de standarder, riktlinjer för bästa

praxis och metoder som krävs för att skydda nationella statliga till-

110 Detta bedöms kräva att arbetet utförs i Storbritannien av brittiska medborgare med erforderligt säkerhetsgodkännande. Vidare förväntas berörda företag vara helt öppna med GCHQ när det gäller att diskutera design- och implementeringsdetaljer. 111 HM Government (2015), National Security Strategy and Strategic Defence and Security

Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom. London: HM Government.

112 Cabinet Office, HMG Security Policy Framework, version 1.1, maj 2018.

gångar (människor, information och infrastruktur). Policyn fokuserar på de resultat som krävs för att uppnå en proportionerlig och riskhanterad strategi för säkerhet som gör det möjligt för statliga organisationer att fungera effektivt och säkert. Den innehåller också beskrivningar av god förvaltning och stark säkerhetskultur på organisatorisk nivå.

Policyn anger riskhantering på styrelsenivå som en övergripande princip på säkerhetsområdet. Här ska bedömningar göras för att identifiera potentiella hot, sårbarheter och lämpliga kontroller för att minska riskerna till en acceptabel nivå.113 Bl.a. ska det finnas utbildade specialister som kan analysera hot mot och potentiella skador på verksamheten. Vidare behövs assuransprocesser för att säkerställa att begränsningar är och förblir effektiva.

Informationssäkerhet är ett annat område som policyn behandlar. Personalen i statliga organisationer förutsätts vara utbildade att på ett ansvarsfullt sätt hantera informationen de kommer i kontakt med i sin verksamhet. Det ska också finnas mekanismer och processer som säkerställer att tillgångar är korrekt klassificerade och lämpligt skyddade. Man behöver ha ett förtroende för att säkerhetskontroller (se nedan) är effektiva och att system och tjänster kan skydda den information de har. För denna saks skull ska det ska finnas ett övergripande program för informationsassurans som drivs av styrelsen.

Vidare ska statliga organisationer identifiera om de har teknik och tjänster som avser kritisk nationell infrastruktur och i så fall hantera risker därefter.114 Policyn föreskriver säkerhetskontroller som – minskar potentiella hot, – hanteras aktivt och hålls uppdaterade, – skyddar mot och korrigerar skadligt beteende, och – säkerställer att kritisk teknik och kritiska tjänster är motstånds-

kraftiga mot cyberattacker och har möjlighet att återhämta sig från sådana.

113 En årlig rapporteringsprocess behövs för att säkerställa lämplig riskhantering. 114 Myndigheter i Storbritannien kräver också att leverantörer som ska behandla känslig information uppfyller givna informationssäkerhetsstandarder.

Cyber Essentials

Cyber Essentials är ett initiativ från NCSC som stöds av den brittiska

regeringen och industrin för att ge organisationer en grundläggande nivå av cybersäkerhetskontroller som skydd mot de vanligaste cyberhoten.115 Det är fråga om en certifieringsordning som täcker grunderna för cybersäkerhet i en organisations verksamhet eller ett företags itsystem och bedöms av regeringen passa alla typer av organisationer. Förutom att stimulera en utbredd användning av grundläggande säkerhetskontroller mot mindre avancerade IKT-incidenter syftar ordningen till att tillhandahålla klarhet när det gäller bästa cybersäkerhetspraxis. Tillsammans med Cyber Essentials-systemet har regeringen publicerat Assurance Framework som gör det möjligt för organisationer att få certifieringar för att försäkra kunder, investerare, försäkringsbolag och andra att de har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för cybersäkerhet. Systemet är som utgångspunkt frivilligt. Andra aktörer än NCSC kan vara certifieringsorgan (om de är ackrediterade). Innehållet i Cyber Essentials ska tillämpas av statliga myndigheter vid vissa upphandlingar (se nedan). Övrig offentlig och privat sektor kan välja att tillämpa de förebyggande åtgärderna, också vid affärer med privata tillhandahållare i leverantörskedjan. Även organisationer baserade utomlands kan använda sig av ordningen.

Den brittiska regeringen kräver att leverantörer som bjuder på centrala regeringskontrakt som involverar hantering av känslig och personlig information eller tillhandahållande av vissa IKT-produkter och -tjänster ska erhålla certifiering mot Cyber Essentials-ordningen. Det är därmed obligatoriskt för leverantörerna att visa att de möter de tekniska krav som certifieringsordningen föreskriver. Brandväggar, säker konfiguration, åtkomstkontroll, skydd mot skadlig programvara och patchhantering är tekniska områden som täcks. Kraven aktualiseras när kontrakt medför att – personlig information om medborgare, statligt anställda eller

ministrar hanteras av en leverantör, eller

115Cyber Essentials-ordningen fokuserar på att tillhandahålla råd och verktyg för att hjälpa företag att förstå och agera på cybersäkerhetshot samt att certifiera vissa typer av cybersäkerhetstjänster och utbildningar. Cyber Essentials utvecklades eftersom varken ISO 27001 eller andra tänkbara standarder var tillräckligt åläggande för att motverka vanliga internetbaserade hot.

– IKT-system och -tjänster tillhandahålls för att lagra eller bearbeta

data på nivå ”Official” enligt regeringens ordning för skyddsmärkning (Government Protective Marking scheme).

Utöver ovanstående kan Cyber Essentials användas från fall till fall vid upphandlingar om den upphandlande myndigheten finner det lämpligt. En sådan användning kräver att en cybersäkerhetsrisk identifieras som inte skulle hanteras av något befintligt säkerhetskrav och där användningen av Cyber Essentials är ett relevant och proportionellt alternativ, t.ex. när data finns utanför landet. Avtal kan vara undantagna från kraven om det kan påvisas att användning av Cyber

Essentials antingen är irrelevant eller klart oproportionerligt, t.ex.

där en cybersäkerhetsrisk är bedöms vara mycket låg.

Leverantörer kan även visa på överensstämmelse med de tekniska kraven på andra sätt än genom ett certifikat, såtillvida den avtalsingående myndigheten är nöjd med uppfyllandet av Cyber Essentialskraven. Normalt sett ska detta verifieras av en tekniskt kompetent och oberoende tredje part. Att skaffa certifikatet anses emellertid oftast vara det enklaste sättet att demonstrera att man uppfyller kraven, även om andra former av bevis är acceptabla.

Företag som ska leverera till försvarsmarknaden förutsätts ha en Cyber Essentials-certifiering. Sådan certifiering krävs för tilldelning av försvarskontrakt som inbegriper överföring av information rörande det brittiska försvarsdepartementet. Certifieringen tilldelas mot bakgrund av en validerad självbedömning som sökanden vidtar och gör att organisationen framstår som en pålitlig och cybersäker aktör inför leverans till försvarssektorn.116

Cyber Essentials Plus erbjuder en högre assuransnivå genom extern

testning av organisationens cybersäkerhet, där bl.a. sårbarhetstester ska utföras. Vid några upphandlingar med högre risk är det troligt att inte heller Cyber Essentials Plus på egen hand kommer ge tillräcklig assurans, och ytterligare, bredare, säkerhetskrav kommer då att specificeras, t.ex. ISO 27000-serien.117

116 Efter att organisationen gjort en självbedömning av sin implementering av kontrolltemana, som är godkänd av en ledande befattningshavare, ska ett oberoende certifieringsorgan utifrån självskattningen bedöma huruvida en lämplig standard nåtts. Därefter kan certifiering tilldelas. Detta alternativ erbjuder en grundläggande nivå av assurans. Åtgärderna är inte utformade för att adressera mer avancerade riktade attacker. 117 Leverantörer som uppfyller ISO 27001-standarden där Cyber Essentials krav, antingen på grundnivå eller Plus-nivå (vid behov), inkluderats i tillämpningsområdet och verifierats som

Minimistandard för cybersäkerhet

Den tekniska standarden Minimum Cyber Security Standard118 är ett dokument som definierar minimiåtgärder för säkerhet som departement och statliga myndigheter ska vidta för att skydda sina it-tjänster. Tillgång till känslig information och viktiga operativa tjänster ska endast ges till identifierade, autentiserade och auktoriserade användare eller system. System som hanterar känslig information ska skyddas från utnyttjande av kända sårbarheter.

Standarden kräver bl.a. att driften av operativsystem och mjukvarupaket ska patchas regelbundet. Vidare ska data krypteras när organisationen inte kan förvänta sig fysiskt skydd av berörd enhet. Det ska också säkerställas att angivna standarder uppfylls av tillhandahållare av tjänster från tredje part. Detta kan uppnås genom att leverantörer försäkrar (”assure”) sin cybersäkerhet mot regeringens cybersäkerhetsstandard, eller genom att kräva att de åtminstone har ett giltigt Cyber Essentials-certifikat.119

Standard och vägledning för cybersäkerhet på försvarsområdet

I Storbritannien ska en standard för cybersäkerhet, Def Stan 05-138, tillämpas vid upphandlingar av försvarsdepartementet och försvarsleverantörer. Denna standard specificerar de åtgärder som måste vidtas på respektive cyberrisknivå som ett avtal med försvarsdepartementet bedöms innebära.

Försvarsdepartementet uppställer krav beroende på hur cyberriskprofilen ser ut. Krav för en hög cyberriskprofil avser bl.a. upprätthållandet av en Cyber Essentials Plus-certifiering och att ha en policy för att kontrollera användningen av auktoriserad programvara.

sådant, skulle betraktas som innehavare av en motsvarande standard till Cyber Essentials. Sådana leverantörer behöver därför inte Cyber Essentials-certifiering, förutsatt att certifieringsorganet som utför denna verifiering är ackrediterat att utfärda ett Cyber Essentials-certifikat. Dock behöver de flesta företagen med ISO 27001 anta Cyber Essentials som komplement till ISO 27001. 118Minimum Cyber Security Standard, juni 2018, version 1.0. The Cabinet Office Government

Security Group (GSG) har utfärdat minimistandarder för bl.a. cybersäkerhet och incident-

hantering som definierar säkerhetsåtgärder som departementen måste implementera. 119 Organisationen får, som en del av sin riskbedömning, själv avgöra om Cyber Essentials ger tillräcklig säkerhet.

CAPS – certifierade assisterade produkter

The National Cyber Security Centre (NCSC), tillsammans med part-

ners, erbjuder certifiering av assisterade produkter, Certified Assisted

Products (CAPS). CAPS kombinerar NCSC:s kryptografiska kun-

skap med den privata sektorns expertis och resurser för att påskynda utvecklingen av produkter av hög kvalitet. CAPS är en ordning för evaluering av högkvalitativa produkter som utvecklats av industrin för användning av den brittiska regeringen och andra lämpliga organisationer.

Kryptografiska produkter använder kryptering för att ge säkerhet. Exempel är skiv-, länk- och nätverkskrypterare, säkra radioapparater och åtkomstkontrollenheter. CAPS verifierar också produkter som styr dataflödet mellan domäner med olika klassificeringar. CAPS verifierar att produkter uppfyllt standarderna för den brittiska regeringens policy. Policyn anger godkända standarder som ska tillämpas när kryptering används för att skydda offentlig klassificerad data.

Utvecklare kan införliva lämpliga kryptografiska eller allmänna algoritmer i sina produkter och skicka in dem för evaluering av CAPS. När det väl accepterats, och efter inledande diskussioner mellan NCSC och utvecklaren, ger ett konsult- och rådgivningsavtal företag tillgång till NCSC:s kunskap, kompetens och erfarenhet inom informationsassurans, kompletterat med en rad vägledningsdokumentation innan produkterna går in i fullständig evaluering.

När produkterna slutligen godkänts utfärdas ett certifikat och/eller godkännandebrev som beskriver nivån på det kryptografiska skyddet som erbjuds. Bl.a. kan en förutsättning för tjänsten vara att utvecklaren ackrediterats enligt regeringens ”List X”-ordning120 (se nedan).

List X – särskilda säkerhetskrav på företag i säkerhetskänslig verksamhet

Tillhandahållare av tjänster och tredjepartsleverantörer som hanterar hemliga tillgångar måste tillämpa lämpliga säkerhetskontroller, inbegripet List X-ackreditering. Omfattas företaget av List X är det skyldigt att vidta vissa säkerhetsåtgärder för övervakningen av lämpliga

120 List X-entreprenörer är företag som är verksamma i Storbritannien och arbetar med brittiska statliga kontrakt som kräver att de hanterar sekretessbelagd information på nivå hemlig eller högre. Dessa entreprenörer måste uppfylla vissa säkerhetskrav som anges i Cabinet

Office’s dokument Security Requirements for List X Contractors, april 2014, v. 10.0 (se nedan).

säkerhetsaspekter, bl.a. på organisatorisk nivå och beträffande säkerhetsgodkännande av personal. Vidare kräver t.ex. it-utrustningen lämplig ackreditering, och endast godkänd mjukvara får användas i it-utrustningen.

Sammanfattning av särskilda krav på IKT

Av inhämtade uppgifter framgår att det finns myndigheter i Storbritannien med ansvar för nationell informations- och cybersäkerhet och certifiering av IKT. I fråga om produkter som hanterar hemlig information krävs särskilt utvecklat skydd. På denna nivå används normalt inte vanligen förekommande kommersiella lösningar. Tillgång till känslig information ska endast ges till auktoriserade system.121Företag som tillhandahåller vissa IKT-produkter och -tjänster för hantering av känslig officiell information kan behöva certifiering eller motsvarande. Tillhandahållare av tjänster och tredjepartsleverantörer som hanterar hemlig offentlig information måste vidare erhålla ackreditering och använda lämpligt ackrediterad it-utrustning och godkänd mjukvara.

9.9. USA

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

Inledning

I USA är den nationella kapaciteten för IKT-säkerhet spridd över flera aktörer (se nedan), inklusive US-CERT, ett separat ICS CERT (CERT för SCADA-system), en nationell arbetsgrupp för utredning i det digitala rummet (NCIJTF) under FBI:s regi, US Cyber

Command under Department of Defense, Intelligence Community Incident Response Center (IC-IRC), National Security Agency/ Central Security Services Threat Operations Center (NTOC), DoD Defense Cyber Crime Center (DC3) och det nyetablerade Cyber Threat Intelligence Integration Center (CTIIC). Samtidigt är ambitionen att ICT incident management ska vara en gemensam insats från dessa

aktörer, samordnad genom National Cyber Security and Communi-

121 Huruvida detta innebär att vissa IKT-system behöver godkännas av en utpekad myndighet framstår dock inte som helt klart.

cations Integration Center (NCCIC). NCCIC ska bl.a. ha en upp-

daterad situationbild, genomföra IKT-incidenthantering och -kontroll och vara en nationell knutpunkt för de federala myndigheterna, underrättelsetjänsten och polismyndigheterna. US-CERT och ICS-CERT är en integrerad del av NCCIC. Department of Homeland Security (DHS) ansvarar för National Cyber Incident Response Plan (NCIRP).

De olika organen i den amerikanska satsningen på IKT-säkerhet illustrerar den mångfacetterade bilden i ett stort land med en komplex organisation. Medan DHS, genom National Cyber Security and

Communications Integration Center (NCCIC), ska hantera digital risk

proaktivt och tillhandahålla informationsdelning om digitala sårbarheter, har National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF), som består av 19 underrättelsetjänster och brottsbekämpande myndigheter, som mål att säkra internet genom att aktivt jaga hotfulla aktörer.

Inrikes säkerhet och cybersäkerhet

Department of Homeland Security (DHS) har i uppdrag att samordna

arbetet med att förhindra katastrofer och hot mot nationen samt att agera till skydd för befolkningen vid sådana händelser. I personalen ingår bl.a. cybersäkerhetsanalytiker.

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) är en

ledande cybersäkerhetsmyndighet på federal nivå. CISA ger råd om riskhantering och utgör kärnan i det kollektiva försvaret mot cyber- och fysiska hot mot landets kritiska infrastruktur. CISA erbjuder, utöver rådgivning, teknisk hjälp och utbildning på informationssäkerhetsområdet. Myndigheten är underställd DHS tillsyn.

National Risk Management Center (NRMC) är inrymt i CISA

och arbetar för att identifiera, analysera, prioritera och hantera hot med potentiellt stora konsekvenser för kritisk infrastruktur. NRMC samarbetar med privat sektor och andra viktiga aktörer inom kritisk infrastruktur för att skapa ett informationsutbyte som gynnar säkerhet och resiliens i och mellan samhällsviktiga sektorer.

Övriga federala säkerhetsmyndigheter

Defence Counterintelligence and Security Agency (DCSA) är en

federal säkerhetsmyndighet med uppdrag att skydda landets säkerhetskänsliga arbetsplatser och dess personal. Vid myndigheten finns

Center for Development of Security Excellence (CDSE) som erbjuder

säkerhetsprodukter och -tjänster till civil och militär personal inom såväl försvarsdepartementet (U.S. Department of Defense, DoD) som den federala regeringen i övrigt samt godkända entreprenörer enligt the National Industrial Security Program (NISP, se nedan). Centret utbildar, certifierar, validerar och främjar olika personalkategorier inom nationell säkerhetskänslig verksamhet.122

National Security Agency (NSA) är en federal myndighet i USA

som lyder under DoD. NSA svarar för landets signalspaning och upprätthåller också säkra (krypterade) kommunikationer för högt uppsatta befattningshavare. NSA driver National Information Assurance

Partnership (NIAP, se nedan) som är ett amerikanskt regeringsini-

tiativ för att möta utmaningar med säkerhetstestning bland it-tillverkare och -konsumenter.

Nationellt integrationscenter för cybersäkerhet och kommunikation

National Cybersecurity and Communications Integration Center

(NCCIC) är en del av cybersäkerhetsdivisionen hos CISA. NCCIC har till uppgift att säkerställa att relevant information rörande riskbild, incidenter och analyser skyddas och delas. NCCIC delar information mellan offentliga och privata företag och är också ett dygnet runt-center som utgör en kontaktpunkt för federala myndigheter, underrättelsetjänster och polismyndigheterna.

Office of Management and Budget

Office of Management and Budget (OMB) är enligt lag ansvarigt för

att övervaka federala myndigheters informationssäkerhets- och sekretesspraxis och för att utveckla och styra genomförandet av policyer och riktlinjer som stöder och upprätthåller dessa metoder. Inom

122 Certifieringen av personal sker på olika nivåer och områden. Merparten av certifieringsprogrammen ackrediteras av the National Commission for Certifying Agencies (NCCA).

OMB delegeras dessa ansvarsområden till Office of the Federal Chief

Information Officer (OFCIO) som samarbetar med partners inom

regeringen för att utveckla cybersäkerhetspolicyer, genomföra datadriven tillsyn över byråns cybersäkerhetsprogram och samordna det federala svaret på cyberincidenter.

OMB arbetar kontinuerligt för att effektivt anpassa befintlig säkerhetspraxis till ett mer modernt teknologilandskap medan standardiseringen bland federala myndigheter ökar.

Nationellt säkerhetsråd

National Security Council (NSC) ansvarar för att koordinera policy-

initiativ med presidentens seniora rådgivare samt befattningshavare inom militären och underrättelsetjänsten. Cybersäkerhetsdirektoratet vid NSC ger bl.a. presidenter råd i frågor om cybersäkerhet av betydelse för nationell säkerhet. NSC och OMB samarbetar med federala myndigheter för att implementera administrationens cybersäkerhetsprioriteringar.

Nationellt institut för tekniska standarder

National Institute of Standards and Technology (NIST) är USA:s

nationella institut för standarder och teknologi. NIST drivs av USA:s handelsdepartement och dess kärnverksamhet avser utveckling av kritiska mätningslösningar och informationssäkerhetsstandarder. NIST ansvarar för att utveckla riktlinjer, inklusive minimikrav för federala informationssystem. För ackreditering av evalueringsföretag ställer NIST vissa krav på och bedömer personalens kompetens samt anger evalueringskrav för ackreditering. NIST tillhandahåller även verktyg och vägledning för att öka användningen av kryptering.

Kommitté för nationella säkerhetssystem

Committee on National Security Systems, CNSS, är en organisation

som på nationell nivå fastställer cybersäkerhetspolicy, direktiv, instruktioner och vägledning för amerikanska departement och myndigheter när det gäller skydd av nationella säkerhetssystem (se nedan).

Tillsyn och ansvar på sektornivå

I USA utövas tillsyn på cybersäkerhetsområdet vanligen sektoriellt. Olika federala departement och myndigheter har ansvar att verka sektorsspecifikt i respektive samhällsviktig sektor. Sektorsmyndigheterna är ansvariga att samarbeta med DHS för att implementera NIPP-regleringen (National Infrastructure Protection Plan), utveckla skyddsprogram, resiliensstrategier och därmed sammanhängande krav, och ge vägledning om skydd av kritisk infrastruktur på sektornivå.123

Allmän reglering på cybersäkerhetsområdet

Inledning

De amerikanska myndigheterna har uppgett att cyberhotet är den största nationella säkerhetsutmaningen. USA ser ett tydligt behov av att inkludera alla relevanta aktörer i sitt cybersäkerhetsarbete. Detta återspeglas bl.a. i det faktum att myndigheterna i USA upprättat en s.k. ”whole of government”-strategi för cybersäkerhet (samma strategi som i kampen mot terrorism). I praktiken innebär detta att alla offentliga organ arbetar tillsammans över ansvarslinjer för att uppnå ett gemensamt mål att minska säkerhetsriskerna. Ett sådant tillvägagångssätt ställer höga krav på inrättandet av funktionella samarbetsstrukturer där alla relevanta aktörer deltar.124 Det kan konstateras att USA lägger särskilt stort fokus på att förbättra cybersäkerheten genom att upprätta informationsdelningsstrukturer och samarbete mellan offentlig och privat sektor. Landet betonar behovet av ökad innovation relaterad till säkerhetslösningar till följd av allt strängare krav på effektivitet och mobilitet.

123 För övrigt finns inga krav på att ge statliga tjänstemän fysisk tillgång till anläggningar, på att i en nödsituation avstå från kontroll av anläggningar eller på att tillhandahålla källkod eller andra dekrypteringsfunktioner. 124 Flera länder erkänner att mandat och befogenheter hos myndigheter ofta överlappar varandra och att brist på samarbete och samarbete kan leda till framväxten av ”blinda fläckar”.

Nationell cybersäkerhetsstrategi

2018 antog USA, genom presidenten och försvarsdepartementet, en ny nationella cybersäkerhetsstrategi.125 Strategin fokuserar på stärkt samarbete, skydd av kritisk infrastruktur och säkrande av offentliga och privata system och information som rör försvaret samt främjandet av en säker digital ekonomi. Strategins mål är att försvara nationen och främja amerikanskt välstånd.

Strategin bygger på och utvecklar arbetet som påbörjats under

Executive Order 13800, Strengthening the Cybersecurity of Federal Networks and Critical Infrastructure. Den verkställande ordern iden-

tifierar betydelsen av uppdragsleverans, servicekvalitet och säkerställande av medborgarnas information även om skadliga cyberaktörer försöker störa dessa tjänster.

Verkställande order om cybersäkerhet

USA:s president undertecknade den 12 maj 2021 en verkställande order för att förbättra landets cybersäkerhet och skydda statliga nätverk mot bakgrund av att den senaste tidens eskalerande cybersäkerhetsincidenter i offentlig och privat sektor talar för att cybersäkerhetsförsvaret är otillräckligt.

Den verkställande ordern syftar till att – förbättra delningen av cybersäkerhetsinformation mellan reger-

ingen och privat sektor, – stärka den nationella svarsförmågan, – implementera starkare cybersäkerhetsstandarder i den federala

regeringen, – förbättra mjukvarusäkerheten i leveranskedjan, – inrätta en styrelse för granskning av cybersäkerhet, – inrätta en handbok för svar på cyberincidenter, – förbättra detekteringen av cybersäkerhetsincidenter mot statliga

nätverk, och – förbättra utredande och avhjälpande förmågor.

125 Se www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1641969/white-house-releases-firstnational-cyber-strategy-in-15-years.

Ramverk för cybersäkerhet

The Cybersecurity Enhancement Act of 2014 är en lag på federal nivå

som syftar till att tillhandahålla ett offentlig-privat partnerskap för att stärka cybersäkerheten och allmänhetens kunskap på området.

NIST har i samarbete med regeringen och privat sektor tagit fram ett ramverk för cybersäkerhet vilket ratificerats av kongressen som ett ansvarsområde inom the Cybersecurity Enhancement Act of 2014. Ramverket, som är frivilligt och används brett, syftar till att hjälpa organisationer att hantera sina cybersäkerhetsrisker och -incidenter med anpassade åtgärder.

Även om det inte är vanligt att ha en allmän lag för cybersäkerhet används allt fler standarder som grund för informationssäkerhetsarbetet. Många av dessa standarder överlappar varandra genom att de reglerar implementeringen av ett kontrollsystem för informationssäkerhet, med målet om ett mer strukturerat och systematiskt arbete för att förbättra kvaliteten på informationssäkerheten i allmänhet och genomförandet av riskreducerande åtgärder i synnerhet. Ett exempel på en sådan standard är Framework for Improving Critical Infra-

structure Cybersecurity, publicerad av National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA.

Program för evaluering av kommersiellt utvecklade it-produkter

NIAP tillhandahåller gemensamma kriterier för testning och validering av kommersiellt utvecklade it-produkter. NIAP ansvarar för den nationella, Common Criteria-baserade, certifieringsordningen CCEVS.

CCEVS tillämpas för evalueringar av kommersiella it-produkter för

användning i nationella säkerhetssystem. I samarbete med NIST godkänner NIAP också testningslaboratorier som ska utföra säkerhetsevalueringar i den privata sektorn enligt Common Criteria.

Federala myndigheters informationssäkerhet

I amerikansk lag föreskrivs att the Director of the Office of Manage-

ment, i samråd med the Secretary of Homeland Security, ska bestämma

vilka standarder för informationssäkerhet som ska användas för federala system, och bli kontrollerade emot.126

Federal Information Security Modenization Act 2014 (FISMA) är

en lag som reglerar federal informationssäkerhet. FISMA identifierar myndighetens chef som ansvarig för sin respektive organisations förhållningssätt till cybersäkerhet. Myndigheterna är ansvariga för att allokera nödvändig personal, processer och teknologi för att skydda federal data.127

Office of Management and Budget (OMB) publicerar årliga rap-

porter i enlighet med FISMA vilka bl.a. innehåller analyser av intrångsdetekterings- och förebyggande kapacitet samt och uppgifter som rapporterats av federala myndigheter. Rapporten sammanfattar även cybersäkerhetsprestandan hos myndigheterna utifrån självbedömningar som respektive informationschef gjort. Självbedömningen är en skriftlig redogörelse som ger varje myndighet möjlighet att erbjuda inblick i framgångar eller utmaningar från det senaste året, och i vissa fall formulera myndighetens framtida prioriteringar.

NIST Risk Management Framework (RMF) är grunden för krav

och kontroll av alla federala myndigheters informations- och it-säkerhet. I FISMA uppställs krav för myndigheterna avseende skydd av alla it-system som dessa hanterar. RMF behandlar även nationell säkerhet. Ramverket består av en enhetlig klassningsmodell med krav på åtgärder beroende på informationens och systemens klassifiering. Det innehåller möjlighet till lokala anpassningar, regler för kontroll av efterlevnad (certifiering) samt driftsgodkännande av verksamhetsansvarig (ackreditering).128

NIST Cybersecurity framework (CSF) är till skillnad från RMF

ett frivilligt stöd till privata aktörer att välja ett adekvat skydd. I prin-

126 Sektorsmyndigheter är skyldiga att arbeta med the Department of Homeland Security för att implementera det sektoriella NIPP-partnerskapsmodellen och ramverk för riskhantering, utveckla skyddande program, resiliensstrategier m.m. och på sektornivå tillhandahålla vägledning om skydd för kritisk infrastruktur. 127 Varje myndighetschef är ansvarig för att delegera denna behörighet till informationssäkerhetschefen. 128 Krav som ingår i RMF är ”mappade” mot ISO 27001 (och tvärtom, men noteras bör att vilka åtgärder som ska göras inte styrs av ISO 27000 eftersom i den senare överlåts riskbedömningen och val av åtgärder till verksamhetsutövaren, vilket är mycket mer centralt styrt i RMF).

cip delar CSF upp åtgärder i olika kategorier. Inom respektive kategori kan man välja en nivå. Man kan därmed skapa profiler för olika typer av verksamheter som anger vilka nivåer man bör sträva efter i varje nivå. Sådana profiler finns utarbetade inom flera sektorer. CSF är standardsoberoende, dvs. man kan använda CSF och dess metodik tillsammans med andra standarder, beroende på vad respektive organisation redan valt att använda. CSF kan därmed sägas vara ett slags ”metaspråk” för säkerhetsåtgärder.129 CSF kan även användas av organisationers ledningar för att förstå nuläget samt besluta om vilken profil den egna organisationen ska ha och utgör samtidigt ett verktyg för ledningarna att mäta och styra arbetet.

NIST SP 800-171 är en särskild publikation som anger krav för skydd av konfidentialitet i s.k. kontrollerad oklassificerad information (CUI).130 Dokumentet innehåller rekommendationer som riktar sig till federala myndigheter och behandlar säkerhetskontroller av komponenter tillverkade av kommersiella aktörer. Kraven används av federala myndigheter som ingått avtal med icke-federala organisationer. Riktlinjerna är tillämpliga på alla federala informationssystem med undantag för nationella säkerhetssystem (se nedan). Syftet är att de krav som ställs på organisationer och informationssystem ska överensstämma med och komplettera andra etablerade informationssäkerhetsstandarder.

NIST SP 800-53 tillhandahåller en katalog av säkerhetskontroller för federala informationssystem och organisationer samt en process för att välja anpassbara kontroller som ska skydda tillgångar, individer och nationen från en serie olika hot, däribland antagonistiska cyberattacker, som uppkommer i samband med driften av informationssystem. Säkerhetskontrollerna är utformade för att främja överensstämmelse med tillämplig författning och gällande standarder och

129 Genom att organisationer som i sig valt olika standarder (t.ex. NIST RMF, ISO 27000, CMMC etc.) alla ganska lätt kan karaktärisera sig via CSF, så är CSF ett sätt att lätt skapa jämförelser mellan olika organisationers införda säkerhetsåtgärder. 130 Publikationen utvecklades till följd av NIST:s ansvar enligt Federal Information Security

Modenization Act 2014 (FISMA). Vid framtagandet av standarder och riktlinjer med anledning

av FISMA efterhör NIST med andra federala myndigheter och privat sektor för att förbättra informationssäkerhet och effektivitet samt tillse att publikationerna kompletterar standarderna och riktlinjerna som antagits för att skydda nationella säkerhetssystem. NIST arbetar också med diverse aktörer för att upprätta kartläggningar av och relationer till säkerhetsstandarder och riktlinjer som utvecklats av International Organization for Standardization and

International Electrotechnical Commission (ISO/IEC). NIST innehåller ett flertal delmoment

för anpassning till den egna verksamheten.

adresserar krav tvärs över den federala regeringen och kritisk infrastruktur.

NIST SP 800-53, 800-53A respektive 800-37 beskriver en riskhanteringsprocess som inbegriper kategorisering av informationssystem, val och bedömning131 av säkerhetskontroller samt godkännande av informationssystemens drift.

FIPS Publication 200 är en obligatorisk federal standard utveck-

lad av NIST som uppställer minimikrav på säkerhet i federala informationssystem och kan kombineras med NIST SP 800-53. NIST SP 800-53 avser vidare att ge stöd åt federala myndigheter att möta kraven i FIPS 200. Sådana standarder och riktlinjer som NIST tar fram får dock inte tillämpas på nationella säkerhetssystem utan uttryckligt godkännande av behöriga federala tjänstemän som utövar politisk auktoritet över sådana system, om än riktlinjerna i NIST SP 800-53 utvecklats för att komplettera liknande vägledning för nationella säkerhetssystem (se nedan).

Kommersiella lösningar för hantering av klassificerad information

NSA:s program Commercial Solutions for Classified (CSfC) gör det möjligt för kommersiella produkter att användas i lagerlösningar som skyddar klassificerad NSS-information. NSA:s strategi för att skydda klassificerad information inbegriper både kommersiellt baserade och traditionella ”Government-off-the-Shelf Information Assurance” -lösningar. Informationsassuransdirektoratet (IAD) letar emellertid först efter kommersiell teknik för att formulera lösningar som hjälper kunder att skydda klassificerad information. En anledning är att detta tillvägagångssätt kan ge snabbare lösningar. Lösningarna enligt CSfC är designade eller godkända av NSA. Berörda komponenter ska vidare vara validerade enligt NIAP och uppfylla skyddsprofilkraven samt valideras mot Common Criteria. Slutligen ska de inbyggda assuransfunktionerna vara baserade på standarder, såsom NIST 800-30.

131 Ansvaret för utförandet av säkerhetskontrollbedömningar ligger ofta hos informationssystemets ägare. Kontrollbedömningarna visar att de kontroller som organisationen valt implementeras korrekt och uppfyller kraven på säkerhet i författningar och standarder.

Upphandling av informationssäkerhetssystem

USA har haft regler som krävt att vissa myndigheter ska begära godkännande av tillsynsmyndigheter vid upphandling av informationssäkerhetssystem.132Federal Acquisition Regulation är en uppsättning regler om offentlig upphandling som omfattar alla upphandlingar och avtalsprocedurer associerade med den amerikanska regeringen. DoD är det administrativa organet bakom regelverket.

Enligt Defence Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS, paragraf 252.204-7012) måste leverantörer eller tillverkare på försvarsområdet implementera de av NIST rekommenderade kraven för att påvisa tillräcklig informationssäkerhet. För tillverkare som är del av en federal eller statlig myndighets leverantörskedja är säkerhetskraven obligatoriska. The Manufacturing Extension Partnership National

Network vid NIST tillhandahåller en handbok om självbedömning, NIST Handbook 162, som är avsedd att hjälpa tillverkare som leve-

rerar produkter åt DoD att bedöma sin cybersäkerhet i förhållande till säkerhetskraven i NIST SP 800-171 och DFARS.133 Även privata organisationer och andra aktörer uppmuntras att använda sig av vägledningen.

IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Federala informationssystem och nationella säkerhetssystem

Nationella säkerhetssystem (NSS)134, och även många andra informationssystem, är föremål för avancerade cyberhot.

NIAP (se ovan) samarbetar med användare av nationella säkerhetssystem för att säkerställa att skyddsprofiler tillhandahåller en strömlinjeformad certifieringsväg för kommersiella informationssäkerhetsprodukter som används i deras system. Som ovan nämnts kan CSfC möjliggöra användning av kommersiella produkter i lösningar som skyddar klassificerad NSS-information.

132 I Cybersecurity law overview – a report by Mannheimer Swartling, april 2017, s. 4 (fotnot 10), anges att regleringen sedan 2016 verkar kräva en självbedömning. 133 Råden kan lämna utrymme för alternativa metoder att bibehålla säkerhet så länge tillverkaren meddelar behörig myndighet om ändringarna och får dem godkända. I slutändan kan överensstämmelse med DFARS endast uppnås genom godkännande av DoD. 134 Ett nationellt säkerhetssystem är ett informationssystem (inklusive alla telekommunikationssystem) som används eller drivs av en myndighet och har betydelse för nationell säkerhet.

Den riskhanteringsprocess som beskrivs i NIST SP 800-53, 800-53A respektive 800-37 har tidigare redogjorts för. CNSS Instruction 1253 tillhandahåller motsvarande vägledning i fråga om nationella säkerhetssystem.135 Tillstånd att driftsätta eller använda ett informationssystem ges av behöriga tjänstemän och baseras på att säkerhetsrisken för organisationen, individer och nationen är acceptabel. Den slutgiltiga åtgärden innan ett system tas i drift är alltså att den godkännande tjänstemannen uttryckligen accepterar risken. Varje steg i riskhanteringsramverket kan utföras av icke-federala externa leverantörer med undantag för auktoriseringssteget – dvs. acceptansen av risker är ett inneboende federalt ansvar för vilket ledande befattningshavare hålls ansvariga.136

CNSS Instruction 1253 tillhandahåller, med stöd av det nationella

säkerhetsdirektivet (National Security Directive 42), federala organisationer en process för säkerhetskategorisering av nationella säkerhetssystem som hanterar nationell säkerhetsinformation.137 Instruktionen hänvisar också till en omfattande uppsättning säkerhetskontroller och förbättringar förknippade med valet av den bestämda nivån av potentiell påverkan (eller förlust) på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet som kan tillämpas på alla nationella säkerhetssystem som utvecklats och används av den nationella säkerhetsgemenskapen138. Följaktligen tillhandahåller instruktionen även skräddarsydda vägledningar, så att organisationer kan välja en robust uppsättning säkerhetskontroller för att säkra sina nationella säkerhetssystem, baserat på bedömd risk. Instruktionen är avsedd att användas som ett verktyg av ingenjörer för informationssäkerhetssystem, auktoriserade tjänstemän och informationssäkerhetsansvariga på myndigheter för att kunna välja och komma överens om lämpligt skydd för ett nationellt säkerhetssystem.

Alla federala organisationer som driver, använder eller förvaltar nationella säkerhetssystem måste etablera och implementera ett riskhanteringsprogram för informationsassurans (IARMP). Det finns vidare

135 Den innehåller även riktlinjer om grundläggande säkerhetskontroller. 136 Auktoriseringsbeslutet är direkt kopplat till hanteringen av risker relaterade till upphandling och användning av komponentprodukter, system och tjänster från externa leverantörer. 137 Kunder med nationella säkerhetssystem (NSS) måste följa CNSSI 1253:s krav och kontroller. Dessas system testas mot instruktionens säkerhetskontroller. 138 Dessa federala organisationer är ansvariga för att processa klassificerad säkerhetsinformation och har ett behov av att säkert kunna överföra sekretessbelagd information mellan säkerhetsdomäner utan att kompromissa säkerheten hos informationen eller respektive domän.

ett riskhanteringsramverk (RMF) som syftar till att underlätta organisationernas riskhantering.

CNSSI 1253 bygger på NIST SP 800-53 och är ämnad att fungera som ett kompletterande dokument till denna publikation. En skillnad är emellertid att CNSSI 1253-metoden uttryckligen definierar associeringar av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet med säkerhetskontroller och förfinar användningen av säkerhetskontroller för den nationella säkerhetsgemenskapen. CNSS använder vidare flera separata kategoriseringar för respektive säkerhetsmål. Instruktionen tillhandahåller sedan lämpliga säkerhetsbaslinjer för varje möjlig systemkategorisering med hjälp av kontroller från NIST SP 800-53.139För nationella säkerhetssystem, där skillnad förekommer mellan CNSSI 1253 och NIST-dokumentation, äger instruktionen företräde.

Därefter görs en tredjepartsbedömning140 genom att en organisation oberoende validerar en aktörs systems överensstämmelse med CNSSI 1253. Undersökande organisation intygar att en säkerhetsbedömningsrapport (SAR) enligt CNSSI 1253 från berörd aktör ger en fullständig bedömning av de tillämpliga säkerhetskontroller som anges i säkerhetsbedömningsplanen (SAP). SAR dokumenterar testningen för att validera systemet mot ett urval av CNSSI 1253-säkerhetskontroller för system som exempelvis kan kräva hög konfidentialitet, hög integritet och hög tillgänglighet.141

I många fall behövs ytterligare säkerhetskontroller eller förbättrade kontroller för att möta de specifika hoten mot eller sårbarheterna hos ett nationellt säkerhetssystem.

Ytterligare tekniska säkerhetsåtgärder för informationssystem

Den nationella säkerhetsgemenskapen har policyn att medlemsorganisationer ska tillämpa ömsesidighet med avseende på certifiering av system och systemkomponenter i möjligaste mån.142 I CNSS 1253

139 Det är chefen för organisationen som avgör vilken metod för val av säkerhetskontroller som ska användas för det egna nationella säkerhetssystemet. Ett nationellt säkerhetssystem – som tillhandahåller unika funktioner, fungerar i olika miljöer och är föremål för avancerade cyberhot – förutsätter att en riskbaserad metod antas på företagsnivå när de slutliga säkerhetskontrollerna ska implementeras. 140 Denna ska vara godkänd av tillämplig standard. 141 Testade säkerhetskontroller kan analyseras för att bestämma vilka säkerhetskontroller som ska testas för att säkerställa överensstämmelse med CNSSI 1253:s säkerhetsbaslinjer. 142 För att stödja reciprocitet mellan nationella säkerhetsorganisationer kräver många parametrar i NIST SP 800-53-kontrollkatalogen specifik instansiering.

definieras värden143 för tillämpliga kontroller som skapar en standard för att certifiera att en kontroll mildrar ett hot. I olika risktrösklar eller hotscenarier kan vissa ansvariga operatörer kräva att system avviker från denna standard. I dessa situationer kan ytterligare tekniker läggas till, eller arkitektoniska implementeringar modifieras för att på ett adekvat sätt minska risken. Genom att upprätta en standard för nyckelparametrar har organisationer en känd baslinje när de accepterar certifieringar av teknik eller system från andra organisationer inom den nationella säkerhetsgemenskapen och behöver inte duplicera den nivån av certifiering.144

Organisationstjänstemän, såsom informationssystemets ägare, uppdragsgivare, auktoriserare och informationssäkerhetschefer, bör bestämma de användningsbegränsningar som, med anledning av cyberhot, krävs för systemet. Exempel på användningsbegränsningar är begränsning av antingen informationen som ett informationssystem kan bearbeta, lagra eller överföra eller sättet på vilket ett uppdrag automatiseras, att förbjuda externa informationssystem åtkomst till kritisk organisationsinformation genom att ta bort utvalda systemkomponenter från nätverket (dvs. ”air gapping”), samt att förbjuda information med måttlig eller stor påverkan på ett informationssystem som allmänheten kan få tillgång till, såvida inte ett uttryckligt beslut fattas som tillåter sådan åtkomst.

Alla företag som ska leverera på uppdrag av DoD måste nå upp till en viss typ av krav och certifieringssystem som USA utvecklat. Det rör sig om fem nivåer av säkerhet enligt Cybersecurity Maturity

Model Certification (CMMC) – ett obligatoriskt regelverk för leve-

rantörer145 som DoD nyligen tagit fram.146 CMMC granskar och kombinerar olika cybersäkerhetsstandarder och bästa praxis och kart-

143 T.ex. ytterligare precisering av hur och i vilken omfattning vissa kontroller ska ske när det gäller nationella säkerhetssystem. 144 När ömsesidigt erkännande av certifiering ska utsträckas över auktoriserande tjänstemän, eller när ett system tillhandahåller säkerhet för ett annat system, förhandlas värdena för dessa parametrar mellan relevanta auktoriserare, och resultaten dokumenteras för båda systemen. 145 Detta gäller bl.a. för svenska företag som Saab och Combitech. 146 CMMC utvecklades av DoD i samarbete med Carnegie Mellon University och Johns

Hopkins University Applied Physics Laboratory. Det primära målet med modellen är att skydda

information från försvarsindustriella och tekniska basen (DIB). Informationen som omfattas av CMMC är klassificerad som antingen ”Federal Contract Information”, information från eller till regeringen enligt kontrakt som inte är avsett för offentliggörande, eller ”Controlled Unclassified Information”, information som kräver skydd eller spridningskontroll i enlighet med författningar och regeringsövergripande policy. CMMC mäter cybersäkerhetsmognad och tillhandahåller bästa praxis tillsammans med ett certifieringselement för att säkerställa implementeringen av metoder som är associerade med varje mognadsnivå. Den senaste versionen släpptes 2020.

lägger dessa kontroller och processer över flera mognadsnivåer som sträcker sig från grundläggande cyberhygien till avancerad. CMMC är endast tillämplig på DIB-entreprenörers oklassificerade nätverk som hanterar federal kontraktsinformation eller kontrollerad oklassificerad information. För en given CMMC-nivå kommer tillhörande kontroller och processer, när de implementeras, att minska risken mot en specifik uppsättning cyberhot. Självbedömning är inte tillåtet. Målet är att CMMC ska vara kostnadseffektivt och överkomligt för småföretag att implementera på lägre CMMC-nivåer. Auktoriserade och ackrediterade oberoende bedömningsorganisationer (C3PAO) kommer att genomföra bedömningar och utfärda CMMC-certifikat till

Defense Industrial Base-företag (DIB) på lämplig nivå. Före denna

process uppmuntras DIB-företag att genomföra en självbedömning enligt CMMC:s bedömningsguide.147

CMMC kan sägas bestå av en serie åtgärder inom olika kategorier av områden som företag har att genomföra. CMMC delas in i fem mognadsnivåer där organisationen behöver både införa egna konkreta åtgärder (som till stor del kommer från NIST RMF) inom respektive kategori samt egen förmåga att självständigt hantera säkerhetsarbetet. Ju högre mognadsnivå, desto större fokus sätts på organisationens egen personal, kompetens och förmåga att hänga med i teknikutvecklingen och täppa till säkerhetsproblem för egen maskin (utan att krav på varje enskild åtgärd ingår i listan av åtgärder från NIST). Varje organisation måste underkastas extern kontroll och bedömning (dvs. certifiering). DoD ställer sedan krav på vilken nivå organisationer måste ha nått för att få delta i mer eller mindre kritiska upphandlingar.

CMMC på lägsta nivån kräver inte utförligt pappersarbete och omfattande dokumentering utan inför ett antal obligatoriska säkerhetsåtgärder. På nivå 2 behöver man bygga bl.a. ledningssystem. På nivå 3 krävs ett fulländat certifieringssystem, och många krav enligt NIST-regelverket aktualiseras.148 På övre nivåerna är de krav som ökar att myndigheten eller företaget ska visa att man har tillgång till experter som systematiskt arbetar inom it-säkerhet, har kompetens och följer med i utvecklingen på området – alltså krav på personal

147 NSA utvecklar produktnivå-krav i statliga skyddsprofiler och möjliggör för kunder att välja komponenter från CSfC-listan. 148 På nivå 3 inkluderar CMMC de 110 säkerhetskrav som specificeras i NIST SP 800-171. Därutöver inkorporerar modellen ytterligare processer från ett antal andra standarder och källor, bl.a. avseende kritiska säkerhetskontroller för effektiv cyberförsvarsförmåga.

som säkerhetsanalyseras på ett effektivt sätt. Härigenom tilldelar ledningen resurser åt cybersäkerhetsarbetet. Cyberskyddsansvariga måste ha viss kompetensnivå och ska även genomgå kurser för att få behövligt certifikat i sin arbetsroll.

Sammanfattning av särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Av inhämtade uppgifter framgår att det finns departement och centrala myndigheter i USA med ansvar för nationell informations- och cybersäkerhet. Det finns bl.a. krav på att driftsättningen av federala informationssystem ska godkännas av behöriga federala tjänstemän. Nationella säkerhetssystem som behandlar nationell säkerhetsinformation fordrar ytterligare säkerhetskrav som behöver godkännas. Vidare ska sådana system genomgå en oberoende tredjepartsbedömning där systemets överensstämmelse med särskilda instruktioner på området valideras. I USA kan kommersiella informationssäkerhetsprodukter i förhållandevis stor utsträckning användas för att skydda nationella säkerhetssystem och klassificerad information (om lösningarna är godkända av NSA och assuransfunktionerna validerade).149

9.10. Kanada

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

CSE – kommunikationssäkerhet

I Kanada har den statliga myndigheten Communications Security

Establishment Canada (CSE) det främsta ansvaret för it-säkerhet

och skyddet av federala institutioners elektroniska information och informationsinfrastruktur150 av betydelse för den kanadensiska staten. CSE är ansvarig för landets signalspaning och utgör den tekniska myndigheten för cybersäkerhet. Myndigheten ska försvara statliga

149 Det framstår som att utgångspunkten i USA är att ansvaret för godkännande av system ytterst ska ligga hos en enskild person/personal, snarare än på organisationen som sådan. 150 Myndigheten får använda och avslöja infrastrukturinformation för att testa system eller genomföra cybersäkerhets- och informationssäkringsaktiviteter på den infrastruktur från vilken informationen förvärvades. Information om en kanadensare eller en person i Kanada kan anskaffas tillfälligtvis under utförandet av aktiviteter enligt ett lagligen grundat/utfärdat tillstånd.

nätverk och system samt skydda mot cybersäkerhetshot. Vidare ska myndigheten leda utvecklingen av betrodda leverantörer för staten och kritisk infrastruktur samt motverka risken för opålitlig utrustning. Ansvarsområdet omfattar också upphandling, distribution, kontroll och användning av kryptografiska enheter och krypteringsnyckelmaterial för nationella säkerhetssystem.

CSE:s verksamhet inbegriper bl.a. testning och evaluering av produkter, mjukvara och system.151 Som certifieringsorgan utfärdar CSE nödvändiga certifikat om godkännande av evaluerare. CSE driver också det nationella cybersäkerhetscentret (se nedan).

Nationellt cybersäkerhetscenter

The Canadian Centre for Cyber Security är landets myndighet för

cybersäkerhet. Centret samarbetar med både den offentliga och privata sektorn. Centret bedriver operativ cybersäkerhetsverksamhet och leder regeringens arbete med anledning av cybersäkerhetshändelser. Myndigheten inrymmer även den nationella CSIRT-funktionen (Computer Security Incident Response Team).

Centrets verksamhetsområden inbegriper därutöver bl.a. nationell expertrådgivning och praktisk support i fråga om cybersäkerhet, utveckling av cybersäkerhetsprodukter samt försvar av nationella cybersystem (inklusive statliga system).

Centret är även nationellt certifieringsorgan för Common Criteriaevalueringar som utförs i Kanada. Centret driver det kanadensiska

Common Criteria-programmet för att certifiera it-produkter som

testats av kanadensiska ackrediterade testningslaboratorier. Förutom att tillhandahålla vägledning åt både offentliga och privata organisationer publicerar centret direktiv om cybersäkerhet för projekt inom regeringen. Centret kan vidare föreskriva specifika cybersäkerhetsstandarder för statliga myndigheter. Centret har dessutom gett ut ett flertal direktiv om it-säkerhet som är obligatoriska att följa för såväl statliga myndigheter som privata företag.152

151 CSE kan få ett cybersäkerhetsbemyndigande som, i cyber- och informationssäkerhetssyfte, tillåter myndigheten att få tillgång till en federal institutions informationsinfrastruktur eller information av betydelse för staten och förvärva all information som härrör från, riktas till, lagras på eller överförs på eller genom den infrastrukturen i syfte att hjälpa till att skydda den från ofog, obehörig användning eller störningar. Myndigheten kan även få ett bemyndigande att utföra angivna aktiviteter för att främja defensiva eller aktiva cyberoperationer samt andra aktiviteter som är rimliga och nödvändiga för verksamheten. 152 Direktiven avser bl.a. it-säkerhet för hantering av kommunikationssäkerhet och kryptografi.

Public Safety Canada

Public Safety Canada (PSC) är ett departement som skapades 2003

för att säkerställa samordning mellan alla federala departement och myndigheter som ansvarar för nationell säkerhet. Uppdraget är att skydda landet från olika risker som naturkatastrofer, brott och terrorism genom ökad nationell säkerhet och motståndskraft. Departementet stödjer och rapporterar till ministern för allmän säkerhet och beredskap i frågor som rör allmän säkerhet och nödhantering som inte tilldelats någon annan federal organisation. Departementet arbetar också med andra statliga organisationer, gemenskaper, privat sektor och internationella partners på säkerhetsområdet, bl.a. i syfte att skydda kritisk infrastruktur och kritisk information.

PSC ansvarar också för Cyber Incident Management Framework

for Canada (CIMF) som är ett vägledande dokument för guvernö-

rer, ägare och operatörer av kritiska infrastrukturer samt andra sektorpartners (se nedan).

Inom PSC finns Canadian Cyber Incident Response Center (CCIRC) som ansvarar för att övervaka och tillhandahålla råd om cyberhot och samordna det nationella svaret på eventuella cybersäkerhetsincidenter. CCIRC:s fokus är att skydda nationell kritisk infrastruktur mot cyberattacker.

Reglering av informations- och cybersäkerhet

Nationell cybersäkerhetsstrategi

Kanada har antagit en nationell cyberstrategi från 2018 som bl.a. betonar behovet av samarbete mellan regeringen och privat sektor för att öka cybersäkerheten i landet.153 Skyddet av kritisk infrastruktur154 är ett prioriterat område.

153 Se cyberhttps://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/indexen.aspx#s1. 154 Att förbättra motståndskraften hos kritisk infrastruktur genom en lämplig kombination av säkerhetsåtgärder för att hantera avsiktliga och oavsiktliga incidenter och störningar är ett verksamhetsområde för Public Safety Canada (se nedan).

Ramverk för hantering av cyberincidenter

Cyber Incident Management Framework (CIMF) publicerades 2013

av PSC och är utformat för att komplettera och knyta samman befintliga ramar och planer för federala, provinsiella och territoriella nödhanteringsramverk och -planer samt nödplaner från ägare och operatörer av kritiska infrastrukturer. Syftet med CIMF är att tillhandahålla en strategi för hela nationen för hantering av och samordning vid cyberhot eller -incidenter. Ramverket anger roller och ansvarsområden för samtliga styrningsnivåer och aktörer i kritisk infrastruktur när det gäller samordnat förebyggande av, svar på och återhämtning från it-incidenter. CIMF är således tänkt att göra det möjligt för varje organisation att fullt ut och effektivt delta i en samordnat nationell cyberincidentrespons.

Nationella certifieringssystem

Som ovan nämnts finns det en nationell ordning för certifiering av it-produkter enligt Common Criteria. Bl.a. små och medelstora företag kan ansöka om att bli certifierade under grundläggande cybersäkerhetskriterier uppställda av det kanadensiska cybersäkerhetscentret.

CyberSecure Canada Certification är ett annat certifieringspro-

gram som hjälper små och mellanstora företag att implementera certifieringskrav för ökat skydd mot cyberattacker. Programmet inbegriper ett antal säkerhetskontroller som utvecklats i samarbete med det nationella cybersäkerhetscentret. Organisationerna måste implementera säkerhetskontrollområdena för att kunna erhålla certifiering enligt programmet.

The Baseline Cyber Security Controls for Small and Medium Organizations är ett dokument ämnat för små och medelstora organisa-

tioner som vill ha rekommendationer för att förbättra sin cybersäkerhet. Dokumentet presenterar det nationella cybersäkerhetscentrets grundläggande cybersäkerhetskontroller för de nationella företagen.

MITS – minimikrav på it-säkerhet för federala myndigheter

Operational Security Standard: Management of Information Technology Security (MITS) definierar grundläggande säkerhetskrav som

federala departement och myndigheter måste uppfylla för att säkerställa säkerheten för informations- och it-tillgångar under deras kontroll. Standarden tillhandahåller riktlinjer på organisationsnivå och för hanteringen av it-säkerhetsprogram samt ett antal skyddsåtgärder. Standarden kräver bl.a. att departementen har sina system eller tjänster certifierade och ackrediterade innan de godkänns för drift. Utförandet av certifieringen beror på kvantiteten av och kvaliteten på de certifieringsbevis155 som krävs av ackrediteringsmyndigheten.

Departementen och myndigheterna måste regelbundet granska ackrediteringen av systemen eller tjänsterna om dessa förändrats avsevärt eller om det är motiverat på grund av förändringar i riskmiljön.

För vanliga system eller tjänster är the Government of Canada

Chief Information Officer ackrediteringsmyndighet. För system eller

tjänster som är specifika för ett departement ansvarar program- eller tjänsteleverantören för ackreditering. För system eller tjänster som delas av två eller flera organisationer är chefen för programmet eller tjänsten ackrediteringsmyndighet.

Departementet ska genomföra en årlig självbedömning av sina it-säkerhetsprogram för att se om de överensstämmer med statliga säkerhetspolicys och standarder. Åtkomstkontroll genom krav på säkerhetsgodkännande av personal, användning av krypto samt nätverkssegregering är exempel på förebyggande åtgärder.

Den statliga säkerhetspolicyn kräver att departementen tillämpar sanktioner i förhållande till it-säkerhetsincidenter när det förekommit försumlighet.

155 Sådana bevis kan innehålla resultaten av alla tillämpliga hot- och riskbedömningar, en bedömning av affärseffekter, en integritetsbedömning, en sårbarhetsbedömning, säkerhetstester och produktevaluering, självbedömningar, revisioner och säkerhetsgranskningar och relaterade juridiska eller politiska bedömningar som visar överensstämmelse med relevant lagstiftning eller policy.

It-säkerhetskrav vid hantering av säkerhetsklassificerad statlig information

När aktörer ingår kontrakt med den kanadensiska regeringen blir vissa krav på it-säkerhet tillämpliga när organisationen ska hantera skyddad eller säkerhetsklassificerad information elektroniskt. Säkerhetskraven är dock specifika för varje kontrakt och säkerhetsnivån beror på hur känslig den berörda informationen är.

För att få behörighet att processa känslig information elektroniskt måste den berörda organisationen först ha genomgått en säkerhetsprövning eller ha ett säkerhetsgodkännande för anläggningen. Dessa åtgärder ska säkerställa att endast betrodda individer och organisationer med ett giltigt behov av kunskap får tillgång till känslig myndighetsinformation (om t.ex. militära planer). Vidare krävs en förmåga att skydda dokument. Dessutom kan det behövas s.k. organisationsgodkännanden när det gäller informationssäkerheten. Organisationerna måste även underkasta sig it-säkerhetsinspektioner156 och rapportera it-säkerhetsincidenter. Organisationen behöver också säkerställa att dess säkerhetschef förstår it-kraven. Dessutom kan krävas att organisationen erhåller ett skriftligt godkännande från Public Services

and Procurement Canada (PSPC) innan skyddad eller sekretessbelagd

statlig information nås elektroniskt.

I federala kontrakt mellan regeringen och privata organisationer ingår klausuler med säkerhetskrav157. När organisationer tilldelas kontrakt med regeringen som kräver att de använder sina egna it-system för att lagra, bearbeta och/eller skapa skyddad eller säkerhetsklassificerad information måste de ha tillstånd enligt PSPC:s Contract

Security Program (CSP) före det att arbetet kan påbörjas. Organisa-

tionen får inte använda sitt it-system för att hantera informationen förrän it-säkerhetsinspektionsprocessen är klar och formaliserad i ett skriftligt it-godkännandebrev från PSPC:s CSP. Att börja använda ett sådant it-system utan tillstånd utgör ett brott mot villkoren i avtalet. It-godkännanden är kontraktsspecifika och gäller under hela kontraktets löptid.158

156 Efter it-säkerhetsinspektionen ger it-inspektören rekommendationer som ska valideras. 157 Säkerhetskrav anger de säkerhetsnivåer som krävs för att skydda känslig information, tillgångar och arbetsplatser. 158 Ytterligare it-säkerhetsåtgärder för organisationer kan avse auktorisering av organisationer att sända och ta emot känslig information med s.k. COMSEC-material, dvs. objekt som är utformade för att säkra eller verifiera telekommunikationsinformation, t.ex. en kryptografisk nyckel.

En precisering av säkerhetskraven för ett kontrakt kan återfinnas i en begäran om förslag respektive checklistan för säkerhetskrav,

Security Requirements Check List (TBS/SCT 350-103), ifylld av det

avtalsslutande departementet. I checklistan kan kryssas i huruvida leverantören kommer att behöva använda sina it-system för att elektroniskt bearbeta, producera eller lagra skyddad (protected)159och/eller klassificerad information och/eller data. Den senare typen gäller information eller tillgångar som, om de äventyras, kan förväntas skada det nationella intresset, försvaret och upprätthållandet av Kanadas sociala, politiska och ekonomiska stabilitet. Klassificerad information finns på nivåerna konfidentiell, hemlig och kvalificerat hemlig.160 Om svaret är ja behöver it-säkerhetskraven för upphandlingen specificeras i ett tekniskt dokument. Leverantören måste också beakta dokumentet Treasury Board of Canada Secretariat – Opera-

tional Security Standard: Management of Information Treasury Board of Canada Secretariat – Operational Security Standard: Management of Information Technology Security (MITS, se ovan). Om det kom-

mer att finnas en elektronisk länk mellan leverantörens it-system och den statliga myndigheten måste leverantören få sina it-system godkända.161 Berört departement måste också tillhandahålla anslutningskriterier som beskriver villkoren och åtkomstnivån för den elektroniska länken.162

The Contract Security Manual (CSM) beskriver de krav som orga-

nisationer inom den privata sektorn måste följa för att skydda statlig information och tillgångar som tillhandahålls eller produceras av organisationer som tilldelats ett statligt kontrakt med säkerhetskrav. Det gäller organisationer som är registrerade i PSPC:s CSP och alla kontrakt – kanadensiska eller utländska – som PSPC ansvarar för. Denna handbok avhandlar bl.a. ovan nämnda checklista för säkerhetskrav, säkerhetskontroller och elektronisk informationssäkerhet.

159 Gäller information eller tillgångar som, om de äventyras, kan förväntas orsaka skada på ett icke-nationellt intresse – dvs. ett enskilt intresse som en person eller en organisation. 160 Vidare krävs behörighet för tillgång till Nato-klassificerad information för ett specifikt kontrakt. Vissa internationella avtal kräver Nato-godkännanden krävs för personal och organisationer. 161 Den avtalsslutande säkerhetsmyndigheten är ansvarig för att säkerställa att leverantörerna uppfyller säkerhetskraven i checklistan. 162 Ingen information som rör ett skyddat eller klassificerat statligt kontrakt får släppas av leverantörer utan föregående skriftligt godkännande.

Sammanfattning av särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Av inhämtade uppgifter framgår att det finns centrala myndigheter i Kanada med ansvar för nationell informations- och cybersäkerhet och certifiering av IKT. Vidare måste federala departement och myndigheter ha sina it-system och tjänster certifierade och ackrediterade innan de godkänns för drift.

Organisationer som ingår kontrakt med regeringen och har itsystem som ska behandla säkerhetsklassificerad information (mellan leverantören och en statlig myndighet) måste få sitt system godkänt av en myndighet (PSPC) före det att arbetet kan påbörjas och systemet används. Säkerhetskraven är emellertid specifika för varje kontrakt och beror på hur känslig den berörda informationen är.

9.11. Nya Zeeland

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

Byrån för kommunikationssäkerhet

Government Communications Security Bureau (GCSB) är ett departe-

ment med uppdrag att bidra till Nya Zeelands nationella säkerhet genom att tillhandahålla informations- och cybersäkerhet till landets regering och kritiska infrastrukturorganisationer.163 GCSB samlar in och analyserar underrättelser samt samarbetar med och ger stöd åt andra nationella myndigheter. Myndigheten har två kommunikationsavlyssningsstationer samt kommunikations- och kryptografispecialister i sin personal.

Nationellt cybersäkerhetscenter

Inom GCSB finns National Cyber Security Centre (NCSC) som har i uppdrag att samordna landets cybersäkerhetsaktiviteter. Centret tillhandahåller avancerade funktioner och tjänster för detektering av cyberhot och störningar till statliga myndigheter och organisationer av nationell betydelse (såsom tillhandahållare av kritisk infrastruk-

163 På ett mer övergripande plan ansvarar premiärministerns och kabinettets departement för rådgivning om nationell säkerhet till regeringen.

tur). Centret svarar vidare på kraftfulla cyberincidenter på nationell nivå och genomför cyberhotsanalyser. Man främjar en säkerhetskultur baserad på standarder som anges i regeringens skyddskrav,

Protective Security Requirements (PSR) och New Zealand Information Security Manual (NZISM).

Säkerhets- och underrättelsetjänst

New Zealand Security Intelligence Service (NZSIS) är en statlig myn-

dighet som har till uppdrag att skydda Nya Zeeland genom att utreda hot mot den nationella säkerheten och analysera underrättelser för att kunna ge nationella beslutsfattare god säkerhetsrådgivning. NZSIS tillhandahåller också ett antal tjänster till andra myndigheter, bl.a. råd om personal- och fysisk säkerhet. Man ansvarar även för att underhålla landets statliga säkerhetsklassificeringssystem (New Zealand

Government Security Classification System).

DIA – departementet för inrikes frågor

Office of the Government Chief Information Officer (GCIO) vid The Department of Internal Affairs (DIA) tillhandahåller rådgivning och

förvaltning åt sektor- och statliga system och IKT-processer, inklusive IKT-assurans och -säkerhet. DIA har ansvar för ett assuransramverk för statlig IKT-drift, All-of-Government ICT Operations

Assurance Framework. Systemet syftar till att ge hög nivå av tillför-

litlighet i digitala offentliga tjänster.

IKT-säkerhetsexperter

The Security and Related Services Panel är en grupp branschexperter

som är har i uppdrag av regeringen att förse myndigheter med IKTsäkerhetstjänster och råd om säkerhets- och sekretessfrågor.

NCPO – nationellt cyberpolicykontor

National Cyber Policy Office (NCPO) leder utvecklingen av landets

cybersäkerhetspolicy och ger politiska råd till regeringen om investeringar i cybersäkerhetsaktiviteter. NCPO driver landets nationella CERT, CERT NZ. CERT NZ har till uppgift att identifiera hot och sårbarheter samt tillhandahålla tjänster för incidentrapportering och samordning av gensvar. CERT NZ arbetar med flera olika organisationer på cybersäkerhetsområdet.

Reglering av informations- och cybersäkerhet

Nationell cybersäkerhetsstrategi

Nya Zeelands senaste nationella cybersäkerhetsstrategi är från 2019.164Strategin betonar behovet av samarbete mellan offentlig och privat sektor samt internationellt för att öka cybersäkerheten i landet. Vidare framhålls vikten av utbildningsåtgärder för att öka medborgarnas cybersäkerhetsmedvetande. Att skydda samhällsviktig informationsinfrastruktur i landet är ett annat område som prioriteras. Slutligen vill man även fokusera på att investera mer i individer och resurser med särskild kompetens på cybersäkerhetsområdet.165

AISEP – program för evaluering av informationssäkerhet

Australasian Information Security Evaluation Program (AISEP) syf-

tar till att säkerställa att evaluerade säkerhetsprodukter är tillgängliga för att tillgodose behoven hos australiensiska och nyzeeländska myndigheter. AISEP möjliggör evaluering och certifiering av produkter enligt Common Criteria (CC) och fortsatt underhåll av assuransen hos evaluerade produkter. En annan av programmets funktioner avser erkännande av produkter evaluerade enligt en utländsk ordning med vilken AISEP har ett avtal om ömsesidigt erkännande (vanligtvis CCRA).

The AISEP Evaluated Products List (EPL) underhålls av Australian Signals Directorate (ASD) och innehåller en lista över godkända pro-

164 Se https://dpmc.govt.nz/publications/new-zealands-cyber-security-strategy-2019. 165 Det kan tilläggas att tillsyn på cybersäkerhetsområdet utövas på sektoriell basis.

dukter för skyddet av klassificerad information, bl.a. godkända skyddsprofiler.

Innan myndigheter väljer en produkt som inte utvärderats av AISEP rekommenderas man att kontakta GCSB för att efterhöra om produkten kommer att erkännas i Nya Zeeland när den har fullständig evaluering i en utländsk ordning. Evalueringar som genomförs enligt CC i andra nationer kan erkännas av GCSB under AISEP. Att en produkt genomgått CC-evaluering innebär dock inte nödvändigtvis att den är lämplig för det avsedda ändamålet. Vanligtvis kommer sådana produkter att ha kryptografisk funktionalitet som inte täcks i tillräcklig grad under CC.166

Närmare om krav på informationssäkerhet

NCSC rekommenderar att myndigheter i sina nätverk och system använder produkter som regeringen godkänt då dessa ger högre nivåer av assurans i förhållande till säkerhetsöverväganden. Centret ser vidare certifiering av organisationers informationssystem som en väsentlig komponent av styrnings- och assuransprocessen.

PSR – säkerhetsskyddskrav

Protective Security Requirements (PSR) ges ut av NZSIS och anger

regeringens krav på informationssäkerhet. Säkerhetskraven anger bl.a. vad statliga myndigheter ska beakta för att säkerställa att de hanterar säkerheten ändamålsenligt och effektivt. PSR innehåller grundläggande säkerhetskrav och riktlinjer för styrning och säkerhet samt support för bästa praxis, och inkorporerar även New Zealand Infor-

mation Security Manual (NZISM, se nedan). Ett av de obligatoriska

kraven enligt PSR är att berörda organisationer årligen ska använda en evidensbaserad bedömningsprocess för att ge assurans om att organisationens säkerhetsförmåga är ändamålsenlig (GOV8). På begäran ska en försäkringsrapport tillhandahållas regeringen.167 PSR innehåller också en process för årlig självbedömning av säkerhet och

166 Se www.nzism.gcsb.govt.nz/xml/index/3212. 167 I ett PSR-hanteringsprotokoll beskrivs vikten av certifiering och ackreditering av informationssäkerhet för att skydda organisationers information.

assurans. Alla statliga organisationer är skyldiga att hålla information om regeringen och statens resurser säker.168

Vidare behöver IKT-systemen genomgå en certifierings- och ackrediteringsprocess i enlighet med NZISM, för att vara godkända att tas i drift sedan informationssäkerhetsåtgärder vidtagits. Säkerhetsåtgärderna måste valideras för att säkerställa att de fungerar som förväntat. Processen bygger på en riskbedömning, tillämpningen av kontroller som beskrivs i NZISM och bestämning av eventuell kvarvarande risk.

PSR rekommenderar även att andra organisationer än statliga betraktar angivna krav som bästa praxis.

NZISM – handbok om informationssäkerhet

NZISM är en omfattande och detaljerad handbok utgiven av GCSB som beskriver processer och IKT-säkerhetskontroller som är väsentliga för skyddet av statlig information och system.169 Handboken är avsedd att användas av statliga organisationer, men även privata organisationer uppmuntras att använda den. Handboken gäller också för organisationer som ingått ett formellt avtal med Nya Zeelands regering för att få tillgång till klassificerad information. Den används framför allt för att styra myndigheters arbete med informations- och cybersäkerhet. Även om de övergripande kraven är obligatoriska för departement och myndigheter när de bygger sin it-infrastruktur krävs inte överensstämmelse med handboken enligt lag. Vidare kontrolleras inte de åtgärder som organisationerna bör eller ska vidta.170Vilken bindande roll PSR har förtydligas däremot genom ett kabinettdirektiv (CAB MIN (14) 39/38).

Enligt NZISM ska respektive myndighetschef ansvara för informationssäkerheten inom sin organisation. Handboken, som används av såväl myndigheters informationssäkerhetschefer som leverantörer, entreprenörer och konsulter som tillhandahåller tjänster till myndigheter, innehåller ett ramverk för certifiering och ackreditering samt tekniska minimisäkerhetsstandarder (i linje med bl.a. ISO/ IEC). Information klassificerad som konfidentiell, hemlig eller kvali-

168 Säkerhetsåtgärderna måste även uppfylla kraven i New Zealand Government Security

Classification System.

169 Handboken har sitt ursprung i Australiens ISM (se nedan), men är i dag helt omskriven. 170 Är det fråga om nationell säkerhet kan dock undantag aktualiseras.

ficerat hemlig är föremål för fler kontroller än övrig information. I den process som handboken föreskriver för IKT-system måste certifiering slutföras innan nödvändig ackreditering kan äga rum. Resultatet av en ackreditering är ett godkännande för driftsättning, från ackrediteringsorganet till systemägaren. Syftet är att bekräfta huruvida resultaten av en lämplig systemgranskning är av acceptabel standard. Processen i sin helhet bygger på en riskbedömning och tillämpning av vissa kontroller samt bestämning av eventuellt kvarvarande risk.171 För samtliga myndigheters informationssystem är informationssäkerhetschefen certifikatutfärdare.172 Ackrediteringen tilldelas när systemet överensstämmer med handboken och ackrediteringsorganet accepterar kvarvarande säkerhetsrisk. Ackrediteringen innebär ett formellt godkännande att ta systemet i drift. Myndigheter får inte tillåta att deras system hanterar sekretessbelagd information över den klassificeringsnivå som systemet fått ackreditering för.

Det är systemägaren som är ansvarig för den övergripande driften av informationssystemet. Systemägaren måste därmed även se till att systemet är ackrediterat för att uppfylla organisationens operativa krav och att ackrediteringen underhålls.173 Myndigheterna får inte använda ett system utan giltig ackreditering såvida inte ackrediteringsorganet beviljat dispens.

För myndigheter med system som hanterar information som rör nationell säkerhet är GCSB:s generaldirektör behörig ackrediteringsmyndighet oavsett informationens klassificeringsnivå. Också användning av högassurans-kryptoutrustning samt system med kompartmentaliserad eller förbehållen (”caveated”) information klassificerad som konfidentiell och högre kräver kontroll i form av ackreditering av GCSB (eller formell delegat).174 När det gäller information och system klassificerade som begränsat hemliga (restricted) och lägre, svarar generellt respektive myndighetschef för ackrediteringen.

171 Certifiering förutsätter att valda kontroller är lämpliga och överensstämmer med PSR och särskilt de relevanta NCISM-komponenterna samt fungerar ändamålsenligt. 172 Uppdraget att utarbeta certifiering ligger hos värdmyndigheten eller den ledande organisationen. 173 Ledningen eller systemägaren ska vidare avge formella påståenden om vissa aktiviteter för informationssystemet. 174 Det kan tilläggas att s.k. fack upprättas för att ge ytterligare skydd åt information av betydelse för nationell säkerhet. I övriga fall då informationen är begränsat hemlig eller systemet klassificerats som konfidentiellt och högre har respektive organisations vd eller det ledande organet att acceptera kvarvarande säkerhetsrisk med driften av informationssystemet (vilket ackrediteringen förutsätter).

När myndigheters system hanterar känslig information ämnad endast för nationellt bruk (”New Zealand Eyes Only”) måste myndigheterna säkerställa att en nyzeeländsk medborgare, som arbetar för regeringen, alltid har kontroll över systemet och informationen. Sådana system är särskilt känsliga och kräver ytterligare säkerhetsåtgärder vid anslutning till andra system.175

Produkter som tillhandahåller säkerhetsfunktioner för att skydda klassificerad information evalueras av assuransskäl. Myndigheter som väljer högassuransprodukter måste kontakta GCSB och uppfylla alla produktspecifika krav innan något köp görs.176

För att säkerställa nätverkssäkerhet och funktionalitet behöver varje ändring av ett nätverk godkännas och kontrolleras genom lämpliga ledningsprocesser. När det gäller system klassificerade konfidentiella, hemliga eller kvalificerat hemliga måste myndigheterna implementera nätverksåtkomstkontroller i alla nätverk. Alla myndigheter som överväger att distribuera ett trådlöst kvalificerat hemligt nätverk behöver ansöka om godkännande från GCSB innan de initierar några nätverksprojekt. Myndigheter får inte använda sådana trådlösa nätverk såvida inte säkerheten för myndighetens trådlösa distribution godkänts av GCSB.177

Sammanfattning av särskilda krav på IKT i säkerhetskänslig verksamhet

Av inhämtade uppgifter framgår att det finns departement i Nya Zeeland med ansvar för informations- och cybersäkerhet, bl.a. när det gäller nationell säkerhet. Statliga myndigheter som hanterar hemlig information om nationen är skyldiga att ständigt ha kontroll över sina system och hålla informationen säker. IKT-systemen kan vidare behöva genomgå en särskild certifierings- och ackrediteringsprocess för att få tas i drift. Detta förfarande regleras i en nationell handbok vars användning rekommenderas brett i samhället. Rör hanterad in-

175 Myndigheter som har åtkomst till ett system som innehåller hemlig information om nationella intressen och ett system med samma klassificering som inte är ackrediterat för att behandla sådan information måste använda en evaluerad produkt med assuransnivå EAL2 (eller högre) eller motsvarande skyddsprofil. 176 Myndigheter måste vidare bekräfta integriteten hos programvara som de installerar innan de distribueras i ett system för att säkerställa att ingen oavsiktlig programvara installeras samtidigt. 177 Alla trådlösa åtkomstpunkter som används för statliga trådlösa nätverk måste vara ”Wi-Fi Alliance”-certifierade.

formation nationell säkerhet måste myndighetens system ackrediteras av den nationella byrån för kommunikationssäkerhet (GCSB) innan ett resulterande formellt godkännande av systemets driftsättning kan ske. Vidare kräver system och tjänster med kompartmentaliserad eller förbehållen (”caveated”) information klassificerad som konfidentiell och högre ackreditering av generaldirektören på GCSB (eller formell delegat). Också användning av högassurans-kryptoutrustning kräver kontroll i form av ackreditering av GCSB. Generellt i fall där information och system är klassificerade begränsat hemliga (restricted) eller lägre ligger uppgiften att godkänna systemet internt hos organisationens chef.

9.12. Australien

Aktörer inom informations- och cybersäkerhet

ASD – Australienska signaldirektoratet

Australian Signals Directorate (ASD) är en statlig myndighet med

uppdraget att försvara Australien från globala hot och att främja Australiens nationella intressen. Ytterst ansvarig för ASD är Försvarsministern. ASD arbetar med underrättelse- och säkerhetstjänst samt cybersäkerhet för att stödja regeringen, försvarsmakten och samhället i stort. ASD har funktioner inom kryptografi och IKT. ASD utför bl.a. produktevalueringar av programvara och IKT-utrustning som används för att skydda hemlig och kvalificerat hemlig information.

Nationellt cybersäkerhetscenter

Australian Cyber Security Center (ACSC) är en del av ASD. ACSC

leder och samordnar den australiensiska regeringens insatser för ökad nationell cybersäkerhet. Centret utgör ett nav för samarbete mellan offentlig och privat sektor samt inom informationsdelning avseende cybersäkerhet. Centret bistår med cybersäkerhetsrådgivning och stöd i hela det australienska samhället. Inom centret finns den nationella CERT-funktionen som svarar på cybersäkerhetshot och incidenter.

ACSC certifierar produktevalueringar vilka utförs av licensierade kommersiella evalueringsföretag (AISEF, se nedan) i enlighet med

Common Criteria som en del av det australiensiska programmet för

evaluering av informationssäkerhet, AISEP.

AISEF och ACA – evalueringar

Australian Information Security Evaluation Facility (AISEF) är ett

privat företag licensierat av ASD och ackrediterat av National

Association of Testing Authority, Australia (NATA), för att genom-

föra evalueringar i enlighet med Australasian Information Security

Evaluation Program, AISEP (se nedan). Utvärderingsaktiviteterna

är certifierade av Australian Certification Authority (ACA). Samtliga evalueraringsföretag måste godkännas av ACA. AISEF och ACA genomför evaluerings- och certifieringsaktiviteterna genom samarbete.

NATA-ackreditering

National Association of Testing Authority, Australia (NATA) är

Australiens nationella ackrediteringsorgan för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse. NATA är också Australiens s.k. övervakningsmyndighet inom Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD).

NATA har ingått ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) med den australienska regeringen som erkänner dess nyckelroll i Australiens tekniska infrastruktur. Regeringen rekommenderar användning av NATA-ackrediterade företag när detta är ett alternativ och uppmuntrar organisationer att göra detsamma.178

NATA tillhandahåller oberoende assurans om teknisk kompetens och integritet hos organ för bedömning av överenstämmelse. Detta görs för kunder som behöver förtroende för leveransen av sina produkter och tjänster. Förutom ackreditering tillhandahåller NATA bedömningar och utbildningstjänster till laboratorier och tekniska anläggningar.

178 Avtalet anger vidare att NATA är skyldig att vidta alla ackrediteringsaktiviteter opartiskt i enlighet med kraven i ISO/IEC 17011 och tillhandahålla nationellt ledarskap genom att ge ut ackrediteringsprogram som medför att ackrediterade organ möter nationella intressen. I tillämpliga fall ska NATA:s procedurer överensstämma med internationella standarder. Dokumentet innehåller även ett antal ytterligare åtaganden som syftar till att involvera andra viktiga aktörer i aktiviteterna och skapa transparens. Regeringen å sin sida åtar sig att assistera NATA finansiellt och informera organisationer om NATA:s roll som nationellt ackrediteringsorgan. Vidare kräver regeringen att just NATA utför ackreditering i vissa situationer.