Inaktuell version

Lag (1994:1564) om alkoholskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:232
Upphäver
Lag (1977:306) om dryckesskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Alkoholskatt skall betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol som tillverkas här i landet, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land.

[S2]Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

[S3]I denna lag avser hänvisningar till KN-nr den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992. Lag (2001:517).

 • RH 1995:49:Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. har inte ansetts förenlig med EG- rättslig reglering av punktskatter på alkohol. Yrkande om straffskatt har därför upphävts.

Skatt på öl

2 §  Skatt skall betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent.

[S2]Skatt skall även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN- nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

[S3]Skatt tas ut per liter med 1,47 kronor för varje volymprocent alkohol.

[S4]För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Lag (2001:517).

Skatt på vin

3 §  Skatt skall betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

 1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller
 2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

[S2]Skatt tas ut per liter för

[S3]drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,

[S4]drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,

[S5]drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15,41 kronor,

[S6]drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 22,08 kronor, och för

[S7]drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 45,17 kronor.

[S8]För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Lag (2001:822).

Skatt på andra jästa drycker än vin eller öl

4 §  Skatt skall betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

[S2]Skatt tas ut per liter för

[S3]drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,

[S4]drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,

[S5]drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15.41 kronor, och för

[S6]drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 22,08 kronor.

[S7]För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Lag (2001:822).

Skatt på mellanklassprodukter

5 §  Skatt skall betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2- 4 §§.

[S2]Skatt tas ut per liter för

[S3]drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 27,20 kronor, och för

[S4]drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 45,17 kronor. Lag (1998:595).

Skatt på etylalkohol

6 §  Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

[S2]Skatt tas ut med 501,41 kronor per liter ren alkohol. Lag (1998:595).

Undantag från skatteplikten

7 §  Skatt skall inte betalas för varor som

 1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse4,
 2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
 3. ingår i läkemedel,
 4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,
 5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel, eller
 6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EG-medlemsstats krav.

[S2]Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EG- land, skall de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren har upprättat. Lag (2001:517).

Skattskyldighet m.m.

Skattskyldiga

8 §  Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 §,
 2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 12 eller 13 §,
 3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
 4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 §,
 5. i annat fall än som avses i 1-4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,
 6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol,
 7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

[S2]Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade. Lag (2001:517).

Prop. 1998/99:86: Den nya punkten 8 i första stycket motsvaras av 9 § första stycket 7 i tobaksskattelagen. Den kommer för alkoholskattens del inte enbart att omfatta den som fått tillstånd att proviantera enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Bestämmelsen skall nämligen också tillämpas i fall alkoholvaror förvärvats utan skatt med stöd av 31 e eller 20 § första stycket l. I övrigt hänvisas till kommentaren till 9 § tobaksskattelagen.

Prop. 1998/99:79: Ändringen är föranledd av att 31 a § numer betecknas 31 d § (se prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68, SFS 1998:1679).

Prop. 2011/12:155: Första stycket punkt 2 har ändrats för att tydligare beskriva att skattskyldighet för en registrerad varumottagare enligt denna bestämmelse enbart uppkommer när denne i sin egenskap av varumottagare tar emot alkoholvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet. Om den som godkänts som registrerad varumottagare hanterar varor på annat sätt kan denne vara skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som registrerad varumottagare för in eller ...

Prop. 1998/99:127: I cirkulationsdirektivet finns fyra typiska skattskyldiga när varor levereras mellan medlemsländer; upplagshavare, registrerade och oregistrerade varumottagare samt distansförsäljare. Genom att i första stycket 5 ange att skattskyldighet föreligger i annat fall än som avses enligt 1–4 framgår tydligt att skattskyldighet enligt 5 föreligger i alla de fall då inte någon av de tidigare nämnda aktörerna är inblandade i leveranser.

I första stycket 5 har också rekvisitet ”om ...

 • RÅ 2005:13:Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt för alkoholvaror som påträffats i bolagets buss vid inresor till Sverige från ett annat EU-land, när det inte kunnat klarläggas vem eller vilka som förvärvat eller ansvarat för varorna.
 • RÅ 2009:83:De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen har ansetts inte stå i strid med gemenskapsrätten.
 • HFD 2011:31:Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.

8 a §  Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 5 föreligger inte för varor som förs in till Sverige

 1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,
 2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Lag (2003:808).

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 8 § första stycket.

Prop. 1998/99:127: I första stycket anges de fall då införsel av varor enligt 8 § 5 är skattefri.

Första stycket 1 behandlar den skattefria införseln för diplomater m.fl. och som i dag återfinns i 8 § andra stycket. Det är således inte fråga om någon ändring i sak.

Punkten 2 överensstämmer i stort sett med ordalydelsen av artikel 8 i cirkulationsdirektivet. Den behandlar den situation då en enskild person förvärvat - genom köp, byte eller gåva - en skattepliktig vara på ...

 • RÅ 2009:83:De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen har ansetts inte stå i strid med gemenskapsrätten.
 • RÅ 2005:13:Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt för alkoholvaror som påträffats i bolagets buss vid inresor till Sverige från ett annat EU-land, när det inte kunnat klarläggas vem eller vilka som förvärvat eller ansvarat för varorna.

8 b §  Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 7 föreligger inte för varor som

 1. förvärvats skattefritt enligt 31 h § och som förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure, eller
 2. förvärvats skattefritt enligt 31 e § eller 32 § första stycket 8 och som förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten. Lag (2001:517).

8 c §  Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av skattepliktiga varor från tredje land är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan skall förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

[S2]Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Lag (2004:120).

Prop. 2011/12:155: I paragrafen anges vem som är skattskyldig för import av skattepliktiga varor från tredje land. Av 18 § följer att det är Tullverket som beslutar om skatt i dessa fall.

Av ett nytt tredje stycke följer att från skattskyldighet vid import undantas varor som avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 7 b och 7 c §§. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln om skattskyldighet vid import. För att varorna ska undantas från skattskyldighet måste de anmälas ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att när ett tillstånd från ett annat EG-lands tullmyndighet att använda ett lokalt klareringsförfarande används för att sätta en vara som fysiskt befinner sig i Sverige i fri omsättning, så är det tillståndshavaren som blir skyldig att betala eventuell alkoholskatt i Sverige. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen.

Upplagshavare och skatteupplag

9 §  Som upplagshavare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga varor,
 2. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige,
 3. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga varor från tredje land,
 4. avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, eller
 5. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

[S2]om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

[S3]Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga varor skall äga rum i godkänt skatteupplag. Lag (2001:517).

9 a §  En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror samt regelbundet inventera lagret av sådana varor. Lag (2001:517).

10 §  En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

 1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,
 2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.

[S2]Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 19 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Lag (2002:420).

11 §  Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. upplagshavaren begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag.

[S3]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2001:517).

 • HFD 2011:31:Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.

12 §  Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varumottagare. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad varumottagare.

[S2]Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2002:420).

13 §  Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumottagare, yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan varorna transporteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till beskattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2002:420).

14 §  Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levererar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses i 12 och 13 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresentanten skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländske upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

[S2]Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första och tredje styckena tillämpas även på skatterepresentant. Lag (2002:420).

Prop. 2015/16:79: I första stycket ändras en hänvisning till artikel 79 i gemenskapstullkodexen till motsvarande artikel i unionstullkodexen, dvs. artikel 201. I detta stycke finns en bestämmelse om att den som i Sverige avser att yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen, får godkännas som registrerad avsändare. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till unionstullkodexen är dynamisk, dvs. avser EUförordningen ...

Prop. 2011/12:155: En hänvisning till den nya bestämmelsen 10 a § har lagts till i andra stycket.

Prop. 2017/18:294: Se kommentaren till 15 § lagen om tobaksskatt, avsnitt 8.1.

Jämkning av säkerhetsbelopp

14 a §  I fall som avses i 10 § tredje stycket, 12 och 14 §§ får beskattningsmyndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2001:522).

Distansförsäljning

15 §  Om någon annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett annat EG-land och varan transporteras av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en representant som är godkänd av beskattningsmyndigheten. En sådan representant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av alkoholskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

[S3]Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i andra stycket. Lag (2002:889).

Övriga skattskyldiga

Registreringsskyldighet

17 § Har upphävts genom lag (2002:420).

Import från tredje land i vissa fall

18 §  När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §, skall skatten betalas till Tullverket. Lag (2002:420).

Prop. 2011/12:155: Av bestämmelsen i sin nya lydelse följer att Tullverket beslutar om skatten för den som är skattskyldig vid import enligt 8 c § och att skatten ska betalas till Tullverket. Detta utgör ett undantag från den generella ordningen att beslut om skatt fattas av Skatteverket. Av 34 § femte stycket framgår att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen. Skatteförfarandelagen ...

Skattskyldighetens inträde

19 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. den som är upplagshavare när
  1. skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,
  2. skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag,
  3. skattepliktiga varor importeras utan att föras till ett skatteupplag,
  4. skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer,
  5. godkännandet av skatteupplaget återkallas,
 2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,
 3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,
 4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagandet av skattepliktiga varor,
 5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans av skattepliktiga varor påbörjas,
 6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
 8. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,
 9. den som är skattskyldig enligt 8 c § och som enligt 18 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 8 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

[S2]Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga varor som

 1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land under förutsättning att varorna når mottagaren, eller
 2. tas emot av en upplagshavare i Sverige. Lag (2004:120).

Prop. 1998/99:86: Se kommentaren till 20 § tobaksskattelagen.

Prop. 2011/12:155: I paragrafen anges när skattskyldigheten inträder.

Den andra punkten har tagits bort med hänsyn till att skattskyldigheten för registrerade avsändare i 8 § första stycket 3 har tagits bort. Hänvisningen i den nionde punkten till 18 § fyller inte någon funktion och bör därmed tas bort.

Punkterna 3–9 har numrerats om.

I övrigt utgörs ändringarna av följdändringar till följd av omnumreringen av 8 § första stycket.

Prop. 2003/04:41: Förslaget avser ett förtydligande av tidpunkten för skattskyldighetens inträde i de fall ett mellanstatligt enhetstillstånd som utfärdats i ett annat EG-land används. Förslaget är utformat på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 5 § mervärdesskattelagen.

 • HFD 2011:31:Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.

20 §  Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 föreligger inte för varor som

 1. till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbetning, lagring eller transport,
 2. har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
 3. har återanvänts vid tillverkning, eller
 4. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

[S2]Vad som sägs i första stycket 1 gäller även varumottagare enligt 12 och 13 §§ och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne. Lag (2001:517).

Prop. 1998/99:86: Ändringen i första stycket k) är föranledd av att 31 b § numer betecknas 31 e § (se prop. 1998/99:18, bet. 1998/99SkU6, rskr 1998/99:68, SFS 1998:1679).

I nuvarande tredje stycket regleras skattskyldigheten för den som köpt alkohol utan skatt med stöd av första stycket l p.g.a. att alkoholen skall användas för medicinskt ändamål. Denna bestämmelse ersätts nu av den generella regeln i 8 § första stycket 8. ...

Särskilda redovisningsregler för vissa skattskyldiga

21 § Har upphävts genom lag (2002:420).

Ledsagardokument m.m.

22 §  Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

 1. vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,
 2. vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,
 3. vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land enligt 32 § första stycket 9, och
 4. vid export till tredje land av obeskattade varor.

[S2]Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

[S3]Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 9 skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

[S4]Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet. Lag (2001:517).

22 a §  Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

[S2]Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

[S3]Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats. Lag (2004:232).

23 § Har upphävts genom lag (1999:429).
24 § Har upphävts genom lag (1999:429).

25 §  Den som ansvarar för en transport av beskattade varor skall upprätta ett förenklat ledsagardokument

 1. vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,
 2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.

[S2]Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 27 §.

[S3]Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden. Lag (1999:1328).

25 a § har upphävts genom lag (1999:1328).

26 §  Om obeskattade varor, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor14, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG15, skall varorna beskattas här i landet om

 1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller
 2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och
  1. det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och
  2. det endast är en del av varorna som har försvunnit.

[S2]Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna sändes i väg. Lag (2001:517).

27 §  Vid försäljning av skattepliktiga varor till en sådan köpare i ett annat EG-land som inte är godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregistrerad varumottagare, skall säljaren innan leverans påbörjas, till beskattningsmyndigheten ha gett in bevis om att säkerhet är ställd i det andra EG-landet för betalning av den skatt som skall betalas där. Detta gäller endast om det är säljaren som skall ombesörja leveransen eller när leveransen sker för dennes räkning.

Återbetalning av skatt

28 §  För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

[S2]Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning som avses i 27 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

[S3]Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetalning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument som anges i 25 §.

[S4]Har en vara beskattats enligt 26 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG- landets skatteanspråk är befogat. Lag (2001:517).

29 §  Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat följer av tredje stycket.

[S2]En varumottagare som är skattskyldig enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § som i Sverige har betalat skatt för varor som visats ha återsänts till den utländske upplagshavaren, skall efter ansökan medges återbetalning av skatten.

[S3]Ansökan om återbetalning enligt första och andra styckena görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

30 §  Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 32 § första stycket 7 av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

[S2]Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker användningen. Lag (2001:517).

31 § Har upphävts genom lag (2002:420).
31 a § Har upphävts genom lag (2002:420).
31 b § Har upphävts genom lag (2002:420).
31 c § Har upphävts genom lag (2002:420).

31 d §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av alkoholskatt på varor som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

[S2]Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1998:1679).

Skattebefriad förbrukare

31 e §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som använder alkoholvaror för ändamål som anges i 32 § första stycket 7 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en upplagshavare köpa alkoholvaror utan skatt. Lag (2001:517).

31 f §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att varor som köpts in utan skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattefriheten. Lag (2001:517).

31 g §  Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §, eller
 4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2002:420).

Prop. 2006/07:13: Ändringen innebär att en ny punkt 5 läggs till som grund för återkallelse enligt paragrafens första stycke. Denna punkt reglerar det fall då den skattebefriade förbrukaren själv begär att godkännandet skall återkallas, jfr avsnitt 7.2.

31 h §  Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en upplagshavare köpa alkoholvaror utan skatt

 1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller
 2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land. Lag (2001:517).

Avdrag

32 §  En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

 1. som har återtagits i samband med återgång av köp,
 2. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
 3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
 4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,
 5. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
 6. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,
 7. som har använts
  1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket2-6,
  2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller
  3. för vetenskapligt ändamål,
 8. som har levererats till
  1. universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller
  2. sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,
 9. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från alkoholskatt gäller i det EG-landet,
 10. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller
 11. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

[S2]Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande. Lag (2001:517).

33 §  En registrerad eller oregistrerad varumottagare enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som förstörts under transporten till varumottagaren genom oförutsedda händelser eller force majeure.

[S2]Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror

 1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
 2. som sålts ombord på resa till tredje land.

[S3]Registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e §, får utöver vad som anges i första och andra styckena göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

 1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket2-6,
 2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,
 3. för vetenskapligt ändamål. Lag (2001:517).

Prop. 1998/99:86: Se kommentaren till 33 § tobaksskattelagen.

Prop. 2010/11:48: Eftersom flyttning av varor för proviantering från en upplagshavare eller en importplats i en annan medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige kommer att kunna ske under uppskovsförfarande med stöd av 7 b § behövs inte längre de särskilda bestämmelserna om avdragsrätt för registrerade varumottagare som även har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Bestämmelsens första stycke tas därmed bort.

Förfaranderegler m.m.

34 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Beskattningsmyndigheten beslutar om skatt som avses i 26 §. Skatten skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap.4, 5 och 7 §§, 16 kap.1-3 §§, 17 kap.2, 3 och 7-11 §§, 19 kap.6, 7, 8-11, 14 och 15 §§, 20 kap.21 kap., 22 kap. och 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen tillämpas.

[S3]Om den som är skattskyldig enligt 26 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av beskattningsmyndigheten eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

[S4]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket skall sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av. Lag (2002:420).

36 § har upphävts genom lag (2001:194).
37 § har upphävts genom lag (1998:595).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid ikraftträdandet upphör lagen (1977:306) om dryckesskatt att gälla. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet av den nya lagen.
  2. Den som är registrerad som skattskyldig enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare enligt den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:95, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU6
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:613) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelserna i 8 §, 20 § första stycket m och 31 a § tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995. Bestämmelsen i 20 § första stycket k och 31 b § tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 10, 20, 22, 24, 30 §§; nya 22 a, 25 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1528) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1529) om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 37 § i 1995:917

Lag (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:291, Prop. 1995/96:197, Bet. 1995/96:SkU30
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1223) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 37 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1323) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 31 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:358) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 10, 12, 14, 35 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:595) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
1998-08-01

Lag (1998:1679) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
31 a, 31 b §§ betecknas 31 d, 31 e §§, rubr. närmast före 31 b § sätts närmast före 31 e §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:429) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph. 23, 24 §§; ändr. 18, 22, 22 a, 25 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:448) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. I fråga om varor som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant eller levererats för försäljning i exportbutik före ikraftträdandet gäller 32 § första stycket e och f i sin äldre lydelse.
 3. Den som har förvärvat varor utan skatt före ikraftträdandet är skyldig att betala skatt om varorna efter ikraftträdandet används för andra ändamål än som anges i 32 § första stycket e och f samt andra stycket. Därvid gäller 19 § första stycket 7 och 21 § fjärde stycket.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
Omfattning
ändr. 8, 9, 19, 20, 21, 31 e, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 e §; ny 31 f §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1005) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1069) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1108) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 31 a § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1328) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
upph. 25 a §; ändr. 25 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:481) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
 3. De nya bestämmelserna i 8 b § gäller inte för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 31 c, 35 §§; ny 8 b §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1298) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1425) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 8, 8 b, 19, 21 §§; ny 8 c §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:194) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 36 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:517) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har sådant tillstånd från Läkemedelsverket som anges i den äldre lydelsen av 31 e § skall anses godkänd som skattebefriad förbrukare enligt den nya lydelsen av paragrafen. Godkännandet skall gälla för den tid och för det eller de ändamål som anges i Läkemedelsverkets tillstånd.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
nuvande 31 f § betecknas 31 h §; ändr. 1, 2, 7, 8, 8 b, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31 e, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 31 e §; nya 9 a, 31 f, 31 g §§
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:522) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:271
Omfattning
ändr. 14 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:822) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:5, Prop. 2000/01:144, Bet. 2001/02:SkU2
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2001:900) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 17, 21, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; ändr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31 g, 34, 35 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:889) om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 15 § i 2002:420

Lag (2003:808) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:120) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 8 c, 19 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:232) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2006:1507) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 28, 29, 30, 31 g §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:1386) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1503) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 14, 27 §§, rubr. närmast före 17, 21, 22 §§; nuvarande 22, 22 a §§ betecknas 27 a, 27 b §§; ändr. 1, 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e, 31 h, 32, 33, 34 §§, de nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 12 §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 14, 15 a, 15 b, 15 c, 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 22, 22 a, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 7 a, 14, 21, 22 a, 25, 26 och 27 a §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1504) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:106) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 8 c §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:180) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:203, Prop. 2009/10:94, Bet. 2009/10:SkU33
Omfattning
ny 27 c §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:162, Prop. 2010/11:48, Bet. 2010/11:SkU24
Omfattning
ändr. 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h, 33 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:286) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 7, 7 a, 7 b, 7 d, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 12, 13, 15, 15 b, 16, 19, 21 e, 21 f, 22, 25, 27 c, 28, 31 h, 32 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1367) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 7, 31 g, 34 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:677) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
upph. 27 c §; ändr. 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 12, 14, 18, 19 §§; nya 7 f, 10 a §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:860) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:15, Prop. 2012/13:183, Bet. 2012/13:SkU4
Omfattning
ändr. 7, 32, 33 §§
Ikraftträder
2013-12-01

Lag (2013:956) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/12:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1072) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 12, 13, 19 §§; ny 31 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1073) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 7, 7 c, 8 b, 10, 12, 20, 21, 34 §§; nya 9 b, 11 a, 12 a, 13 a, 19 a, 34 a §§
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:1495) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1508) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:265) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 8 c, 14, 19, 34 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:1071) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 34 a §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 7 f, 9, 9 b, 12, 28, 34 a §§; nya 24 a, 26 a, 31 a §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01